Delårsrapport 1. halvår 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2013"

Transkript

1 Delårsrapport 1. halvår 2013

2 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene Oras og Plexx, samt 66,2 prosent av aksjene i Fluid Control. I tillegg har selskapet 25,1 prosent av aksjene i Heidenreich AS samt finansielle plasseringer. Holdingselskapet utøver aktivt eierskap med et langsiktig perspektiv på verdiutvikling av porteføljeselskapene. Selskapets hovedkontor er i Oslo. Selskaper i porteføljen Oras er en VVS-teknisk entreprenør som prosjekterer og installerer avanserte rør- og klimatekniske løsninger, totale tekniske entrepriser inkludert brannvern, automatisering og service. Målsettingen er at Oras innen rør- og ventilasjonstekniske entrepriser skal være den foretrukne partner for den profesjonelle byggenæringen. På tilsvarende måte skal Oras innen service være den foretrukne partner for drift og vedlikehold av rør- og klimatekniske investeringer. Oras har inntatt en ledende posisjon innen VVS-markedet. Selskapets virksomhet er landsdekkende og har 833 medarbeidere. Selskapets hovedkontor er i Oslo. Fluid Controls hovedvirksomhet omfatter engineering, salg, utleie og service av høytrykksutstyr, slanger, koblinger og moduler. Selskapet betjener offshore- og maritim industri. Selskapets løsningsorienterte spisskompetanse gir betydelig konkurransekraft, spesielt innenfor hovedsatsningsområdet, som er drifts- og vedlikeholdsmarkedet offshore. Selskapet har avdelinger i Bergen og på Sola og har 166 medarbeidere. Selskapets hovedkontor er i Bergen. Plexx konsernets virksomhet omfatter vakuumforming av termoplastiske materialer, samt bearbeiding av plater, bolter og rør av samme materialtyper. Plexx er lokalisert på Kråkerøy ved Fredrikstad og har ett datterselskap i Sverige. Opido Plast er lokalisert i Lagan i Småland og representerer hovedsatsningen for vekst i konsernet. Plexx er blant de ledende i sitt markedssegment i Norden. Selskapene i konsernet er ISO 9001 sertifisert og miljøsertifisert (ISO 14001). Konsernet har 44 medarbeidere. Selskapets hovedkontor er i Fredrikstad. Delårsrapport 1. halvår

3 Resultat 1. halvår 2013 Gruppens driftsresultat (EBIT) i første halvår 2013 er negativt, men viser fremgang sammenlignet med fjoråret. Fremgangen er i hovedsak knyttet til Oras. Gruppens omsetning i første halvår økte med 0,3% sammenlignet med fjoråret. I 2. kvartal isolert ble omsetningen 11,3% høyere enn tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i første halvår ble et underskudd på NOK 9,7 mill mot et underskudd på NOK 34,0 mill i tilsvarende periode i I 2. kvartal isolert ble driftsresultatet NOK 8,1 mill mot NOK 22,2 mill i 2. kvartal Resultat før skatt i første halvår ble NOK 11,5 mill mot et underskudd på NOK 17,3 mill i tilsvarende periode i I 2. kvartal isolert ble resultat før skatt NOK 5,5 mill mot NOK 22,9 mill i 2. kvartal I første halvår 2012 ble det som finansinntekt ført en gevinst på NOK 18,3 mill ved salg av fire eiendomsselskaper. Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) (15 407) (64 007) Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) (9 711) (34 037) (96 555) (34 299) Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad (11 476) (17 250) (87 861) (29 843) Hovedtrekk Virksomheten i Oras har hittil i år vist bedring sammenlignet med fjoråret. Til tross for fremgangen, er de finansielle resultatene ikke tilfredsstillende og ligger bak plan. Oras har gjennomgått omfattende endringer i løpet av det siste året, og den nye ledelsen har prioritert å bygge en organisasjon for fremtiden. Forbedringsprogrammet Oras Pluss involverer nå de aller fleste medarbeiderne i selskapet. Hovedelementene i programmet går på å innføre en tydeligere prosjekteierstyringsmodell, bedre planlagt og involverende produksjon og en styrket prosjektlederopplæring. Tiltakene legger grunnlag for videre resultatforbedring. Salgsøkningen i Fluid Control har stagnert i løpet av 2. kvartal Denne trenden er forsterket ved inngangen til 3. kvartal og har medført at salgsinntektene og resultatet hittil i år er svakere enn planlagt. Videre har en omlegging av datasystemene gitt en driftsforstyrrelse i juni. Selskapets prioriteringer på kort sikt er å bedre lønnsomheten gjennom økt salg, streng kostnadskontroll og effektivisering av produksjonen. Inngangen til 2013 har vært god for Plexx, med resultatfremgang samt bedring i ordreinngang og -reserve. For å sikre selskapets videre utvikling og øke produktiviteten, er det besluttet å overføre all produksjon til fabrikken i Sverige. Overføringen planlegges gjennomført innen årsskiftet. Omsetningen i Heidenreich AS i første halvår er ca. 1% høyere enn tilsvarende periode i fjor. Økte kostnader medfører at selskapets resultat er noe svekket sammenlignet mot fjoråret. Resultatandelen inngår som en finanspost. Delårsrapport 1. halvår

4 Balanse investeringer (tusen kroner, ikke revidert) Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Egenkapitalandel 42,1 % 47,7 % 44,3 % 47,8 % Gruppens likviditetsreserve, inkludert ubenyttede trekkrettigheter, var pr. 30. juni 2013 på NOK 81,5 mill mot NOK 125,5 mill pr. 31. desember Likviditeten er plassert som bankinnskudd. I tillegg er NOK 25,4 mill plassert i en diversifisert obligasjonsportefølje. Langsiktig rentebærende gjeld er økt med NOK 3,1 mill, mens kortsiktig rentebærende gjeld er økt med NOK 28,0 mill hittil i Gruppens samlede investeringer i varige driftsmidler hittil i år utgjorde NOK 11,0 mill. Organisasjon Heidenreich gruppen hadde pr. 30. juni 2013 totalt ansatte inkludert lærlinger. Sykefraværet utgjorde 6,2% av total arbeidstid i første halvår 2013 mot 6,6% i tilsvarende periode i Langtidsfraværet utgjorde 1,6%. Det arbeides målrettet med å få ned sykefraværet i alle virksomhetene. Oras Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) 853 (24 904) (74 130) (15 231) Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) (4 976) (33 958) (87 273) (31 083) Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad (5 546) (34 016) (89 103) (31 539) Driftsinntektene i første halvår viser reduksjon på 1,0% fra tilsvarende periode i fjor. I 2. kvartal isolert økt inntektene med 12,9% sammenlignet mot fjoråret. Driftsresultatet (EBIT) i første halvår ble NOK 5,0 mill mot NOK 34,0 mill i tilsvarende periode i I 2. kvartal isolert ble driftsresultatet NOK 5,4 mill mot NOK 23,9 mill i 2. kvartal Delårsrapport 1. halvår

5 Ordrereserven er NOK mill pr. 30. juni Selskapets ledelse har iverksatt en rekke tiltak for å forbedre prosjektgjennomføringen samt øke selskapets lønnsomhet. Den underliggende resultatutviklingen så langt i 2013 viser at de iverksatte forbedringstiltakene er i ferd med å gi effekt. Fluid Control Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) (477) Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad (1 363) Driftsinntektene i første halvår viser økning på 1,9% fra tilsvarende periode i fjor. I 2. kvartal isolert er inntektene 0,7% lavere enn fjoråret. Trenden med avtagende salg har fortsatt inn i 3. kvartal Driftsresultatet (EBIT) i første halvår ble NOK 0,5 mill mot NOK 8,3 mill i tilsvarende periode i I 2. kvartal isolert ble driftsresultatet NOK 0,6 mill mot NOK 7,1 mill i 2. kvartal Flyttingen til nye lokaler på Sola i mai 2012 medfører en betydelig kostnadsvekst i første halvår 2013 sammenlignet med fjoråret. Selskapets ledergruppe er styrket gjennom nyansettelser. Ledelsen prioriterer nå tiltak for å bedre selskapets salg, driftseffektivitet og lønnsomhet. Positiv utvikling i rammekontrakter og økende omsetning innen utleie av høytrykksutstyr. Etter høy ordreinngang og reserve i 1. kvartal 2013 har det vært reduksjon i løpet av 2. kvartal. Utestående tilbudsmasse har økt hittil i Ordrereserven er NOK 70 mill pr. 30. juni Plexx Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) (390) (525) Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad (966) (1 674) Driftsinntektene i første halvår viser økning på 17,4% fra tilsvarende periode i fjor. Økningen i 2. kvartal isolert er 36,2% mot fjoråret. Inntektene i 2013 inkluderer gevinst ved salg av produksjonsmaskiner på NOK 1,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) i første halvår ble NOK 3,4 mill mot NOK 0,4 mill i tilsvarende periode i I 2. kvartal isolert ble driftsresultatet NOK 0,9 mill mot NOK 1,7 mill i 2. kvartal Delårsrapport 1. halvår

6 Ordreinngangen har vært økende så langt i år. Plexx gruppen arbeider med flere nye prosjekter som har et betydelig potensial dersom de lykkes. Dette gjelder spesielt prosjekter knyttet til levering av komponenter i teknisk plast til offshore virksomheter. Heidenreich Holding Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) (6 705) (7 429) (13 158) (13 133) Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) (6 723) (7 473) (13 250) (13 204) Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad (5 330) (6 944) Gevinst ved salg av eiendomsselskaper inngår i finansinntekter i 1. kvartal i fjor. Markedsutvikling og utsikter Det forventes høy aktivitet i hovedmarkedene for de fleste porteføljeselskapene i tiden som kommer. Det gjelder både bygge- og anleggsmarkedet samt olje- og gassaktiviteten knyttet til norsk kontinentalsokkel. I Oras er omfattende forbedringstiltak igangsatt. Resultatutviklingen hittil i 2013 underbygger at tiltakene er i ferd med å gi effekt. Usikkerheten knyttet til prosjektstyring og avvikshåndtering er redusert, og dette forventes å gi positive utslag på selskapets lønnsomhet fremover. Fluid Controls salgsvekst har stoppet opp. På kort sikt prioriteres økt salg og kostnadskontroll for å gjenvinne god lønnsomhet. Gruppens selskaper har iverksatt en rekke tiltak for å gjenvinne forutsigbarhet og lønnsomhet. Disse forbedringsprosessene forventes å gi gradvis resultatforbedring. Oslo, 2. september 2013 I styret for Heidenreich Holding AS Svein Sivertsen Styrets leder Anne Birgitte Fossum Fredrik Landmark Svein S. Jacobsen Elise Heidenreich-Andersen Nils Are Karstad Lysø Per Kristian Jacobsen Adm. direktør Delårsrapport 1. halvår

7 HEIDENREICH HOLDING AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo ORAS AS Hovedkontor: Haslevangen 14 Postboks 473 Økern, 0512 Oslo Tlf: Fax: FLUID CONTROL AS Hovedkontor: Sjøkrigsskoleveien Bergen Tlf: Fax: PLEXX AS Måkeveien 6, 1679 Kråkerøy Tlf: Fax: HEIDENREICH AS Hovedkontor: Industriveien 6A Postboks 84, 2020 Skedsmokorset Tlf: Fax: Delårsrapport 1. halvår

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2003

Delårsrapport 2. kvartal 2003 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal 2003. Dette er

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring andre kvartal og første halvår 2008 3 HOVEDTREKK KONSERNET ANdre KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2008 Premieinntekter

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Rapport 1. halvår 2015

Rapport 1. halvår 2015 Rapport 1. halvår 2015 Org. nr. 951 408 743 1 Kistefos konsernets halvårsberetning 1. halvår 2015 I første halvår 2015 hadde konsernet et resultat etter skatt på NOK -71,5 mill. (samme periode 2014: NOK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom KVARTALSRAPPORT 3/2008 Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS Gode rom Resultatregnskap 3. kvartal 9 måneder Driftsinntekter 1.780,0 1.852,9 1.588,9 5.933,6 5.960,8 4.861,6

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10 Hovedpunkter Omsetningen i andre kvartal var MNOK 324, det samme som i andre kvartal i fjor Inntektsartene fortsatte å utvikle seg meget ulikt også i andre kvartal. Serviceinntektene vokste med 24 %, opplagsinntektene

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer