IKT-strategi for Balestrand kommune Balestrand kommunestyre xx.xx.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-strategi for Balestrand kommune 2011-2014 Balestrand kommunestyre xx.xx.10"

Transkript

1 - perla ved Sognefjorden - IKT-strategi for Balestrand kommune Balestrand kommunestyre xx.xx.10

2 Innleiing Gjennom god leiing, organisering og gjennomføring av den kommunale verksemda skal vi tilrettelegge for lokaldemokratiet og gje gode tenester til medborgarane. Det føreset effektiv informasjonsflyt og god og rett lagring av informasjon. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) er eit viktig verktøy for å oppnå dette. IKT må vere tilpassa til kommunen sine mange og ulike behov. Det er såleis heilt naudsynt med ein plan som avklarer langsiktige mål og prinsipp, strategiske val og konkrete arbeidsmål. I høve til å møte krava til velferdstenester i åra framover, vil behovet for innovasjon og nye tekniske løysingar vere aukande. Dette forsterker behovet for ein god og gjennomarbeidd IKT-strategi som harmonerer med andre kommunale mål og planar. Balestrand, xx.xx.10 Einar Målsnes ordførar 2

3 Mål for bruk av IKT i Balestrand kommune Hovudmål: Delmål A: Delmål B: Delmål C: Delmål D: Delmål E: Balestrand kommune skal nytte moderne IKT-løysingar som ein reiskap for effektiv drift og oppnåing av kommunen sine mål. Utvikling av betre IKT-løysingar er ikkje eit mål i seg sjølv, men skal bidra til at kommunen sine mål blir nådd på ein effektiv måte. IKT skal bidra til utvikling av gode kommunale tenester. IKT er eit viktig støtteverktøy for den einskilde leiar, sakshandsamar og tenesteytar i arbeidet med å levere gode tenester. Det er og ein føresetnad for rette, rasjonelle og gode arkivløysingar. Gjennom bruk av IKT kan det leggjast til rette for at medborgarane kan kommunisere med kommunen på ein enklare måte og få lettare tilgang til kommunale tenester. IKT kan og bidra til å betre sjølve tenestene. Bruk av IKT skal setje kommunen i betre stand til å oppfylle plikta til å informere om si verksemd og gje innbyggjarane lettare tilgang til informasjon. Ved at t.d. postlister, planar, budsjettdokument, medieinformasjon og saker til politiske organ blir gjort tilgjengeleg via IKT-baserte media, kan ein bli i stand til å fylgje opp intensjonen om utstrekt informasjon om kommunen si verksemd, jfr kommunelova 4: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning." For å oppnå ein effektiv bruk av ressursar, skal det utviklast løysingar som - medfører mindre tidsbruk i kommunikasjon og oppgåveløysing, - medfører mindre papirforbruk. Gjennom ei oppgradering av IKT-verktøyet kan tidsbruken på ulike oppgåver reduserast, slik at ein kan få utført meir innanfor den tida som er til rådvelde. Utvikling av IKT-baserte kommunikasjonsløysingar kan delvis erstatte telefonbruk og papirutsendingar. Utvikling av nye IKT-løysingar skal bidra til betre samarbeid internt i kommunen og i høve til andre offentlege organ, slik at ein gjennom dette oppnår lærings- og effektivitetsvinstar. I ein travel kvardag blir det vanskeleg å fylgje opp intensjonar om god informasjon til alle tilsette og jamnleg kontakt med avdelingane for å sikre eit best mogeleg samarbeid. God IKT-infrastruktur skal gjere informasjonsflyten mykje betre, både internt i kommunen og med kommunar og andre offentlege instansar. For å kunne nytte personalet som ressurs på ein best mogeleg måte, skal gode IKT-verktøy stillast til disposisjon for dei tilsette. Balestrand kommune har i fleire år gjennomført reduksjonar i driftsnivået slik at ein har eit nivå på bemanning og drifts-utgifter som gjer at arbeidstilhøva for mange tilsette er vanskelege. Å stille gode arbeidsverktøy til disposisjon kan virke positivt inn på motivasjon og trivsel, og vil dermed også betre den einskilde arbeidstakar sin effektivitet. Gode arbeidsplassar er også viktig i høve til å kunne rekruttere og halde på arbeidstakarar. Strategiske val 3

4 Plattformer og standardar Balestrand kommune skal standardisere programvare, maskinvare og kommunikasjon i organisasjonen for å oppnå sikker informasjonsflyt, god forvaltning av systema og god kommunikasjon eksternt. Ei mest mogeleg felles plattform og standardiserte løysingar gir enklare drift, vedlikehald, oppgradering og opplæring. Det skal nyttast løysingar som gjer det mogeleg for brukarar av kommunale tenester å kommunisere med kommunen utan å behøve å nytte program frå spesielle programvareleverandørar. Samarbeid på fylkesplan Balestrand kommune skal vere ein aktiv bidragsytar i, og trekke vekslar på, samarbeid på fylkesplan om utvikling og drift av IKT-løysingar. Aktuelle samarbeidspartar vil vere KS/ITforum og fylkesmannen. Prioriterte område er utvikling av IKT-baserte hjelpemiddel for skulane og tilrettelegging for elektronisk dokumentutveksling m.v. innanfor helseområdet. Vidare breibandutbygging vil det og vere førmålstenleg å samarbeide om på fylkesplan, slik som hittil. Samarbeid i Sogn regionråd Balestrand kommune skal arbeide aktivt for flest mogeleg fellesløysingar blant kommunane som høyrer til Sogn regionråd, der arten av oppgåvene ikkje tilseier at det er meir fornuftig med eit fylkesdekkande samarbeid. Kommunane i Sogn regionråd er små og har mange felles utfordringar. Gjennom eit IKT-samarbeid kan ein hente ut vinstar ved fellesutvikling og -drift, og ved at ein felles IKT-infrastruktur legge betre til rette for samarbeid om tenester. Samarbeid mellom Balestrand, Luster, Sogndal og Leikanger (BLLS) Balestrand kommune skal utvikle eit tett samarbeid med kommunane Luster, Sogndal og Leikanger om ein felles IKT-strategi og fellesløysingar på alle område der dette vil gje ein vinst. Ein vil delta i finansieringa av ei felles IKT-stilling og andre aktuelle fellesprosjekt. Samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune Balestrand kommune skal vidareføre samarbeidet med Sogn og Fjordane fylkeskommune, som inneber at fylkeskommunen bistår kommunen med utvikling og drift i høve til nærare avtalte IKT-system. Hovuddelen av kommunen sine IKT-løysingar skal handterast gjennom dette samarbeidet. Intern organisering og ressursplanlegging Balestrand kommune skal oppgradere den interne organiseringa av arbeid og prosessar relatert til IKT. Det same gjeld planleggjing av tilstrekkelege ressurar til implementering, opplæring og vedlikehald av kompetansen i høve til nye IKTsystem. Breiband-kommunikasjon Behovet for breibandutbygging skal vurderast kontinuerleg. I Balestrand kommune sin kommuneplan for er fylgjande langsiktige mål sett: Balestrand kommune skal arbeide for at det blir tilfredsstillande breibandtilbod for privatpersonar, organisasjonar og verksemder i kommunen. Balestrand kommune har i dag tilnærma 100 % breibanddekning med ADSL eller anna løysing (radiobasert) i kommunen. Utbygginga har i stor grad skjedd gjennom deltaking i breibandløftet, eit samarbeidsprosjekt på 4

5 fylkesplan der Høykom-tilskot og tilskot frå Sogn og Fjordane fylkeskommune dekka 50 % av kostnadene. Balestrand kommune har i høve til eigen organisasjon god fibertilknyting for sentraladministrasjonen, Sagatun skule, administrasjonen i pleie- og omsorg, legesenteret, Sagatun barnehage, brannstasjonen, dagtilbodet Klokkargarden, bustaden Victoriahagen og gamle Sagatun skule (ungdomsklubben). Gjennom fiberprosjekt heilt eller delvis finansiert av kommunen har også verksemder ved Holmatunet, Balestrand næringsbygg og Sygna vidaregåande skule tilgang på fiberbasert breiband. I tillegg er delar av kommunen sin fiberkapasitet gjort tilgjengeleg for andre i sentrum gjennom avtale med Sognenett. I samband med at Sognekraft oppruster kraftlina mellom Balestrand sentrum og Kvamsøy, er det tilrettelagt for fibertilknyting for grunneigarar langs denne strekninga. Denne utbygginga er i hovudsak finansiert gjennom fylkeskommunale midlar og eigendelar for dei som får tilbodet. Det er vidare søkt om delfinansiering frå fylkeskommunale midlar til fiberutbygging for 3 verksemder, Nesse oppvekstsenter og om lag 15 husstandar på Nessane og i tillegg om lag 30 husstandar i Balestrand sentrum. Som eit ledd i oppfylgjing av målet i kommuneplanen og utviklinga i behovet for breiband er det teke sikte på utarbeiding av ein strategi for fiberbasert breibandutbygging i kommunen. Formannskapet vedtok den å sette ned ei arbeidsgruppe for utarbeiding av framlegg til slik strategi. Kompetanseutvikling Å kunne nytte IKT er ein grunnleggjande dugleik som etter kvart er ein føresetnad for å meistre samfunnsliv og arbeidsliv, og det gjeld og for kommunen sine folkevalde og tilsette. Det vil dessutan vere lite effektivt at kommunen har IKT-system som ein ikkje har kompetanse til å nytte. Å syte for tilstrekkeleg kompetanseutvikling innan IKT bør såleis ha høg prioritet. Dette gjeld ikkje minst for tilsette i skule og barnehage, som skal nytte IKT som del av undervisninga. Kommunen skal fylgje opp programmet for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og elles syte for naudsynt kompetanseutvikling innan IKT. Balestrand kommune sin organisasjonskultur inneber at den einskilde tilsette har eit ansvar for aktivt å tileigne seg kunnskapar i høve til IKT og halde seg oppdatert. Administrative system Kommunen må ha velfungerande IKT-system i høve til - Styringssystem - Sakshandsamingssystem (sak/arkivsystem) elektronisk arkivering - Kontorstøttesystem (kalendar, e-post, internett) - Publiseringsverktøy for heimeside - System for politikarar knytt til sak/arkivsystemet - System for elektronisk dokumentutveksling - Økonomiforvaltning (inkl. løn) - Personalforvaltning - E-handel og e-faktura Viktige fagsystem skal vere integrerte med det elektroniske arkivet. Det skal utviklast ei funksjonell, elektronisk løysing for sakstilfang til politiske møte. Dette skal utprøvast av formannskapet og deretter innførast for alle organ frå ny valperiode. IKT innan oppvekstområdet Å kunne bruke digitale verktøy er ein av dei grunnleggjande dugleikane som er prioritert i Kunnskapsløftet. Bruk av IKT er og framheva i rammeplanen for barnehagen. Ut frå dette, og fordi det vil vere effektivt å nytte digitale læringsressursar i undervisninga, skal tenleg 5

6 infrastruktur, programvare, PC-utstyr og kompetanseutvikling i høve til IKT innan oppvekstområdet vere prioritert. Balestrand kommune skal vere i stand til å fylgje opp krav om digital gjennomføring av nasjonale prøver og eksamen. Breibandkommunikasjonen skal vere tilstrekkeleg for å møte desse krava. I løpet av planperioden skal det vere ein tilfredsstillande tilgang til PC i undervisninga. I barnehagen skal det vere minst 2 PC ar pr avdeling. Balestrand kommune skal i løpet av 1. halvår 2011 ha innført Feide (felles elektronisk identitet) slik Kunnskapsdepartementet har vedteke. Ved felles elektronisk identitet vil elevar og lærarar få tilgang til mange digitale tenester. For å kunne nyttiggjere seg Feide og for å få ein effektiv administrasjon, er det innført eit administrativt IKT-program for skulane, og det vil vere viktig å syte for at dette blir brukt ved alle skulane. Dette systemet skal kommunisere med nytt løns-, økonomi- og personalsystem. For å kunne gjere bruk av digitale læringsressursar og få til ein god kommunikasjon mellom lærarar, elevar og foreldre, og på tvers av skuleslag, skal digital læringsplattform (LMS) nyttast ved alle skulane. Drifta av elevnettet ved skulane skal leggjast til fylkeskommunen. Fagsystem i helse og omsorg Balestrand kommune skal ha fagsystem innan pleie og omsorg som sikrar ei trygg og effektiv sakshandsaming av klientretta saker, ei effektiv planleggjing av verksemda og grunnlag for å fylgje opp pålagd rapportering. Aktuelle system er: - Fagsystem for klientretta saker og rapportering innan pleie- og omsorgstenesta - System for ressursstyring (inkl. turnusplanleggjing) kobla til lønssystemet, inkl. system for vikaradministrasjon - Fagsystem for klientretta saker i NAV - Fagsystem for klientretta saker i barnevernet - Fagsystem for legeteneste, helsestasjon og fysioterapi. - Tilknyting til Norsk helsenett via Kommunenett Sogn og høve til elektronisk dokumentutveksling Leiarar og sakshandsamarar skal ha tilstrekkeleg IKT-utstyr, breibandkommunikasjon og kompetanse. Fagsystem for plan og utvikling Ved plan- og utviklingsavdelinga skal det vere IKT-system som sikrar eit rasjonelt arbeid med arealplanar, eigedomsforvaltning, byggesakshandsaming og innkrevjing av kommunale gebyr. Det skal utviklast løysingar på område der ein vil tene på det framfor å kjøpe tilsvarande tenester eksternt. Innsynsløysingar og tilretteleggjing for brukarar av kommunen sine tenester på dette området skal vektleggjast. Heimeside døgnopen forvaltning Balestrand kommune si heimeside på internett skal vere blant dei beste i fylket. Den skal vere ein viktig reiskap i kommunen sitt informasjonsarbeid og i høve til å tilrettelegge for betre tenester for medborgarane. 6

7 Heimesida skal vere oversiktleg slik at det er enkelt å finne fram til den informasjonen ein søker og som det er naturleg å forvente å finne på ei kommunal heimeside. Heimesida skal innehalde god informasjon om dei kommunale tenestene og kva tenestetilbod ein har rett på og kan forvente. For å oppnå måla skal det vere ein informasjonsstruktur som er gjennomtenkt og bygger på nasjonale standardar. Den skal vere tilpassa Los-standarden. Kommunen skal nytte Norsk tenestekatalog og lokal tenestekatalog for å kunne gi god og oppdatert informasjon om offentlege tenester. Gjennom MinID og MiSide kan borgarane få enkel og sikker tilgang til ulike kommunale og statlege tenester. Det kan også vere mogeleg for den enkelte å sjå kva informasjon han eller ho er registrert med i ulike offentlege register. Ein vil berre ha tilgang til informasjon om seg sjølv. Målet med Miside er å gjere offentlege tenester på internett lettare tilgjengeleg for borgarane. Balestrand kommune sine IKT-system skal i løpet av planperioden ha integrasjon mot Miside slik at det vert høve til å få informasjon om alle saker den einskilde borgar har i kommunen, og med tilgang frå kommunen si heimeside. Alle søknadsskjema skal innan 2012 ligge føre som elektroniske skjema som kan fyllast ut og sendast inn på internett. Kartbasert informasjon skal vere lett tilgjengeleg frå heimesida. Heimesida skal vidare nyttast til å marknadsføre kommunen og bidra til eit positivt omdøme i høve til turistar og mogelege etablerarar/tilflyttarar. Elektronisk dokumentutveksling Balestrand kommune skal arbeide for at det ikkje skal vere naudsynt å sende dokument mellom offentlege organ som papirdokument. Gjennom eit samarbeid med andre kommunar og fylkesmannen skal elektronisk dokumentutveksling utprøvast og innførast. Det er vidare eit mål at også næringsliv og innbyggjarar etter kvart skal kunne kommunisere med det offentlege på same måten. Sentralt i dette vil det vere å nytte ei effektiv og trygg løysing for elektronisk signatur. 7

8 Tryggleik Personopplysningslova I personopplysningslova 13 blir handsamingsansvarleg pålagt å syte for tilfredsstillande informasjonstryggleik ved handsaming av personopplysningar. Dette omfattar å syte for at tilstrekkelig tryggleiksfagleg kompetanse er tilgjengelig hos den handsamingsansvarlege. I tillegg til ansvar for tryggleiken i eigen organisasjon, må den handsamingsansvarlege også vere trygg på at informasjonstryggleiken er tilfredsstillende hos kommunikasjonspartar og leverandørar. Tryggleiksinstruks Kommunane skal ha skriftlege rutinar/prosedyrar i samband med datatryggleik. Ein tryggleiksinstruks bør omfatte sikring av bygningar, arbeidsplassar, arkivskap, data- /kommunikasjonsrom, skrivarar, kopimaskinar m.m. Det blir arbeidd med å utvikle dette i eit samarbeid med kommunane Luster, Sogndal og Leikanger med felles tryggleiksprinsipp og tryggleikskrav, men der kommunane sjølv har ansvaret for lokale rutinar og ansvar/roller. Dette er også eit arbeid som er viktig å få på plass raskt jf. krav til avtalen med Norsk Helsenett. Det kan vere utfordringar i høve til bygningsmassen i den einskilde kommune. Ei anna utfording vil vere implementering i den einskilde kommune og skape forståing for og eigarskap til prosedyrane. Mål Utarbeide rutinar/prosedyrar for datatryggleik som i varetek kommunen sitt ansvar i høve til Datatilsynet sine krav. Strategi Bidra til å utarbeide ein felles interkommunal mal der tryggleiksprinsipp og tryggleikskrav vert felles. Kommunane har sjølv ansvar for å utarbeide lokale rutinar og ansvarsroller. Tiltak Delta i ei felles prosjektgruppe i i regionalt IKT- forum som utarbeider framlegg til felles mal for tryggleiksinstruks. Dette er samordna med arbeidet rundt personvernombod. Personvernombod Datatilsynet har oppmoda kommunane om å etablere ei ordning med personvernombod. Personvernombod skal vere ein fagperson med spesialkompetanse innanfor området personvern og skal syte for at kommunane har rutinar som sikrar at kommunen ikkje bryt personopplysningslova. Funksjonen som personvernombod kan leggjast til ei eksisterande stilling i kommunen som t.d. arkivleiar, IKT-ansvarleg eller personalansvarleg. Det er også mogleg for ein tilsett i éin kommune å vere personvernombod for fleire kommunar. Dei kommunane som har personvernombod slepp den lovpålagde meldeplikta til Datatilsynet. Datatilsynet vil og syte for opplæring og årleg oppdatering. Ei ordning med personvernombod kan vere eit effektivt tiltak for å sikre god datatryggleik i kommunen og redusere behovet for meldeplikt.. 8

9 Mål Få etablert ein personvernombod-funksjon innan Strategi Dra nytte av erfaringane til Luster og Sogndal kommunane. Tiltak Avklare kommunane i mellom om alle vil ha eigne ombod eller om det er grunnlag for å satse på ei ordning der ein kommune er ombod for fleire kommunar. Organisere eige felles prosjekt for innføring av personvernombod. 9

10 Organisering av kommunen sitt IKT-arbeid Drift Balestrand kommune har ein avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune om utvikling og drift av IKT-system på dei viktigaste i områda. Avtalen inneber at fylkeskommunen har ansvaret for å bistå kommunane med naudsynte utviklingstiltak og drift og vedlikehald av - PC ar, periferutstyr og nettverkselektronikk på ein del spesifiserte nett - Drift av kommunikasjonslinene til ulike kommunale einingar - Drift av databasar/system, serverar og backup i høve til Novell Netwear, filservar, Lotus Notes (e-post, kalendar m.v.), sak-/arkivsystem, økonomisystem, ressursstyringssystem, fagsystem innan helse og sosial, ytre brannmur/viruskontroll. - Fjerndriftsverktøy og brukarstøtte. - Drift av kommunenett Sogn, GIS-system og barnevernsystem som kommunen nyttar seg av skjer og hos fylkeskommunen etter avtale med Sogn regionråd. - Øvrige system vert handtert av kommunen sjølv, eller ved at leverandør har ansvaret for drifta (løn). Ressursar Balestrand kommunar har ein 10 % stillingsressurs avsett til IKT i sentraladministrasjonen. Denne er planlagt auka til 50 % frå Det blir vidare nytta om lag 20 % stillingsressurs ved den største skulen. Kommunen vil frå 2011 nytte ca kr 1 mill årleg til IKT-drift utover dette, Organisering Kommunal IKT-ansvarleg (50 % stilling) knytt til rådmannen sin stab og i eit samarbeid med servicekontoret, i tillegg til eigen ansvarleg for skulane. Servicekontoret skal få klarar definerte oppgåver i høve til IKT. Samarbeid med fylkeskommunen, regionrådet og kommunane Leikanger, Sogndal og Luster. Kompetanse Balestrand kommune har ikkje eigne tilsette med utdanning innan IKT. Dei to tilsette med eit særskilt ansvar har gjennomført kurs og elles tileigna seg kunnskapar gjennom sin funksjon. Kommunen trekker vekslar på kompetansen til fylkeskommunen og tilsette innan Sogn regionråd/nordside-samarbeidet. System med superbrukarar/ansvarlege for system Det skal peikast ut ein superbrukar for kvart av kommunen sine IKT-system som kommunalt tilsette kan vende seg til i høve nærare definerte spørsmål, og som kan vere kontaktperson i høve til kommunen sin IKT-ansvarlege og fylkeskommunen. Plan for oppfylgjing av kommunale einingar Det skal setjast opp ein plan for på kva måte og til kva tid kommunen sine IKTansvarlege skal fylgje opp ulike kommunale einingar. Det skal spesielt vere prioritert å ha ein slik plan for den IKT-ansvarlege i høve til skulane. Avklaring i høve til samarbeidspartar (dokument med avklaring av grensesnitt) Det skal innan setjast opp eit oversyn over organisering av kommunikasjonen og kontaktpersonar i høve til Sogn og Fjordane fylkeskommune og andre samarbeidspartar. Det skal vidare avklarast kva type spørsmål som kan takast opp med kven (kontaktperson hos fylkeskommunen, brukarstøtta, kommunen sine IKTansvarlege, superbrukarar, leverandørar m.v.). 10

11 Arbeidsmål 2011 Sikre naudsynt kompetanse i IKT for folkevalde og tilsette Gjennomføre opplæring i grunnleggjande IKT for 50 folkevalde og tilsette innanfor programmet BKA (basiskompetanse i arbeidslivet). Kompetansebehov i høve til IKT utover basiskompetansen skal kartleggjast, kompetansekrav i høve til IKT skal tydeleggjerast og det skal utarbeidast ein plan for kompetanseutvikling i høve til IKT. Elektronisk løysing for sakstilfang til politiske møte Dette blir no utprøvd av formannskapet ved bruk av politikarmodulen i sak-/arkivsystemet. Det blir teke sikte på å innføre elekstronisk løysing for alle politiske organ frå ny valperiode. Elektronisk arkivering Fullelektronisk arkivering er innført frå Det blir vist til eigen rapport om dette og kommunen sin arkivplan. Det er viktig å syte for at fastsette rutinar blir fylgde og at den elektroniske arkiveringa blir gjennomført på ein sikker og effektiv måte. Dette må ha mykje fokus også i Nye modular til sak-/arkivsystemet Balestrand kommune nyttar det elektroniske sak-/arkivsystemet ESA. I inngått avtale har kommune høve til å ta i bruk ulike modular knytt til sak-/arkivsystemet som kan effektivisere sakshandsaminga og legge betre til rette for dei folkevalde sitt arbeid og medborgarane sin innsynsrett og tilgang til tenester. Fylgjande nye modular skal takast i bruk i 2011: - Kartintegrasjon - Statistikk Desse har ein tilgang på utan ekstra innkjøpskostand, men det blir kostnader /praktiske avklaringar i samband med fylkeskommunen sitt arbeid. Administrasjonssystem for skule Det er innført administrativt system for skulane som eit regionalt samarbeidsprosjekt saman med Luster, Sogndal og Leikanger. Det effektiviserer leiing og administrasjon ved skulane, og er og ein føresetnad for å kunne ta i bruk felles elektronisk signatur (FEIDE). Det vil i 2011 vere viktig å syte for at alle skulane nyttar dette systemet som føresett. Web-basert løysing for skulesystem Administrativt system for skule blir frå eit tidspunkt berre vidareført som web-løysing. Oppgradering i samarbeid med andre kommunar. Digital læringsplattform for skulane Ein har begynt å ta i bruk digital læringsplattform for skulane (Learning Management System -LMS), noko som vart innført som del av eit fylkesbasert prosjekt og meir lokalt i eit samarbeid med kommunane Luster, Sogndal og Leikanger. Dette skal legge til rette for betre kommunikasjon med elevar og foreldre og bruk av digitale læringsressursar i undervisninga, vurderingssystem m.v. Det blir viktig i 2011 å syte for at alle skulane nyttar dette. PC ar til skulane/barnehagane Syte for stegvis utvikling med sikte på å nå målet om PC-dekning i løpet av planperioden. For 2011 er behovet for IKT-utstyr vurdert slik frå skulane si side: 11

12 Sagatun skule: 13 berbare PC ar til personalet. 4-5 berbare PC ar til elevar med særskilte behov for datahjelpemiddel. 7 prosjektorar med tilhøyrande PC. Fjordtun oppvekstsenter: 1 PC til lærarrommet. 4 berbare PC ar til elevane. Nesse oppvekstsenter: 3 berbare PC ar til personalet. 4 berbare PC ar til elevane. Sagatun barnehage: 1 fargeskrivar. Behovet for utskifting/supplering av PC utstyr er stort. Det blir her tilrådd at slike innkjøp for 2011: Berbare PC ar Berbare PC ar personalet elevføremål Skrivarar Sagatun skule 13 4 Fjordtun oppv.senter 1 4 Nesse oppv.senter 3 4 Sagatun barnehage Sum Samla investeringssum blir vurdert til ca kr Det blir tilrådd at investering i prosjektorar med tilhøyrande PC ar på Sagatun skule utstår til Norsk Helsenett Delta i vidareutvikling med sikte på rasjonell elektronisk dokument-/meldingsutveksling. Det må avklarast nærare kva tiltak som blir naudsynt i 2011 for å fylgje opp dette og kva kostnadene kan bli. Videoutstyr kan vere aktuelt. Turnussystem Det skal i samarbeid med kommunane Luster, Sogndal og Leikanger vurderast felles turnussystem som kan kommunisere med nytt løns-, økonomi- og personalsystem. Det er sannsynleg at det blir aktuelt å skifte system i 2011, og det bør truleg setjast av kr til dette. Oppgradering av Gerica Det er behov for ny oppdatering av fagsystemet Gerica og ny opplæring for hovudansvarlege og øvrige brukarar. Opplæring kan skje i eit samarbeid med Leikanger kommune. Servicekontoret/IKT-ansvarleg må ha særleg merksemd retta mot dette behovet. Det må vidare peikast ut ein systemansvarleg innan pleie og omsorg. det må setjast av tilstrekkeleg personalressursar og ressursar i samband med opplæring. Det vil truleg ikkje bli nye investeringsutgifter. Implementering av nytt barnevernsystem Familia Eksisterande system BvPro blir utfasa og er i dag ikkje funksjonelt i høve til nye krav. Det var lagt ein plan for implementering av nytt system Familia hausten 2010, men dette måtte utsejast på grunn av personellmessige endringar. Oppfylgjing 1. halvår 2011 blir viktig. Investeringsutgiftene blir vurdert til ca kr Strategi for fiberutbygging Ei arbeidsgruppe med politiske representantar og støtte frå administrasjonen vil i desember 2010 starte opp arbeidet med eit framlegg til strategi for fiberbasert breibandutbygging i kommunen. Vidareutvikling av heimesida innhald og interaktivitet Deltaking i interkommunalt prosjekt med ny oppbygging av heimesida som er tilpassa nasjonal standard m.o.t. arkitektur og bruk av søkbare emneord (LOS). Større fokus på omtale av tenester og tilgang til tenester for medborgarane, m.a. gjennom kartløysingar og elektroniske skjema. Integrasjon mot Miside. Ny heimeside blir lansert , men arbeid med å komplettere heimesida må halde fram i Norsk tenestekatalog og lokal tenestekatalog er innkjøpt i 2010 for å kunne gi god og oppdatert informasjon om offentlege tenester på ein rasjonell måte. Investeringsutgiftene 12

13 Elektroniske skjema Implementering av elektroniske skjema for dei mest vanlege tenestene held fram i Forsøk med elektronisk dokumentutveksling Deltaking i interkommunalt samarbeidsprosjekt med forsøk på elektronisk dokumentutveksling mellom kommunane og fylkesmannen. Utprøving blant kommunane i Sogn har vore utsett i påvente av at leverandør av sak-/arkivsystem skal stette tekniske krav. Medfører truleg ikkje investeringsutgifter for kommunen. Nytt løns-, økonomi- og personalsystem I eit samarbeid mellom kommunale Balestrand, Luster, Leikanger og Sogndal og Sogn og Fjordane fylkeskommune er det utarbeidd felles kravspesifikasjon og gjennomført tilbodskonkurranse om nytt løns-, økonomi- og personalsystem. bakgunnen for dette er at fleire måtte skifte system. M.a. skal det skiftast teknisk plattform for økonomisystemet som Balestrand kommune nyttar. Balestrand kommune har dessutan hatt eit stort behov for å ta i bruk nye IKT-verktøy på personalområdet. Nye system vil bli tekne i bruk frå Investeringskostnadene er fordelt på åra For 2011 er kostnaden inkl. e-faktura ca kr. I tillegg blir det vurdert som naudsynt å investere i skanner for skanning av fakturaer og falsemaskin for utsending av Investeringsugift ca kr Utvikling av bruken av GIS-system og kartbasert informasjon Delta i utforminga av ein felles strategi for kartforvaltning og utvikling av geografiske informasjonssystem saman med kommunane Luster, Sogndal og Leikanger. Oppstart av arbeid med digitalisering av alle plan- og temadata i eit samarbeid med Statens kartverk. Turkart, bilder, video, turinfo osv kobla ilag og vist på Sognekart. Database for overnattingsverksemder vist på Sognekart. Hjortevaldkart med tilknyttingar mot dokument som t.d. vedtak om godkjenning av vald, tildelingar, fangstrapportar osv. Oppdatering av matrikkelen Det er behov for å oppdatere informasjonen i matrikkelen om eldre eigedomar. Ny plattform for adm.program og kontorstøttesystem Sogn og Fjordane fylkeskommune står for drifta av desse systema for Balestrand kommune i dag. Fylkeskommunen har gått over til å nytte Microsoft-baserte system,. og i den samanhengen vil kommunen måtte gå over til det same. Dette inneber m.a. overgang frå Lotus Notes adm.system (e-post, kalendar m.v.) til Microsoft Outlook og å ta i bruk ny versjon av Office-pakka (teksthandsamingsprogram reknearkprogram m.v.). Auka lisens- og vedlikehaldsutgifter i 2011 er ut frå dette vurdert til min. kr Supplering/oppgradering av maskin- og programvarevare Det er eit løpande behov for supplering og oppgradering av maskinvare og programvare. Det kan periodevis vere vanskeleg å treffe med dette i høve til fastsette budsjettrammer, fordi det vil vere umogeleg å over noko tid å unnlate å skifte ut utstyr som ikkje fungerer eller programvare som ikkje vert vidareutvikla i eksisterande versjon. Pc ar bør vere berbare maskiner ut frå den fleksibiliteten dette gir. 13

14 Arbeidsmål 2012 IKT-arkitektur Utvikle ein samla IKT-arkitektur som viser samanhengen mellom kommunen sine mål og strategiar og dei teknologiske behova dette medfører. Bruk av opne standardar og fri programvare Etablering av prosjekt for tilrettelegging for bruk av opne standardar på flest mogeleg område. Ta i bruk fri programvare innanfor administrasjon og oppvekstområdet. Integrasjon av IKT-system Utarbeide ein strategi for IKT-løysingar som sikrar saumlaus overføring av data mellom portalar, databasar, sak-/arkivsystem og fagsystem når det gjeld administrative system. Nytt sak-/arkivsystem Det er sannsynleg at eksisterande sak-/arkivsystem ikkje blir vidare vedlikehalde/utvikla. Det er veldig aktuelt med eit samarbeid mellom kommunane i BLLS og fylkeskommunen om felles innkjøp av sak-/arkivsystem, med ein prosess som statar i 2011, og innkjøp/implementering i løpet av Investeringsutgiften blir vurdert til ca kr Tilgang til kommunale system via internett Tilrettelegging for tilgang til kommunale system som t.d. fellsområde/styringssystem, sak-/arkivsystem og økonomisystem via internett. Investeringsutgifta er usikker. Elektronisk dokumentutveksling Innføring av elektronisk dokumentutveksling med digital signatur på fleire område og på permanent basis etter gjennomføring av prøveprosjekt. MiSide Deltaking i interkommunalt prosjekt for å kunne ta i bruk MiSide. Avtale med Direktoratet for forvaltningsutvikling og IKT (DIFI) for å kunne tilby elektroniske tenester gjennom Miside. Integrasjon mot heimeside. Neppe vesentlege investeringsutgifter. Norsk Helsenett Utnytte Norsk helsenett til omfattande informasjonsflyt mellom aktørar i helsevesenet og mellom helseforetak/legar/kommunar og pasientar. E-handel Innføring av løysing for elektronisk handel (bruk av marknadsplassen e-handel.no). Investeringsutgifta er trukeg avgrensa kanskje i storleiken kr Oppgradering av breibandtilbod Oppgradering til fiberbasert breibandtilbod for ein del verksemder og privatpersonar. Det bør setjast av midlar til dette, det blir her tilrådd kr Vidare utvikling av GIS-løysingar Vidare implementering av nye løysingar saman med andre kommunar og i samsvar med eigen plan som vert utvikla i Supplering/oppgradering av maskinvare og programvare I dette inngår innnkjøp av 7 prosjektorar med tilhøyrande berbare PC ar til Sagatun skule. 14

15 Arbeidsmål 2013 Integrasjon av IKT-system Planlegge og starte innføring av IKT-løysingar som sikrar saumlaus overføring av data mellom portalar, databasar, sak-/arkivsystem og fagsystem når det gjeld administrative system. Bruk av opne standardar og fri programvare Etablering av prosjekt for tilrettelegging for bruk av opne standardar på flest mogeleg område. Vurdere bruk av fri programvare innanfor heile den kommunale verksemda. Oppgradering av breibandtilbod Oppgradering til fiberbasert breibandtilbod for ein del verksemder og privatpersonar. Det bør setjast av midlar til dette, det blir her tilrådd kr Supplering/oppgradering av maskinvare og programvare Arbeidsmål 2014 Integrasjon av IKT-system Ta i bruk IKT-løysingar som sikrar saumlaus overføring av data mellom portalar, databasar, sak-/arkivsystem og fagsystem når det gjeld oppvekstområdet, helse og omsorg og kart/eigedom/planarbeid. Supplering/oppgradering av maskinvare og programvare Rullering av IKT-strategien IKT-strategien for Balestrand kommune skal rullerast årleg. 15

16 Samla oversyn tiltak og ca investeringskostnader Det vert her forsøkt å skissere dei tiltaka som medfører investeringskostnader i perioden. Det er og stipulert ca-kostnader. Desse er i mange tilfelle svært usikre Elektronisk løysing for sakstilfang til pol. møte Nye modular til sak-/arkivsystemet IKT-utstyr til skular og barnehagar Tilrettelegging for bruk av helsenettet Turnussystem Barnevernsystem Løns-, økonomi- og personalsystem Skanner og falsemaskin Nytt sak-/arkivsystem E-handelsløysing Oppgradering av breibandtilbod Bruk av opne standardar, fri programvare Integrasjon av IKT-system Supplering og oppgradering maskiner/progr Ymse/uspesifisert

17 Vedlegg til IKT-strategi Aktuelle dokument enorge 2009 ekommune2012 Norge.no informasjon om Miside Norge.no Los informasjonsstruktur for offentlege nettportalar KS IKT-forum: IKT og leiing (mai 2005) IT-forum Sogn og Fjordane: Breiband effektar av regional organisering i Sogn og Fjordane (2006) Vestlandsforsking: IT-løysingar for kommunesamarbeid i Sogn og Fjordane (VFrapport nr 6/2007) Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Norge digitalt organisering i Sogn og Fjordane (juli 2006) IKT-strategi for kommunane i Sogn regionråd (juni 2006) IKT-strategi for ÅLAV (april 2006) IKT-strategi for kommunane Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal (BLLS) (desember 2007) IKT-strategiplan for Sogn of Fjordane fylkeskommune 17

18 Vedlegg til IKT-strategi Oversyn over IT-system i Balestrand kommune System Type/leverandør Drift Sak/arkiv E-sak (AS EDB) Fylkeskommunen E-post/adm.system Lotus notes Fylkeskommunen Antivirus Trend Fylkeskommunen Internett ArtSys Fylkeskomm./Gang Interaktiv Skatt SOFIE Steria AS Løn og personal NLP AS EDB Økonomi Visma Unique Fylkeskommunen Faktura Visma Unique Komfakt Fylkeskommunen Sosiale tenester Sosio Fylkeskommunen Barnevern BvPro Fylkeskommunen Legetenesta WinMed Fylkeskommunen Helsestasjonen WinMed Helsestasjon Fylkeskommunen Fysioterapi ProMed Eiga drift Pleie og omsorg Gerica Fylkeskommunen Ressursstyring/turnus KDO Shift Manager Fylkeskommunen Geografiske informasjonssyst. Norkart/GISLine Fylkeskommunen Skule adm.system SATS Fylkeskommunen Operativsystem er Windows XP, og ein nyttar gjennomgåande Microsoft Office i høve til teksthandsaming, rekneark, presentasjonar o.a. 18

19 19

IKT-strategi for Balestrand kommune Balestrand kommunestyre xx.xx.xxxx

IKT-strategi for Balestrand kommune Balestrand kommunestyre xx.xx.xxxx - perla ved Sognefjorden - IKT-strategi for Balestrand kommune 2017-2020 Balestrand kommunestyre xx.xx.xxxx Innleiing IKT-strategien er dei visjonar, mål og retningsliner som skal ligge til grunn for kommunen

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN GJEMNES KOMMUNE Avdeling for skole og barnehage PLAN FOR IKT i OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN Vedtatt av Gjemnes kommunestyre den, 29.05.07, sak 28 1 1. Innleiing Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015 -Ein tydeleg medspelar IT-strategi HSAMU 29.04.2015 Struktur på IT-strategien Overordna mål innanfor 9 kategoriar Innsatsområde opp mot disse måla Detaljerte prosjekt og tekniske strategiar tas i årsplaner

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Skodje som ekommune. Strategi- og handlingsplan på IKT-området for Skodje kommune 2008-2010

Skodje som ekommune. Strategi- og handlingsplan på IKT-området for Skodje kommune 2008-2010 SKODJE KOMMUNE ADMINISTRASJONEN Skodje som ekommune Strategi- og handlingsplan på IKT-området for Skodje kommune 2008-2010 Vedteken av Skodje kommunestyre 04.09.07 1. INNLEIING I dokumenta enorge 2009

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Kommunenett søre Sunnmøre. Handlingsprogram. for interkommunalt IKT-samarbeid på søre Sunnmøre 2011-2014

Kommunenett søre Sunnmøre. Handlingsprogram. for interkommunalt IKT-samarbeid på søre Sunnmøre 2011-2014 Kommunenett søre Sunnmøre Handlingsprogram for interkommunalt IKT-samarbeid på søre Sunnmøre 2011-2014 Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta Utkast pr. 26.01.11 Innhald Bakgrunn... 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

KJØP AV ELEKTRONISK SAKS- OG ARKIVSYSTEM I VOSS KOMMUNE

KJØP AV ELEKTRONISK SAKS- OG ARKIVSYSTEM I VOSS KOMMUNE KJØP AV ELEKTRONISK SAKS- OG ARKIVSYSTEM I VOSS KOMMUNE 2014 Kravspesifikasjon 1. Voss kommune sin oppbygging 2. Teknisk plattform 3. Status pr. 01.09.2014 4. Overordna krav i konkurransen 5. Kva konkurransen

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156 NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV OVERFØRING AV KOMMUNALE OPPGÅVER Rådamnnen si innstilling: Sogndal kommune overfører

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

Saknummer Utval Møtedato 6/09 Formannskapet 05.02.2009

Saknummer Utval Møtedato 6/09 Formannskapet 05.02.2009 Arkivsak: 09/114 Løpenummer: 10186/09 Arkivkode: 033&17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden Saknummer Utval Møtedato 6/09 Formannskapet 05.02.2009 SKRIV OG MELDINGAR Formannskapet har endeleg avgjerdsmynde

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.04.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/5086 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13, 5902

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ynskjer ei trygg identifisering av elevar og lærarar. Løysinga er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ynskjer ei trygg identifisering av elevar og lærarar. Løysinga er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ynskjer ei trygg identifisering av elevar og lærarar Løysinga er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanninga har ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer