Hovedstyret. Permisjon ved redningsaksjoner MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR Gardermoen Airport Quality Hotell. Tid: 5-6 februar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyret. Permisjon ved redningsaksjoner MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 1-2010. Gardermoen Airport Quality Hotell. Tid: 5-6 februar."

Transkript

1 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR Hovedstyret Sted: Gardermoen Airport Quality Hotell Tid: 5-6 februar. Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem Heidi R. Johnsen HJ Styremedlem: Mick Sheard MS Styremedlem: Aud Flemsæter AF Styremedlem/ BL: Anders Sten Nessem ASN Referent: Jim Olav Hansen JOH FTU: Jan Kristiansen (Lørdag) JK Forfall: Ingen Denne møtebok sendes til: 6 eks. Hovedstyrets medlemmer 3 eks. Hovedstyrets varamedlemmer 1 eks. BL 4 eks. FTU 1 eks. Redningshundens redaksjon 1 eks. Valgkomiteen v/ leder 17 eks. Samtlige Dio-styrer 1 eks. FORF v/ sekretariatet 1 eks. DSB 16 eks. Æresmedlemmer 50 eks. Totalt Sak nr. Saksbetegnelse: 01/10 Referat fra HS-møte 06/09 Referat godkjent uten merknader 02/10 Referatsaker / innkomne skriv Redningskonferansen 2010 Justisdepartementet og hovedredningssentralen inviterer til konferanse på Sola Juni. For mer informasjon se eller Møter politidirektoratet og helsedirektoratet Styret i FORF skal 16. mars møte politidirektoratet og helsedirektoratet for å jobbe med en avklaring i forhold til skillet mellom redningsoppdrag og helseoppdrag. Kartverket Etter innspill fra Røde Kors og Norsk Radio Relæ Liga, besluttet FORF i styremøte 4. februar å ta kontakt med kartverket for å initiere et møte om tilgang til digitale kartverk for redningstjenesten. Møte med justisdepartementet Styret i FORF hadde torsdag 4. Februar møte med justisdepartementet ved rednings- og beredskapsavdelingen. Blant annet ble følgende saker tatt opp: Permisjon ved redningsaksjoner

2 Revisjon av rundskriv om refusjon Brev til arbeidsgiver om permisjon Snøscooteropplæring Frivillig ambulansetjeneste. LRS representanter For mer informasjon, se - FORF Årsmøte avholdes 19 mars, i Oslo. - Instruktører til Island i mars. NRH har fått forespørsel om å bidra med to instruktører. Det har vært god interesse blant NRHs instruktører for å bistå NRHs søsterorganisasjon. Fra NRH reiser Tor Øyvind Bertheussen og Arne Andreassen. Hovedstyret dekker flybilletter Oslo- Reykjavik. Reisekostnader i Norge, dekkes av instruktør. Kostnader på Island, dekkes av vertskapet. - NRH ønsker å være delaktig i IKAR igjennom Røde Kors. Det er sendt en formell henvendelse til landsrådet i Røde Kors for behandling av saken, slik at det kan bli en formell avtale. Mer informasjon om IKAR hund på - BI og NGO. BI ønsker å få til en avtale med NRH. Studentgrupper skal produsere pr kampanje for NRH og det er NRH selv som velger ut hvilken gruppe de vil bruke. Det vil være 5-6 grupper som vil jobbe med dette. Arbeidet vil starte i andre semester Tre tema er interessante og drøftet med BI. 1. Profilering, 2. Finne kommersiell aktør som kan samarbeide med NRH, 3. Innsamlingsaksjon i samarbeid med FORF? - Daglig leder skal sammen med FORF representant møte parlamentarisk leder i arbeiderpartiet, Helga Pedersen, på Stortinget. Møtet finner sted 22 februar. Agenda: Gjøre den frivillige redningstjenesten bedre kjent blant våre nasjonale politikere. NSB vil tilby gratis reiser for hunder fra Norske Redningshunder. Hunder fra Norsk Redningshunder. Hunder som trenes i Norske Redningshunder og skal på kurs eller er i tjeneste, reiser gratis med NSBs tog. Det vil si når den er merket med merketrekant. Gyldig medlemskontingent i Norske Redningshunder må også fremvises. Dette er ennå ikke verifisert fra NSB. Når dette er gjort, vil det bli gitt melding til alle distrikt og informasjon vil legge på NRHs nettside. - Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø har en avdeling som kalles Centre of Excellence for Cold weather operations. I forbindelse med deres fagfelt som da omhandler kaldt vær så har de fått som oppgave å kartlegge aktuelle samarbeidspartnere.. Forsvarets avdelinger har et vidt samarbeid med flere ulike sivile aktører og det er stadig interessant å utvide dette samarbeidet. Daglig leder i NRH har i møte med Major Fagerheim innledet dialog om blant annet deltakelse på Kaldt vær seminar i regi av forsvaret, NRH og bruk av forsvarets infrastruktur på kurs, bruk av NRH på vintertrening m.m. - Avtale med Equipnor Norske Redningshunder har inngått avtale med Equipnor. Avtalen innbefatter blant annet at NRH medlemmer får 15 % rabatt, med referanse til medlemsnummer. 2

3 03/10 Økonomi NORSKE REDNINGSHUNDER Dyrløkkeveien 17, 1440 Drøbak tlf a) Årsregnskap 2009, foreløpig regnskap Årsregnskap ble gjennomgått! Kostnader til ny database og hjemmeside er flyttet over fra 2008 samt at DI-samlingen som er budsjettert i 2010 ble flyttet til 2009 på grunn av programrevisjonen. Styret tar dette til etterretning. b) Avtale med forsikringsselskap Norske Redningshunder inngår avtale med Agria dyreforsikring. Avtalen innbefatter at medlemmer i Norske Redningshunder får 10% rabatt på Agrias enkelthundforsikringer. Rabatten kan kombineres med andre rabatter. Avtalen vil også bli presentert i Redningshunden og på NRHs nettsider. Norske Redningshunder inngår avtale med Agria Dyreforsikring. c) Sponsoravtaler Svar avventes. Styret tar dette til etterretning. e) Diostøtte og kontingent refusjon Saksbehandling knyttet til diostøtte og kontingent refusjon. I sak 53/09 pkt e) automatinntekter vedtok HS: Kompensasjon for bortfall av automatinntekter er å betrakte som automatinntekter. Det samme gjelder bingoautomatinntekter. I tråd med gjeldende retningslinjer skal alle distrikt sende inn årsberetning og revidert regnskap til administrasjonen. Revidert regnskap gjelder distriktet og underliggende ledd. Det skal påføres om distriktet eller underliggende ledd har mottatt automatinntekter (herunder også bingoautomatinntekter). Det skal også fremkomme om distriktet eller underliggende ledd vil søke om kompenasjon for bortfall av automatinntekter. Det er behov for en klargjøring av saksbehandlingsrutiner. Diostøtte og kontingentrefusjon vil bli utbetalt fortløpende. Dette betinger at revidert regnskap for distriktet og underliggende ledd og årsberetning er innlevert. Revisor må påføre eventuelle automatinntekter fra distriktet eller underliggende ledd. De distrikt og underliggende ledd som vil søke om kompenasjon for bortfall av automatinntekter fra lotteri- og stiftelsestilsynet, må opplyse om dette når revidert regnskap fra distrikt og underliggende ledd sendes til administrasjonen. De distrikt med underliggende ledd, som mottar kompensasjon for bortfall av automatinntekter må sende kopi av vedtak til administrasjonen for om de da tilfredsstiller kravene til å motta diostøtte og kontingentrefusjon. Kopi av vedtaket fra lotteri- og stiftelsestilsynet må sendes administrasjonen senest første desember gjeldende år. 3

4 f) Reiseregninger for NRH Administrasjonen har revidert mal for reiseregning hos NRH. Dette er gjort i tråd med gjeldende statens satser for kjøring og diett. Styret tar dette til etterretning. Hovedstyret vil gjennomgå reiseregningsskjema for NRH på møte nr 2/ /10 FTU a) Instruktørutdanning 2010 Etter anbefaling fra FTU har hovedstyret satt ett tak på 12 elever på instruktørutdanningen, som starter høsten Tidligere har det vært 16 elever. Antallet elever er redusert på grunn av gjennomføring av praksis. 12 personer er gitt ett tilbud om instruktørutdanning. Det var totalt 15 søkere. FTU har ved utvelgelsen lagt til grunn dio-ens behov, tidspunkt for mottatt søknad samt mulighet / kapasitet for en kvalitativ god gjennomføring av praksisuken av utdanningen. Første kurshelg gjennomføres september Styret tar dette til etterretning. b) Tilvenning til liklukt / generalisering FTU ser for seg flg momenter som må avklares/besluttes: Trening kan tilbys på treningslag på hovedkurs Materiale i (gjenstander) som skal benyttes, forutsettes å være håndtert med hansker og/eller pinsett. Materiale i denne sammenheng kan være kompress som har lagt på liket, likklede eller lignende Oppbevaring og destruering etter bruk skal foregå på betryggende måte FTU Vedtak: FTU ber HS ta stilling til foran nevnte kulepunkter. Samtidig er det nødvendig med en avklaring på hvordan NRH kan skaffe omhandlede materiale. Saksopplysninger: Administrasjonen har kontaktet RBA i Justisdepartementet i denne saken. RBA kan ikke bidra noe i denne saken. Trening på tilvenning til liklukt / generalisering vil bli forsøkt tilbudt på HKENN NRH v/ administrasjonen tar formell kontakt med sosial og helsedirektoratet. Administrasjonen får i oppgave å få en formalisert avtale for å få tilgang til materiale. c) Ivaretakelse av instruktører Det er innkommet henvendelse vedrørende ivaretakelse av instruktører i NRH. Det er ett ønske at NRH har fokus på etterutdanning og oppdatering (motivasjon). FTU har behandlet saken i FTU møte nr 1/2010 i sak 07/10 pkt b. Vedtak: FTU er klar til å ta fatt på oppgaven med etterutdanning av instruktører under forutsetning av budsjettmessig dekning av aktiviteten/ -e. Hovedstyret ber FTU om å komme med forslag til tiltak og budsjettforslag til det enkelte tiltak. Innkomne tiltak vil kunne tas med i handlingsplanen for 2011 og 2012, som hovedstyret utarbeider og som skal godkjennes av representantskapsmøtet. 4

5 d) Godkjenningsprogrammene, gjeldende fra Vedtatte godkjenningsprogram er distribuert ut og ligger på NRHs nettsider. FTU har gjennomgått formuleringene i de nye programmene bl.a. på bakgrunn av flere henvendelser. Det registreres flere uklare formuleringer som kan være egnet til misforståelser. FTU vil ta initiativ overfor HS til en gjennomgang av programmet mht til korrekturlesning og språkvasking. Styret tar dette til etterretning. e) Flytdiagram, revidering av godkjenningsprogram I HS-sak 54/09 fremkommer det et ønske om at HS ved neste programrevisjon, kommer tidligere inn i prosessen. I den sist avsluttede programrevisjon mener FTU at HS har vært involvert helt fra starten dvs. fra HS-møtet I HS sak 04/09 pkt d, har HS vedtatt pross og fremdrift. Det skal foretas en evaluering av prosessen ved godkjenningsprogrammene i forbindelse med hovedstyremøte nr 3/ 2010 på Stavern. f) Instruktørstatus varighet FTU har gjennomgått instruktørlisten og sammenholdt tilbakemeldinger fra distriktene. De av instruktørene som fremkommer som ikke aktive, vil bli tilskrevet av FTU for å få avklart status. g) Synkende antall påmeldinger til hovedkurs vinter Hovedstyret merker seg at antall påmeldinger til NRHs vinterkurs er synkende. Hva er årsaken til dette? Det utarbeides en spørreundersøkelse, som sendes ut til distriktene. FTU bidrar med dette. Målet er å kartlegge hva årsaken kan være til redusert antall deltakere på hovedkurs vinter. Basert på resultatet av undersøkelsen vil hovedstyret vurdere tiltak for å få økt aktivitet på NRHs hovedkurs vinter. Ansvar: Anders Sten Nessem. For å sikre god besvarelse vil det trekkes ut en vinner av gavekort fra Redningsbutikken. 05/10 Hovedkurs a) Kursbudsjett HKVNN 2010 Kursbudsjett er fremlagt hovedstyret. Budsjettet godkjennes. Det anmodes om å holde kostnadene så lave som mulig og i forhold til antall påmeldte. b) Kursbudsjett HKVSN 2010 Kursbudsjett er fremlagt hovedstyret. Invitasjon til samtrening med Røde Kors, som holder kurs på Sognefjellet. Kursleder følger dette opp. Budsjettet godkjennes. Det anmodes om å holde kostnadene så lave som mulig og i forhold til antall påmeldte. 5

6 c) Kursbudsjett HKENN 2010 Kursbudsjett er fremlagt hovedstyret. Årets tema for A treningslag, skal være trening på liklukt. Kursleder har fått tilbud om å få trening på dette i Tromsø. Budsjettet godkjennes. Det anmodes om å holde kostnadene så lave som mulig og i forhold til antall påmeldte. Kostnadsdeling gjennomgås med administrasjonen før kursannonse legges ut. Hovedstyret anmoder kursleder om å undersøke muligheten til å få trening på liklukt, lagt til kurssted. Hvis dette ikke lar seg gjøre, må hovedstyret gjøre en vurdering mtp kostnader. d) Tema for treningslag på hovedkursene 2010 HKVSN og HKVNN: Det skal settes fokus på hundearbeidet i feltet / raset. Det skal legges vekt på søk med svak fert / vanskelige fertforhold, hundens markering, hundeførers opptreden / taktiske opplegg. HKENN: Tema skal være liklukt. HKEMN: Tema skal være lange gamle spor og lange overværssøk. HKESN: Tema skal være lange gamle spor og lange overværssøk. 06/10 Profilering/PR a) Redningshunden status Redningshunden nr 01/2010 har manusfrist Det er kommet meget positive tilbakemeldinger på at bladet er i full farge. b) Hjemmesidene / Database. IDL vil ha en gjennomgang i løpet av andre uke i februar, der IDL ser på løsningen sammen med NRH. IDL ser konkret på f.eks hvilke rapporter som skal kunne genereres o.l. Deretter må IDL også implementere den ekstra biten IDL måtte utvikle, som må ligge på samme server som Mamut - med andre ord må IDL installere og konfigurere en del på NRHs server. Reklamefilm NRH er i dialog med Noroff instituttet som vil produsere en reklamefilm for NRH. Denne skal være på maksimalt 25 sekunder og skal brukes på reklamefrie dager på blant annet Tv2. Anders Sten Nessem følger dette opp. Administrasjonen arbeider også med å få benytte filmmateriale utarbeidet av blant annet NRK. NRH vil også benytte egne interne ressurser for å lage en reklamefilm, som omhandler ettersøkning. 6

7 07/10 Aktuelle/Fremtidige arbeidsoppgaver m.m. a) Strategier og veivalg, status og fremdrift Hovedstyret arbeider med revidering av strategidokumentet til NRH og en to-årig handlingsplan. Strategidokumentet skal være enkelt og oversiktlig. Visjon, hovedmål og satsningsområder er under revidering. Handlingsplanen med tiltak er gjennomgått. Administrasjonen sammenstiller innspill og sender det ut til hovedstyret til gjennomgang. Hovedstyret vil gjennomgå strategi- og handlingsplanen på møte nr 2/2010. b) Revidering / gjennomgang av instrukser Viser til referat fra tidligere HS-møte. Følgende instrukser avventes: Instruks for FTU: Saken er utsatt til etter at det er gjennomført programrevisjon. Instruks for ajourføring av handbok: Avventes til nytt datasystem Instruks for webmaster: Avventes til nytt datasystem er opp og går. c) Forberedelser representantskapsmøtet 2010 Dioens dag arrangeres dagen etter representantskapsmøtet. Det settes av tre timer fra kl Hvordan skal en utnytte denne dagen? Hvilke tema bør tas opp? Hva engasjerer? Noe som skaper dialog? Hva skal dagen brukes til? Administrasjonen har sendt ut forespørsel til distriktene. Styret velger tema til dioens dag, basert på innkomne innspill, på HS møte nr 2/2010. d) Forespørsel: Bør æresmedlemmene inviteres på HS sin regning til representantskapsmøtet? Æresmedlemmer inviteres til representantskapsmøtene i Norske Redningshunder. Hovedstyret dekker kost og losji. Reisekostnader må de selv dekke. Distriktsstyrene informeres særskilt og oppfordres til å bidra med å dekke reisekostnader. d) Evaluering tillitsvalgt kurs Det er innkommet flere evalueringsskjema etter kurset og tilbakemeldingene er positive. Kursleder, kursansvarlig og administrasjonen vil gjennomgå tilbakemeldingene. Dette vil bli benyttet for å utvikle kurset. Styret er orientert 7

8 08/10 Redningsbutikken NORSKE REDNINGSHUNDER Dyrløkkeveien 17, 1440 Drøbak tlf a) Avtale Ajungilak Det er fremforhandlet en ny avtale med Ajungilak AS. Det bemerkes at Ajungilak har fjernet ett punkt som omhandler NRHs rett til å levere tilbake usolgte produkter. De begrunner dette med at varelageret i Norge er nedlagt og alle varer kommer fra lager i Sveits. Avtalen signeres. Administrasjonen må påse varelagerets størrelse. Administrasjonen bes også vurdere å se på andre leverandører. 09/10 DIO/NKK-kontakt a) NKK og NRH samarbeid Tidligere har NRH fått tilbud om å bidra med stand på ulike NKK arrangement. Dette har bidratt til å rekruttering av nye medlemmer til NRH. NRH sentralt har de siste årene ikke mottatt slike invitasjoner. Administrasjonen tar kontakt med NKK for å få invitasjoner til å ha stand på ulike NKK arrangement. Disse invitasjonene vil kunne videresendes fra administrasjonen til respektive distrikt, hvor NKK arrangementet avholdes. 10/10 Beredskapsleder (BL) a) Status ettersøkninger og godkjente ekvipasjer Norske Redningshunder deltok i 2009 på 287 leteaksjoner! Aldri før har Norske Redningshunder vært på så mange aksjoner i løpet av ett år. Rett ved årsskiftet hadde Norske Redningshunder 76 lavineekvipasjer, 177 ettersøkningsekvipasjer og 23 ruinekvipasjer. 25 av ettersøkningsekvipasjene gikk ut av listen ved nyttår. Fire ruinekvipasjer gikk ut ved nyttår. Norske Redningshunder hadde rett før nyttår 1449 betalende medlemmer og i tillegg kommer NRHs æresmedlemmer. b) Evaluering NORSAR Teamleder inviteres til neste hovedstyremøte for å drøfte NORSAR og IRO. Beredskapsleder og teamleder må til neste hovedstyremøte fremlegge en plan for evaluering av NORSAR. Videre må en vurdere om medlemmer i NORSAR, som ikke sender inn nødvendig vaksineattest m.m kan stå på den internasjonale listen. Beredskapsleder inviterer Teamleder NORSAR til neste hovedstyremøte. BL og Teamleder må til enhver tid holde seg oppdatert på hvem som står på internasjonal liste ihht gjeldende planverk, samt at de innehar nødvendig vaksine, gyldig pass, vaksine på hund m.m. 8

9 c) NORSAR ikke til Haiti Det er ett ønske om å gjennomføre ett møte med utenriksdepartementet vedrørende at ikke NORSAR ble benyttet på Haiti. Beredskapsleder kontakter Teamleder NORSAR, sammen skal de kontakte utenriksdepartementet for et møte. d) Evaluering OL kurs OL kurset som ble avholdt i desember 2009, har fått mange gode tilbakemeldinger. Mange tilbakemeldinger er at det nå også bør gjennomføres praktiske kurs for OL. Det vurderes å ikke avholde OL- samling, som oppsatt i budsjettet 2010, men i stedet å gjennomføre ett praktisk OL kurs på samme tid og sted som ett av hovedkursene ettersøkning. Beredskapsleder arbeider videre med saken og må vurdere kapasitet, kostnader og muligheter. BL presenterer ett kursopplegg og kostnadsoversikt ovenfor HS på neste styremøte. Et pilotprosjekt må vurderes. e) Veiledning for Operative ledere, Media Saken blir presentert på møtet. Det er ett forslag om media strategier / håndtering under aksjoner. Det skal også produseres en mal / prosedyre for pressemelding. Beredskapsleder endrer veiledning i henhold til gitte føringer fra hovedstyret og distribuerer dette ut til HS for en gjennomgang, før det sendes ut. f) Uniformering Det er innkommet forespørsel vedrørende private leteaksjoner. Dvs i tilfeller hvor ordinær leteaksjon er avsluttet, og det på privat initiativ ønskes å fortsette søkes. Hvordan skal hundeførere og de under trening, være uniformert? Alle skal være merket ihht til NRHs krav. Godkjente ekvipasjer skal bære gul vest og hunden skal være merket som redningshund. De som er under utdanning skal ha blå vest og hunden skal være merket som elev. Neste hovedstyremøte er april

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

Hovedstyret. Styrets vedtak: Referat godkjent uten merknader. Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. Styrets vedtak: Referat godkjent uten merknader. Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 2-2010 Hovedstyret Sted: Gardermoen Airport Quality Hotell Tid: 23-25 april. Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard MS Styremedlem:

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE Formålet med Norges Røde Kors Hjelpekorps 3 1. Om regelverket 3 1.1 Forholdet mellom RKH regleverk og VOVV 3 2. Kvalitetskrav for

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr141127-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014 THON HOTEL SVOLVÆR SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Torsdag 27/11 13.00 15.00 SR-sak 49/14 Mulighetsstudier

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Referat fra styremøte i Dio 10

Referat fra styremøte i Dio 10 Referat fra styremøte i Dio 10 10.04.2012 kl 18.00 i Norsk Luftambulanses lokaler, Trondheim Til stede: Christoffer Strøm, Julie Renberg, Hilde Amundø, Anneli Lauknes, Espen Nøstmo (vara), Anne Kathrine

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer