FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Karnevalsgudstjeneste i Glemmen kirke Årsrapport 2013

2 Årsmelding Innledning ble igjen et år hvor nye skritt tas i skille mellom stat og kirke i Norge. Kirkerådet ansatte ny biskop i Agder og Telemark bispedømme, tidligere har biskoper blitt utpekt av Kongen i statsråd. Stålsett-utvalget la i januar 2013 fram sitt arbeid om en «helhetlig tros- og livssynspolitikk» for Norge. Utvalgets rapport har tittelen «Det livssynsåpne samfunn». Arbeidet er gjort av et regjeringsoppnevnt utvalg med Sturla Stålsett som leder. Utvalgets synspunkter vil være viktige også for hvordan den lokale kirke vil fremstå i et mer pluralistisk samfunn. Fra kirkelig hold har Borg biskop fremhevet at det er rimelig at Dnk er en viktig og synlig samfunnsaktør siden nær ¾ av befolkningen tilhører Dnk. Første søndag i advent i 2013 ble ny salmebok for Dnk tatt i bruk. Dette ble markert ved en spesiell gudstjeneste i Domkirken hvor biskopen deltok. Lokalt ble det i 2013 arrangert Hovlandfestival i perioden 31. oktober til 3. november. Festivalen er et samarbeid mellom Borg bispedømme og Kirkemusikk Fredrikstad (sentrumskirkenes kirkemusikalske sammenslutning, som omfatter Domkirken, Glemmen og Østre Fredrikstad kirke). Festivalens kunstneriske lederteam består av Tore Erik Mohn (domkantor og kirkemusikalsk konsulent i Borg bispedømme), Dan Rene Dahl (domkantor), Helga Johanne Størdal (kulturrådgiver i Borg bispedømme), Svein Erik Gundersen (kantor i Glemmen kirke) og Dagfinn Klausen (organist i Østre Fredrikstad kirke). Festivalen støttes av Opplysningsvesenets Fond, Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og Norsk kulturråd i tillegg til Fredrikstad kirkelige fellesråd. Festivalen vil bli et fast årlig arrangement i allehelgenshelgen. Denne rapporten omfatter Fredrikstad kirkelige fellesråds ansvarsområde med noen hovedpunkter fra den enkelte menighet. Menighetene utarbeider egne fyldige årsrapporter. FELLESRÅDET OG FELLESADMINISTRASJONEN. Fredrikstad kirkelige fellesråds virksomhet skjer i medhold av kirkelovens 14 som sier: 14. Kirkelig fellesråds oppgaver. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: a) bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder, c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers Side 2

3 ville ligget til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte. Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt av det enkelte menighetsråd. Fellesrådet har hatt 7 møter og behandlet 33 saker Leder i fellesrådet har vært Reidun Fladeby Andersen, med Carsten Peter Dyndale som nestleder. Fellesråd valgt for perioden til Reidun Fladeby Andersen, leder Jan Vidar Mathisen Kai Hansen Kirsti Arntzen Leif Holt Carsten Peter Dyndale, nestleder Trond Tukkensæter Ole Edvardsen Haldis Engelbrecht Jorun Kristiansen Odd Hasselgård Knut Erling Johansen, domprost Gamle Glemmen menighetsråd Borge menighetsråd Østre Fredrikstad menighetsråd Domkirkens menighetsråd Kråkerøy menighetsråd Glemmen menighetsråd Gressvik menighetsråd Rolvsøy menighetsråd Torsnes menighetsråd Onsøy menighetsråd Fredrikstad kommunes representant Geistlig representant. I fellesrådets møte i desember 2013 ble Leif Holt valgt til leder og Reidun Fladeby Andersen til nestleder. Valget skjedde etter initiativ fra Reidun Fladeby Andersen. Oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd. Kirkelovens 9 angir menighetsrådenes ansvars- og virkeområde og 14, som tidligere referert til, fellesrådets ansvarsområde. Forvaltningsmessige oppgaver som bygging, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, arbeidsgiveransvar, regnskaps- og økonomioppfølging og overordnede planer for kirkelig virksomhet ligger alle innenfor fellesrådets arbeidsområde. Dessuten er fellesrådet ansvarlig for gravferdsforvaltningen i Fredrikstad kommune, uansett hvilken seremoniell ordning som er knyttet til gravferden, dog ikke ved spredning av aske. Det kirkelige arbeid i menighetene med gudstjenester, dåp, konfirmasjon og vielser og alt annet menighetsarbeid er prestenes og menighetsrådenes ansvar. Menighetene er eiere av kirkene, og utleie av disse ligger til det enkelte menighetsråd. Hver menighet lager egen årsrapport for sin virksomhet. Side 3

4 Organisasjonskart for Fredrikstad kirkelige fellesråd. FELLESRÅD MENIGHETSRÅD Kirkeverge Daglig leder Domkirken SAO Avd. for Daglig leder Rolvsøy Sentrum/ Administrasjon Nord økonomi Glemmen Personell Daglig leder Gamle Gl. Avd. for Avd. for Kirkegårder Byggforvaltn Gressvik SAO Begravelses- menighetsadm. Daglig leder Onsøy/ tjenester Onsøy Gressvik Leie gr.lund Vestre gravl. Preste- Østre Fr.stad Glemmen k.g. boliger Daglig leder SAO Gamle Gl. k.g Kråkerøy k.g. Torsnes Øst Borge gr.l. Onsøy k.g. Daglig leder Borge Borge k.g Torsnes k.g. Gressvik k.g. Daglig leder Kråkerøy SAO Kråkerøy/ Østre gr.lund Rolvsøy k.g. Hvaler Hvaler Krigskirkeg. SAO: Samarbeidsområder for prestetjenesten Personalstatus Antall stillinger pr Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Kirkevergekontoret 7,3 9 7,3 9 Kirker og menigheter 41, ,9 50 Kirkegårder 12, ,8 15 SUM 62, ,0 74 Reduksjonen på kirkegårder skyldes at ansatte i deltidsstillinger har gått av med pensjon og ikke blitt erstattet med faste stillinger. Kirker og menigheter: Justering av trosopplæringsstillinger er årsaken til at det har blitt en økning i antall årsverk. Side 4

5 KIRKER OG MENIGHETER. Kirkelige tilsatte utgjorde pr : 56.9 årsverk fordelt på 66 ansatte. Disse tallene inkluderer prester som har Borg Bispedømmeråd som arbeidsgiver og som lønnes over Kultur og kirkedepartementets (KKD) budsjett. Fordelingen på menighetene er vist nedenfor: Menigheter Årsverk Antall medlemmer Medlem pr årsverk Antall ansatte Derav over KKD Herav årsverk menighetsfinansierte stillinger. Borge 7, ,5 2 Domkirken 7, ,5 2 Glemmen og Gamle 11, ,47 Glemmen Kråkerøy 6, ,2 Onsøy /Gressvik 10, ,5 2,5 Rolvsøy 4, Østre Fredrikstad / 6, ,5 2 0 Torsnes Domprostiet 1,2 1,5 1,5 Sum 56, ,67 Noen av stillingene er fordelt mellom enkelte av menighetene, kirkegård og kirkevergekontor. Flere av menighetene har lønnede kormedarbeidere. Domprost betjener hele prostiet, hvor også Hvaler inngår. Viktige saker for fellesrådet i Diakoni. Et av satsningsområdene i menighetene er diakonalt arbeid. I 2013 ble det opprettet ny diakonstilling i Glemmen og Gamle Glemmen menigheter. Et hovedfokus ved stillingen vil være arbeid rettet mot innvandrere. Det er nå 4 diakoner i Fredrikstad kirkelige fellesråd. Hovedplan for Torsnes kirkested. Fellesrådet vedtok i sitt møte 19.6 ny hovedplan for Torsnes kirkested. I planen inngår ny driftsplass og driftsbygg for kirkegårdsdriften i tillegg til økte parkeringsmuligheter og plassering av kirkestue omtrent på den plassen det gamle driftsbygget står. Trosopplæring. Det felles møtet mellom alle menighetsrådene og fellesrådet for 2013 tok for seg trosopplæring som tema. Rådgiver ved Borg bispedømmekontor, Tormod van der Hagen, innledet til drøfting og ga innspill til menighetsrådene i deres arbeid med revidering av trosopplæringsplaner. «Det livssynsåpne samfunn». Stålsettutvalget la fram sin melding om «En helhetlig tros- og livssynspolitikk i Norge». Meldingen fikk tittelen «Det livssynsåpne samfunn». Meldingen førte til debatt og fokus på viktige prinsipper i vårt samfunn. Fredrikstad kirkelige fellesråd ga som høringsinstans, en tilbakemelding til Kulturdepartementet på meldingen. Side 5

6 Kirkebygg. Anbudsarbeidet for rehabilitering av domkirkens tårn og tak ble startet vinteren Innstillingen fra fellesrådets rådgiver Multiconsult AS ble bestridt og bragt inn for Fredrikstad byrett. Etter en lengre prosess og ny evaluering ble det klart at firmaet Karlsen & Nordseth Entreprenør AS var vinner av konkurransen. Dette forsinket arbeidene og gjør at de først starter i mars Saken har også krevd store deler av bygningssjefens tid i Planarbeidene for oppussing av Kråkerøy kirke innvendig ble gjennomført og oversendt Borg biskop for godkjenning. Ny Salmebok for Den norske kirke. Ny salmebok for Den norske kirke ble lansert senhøstes 2013 og tatt i bruk 1. søndag i advent I Fredrikstad var det en spesiell markering i forbindelse med gudstjenesten den dagen hvor også biskopen deltok. Administrative forhold Kirkeverge Odd A. Andersen har fra medio august 2013 og ut året vært sykemeldt pga kreftbehandling. Gravlundssjef Bjørn-Thore Amundsen har i den perioden vært konstituert som kirkeverge. Det har vært noe rokering av oppgaver i administrasjonen for å sikre driften høsten Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg og har i 2013 hatt følgende medlemmer: Kirsti Arntsen; leder Leif Holt; nestleder Ole Edvardsen Reidun Fladeby Andersen (vararep.) for fellesrådsmedlemmer) Knut Heie ansattes representant Runar Godø ansattes representant Administrasjonsutvalget her hatt 4 møter i 2013 og gjort 3 faste ansettelser. Arbeidsmiljøutvalget. Jorunn Kristiansen Bjørn-Thore Amundsen Odd A. Andersen Fra ansatte: Jo Edvardsen Ivar S. Haugen Kjell Brevik Jorunn Kristiansen ble i fellesrådets møte valgt som representant etter Svein Erik Moe som døde i desember Det er ikke avholdt møte i arbeidsmiljøutvalget i Det er en samarbeidsavtale med Borg bispedømmeråd om HMS-arbeidet i Fredrikstad, slik at det også omfatter bispedømmerådets prester som arbeider i Fredrikstad. Samarbeidsavtalen åpner for at representanter for prestene og domprosten på vegne av Borg bispedømme deltar i AMU. Side 6

7 Sykefraværsprosenten for de siste tre årene ser slik ut: 2011: 8,0 %. Av dette var 0,4 % egenmeldt og 7,6 % legemeldt 2012: 6,4 % Av dette var 0,5 % egenmeldt og 5,9 % legemeldt ,9 % av dette var 0,3 % egenmeldt og 5,6 % legemeldt. Det er flere langtidssykemeldinger som trekker sykefraværet opp Som det fremgår av oversikten, er det korte egenmeldte sykefraværet lite. Generelt er sykefraværet lavt i Fredrikstad kirkelige fellesråd. Økonomi. Total ramme for samlede aktiviteter i 2013 var kr Tallene viser en betydelig reduksjon i forhold til 2012, dette skyldes at kostnader til renter og avdrag på lån som er tatt opp av Fredrikstad kommune til investeringer til kirkelige formål ikke lenger føres i Fredrikstad kirkelige fellesråds regnskap har vært et år med høy aktivitet i alle driftsenheter. Regnskapet viser et mindreforbruk på kr ,-. Hovedoversikt regnskapstall 2013 ( 1000 kr) Budsjett 2013 Regnskap 2013 Tekst ( tjenester) Utg. Innt. Nto Utg. Innt Nto Resultat Kirkevergekontoret Presteboliger Kirker og menigheter Kirkegårder totalt Rammer SUM Side 7

8 Generelle utviklingstrekk. Nøkkeltall fra kirkestatistikken for Antall fødte Antall døpte Andel døpte 67,8 66,8 66,1 66,5 56,8 Antall 15 -åringer Antall konfirmanter Andel som konfirmeres i Dnk. 60,1 55,8 55, ,7 Antall vigsler Antall skole/barneh. gudstjenester Antall klassebesøk Antall hovedgudstj.søn-helligdag Antall deltager v/gudstjenester Antall begravelser herunder kremasjoner Andel av kremasjoner 38,3 39,9 40,9 39,3 41,0 Tall fra hele bispedømme ser slik ut: Døpte Konfirmerte Kirkelige vigsler utført Kirkelige gravferder utført Deltakere, gudstj.søn- og helligdag Oppslutningen om gudstjenestene viser en tydelig oppgang i 2011 som nok har sammenheng med tragedien 22.juli, men etter 2011 har utviklingen gått i feil retning. Side 8

9 Antall dåpshandlinger har det siste året gått ned med ca. 14 % på tross av at det i 2013 ble født flere barn enn året før. Antall ungdommer som velger kirkelig konfirmasjon har stabilisert seg på rundt 550 de senere årene. Om lag 90 % av de døpte 15-åringene lar seg konfirmere i kirken. Tallene for dåp og kirkesøkning reflekterer den utviklingen vi ser i hele bispedømme. Organisering av menighetene. Arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Fredrikstad kirkelige fellesråd er lagt til fellesrådet i Fredrikstad. Med 10 menigheter er det nødvendig at den daglige virksomheten i menighetene blir administrert lokalt. Dette er organisert med 7 menighetskontorer. De daglige lederne er også ledere av menighetsrådenes virksomhet og fungerer som saksbehandlere og sekretærer for menighetsrådene. Prestene er ansatt av Borg bispedømme, og det er et nært samarbeid mellom embets- og rådsstruktur. Prosten er leder for prestetjenesten i prostiet. Prestene samarbeider i tjenesteområder innen prostiet. Følgende samarbeidsområder er etablert; Borge, Torsnes og Østre Fredrikstad menigheter, med Bjørn Sverre Kolshus som koordinerende sogneprest. Rolvsøy, Glemmen, Gamle Glemmen og Domkirkens menigheter, med Jon Albert Ihlebæk som koordinerende sogneprest. Onsøy og Gressvik menigheter med Lars Tangedal som koordinerende sogneprest. Kråkerøy og Hvaler menigheter med Steinar Ekvik som koordinerende sogneprest. Fellesmøte mellom menighetsrådene og fellesrådet. Fellesmøte mellom menighetsrådene og fellesrådet ble avholdt 16.april i Rolvsøy menighetssenter. Temaet var «Trosopplæring» og rådgiver ved bispedømmekontoret Side 9

10 Tormod van der Hagen orienterte om revidering av planene. Det var også en drøfting av om de driftsenheter vi i dag har for trosopplæringen er hensiktsmessig. Kirkens Bymisjon i Fredrikstad er veletablert og tar opp stadig nye virksomhetsområder, Stiftelsen har nå skiftet navn til Kirkens Bymisjon Østfold etter at virksomhet også er startet opp i Sarpsborg og Halden. Fredrikstad kirkelige fellesråd har oppnevnt Siri Mevang Berg, Anders Tangen og Steinar Ekvik som medlemmer av Kirkens Bymisjons representantskap. Jan Vidar Mathisen er vararepresentant. Kirkens bymisjon åpnet nytt bryggekapell høsten 2013, nabo til Litteraturhuset. Bymisjonen flyttet også kontorene til samme sted. Samarbeid mellom menighetskontorene og fellesadministrasjonen Det er nær kommunikasjon mellom menighetskontorene og fellesadministrasjonen og en løpende oppfølging av driftsmessige forhold. Det holdes faste møter hvor felles anliggende drøftes; Regnskap, økonomi og budsjettarbeid driftsforhold og samordning, Informasjon og fellesannonsering. Det er også et nært samarbeid mellom fellesrådet og prestetjenesten ved domprost og kirkeverge. Kirketjenerne og kirkevergekontoret samarbeider godt vedr. løpende driftsforhold og vedlikeholdsarbeider for kirkebyggene. Det arrangeres årlig 6 møter med kirketjenerne. KIRKENE - DRIFT OG VEDLIKEHOLD I 2013 Innledning Det er 11 kirker i Fredrikstad og 7 av disse er listeført hos Riksantikvaren som verneverdige. Vi har mange store kirker og dette er en svært krevende bygningsmasse å vedlikeholde. Det er et stort lokalt engasjement i hver menighet og kirkene brukes til gudstjenester og kirkelige handlinger, konserter, trosopplæring, kulturelle og sosiale arrangementer og samlinger og annet menighetsarbeid. Forvaltningen av kirkene ligger til fellesrådets ansvarsområde. Kirketjenere, vaktmestere og renholdere bidrar også vesentlig til at kirkene holdes i god stand. Det er viktig at kirkene er betjent av noen som kjenner kirkebygget godt og at det følges med på bygningene daglig. Diverse vedlikeholdsoppgaver og ettersyn utføres også av den enkelte kirketjener. Drifts-og investeringsbudsjett Det meste av kirkens driftsbudsjett går til lønn, offentlige avgifter, ordinære driftsutgifter og til oppvarming og lys, forsikringer med mer. Energibruk Både i 2009 og 2010 var det lange kuldeperioder og dette medførte ekstra utgifter til oppvarming av kirkene i denne perioden, mens 2011 og 2012 var noe mildere år. Perioden januar-mars i 2013 var noe kaldere og ga noe merforbruk enn på samme tid i 2012 mens perioden oktober-desember i 2013 var mildere enn i samme periode i 2012 og ga mindre forbruk. Totalt sett var energikostnadene omtrent på samme nivå i 2013 som i Midler til vedlikehold Vi ble i desember 2010 forespurt av kommunen om å se på årsaker til vedlikeholdsetterslep på kirkebygg. Dette i forbindelse med at Riksrevisjonen arbeidet med dette temaet, samt at de ønsket å se på kommunens forutsetninger for å ivareta det økonomiske ansvaret for vedlikehold av kirkebygg. Noen punkter som vi berørte i tilbakemeldingen til kommunen var bl.a. at driftsbudsjettet ikke er dimensjonert til å foreta større vedlikeholdsarbeider. Det er en utfordring for både Side 10

11 kommune og kirke at de årlige driftsrammene i mange år ikke har vært tilstrekkelige for å gjennomføre de planmessige og regelmessige vedlikeholdsbehov. Ytterligere kutt på driftsrammen fører ofte til at vedlikehold må utsettes. Vedlikeholdsrammene over driftsbudsjettet de siste år har vært lave sett i forhold til den store bygningsmassen vi skal forvalte. Skjer det eksempelvis hærverk eller uforutsette ting på kirkene må annet planlagt arbeide settes på vent. Det er mange ønskelige oppgaver vi ikke får utført fordi det ikke er rom for å belaste alt dette samtidig på driftsbudsjettet for alle kirkene. Samtidig skal det nevnes at vi har klart å holde oss innenfor det budsjettet vi har til rådighet og fått mye ut av dette. Menighetene har også bidratt med innsamlede midler for å anskaffe samt å vedlikeholde diverse utstyr og inventar til kirkene. Det bør allikevel arbeides videre med å øke driftsrammene slik at det settes av midler til årlig vedlikehold, evt. øremerkede midler eller et vedlikeholdsfond til kirkene, utenom de faste driftsutgiftene. Erfaringsmessig har det blitt slik at vi må planlegge mer prosjektrettet og søke om ekstra midler til de store rehabiliteringsoppgavene over investeringsbudsjettene, da det ikke er rom for større oppgaver innenfor driftsbudsjettet. Det er gledelig at flere kirkerehabiliteringsprosjekter har blitt realisert via midler på kommunens investeringsbudsjetter gjennom flere år, samt tilskudd via rentekompensasjonsordningen fra staten og Husbanken. Dette har medført til at noe av vedlikeholdsetterslepet er hentet inn. Det gjenstår fortsatt store utfordringer på flere av kirkene og det er viktig å hensynta dette i planleggingen. Vi har aktive menigheter og vi ønsker å ta vare på kirkene som viktige kulturminner i lokalsamfunnene samt å videreutvikle og tilrettelegge kirkene for alle brukere. Drift og vedlikehold Foruten løpende tilsyn og mindre vedlikehold er det årlige inspeksjoner av tak, loft og krypkjellere. Den årlige utvendige inspeksjonen av alle kirkenes yttertak og tårn, med mobilkran og lift er viktig samt at alle loft og krypkjellere inspiseres. Jevnlig ettersyn av taktekking, taksten og rensing av renner og nedløp på kirkebyggene er viktige og forebyggende vedlikeholdsarbeider. I 2013 er det også arbeidet videre med utbedringer av påviste mangler iht. internkontroll, med hovedvekt på elektro. Det har også blitt arbeidet videre med oppfølging av lynvernsanlegg på kirkene i denne forbindelse. Intern elektriker utfører også utbedringer av elektriske anlegg på kirkebyggene. Det er utarbeidet vedlikeholdskontrakter for kirkeorglene slik at orglene sjekkes opp enten årlig eller hvert andre år. Kirkeorglene representerer en meget stor del av kirkenes inventar og verdier, og som det er viktig å ta vare på og utvikle. Stoppes vedlikehold og stemming av orglene ser vi raskt forfall og hører ulyder. Pianoer og flygler er også vedlikeholdt. Arbeidet med oppdatering og ajourføring av brannverndokumentasjon i kirkene har fortsatt i Alle innbrudd-og brannalarmanlegg er direkte varslet til brannvesenet og det er vedlikeholdsavtaler for kirkens alarmer. Det utføres også jevnlig servicearbeider på tekniske anlegg, ventilasjon, sprinkler, heis, ringeanlegg og brannslukningsutstyr. Det har vært brannsyn for alle kirkebyggene på høsten og generelt er det god sikkerhet og oppfølging i kirkene rundt om. Det må fortsatt fokuseres på gode egenkontrollrutiner, opplæring og øvelser, dokumentasjon av sikkerheten og en del tiltak må utbedres for å bedre brannsikkerheten. Ekstern brannrådgiver har arbeidet videre med oppgradering av branndokumentasjon, branntegninger og beregninger av tillatt persontall i kirkene. Bl.a. for Glemmen og Onsøy kirker har det fremkommet et behov for å se om det er mulig å øke antall rømningsveier da kapasiteten har blitt ytterligere redusert etter gjennomgang av brannforskriftene. Det er også viktig at de som har oppgaver eller arbeider i kirkene har nødvendig opplæring i brannvern. I forbindelse med nye krav om universell utforming har det vært arbeidet videre med å planlegge tiltak her. Side 11

12 Vi nevner noen hovedpunkter fra alle kirkene fra år 2013: BORGE KIRKE. Det utvendige anlegget er planert og tilsådd rundt kirken. Istandsettelse etter rehabiliteringsperioden og riggarbeidene var nødvendig, samt etter at nye grøfter til drenering, rør og kabler var ferdigstilt i Det gjenstår ferdigstillelse av vei og sti ved kirken, men for øvrig fremstår anlegget som pent. Det er arbeidet videre med planene for utvidelse av parkeringsforhold ved kirken. Nytt lynvernanlegg med faradays bur ble ferdigstilt på kirkebygget i april 2013 og det er montert lyntelller på lynvernanlegget. Elektrisk tilførsel til flomlysene rundt kirken har blitt fornyet og det er gjort forbedringer av flomlys samt noen nye fundamenter og master til dette. Av diverse mindre oppgaver kan nevnes reparasjon av små skader i pussen langs sokkelen, noen taksteiner måtte legges på plass etter svært kraftig vind, det er montert nytt nødlys i utgang bak alteret og det er klargjort for utvendige elektriske uttak, det er laget smijerns rekkverk i kortrappa og dører er vedlikeholdt. KJØLSTAD KIRKE. Rehabilitering av tak, overlys, fasader og tårn pågikk siden februar 2013 og var ferdigstilt i november Noen mindre ferdigstillingsarbeider utføres i Takpappen og beslagene fra 1986 ble fjernet på alle tak og ny grå PVC takfolie med listetekking ble lagt. Hele pyramidetaket ble forsterket med ett lag kryssfiner som underlag for ny folie. Det var lite råteskader i hovedtakene bortsett fra et lite område på ca. 4 m2 på det flate taket mot øst som måtte repareres. Overlyset på toppen av pyramidetaket ble demontert. Dette var opprinnelig laget i plast og var helt defekt og nytt glasstak med aluminiumprofiler ble montert. Det åpne klokketårnet, med flatt tak og bærebjelker i limtre, var veldig råteskadet og dette ble revet. Kun fire stålsøyler og betongfundamentene ble stående igjen. Det var svært ønskelig å bygge inn klokketårnet for vær og vind, og det ble laget ekstra betongfundamenter og reist et nytt innkledd klokketårn, nå med pyramidetak med samme utførelse som pyramidetaket på kirken. Alle bærebjelker er fornyet i tårnet og det er nå laget et loftsgolv under kirkeklokkene. Kirkeklokkene ble montert tilbake igjen og motorer ble fornyet, akslinger og mekaniske deler overhalt og det er montert nytt automatisk ringeanlegg. Nytt elektrisk opplegg er lagt fra kirken og ut til tårnet, inkl. lys og stikkontakter. Alarmanlegg i tårn ble montert. Det ble gravd grøfter mellom tårnet og på nordsiden av kirken som tilførselskablene ble lagt i. Taket over inngangspartiet mellom kirken og tårnet ble også revet pga. diverse råteskader og det ble bygget et helt nytt tak her. Fundamenter til taket over inngangspartiet måtte forsterkes, da to av disse hadde røket under bakken. En god del av kledningen på sørveggen samt noe på østveggen måtte skiftes pga. råteskader. Det er montert nytt vindu i kontor i fasaden mot vest. Alle fasader, takutstikk, murer, dører og vinduer er vasket og malt. Alle plastbelagte stålrenner, beslag og nedløp fra 1986 er fjernet og erstattet med nye i titansink utførelse på både kirken og tårnet. Det er også montert inn to ekstra taknedløp på nordsiden av hovedtaket og det er laget nye overvannsledninger i grunnen for disse. De utvendige trappene er fornyet ved nødutgangene og terrenget er justert i forbindelse med etablering av nye fundamenter til trappene. Rekkverket på den utvendige terrengtrappen er fornyet. Det gjenstår utvendig istandsetting av veier, stier og parkeringsplasser. Side 12

13 Av andre ting kan det nevnes at det er montert ny informasjonstavle på kirkeveggen, en del stoler i kirken er trukket om, mikrofoner er fornyet og det er reparert/skiftet enkelte nødlys. Det er arbeidet videre med planer for brannsikring av rømningsveier og universell utforming i underetasjen. TORSNES KIRKE. Planarbeider for Torsnes kirkested med ny kirkestue, driftsavdeling og parkering har kommet videre og på høsten 2013 kom det positive tilbakemeldinger fra antikvariske myndigheter og biskop til å arbeide videre med planene. Arkeologiske registreringer må først settes i gang i marka før det tas endelig stilling til planene. I kirken er det montert nytt nødlys i utgang bak alteret og det er montert lyntelller på lynvernanlegget. Diverse takstein måtte byttes, kappebord og beslag på taket over sideutgang i sakristiet er reparert. ØSTRE FREDRIKSTAD KIRKE Av diverse mindre oppgaver kan nevnes reparasjon av små skader i pussen langs sokkelen og noe over hovedinngangsdøren. Tagging på kirkeveggen måtte fjernes. En feil ved varmeanlegget oppstod og en enhet for varmestyringen måtte skiftes. Det er montert lyntelller på lynvernanlegget og flomlys måtte repareres. Kirkeloftet er ryddet, gangveier er skrudd fast og isolasjon er rettet på. Det er laget fine staudebed rundt ved kirken. Betania menighetssenter Overgangsbeslag mellom lave tak på inngangspartier og teglvegger ble fuget fast. Diverse takstein ble byttet ut og det er ryddet vekk takstein og kjørt til taksteinslager. Det er utført service på det nye brannvarslings- og nødlysanlegget. KRÅKERØY KIRKE. Det er arbeidet videre med planer for innvendig rehabilitering og ommøblering og det er sendt søknad til biskop og Riksantikvaren etter behandling i menighetsråd og fellesråd. Den utvendige belysningen i veien opp til kirken er satt i stand. Det er montert ny elektrisk tavle i tårnet og det er montert radiostyring for betjening av kirkeklokkene. Kråkerøy menighetssenter Kompressor i varmepumpe har blitt skiftet og for øvrig er det utført service på tekn. anlegg. GRESSVIK KIRKE. Alle ytterdører har blitt vedlikeholdt og de er vasket, slipt og oljet. Den ene innerdøren fra sidesalen er snudd slik at den vender ut i rømningsvei. Gressvik menighetssenter Det er montert nytt aggregat til kjølerommet og for øvrig er det utført service på tekn. anlegg og ordinært vedlikehold. Side 13

14 ONSØY KIRKE Det er montert ny oljebrenner på sentralvarmeanlegget til kirken og kapellet da den gamle oljebrenneren var defekt, samt reparert en liten lekkasje. Menigheten har anskaffet et brukt flygel av god kvalitet til kirken samt kjøpt inn ytterligere to sammenleggbare bord til å ha under galleriet. Menighetssenter i Onsøy Onsøy menighet arbeidet videre med planene om et nytt menighetssenter på Manstad. ROLVSØY KIRKE Det er montert nytt lydanlegg i kirken og i den forbindelse ble også en del elektrisk anlegg oppgradert samt diverse snekker- og malerarbeider utført. Lydanlegget ble delvis finansiert av innsamlede midler. Lysene i koret samt flomlyset måtte repareres. På sidedøren mot syd er låskassen reparert. Tårnluken mot vest ble skiftet ut med ny i kobber. Rolvsøy menighetssenter Det er foretatt service på tekniske anlegg og for øvrig ordinært vedlikehold. GAMLE GLEMMEN KIRKE Det er laget nye hyller, informasjonstavle og garderobeoppheng i våpenhuset. Veggene i gangen i våpenhuset har blitt vasket og malt. Det elektriske anlegget er utbedret etter ekstern kontroll og det er montert lyntelller på lynvernanlegget. To av de fremre kirkebenkene på høyre side er demontert og lagret på kirkeloftet. Dette var for å få bedre plass foran under gudstjenesten samt til rullestol og lysglobe. Det var behov for å restaurere det utslitte skinnet på kneleputen i alterringen. Tilsvarende skinn ble benyttet for å trekke om både alterringen og kneleskammelen. Et stort tre som stod nærme kirken på nord-østsiden har blitt fjernet ved god innsats av betjeningen på Leie gravlund. DOMKIRKEN I januar 2013 var det utført steinkasting og hærverk på mange av vinduene og blyglassene rundt om på kirken, og dette ble en omfattende reparasjon. Det er utført div. utbedringer av det elektriske anlegget og belysningen, bl.a. montering av nye lys i koret og i fremre del av kirken. Lysene i koret var i svært dårlig stand og var tungvint å vedlikeholde. Kryperommet under gallerigulvet har blitt inspisert og ryddet, og det er laget en ekstra inspeksjonsluke i gallerigulvet mot nord-øst. Låser flere steder er oppgradert. Omfattende tilstandsundersøkelser på kirken fortsatte i 2013 og videre har det blitt laget anbudsbeskrivelser og tegninger. Utlysning av anbudskonkurranse på de bygningsmessige arbeidene for rehabilitering av tårn, spir, teglfasader, tak og vinduer er gjennomført. Prosessen tok lang tid og oppstart ble noe forsinket. Arbeidene som skal utføres krever bl.a. rett temperatur og oppstarten ble derfor utsatt til våren Side 14

15 GLEMMEN KIRKE. Nedenfor hovedtrappen til kirken ble terrengtrappen i granitt refundamentert og satt i stand. Det var mange setninger på trappetrinn og vanger som gjorde at dette arbeidet var høyst nødvendig å få utført pga. sikkerheten. Utvendig anlegg rundt kirken ble istandsatt og tilsådd etter tidligere utførte grøftearbeider. I begge sakristier har det blitt montert nye skap, bla til oppbevaring og garderobe. En dør i dåpssakristiet har blitt snudd, slik at den vender ut i rømningsvei. Belysning i alterpartiet var defekt og ble skiftet ut. Trappeheis til menighetssal ble reparert. Oppsprukket fot på døpefont har blitt reparert og diverse forbedringer på lydanlegget er utført. Årsmelding 2013 kirkegårder Statistikk I 2013 ble det gjennomført 715 begravelser hvorav 291 var kremasjoner. Kremasjonsprosenten var 41 %. Det ble tatt i bruk til sammen 199 nye kistegraver og 82 nye urnegravsteder, mens det ble slettet til sammen 454 graver. Oppfylling av område på Leie gravlund Anleggsarbeidene ble utført i 2012, og ble fullført i Området er fylt opp med egnede masser og drenert. Feltet er nå klart for bruk og vil dekke behovet for nye graver i en 10 års periode på Leie gravlund. Dette er det siste nye området på gravlunden. Videre fremover må nye graver finnes på eksisterende felt. Det ligger godt til rette for rehabilitering av noen av de gamle gravfeltene. Det er mange ledige graver. Dreneringer Ved Borge gravlund er det problemer med dreneringen som ble lagt i forbindelse med opparbeidelse av nye gravfelt i Områdene oppleves svært våte, spesielt i forbindelse med begravelser. Vi har foretatt spyling av all drenering, men det viser seg at jordmassene rundt dreneringen er for tette. Dette fører til at vannet som står i jordmassene ikke finner frem til dreneringen og at det derfor blir veldig vått og vanskelig å grave graver. Det ble i 2013 gjort et forsøk på å bedre forholdene. Det blir lagt nye rør og fylt opp med mer pukk rundt rørene. Dette arbeidet må videreføres i Utvidelse østre gravlund, bensinstasjonstomta Reguleringsplan for området ble utarbeidet i 2013 og sendt ut på høring litt forsinket i forhold til opprinnelige fremdrift. Forhåpentligvis vedtas reguleringsplanen i løpet av våren slik at vi kan være godt i gang med detaljplanlegging av kirkegården i løpet av Kjølerom og sakristier Østre kapell I Østre gravlunds kapell er det gamle kjølerommet revet ut. Vegger og tak var i ferd med å råtne bort og kjøleaggregatet modent for utskifting. Etter at kjølerommet var revet ut ble det satt inn to nye kjøleceller med plass til 6 kister til sammen. Samtidig ble de to siderommene fornyet. Gulvet ble revet ut og krypkjeller fylt med pukk og støpt nytt gulv. Alt elektrisk og røropplegg ble skiftet. Brannslange ble installert. Hele den østre delen av kapellbygget er dermed fornyet. Side 15

16 Gressvik kapell og kjølerom Gressvik kapell var stengt for bruk ved begravelser i noen år pga av lamper som ikke var godkjente og at det så svært nedslitt ut. Vegger og tak ble malt, gulvet renset og behandlet. Nye lamper montert i taket. Samtidig ble også kjølerommet malt og nytt utstyr for kistehåndtering kjøpt inn. Kapellet er nå i bruk igjen. Det er plass til 40 mennesker og det egner seg meget godt ved små seremonier. Vann og avløp Onsøy kirke og kirkegård. Det er utarbeidet planer for hvordan vann og avløp fra Onsøy kirkegård kan løses i fellesskap med naboene. Prosjektet vil gjennomføres i Branndokumentasjon Det er utarbeidet brannteknisk vurdering av Leie kapell og Borge kapell. Begge rapportene beskriver en del tiltak som må gjennomføres for å øke brannsikkerheten i byggene. I tillegg er alle branntegninger for de øvrige kapellene oppdatert. Nye maskiner Det ble kjøpt inn 5 nye gressklippere, til Gressvik kirkegård, Leie gravlund, Borge gravlund, Kråkerøy kirkegård og Østre gravlund. På Østre gravlund ble det kjøpt ny minilaster til erstatning for den gamle traktoren. Personal En person har gått av med alderspensjon. Hans etterfølger var allerede på plass fra Forøvrig har det ikke skjedd endringer på personalsiden i Vi har en svært dyktig og stabil stab med lang erfaring på kirkegårdssiden i Fredrikstad. I tillegg til de fast ansatte har vi nå en lærekandidat med praksisplass hos oss og i perioder 2-3 som er utplassert gjennom arbeidsrettede tiltak. PRESTEBOLIGER Fredrikstad kirkelige fellesråds administrasjon har i samarbeid med teknisk drift, tilsyn og oppfølging av kommunens 7 presteboliger. Finansieringen av alle disse tjenestene kommer fra statlig boligtilskudd og belaster ikke kirkens driftsbudsjett. Det er utført vedlikeholdsarbeider på boligene samt at faste oppgaver, kommunale avgifter og kapitalutgifter er belastet dette budsjettet. I juli 2013 ble det kjøpt ny bolig i Hattesvingen 5 på Rolvsøy med egen finansiering via kommunen. Det er planlagt at Villaveien 5 på Rolvsøy skal selges. Vi nevner noen av vedlikeholdsoppgavene som er utført på boligene: Granittveien 9-Østre Fredrikstad Det er byttet ut to ytterdører på huset. Persienner på vinduer og dører mot vest er reparert og supplert. Diverse utbedringer på det elektriske anlegget er utført samt ny tv- og internettforbindelse er montert. Side 16

17 St. Croixgt 21-Domkirken Det er montert dusjkabinett på bad i 2. etasje, samt vegger og tak ble malt her. Det er foretatt diverse utbedringer av det elektriske anlegget og supplert med varmeovner på bad og wc. En del av gårdsplassen er utbedret med belegningsstein. Odinsgt. 7 -Glemmen Det er montert ny frostfri utekran. Luftekanaler til våtrom er skiftet ut på loftet, samt at det er montert ny kjøkkenventilator. Diverse utbedring på det elektriske anlegget er utført og supplert flere varmeovner i stue. Karjolveien 67 -Glemmen Det er utført utbedringer på det elektriske anlegget og fornyelse av flere panelovner i første og annen etasje, nytt brann- og innbruddsalarmanlegg er installert, garderober i 1 etasje er fornyet og diverse malerarbeider er utført. Søren Klæboesvei 14-Gamle Glemmen Hus og garasje er vasket utvendig og det er utført diverse reparasjoner av kledning og noe malerarbeid. Montert ny takhette for ventilasjon pga. lekkasje via taket. Diverse utbedring på det elektriske anlegget er utført. Villaveien 5 -Rolvsøy Reparert wc og vask. Langøyåsen 6-Kråkerøy Montert ny komfyrtopp på kjøkkenet. Hattesvingen 5-Rolvsøy Ny bolig ble anskaffet i samarbeid med kommunen og oppussing startet opp høsten Vedlikeholdsarbeider i hagen har blitt utført. Presteboligene holder generelt en god standard men det er flere utbedringer og vedlikeholdsoppgaver som er påkrevet i flere av boligene. For større utbedringer er dette igjen avhengig av ekstra midler i tillegg til de driftsmidler som er til disposisjon. Slik driftsbudsjettet har vært i flere år har det ikke vært rom for å gjøre flere større oppgaver og oppussingsønsker på samme år, men vi har måttet fordele oppgavene over flere år. Bopliktordningen og tjenestebolig for prester er sendt ut på høring fra departementet i 2013 og i oppfølgingen av dette vil det være mange hensyn som skal ivaretas, men det forventes endringer i dagens opplegg. Side 17

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD. Årsrapport 2012. Pinsefest for barnehagebarn ved Gamle Glemmen kirke

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD. Årsrapport 2012. Pinsefest for barnehagebarn ved Gamle Glemmen kirke FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Årsrapport 2012 Pinsefest for barnehagebarn ved Gamle Glemmen kirke Årsrapport 2012. Innledning. 2012 kommer nok i kirkelig sammenheng å huskes som det året Grunnloven fikk

Detaljer

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Torsnes kirke 150 år 1860-2010 Årsrapport 2010 Innledning. Kirkens plass i et flerkulturelt Norge har også i 2010 fått behørig omtale i media, og ofte konkretisert i forbindelse

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 28.04.2016 Tid: 18:00 20:00 1. og 2. vara innkalles fast til møtene i tillegg til andre representanter.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 22.09.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 15.00 16.30 Til stede: Leder Tor Øystein Seierstad

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Byen, domkirken og orgel - i det kulturelle sentrum Domkirken feirer 150 år i 2016. Hamar bispedømme ble skilt ut fra Oslo og Vår Frelsers kirke og gitt selvstendighet i 1864. Halvor

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 1/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 27. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 27.01.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Altertavle i keramikk av Kari Christensen i Voie kirke 1 BEFARING VOIE OG FLEKKERØY Området ved Voie og

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 25.02.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre, Erling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 02/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Fredag 16. januar kl 15.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.01.2015 Møtetid kl. 15:00

Detaljer

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013.

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013. Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2012 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte. mars 2013 i sak 5/2013. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2012 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og

Detaljer

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Appell Kolbotn menighetsråd vil innstendig råde besluttende organer til å prioritere våre prester og vårt viktigste grunnlag for kirke og

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 04.09.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo Årsmelding 2013 Styret Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Heidi Langmoen Holstad, Oslo Thor Even Tomter, Brøttum Olav Thorstad, Brøttum Rolf Messenlien, Lillehammer Reidun

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Agenda for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Innkalte: Varamedlemmer: Lyder Verne, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Ordfører John Martiniussen, Marit Monsen,

Detaljer

Drammen kirkelige fellesråd

Drammen kirkelige fellesråd Drammen kirkelige fellesråd Bystyrekomitemøte 1.des. 2015 1 Drammen kirkelige fellesråd 1. Kirkebyggforvaltning 10 kirker (6 vernede) (4 årsverk) 2. Gravferd og gravplassforvaltning 8 gravplasser (12 årsverk)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd Horten 20.02.2012 Vår saksbehandler: Carfur Vår ref.: 12/00018-002 Arkivkode: 133 Årsrapport Horten kirkelige fellesråd 2011 Åsgårdstrand kirke s årsrapport 2011 har ansvar for 6 kirkebygg, et gravkapell,

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600

Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600 Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600 I forslag til revidert samarbeidsavtale mellom Nes kommune og Nes menighetsråd

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted:

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted: Protokoll Til stede: Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli Kari Fagerholt Orkdal menighet: Åse-Liljan Berg Orkland menighet: Torgeir

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 09.04.2008 Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 09.04.2008 Møtetid: kl. 19:00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD OG TILSKUDD TIL ANDRE TROSSAMFUNN utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN A. BAMBLE

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2016 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

Tilstandsrapport kirkegårdene

Tilstandsrapport kirkegårdene 2010 Tilstandsrapport kirkegårdene Utarbeidet av SVM Utvalg for kirkebygg og kirkegårder: Wenche Dervola (leder) Pål Haldorsen Odd Emanuelsen Leif I. Sommer DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd Tilstandsrapport

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND Årsrapport fra husstyret 2014 14.01. Service på varmepumper i følge avtale ved kjøp. Service utført av Rørlegger n Tønsberg AS. Semsbyen 124, 3170 Sem, Telefon 33 01

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 Tid 12.11.14 Sted Karlotbrygga Referent Rolf Mobakk Deltakere Harry Strøm, Roger Johansen, Bjørn Are Lorentsen, Rune Martinsen, Ant Steve Teigland,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Referat fra møte i. Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun

Referat fra møte i. Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun Referat fra møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun Innkalte: Invitert: Forfall: Svein Byholt, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Lissbeth Sundby, Marit Monsen, Bente

Detaljer

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum!

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! får jobben gjort! Leder Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! I denne forbindelse har vi laget denne brosjyren for å presentere oss selv og hva vi kan tilby. Er du i behov av restaurering

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2013

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2013 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2013 Vår ref. Deres ref. Dato: 13/248-2/OLSVBJAN 22.04.2013 Møtedato: Torsdag 18.4.2013 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 12. desember 2013 kl. 18:00 Sted: Vettre, Fremmøtte: INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS HÅVARD SPORASTØYL INGJERD KVALVAAG FLÆTE BJØRN ANDREAS SCHWENSEN

Detaljer

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo. Orkanger menighet: John Egil Bergem

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo. Orkanger menighet: John Egil Bergem Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Orkanger menighet: John Egil Bergem Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Anne-Marie Aune Orkland menighet: Einride Asbøll Tron I Berbu Orkdal kommune:

Detaljer

Møtebok for Lørenskog menighetsråd

Møtebok for Lørenskog menighetsråd Møtebok for Lørenskog menighetsråd Tid: 28. februar 2008 kl. 19:00 21.40 Sted: FJELLHAMAR KIRKE, FJH - SAL F Fremmøtte: KAREN MARIE ELLEFSEN SOLVEIG HAVREBERG MARIANNE VOLDEN MARIANNE MELLEBY HEIN BARTHOLD

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim

DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim INNKALLING Råd/utvalg Dato/tid: Sted: Ullensaker kirkelige 19.06.14 Mogreina menighetshus fellesråd Kl. 1800 12.06.14

Detaljer

Økonomiplan 2014-2019. Plan for bevaring og utvikling av Kvitsøy Kirke 2014-2018

Økonomiplan 2014-2019. Plan for bevaring og utvikling av Kvitsøy Kirke 2014-2018 Plan for bevaring og utvikling av Kvitsøy Kirke 2014-2018 1 Innledning: Fellesrådet på Kvitsøy har i løpet av det siste året sett på behovet for hva som må gjøres for å bevare og ivareta Kvitsøy kirke

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf. 47978421/22 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Veivalg for fremtidig kirkeordning Prinsipper som legges til grunn: Soknet

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE HØRINGSSPØRSMÅL til «Veivalg» KAPITTEL 3: FORHOLDET MELLOM LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

Detaljer

Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett

Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett Regjeringen la 10.november frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006. Nedenfor oppsummeres de viktigste endringene,

Detaljer

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 2011 Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 25. oktober 2011 Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet

Detaljer

1. Fellesråd og utvalg, organisasjon og ressurser. Kirkelig fellesråd. Administrasjonsutvalg. Forhandlingsutvalg

1. Fellesråd og utvalg, organisasjon og ressurser. Kirkelig fellesråd. Administrasjonsutvalg. Forhandlingsutvalg Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2013 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd 12.03.2014 i sak 006/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 1. Fellesråd og utvalg, organisasjon og ressurser 2.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles etter avtale)

Detaljer

Referat fra møte i. Tirsdag 02. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue

Referat fra møte i. Tirsdag 02. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Referat fra møte i Tjøme kirkelige fellesråd Tirsdag 02. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Tilstede: Lyder Verne, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Ordfører John Martiniussen, Marit Monsen, Bente Pedersen,

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? Til Her er høringssvar fra sråd. Sak 6/15, Vedtatt i møte 21.04.2015 Arbeidsgruppen la følgende forutsetning for sine svar: 1: En kommunereform som gir fellesråd tilstrekkelig størrelse til å kunne ivareta

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 13. JUNI 2012 KL. 18.00 I FROGNER MENIGHETS HUS SCHAFTELØKKEN

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 13. JUNI 2012 KL. 18.00 I FROGNER MENIGHETS HUS SCHAFTELØKKEN MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 13. JUNI 2012 KL. 18.00 I FROGNER MENIGHETS HUS SCHAFTELØKKEN Til stede: Forfall: Anne Beate Sønju Clasen (leder), Paul Nome (sokneprest), Erik Kyvik Hauge, Tellef

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d PROTOKOLL FRA FELLESRÅDETS MØTE 4.12 2014 Til stede: Domkirken Vilgunn Gregusson Elverhøy Knut Skjærgård Grønnåsen Jorun Høier Hillesøy Kjell B Lorentsen Kroken Kåre Larsen Kvaløy Marie Myreng Nilsen Sandnessund

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer