Project Coordinator: Prof. Paolo Dario

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Project Coordinator: Prof. Paolo Dario"

Transkript

1 HydroNet Floating Sensorised Networked Robots for Water Monitoring I denne utgaven Målsetting og funksjonalitet Beskrivelse av Konsortiet og Partnernes Rolle....4 Definisjon av testområde... 5 Samarbeid med Offentlige Institusjoner.6 Robot Prototyper Ambient Intelligence Framework 9 HydroNet hovedmøter...10 HydroNet Nyhetsbrev Nr. 3 Velkommen til tredje og siste utgave av HydroNet sitt årlige nyhetsbrev med informasjon om prosjektstatus og prosjektoppnåelse. HydroNet- prosjektet (en STREP innenfor temaet; MILJØ) er finansiert gjennom Europakommisjonens 7. rammeprogram. Hensikten med prosjektet er å designe, utvikle og teste en ny teknologisk plattform som skal bidra med å forbedre vannovervåkningen (i sanntid) gjennom anvendelse av et nettverk bestående av sensorbaserte, automatiske, fjernstyrte maritime roboter, der både stasjonære bøyer og små båter er integrert i en omsluttende intelligent infrastruktur. HydroNet har nylig avsluttet sine aktiviteter og har ferdigstilt robotflåten med alle dets tilhørende undersystemer. I løpet av det siste året er miniatyriserte sensorer, prøvetakingssystem og laser/ sonarkomponentene integrert i de forskjellige robotene og infrastrukturen for kommunikasjon mellom de ulike systemene ferdigstilt. Programvaren for å kunne sende kommandoer samt overføre data mellom robotene er testet og ferdigstilt. Kontrollstasjonens brukergrensesnitt er dessuten forbedret for å sikre en mer brukervennlig het. Aktivitetene er utført innenfor HydroNet sitt konsortium i samarbeid med offentlige institusjoner samt potensielle selgere av den nye plattformen. Plattformen i seg selv skal sørge for en ny tilnærming til miljøovervåkning innenfor et variert bruks- og virkeområde. Slovenske og Italienske testområder er karakterisert og spredningsmodeller er utviklet. Project Coordinator: Prof. Paolo Dario Scuola Superiore Sant Anna - SSSA P.zza Martiri della Libertà, 33 Pisa (Italy) Tel: Fax:

2 Målsetting og funksjon MÅLSETTING Hovedmålsettingen med HydroNet- prosjektet har vært å designe, utvikle og teste en åpen HW og SW plattform bestående av et nettverk av automatiske, miniatyriserte, sensorbaserte, radiosammenkoblede, maritime roboter som er integrert i et omsluttende intelligent kontrollsystem (Ambient Intelligence (Aml)) med det formål å undersøke miljøstatusen i vannområder samt sørge for tidsmessig og geografisk riktig informasjon om vannkvaliteten. Selve plattformkjernen består av sensorer (biologisk-, optisk- og kjemisk- baserte sensorer) installert i stasjonære bøyer og bevegende roboter som er i stand til å kommunisere med en landbasert kontrollstasjon. Det sensorbaserte robotnettverket tar prøver og analyserer raskt flere kjemiske og fysiske vannparametere, noe som tillater kontinuerlig sanntidsbasert informasjon om miljøstatusen i vannområdene. Nye miniatyriserte sensorer utviklet i HydroNet er i stand til å oppdage flere miljøfarlige stoffer (kromat, kadmium, kvikksølv, olje, og hydrokarboner) i vannet. Matematiske modeller er utviklet for å simulere transport og prosesser forbundet med de miljøfarlige stoffene i elver, innsjøer, og i kystfarvann. I sitt forsøk på å identifisere forurensningskilden er den sensorbaserte robotflåten i stand til å samarbeide og navigere i forskjellige vannscenarioer, fra kystfarvann til elvemunninger, til naturlige og kunstige innsjøer samt laguner. Dette ved hjelp av intelligente algoritmer (Expolorative Particle Swarm Optimization). Robotene er utstyrt med sonar og laserutstyr for å automatisk styre unna uventede hindringer i vannet. Robotene er små, lettvektige, flytende, energieffektive, og miljømessig konkurransedyktige (i form, størrelse, farge, materialer, og energibruk). Robotene kommuniserer ved hjelp av trådløs radiokontakt med Aml. Bøyene fungerer som nettverksnoder som forbedrer både intern- kommunikasjonen samt lokaliseringen av de mobile enhetene samtidig som de overvåker en rekke parametre ved hjelp av deres miljømessige/atmosfæriske sensorer. Hele nettverket er sammenkoblet gjennom en ekstern server for databehandling og intelligente analyser (databaser og data fusjon), nettverksstyring og et tilpasset brukergrensesnitt. FUNKSJONALITETER Robotene navigerer i forskjellige vannscenarioer: kystfarvann, elvemunninger, naturlige og kunstige innsjøer samt laguner. Robotene kan også navigere nedstrøms i elver samt stoppe for å holde posisjonen. Da det er vanskelig å realisere og optimalisere roboter for all disse naturlige scenarioene, er det designet to typer roboter : en elvbasert robot: liten, smidig/hurtig, og utstyrt med liten nyttelast; en sjøbasert robot: stor, flytende, og fullt utstyrt. Robotens hovedkarakteristika: minimum rekkevidde 15 km i elv 20 km i kystfarvann; 2 knop marsjfart; minimum 12 timer kontinuerlig bruk; maksimum sea force 5 (vindtyrke17-21 knop); maksimum 50 m prøvetakingsdybde. reduserte dimensjoner (lengde < 2 m, < 80 kg) for å tillate en/to personer å transportere roboten. 2

3 Målsetting og funksjon Alle de flytende robotene er ASV`er (Autonomous Surface Vehicle). Undervannsoppgaven som følger av vannovervåkningen er kun knyttet til prøvetakingen, mens alle de andre påkrevde oppgavene kan løses på vannoverflaten (navigasjon, lokalisering, kommunikasjon, analyse osv.). En utfordring roboten møter, er sikkerheten med tanke på identifiseringen av fiskenett eller andre ubevoktede hindringer. Robotens operasjonsområde dekker noen få kilometer fra kysten og dens posisjon endres hver dag samt at den alltid må kunne returnere til kontrollstasjonen ved havnen. Det er også utfordringer knyttet til overflatenavigasjon da det er en risiko for å kollidere med andre fartøy, men med sporing, alarmer, varsling, og med en sikker fart og navigering vil dette bidra til å redusere denne risikoen betraktelig. Valget av en overflaterobot gjør det dessuten mulig å benytte fornybar energi, som for eksempel sol- og vindkraft. Som sjø- overflaterobot, falt valget på en multiskrog- båt (katamaran), karakterisert av dens evne til å utføre sikker navigasjon og holde en fast posisjon mens den utfører prøvetakingen. Det gjør det også mulig å unngå bruken av tilføyelser som kan føre til forsøpling av havet. Grunt vann (<1 m), sandbanker, forskjellige hindringer, høy manøvrerbarhet, lang batterivarighet, og miljø gjør at man må benytte en spesiell båttype for elver og laguner: en stille, flatbunnet robot som blant annet er i stand til å navigere i sjøgress. UTFØRTE OPPGAVER Overvåkning/kartlegging Et nettverk av sensorbaserte roboter patruljer automatisk det ønskede området og måler parametre konstant, og implementerer dermed en kooperativ detaljert overvåkningsoppgave. Målte uregelmessigheter rapporteres gjennom et tilpasset brukergrensesnittet. Kildefinner- Et nettverk av roboter samarbeider med den landbaserte stasjonen for å finne forurensningskilden. Parameter kartlegging (Område Tid) Et nettverk av roboter overvåker konstant et valgt område ved å sende forespurt data til AmI databasen; i denne konfigurasjonen beveger roboten seg i forutbestemte bane/kurve. DEMONSTRASJONER For å teste funksjonaliteten og potensialet til HW/SW HyroNet plattformene ble det i løpet av de siste månedene av prosjektet blitt satt opp demonstrasjoner basert på realistiske scenarioer. Tre forskjellige testområder ble valgt i Italia og i Slovenia for å teste og validere HydroNet plattformene: langs elver (Isonzo elven i Slovenia), i naturlige og kunstige innsjøer samt laguner (Grado og Marano i Italia), i kystfarvann, i elvemunninger, i umiddelbar nærhet av industrielle avløpsrør (kystregionen i Livorno i Toscana - Italia). 3

4 Beskrivelse av Konsortiet og Partnernes Rolle HydroNet prosjektet er koordinert av Prof. Paolo Dario fra Scuola Superiore Sant Anna of Pisa (Italia). HydroNet konsortiumet består av 10 partnere. Det er fem offentlige institusjoner: Scuola Superiore Sant Anna (SSSA, Italia), Hochshule Lucerne (HTA, Sveits), Jozef Stefan Institute (IJS, Slovenia), University of Ljubljana (UOL, Slovenia), Hebrew University of Jerusalem (HUJI, Israel), Og fem SMEs: Dedalus SpA (Italy), LUMEX (Russland), Norwegian Institute for Air Research (NILU, Norge), Institute of Physical Biology (IFB, Slovenia), RoboTech srl (RT, Italia). Deltagerene i HydroNet konsortiumet er dyktige og er fult komplimentære. Jozef Stefan Institute (IJS) er ansvarlig for å definere de operative scenarioene, brukerbehovene, og miljømessig forståelse av tungmettallenes oppførsel på de valgte pilot områdene. University of Ljubljana (UOL) arbeider med utviklingen av forurensnings spredningsmodellene. Hebrew University of Jerusalem (HUJI) arbeider med design og utvikling av mikro- fabrikkerte kjemiske sensorer for kvikksølv, kadmium, og krom bestemmelse. Scuola Superiore Sant Anna (SSSA) er prosjektkoordinator. SSSA arbeider med systemdesign og spesifikasjon, på utviklingen av de flytende robotene, på realiseringen av flere moduler for automatisk navigasjon, samt system integrasjon og testing. Dedalus SpA arbeider med Ambient intelligence software infrastruktur utvikling og fjernstyringssystemets brukergrensesnitt. Hochshule Lucerne (HTA) arbeider med kommunikasjons- undersystemene (protokoller design og utvikling), kommunikasjonssikkerhet, samt grensesnitt mellom AmI og roboter. LUMEX arbeider med design og utvikling av mini- sensorer for olje produkter (oppløst oljeprodukter og overflate olje film) innhold i vann. NILU - Norwegian Institute for Air Research utfører kost- og nytteevalueringer knyttet til de foreslåtte løsningene. Institute of Physical Biology (IFB) designer og utvikler mikrofabrikkerte bio- sensorer for å oppdage kvikksølv i vannmasser. RoboTech srl (RT) arbeider med system design og spesifisering og robot fabrikasjon og kontroll. 4

5 Definisjon av testområdene Evalueringen av det integrerte HydroNet systemet er utført i forskjellige sesonger i tre utvalgte testområder: Soča/Isonzo elven og Trieste golfen (Slovenia/Italia) Marano lagunen (Italia) Livorno kystområdet (Italia) De utvalgte studieområdene dekker tre forskjellige miljøtyper som vil tillate testing og validering av HydroNet plattformen: elver kunstige innsjøer og laguner kystområder inkludert elvemunninger og/eller umiddelbar nærhet av industrielle avløpsrør. For hvert testområde, er det identifisert forskjellige scenarioer med tanke på kompleksitet og forurensningsproblemer. Soča/Isonzo elven og Trieste gulfen I Soča/Isonzo elven og i Trieste golfen er hovedbekymringen kvikksølv (Hg). Akvatiske systemer (som både ligger ved elv og befinner seg maritimt) er kvikksølvforurenset fra den tidligere aktive Idrija kvikksølvgruven, som befinner seg i Vest- Slovenia, dvs fra atmosfærisk deponering, spredte avfallsfyllinger og fururenset grunn. Formasjon og bio- akkumulering av methyl-kvikksølv (MeHg) er det mest kritiske miljøfaktoren i denne forurensede området. Marano lagunen Marano lagunen i Italia representerer et annen testområde med kvikksølv som hovedbekymring. Lagunen er utsatt for industriell kvikksølvforurensning fra et industrielt kompleks som ligger langsmed en strøm som bringer forurensningen inn i lagunen. Området representerer høy sårbarhet i forbindelse med mange helseeffekter som følger av tett bosetning og mange industrielle områder. Omtrent 20 kg/dag kvikksølv var estimert å bli sluppet ut i Aussa elvesystemet siden fra en operativ klor- alkali fabrikk til spillvannsrensing ble installert i En total mengde av kg kvikksølv er anslått å være sluppet ut til elven som antas å ha endt opp i lagunen. Livorno kystregionen Det tredje testområdet er lokalisert i Tyrrhenian sjøen i front av Livorno kystområde (Toscana, Italia). Dette området strekker seg omtrent 150 km langs kysten og er karakterisert ved tilstedeværelse av store petrokjemiske og kjemiske fabrikker. Det er dessuten lokalisert en viktig industriell havn i Liverno, -noe som fører til en intens trafikk av store tankskip, med påfølgende oljeforurensning. Kystområdet er utsatt for flere forurensningsklider ved tilstedeværelse av: to havner for oljetankere i Livorno og Piombino og den store trafikken av petroleumstankere; en petrokjemisk fabrikk i Livorno; en kjemisk fabrikk i Livorno sør (Rosignano Solvay) for produksjon av soda og andre kjemiske produkter; stålverket i Piombino; Cecina og Arno elvene som samler utslippene fra mange produsenter og kjemiske fabrikker og slipper disse ut i Tyrrhenian sjøen. 5

6 Public Institutions Collaborations HydroNet sitt konsortium har helt fra starten av prosjektet etablert kontakter og samarbeid med hovedaktører innenfor vannforvaltningen. Beslutningstakere og politikkutformere på forskjellige nivå i flere land kommer til å bli direkte brukere av prosjektresultatene. Samtidig kan denne plattformen være viktig for forskningsinstitusjoner i deres gjennomføring av vitenskapelige studier. Med sikte på å involvere en større gruppe av eksperter og potensielle brukere samt for å samarbeide med konsortiet og definere spesifikasjonene av HydroNet plattformen, er det etablert et HydroNet brukerforum. Dette forumet vil sikre at prosjektresultatene vil samsvare med de reelle behov og at resultatene vil bli brukt til å planlegge fremtidig økonomisk utvikling. Til nå har følgende institusjoner akseptert å samarbeide med HydroNet konsortiet: Livorno kommune (Italia), som har støttet prosjektet med fasiliteter og tjenester for systemutvikling og testing. Scuola Superiore Sant Anna, i samarbeid med Liverno kommune åpnet i januar 2009 et nytt forskningssenter på maritime roboter og sjøteknologi i Liverno. Senteret er lokalisert i umiddelbar nærhet av sjøen og representerer en perfekt lokalisering for å kunne teste HydroNet robotene og de teknologiske løsningene. Livorno kystvakt som har gitt de nødvendige tillatelser for bruken av automatiske agenter i kystfarvannet. De vil også dedikere en transponder for å spore robotene under navigasjon for å garantere at sikker navigasjon og mulighet for å varsle andre fartøy om robotens tilstedeværelse i kystfarvannet. ARPAT, det regionale forurensningstilsyn (Toscana, Italia), som har gitt informasjon angående miljølovgivning på italiensk og europeisk nivå. Videre har ARPAT sørget for informasjon angående tradisjonell prøvetaking og analysemetoder for å optimere oppgavene som skal utføres av robotene. LaMMa, (Laboratory of Monitoring and Environmental Modeling for the sustainable development), som har gitt karakteristika av området fra et miljømessig standpunkt (strømmer, hindringer, dybder osv.). ARPA FVG, det regionale forurensningstilsyn (Friuli Venezia Giulia, Italia), som samarbeider og gir informasjon til konsortiet angående modellering for hydrodynamikk og sediment transport i Marano and Grado Lagunene. Åpningsdagen til det nye SSSA Marine Robotic Centre, i Livorno (Italia, 13 Januarr 2009) 6

7 Robot Prototyper ( katamaran ) KYSTNÆR ROBOT (KATAMARAN) I det kystnære området vil løsningen være å benytte en katamaran. En slik toskrogløsning inneholder det meste av det nødvendige modulene. Andre moduler er plassert mellom de to skrogene med et lokk som gjør hytten vanntett. To robot- katamaraner er blitt fullt utstyrt og validert det siste året. De to skrogene og dekkhus er utviklet ved bruk av karbonfiber materiale. Hovedkomponentene i roboten er: Styrer (hovedkontroll), Lokaliseringssystem (Magnetisk kompass, GPS), Radio and Bluetooth Kommunikasjonsmoduler Bevegelsesenhet (høyre/venstre motor og propell) Ror (ett for hvert skrog) Prøvetakingssystem med vinsj Biologiske, Optiske og Kjemikaliesensorer System for å unngå hindringer: som består av laserskanner Sonar Altimeter LiPo Batterieer Et prøvetakingssystem er plassert på katamaranens akterspeil med en vinsj som senker proben. Denne proben består av: en kommersiell probe (YSI 6920V2) med vannkvalitets- sensorer, som temperatur, turbiditet, ph, oppløst oksygen, oksyd reduksjon potensial og ledeevne. five samplers that collect water (each up to 200 ml) at different depths (up to 50 m). 7

8 Robot Prototyper ( Flat-Bunn Båt ) LAGUNE OG ELV ROBOT Lagune- og elveroboten er en lettbåt med flat bunn som kan navigere i elver og laguner. Fremdriftssystemet i båtens akterspeil er utstyrt med to propellmotorer. Kontroll- og navigasjonssystemet (motor drivere og datamaskinene ombord), som er matet med sensorer (laser, GPS, digitalt kompass og vannstrømingsensor), tillater roboten å bevege seg automatisk samt automatisk unngå hindringer. Veivalget bestemmes i så måte av robotens omsluttende intelligens. Roboten inneholder kjemikalie og optiske sensorer (Hg, Cr, Cd og oppløste hydrokarboner) som er supplert med overflatevann gjennom et prøvetakingssystem (pumpe, strømingsmåler, og teflonrør). En optisk sensor til å oppdage oljeflekker er montert eksternt. Roboten går på batterier og solpanel og er utstyrt med en radio modul for trådløs kommunikasjon med AmI samt den landbaserte kontrollstasjonen.. Skroget er laget av karbonfiber og dets netto vekt er omtrent 25 kg. Robotens totale vekt er omtrent 90 kg. og den er 2.29m lang og 1.12m bred. Skrogets vekt og form garanterer en toppfart på 2.5 knop. Robotens utholdenhet er omtrent 6 timer. Antenne Oljeflekk sensor Propeller GPS Solpanel Laser Vannstrømningssensor Batterier, datamaskiner, navigasjonssensorer, kjemikaliesensorer og prøvetakingssystem I båten. 8

9 Ambient Intelligence Framework INTRODUKSJON Ambient Intelligence (AmI) Framework inneholder all infrastruktur for programvare og har som oppgave å linke HydroNet robotene, de menneskelige operatørene og AI programvare for å operere flåten, overvåke (i sanntid) et HydroNet område samt produsere verdifull informasjon om det observerte miljø. Informasjon om alle hendelser kan også eksporteres til ATOM og KML slik at de enkelt kan benyttes I andre verktøy som Feed lesere, mobiltelefoner og Google Earth. UTFØRE OPPDRAG Web- baserte programmer er brukt for å tillate menneskelige operatører å konfigurere og instruere roboter og bøyer med kommandoer for navigering, kontinuerlig sanntidsbasert analyser, varsel om status samt oppdrag. Alle oppdrag kan bli lagret og laste opp igjen (for å endre kjøreplan) under oppdraget. KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES Et kraftfullt datamodelleringsverktøy (utviklet av UOL) som utnytter den historiske kunnskapen over et overvåkningsområde er integrert. Dette for å optimalisering automatisering av algoritmer ressursplanlegging. Ved å utnytte kunnskap generert fra robotenes målinger samt strukturell kunnskap fra modellene, er det mulig å implementere automatisk programvaremoduler som er i stand til geografisk å vise de forventede tilstanden til en maritimsk område, å generere alarmer ved spesifikke forurensede prøver samt å guide hele robot- flåten mot en forurensningskilde. OVERVÅKNING OG KONTROLL Sanntidsbasert overvåkning og kontroll forenkler alle hendelsene på HydroNet området ved å undersøke robotene sin status og fremdrift, deres posisjon, destinasjon, fart og overvåkningsmålinger. AmI CORE DISTRIBUSION Alle funksjoner, inngripen og vedlikehold av AmI programvare er pakket og er for tiden distribuert via en installasjons- CD som enkelt setter opp nye HydroNet overvåkningsområder. 8

10 HydroNet Hovedmøter HydroNet startet offisielt 1. desember Flere HydroNet møter ble gjennomført under prosjektets andre år for å verifisere utviklingen av sensorer og for å sette opp robot sub- systemene (elektrisk, mekanisk, flyteevne, informasjon). Det første møtet ble etter programmet holdt i Jerusalem (7-8 April 2010); De komplette demonstrasjonsbegivenhetene ble holdt i Ljubljana (12 Januar 2012) og i Livorno (28 Januar 2012). Review Meeting Demo in Livorno 9

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? szmarta «Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologiutvikling, under kontrakt nummer 285492.». Contents

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

Smarte Regioner Optimalisering av offentlige tjenester

Smarte Regioner Optimalisering av offentlige tjenester 1 Optimalisering av offentlige tjenester Prosjekt nr: ES493496/220862 Regionalt Forskningsfond, Midt-Norge 27. Juni 2014, Ålesund Harald Yndestad Høgskolen i Ålesund Ålesund Kommune Sunnmøre Regionråd

Detaljer

Nye tematiske satsingsområder

Nye tematiske satsingsområder Nye tematiske satsingsområder Fase II NTNU Havromsvitenskap og -teknologi Kunnskap for bærekraftig bruk av havrommet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tittel... 5 3. Bakgrunn... 5 3.1. Utfordringer i global

Detaljer

FFI RAPPORT. NETTVERKSBASERT LOGISTIKK (Total Asset Visibility) - Teknologiinnspill til FS07. SCHJELDERUP Tor-Erik, LANGSÆTER Tor

FFI RAPPORT. NETTVERKSBASERT LOGISTIKK (Total Asset Visibility) - Teknologiinnspill til FS07. SCHJELDERUP Tor-Erik, LANGSÆTER Tor FFI RAPPORT NETTVERKSBASERT LOGISTIKK (Total Asset Visibility) - Teknologiinnspill til FS07 SCHJELDERUP Tor-Erik, LANGSÆTER Tor FFI/RAPPORT-2006/01471 NETTVERKSBASERT LOGISTIKK (Total Asset Visibility)

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? Innhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan lese informasjonsheftet 6 2 Oppsummering 7 3 En helt vanlig dag 9 3.1 Overvåkning, personvern og sikkerhet

Detaljer

Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020

Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020 FFI-rapport 2010/00466 Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020 Arne K. Skogstad Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 07.01.2010 FFI-rapport 2010/00466 109401

Detaljer

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

KONFORT 700 Designet for effektiv service

KONFORT 700 Designet for effektiv service KONFORT 700 SERIES KONFORT 700 Designet for effektiv service Fra 1. Januar 2011 skal alle nye typegodkjente biler bruke den nye kjølegassen (R1234yf) i klimaanlegget i forhold til Europeisk lovgivning.

Detaljer

Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS

Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS av Tor Malvin Nysæter Jahren Stian Kristiansen Hovedoppgave til mastergraden i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Høgskolen i Agder

Detaljer

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps - Prosjektgruppe Digitale Kart - Oslo 21. april 2005 Sammendrag Utgangspunktet for denne

Detaljer

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks:

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Oppsummering av arbeid og tiltak ved U-864 frem til 2007... 4 2.2 Anbefaling fra Kystverket i 2006 om miljøtiltak for U-864... 7 3 Oppdrag fra Fiskeri- og

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

Kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger. Copyright SINTEF Energi AS. Publisert: Desember 2012

Kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger. Copyright SINTEF Energi AS. Publisert: Desember 2012 Natasa Nord Vojislav Novakovic Frode Frydenlund Kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger Copyright SINTEF Energi AS Publisert: Desember 2012 Publisert av SINTEF Energi AS Sem Sælands

Detaljer

Beslutningstøtte for miljøhensyn i operativ virksomhet

Beslutningstøtte for miljøhensyn i operativ virksomhet FFI-rapport 2008/00127 Beslutningstøtte for miljøhensyn i operativ virksomhet Øyvind Voie, Atle Ommundsen, Espen Messel, Joakim Flathagen og Kjetil Longva Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 29. august

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport 2014, CRNA CRNA CRNA Centre for Resilient Networks & Applications Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport

Detaljer

Teknologisk Institutt. Produktutvikling

Teknologisk Institutt. Produktutvikling Teknologisk Institutt Produktutvikling Fra idé til ferdig produkt Gjennom en rekke internasjonale produktutviklingsprosjekter har Teknologisk Institutt vist seg å være en attraktiv samarbeidspartner når

Detaljer

Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN

Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN Gerhard Christoffer Wiese Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Biveileder(e): Thomas Jelle,

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Gigantiske byggverk til havs

Gigantiske byggverk til havs SINTEF utvikling av ny betongteknologi Gigantiske byggverk til havs Utbyggingen av Trollfeltet har fått betydelig oppmerksomhet fra hele verden. Det gigantiske prosjektet innebar en rekke utfordringer

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

Optimal lagerstyring av kontanter i minibanker med usikker etterspørsel

Optimal lagerstyring av kontanter i minibanker med usikker etterspørsel Optimal lagerstyring av kontanter i minibanker med usikker etterspørsel Geir Martin Bakken Michael Wiik Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Lars Magnus Hvattum,

Detaljer

Modular Airborne Reckoning System (MARS)

Modular Airborne Reckoning System (MARS) Modular Airborne Reckoning System (MARS) Hvordan kan intelligente droner brukes til å gi et helhetlig bilde av skadeomfanget etter en naturkatastrofe? av Bent Arnesen, Christian Finstad, Marcus Løken,

Detaljer