Styresak. Forslag til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl Alle møter - Status for arbeidet som er sett i gang for å redusere talet på ikkje-møtte til poliklinikk i Helse Vest (1) Arkivsak 2013/378 Styresak Styremøte Forslag til vedtak 1. Styret støttar det vidare arbeidet som skal sikre at fleire pasientar møter til planlagt time, og ber om at avansert oppgåveplanlegging blir nytta aktivt for å auke behandlingskapasiteten og kvaliteten ved poliklinikkar i Helse Vest. 2. Styret ber om at dialogen mellom pasientane og HFa knytta til tildeling av time og oppmøte betrast ytterligare og imøteser arbeidet med tiltaka på dette området for å auke den samla opplevde pasientkvaliteten. 3. Styret vil bli haldne orientert om arbeidet, og ønskjer undervegs rapportering på framdrift og gjennomføring minst ein gong i halvåret

2

3 Oppsummering I 2012 måtte over planlagte polikliniske konsultasjonar i Helse Vest avlysast på grunn av at pasientane ikkje møtte. Mykje arbeidstid går med til å planlegge på nytt for planlagte konsultasjonar, som av denne og andre ulike årsakar blir endra undervegs. Eit grundig arbeid er på gang i regionen for å nå målet om at ventetidene innan utgongen av 2013 skal vere under 65 dagar i gjennomsnitt og at fristbrot ikkje skal forekomme. God planlegging og organisering av aktiviteten på poliklinikkane er avgjerande for å auke talet på planlagte konsultasjonar innanfor den ordinære arbeidstida til medarbeidarane våre. At alle pasienter møter til avtalt time er ein viktig del av dette arbeidet. Helse Vest RHF har identifisert fire område som skal bidra til at alle pasientane møter til avtalt time, og gjennom det auke bruken av den faglege kapasiteten på poliklinikkane. Sjukehusa i Helse Vest skal ha god kommunikasjon mellom sjukehusa og pasientar og pårørande. Informasjonen skal vere god, enkel og forståeleg, enten den kjem via brev, SMS, telefon eller digitalt. planlegge tida på poliklinikkane godt. Utnytter vi tida godt vil medarbeidarane våre få eit større handlingsrom og kan få konsentrere seg om møtet med pasientane. organisere seg med god planlegging og god leiing. God planlegging betyr blant anna at pasientar får time første gongen dei blir tilvist og godt innanfor fristen fagfolka set for start av utgreiing eller behandling. sikre at vi gjennom godt leiarskap og medarbeiderskap gjennomfører viktige oppgåver som legg grunnlag for tiltaksplanlegging i gode pasientforløp og støtter det pasientretta arbeidet Når arbeidet med tiltaka skyt fart vil vi sjå effekten blant anna på fristbrot, ventetider, tal pasientar som får time ved første gongs tilvising og tal pasientar som møter til avtalt time. Helse Vest RHF følgjer opp arbeidet blant anna gjennom å auke kunnskapsgrunnlaget og støtte kontinuerlig læring i heile organisasjonen. Fakta Bakgrunn Ei tidlegare analyse frå Helse Vest RHF viste at mange pasientar ikkje møter til time ved poliklinikkar ved våre sjukehus. Heile av planlagte kontaktar i 2012 blei ikkje gjennomført på grunn av at pasienten ikkje møtte. Samtidig ønska over pasientar å endre tidspunkt for planlagt time. Våre medarbeidarar bruker tid på å planlegge på nytt for mange kontaktar på grunn av desse og ulike andre årsaker. Det er ikkje berre konsultasjonar som må re-planleggast. Også ulike andre tiltak for pasientar, som samtidig radiologisk utgreiing, prøvetaking og pasienttransport, kan måtte re-planleggast kvar gong ein konsultasjon blir avlyst eller endra. Helse Vest RHF har den siste tida retta mykje merksemd mot tiltak som gir pasientane eit betre tilbod innafor det som styringsdokumenta for 2013 og statsråden i sine «ti nye grep for betre sjukehus» har lista som viktige områder. Helse Vest RHF arbeider målretta med organisasjonsutvikling og har gjennomført eit omfattande analysearbeid som skal støtte arbeidet framover. Vi erfarer gjennom ulike tiltak som allereie er sette i verk at bedre oppgåvedeling mellom dei som arbeider ved sjukehusa og gode rutinar for å betre pasientplanlegginga gjennom god leiing ved sjukehusa fører til auka utnytting av vår faglege kapasitet. Effekt av arbeidet ser vi mellom anna gjennom stadig nedgang i talet på fristbrot og kortere ventetider. Vi ser at arbeidet med å fjerne fristbrot og redusere ventetider må skyte enda meir fart. Framover vil behovet for spesialisthelsetenester auke, mellom anna på grunn av at befolkinga auker og at antall eldre auker meir. Auken i behov vil komme utan tilsvarande auke i ressursar. God organisering av arbeidet er grunnlaget for godt fagleg arbeid. Organisasjonsutviklingsprosjektet «avansert oppgåveplanlegging» i føretaka i Helse Vest har vist at det å gjere meir informasjon

4 tilgjengeleg for medarbeidarar som planlegg pasientkonsultasjonar, for eksempel om kva for behandlarar som er tilgjengelig til kva tid, gir høve til å koble rett pasient til rett behandlar og planlegge for ein lengre tidshorisont. Slik planlegging av drifta auker støtte til alle yrkesgruppene som driv det pasientretta arbeidet, med mindre forstyrringar, avbrot og tap av tid. God planlegging gir ikkje berre færre forstyrringar og meir tid til aktiv pasientbehandling. Det er også eit mål at spesialisthelsetjenesta skal ha god og forenkla kommunikasjon med pasientar og pårørande. Langsiktig planlegging av aktiviteten på poliklinikkane legg til rette for at pasientar saman med våre medarbeidarar skal kunne finne gode tidspunkt for møte mellom pasienten og behandlarane i heilskaplege pasientforløp over tid. Slike tiltak vil dermed kunne redusere talet på pasientar som ikkje møter til time. Endringar som verkar ved ei avdeling, seksjon, klinikk eller føretak vil ofte verke også ved andre einingar. Helse Vest meiner derfor at tiltaka kan få større effekt dersom ein deler kompetanse, læring og ressursar på tvers i regionen. Ulike kliniske fagområde vil kunne kreve ulik tilnærming, men tilnærminga innanfor eit fagområde er gjerne likt på tvers av sjukehus og helseføretak. Det er eit mål at pasientane skal møte et likt og forutsigbart system i heile Helse Vest, uavhengig av kor pasienten er busatt og kva tilstand pasienten treng konsultasjon for. I føretaksmøtet 24. mai fekk Helse Vest i oppdrag å sette i verk tiltak for å utvide åpningstida i sjukehusa for planlagt verksemd i tidsrommet 08 17, innanfor dagens regelverk, i Denne styresaka oppsummerer arbeidet som pågår for å skaffe kunnskapsgrunnlag og sette saman ulike tiltak som på ulike vis vil auke bruken av tilgjengeleg fagleg kapasitet i alle HFa i Helse Vest, og levere i høve til bestillinga frå eigar. Den nasjonale pasienttryggleikskampanjen seier blant anna at helsetenester av god kvalitet involverer brukarane og gir dei høve til å påverke, dei er samordna og prega av kontinuitet, og dei utnytter ressursane på ein god måte. I stort er det nettopp det å auke kvalitet i behandlinga Helse Vest skal oppnå gjennom tiltaka i dette arbeidet som saman understøtter det at «alle møter» til time. Organisering av arbeidet Gjennom regional leiarsamling og direktørmøtet har AD ane i Helse Vest og leiargruppa ved Helse Vest RHF drøfta innhaldet i og retning på arbeidet. Analyseeininga ved Helse Vest har vore sekretariat for styresaka og samtidig leia arbeidet med å utvikle kunnskapsgrunnlaget. Personalavdelinga i Helse Vest samarbeidar med pilotane i prosjektet «avansert oppgåveplanlegging» i Helse Vest som er skildra i område 3. Kommentarar Kunnskapsgrunnlaget Tidlegare analyser har vist at mange planlagte konsultasjonar ved poliklinikkane i Helse Vest blir avslutta utan at pasienten har møtt. Er det fellestrekk som viser kva for pasientar som ikkje møtte til avtalt time, slik at vi lettare kan rette tiltak mot desse? Korleis organiserer vi poliklinikkane i dag, og på kva måte kan betre planlegging og omlegging av drifta auke nytten av den tilgjengelege faglege kapasiteten? Helse Vest RHF har skildra kunnskapsgrunnlaget knytta til pasienter som ikkje møter til planlagt konsultasjon på poliklinikkane i HFa. Sjå vedlegg 1 for den samla analyserapporten frå dette arbeidet. Det var totalt konsultasjonar der pasientane ikkje møtte til i 2012 (Sjå tabell 1). Analysene viser at Det er oftare menn enn kvinner som ikkje møter til planlagd konsultasjon. Innan barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er det registrert at jentene møter sjeldnare. Andelen som ikkje møter er høgast i alderen år. Pasientar med bustadsadresse i vertskommune for sjukehus møter sjeldnare til time. Det er høgare del av pasientar innan psykiatri og rus enn innan somatiske fagområde som ikkje møter til planlagd konsultasjon.

5 Figur 1 viser fordelinga på tal og andel kvinner og menn i ulike aldersgrupper som møter/ikkje møter til planlagt poliklinisk konsultasjon innanfor somatikken. Ut ifrå tala kan vi ikkje seie noko om grunnen til desse skilnadene. Figur 1: Del ikkje møtt med alders -og kjønnsfordeling innan somatikk i Helse Vest Tala kjem frå planlagte kontaktar i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus og Haraldsplass Diakonale Sjukehus. Venstre akse viser tal for planlagte kontaktar, høgre akse viser andel ikkje-møtt (grøn linje). Ved utgongen av 2012 sto pasientar på venteliste i Helse Vest. For fleirtalet av desse er det poliklinisk konsultasjon med utgreiing og undersøkingar som startar eit godt behandlingsforløp. Berekningar med bakgrunn i tala viser at dersom vi innan somatikken lukkast i å redusere talet på pasientar som ikkje møter til time til 1% så kan vi forventa fleire gjennomførte konsultasjonar per år i Helse Vest. Dersom vi innan fagområdene VOP, BUP og Rus/LAR reduserer talet på pasientar som ikkje møter til time til 5% kan ein forventa samla omkring fleire pasient-konsultasjonar per år i Helse Vest. Basert på tala frå 2012 bereknar vi ei samla, teoretisk auke på ekstra gjennomførte konsultasjonar viss vi hadde nådd desse måla (sjå Tabell 1 for faktiske og berekna tal). Faktisk planlagte kontakter 2012 Tal Tal planlagte ordinært Tal ikkjemøtt kontaktar avslutta Målsetnad for reduksjon av ikkje-møtt Tal auka ordinært avslutta Målsetnad tal ikkje møtt Andel ikkjemøtt Målsetnad Fagområde ikkje-møtt Somatikk ,0 % 1,0 % VOP ,2 % 5,0 % BUP ,9 % 5,0 % RUS/LAR ,9 % 5,0 % Samla ,5 % 2,1 % Tabell 1 Tal og andelar ikkje-møtt innanfor dei største fagområda. Tal er vist for faktisk planlagte kontaktar i 2012 og beregningar basert på målsetnad for reduksjon av talet på ikkje-møtte

6 Figur 2:Illustrasjon over oppmøtetidspunkt fordelt gjennom dagen for somatikk i Helse Vest Figur 2 viser kva tid på dagen pasientane har oppstart for planlagd konsultasjon i intervallar på ein time innanfor somatikken, og gjennomsnittleg varighet per konsultasjonane gjennom dagen. Ut av grafen kan ein lese at tidkrevjande konsultasjonar er lagt til byrjinga av arbeidsdagen. Mot slutten av dagen er den gjennomsnittlege konsultasjonstida kortast og meir enn halvert samanlikna med tid per konsultasjon på føremiddagen. Figur 3 viser talet på ordinært avslutta polikliniske konsultasjonar fordelt på varighet i intervallar på 20 minutt gjennom dagen i tidsrommet 7:00 til 18:40. Det raude arealet viser talet på planlagde konsultasjonar der pasienten ikkje møtte, og fordelinga av desse utover dagen. Vi ser at storparten av konsultasjonane på poliklinikkane i Helse Vest er planlagte for tidsromma frå 9.00 til 11:00 og frå til (sjå figur 3). I denne perioden er kapasiteten dimensjonert for også å gjennomføre dei om lag konsultasjonane pasientene ikkje møter til, innanfor begrensningar knytt til rom, utstyr og bemanning. Det er mogleg å tenke seg at talet på konsultasjoner kan auke utover det som er planlagt per i dag, dersom fleire konsultasjonar blir planlagte til å starte klokka 08.00, og mellom klokka og klokka Det høgste talet på samtidige konsultasjonar i finn vi i intervallet 10:20 til 10:40 (figur 3). Dette kan vere eit uttrykk for maksimal planlagt kapasitet for konsultasjonar, med hensyn på tilgjengeleg rom, utstyr og faglig bemanning. Dersom tidsintervallet 10:20 til 10:40 nyttar samla kapasitet maksimalt kan arealet innanfor den raude stipla linja i figur 3 vise det samla teoretiske, maksimale talet på konsultasjonar i denne tidsperioden. Dette er basert på ei gjennomsnttsbetraktning innanfor somatikken. Berre god dialog med klinikkar og avdelingar innanfor ulike fagområde innanfor somatikken vil kunne resultere i gode berekningar som er realistiske i forhold til det teoretiske potensialet for auka tal på konsultasjonar i denne tidsperioden. Det er stor usikkerhet knytta til potensialet for auka aktivitet innanfor arbeidstida 08:00 til 17:00. Derfor legg Helse Vest opp til vidare analysearbeid i samarbeid med ulike fagmiljø i HFa. For å starte dette arbeidet har vi utført berekningar basert på reint teoretiske betraktningar.

7 Samtidig planlagte kontaktar ved somatiske poliklinikkar i Antall samtidig planlagde kontaktar Handlingsrom for auka tal konsultasjonar Ordinært avsluttet Ikke møtt/ingen beskjed Figur 3: Illustrasjon av samtidig planlagte kontaktar ved somatiske poliklinikkar i Tala kjem frå planlagte kontaktar, inkludert tjenester til inneliggande pasienter utført i poliklinikkanes lokaler, med planlagt varighet i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus og Haraldsplass Diakonale Sjukehus. Dersom ein teoretisk sett legg til grunn at aktiviteten i perioden 08:00-09:00 auker til 80% av aktiviteten mellom perioden 09:00-10:00, at aktiviteten i perioden 14:00-17:00 auker til 80% av aktiviteten i perioden 13:00-14:00 (time for time, med unntak av ei pause på 20 minutt) så er det tenkeleg at en i Helse Vest vil kunne gjennomføre inntil fleire konsultasjonar per år innanfor somatikken (sjå tabell 2). Dette teoretiske estimatet på maksimalt auka kapasitet utgjer 21 prosent i snitt for alle fagområder innan somatikken. Berre vidare analyser i samarbeid med medarbeidarar og leiarar ute i den kliniske kvardagen vil kunne gje gode, realistiske estimat på auka kapasitet. Me må nok pårekne fleire forhold som vil redusere det teoretiske nivået for auka pasient-konsultasjonar. Faktiske tal 2012 kontakter ordinært avslutta 2012 i tidsrommet 07:00-18:40 Teoretisk auke i kontaktar ordinært avslutta i tidsrommet 07:00-18:40 Aktivitet i perioden 8-9 og som andel av faktisk aktivitet i perioden 9-10 og (time for time) Tal ekstra konsultasjonar Totalt tal ordinært avslutta konsultasjonar 31 % % % % Tabell 2. Tal planlagde kontaktar innan somatikken for alle yrkedagar (måndag til og med fredag) mellom klokka 8 til 17. Tal er vist for faktisk planlagde kontaktar i 2012 og beregningar basert på målsetnad om auke i planlagt kapasitet i tidsromma 8 til 9 og 14 til 17.

8 I tillegg kjem potensialet som ligg i å auke talet på konsultasjonar med nærmare per år, på grunn av reduksjon i talet på pasienter som ikkje møter (sjå tabell 1). En føresetnad for dette potensialet er at den tida kor pasienten ikkje møter blir nytta til anna pasient-konsultasjon per i dag. Gjennom ulike måter kan vi i Helse Vest arbeide for at alle pasienter møter til planlagt time og at vi utnytter kapasiteten ved poliklinikkane godt. Dette vil vi oppnå gjennom tiltak innanfor fire områdar: 1) Bedre dialog med pasientane før konsultasjon vil auke sjansen for at dei møter til time og får gode pasientforløp; 2) God organisering av arbeidet gir meir tid til pasientane; 3) Avansert oppgåveplanlegging gir informasjonsdeling og høve til tildeling av direkte time, og 4) Målretta forarbeid med pasientretta planlegging i elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system er fellesnevnarar for dei einingane som har arbeidd effektivt for å redusere fristbrot og ventetider. Her gjer vi greie for innhaldet i dei fire områda, og greier ut konkrete og moglege tiltak som Helse Vest arbeider målretta med. Område 1: Dialog mellom HF og pasient Helse Vest arbeider med ei rekke tiltak for å fornye kommunikasjonen knytta til tildeling av time med pasientane på ulike vis, og dermed redusere «ikkje-møtt». I stort skal desse tiltaka resultere i at vi unngår brot, forstyrringar og tapt tid i arbeidet på poliklinikkane, og unødvendige forsinkingar for pasientane. Når vi får dette til på ein god måte vil ventetidene bli reduserte og fristbrota fjerna. I arbeidet vidare vil Helse Vest sette i verk tiltak knytta til fire hovudområder: 1. Sikre at god og tydeleg mal for brev som brukast for å tildele time i sjukehusa. Brevet skal informere om når og kor timen er, mens pasienten sine juridiske rettar vil bli lagt ved brevet. 2. Aktivt auke andelen pasientar som samtykker i å motta SMS. SMS'ar ut frå Helse Vest skal som hovudsak ha informasjon om kor og når avtalen er, og gi tydeleg informasjon om avtale og rettar. 3. Auke talet på pasientar som får direkte time ved første gongs tilvisning. God planlegging av oppgåver og ressursar framover i tid gjer det mogleg å koble rett pasient til rett personell og dermed planlegge fram i tid. Dette igjen gjer det mogleg å sende informasjon om time ved første gangs tilvising. På same måte vil god planlegging gjere det mogleg å gje neste time ved første oppmøte time for kontroll ved utskriving time for konsultasjon etter interne tilvisingar, der utredning/behandling er ein del av eit pasientforløp, når pasienten reiser heim. 4. Pasienter som over tid skal til fleire konsultasjoner ved same poliklinikk, må få time til neste konsultasjon medan dei er på poliklinikken. Dette vil sikre at ein ikke må replanlegge fordi pasienten får time på eit tidspunkt som av vektige grunnar må endrast. 5. Etablere «oppfølgingssentre», til dømes «call-sentre», som mellom anna kontaktar pasientane og bekreftar time eller planlegg ny time dersom pasienten ikkje kan møte. Slike sentre kan være lokale sentre og høyre til ein avdeling, klinikk eller eit HF, dei kan være regionale og tene fleire HF innanfor eller på tvers av fagområder, eller dei kan være sam-lokaliserte sentre som høyrer til HFa men som arbeider i eit fellesskap for å sikre høg kompetanse og fleksibilitet. Medarbeidarar i slike oppfølgingssentre må ha kompetanse tilpassa kompleksiteten i behandlingsforløpa som må re-planleggast. Område 2: God planlegging og ressursutnytting på poliklinikkane Sjukehusa i Helse Vest skal yte god service til pasientane gjennom å tilby time på ulike tidspunkt gjennom heile arbeidsdagen frå klokka til og gjennom dette arbeide for at alle møter. Ei enda bedre tilnærming til korleis vi planlegg fagleg kapasitet innafor normalarbeidstida vil samtidig gje fagfolka våre meir tid til pasientbehandlinga samtidig som at dei helsefaglege fristane blir halden. Analysene har vist at hovedtyngda av den planlagte aktiviteten på poliklinikkane i Helse Vest i dag er mellom 9.00 og på vekedager (sjå vedlegg 1). I dette området må føretaksgruppa vurdere å sjå på ulike tiltak knytta til organisering av verksemda og samarbeidsplanlegging for fleire grupper medarbeidarar. Samla eller kvar for seg vil dette gjere at

9 pasientar kan få utgreiing, undersøkingar og behandling på poliklinikkane i heile tidsrommet til 17.00: Tidlegare start på poliklinikkane for legane som har poliklinikk og vurdering av deltaking ved fellesmøter og undervisning på morgonen Seinare slutt for legane som har poliklinikk Seinare start og slutt for nokon av sjukepleiarane på poliklinikken Differensiert start og sluttidspunkt på poliklinikkane for andre faggrupper Kalle inn dei «tyngste» pasientane som treng lengre tid og fullt team til stades til time tidleg på dagen; kalle inn lettare pasientar på ettermiddag; ha kontrollar mellom og (jamfør figur 2) Slike endringar i planlegginga av dagen på poliklinikken kan gje gevinster for både pasientar og medarbeidarar. Organiserer vi oss godt vil medarbeidarane våre få eit større handlingsrom og konsentrere seg om sitt møte med pasientane. Område 3: Avansert oppgåveplanlegging Oppsummert inneber tiltaka i dette fokusområdet å Definere oppgåver på lågaste organisatoriske nivå Definere kor oppgåver skal utførast Vise same informasjon i Arbeidsplansystem Vekeplan på intranett Outlook DIPS timebok Operasjonssystem Målet er at appgåveplanlegginga må gå over 6-9 månadar, og etterkvart slik at ein har planar som er lagt for 9 månadar men med framskriving til 12 månader. God arbeidsplanlegging er avgjerande når en skal legge til rette for gode pasientforløp og Helse Vest har i lang tid arbeida med å videreutvikle og tilpasse IKT-verktøy slik at desse underbygger planlegging av oppgåver innanfor arbeidsdagen. For legane har planlegging av arbeidstid til no foregått i fleire parallelle system for å støtte fordeling av ulike oppgåver. Tenesteplanar har vore utarbeida i i Excel-ark, arbeidsplanar har vore registrert i arbeidsplansystemet (GAT), mens detaljplanlegging av arbeidsoppgåver har foregått i egne system på dei enkelte einingane (Excel, PowerPoint, Word eller andre verktøy). Alle endringar ved fravær, permisjonar og liknande har derfor krevd oppdateringar i fleire system. Rutinene for formidling av endringar har variert frå avdeling til avdeling. Ved kvart HF i Helse Vest prøver no 1 til 2 pilotavdelingar ut planleggingverktøy for både oppgåver og arbeidstid. Metoden skal også sikre at informasjon er tilgjengeleg i fleire system, og at medarbeidarane som booker pasienter ser kva for behandlarar som er tilgjengelig til kva tid i forvegen. Dette igjen fører til at medarbeidarane kan booke pasienter til rett behandler ved første gangs tilvisning og til samme behandlar ved gjentatte konsultasjonar. Det vil i sum gje mindre behov for replanlegging av konsultasjonar, og føre til god service til pasientar. Prosjektet skal på regionalt nivå i hovudsak utvikle systemtekniske løysingar som legg til rette for bedre flyt og ressursplanlegging i organisasjonsprosjektene. Nytteeffekter og gevinster er venta i organisasjonsprosjekta i dei enkelte HFa, ikkje i det regionale prosjektet. Grunnlaget for gode og effektive pasientforløp blir lagt når både arbeidsplanlegging og behandlingsplanlegging for den einskilde pasient blir sett i samanheng. Dette er nødvendig for planlegging, oppfølging, koordinering og gjennomføring med alle typer ressursar som er involvert i utgreiinger og undersøkingar før behandlingar eller operasjoner kan utførast i tråd med faglege standardar. Slik kan ein redusere forsinkingar og fristbrot, utsetting av behandlingar og strykninger av operasjonar. Område 4: Leiarfokus og medarbeiderskap i pasientplanlegginga

10 Vi erfarer at dei einingane som lukkast godt i arbeidet sitt for å fjerne fristbrot og betre pasientflyten plasserer ansvaret for at ulike heilt konkrete arbeidsoppgåver blir koordinert og utført. Dette frigjer tid til pasientretta arbeid. Eksempel på slike viktige arbeidsoppgåver er Daglig vurdering av tilvisingar ved riktig bruk av prioriteringsrettleiarane og plassering av ansvar for dette. Opplæring i prioriteringsrettleiarane hos alle som vurderer tilvisingar og plassering av ansvar for dette. Høg kunnskap og nøyaktig arbeid hos medarbeidarane som har ansvaret for pasientadministrative oppgåver. Daglig/vekentlig gjennomgang av DIPS-rapportar og andre uttrekk frå dei pasientadministrative systema for å kalle inn pasientane i tide, identifisere tilviste pasientar som står i fare for å komme i fristbrot, som er i fristbrot, og kontrollere for registreringsfeil. Målretta oppringing av enkeltpasientar med ventetid over 300 dagar, og innkalling viss de forsatt treng den planlagde helsehjelpa. Legge ut vaktplanar for alle personalgrupper på poliklinikkane og timebøker fram i tid og dermed legge til rette for at pasientkonsultasjonar kan tilpassast den tilgjengelege faglege kompetansen. Faste møtepunkter mellom leiarar, klinikarar, og medarbeidarar for å gå igjennom tal og ta beslutningar knytta til innkalling av pasientar på venteliste. Kor ofte slike møtepunkter skjer vil avhenge av talet pasientar på venteliste, talet på fristbrot og talet på langtidsventande i kvar enkelt eining. Fordele ansvaret for at desse oppgåvene blir utført på ansvarlege personar, med det overordna ansvaret hos leiar med driftsansvar. Vi erfarer at gode leiarar følger desse aktivitetane opp i sin praksis. Eit velutvikla medarbeidarskap er ein føresetnad for å få oppgåvene løyst til rett tid og med høg kvalitet. Eit velfungerande leiarskap og medarbeidarskap er heilt avgjerande for gjennomføringen av desse for å sikre at vi unngår fristbrot og unødig lang ventetid på utgreiing og behandling. Med desse tiltaka legg ein grunnlag for god behandlingsplanlegging, som er ein grunnstein i planlegginga av gode pasientforløp. Første konsultasjon gir grunnlag for individuell plan for vidare utgreiing, undersøkingar og behandling. Vurdering I føretaksmøtet 24. mai 2013 stilte Helse- og omsorgsdepartementet krav om at dei regionale helseføretaka vurderer tiltak for å utvide opningstida for planlagt verksemd innanfor tidsrommet der dette bidreg til betre oppgåveløysing og minst like kostnadseffektiv drift som i dag. Helse Vest er godt rusta til å fortsette dette viktige arbeidet. Vi har definert fire områdar som samla og kvar for seg skal resultere i at fleire pasientar møter til planlagt time på poliklinikk, at mindre tid blir brukt på å replanlegge konsultasjonar, og at bruken av den faglege kompetansen i poliklinikkane våre skal auke. Vi ser at det er realistisk å auka aktivitet på poliklinikkane innanfor dagens areal, utstyr og bemanning. Potensialet knytt til mista kapasitet for dei ikkje-møtte aleine er på konsultasjonar per år, som alle blir planlagt innanfor dagens bemanning og kapasitet. Noko av den tida avsatt til pasientar som ikkje møter blir nytta til pasientbehandling og anna nyttig arbeidt. Ikkje-møtte pasientar må uansett vurderast medisinsk ut frå informasjon i EPJ for å avklare grad av hast vedrørande vidare oppfølging. Det er såleis ikkje sikkert at me kan ta ut denne vinsten fullt ut. Men all replanlegging og innkalling på nytt tar tid bort frå pasientretta arbeid. Avansert oppgåveplanlegging og betre koordinering av yrkesgruppene vil resultere i at legane opplever færre avbrudd på grunn av henvendelsar frå andre stader i sjukehuset enn på poliklinikken. Vi trur at det gjennom kombinasjonar av tiltak vil være realistisk å få om lag av dei som no ikkje møter til time til å møte. Med dei endringar av drifta som er skildra over vil det være mogleg å ta imot det samle tal av pasientar som i dag blir tildelt time, d.v.s fleire årleg enn de som p.t. møter. Det vil dermed være rom for dei fleire som gjennom betre planlegging, varsling og påminning møter, og ytterligare over konsultasjonar. Ei slik endring vil i stor grad redusere ventetider, og legge til rette for kortare ventetid for pasientar som allereie er i eit utgreiings- og behandlingsforløp.

11 Med ulike tiltak og kombinasjonar av desse er det mogleg å sjå for seg ei større auke, opp mot til per år under ulike føresetnader. Ulike avdelingar, klinikkar og fagområde har ulike føresetnader og ulikt potensiale for å auke talet på konsultasjonar. HFa vil arbeide med å hente ut dette potensialet gjennom ulike tiltak, og hente ut effektane både i talet på konsultasjonar og kvalitet i behandlinga innanfor dagens bemanning. Tiltaka gjer det også mogleg å nå konkrete mål knytt til både auke i talet på gjennomførte konsultasjonar innanfor dagens bemanning, fjerning av fristbrot og reduksjon i ventetider. Helse Vest vil følge gjennomføringa av tiltak, og effekten av disse, over tid gjennom oppfølgingsmøter med HFa. For eksempel kan ein følge utviklinga i talet på pasientar som mottek «direkte time» og tal/andel «ikke-møtt» gjennom styringsinformasjonsportalen i Helse Vest. Vi vil i det vidare arbeidet vurdere nytteverdien av eventuelle nye indikatorar opp mot den verdien desse gjer i styring av verksemda, og vurdere å gjennomføre regelmesside analyser kan vere alternativ til kontinuerlige målingar. Arbeidet med «ikkje-møtte» og god oppgåveplanlegging i Helse Vest vil gje effektar ved at fleire pasientar møter til planlagt poliklinisk time, og at fagleg kapasitet blir nytta på ein enda bedre måte i våre poliklinikkar. Riktig bruk av private tilbydarar ved reelle kapasitetsbegrensningar vil framleis vere eit viktig supplement til eigne tilbod. Konklusjon Erfaringar i Helse Vest viser at det er mogleg å nytte fagleg kapasitet ved poliklinikkane gjennom å auke talet på pasientar som møter både til første time og andre konsultasjonar i eit planlagd pasientforløp. Dei fleste brota på behandlingsfrist i Helse Vest stammer frå venting til time på poliklinikk. Når vi nyttar fagleg kapasitet på poliklinikkane godt, så er vi også langt på veg i å løyse utfordringane knytt til ventelister, ventetider og fristbrot. Det viktigaste er at tiltaka i dei fire fokusområda gir klinisk personell meir tid til å drive med det dei ønskjer: å gi pasientane god behandling. Tilråding til arbeidet vidare På grunnlag av kunnskapen summert opp i denne saka foreslår Helse Vest følgjande: Arbeidet innafor dei fire områda held fram til sommaren Vi retter først merksemda der vi har høge tal på fristbrot og høge tal på pasientar som ikkje møter. Vi etablerer fleire pilotar for «avansert oppgåveplanlegging». Vi sikrar at sjukehusa er tilgjengeleg på telefon, sender tydeleg informasjon og held fram med å legge til rette for digital dialog med pasientane gjennom egna verktøy. Endring tar tid. Vi legg derfor oppfølging inn i styringsdokumenta til HFa for 2014 for å fange effektar av tiltaka i lengre tid framover. Vi ser for oss ein stegvis tilrettelegging, og vil prøve å hente ut ein del vav gevinstpotensialet fortløpande. Vedlegg:

12 Analyserapport, Pasientar som ikkje møtte til planlagd poliklinisk konsultasjon i Helse Vest 2012

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT:

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: Oppsummering I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei

Detaljer

Innovasjon i Helse Vest - til det beste for pasienten

Innovasjon i Helse Vest - til det beste for pasienten Innovasjon i Helse Vest - til det beste for pasienten 1 Innhald 4 E-meistring 6 Alle Møter 9 KULE 12 E-resept 13 Samhandlingsbarometeret 14 Telemedisin 15 Bergensbadet 16 E+ 17 Holberg EEG 18 FOUSAM 19

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer