Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: Oppdragsnr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662"

Transkript

1 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: Oppdragsnr: R01

2

3

4 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan for i Etne kommune, lokalisert ved E 134 i austre del av Etne sentrum. Området er ikkje tidlegare detaljregulert. Det er i kommunedelplanen for Etnesjøen av vist som område for kjøpesenter (K 1). Planforslaget baserar seg på ynskjer og innspel frå dei tre oppdragsgjevarane, bl.a. om tilrettelegging for to butikkjeder innafor område. Planprosessen byrja formelt med eit oppstartsmøte med Etne kommune den 5. mars 2013, der dei viktigaste premissane for planarbeidet blei gjennomgått. Saman med lovkrav i plan- og bygningslova, føringar i kommunedelplanen for Etnesjøen og Statens Vegvesen sine handbøker, har dette danna bakgrunnen for planforslaget. Oppdragsgjevaren i dette prosjektet har vore Coop Haugaland SA ved Tore Klovning og Einar Falkgjerdet, Felleskjøpet Agder Rogaland ved Peder H. Kvammen og Etne kommune ved Odd Inge Vestbø og Erik Kvalheim. Oppdragsleiar var Peter Sonnenberg, med oppdragsmedarbeidarane Lars Roald Kringeland og Sissel Hovland. Haugesund, den 1. april 2014 X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 4 av 31

5 Planomtale Detaljreguleringsplan Innhald 1 Innleiing Saka gjeld Målsetjingar med planarbeidet Premissar for planarbeidet 7 2 Tidlegare planar Fylkesplan for Hordaland Fylkesdelplan for Sunnhordaland Fylkesdelplan for Haugalandet Fylkesdelplanen deltaking for alle - universell utforming Kommuneplanen for Etne og kommunedelplanen for etnesjøen Tilgrensande reguleringsplanar 11 3 Skildring av planområdet Lokalisering og avgrensing Eigedomstilhøve Topografi Grunntilhøve, vegetasjon og markslag Kulturminne og fornminne Offentleg og privat service Tilkomst, Veg og trafikksituasjon Spesielle miljøforhold etneelva og flaumsone Naturmangfald, naturvern Kommunalteknisk infrastruktur Tilstøytande areal 15 4 Skildring av planforslaget Berande ide Reguleringsføremål; størrelse og oversikt Kjøpesenter Plassering av bygningar, samt estetikk og høgder Dimensjonering og samspel med dagens sentrum Dagens forhold og konkrete planar Veg- og trafikkforhold Parkering og vareleveransar Kollektivtrafikk Trafikktryggleik og tilgjenge Støy/forureining Forhold til nabobusetnaden Kulturminne teknisk infrastruktur Landbruk/jordvern Universell tilrettelegging Økonomiske konsekvensar ROS-analyse 23 5 Informasjon og medverknad 25 X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 5 av 31

6 Planomtale Detaljreguleringsplan 5.1 Oppstartsvarsel og - møte Innkomne merknader Vurdering av innkomne merknader Merknad 28 6 Forslagsstillar sin oppsummerande kommentar 29 7 Referansar 30 8 Vedlegg 31 Vedlegg A: Detaljreguleringsplan, teikning R04 1:1000 i A1 DVS. 1:2000 i A3, datert Vedlegg B: Illustrasjonsplan, TEIKNING R05. 1:1000 i A1 DVS. 1:2000 i A3, datert Vedlegg C: R02, Reguleringsføresegner. Datert Vedlegg D: R03, ROS-Analyse. Datert Vedlegg E: Utsendte oppstartsvarsel. 31 Vedlegg F: innkomne merknader og uttale. 31 X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 6 av 31

7 1 Innleiing 1.1 SAKA GJELD Norconsult AS fremjar på vegne av Coop Haugaland SA, Felleskjøpet Agder Rogaland og i samarbeid med Etne kommune detaljreguleringsplan for Gjerde Næringsområde II. Etne sentrum K1. Føremålet med planarbeidet er å avklare detaljane for opparbeiding av sentrums-/kjøpesenterområde aust i Etne sentrum, i samsvar med Etne kommune sin kommunedelplan for Etnesjøen godkjent den 26. juni Føresegnene til kommunedelplanen gir og rammer for reguleringsarbeidet. 1.2 MÅLSETJINGAR MED PLANARBEIDET Hovudmåla for planarbeidet er: Tilrettelegging av tomteareal for eit kjøpesenter, med tilhøyrande uteområde og utarbeiding av tilpassa logistikkløysingar for både Coop, Felleskjøpet og andre leietakarar i vest og den austlege delen. Avklaringar ift. ein ny tilkomst frå E134, både før og etter etablering av omkøyringsveg for Etne sentrum. Vurdering av funksjon og estetikk for kjøpesenterområdet, både i seg sjølv og i forhold til nabobusetnad. Funksjonsdeling og samhandling med Etne senter og det øvrige sentrum. 1.3 PREMISSAR FOR PLANARBEIDET Byggeområda i planen vil vera i tråd med overordna plan, og skal vere tilstrekkeleg utgreidd på det overordna plannivået (kommunedelplanen). Planarbeidet utløyser difor ikkje krav om konsekvensutgreiing, jamfør PBL 4-2. Det er utarbeida ein risiko- og sårbarheitsanalyse for aktuelle tema i planområdet, jamfør PBL 4-3. ROS-analysen er i utforma samsvar med Etne kommune sin eigen mal dette analysearbeidet. Det har blitt gjennomført eit oppstartsmøte den 5. mars 2013 med Etne kommune og møtereferatet er retningsgjevande for gjennomføring av planarbeidet. Det blei ikkje stilt krav om planprogram og konsekvensutgreiing i samsvar med PBL 4-1 og 4-2, 2. ledd. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 7 av 31

8 2 Tidlegare planar Ulike nasjonale, regionale og kommunale planer og retningslinjer har føringar for reguleringsplanen for. Det blir her vist til Fylkesdelplan for Hordaland, Fylkesdelplan for Sunnhordaland, Fylkesdelplanen for Haugalandet, Fylkesdelplan for universell utforming, kommuneplan for Etne, kommunedelplan for Etnesjøen, energi- og klimaplan for Etne kommune, og tilgrensande reguleringsplanar. 2.1 FYLKESPLAN FOR HORDALAND Fylkesplan for Hordaland ( ) inneheld arealpolitiske retningslinjer for planlegging i fylket, den har samla retningslinjer for aktuelle fylkesdelplaner i eitt dokument. Om regionalt utbyggingsmønster, punkt 1: «1.1 Ny arealbruk og transport skal planleggast i høve til kvarandre.» «1.2 Ny infrastruktur og byggjetiltak skal bandleggja minst mogleg areal og innordna seg dei fysiske omgivnadene i form av naturlandskap og kulturlandskap.» «1.4 Risiko- og sårbarheitsanalysar skal leggjast til grunn i arealplanlegginga som del av planutgreiingar.» Om kulturminne (henta frå fylkesdelplanen for kulturminne, ), punkt nr. 7: «7.1 Kulturminne og kulturmiljø skal vera ein integrert del av all areal-, miljø- og ressursplanlegging og forvalting i kommunane og fylket.» «Dokumentasjon og vurdering av kulturminne skal gjerast på eit tidleg stadium i all arealplanlegging.» Kulturminne og kulturmiljø som er av nasjonal eller regional interesse skal sikrast. I føresegner og retningslinjer til reguleringsplanar skal det gå fram korleis kulturminne og kulturmiljø sikrar ei berekraftig forvalting. 2.2 FYLKESDELPLAN FOR SUNNHORDALAND Fylkesdelplanen for Sunnhordaland (datert ) tar for seg utviklingstrekk, utfordringar, mål, strategiar og satsingsområde for areal- og transporttiltak i Sunnhordaland. Hovudmål nr. 3 er å: «Fremje eit berekraftig utbyggingsmønster som styrkjer infrastrukturen og gir aktive og attraktive lokalsamfunn.» Eit av delmåla er å «utnytte eksisterande infrastruktur, byggjeområde og fellesanlegg». Etne er definert som kommunesenter og det er fastslått at 40% av innbuarane i kommunen bur i tettstaden. 2.3 FYLKESDELPLAN FOR HAUGALANDET Fylkesdelplanen for Haugalandet (utgåve 2006), godkjent inneheld retningslinjer for sentrumsutvikling. Etne er definert som kommunesenter. Sentrumsområde er ikkje formelt avklart med eiga grense i kommunedelplanen for Etnesjøen, men formålet "kjøpesenter" er valt i samsvar med Miljøverndepartementet sin vegleiar. I retningslinjene er det sagt at størrelsen på mindre sentra bør vera m frå ytterkant til ytterkant. "Før etableringer eller utvidelser av kjøpesentre som når et samlet X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 8 av 31

9 bruksareal på over 3000 m 2, skal nødvendig dokumentasjon følge saken. Dokumentasjonskravet gjelder også alle planer/tiltak i strid med lokaliseringskriteriene, uansett størrelse". (Kommuneplanen for Etne er vedteken seinare og gjeld såleis framfor denne planen). 2.4 FYLKESDELPLANEN DELTAKING FOR ALLE - UNIVERSELL UTFORMING Fylkesdelplanen for universell utforming ( ) vart vedteken Det er eit reiskap som har til hensikt og samordna behovet for heilskapstenking i Hordaland, tilrettelegging og deltaking for alle går på tvers av sektorar og forvaltingsgrenser. Planen omfattar bl.a. handlingsprogram med målsetjingar, retningslinjer og utfordringar for universell utforming knytt til ulike tema. Kjøpesenter vil på lik linje med andre bygningar for eit breitt publikum bli påkravd universell tilrettelegging. Retningslinje 4B seier at: «Alle reguleringsplanar/detaljplanar skal ha føresegner med krav om universelt utforma tilkomst, fellesareal, leikeplassar og parkering». 2.5 KOMMUNEPLANEN FOR ETNE OG KOMMUNEDELPLANEN FOR ETNESJØEN I forbindelse med kommuneplanarbeidet (starta i 2009) blei det utarbeida ein eigen delplan for Etnesjøen. Den viktigaste grunngiringa for dette var at ein såg behov for og prioritera utfordringar i Etne sentrum. Kommunen ynskjer og legga til rette for eit attraktivt næringsliv i kommunen, med vekt på eit sterk kommunesenter. Etne senter har styrka handelen i Etne, kommunen ynskjer og vidareutvikla denne handelsauken med tilrettelegging for fleire verksemder i eller i tilknyting til sentrum. Retningslinjene til kommunedelplanarbeidet seier bl.a. at utvidingsområde for handels- og næringsverksemder er sør for Coop Prix og sør for Etne senter. Og at handels- næringsverksemder som krev direkte tilknyting og nærleik til E134 bør plasserast langs vegen. Figur 1: Utsnitt av kommuneplanen for Etnesjøen, planområdet er K1 med tilgrensande vegareal. Både S1 (sentrumsføremål sør for Coop Prix) og K1 har blitt sett av til framtidige utvidingsområde for sentrum og kjøpesenter. Desse områda har blitt sett av til byggjeområde på tross av konflikt med landbruks- X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 9 av 31

10 og kulturminneinteresser. Med grunngjeving i stort arealpress og lite tilgjengeleg areal til næringsetableringar i sentrum. Frå KU og ROS-analyse til kommuneplanen: Kommunedelplanen har fylgjande føresegner for kjøpesenter og K1: X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 10 av 31

11 2.6 TILGRENSANDE REGULERINGSPLANAR Reguleringsplan for Gjerde Næringsområde (R-90) Like vest for planområdet for, er den gjeldande reguleringsplanen for Gjerde Næringsområde (R-90). Hovudføremålet med R-90 er tilrettelegging for Etne kjøpesenter. Avkøyrselen og tilkomstvegen i denne planen i aust inngår i planområdet for. Dette for å kunna legga til rette for tilkomst og varelevering med vogntog og semitrailerar innanfor K1. Reguleringsplan for gang-/sykkelveg frå Etne sentrum til Mo/Steine ( ) Langs nordsida av planområdet for Gjerde II, er det ein reguleringsplan for gang- og sykkelveg frå Etne senter i vest til krysset Mo/Steine langs E 134. Planen vart godkjent i Etne kommunestyre I planbehandling for gang- og sykkelvegen er det kommentert at planen for område K1 kan medføra endringar. Det er sagt at det vil vera aktuelt og revurdera plassering avkøyrslar/kryss til K1, for å løyse tilkomsten til området. Dermed inngår den delen av reguleringsplanen for gang- sykkelvegen, som grensar til K1, i planområdet for Gjerde II. Figur 2: Tilgrensande reguleringsplanar, som delvis inngår i planområdet for. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 11 av 31

12 3 Skildring av planområdet 3.1 LOKALISERING OG AVGRENSING Planområdet er lokalisert i Etne kommune, like søraust for Etne sentrum langs E134. Planområdet er avgrensa av Etne senter i vest, E134 i nord, formålsgrense i samsvar med K1 i kommunedelplanen i sør og i aust. Landbruksveg aust for Etne senter inngår i planområdet for å sikre tilkomst til kjøpesenterområdet. E134 med tilhøyrande areal langs planområdet, regulert i plan for gang-sykkelveg ( ), inngår i planen for, samt E134 langs planområdet. Plangrensa har blitt noko justert undervegs i planarbeidet. Den austre avkøyringa til Etne senter inngår ikkje planen for, kun forlenginga av denne tilkomsten/landbruksvegen for å sikra tilkomst til planområdet i sørvest. Figur 3: Lokalisering av planområdet (raud stipla linje) i Etne sentrum, like søraust for Etne senter. Dette er varsla plangrense. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 12 av 31

13 3.2 EIGEDOMSTILHØVE Areala er foreløpig ikkje selt til dei aktuelle tomtekjøparane. Grunneigarane er: Gnr/bnr 6/1: Asbjørn Moe og Marte Bull-Njaa. Gnr/bnr 6/3: Geir Kringlebotten. Gnr/bnr 9/2: Jakob Sørheim Gnr/bnr 9/1 (mesteparten av areala): Jakob Sørheim. Gnr/bnr 9/26 (ljoshalltomta): Fram Ungdomslag. Grunneigarane har inngått avtale med Coop Haugaland SA og Felleskjøpet Agder Rogaland om at dei overtar 15 av dei totalt 27 daa innanfor planområdet. E134 med tilhøyrande areal er offentlege. Tilkomstvegen på austsida av Etne senter er eigd av senteret, fram til eigedomsgrensa til gnr. 9 bnr TOPOGRAFI Planområdet er tilnærma flatt. Det lågaste partiet er den sørvestlege delen av tomta mot Etne senter, som ligg på kote 7. Resten av planområdet ligg på kotehøgde mellom 7 og 8. Det er verdt og merka seg at E134 ligg noko høgare, frå kote 8,7 i vest til kote 10 i aust, men ligg for det meste på kote 9. Både sør og aust for planområdet stig terrenget. Mot nord fell terrenget slakt ned mot Etneelva, som ligg ca. på kote 6 like aust for planområdet og på kote 4 ved omsorgsenteret/legekontor. Etne senter ligg ca. på kote 6,6-6, GRUNNTILHØVE, VEGETASJON OG MARKSLAG Heile planområde, utanom vegareal i utkanten, er i dag fulldyrka jord. Dette tilseier at ein har gode kunnskapar om grunntilhøva på staden. Det er naturleg at grunntilhøve i heile planområde et registrert som jorddekt og at markslagstypen er jordbruksareal. (kjelde: skogoglandskap.no). Jordbruksareala er i drift og blir nytta til dyrking av gras. Under jordlaget ligger det silt. Det er ikkje avklart om dette gjeld hele arealet og kor tjukt laget er. 3.5 KULTURMINNE OG FORNMINNE Med kulturminne meiner ein spor etter menneskeleg verksemd i vårt fysiske miljø, meint som lokalitetar det knyt seg historiske hendingar, tru eller tradisjon til. Alle kulturminne frå oldtid og middelalder (inntil år 1537) er automatisk freda i samsvar til Lov om kulturminner, Innanfor kommunedelplanen for Etnesjøen er det mange område som er bandlagde etter lov om kulturminner, fleire er lokalisert like sør for Etne sentrum. Innanfor K1 er det gjort eit arkeologisk funn, som omfattar så og seie heile planområdet, registrert som Gjerde lokalitet 4 - Id 13086, eit busettings- og aktivitetsområde frå jernalderen (automatisk freda). Funnet er i kommunedelplanen regulert som eit bestemmelsesområde, #1_Id_130869: Kulturminne i område K1, med fylgjande føresegn. «Dispensasjon gitt frå Riksantikvaren i brev for utviding av kjøpesenter på vilkår av utgraving av kulturminne før nokon form for tiltak innen K1 reliserast». I føresegnene for K1 ligg det rekkjefølgjegrav om at det skal utførast ei arkeologisk gransking før tiltak blir sett i verk (kap. 2.5) Det har blitt gjort store arkeologiske funn på Gjerde lokalitet 4. Innanfor lokaliteten har det blitt funne spor etter ei stor busetting frå ca. 500 f. Kr. Arkeologar ved universitet i Bergen omtalar funnet som sensasjonelt, funnet er det største kjente busettingsområdet på Vestlandet frå eldre jernalder. Det har blitt funne restar av 40 bygningar, 15 av desse har vore langhus, og husa er godt bevarte samanlikna med funn andre stader (nrk.no). Utgravinga er utført i 2013 og finansiert av tiltakshavar og kommunen. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 13 av 31

14 Figur 4: Det best bevarte huset i utgravinga er ca. 23 m langt. Kjelde: NRK. Figur 5: Funn av bygningar innanfor K1. Kjelde: NRK. 3.6 OFFENTLEG OG PRIVAT SERVICE Alle viktige funksjonar for ein kommune finst i Etne sentrum, slik som kommunehus, omsorgssenter, skular, kulturhus og kjøpesenteret "Etne senter" som ligg på vestsida inntil planområde. Nokre funksjonar har direkte tilgang frå E 134 mens fleirtalet har tilkomst frå parallelt veg- og gatesystem. 3.7 TILKOMST, VEG OG TRAFIKKSITUASJON Planområdet har tilkomst frå E134 via avkøyringa til Etne senter i aust, det er i dag ingen direkte avkøyringar frå europavegen til planområdet. Standarden på E134 er tilfredsstillande, breidde på ca. 7,5 m. Fartsgrensa gjennom Etne sentrum er 40 km/t, i austgåande retning skiftar dette til 60 km/t ca. halvegs inne i planområdet. ÅDT er og vegen har 10% tungtrafikk i følgje Norsk vegdatabase. Det er starta opp planarbeid (kommunedelplan for traseen forbi Ølen og Etne sentrum) med omlegging av E134 i ein ny trase utanfor Etne sentrum. Ei omlegging av europavegen vil endre statusen på dagens trase gjennom etne sentrum. Dette vil igjen resultera i at det på eit seinare tidspunkt vil bli stilt lågare krav til utforming av veg og kryss/avkøyringar. Ein reknar med at dette arbeidet vil ta mange år. Dersom realiseringa av ny europaveg er så langt fram i tid, skal ein framleis planlegga for at hovudvegen gjennom Etne sentrum er ein europaveg. For mjuke trafikantar er det på sørsida E 134 opparbeida gang- og sykkelveg frå sentrum til Etne Senter. Det er og vedteke reguleringsplan for vidareføring av g/s-veg mot aust. I tillegg er det regulert ein kortare strekning på nordsida mellom Etneelva og vegen til omsorgssenteret som førar vidare til sentrum. Det er ikkje planar om g/s-veg eller fortau langs nordsida av E 134 til avkøyringa mellom gnr/bnr 9/75 og gnr/bnr 7/7. Kollektivtilbodet er avgrensa til Haukeliekspressen (Norway bussekspress) med 3 daglege avgangar kvar veg), Ruta til Skyss rute mellom Haugesund og Odda med ein til to daglege avgangar kvar veg. I tillegg har Kolumbus ei rute Etne/Ølen/Haugesund (rute 60) med 4/3 daglege avgangar. (Avgangane mellom Haugesund og Odda, som ikkje er Haukeliekspressen, inngår i Kolumbus si rute 60. Det er ein hovudhaldeplass i sentrum ved tidlegare Meieriet. I tillegg er det busstopp i retning aust ved Etne senter og ein i retning vest før krysset med fv. 34. Den siste oppfyller ingen av standardkrava til ein busstopp ift. lengde, kryssingspunkt, venteareal etc. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 14 av 31

15 3.8 SPESIELLE MILJØFORHOLD ETNEELVA OG FLAUMSONE Planområdet ligg i nærleiken av Etneelva som er eit verna vassdrag. Flaumsone grenser til tettstaden og både dagens og framtidige byggjeområde. 3.9 NATURMANGFALD, NATURVERN Innanfor område B14 i kommunedelplanen for Etnesjøen (vedlegg E) er det ikkje registrert viktige naturverdiar, viktige område for biologisk mangfald eller sentrale område vilt/trekkområde for vilt, jf KOMMUNALTEKNISK INFRASTRUKTUR Planområdet har ikkje opparbeida kommunalteknisk infrastruktur. Figur 6 viser situasjonsplanen ved etablering av Etne senter, med bl.a. vassleidningar, overvatn og spillvatn. Både vassleidningen og overvassleidningen som går på baksida av senteret, kryssar planområdet i det nordvestre hjørne. Langs desse leidningane er det byggeforbod på 4 m ut frå leidningane. Ved søraustre hjørnet av Etne senter ligg det og ein trafokiosk. Ved avkøyringa til Etne senter i aust er det opparbeida ein ladestasjon for el-bilar. Figur 6: Utsnitt frå situasjonsplanen for Etne senter. Kjelde: Etne kommune TILSTØYTANDE AREAL På sør- og austsida ligg det jordbruksareal, slik som også på delar av nordsida kor det er planlagt offentlege funksjonar (sjukeheim) mellom E 134 og Etneelva. I vest ligg det eit kjøpesenter som dagens austre "grense" for sentrumsfunksjonar. På nordsida av E 134 ligg det og ei rekkje med einebustader. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 15 av 31

16 4 Skildring av planforslaget 4.1 BERANDE IDE Hovudføremålet til planforslaget er at det skal leggast til rette for ei utviding av Etne sentrum mot aust i tråd med kommuneplanen. Tilkomsten til området frå E 134 er vesentleg og er vist med eit nytt kryss omtrent midt i planområdet. I vest er det eit godkjent kryss som er opparbeida av Etne senter, som og skal kunna brukast av kundar til det nye område eller begge områda. Samanknyting ikkje minst for gåande og syklande er viktig, og aktiviteten er primært retta mot innbyggarane i Etne. Dette tyder at ein stor del av kundane vil koma frå vest. Kjørbar tilkomst er viktig for dei kjente etableringane og spesielt for Felleskjøpet som har varer som er heilt avhengig av bil og traktortransport. Figur 7: Utsnitt av plankartet for Gjerde Næringsområde II, sjå og vedlegg A. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 16 av 31

17 Figur 8: Utsnitt av forslag til situasjonsplan for den vestre delen av planområdet. Kjelde Vikanes-Bungum. 4.2 REGULERINGSFØREMÅL; STØRRELSE OG OVERSIKT Heile planområdet omfattar ca. 33 daa og omfattar areal for kjøpesenter, køyreveg, gang- sykkelveg, fortau, annan veggrunn og vegetasjonsskjerm, samt omsynssyner for frisikt og fareområde flaum. Planforslaget legg til rette for 2 tomter eller delområder for sentrumsbygg med tilhøyrande gang-, parkerings-, manøvrerings- og utandørsareal. Oppsummert arealoversikt er vist Tabell 1. Tabell 1: Arealoversikt for Gjerde kjøpesenter. Bygningar og anlegg Kjøpesenter Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg Gang- og sykkelveg Fortau Anna vegareal Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm Omsynssoner (ikkje med i summen) Sikringssoner - frisikt Faresone flom Sum 24,2 daa 4,2 daa 0,2 daa 1,4 daa 2,2 daa 1,1 daa 0,3 daa 0,5 daa 33,1 daa X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 17 av 31

18 4.3 KJØPESENTER Plassering av bygningar, samt estetikk og høgder Om bygningstype og plassering Bygningstypen det det blir lagt opp til er store einingar, som er vendt mot vegen (E134). Bygningane vil ha store og tydelige parkeringsflater på framsida, lukka fasadar kor livet og handelen er på innsida av bygningane. Bygningane vil liggja med minimumsavstand (25 m) eller meir frå vegen, dei vil og ha ein laus struktur. Varetransport, lager, personalinngangar og andre funksjonar skal leggast på "baksida" i sør og aust. Tillate bygd areal (BYA) er maksimalt 50% av tomtearealet som gir ca m 2 med maks. møne- og gesimshøgde på 10,0 m. Innanfor føremålet kjøpesenter tillatast det sal innan detaljhandel inkl. daglegvarer, sal av plasskrevjande varer, lager, verksemder innan service og tenester (offentleg og privat) samt kontor. Bustader er ikkje tillate. På tomtene skal det planleggast for minimum 1 biloppstillingsplass pr. 30 m2 bruksareal. Område er flatt og bygningane og den høgdemessige plasseringa i terrenget er avhengig av sikring mot flaum, slak stigning ift. vegar/kryss og det generelle kravet om universell utforming. Terrenget ligg mellom kote 7 og 8 og E 134 stort sett på kote 9. Det er ikkje tillate å byggja kjellar eller anna bruksareal lågare enn kote 7,0 m. Høgder, estetikk Tillat maks. høgde på 10,0 m frå gjennomsnittleg planert terreng, er same høgde som for dagens Etne senter. Etne senter har ei høgde på 8,5 til 9,0 meter over terreng, men reguleringsplanen tilet same høgde (10 m). Ei slik høgde gir rom for to næringsetasjar og fleksibilitet i forhold til blandinga (storhandel, butikk, lager, verkstad, kontor og liknande). Det skal leggast vekt på arkitektonisk kvalitet i form av farge- og materialbruk, skilting, lyssetjing, opparbeiding av uteareal m.m. Det er viktig at bygningane vender seg med hovudfasaden til E 134 og opnar seg i størst mogleg grad til utandørsareal og vegen. Sjølv om den største delen av fasaden blir lukka, er det viktig å bryte opp fasaden og å gjera den spennande Dimensjonering og samspel med dagens sentrum Fylkesplanen for Hordaland gir ikkje konkrete føringar ift. dette og det blir vist til den generelle omtalen i kapittel 2.1. I fylkesdelplanen for senterstruktur og lokalisering av service og handel (2002) er Etne kommune og Etne sentrum ikkje konkret omtalt. Det er gitt generelle råd til kommunane (side 35-36) som synast å vera oppfylt i forbindelse med at arealet er blitt innarbeid i kommuneplanen. I fylkesdelplanen for Sunnhordlang (2005) er Etne definert som kommunesenter og det er fastslått at 40% av innbuarane i kommunen bur i tettstaden. Etne kommune er eit kommunesenter og definert slik i "senterhierakiet" i regionalplan samanheng. Etne høyrer formelt sett til Sunnhordland, men har en nær tilknyting til Haugesundsregionen. Etne kommune er deltakar-kommune i det interkommunale samarbeidet på Haugalandet om areal og transport. I forbindelse med kartlegging og analysar som er utført i forbindelse med revisjon av Regionalplan for Haugalandet i 2013, er 15 av 29 senter (kommunesenter, bydelssenter, lokalsenter og regionalt målpunkt) blitt kartlagt, deriblant alle store sentre. Totalt kartlagde forretningsareal utgjorde m 2 etter kontroll og korreksjonar i desse sentra (som då ikkje er ein heilt korrekt sum sidan nokon mindre manglar). For Etne kommune er det registrert m 2 bruksareal til forretning i matrikkelen. Det kan vera at det finst forretningar i andre typar bygningar eller at X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 18 av 31

19 nokre av dei godkjente areala står tomme eller er i bruk til andre føremål, dei blei ikkje detaljsjekke i kartlegginga. I Etne finst det 14 forretningsbygg registrert i matrikkelen spreidd over ein størrelse på under 100 m 2 og opp til over 5000 m 2, men ganske jamn fordeling. Dei to største som til saman utgjer m 2 er ca. dobbelt så store som dei andre forretningsareala til samen. Sjå figur Figur 9. Figur 9: Fordeling av forretningsareal på størrelse i Etne, kjelde: RKF/Norconsult Det finst eigne tal for forretningssenter i statistikken. I Etne er det "Etne senter" som ligg inne md 8800 m2 forretningsareal og ein omsetning på 114 mill.kr. i 2010, dvs. ein omsetning på ca kr. /m2. Det er som sagt knytt stor usikkerheit til om det er m 2 forretningsareal i bruk i Etne. Men SSB sine omsetningstal på 175 mill.kr. gir ei gjennomsnittleg omsetning på m 2 pr. m 2. Omsetningstalet er basert på postsone-inndeling, men det er få/ingen forretningar utanfor postsona for Etne sentrum. Etne sentrum har hatt ein auke på 10-20% i omsetning frå 2003 til Dersom ein ynskjer å sjå tala i forhold til innbyggjarane, som var på ganske nøyaktig 4000 i juli 2013, gir dette ca. 6 m 2 forretningsareal pr. innbyggar og ei omsetting på kr. pr. innbyggjar. Utrekninga tek ikkje omsyn til "lekkasjar" inn eller ut av kommunen. Dagens "Etne senter" har m 2 forretningsareal (BRA) som utgjer 38% av areala og 114 av 175 mill. kr. i omsetning som utgjer 65% av omsetningsverdien. Planlagt utbygging innanfor planområde kan ligge mellom 5.600m 2 (truleg størrelse) og m 2 bruksareal som maksimal tillate areal i planen. Dette kan gi ein auke på 24 til 56% av dagens forretningsareal i Etne sentrum Dagens forhold og konkrete planar Tomteareal: 3630 m 2 Bygning 1471 m 2 BRA. Figur 10: Dagens forhold Coop Tomteareal: 5350 m 2 Bygning 1450 m 2 BRA. Figur 11: Dagens forhold Felleskjøpet Oppsummert har Coop og Felleskjøpet ca m 2 bruksareal, medan det planlagde nybygget vil vera på 3566 m 2. Ei skisse til arealdisponering til det austlege arealet visar ca m 2 bruksareal som til saman gir 5.600m 2 nytt bruksareal til forretning/detaljhandel. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 19 av 31

20 Tala tilseier og at areala neppe blir bygd ut med ei utnytting opp mot grensa på 50% BYA som planen tillet. Det ville ha medført m 2 bruksareal på bakkeplan. Det er usikkert korleis areala som blir "ledige" vil bli brukt i ettertid. 4.4 VEG- OG TRAFIKKFORHOLD E 134 er regulert med same vegbreidde, 7,5 m, som i reguleringsplanen for gang- sykkelvegen frå Etne sentrum til Mo/Steine. Gang- sykkelvegen med rabatt er og regulert på same måte som i den planen. Det er søkt om fråvik for å etablere eit nytt kryss til planområdet, der avkøyrselen skal utformast som eit kanalisert kryss, dvs. med venstresvingfelt frå aust og ledeøyer både i E 134 og i sekundærvegen. Dette krysset vil gi ein direkte tilkomst til kjøpesenterområda, samt at det vil vera mogleg å koma inn på området frå to kantar. Det godkjende fråviket gjeld avstand mellom kryss på minimum 250 m for denne typen veg (S1/H1, stamveger og andre hovudvegar opp til ÅDT og fartsgrense 60 km/t). Fråvikssøknaden er godkjent av Statens vegvesen, med føresetnad om at 10 avkøyrslar langs E 134 vert sanerte, slik Etne kommune har skissert i brev datert (til Norconsult). Det skal minimum inngåast forpliktande avtalar med eigarane av avkøyrslane før nytt kryss kan opparbeidast. Grunngjevinga for fråvikssøknaden var: Krysset er foreslått i eit sentrumsområde. E134 gjennom Etne sentrum har fartsgrense 40 km/t (lågare enn dimensjoneringsklassen). Trafikkmengda for E134 ligg i nedre sjiktet i forhold til intervallet dimensjoneringsklassen tar høgde for. Ved foreslått kryssplassering er det gode sikt- og stigningsforhold (under 1 % stigning). I kommuneplanen for Etne kommune blir det lagt opp til at framtidig E134 går utanfor sentrum, og noverande vegtrasé kan eksempelvis byggast om til ei miljøgate. Dermed vil kortare avstandar mellom kryss vera akseptabelt. Det er utført ei utrekning av turproduksjon innanfor det nye kjøpesenterområdet på grunnlag av dei etableringane vi kjenner til i dag. Dei kjente etableringane (Coop og Felleskjøpet) skal etablerast vest i næringsområdet. Andre nye etableringar aust i området er foreløpig ukjent, og difor ikkje teke med i desse utrekningane. Trafikken til/ frå den austre delen av området vil naturlig velja dette nye krysset. Utrekningar viser at Coop, Felleskjøpet vil generera ein ÅDT på ca Trafikkmengda vil utløysa behov for eit kanalisert kryss. Gunstig plassering av tilkomst til det nye næringsområdet vil vera i tyngdepunktet/ midten av kjøpesenterområdet. Me har ikkje presise tal for trafikkmengdene som går til/frå Coop og Felleskjøpet i Etne sentrum i dag, men det er på det reine at ein stor del av utrekna ÅDT er overflytting av eksisterande trafikk. For begge bedriftene er forholda ikkje optimale i forhold til trafikktryggleik, spesielt gjeld dette for Coop som har direkte avkøyrslar frå E 134 i dag. Det nye krysset er plassert i tyngdepunktet til det nye sentrumsområdet. Området ved krysset ein ynskjer etablert vil kunna fungera som austre portal til Etne sentrum og starten på ei eventuell miljøgate. Tilkomstvegane til kjøpesenterområdet er teikna i samsvar med vegklasse A2, tilkomstveg til industriområde, med kjørefelt 2 x 3 m + skulder 2 x 0,5 m. Det vil vera fordelaktig om 40 km/t-sona på E 134 vert flytta noko mot aust. 4.5 PARKERING OG VARELEVERANSAR Coop genererer i hovudsak personbiltrafikk som kjem frå vest. Trafikken til Felleskjøpet er i større grad varetransport både inn og ut av området og frå begge retningar. En stor del av denne trafikken vil vera traktor eller bil med hengar, i tillegg til lastebiler/ større kjøretøy. Internt er det derfor viktig at trafikkstraumane til Coop og Felleskjøpet blir haldne mest mogleg fråskilte og organiserast på ein X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 20 av 31

21 trafikksikker måte. Det vil vera ein god del rygging til rampar og lagerhall ved Felleskjøpet frå aust. Denne aktiviteten bør skjermast for øvrige kundar. Kundar med privat bil vil møte ein oversiktleg parkeringsplass, særleg når dei kjem frå vest. Kundeparkering vil vera på nordsida, medan tilsetteparkering og vareleveransar på sørsida. Austsida er reservert for kundar og varelevering til/frå Felleskjøpet. Store kjøretøy med stor svingradius vil med fordel nytte det eine krysset for innkjøring og det andre for utkjøring. Dette for i størst mogleg grad å unngå rygging innanfor området og på denne måten danna grunnlag for eit meir trafikksikkert system. Men det er avset tilstrekkelig med areal til snuplass for lastebil/semitrailer i begge ender. Etne kommune krev at det vert lagt til rette for 1 parkeringsplass pr. 30 m 2 bruksareal innanfor K1 og K2. Dette gir ca. 120 p-plasser og den planlagde utbygginga (Coop/Felleskjøpet). Parkeringsarealet mot E 134 og sentrum skal mjukast opp med grøn rabatt og tre. Det blir lagt opp til kjeldesortering og samling av avfall for henting i den sørlege delen av området, kor det er tilkomst for lastebil. Haldarane skal plasserast slik at dei ikkje blir til ulempe for naboene. 4.6 KOLLEKTIVTRAFIKK Det ligg ein busstopp mot aust ved Etne senter, men det manglar ein fulldimesjonert busstopp i vestgåande retning. Det ligg ein moglegheit ved trafikkarealet som blir nytta til ein "uregulert kvileplass". Det manglar standard busslommer og leskur på strekninga. 4.7 TRAFIKKTRYGGLEIK OG TILGJENGE Langsgåande gang- og sykkelveg på begge sider er vidareført frå gjeldande reguleringsplan. Plasseringa er justert noko på grunn av krysset som treng meir plass. På nordsida knyt gang- og sykkelvegen saman ein landbruksveg og ein lokalveg/gangveg ved Etne omsorgssenter. Med 40 km/t fartsgrense og ÅDT på 3500 på E 134 i dag er det ikkje grunnlag for planlegging av planfri kryssing av E 134. Det er krav til både høgare fart (60 km/t) og større trafikkmengde (ÅDT 6000) før kravet slår inn. Trafikktryggleik er og omtalt i ROS-analysen (vedlegg D). 4.8 STØY/FORUREINING Innafor planområdet blir der ikkje planlagt støyømfintlege bygningar og flytting av Coop og Felleskjøp frå sine bygningar til planområdet endrar ikkje støybildet vesentleg. Elles blir det vist til i ROS-analysen, sjå vedlegg D. 4.9 FORHOLD TIL NABOBUSETNADEN Planlagde bygningar har forholdsvis stor avstand frå eksisterande einebustader på nordsida av E 134. På sørsida er det to gardshus som ligg ca. 50 til 70 m frå planlagde bygningar. Eksisterande gardshus ligg ca. 4-5 m høgare i terrenget enn dei planlagde kotehøgdene i planområdet. Sidan dette er store bygg som blir planlagt med maks. høgde på 10 m vil dei vera synlege. Det blir søkt om å avgrensa ulemper på sørsida av dei nye bygga, kor det vil bli plassert tilsetteparkering, varetransport, og renovasjon. Etne senter X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 21 av 31

22 (kjøpesenteret i vest) er bygd etter eit litt anna konsept, men begge kjøpesentra vil fungere saman ift. kundar, tilkomst og intern trafikk KULTURMINNE Viser til kapittel 3.5 kor kulturminne innanfor planområdet er omtalt TEKNISK INFRASTRUKTUR Det går ein stor leidning (1200 mm) for overflatevatn gjennom planområdet, som er dimensjonert for eit stort område. Kapasiteten på eksisterande anlegg må likevel undersøkjast og løysingar for planområdet må vurderast. Det kan vera at deler kan leiast til tilgrensande ope terreng, til fordrøyningsmagasin under bakken eller med ny leidning frå den austre delen til Etneelva. Drikkevassforsyninga må knytast til kommunen sitt nett, medan brannvassdekning eventuelt kan sikrast gjennom ei eigen forsyning frå elva, slik det er gjort for Etne senter. Drikkevassleidning ligg i same trasé som leidning for overflatevann. Løysing for sløkjevant er avhengig av kva løysing som blir valt for brannslokking (sprinkling?). Det er teke omsyn til at leidningstraséen går gjennom planområdet, med ei byggegrense på 4 m til kvar side LANDBRUK/JORDVERN Forholdet til landbruk er avklart i kommuneplanen og tilkomsten til areala på sørsida av planområdet er sikra gjennom felles vegar mellom Etne senter og planområde og gjennom planområdet UNIVERSELL TILRETTELEGGING Føresegnene stiller krav til at prinsippa om universell utforming skal følgjast ved utforming av bygg og anlegg inklusive uteområda. Det blir lagt opp til at parkering, gangtilkomst og uteareal skal vera universelt utforma. Langs E134 er det veglys i dag. Ved opparbeiding av eit nytt senterbygg med fokus på universell utforming og tryggleik, bør utandørs lyssetjing inngå som ein del av opparbeidinga. Dette vil og auke tryggleiksfølelsen samt betra trafikktryggleiken for både harde og mjuke trafikantar ØKONOMISKE KONSEKVENSAR Etne kommune har engasjert seg i realisering av utbygginga gjennom å inngå avtaler med Coop/FK Rogaland om finansiering av dei arkeologiske utgravingane. Etne kommune føreset at utbygginga både av tomtene, nytt kryss med utbetring av E 134, vass-/avløp, leidningar/straumforsyning og interne vegar skal betalast av utbyggarane. Om det er naudsynt med interne avtaler mellom dei private som bygger først og sist er det også opp til grunneigarane å inngå desse i forkant av byggjestart. Etne kommune må få koma tilbake kva vass- og avlaupsanlegg kommunen skal overta, og som skal byggjast i privat regi. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 22 av 31

23 4.15 ROS-ANALYSE Det er utført ein eigen ROS-analyse som følgjer som vedlegg D. Ein av dei viktigaste tema er fare for flaum frå Etne-elva og handteringa av overvatn som følgje av ekstremnedbør, jf. referat frå oppstartmøte. Flaumsonekartlegging i Etne For Etneelva har NVE utarbeida flaumesonekart for 10-, 100-, 200- og 500-årsflaum, i og ved tettstaden Etne. Det er og utarbeida ein eigen rapport for Delprosjekt Etne frå Det kartlagde området strekk seg frå Mo til munningsområdet ved Fitja, ca. fire km langt. Det er rekna ut kuliminasjonsvassføringar og vasslinjer for dei nemnte gjentaksintervalla. Dei største flaumane som er registrerte i Etne skjedde i 1940 og i Flaumen i 1983 medførte store skadar, både på busetnad, dyrka mark og bruer. Denne flaumen kan truleg karakteriserast ein stad mellom 50- og 100-årsflaum. Ei slik hending vil store delar av Øyno og områda vidare oppover elva stå under vatn. Ved planlegging av bygningar for bustader og næring er det tilstrekkeleg å avgrensa det utsette området til det som vil bli omfatta av ein 200-årsflaum. Som det går fram av Figur 12 er det rekna ut kotehøgder for flaumhendingar med gitte tidsintervall. Kotehøgda for 200-årsfalum som arealplanlegginga skal ta omsyn til er ved kote 6,5 i profil 16 som går gjennom planområdet. Sikringsmarginen skal vera på min 0,5 m, slik at ingen bygningar (inngangs- og golvhøgder) skal vera lågare enn kote 7,0. Dette kravet er teke inn i føresegnene. Det kan vera gunstig å legge alle tilkomst og utandørsareal med denne minimumshøgda og heva bygningane ytterlegare på (fall frå bygningar til slukar eller anna drenering av overvatn. E 134 ligg stort sett på kote 9,0 langs planområdet og dannar såleis ein "demning" mot areala i sør. Figur 12: Tabell med flaummål, profil 16 er den aktuelle staden for dette planområdet. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 23 av 31

24 Figur 13: Planområdet sitt frå nordaust, frå bustadområde godkjent innanfor R-112. Bustadene vil bli plassert innanfor det markert området. Til høgre i biletet ser ein eksisterande bustader. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 24 av 31

25 5 Informasjon og medverknad 5.1 OPPSTARTSVARSEL OG - MØTE Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gjerde Næringsområde II blei varsla myndigheiter, organisasjonar, grunneigarar og naboar den 21. mars 2012 av Norconsult AS med frist 29. april 2013 for å koma med uttale. Det blei halde oppstartsmøte med Etne kommune den 5. mars 2013, premissar for planarbeidet blei gjennomgått. 5.2 INNKOMNE MERKNADER Det er motteke 6 merknader: Fylkesmannen i Hordaland - datert 29.april 2013 Fylkesmannen viser til at regulering for næringsføremål er i tråd med overordna plan. Det blir vidare vist til føresegn i kommunedelplanen for Etnesjøen, om estetikk, høg utnytting av areala, skilje mellom mjuke og harde trafikkantar, omsyn til kulturlandskapet og skjerming av lagerfunksjonar. Tema fylkesmannen meiner er viktige: Økonomisering av næringsareala: Høg utnytting av areala var ein føresetnad då jordvernet vart sett til side i kommuneplanarbeidet. "Mellom anna må parkering leggast under bakken eller ha tilsvarande løysing." Fylkesmannen minner og om at dersom bruksarealet for detaljhandel blir over 1500 m 2 blir det stilt krav til handelsanalyse. I føresegnene må det det takast med at jordsmonnet på staden skal flyttast til ein stad kor det vert nytta til jordbruksproduksjon. Kor dette er bør avklarast i planarbeidet. Gang- sykkelvegen må sikrast til sentrum. Kommentar: Det er tillate med ein utnytting på 50% BYA og 10 m bygningshøgder, som kan gi fleire ( i alle fall 2) etasjar. Etne kommune er relativ liten og utnyttingsgraden må tilpassast typen tettstad. Me har oppfatta det slik at kravet om handelsanalyse ikkje er absolutt og det er ikkje ynskjeleg med grenser for detaljhandel i denne planen. Elles blir det vist til planomtalen når det gjeld kjøpesenterføremålet. Der er ikkje mogleg å legga parkering under terreng pga. flaumfaren. I føresegnene er det sett krav om at jordsmonnet innafor planområdet skal takast vare på og at gang- og sykkelvegen skal byggjast (rekkefølgjekrav). Det er midlertidig ikkje hensiktsmessig å avklara og låsa bruken av jordsmonnet til eit konkret areal. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 25 av 31

26 Mattilsynet, datert 15. april 2013 Mattilsynet ser ingen openbare brot på regelverket dei forvaltar. Dei ber utbyggjar ta omsyn til krav om tilfredsstillande drikkevatn for bygningar til opphald for menneske. Kommentar: Det er ein føresetnad at ei slik sentrumsutviding får ei tilfredsstillande drikkevassforsyning frå kommunalt nett. Statens vegvesen datert 18. april 2013 Vegvesenet meiner det er uheldig at den planlagde gang- sykkelvegen frå Etne sentrum til Mo/Steine vil måtta kryssa endå ein tilkomst, og meiner dette vil føra til auka ulykkesrisiko. Vegvesenet vil rå frå at det blir planlagd ei ny avkøyring frå E134, og varslar motsegn. Vegvesenet understrekar at detaljreguleringa for Gjerde Næringsområde må legga til grunn føresetnar i reguleringsplanen for gang- sykkelvegen mellom Etne sentrum og Mo/Steine. Parkeringsplass og planting må planleggast slik at siktsonen til både gang- sykkelvegen og til E 134 blir oppretthaldne. Samt at det må setjast av plass til vedlikehald langs gang- og sykkelvegen. Vegvesenet ber om detaljerte byggeplanar/tekniske planar blir sendt vegvesenet for godkjenning før tiltak blir sett i gang, ber om at dette skal inngå i føresegnene. Kommentar: På bakgrunn av uttalen har det vore ein nær dialog mellom Statens Vegvesen, kommunen og konsulent/utbyggjarane, som resulterte i ein fråvikssøknad (fråvik frå vegnormalane). Denne blei godkjent på vilkår av at 10 av fleire avkøyrsler til E 134 på ei liste frå kommunen må stengast. Plikta er definert som avtalar, ikkje fysisk opparbeiding, sjå sitat av vedtaket under. 2Fråviksnemnda godkjenner søknaden om å etablere eit nytt kryss i avstand 150 meter frå eksisterande kryss på vilkår av at avkøyrsler vert sanerte i tråd med brevet frå Etne kommune dat stila til Norconsult AS. Det skal minimum inngåast forpliktande avtalar med eigarane av avkøyrslene før nytt kryss kan opparbeidast.! Kravet om stenging av 10 avkøyrslar er teke med i rekkjefølgjekrava, godkjenning av byggeplanar/tekniske planar er også ein føresetnad. Noregs vassdrags- energidirektorat datert 30. april 2013 "Flomsonekartet for Etne viser utbredelsen av 100 års flom. Planområdet ligger i kjellerfri sone. Vi anbefaler at den bebyggelsen som skal oppføres blir vurdert i forhold til de ulike sikkerhetskravene i Byggteknisk forskrift (TEK10) 7-2. Vannstand med ulike gjentaksintervall i de ulike profilene kan leses av i tabell på flomsonekartet. I tillegg til de oppgitte høydene legges til minst 0,5 m sikkerhetsmargin." Finner man at planområdet er utsatt for flom utover grenseverdien som fremgår av TEK markeres dette arealet som hensynssone i plankartet. Til hensynssonen fastsettes bestemmelser som sikrer tilstrekkelig sikkerhet mot flom for den planlagte bebyggelse." X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 26 av 31

27 Kommentar: Det blir vist til planskildring og ROS-analysen om dette tema. Planforslaget tar omsyn til 200 årsflaum og har satt ei minimumshøgde for golv i bygningar med 0,5 meter over flaum-målet med kote 6,5 Omsynssona for flaum som ligg på nordsida av E 134, vist i gjeldande plan for gang-/sykkelveg, er og teken med i planforslaget. Etne eldreråd datert 13. februar 2012 Eldrerådet ber om vurdering av ein undergang over vegen frå senteret, slik at eldre med rullator, rullestol eller andre problem kjem seg trygt over vegen til kjøpesentra med sine forskjellige servicefunksjonar. Det visast og til byggeplanen for nytt omsorgssenter i Etne. Kommentar: Det er vurdert slik at 40 km/t grensa skal behaldast, eventuelt flyttast mot aust. Når omkøyringsvegen kjem, er det aktuelt å etablera ei miljøgatestrekning, kor det også kan byggjast nokon oppbygde gangfelt. Etne sentrumsforening datert 29. april 2013 "Etne Sentrumsforening ser positivt på utvikling av næringsareal til sentrumsføremål. Samstundes pågår det ein prosess med planlegging av E134 ut av Etne sentrum. Her ynskjer ESF eit sentrumsnært alternativ (2b i vedlegg 1), med ei såkalla midtre avkøyring. Denne avkøyringa kjem i dykkar planområde. Vedlagt rapport med kart frå Akvator syner korleis dette er tenkt. Det er mogleg Statens Vegvesen vil ha synspunkt på tal og type påkøyringar til dagens E134 på denne strekninga. Me ber derfor om at de har framtidig E 134 med avkøyring med tankane når det gjeld av/på dagens E 134." Kommentar: Dette innspelet er vurdert i ein innleiande fase, men i samråd med kommunen og vegvesenet er me kome fram til at planforslaget ikkje skal ta omsyn til dette alternativet no. Alternativet vil ikkje vera gunstig for planlagt utbygging no og hell ikkje på sikt når dagens veg får ein lokal funksjon. Kundane og den øvrige sentrumsaktiviteten ligg vest for planområdet. Elles er det sett i gong ein eigen prosess med omkjøringsveg for E134 utanfor Etne sentrum. Det er ikkje motteke merknader fra privatpersonar. 5.3 VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER Innkomne merknader er vurdert slik: Fylkesmannen sin uttale har ført til presisering av rekkjefølgjekrav men ikkje til utarbeiding av ein egen handelsanalyse. Utnyttinga er tilpassa det me meiner er høveleg i Etne sentrum. Fylkesmannen understrekar at planforslaget må vera i samsvar med overordna kommunedelplan, planforslaget er i samsvar. Naturmangfaldet er vurdert i kommunedelplanarbeidet. Statens vegvesen sine krav er ivaretekne i føresegnene til planforslaget etter ein lengre prosess med godkjenning av fråvik frå håndbok 017 ift. krav om avstand mellom kryss. NVE skriv at grunnforholda må undersøkjast pga. skredfare. I løpet av drifta med masseuttak innanfor planområdet har ein tileigna seg gode kunnskapar om grunnforholda i området. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 27 av 31

28 Innspela frå Mattilsynet, Etne eldreråd og Etne sentrumsforening er vurdert men har ikkje ført til endringar i planforslaget. Innspela til oppstartsvarselet ligg i si heilskap som vedlegg. 5.4 MERKNAD Det har vært dialog mellom kommunen og grunneigarane og mellom grunneigarane og utbyggjarane/ kjøparane. I tillegg har det vore eit undervegsmøte den 14. juni 2013 i regi av Etne kommune kor partane deltok. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 28 av 31

29 6 Forslagsstillar sin oppsummerande kommentar Planforslaget er no ferdigstilt i samsvar med dei krava som kom under oppstartsmøte, innspel frå offentlege mynde og organisasjonar samt ynskjer frå kommunen og oppdragsgivaren for utforming og moglegheitar i området. Me meiner at planforslaget ikkje er i konflikt med overordna føringar frå kommune- eller kommunedelplan eller regionale og statlege føringar og at den er i samsvar med det kommuneplanen har lagt opp til. Me ber om at planforslaget blir behandla og sendt ut til offentleg ettersyn X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 29 av 31

30 7 Referansar Fylkesplan for Hordaland Hordaland Fylkeskommune. Fylkesdelplan for Sunnhordaland, datert Hordaland Fylkeskommune. Fylkesdelplan for Haugalandet, utgåve 2006, godkjent i Miljøverndepartementet Situasjonsbeskrivelse, Regional plan for areal og transport på Haugaland, 2012 Kartlegging av forretningsarealer for de større sentra på Haugalandet, Regionalplan på Haugalandet, Rogaland Fylkeskommune Fylkesdelplan Deltaking for alle universell utforming. Hordaland Fylkeskommune. Kommuneplan for Etne Etne kommune Kommunedelplan for Etnesjøen Arealdelen. Etne kommune. Reguleringsplan for Gjerde næringsområde, gnr. 9/126. Datert Etne kommune. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 30 av 31

31 8 Vedlegg VEDLEGG A: DETALJREGULERINGSPLAN, TEIKNING R04 1:1000 I A1 DVS. 1:2000 I A3, DATERT VEDLEGG B: ILLUSTRASJONSPLAN, TEIKNING R05. 1:1000 I A1 DVS. 1:2000 I A3, DATERT VEDLEGG C: R02, REGULERINGSFØRESEGNER. DATERT VEDLEGG D: R03, ROS-ANALYSE. DATERT VEDLEGG E: UTSENDTE OPPSTARTSVARSEL. VEDLEGG F: INNKOMNE MERKNADER OG UTTALE. X:\nor\oppdrag\Haugesund\512\36\ \5 Arbeidsdokumenter\52 Planomtale Side 31 av 31

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 Med ny veg Kolltveit golfhotell Gnr 33 bnr 9 m.fl. FJELL KOMMUNE INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK Høgehaugen Hegglandsliane EN ND SD AL TEIKNFORKLARING 308 500 308 000 307 500 307 000 6 680 000 GL A Godtjørna Vertikalnivå 2: På bakken 308 500 308 000 6 679 500 H1 11.5 daa 307 500 6 680 000 306 500

Detaljer

K O N S E K V E N S U T R E D N I N G

K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Solem Hartmann AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 E-post: post@solemhartmann.no www.solemhartmann.no NO 942 024 290 MVA K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Stav

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutredning Forslag til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutredning av 1.4.2005 5 KONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR STORD KOMMUNE 2010 29.06.2010 K

Detaljer

Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell

Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell 2014 0013 Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell Revisjon C 05. desember 2014 Etter vedtak i kommunestyret Alexander Stettin Plankontoret Hallvard Homme AS 20140013 Innhald INNHALD... 1 1 BAKGRUNN...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer