Styresak. Forslag til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl Alle møter - Status for arbeidet som er sett i gang for å redusere talet på ikkje-møtte til poliklinikk i Helse Vest (1) Arkivsak 2013/378 Styresak Styremøte Forslag til vedtak 1. Styret støttar det vidare arbeidet som skal sikre at fleire pasientar møter til planlagt time, og ber om at avansert oppgåveplanlegging blir nytta aktivt for å auke behandlingskapasiteten og kvaliteten ved poliklinikkar i Helse Vest. 2. Styret ber om at dialogen mellom pasientane og HFa knytta til tildeling av time og oppmøte betrast ytterligare og imøteser arbeidet med tiltaka på dette området for å auke den samla opplevde pasientkvaliteten. 3. Styret vil bli haldne orientert om arbeidet, og ønskjer undervegs rapportering på framdrift og gjennomføring minst ein gong i halvåret

2

3 Oppsummering I 2012 måtte over planlagte polikliniske konsultasjonar i Helse Vest avlysast på grunn av at pasientane ikkje møtte. Mykje arbeidstid går med til å planlegge på nytt for planlagte konsultasjonar, som av denne og andre ulike årsakar blir endra undervegs. Eit grundig arbeid er på gang i regionen for å nå målet om at ventetidene innan utgongen av 2013 skal vere under 65 dagar i gjennomsnitt og at fristbrot ikkje skal forekomme. God planlegging og organisering av aktiviteten på poliklinikkane er avgjerande for å auke talet på planlagte konsultasjonar innanfor den ordinære arbeidstida til medarbeidarane våre. At alle pasienter møter til avtalt time er ein viktig del av dette arbeidet. Helse Vest RHF har identifisert fire område som skal bidra til at alle pasientane møter til avtalt time, og gjennom det auke bruken av den faglege kapasiteten på poliklinikkane. Sjukehusa i Helse Vest skal ha god kommunikasjon mellom sjukehusa og pasientar og pårørande. Informasjonen skal vere god, enkel og forståeleg, enten den kjem via brev, SMS, telefon eller digitalt. planlegge tida på poliklinikkane godt. Utnytter vi tida godt vil medarbeidarane våre få eit større handlingsrom og kan få konsentrere seg om møtet med pasientane. organisere seg med god planlegging og god leiing. God planlegging betyr blant anna at pasientar får time første gongen dei blir tilvist og godt innanfor fristen fagfolka set for start av utgreiing eller behandling. sikre at vi gjennom godt leiarskap og medarbeiderskap gjennomfører viktige oppgåver som legg grunnlag for tiltaksplanlegging i gode pasientforløp og støtter det pasientretta arbeidet Når arbeidet med tiltaka skyt fart vil vi sjå effekten blant anna på fristbrot, ventetider, tal pasientar som får time ved første gongs tilvising og tal pasientar som møter til avtalt time. Helse Vest RHF følgjer opp arbeidet blant anna gjennom å auke kunnskapsgrunnlaget og støtte kontinuerlig læring i heile organisasjonen. Fakta Bakgrunn Ei tidlegare analyse frå Helse Vest RHF viste at mange pasientar ikkje møter til time ved poliklinikkar ved våre sjukehus. Heile av planlagte kontaktar i 2012 blei ikkje gjennomført på grunn av at pasienten ikkje møtte. Samtidig ønska over pasientar å endre tidspunkt for planlagt time. Våre medarbeidarar bruker tid på å planlegge på nytt for mange kontaktar på grunn av desse og ulike andre årsaker. Det er ikkje berre konsultasjonar som må re-planleggast. Også ulike andre tiltak for pasientar, som samtidig radiologisk utgreiing, prøvetaking og pasienttransport, kan måtte re-planleggast kvar gong ein konsultasjon blir avlyst eller endra. Helse Vest RHF har den siste tida retta mykje merksemd mot tiltak som gir pasientane eit betre tilbod innafor det som styringsdokumenta for 2013 og statsråden i sine «ti nye grep for betre sjukehus» har lista som viktige områder. Helse Vest RHF arbeider målretta med organisasjonsutvikling og har gjennomført eit omfattande analysearbeid som skal støtte arbeidet framover. Vi erfarer gjennom ulike tiltak som allereie er sette i verk at bedre oppgåvedeling mellom dei som arbeider ved sjukehusa og gode rutinar for å betre pasientplanlegginga gjennom god leiing ved sjukehusa fører til auka utnytting av vår faglege kapasitet. Effekt av arbeidet ser vi mellom anna gjennom stadig nedgang i talet på fristbrot og kortere ventetider. Vi ser at arbeidet med å fjerne fristbrot og redusere ventetider må skyte enda meir fart. Framover vil behovet for spesialisthelsetenester auke, mellom anna på grunn av at befolkinga auker og at antall eldre auker meir. Auken i behov vil komme utan tilsvarande auke i ressursar. God organisering av arbeidet er grunnlaget for godt fagleg arbeid. Organisasjonsutviklingsprosjektet «avansert oppgåveplanlegging» i føretaka i Helse Vest har vist at det å gjere meir informasjon

4 tilgjengeleg for medarbeidarar som planlegg pasientkonsultasjonar, for eksempel om kva for behandlarar som er tilgjengelig til kva tid, gir høve til å koble rett pasient til rett behandlar og planlegge for ein lengre tidshorisont. Slik planlegging av drifta auker støtte til alle yrkesgruppene som driv det pasientretta arbeidet, med mindre forstyrringar, avbrot og tap av tid. God planlegging gir ikkje berre færre forstyrringar og meir tid til aktiv pasientbehandling. Det er også eit mål at spesialisthelsetjenesta skal ha god og forenkla kommunikasjon med pasientar og pårørande. Langsiktig planlegging av aktiviteten på poliklinikkane legg til rette for at pasientar saman med våre medarbeidarar skal kunne finne gode tidspunkt for møte mellom pasienten og behandlarane i heilskaplege pasientforløp over tid. Slike tiltak vil dermed kunne redusere talet på pasientar som ikkje møter til time. Endringar som verkar ved ei avdeling, seksjon, klinikk eller føretak vil ofte verke også ved andre einingar. Helse Vest meiner derfor at tiltaka kan få større effekt dersom ein deler kompetanse, læring og ressursar på tvers i regionen. Ulike kliniske fagområde vil kunne kreve ulik tilnærming, men tilnærminga innanfor eit fagområde er gjerne likt på tvers av sjukehus og helseføretak. Det er eit mål at pasientane skal møte et likt og forutsigbart system i heile Helse Vest, uavhengig av kor pasienten er busatt og kva tilstand pasienten treng konsultasjon for. I føretaksmøtet 24. mai fekk Helse Vest i oppdrag å sette i verk tiltak for å utvide åpningstida i sjukehusa for planlagt verksemd i tidsrommet 08 17, innanfor dagens regelverk, i Denne styresaka oppsummerer arbeidet som pågår for å skaffe kunnskapsgrunnlag og sette saman ulike tiltak som på ulike vis vil auke bruken av tilgjengeleg fagleg kapasitet i alle HFa i Helse Vest, og levere i høve til bestillinga frå eigar. Den nasjonale pasienttryggleikskampanjen seier blant anna at helsetenester av god kvalitet involverer brukarane og gir dei høve til å påverke, dei er samordna og prega av kontinuitet, og dei utnytter ressursane på ein god måte. I stort er det nettopp det å auke kvalitet i behandlinga Helse Vest skal oppnå gjennom tiltaka i dette arbeidet som saman understøtter det at «alle møter» til time. Organisering av arbeidet Gjennom regional leiarsamling og direktørmøtet har AD ane i Helse Vest og leiargruppa ved Helse Vest RHF drøfta innhaldet i og retning på arbeidet. Analyseeininga ved Helse Vest har vore sekretariat for styresaka og samtidig leia arbeidet med å utvikle kunnskapsgrunnlaget. Personalavdelinga i Helse Vest samarbeidar med pilotane i prosjektet «avansert oppgåveplanlegging» i Helse Vest som er skildra i område 3. Kommentarar Kunnskapsgrunnlaget Tidlegare analyser har vist at mange planlagte konsultasjonar ved poliklinikkane i Helse Vest blir avslutta utan at pasienten har møtt. Er det fellestrekk som viser kva for pasientar som ikkje møtte til avtalt time, slik at vi lettare kan rette tiltak mot desse? Korleis organiserer vi poliklinikkane i dag, og på kva måte kan betre planlegging og omlegging av drifta auke nytten av den tilgjengelege faglege kapasiteten? Helse Vest RHF har skildra kunnskapsgrunnlaget knytta til pasienter som ikkje møter til planlagt konsultasjon på poliklinikkane i HFa. Sjå vedlegg 1 for den samla analyserapporten frå dette arbeidet. Det var totalt konsultasjonar der pasientane ikkje møtte til i 2012 (Sjå tabell 1). Analysene viser at Det er oftare menn enn kvinner som ikkje møter til planlagd konsultasjon. Innan barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er det registrert at jentene møter sjeldnare. Andelen som ikkje møter er høgast i alderen år. Pasientar med bustadsadresse i vertskommune for sjukehus møter sjeldnare til time. Det er høgare del av pasientar innan psykiatri og rus enn innan somatiske fagområde som ikkje møter til planlagd konsultasjon.

5 Figur 1 viser fordelinga på tal og andel kvinner og menn i ulike aldersgrupper som møter/ikkje møter til planlagt poliklinisk konsultasjon innanfor somatikken. Ut ifrå tala kan vi ikkje seie noko om grunnen til desse skilnadene. Figur 1: Del ikkje møtt med alders -og kjønnsfordeling innan somatikk i Helse Vest Tala kjem frå planlagte kontaktar i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus og Haraldsplass Diakonale Sjukehus. Venstre akse viser tal for planlagte kontaktar, høgre akse viser andel ikkje-møtt (grøn linje). Ved utgongen av 2012 sto pasientar på venteliste i Helse Vest. For fleirtalet av desse er det poliklinisk konsultasjon med utgreiing og undersøkingar som startar eit godt behandlingsforløp. Berekningar med bakgrunn i tala viser at dersom vi innan somatikken lukkast i å redusere talet på pasientar som ikkje møter til time til 1% så kan vi forventa fleire gjennomførte konsultasjonar per år i Helse Vest. Dersom vi innan fagområdene VOP, BUP og Rus/LAR reduserer talet på pasientar som ikkje møter til time til 5% kan ein forventa samla omkring fleire pasient-konsultasjonar per år i Helse Vest. Basert på tala frå 2012 bereknar vi ei samla, teoretisk auke på ekstra gjennomførte konsultasjonar viss vi hadde nådd desse måla (sjå Tabell 1 for faktiske og berekna tal). Faktisk planlagte kontakter 2012 Tal Tal planlagte ordinært Tal ikkjemøtt kontaktar avslutta Målsetnad for reduksjon av ikkje-møtt Tal auka ordinært avslutta Målsetnad tal ikkje møtt Andel ikkjemøtt Målsetnad Fagområde ikkje-møtt Somatikk ,0 % 1,0 % VOP ,2 % 5,0 % BUP ,9 % 5,0 % RUS/LAR ,9 % 5,0 % Samla ,5 % 2,1 % Tabell 1 Tal og andelar ikkje-møtt innanfor dei største fagområda. Tal er vist for faktisk planlagte kontaktar i 2012 og beregningar basert på målsetnad for reduksjon av talet på ikkje-møtte

6 Figur 2:Illustrasjon over oppmøtetidspunkt fordelt gjennom dagen for somatikk i Helse Vest Figur 2 viser kva tid på dagen pasientane har oppstart for planlagd konsultasjon i intervallar på ein time innanfor somatikken, og gjennomsnittleg varighet per konsultasjonane gjennom dagen. Ut av grafen kan ein lese at tidkrevjande konsultasjonar er lagt til byrjinga av arbeidsdagen. Mot slutten av dagen er den gjennomsnittlege konsultasjonstida kortast og meir enn halvert samanlikna med tid per konsultasjon på føremiddagen. Figur 3 viser talet på ordinært avslutta polikliniske konsultasjonar fordelt på varighet i intervallar på 20 minutt gjennom dagen i tidsrommet 7:00 til 18:40. Det raude arealet viser talet på planlagde konsultasjonar der pasienten ikkje møtte, og fordelinga av desse utover dagen. Vi ser at storparten av konsultasjonane på poliklinikkane i Helse Vest er planlagte for tidsromma frå 9.00 til 11:00 og frå til (sjå figur 3). I denne perioden er kapasiteten dimensjonert for også å gjennomføre dei om lag konsultasjonane pasientene ikkje møter til, innanfor begrensningar knytt til rom, utstyr og bemanning. Det er mogleg å tenke seg at talet på konsultasjoner kan auke utover det som er planlagt per i dag, dersom fleire konsultasjonar blir planlagte til å starte klokka 08.00, og mellom klokka og klokka Det høgste talet på samtidige konsultasjonar i finn vi i intervallet 10:20 til 10:40 (figur 3). Dette kan vere eit uttrykk for maksimal planlagt kapasitet for konsultasjonar, med hensyn på tilgjengeleg rom, utstyr og faglig bemanning. Dersom tidsintervallet 10:20 til 10:40 nyttar samla kapasitet maksimalt kan arealet innanfor den raude stipla linja i figur 3 vise det samla teoretiske, maksimale talet på konsultasjonar i denne tidsperioden. Dette er basert på ei gjennomsnttsbetraktning innanfor somatikken. Berre god dialog med klinikkar og avdelingar innanfor ulike fagområde innanfor somatikken vil kunne resultere i gode berekningar som er realistiske i forhold til det teoretiske potensialet for auka tal på konsultasjonar i denne tidsperioden. Det er stor usikkerhet knytta til potensialet for auka aktivitet innanfor arbeidstida 08:00 til 17:00. Derfor legg Helse Vest opp til vidare analysearbeid i samarbeid med ulike fagmiljø i HFa. For å starte dette arbeidet har vi utført berekningar basert på reint teoretiske betraktningar.

7 Samtidig planlagte kontaktar ved somatiske poliklinikkar i Antall samtidig planlagde kontaktar Handlingsrom for auka tal konsultasjonar Ordinært avsluttet Ikke møtt/ingen beskjed Figur 3: Illustrasjon av samtidig planlagte kontaktar ved somatiske poliklinikkar i Tala kjem frå planlagte kontaktar, inkludert tjenester til inneliggande pasienter utført i poliklinikkanes lokaler, med planlagt varighet i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus og Haraldsplass Diakonale Sjukehus. Dersom ein teoretisk sett legg til grunn at aktiviteten i perioden 08:00-09:00 auker til 80% av aktiviteten mellom perioden 09:00-10:00, at aktiviteten i perioden 14:00-17:00 auker til 80% av aktiviteten i perioden 13:00-14:00 (time for time, med unntak av ei pause på 20 minutt) så er det tenkeleg at en i Helse Vest vil kunne gjennomføre inntil fleire konsultasjonar per år innanfor somatikken (sjå tabell 2). Dette teoretiske estimatet på maksimalt auka kapasitet utgjer 21 prosent i snitt for alle fagområder innan somatikken. Berre vidare analyser i samarbeid med medarbeidarar og leiarar ute i den kliniske kvardagen vil kunne gje gode, realistiske estimat på auka kapasitet. Me må nok pårekne fleire forhold som vil redusere det teoretiske nivået for auka pasient-konsultasjonar. Faktiske tal 2012 kontakter ordinært avslutta 2012 i tidsrommet 07:00-18:40 Teoretisk auke i kontaktar ordinært avslutta i tidsrommet 07:00-18:40 Aktivitet i perioden 8-9 og som andel av faktisk aktivitet i perioden 9-10 og (time for time) Tal ekstra konsultasjonar Totalt tal ordinært avslutta konsultasjonar 31 % % % % Tabell 2. Tal planlagde kontaktar innan somatikken for alle yrkedagar (måndag til og med fredag) mellom klokka 8 til 17. Tal er vist for faktisk planlagde kontaktar i 2012 og beregningar basert på målsetnad om auke i planlagt kapasitet i tidsromma 8 til 9 og 14 til 17.

8 I tillegg kjem potensialet som ligg i å auke talet på konsultasjonar med nærmare per år, på grunn av reduksjon i talet på pasienter som ikkje møter (sjå tabell 1). En føresetnad for dette potensialet er at den tida kor pasienten ikkje møter blir nytta til anna pasient-konsultasjon per i dag. Gjennom ulike måter kan vi i Helse Vest arbeide for at alle pasienter møter til planlagt time og at vi utnytter kapasiteten ved poliklinikkane godt. Dette vil vi oppnå gjennom tiltak innanfor fire områdar: 1) Bedre dialog med pasientane før konsultasjon vil auke sjansen for at dei møter til time og får gode pasientforløp; 2) God organisering av arbeidet gir meir tid til pasientane; 3) Avansert oppgåveplanlegging gir informasjonsdeling og høve til tildeling av direkte time, og 4) Målretta forarbeid med pasientretta planlegging i elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system er fellesnevnarar for dei einingane som har arbeidd effektivt for å redusere fristbrot og ventetider. Her gjer vi greie for innhaldet i dei fire områda, og greier ut konkrete og moglege tiltak som Helse Vest arbeider målretta med. Område 1: Dialog mellom HF og pasient Helse Vest arbeider med ei rekke tiltak for å fornye kommunikasjonen knytta til tildeling av time med pasientane på ulike vis, og dermed redusere «ikkje-møtt». I stort skal desse tiltaka resultere i at vi unngår brot, forstyrringar og tapt tid i arbeidet på poliklinikkane, og unødvendige forsinkingar for pasientane. Når vi får dette til på ein god måte vil ventetidene bli reduserte og fristbrota fjerna. I arbeidet vidare vil Helse Vest sette i verk tiltak knytta til fire hovudområder: 1. Sikre at god og tydeleg mal for brev som brukast for å tildele time i sjukehusa. Brevet skal informere om når og kor timen er, mens pasienten sine juridiske rettar vil bli lagt ved brevet. 2. Aktivt auke andelen pasientar som samtykker i å motta SMS. SMS'ar ut frå Helse Vest skal som hovudsak ha informasjon om kor og når avtalen er, og gi tydeleg informasjon om avtale og rettar. 3. Auke talet på pasientar som får direkte time ved første gongs tilvisning. God planlegging av oppgåver og ressursar framover i tid gjer det mogleg å koble rett pasient til rett personell og dermed planlegge fram i tid. Dette igjen gjer det mogleg å sende informasjon om time ved første gangs tilvising. På same måte vil god planlegging gjere det mogleg å gje neste time ved første oppmøte time for kontroll ved utskriving time for konsultasjon etter interne tilvisingar, der utredning/behandling er ein del av eit pasientforløp, når pasienten reiser heim. 4. Pasienter som over tid skal til fleire konsultasjoner ved same poliklinikk, må få time til neste konsultasjon medan dei er på poliklinikken. Dette vil sikre at ein ikke må replanlegge fordi pasienten får time på eit tidspunkt som av vektige grunnar må endrast. 5. Etablere «oppfølgingssentre», til dømes «call-sentre», som mellom anna kontaktar pasientane og bekreftar time eller planlegg ny time dersom pasienten ikkje kan møte. Slike sentre kan være lokale sentre og høyre til ein avdeling, klinikk eller eit HF, dei kan være regionale og tene fleire HF innanfor eller på tvers av fagområder, eller dei kan være sam-lokaliserte sentre som høyrer til HFa men som arbeider i eit fellesskap for å sikre høg kompetanse og fleksibilitet. Medarbeidarar i slike oppfølgingssentre må ha kompetanse tilpassa kompleksiteten i behandlingsforløpa som må re-planleggast. Område 2: God planlegging og ressursutnytting på poliklinikkane Sjukehusa i Helse Vest skal yte god service til pasientane gjennom å tilby time på ulike tidspunkt gjennom heile arbeidsdagen frå klokka til og gjennom dette arbeide for at alle møter. Ei enda bedre tilnærming til korleis vi planlegg fagleg kapasitet innafor normalarbeidstida vil samtidig gje fagfolka våre meir tid til pasientbehandlinga samtidig som at dei helsefaglege fristane blir halden. Analysene har vist at hovedtyngda av den planlagte aktiviteten på poliklinikkane i Helse Vest i dag er mellom 9.00 og på vekedager (sjå vedlegg 1). I dette området må føretaksgruppa vurdere å sjå på ulike tiltak knytta til organisering av verksemda og samarbeidsplanlegging for fleire grupper medarbeidarar. Samla eller kvar for seg vil dette gjere at

9 pasientar kan få utgreiing, undersøkingar og behandling på poliklinikkane i heile tidsrommet til 17.00: Tidlegare start på poliklinikkane for legane som har poliklinikk og vurdering av deltaking ved fellesmøter og undervisning på morgonen Seinare slutt for legane som har poliklinikk Seinare start og slutt for nokon av sjukepleiarane på poliklinikken Differensiert start og sluttidspunkt på poliklinikkane for andre faggrupper Kalle inn dei «tyngste» pasientane som treng lengre tid og fullt team til stades til time tidleg på dagen; kalle inn lettare pasientar på ettermiddag; ha kontrollar mellom og (jamfør figur 2) Slike endringar i planlegginga av dagen på poliklinikken kan gje gevinster for både pasientar og medarbeidarar. Organiserer vi oss godt vil medarbeidarane våre få eit større handlingsrom og konsentrere seg om sitt møte med pasientane. Område 3: Avansert oppgåveplanlegging Oppsummert inneber tiltaka i dette fokusområdet å Definere oppgåver på lågaste organisatoriske nivå Definere kor oppgåver skal utførast Vise same informasjon i Arbeidsplansystem Vekeplan på intranett Outlook DIPS timebok Operasjonssystem Målet er at appgåveplanlegginga må gå over 6-9 månadar, og etterkvart slik at ein har planar som er lagt for 9 månadar men med framskriving til 12 månader. God arbeidsplanlegging er avgjerande når en skal legge til rette for gode pasientforløp og Helse Vest har i lang tid arbeida med å videreutvikle og tilpasse IKT-verktøy slik at desse underbygger planlegging av oppgåver innanfor arbeidsdagen. For legane har planlegging av arbeidstid til no foregått i fleire parallelle system for å støtte fordeling av ulike oppgåver. Tenesteplanar har vore utarbeida i i Excel-ark, arbeidsplanar har vore registrert i arbeidsplansystemet (GAT), mens detaljplanlegging av arbeidsoppgåver har foregått i egne system på dei enkelte einingane (Excel, PowerPoint, Word eller andre verktøy). Alle endringar ved fravær, permisjonar og liknande har derfor krevd oppdateringar i fleire system. Rutinene for formidling av endringar har variert frå avdeling til avdeling. Ved kvart HF i Helse Vest prøver no 1 til 2 pilotavdelingar ut planleggingverktøy for både oppgåver og arbeidstid. Metoden skal også sikre at informasjon er tilgjengeleg i fleire system, og at medarbeidarane som booker pasienter ser kva for behandlarar som er tilgjengelig til kva tid i forvegen. Dette igjen fører til at medarbeidarane kan booke pasienter til rett behandler ved første gangs tilvisning og til samme behandlar ved gjentatte konsultasjonar. Det vil i sum gje mindre behov for replanlegging av konsultasjonar, og føre til god service til pasientar. Prosjektet skal på regionalt nivå i hovudsak utvikle systemtekniske løysingar som legg til rette for bedre flyt og ressursplanlegging i organisasjonsprosjektene. Nytteeffekter og gevinster er venta i organisasjonsprosjekta i dei enkelte HFa, ikkje i det regionale prosjektet. Grunnlaget for gode og effektive pasientforløp blir lagt når både arbeidsplanlegging og behandlingsplanlegging for den einskilde pasient blir sett i samanheng. Dette er nødvendig for planlegging, oppfølging, koordinering og gjennomføring med alle typer ressursar som er involvert i utgreiinger og undersøkingar før behandlingar eller operasjoner kan utførast i tråd med faglege standardar. Slik kan ein redusere forsinkingar og fristbrot, utsetting av behandlingar og strykninger av operasjonar. Område 4: Leiarfokus og medarbeiderskap i pasientplanlegginga

10 Vi erfarer at dei einingane som lukkast godt i arbeidet sitt for å fjerne fristbrot og betre pasientflyten plasserer ansvaret for at ulike heilt konkrete arbeidsoppgåver blir koordinert og utført. Dette frigjer tid til pasientretta arbeid. Eksempel på slike viktige arbeidsoppgåver er Daglig vurdering av tilvisingar ved riktig bruk av prioriteringsrettleiarane og plassering av ansvar for dette. Opplæring i prioriteringsrettleiarane hos alle som vurderer tilvisingar og plassering av ansvar for dette. Høg kunnskap og nøyaktig arbeid hos medarbeidarane som har ansvaret for pasientadministrative oppgåver. Daglig/vekentlig gjennomgang av DIPS-rapportar og andre uttrekk frå dei pasientadministrative systema for å kalle inn pasientane i tide, identifisere tilviste pasientar som står i fare for å komme i fristbrot, som er i fristbrot, og kontrollere for registreringsfeil. Målretta oppringing av enkeltpasientar med ventetid over 300 dagar, og innkalling viss de forsatt treng den planlagde helsehjelpa. Legge ut vaktplanar for alle personalgrupper på poliklinikkane og timebøker fram i tid og dermed legge til rette for at pasientkonsultasjonar kan tilpassast den tilgjengelege faglege kompetansen. Faste møtepunkter mellom leiarar, klinikarar, og medarbeidarar for å gå igjennom tal og ta beslutningar knytta til innkalling av pasientar på venteliste. Kor ofte slike møtepunkter skjer vil avhenge av talet pasientar på venteliste, talet på fristbrot og talet på langtidsventande i kvar enkelt eining. Fordele ansvaret for at desse oppgåvene blir utført på ansvarlege personar, med det overordna ansvaret hos leiar med driftsansvar. Vi erfarer at gode leiarar følger desse aktivitetane opp i sin praksis. Eit velutvikla medarbeidarskap er ein føresetnad for å få oppgåvene løyst til rett tid og med høg kvalitet. Eit velfungerande leiarskap og medarbeidarskap er heilt avgjerande for gjennomføringen av desse for å sikre at vi unngår fristbrot og unødig lang ventetid på utgreiing og behandling. Med desse tiltaka legg ein grunnlag for god behandlingsplanlegging, som er ein grunnstein i planlegginga av gode pasientforløp. Første konsultasjon gir grunnlag for individuell plan for vidare utgreiing, undersøkingar og behandling. Vurdering I føretaksmøtet 24. mai 2013 stilte Helse- og omsorgsdepartementet krav om at dei regionale helseføretaka vurderer tiltak for å utvide opningstida for planlagt verksemd innanfor tidsrommet der dette bidreg til betre oppgåveløysing og minst like kostnadseffektiv drift som i dag. Helse Vest er godt rusta til å fortsette dette viktige arbeidet. Vi har definert fire områdar som samla og kvar for seg skal resultere i at fleire pasientar møter til planlagt time på poliklinikk, at mindre tid blir brukt på å replanlegge konsultasjonar, og at bruken av den faglege kompetansen i poliklinikkane våre skal auke. Vi ser at det er realistisk å auka aktivitet på poliklinikkane innanfor dagens areal, utstyr og bemanning. Potensialet knytt til mista kapasitet for dei ikkje-møtte aleine er på konsultasjonar per år, som alle blir planlagt innanfor dagens bemanning og kapasitet. Noko av den tida avsatt til pasientar som ikkje møter blir nytta til pasientbehandling og anna nyttig arbeidt. Ikkje-møtte pasientar må uansett vurderast medisinsk ut frå informasjon i EPJ for å avklare grad av hast vedrørande vidare oppfølging. Det er såleis ikkje sikkert at me kan ta ut denne vinsten fullt ut. Men all replanlegging og innkalling på nytt tar tid bort frå pasientretta arbeid. Avansert oppgåveplanlegging og betre koordinering av yrkesgruppene vil resultere i at legane opplever færre avbrudd på grunn av henvendelsar frå andre stader i sjukehuset enn på poliklinikken. Vi trur at det gjennom kombinasjonar av tiltak vil være realistisk å få om lag av dei som no ikkje møter til time til å møte. Med dei endringar av drifta som er skildra over vil det være mogleg å ta imot det samle tal av pasientar som i dag blir tildelt time, d.v.s fleire årleg enn de som p.t. møter. Det vil dermed være rom for dei fleire som gjennom betre planlegging, varsling og påminning møter, og ytterligare over konsultasjonar. Ei slik endring vil i stor grad redusere ventetider, og legge til rette for kortare ventetid for pasientar som allereie er i eit utgreiings- og behandlingsforløp.

11 Med ulike tiltak og kombinasjonar av desse er det mogleg å sjå for seg ei større auke, opp mot til per år under ulike føresetnader. Ulike avdelingar, klinikkar og fagområde har ulike føresetnader og ulikt potensiale for å auke talet på konsultasjonar. HFa vil arbeide med å hente ut dette potensialet gjennom ulike tiltak, og hente ut effektane både i talet på konsultasjonar og kvalitet i behandlinga innanfor dagens bemanning. Tiltaka gjer det også mogleg å nå konkrete mål knytt til både auke i talet på gjennomførte konsultasjonar innanfor dagens bemanning, fjerning av fristbrot og reduksjon i ventetider. Helse Vest vil følge gjennomføringa av tiltak, og effekten av disse, over tid gjennom oppfølgingsmøter med HFa. For eksempel kan ein følge utviklinga i talet på pasientar som mottek «direkte time» og tal/andel «ikke-møtt» gjennom styringsinformasjonsportalen i Helse Vest. Vi vil i det vidare arbeidet vurdere nytteverdien av eventuelle nye indikatorar opp mot den verdien desse gjer i styring av verksemda, og vurdere å gjennomføre regelmesside analyser kan vere alternativ til kontinuerlige målingar. Arbeidet med «ikkje-møtte» og god oppgåveplanlegging i Helse Vest vil gje effektar ved at fleire pasientar møter til planlagt poliklinisk time, og at fagleg kapasitet blir nytta på ein enda bedre måte i våre poliklinikkar. Riktig bruk av private tilbydarar ved reelle kapasitetsbegrensningar vil framleis vere eit viktig supplement til eigne tilbod. Konklusjon Erfaringar i Helse Vest viser at det er mogleg å nytte fagleg kapasitet ved poliklinikkane gjennom å auke talet på pasientar som møter både til første time og andre konsultasjonar i eit planlagd pasientforløp. Dei fleste brota på behandlingsfrist i Helse Vest stammer frå venting til time på poliklinikk. Når vi nyttar fagleg kapasitet på poliklinikkane godt, så er vi også langt på veg i å løyse utfordringane knytt til ventelister, ventetider og fristbrot. Det viktigaste er at tiltaka i dei fire fokusområda gir klinisk personell meir tid til å drive med det dei ønskjer: å gi pasientane god behandling. Tilråding til arbeidet vidare På grunnlag av kunnskapen summert opp i denne saka foreslår Helse Vest følgjande: Arbeidet innafor dei fire områda held fram til sommaren Vi retter først merksemda der vi har høge tal på fristbrot og høge tal på pasientar som ikkje møter. Vi etablerer fleire pilotar for «avansert oppgåveplanlegging». Vi sikrar at sjukehusa er tilgjengeleg på telefon, sender tydeleg informasjon og held fram med å legge til rette for digital dialog med pasientane gjennom egna verktøy. Endring tar tid. Vi legg derfor oppfølging inn i styringsdokumenta til HFa for 2014 for å fange effektar av tiltaka i lengre tid framover. Vi ser for oss ein stegvis tilrettelegging, og vil prøve å hente ut ein del vav gevinstpotensialet fortløpande. Vedlegg:

12 Analyserapport, Pasientar som ikkje møtte til planlagd poliklinisk konsultasjon i Helse Vest 2012

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

«Alle møter» Ytterligere kunnskapsgrunnlag:

«Alle møter» Ytterligere kunnskapsgrunnlag: 1 «Alle møter» Ytterligere kunnskapsgrunnlag: Styresak med vedlagte analyse Presentasjon av mulighetsrom for styrene, regional toppledersamling Presentasjoner som viser mønster for ikke møtt per fagområde

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.10.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

Detaljer

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar NTVA Teknologiforum 12.09.2013 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på vestlandet. Eigar

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

II. Tiltak II-A: Tiltak for å hindre brot på vurderingsgarantien, fristbrot og at det oppstår langtidsventande

II. Tiltak II-A: Tiltak for å hindre brot på vurderingsgarantien, fristbrot og at det oppstår langtidsventande II. Tiltak II-A: Tiltak for å hindre brot på vurderingsgarantien, fristbrot og at det oppstår langtidsventande Vedlikehald av ventelister er ein del av dei daglege administrative rutinane HFa skal ha på

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 ARKIVSAK: 2015/2352 STYRESAK: 123/15 STYREMØTE: 10.12. 2015

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 18.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK: 11/18 O STYREMØTE: 25.01.2018 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013 Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Alle legane har naudsynt

Detaljer

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Styresak. Opptrappingsplanen for psykisk helse utløpar ved utgongen av neste år.

Styresak. Opptrappingsplanen for psykisk helse utløpar ved utgongen av neste år. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 28.08.2007 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Utvikling av tilbodet til barn og unge innan psykisk helsevern Arkivsak 2003/386/330 Styresak

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2.

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.2.2016 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYRESAK: 19/16 O STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømmemåling 2016 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømmemåling 2016 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømmemåling 2016 STYRESAK: 09/17 O STYREMØTE: 25.01.2017 FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 16.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Charlotta Schaefer og Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Felles retningslinjer for brukarmedverknad ARKIVSAK: 2017/60

Detaljer

Styresak. 1. Opptrappingsplanen for psykisk helse mål for tilbodet til barn og unge

Styresak. 1. Opptrappingsplanen for psykisk helse mål for tilbodet til barn og unge Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 27.09.2006 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Utvikling av tilbodet til barn og unge innan psykisk helsevern Arkivsak 0 2003/386/330

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning.

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 09.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane ARKIVSAK: 2014/1272

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 29.09.2014 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Orientering om pasienterfaringar ved norske sjukehus ARKIVSAK: 2014/790/ STYRESAK: 104/14

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYREMØTE:

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Alle Møter. Når alle møter blir ventetida kortere. Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014

Alle Møter. Når alle møter blir ventetida kortere. Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014 Alle Møter Når alle møter blir ventetida kortere Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014 BT.no 29.april 2013 DIAGNOSE 1.890.757 avslutningskoder ved poliklinikkane i 2013

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Regionale retningslinjer for planlegging og gjennomføring av poliklinikk 06.10.14

Regionale retningslinjer for planlegging og gjennomføring av poliklinikk 06.10.14 Regionale retningslinjer for planlegging og gjennomføring av poliklinikk INNHOLD INNLEDNING... 3 1 Vurdering, planlegging og forberedelse før pasienten kommer... 4 1.1 Mottak av henvisning... 4 1.2 Planlegge

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer