Kommer I ra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Ellen Ørsjødal. vedr ørsjødal kobber-molybdenforekomst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommer I ra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Ellen Ørsjødal. vedr ørsjødal kobber-molybdenforekomst."

Transkript

1 Bergvesenet Poslhoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1306 Trondheim Fortrolig Kommer I ra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Ellen Ørsjødal Muting Tittel Div korrespondanse vedr ørsjødal kobber-molybdenforekomst. Forfatter Skirstad, Ole et al Dato ea 1947 Bedrift Kommune Verran Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Nord-Trøndelag Trondheimske Trondheim Fagområde Dokument type Forekomster Historisk Notat Ørsjødalen Råstofftype Malm/metall Emneord Cu Mo Sammendrag Personlig overlevert fra Ellen Ørsjødal i 1991 til Bergvesenet. Korresondanse i fra advokatkontoret til Ole Skirstad som har håndtert saken for familien Ørsjødal. Se også BV 1303: En samling av rapporter over Ørsjødah malmforekomster i Verran

2 ADVOKAT OLE SKIRSTAD Trondheim, -P47 Medlem av Den Norske Advokatforening Fjordgaten 19, II Telefon Bankgiro 85/781 Kjrnre -Lierlaug. Jeg skal flytte kontoret, (»;mt derforrydhe opp kraftlg..t,ku1;en4:r,r ned Herr.ed sender e lee ende'lrapror'e o maliforekomsteneved g:14.rden rsjidal, fra du sorger for at pauirene kommer til eiendommen- hvor de vel rettest hbrer hjemme. ennlig C_J7 _ Jle oks Lad.

3 GEOFYSISK MALMLETING 1 ELEFON LABORATORIUM OG KONTOR: 4929 H. BRÆKKEN. PRIVAT ' B 5493 TRONDHEIM_...,deni oktober_19 8 KONG INGES GT. 5 J.nr.1138/48 Overrettssakfhrer ule Skirstad Fjordgt.19 hersteds. Molybden6-r;Itida1 malmfelt. Til Deresforesphrselav 14.f.m.skaloplysesfolgende: Vi anserdet ikkefor safirsynlig al der kan foretasdirekte :eofysiskpåvisningav molybden,nården optreri så s2åg=.-halber somvi forstårer tilfelleveddisseforekomster. Hvisxi imidlertid molybden0i disseforekomsteroptreri tilknytningtilkobberkisen son- efterhvadvi hörer kan væretilfelle11~, skuldedet være mulighetfor indirektegeofysiskpåvisningav molybdenengjennemfastleggirgavde kobberkis-förende ganger,somlar secrlokalisereved geofysiskemålinger.en sikkeravgjhrelseav sphrsmåletvilnaturlievis barepraktiskeforshkkunnegi. Ærbidic.st H.L.,rækken

4 EOFYSISK MALMLETING TELEFON LABORATORIUM OG KONTOR: 4999 TRONDHEIM,den 8. _januar1948. KONG INGES GT 5 H. BRÆKKEN, PRIVAT B 5493 J.nr. 51/48 Lagmannsrettsakfører Ole Skirstad Fjordgaten 19 hersteds..trsjødalmalmfelt. Jeg har gjennemgått den mottatte rapport over tidligere utførte elektriske undersøkelser over ørsjødal malmfelt. I anledning Deres forespørsel om Geofysisk Malm leting kan påta seg en undersøkelse av feltet, hvad det vil koste etc., skal meddeles følgende: Jeofysisk Malmleting er gjerne rede til å foreta en undersøkelse av feltet og kan for tiden påta seg å.jøre dette til det tidspunkt opdragsgiveren måtte velge. Målingene kan utføres på vinterføre. Av hensyn til det bratte terreng trør vi det vil være heldigere at de foretas på bar mark. Dette gir også den fordel at man lettere kan sammenholde observerte indikasjoner med foreliggende blotninger. Vi antar at man ved en undersøkelse av 1 måneds varighet kan foreta en tilstrekkelig uttømmende kartlegning av et felt av den antydede størrelse; strøklengde 2 3 km, bredde ca. 1 km. Omkostningene ved en undersøkelse av denne varighet vil beløpe seg til kr. lo Herav utgjør kr. 4.5oo. Geofys-IskMalmleting's honaraa.lor 1 måneds feltarbeide (resp. kr. 15or pr. løpende dag). Det øvrige beløp representerer utgifter til hjelpemannskap (lo 15 mann) samt utgifter til tran3rort, reiser, innkvartering og andre utgifter ved målingenes utførelse.

5 BLADC FRA GEOFYSISK MALMLETING TRONDHEIMIden 8/1 194P Med hensivnpå spørsmålet om målingene kan nå regnes å gi pålitelige resultater kan uttales at vi anser dette for overveiende sannsynlig. Ds det her muligens gjelder en malmtype som vi ikke tidligere har arbeidet med, kan det være riktig å innlede med nogen orienterende malinger ps malmprøver, eventuelt på blotninger i feltet. Hvis malmprøver kan skaffes, vil det interessere css å få nogen karakteris tiske prøver tilsendt Til undersøkelse. Vi skal tilslutt nevne at elektromagnetiske målinger som i dette tilfelle formodentlig vil komme til an vendelse, i almindelighet gir vesentlig fullstendigere og sikrere oplysninger om forelimgende malmdannelser enn den tidligere anvendte metode som er basert på opmåling av de naturlige jordstrømmers snenninger. Hvis saken har interesseibervi Dem snarest mulig ulderrette oss slik et vi I illelle ken reservere plass for denne underskelse på forestående sesongs arheids program. 1-?,rbødigst H. Bflkken

6 ,-/nr, B. LI-1, DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR HANDEL. SJØFART. INDUSTRI OG HANDVERK Herr lagmannsrettsakfører Ole 8k1rstad, Trondhelm. Kobber og molybdenglansforekomster i Nord Trøndelag, Deres brev av 28, april d.&. Man ber opplyst hvilke rettigheter forespørselen gjelder. Departementet finner lkke å kunne gi noe forhånds tilsagn om konses sjon. Oslo, den 13. junl Lars Evensen S.K. Høegh Omdal,

7 AXE1 1:SON ALARIK V9velvinds98gen 52 Hoglandstorget Ter. Stockholt ' cyr uu i.1 Le, dnlrnu i konsorti el Lil, Htt icke r ilelytqra 1.);`Tienbjud;uHLt. STALVERKENSGRUVKONSORTIUM Cce,m. tt;

8 2R. goril Det ongeliggrendelsdeogrtement, O s 1. ov molvbdenalgnsforekumster. i nord-tröndelsn. Jeg reoresenterer et ;-ård..rukgre i Nord-Tr5ndgleg som fristernoenforek msterr2ed,nrivgligk2laberog molybdenglensf.)rekomster. Stjrelsenog innh3letgv disseer ukjente,idet eierneikkehgr jkonomiskgnledningtil e omfgttewieundersökelsersommi foretges.noe turskoestlendellerstgrtendeselsxgpvil ikke..cunne paregne2 foret de 11-6dvendine elektriskeog mggnetiskebefgringersemtborringersomforsiktiganslåttvil kostew. kr. 10n.520,-. For eiernggr jegderfortrådti forbindelsemed svenskginteressersommuligen:7 vil terergforgkomstene nermere. Fjr endeliggvtgleinngaes,5nskerdisseå få opplysningerom hvordgnkonsesjonsspiremålet stillerseg. Jeg ber derforopplystom et rentsvenskselskep vil kunneregnemed å fa konsesjonpå i grhverv eiendomsrett til felteneog gdggngtil regelmessigbergverksdrift. Videre des opdyst hvilkeev vilkårenei konsesjonsloven gv 1917rrEgrgf13 pkt.1 som vil bli krevet. For befaringergv feltetog mggnetiskeog glektriskeundershkelser semtborring,gårjeg ut fr Et keinsesjon er unidvendig,men imjteserforordensskylddepertementets utt3lelse. skeligengset;gs sngrest,gr jeg tgkknemmeligfor sn9rligtver. la eventuelleundersokeiser.:rbjdigst

9 :ERi<ENSGRUVKONSORTRJM Virvelvindsvägen 52 Hbglandstorget den 23 april 1947 LagmannarettsakförerOle Skirstad Trordheim OrsjUdal. Emottagit 2.dertårade av 17 ds och få i anledning dårav meddela fdljande. Stålverkskonsortietsarbetsutskott har för avsikt att framlågga denna fråea fbr stålverken vid stundande årssammantråde,men önskar innan dess få fbljande kompletterande upplysningar. 1./ Outionsavzift.DAresten fbrsta besiktning skulle ge anledning till att utfbra elektriska eller magnetiska mätningar räknar vi med att någon avgift icke skall erldegas.skulledåremot dessa första undersdkningar ge anledning till att verkstålla skårpningar eller borrningar så skall en mindre optionsavgift erläggas,vilkensedermera avräknas å event. erlagd kbpeskilling.vi behbva veta hur stor denna avgift skall vara. Vidare rakna vi med att hddig tid erhålles fbr utförande av undersdkningarna,exempelvisett hålvt år med ratt till fbrlangring om det skulle visa sig erforderligt. 2./..b;riset. Vi finna 150,000 kr vara eut hdgt pris,då man betånker att vårde uppstår fbrst Eenom de kapital som kdparen nedlägger och som vd1 torde komma Irttrdr sig om minst 1 miljon.vi vilja fdr den skull ej föreslå någon royalty.darest det emellertid anses att sådan skall utgå,ville vi.tånicaoss att kbpesillingen sättes lagre ån Ei fbreslagit jåmte mindre royalty - allt varom vi bedja Lder dvervaga och precisera. 2-Lttfdrdela kdpeskillingen dver flera år torde ej mdta något hinr. Tacksam= att få hdra av 2der i så god tid att beeårda uppgifter åro css tillhanda fdre mitten av maj,då vi hoppas kunna framlågga frågan fdr stålverken. Edgaktningsfullt STALVERKENSGRUVKONSOMUM

10 Herr EardbrukerOrsjbdal, mmmmmmmmm dermedbrev fra.-verigeav 23 april til underretningog retur. Jeg or i alle fall foreljpigledigde fbrstedager i kommeddeuke. Har snakketmed 0arstensom störrelseav royalty.han menteman ikke burdekreveover kr pr. tonn utbrudtmalm. Å skille mellomde nkoltemalmsortermente han var upraktisknar man ikke haddepavistbestemthvor mye ellernvor storeforekomstnrdet var av hvrrt enit metall. ienter hbre fra em snarest. Trondheimden 25 april 1947 Zlintbdiut

11 ÅIXERKENS GRUVKONSORTIUM Virvelvindsvdgen 52 Hd landstor et den Sverige Lagmannsrettsakfdrer Ole Skirstad Fjordgaten 1911 Trondheim Crsjödal. Anhåller att få tacka för Edert brev av 21 ds.vi ha icke blivit underråttade om att Vi företråder gruvdgarna,varfdrvi vände oss direkt till herr Orsjödal. Fdr att kunna fdredraga drendet fdr de stålverk,som dro delägare vårt konsortium,skullevara dnskvdrt att erhålla följande kompletterande upplysningar,vilkaangivas i anslutning till av Eder angivna punkb, ter. :f(k4di 2. Vi bruka aldrie betala någon optionsavgift för att få besiktiga fyndigheten i terrången eller för att få del av det material,som sdljaren förfogar.understundomhar det hänt att vi betalat viss optionsavgift vid tecknandet av kontrakt,vilkenavgift sedan avräknas om affåren fullfdljes.beträffandedet nämnda beloppet - 5,000 kr - kunna vi givectvis icke på nuvarande stadiet uttala oss om dess skdlighet,då vi veta alldeles fdr litet om fyndigheten. 3. Vi bruka betala ett visst belop-okontant vid köp samt vidare betalning i royalty,vilket ju synes passa sdljarna.då gåller fdr oss att få kdnnedom om saljarnas ide ifråga om fdrsta likvidens storlek samt resterande likvidbelol:pi kronor samt huru stor avgiften per ton malm skall vara. Den av Eder nd=nda geologiska kartan vore givetvis av vdrde att kunna fdrelågga vår geolog,som hittills sagt att han på grundval av nu fdrelivande handlingar icke anser sig kunna beddma fyndigheten.

12 , Vi avvakta alltså Edra vidare meddelanden och skola hoppas att vi därefter skola kunna förelågga stålverken drendpt i sådant skick att de kunna bestdmma om de skola intressera sig fdr fyndigheten eller icke. En sak,som de nog komma att fråga om dr hur de norska myndigheterna ställa sig till ett svenskt förvärv av dylika naturtillgångar,varfdrvore bra om Ni kunde informera oss ddrom och dårvid dven om likvider skola gdras i norska eller svenska kronor. Högaktningsfullt STALVERKENS GRUVKONSOIUM blian.".. bendesherrgårdbrukerorsjödal, Malvik, HermedsendesGruvkonsortiets brev23/3-47 til underretnini og retur. Jeg er i byenmandag31/3og tirsdag114og kan dn snakkemed Lem. Onsdag2/4 reiserjeg imidlertidbort,og kommerförsthjem 8 eller9. KartPtskaljeg se tilå framskaff% IronhéSim den 29 mars1947 iirbodcst

13 21.mnrs1947. StilverkenesJruvkonsortium, VirVelvindc.vh,7en 52 E;521nndt-it-g,,t, Stoc k h0 1. is JruLerettigneter - Deresbrev - 1/7. Ondertenc2te op.f_tok h3sten1946sdgsforhpndlinerfor crird:ruker og konfererteb SpndvikenVerkP/S v/ingenir Spöreki jnnuer1947,sprck fikk(e:r overlev2rtet rrp:rtinetriellsn ni er sendtuereskjntor,menn ingenro129skrivelse L19nedsridt, her formendigikkevi,rtopmerkpc,m,t jeg den heletidhnr representert Orsjicinl. Til de nnkaltn.1 i brev ci ; : 1. tnton rscridp1 og hensmedeier9(br5,re slekt)eiersam grunneiereheledet omnidede tilsendtereporteromhandler. Videreer de semnepersonerene-eiere?v friatrettighetene som nevnesi rnortene. (Felten er ikkebelint,opntsatt, ellerpndre'nef.telser.) Ingen,ndre h r u=risfnt"ellnrh =1.. noen'--.ergretti:heter i runfzit im. skjerpe, mutet Ueleoirl.det - ;:.ed sgatligerettieter - kr-nsli7e332selgns.. Det er vnnligvec:snlgev norskelergrettineternt den interessertebetplerinn forskuddsvis en kontnntsumfor retten til tr,siktigelser underskeilser og pr5ve3rifti en bestemt tid. hnr forrip, tenkt8 9n 3.j,Crundsum betnit (somi tilfellesplggirtilavdrrgpi sdgssurrmen). h[r forelig entyciet sur v norskekr. 5.fler,o0 for frs...sktstiden. (N2rmereforslpgtilslikop:sjonstidken eventuelt3end.e3.) 3. PriS22 for forekomstene. ')rs,flcinl er interessnrti kj5pesum jels i kontnt og dels i tonnavgift(roynity).?ör han entydernoe forlengend.e berhen oprqyst07 Deresintereseenter Hr nie imoten slikfordeling. Dverdistriktetfore1ip7,ret rektn-tel.krt med Yeolooisk 1:2-:3einntegning. Unde=et om ttlsendt. iven2orherrinenir 3pbrekher jei mundtlignrklfirt meg rede til -ssisterymehde k.,:nsesjonssprsml, orm.'ning nv eierfor- )(

14 á

15 t siverkens GRUV:-:0I-ISCI)RTIUM Virvelvindsvägen 52 Hbglandstorget den 14 mars 1947 (Stockholm) GårdsbrukareAnton orsjudal Verran Yord Tröndelag Av bruksdisponentenk.f.gbransson i Sandviken (Sverige) ha vi erhållit en del handlingar rdrande kop;jar-mo1ybdenfyndigheterpå Örsjddal. Innan vi gå att taga ståndpunkt till frågan om de svenska stålverken skulle kunna intressera sig fbr denna fyndighet få vi anhålla att ri godhetsfulit ville ldmna oss upplysningar i fdljande frågor: dr Ni och Sdra meddeldgare dgare till hela fyndighetsområdet så att det kan sd1jas? låmnas fyndigheten på hand med ensamrått under erforderlig tid utan ersättning så att besiktning och event. undersdkningar kunna utfbras? vilket pris ha Ei tånkt Eder fbr fyndigheterna? Sedan vi erhållit Edert svar skola vi upptaga årendet till bvervägande. Avvakta Edra meddelanden och teckna hbgaktningsfullt STÄLVERKENSGR MONSORTIUM CULL, ( Axel L:son Alarik ) Disponent

16 . j till. ). - ti fl±

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5(4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3965 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø.

5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø. triv 5e Bergvesenet Postboks302, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntaddy nr Rapportbkalisering GraderIng BV 05 334/8 Trondlieim Fortrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Om Magnetotelluriske målinger og resultater fra testmålinger i Sulitjelma. Bergdistrikt. 21292 Bodø. Sulitjelmafeltet Mons Petter Charlotta

Om Magnetotelluriske målinger og resultater fra testmålinger i Sulitjelma. Bergdistrikt. 21292 Bodø. Sulitjelmafeltet Mons Petter Charlotta 51 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7224 Bergvesenet t1 Posthoks3021. N-7441Trondheim Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915)

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915) Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering GraderIng BV 911 158/88 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01.

Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 3603 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

Rt-1976-289

Rt-1976-289 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 10 Rt-1976-289 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1976-03-19 PUBLISERT: Rt-1976-289 STIKKORD: Erstatningsoppgjør etter bilkollisjon. SAMMENDRAG: A ble skadet ved kollisjon i februar 1969 og fikk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

Referat for regions møte den 8. februar 2014

Referat for regions møte den 8. februar 2014 Referat for regions møte den 8. februar 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Sekretær, Vara sekretær, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, Vara RKM Nord, RKM Øst, RKM Sør, Vara RKM Sør,

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 201104560-/EROFJS 5.12.2011

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 201104560-/EROFJS 5.12.2011 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Adressater if1g. liste DOMSTOL ADMINISTRASJONEN 07 DES. 2011 Saksnr. 9,01100g I Enhetisaksbeh. Dtjf N E Arkiv to Deres ref Vår ref Dato 201104560-/EROFJS

Detaljer

Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem

Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 09.30 Sektionsmöte Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem (Se sidorna 143-165 i Del I) Debattledare:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

Direktør, tekn. dr. Lennart Holm: Behov eller resurser vad styr bostadsförsörjningen?.. 11

Direktør, tekn. dr. Lennart Holm: Behov eller resurser vad styr bostadsförsörjningen?.. 11 3 67 MARS SOSIALØKONOMEN Ansvarlige redaktører: Erling S. Andersen Bjørnulf Sandberg Age R. Sørsveen Redaksjonsmedlemmer: Dag Bjørnland Harald Fure Redaksjonsutvalg: Forsker Arne Amundsen Konsulent Johan

Detaljer

GODT NYTT ÅR KONTINGENT 2006 ÅRSMØTE CSMKN 2006. Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1

GODT NYTT ÅR KONTINGENT 2006 ÅRSMØTE CSMKN 2006. Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1 Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1 GODT NYTT ÅR Godt nytt år til dere alle et nytt år med nye muligheter. Håper dere har hatt en rolig og avslappende romjul. riksgrensen i år enn i fjor. Så skal man ha

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim

51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim .ta Bergvesenet 51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr InternJournal nr 5527 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser

Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser Fredag 22. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser (Se siderne 313-333 i Bind I) Referent: professor Viðar Már Matthíasson, Island

Detaljer

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark Urif 5ttBergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6468 Kommer fra..arkiv Ekstern raonort nr Oversendt fra Fortrolie oea Fortrolig

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Protokoll i sak 695/2013. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 695/2013. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 695/2013 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav om heving av kjøp alternativt prisavslag og erstatning for setningsskader ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Protokoll i sak 746/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Kvistgjennomslag på malt innvendig panel ------------------------------------

Protokoll i sak 746/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Kvistgjennomslag på malt innvendig panel ------------------------------------ Protokoll i sak 746/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Kvistgjennomslag på malt innvendig panel ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren har fått i oppgave

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Oversendt fra Per Sandvik

Oversendt fra Per Sandvik Bergvesenet rapport"nr tntern i-nurna Internt arkiv nr RapP rt lokalisering G\raderinN 6946 Kommer..arkiv,1 Ekstern rapportnr Oversendt fra Per Sandvik TFortroligfra dato: Tittel Om utbyggingen av Bidjovagge

Detaljer