Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato: Siste revisjon:29.08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08."

Transkript

1 Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE Dato: Siste revisjon:

2 Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Nøkkelopplysninger 3.0 Bakgrunn for planarbeidet 4.0 Planprosess 5.0 Planstatus og retningslinjer 6.0 Beskrivelse av planområdet (eksisterende) 7.0 Utredninger iht. forskrift om konsekvensutredninger 8.0 Beskrivelse av planforslaget 9.0 Konsekvenser av planforslaget 10.0 Medvirkning 11.0 Forslagsstillers avsluttende kommentar Side

3 Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag Nøkkelopplysninger Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Planforslagets intensjoner Planprosess Kunngjøring og varsling av oppstart Planstatus og retningslinjer Om overordnede planer Rikspolitiske retningslinjer Regionalplan Kommuneplan Annet (temaplaner) Beskrivelse av planområdet (eksisterende) Lokalisering Avgrensing Eksisterende bebyggelse Status nærområde Topografi / Landskapskarakter Naturgrunnlag (geologi, vann, vegetasjon, dyreliv, solforhold, luft, nedbør, vind) Grønne interesser Kulturminneverdier Vei og trafikk Offentlig kommunikasjon Sosial infrastruktur ( privat/offentlig service) Vann og avløp Støy Energi Risiko (flom, høyspent, forurensing, radon, skred, stormflo) Privatrettslige forhold Utredninger iht. forskrift om konsekvensutredninger Beskrivelse av planforslaget Innledning Reguleringsformål Byggeformål Bebyggelse og anlegg Lek og uteoppholdsareal Parkering Trafikkareal Grønn struktur Støytiltak Avfallshåndtering/miljøstasjon Energi Universell utforming Beboere 19

4 9.0 Konsekvenser av planforslaget Overordnete planer og vedtak Eksisterende reguleringsplaner Estetikk Konsekvenser for naboer Trafikk- og parkeringsforhold Kulturminne Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet Privat og offentlig servicetilbud ROS-analyse Infrastruktur (vei, vann/avløp, el-anlegg etc.) Konsekvenser for næringsinteresser Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen Medvirkning Samlede uttalelser/merknader Forslagsstillers avsluttende kommentar 28 Bilder, grafikk og vedlegg Figur 1, oversiktskart, område markert m/ rødt. 5 Figur 2, kunngjøringsannonse Vestnytt Figur 3, planområdet sett fra FV Figur 4, avgrensingskart. 10 Figur 5, terreng profiler. 11 Figur 6, situasjon, vann, skog/grønt, vei og hus. 12 Figur 7, vindroser sommer, vinter og årlig Figur 8, planområdet med bøketre. 14 Figur 9, solstudie, fire tidspunkter 17 Figur 10, skisseforslag 3D. 20 Figur 11, illustrasjon, plan 20 Figur 12, terrengprofil a A 21 Figur 13, terrengprofil b B 21 Figur 14, skisseforslag 3D, fra FV209 sett mot nord. 21 Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Vedlegg 5. Vedlegg 6. Plankart Reguleringsbestemmelser Varslingsliste Merknader Referat oppstartmøte Støyrapport

5 1.0 Sammendrag Planområdet er lokalisert ved Foldnes i Fjell kommune, området ligger rett forbi Foldnes på østsiden av Vågevegen, og er del av matrikkelenhet Gnr. 36/70 Tiltakshaver er Fjell Bustadstifting, og de ønsker med detaljregulering å tilrettelegge for boliger. Planforslaget er utarbeidet av Arkitekt Rolv Eide AS v/åsulv G. Reppesgård. Området er i dag bebygget, med en eldre enebolig. Planområdets størrelse er ca. 3,7 dekar. 5 Figur 1, oversiktskart, område markert m/ rødt.

6 2.0 Nøkkelopplysninger Gnr, Bnr Gjeldende planstatus (reg-kommuneplan) Gnr. 36, Bnr.70 I samsvar m/arealdel i kommuneplan Forslagstiller Hjemmelshavere Plankonsulent Fjell Bustadstifting Fjell Bustadstifting Arkitekt Rolv Eide AS v/åsulv G. Reppesgård Hovedformål ny plan Planområdets areal Utleieboliger Ca. 3,67 dekar Planlagt nytt bruksareal (tomt BRA) Ca. 420 m 2 Planlagt antall bruksenheter 6 stk. Planlagt nytt totalt for alle bruksenhetene (BRA) Ca. 360 m 2 Problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Varsel om motsagn (J/N) Konsekvensutredning (J/N) Kunngjøring, dato for oppstart Dato innsending planforslag Informasjonsmøte (J/N) Estetisk tilpasning til omgivelsene, uteareal for opphold, trafikkstøy N N N Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Planen er utarbeidet av Arkitekt Rolv Eide AS på oppdrag fra tiltakshaver Fjell Bustadstifting. Tiltakshaver sin hovedgeskjeft er å skaffe boliger og servicebygg ol. Tiltakshaver har ikke kommersielle interesser. Aktuelle område er avsatt i kommuneplan som boligområde. 3.2 Planforslagets intensjoner Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av boliger på Foldnes i Fjell kommune. Fjell Bustadstifting er en selvstendig stifting, stiftet av Fjell kommune. Stiftingen har som formål å skaffe boliger og servicebygg, til alt fra presteboliger og barnehager til omsorgsboliger og eldreboliger. Virksomheten til stiftingen er dynamiske med hensyn til hvilke boliger som trengs til en hver tid, og på planområde reguleres det til boliger for utleie eller overtagelse. Det er ikke planens intensjon og legge til rette for boliger for sterkt pleietrengende beboere.

7 4.0 Planprosessen 4.1 Kunngjøring og varsling av oppstart Oppstartmøte ble avholdt med Fjell kommune den På møtet deltok tre representanter fra Fjell kommune, utførende plankonsulent og representant fra tiltakshaver. Det ble kunngjort oppstart av planarbeid med annonse innrykket i Vestnytt den Varslingsbrev til berørte parter, naboer og offentlige og private høringsinstanser ble sendt den Kunngjøring om oppstart av privat reguleringsarbeid for vågevegen 27 våg eve gen gnr/bnr. 36/70 - Fjell kommune 36/70 I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Vågevegen 27, gnr/bnr. 36/70, Fjell kommune. Området er i dag uregulert og består hovedsaklig av berg, lyng og myr. I kommuneplanen er området definert som byggeområde for bolig. I arbeidet med detaljplanen vil det legges til rette for bygging av boliger. Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg; herunder boligbebyggelse og teknisk infrastruktur, areal for veg og grønn struktur. Planen utarbeides av Arkitekt Rolv Eide AS på vegne av Fjell Bustadstifting, Pb STRAUME Skriftlig innspill eller spørsmål om planarbeidet rettes til Arkitekt Rolv Eide AS v/per Erik Aadland, Pb STRAUME. E-post: - tlf.: Frist for innpill: 12. august Figur 2, kunngjøringsannonse Vestnytt

8 5.0 Planstatus og retningslinjer 5.1 Om overordnede planer. Plan- og bygningsloven definerer et klart hierarki. Dette innebærer at denne detaljreguleringen skal sikre det som er nedfelt i de planer som ligger over den i planhierarkiet og dette innbefatter de rikspolitiske, regionale og kommunale planretningslinjene og vedtak. Disse gir føringer for denne detaljreguleringen. 5.2 Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging redegjør en klar målsetting. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig og bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. I rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging er det spesifisert retningslinjer for barn og unge. Omsynet til barn og unge sine interesser i planleggingen er skjerpet inn og skal vektes tyngre ved vektlegging av ulike interesser. Rikspolitiske retningslinjer har som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 5.3 Regionalplan Fylkesplanen for Hordaland ( ) inneholder arealpolitiske retningslinjer og fylkesdelplaner. Fylkesplanen vektlegger at ny arealbruk og transport skal planlegges i forhold til hverandre. Gjeldende retningslinjer og fylkesdelplaner for aktuelle planområde er nedfelt i; fylkesdelplan for kystsona i Hordaland, fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, fylkesdelplan for kulturminne, fylkesdelplan for energi og fylkesdelplanen Deltaking for alle universell utforming. Hordaland skal utvikle levedyktige regioner og attraktive lokalsamfunn, med et nett av vekstkraftige sentra og Bergen som landsdelsenter. Areal- og naturressursene skal nyttes på en bærekraftig og langsiktig måte. Et helhetlig og sammenhengende transportsystem skal bygges ut med tilfredsstillende standard. Universell utforming skal leggest til grunn. Ved etablering av nye virksomheter og nye boligområder skal lokalisering vurderes i forhold til transportbehov og eksisterende kapasitet på veinettet. 8 Kulturminne og kulturmiljø av kulturell, geografisk og tidsmessig bredde med nasjonal og regional verneverdi skal sikres. Kulturminne skal være en integrert del av all areal-, miljø- og ressursplanlegging og forvaltning i kommunene og i fylket. 5.4 Kommuneplan I kommuneplanen for Fjell kommune er hele planområdet avsatt til boligområde. Fjell kommune vil i forvaltingen av areal- og naturressurser sette fokus på helhet slik at enkeltsaker også blir vurdert i forhold til konsekvenser for omgivelsene og kommende generasjoner. Fjell kommune skal sikre estetiske kvaliteter i plan og praksis.

9 5.5 Annet ( temaplaner ) Fjell kommune, Helse-, sosial- og omsorgsplanen /2016 Fjell kommune har et kontinuerlig fokus på å utvikle tjenester i tråd med innbyggerne og samfunnet sine skiftende behov, forventninger og krav. Kommunen skal sørge for effektive tjenester av god kvalitet med brukeren i sentrum. Denne planen skal være et verktøy for å justere og korrigere de kommunale tilbuda etter innbyggerne sine nye behov, slik at kommunen kan tilby stabile helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet. - Fjellsokningane skal bu i ein god bustad i eit godt bumiljø. Fjell kommune, Energi-, miljø og klimaplan Planen er et verktøy for å følge opp utviklinga i kommunen med tanke på energibruk og klimagassutslipp. Det er et mål å få til bygg som har så lavt som mulig energiforbruk. Fjell bustadstifting skal som utbygger ta en sentral rolle i bruk av alternative og klimavennlige energiløsinger. For eksempel passivhus/lavenergihus med fleksible energibærere. Planen har en langsiktig og bærekraftig strategi for energi- og klimaarbeid, og synliggjør konkrete tiltak innenfor energiomlegging, energieffektivisering og klimagasskutt i aktuelle sektorer. Visjonen og målstrukturen er bygd opp etter nasjonale mål og. Det globale perspektivet ligger som et bakteppe for hele planarbeidet. Fjell kommune, Kommunedelplan for trafikksikring Planens hovedfokus er og følge opp nasjonal Transportplan sin Nullvisjon. Definerte hovedmålsetninger. - Redusere tallet på personskadeulykker. - Øke tryggleiken mest mulig. - Sikre at administrative rutiner og holdnings skapende arbeid skal bygge oppunder de andre måla. - Gjennom rekkefølgekrav sikre at trafikksikring blir vurdert i all utbygging. Utbygging og fortetting skal ikke finne sted før tekniske anlegg og trafikksikring er tilfredsstillende etablert. I samband med utbygging skal det gjøres en vurdering av hele trafikksituasjonen i området også med tanke på sanering av farlige eller potensielt farlige avkjørsler. Tallet på avkjørsler inn på offentlig vei skal holdes på et minimum. 9 Figur 3, planområdet sett fra FV209.

10 6.0 Beskrivelse av planområdet (eksisterende) 6.1 Lokalisering Planområdet ligger ved Foldnes, på østsiden av Vågevegen. 6.2 Avgrensing Planområdet er avgrenset som vist på kartet under. Arealet er på 3,67 dda. Arealet er avsatt til bolig i kommuneplan for Fjell kommune. 6.3 Eksisterende bebyggelse Planområdet innehar en eldre enebolig, denne er i svært dårlig forfatning og må rives for og gi rom til den nye planen. 10 Figur 4, avgrensingskart.

11 6.4 Status nærområde Planområdet grenser i vest til Vågevegen. I sør mot etablert boligfelt bestående av rekkehusbebyggelse. Mot nord og øst er arealet avsatt i gjeldende kommuneplan som LNF område. 6.5 Topografi / Landskapskarakter Området befinner seg i et lett kupert terreng, i et lite søkk i terrenget. Planområdet ligger mellom høydekote 11 og 15. Mot øst grenser området mot en liten myr. Området er å anse som et typisk kystnært landskap i Fjell kommune. 11 Figur 5, terreng profiler.

12 6.6 Naturgrunnlag (lokalklima, vegetasjon, dyreliv) Geologi Planområdet består som nesten hele Fjell kommune av tonalittisk til granodiorittisk gneis, og innehar tilsynelatende fast bergrunn. Vann Området innehar og grenser mot ei mindre myr. Overflate vann vil naturlig dreneres mot denne myren. Vegetasjon Planområdet er bebygd av en enebolig og innehar i dag rester etter gammel hagebeplantning. Blant annet et par større trær. Dyreliv Det har ved befaring ikke blitt oppdaget spor etter dyr og fugler. Det er ikke kjente tilholdssteder og trekkveier for større dyrearter i planområdet. Solforhold Området er orientert mot sør og øst og har gode solforhold på dagtid. På ettermiddag og kveld skygger en liten åskam og området får lite sol. 12 Figur 6, situasjon, vann, skog/grønt, vei og hus.

13 Luft Det finnes ingen kjente alvorlige forurensingskilder i planområdets nærhet. Avgasser fra trafikk inneholdende forskjellige nitrogenforbindelser med oksygen er beskjedent, en anser også trafikal støvforurensing som beskjedent. Nedbør Planområdet innehar et typisk vestlandsklima, nedbørsmengden er omtrent 1/3 mindre enn i Bergen sentrum, nedbørnormal for området er 1500mm nedbør/år. Vind Planområdet ligger pga. det kuperte terrenget godt skjermet for vind. 6.7 Grønne interesser Området har tidligere vært privatisert som enebolig og har ikke hatt noen interesser for allmuen. 6.8 Kulturminneverdier Ved befaring i planområdet er det ikke registrert visuelle spor etter kulturminner. Det finnes ingen kjente automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet. 13 Figur 7, vindroser sommer, vinter og årlig

14 6.9 Vei og trafikkforhold Eksisterende tilkomst til planområdet er via FV 209. Denne er i godkjent reguleringsplan for utbedring og trafikksikring av FV 209 stengt og det er vist at tilkomst til planområdet skal utløses fra kryss ca 100 meter mot sør. Veien har fartsgrense pr. d.d. på 50km/t Offentlig kommunikasjon Planområdet grenser til FV 209, og nærmeste bussholdeplass ligger ca. 200 meter mot sør. Buss i sørlig retning fører en direkte til Straume og herfra videre til Bergen. Det er ca. 20 avganger hver vei på hverdager. På lørdager går det ca 10 avganger hver vei og søndager og helligdager gå der ca 5 busser hver vei Sosial infrastruktur (privat/offentlig service) Planområde ligger ca. 5km. fra kommunesenteret på Straume med offentlig og privat servicetilbud. Det er lokalisert to barnehager på Foldnes mindre en 1 km. unna. Barnehagesjefen i kommunen opplyser at barnehagekapasiteten er ok. Foldnes barneskole ligger ca. 2 km. og ungdomsskole og videregående skole er lokalisert på Bildøyna ca 5 km. fra planområdet. Skolesjefen i kommunen opplyser at skolekapasiteten er ok Vann og avløp 6.13 Støy Offentlig ledningsnett for VA ligger i området og oppkoblingspunkt for VA ligger 50 meter sør for eiendommen langs tilkomstvei til tomten. Fjellvar opplyser om at kapasiteten er god for VA, men at det må søkes dersom det skal sprinkles. Det er ingen faste støykilder i nærheten av planområdet, trafikkmengden er forholdsvis beskjeden og periodisk. Årsdøgntrafikken er på mellom Den er å anse som støybelastende. (Støyraport se punkt 8.9) 14 Figur 8, planområdet med bøketre.

15 6.14 Energi 6.15 Risiko Det er per dags dato lagt strøm til eksisterende hus. Nettet eies av BKK Nett. Fare for flom Det er ikke fare for flom inn i planområdet. Høyspent Ikke relevant. Forurensing Det er ingen kjente forurensingskilder i grunn, en anser ikke luftforurensing fra vei som et problem. Radon Fjell kommune har opplyst at det ble gjort målinger av radon opp mot grenseverdien i området under kartlegging av radongass i inneluft i bustadhus i Fjell kommune i Skred Området er av en slik karakter at det ikke er relevant. Stormflo Ikke relevant Privatrettslige forhold Hjemmelshaver for planområdet del av Gnr. 36, Bnr.70 er Fjell Bustadstifting 7.0 Utredninger iht. forskrift om konsekvensutredninger Ikke aktuelt da planen ikke faller innunder forskrift om konsekvensutredning grunnet størrelse, innhold og utforming

16 8.0 Beskrivelse av planforslaget 8.1 Innledning Planen er utarbeidet av Arkitekt Rolv Eide A/S v/ Åsulv G. Reppesgård på oppdrag fra Fjell Bustadstifting. Deler av aktuell tomt er avsatt i kommuneplanen som boligområde. Planområdet grenser til FV 209 i vest, mot sør ligger det bebyggelse i form av firemannsboliger og mot øst og nord grenser planområdet mot areal avsatt som LNF- område. Formålet med planen er å legge til rette for seks stk boliger. 8.2 Reguleringsformål Formål Areal Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse f_b 652m 2 Lekeplass f_lekeplass 180m 2 Renovasjonsanlegg f_ra 15m 2 Uteoppholdsareal f_uteopphold (1-3) 882m 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn - grøntareal f_avg (1-4) 377m 2 Gang-/sykkelveg o_g/s (1-2) 240m 2 Gangveg/gangareal f_g (1-2) 97m 2 Gatetun f_gatetun 165m 2 Parkeringsplass f_p 272m 2 Grønnstruktur Grønnstruktur f_natur-grønnstruktur 790m 2 Totalt 3670m 2 Hensynssoner Frisiktsone vei. 234m Bygge formål Byggeformål Reguleringsformål Boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur Tomte areal 3670m 2 Antall boenheter 6 stk. med maks 65m 2 BRA Byggehøyde Maks topp gesims er satt til kote 21. BRA 652m 2 %BYA 70% 16

17 8.4 Bebyggelse og anlegg Gjennom planarbeidet er det meningen og legge til rette for bygging av seks boenheter. Disse skal ha et bruksareal (BRA) som ikke overskrider 65 m 2 pr bruksenhet. Boenhetene er organisert i form av et rekkehus. Alle enhetene er utformet i henhold til universell utforming. Husene er oppført i en og to etasjer med pulttak. Alle enhetene skal ha direkte trappefri adkomst til terrenget, og gangareal som er universelt utformet til/fra parkeringsplass. 17 Figur 9, solstudie, 20/3 kl , 21/6 kl , 23/9 kl og 22/12 kl

18 8.5 Lek/uteoppholdsareal Utendørs oppholdsareal skal være minimum 15 m 2 privat areal fordelt på en altan og/eller en uteplass, i tilegg 50m 2 pr. boenhet fellesareal. Det skal anlegges nærlekeplass på minimum 150m 2. Arealene skal være universelt utformet og har gode solforhold. Deler av utendørs oppholdsareal samt leke plass er lokalisert på sørøst siden av bygningsvolumene for å skjerme dette arealet mot støy fra veien og for å oppnå gode mikroklimatiske forhold. For å sikre variasjon og et spekter av kvaliteter i uteområdene er det ønskelig og bevare noen av de eksisterende kvalitetene i planområdet. Her ønskes om mulig å ivareta et større bøketre. Treet er ca 50 år og trolig plantet ved opparbeidelse av tidligere hage. Dette ytres som et ønske men her må det være rom for en vurdering i forbindelse med bygging siden det her må avgjøres om det er mulig og skåne treet tilstrekkelig under utbyggingen. 8.6 Parkering Parkeringsplass f_p er plassert sydvest i planområdet, det er avsatt 8 plasser. Dette skal dekke parkeringsbehovet for boliger (6 stk) samt to gjesteparkeringer. To av plassene er tilrettelagt for rullestolbrukere. 8.7 Trafikkareal o_g/s1 er tilkomstvei til planområdet, denne har avkjørsel fra FV meter sør for eiendommen via gang og sykkel vei. Felles gatetun strekker seg videre forbi alle boligene i øvre plan og muliggjør enkel tilkomst ved frakt av varer, flytting osv. og forenkler brøyting om vinteren. Gatetunet ender i en snuhammer. f_g1 strekker seg fra parkeringsfelt og ned mot lekeplass og uteoppholdsareal. f_g2 sikrer universell tilkomst til leiligheten i det nedre plan. Langs hele planområdet som grenser til FV209 er det avsatt areal til annen veigrunn grøntareal. Her kan det eventuelt etableres støyskjermtiltak hvis behov. 8.8 Grønnstruktur Alt areal utenom areal avsatt med eget definert formål skal behandles skånsomt med minst mulig fysiske inngrep, dette skal være en del av natur- og grøntarealet (f_natur-gønnstruktur) i planområdet. 8.9 Støytiltak Det er utarbeidet støyrapport av Kilde akustikk AS (se vedlegg) i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Sammendrag: Fasade mot vest er støyutsatt med støynivå Lden= db, men alle leilighetene har en støysvak side (støynivå Lden= 55 db eller lavere) mot øst. Alle private terrasser, hele lekeplassen og det aller meste av felles utearealet har støynivå Lden= 55 db eller lavere. Intensjonen i planretningslinje T-1442 tilfredsstilles forutsatt at planløsningen gjøres slik at soverommene og stuene har et vindu der støygrensen Lden= 55 db ikke overskrides og forutsatt at kommunen godtar bygging i gul støysone. Dersom kommunen ikke tillater bygging i gul støysone må det lages en støyskjerm langs veien. Støyskjerm langs vei vil ikke øke kvaliteten i prosjektet i forhold til støy, da fasaden allerede beskytter private terrasser, lekeplassen, det aller meste av felles utearealet og de støyfølsomme rommene. 18 Støytransporten må legges til grunn for prosjektering av boligene og deres planløsning.

19 8.10 Avfallshåndtering/miljøstasjon Fellesareal for renovasjon og post er avsatt ved parkeringsfelt Energi Det planlegges for boenhetene at det nyttes strøm knyttet til vannbåren varme, siden dette er en fleksibel energibærer som muliggjør andre tiknyttings typer, hvis dette blir aktuelt ved senere tidspunkt. Iht. Fjellkommune sin energi-, miljø og klimaplan Universell utforming Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for hele planområdet. Dette innbefatter at tilkomst til boligene, lekeplass, uteoppholdsarealer samt boligene skal tilrettelegges på en sådan måte at de kan benyttes av alle inkludert de med nedsatt fysisk funksjonsevne Beboere Tiltakshaver Fjell Bustadstifting er en selvstendig stifting, stiftet av Fjell kommune. Stiftingen har som formål å skaffe boliger og servicebygg for utleie eller overdragelse uten økonomisk gevinst. Siden virksomheten til stiftinga er dynamiske med hensyn til hvilke boliger som trengs til en hver tid, ønsker ikke tiltakshaver å knytte seg opp mot en type betegnelse på boligene, (f.eks. omsorgsboliger). 19

20 Figur 10, skisseforslag 3D. 20 Figur 11, illustrasjon, plan

21 Figur 12, terrengprofil a A Figur 13, terrengprofil b B 21 Figur 14, skisseforslag 3D, fra FV209 sett mot nord.

22 9.0 Konsekvenser av planforslaget Planområdet er plassert ved Foldnes på østsiden av FV 209. Arealet innehar en eldre, forfallen enebolig. Reser etter en hage samt myrlendt terreng. 9.1 Overordnede planer og vedtak Planområdet er i kommuneplanen for Fjell kommune definert som boligområde. Planområdet er planlagt iht. overordnete gitte retningslinjer for bebyggelse. Planområdets uteoppholdsareal og lekeareal er planlagt med bakgrunn i gjeldende retningslinjer angitt i kommuneplanen. Planområdet med sin nærhet til offentlig infrastruktur og kollektiv transport er iht. nasjonale og regionale planer og retningslinjer (Fylkesplan for Hordaland og retningslinjer iht. mål om fortetting i pressområder, miljøverndepartementet. 9.2 Eksisterende reguleringsplaner Planområdet er uregulert. Sør for området er det regulert og bygget 10 leiligheter fordelt på to rekkehus, Foldnes Gnr. 36, Bnr Mot øst støter planområde mot reguleringsplanen Fylkesveg 209 Foldnes Vågo. Mot nord og vest er det uregulert. 9.3 Estetikk Boligenhetene er plassert i forhold til terrenget. Bygningsvolumene benyttes for og skjerme uteområdene mot trafikkstøy. Bygningstypologien forholder seg til kjent og lokal skala. Boenheter er planlagt mht. plassering, volum og høyder til de naturgitte forhold. Boligene vil ha en god estetisk utforming i samsvar med Fjell kommunes retningslinjer for god byggeskikk. 9.4 Konsekvenser for naboer Planforslaget vil oppgradere området i form av at det nåværende, forfallene bebyggelsen blir fjernet og erstattet med ny bebyggelse. Den nye planen vil ikke medføre store negative konsekvenser for naboer. En nabo har ytret bekymring angående hvilke beboerne som skal benytte boligene. Naboen er blitt varslet om planene og antall enheter. 9.5 Trafikk- og parkeringsforhold Felles vei, o_g/s 1 har sin avkjørsel fra FV209 i felles kryss 70 meter sør for eiendommen. o_g/s 1 benyttes også som gang og sykkelvei til FV209. Parkeringsfelt, f_p etableres i sør vest enden av eiendommen, her skal all parkering for hele planområdet foregå. Det er anledning til å kjøre frem til de forskjellige boligene på felles gatetun, f_gatetun for av/på lasting og for utrykningskjøretøy. Det er avsatt areal for post og renovasjon, f_ra ved parkeringsfelt. Parkeringsdekning er en plass per boenhet (til sammen 6 pl.) samt to gjesteparkeringsplasser. To av plassene tilrettelagt for funksjonshemmede. Siden tilkomsten til eiendommen vil bli kombinert med gang- / sykkelvei, o_g/s 1 vil planen få konsekvenser for gående og syklende. Veimyndighetene har satt krav om at den kombinerte o_g/s 1 og tilkomstvei får bredde på minimum 4 m. Siden o_g/s 1 også fungerer som skolevei er det viktig at utformingen på veien med tilhørende siktlinjer utarbeides i henhold til planen slik at tryggheten til myketrafikanter sikres. Trafikkmengden anses og være tilsvarende eller mindre enn tilsvarende konvensjonelle boligprosjekter genererer. Om boligene brukes som omsorgsboliger, leies ut til vanskeligstilte eller selges videre vil trafikkmengden være tilnærmet den samme. 22

23 9.6 Kulturminne Det er i dag ingen registrerte automatiske fredete kulturminner og planforslaget vil ikke ha noen innvirkning på slike. 9.7 Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet Gjennom å fjerne gammel forfallen bebyggelse samt å etablere en nærlekeplass vil forholdene til barn og unge forbeses betraktelig. Bruk av gang-/ sykkelveg som tilkomst vil påvirke skoleveien til enkelte skolebarn. Det er snakk om en liten strekning og den vil utformes i henhold til retningslinjer gitt av Statens Vegvesenet, slik at skoleveien forblir trygg. Nærlekeplassen etablerers på planområdets beste spot der den ligger skjermet av bygningsmassen mot vær og trafikkstøy og har gode solforhold. Lekeplassen og tilkomst til den skal være universelt utformet. Plan området grenser mot øst til et LNF område dette muliggjør friluftsaktivitet og lek i fri natur. 9.8 Privat og offentlig servicetilbud Planområdet ligger nært hovedvei med holdeplass for kollektiv transport med busslinje til kommunesenter hvor det finnes offentlig og privat servicetilbud. 9.9 ROS- analyse Bakgrunn Vedrørende gjeldende reguleringsplanarbeid er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen er basert på foreliggende kunnskap om planområdet og aktuelle arealbruk. Metode Det er nyttet ROS-metodikk ( Risikoanalyse - teori og metoder: Rausand & Utne, 2009 og NS 5814, 2008)., vurderingen er gjennomført av Arkitekt Rolv Eide AS. Mulige uønskede hendelser som kan ha betydning for boligområdets og oppholdsplassenes funksjon er vurdert jf. kontrolliste. Forhold som ikke er relevant, er ikke merket i kontrollisten. Vurdering av frekvens/sannsynlighet for uønskede konsekvenser er delt i: Sannsynlighet (S) Markering av grad Kommentar Svært sannsynlig 4 Kan skje regelmessig Sannsynlig 3 Kan skje av og til Lite sannsynlig 2 Kan skje Usannsynlig 1 Hendelser er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner 23

24 Vurdering av konsekvens for uønskede hendelser er delt i: Grad av konsekvens (K) Markering av grad Kommentar Ubetydelig 1 Ingen person eller miljøskader Mindre alvorlig 2 Få/små personskader eller miljøskader Alvorlig 3 Person eller miljøskader som krever behandling Svært alvorlig 4 Personskader som medfører død eller varig men, Langvarig miljøskader Katastrofalt 5 En eller flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade. Beskrivelse av tiltaket/situasjon: Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak. Mulige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i samme tabell: Hendelser/situasjon Natur og miljøforhold 1. Masseras/skred 2. Snø/isras 3. Flomras 4. Elveflom 5. Tidevassflom Kons. for planen Kons. av planen S K Risiko Kommentar/tiltak 6. Radongass x 2 2 Sikres i hennhold til teknisk forskrift. 7. Skog- og lyngbrann 8. Vindutsatte områder 9. Framtidig høyere hav- og stormflonivå 10. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora 12. Sårbar fauna/fisk 13. Verneområde 14. Vassdragsområde 15. Fornminne 16. Kulturminne/miljø 17. Område for idrett/lek 18. Park/rekreasjonsområde 19. Vannområde for friluft Menneskeskapte forhold 20. Vei, bro, knutepunkt 21. Havn, kaianlegg 22. Sykehus/hjem, kirke 23. Brann/politi/SF x 2 3 Brann kan forekomme. Sikring iht. gjeldende forskrift 24

25 Hendelser/situasjon 24. Forsyning kraft, vann 25. Tilfluktsrom 26. Industri 27. Bolig/fritid 28. Landbruk 29. Akutt forurensing 30. Støv og støy; industri Kons. for planen Kons. av planen S K Risiko Kommentar/tiltak 31. Støv og støy; trafikk x 3 2 Støyskjermingstiltak iht. forskrift 32. Støy 33. Støy andre kilder 34. Forurensing sjø 35. Forurenset grunn 36. EL-forsyning Andre farlige/spesielle områder/forhold 37. Industriområde 38. Høyspentlinje 39. Industri; særlig risiko 40. Avfallsbehandling 41. Oljekatastrofeområde 42. Utførelse utbygging x Transport 43. Ulykker med farlig gods 44. Vær/føre avgrenser tilgang til området 45. Ulykker i avkjørsel x 2 3 Kan forekomme, tilkomst flyttes til nytt kryss. 46. Ulykke med gående syklende x 2 3 Kan forekomme, tilkomstvei utbedres. 45. Andre ulykkespunkt Risikomatrise: Konsekvens: Fare: 4. Svært sannsynlig 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 3. Sannsynlig 6,31 2. Lite sannsynlig 23,45,46 1. Usannsynlig Rødt felt: Gult felt: Grønt felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne. Indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen. Indikerer akseptabel risiko 25

26 9.10 Infrastruktur (vei, vann/avløp, el-anlegg etc.) Forslagsstiller vil utføre tilknytning til offentlig hovedvei i samarbeid med og iht. Statens vegvesen sine retningslinjer. VA anlegg vil bli planlagt og utført iht. Fjellvar sine retningslinjer. El-anlegg til planområdet vil bli løst i sammen med BKK NETT AS Konsekvenser for næringsinteresser Planen får ingen konsekvenser for næringsinteresser Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen Planen får ingen juridiske konsekvenser for kommunen. 26

27 10.0 Medvirkning Planen ble kunngjort i Vesnytt den , andre naboer og offentlige instanser ble varslet direkte med brev datert den Det er innkommet totalt 4 uttalelser/merknader fra private og offentlige instanser. I planprosessen har det vært avholdt møte med Fjell kommune Samlede uttalelser/merknader Fra Merknad Kommentar Offentlige instanser - fylke/stat Statens vegvesen Brev datert Brev datert Brev datert Hordaland Fylkeskommune Kultur og idrettsavdelingen Brev datert BKK NETT AS Brev datert Komunale etater Etter korrespondanse har det blitt enighet om en byggegrense på 15 meter fra senterlinje på fylkesvei 209 Vågevegen kan legges til grunn for utbyggingen. Tilkomst til eiendommen utløses fra kryss 70 meter sør for eiendommen og gang-/sykkelvei benyttes som tilkomstvei mot at veiprofilen på denne økes til minimum 4 meter. Seksjon for kulturminne og museum viser til at dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljø skal gjøres på et tidlig stadium i all arealplanlegging. De har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner eller andre verneverdige kulturminner i planområdet. De opplyser om at det er mulig at eksisterende strømfordelingsanlegg ikke er tilstrekkelig for ny bebyggelse i området. De ber derfor om å bli kontaktet når detaljplan for utbygging foreligger. Tas til følge. Tatt til orientering, vurderes under planarbeidet. Tatt til orientering, vurderes under planarbeidet. Private Oddleif Foldnes E-post datert Eier Gnr:36 Bnr:340 Stiller seg kritisk til oppføring av flere omsorgsboliger i området. Mener nabolaget allerede har tatt sin del av sosial boenheter som skal oppføres i Fjell kommune. Notert. Informert om planens størrelse og innhold. Ingen kommentar. 27

28 11. Forslagsstillers avsluttende kommentar Planforslaget som presenteres er i samsvar med gjeldende formål i kommuneplanen for Fjell kommune. Bebyggelsen vil inneha kjent og lokal byggeskikk mht. arkitektur og volum, beskrevet i planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene. Det er avsatt gode uteoppholdsarealer i planområdet, dette sikrer alle en mulighet til mangfoldig aktivitet. Alle uteoppholdsarealer og dets tilgang til disse vil vær universelt utformet. 28

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Forslagsstiller: Derlick Arkitekter AS Tiltakshaver: Caspersen Invest AS Dato: 22.4.2010 Revisjon: Konklusjon Analysen er basert på en

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Deler av planområdet sett fra vest. Sist revidert: 12-05-16 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. Ortofoto kilde: Norkart/Gisline webatlas på nett Utarbeidet av: Vindveggen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150001 Metode og forutsetninger Otta, 26.03.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

Risiko og sårbarhets analyse

Risiko og sårbarhets analyse isikovurdering Risiko og sårbarhets analyse Vedlegg til reguleringsplanens beskrivelse Kart 1: Planens avgrensning Plannavn: Laksevåg, Gnr. 149/1135.mfl. Detaljregulering av fortau langs Johan Berentsens

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode ROS - ANALYSE Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet fv. 84 Furnesvegen sykkelveg med fortau. ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, miljømessige

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Metode og prosess 3. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 4. Analysen viser følgende 1 BAKGRUNN Planlegging etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Gravarsveien 11, gnr. 39 bnr. 1526 Sandnes kommune Konklusjon Det er ikke funnet unormale risikosituasjoner som følge av planlagt tiltak / regulering. Det

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:20.12.2012 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1 Planens bakgrunn og formål... 3 1.1 Hvorfor

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsendring for Idrettens hus Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR HAUGALIA

ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR HAUGALIA Planbeskrivelse ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR HAUGALIA i Etnedal kommune - Høringsforslag - Dato: 30.3.2011 Revisjonsdato(er): 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1 Planens bakgrunn og formål...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Hanset Grustak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Endring 04.08.2016 Forord Risiko- og sårbarhetsanalysen baserer seg på foreliggende kunnskap om planområdet. Det er ikke foretatt spesielle

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUGJORDET Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering Nytt Pasienthotell UNN eiendommene.124/86, 124/99, og 128/99 Risiko og Sårbarhetsanalyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROSanalysen bygger på det planmaterialet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak DETALJREGULERING AV GJELLAN - TRØÅSEN Trondheim, 09.05.2016 1 Området og planlagte tiltak Området omfatter opparbeidelse og utbygging av ca 250 boliger inkl. opparbeidelse av teknisk infrastruktur for

Detaljer

PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER GNR/BNR. 40/7 40/29 40/32 40/37 40/190 SVELVIK KOMMUNE 1. GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VEDLEGG NR. 4 SIVILARKITEKT

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Skibberheia 21

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Skibberheia 21 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Skibberheia 21 Sammendrag Hensikten med reguleringsplanen for Skibberheia 21 er å tilrettelegge for økt utnyttelse innenfor eksisterende boligformål. Planforslaget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljregulering Einemomarki Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON Sist revidert:01.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536058 Arkivsak: 16/1071 DETALJREGULERING BRANNSTASJON FEIL! BOKMERKE ER

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Dokkedalen fjelltak Sør-Aurdal kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Dokkedalen fjelltak Sør-Aurdal kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dokkedalen fjelltak Sør-Aurdal kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Steinbruddet sett mot nord Sist revidert: 15-10-11 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn REGULERINGSENDRING FOR 16/15 Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 09.08.2013 Underskrift: Monica Schultz BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Reguleringsendrings

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Boligpartner Straume AScY UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Postboks 310, 5343 Straume - www.bp-straume.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektopplysninger

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer