Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato: Siste revisjon:29.08.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08."

Transkript

1 Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE Dato: Siste revisjon:

2 Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Nøkkelopplysninger 3.0 Bakgrunn for planarbeidet 4.0 Planprosess 5.0 Planstatus og retningslinjer 6.0 Beskrivelse av planområdet (eksisterende) 7.0 Utredninger iht. forskrift om konsekvensutredninger 8.0 Beskrivelse av planforslaget 9.0 Konsekvenser av planforslaget 10.0 Medvirkning 11.0 Forslagsstillers avsluttende kommentar Side

3 Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag Nøkkelopplysninger Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Planforslagets intensjoner Planprosess Kunngjøring og varsling av oppstart Planstatus og retningslinjer Om overordnede planer Rikspolitiske retningslinjer Regionalplan Kommuneplan Annet (temaplaner) Beskrivelse av planområdet (eksisterende) Lokalisering Avgrensing Eksisterende bebyggelse Status nærområde Topografi / Landskapskarakter Naturgrunnlag (geologi, vann, vegetasjon, dyreliv, solforhold, luft, nedbør, vind) Grønne interesser Kulturminneverdier Vei og trafikk Offentlig kommunikasjon Sosial infrastruktur ( privat/offentlig service) Vann og avløp Støy Energi Risiko (flom, høyspent, forurensing, radon, skred, stormflo) Privatrettslige forhold Utredninger iht. forskrift om konsekvensutredninger Beskrivelse av planforslaget Innledning Reguleringsformål Byggeformål Bebyggelse og anlegg Lek og uteoppholdsareal Parkering Trafikkareal Grønn struktur Støytiltak Avfallshåndtering/miljøstasjon Energi Universell utforming Beboere 19

4 9.0 Konsekvenser av planforslaget Overordnete planer og vedtak Eksisterende reguleringsplaner Estetikk Konsekvenser for naboer Trafikk- og parkeringsforhold Kulturminne Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet Privat og offentlig servicetilbud ROS-analyse Infrastruktur (vei, vann/avløp, el-anlegg etc.) Konsekvenser for næringsinteresser Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen Medvirkning Samlede uttalelser/merknader Forslagsstillers avsluttende kommentar 28 Bilder, grafikk og vedlegg Figur 1, oversiktskart, område markert m/ rødt. 5 Figur 2, kunngjøringsannonse Vestnytt Figur 3, planområdet sett fra FV Figur 4, avgrensingskart. 10 Figur 5, terreng profiler. 11 Figur 6, situasjon, vann, skog/grønt, vei og hus. 12 Figur 7, vindroser sommer, vinter og årlig Figur 8, planområdet med bøketre. 14 Figur 9, solstudie, fire tidspunkter 17 Figur 10, skisseforslag 3D. 20 Figur 11, illustrasjon, plan 20 Figur 12, terrengprofil a A 21 Figur 13, terrengprofil b B 21 Figur 14, skisseforslag 3D, fra FV209 sett mot nord. 21 Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Vedlegg 5. Vedlegg 6. Plankart Reguleringsbestemmelser Varslingsliste Merknader Referat oppstartmøte Støyrapport

5 1.0 Sammendrag Planområdet er lokalisert ved Foldnes i Fjell kommune, området ligger rett forbi Foldnes på østsiden av Vågevegen, og er del av matrikkelenhet Gnr. 36/70 Tiltakshaver er Fjell Bustadstifting, og de ønsker med detaljregulering å tilrettelegge for boliger. Planforslaget er utarbeidet av Arkitekt Rolv Eide AS v/åsulv G. Reppesgård. Området er i dag bebygget, med en eldre enebolig. Planområdets størrelse er ca. 3,7 dekar. 5 Figur 1, oversiktskart, område markert m/ rødt.

6 2.0 Nøkkelopplysninger Gnr, Bnr Gjeldende planstatus (reg-kommuneplan) Gnr. 36, Bnr.70 I samsvar m/arealdel i kommuneplan Forslagstiller Hjemmelshavere Plankonsulent Fjell Bustadstifting Fjell Bustadstifting Arkitekt Rolv Eide AS v/åsulv G. Reppesgård Hovedformål ny plan Planområdets areal Utleieboliger Ca. 3,67 dekar Planlagt nytt bruksareal (tomt BRA) Ca. 420 m 2 Planlagt antall bruksenheter 6 stk. Planlagt nytt totalt for alle bruksenhetene (BRA) Ca. 360 m 2 Problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Varsel om motsagn (J/N) Konsekvensutredning (J/N) Kunngjøring, dato for oppstart Dato innsending planforslag Informasjonsmøte (J/N) Estetisk tilpasning til omgivelsene, uteareal for opphold, trafikkstøy N N N Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Planen er utarbeidet av Arkitekt Rolv Eide AS på oppdrag fra tiltakshaver Fjell Bustadstifting. Tiltakshaver sin hovedgeskjeft er å skaffe boliger og servicebygg ol. Tiltakshaver har ikke kommersielle interesser. Aktuelle område er avsatt i kommuneplan som boligområde. 3.2 Planforslagets intensjoner Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av boliger på Foldnes i Fjell kommune. Fjell Bustadstifting er en selvstendig stifting, stiftet av Fjell kommune. Stiftingen har som formål å skaffe boliger og servicebygg, til alt fra presteboliger og barnehager til omsorgsboliger og eldreboliger. Virksomheten til stiftingen er dynamiske med hensyn til hvilke boliger som trengs til en hver tid, og på planområde reguleres det til boliger for utleie eller overtagelse. Det er ikke planens intensjon og legge til rette for boliger for sterkt pleietrengende beboere.

7 4.0 Planprosessen 4.1 Kunngjøring og varsling av oppstart Oppstartmøte ble avholdt med Fjell kommune den På møtet deltok tre representanter fra Fjell kommune, utførende plankonsulent og representant fra tiltakshaver. Det ble kunngjort oppstart av planarbeid med annonse innrykket i Vestnytt den Varslingsbrev til berørte parter, naboer og offentlige og private høringsinstanser ble sendt den Kunngjøring om oppstart av privat reguleringsarbeid for vågevegen 27 våg eve gen gnr/bnr. 36/70 - Fjell kommune 36/70 I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Vågevegen 27, gnr/bnr. 36/70, Fjell kommune. Området er i dag uregulert og består hovedsaklig av berg, lyng og myr. I kommuneplanen er området definert som byggeområde for bolig. I arbeidet med detaljplanen vil det legges til rette for bygging av boliger. Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg; herunder boligbebyggelse og teknisk infrastruktur, areal for veg og grønn struktur. Planen utarbeides av Arkitekt Rolv Eide AS på vegne av Fjell Bustadstifting, Pb STRAUME Skriftlig innspill eller spørsmål om planarbeidet rettes til Arkitekt Rolv Eide AS v/per Erik Aadland, Pb STRAUME. E-post: - tlf.: Frist for innpill: 12. august Figur 2, kunngjøringsannonse Vestnytt

8 5.0 Planstatus og retningslinjer 5.1 Om overordnede planer. Plan- og bygningsloven definerer et klart hierarki. Dette innebærer at denne detaljreguleringen skal sikre det som er nedfelt i de planer som ligger over den i planhierarkiet og dette innbefatter de rikspolitiske, regionale og kommunale planretningslinjene og vedtak. Disse gir føringer for denne detaljreguleringen. 5.2 Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging redegjør en klar målsetting. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig og bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. I rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging er det spesifisert retningslinjer for barn og unge. Omsynet til barn og unge sine interesser i planleggingen er skjerpet inn og skal vektes tyngre ved vektlegging av ulike interesser. Rikspolitiske retningslinjer har som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 5.3 Regionalplan Fylkesplanen for Hordaland ( ) inneholder arealpolitiske retningslinjer og fylkesdelplaner. Fylkesplanen vektlegger at ny arealbruk og transport skal planlegges i forhold til hverandre. Gjeldende retningslinjer og fylkesdelplaner for aktuelle planområde er nedfelt i; fylkesdelplan for kystsona i Hordaland, fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, fylkesdelplan for kulturminne, fylkesdelplan for energi og fylkesdelplanen Deltaking for alle universell utforming. Hordaland skal utvikle levedyktige regioner og attraktive lokalsamfunn, med et nett av vekstkraftige sentra og Bergen som landsdelsenter. Areal- og naturressursene skal nyttes på en bærekraftig og langsiktig måte. Et helhetlig og sammenhengende transportsystem skal bygges ut med tilfredsstillende standard. Universell utforming skal leggest til grunn. Ved etablering av nye virksomheter og nye boligområder skal lokalisering vurderes i forhold til transportbehov og eksisterende kapasitet på veinettet. 8 Kulturminne og kulturmiljø av kulturell, geografisk og tidsmessig bredde med nasjonal og regional verneverdi skal sikres. Kulturminne skal være en integrert del av all areal-, miljø- og ressursplanlegging og forvaltning i kommunene og i fylket. 5.4 Kommuneplan I kommuneplanen for Fjell kommune er hele planområdet avsatt til boligområde. Fjell kommune vil i forvaltingen av areal- og naturressurser sette fokus på helhet slik at enkeltsaker også blir vurdert i forhold til konsekvenser for omgivelsene og kommende generasjoner. Fjell kommune skal sikre estetiske kvaliteter i plan og praksis.

9 5.5 Annet ( temaplaner ) Fjell kommune, Helse-, sosial- og omsorgsplanen /2016 Fjell kommune har et kontinuerlig fokus på å utvikle tjenester i tråd med innbyggerne og samfunnet sine skiftende behov, forventninger og krav. Kommunen skal sørge for effektive tjenester av god kvalitet med brukeren i sentrum. Denne planen skal være et verktøy for å justere og korrigere de kommunale tilbuda etter innbyggerne sine nye behov, slik at kommunen kan tilby stabile helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet. - Fjellsokningane skal bu i ein god bustad i eit godt bumiljø. Fjell kommune, Energi-, miljø og klimaplan Planen er et verktøy for å følge opp utviklinga i kommunen med tanke på energibruk og klimagassutslipp. Det er et mål å få til bygg som har så lavt som mulig energiforbruk. Fjell bustadstifting skal som utbygger ta en sentral rolle i bruk av alternative og klimavennlige energiløsinger. For eksempel passivhus/lavenergihus med fleksible energibærere. Planen har en langsiktig og bærekraftig strategi for energi- og klimaarbeid, og synliggjør konkrete tiltak innenfor energiomlegging, energieffektivisering og klimagasskutt i aktuelle sektorer. Visjonen og målstrukturen er bygd opp etter nasjonale mål og. Det globale perspektivet ligger som et bakteppe for hele planarbeidet. Fjell kommune, Kommunedelplan for trafikksikring Planens hovedfokus er og følge opp nasjonal Transportplan sin Nullvisjon. Definerte hovedmålsetninger. - Redusere tallet på personskadeulykker. - Øke tryggleiken mest mulig. - Sikre at administrative rutiner og holdnings skapende arbeid skal bygge oppunder de andre måla. - Gjennom rekkefølgekrav sikre at trafikksikring blir vurdert i all utbygging. Utbygging og fortetting skal ikke finne sted før tekniske anlegg og trafikksikring er tilfredsstillende etablert. I samband med utbygging skal det gjøres en vurdering av hele trafikksituasjonen i området også med tanke på sanering av farlige eller potensielt farlige avkjørsler. Tallet på avkjørsler inn på offentlig vei skal holdes på et minimum. 9 Figur 3, planområdet sett fra FV209.

10 6.0 Beskrivelse av planområdet (eksisterende) 6.1 Lokalisering Planområdet ligger ved Foldnes, på østsiden av Vågevegen. 6.2 Avgrensing Planområdet er avgrenset som vist på kartet under. Arealet er på 3,67 dda. Arealet er avsatt til bolig i kommuneplan for Fjell kommune. 6.3 Eksisterende bebyggelse Planområdet innehar en eldre enebolig, denne er i svært dårlig forfatning og må rives for og gi rom til den nye planen. 10 Figur 4, avgrensingskart.

11 6.4 Status nærområde Planområdet grenser i vest til Vågevegen. I sør mot etablert boligfelt bestående av rekkehusbebyggelse. Mot nord og øst er arealet avsatt i gjeldende kommuneplan som LNF område. 6.5 Topografi / Landskapskarakter Området befinner seg i et lett kupert terreng, i et lite søkk i terrenget. Planområdet ligger mellom høydekote 11 og 15. Mot øst grenser området mot en liten myr. Området er å anse som et typisk kystnært landskap i Fjell kommune. 11 Figur 5, terreng profiler.

12 6.6 Naturgrunnlag (lokalklima, vegetasjon, dyreliv) Geologi Planområdet består som nesten hele Fjell kommune av tonalittisk til granodiorittisk gneis, og innehar tilsynelatende fast bergrunn. Vann Området innehar og grenser mot ei mindre myr. Overflate vann vil naturlig dreneres mot denne myren. Vegetasjon Planområdet er bebygd av en enebolig og innehar i dag rester etter gammel hagebeplantning. Blant annet et par større trær. Dyreliv Det har ved befaring ikke blitt oppdaget spor etter dyr og fugler. Det er ikke kjente tilholdssteder og trekkveier for større dyrearter i planområdet. Solforhold Området er orientert mot sør og øst og har gode solforhold på dagtid. På ettermiddag og kveld skygger en liten åskam og området får lite sol. 12 Figur 6, situasjon, vann, skog/grønt, vei og hus.

13 Luft Det finnes ingen kjente alvorlige forurensingskilder i planområdets nærhet. Avgasser fra trafikk inneholdende forskjellige nitrogenforbindelser med oksygen er beskjedent, en anser også trafikal støvforurensing som beskjedent. Nedbør Planområdet innehar et typisk vestlandsklima, nedbørsmengden er omtrent 1/3 mindre enn i Bergen sentrum, nedbørnormal for området er 1500mm nedbør/år. Vind Planområdet ligger pga. det kuperte terrenget godt skjermet for vind. 6.7 Grønne interesser Området har tidligere vært privatisert som enebolig og har ikke hatt noen interesser for allmuen. 6.8 Kulturminneverdier Ved befaring i planområdet er det ikke registrert visuelle spor etter kulturminner. Det finnes ingen kjente automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet. 13 Figur 7, vindroser sommer, vinter og årlig

14 6.9 Vei og trafikkforhold Eksisterende tilkomst til planområdet er via FV 209. Denne er i godkjent reguleringsplan for utbedring og trafikksikring av FV 209 stengt og det er vist at tilkomst til planområdet skal utløses fra kryss ca 100 meter mot sør. Veien har fartsgrense pr. d.d. på 50km/t Offentlig kommunikasjon Planområdet grenser til FV 209, og nærmeste bussholdeplass ligger ca. 200 meter mot sør. Buss i sørlig retning fører en direkte til Straume og herfra videre til Bergen. Det er ca. 20 avganger hver vei på hverdager. På lørdager går det ca 10 avganger hver vei og søndager og helligdager gå der ca 5 busser hver vei Sosial infrastruktur (privat/offentlig service) Planområde ligger ca. 5km. fra kommunesenteret på Straume med offentlig og privat servicetilbud. Det er lokalisert to barnehager på Foldnes mindre en 1 km. unna. Barnehagesjefen i kommunen opplyser at barnehagekapasiteten er ok. Foldnes barneskole ligger ca. 2 km. og ungdomsskole og videregående skole er lokalisert på Bildøyna ca 5 km. fra planområdet. Skolesjefen i kommunen opplyser at skolekapasiteten er ok Vann og avløp 6.13 Støy Offentlig ledningsnett for VA ligger i området og oppkoblingspunkt for VA ligger 50 meter sør for eiendommen langs tilkomstvei til tomten. Fjellvar opplyser om at kapasiteten er god for VA, men at det må søkes dersom det skal sprinkles. Det er ingen faste støykilder i nærheten av planområdet, trafikkmengden er forholdsvis beskjeden og periodisk. Årsdøgntrafikken er på mellom Den er å anse som støybelastende. (Støyraport se punkt 8.9) 14 Figur 8, planområdet med bøketre.

15 6.14 Energi 6.15 Risiko Det er per dags dato lagt strøm til eksisterende hus. Nettet eies av BKK Nett. Fare for flom Det er ikke fare for flom inn i planområdet. Høyspent Ikke relevant. Forurensing Det er ingen kjente forurensingskilder i grunn, en anser ikke luftforurensing fra vei som et problem. Radon Fjell kommune har opplyst at det ble gjort målinger av radon opp mot grenseverdien i området under kartlegging av radongass i inneluft i bustadhus i Fjell kommune i Skred Området er av en slik karakter at det ikke er relevant. Stormflo Ikke relevant Privatrettslige forhold Hjemmelshaver for planområdet del av Gnr. 36, Bnr.70 er Fjell Bustadstifting 7.0 Utredninger iht. forskrift om konsekvensutredninger Ikke aktuelt da planen ikke faller innunder forskrift om konsekvensutredning grunnet størrelse, innhold og utforming

16 8.0 Beskrivelse av planforslaget 8.1 Innledning Planen er utarbeidet av Arkitekt Rolv Eide A/S v/ Åsulv G. Reppesgård på oppdrag fra Fjell Bustadstifting. Deler av aktuell tomt er avsatt i kommuneplanen som boligområde. Planområdet grenser til FV 209 i vest, mot sør ligger det bebyggelse i form av firemannsboliger og mot øst og nord grenser planområdet mot areal avsatt som LNF- område. Formålet med planen er å legge til rette for seks stk boliger. 8.2 Reguleringsformål Formål Areal Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse f_b 652m 2 Lekeplass f_lekeplass 180m 2 Renovasjonsanlegg f_ra 15m 2 Uteoppholdsareal f_uteopphold (1-3) 882m 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn - grøntareal f_avg (1-4) 377m 2 Gang-/sykkelveg o_g/s (1-2) 240m 2 Gangveg/gangareal f_g (1-2) 97m 2 Gatetun f_gatetun 165m 2 Parkeringsplass f_p 272m 2 Grønnstruktur Grønnstruktur f_natur-grønnstruktur 790m 2 Totalt 3670m 2 Hensynssoner Frisiktsone vei. 234m Bygge formål Byggeformål Reguleringsformål Boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur Tomte areal 3670m 2 Antall boenheter 6 stk. med maks 65m 2 BRA Byggehøyde Maks topp gesims er satt til kote 21. BRA 652m 2 %BYA 70% 16

17 8.4 Bebyggelse og anlegg Gjennom planarbeidet er det meningen og legge til rette for bygging av seks boenheter. Disse skal ha et bruksareal (BRA) som ikke overskrider 65 m 2 pr bruksenhet. Boenhetene er organisert i form av et rekkehus. Alle enhetene er utformet i henhold til universell utforming. Husene er oppført i en og to etasjer med pulttak. Alle enhetene skal ha direkte trappefri adkomst til terrenget, og gangareal som er universelt utformet til/fra parkeringsplass. 17 Figur 9, solstudie, 20/3 kl , 21/6 kl , 23/9 kl og 22/12 kl

18 8.5 Lek/uteoppholdsareal Utendørs oppholdsareal skal være minimum 15 m 2 privat areal fordelt på en altan og/eller en uteplass, i tilegg 50m 2 pr. boenhet fellesareal. Det skal anlegges nærlekeplass på minimum 150m 2. Arealene skal være universelt utformet og har gode solforhold. Deler av utendørs oppholdsareal samt leke plass er lokalisert på sørøst siden av bygningsvolumene for å skjerme dette arealet mot støy fra veien og for å oppnå gode mikroklimatiske forhold. For å sikre variasjon og et spekter av kvaliteter i uteområdene er det ønskelig og bevare noen av de eksisterende kvalitetene i planområdet. Her ønskes om mulig å ivareta et større bøketre. Treet er ca 50 år og trolig plantet ved opparbeidelse av tidligere hage. Dette ytres som et ønske men her må det være rom for en vurdering i forbindelse med bygging siden det her må avgjøres om det er mulig og skåne treet tilstrekkelig under utbyggingen. 8.6 Parkering Parkeringsplass f_p er plassert sydvest i planområdet, det er avsatt 8 plasser. Dette skal dekke parkeringsbehovet for boliger (6 stk) samt to gjesteparkeringer. To av plassene er tilrettelagt for rullestolbrukere. 8.7 Trafikkareal o_g/s1 er tilkomstvei til planområdet, denne har avkjørsel fra FV meter sør for eiendommen via gang og sykkel vei. Felles gatetun strekker seg videre forbi alle boligene i øvre plan og muliggjør enkel tilkomst ved frakt av varer, flytting osv. og forenkler brøyting om vinteren. Gatetunet ender i en snuhammer. f_g1 strekker seg fra parkeringsfelt og ned mot lekeplass og uteoppholdsareal. f_g2 sikrer universell tilkomst til leiligheten i det nedre plan. Langs hele planområdet som grenser til FV209 er det avsatt areal til annen veigrunn grøntareal. Her kan det eventuelt etableres støyskjermtiltak hvis behov. 8.8 Grønnstruktur Alt areal utenom areal avsatt med eget definert formål skal behandles skånsomt med minst mulig fysiske inngrep, dette skal være en del av natur- og grøntarealet (f_natur-gønnstruktur) i planområdet. 8.9 Støytiltak Det er utarbeidet støyrapport av Kilde akustikk AS (se vedlegg) i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Sammendrag: Fasade mot vest er støyutsatt med støynivå Lden= db, men alle leilighetene har en støysvak side (støynivå Lden= 55 db eller lavere) mot øst. Alle private terrasser, hele lekeplassen og det aller meste av felles utearealet har støynivå Lden= 55 db eller lavere. Intensjonen i planretningslinje T-1442 tilfredsstilles forutsatt at planløsningen gjøres slik at soverommene og stuene har et vindu der støygrensen Lden= 55 db ikke overskrides og forutsatt at kommunen godtar bygging i gul støysone. Dersom kommunen ikke tillater bygging i gul støysone må det lages en støyskjerm langs veien. Støyskjerm langs vei vil ikke øke kvaliteten i prosjektet i forhold til støy, da fasaden allerede beskytter private terrasser, lekeplassen, det aller meste av felles utearealet og de støyfølsomme rommene. 18 Støytransporten må legges til grunn for prosjektering av boligene og deres planløsning.

19 8.10 Avfallshåndtering/miljøstasjon Fellesareal for renovasjon og post er avsatt ved parkeringsfelt Energi Det planlegges for boenhetene at det nyttes strøm knyttet til vannbåren varme, siden dette er en fleksibel energibærer som muliggjør andre tiknyttings typer, hvis dette blir aktuelt ved senere tidspunkt. Iht. Fjellkommune sin energi-, miljø og klimaplan Universell utforming Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for hele planområdet. Dette innbefatter at tilkomst til boligene, lekeplass, uteoppholdsarealer samt boligene skal tilrettelegges på en sådan måte at de kan benyttes av alle inkludert de med nedsatt fysisk funksjonsevne Beboere Tiltakshaver Fjell Bustadstifting er en selvstendig stifting, stiftet av Fjell kommune. Stiftingen har som formål å skaffe boliger og servicebygg for utleie eller overdragelse uten økonomisk gevinst. Siden virksomheten til stiftinga er dynamiske med hensyn til hvilke boliger som trengs til en hver tid, ønsker ikke tiltakshaver å knytte seg opp mot en type betegnelse på boligene, (f.eks. omsorgsboliger). 19

20 Figur 10, skisseforslag 3D. 20 Figur 11, illustrasjon, plan

21 Figur 12, terrengprofil a A Figur 13, terrengprofil b B 21 Figur 14, skisseforslag 3D, fra FV209 sett mot nord.

22 9.0 Konsekvenser av planforslaget Planområdet er plassert ved Foldnes på østsiden av FV 209. Arealet innehar en eldre, forfallen enebolig. Reser etter en hage samt myrlendt terreng. 9.1 Overordnede planer og vedtak Planområdet er i kommuneplanen for Fjell kommune definert som boligområde. Planområdet er planlagt iht. overordnete gitte retningslinjer for bebyggelse. Planområdets uteoppholdsareal og lekeareal er planlagt med bakgrunn i gjeldende retningslinjer angitt i kommuneplanen. Planområdet med sin nærhet til offentlig infrastruktur og kollektiv transport er iht. nasjonale og regionale planer og retningslinjer (Fylkesplan for Hordaland og retningslinjer iht. mål om fortetting i pressområder, miljøverndepartementet. 9.2 Eksisterende reguleringsplaner Planområdet er uregulert. Sør for området er det regulert og bygget 10 leiligheter fordelt på to rekkehus, Foldnes Gnr. 36, Bnr Mot øst støter planområde mot reguleringsplanen Fylkesveg 209 Foldnes Vågo. Mot nord og vest er det uregulert. 9.3 Estetikk Boligenhetene er plassert i forhold til terrenget. Bygningsvolumene benyttes for og skjerme uteområdene mot trafikkstøy. Bygningstypologien forholder seg til kjent og lokal skala. Boenheter er planlagt mht. plassering, volum og høyder til de naturgitte forhold. Boligene vil ha en god estetisk utforming i samsvar med Fjell kommunes retningslinjer for god byggeskikk. 9.4 Konsekvenser for naboer Planforslaget vil oppgradere området i form av at det nåværende, forfallene bebyggelsen blir fjernet og erstattet med ny bebyggelse. Den nye planen vil ikke medføre store negative konsekvenser for naboer. En nabo har ytret bekymring angående hvilke beboerne som skal benytte boligene. Naboen er blitt varslet om planene og antall enheter. 9.5 Trafikk- og parkeringsforhold Felles vei, o_g/s 1 har sin avkjørsel fra FV209 i felles kryss 70 meter sør for eiendommen. o_g/s 1 benyttes også som gang og sykkelvei til FV209. Parkeringsfelt, f_p etableres i sør vest enden av eiendommen, her skal all parkering for hele planområdet foregå. Det er anledning til å kjøre frem til de forskjellige boligene på felles gatetun, f_gatetun for av/på lasting og for utrykningskjøretøy. Det er avsatt areal for post og renovasjon, f_ra ved parkeringsfelt. Parkeringsdekning er en plass per boenhet (til sammen 6 pl.) samt to gjesteparkeringsplasser. To av plassene tilrettelagt for funksjonshemmede. Siden tilkomsten til eiendommen vil bli kombinert med gang- / sykkelvei, o_g/s 1 vil planen få konsekvenser for gående og syklende. Veimyndighetene har satt krav om at den kombinerte o_g/s 1 og tilkomstvei får bredde på minimum 4 m. Siden o_g/s 1 også fungerer som skolevei er det viktig at utformingen på veien med tilhørende siktlinjer utarbeides i henhold til planen slik at tryggheten til myketrafikanter sikres. Trafikkmengden anses og være tilsvarende eller mindre enn tilsvarende konvensjonelle boligprosjekter genererer. Om boligene brukes som omsorgsboliger, leies ut til vanskeligstilte eller selges videre vil trafikkmengden være tilnærmet den samme. 22

23 9.6 Kulturminne Det er i dag ingen registrerte automatiske fredete kulturminner og planforslaget vil ikke ha noen innvirkning på slike. 9.7 Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet Gjennom å fjerne gammel forfallen bebyggelse samt å etablere en nærlekeplass vil forholdene til barn og unge forbeses betraktelig. Bruk av gang-/ sykkelveg som tilkomst vil påvirke skoleveien til enkelte skolebarn. Det er snakk om en liten strekning og den vil utformes i henhold til retningslinjer gitt av Statens Vegvesenet, slik at skoleveien forblir trygg. Nærlekeplassen etablerers på planområdets beste spot der den ligger skjermet av bygningsmassen mot vær og trafikkstøy og har gode solforhold. Lekeplassen og tilkomst til den skal være universelt utformet. Plan området grenser mot øst til et LNF område dette muliggjør friluftsaktivitet og lek i fri natur. 9.8 Privat og offentlig servicetilbud Planområdet ligger nært hovedvei med holdeplass for kollektiv transport med busslinje til kommunesenter hvor det finnes offentlig og privat servicetilbud. 9.9 ROS- analyse Bakgrunn Vedrørende gjeldende reguleringsplanarbeid er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen er basert på foreliggende kunnskap om planområdet og aktuelle arealbruk. Metode Det er nyttet ROS-metodikk ( Risikoanalyse - teori og metoder: Rausand & Utne, 2009 og NS 5814, 2008)., vurderingen er gjennomført av Arkitekt Rolv Eide AS. Mulige uønskede hendelser som kan ha betydning for boligområdets og oppholdsplassenes funksjon er vurdert jf. kontrolliste. Forhold som ikke er relevant, er ikke merket i kontrollisten. Vurdering av frekvens/sannsynlighet for uønskede konsekvenser er delt i: Sannsynlighet (S) Markering av grad Kommentar Svært sannsynlig 4 Kan skje regelmessig Sannsynlig 3 Kan skje av og til Lite sannsynlig 2 Kan skje Usannsynlig 1 Hendelser er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner 23

24 Vurdering av konsekvens for uønskede hendelser er delt i: Grad av konsekvens (K) Markering av grad Kommentar Ubetydelig 1 Ingen person eller miljøskader Mindre alvorlig 2 Få/små personskader eller miljøskader Alvorlig 3 Person eller miljøskader som krever behandling Svært alvorlig 4 Personskader som medfører død eller varig men, Langvarig miljøskader Katastrofalt 5 En eller flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade. Beskrivelse av tiltaket/situasjon: Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak. Mulige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i samme tabell: Hendelser/situasjon Natur og miljøforhold 1. Masseras/skred 2. Snø/isras 3. Flomras 4. Elveflom 5. Tidevassflom Kons. for planen Kons. av planen S K Risiko Kommentar/tiltak 6. Radongass x 2 2 Sikres i hennhold til teknisk forskrift. 7. Skog- og lyngbrann 8. Vindutsatte områder 9. Framtidig høyere hav- og stormflonivå 10. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora 12. Sårbar fauna/fisk 13. Verneområde 14. Vassdragsområde 15. Fornminne 16. Kulturminne/miljø 17. Område for idrett/lek 18. Park/rekreasjonsområde 19. Vannområde for friluft Menneskeskapte forhold 20. Vei, bro, knutepunkt 21. Havn, kaianlegg 22. Sykehus/hjem, kirke 23. Brann/politi/SF x 2 3 Brann kan forekomme. Sikring iht. gjeldende forskrift 24

25 Hendelser/situasjon 24. Forsyning kraft, vann 25. Tilfluktsrom 26. Industri 27. Bolig/fritid 28. Landbruk 29. Akutt forurensing 30. Støv og støy; industri Kons. for planen Kons. av planen S K Risiko Kommentar/tiltak 31. Støv og støy; trafikk x 3 2 Støyskjermingstiltak iht. forskrift 32. Støy 33. Støy andre kilder 34. Forurensing sjø 35. Forurenset grunn 36. EL-forsyning Andre farlige/spesielle områder/forhold 37. Industriområde 38. Høyspentlinje 39. Industri; særlig risiko 40. Avfallsbehandling 41. Oljekatastrofeområde 42. Utførelse utbygging x Transport 43. Ulykker med farlig gods 44. Vær/føre avgrenser tilgang til området 45. Ulykker i avkjørsel x 2 3 Kan forekomme, tilkomst flyttes til nytt kryss. 46. Ulykke med gående syklende x 2 3 Kan forekomme, tilkomstvei utbedres. 45. Andre ulykkespunkt Risikomatrise: Konsekvens: Fare: 4. Svært sannsynlig 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 3. Sannsynlig 6,31 2. Lite sannsynlig 23,45,46 1. Usannsynlig Rødt felt: Gult felt: Grønt felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne. Indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen. Indikerer akseptabel risiko 25

26 9.10 Infrastruktur (vei, vann/avløp, el-anlegg etc.) Forslagsstiller vil utføre tilknytning til offentlig hovedvei i samarbeid med og iht. Statens vegvesen sine retningslinjer. VA anlegg vil bli planlagt og utført iht. Fjellvar sine retningslinjer. El-anlegg til planområdet vil bli løst i sammen med BKK NETT AS Konsekvenser for næringsinteresser Planen får ingen konsekvenser for næringsinteresser Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen Planen får ingen juridiske konsekvenser for kommunen. 26

27 10.0 Medvirkning Planen ble kunngjort i Vesnytt den , andre naboer og offentlige instanser ble varslet direkte med brev datert den Det er innkommet totalt 4 uttalelser/merknader fra private og offentlige instanser. I planprosessen har det vært avholdt møte med Fjell kommune Samlede uttalelser/merknader Fra Merknad Kommentar Offentlige instanser - fylke/stat Statens vegvesen Brev datert Brev datert Brev datert Hordaland Fylkeskommune Kultur og idrettsavdelingen Brev datert BKK NETT AS Brev datert Komunale etater Etter korrespondanse har det blitt enighet om en byggegrense på 15 meter fra senterlinje på fylkesvei 209 Vågevegen kan legges til grunn for utbyggingen. Tilkomst til eiendommen utløses fra kryss 70 meter sør for eiendommen og gang-/sykkelvei benyttes som tilkomstvei mot at veiprofilen på denne økes til minimum 4 meter. Seksjon for kulturminne og museum viser til at dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljø skal gjøres på et tidlig stadium i all arealplanlegging. De har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner eller andre verneverdige kulturminner i planområdet. De opplyser om at det er mulig at eksisterende strømfordelingsanlegg ikke er tilstrekkelig for ny bebyggelse i området. De ber derfor om å bli kontaktet når detaljplan for utbygging foreligger. Tas til følge. Tatt til orientering, vurderes under planarbeidet. Tatt til orientering, vurderes under planarbeidet. Private Oddleif Foldnes E-post datert Eier Gnr:36 Bnr:340 Stiller seg kritisk til oppføring av flere omsorgsboliger i området. Mener nabolaget allerede har tatt sin del av sosial boenheter som skal oppføres i Fjell kommune. Notert. Informert om planens størrelse og innhold. Ingen kommentar. 27

28 11. Forslagsstillers avsluttende kommentar Planforslaget som presenteres er i samsvar med gjeldende formål i kommuneplanen for Fjell kommune. Bebyggelsen vil inneha kjent og lokal byggeskikk mht. arkitektur og volum, beskrevet i planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene. Det er avsatt gode uteoppholdsarealer i planområdet, dette sikrer alle en mulighet til mangfoldig aktivitet. Alle uteoppholdsarealer og dets tilgang til disse vil vær universelt utformet. 28

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Plannr: P. 6134.00.00. Saksnr: 200907663 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen

Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen Postvegen 5 608 Ålesund Tlf.: 70 7 89 00 post@vestlandshus.no www.vestlandshus.no NO 927 928 302 MVA Forslagsstillers planbeskrivelse Slettevollsvingen Forslagsstiller: Plankonsulent: Type plan: Eiendom:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: 05-07-2013 Sist rev.: 11-02-2014 DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 2 PLANBESKRIVELSE 3

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer