Dato: Arkivsak: Tilbakemelding datert Arkivnr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 18.10.2011. Arkivsak: Tilbakemelding datert 11.10.2011. Arkivnr.:"

Transkript

1 Til: NTE-Klubb EL & IT Bjørn Helmersen Dato: Fra: Kopi til: PL Trygve Kvernland Arkivsak: Tilbakemelding datert Arkivnr.: Svar på tilbakemelding på implementeringsprosjektet gitt i drøftingsmøte 17.oktober 2011 Vi viser til drøftingsmøtet 17.oktober og oversender som avtalt administrasjonens svar på de innspill som ble presentert i drøftingsmøtet. I det etterfølgende er de innspill, kommentarer, påstander og forslag som er gitt i tilbakemeldingen fra EL & IT besvart løpende. For å etablere en god knytning mellom den enkelte tilbakemelding og administrasjonens svar er dokumentet satt opp i tabellarisk form. De ulike innspillene er besvart fortløpende etter den rekkefølge de er presentert i tilbakemeldingen fra EL & IT. Spørsmål, kommentar eller forslag fra EL & IT 1 Ansiennitetsprinsippet må være bærende for alle utvelgelsene, slik at ansiennitet blir benyttet ved situasjoner der det er flere som krever innplassering/ønsker stilling i bedriften enn det er stillinger. Svar fra administrasjonen Administrasjonen deler fagforeningenes syn vedrørende ansiennitet som bærende element ved utvelgelse i denne aktuelle saken som omfatter en virksomhetsoverføring. Under forutsetning av at den som krever innplassering i en stilling dekker formalkravene til stillingen (for eksempel utdanning som energimontør), samt har erfaring fra de arbeidsoppgaver som skal utøves i stillingen (som er en forutsetning for innplasseringskravet) skal utvelgelsen bygge på kandidatens ansiennitet. Dette vil bli innarbeidet i beslutningsunderlaget - dokumentet struktur og prosess.

2 2 2 Vi mener at NTE Elektro ikke skal komme inn under det nye Entreprenørselskapet som en datterdatter til holdingselskapet men fortsatt være en datter til NTE Holding AS. Dette på grunn av at avstanden opp til konsernledelsen blir for lang. 3 Vi mener at størrelsen på de lokale enhetene ikke skal bli for små, et minimum på 5 personer synes fornuftig 4 Nettselskapet må være representert geografisk i hele fylket. Der de lokale avdelingene ikke kan eller bør splittes må Nettselskapet overta de ansatte på disse stedene. Dette er også i henhold til Kompetanseforskriften. 5 Vi ber om å få oversendt vedtaket i styret i NTE Holding AS som omhandler entreprenørprosjektet og gir rammer for implementeringsprosjektet 6 Gjennomgående i dokumentet er det lagt til grunn et skille mellom ansatte i konsernet ut i fra hvilket nivå disse har i organisasjonen, dette kommer til uttrykk blant annet i setninger som ledere og medarbeidere og ledere og montører. Vi mener dette er en uheldig måte å formulere seg på og er ikke forenelig med den prosessen vi er på vei inn i. Alle personene som blir berørt i prosessene er ansatte med de samme rettighetene, med kun ulike stillinger. Slike formuleringer må derfor tas ut av dokumentet Implementeringsprosjektet (IP) registrerer EL & ITs syn på organisasjonstilknytningen av NTE Elektro AS. Prosjektet har imidlertid ikke mandat til å endre organisasjonstilknytningen til NTE Elektro AS og er avgrenset til å videreformidle EL & ITs syn til konsernledelsen i NTE. Administrasjonen er opptatt av at det i lokalområdene er (slagkraftige) selvstendige enheter som kan opprettholde et faglig og sosialt miljø. Det vil derfor bli tatt hensyn til størrelsen på enheter når arbeidet med innplassering gjennomføres. Dette er også tydelig presisert i drøftingsdokumentet struktur og prosess datert 3.oktober IP er ikke enige i at størrelsen for en enhet skal låses til et minimum på 5 personer. Den enkeltes ønske, størrelsen på enheter i dag samt hensynet til arbeidstilfang både for Vedlikeholdsentreprenøren og Nettservice vil måtte inngå som viktige premisser når enheter defineres i ny organisasjon. Administrasjonen er ikke enig i at det skal ligge en automatikk i at NTE Nett AS tar over alle mindre enheter. Innplasseringsprosessen skal sikre at både NTE Nett AS og NTE Entreprenør AS får kapasitet og kompetanse til å dekke de oppgaver som er tillagt selskapene. Begge selskapene vil ha en betydelig geografisk spredning i sine virksomheter og må derfor bestykkes med en god geografisk spredning. Ellers vil innplasseringsprosessen som nevnt overfor måtte hensynta ansattes egne ønsker samt enhetsstørrelser i dagens organisasjon samt forventet arbeidstilfang jfr. pkt 3. Implementeringsprosjektet har ikke fullmakt til å distribuere vedtak fra NTE Holding AS, men vil videresende oppfordringen til konsernledelsen i NTE. Administrasjonen er enig i at alle personene som blir berørt av endringen er ansatte med samme rettigheter og plikter. De formuleringene som er påpekt av EL & IT som uheldige vil bli rettet opp i dokumentet struktur og prosess. 2

3 3 7 Dokumentet omhandler situasjonen frem til utgangen av 2013 da det skal bli full konkurranseutsetting av arbeidsoppgavene i NTE Entreprenør AS. Hva skjer om oppdrag blir vunnet av konkurrenter året etter konkurranseutsettingen? Vil det være kontrakter som går ut på anbud? Hvor lange vil i så fall disse kontraktene være og vil de deles inn i områder? Hvilke konsekvenser vil dette få for bemanningen i selskapene? Hvordan vil dette påvirke lønns og arbeidsbetingelsene for de ansatte? Produktifiseringen av vedlikeholdsproduktene som skal ivaretas av vedlikeholdsentreprenøren først gjennom direkte tildeling, senere (2014) gjennom anbudskonkurranse vil bli gjennomført i en tett dialog mellom NTE Nett AS og NTE Entreprenør AS i 2012 og Dette arbeidet vil omfatte beskrivelser av ulike vedlikeholdsprodukter, pakking av ulike produkter som fremmer effektiv produksjon, vurdering av naturlige avgrensede geografiske områder samt utforming av aktuelle funksjons- eller ytelsesspesifikke kontrakter. Dette arbeidet skal sikre entreprenører forutsigbarhet i kontraktsforholdet samt NTE Nett AS forutsigbarhet i leveransene. Det er vanskelig å gi et entydig svar på de spørsmål som reises av EL & IT på dette området i dag. Det arbeidet som skal gjennomføres i perioden vil gi disse svarene. Administrasjonen vil imidlertid gi en tilbakemelding som kan gi en pekepinn på hva som kan være i vente innenfor området: - Det vil med stor sannsynlighet bli benyttet en ordinær anbudskonkurranse når oppdrag på vedlikeholdssiden blir lagt ut i Vedlikeholdsvolumet vil med stor sannsynlighet bli delt inn i flere kontrakter som dekker ulike geografiske områder - Kontraktene vil være langsiktige (eksempelvis 3 år med mulighet til forlengelse i 1 år dersom partene er fornøyd) - Dersom andre entreprenører enn NTE Entreprenør AS Vedlikehold vinner anbudskonkurransen (som med stor sannsynlighet vil bygge på elementer som dokumentert leveringsevne, kompetanse, responstid og pris) i et geografisk område vil NTE Entreprenør AS måtte finne nye inntjeningsmuligheter for vedlikeholdspersonalet i dette området. Dette kan sikres ved økt fokus på utbyggingsoppdrag for NTE Nett AS i området (i samarbeiod med NTE Entreprise AS), vedlikeholdsoppdrag i tilstøtende områder samt utbyggings- og vedlikeholdsoppdrag i et større geografisk marked. - Dersom entreprenøren lykkes i å markedsrette organisasjonen samt utvikle konkurransedyktige 3

4 4 8 Hvordan vil bedriften sikre at ansatte i Nettselskapet bevarer sin kompetanse og lokalkunnskap om nettet? I dag er blant annet linjebefaringer satt bort til entreprenører slik at lokalkunnskapen om nettet blant egne ansatte er synkende. 9 I slutten av dokumentet blir det lagt frem en ambisiøs prosessbeskrivelse med frister for når drøftingene skal bli gjennomført og tid til disposisjon. Hvordan vil bedriften forholde seg til et ønske fra fagforeningene om mer tid til drøftinger i prosessen? Hvordan vil bedriften forholde seg til et ønske om flere drøftingsmøter før avgjørelsen blir tatt? Vi krever at stillingsbeskrivelsene blir tatt opp i eget drøftingsmøte vedlikeholdsprodukter, vil endringen etter IPs vurdering ikke ha negative konsekvenser verken for bemanningsutviklingen eller for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår i NTE Entreprenør AS. Etter administrasjonens vurdering vil ansettelsen av driftsmedarbeidere som daglig betjener NTEs distribusjons- og regionalnett sikre en betydelig kompetanse om nettet og lokale forhold i NTE Nett AS. Administrasjonen stiller seg positive til at fagforeningene ønsker flere drøftingsmøter enn de to som foreløpig er skissert i dokumentet struktur og prosess. Det er foreløpig registrert et ønske om å få drøftet stillingsbeskrivelsene før innplasseringsprosessen vedtas. IP forutsetter at dette drøftingsmøtet gjennomføres innen 1.november 2011 slik at innplasseringsprosessen kan gjennomføres innenfor den tidsplanen som er beskrevet i dokumentet struktur og prosess. Drøftingsmøtet før beslutningen om struktur og prosess ble gjennomført 17.oktober Alle fagforeningene fikk anledning til å legge frem sine synspunkter og tilbakemeldinger i møtet. I dette dokumentet svarer administrasjonen på tilbakemeldingene. Svarene har tre hensikter: - Oppklare/gi svar på spørsmål som reises i drøftingsmøte fra fagforeningene - Gi tilbakemelding til fagforeningene om hvilke innspill, kommentarer og konkrete forslag som gis støtte fra administrasjonen og følgelig vil bli tatt inn som en del av beslutningen vedrørende struktur og prosess - Gi tilbakemelding til fagforeningene som begrunner hvorfor administrasjonen eventuelt ikke deler fagforeningenes syn i deres kommentarer og konkrete forslag i beslutningen vedrørende struktur og prosess Drøftingsmøtet vedrørende struktur og prosess er gjennom gjennomføringen av møtet, protokollen fra møtet samt de svar som gis i dette dokumentet gjennomført og beslutning kan følgelig fattes i styringsgruppen for prosjektet (KL). 4

5 5 Endelige stillingsinstrukser samt endelig innplassering vil ikke bli besluttet før drøftingsmøter som omhandler disse temaene er gjennomført etter den modell og prosess som er beskrevet her. 10 Det er en gal beskrivelse av bakgrunnen for endringsprosessen. Kompetanseforskriften fordrer ikke en deling av ressursene som i dag ligger i NTE Energi drift AS. Den krever heller ikke opprettelsen av et eget entreprenørselskap. Det er det ene og alene Entreprenørprosjektet som gjør. Administrasjonen mener fortsatt at kompetanseforskriften er en betydelig årsak til delingen av Nettdrift. I målbildet, som beskriver en tung satsing på utvikling av en ny slagkraftig drifts- og vedlikeholdsentreprenør i NTE, ville den logiske organiseringen være å plassere hele Nettdrift i NTE Entreprenør AS som avdeling nettdrift og vedlikehold. Dette ble tidlig i prosessen lansert som steg 1. Steg 2 besto i denne beskrivelsen av utlysing av stillinger i NTE Nett AS som skulle dekke minimumskravet gitt av kompetanseforskriften. Administrasjonen er imidlertid enig i at kompetanseforskriften som et instrumentelt krav fra NVE ikke skal gis for stor plass i forklaringen på endringen/splittingen. Vi kommer imidlertid ikke unna at endringen skyldes to sentrale forhold: 1. Konsernets ønske om å etablere en konkurransedyktig nettvedlikeholdsentreprenør med mulighet for et tettere samarbeid og mulighet for å utvikle synergi med konsernets eksisterende entreprenørmiljø 2. Krav gitt av kompetanseforskrift om egne montørressurser/-kompetanse i NTE Nett AS 11 Det er arbeidsoppgavenes natur og innhold Hva mener bedriften med arbeidsoppgavenes natur? Og hvordan vil bedriften beskrive denne naturen? 12 Delingsprossessen (.) bygger på følgende grunnleggende prinsipper Hvor og hvordan er disse prinsippene vedtatt? Med arbeidsoppgavenes natur og innhold mener administrasjonen en beskrivelse av oppgavenes innhold som innbefatter en kategorisering (gruppering/sortering) etter om oppgavene lar seg konkurranseutsette, planlegge samt medfører/krever tett kundedialog. Det er tre faktorer/prinsipper som er lagt til grunn for deling og dimensjonering i foreliggende beslutningsdokument vedrørende struktur og prosess: - Lar oppgaven seg konkurranseutsette? Arbeidsoppgaver som legges til vedlikeholdsentreprenøren må egne seg for konkurranseutsetting (det er slike typer oppgaver entreprenøren skal leve av i årene som kommer) 5

6 6 - Lar oppgaven seg planlegge? En entreprenør har behov for å planlegge oppgavene over en lengre tidshorisont for å sikre god ressursutnyttelse, effektivitet og konkurransedyktighet. - Krever oppgaven tett kundedialog? NTE Nett AS ønsker kontroll på kundedialogen. Arbeidsoppgaver som krever løpende eller avklarende dialog med kunden bør følgelig tillegges NTE Nett AS. Disse tre faktorene/prinsippene for deling og dimensjonering vil bli vedtatt som en del av vedtaket om implementeringsprosjektets struktur og prosess. 13 De prinsippene som er lagt til grunn Er dette de samme prinsippene som i punktet ovenfor? 14 Vi er fortsatt sterkt uenig i at konkurranseutsetting skal være et prinsipp i driften av NTE Konsernet. Dette være seg spesielt innenfor Nett-området. Det er fullt mulig å overføre alle ansatte i NTE Energi (nett)drift til NTE Nett AS, samtidig som man kan ekspandere virksomheten innenfor nettområdet i NTE Entreprise AS. Dette vil også bidra til at vi unngår å splitte dagens allerede små kompetansemiljø. Vi mener at det også vil sikre en effektiv bruk av de interne ressursene i NTE Nett AS. Samtidig vil ledelsens uttalte mål om å måle effektiviteten være ivaretatt med Entreprises virksomhet. Vi ber om at bedriften vurderer dette. Ja Administrasjonen registrerer at EL & IT er imot konkurranseutsetting og ønsker at samtlige ansatte i Nettdrift skal overføres til NTE Nett AS. Dette vil etter administrasjonens vurdering være i strid med konsernets målbilde for organisering av entreprenørområdet i NTE, samt forhindre etableringen av en konkurransedyktig vedlikeholdsentreprenør i NTE , skal tildeles gjennom åpen konkurranse.. Hvor åpen skal denne konkurransen være? Hvilke kriterier skal legges til grunn for konkurransen? Vi mener det er viktig at bedriftene som er med i konkurransen har ansatte med ordnede forhold og som har anstendige lønns og arbeidsbetingelser som ikke skiller seg fra vår tariffavtale Energiavtalen. Hvordan vil bedriften sikre at dette skjer? Hvordan skal egne selskaper sikres reell konkurranseevne? Spørsmålet er besvart under punkt 7 ovenfor. Det kan tilføres at administrasjonen forutsetter at konkurranseutsettingen skal gjennomføres med like vilkår for aktørene samt innenfor det lovog regelverk som gjelder til enhver tid. Dette skal sikres gjennom prekvalifiseringsprosesser samt løpende kontroll/revisjon av aktuell aktører. 6

7 7 Vi kjenner til at det i dag stilles ulike krav mellom egne bedrifter og eksterne bedrifter. Vi krever at dette ikke skal skje i fremtiden 16..da disse i begrenset grad lar seg kombinere.. Hva legger bedriften i begrenset grad? Hvorfor er det slik? Er ikke en langsiktig ressursplanlegging en forutsetning for suksess i nettselskapet? Gjennomføring av større vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter krever god ressursstyring over lengre perioder. Stadige avbrudd grunnet hasteoppdrag som feilretting og kundeoppfølging (kabelpåvisning, jordfeilsøk, inn- og utkopling og lignende) lar seg vanskelig kombinere med effektiv prosjektgjennomføring. Langsiktig planlegging er også en forutsetning for suksess i nettselskapet. Dette gjelder innenfor områder som nettutbygging, reinvesteringsoppdrag og vedlikeholdsplanlegging. For feilretting og tilfeldige oppdrag er en kortsiktig planhorisont og rask respons en viktig forutsetning for å lykkes. 17 Hva er en sluttkunde? Hvem er den operative representanten fra NTE Nett AS? Hvis dette er en servicetekniker, i hvilken grad ønskes det at han forplikter selskapet økonomisk og juridisk ansvarsmessig? Vi mener at dette ansvaret først og fremst må tillegges selskapets ledelse. 18 Normal feilretting av trafostasjoner I hvilke områder ønskes det at tjenester blir kjøpt inn? 19 Normal feilretting av distribusjonsnettet Hva legges i begrepet unormale situasjoner? Hvilke situasjoner vil dette være? Sluttkunden er i denne sammenhengen nettkunden enten som privatkunde, offentlig kunde eller bedriftskunde. Serviceteknikeren som representant for NTE Nett AS vil i kontakten med kunder forplikte NTE Nett AS. Utsagn som: vi kommer til uka og ring når du er ferdig, så skal vi kople til igjen er utsagn som forplikter NTE Nett AS som selskap. Alle ansatte i NTE Nett AS som har kundekontakt må være klar over dette. Dette ansvaret skal ikke være avgrenset til et lederansvar. Det vil i perioder være aktuelt å kjøpe tjenester innenfor trafostasjonsområdet på flere steder. Det er spesielt i områder hvor NTE Nett AS ikke har egen bemanning at en avtale om løpende kjøp fra NTE Energi AS er påkrevet. Ytre Namdal og Meråker er slike områder. Unormale situasjoner er betegnelsen på situasjoner som ikke er normale. En dag med lynnedslag ut over det normale kan skape en unormal situasjon for nett- og trafostasjonsdriften i NTE. NTE Nett AS må ha avtaler med NTE Entreprenør AS og andre entreprenører som sikrer selskapet tilstrekkelig kapasitet når unormale situasjoner oppstår. 20 Kundeinitierte endrings- og mindre utbyggingsoppdrag Det er vanskelig å fastslå en absolutt grense mellom større og 7

8 8 Hvilket volum og nivå er det man legger til grunn i den daglige driften? Hvilken definisjon har bedriften på mindre utbyggingsoppdrag? 21 Hva er korrektivt vedlikehold? Hvor stor del av driften i NTE Energi Drift i dag er korrektivt vedlikehold? Hvordan skal kontraktene opp i mot Entreprenørselskapet utføres frem til 2013? Slik vi leser dokumentet skal eventuell lediggang i rolige perioder belastes entreprenøren da Nettselskapet ikke vil tildele arbeidsoppgaver men beholde dem selv, stemmer dette? 22 Vi ser at en del hovedoppgaver ikke er fordelt, hvorfor er ikke det gjort? 23 Montørressursene i NTE Entreprenør AS Vedlikehold vil inngå som en viktig del av NTE s beredskap for feilretting Hva er dette? mindre utbyggingsoppdrag. I hovedsak skal alle utbyggingsoppdrag konkurranseutsettes som i dag. Det er imidlertid tilfeller hvor tidsrommet fra bestilling til levering er så kort at det er umulig å utarbeide anbudsunderlag. I disse tilfellene vil oppdraget tildeles direkte til NTE Entreprenør AS Vedlikehold eller til NTE Nett AS sine egne servicetekniske avdelinger. Innholdet i oppdraget vil bestemme denne tildelingen. Større oppdrag (eksempelvis > kr ) tildeles i hovedsak til Vedlikeholdsentreprenøren. Mindre oppdrag (eksempelvis < kr ) tildeles i hovedsak til interne i NTE Nett AS. Arbeidspådrag hos NTE Entreprenør AS og hos NTE Nett AS vil påvirke dette løpende. Med korrektivt vedlikehold menes oppretting av feil som ikke er av akutt karakter. Eks.vis oppstramming av slakke spenn, skjeve skap, slakke barduner, skjeve stolper osv. Det er et rikelig tilfang av slike oppgaver i nettet. Det er riktig at slike oppgaver skal benyttes som utfyllingsoppgaver for NTE Nett AS sin driftsressurser i rolige perioder. Dette skal ikke føre til lediggang eller noen belastning hos entreprenøren. Entreprenøren har gjennom avtalen med NTE Nett AS finansiert hele arbeidsstyrken med fortjeneste. NTE Nett AS vil sørge for at det til enhver tid er oppdrag nok til å sikre unødig lediggang hos entreprenøren. Lediggang hos entreprenøren vil være en direkte belastning for NTE Nett AS da det betales løpende for arbeidskraft som ikke er i produksjon. Det er riktig at det fortsatt er oppgaver som ikke er fordelt. Dette er en følge av at denne restfordelingen vil være en direkte følge av den praktiske gjennomføringen av delingen i hovedprosessen. Eksempelvis vil lærlinger følge sine faglige ledere og hjelpearbeidere må inngå i team sammen med fagarbeidere på stedet for å kunne utføre sitt arbeid. Dette er praktiske forhold som administrasjonen ønsker å ivareta i en smidig prosess. Vakt og beredskap i NTE Nett AS endres ikke som en følge av den prosessen som omhandles i denne drøftings- og beslutningsprosessen. 8

9 9 Loven og tariffavtalen beskriver en form for beredskap, og det er en vaktordning. Andre ordninger er i utgangspunktet ikke interessant for oss. Skulle det bli aktuelt med en beredskapsordning i NTE Entreprenør så krever vi en egen drøfting på dette kulepunkt..dette skal sikre korte responstider,.. Hvor kort skal disse responstidene være og når på døgnet? kulepunkt Serviceteknikeren i NTE Nett AS vil få en selvstendig rolle hvor detaljprosjektering, oppdragsgjennomføring med nødvendige materiellbestillinger og dokumentasjon av eget arbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene Hvor detaljert skal denne prosjekteringen være? Vil dette gjøre Servicetekninkeren til en mer administrativ stilling? kulepunkt Hva mener bedriften med et operativt driftsansvar? Hvordan vil dette være praktisk i arbeidshverdagen? kulepunkt Serviceteknikeren inngår som en av de mest sentrale ressurspersonene i NTE s beredskap for feilretting Hvilken beredskap er det man snakker om her? Vi krever egne drøftinger på dette om det menes på andre ordninger enn dagens vaktordning i NTE Energi Drift 28 Enheten Vedlikehold Nett har et navn som lett kan forveksles med Nettselskapet. Dette navnet bør derfor endres. 29 Avsnittet som starter med: I videreutviklingen av målbildet.. beskriver en omfattende konkurranseutsetting av all drift i konsernet, vi mener at dette ikke ligger innenfor Entreprenørskapsprosjektet. Alle elementene i avsnittet vil være gjenstand for egne drøftinger så tidlig som mulig, om bedriften anser dette for å være aktuelt. Vi er sterkt Krav til responstider i ny organisasjons vil være som i dag. Dette gjenspeiles ved at dagens vakt- og beredskapsordning videreføres for en ny periode i ny organisasjon. Serviceteknikerens evne til å drive egen detaljprosjektering må utvikles over tid. Det er her snakk om å beslutte løsninger for enkle innstrekk, flyttinger osv. Serviceteknikeren er ingen administrativ stilling, men følger de utviklingstrekk vedrørende det å ta et større ansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av egen arbeidsoperasjon som vi ser innenfor alle andre tekniske fagområder. Med operativt driftsansvar menes ansvaret for det praktiske arbeidet tilknyttet det å ivareta den løpende driften og feilrettingen i nettet. I den praktiske hverdagen vil det fortone seg som i dag. I fremtiden må serviceteknikeren måtte forholde seg til at ny teknologi implementeres i nettet. Er besvart i punkt 23. Administrasjonen tar påpekningen til etterretning og vil endre navnet på enheten til NTE Entreprenør AS Nettvedlikehold. Administrasjonen er enig i at avsnittet ikke omfatter den struktur og prosess som er behandlet i dette dokumentet (selve overføringen av NTE Energi Nettdrift til NTE Nett AS og NTE Entreprenør AS) og tar ut kapittelet i det endelige beslutningsdokumentet. 9

10 10 uenig i innholdet i avsnittet og i og med at dette ligger utenfor disse drøftingene krever vi at avsnittet fjernes fra dokumentet. 30 Vi ber om en oversikt over hvor mange ansatte det er i de grå rubrikkene på side 8 som viser organisasjonsstruktur i selskapet. Hvem er det som er ansatt i de forskjellige enhetene, og hva er hovedoppgaven til disse enhetene. 31 Videre beskrives organisasjonen detaljert med antall ansatte i de forskjellige enhetene, vi forstår dette som et utgangspunkt før det er utvist skjønn. Vi er opptatt av at det utvises godt skjønn i prosessen slik at de lokale enhetene gis muligheter til effektiv drift. Dette være seg både i forhold til bemanning, men også til utstyr. Hvis man tar Grong som et eksempel så vil en deling av dagens 5 ansatte gi et for lite fagmiljø som i tillegg vil gi utfordringer med å få utført arbeid i perioder med sykemeldinger, ferie, permisjoner med mer. Effektiviteten blir også mindre om denne avdelinga mister sin lastebil. Små ekstraulemper på steder som Grong vil dermed få store konsekvenser for effektiviteten 32 Er lokaliseringen av Nettservice Sør bestemt? Vi mente dette fremdeles var et åpent spørsmål til vi ser at dokumentet beskriver at dokumentasjonssiden skal styrkes i Levanger. NTE Nett AS sin organisasjonsstruktur, de hovedfunksjoner som inngår i selskapet samt bemanningen i de ulike organisasjonsenhetene er beskrevet på NTEs Intranettside under fanen Konsernsjef, Organisasjonskart. Administrasjonen viser til besvarelsen gitt i punkt 3 og forsikrer om at det vil bli lagt stor vekt på å utøve godt skjønn i prosessen. For NTE Nett AS vil en plassering av nettserviceleder i Levanger ut fra et netteknisk syn være å foretrekke. For NTE Entreprenør AS vil en markedsmessig vurdering kunne peke i retning av en plassering av produksjonsleder sør i Stjørdal. Til syvende og sist er det dagens lederes ønske om innplassering som vil avgjøre hvor ledelsen blir plassert i område sør (dette gjelder både for nettservice og nettvedlikehold). Dokumentasjon skal ikke styrkes, men videreføres i Levanger. 33 I dagens organisering er det mye direkte kontakt mellom netteier og gruppeleder trafo. Vi mener at den foreslåtte organisering vil gi for mange ledd mellom gruppelederen og netteier. Vi ønsker derfor at ansatte på trafo skal høre organisatorisk direkte under netteier. Dette for å sikre effektiv drift og en slank organisasjon. Det er et ønske fra administrasjonen at muligheten til å koordinere og samordne oppdrag på tvers av nett- og transformatordrift/- vedlikehold skal styrkes. En felles personalleder vil styrke denne muligheten. Administrasjonen er klar over at ordre-/ oppdragsflyten i stor grad går direkte mellom netteier og gruppeleder. Dette vil også være tilfellet etter endringen. Administrasjonen kan ikke se at foreslåtte organisering vil være noen hemsko for denne ordreflyten eller at for mange ledd skulle representere et problem for trafostasjonsdriften. 10

11 11 Administrasjonen vil derfor opprettholde foreslåtte organisering, men er åpne for en evaluering av løsningen i løpet av første halvår I første avsnitt er leder for enheten Nettvedlikehold nevnt som en direktør, mens i organisasjonsplanen er samme person en Avdelingssjef. Hva er riktig? 35 Vi er uenige i at det skal opprettes en ny avdeling med prosjektmontører som skal dekke hele fylket. Dette er langt i fra den virksomheten som drives i NTE Energi i dag, men hører inn under virksomheten til NTE Entreprise AS. Det kan heller ikke forventes at ansatte går over fra dagens NTE Energi Drift til denne prosjektavdelinga. Vi krever derfor at prosjektavdelinga ikke opprettes i det nye selskapet og stillingene overføres til andre deler av selskapet eventuelt til nettselskapet. 36 Det vises til veiledningshefte og prosessbeskrivelse for personalomstilling i NTE(av 15. juni 2007). Dette heftet er utgått på dato da flere forutsetninger for dokumentet er endret. Den viktigste grunnen for dette er at tariffavtalen er endret siden dette dokumentet ble utarbeidet. Blant annet har ansiennitetsprinsippet fått enda sterkere formuleringer. I tillegg vet vi at konsernstyret har vedtatt sluttvedelagsordninger som over hodet ikke samsvarer med veiledningsheftet. Henvisningen til dette heftet må derfor tas ut av dokumentet 37 Her beskrives det en konkurranse om stillingene. Dette er fristilling av arbeidstakere, noe som er forbudt i Norge. Vi krever derfor at formuleringen av konkurranse tas ut og at bedriften forholder seg til Arbeidsmiljøloven og tariffavtalen 38 Alle ansatte i NTE Nett AS må være villige til å inngå i selskapets beredskapsordning for feilretting. Dagens ordning berøres ikke av denne endringsprosessen Er det dagens vaktordning i NTE Energi AS som ikke berøres av denne endringsprosessen? Hvilken beredskapsordning er det de ansatte må være villige til å Tittelen på stillingen som leder for NTE Entreprenør AS Nettvedlikehold er avdelingssjef. Dette vil bli rettet opp i dokumentet. Det har kommet innspill på denne organisatoriske løsningen også fra ledergruppen i NTE Energi Nettdrift. Ut fra en samlet vurdering finner administrasjonen det riktig at de 10 montørstillingene som er skissert i opprinnelig organisasjonskart fordeles på de 3 produksjonsområdene (4 i sør, 3 i midt og 3 i nord). Utbyggingsenheten strykes i organisasjonskartet. Tyngre prosjekter ivaretas av eksisterende ledelse og montørressurser i de enkelte områdene. Henvisningen vil bli tatt ut av dokumentet. Begrepet konkurranse om stillingene tas ut og erstattes med grunnlag for utvelgelse. Dagens ordning videreføres uten endring og har følgelig ingen tariffmessige eller lovmessige konsekvenser. Viser for øvrig til andre punkter i denne besvarelsen som omhandler spørsmålet. 11

12 12 inngå i? Hvis dette er andre ordninger enn vakt etter tariffavtale og arbeidsmiljølov er vi sterkt uenige i dette. Det er kun en ordinær vaktordning som kan kreves at de ansatte deltar i. 39 Hvilke stillinger er det som ligger på grunnivå? Topplederstillingene må behandles på lik linje med andre stillinger der man sammenligner disse med dagens stillinger, og finner ut om det er noen som krever innplassering i stillingene. 40 Drøftingene skal skje etter Hovedavtalens bestemmelser. Vi forventer å få et skriftlig svar på alle våre spørsmål og synspunkter. Der bedriften ikke kan etterkomme våre synspunkter skal bedriften begrunne dette. Ut i fra svaret vi får vil vi vurdere behovet for ytterligere drøftingsmøter før avgjørelsene blir tatt 41 Vi ønsker å delta på disse møtene for å ta del i den samme informasjonen som blir gitt til de ansatte 42 Knytter bedriften dette møtet opp til lovbestemmelser i Arbeidsmiljøloven, i så fall hvilke? Vi mener at de ansatte kan velge å ikke ha med en tillitsvalgt på disse møtene, slik at formuleringen om dette må endres. 43 Denne utvelgelsen bygger på kompetanse, egnethet og ansiennitet i stillingen (prioritert etter denne rekkefølgen) Dette bryter med ansiennitetsprinsippet i tariffavtalen. Det er kun i spesielle tilfeller at personer med kritisk kompetanse som vil være avgjørende for bedriftens fremtid, kan forbigå ansiennitet. Uttrykket egnethet legger Bruken av begrepet grunnivå er uheldig. De stillinger som omfattes av begrepet i dokumentet er alle stillinger i ny organisasjon unntatt avdelingssjef nettservice, avdelingssjef nettvedlikehold og ordrekoordinator i nettservice. Begrepet vil bli tatt ut av dokumentet. Også stillinger som blir lyst ledig fordi ingen har disse stillingene i dag kan bli gjenstand for innplasseringskrav. Alle aktuelle lederkandidater i NTE Nettdrift vil bli orientert om dette. Drøftinger vil bli gjennomført etter Hovedavtalens bestemmelser. Alle spørsmål og synspunkter skal besvares. I de tilfeller bedriften ikke kan etterkomme synspunktene skal det gis skriftlig begrunnelse for dette før beslutning fattes. Administrasjonen vil sørge for at det blir avholdt drøftingsmøter løpende i forkant av sentrale beslutninger i prosessen. Det er tidligere nevnt steg i prosessen som beslutning av stillingsbeskrivelser samt beslutning av innplassering. Fagforeningen inviteres til å delta i informasjonsmøtene med ansatte i nettdrift som vil bli gjennomført 20., 21., 24. og 25. oktober. Formuleringen vil bli endret i dokumentet slik at det går klart frem at de ansatte selv velger om og hvem som eventuelt deltar i møtene. Se svar gitt i punkt 1 12

13 13 opp til en subjektiv vurdering noe som ikke kan forsvares i en utvelgelsesprosess. Vi må legge til grunn at alle ansatte i NTE har både kompetanse og er egnet til den stillingen de innehar i dag. Avsnittet må derfor omformuleres og innta tariffavtalens bestemmelser. 44 Dersom noen velger å reservere seg mot innplasseringen i ny organisasjon vil arbeidsforholdet i NTE opphøre med de prosesser som er avtalt i konsernet vedrørende slike forhold Dette er et klart brudd på arbeidsmiljøloven. Ingen kan sis opp med bakgrunn i at de har brukt reservasjonsretten sin. Det er heller ingen avtaler rundt slike ulovlige prosesser i konsernet. Avsnittet må derfor tas ut av dokumentet og bedriften må forholde seg til lover og avtaleverk Ved en reservasjon må det søkes å finne andre arbeidsoppgaver i selskapet, så innenfor konsernet. Dette er det en avtale om. Ved overtallighet er det vanlige prosesser som beskrevet i lov og avtaleverk, disse omhandler hele selskapet ikke den enkelte ansatt. Administrasjonen ser grunn til å presisere ordlyden i dette avsnittet. I det endelige dokumentet vil ordlyden være: Dersom noen velger å reservere seg mot innplasseringen i ny organisasjon vil arbeidsoppgavene i NTE Energi AS opphøre med de prosesser som er avtalt i konsernet og regulert av lovverk vedrørende slike forhold Administrasjonen mener å ha gitt en så fullstendig og klargjørende tilbakemelding som drøftingsinstituttet fordrer i dette dokumentet, og vil gå videre til styringsgruppen for implementeringsprosjektet (KL) for beslutning av struktur og prosess etter at de punkter som er påpekt skal endres av administrasjonen i dette dokumentet. Drøftingsmøtet 17.oktober og de tilbakemeldinger som er gitt fra fagforeningene har bidratt til betydelige endringer i beslutningsunderlaget for struktur og prosess i implementeringsprosjektet. Administrasjonen slår med tilfredshet fast, at drøftingsinstituttet med dette har virket etter sin hensikt. Steinkjer 18.oktober 2011 Trygve Kvernland 13

14 14 14

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer