FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Karnevalsgudstjeneste i Glemmen kirke Årsrapport 2013

2 Årsmelding Innledning ble igjen et år hvor nye skritt tas i skille mellom stat og kirke i Norge. Kirkerådet ansatte ny biskop i Agder og Telemark bispedømme, tidligere har biskoper blitt utpekt av Kongen i statsråd. Stålsett-utvalget la i januar 2013 fram sitt arbeid om en «helhetlig tros- og livssynspolitikk» for Norge. Utvalgets rapport har tittelen «Det livssynsåpne samfunn». Arbeidet er gjort av et regjeringsoppnevnt utvalg med Sturla Stålsett som leder. Utvalgets synspunkter vil være viktige også for hvordan den lokale kirke vil fremstå i et mer pluralistisk samfunn. Fra kirkelig hold har Borg biskop fremhevet at det er rimelig at Dnk er en viktig og synlig samfunnsaktør siden nær ¾ av befolkningen tilhører Dnk. Første søndag i advent i 2013 ble ny salmebok for Dnk tatt i bruk. Dette ble markert ved en spesiell gudstjeneste i Domkirken hvor biskopen deltok. Lokalt ble det i 2013 arrangert Hovlandfestival i perioden 31. oktober til 3. november. Festivalen er et samarbeid mellom Borg bispedømme og Kirkemusikk Fredrikstad (sentrumskirkenes kirkemusikalske sammenslutning, som omfatter Domkirken, Glemmen og Østre Fredrikstad kirke). Festivalens kunstneriske lederteam består av Tore Erik Mohn (domkantor og kirkemusikalsk konsulent i Borg bispedømme), Dan Rene Dahl (domkantor), Helga Johanne Størdal (kulturrådgiver i Borg bispedømme), Svein Erik Gundersen (kantor i Glemmen kirke) og Dagfinn Klausen (organist i Østre Fredrikstad kirke). Festivalen støttes av Opplysningsvesenets Fond, Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og Norsk kulturråd i tillegg til Fredrikstad kirkelige fellesråd. Festivalen vil bli et fast årlig arrangement i allehelgenshelgen. Denne rapporten omfatter Fredrikstad kirkelige fellesråds ansvarsområde med noen hovedpunkter fra den enkelte menighet. Menighetene utarbeider egne fyldige årsrapporter. FELLESRÅDET OG FELLESADMINISTRASJONEN. Fredrikstad kirkelige fellesråds virksomhet skjer i medhold av kirkelovens 14 som sier: 14. Kirkelig fellesråds oppgaver. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: a) bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder, c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers Side 2

3 ville ligget til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte. Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt av det enkelte menighetsråd. Fellesrådet har hatt 7 møter og behandlet 33 saker Leder i fellesrådet har vært Reidun Fladeby Andersen, med Carsten Peter Dyndale som nestleder. Fellesråd valgt for perioden til Reidun Fladeby Andersen, leder Jan Vidar Mathisen Kai Hansen Kirsti Arntzen Leif Holt Carsten Peter Dyndale, nestleder Trond Tukkensæter Ole Edvardsen Haldis Engelbrecht Jorun Kristiansen Odd Hasselgård Knut Erling Johansen, domprost Gamle Glemmen menighetsråd Borge menighetsråd Østre Fredrikstad menighetsråd Domkirkens menighetsråd Kråkerøy menighetsråd Glemmen menighetsråd Gressvik menighetsråd Rolvsøy menighetsråd Torsnes menighetsråd Onsøy menighetsråd Fredrikstad kommunes representant Geistlig representant. I fellesrådets møte i desember 2013 ble Leif Holt valgt til leder og Reidun Fladeby Andersen til nestleder. Valget skjedde etter initiativ fra Reidun Fladeby Andersen. Oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd. Kirkelovens 9 angir menighetsrådenes ansvars- og virkeområde og 14, som tidligere referert til, fellesrådets ansvarsområde. Forvaltningsmessige oppgaver som bygging, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, arbeidsgiveransvar, regnskaps- og økonomioppfølging og overordnede planer for kirkelig virksomhet ligger alle innenfor fellesrådets arbeidsområde. Dessuten er fellesrådet ansvarlig for gravferdsforvaltningen i Fredrikstad kommune, uansett hvilken seremoniell ordning som er knyttet til gravferden, dog ikke ved spredning av aske. Det kirkelige arbeid i menighetene med gudstjenester, dåp, konfirmasjon og vielser og alt annet menighetsarbeid er prestenes og menighetsrådenes ansvar. Menighetene er eiere av kirkene, og utleie av disse ligger til det enkelte menighetsråd. Hver menighet lager egen årsrapport for sin virksomhet. Side 3

4 Organisasjonskart for Fredrikstad kirkelige fellesråd. FELLESRÅD MENIGHETSRÅD Kirkeverge Daglig leder Domkirken SAO Avd. for Daglig leder Rolvsøy Sentrum/ Administrasjon Nord økonomi Glemmen Personell Daglig leder Gamle Gl. Avd. for Avd. for Kirkegårder Byggforvaltn Gressvik SAO Begravelses- menighetsadm. Daglig leder Onsøy/ tjenester Onsøy Gressvik Leie gr.lund Vestre gravl. Preste- Østre Fr.stad Glemmen k.g. boliger Daglig leder SAO Gamle Gl. k.g Kråkerøy k.g. Torsnes Øst Borge gr.l. Onsøy k.g. Daglig leder Borge Borge k.g Torsnes k.g. Gressvik k.g. Daglig leder Kråkerøy SAO Kråkerøy/ Østre gr.lund Rolvsøy k.g. Hvaler Hvaler Krigskirkeg. SAO: Samarbeidsområder for prestetjenesten Personalstatus Antall stillinger pr Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Kirkevergekontoret 7,3 9 7,3 9 Kirker og menigheter 41, ,9 50 Kirkegårder 12, ,8 15 SUM 62, ,0 74 Reduksjonen på kirkegårder skyldes at ansatte i deltidsstillinger har gått av med pensjon og ikke blitt erstattet med faste stillinger. Kirker og menigheter: Justering av trosopplæringsstillinger er årsaken til at det har blitt en økning i antall årsverk. Side 4

5 KIRKER OG MENIGHETER. Kirkelige tilsatte utgjorde pr : 56.9 årsverk fordelt på 66 ansatte. Disse tallene inkluderer prester som har Borg Bispedømmeråd som arbeidsgiver og som lønnes over Kultur og kirkedepartementets (KKD) budsjett. Fordelingen på menighetene er vist nedenfor: Menigheter Årsverk Antall medlemmer Medlem pr årsverk Antall ansatte Derav over KKD Herav årsverk menighetsfinansierte stillinger. Borge 7, ,5 2 Domkirken 7, ,5 2 Glemmen og Gamle 11, ,47 Glemmen Kråkerøy 6, ,2 Onsøy /Gressvik 10, ,5 2,5 Rolvsøy 4, Østre Fredrikstad / 6, ,5 2 0 Torsnes Domprostiet 1,2 1,5 1,5 Sum 56, ,67 Noen av stillingene er fordelt mellom enkelte av menighetene, kirkegård og kirkevergekontor. Flere av menighetene har lønnede kormedarbeidere. Domprost betjener hele prostiet, hvor også Hvaler inngår. Viktige saker for fellesrådet i Diakoni. Et av satsningsområdene i menighetene er diakonalt arbeid. I 2013 ble det opprettet ny diakonstilling i Glemmen og Gamle Glemmen menigheter. Et hovedfokus ved stillingen vil være arbeid rettet mot innvandrere. Det er nå 4 diakoner i Fredrikstad kirkelige fellesråd. Hovedplan for Torsnes kirkested. Fellesrådet vedtok i sitt møte 19.6 ny hovedplan for Torsnes kirkested. I planen inngår ny driftsplass og driftsbygg for kirkegårdsdriften i tillegg til økte parkeringsmuligheter og plassering av kirkestue omtrent på den plassen det gamle driftsbygget står. Trosopplæring. Det felles møtet mellom alle menighetsrådene og fellesrådet for 2013 tok for seg trosopplæring som tema. Rådgiver ved Borg bispedømmekontor, Tormod van der Hagen, innledet til drøfting og ga innspill til menighetsrådene i deres arbeid med revidering av trosopplæringsplaner. «Det livssynsåpne samfunn». Stålsettutvalget la fram sin melding om «En helhetlig tros- og livssynspolitikk i Norge». Meldingen fikk tittelen «Det livssynsåpne samfunn». Meldingen førte til debatt og fokus på viktige prinsipper i vårt samfunn. Fredrikstad kirkelige fellesråd ga som høringsinstans, en tilbakemelding til Kulturdepartementet på meldingen. Side 5

6 Kirkebygg. Anbudsarbeidet for rehabilitering av domkirkens tårn og tak ble startet vinteren Innstillingen fra fellesrådets rådgiver Multiconsult AS ble bestridt og bragt inn for Fredrikstad byrett. Etter en lengre prosess og ny evaluering ble det klart at firmaet Karlsen & Nordseth Entreprenør AS var vinner av konkurransen. Dette forsinket arbeidene og gjør at de først starter i mars Saken har også krevd store deler av bygningssjefens tid i Planarbeidene for oppussing av Kråkerøy kirke innvendig ble gjennomført og oversendt Borg biskop for godkjenning. Ny Salmebok for Den norske kirke. Ny salmebok for Den norske kirke ble lansert senhøstes 2013 og tatt i bruk 1. søndag i advent I Fredrikstad var det en spesiell markering i forbindelse med gudstjenesten den dagen hvor også biskopen deltok. Administrative forhold Kirkeverge Odd A. Andersen har fra medio august 2013 og ut året vært sykemeldt pga kreftbehandling. Gravlundssjef Bjørn-Thore Amundsen har i den perioden vært konstituert som kirkeverge. Det har vært noe rokering av oppgaver i administrasjonen for å sikre driften høsten Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg og har i 2013 hatt følgende medlemmer: Kirsti Arntsen; leder Leif Holt; nestleder Ole Edvardsen Reidun Fladeby Andersen (vararep.) for fellesrådsmedlemmer) Knut Heie ansattes representant Runar Godø ansattes representant Administrasjonsutvalget her hatt 4 møter i 2013 og gjort 3 faste ansettelser. Arbeidsmiljøutvalget. Jorunn Kristiansen Bjørn-Thore Amundsen Odd A. Andersen Fra ansatte: Jo Edvardsen Ivar S. Haugen Kjell Brevik Jorunn Kristiansen ble i fellesrådets møte valgt som representant etter Svein Erik Moe som døde i desember Det er ikke avholdt møte i arbeidsmiljøutvalget i Det er en samarbeidsavtale med Borg bispedømmeråd om HMS-arbeidet i Fredrikstad, slik at det også omfatter bispedømmerådets prester som arbeider i Fredrikstad. Samarbeidsavtalen åpner for at representanter for prestene og domprosten på vegne av Borg bispedømme deltar i AMU. Side 6

7 Sykefraværsprosenten for de siste tre årene ser slik ut: 2011: 8,0 %. Av dette var 0,4 % egenmeldt og 7,6 % legemeldt 2012: 6,4 % Av dette var 0,5 % egenmeldt og 5,9 % legemeldt ,9 % av dette var 0,3 % egenmeldt og 5,6 % legemeldt. Det er flere langtidssykemeldinger som trekker sykefraværet opp Som det fremgår av oversikten, er det korte egenmeldte sykefraværet lite. Generelt er sykefraværet lavt i Fredrikstad kirkelige fellesråd. Økonomi. Total ramme for samlede aktiviteter i 2013 var kr Tallene viser en betydelig reduksjon i forhold til 2012, dette skyldes at kostnader til renter og avdrag på lån som er tatt opp av Fredrikstad kommune til investeringer til kirkelige formål ikke lenger føres i Fredrikstad kirkelige fellesråds regnskap har vært et år med høy aktivitet i alle driftsenheter. Regnskapet viser et mindreforbruk på kr ,-. Hovedoversikt regnskapstall 2013 ( 1000 kr) Budsjett 2013 Regnskap 2013 Tekst ( tjenester) Utg. Innt. Nto Utg. Innt Nto Resultat Kirkevergekontoret Presteboliger Kirker og menigheter Kirkegårder totalt Rammer SUM Side 7

8 Generelle utviklingstrekk. Nøkkeltall fra kirkestatistikken for Antall fødte Antall døpte Andel døpte 67,8 66,8 66,1 66,5 56,8 Antall 15 -åringer Antall konfirmanter Andel som konfirmeres i Dnk. 60,1 55,8 55, ,7 Antall vigsler Antall skole/barneh. gudstjenester Antall klassebesøk Antall hovedgudstj.søn-helligdag Antall deltager v/gudstjenester Antall begravelser herunder kremasjoner Andel av kremasjoner 38,3 39,9 40,9 39,3 41,0 Tall fra hele bispedømme ser slik ut: Døpte Konfirmerte Kirkelige vigsler utført Kirkelige gravferder utført Deltakere, gudstj.søn- og helligdag Oppslutningen om gudstjenestene viser en tydelig oppgang i 2011 som nok har sammenheng med tragedien 22.juli, men etter 2011 har utviklingen gått i feil retning. Side 8

9 Antall dåpshandlinger har det siste året gått ned med ca. 14 % på tross av at det i 2013 ble født flere barn enn året før. Antall ungdommer som velger kirkelig konfirmasjon har stabilisert seg på rundt 550 de senere årene. Om lag 90 % av de døpte 15-åringene lar seg konfirmere i kirken. Tallene for dåp og kirkesøkning reflekterer den utviklingen vi ser i hele bispedømme. Organisering av menighetene. Arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Fredrikstad kirkelige fellesråd er lagt til fellesrådet i Fredrikstad. Med 10 menigheter er det nødvendig at den daglige virksomheten i menighetene blir administrert lokalt. Dette er organisert med 7 menighetskontorer. De daglige lederne er også ledere av menighetsrådenes virksomhet og fungerer som saksbehandlere og sekretærer for menighetsrådene. Prestene er ansatt av Borg bispedømme, og det er et nært samarbeid mellom embets- og rådsstruktur. Prosten er leder for prestetjenesten i prostiet. Prestene samarbeider i tjenesteområder innen prostiet. Følgende samarbeidsområder er etablert; Borge, Torsnes og Østre Fredrikstad menigheter, med Bjørn Sverre Kolshus som koordinerende sogneprest. Rolvsøy, Glemmen, Gamle Glemmen og Domkirkens menigheter, med Jon Albert Ihlebæk som koordinerende sogneprest. Onsøy og Gressvik menigheter med Lars Tangedal som koordinerende sogneprest. Kråkerøy og Hvaler menigheter med Steinar Ekvik som koordinerende sogneprest. Fellesmøte mellom menighetsrådene og fellesrådet. Fellesmøte mellom menighetsrådene og fellesrådet ble avholdt 16.april i Rolvsøy menighetssenter. Temaet var «Trosopplæring» og rådgiver ved bispedømmekontoret Side 9

10 Tormod van der Hagen orienterte om revidering av planene. Det var også en drøfting av om de driftsenheter vi i dag har for trosopplæringen er hensiktsmessig. Kirkens Bymisjon i Fredrikstad er veletablert og tar opp stadig nye virksomhetsområder, Stiftelsen har nå skiftet navn til Kirkens Bymisjon Østfold etter at virksomhet også er startet opp i Sarpsborg og Halden. Fredrikstad kirkelige fellesråd har oppnevnt Siri Mevang Berg, Anders Tangen og Steinar Ekvik som medlemmer av Kirkens Bymisjons representantskap. Jan Vidar Mathisen er vararepresentant. Kirkens bymisjon åpnet nytt bryggekapell høsten 2013, nabo til Litteraturhuset. Bymisjonen flyttet også kontorene til samme sted. Samarbeid mellom menighetskontorene og fellesadministrasjonen Det er nær kommunikasjon mellom menighetskontorene og fellesadministrasjonen og en løpende oppfølging av driftsmessige forhold. Det holdes faste møter hvor felles anliggende drøftes; Regnskap, økonomi og budsjettarbeid driftsforhold og samordning, Informasjon og fellesannonsering. Det er også et nært samarbeid mellom fellesrådet og prestetjenesten ved domprost og kirkeverge. Kirketjenerne og kirkevergekontoret samarbeider godt vedr. løpende driftsforhold og vedlikeholdsarbeider for kirkebyggene. Det arrangeres årlig 6 møter med kirketjenerne. KIRKENE - DRIFT OG VEDLIKEHOLD I 2013 Innledning Det er 11 kirker i Fredrikstad og 7 av disse er listeført hos Riksantikvaren som verneverdige. Vi har mange store kirker og dette er en svært krevende bygningsmasse å vedlikeholde. Det er et stort lokalt engasjement i hver menighet og kirkene brukes til gudstjenester og kirkelige handlinger, konserter, trosopplæring, kulturelle og sosiale arrangementer og samlinger og annet menighetsarbeid. Forvaltningen av kirkene ligger til fellesrådets ansvarsområde. Kirketjenere, vaktmestere og renholdere bidrar også vesentlig til at kirkene holdes i god stand. Det er viktig at kirkene er betjent av noen som kjenner kirkebygget godt og at det følges med på bygningene daglig. Diverse vedlikeholdsoppgaver og ettersyn utføres også av den enkelte kirketjener. Drifts-og investeringsbudsjett Det meste av kirkens driftsbudsjett går til lønn, offentlige avgifter, ordinære driftsutgifter og til oppvarming og lys, forsikringer med mer. Energibruk Både i 2009 og 2010 var det lange kuldeperioder og dette medførte ekstra utgifter til oppvarming av kirkene i denne perioden, mens 2011 og 2012 var noe mildere år. Perioden januar-mars i 2013 var noe kaldere og ga noe merforbruk enn på samme tid i 2012 mens perioden oktober-desember i 2013 var mildere enn i samme periode i 2012 og ga mindre forbruk. Totalt sett var energikostnadene omtrent på samme nivå i 2013 som i Midler til vedlikehold Vi ble i desember 2010 forespurt av kommunen om å se på årsaker til vedlikeholdsetterslep på kirkebygg. Dette i forbindelse med at Riksrevisjonen arbeidet med dette temaet, samt at de ønsket å se på kommunens forutsetninger for å ivareta det økonomiske ansvaret for vedlikehold av kirkebygg. Noen punkter som vi berørte i tilbakemeldingen til kommunen var bl.a. at driftsbudsjettet ikke er dimensjonert til å foreta større vedlikeholdsarbeider. Det er en utfordring for både Side 10

11 kommune og kirke at de årlige driftsrammene i mange år ikke har vært tilstrekkelige for å gjennomføre de planmessige og regelmessige vedlikeholdsbehov. Ytterligere kutt på driftsrammen fører ofte til at vedlikehold må utsettes. Vedlikeholdsrammene over driftsbudsjettet de siste år har vært lave sett i forhold til den store bygningsmassen vi skal forvalte. Skjer det eksempelvis hærverk eller uforutsette ting på kirkene må annet planlagt arbeide settes på vent. Det er mange ønskelige oppgaver vi ikke får utført fordi det ikke er rom for å belaste alt dette samtidig på driftsbudsjettet for alle kirkene. Samtidig skal det nevnes at vi har klart å holde oss innenfor det budsjettet vi har til rådighet og fått mye ut av dette. Menighetene har også bidratt med innsamlede midler for å anskaffe samt å vedlikeholde diverse utstyr og inventar til kirkene. Det bør allikevel arbeides videre med å øke driftsrammene slik at det settes av midler til årlig vedlikehold, evt. øremerkede midler eller et vedlikeholdsfond til kirkene, utenom de faste driftsutgiftene. Erfaringsmessig har det blitt slik at vi må planlegge mer prosjektrettet og søke om ekstra midler til de store rehabiliteringsoppgavene over investeringsbudsjettene, da det ikke er rom for større oppgaver innenfor driftsbudsjettet. Det er gledelig at flere kirkerehabiliteringsprosjekter har blitt realisert via midler på kommunens investeringsbudsjetter gjennom flere år, samt tilskudd via rentekompensasjonsordningen fra staten og Husbanken. Dette har medført til at noe av vedlikeholdsetterslepet er hentet inn. Det gjenstår fortsatt store utfordringer på flere av kirkene og det er viktig å hensynta dette i planleggingen. Vi har aktive menigheter og vi ønsker å ta vare på kirkene som viktige kulturminner i lokalsamfunnene samt å videreutvikle og tilrettelegge kirkene for alle brukere. Drift og vedlikehold Foruten løpende tilsyn og mindre vedlikehold er det årlige inspeksjoner av tak, loft og krypkjellere. Den årlige utvendige inspeksjonen av alle kirkenes yttertak og tårn, med mobilkran og lift er viktig samt at alle loft og krypkjellere inspiseres. Jevnlig ettersyn av taktekking, taksten og rensing av renner og nedløp på kirkebyggene er viktige og forebyggende vedlikeholdsarbeider. I 2013 er det også arbeidet videre med utbedringer av påviste mangler iht. internkontroll, med hovedvekt på elektro. Det har også blitt arbeidet videre med oppfølging av lynvernsanlegg på kirkene i denne forbindelse. Intern elektriker utfører også utbedringer av elektriske anlegg på kirkebyggene. Det er utarbeidet vedlikeholdskontrakter for kirkeorglene slik at orglene sjekkes opp enten årlig eller hvert andre år. Kirkeorglene representerer en meget stor del av kirkenes inventar og verdier, og som det er viktig å ta vare på og utvikle. Stoppes vedlikehold og stemming av orglene ser vi raskt forfall og hører ulyder. Pianoer og flygler er også vedlikeholdt. Arbeidet med oppdatering og ajourføring av brannverndokumentasjon i kirkene har fortsatt i Alle innbrudd-og brannalarmanlegg er direkte varslet til brannvesenet og det er vedlikeholdsavtaler for kirkens alarmer. Det utføres også jevnlig servicearbeider på tekniske anlegg, ventilasjon, sprinkler, heis, ringeanlegg og brannslukningsutstyr. Det har vært brannsyn for alle kirkebyggene på høsten og generelt er det god sikkerhet og oppfølging i kirkene rundt om. Det må fortsatt fokuseres på gode egenkontrollrutiner, opplæring og øvelser, dokumentasjon av sikkerheten og en del tiltak må utbedres for å bedre brannsikkerheten. Ekstern brannrådgiver har arbeidet videre med oppgradering av branndokumentasjon, branntegninger og beregninger av tillatt persontall i kirkene. Bl.a. for Glemmen og Onsøy kirker har det fremkommet et behov for å se om det er mulig å øke antall rømningsveier da kapasiteten har blitt ytterligere redusert etter gjennomgang av brannforskriftene. Det er også viktig at de som har oppgaver eller arbeider i kirkene har nødvendig opplæring i brannvern. I forbindelse med nye krav om universell utforming har det vært arbeidet videre med å planlegge tiltak her. Side 11

12 Vi nevner noen hovedpunkter fra alle kirkene fra år 2013: BORGE KIRKE. Det utvendige anlegget er planert og tilsådd rundt kirken. Istandsettelse etter rehabiliteringsperioden og riggarbeidene var nødvendig, samt etter at nye grøfter til drenering, rør og kabler var ferdigstilt i Det gjenstår ferdigstillelse av vei og sti ved kirken, men for øvrig fremstår anlegget som pent. Det er arbeidet videre med planene for utvidelse av parkeringsforhold ved kirken. Nytt lynvernanlegg med faradays bur ble ferdigstilt på kirkebygget i april 2013 og det er montert lyntelller på lynvernanlegget. Elektrisk tilførsel til flomlysene rundt kirken har blitt fornyet og det er gjort forbedringer av flomlys samt noen nye fundamenter og master til dette. Av diverse mindre oppgaver kan nevnes reparasjon av små skader i pussen langs sokkelen, noen taksteiner måtte legges på plass etter svært kraftig vind, det er montert nytt nødlys i utgang bak alteret og det er klargjort for utvendige elektriske uttak, det er laget smijerns rekkverk i kortrappa og dører er vedlikeholdt. KJØLSTAD KIRKE. Rehabilitering av tak, overlys, fasader og tårn pågikk siden februar 2013 og var ferdigstilt i november Noen mindre ferdigstillingsarbeider utføres i Takpappen og beslagene fra 1986 ble fjernet på alle tak og ny grå PVC takfolie med listetekking ble lagt. Hele pyramidetaket ble forsterket med ett lag kryssfiner som underlag for ny folie. Det var lite råteskader i hovedtakene bortsett fra et lite område på ca. 4 m2 på det flate taket mot øst som måtte repareres. Overlyset på toppen av pyramidetaket ble demontert. Dette var opprinnelig laget i plast og var helt defekt og nytt glasstak med aluminiumprofiler ble montert. Det åpne klokketårnet, med flatt tak og bærebjelker i limtre, var veldig råteskadet og dette ble revet. Kun fire stålsøyler og betongfundamentene ble stående igjen. Det var svært ønskelig å bygge inn klokketårnet for vær og vind, og det ble laget ekstra betongfundamenter og reist et nytt innkledd klokketårn, nå med pyramidetak med samme utførelse som pyramidetaket på kirken. Alle bærebjelker er fornyet i tårnet og det er nå laget et loftsgolv under kirkeklokkene. Kirkeklokkene ble montert tilbake igjen og motorer ble fornyet, akslinger og mekaniske deler overhalt og det er montert nytt automatisk ringeanlegg. Nytt elektrisk opplegg er lagt fra kirken og ut til tårnet, inkl. lys og stikkontakter. Alarmanlegg i tårn ble montert. Det ble gravd grøfter mellom tårnet og på nordsiden av kirken som tilførselskablene ble lagt i. Taket over inngangspartiet mellom kirken og tårnet ble også revet pga. diverse råteskader og det ble bygget et helt nytt tak her. Fundamenter til taket over inngangspartiet måtte forsterkes, da to av disse hadde røket under bakken. En god del av kledningen på sørveggen samt noe på østveggen måtte skiftes pga. råteskader. Det er montert nytt vindu i kontor i fasaden mot vest. Alle fasader, takutstikk, murer, dører og vinduer er vasket og malt. Alle plastbelagte stålrenner, beslag og nedløp fra 1986 er fjernet og erstattet med nye i titansink utførelse på både kirken og tårnet. Det er også montert inn to ekstra taknedløp på nordsiden av hovedtaket og det er laget nye overvannsledninger i grunnen for disse. De utvendige trappene er fornyet ved nødutgangene og terrenget er justert i forbindelse med etablering av nye fundamenter til trappene. Rekkverket på den utvendige terrengtrappen er fornyet. Det gjenstår utvendig istandsetting av veier, stier og parkeringsplasser. Side 12

13 Av andre ting kan det nevnes at det er montert ny informasjonstavle på kirkeveggen, en del stoler i kirken er trukket om, mikrofoner er fornyet og det er reparert/skiftet enkelte nødlys. Det er arbeidet videre med planer for brannsikring av rømningsveier og universell utforming i underetasjen. TORSNES KIRKE. Planarbeider for Torsnes kirkested med ny kirkestue, driftsavdeling og parkering har kommet videre og på høsten 2013 kom det positive tilbakemeldinger fra antikvariske myndigheter og biskop til å arbeide videre med planene. Arkeologiske registreringer må først settes i gang i marka før det tas endelig stilling til planene. I kirken er det montert nytt nødlys i utgang bak alteret og det er montert lyntelller på lynvernanlegget. Diverse takstein måtte byttes, kappebord og beslag på taket over sideutgang i sakristiet er reparert. ØSTRE FREDRIKSTAD KIRKE Av diverse mindre oppgaver kan nevnes reparasjon av små skader i pussen langs sokkelen og noe over hovedinngangsdøren. Tagging på kirkeveggen måtte fjernes. En feil ved varmeanlegget oppstod og en enhet for varmestyringen måtte skiftes. Det er montert lyntelller på lynvernanlegget og flomlys måtte repareres. Kirkeloftet er ryddet, gangveier er skrudd fast og isolasjon er rettet på. Det er laget fine staudebed rundt ved kirken. Betania menighetssenter Overgangsbeslag mellom lave tak på inngangspartier og teglvegger ble fuget fast. Diverse takstein ble byttet ut og det er ryddet vekk takstein og kjørt til taksteinslager. Det er utført service på det nye brannvarslings- og nødlysanlegget. KRÅKERØY KIRKE. Det er arbeidet videre med planer for innvendig rehabilitering og ommøblering og det er sendt søknad til biskop og Riksantikvaren etter behandling i menighetsråd og fellesråd. Den utvendige belysningen i veien opp til kirken er satt i stand. Det er montert ny elektrisk tavle i tårnet og det er montert radiostyring for betjening av kirkeklokkene. Kråkerøy menighetssenter Kompressor i varmepumpe har blitt skiftet og for øvrig er det utført service på tekn. anlegg. GRESSVIK KIRKE. Alle ytterdører har blitt vedlikeholdt og de er vasket, slipt og oljet. Den ene innerdøren fra sidesalen er snudd slik at den vender ut i rømningsvei. Gressvik menighetssenter Det er montert nytt aggregat til kjølerommet og for øvrig er det utført service på tekn. anlegg og ordinært vedlikehold. Side 13

14 ONSØY KIRKE Det er montert ny oljebrenner på sentralvarmeanlegget til kirken og kapellet da den gamle oljebrenneren var defekt, samt reparert en liten lekkasje. Menigheten har anskaffet et brukt flygel av god kvalitet til kirken samt kjøpt inn ytterligere to sammenleggbare bord til å ha under galleriet. Menighetssenter i Onsøy Onsøy menighet arbeidet videre med planene om et nytt menighetssenter på Manstad. ROLVSØY KIRKE Det er montert nytt lydanlegg i kirken og i den forbindelse ble også en del elektrisk anlegg oppgradert samt diverse snekker- og malerarbeider utført. Lydanlegget ble delvis finansiert av innsamlede midler. Lysene i koret samt flomlyset måtte repareres. På sidedøren mot syd er låskassen reparert. Tårnluken mot vest ble skiftet ut med ny i kobber. Rolvsøy menighetssenter Det er foretatt service på tekniske anlegg og for øvrig ordinært vedlikehold. GAMLE GLEMMEN KIRKE Det er laget nye hyller, informasjonstavle og garderobeoppheng i våpenhuset. Veggene i gangen i våpenhuset har blitt vasket og malt. Det elektriske anlegget er utbedret etter ekstern kontroll og det er montert lyntelller på lynvernanlegget. To av de fremre kirkebenkene på høyre side er demontert og lagret på kirkeloftet. Dette var for å få bedre plass foran under gudstjenesten samt til rullestol og lysglobe. Det var behov for å restaurere det utslitte skinnet på kneleputen i alterringen. Tilsvarende skinn ble benyttet for å trekke om både alterringen og kneleskammelen. Et stort tre som stod nærme kirken på nord-østsiden har blitt fjernet ved god innsats av betjeningen på Leie gravlund. DOMKIRKEN I januar 2013 var det utført steinkasting og hærverk på mange av vinduene og blyglassene rundt om på kirken, og dette ble en omfattende reparasjon. Det er utført div. utbedringer av det elektriske anlegget og belysningen, bl.a. montering av nye lys i koret og i fremre del av kirken. Lysene i koret var i svært dårlig stand og var tungvint å vedlikeholde. Kryperommet under gallerigulvet har blitt inspisert og ryddet, og det er laget en ekstra inspeksjonsluke i gallerigulvet mot nord-øst. Låser flere steder er oppgradert. Omfattende tilstandsundersøkelser på kirken fortsatte i 2013 og videre har det blitt laget anbudsbeskrivelser og tegninger. Utlysning av anbudskonkurranse på de bygningsmessige arbeidene for rehabilitering av tårn, spir, teglfasader, tak og vinduer er gjennomført. Prosessen tok lang tid og oppstart ble noe forsinket. Arbeidene som skal utføres krever bl.a. rett temperatur og oppstarten ble derfor utsatt til våren Side 14

15 GLEMMEN KIRKE. Nedenfor hovedtrappen til kirken ble terrengtrappen i granitt refundamentert og satt i stand. Det var mange setninger på trappetrinn og vanger som gjorde at dette arbeidet var høyst nødvendig å få utført pga. sikkerheten. Utvendig anlegg rundt kirken ble istandsatt og tilsådd etter tidligere utførte grøftearbeider. I begge sakristier har det blitt montert nye skap, bla til oppbevaring og garderobe. En dør i dåpssakristiet har blitt snudd, slik at den vender ut i rømningsvei. Belysning i alterpartiet var defekt og ble skiftet ut. Trappeheis til menighetssal ble reparert. Oppsprukket fot på døpefont har blitt reparert og diverse forbedringer på lydanlegget er utført. Årsmelding 2013 kirkegårder Statistikk I 2013 ble det gjennomført 715 begravelser hvorav 291 var kremasjoner. Kremasjonsprosenten var 41 %. Det ble tatt i bruk til sammen 199 nye kistegraver og 82 nye urnegravsteder, mens det ble slettet til sammen 454 graver. Oppfylling av område på Leie gravlund Anleggsarbeidene ble utført i 2012, og ble fullført i Området er fylt opp med egnede masser og drenert. Feltet er nå klart for bruk og vil dekke behovet for nye graver i en 10 års periode på Leie gravlund. Dette er det siste nye området på gravlunden. Videre fremover må nye graver finnes på eksisterende felt. Det ligger godt til rette for rehabilitering av noen av de gamle gravfeltene. Det er mange ledige graver. Dreneringer Ved Borge gravlund er det problemer med dreneringen som ble lagt i forbindelse med opparbeidelse av nye gravfelt i Områdene oppleves svært våte, spesielt i forbindelse med begravelser. Vi har foretatt spyling av all drenering, men det viser seg at jordmassene rundt dreneringen er for tette. Dette fører til at vannet som står i jordmassene ikke finner frem til dreneringen og at det derfor blir veldig vått og vanskelig å grave graver. Det ble i 2013 gjort et forsøk på å bedre forholdene. Det blir lagt nye rør og fylt opp med mer pukk rundt rørene. Dette arbeidet må videreføres i Utvidelse østre gravlund, bensinstasjonstomta Reguleringsplan for området ble utarbeidet i 2013 og sendt ut på høring litt forsinket i forhold til opprinnelige fremdrift. Forhåpentligvis vedtas reguleringsplanen i løpet av våren slik at vi kan være godt i gang med detaljplanlegging av kirkegården i løpet av Kjølerom og sakristier Østre kapell I Østre gravlunds kapell er det gamle kjølerommet revet ut. Vegger og tak var i ferd med å råtne bort og kjøleaggregatet modent for utskifting. Etter at kjølerommet var revet ut ble det satt inn to nye kjøleceller med plass til 6 kister til sammen. Samtidig ble de to siderommene fornyet. Gulvet ble revet ut og krypkjeller fylt med pukk og støpt nytt gulv. Alt elektrisk og røropplegg ble skiftet. Brannslange ble installert. Hele den østre delen av kapellbygget er dermed fornyet. Side 15

16 Gressvik kapell og kjølerom Gressvik kapell var stengt for bruk ved begravelser i noen år pga av lamper som ikke var godkjente og at det så svært nedslitt ut. Vegger og tak ble malt, gulvet renset og behandlet. Nye lamper montert i taket. Samtidig ble også kjølerommet malt og nytt utstyr for kistehåndtering kjøpt inn. Kapellet er nå i bruk igjen. Det er plass til 40 mennesker og det egner seg meget godt ved små seremonier. Vann og avløp Onsøy kirke og kirkegård. Det er utarbeidet planer for hvordan vann og avløp fra Onsøy kirkegård kan løses i fellesskap med naboene. Prosjektet vil gjennomføres i Branndokumentasjon Det er utarbeidet brannteknisk vurdering av Leie kapell og Borge kapell. Begge rapportene beskriver en del tiltak som må gjennomføres for å øke brannsikkerheten i byggene. I tillegg er alle branntegninger for de øvrige kapellene oppdatert. Nye maskiner Det ble kjøpt inn 5 nye gressklippere, til Gressvik kirkegård, Leie gravlund, Borge gravlund, Kråkerøy kirkegård og Østre gravlund. På Østre gravlund ble det kjøpt ny minilaster til erstatning for den gamle traktoren. Personal En person har gått av med alderspensjon. Hans etterfølger var allerede på plass fra Forøvrig har det ikke skjedd endringer på personalsiden i Vi har en svært dyktig og stabil stab med lang erfaring på kirkegårdssiden i Fredrikstad. I tillegg til de fast ansatte har vi nå en lærekandidat med praksisplass hos oss og i perioder 2-3 som er utplassert gjennom arbeidsrettede tiltak. PRESTEBOLIGER Fredrikstad kirkelige fellesråds administrasjon har i samarbeid med teknisk drift, tilsyn og oppfølging av kommunens 7 presteboliger. Finansieringen av alle disse tjenestene kommer fra statlig boligtilskudd og belaster ikke kirkens driftsbudsjett. Det er utført vedlikeholdsarbeider på boligene samt at faste oppgaver, kommunale avgifter og kapitalutgifter er belastet dette budsjettet. I juli 2013 ble det kjøpt ny bolig i Hattesvingen 5 på Rolvsøy med egen finansiering via kommunen. Det er planlagt at Villaveien 5 på Rolvsøy skal selges. Vi nevner noen av vedlikeholdsoppgavene som er utført på boligene: Granittveien 9-Østre Fredrikstad Det er byttet ut to ytterdører på huset. Persienner på vinduer og dører mot vest er reparert og supplert. Diverse utbedringer på det elektriske anlegget er utført samt ny tv- og internettforbindelse er montert. Side 16

17 St. Croixgt 21-Domkirken Det er montert dusjkabinett på bad i 2. etasje, samt vegger og tak ble malt her. Det er foretatt diverse utbedringer av det elektriske anlegget og supplert med varmeovner på bad og wc. En del av gårdsplassen er utbedret med belegningsstein. Odinsgt. 7 -Glemmen Det er montert ny frostfri utekran. Luftekanaler til våtrom er skiftet ut på loftet, samt at det er montert ny kjøkkenventilator. Diverse utbedring på det elektriske anlegget er utført og supplert flere varmeovner i stue. Karjolveien 67 -Glemmen Det er utført utbedringer på det elektriske anlegget og fornyelse av flere panelovner i første og annen etasje, nytt brann- og innbruddsalarmanlegg er installert, garderober i 1 etasje er fornyet og diverse malerarbeider er utført. Søren Klæboesvei 14-Gamle Glemmen Hus og garasje er vasket utvendig og det er utført diverse reparasjoner av kledning og noe malerarbeid. Montert ny takhette for ventilasjon pga. lekkasje via taket. Diverse utbedring på det elektriske anlegget er utført. Villaveien 5 -Rolvsøy Reparert wc og vask. Langøyåsen 6-Kråkerøy Montert ny komfyrtopp på kjøkkenet. Hattesvingen 5-Rolvsøy Ny bolig ble anskaffet i samarbeid med kommunen og oppussing startet opp høsten Vedlikeholdsarbeider i hagen har blitt utført. Presteboligene holder generelt en god standard men det er flere utbedringer og vedlikeholdsoppgaver som er påkrevet i flere av boligene. For større utbedringer er dette igjen avhengig av ekstra midler i tillegg til de driftsmidler som er til disposisjon. Slik driftsbudsjettet har vært i flere år har det ikke vært rom for å gjøre flere større oppgaver og oppussingsønsker på samme år, men vi har måttet fordele oppgavene over flere år. Bopliktordningen og tjenestebolig for prester er sendt ut på høring fra departementet i 2013 og i oppfølgingen av dette vil det være mange hensyn som skal ivaretas, men det forventes endringer i dagens opplegg. Side 17

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Torsnes kirke 150 år 1860-2010 Årsrapport 2010 Innledning. Kirkens plass i et flerkulturelt Norge har også i 2010 fått behørig omtale i media, og ofte konkretisert i forbindelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Vurdering av kommunens svstemer for registrering i IPLOS. Plan for gjennomf0ring av forvaltningsrevisjon i 2010-2011

Forvaltningsrevisjonsrapport: Vurdering av kommunens svstemer for registrering i IPLOS. Plan for gjennomf0ring av forvaltningsrevisjon i 2010-2011 MBteinnkalling Bystyret Metested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen 06.05.2010 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Simensen, telefon 69306292, e-post ansi@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim Kirkelig fellesråd i Trondheim Årsrapport 2014 Innhold: Godt levert så langt v/kirkeverge Kjell Inge Nordgård...3 Om virksomheten...4 Vi er på vei v/leder av Kirkelig fellesråd Arild Nybraaten...5 Tro,

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Kirkelig Fellesråd i Trondheim Kirkelig Fellesråd i Trondheim Årsrapport for 2003 Innholdsfortegnelse 1 Forord 4 1.1 Utviklingstrekk for 2003 4 2 Råd og utvalg 5 3 Medlemsoversikt 8 4 Økonomi 10 4.1 Lovgrunnlaget, forskriften 10 4.2

Detaljer

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner?

Detaljer

STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD ÅRSMELDING 2013 Vedtatt i Stavanger kirkelige fellesråd 11.06.2014 2 INNHOLD 1. INNLEDNING side 4 2. GENERELT side 6 3. PROSTIER/MENIGHETER.. side 8 4. KIRKENS SERVICETORG.

Detaljer

kirkebygg.no kirkebygg.no FELLES EIE - FELLES ANSVAR - en tilstandsrapport for norske kirker kirkebygg.no 2013/2014

kirkebygg.no kirkebygg.no FELLES EIE - FELLES ANSVAR - en tilstandsrapport for norske kirker kirkebygg.no 2013/2014 kirkebygg.no 12 2 FELLES EIE - FELLES ANSVAR - en tilstandsrapport for norske kirker 2013/2014 SLUTTRAPPORT FOR KIRKEKONTROLLPROSJEKTET 2013/2014 Kirkebyggene ligger som perler i fjordarmer, på øyer, i

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: STED: ONSDAG 26.MARS 2014 kl. 18.00 (merk tiden) Sakristiet, Tananger kirke TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Årsrapport 2014

DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD 2014 Til behandling 18.03.2015 under sak 09/2015 Årsrapport 2014 for 1. Innledning har i 2014 bestått av følgende medlemmer: Christian Lie *) Repr. Sola MR Leder

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg 2 INNHOLD Innledning s. 2 Kirkelig Fellesråd s. 3 Fellesrådet 2012 s. 3 Fellesrådets underutvalg s. 3 Organisering og samarbeidslinjer s. 6 Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd s. 6 Forholdet mellom

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: MANDAG 03. JUNI 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 471 Hallagerbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE KIRKE

Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE KIRKE Til: Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen Fra: Ansv. advokat: / Jan Fougner og Inger Skeimo Jan Fougner Dato: 26. september 2012 NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 1 Årsrapport 2013. KIRKELIG VIRKSOMHET. Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE

ÅRSRAPPORT. Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE ÅRSRAPPORT 2012 Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE Årsrapporten 2012 Hvem skal Forrige årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo var sterkt preget av Oslo-kirkenes rolle i etterkant av 22. juli.

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KM 3.5/09 ÅRSMELDING 2008 DØVEKIRKENES FELLESRÅD

KM 3.5/09 ÅRSMELDING 2008 DØVEKIRKENES FELLESRÅD KM 3.5/09 ÅRSMELDING 2008 DØVEKIRKENES FELLESRÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Fellesrådet og administrasjonen 1.1 Fellesråd s. 3 1.2 Ansatte s. 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet s. 8 1.4 Samlinger s. 8 1.5 Økonomi

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer