Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 I Tertialrapport 2/2013 rapporteres status per 31. august for høgskolens arbeid med å realisere virksomhetsmålene. I rapporten omtales avdelingenes status for kvantitative og kvalitative styringsparametre, samt hvilke tiltak som er gjort for å realisere strategiene. I rapporten er avdelingsnavnene forkortet slik: HOS: Avdeling for helse, omsorg og sykepleie IMT: Avdeling for informatikk og medieteknikk TØ: Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse I risikotabellene betyr rød tekst/tall, nye vurderinger i forhold til tidligere. For første gang rapporteres HMS-målene også. Disse kommer til slutt i rapporten. 1 Planer for Ramme Visjon Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé HiG skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling på høyt internasjonalt nivå. HiG skal ha sin basis i bachelor- og masterutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, informatikk, media, økonomi og ledelse. Gjennom dialog med samfunns- og arbeidsliv og studenter, tverrfaglighet og internasjonalisering, skal HiG bidra til verdiskaping som en løsningsorientert, og fleksibel aktør og samarbeidspartner. Verdigrunnlag HiGs virksomhet skal kjennetegnes av en åpen og tverrfaglig kultur basert på en høy faglig standard og etisk yrkesutøvelse. Gjennom samfunnsrelevant og profesjonell virksomhet skal HiG bidra til et bærekraftig samfunn. Overordnede utviklingsretninger Høgskolen skal videreutvikle fagområdene som allerede er etablert. For å sikre samfunnsrelevans og kvalitet i utdanning og forskning skal samarbeid med samfunns- og arbeidsliv videreutvikles. Styrket internasjonalisering er en viktig del av denne strategien. Avdelingene skal spisse sin faglige aktivitet, samtidig som tverrfaglighet utvikles for å løse samfunnets utfordringer. For å sikre en økonomisk bærekraftig høgskole legges det opp til en moderat vekststrategi, og en sterk satsing på utvikling av den fysiske infrastruktur. Av kostnadsdrivende strategier skal campusutvikling prioriteres i første del av planperioden. Høgskolen skal utvikles til å bli en attraktiv campus preget av godt læringsmiljø og høyt faglig nivå. HiG skal være: en anerkjent utdanningsinstitusjon og attraktiv samarbeidspartner for samfunns- og arbeidsliv Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 1/20

2 en internasjonalt anerkjent aktør på informasjonssikkerhet og medieteknologi en nasjonalt anerkjent aktør innen: o innovasjon i omsorgsfeltet o universell utforming o bærekraftig teknologi og ledelse i teknologibedrifter en attraktiv campus i et fremtidig universitet i Innlandet 1.2 Virksomhetsmål og strategier Sektormål 1 fra KD: UH skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal videreutvikle studieprogram med vekt på indre sammenheng, progresjon og samfunnsrelevans Antall avvik i iverksatte studieprogram pr. studieår på plan- og emnenivå behandlet i studienemnda Kommentar til kvantitative parametere Ambisjonsnivået er null, da planverket er kontrakten med studenten. Disse endringer har etter søknad og vurdering i studienemnda blitt godkjent, da en anså det som en kvalitetsforbedring av studiet. Endringene er også godkjent/ avtalt med de aktuelle studentene. Endringene gjelder: Endring av vurderingsform i IMT1241 Grunnleggende programmering i Java. Inngår i flere studieprogram, bl.a. Bachelor i webutvikling. Søknad om endring i Bachelor i fornybar energi. Endring i vurderingsform for emne MH4031 (Master i helsefremmende og forebyggende lokalsamfunnsarbeid). To nye emner på Bachelor i webutvikling må endre undervisningsspråk til høsten pga. endring av emneansvarlig. Vurdere resultater fra student- og kandidatundersøkelser: Det gjennomføres ikke en egen undersøkelse ved HiG, fordi en avventer NOKUTs sentrale studentundersøkelse om studiekvalitet høsten HOS har iverksatt revisjon av studieplan for Bachelor i sykepleie. Avdelingen har gjennomført seminar for alle studieprogramansvarlige med fokus på oppfølging av strategisk plan. IMT har startet et kompetansehevingsprosjekt for informatikkutdanningene for å videreutvikle disse utdanningene i tråd med næringslivets behov. Utviklet studieplan for Master i interaksjonsdesign. Det er ansatt en person med god bransjekunnskap og stort nettverk for å styrke Bachelor i medieledelse og innovasjon. Det er også satt i gang et forsøk med å samle de tre kullene til felles fagkvelder for å styrke indre samhold og faglig forståelse i denne bachelorutdanningen. NISlab har startet en revisjon av Master i Informasjonssikkerhet med målsetting om en tydeliggjøring av profilen på studieretningene og å lette avdelingens administrasjon og ressursplanlegging. TØ planlegger gjennomgang av ingeniørprogrammene og økonomiprogrammene for å tilpasse utdanningene for behov i markedet, forskningsaktiviteten ved avdelingen og videre til fremtidige masterutdanninger. Avdeling vurderer opprettelse av et bachelorprogram for Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 2/20

3 økonomiingeniør. TØ utreder muligheten for å etablere siviløkonomutdanning i samarbeid med næringslivsnettverket. øpende diskusjoner om HiGs studieprogram er i liten grad relevante utdanningene med RSA, for samfunnets behov bransjeorganisasjoner og nettverk VM HiG skal utnytte tverrfaglighet mellom fagmiljøene innen bærekraft, universell utforming og innovasjon Vurdere HiGs fokus på bærekraft, universell utforming og innovasjon: Høgskolens ledergruppe er i prosess med oppfølging i ledermøter og seminar. TØ (80 %) og HOS (20 %) har ansatt en professor innenfor fagområdet innovasjon, delt mellom avdelingene. Innovasjon og kreativitetskurs (3IKK), som er obligatorisk for alle førsteårsstudenter er digitalisert, og skal være klart for alle førsteårsstudenter høsten En stor del av planleggingen av Idelab2013 er gjennomført i 2. tertial, og skal gjennomføres som et obligatorisk arbeidskrav for alle 2. års bachelorstudenter høsten Ny bachelorutdanning i ergoterapi er startet opp høsten Universell utforming skal være et vesentlig innslag i denne utdanningen. Utnytte Avdelingenes fagmiljø klarer ikke å definere forskningslaboratoriene som felles, tverrfaglige prosjekt felles møteplasser Noe endring i risikobildet per 1. tertial (lavere sannsynlighet). VM HiGs utdanninger skal ha et tydelig internasjonalt perspektiv Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende min. 3 mnd) Kommentar til kvantitative styringsparametere Ikke alle som er ute på opphold blir registrert i DBH siden lengden på oppholdet er for kort. Enhet for internasjonalisering synliggjør dette i tabellen under som viser de facto studenter utveksling inn/ ut: Alle utvekslingsstudenter (uavhengig av lengde på oppholdet) Inn Ut Totalt Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 3/20

4 Offisielle DBH tall for inn og ut: DBH utvekslingsstudenter rapportert for vårsemesteret 2013 den Inn DBH Ut DBH Totalt Alle avdelinger ved HiG har det siste året videreutviklet sitt internasjonale utdanningssamarbeid: edergruppen har sammen med internasjonal enhet startet arbeidet med en delplan for internasjonal strategi for HiG. Planen er en oppfølging av økt fokus på internasjonalisering i strategisk plan. HOS har etablert et samarbeid med Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUC) Tumaini University i Moshi, Tanzania. Dette samarbeidet er målrettet utover mobilitet, hvor man har god faglig kontakt og planlegger studiesamarbeid og faglig samarbeid. HOS og KCMUC jobbet også sammen på en prosjektsøknad (NORAD) i første tertial Søknaden ble avslått. HOS jobber videre med et tettere samarbeid både faglig og utdanningsmessig sammen med Tumaini. De første studentene fra HiG reiser til Moshi i oktober og det planlegges et besøk fra HiG i slutten av oktober. TØ har videreutviklet sitt samarbeid gjennom Eurasia-prosjektet med Kiev Polytechnic Institute, National Technical University of Ukraine (KPI NTUU), Kiev. Flere studenter er tatt opp til studier på HiG gjennom programmet, faglig samarbeid, utviklings- og forskningssamarbeid pågår og KPI Norwegian earning Center ble åpnet i april. IMT har fortsatt utviklingen av dobbeltgradssamarbeid med South China University of Technology (SCUT) og Wuhan University of Technology (WUT) i Kina, samt med Université Jean Monnet (UJM) i Frankrike. For å samarbeide med SCUT og UJM har IMT fått prosjektmidler fra Senter for internasjonalisering i utdanning (SIU). IMT jobber også godt med prosjektet Higher Education, Research and Development in the Western Balkans (HERD) som hvert semester generer 10 utvekslingsstudenter til HiG. Noen master og ph.d.- kandidater har også blitt tatt opp gjennom prosjektet. I tillegg støtter prosjektet utviklingssamarbeid i IKT-sektoren gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og næringslivet i Makedonia, Albania og Kosovo (MAK-landene). IMTs masterutdanninger undervises på engelsk, og i tillegg 3 studieår på 3 bachelorprogram. TØ og IMT har i 2013 inngått samarbeid om å ansette en person i India for å etablere institusjonskontakter med tanke på studentutveksling, og rekruttering. Rekrutteringen via agenten i India har fungert greit. 7 studenter begynte på MSUMA 2 studenter på MixD og 2 studenter på MIS H13. Det planlegges ny reise til India i begynnelsen av 1. tertial 2014 for å jobbe videre med rekruttering og eventuelle institusjonskontakter. Studyink-samarbeidet fortsetter med felles markedsføring, søknadsfrister og institusjonskontakter i Kina. Utfordringen til alle avdelingene er å få engasjert flere fagmiljøer, slik at alle utdanningene ved HiG får et tydelig internasjonalt perspektiv. Dette er et arbeid med langsiktig perspektiv. HiG er i en prosess for å evaluere samarbeidsformen i Studyink. Via egne ansatte har HiG flere kontakter som TØ og IMT prioriterer å samarbeide med. HiGs utdanninger gir et læringsutbytte som Faglige samarbeidsprosjekt i i liten grad ivaretar et internasjonalt samarbeid med studienemnd Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 4/20

5 perspektiv og internasjonalt kontor VM Ved HiG skal andelen studenter som fullfører sin bachelorutdanning på normert tid, ligge over gjennomsnittet for tilsvarende studieprogram i sektoren Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) 45 % 38 % * 45 % 47 % Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid(%) 0 0 * 30 % 30 % Andel masterstudenter som er rekruttert fra HiGs egen 23 % 32 % ** 35 % 40 % bachelorprogram Antall ph.d.-studenter rekruttert fra HiGs egne masterutdanninger Kommentar til kvantitative styringsparametere *Tall for 2013 foreligger i KDs tilstandsrapport for 2013, og vil bli kommentert i Tertialrapport 1/2014. **Vil bli kommentert i årsrapporten. Andel studenter nasjonalt på alle heltids bachelorutdanninger som gjennomførte på normert tid i 2012, var 51,3 %. Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD) o Vurdering av oppnådd læringsutbytte gis nærmere beskrivelse i tertialrapport 2/2013. For stor andel studenter fullfører ikke på normert tid Mobilisere hele organisasjonen for økt studentgjennomføring M VM HiG skal arbeide for å etablere forskerutdanninger med tydelig profil rettet mot pasientsikkerhet og bærekraftig teknologi Andel uteksaminerte doktorgradskandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere* Antall disputaser på eget ph.d.- program Computer Science *Rapporteres ikke per tertial, kun i årsrapport. HiG begynte opptak til eget program, først i Kommentar til kvantitative styringsparametere Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 5/20

6 Ingen disputaser er gjennomført per 2. tertial. Det er planlagt 2 disputaser i 3. tertial. Vurdere utviklingen av arbeidet for å etablere forskerutdanninger med tydelige profil rettet mot pasientsikkerhet og bærekraftig teknologi: HOS har gjennomført en intern utredning om pasientsikkerhet som område for ph.d. Denne vil danne grunnlag for videre oppfølging. TØ arbeider for å finne nasjonale partnere for å etablere en fremtidig forskerutdanning innen fagområdet Sustainable Technology. Høgskolen klarer ikke å etablere en tilstrekkelig faglig "kritisk masse" Tydelig prioritering av avdelingenes økonomiske og faglige ressurser M VM HiG skal rekruttere flere kvalifiserte primærsøkere og ekspandere til studenter Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr. planlagt studieplass 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 Antall registrerte studenter* *Status per Telletidspunkter for offisiell statistikk er Kommentar til kvantitative styringsparametere HiG hadde 1188 kvalifiserte 1.prioritetssøkere, og budsjettert med 849 studieplasser, som utgjør 1,4 kvalifiserte 1.prioritetssøker per studieplass. I Samordna opptak hadde HiG 1,9 (1,7 i 2012) primærsøkere per studieplass, en betydelig økning i forhold til 2012, og som har resultert i en positiv utvikling i antallet kvalifiserte søkere per studieplass. I lokalt opptak er det 486 studieplasser med 2,0 søkere per studieplass. Totalt er det en økning fra 2091 søkere i 2012 til 2597 søkere (24,2 %) i Telletidspunkt for styringsparameteren "Registrerte studenter" er 1. oktober. Registrerte studenter våren 2013 var 2639 mot 2400 våren HOS vil øke med 75 heltidsstudenter innen ergoterapi i perioden. IMT har prioritert å øke antall studenter på eksisterende studieprogram. HiG har for stor andel ikke kvalifiserte førstevalgsøkere til sine studieprogram Styrket markedsføring og informasjon om HiGs utdanninger M HiG klarer ikke å øke sin utdanningskapasitet HiG har ikke fysiske rammebetingelser for å øke studenttallet i tråd med ambisjonen Tydelig prioritering av avdelingenes økonomiske og faglige ressurser Målrettet arbeid for nybygg M Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 6/20

7 HiGs strategier for Sektormål 1: 1. Strategi: Styrke utdanningsledelse på alle nivå Kommentar: Fra 1. august har HOS satt av minimum 20 % stillingsressurs til hver ansatt med rollen "Studieprogramansvarlig" (SPA). TØ har en mer fleksibel tildeling av ressurser i denne rollen. IMT innfører samme ordning som HOS fra IMT har gjennomført en prosess med studieprogramansvarlige for å optimalisere rolleutførelsen. 2. Strategi: Samordne HiGs tjeneste innen teknologistøttet pedagogikk (earningab) Kommentar: Det er planlagt felles seminar for HiG/ HH/ Hi høsten 2013 for oppfølging av SAK-prosjekter på dette området. 3. Strategi: Videreutvikle biblioteket som et læringssenter Kommentar: Se under pkt. 2. En teknisk løsning for ubemannet åpningstid ( og , samt lørdag og søndag ) vil bli realisert i løpet av høsten, finansiert innenfor eget budsjett. Bibliotekets åpningstid blir med dette utvidet fra 51,5 timer til 109 timer pr. uke. 4. Strategi: Styrke førstelektorprogrammet Kommentar: En person, som fikk stipend i 2011, har levert søknad om opprykk. Ingen søknader om stipend ble godkjent i 2. tertial. 5. Strategi: Utvikle og formalisere interne tverrfaglige møtearenaer Kommentar: Ingen nye er igangsatt. Kvalitetsseminar gjennomføres årlig, og Forum for studieprogramansvarlige hvert semester. 6. Strategi: Gjennomføre prosjektet for økt gjennomstrømning (iforkant) Kommentar: I drift. En underveisevaluering vil bli gitt i årsrapporten. 7. Strategi: Arbeide for etablering av et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) Kommentar: HOS har i samarbeid med Medisinsk fakultet ved UiO og HiOA satt i gang prosess for å kvalifisere til Senter for Fremragende Utdanning. Høgskolen i Gjøvik ble invitert inn av UiO med utgangspunkt i kompetanse og anerkjennelse innen simulering og sykepleie. Søknadsfrist 12. mai. Søknaden ble kvalifisert som en av 8 søknader til finalerunden i august (totalt 23 søknader). 8. Strategi: Arbeide for at alle ph.d.-kandidater tilknyttes en forskerskole Kommentar: Høsten 2013 er 18 ph.d.-kandidater ved HiGs egen ph.d.-utdanning tilknyttet Research School of Computer and Information Security (COIN). Dekanen arbeider med å søke finansiering til forskerskolekonsortier for informatikk. 9. Strategi: Videreutvikle metoder for å kartlegge studieprogrammenes samfunnsrelevans og internasjonale kvalitet Kommentar: Det er gjennomført ett møte i høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Studienemnda planlegger en revisjon av opplegget for syklisk evaluering av studieprogram. Flere typer kartlegging vurderes: I hvilken grad våre studenter får jobb, grad av samarbeid med arbeids- og samfunnsliv i utviklingen av studieprogrammene, økt internasjonalt fokus i studie- og fagplaner, alumnivirksomhet med mer. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 7/20

8 Sektormål 2 fra KD: UH skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal øke antall publiseringspoeng med 25 % Antall publikasjonspoeng* 71,8 88, Antall eksternfinansierte rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoc) * Pr august 2013 er det registrert totalt 67 publikasjoner som gir totalt 35 publikasjonspoeng. I august 2012 var det registrert 64 publikasjoner og 40,4 publikasjonspoeng. Kommentar til kvantitative parametere TØ hadde en sterk økning i antall publikasjonspoeng i 2012, og det forventes at økningen skal fortsette i IMT regner med å nå ambisjonsnivået i HOS: Positiv prognose per 2. tertial. Til antall eksternt finansierte rekrutteringsstillinger regnes EU-finansiering, Forskningsrådet, finansiering av egen arbeidsgiver (ikke HiG), selvfinansierte, Utenriksdepartementet (HERDprosjektet), samt Eidsiva (2). TØ: 2 næringslivs-ph.d. med planlagt oppstart høsten (knyttet til Universitetet i Agder). Vurdere resultatoppnåelse på forskning innen informatikk, teknologi, helse og omsorg (KD): HOS: Samarbeidsavtale mellom avdelingen og Senter for innovasjon i tjenesteyting (Hi) og Alderspsykiatrisk forskningssenter (Sykehuset Innlandet HF) forventes å bidra til å øke kvalitet og flere publikasjoner. IMT har økt publiseringsaktiviteten sammenlignet med tidligere år. Vurdere forskningstildelinger regionalt, nasjonalt og internasjonalt: HOS har startet opp arbeidet i NFR-prosjektet «Evaluering av samhandlingsreformen» ved Senter for omsorgsforskning, Østlandet. TØ har blitt partner i et EU-prosjekt innenfor produksjonsteknikk, og har også blitt partner i et større BIA-prosjekt (samarbeidsprosjekt mellom Forskningsrådet, HiG og en industribedrift innen området Brukerstyrt innovasjonarena). Avdelingen har i tillegg fått et prosjekt fra Regionalt forskningsfond på 5 mill. kr innen Sustainable Manufacturing. IMT har fått i oppgave å lede den nasjonale forskerskolen i informasjonssikkerhet. Dette arbeidet startet opp i 1. tertial Avtale om prosjektet HYPERCEPT ble signert i 1. tertial (18 mill. over 3-4 år). Avdelingen vil innen kort tid signere Grant Agreement for et nytt EU prosjekt, INGRESS. I tillegg har man fått tilslag på et nytt prosjekt, og er nå i forhandlinger med ERA-NET (Samarbeid mellom forskningsprogram i Europa). Styrke forskningsledelse og øke eksternt finansierte Fagmiljøene har for lav forskningsprosjekter. forskningsproduksjon Økt fokus på publisering i tidsskrift på nivå 2. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 8/20

9 VM HiGs forskningsaktivitet skal styrke kvaliteten i utdanningene Vurdere fordelingen av rekrutteringsstillinger innenfor HiGs satsingsområder: TØ er tildelt 4 rekrutteringsstillinger. IMT er tildelt 2 nye KD-stipendiatstillinger i 2013, til sammen 8. HOS har tilsatt 2 KD-stipendiater, en innen teknologidrevet tjenesteinnovasjon i omsorgsfeltet, og en innen ergoterapi. Vurdere samspill mellom forskning og utdanning (KD): HOS viser til samarbeidet om å utvikle en SFU-søknad, som i all vesentlighet omfatter kunnskapsbasert utvikling mellom forskning, utdanning og praksis. HOS: Professorat i kombinasjonsstilling med Alderspsykiatrisk forskningssenter (Sykehuset Innlandet) ble tilsatt i januar. TØs utvikling av FoU-aktiviteter i samarbeid med næringslivet knyttet til laboratoriene, styrker sammenhengen mellom utdanning og FoU. IMT allokerer professorer for undervisning både på bachelornivå og masternivå. Det arbeides for å øke studentdeltakelse i avdelingens forskningsprosjekter, for eksempel ved å definere bacheloroppgaver innen rammen av avdelingens forskningsprosjekter. Studenter på masternivå har fått akseptert artikler. Utnytte forskningslaboratorier som Fagmiljøenes forskningsaktivitet trekkes i møteplass mellom studenter liten grad inn i utdanningsvirksomheten og fagpersonale om forskning og utdanning VM Flere fagmiljø ved HiG skal delta i EU-finansierte aktiviteter EU-inntekter NFR-inntekter Antall EU-finansierte stipendiater Antall vitenskapelig ansatte som deltar i EU-prosjekter (ekskl. stipendiater) Tall i 1000 kr Kommentar til kvantitative parametere EU-inntekter: Det er IMT og TØ som har hatt EU-inntekter i 2. tertial. NFR-inntekter: HOS sitt ambisjonsnivå for NFR-inntekter i 2013 er 3250, TØ (0), IMT (579) (tall i 1000 kr). EU-finansierte stipendiater er knyttet til IMT. Prosjektet HYPERCEPT, finansiert av EUs 7. rammeprogram finansierer alene 6 ph.d.-kandidater. Ansatte i EU-prosjekter Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 9/20

10 o o o HOS: Har sammen med IMT vært involvert i søknad om EU-prosjekt (TAS-3), resultat foreløpig ikke avklart. TØ: (3 personer innen SUPIGHT), og vil i løpet av 2013 være involvert i to løpende EU-prosjekter. IMT: 11 ansatte Utvikle fagmiljøenes For få fagmiljø prioriterer å søke kompetanse i å utforme EUsøknader M partnerskap til EU-prosjekter VM HiG skal arbeide for etablering av Senter for Fremragende Forskning (SFF), innen informatikk eller informasjonssikkerhet IMT posisjonerer seg i første omgang i forhold til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og til Strategiske høyskoleprosjekter (SHP) som har utlysninger med søknadsfrist første kvartal For SFI er det en prekvalifiseringsrunde i oktober. Andre UH-institusjoner utkonkurrerer HiG Målbevisst nettverksbygging H Ingen endring av risikobildet per 2. tertial. VM HiG skal styrke Senter for omsorgsforskning Senter for omsorgsforskning har formalisert et samarbeid med Senter for innovasjon i tjenesteyting (Hi). Et nytt KD-stipendiat er lagt til senteret for å styrke forskning på teknologistøttet tjenesteutvikling. Senter for omsorgsforskning er i Stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorg» tiltenkt nye nasjonale oppgaver: Dokumentasjonssenter for følgeforskning, formidling og spredning av innovasjonsprosjekter i kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Dette arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med de fire andre omsorgsforskningssentrene. I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt tildeling av 5 mill. kr (halvårseffekt) i 2013 for å ivareta disse oppgavene. HOS har ikke mottatt oppdragsbrev fra NFR per 2. tertial. HiG makter ikke å skape aktivitet og Avdelingen prioriterer oppdrag som berettiger senteret senterets virksomhet høyt M Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 10/20

11 VM HiG skal styrke forskningssamarbeidet med NCE Raufoss Vurdering av arbeidet, bl. a. antall felles søknader til, og antall tilsagn, fra NFR og EU. HOS har iverksatt en prosess i samarbeid med Sintef/ Raufoss Manufacturing/ NCE og Senter for innovasjon i tjenesteyting for å utvikle et "SFI liknende" prosjekt med Innlandet som en nasjonal pilot. Prosjektet er tenkt å bidra til forskningsbasert innovasjon for å styrke utviklingen av en fremragende offentlig sektor i samspill med privat næringsutvikling. En arbeidsgruppe arbeider med søknad til Regionalt forskningsfond (RFF) med frist i oktober TØ vil øke sitt forskningssamarbeid med NCE-institusjonene Høgskolene i Ålesund, Buskerud og Universitetet i Agder innenfor områdene innovasjon og muligheter for bedriftsetableringer ved hjelp av de ulike NCE'enes fagekspertise. IMT og TØ deltar i et EU-prosjekt sammen med NCE-Raufoss (Supight) om lettvekts materialer, og er i samtaler med NCE-Raufoss om deltakelse i en SFI (Senter for fremragende innovasjon). IMT og TØ har tatt initiativ til å knytte arbeidet med å etablere en forskerskole i teknologi (NRST, Norwegian Research School in Technology) sammen med GCE-initiativet (Global Centre of Excellence) til NCE-institusjonene NCE-Raufoss, NCE-Node (Agder), NCE- Maritime (Ålesund), NCE-Systems Engineering Kongsberg. En finner ikke fram til samarbeidsprosjekter som er interessante for begge parter Dialog og faglig nettverksbygging HiGs strategi for sektormål 2 1. Strategi: Styrke forskningsledelse og forskningsadministrasjon Kommentar: Tilsatt viserektor for forskning (20 %). Høgskolen i Gjøvik er nå representert i arbeidsutvalget for Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA). Studie- og forskningsdirektør er medlem av Forskningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Tre ansatte har gjennomført opplæring i budsjettoppfølging av EU-prosjekter. 2. Strategi: Øke med 20 eksternt finansierte rekrutteringsstillinger Kommentar: HOS og TØ har ingen nye i 2. tertial. IMT har økt med Strategi: Starte et stort tverrfaglig forskningsprosjekt som inkluderer alle avdelingene Kommentar: Arbeid med å skrive en SHP-søknad (Strategisk høgskoleprosjekt) innen pasientsikkerhet er igangsatt. 4. Strategi: Utrede etablering av et strategisk FoU-råd Kommentar: Arbeidet er igangsatt, og er satt på agendaen for Viserektor for forskning. 5. Strategi: Utrede implementering av Det europeiske charteret for forskere Kommentar: Ikke igangsatt. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 11/20

12 Sektormål 3 fra KD: UH skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling og innovasjon og verdiskaping HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv øke BOA utenom EU og NFR med 25 % Andel inntekter fra BOA utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR 5,22 4,33 4,24 5,2 5,8 (KD) (% av totale driftsinntekter) Prosentvis endring fra året før i BOA utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR % -2,08 % 11 % 12 % Kommentarer til kvantitativ styringsparametere Resultat for 2013 representerer kun 2. tertial 2013: Andelen er beregnet ut fra inntektsført BOA (7 516 )/ totale driftsinntekter ( ). Avdelingsvis inntektsført BOA utenom EU/NFR i 2. tertial var HOS: 802, IMT: 447, TØ: Prosentvis endring sammenligner 2. tertial 2013 med hele året HiG har sammen med Hi vunnet anbudskonkurransen fra Kommunal og regionaldepartementet (KRD) om gjennomføring av Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren (30 studiepoeng). Finansiering for ett driftsår (2014), 1,5 mill fulgte tildelingen (fullfinansiert). Avdelingene prioriterer HiG klarer ikke å tilby forsknings- eller utviklingen av bestemte utdanningsprosjekt som etterspørres tilbud mot bestemte nisjer HiG når ikke opp i konkurransen om oppdrag innen forskning eller utdanning Avdelingene styrker sin konkurranseevne innenfor prioriterte områder VM HiG skal skaffe ekstern finansiering til fire førstekompetansestillinger som samarbeider med relevante samfunnsaktører Vurdering av arbeidet HOS: Det viktigste sporet for HOS er å se dette i sammenheng med samarbeidet med Hi for å etablere Nasjonalt kompetansesenter for innovasjon i kommunesektoren til Innlandet (ref. KRDs innovasjonsstrategi for kommunene «Nye veger til framtidas velferd»). IMT: Arbeidet med å etablere et forsknings- og kompetanseutviklingssenter innen cyber- og informasjonssikkerhet har fortsatt i 2. tertial. En intensjonserklæring om et Center for Cyber and Information Security ble lansert i juni. Senteret ligger an til å føre med seg eksternfinansierte stillinger innen informasjonssikkerhet. Det arbeides nå med å få til basisfinansiering for senteret. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 12/20

13 TØ forventer at pågående arbeid skal gi 2 ansatte med ekstern finansiering. Høgskolen klarer ikke å utvikle prosjekt som i tilstrekkelig grad interesserer eksterne partnere Prioritere nettverksbygging innen de strategiske satsingsområdene VM HiG skal styrke sitt omdømme og sin formidling av resultater Kvantitative styringsparametre Resultat Ambisjonsnivå Antall oppslag digitale medier Nasjonal rangering på Webometrics Topp 15 Topp 15 Kommentar til kvantitative styringsparametere Oppslag i medier er fra Meltwater noe lavt i forhold til målsetting Webometrics per 11. september norske høyere utdanningsinstitusjoner (16 per 1. tertial) Data for HiG registrert i Current Research Information System In Norway (CRISTIN) synliggjør fagansattes registrerte aktivitet på konferanser mm ved utgangen av 2. tertial: HiG * Konferansebidrag og faglig presentasjon Vitenskapelig foredrag Populærvitenskapelig foredrag Poster HOS Konferansebidrag og faglig presentasjon Vitenskapelig foredrag Populærvitenskapelig foredrag Poster TØ Konferansebidrag og faglig presentasjon Vitenskapelig foredrag Populærvitenskapelig foredrag Poster Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 13/20

14 IMT Konferansebidrag og faglig presentasjon Vitenskapelig foredrag Populærvitenskapelig foredrag Poster * Tall pr. august 2013 Vurdering av arbeidet Senter for omsorgsforskning og Arena Ny Omsorg er omtalt i Stortingsmelding Meld. St. 29. Senter for omsorgsforskning er representert i Topplederforum for HelseOmsorg-21, et nasjonalt forum etablert av helseministeren for utvikling av forsknings- og innovasjonsstrategi for helsetjenesten. Dekan ved HOS er oppnevnt i arbeidsgruppe (Kunnskapssystemet) som en del av det nasjonale arbeidet med HelseOmsorg21-strategien. (www.helseomsorg21.no) IMT har arbeidet hardt for å få forankring for Center for Cyber and Information Security (CCIS) på politisk nivå. Resultatet av dette er at CCIS framheves som en viktig strategisk satsning for Norge som nasjon i Melding til Stortinget 21 ( ) Terrorberedskap og Melding til Stortinget 29 ( ) Samfunnssikkerhet. I tillegg trekkes senteret nå fram som et nasjonalt tyngdepunkt i Nasjonal strategi for IKT-forskning og utvikling (Strategi ). Arbeidet med CCIS søkes konsolidert med diverse faglige aktiviteter og møter, samt med å skaffe statlig basisfinansiering. Fagmiljøene bidrar ikke til å synliggjøre resultatene av sin forskningsaktivitet Etablere insentiv ordninger for økt formidling VM HiG skal, i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, øke eksterne inntekter fra høgskolens etter- og videreutdanningsaktivitet med 25 % M Antall studentenheter innen eksternt finansiert etterutdanning* 4,8 2,5 Ikke tall 4 6 Antall eksternt finansierte 60- studiepoengsenheter (nye- ikke gjentak)* 73,4 87,4 Ikke tall *Rapporteres kun i årsrapport for hele 2013 Kommentar til kvantitative styringsparametere Tall for eksternt finansierte utdanninger rapporteres februar 2014 (Rapport og planer ) Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD) Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 14/20

15 HOS gjennomførte i februar 2013 «Nærvær-seminar» for eksterne deltakere i tilknytning til videreutdanning i Mindfullness. TØ har inngått samarbeid med Folkeuniversitetet om etter- og videreutdanningstilbud. IMT samarbeider med Politihøgskolen for å utvikle en felles erfaringsbasert masterutdanning i digital kriminalitet for norsk politi. Fleksibel utdanning (KD) IMT og TØ vurderer at behovet for tilrettelagt utdanning er økende, og det blir avgjørende å styrke kvaliteten på disse tilbudene for å sikre en god gjennomstrømming. Det er opprettet en arbeidsgruppe for formålet. TØ vil ansette en person i 50 % stilling som skal jobbe direkte mot studentene i forhold motivasjon og støtte. IMT: Avdelingen har fokus på fleksibilisering av masterutdanningene. Det gjøres et utviklingsarbeid for å tilrettelegge Master i interaksjonsdesign som et fleksibelt studietilbud. HOS: Utvikler nye pedagogiske metoder inne e-læring for utdanningsporteføljen. Arbeidet vil bli intensivert i Avdelingene prioriterer HiG klarer ikke å tilby etter- eller utviklingen av bestemte videreutdanning som er etterspurt tilbud mot bestemte bransjer HiG når ikke opp i konkurransen om ettereller videreutdanningsoppdrag Avdelingene styrker sin konkurranseevne innenfor prioriterte områder Ingen endring av risikobildet per 2. tertial. VM Innovasjonsprosesser skal være en integrert del av høgskolens virksomhet, og studenter og ansatte skal ha tilgang til gode interne og eksterne systemer for realisering av innovasjonsideer Antall mottatte forretningsideer Kommentar til kvantitative styringsparametere Alle bachelorstudenter ved HiG gjennomfører 3 timers innovasjons- og kreativitetskurs (3IKK) i første studieår og Idelab24, en innovasjonskonkurranse, i 2. studieår. Disse aktivitetene er forankret i de enkelte studie-/fagplaner. Det arbeides med implementering av innovasjonstema i masterutdanningene. I tillegg er det videreutviklet emner med fokus på innovasjon. Et eget emne "Studentbedrift" planlegges igangsatt i Høgskolens innovasjonskoordinator veileder studenter og ansatte i forhold til realisering av innovasjonsideer. TØ har opprettet et prosjekt som skal utrede hvordan innovasjonsprosessene skal integreres i avdelingens virksomhet. Prosjektet er en del av en medarbeiders utvikling for 1.kompetanseopprykk. TØ har sammen med HOS rekruttert professor i innovasjonsledelse for å styrke akademisk kompetanse knyttet til utdanningsprogrammer og utvikling av høgskolens innovasjonsaktivitet. IMT har fokusert sin satsing på å etablere og å videreutvikle studieprogrammet Bachelor i medieledelse og innovasjon. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 15/20

16 HiGs fagmiljø har lite fokus på å omsette FoU-arbeid til forretningsideer og kommersialisering av slike Utnytte regionale finansieringsordninger og nettverk for kommersialisering av forretningsideer. Ingen endring av risikobildet per 1. tertial. HiGs strategi for Sektormål 3: 1. Strategi: Videreutvikle oppdragsvirksomhet i tilknytning til undervisnings- og forskningslaboratorier. Kommentar: HOS gjennomførte 10. og 11. april en nordisk simuleringskonferanse (2. gang) rettet mot pasientsikkerhet og simulering. Konferansen hadde stor deltakelse fra utdanningsmiljøene. TØ har investert i utstyr for Additive Manufacturing, som er i drift per 2. tertial. Dette er et ledd i å styrke samarbeidet med næringslivet og øke kompetansen innenfor ean Production og lettvekts materialer. Ved IMTs Color and Visual Computing ab (CVC-lab) drives PSO-sertifisering (Process Standard Offset). 2. Strategi: Utvikle en medie- og kommunikasjonsplan med regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. Kommentar: Ikke igangsatt. 3. Strategi: Videreutvikle RSA og andre formaliserte nettverk rundt alle utdanninger og fagmiljø Kommentar: Ett RSA-møte er gjennomført. Det arbeides med å utvikle felles strategi for fagseksjonenes nettverksbygging og høgskolens samarbeid med regionalt arbeidsliv. 4. Strategi: Utrede alumniaktivitet Kommentar: Ikke igangsatt. IMT har opprettet inkedin alumnigrupper for samtlige studieprogram inkludert ph.d.-programmet. Systemet er i stor grad benyttet til annonsering og markedsføring av ph.d.-stillinger. Avdelingen prøver også ut Facebook-grupper. 5. Strategi: Styrke fleksible utdanningstilbud Kommentar: TØ har igangsatt et prosjekt for å bedre kvaliteten. Prosjektet har til nå resultert i god forbedring i forhold til matematikk- og for sommerkursstudentene. IMT arbeider med å tilrettelegge fleksibelt tilbud Master i interaksjonsdesign. I første omgang dreier dette seg om individuelle utdanningsplaner for deltidsstudenter. Avdelingen arbeider med å forbedre fleksibel Master i informasjonssikkerhet og Master i Informatikk. 6. Strategi: Videreutvikle HiGs innovasjonsprosjekt Kommentar: o Innovasjon er innarbeidet i samtlige studier på 1. og 2. studieår på bachelornivå. o Fra høsten 2013 tilbys Studentbedrift som valgemne i 3. studieår BA. o HiG faser inn innovasjon som obligatorisk tema i masterprogrammer fra 2014, fullføres i o Vårt innføringskurs i innovasjon og kreative teknikker digitaliseres slik at det blir tilrettelagt for fleksible studenter og studenter utenfor HiG. Her samarbeider vi med næringslivet i regionen og Høgskolen i illehammer. o HiGs obligatoriske innovasjonskonkurranse er utvidet fra 2013, slik at arbeidskravet på 24 timer kan oppfylles i løpet av 24 dager. Det forventes at endringen bidrar til å gi forretningsideer av høyere kvalitet og med større potensial for kommersialisering. o angsiktig partnerskap for næringsrettet innovasjonssamarbeid er etablert. 15 bedrifter deltar, 8 av disse i et utvalg som arbeider med å utvikle en samarbeidsstruktur for å lette veien fra (forskningsbasert) forretningsidé til bedrift. o HiG planlegger en nordisk innovasjonskonferanse i mai 2014 på Gjøvik. M Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 16/20

17 Sektormål 4 fra KD: UH skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal ha en effektiv og profesjonell administrasjon som samspiller med den faglige aktiviteten Riksrevisjonens revisjonsrapporter: En statusrapport for lønn legges fram for styret i november Håndtering av avvik fra inngåtte leveranseavtaler Det er ikke registrert noen avvik bortsett fra at vi sentralt (FA) har vært noe forsinket med våre leveranser på grunn av omlegging til ny kontoplan. angsiktig økonomisk planlegging (KD). angtidsbudsjett for HiG legges fram for ny behandling i styremøtet i september. Andel transaksjoner via e-handel. HiG har i det siste året etablert et e-handelsprosjekt og antall transaksjoner i 1. tertial 2013 har økt med over 60 % i forhold til i fjor. Systemet Basware PM fungerer veldig bra og vi er klar for å utvide bruken i henhold til sak STY 09/12 Organisering av offentlig innkjøp tiltaksplan. Det er lite som skal til for å kunne realisere betydelige prosessgevinster i forbindelse med å gjøre alle innkjøp ved HiG ved hjelp av elektroniske verktøy. HiG klarer ikke å utvikle en effektiv Etablere tydelige interne organisering av samspillet mellom faglig og M leveranseavtaler administrativ virksomhet. VM HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, og et inkluderende ikke-diskriminerende arbeidsmiljø Andel kvinnelige professorer 34 % 26 % 25 % 34 % 36 % Andel kvinnelige dosenter Andel midlertidige ansatte i støttestillinger til undervisning, forskning og formidling (%) Andel midlertidige ansatte i saksbehandler og utreder stillinger (%) Andel midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (%) Andel førstekompetanse UF-stillinger Tabellen oppdateres kun i forbindelse med årsrapport. Kommentarer til kvantitative styringsparametere 31,6 % 35,0 % - 30 % 30 % 8 % 14,4 % - 10 % 8 % 16,2 % 17,5 % - 15 % 15 % 44 % 51 % 50 % 48,6 % 50 % Personaldata manuelt beregnet, offisielle tall i DBH vil foreligge 1. november. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 17/20

18 Kompetanseprofil utfordring i forhold til budsjettrammer. TØ har tilsatt kvinnelig professor i hovedstilling. Robuste fagmiljøer (KD) o HOS arbeider med langsiktig rekruttering av førstestillinger som erstatning for høy andel ansatte som går av med pensjon 0-3 år. o TØ jobber med rekruttering og planlegger å ansette fire professorer i Per 2. tertial er 2 ansatt. o o o IMT arbeider med ekstern finansiering av professorater for faggrupper som i dag ikke er robuste. Det er ansatt fagperson med førstekompetanse innen spillmiljøet. Det er igangsatt et kompetansehevingsprosjekt knyttet til informatikkutdanningene, både med tanke på å heve/ modernisere undervisningskvaliteten og øke fagmiljøets robusthet. IMT er også i gang med tilsettingsprosesser for å styrke fagmiljøene innen interaksjonsdesign og webutvikling 7 studieadministrativt ansatte har gjennomført engelskkurs i Public Administration. To ansatte har fullført mastergrad i 2. tertial. Opptakskontoret vil bli forsterket med ny ansatt i løpet av høstsemesteret. Avdelingenes ansatte kurses hyppig i bruk av Felles studentsystem, blant annet for å kunne utnytte ny funksjonalitet. Økt kompleksitet i arbeidsoppgaver øker behov for kompetanse, og en søker i hovedsak mastergradskompetanse ved nyansettelser (13 av 21 ansatte i Studie- og forskningsseksjonen har minimum masterutdanning). Det arbeides med å styrke de ulike teamene i seksjonen for å øke robustheten. Tre ansatte i økonomiseksjonen har gjennomført opplæring innen budsjettoppfølging i EU-prosjekter. Startet arbeidet med ny handlingsplan for likestilling Ny handlingsplan for likestilling legges fram for styret i 3. tertial. God dialog med HiG klarer ikke å etterleve egne tjenestemannsorganisasjonene personalpolitiske føringer VM HiG skal rehabilitere A-bygget og reise et nytt bygg Framdrift i campusprosjektet Rehabilitering av A-bygget, inklusive nytt M-bygg. Prosjektet ble i juni utvidet til å omfatte utskifting av ventilasjon og el. anlegg i plan U. Dette har gjort det nødvendig å redusere løpende høgskolevirksomhet i underetasjen. De store studentgruppene på IMT (dvs. Cisco og Fargelab) gjennomføres på Mustad, basert på sambruk. Statsbygg bidrar med fast beløp til kostnadsdekning. Sammen med andre krav fra brukermiljøene spesielt IMT og IT, får høgskolen tilleggskostnader på 7,7 mill.kr, hvorav 4,4 mill.kr blir husleieberegnet og 3,3 mill.kr blir betalt som et engangstilskudd til Statsbygg i Innflytting undervisningsfløy Innflytting for øvrig med oppstart prøvedrift. Nybygg på campus. HiG har fått utarbeidet skreddersydd forprosjekt for et nybygg på 4500 kvm (laboratorier TØ, felles undervisnings- og arbeidsrom for studenter og felles kontorer). Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 18/20

19 HiGs andel av forprosjektet er ca. 1,9 mill. kr. Ved bygging håper vi disse kostnadene kan inngå i byggeprosjektet og finansieringen der. I forslag til ny behandling av TB vurderes nå den økonomiske usikkerheten som så stor at et slikt nybygg ikke bestilles nå, men avventer neste rullering av TB sommeren Målsettingen er å få til et slikt nybygg for å sikre et kompakt attraktivt campus. Inntil videre vil vi søke å leie midlertidige lokaler i Mustad næringspark. HiG er ikke i stand til å tilby prioriterte Det gjøres en helhetlig faglige satsninger en god/felles lokalisering vurdering av hvordan i en midlertidig periode til nybygg er arealene kan benyttes for å M realisert. støtte den faglige aktiviteten. HiG klarer ikke å finansiere nybygg Tett økonomisk oppfølging av avdelingene, særlig utviklingsarbeidet ved HOS. M HiGs strategi for Sektormål 4: 1. Strategi: Gjennomføre interne styringsdialoger Kommentar: Planlegges gjennomført etter at Rapport og planer er sendt KD (første gang mars/april 2014) 2. Strategi: Videreutvikle leveranseavtaler og internkontrollsystemer Kommentar: HMS-håndbok er etablert, med internkontrollsystem og risikovurderinger. everanseavtale er inngått mellom økonomiseksjonen og HOS. 3. Strategi: Gjennomføre en statusanalyse av administrative tjenester for å a. drive løpende utviklingsarbeid i samspill med fagavdelingene b. sikre god forankring av rutiner og kultur for samhandling med avdelingene Kommentar: IMT har igangsatt tiltak for å utvikle og effektivisere sin administrasjon. Studieseksjonen planlegger et årshjul for systematiske møtepunkter med avdelingene. 4. Strategi: Videreutvikle IT som effektiviserende verktøy (administrasjon og undervisning) Kommentar: Ikke noe konkret iverksatt. 5. Strategi: Gjennomføre handlingsplan for offentlige innkjøp og e-handel Kommentar: Dette arbeidet er forsinket. 26,79 % av alle fakturaer til UH-sektoren kom som elektroniske fakturaer denne måneden. Høgskolen i Gjøvik ligger på topp med en andel elektroniske fakturaer på 52,89 %. 6. Strategi: Utvikle plan for rekruttering av kompetent, mangfoldig arbeidskraft Kommentar: Ikke iverksatt. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 19/20

20 HiGs HMS-mål for 2012/13 Styret har vedtatt separate mål for høgskolens HMS-arbeid. Disse er ikke innarbeidet i den øvrige målstrukturen for HiG, men høgskolen finner det hensiktsmessig å tilføye dette i Tertialrapport 2. HMS-mål 1: Innen utgangen av 2013 skal HiGs HMS-system forbedres slik at det tilfredsstiller internkontrollforskriftens krav Status: Det er etablert et HMS-system med basis i HiGs nettbaserte HMS-håndbok. I håndboken finner man oversikt over organisering, ansvar og mål for HMS, rutiner for bl.a. risikokartlegging, utarbeidelse av handlingsplaner og avvikshåndtering. Det gjenstår å finne en god løsning på årlig gjennomgang av HMS-systemet. Dokumentasjon som følger av aktivitetene samles inntil videre på et fellesområde hvor kun personalseksjonen, hovedverneombudet og rådgiver i høgskoledirektørens stab har tilgang. Utfordringen for HiG er å implementere og omdanne de ulike rutinene til praktisk handling. HMS-mål 2: Nærværsprosent på 95 Status: Nærværsprosenten var på 94,7 ved utgangen av første halvår 2013 (samlet sykefravær = 5,3 %). Delmål a: Gjennomføre risikoanalyser i alle avdelinger Status: Det er gjennomført risikoanalyser for avdeling HOS, IMT og deler av FA (bibliotek, renhold, drift samt for kontorarbeidsplasser i C-fløyen). I tillegg har det pågått arbeid med risikoanalyser ved laboratoriene til TØ. Delmål b: Etablere handlingsplaner for HMS i alle avdelinger Status: Det er utarbeidet HMS-handlingsplaner for HiG overordnet, avdeling HOS og deler av FA (bibliotek, renhold, drift, kontorarbeidsplasser i C-fløyen). Delmål c: 100 % gjennomføring av medarbeidersamtaler Status: I FA er det gjennomført 2 medarbeidersamtaler første halvår. Resten planlegges høsten Fagavdelingene har ikke rapportert status. Delmål d: Revidere høgskolens beredskapsplan Status: Revidering av beredskapsplanen var nær ferdigstillelse ved utløpet av 2. tertial. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 20/20

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014 Høgskolen i Hedmark Halvårsrapport for første halvår 2014 17.9.2014 Innhold Sektormål 1... 3 Virksomhetsmål 1.1... 3 Virksomhetsmål 1.2... 8 Virksomhetsmål 1.3... 13 Virksomhetsmål 1.4... 16 Sektormål

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012

Rapport og planer 2011-2012 Rapport og planer 2011-2012 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 2. Resultatrapportering 3 2.1 Rapportering på mål for 2011 3 2.1.1 Sektormål 1 Utdanning 3 2.1.2 Virksomhetsmål 1.1 7 2.1.3 Virksomhetsmål

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 13. mars 2015

ÅRSRAPPORT 2014 13. mars 2015 ÅRSRAPPORT 2014 13. mars 2015 1. Styrets beretning... 4 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3. Årets aktiviteter og resultater... 10 3.1 Utdanning... 10 3.1.1 Resultat nasjonale styringsparametre

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer