Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 I Tertialrapport 2/2013 rapporteres status per 31. august for høgskolens arbeid med å realisere virksomhetsmålene. I rapporten omtales avdelingenes status for kvantitative og kvalitative styringsparametre, samt hvilke tiltak som er gjort for å realisere strategiene. I rapporten er avdelingsnavnene forkortet slik: HOS: Avdeling for helse, omsorg og sykepleie IMT: Avdeling for informatikk og medieteknikk TØ: Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse I risikotabellene betyr rød tekst/tall, nye vurderinger i forhold til tidligere. For første gang rapporteres HMS-målene også. Disse kommer til slutt i rapporten. 1 Planer for Ramme Visjon Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé HiG skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling på høyt internasjonalt nivå. HiG skal ha sin basis i bachelor- og masterutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, informatikk, media, økonomi og ledelse. Gjennom dialog med samfunns- og arbeidsliv og studenter, tverrfaglighet og internasjonalisering, skal HiG bidra til verdiskaping som en løsningsorientert, og fleksibel aktør og samarbeidspartner. Verdigrunnlag HiGs virksomhet skal kjennetegnes av en åpen og tverrfaglig kultur basert på en høy faglig standard og etisk yrkesutøvelse. Gjennom samfunnsrelevant og profesjonell virksomhet skal HiG bidra til et bærekraftig samfunn. Overordnede utviklingsretninger Høgskolen skal videreutvikle fagområdene som allerede er etablert. For å sikre samfunnsrelevans og kvalitet i utdanning og forskning skal samarbeid med samfunns- og arbeidsliv videreutvikles. Styrket internasjonalisering er en viktig del av denne strategien. Avdelingene skal spisse sin faglige aktivitet, samtidig som tverrfaglighet utvikles for å løse samfunnets utfordringer. For å sikre en økonomisk bærekraftig høgskole legges det opp til en moderat vekststrategi, og en sterk satsing på utvikling av den fysiske infrastruktur. Av kostnadsdrivende strategier skal campusutvikling prioriteres i første del av planperioden. Høgskolen skal utvikles til å bli en attraktiv campus preget av godt læringsmiljø og høyt faglig nivå. HiG skal være: en anerkjent utdanningsinstitusjon og attraktiv samarbeidspartner for samfunns- og arbeidsliv Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 1/20

2 en internasjonalt anerkjent aktør på informasjonssikkerhet og medieteknologi en nasjonalt anerkjent aktør innen: o innovasjon i omsorgsfeltet o universell utforming o bærekraftig teknologi og ledelse i teknologibedrifter en attraktiv campus i et fremtidig universitet i Innlandet 1.2 Virksomhetsmål og strategier Sektormål 1 fra KD: UH skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal videreutvikle studieprogram med vekt på indre sammenheng, progresjon og samfunnsrelevans Antall avvik i iverksatte studieprogram pr. studieår på plan- og emnenivå behandlet i studienemnda Kommentar til kvantitative parametere Ambisjonsnivået er null, da planverket er kontrakten med studenten. Disse endringer har etter søknad og vurdering i studienemnda blitt godkjent, da en anså det som en kvalitetsforbedring av studiet. Endringene er også godkjent/ avtalt med de aktuelle studentene. Endringene gjelder: Endring av vurderingsform i IMT1241 Grunnleggende programmering i Java. Inngår i flere studieprogram, bl.a. Bachelor i webutvikling. Søknad om endring i Bachelor i fornybar energi. Endring i vurderingsform for emne MH4031 (Master i helsefremmende og forebyggende lokalsamfunnsarbeid). To nye emner på Bachelor i webutvikling må endre undervisningsspråk til høsten pga. endring av emneansvarlig. Vurdere resultater fra student- og kandidatundersøkelser: Det gjennomføres ikke en egen undersøkelse ved HiG, fordi en avventer NOKUTs sentrale studentundersøkelse om studiekvalitet høsten HOS har iverksatt revisjon av studieplan for Bachelor i sykepleie. Avdelingen har gjennomført seminar for alle studieprogramansvarlige med fokus på oppfølging av strategisk plan. IMT har startet et kompetansehevingsprosjekt for informatikkutdanningene for å videreutvikle disse utdanningene i tråd med næringslivets behov. Utviklet studieplan for Master i interaksjonsdesign. Det er ansatt en person med god bransjekunnskap og stort nettverk for å styrke Bachelor i medieledelse og innovasjon. Det er også satt i gang et forsøk med å samle de tre kullene til felles fagkvelder for å styrke indre samhold og faglig forståelse i denne bachelorutdanningen. NISlab har startet en revisjon av Master i Informasjonssikkerhet med målsetting om en tydeliggjøring av profilen på studieretningene og å lette avdelingens administrasjon og ressursplanlegging. TØ planlegger gjennomgang av ingeniørprogrammene og økonomiprogrammene for å tilpasse utdanningene for behov i markedet, forskningsaktiviteten ved avdelingen og videre til fremtidige masterutdanninger. Avdeling vurderer opprettelse av et bachelorprogram for Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 2/20

3 økonomiingeniør. TØ utreder muligheten for å etablere siviløkonomutdanning i samarbeid med næringslivsnettverket. øpende diskusjoner om HiGs studieprogram er i liten grad relevante utdanningene med RSA, for samfunnets behov bransjeorganisasjoner og nettverk VM HiG skal utnytte tverrfaglighet mellom fagmiljøene innen bærekraft, universell utforming og innovasjon Vurdere HiGs fokus på bærekraft, universell utforming og innovasjon: Høgskolens ledergruppe er i prosess med oppfølging i ledermøter og seminar. TØ (80 %) og HOS (20 %) har ansatt en professor innenfor fagområdet innovasjon, delt mellom avdelingene. Innovasjon og kreativitetskurs (3IKK), som er obligatorisk for alle førsteårsstudenter er digitalisert, og skal være klart for alle førsteårsstudenter høsten En stor del av planleggingen av Idelab2013 er gjennomført i 2. tertial, og skal gjennomføres som et obligatorisk arbeidskrav for alle 2. års bachelorstudenter høsten Ny bachelorutdanning i ergoterapi er startet opp høsten Universell utforming skal være et vesentlig innslag i denne utdanningen. Utnytte Avdelingenes fagmiljø klarer ikke å definere forskningslaboratoriene som felles, tverrfaglige prosjekt felles møteplasser Noe endring i risikobildet per 1. tertial (lavere sannsynlighet). VM HiGs utdanninger skal ha et tydelig internasjonalt perspektiv Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende min. 3 mnd) Kommentar til kvantitative styringsparametere Ikke alle som er ute på opphold blir registrert i DBH siden lengden på oppholdet er for kort. Enhet for internasjonalisering synliggjør dette i tabellen under som viser de facto studenter utveksling inn/ ut: Alle utvekslingsstudenter (uavhengig av lengde på oppholdet) Inn Ut Totalt Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 3/20

4 Offisielle DBH tall for inn og ut: DBH utvekslingsstudenter rapportert for vårsemesteret 2013 den Inn DBH Ut DBH Totalt Alle avdelinger ved HiG har det siste året videreutviklet sitt internasjonale utdanningssamarbeid: edergruppen har sammen med internasjonal enhet startet arbeidet med en delplan for internasjonal strategi for HiG. Planen er en oppfølging av økt fokus på internasjonalisering i strategisk plan. HOS har etablert et samarbeid med Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUC) Tumaini University i Moshi, Tanzania. Dette samarbeidet er målrettet utover mobilitet, hvor man har god faglig kontakt og planlegger studiesamarbeid og faglig samarbeid. HOS og KCMUC jobbet også sammen på en prosjektsøknad (NORAD) i første tertial Søknaden ble avslått. HOS jobber videre med et tettere samarbeid både faglig og utdanningsmessig sammen med Tumaini. De første studentene fra HiG reiser til Moshi i oktober og det planlegges et besøk fra HiG i slutten av oktober. TØ har videreutviklet sitt samarbeid gjennom Eurasia-prosjektet med Kiev Polytechnic Institute, National Technical University of Ukraine (KPI NTUU), Kiev. Flere studenter er tatt opp til studier på HiG gjennom programmet, faglig samarbeid, utviklings- og forskningssamarbeid pågår og KPI Norwegian earning Center ble åpnet i april. IMT har fortsatt utviklingen av dobbeltgradssamarbeid med South China University of Technology (SCUT) og Wuhan University of Technology (WUT) i Kina, samt med Université Jean Monnet (UJM) i Frankrike. For å samarbeide med SCUT og UJM har IMT fått prosjektmidler fra Senter for internasjonalisering i utdanning (SIU). IMT jobber også godt med prosjektet Higher Education, Research and Development in the Western Balkans (HERD) som hvert semester generer 10 utvekslingsstudenter til HiG. Noen master og ph.d.- kandidater har også blitt tatt opp gjennom prosjektet. I tillegg støtter prosjektet utviklingssamarbeid i IKT-sektoren gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og næringslivet i Makedonia, Albania og Kosovo (MAK-landene). IMTs masterutdanninger undervises på engelsk, og i tillegg 3 studieår på 3 bachelorprogram. TØ og IMT har i 2013 inngått samarbeid om å ansette en person i India for å etablere institusjonskontakter med tanke på studentutveksling, og rekruttering. Rekrutteringen via agenten i India har fungert greit. 7 studenter begynte på MSUMA 2 studenter på MixD og 2 studenter på MIS H13. Det planlegges ny reise til India i begynnelsen av 1. tertial 2014 for å jobbe videre med rekruttering og eventuelle institusjonskontakter. Studyink-samarbeidet fortsetter med felles markedsføring, søknadsfrister og institusjonskontakter i Kina. Utfordringen til alle avdelingene er å få engasjert flere fagmiljøer, slik at alle utdanningene ved HiG får et tydelig internasjonalt perspektiv. Dette er et arbeid med langsiktig perspektiv. HiG er i en prosess for å evaluere samarbeidsformen i Studyink. Via egne ansatte har HiG flere kontakter som TØ og IMT prioriterer å samarbeide med. HiGs utdanninger gir et læringsutbytte som Faglige samarbeidsprosjekt i i liten grad ivaretar et internasjonalt samarbeid med studienemnd Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 4/20

5 perspektiv og internasjonalt kontor VM Ved HiG skal andelen studenter som fullfører sin bachelorutdanning på normert tid, ligge over gjennomsnittet for tilsvarende studieprogram i sektoren Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) 45 % 38 % * 45 % 47 % Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid(%) 0 0 * 30 % 30 % Andel masterstudenter som er rekruttert fra HiGs egen 23 % 32 % ** 35 % 40 % bachelorprogram Antall ph.d.-studenter rekruttert fra HiGs egne masterutdanninger Kommentar til kvantitative styringsparametere *Tall for 2013 foreligger i KDs tilstandsrapport for 2013, og vil bli kommentert i Tertialrapport 1/2014. **Vil bli kommentert i årsrapporten. Andel studenter nasjonalt på alle heltids bachelorutdanninger som gjennomførte på normert tid i 2012, var 51,3 %. Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD) o Vurdering av oppnådd læringsutbytte gis nærmere beskrivelse i tertialrapport 2/2013. For stor andel studenter fullfører ikke på normert tid Mobilisere hele organisasjonen for økt studentgjennomføring M VM HiG skal arbeide for å etablere forskerutdanninger med tydelig profil rettet mot pasientsikkerhet og bærekraftig teknologi Andel uteksaminerte doktorgradskandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere* Antall disputaser på eget ph.d.- program Computer Science *Rapporteres ikke per tertial, kun i årsrapport. HiG begynte opptak til eget program, først i Kommentar til kvantitative styringsparametere Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 5/20

6 Ingen disputaser er gjennomført per 2. tertial. Det er planlagt 2 disputaser i 3. tertial. Vurdere utviklingen av arbeidet for å etablere forskerutdanninger med tydelige profil rettet mot pasientsikkerhet og bærekraftig teknologi: HOS har gjennomført en intern utredning om pasientsikkerhet som område for ph.d. Denne vil danne grunnlag for videre oppfølging. TØ arbeider for å finne nasjonale partnere for å etablere en fremtidig forskerutdanning innen fagområdet Sustainable Technology. Høgskolen klarer ikke å etablere en tilstrekkelig faglig "kritisk masse" Tydelig prioritering av avdelingenes økonomiske og faglige ressurser M VM HiG skal rekruttere flere kvalifiserte primærsøkere og ekspandere til studenter Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr. planlagt studieplass 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 Antall registrerte studenter* *Status per Telletidspunkter for offisiell statistikk er Kommentar til kvantitative styringsparametere HiG hadde 1188 kvalifiserte 1.prioritetssøkere, og budsjettert med 849 studieplasser, som utgjør 1,4 kvalifiserte 1.prioritetssøker per studieplass. I Samordna opptak hadde HiG 1,9 (1,7 i 2012) primærsøkere per studieplass, en betydelig økning i forhold til 2012, og som har resultert i en positiv utvikling i antallet kvalifiserte søkere per studieplass. I lokalt opptak er det 486 studieplasser med 2,0 søkere per studieplass. Totalt er det en økning fra 2091 søkere i 2012 til 2597 søkere (24,2 %) i Telletidspunkt for styringsparameteren "Registrerte studenter" er 1. oktober. Registrerte studenter våren 2013 var 2639 mot 2400 våren HOS vil øke med 75 heltidsstudenter innen ergoterapi i perioden. IMT har prioritert å øke antall studenter på eksisterende studieprogram. HiG har for stor andel ikke kvalifiserte førstevalgsøkere til sine studieprogram Styrket markedsføring og informasjon om HiGs utdanninger M HiG klarer ikke å øke sin utdanningskapasitet HiG har ikke fysiske rammebetingelser for å øke studenttallet i tråd med ambisjonen Tydelig prioritering av avdelingenes økonomiske og faglige ressurser Målrettet arbeid for nybygg M Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 6/20

7 HiGs strategier for Sektormål 1: 1. Strategi: Styrke utdanningsledelse på alle nivå Kommentar: Fra 1. august har HOS satt av minimum 20 % stillingsressurs til hver ansatt med rollen "Studieprogramansvarlig" (SPA). TØ har en mer fleksibel tildeling av ressurser i denne rollen. IMT innfører samme ordning som HOS fra IMT har gjennomført en prosess med studieprogramansvarlige for å optimalisere rolleutførelsen. 2. Strategi: Samordne HiGs tjeneste innen teknologistøttet pedagogikk (earningab) Kommentar: Det er planlagt felles seminar for HiG/ HH/ Hi høsten 2013 for oppfølging av SAK-prosjekter på dette området. 3. Strategi: Videreutvikle biblioteket som et læringssenter Kommentar: Se under pkt. 2. En teknisk løsning for ubemannet åpningstid ( og , samt lørdag og søndag ) vil bli realisert i løpet av høsten, finansiert innenfor eget budsjett. Bibliotekets åpningstid blir med dette utvidet fra 51,5 timer til 109 timer pr. uke. 4. Strategi: Styrke førstelektorprogrammet Kommentar: En person, som fikk stipend i 2011, har levert søknad om opprykk. Ingen søknader om stipend ble godkjent i 2. tertial. 5. Strategi: Utvikle og formalisere interne tverrfaglige møtearenaer Kommentar: Ingen nye er igangsatt. Kvalitetsseminar gjennomføres årlig, og Forum for studieprogramansvarlige hvert semester. 6. Strategi: Gjennomføre prosjektet for økt gjennomstrømning (iforkant) Kommentar: I drift. En underveisevaluering vil bli gitt i årsrapporten. 7. Strategi: Arbeide for etablering av et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) Kommentar: HOS har i samarbeid med Medisinsk fakultet ved UiO og HiOA satt i gang prosess for å kvalifisere til Senter for Fremragende Utdanning. Høgskolen i Gjøvik ble invitert inn av UiO med utgangspunkt i kompetanse og anerkjennelse innen simulering og sykepleie. Søknadsfrist 12. mai. Søknaden ble kvalifisert som en av 8 søknader til finalerunden i august (totalt 23 søknader). 8. Strategi: Arbeide for at alle ph.d.-kandidater tilknyttes en forskerskole Kommentar: Høsten 2013 er 18 ph.d.-kandidater ved HiGs egen ph.d.-utdanning tilknyttet Research School of Computer and Information Security (COIN). Dekanen arbeider med å søke finansiering til forskerskolekonsortier for informatikk. 9. Strategi: Videreutvikle metoder for å kartlegge studieprogrammenes samfunnsrelevans og internasjonale kvalitet Kommentar: Det er gjennomført ett møte i høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Studienemnda planlegger en revisjon av opplegget for syklisk evaluering av studieprogram. Flere typer kartlegging vurderes: I hvilken grad våre studenter får jobb, grad av samarbeid med arbeids- og samfunnsliv i utviklingen av studieprogrammene, økt internasjonalt fokus i studie- og fagplaner, alumnivirksomhet med mer. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 7/20

8 Sektormål 2 fra KD: UH skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal øke antall publiseringspoeng med 25 % Antall publikasjonspoeng* 71,8 88, Antall eksternfinansierte rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoc) * Pr august 2013 er det registrert totalt 67 publikasjoner som gir totalt 35 publikasjonspoeng. I august 2012 var det registrert 64 publikasjoner og 40,4 publikasjonspoeng. Kommentar til kvantitative parametere TØ hadde en sterk økning i antall publikasjonspoeng i 2012, og det forventes at økningen skal fortsette i IMT regner med å nå ambisjonsnivået i HOS: Positiv prognose per 2. tertial. Til antall eksternt finansierte rekrutteringsstillinger regnes EU-finansiering, Forskningsrådet, finansiering av egen arbeidsgiver (ikke HiG), selvfinansierte, Utenriksdepartementet (HERDprosjektet), samt Eidsiva (2). TØ: 2 næringslivs-ph.d. med planlagt oppstart høsten (knyttet til Universitetet i Agder). Vurdere resultatoppnåelse på forskning innen informatikk, teknologi, helse og omsorg (KD): HOS: Samarbeidsavtale mellom avdelingen og Senter for innovasjon i tjenesteyting (Hi) og Alderspsykiatrisk forskningssenter (Sykehuset Innlandet HF) forventes å bidra til å øke kvalitet og flere publikasjoner. IMT har økt publiseringsaktiviteten sammenlignet med tidligere år. Vurdere forskningstildelinger regionalt, nasjonalt og internasjonalt: HOS har startet opp arbeidet i NFR-prosjektet «Evaluering av samhandlingsreformen» ved Senter for omsorgsforskning, Østlandet. TØ har blitt partner i et EU-prosjekt innenfor produksjonsteknikk, og har også blitt partner i et større BIA-prosjekt (samarbeidsprosjekt mellom Forskningsrådet, HiG og en industribedrift innen området Brukerstyrt innovasjonarena). Avdelingen har i tillegg fått et prosjekt fra Regionalt forskningsfond på 5 mill. kr innen Sustainable Manufacturing. IMT har fått i oppgave å lede den nasjonale forskerskolen i informasjonssikkerhet. Dette arbeidet startet opp i 1. tertial Avtale om prosjektet HYPERCEPT ble signert i 1. tertial (18 mill. over 3-4 år). Avdelingen vil innen kort tid signere Grant Agreement for et nytt EU prosjekt, INGRESS. I tillegg har man fått tilslag på et nytt prosjekt, og er nå i forhandlinger med ERA-NET (Samarbeid mellom forskningsprogram i Europa). Styrke forskningsledelse og øke eksternt finansierte Fagmiljøene har for lav forskningsprosjekter. forskningsproduksjon Økt fokus på publisering i tidsskrift på nivå 2. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 8/20

9 VM HiGs forskningsaktivitet skal styrke kvaliteten i utdanningene Vurdere fordelingen av rekrutteringsstillinger innenfor HiGs satsingsområder: TØ er tildelt 4 rekrutteringsstillinger. IMT er tildelt 2 nye KD-stipendiatstillinger i 2013, til sammen 8. HOS har tilsatt 2 KD-stipendiater, en innen teknologidrevet tjenesteinnovasjon i omsorgsfeltet, og en innen ergoterapi. Vurdere samspill mellom forskning og utdanning (KD): HOS viser til samarbeidet om å utvikle en SFU-søknad, som i all vesentlighet omfatter kunnskapsbasert utvikling mellom forskning, utdanning og praksis. HOS: Professorat i kombinasjonsstilling med Alderspsykiatrisk forskningssenter (Sykehuset Innlandet) ble tilsatt i januar. TØs utvikling av FoU-aktiviteter i samarbeid med næringslivet knyttet til laboratoriene, styrker sammenhengen mellom utdanning og FoU. IMT allokerer professorer for undervisning både på bachelornivå og masternivå. Det arbeides for å øke studentdeltakelse i avdelingens forskningsprosjekter, for eksempel ved å definere bacheloroppgaver innen rammen av avdelingens forskningsprosjekter. Studenter på masternivå har fått akseptert artikler. Utnytte forskningslaboratorier som Fagmiljøenes forskningsaktivitet trekkes i møteplass mellom studenter liten grad inn i utdanningsvirksomheten og fagpersonale om forskning og utdanning VM Flere fagmiljø ved HiG skal delta i EU-finansierte aktiviteter EU-inntekter NFR-inntekter Antall EU-finansierte stipendiater Antall vitenskapelig ansatte som deltar i EU-prosjekter (ekskl. stipendiater) Tall i 1000 kr Kommentar til kvantitative parametere EU-inntekter: Det er IMT og TØ som har hatt EU-inntekter i 2. tertial. NFR-inntekter: HOS sitt ambisjonsnivå for NFR-inntekter i 2013 er 3250, TØ (0), IMT (579) (tall i 1000 kr). EU-finansierte stipendiater er knyttet til IMT. Prosjektet HYPERCEPT, finansiert av EUs 7. rammeprogram finansierer alene 6 ph.d.-kandidater. Ansatte i EU-prosjekter Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 9/20

10 o o o HOS: Har sammen med IMT vært involvert i søknad om EU-prosjekt (TAS-3), resultat foreløpig ikke avklart. TØ: (3 personer innen SUPIGHT), og vil i løpet av 2013 være involvert i to løpende EU-prosjekter. IMT: 11 ansatte Utvikle fagmiljøenes For få fagmiljø prioriterer å søke kompetanse i å utforme EUsøknader M partnerskap til EU-prosjekter VM HiG skal arbeide for etablering av Senter for Fremragende Forskning (SFF), innen informatikk eller informasjonssikkerhet IMT posisjonerer seg i første omgang i forhold til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og til Strategiske høyskoleprosjekter (SHP) som har utlysninger med søknadsfrist første kvartal For SFI er det en prekvalifiseringsrunde i oktober. Andre UH-institusjoner utkonkurrerer HiG Målbevisst nettverksbygging H Ingen endring av risikobildet per 2. tertial. VM HiG skal styrke Senter for omsorgsforskning Senter for omsorgsforskning har formalisert et samarbeid med Senter for innovasjon i tjenesteyting (Hi). Et nytt KD-stipendiat er lagt til senteret for å styrke forskning på teknologistøttet tjenesteutvikling. Senter for omsorgsforskning er i Stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorg» tiltenkt nye nasjonale oppgaver: Dokumentasjonssenter for følgeforskning, formidling og spredning av innovasjonsprosjekter i kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Dette arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med de fire andre omsorgsforskningssentrene. I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt tildeling av 5 mill. kr (halvårseffekt) i 2013 for å ivareta disse oppgavene. HOS har ikke mottatt oppdragsbrev fra NFR per 2. tertial. HiG makter ikke å skape aktivitet og Avdelingen prioriterer oppdrag som berettiger senteret senterets virksomhet høyt M Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 10/20

11 VM HiG skal styrke forskningssamarbeidet med NCE Raufoss Vurdering av arbeidet, bl. a. antall felles søknader til, og antall tilsagn, fra NFR og EU. HOS har iverksatt en prosess i samarbeid med Sintef/ Raufoss Manufacturing/ NCE og Senter for innovasjon i tjenesteyting for å utvikle et "SFI liknende" prosjekt med Innlandet som en nasjonal pilot. Prosjektet er tenkt å bidra til forskningsbasert innovasjon for å styrke utviklingen av en fremragende offentlig sektor i samspill med privat næringsutvikling. En arbeidsgruppe arbeider med søknad til Regionalt forskningsfond (RFF) med frist i oktober TØ vil øke sitt forskningssamarbeid med NCE-institusjonene Høgskolene i Ålesund, Buskerud og Universitetet i Agder innenfor områdene innovasjon og muligheter for bedriftsetableringer ved hjelp av de ulike NCE'enes fagekspertise. IMT og TØ deltar i et EU-prosjekt sammen med NCE-Raufoss (Supight) om lettvekts materialer, og er i samtaler med NCE-Raufoss om deltakelse i en SFI (Senter for fremragende innovasjon). IMT og TØ har tatt initiativ til å knytte arbeidet med å etablere en forskerskole i teknologi (NRST, Norwegian Research School in Technology) sammen med GCE-initiativet (Global Centre of Excellence) til NCE-institusjonene NCE-Raufoss, NCE-Node (Agder), NCE- Maritime (Ålesund), NCE-Systems Engineering Kongsberg. En finner ikke fram til samarbeidsprosjekter som er interessante for begge parter Dialog og faglig nettverksbygging HiGs strategi for sektormål 2 1. Strategi: Styrke forskningsledelse og forskningsadministrasjon Kommentar: Tilsatt viserektor for forskning (20 %). Høgskolen i Gjøvik er nå representert i arbeidsutvalget for Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA). Studie- og forskningsdirektør er medlem av Forskningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Tre ansatte har gjennomført opplæring i budsjettoppfølging av EU-prosjekter. 2. Strategi: Øke med 20 eksternt finansierte rekrutteringsstillinger Kommentar: HOS og TØ har ingen nye i 2. tertial. IMT har økt med Strategi: Starte et stort tverrfaglig forskningsprosjekt som inkluderer alle avdelingene Kommentar: Arbeid med å skrive en SHP-søknad (Strategisk høgskoleprosjekt) innen pasientsikkerhet er igangsatt. 4. Strategi: Utrede etablering av et strategisk FoU-råd Kommentar: Arbeidet er igangsatt, og er satt på agendaen for Viserektor for forskning. 5. Strategi: Utrede implementering av Det europeiske charteret for forskere Kommentar: Ikke igangsatt. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 11/20

12 Sektormål 3 fra KD: UH skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling og innovasjon og verdiskaping HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv øke BOA utenom EU og NFR med 25 % Andel inntekter fra BOA utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR 5,22 4,33 4,24 5,2 5,8 (KD) (% av totale driftsinntekter) Prosentvis endring fra året før i BOA utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR % -2,08 % 11 % 12 % Kommentarer til kvantitativ styringsparametere Resultat for 2013 representerer kun 2. tertial 2013: Andelen er beregnet ut fra inntektsført BOA (7 516 )/ totale driftsinntekter ( ). Avdelingsvis inntektsført BOA utenom EU/NFR i 2. tertial var HOS: 802, IMT: 447, TØ: Prosentvis endring sammenligner 2. tertial 2013 med hele året HiG har sammen med Hi vunnet anbudskonkurransen fra Kommunal og regionaldepartementet (KRD) om gjennomføring av Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren (30 studiepoeng). Finansiering for ett driftsår (2014), 1,5 mill fulgte tildelingen (fullfinansiert). Avdelingene prioriterer HiG klarer ikke å tilby forsknings- eller utviklingen av bestemte utdanningsprosjekt som etterspørres tilbud mot bestemte nisjer HiG når ikke opp i konkurransen om oppdrag innen forskning eller utdanning Avdelingene styrker sin konkurranseevne innenfor prioriterte områder VM HiG skal skaffe ekstern finansiering til fire førstekompetansestillinger som samarbeider med relevante samfunnsaktører Vurdering av arbeidet HOS: Det viktigste sporet for HOS er å se dette i sammenheng med samarbeidet med Hi for å etablere Nasjonalt kompetansesenter for innovasjon i kommunesektoren til Innlandet (ref. KRDs innovasjonsstrategi for kommunene «Nye veger til framtidas velferd»). IMT: Arbeidet med å etablere et forsknings- og kompetanseutviklingssenter innen cyber- og informasjonssikkerhet har fortsatt i 2. tertial. En intensjonserklæring om et Center for Cyber and Information Security ble lansert i juni. Senteret ligger an til å føre med seg eksternfinansierte stillinger innen informasjonssikkerhet. Det arbeides nå med å få til basisfinansiering for senteret. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 12/20

13 TØ forventer at pågående arbeid skal gi 2 ansatte med ekstern finansiering. Høgskolen klarer ikke å utvikle prosjekt som i tilstrekkelig grad interesserer eksterne partnere Prioritere nettverksbygging innen de strategiske satsingsområdene VM HiG skal styrke sitt omdømme og sin formidling av resultater Kvantitative styringsparametre Resultat Ambisjonsnivå Antall oppslag digitale medier Nasjonal rangering på Webometrics Topp 15 Topp 15 Kommentar til kvantitative styringsparametere Oppslag i medier er fra Meltwater noe lavt i forhold til målsetting Webometrics per 11. september norske høyere utdanningsinstitusjoner (16 per 1. tertial) Data for HiG registrert i Current Research Information System In Norway (CRISTIN) synliggjør fagansattes registrerte aktivitet på konferanser mm ved utgangen av 2. tertial: HiG * Konferansebidrag og faglig presentasjon Vitenskapelig foredrag Populærvitenskapelig foredrag Poster HOS Konferansebidrag og faglig presentasjon Vitenskapelig foredrag Populærvitenskapelig foredrag Poster TØ Konferansebidrag og faglig presentasjon Vitenskapelig foredrag Populærvitenskapelig foredrag Poster Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 13/20

14 IMT Konferansebidrag og faglig presentasjon Vitenskapelig foredrag Populærvitenskapelig foredrag Poster * Tall pr. august 2013 Vurdering av arbeidet Senter for omsorgsforskning og Arena Ny Omsorg er omtalt i Stortingsmelding Meld. St. 29. Senter for omsorgsforskning er representert i Topplederforum for HelseOmsorg-21, et nasjonalt forum etablert av helseministeren for utvikling av forsknings- og innovasjonsstrategi for helsetjenesten. Dekan ved HOS er oppnevnt i arbeidsgruppe (Kunnskapssystemet) som en del av det nasjonale arbeidet med HelseOmsorg21-strategien. (www.helseomsorg21.no) IMT har arbeidet hardt for å få forankring for Center for Cyber and Information Security (CCIS) på politisk nivå. Resultatet av dette er at CCIS framheves som en viktig strategisk satsning for Norge som nasjon i Melding til Stortinget 21 ( ) Terrorberedskap og Melding til Stortinget 29 ( ) Samfunnssikkerhet. I tillegg trekkes senteret nå fram som et nasjonalt tyngdepunkt i Nasjonal strategi for IKT-forskning og utvikling (Strategi ). Arbeidet med CCIS søkes konsolidert med diverse faglige aktiviteter og møter, samt med å skaffe statlig basisfinansiering. Fagmiljøene bidrar ikke til å synliggjøre resultatene av sin forskningsaktivitet Etablere insentiv ordninger for økt formidling VM HiG skal, i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, øke eksterne inntekter fra høgskolens etter- og videreutdanningsaktivitet med 25 % M Antall studentenheter innen eksternt finansiert etterutdanning* 4,8 2,5 Ikke tall 4 6 Antall eksternt finansierte 60- studiepoengsenheter (nye- ikke gjentak)* 73,4 87,4 Ikke tall *Rapporteres kun i årsrapport for hele 2013 Kommentar til kvantitative styringsparametere Tall for eksternt finansierte utdanninger rapporteres februar 2014 (Rapport og planer ) Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD) Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 14/20

15 HOS gjennomførte i februar 2013 «Nærvær-seminar» for eksterne deltakere i tilknytning til videreutdanning i Mindfullness. TØ har inngått samarbeid med Folkeuniversitetet om etter- og videreutdanningstilbud. IMT samarbeider med Politihøgskolen for å utvikle en felles erfaringsbasert masterutdanning i digital kriminalitet for norsk politi. Fleksibel utdanning (KD) IMT og TØ vurderer at behovet for tilrettelagt utdanning er økende, og det blir avgjørende å styrke kvaliteten på disse tilbudene for å sikre en god gjennomstrømming. Det er opprettet en arbeidsgruppe for formålet. TØ vil ansette en person i 50 % stilling som skal jobbe direkte mot studentene i forhold motivasjon og støtte. IMT: Avdelingen har fokus på fleksibilisering av masterutdanningene. Det gjøres et utviklingsarbeid for å tilrettelegge Master i interaksjonsdesign som et fleksibelt studietilbud. HOS: Utvikler nye pedagogiske metoder inne e-læring for utdanningsporteføljen. Arbeidet vil bli intensivert i Avdelingene prioriterer HiG klarer ikke å tilby etter- eller utviklingen av bestemte videreutdanning som er etterspurt tilbud mot bestemte bransjer HiG når ikke opp i konkurransen om ettereller videreutdanningsoppdrag Avdelingene styrker sin konkurranseevne innenfor prioriterte områder Ingen endring av risikobildet per 2. tertial. VM Innovasjonsprosesser skal være en integrert del av høgskolens virksomhet, og studenter og ansatte skal ha tilgang til gode interne og eksterne systemer for realisering av innovasjonsideer Antall mottatte forretningsideer Kommentar til kvantitative styringsparametere Alle bachelorstudenter ved HiG gjennomfører 3 timers innovasjons- og kreativitetskurs (3IKK) i første studieår og Idelab24, en innovasjonskonkurranse, i 2. studieår. Disse aktivitetene er forankret i de enkelte studie-/fagplaner. Det arbeides med implementering av innovasjonstema i masterutdanningene. I tillegg er det videreutviklet emner med fokus på innovasjon. Et eget emne "Studentbedrift" planlegges igangsatt i Høgskolens innovasjonskoordinator veileder studenter og ansatte i forhold til realisering av innovasjonsideer. TØ har opprettet et prosjekt som skal utrede hvordan innovasjonsprosessene skal integreres i avdelingens virksomhet. Prosjektet er en del av en medarbeiders utvikling for 1.kompetanseopprykk. TØ har sammen med HOS rekruttert professor i innovasjonsledelse for å styrke akademisk kompetanse knyttet til utdanningsprogrammer og utvikling av høgskolens innovasjonsaktivitet. IMT har fokusert sin satsing på å etablere og å videreutvikle studieprogrammet Bachelor i medieledelse og innovasjon. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 15/20

16 HiGs fagmiljø har lite fokus på å omsette FoU-arbeid til forretningsideer og kommersialisering av slike Utnytte regionale finansieringsordninger og nettverk for kommersialisering av forretningsideer. Ingen endring av risikobildet per 1. tertial. HiGs strategi for Sektormål 3: 1. Strategi: Videreutvikle oppdragsvirksomhet i tilknytning til undervisnings- og forskningslaboratorier. Kommentar: HOS gjennomførte 10. og 11. april en nordisk simuleringskonferanse (2. gang) rettet mot pasientsikkerhet og simulering. Konferansen hadde stor deltakelse fra utdanningsmiljøene. TØ har investert i utstyr for Additive Manufacturing, som er i drift per 2. tertial. Dette er et ledd i å styrke samarbeidet med næringslivet og øke kompetansen innenfor ean Production og lettvekts materialer. Ved IMTs Color and Visual Computing ab (CVC-lab) drives PSO-sertifisering (Process Standard Offset). 2. Strategi: Utvikle en medie- og kommunikasjonsplan med regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. Kommentar: Ikke igangsatt. 3. Strategi: Videreutvikle RSA og andre formaliserte nettverk rundt alle utdanninger og fagmiljø Kommentar: Ett RSA-møte er gjennomført. Det arbeides med å utvikle felles strategi for fagseksjonenes nettverksbygging og høgskolens samarbeid med regionalt arbeidsliv. 4. Strategi: Utrede alumniaktivitet Kommentar: Ikke igangsatt. IMT har opprettet inkedin alumnigrupper for samtlige studieprogram inkludert ph.d.-programmet. Systemet er i stor grad benyttet til annonsering og markedsføring av ph.d.-stillinger. Avdelingen prøver også ut Facebook-grupper. 5. Strategi: Styrke fleksible utdanningstilbud Kommentar: TØ har igangsatt et prosjekt for å bedre kvaliteten. Prosjektet har til nå resultert i god forbedring i forhold til matematikk- og for sommerkursstudentene. IMT arbeider med å tilrettelegge fleksibelt tilbud Master i interaksjonsdesign. I første omgang dreier dette seg om individuelle utdanningsplaner for deltidsstudenter. Avdelingen arbeider med å forbedre fleksibel Master i informasjonssikkerhet og Master i Informatikk. 6. Strategi: Videreutvikle HiGs innovasjonsprosjekt Kommentar: o Innovasjon er innarbeidet i samtlige studier på 1. og 2. studieår på bachelornivå. o Fra høsten 2013 tilbys Studentbedrift som valgemne i 3. studieår BA. o HiG faser inn innovasjon som obligatorisk tema i masterprogrammer fra 2014, fullføres i o Vårt innføringskurs i innovasjon og kreative teknikker digitaliseres slik at det blir tilrettelagt for fleksible studenter og studenter utenfor HiG. Her samarbeider vi med næringslivet i regionen og Høgskolen i illehammer. o HiGs obligatoriske innovasjonskonkurranse er utvidet fra 2013, slik at arbeidskravet på 24 timer kan oppfylles i løpet av 24 dager. Det forventes at endringen bidrar til å gi forretningsideer av høyere kvalitet og med større potensial for kommersialisering. o angsiktig partnerskap for næringsrettet innovasjonssamarbeid er etablert. 15 bedrifter deltar, 8 av disse i et utvalg som arbeider med å utvikle en samarbeidsstruktur for å lette veien fra (forskningsbasert) forretningsidé til bedrift. o HiG planlegger en nordisk innovasjonskonferanse i mai 2014 på Gjøvik. M Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 16/20

17 Sektormål 4 fra KD: UH skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal ha en effektiv og profesjonell administrasjon som samspiller med den faglige aktiviteten Riksrevisjonens revisjonsrapporter: En statusrapport for lønn legges fram for styret i november Håndtering av avvik fra inngåtte leveranseavtaler Det er ikke registrert noen avvik bortsett fra at vi sentralt (FA) har vært noe forsinket med våre leveranser på grunn av omlegging til ny kontoplan. angsiktig økonomisk planlegging (KD). angtidsbudsjett for HiG legges fram for ny behandling i styremøtet i september. Andel transaksjoner via e-handel. HiG har i det siste året etablert et e-handelsprosjekt og antall transaksjoner i 1. tertial 2013 har økt med over 60 % i forhold til i fjor. Systemet Basware PM fungerer veldig bra og vi er klar for å utvide bruken i henhold til sak STY 09/12 Organisering av offentlig innkjøp tiltaksplan. Det er lite som skal til for å kunne realisere betydelige prosessgevinster i forbindelse med å gjøre alle innkjøp ved HiG ved hjelp av elektroniske verktøy. HiG klarer ikke å utvikle en effektiv Etablere tydelige interne organisering av samspillet mellom faglig og M leveranseavtaler administrativ virksomhet. VM HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, og et inkluderende ikke-diskriminerende arbeidsmiljø Andel kvinnelige professorer 34 % 26 % 25 % 34 % 36 % Andel kvinnelige dosenter Andel midlertidige ansatte i støttestillinger til undervisning, forskning og formidling (%) Andel midlertidige ansatte i saksbehandler og utreder stillinger (%) Andel midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (%) Andel førstekompetanse UF-stillinger Tabellen oppdateres kun i forbindelse med årsrapport. Kommentarer til kvantitative styringsparametere 31,6 % 35,0 % - 30 % 30 % 8 % 14,4 % - 10 % 8 % 16,2 % 17,5 % - 15 % 15 % 44 % 51 % 50 % 48,6 % 50 % Personaldata manuelt beregnet, offisielle tall i DBH vil foreligge 1. november. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 17/20

18 Kompetanseprofil utfordring i forhold til budsjettrammer. TØ har tilsatt kvinnelig professor i hovedstilling. Robuste fagmiljøer (KD) o HOS arbeider med langsiktig rekruttering av førstestillinger som erstatning for høy andel ansatte som går av med pensjon 0-3 år. o TØ jobber med rekruttering og planlegger å ansette fire professorer i Per 2. tertial er 2 ansatt. o o o IMT arbeider med ekstern finansiering av professorater for faggrupper som i dag ikke er robuste. Det er ansatt fagperson med førstekompetanse innen spillmiljøet. Det er igangsatt et kompetansehevingsprosjekt knyttet til informatikkutdanningene, både med tanke på å heve/ modernisere undervisningskvaliteten og øke fagmiljøets robusthet. IMT er også i gang med tilsettingsprosesser for å styrke fagmiljøene innen interaksjonsdesign og webutvikling 7 studieadministrativt ansatte har gjennomført engelskkurs i Public Administration. To ansatte har fullført mastergrad i 2. tertial. Opptakskontoret vil bli forsterket med ny ansatt i løpet av høstsemesteret. Avdelingenes ansatte kurses hyppig i bruk av Felles studentsystem, blant annet for å kunne utnytte ny funksjonalitet. Økt kompleksitet i arbeidsoppgaver øker behov for kompetanse, og en søker i hovedsak mastergradskompetanse ved nyansettelser (13 av 21 ansatte i Studie- og forskningsseksjonen har minimum masterutdanning). Det arbeides med å styrke de ulike teamene i seksjonen for å øke robustheten. Tre ansatte i økonomiseksjonen har gjennomført opplæring innen budsjettoppfølging i EU-prosjekter. Startet arbeidet med ny handlingsplan for likestilling Ny handlingsplan for likestilling legges fram for styret i 3. tertial. God dialog med HiG klarer ikke å etterleve egne tjenestemannsorganisasjonene personalpolitiske føringer VM HiG skal rehabilitere A-bygget og reise et nytt bygg Framdrift i campusprosjektet Rehabilitering av A-bygget, inklusive nytt M-bygg. Prosjektet ble i juni utvidet til å omfatte utskifting av ventilasjon og el. anlegg i plan U. Dette har gjort det nødvendig å redusere løpende høgskolevirksomhet i underetasjen. De store studentgruppene på IMT (dvs. Cisco og Fargelab) gjennomføres på Mustad, basert på sambruk. Statsbygg bidrar med fast beløp til kostnadsdekning. Sammen med andre krav fra brukermiljøene spesielt IMT og IT, får høgskolen tilleggskostnader på 7,7 mill.kr, hvorav 4,4 mill.kr blir husleieberegnet og 3,3 mill.kr blir betalt som et engangstilskudd til Statsbygg i Innflytting undervisningsfløy Innflytting for øvrig med oppstart prøvedrift. Nybygg på campus. HiG har fått utarbeidet skreddersydd forprosjekt for et nybygg på 4500 kvm (laboratorier TØ, felles undervisnings- og arbeidsrom for studenter og felles kontorer). Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 18/20

19 HiGs andel av forprosjektet er ca. 1,9 mill. kr. Ved bygging håper vi disse kostnadene kan inngå i byggeprosjektet og finansieringen der. I forslag til ny behandling av TB vurderes nå den økonomiske usikkerheten som så stor at et slikt nybygg ikke bestilles nå, men avventer neste rullering av TB sommeren Målsettingen er å få til et slikt nybygg for å sikre et kompakt attraktivt campus. Inntil videre vil vi søke å leie midlertidige lokaler i Mustad næringspark. HiG er ikke i stand til å tilby prioriterte Det gjøres en helhetlig faglige satsninger en god/felles lokalisering vurdering av hvordan i en midlertidig periode til nybygg er arealene kan benyttes for å M realisert. støtte den faglige aktiviteten. HiG klarer ikke å finansiere nybygg Tett økonomisk oppfølging av avdelingene, særlig utviklingsarbeidet ved HOS. M HiGs strategi for Sektormål 4: 1. Strategi: Gjennomføre interne styringsdialoger Kommentar: Planlegges gjennomført etter at Rapport og planer er sendt KD (første gang mars/april 2014) 2. Strategi: Videreutvikle leveranseavtaler og internkontrollsystemer Kommentar: HMS-håndbok er etablert, med internkontrollsystem og risikovurderinger. everanseavtale er inngått mellom økonomiseksjonen og HOS. 3. Strategi: Gjennomføre en statusanalyse av administrative tjenester for å a. drive løpende utviklingsarbeid i samspill med fagavdelingene b. sikre god forankring av rutiner og kultur for samhandling med avdelingene Kommentar: IMT har igangsatt tiltak for å utvikle og effektivisere sin administrasjon. Studieseksjonen planlegger et årshjul for systematiske møtepunkter med avdelingene. 4. Strategi: Videreutvikle IT som effektiviserende verktøy (administrasjon og undervisning) Kommentar: Ikke noe konkret iverksatt. 5. Strategi: Gjennomføre handlingsplan for offentlige innkjøp og e-handel Kommentar: Dette arbeidet er forsinket. 26,79 % av alle fakturaer til UH-sektoren kom som elektroniske fakturaer denne måneden. Høgskolen i Gjøvik ligger på topp med en andel elektroniske fakturaer på 52,89 %. 6. Strategi: Utvikle plan for rekruttering av kompetent, mangfoldig arbeidskraft Kommentar: Ikke iverksatt. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 19/20

20 HiGs HMS-mål for 2012/13 Styret har vedtatt separate mål for høgskolens HMS-arbeid. Disse er ikke innarbeidet i den øvrige målstrukturen for HiG, men høgskolen finner det hensiktsmessig å tilføye dette i Tertialrapport 2. HMS-mål 1: Innen utgangen av 2013 skal HiGs HMS-system forbedres slik at det tilfredsstiller internkontrollforskriftens krav Status: Det er etablert et HMS-system med basis i HiGs nettbaserte HMS-håndbok. I håndboken finner man oversikt over organisering, ansvar og mål for HMS, rutiner for bl.a. risikokartlegging, utarbeidelse av handlingsplaner og avvikshåndtering. Det gjenstår å finne en god løsning på årlig gjennomgang av HMS-systemet. Dokumentasjon som følger av aktivitetene samles inntil videre på et fellesområde hvor kun personalseksjonen, hovedverneombudet og rådgiver i høgskoledirektørens stab har tilgang. Utfordringen for HiG er å implementere og omdanne de ulike rutinene til praktisk handling. HMS-mål 2: Nærværsprosent på 95 Status: Nærværsprosenten var på 94,7 ved utgangen av første halvår 2013 (samlet sykefravær = 5,3 %). Delmål a: Gjennomføre risikoanalyser i alle avdelinger Status: Det er gjennomført risikoanalyser for avdeling HOS, IMT og deler av FA (bibliotek, renhold, drift samt for kontorarbeidsplasser i C-fløyen). I tillegg har det pågått arbeid med risikoanalyser ved laboratoriene til TØ. Delmål b: Etablere handlingsplaner for HMS i alle avdelinger Status: Det er utarbeidet HMS-handlingsplaner for HiG overordnet, avdeling HOS og deler av FA (bibliotek, renhold, drift, kontorarbeidsplasser i C-fløyen). Delmål c: 100 % gjennomføring av medarbeidersamtaler Status: I FA er det gjennomført 2 medarbeidersamtaler første halvår. Resten planlegges høsten Fagavdelingene har ikke rapportert status. Delmål d: Revidere høgskolens beredskapsplan Status: Revidering av beredskapsplanen var nær ferdigstillelse ved utløpet av 2. tertial. Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 20/20

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Separat vedlegg til sak STY 34/14: Tertialrapport 2/2014

Separat vedlegg til sak STY 34/14: Tertialrapport 2/2014 Separat vedlegg til sak STY 34/14: Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Planer for 2014... 2 2.1 Strategisk viktige aktiviteter... 3 2.1.1 Prosjekt

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 1/2014 Innhold

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 1/2014 Innhold Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 1/2014 Innhold 1 Innledning... 2 2 Planer for 2014... 2 2.1 Strategisk viktige aktiviteter... 3 2.1.1 Prosjekt for økt gjennomstrømning (iforkant)... 3 2.1.2 Campusutvikling...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim

Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim UTDANNING Virksomhetsmål U1: Kandidater fra skal ha forskningsbasert kunnskap og profesjonsnær kompetanse Mål og tiltak for arbeid med utdanningsporteføljen

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universitets- og høgskolerådet Pilestredet 46 0167 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3112-02.07.14 Revidert målstruktur for universiteter og høyskoler Departementet har satt i gang en prosess med revidering

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

HMS en del av ingeniørkompetansen

HMS en del av ingeniørkompetansen HMS en del av ingeniørkompetansen Tore Hoven Prosjektdirektør Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Studieprogramleder bygg- og miljøteknikk Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2017 Institutt for spesialpedagogikk

ÅRSPLAN 2015-2017 Institutt for spesialpedagogikk INNLEDNING Institutt for spesialpedagogikks årsplan for perioden 2015-2017 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, UVs strategiske plan 2020, UiOs rullerende årsplan for 2015-2017 og UVs årsplan for

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 STYRETS BERETNING... 2 2 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 5 3 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 3.1 Rapportering på mål... 8 3.2 Annen rapportering... 32 4 STYRING

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Innovasjon i omsorg utdanning og praksis

Innovasjon i omsorg utdanning og praksis Innovasjon i omsorg utdanning og praksis Omsorgsplankonferanse i Telemark 9. 10. april 2013 Dekan Roger Lian Avdeling for helse, omsorg og sykepleie 2 INFO 3000 studenter 290 ansatte (25 nasjoner) 3 fagavdelinger

Detaljer

Samspill forskning, utdanning og offentlig sektor

Samspill forskning, utdanning og offentlig sektor Samspill forskning, utdanning og offentlig sektor Offentlig innovasjon og tjenesteutvikling Dekan Roger Lian og FoU-leder Dag Waaler Avdeling for helse, omsorg og sykepleie 2 INFO >2800 studenter 290 ansatte

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

HiGs kommunikasjonsstrategi

HiGs kommunikasjonsstrategi HiGs kommunikasjonsstrategi Kommunikasjon og utvikling Begrepet kommunikasjon handler i vår sammenheng om gjensidig utveksling av informasjon mellom høgskolen, studenter, ansatte og omverdenen, som grunnlag

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Lysark 1 Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Innledning 1. Oppdraget: Om veien frem + om miljøer for profesjonsforming vil inngå i grunnlaget for tildeling (lysark 2:) Lysark

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Pr. 31.10. 2007 HANDLINGSPLAN 1 20 %. Antall publikasjonspoeng 2008 Tilhører mål: Endring publikasjonspoeng (utg.pkt. 2005): 20% Deltakelse i forskningssentra i Legge

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Vurdering av styrets eget arbeid... 2 1.2 Vurdering av måloppnåelse... 3 1.3 Vurdering av risiko... 6 1.4 Målstruktur for 2013... 6 2 Resultatrapportering...

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

2014-2016. Strategisk delplan for internasjonalisering

2014-2016. Strategisk delplan for internasjonalisering 2014-2016 Strategisk delplan for internasjonalisering HØGSKOLEN I GJØVIK 2014 2016 Forord Som oppfølging av strategisk plan for Høgskolen i Gjøvik (HiG) 2013-2016, ble det oppnevnt en arbeidsgruppe for

Detaljer