Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato: Siste revisjon:29.08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08."

Transkript

1 Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE Dato: Siste revisjon:

2 Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Nøkkelopplysninger 3.0 Bakgrunn for planarbeidet 4.0 Planprosess 5.0 Planstatus og retningslinjer 6.0 Beskrivelse av planområdet (eksisterende) 7.0 Utredninger iht. forskrift om konsekvensutredninger 8.0 Beskrivelse av planforslaget 9.0 Konsekvenser av planforslaget 10.0 Medvirkning 11.0 Forslagsstillers avsluttende kommentar Side

3 Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag Nøkkelopplysninger Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Planforslagets intensjoner Planprosess Kunngjøring og varsling av oppstart Planstatus og retningslinjer Om overordnede planer Rikspolitiske retningslinjer Regionalplan Kommuneplan Annet (temaplaner) Beskrivelse av planområdet (eksisterende) Lokalisering Avgrensing Eksisterende bebyggelse Status nærområde Topografi / Landskapskarakter Naturgrunnlag (geologi, vann, vegetasjon, dyreliv, solforhold, luft, nedbør, vind) Grønne interesser Kulturminneverdier Vei og trafikk Offentlig kommunikasjon Sosial infrastruktur ( privat/offentlig service) Vann og avløp Støy Energi Risiko (flom, høyspent, forurensing, radon, skred, stormflo) Privatrettslige forhold Utredninger iht. forskrift om konsekvensutredninger Beskrivelse av planforslaget Innledning Reguleringsformål Byggeformål Bebyggelse og anlegg Lek og uteoppholdsareal Parkering Trafikkareal Grønn struktur Støytiltak Avfallshåndtering/miljøstasjon Energi Universell utforming Beboere 19

4 9.0 Konsekvenser av planforslaget Overordnete planer og vedtak Eksisterende reguleringsplaner Estetikk Konsekvenser for naboer Trafikk- og parkeringsforhold Kulturminne Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet Privat og offentlig servicetilbud ROS-analyse Infrastruktur (vei, vann/avløp, el-anlegg etc.) Konsekvenser for næringsinteresser Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen Medvirkning Samlede uttalelser/merknader Forslagsstillers avsluttende kommentar 28 Bilder, grafikk og vedlegg Figur 1, oversiktskart, område markert m/ rødt. 5 Figur 2, kunngjøringsannonse Vestnytt Figur 3, planområdet sett fra FV Figur 4, avgrensingskart. 10 Figur 5, terreng profiler. 11 Figur 6, situasjon, vann, skog/grønt, vei og hus. 12 Figur 7, vindroser sommer, vinter og årlig Figur 8, planområdet med bøketre. 14 Figur 9, solstudie, fire tidspunkter 17 Figur 10, skisseforslag 3D. 20 Figur 11, illustrasjon, plan 20 Figur 12, terrengprofil a A 21 Figur 13, terrengprofil b B 21 Figur 14, skisseforslag 3D, fra FV209 sett mot nord. 21 Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Vedlegg 5. Vedlegg 6. Plankart Reguleringsbestemmelser Varslingsliste Merknader Referat oppstartmøte Støyrapport

5 1.0 Sammendrag Planområdet er lokalisert ved Foldnes i Fjell kommune, området ligger rett forbi Foldnes på østsiden av Vågevegen, og er del av matrikkelenhet Gnr. 36/70 Tiltakshaver er Fjell Bustadstifting, og de ønsker med detaljregulering å tilrettelegge for boliger. Planforslaget er utarbeidet av Arkitekt Rolv Eide AS v/åsulv G. Reppesgård. Området er i dag bebygget, med en eldre enebolig. Planområdets størrelse er ca. 3,7 dekar. 5 Figur 1, oversiktskart, område markert m/ rødt.

6 2.0 Nøkkelopplysninger Gnr, Bnr Gjeldende planstatus (reg-kommuneplan) Gnr. 36, Bnr.70 I samsvar m/arealdel i kommuneplan Forslagstiller Hjemmelshavere Plankonsulent Fjell Bustadstifting Fjell Bustadstifting Arkitekt Rolv Eide AS v/åsulv G. Reppesgård Hovedformål ny plan Planområdets areal Utleieboliger Ca. 3,67 dekar Planlagt nytt bruksareal (tomt BRA) Ca. 420 m 2 Planlagt antall bruksenheter 6 stk. Planlagt nytt totalt for alle bruksenhetene (BRA) Ca. 360 m 2 Problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Varsel om motsagn (J/N) Konsekvensutredning (J/N) Kunngjøring, dato for oppstart Dato innsending planforslag Informasjonsmøte (J/N) Estetisk tilpasning til omgivelsene, uteareal for opphold, trafikkstøy N N N Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Planen er utarbeidet av Arkitekt Rolv Eide AS på oppdrag fra tiltakshaver Fjell Bustadstifting. Tiltakshaver sin hovedgeskjeft er å skaffe boliger og servicebygg ol. Tiltakshaver har ikke kommersielle interesser. Aktuelle område er avsatt i kommuneplan som boligområde. 3.2 Planforslagets intensjoner Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av boliger på Foldnes i Fjell kommune. Fjell Bustadstifting er en selvstendig stifting, stiftet av Fjell kommune. Stiftingen har som formål å skaffe boliger og servicebygg, til alt fra presteboliger og barnehager til omsorgsboliger og eldreboliger. Virksomheten til stiftingen er dynamiske med hensyn til hvilke boliger som trengs til en hver tid, og på planområde reguleres det til boliger for utleie eller overtagelse. Det er ikke planens intensjon og legge til rette for boliger for sterkt pleietrengende beboere.

7 4.0 Planprosessen 4.1 Kunngjøring og varsling av oppstart Oppstartmøte ble avholdt med Fjell kommune den På møtet deltok tre representanter fra Fjell kommune, utførende plankonsulent og representant fra tiltakshaver. Det ble kunngjort oppstart av planarbeid med annonse innrykket i Vestnytt den Varslingsbrev til berørte parter, naboer og offentlige og private høringsinstanser ble sendt den Kunngjøring om oppstart av privat reguleringsarbeid for vågevegen 27 våg eve gen gnr/bnr. 36/70 - Fjell kommune 36/70 I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Vågevegen 27, gnr/bnr. 36/70, Fjell kommune. Området er i dag uregulert og består hovedsaklig av berg, lyng og myr. I kommuneplanen er området definert som byggeområde for bolig. I arbeidet med detaljplanen vil det legges til rette for bygging av boliger. Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg; herunder boligbebyggelse og teknisk infrastruktur, areal for veg og grønn struktur. Planen utarbeides av Arkitekt Rolv Eide AS på vegne av Fjell Bustadstifting, Pb STRAUME Skriftlig innspill eller spørsmål om planarbeidet rettes til Arkitekt Rolv Eide AS v/per Erik Aadland, Pb STRAUME. E-post: - tlf.: Frist for innpill: 12. august Figur 2, kunngjøringsannonse Vestnytt

8 5.0 Planstatus og retningslinjer 5.1 Om overordnede planer. Plan- og bygningsloven definerer et klart hierarki. Dette innebærer at denne detaljreguleringen skal sikre det som er nedfelt i de planer som ligger over den i planhierarkiet og dette innbefatter de rikspolitiske, regionale og kommunale planretningslinjene og vedtak. Disse gir føringer for denne detaljreguleringen. 5.2 Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging redegjør en klar målsetting. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig og bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. I rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging er det spesifisert retningslinjer for barn og unge. Omsynet til barn og unge sine interesser i planleggingen er skjerpet inn og skal vektes tyngre ved vektlegging av ulike interesser. Rikspolitiske retningslinjer har som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 5.3 Regionalplan Fylkesplanen for Hordaland ( ) inneholder arealpolitiske retningslinjer og fylkesdelplaner. Fylkesplanen vektlegger at ny arealbruk og transport skal planlegges i forhold til hverandre. Gjeldende retningslinjer og fylkesdelplaner for aktuelle planområde er nedfelt i; fylkesdelplan for kystsona i Hordaland, fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, fylkesdelplan for kulturminne, fylkesdelplan for energi og fylkesdelplanen Deltaking for alle universell utforming. Hordaland skal utvikle levedyktige regioner og attraktive lokalsamfunn, med et nett av vekstkraftige sentra og Bergen som landsdelsenter. Areal- og naturressursene skal nyttes på en bærekraftig og langsiktig måte. Et helhetlig og sammenhengende transportsystem skal bygges ut med tilfredsstillende standard. Universell utforming skal leggest til grunn. Ved etablering av nye virksomheter og nye boligområder skal lokalisering vurderes i forhold til transportbehov og eksisterende kapasitet på veinettet. 8 Kulturminne og kulturmiljø av kulturell, geografisk og tidsmessig bredde med nasjonal og regional verneverdi skal sikres. Kulturminne skal være en integrert del av all areal-, miljø- og ressursplanlegging og forvaltning i kommunene og i fylket. 5.4 Kommuneplan I kommuneplanen for Fjell kommune er hele planområdet avsatt til boligområde. Fjell kommune vil i forvaltingen av areal- og naturressurser sette fokus på helhet slik at enkeltsaker også blir vurdert i forhold til konsekvenser for omgivelsene og kommende generasjoner. Fjell kommune skal sikre estetiske kvaliteter i plan og praksis.

9 5.5 Annet ( temaplaner ) Fjell kommune, Helse-, sosial- og omsorgsplanen /2016 Fjell kommune har et kontinuerlig fokus på å utvikle tjenester i tråd med innbyggerne og samfunnet sine skiftende behov, forventninger og krav. Kommunen skal sørge for effektive tjenester av god kvalitet med brukeren i sentrum. Denne planen skal være et verktøy for å justere og korrigere de kommunale tilbuda etter innbyggerne sine nye behov, slik at kommunen kan tilby stabile helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet. - Fjellsokningane skal bu i ein god bustad i eit godt bumiljø. Fjell kommune, Energi-, miljø og klimaplan Planen er et verktøy for å følge opp utviklinga i kommunen med tanke på energibruk og klimagassutslipp. Det er et mål å få til bygg som har så lavt som mulig energiforbruk. Fjell bustadstifting skal som utbygger ta en sentral rolle i bruk av alternative og klimavennlige energiløsinger. For eksempel passivhus/lavenergihus med fleksible energibærere. Planen har en langsiktig og bærekraftig strategi for energi- og klimaarbeid, og synliggjør konkrete tiltak innenfor energiomlegging, energieffektivisering og klimagasskutt i aktuelle sektorer. Visjonen og målstrukturen er bygd opp etter nasjonale mål og. Det globale perspektivet ligger som et bakteppe for hele planarbeidet. Fjell kommune, Kommunedelplan for trafikksikring Planens hovedfokus er og følge opp nasjonal Transportplan sin Nullvisjon. Definerte hovedmålsetninger. - Redusere tallet på personskadeulykker. - Øke tryggleiken mest mulig. - Sikre at administrative rutiner og holdnings skapende arbeid skal bygge oppunder de andre måla. - Gjennom rekkefølgekrav sikre at trafikksikring blir vurdert i all utbygging. Utbygging og fortetting skal ikke finne sted før tekniske anlegg og trafikksikring er tilfredsstillende etablert. I samband med utbygging skal det gjøres en vurdering av hele trafikksituasjonen i området også med tanke på sanering av farlige eller potensielt farlige avkjørsler. Tallet på avkjørsler inn på offentlig vei skal holdes på et minimum. 9 Figur 3, planområdet sett fra FV209.

10 6.0 Beskrivelse av planområdet (eksisterende) 6.1 Lokalisering Planområdet ligger ved Foldnes, på østsiden av Vågevegen. 6.2 Avgrensing Planområdet er avgrenset som vist på kartet under. Arealet er på 3,67 dda. Arealet er avsatt til bolig i kommuneplan for Fjell kommune. 6.3 Eksisterende bebyggelse Planområdet innehar en eldre enebolig, denne er i svært dårlig forfatning og må rives for og gi rom til den nye planen. 10 Figur 4, avgrensingskart.

11 6.4 Status nærområde Planområdet grenser i vest til Vågevegen. I sør mot etablert boligfelt bestående av rekkehusbebyggelse. Mot nord og øst er arealet avsatt i gjeldende kommuneplan som LNF område. 6.5 Topografi / Landskapskarakter Området befinner seg i et lett kupert terreng, i et lite søkk i terrenget. Planområdet ligger mellom høydekote 11 og 15. Mot øst grenser området mot en liten myr. Området er å anse som et typisk kystnært landskap i Fjell kommune. 11 Figur 5, terreng profiler.

12 6.6 Naturgrunnlag (lokalklima, vegetasjon, dyreliv) Geologi Planområdet består som nesten hele Fjell kommune av tonalittisk til granodiorittisk gneis, og innehar tilsynelatende fast bergrunn. Vann Området innehar og grenser mot ei mindre myr. Overflate vann vil naturlig dreneres mot denne myren. Vegetasjon Planområdet er bebygd av en enebolig og innehar i dag rester etter gammel hagebeplantning. Blant annet et par større trær. Dyreliv Det har ved befaring ikke blitt oppdaget spor etter dyr og fugler. Det er ikke kjente tilholdssteder og trekkveier for større dyrearter i planområdet. Solforhold Området er orientert mot sør og øst og har gode solforhold på dagtid. På ettermiddag og kveld skygger en liten åskam og området får lite sol. 12 Figur 6, situasjon, vann, skog/grønt, vei og hus.

13 Luft Det finnes ingen kjente alvorlige forurensingskilder i planområdets nærhet. Avgasser fra trafikk inneholdende forskjellige nitrogenforbindelser med oksygen er beskjedent, en anser også trafikal støvforurensing som beskjedent. Nedbør Planområdet innehar et typisk vestlandsklima, nedbørsmengden er omtrent 1/3 mindre enn i Bergen sentrum, nedbørnormal for området er 1500mm nedbør/år. Vind Planområdet ligger pga. det kuperte terrenget godt skjermet for vind. 6.7 Grønne interesser Området har tidligere vært privatisert som enebolig og har ikke hatt noen interesser for allmuen. 6.8 Kulturminneverdier Ved befaring i planområdet er det ikke registrert visuelle spor etter kulturminner. Det finnes ingen kjente automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet. 13 Figur 7, vindroser sommer, vinter og årlig

14 6.9 Vei og trafikkforhold Eksisterende tilkomst til planområdet er via FV 209. Denne er i godkjent reguleringsplan for utbedring og trafikksikring av FV 209 stengt og det er vist at tilkomst til planområdet skal utløses fra kryss ca 100 meter mot sør. Veien har fartsgrense pr. d.d. på 50km/t Offentlig kommunikasjon Planområdet grenser til FV 209, og nærmeste bussholdeplass ligger ca. 200 meter mot sør. Buss i sørlig retning fører en direkte til Straume og herfra videre til Bergen. Det er ca. 20 avganger hver vei på hverdager. På lørdager går det ca 10 avganger hver vei og søndager og helligdager gå der ca 5 busser hver vei Sosial infrastruktur (privat/offentlig service) Planområde ligger ca. 5km. fra kommunesenteret på Straume med offentlig og privat servicetilbud. Det er lokalisert to barnehager på Foldnes mindre en 1 km. unna. Barnehagesjefen i kommunen opplyser at barnehagekapasiteten er ok. Foldnes barneskole ligger ca. 2 km. og ungdomsskole og videregående skole er lokalisert på Bildøyna ca 5 km. fra planområdet. Skolesjefen i kommunen opplyser at skolekapasiteten er ok Vann og avløp 6.13 Støy Offentlig ledningsnett for VA ligger i området og oppkoblingspunkt for VA ligger 50 meter sør for eiendommen langs tilkomstvei til tomten. Fjellvar opplyser om at kapasiteten er god for VA, men at det må søkes dersom det skal sprinkles. Det er ingen faste støykilder i nærheten av planområdet, trafikkmengden er forholdsvis beskjeden og periodisk. Årsdøgntrafikken er på mellom Den er å anse som støybelastende. (Støyraport se punkt 8.9) 14 Figur 8, planområdet med bøketre.

15 6.14 Energi 6.15 Risiko Det er per dags dato lagt strøm til eksisterende hus. Nettet eies av BKK Nett. Fare for flom Det er ikke fare for flom inn i planområdet. Høyspent Ikke relevant. Forurensing Det er ingen kjente forurensingskilder i grunn, en anser ikke luftforurensing fra vei som et problem. Radon Fjell kommune har opplyst at det ble gjort målinger av radon opp mot grenseverdien i området under kartlegging av radongass i inneluft i bustadhus i Fjell kommune i Skred Området er av en slik karakter at det ikke er relevant. Stormflo Ikke relevant Privatrettslige forhold Hjemmelshaver for planområdet del av Gnr. 36, Bnr.70 er Fjell Bustadstifting 7.0 Utredninger iht. forskrift om konsekvensutredninger Ikke aktuelt da planen ikke faller innunder forskrift om konsekvensutredning grunnet størrelse, innhold og utforming

16 8.0 Beskrivelse av planforslaget 8.1 Innledning Planen er utarbeidet av Arkitekt Rolv Eide A/S v/ Åsulv G. Reppesgård på oppdrag fra Fjell Bustadstifting. Deler av aktuell tomt er avsatt i kommuneplanen som boligområde. Planområdet grenser til FV 209 i vest, mot sør ligger det bebyggelse i form av firemannsboliger og mot øst og nord grenser planområdet mot areal avsatt som LNF- område. Formålet med planen er å legge til rette for seks stk boliger. 8.2 Reguleringsformål Formål Areal Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse f_b 652m 2 Lekeplass f_lekeplass 180m 2 Renovasjonsanlegg f_ra 15m 2 Uteoppholdsareal f_uteopphold (1-3) 882m 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn - grøntareal f_avg (1-4) 377m 2 Gang-/sykkelveg o_g/s (1-2) 240m 2 Gangveg/gangareal f_g (1-2) 97m 2 Gatetun f_gatetun 165m 2 Parkeringsplass f_p 272m 2 Grønnstruktur Grønnstruktur f_natur-grønnstruktur 790m 2 Totalt 3670m 2 Hensynssoner Frisiktsone vei. 234m Bygge formål Byggeformål Reguleringsformål Boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur Tomte areal 3670m 2 Antall boenheter 6 stk. med maks 65m 2 BRA Byggehøyde Maks topp gesims er satt til kote 21. BRA 652m 2 %BYA 70% 16

17 8.4 Bebyggelse og anlegg Gjennom planarbeidet er det meningen og legge til rette for bygging av seks boenheter. Disse skal ha et bruksareal (BRA) som ikke overskrider 65 m 2 pr bruksenhet. Boenhetene er organisert i form av et rekkehus. Alle enhetene er utformet i henhold til universell utforming. Husene er oppført i en og to etasjer med pulttak. Alle enhetene skal ha direkte trappefri adkomst til terrenget, og gangareal som er universelt utformet til/fra parkeringsplass. 17 Figur 9, solstudie, 20/3 kl , 21/6 kl , 23/9 kl og 22/12 kl

18 8.5 Lek/uteoppholdsareal Utendørs oppholdsareal skal være minimum 15 m 2 privat areal fordelt på en altan og/eller en uteplass, i tilegg 50m 2 pr. boenhet fellesareal. Det skal anlegges nærlekeplass på minimum 150m 2. Arealene skal være universelt utformet og har gode solforhold. Deler av utendørs oppholdsareal samt leke plass er lokalisert på sørøst siden av bygningsvolumene for å skjerme dette arealet mot støy fra veien og for å oppnå gode mikroklimatiske forhold. For å sikre variasjon og et spekter av kvaliteter i uteområdene er det ønskelig og bevare noen av de eksisterende kvalitetene i planområdet. Her ønskes om mulig å ivareta et større bøketre. Treet er ca 50 år og trolig plantet ved opparbeidelse av tidligere hage. Dette ytres som et ønske men her må det være rom for en vurdering i forbindelse med bygging siden det her må avgjøres om det er mulig og skåne treet tilstrekkelig under utbyggingen. 8.6 Parkering Parkeringsplass f_p er plassert sydvest i planområdet, det er avsatt 8 plasser. Dette skal dekke parkeringsbehovet for boliger (6 stk) samt to gjesteparkeringer. To av plassene er tilrettelagt for rullestolbrukere. 8.7 Trafikkareal o_g/s1 er tilkomstvei til planområdet, denne har avkjørsel fra FV meter sør for eiendommen via gang og sykkel vei. Felles gatetun strekker seg videre forbi alle boligene i øvre plan og muliggjør enkel tilkomst ved frakt av varer, flytting osv. og forenkler brøyting om vinteren. Gatetunet ender i en snuhammer. f_g1 strekker seg fra parkeringsfelt og ned mot lekeplass og uteoppholdsareal. f_g2 sikrer universell tilkomst til leiligheten i det nedre plan. Langs hele planområdet som grenser til FV209 er det avsatt areal til annen veigrunn grøntareal. Her kan det eventuelt etableres støyskjermtiltak hvis behov. 8.8 Grønnstruktur Alt areal utenom areal avsatt med eget definert formål skal behandles skånsomt med minst mulig fysiske inngrep, dette skal være en del av natur- og grøntarealet (f_natur-gønnstruktur) i planområdet. 8.9 Støytiltak Det er utarbeidet støyrapport av Kilde akustikk AS (se vedlegg) i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Sammendrag: Fasade mot vest er støyutsatt med støynivå Lden= db, men alle leilighetene har en støysvak side (støynivå Lden= 55 db eller lavere) mot øst. Alle private terrasser, hele lekeplassen og det aller meste av felles utearealet har støynivå Lden= 55 db eller lavere. Intensjonen i planretningslinje T-1442 tilfredsstilles forutsatt at planløsningen gjøres slik at soverommene og stuene har et vindu der støygrensen Lden= 55 db ikke overskrides og forutsatt at kommunen godtar bygging i gul støysone. Dersom kommunen ikke tillater bygging i gul støysone må det lages en støyskjerm langs veien. Støyskjerm langs vei vil ikke øke kvaliteten i prosjektet i forhold til støy, da fasaden allerede beskytter private terrasser, lekeplassen, det aller meste av felles utearealet og de støyfølsomme rommene. 18 Støytransporten må legges til grunn for prosjektering av boligene og deres planløsning.

19 8.10 Avfallshåndtering/miljøstasjon Fellesareal for renovasjon og post er avsatt ved parkeringsfelt Energi Det planlegges for boenhetene at det nyttes strøm knyttet til vannbåren varme, siden dette er en fleksibel energibærer som muliggjør andre tiknyttings typer, hvis dette blir aktuelt ved senere tidspunkt. Iht. Fjellkommune sin energi-, miljø og klimaplan Universell utforming Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for hele planområdet. Dette innbefatter at tilkomst til boligene, lekeplass, uteoppholdsarealer samt boligene skal tilrettelegges på en sådan måte at de kan benyttes av alle inkludert de med nedsatt fysisk funksjonsevne Beboere Tiltakshaver Fjell Bustadstifting er en selvstendig stifting, stiftet av Fjell kommune. Stiftingen har som formål å skaffe boliger og servicebygg for utleie eller overdragelse uten økonomisk gevinst. Siden virksomheten til stiftinga er dynamiske med hensyn til hvilke boliger som trengs til en hver tid, ønsker ikke tiltakshaver å knytte seg opp mot en type betegnelse på boligene, (f.eks. omsorgsboliger). 19

20 Figur 10, skisseforslag 3D. 20 Figur 11, illustrasjon, plan

21 Figur 12, terrengprofil a A Figur 13, terrengprofil b B 21 Figur 14, skisseforslag 3D, fra FV209 sett mot nord.

22 9.0 Konsekvenser av planforslaget Planområdet er plassert ved Foldnes på østsiden av FV 209. Arealet innehar en eldre, forfallen enebolig. Reser etter en hage samt myrlendt terreng. 9.1 Overordnede planer og vedtak Planområdet er i kommuneplanen for Fjell kommune definert som boligområde. Planområdet er planlagt iht. overordnete gitte retningslinjer for bebyggelse. Planområdets uteoppholdsareal og lekeareal er planlagt med bakgrunn i gjeldende retningslinjer angitt i kommuneplanen. Planområdet med sin nærhet til offentlig infrastruktur og kollektiv transport er iht. nasjonale og regionale planer og retningslinjer (Fylkesplan for Hordaland og retningslinjer iht. mål om fortetting i pressområder, miljøverndepartementet. 9.2 Eksisterende reguleringsplaner Planområdet er uregulert. Sør for området er det regulert og bygget 10 leiligheter fordelt på to rekkehus, Foldnes Gnr. 36, Bnr Mot øst støter planområde mot reguleringsplanen Fylkesveg 209 Foldnes Vågo. Mot nord og vest er det uregulert. 9.3 Estetikk Boligenhetene er plassert i forhold til terrenget. Bygningsvolumene benyttes for og skjerme uteområdene mot trafikkstøy. Bygningstypologien forholder seg til kjent og lokal skala. Boenheter er planlagt mht. plassering, volum og høyder til de naturgitte forhold. Boligene vil ha en god estetisk utforming i samsvar med Fjell kommunes retningslinjer for god byggeskikk. 9.4 Konsekvenser for naboer Planforslaget vil oppgradere området i form av at det nåværende, forfallene bebyggelsen blir fjernet og erstattet med ny bebyggelse. Den nye planen vil ikke medføre store negative konsekvenser for naboer. En nabo har ytret bekymring angående hvilke beboerne som skal benytte boligene. Naboen er blitt varslet om planene og antall enheter. 9.5 Trafikk- og parkeringsforhold Felles vei, o_g/s 1 har sin avkjørsel fra FV209 i felles kryss 70 meter sør for eiendommen. o_g/s 1 benyttes også som gang og sykkelvei til FV209. Parkeringsfelt, f_p etableres i sør vest enden av eiendommen, her skal all parkering for hele planområdet foregå. Det er anledning til å kjøre frem til de forskjellige boligene på felles gatetun, f_gatetun for av/på lasting og for utrykningskjøretøy. Det er avsatt areal for post og renovasjon, f_ra ved parkeringsfelt. Parkeringsdekning er en plass per boenhet (til sammen 6 pl.) samt to gjesteparkeringsplasser. To av plassene tilrettelagt for funksjonshemmede. Siden tilkomsten til eiendommen vil bli kombinert med gang- / sykkelvei, o_g/s 1 vil planen få konsekvenser for gående og syklende. Veimyndighetene har satt krav om at den kombinerte o_g/s 1 og tilkomstvei får bredde på minimum 4 m. Siden o_g/s 1 også fungerer som skolevei er det viktig at utformingen på veien med tilhørende siktlinjer utarbeides i henhold til planen slik at tryggheten til myketrafikanter sikres. Trafikkmengden anses og være tilsvarende eller mindre enn tilsvarende konvensjonelle boligprosjekter genererer. Om boligene brukes som omsorgsboliger, leies ut til vanskeligstilte eller selges videre vil trafikkmengden være tilnærmet den samme. 22

23 9.6 Kulturminne Det er i dag ingen registrerte automatiske fredete kulturminner og planforslaget vil ikke ha noen innvirkning på slike. 9.7 Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet Gjennom å fjerne gammel forfallen bebyggelse samt å etablere en nærlekeplass vil forholdene til barn og unge forbeses betraktelig. Bruk av gang-/ sykkelveg som tilkomst vil påvirke skoleveien til enkelte skolebarn. Det er snakk om en liten strekning og den vil utformes i henhold til retningslinjer gitt av Statens Vegvesenet, slik at skoleveien forblir trygg. Nærlekeplassen etablerers på planområdets beste spot der den ligger skjermet av bygningsmassen mot vær og trafikkstøy og har gode solforhold. Lekeplassen og tilkomst til den skal være universelt utformet. Plan området grenser mot øst til et LNF område dette muliggjør friluftsaktivitet og lek i fri natur. 9.8 Privat og offentlig servicetilbud Planområdet ligger nært hovedvei med holdeplass for kollektiv transport med busslinje til kommunesenter hvor det finnes offentlig og privat servicetilbud. 9.9 ROS- analyse Bakgrunn Vedrørende gjeldende reguleringsplanarbeid er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen er basert på foreliggende kunnskap om planområdet og aktuelle arealbruk. Metode Det er nyttet ROS-metodikk ( Risikoanalyse - teori og metoder: Rausand & Utne, 2009 og NS 5814, 2008)., vurderingen er gjennomført av Arkitekt Rolv Eide AS. Mulige uønskede hendelser som kan ha betydning for boligområdets og oppholdsplassenes funksjon er vurdert jf. kontrolliste. Forhold som ikke er relevant, er ikke merket i kontrollisten. Vurdering av frekvens/sannsynlighet for uønskede konsekvenser er delt i: Sannsynlighet (S) Markering av grad Kommentar Svært sannsynlig 4 Kan skje regelmessig Sannsynlig 3 Kan skje av og til Lite sannsynlig 2 Kan skje Usannsynlig 1 Hendelser er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner 23

24 Vurdering av konsekvens for uønskede hendelser er delt i: Grad av konsekvens (K) Markering av grad Kommentar Ubetydelig 1 Ingen person eller miljøskader Mindre alvorlig 2 Få/små personskader eller miljøskader Alvorlig 3 Person eller miljøskader som krever behandling Svært alvorlig 4 Personskader som medfører død eller varig men, Langvarig miljøskader Katastrofalt 5 En eller flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade. Beskrivelse av tiltaket/situasjon: Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak. Mulige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i samme tabell: Hendelser/situasjon Natur og miljøforhold 1. Masseras/skred 2. Snø/isras 3. Flomras 4. Elveflom 5. Tidevassflom Kons. for planen Kons. av planen S K Risiko Kommentar/tiltak 6. Radongass x 2 2 Sikres i hennhold til teknisk forskrift. 7. Skog- og lyngbrann 8. Vindutsatte områder 9. Framtidig høyere hav- og stormflonivå 10. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora 12. Sårbar fauna/fisk 13. Verneområde 14. Vassdragsområde 15. Fornminne 16. Kulturminne/miljø 17. Område for idrett/lek 18. Park/rekreasjonsområde 19. Vannområde for friluft Menneskeskapte forhold 20. Vei, bro, knutepunkt 21. Havn, kaianlegg 22. Sykehus/hjem, kirke 23. Brann/politi/SF x 2 3 Brann kan forekomme. Sikring iht. gjeldende forskrift 24

25 Hendelser/situasjon 24. Forsyning kraft, vann 25. Tilfluktsrom 26. Industri 27. Bolig/fritid 28. Landbruk 29. Akutt forurensing 30. Støv og støy; industri Kons. for planen Kons. av planen S K Risiko Kommentar/tiltak 31. Støv og støy; trafikk x 3 2 Støyskjermingstiltak iht. forskrift 32. Støy 33. Støy andre kilder 34. Forurensing sjø 35. Forurenset grunn 36. EL-forsyning Andre farlige/spesielle områder/forhold 37. Industriområde 38. Høyspentlinje 39. Industri; særlig risiko 40. Avfallsbehandling 41. Oljekatastrofeområde 42. Utførelse utbygging x Transport 43. Ulykker med farlig gods 44. Vær/føre avgrenser tilgang til området 45. Ulykker i avkjørsel x 2 3 Kan forekomme, tilkomst flyttes til nytt kryss. 46. Ulykke med gående syklende x 2 3 Kan forekomme, tilkomstvei utbedres. 45. Andre ulykkespunkt Risikomatrise: Konsekvens: Fare: 4. Svært sannsynlig 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 3. Sannsynlig 6,31 2. Lite sannsynlig 23,45,46 1. Usannsynlig Rødt felt: Gult felt: Grønt felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne. Indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen. Indikerer akseptabel risiko 25

26 9.10 Infrastruktur (vei, vann/avløp, el-anlegg etc.) Forslagsstiller vil utføre tilknytning til offentlig hovedvei i samarbeid med og iht. Statens vegvesen sine retningslinjer. VA anlegg vil bli planlagt og utført iht. Fjellvar sine retningslinjer. El-anlegg til planområdet vil bli løst i sammen med BKK NETT AS Konsekvenser for næringsinteresser Planen får ingen konsekvenser for næringsinteresser Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen Planen får ingen juridiske konsekvenser for kommunen. 26

27 10.0 Medvirkning Planen ble kunngjort i Vesnytt den , andre naboer og offentlige instanser ble varslet direkte med brev datert den Det er innkommet totalt 4 uttalelser/merknader fra private og offentlige instanser. I planprosessen har det vært avholdt møte med Fjell kommune Samlede uttalelser/merknader Fra Merknad Kommentar Offentlige instanser - fylke/stat Statens vegvesen Brev datert Brev datert Brev datert Hordaland Fylkeskommune Kultur og idrettsavdelingen Brev datert BKK NETT AS Brev datert Komunale etater Etter korrespondanse har det blitt enighet om en byggegrense på 15 meter fra senterlinje på fylkesvei 209 Vågevegen kan legges til grunn for utbyggingen. Tilkomst til eiendommen utløses fra kryss 70 meter sør for eiendommen og gang-/sykkelvei benyttes som tilkomstvei mot at veiprofilen på denne økes til minimum 4 meter. Seksjon for kulturminne og museum viser til at dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljø skal gjøres på et tidlig stadium i all arealplanlegging. De har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner eller andre verneverdige kulturminner i planområdet. De opplyser om at det er mulig at eksisterende strømfordelingsanlegg ikke er tilstrekkelig for ny bebyggelse i området. De ber derfor om å bli kontaktet når detaljplan for utbygging foreligger. Tas til følge. Tatt til orientering, vurderes under planarbeidet. Tatt til orientering, vurderes under planarbeidet. Private Oddleif Foldnes E-post datert Eier Gnr:36 Bnr:340 Stiller seg kritisk til oppføring av flere omsorgsboliger i området. Mener nabolaget allerede har tatt sin del av sosial boenheter som skal oppføres i Fjell kommune. Notert. Informert om planens størrelse og innhold. Ingen kommentar. 27

28 11. Forslagsstillers avsluttende kommentar Planforslaget som presenteres er i samsvar med gjeldende formål i kommuneplanen for Fjell kommune. Bebyggelsen vil inneha kjent og lokal byggeskikk mht. arkitektur og volum, beskrevet i planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene. Det er avsatt gode uteoppholdsarealer i planområdet, dette sikrer alle en mulighet til mangfoldig aktivitet. Alle uteoppholdsarealer og dets tilgang til disse vil vær universelt utformet. 28

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Boligpartner Straume AScY UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Postboks 310, 5343 Straume - www.bp-straume.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektopplysninger

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Rødbergsvegen 9, Selbu Reguleringsplan Forfatter: Rambøll AS, Arkitektur og Landskap v/ Lars Sjøberg Forslagsstiller til planforslag: Inger Hårstad dødsbo v/ Dagfinn Hårstad

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer