Dato: Arkivsak: Tilbakemelding datert Arkivnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 18.10.2011. Arkivsak: Tilbakemelding datert 11.10.2011. Arkivnr.:"

Transkript

1 Til: NTE-Klubb EL & IT Bjørn Helmersen Dato: Fra: Kopi til: PL Trygve Kvernland Arkivsak: Tilbakemelding datert Arkivnr.: Svar på tilbakemelding på implementeringsprosjektet gitt i drøftingsmøte 17.oktober 2011 Vi viser til drøftingsmøtet 17.oktober og oversender som avtalt administrasjonens svar på de innspill som ble presentert i drøftingsmøtet. I det etterfølgende er de innspill, kommentarer, påstander og forslag som er gitt i tilbakemeldingen fra EL & IT besvart løpende. For å etablere en god knytning mellom den enkelte tilbakemelding og administrasjonens svar er dokumentet satt opp i tabellarisk form. De ulike innspillene er besvart fortløpende etter den rekkefølge de er presentert i tilbakemeldingen fra EL & IT. Spørsmål, kommentar eller forslag fra EL & IT 1 Ansiennitetsprinsippet må være bærende for alle utvelgelsene, slik at ansiennitet blir benyttet ved situasjoner der det er flere som krever innplassering/ønsker stilling i bedriften enn det er stillinger. Svar fra administrasjonen Administrasjonen deler fagforeningenes syn vedrørende ansiennitet som bærende element ved utvelgelse i denne aktuelle saken som omfatter en virksomhetsoverføring. Under forutsetning av at den som krever innplassering i en stilling dekker formalkravene til stillingen (for eksempel utdanning som energimontør), samt har erfaring fra de arbeidsoppgaver som skal utøves i stillingen (som er en forutsetning for innplasseringskravet) skal utvelgelsen bygge på kandidatens ansiennitet. Dette vil bli innarbeidet i beslutningsunderlaget - dokumentet struktur og prosess.

2 2 2 Vi mener at NTE Elektro ikke skal komme inn under det nye Entreprenørselskapet som en datterdatter til holdingselskapet men fortsatt være en datter til NTE Holding AS. Dette på grunn av at avstanden opp til konsernledelsen blir for lang. 3 Vi mener at størrelsen på de lokale enhetene ikke skal bli for små, et minimum på 5 personer synes fornuftig 4 Nettselskapet må være representert geografisk i hele fylket. Der de lokale avdelingene ikke kan eller bør splittes må Nettselskapet overta de ansatte på disse stedene. Dette er også i henhold til Kompetanseforskriften. 5 Vi ber om å få oversendt vedtaket i styret i NTE Holding AS som omhandler entreprenørprosjektet og gir rammer for implementeringsprosjektet 6 Gjennomgående i dokumentet er det lagt til grunn et skille mellom ansatte i konsernet ut i fra hvilket nivå disse har i organisasjonen, dette kommer til uttrykk blant annet i setninger som ledere og medarbeidere og ledere og montører. Vi mener dette er en uheldig måte å formulere seg på og er ikke forenelig med den prosessen vi er på vei inn i. Alle personene som blir berørt i prosessene er ansatte med de samme rettighetene, med kun ulike stillinger. Slike formuleringer må derfor tas ut av dokumentet Implementeringsprosjektet (IP) registrerer EL & ITs syn på organisasjonstilknytningen av NTE Elektro AS. Prosjektet har imidlertid ikke mandat til å endre organisasjonstilknytningen til NTE Elektro AS og er avgrenset til å videreformidle EL & ITs syn til konsernledelsen i NTE. Administrasjonen er opptatt av at det i lokalområdene er (slagkraftige) selvstendige enheter som kan opprettholde et faglig og sosialt miljø. Det vil derfor bli tatt hensyn til størrelsen på enheter når arbeidet med innplassering gjennomføres. Dette er også tydelig presisert i drøftingsdokumentet struktur og prosess datert 3.oktober IP er ikke enige i at størrelsen for en enhet skal låses til et minimum på 5 personer. Den enkeltes ønske, størrelsen på enheter i dag samt hensynet til arbeidstilfang både for Vedlikeholdsentreprenøren og Nettservice vil måtte inngå som viktige premisser når enheter defineres i ny organisasjon. Administrasjonen er ikke enig i at det skal ligge en automatikk i at NTE Nett AS tar over alle mindre enheter. Innplasseringsprosessen skal sikre at både NTE Nett AS og NTE Entreprenør AS får kapasitet og kompetanse til å dekke de oppgaver som er tillagt selskapene. Begge selskapene vil ha en betydelig geografisk spredning i sine virksomheter og må derfor bestykkes med en god geografisk spredning. Ellers vil innplasseringsprosessen som nevnt overfor måtte hensynta ansattes egne ønsker samt enhetsstørrelser i dagens organisasjon samt forventet arbeidstilfang jfr. pkt 3. Implementeringsprosjektet har ikke fullmakt til å distribuere vedtak fra NTE Holding AS, men vil videresende oppfordringen til konsernledelsen i NTE. Administrasjonen er enig i at alle personene som blir berørt av endringen er ansatte med samme rettigheter og plikter. De formuleringene som er påpekt av EL & IT som uheldige vil bli rettet opp i dokumentet struktur og prosess. 2

3 3 7 Dokumentet omhandler situasjonen frem til utgangen av 2013 da det skal bli full konkurranseutsetting av arbeidsoppgavene i NTE Entreprenør AS. Hva skjer om oppdrag blir vunnet av konkurrenter året etter konkurranseutsettingen? Vil det være kontrakter som går ut på anbud? Hvor lange vil i så fall disse kontraktene være og vil de deles inn i områder? Hvilke konsekvenser vil dette få for bemanningen i selskapene? Hvordan vil dette påvirke lønns og arbeidsbetingelsene for de ansatte? Produktifiseringen av vedlikeholdsproduktene som skal ivaretas av vedlikeholdsentreprenøren først gjennom direkte tildeling, senere (2014) gjennom anbudskonkurranse vil bli gjennomført i en tett dialog mellom NTE Nett AS og NTE Entreprenør AS i 2012 og Dette arbeidet vil omfatte beskrivelser av ulike vedlikeholdsprodukter, pakking av ulike produkter som fremmer effektiv produksjon, vurdering av naturlige avgrensede geografiske områder samt utforming av aktuelle funksjons- eller ytelsesspesifikke kontrakter. Dette arbeidet skal sikre entreprenører forutsigbarhet i kontraktsforholdet samt NTE Nett AS forutsigbarhet i leveransene. Det er vanskelig å gi et entydig svar på de spørsmål som reises av EL & IT på dette området i dag. Det arbeidet som skal gjennomføres i perioden vil gi disse svarene. Administrasjonen vil imidlertid gi en tilbakemelding som kan gi en pekepinn på hva som kan være i vente innenfor området: - Det vil med stor sannsynlighet bli benyttet en ordinær anbudskonkurranse når oppdrag på vedlikeholdssiden blir lagt ut i Vedlikeholdsvolumet vil med stor sannsynlighet bli delt inn i flere kontrakter som dekker ulike geografiske områder - Kontraktene vil være langsiktige (eksempelvis 3 år med mulighet til forlengelse i 1 år dersom partene er fornøyd) - Dersom andre entreprenører enn NTE Entreprenør AS Vedlikehold vinner anbudskonkurransen (som med stor sannsynlighet vil bygge på elementer som dokumentert leveringsevne, kompetanse, responstid og pris) i et geografisk område vil NTE Entreprenør AS måtte finne nye inntjeningsmuligheter for vedlikeholdspersonalet i dette området. Dette kan sikres ved økt fokus på utbyggingsoppdrag for NTE Nett AS i området (i samarbeiod med NTE Entreprise AS), vedlikeholdsoppdrag i tilstøtende områder samt utbyggings- og vedlikeholdsoppdrag i et større geografisk marked. - Dersom entreprenøren lykkes i å markedsrette organisasjonen samt utvikle konkurransedyktige 3

4 4 8 Hvordan vil bedriften sikre at ansatte i Nettselskapet bevarer sin kompetanse og lokalkunnskap om nettet? I dag er blant annet linjebefaringer satt bort til entreprenører slik at lokalkunnskapen om nettet blant egne ansatte er synkende. 9 I slutten av dokumentet blir det lagt frem en ambisiøs prosessbeskrivelse med frister for når drøftingene skal bli gjennomført og tid til disposisjon. Hvordan vil bedriften forholde seg til et ønske fra fagforeningene om mer tid til drøftinger i prosessen? Hvordan vil bedriften forholde seg til et ønske om flere drøftingsmøter før avgjørelsen blir tatt? Vi krever at stillingsbeskrivelsene blir tatt opp i eget drøftingsmøte vedlikeholdsprodukter, vil endringen etter IPs vurdering ikke ha negative konsekvenser verken for bemanningsutviklingen eller for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår i NTE Entreprenør AS. Etter administrasjonens vurdering vil ansettelsen av driftsmedarbeidere som daglig betjener NTEs distribusjons- og regionalnett sikre en betydelig kompetanse om nettet og lokale forhold i NTE Nett AS. Administrasjonen stiller seg positive til at fagforeningene ønsker flere drøftingsmøter enn de to som foreløpig er skissert i dokumentet struktur og prosess. Det er foreløpig registrert et ønske om å få drøftet stillingsbeskrivelsene før innplasseringsprosessen vedtas. IP forutsetter at dette drøftingsmøtet gjennomføres innen 1.november 2011 slik at innplasseringsprosessen kan gjennomføres innenfor den tidsplanen som er beskrevet i dokumentet struktur og prosess. Drøftingsmøtet før beslutningen om struktur og prosess ble gjennomført 17.oktober Alle fagforeningene fikk anledning til å legge frem sine synspunkter og tilbakemeldinger i møtet. I dette dokumentet svarer administrasjonen på tilbakemeldingene. Svarene har tre hensikter: - Oppklare/gi svar på spørsmål som reises i drøftingsmøte fra fagforeningene - Gi tilbakemelding til fagforeningene om hvilke innspill, kommentarer og konkrete forslag som gis støtte fra administrasjonen og følgelig vil bli tatt inn som en del av beslutningen vedrørende struktur og prosess - Gi tilbakemelding til fagforeningene som begrunner hvorfor administrasjonen eventuelt ikke deler fagforeningenes syn i deres kommentarer og konkrete forslag i beslutningen vedrørende struktur og prosess Drøftingsmøtet vedrørende struktur og prosess er gjennom gjennomføringen av møtet, protokollen fra møtet samt de svar som gis i dette dokumentet gjennomført og beslutning kan følgelig fattes i styringsgruppen for prosjektet (KL). 4

5 5 Endelige stillingsinstrukser samt endelig innplassering vil ikke bli besluttet før drøftingsmøter som omhandler disse temaene er gjennomført etter den modell og prosess som er beskrevet her. 10 Det er en gal beskrivelse av bakgrunnen for endringsprosessen. Kompetanseforskriften fordrer ikke en deling av ressursene som i dag ligger i NTE Energi drift AS. Den krever heller ikke opprettelsen av et eget entreprenørselskap. Det er det ene og alene Entreprenørprosjektet som gjør. Administrasjonen mener fortsatt at kompetanseforskriften er en betydelig årsak til delingen av Nettdrift. I målbildet, som beskriver en tung satsing på utvikling av en ny slagkraftig drifts- og vedlikeholdsentreprenør i NTE, ville den logiske organiseringen være å plassere hele Nettdrift i NTE Entreprenør AS som avdeling nettdrift og vedlikehold. Dette ble tidlig i prosessen lansert som steg 1. Steg 2 besto i denne beskrivelsen av utlysing av stillinger i NTE Nett AS som skulle dekke minimumskravet gitt av kompetanseforskriften. Administrasjonen er imidlertid enig i at kompetanseforskriften som et instrumentelt krav fra NVE ikke skal gis for stor plass i forklaringen på endringen/splittingen. Vi kommer imidlertid ikke unna at endringen skyldes to sentrale forhold: 1. Konsernets ønske om å etablere en konkurransedyktig nettvedlikeholdsentreprenør med mulighet for et tettere samarbeid og mulighet for å utvikle synergi med konsernets eksisterende entreprenørmiljø 2. Krav gitt av kompetanseforskrift om egne montørressurser/-kompetanse i NTE Nett AS 11 Det er arbeidsoppgavenes natur og innhold Hva mener bedriften med arbeidsoppgavenes natur? Og hvordan vil bedriften beskrive denne naturen? 12 Delingsprossessen (.) bygger på følgende grunnleggende prinsipper Hvor og hvordan er disse prinsippene vedtatt? Med arbeidsoppgavenes natur og innhold mener administrasjonen en beskrivelse av oppgavenes innhold som innbefatter en kategorisering (gruppering/sortering) etter om oppgavene lar seg konkurranseutsette, planlegge samt medfører/krever tett kundedialog. Det er tre faktorer/prinsipper som er lagt til grunn for deling og dimensjonering i foreliggende beslutningsdokument vedrørende struktur og prosess: - Lar oppgaven seg konkurranseutsette? Arbeidsoppgaver som legges til vedlikeholdsentreprenøren må egne seg for konkurranseutsetting (det er slike typer oppgaver entreprenøren skal leve av i årene som kommer) 5

6 6 - Lar oppgaven seg planlegge? En entreprenør har behov for å planlegge oppgavene over en lengre tidshorisont for å sikre god ressursutnyttelse, effektivitet og konkurransedyktighet. - Krever oppgaven tett kundedialog? NTE Nett AS ønsker kontroll på kundedialogen. Arbeidsoppgaver som krever løpende eller avklarende dialog med kunden bør følgelig tillegges NTE Nett AS. Disse tre faktorene/prinsippene for deling og dimensjonering vil bli vedtatt som en del av vedtaket om implementeringsprosjektets struktur og prosess. 13 De prinsippene som er lagt til grunn Er dette de samme prinsippene som i punktet ovenfor? 14 Vi er fortsatt sterkt uenig i at konkurranseutsetting skal være et prinsipp i driften av NTE Konsernet. Dette være seg spesielt innenfor Nett-området. Det er fullt mulig å overføre alle ansatte i NTE Energi (nett)drift til NTE Nett AS, samtidig som man kan ekspandere virksomheten innenfor nettområdet i NTE Entreprise AS. Dette vil også bidra til at vi unngår å splitte dagens allerede små kompetansemiljø. Vi mener at det også vil sikre en effektiv bruk av de interne ressursene i NTE Nett AS. Samtidig vil ledelsens uttalte mål om å måle effektiviteten være ivaretatt med Entreprises virksomhet. Vi ber om at bedriften vurderer dette. Ja Administrasjonen registrerer at EL & IT er imot konkurranseutsetting og ønsker at samtlige ansatte i Nettdrift skal overføres til NTE Nett AS. Dette vil etter administrasjonens vurdering være i strid med konsernets målbilde for organisering av entreprenørområdet i NTE, samt forhindre etableringen av en konkurransedyktig vedlikeholdsentreprenør i NTE , skal tildeles gjennom åpen konkurranse.. Hvor åpen skal denne konkurransen være? Hvilke kriterier skal legges til grunn for konkurransen? Vi mener det er viktig at bedriftene som er med i konkurransen har ansatte med ordnede forhold og som har anstendige lønns og arbeidsbetingelser som ikke skiller seg fra vår tariffavtale Energiavtalen. Hvordan vil bedriften sikre at dette skjer? Hvordan skal egne selskaper sikres reell konkurranseevne? Spørsmålet er besvart under punkt 7 ovenfor. Det kan tilføres at administrasjonen forutsetter at konkurranseutsettingen skal gjennomføres med like vilkår for aktørene samt innenfor det lovog regelverk som gjelder til enhver tid. Dette skal sikres gjennom prekvalifiseringsprosesser samt løpende kontroll/revisjon av aktuell aktører. 6

7 7 Vi kjenner til at det i dag stilles ulike krav mellom egne bedrifter og eksterne bedrifter. Vi krever at dette ikke skal skje i fremtiden 16..da disse i begrenset grad lar seg kombinere.. Hva legger bedriften i begrenset grad? Hvorfor er det slik? Er ikke en langsiktig ressursplanlegging en forutsetning for suksess i nettselskapet? Gjennomføring av større vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter krever god ressursstyring over lengre perioder. Stadige avbrudd grunnet hasteoppdrag som feilretting og kundeoppfølging (kabelpåvisning, jordfeilsøk, inn- og utkopling og lignende) lar seg vanskelig kombinere med effektiv prosjektgjennomføring. Langsiktig planlegging er også en forutsetning for suksess i nettselskapet. Dette gjelder innenfor områder som nettutbygging, reinvesteringsoppdrag og vedlikeholdsplanlegging. For feilretting og tilfeldige oppdrag er en kortsiktig planhorisont og rask respons en viktig forutsetning for å lykkes. 17 Hva er en sluttkunde? Hvem er den operative representanten fra NTE Nett AS? Hvis dette er en servicetekniker, i hvilken grad ønskes det at han forplikter selskapet økonomisk og juridisk ansvarsmessig? Vi mener at dette ansvaret først og fremst må tillegges selskapets ledelse. 18 Normal feilretting av trafostasjoner I hvilke områder ønskes det at tjenester blir kjøpt inn? 19 Normal feilretting av distribusjonsnettet Hva legges i begrepet unormale situasjoner? Hvilke situasjoner vil dette være? Sluttkunden er i denne sammenhengen nettkunden enten som privatkunde, offentlig kunde eller bedriftskunde. Serviceteknikeren som representant for NTE Nett AS vil i kontakten med kunder forplikte NTE Nett AS. Utsagn som: vi kommer til uka og ring når du er ferdig, så skal vi kople til igjen er utsagn som forplikter NTE Nett AS som selskap. Alle ansatte i NTE Nett AS som har kundekontakt må være klar over dette. Dette ansvaret skal ikke være avgrenset til et lederansvar. Det vil i perioder være aktuelt å kjøpe tjenester innenfor trafostasjonsområdet på flere steder. Det er spesielt i områder hvor NTE Nett AS ikke har egen bemanning at en avtale om løpende kjøp fra NTE Energi AS er påkrevet. Ytre Namdal og Meråker er slike områder. Unormale situasjoner er betegnelsen på situasjoner som ikke er normale. En dag med lynnedslag ut over det normale kan skape en unormal situasjon for nett- og trafostasjonsdriften i NTE. NTE Nett AS må ha avtaler med NTE Entreprenør AS og andre entreprenører som sikrer selskapet tilstrekkelig kapasitet når unormale situasjoner oppstår. 20 Kundeinitierte endrings- og mindre utbyggingsoppdrag Det er vanskelig å fastslå en absolutt grense mellom større og 7

8 8 Hvilket volum og nivå er det man legger til grunn i den daglige driften? Hvilken definisjon har bedriften på mindre utbyggingsoppdrag? 21 Hva er korrektivt vedlikehold? Hvor stor del av driften i NTE Energi Drift i dag er korrektivt vedlikehold? Hvordan skal kontraktene opp i mot Entreprenørselskapet utføres frem til 2013? Slik vi leser dokumentet skal eventuell lediggang i rolige perioder belastes entreprenøren da Nettselskapet ikke vil tildele arbeidsoppgaver men beholde dem selv, stemmer dette? 22 Vi ser at en del hovedoppgaver ikke er fordelt, hvorfor er ikke det gjort? 23 Montørressursene i NTE Entreprenør AS Vedlikehold vil inngå som en viktig del av NTE s beredskap for feilretting Hva er dette? mindre utbyggingsoppdrag. I hovedsak skal alle utbyggingsoppdrag konkurranseutsettes som i dag. Det er imidlertid tilfeller hvor tidsrommet fra bestilling til levering er så kort at det er umulig å utarbeide anbudsunderlag. I disse tilfellene vil oppdraget tildeles direkte til NTE Entreprenør AS Vedlikehold eller til NTE Nett AS sine egne servicetekniske avdelinger. Innholdet i oppdraget vil bestemme denne tildelingen. Større oppdrag (eksempelvis > kr ) tildeles i hovedsak til Vedlikeholdsentreprenøren. Mindre oppdrag (eksempelvis < kr ) tildeles i hovedsak til interne i NTE Nett AS. Arbeidspådrag hos NTE Entreprenør AS og hos NTE Nett AS vil påvirke dette løpende. Med korrektivt vedlikehold menes oppretting av feil som ikke er av akutt karakter. Eks.vis oppstramming av slakke spenn, skjeve skap, slakke barduner, skjeve stolper osv. Det er et rikelig tilfang av slike oppgaver i nettet. Det er riktig at slike oppgaver skal benyttes som utfyllingsoppgaver for NTE Nett AS sin driftsressurser i rolige perioder. Dette skal ikke føre til lediggang eller noen belastning hos entreprenøren. Entreprenøren har gjennom avtalen med NTE Nett AS finansiert hele arbeidsstyrken med fortjeneste. NTE Nett AS vil sørge for at det til enhver tid er oppdrag nok til å sikre unødig lediggang hos entreprenøren. Lediggang hos entreprenøren vil være en direkte belastning for NTE Nett AS da det betales løpende for arbeidskraft som ikke er i produksjon. Det er riktig at det fortsatt er oppgaver som ikke er fordelt. Dette er en følge av at denne restfordelingen vil være en direkte følge av den praktiske gjennomføringen av delingen i hovedprosessen. Eksempelvis vil lærlinger følge sine faglige ledere og hjelpearbeidere må inngå i team sammen med fagarbeidere på stedet for å kunne utføre sitt arbeid. Dette er praktiske forhold som administrasjonen ønsker å ivareta i en smidig prosess. Vakt og beredskap i NTE Nett AS endres ikke som en følge av den prosessen som omhandles i denne drøftings- og beslutningsprosessen. 8

9 9 Loven og tariffavtalen beskriver en form for beredskap, og det er en vaktordning. Andre ordninger er i utgangspunktet ikke interessant for oss. Skulle det bli aktuelt med en beredskapsordning i NTE Entreprenør så krever vi en egen drøfting på dette kulepunkt..dette skal sikre korte responstider,.. Hvor kort skal disse responstidene være og når på døgnet? kulepunkt Serviceteknikeren i NTE Nett AS vil få en selvstendig rolle hvor detaljprosjektering, oppdragsgjennomføring med nødvendige materiellbestillinger og dokumentasjon av eget arbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene Hvor detaljert skal denne prosjekteringen være? Vil dette gjøre Servicetekninkeren til en mer administrativ stilling? kulepunkt Hva mener bedriften med et operativt driftsansvar? Hvordan vil dette være praktisk i arbeidshverdagen? kulepunkt Serviceteknikeren inngår som en av de mest sentrale ressurspersonene i NTE s beredskap for feilretting Hvilken beredskap er det man snakker om her? Vi krever egne drøftinger på dette om det menes på andre ordninger enn dagens vaktordning i NTE Energi Drift 28 Enheten Vedlikehold Nett har et navn som lett kan forveksles med Nettselskapet. Dette navnet bør derfor endres. 29 Avsnittet som starter med: I videreutviklingen av målbildet.. beskriver en omfattende konkurranseutsetting av all drift i konsernet, vi mener at dette ikke ligger innenfor Entreprenørskapsprosjektet. Alle elementene i avsnittet vil være gjenstand for egne drøftinger så tidlig som mulig, om bedriften anser dette for å være aktuelt. Vi er sterkt Krav til responstider i ny organisasjons vil være som i dag. Dette gjenspeiles ved at dagens vakt- og beredskapsordning videreføres for en ny periode i ny organisasjon. Serviceteknikerens evne til å drive egen detaljprosjektering må utvikles over tid. Det er her snakk om å beslutte løsninger for enkle innstrekk, flyttinger osv. Serviceteknikeren er ingen administrativ stilling, men følger de utviklingstrekk vedrørende det å ta et større ansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av egen arbeidsoperasjon som vi ser innenfor alle andre tekniske fagområder. Med operativt driftsansvar menes ansvaret for det praktiske arbeidet tilknyttet det å ivareta den løpende driften og feilrettingen i nettet. I den praktiske hverdagen vil det fortone seg som i dag. I fremtiden må serviceteknikeren måtte forholde seg til at ny teknologi implementeres i nettet. Er besvart i punkt 23. Administrasjonen tar påpekningen til etterretning og vil endre navnet på enheten til NTE Entreprenør AS Nettvedlikehold. Administrasjonen er enig i at avsnittet ikke omfatter den struktur og prosess som er behandlet i dette dokumentet (selve overføringen av NTE Energi Nettdrift til NTE Nett AS og NTE Entreprenør AS) og tar ut kapittelet i det endelige beslutningsdokumentet. 9

10 10 uenig i innholdet i avsnittet og i og med at dette ligger utenfor disse drøftingene krever vi at avsnittet fjernes fra dokumentet. 30 Vi ber om en oversikt over hvor mange ansatte det er i de grå rubrikkene på side 8 som viser organisasjonsstruktur i selskapet. Hvem er det som er ansatt i de forskjellige enhetene, og hva er hovedoppgaven til disse enhetene. 31 Videre beskrives organisasjonen detaljert med antall ansatte i de forskjellige enhetene, vi forstår dette som et utgangspunkt før det er utvist skjønn. Vi er opptatt av at det utvises godt skjønn i prosessen slik at de lokale enhetene gis muligheter til effektiv drift. Dette være seg både i forhold til bemanning, men også til utstyr. Hvis man tar Grong som et eksempel så vil en deling av dagens 5 ansatte gi et for lite fagmiljø som i tillegg vil gi utfordringer med å få utført arbeid i perioder med sykemeldinger, ferie, permisjoner med mer. Effektiviteten blir også mindre om denne avdelinga mister sin lastebil. Små ekstraulemper på steder som Grong vil dermed få store konsekvenser for effektiviteten 32 Er lokaliseringen av Nettservice Sør bestemt? Vi mente dette fremdeles var et åpent spørsmål til vi ser at dokumentet beskriver at dokumentasjonssiden skal styrkes i Levanger. NTE Nett AS sin organisasjonsstruktur, de hovedfunksjoner som inngår i selskapet samt bemanningen i de ulike organisasjonsenhetene er beskrevet på NTEs Intranettside under fanen Konsernsjef, Organisasjonskart. Administrasjonen viser til besvarelsen gitt i punkt 3 og forsikrer om at det vil bli lagt stor vekt på å utøve godt skjønn i prosessen. For NTE Nett AS vil en plassering av nettserviceleder i Levanger ut fra et netteknisk syn være å foretrekke. For NTE Entreprenør AS vil en markedsmessig vurdering kunne peke i retning av en plassering av produksjonsleder sør i Stjørdal. Til syvende og sist er det dagens lederes ønske om innplassering som vil avgjøre hvor ledelsen blir plassert i område sør (dette gjelder både for nettservice og nettvedlikehold). Dokumentasjon skal ikke styrkes, men videreføres i Levanger. 33 I dagens organisering er det mye direkte kontakt mellom netteier og gruppeleder trafo. Vi mener at den foreslåtte organisering vil gi for mange ledd mellom gruppelederen og netteier. Vi ønsker derfor at ansatte på trafo skal høre organisatorisk direkte under netteier. Dette for å sikre effektiv drift og en slank organisasjon. Det er et ønske fra administrasjonen at muligheten til å koordinere og samordne oppdrag på tvers av nett- og transformatordrift/- vedlikehold skal styrkes. En felles personalleder vil styrke denne muligheten. Administrasjonen er klar over at ordre-/ oppdragsflyten i stor grad går direkte mellom netteier og gruppeleder. Dette vil også være tilfellet etter endringen. Administrasjonen kan ikke se at foreslåtte organisering vil være noen hemsko for denne ordreflyten eller at for mange ledd skulle representere et problem for trafostasjonsdriften. 10

11 11 Administrasjonen vil derfor opprettholde foreslåtte organisering, men er åpne for en evaluering av løsningen i løpet av første halvår I første avsnitt er leder for enheten Nettvedlikehold nevnt som en direktør, mens i organisasjonsplanen er samme person en Avdelingssjef. Hva er riktig? 35 Vi er uenige i at det skal opprettes en ny avdeling med prosjektmontører som skal dekke hele fylket. Dette er langt i fra den virksomheten som drives i NTE Energi i dag, men hører inn under virksomheten til NTE Entreprise AS. Det kan heller ikke forventes at ansatte går over fra dagens NTE Energi Drift til denne prosjektavdelinga. Vi krever derfor at prosjektavdelinga ikke opprettes i det nye selskapet og stillingene overføres til andre deler av selskapet eventuelt til nettselskapet. 36 Det vises til veiledningshefte og prosessbeskrivelse for personalomstilling i NTE(av 15. juni 2007). Dette heftet er utgått på dato da flere forutsetninger for dokumentet er endret. Den viktigste grunnen for dette er at tariffavtalen er endret siden dette dokumentet ble utarbeidet. Blant annet har ansiennitetsprinsippet fått enda sterkere formuleringer. I tillegg vet vi at konsernstyret har vedtatt sluttvedelagsordninger som over hodet ikke samsvarer med veiledningsheftet. Henvisningen til dette heftet må derfor tas ut av dokumentet 37 Her beskrives det en konkurranse om stillingene. Dette er fristilling av arbeidstakere, noe som er forbudt i Norge. Vi krever derfor at formuleringen av konkurranse tas ut og at bedriften forholder seg til Arbeidsmiljøloven og tariffavtalen 38 Alle ansatte i NTE Nett AS må være villige til å inngå i selskapets beredskapsordning for feilretting. Dagens ordning berøres ikke av denne endringsprosessen Er det dagens vaktordning i NTE Energi AS som ikke berøres av denne endringsprosessen? Hvilken beredskapsordning er det de ansatte må være villige til å Tittelen på stillingen som leder for NTE Entreprenør AS Nettvedlikehold er avdelingssjef. Dette vil bli rettet opp i dokumentet. Det har kommet innspill på denne organisatoriske løsningen også fra ledergruppen i NTE Energi Nettdrift. Ut fra en samlet vurdering finner administrasjonen det riktig at de 10 montørstillingene som er skissert i opprinnelig organisasjonskart fordeles på de 3 produksjonsområdene (4 i sør, 3 i midt og 3 i nord). Utbyggingsenheten strykes i organisasjonskartet. Tyngre prosjekter ivaretas av eksisterende ledelse og montørressurser i de enkelte områdene. Henvisningen vil bli tatt ut av dokumentet. Begrepet konkurranse om stillingene tas ut og erstattes med grunnlag for utvelgelse. Dagens ordning videreføres uten endring og har følgelig ingen tariffmessige eller lovmessige konsekvenser. Viser for øvrig til andre punkter i denne besvarelsen som omhandler spørsmålet. 11

12 12 inngå i? Hvis dette er andre ordninger enn vakt etter tariffavtale og arbeidsmiljølov er vi sterkt uenige i dette. Det er kun en ordinær vaktordning som kan kreves at de ansatte deltar i. 39 Hvilke stillinger er det som ligger på grunnivå? Topplederstillingene må behandles på lik linje med andre stillinger der man sammenligner disse med dagens stillinger, og finner ut om det er noen som krever innplassering i stillingene. 40 Drøftingene skal skje etter Hovedavtalens bestemmelser. Vi forventer å få et skriftlig svar på alle våre spørsmål og synspunkter. Der bedriften ikke kan etterkomme våre synspunkter skal bedriften begrunne dette. Ut i fra svaret vi får vil vi vurdere behovet for ytterligere drøftingsmøter før avgjørelsene blir tatt 41 Vi ønsker å delta på disse møtene for å ta del i den samme informasjonen som blir gitt til de ansatte 42 Knytter bedriften dette møtet opp til lovbestemmelser i Arbeidsmiljøloven, i så fall hvilke? Vi mener at de ansatte kan velge å ikke ha med en tillitsvalgt på disse møtene, slik at formuleringen om dette må endres. 43 Denne utvelgelsen bygger på kompetanse, egnethet og ansiennitet i stillingen (prioritert etter denne rekkefølgen) Dette bryter med ansiennitetsprinsippet i tariffavtalen. Det er kun i spesielle tilfeller at personer med kritisk kompetanse som vil være avgjørende for bedriftens fremtid, kan forbigå ansiennitet. Uttrykket egnethet legger Bruken av begrepet grunnivå er uheldig. De stillinger som omfattes av begrepet i dokumentet er alle stillinger i ny organisasjon unntatt avdelingssjef nettservice, avdelingssjef nettvedlikehold og ordrekoordinator i nettservice. Begrepet vil bli tatt ut av dokumentet. Også stillinger som blir lyst ledig fordi ingen har disse stillingene i dag kan bli gjenstand for innplasseringskrav. Alle aktuelle lederkandidater i NTE Nettdrift vil bli orientert om dette. Drøftinger vil bli gjennomført etter Hovedavtalens bestemmelser. Alle spørsmål og synspunkter skal besvares. I de tilfeller bedriften ikke kan etterkomme synspunktene skal det gis skriftlig begrunnelse for dette før beslutning fattes. Administrasjonen vil sørge for at det blir avholdt drøftingsmøter løpende i forkant av sentrale beslutninger i prosessen. Det er tidligere nevnt steg i prosessen som beslutning av stillingsbeskrivelser samt beslutning av innplassering. Fagforeningen inviteres til å delta i informasjonsmøtene med ansatte i nettdrift som vil bli gjennomført 20., 21., 24. og 25. oktober. Formuleringen vil bli endret i dokumentet slik at det går klart frem at de ansatte selv velger om og hvem som eventuelt deltar i møtene. Se svar gitt i punkt 1 12

13 13 opp til en subjektiv vurdering noe som ikke kan forsvares i en utvelgelsesprosess. Vi må legge til grunn at alle ansatte i NTE har både kompetanse og er egnet til den stillingen de innehar i dag. Avsnittet må derfor omformuleres og innta tariffavtalens bestemmelser. 44 Dersom noen velger å reservere seg mot innplasseringen i ny organisasjon vil arbeidsforholdet i NTE opphøre med de prosesser som er avtalt i konsernet vedrørende slike forhold Dette er et klart brudd på arbeidsmiljøloven. Ingen kan sis opp med bakgrunn i at de har brukt reservasjonsretten sin. Det er heller ingen avtaler rundt slike ulovlige prosesser i konsernet. Avsnittet må derfor tas ut av dokumentet og bedriften må forholde seg til lover og avtaleverk Ved en reservasjon må det søkes å finne andre arbeidsoppgaver i selskapet, så innenfor konsernet. Dette er det en avtale om. Ved overtallighet er det vanlige prosesser som beskrevet i lov og avtaleverk, disse omhandler hele selskapet ikke den enkelte ansatt. Administrasjonen ser grunn til å presisere ordlyden i dette avsnittet. I det endelige dokumentet vil ordlyden være: Dersom noen velger å reservere seg mot innplasseringen i ny organisasjon vil arbeidsoppgavene i NTE Energi AS opphøre med de prosesser som er avtalt i konsernet og regulert av lovverk vedrørende slike forhold Administrasjonen mener å ha gitt en så fullstendig og klargjørende tilbakemelding som drøftingsinstituttet fordrer i dette dokumentet, og vil gå videre til styringsgruppen for implementeringsprosjektet (KL) for beslutning av struktur og prosess etter at de punkter som er påpekt skal endres av administrasjonen i dette dokumentet. Drøftingsmøtet 17.oktober og de tilbakemeldinger som er gitt fra fagforeningene har bidratt til betydelige endringer i beslutningsunderlaget for struktur og prosess i implementeringsprosjektet. Administrasjonen slår med tilfredshet fast, at drøftingsinstituttet med dette har virket etter sin hensikt. Steinkjer 18.oktober 2011 Trygve Kvernland 13

14 14 14

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Det vises også til Eiermeldingen 2013 som ble vedtatt i fylkestingets plenumssamling, den 13. juni 2013:

Det vises også til Eiermeldingen 2013 som ble vedtatt i fylkestingets plenumssamling, den 13. juni 2013: NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 14/00705- Steinkjer, den 19.05.2014 Sak 5/2014 Valg av framtidig arbeidsgivertilknytning i NTE 1. Bakgrunn Fram til konsernetableringen fra 1.1.2008,

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

ETABLERING AV LEDELSE

ETABLERING AV LEDELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av ledelsesnivået i Haugaland brann og redning iks. ETABLERING AV Dag Botnen brannsjef LEDELSE Haugaland brann og redning

Detaljer

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør Muligheter og trusler ved forskriften Sett fra entreprenør 17. april 2012 INNHOLD 1. Overordnet refleksjon 2. Nett AS 3. Vakt & Beredskap 4. Mulige utfordringer 5. Oppsummering Kort om Nettpartner.. Tjenester

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/05055-001 Dato: 06.09.05 KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 2.6.2017 Styresak 77-2017/4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Vedlagt følger styrets årsberetning

Detaljer

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap?

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Spørsmål og svar Om restruktureringen til Ett Kværner Spørsmål Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Svar Grunnet utviklingen i markedet de siste to årene har aktivitetsnivået gått

Detaljer

Innherred samkommune. Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK

Innherred samkommune. Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK Innherred samkommune Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK Innherred Samkommune 09.01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Informasjon og kommunikasjon... 3 3 Medbestemmelse og medvirkning... 4 4 Bemanningsplan

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/03305-004 Dato: 21.09. 2004 NYE DRAMMEN DRIFT INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/Formannskapet driftsstyret for plan- og økonomisaker/bystyret

Detaljer

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Seminar i Tromsø November 2015 Rammer for omstillingsarbeidet Melding til Stortinget nr. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Kongelig

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES Innhold 1. Generelt... 2 1.1 Avtalens parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 2. Medbestemmelse og informasjon... 2 2.1

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Regional barnevernberedskap

Regional barnevernberedskap SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 29.11.2017 115/17 Kommunestyret 14.12.2017 135/17 Saksansv.: Siri Elisabeth Nygaard Hansen Arkiv: 17/2723 Arkivsaknr.: K2 - F47 Regional barnevernberedskap

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

ETABLERING AV LEDELSE

ETABLERING AV LEDELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av ledelsesnivået i Haugaland brann og redning iks. ETABLERING AV Dag Botnen brannsjef LEDELSE Haugaland brann og redning

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere Byrådssak 1575 /13 Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere SISS ESARK-0717-201303311-17 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune, behandlet

Detaljer

Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av styresak

Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av styresak Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Bodø, 9.9.2016 Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Caser:Møte med arbeidsgiver

Caser:Møte med arbeidsgiver BASISKURS NYE TILLITSVALGTE Caser:Møte med arbeidsgiver TARIFFOMRÅDE KS Case #1: Nedbemanning Det er snakk om en begrenset nedbemanning i avdelingen og sykepleieledelsen er opptatt av å beholde spesialkompetanse.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler Ulla Nordgarden Arkiv: 033. Arkivsaksnr.: 17/ Dato: * Sak 17/17_PSU_Omstillingsavtale. INNSTILLING TIL: Felles PSU

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler Ulla Nordgarden Arkiv: 033. Arkivsaksnr.: 17/ Dato: * Sak 17/17_PSU_Omstillingsavtale. INNSTILLING TIL: Felles PSU SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Ulla Nordgarden Arkiv: 033 : Arkivsaksnr.: 17/5908-97 Dato: * Sak 17/17_PSU_Omstillingsavtale INNSTILLING TIL: Felles PSU Rådmennenes forslag til vedtak: PSU er orientert om

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Plan for virksomhetsoverdragelse Reiser uten rekvisjon

Plan for virksomhetsoverdragelse Reiser uten rekvisjon Plan for virksomhetsoverdragelse Reiser uten rekvisjon Bakgrunn for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forutsetninger for det videre arbeidet Pasientreiser uten rekvisisjon skal samles i en

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet Eli Aasheim og Christel Søreide 16. februar 2017 Agenda 00 Innledning transaksjonsprosessen 01 Betydningen av transaksjonsmodell 02 Innledende planlegging

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Oppvekst, kultur og utdanning Kommunalsjef Terje Næss TO Kultur og Fritid Lillehammer Kino Kulturhuset Banken Lillehammer

Detaljer

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Innholdsfortegnelse Del 1 Rammer for omstilling... 3 1. Innledning... 3 2. Avtaleparter... 3 3. Formål... 3 4. Definisjon...

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

Psykososialt IT-miljø

Psykososialt IT-miljø Psykososialt IT-miljø En av mange: Definisjon Det psykososiale miljøet dreier seg om hvordan hvert individ har det sammen med andre. Mennesker er sosiale skapninger, vi er avhengig av kontakt med andre,

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Valgfrihet i omstilling og nedbemanning - hvordan beholde de beste? Lars Kokkvold

Valgfrihet i omstilling og nedbemanning - hvordan beholde de beste? Lars Kokkvold Valgfrihet i omstilling og nedbemanning - hvordan beholde de beste? Lars Kokkvold Agenda Helt kort om omstillingsprosessen fra A til Å Den forberedende fasen handlingsplan nytt organisasjonskart på konsernnivå,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 SAK NR 21-2016 Etableringsprosjektet Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner plan for etablering av Sykehusinnkjøp HF hvor

Detaljer

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 12.3.2015 Styresak 36-2015/3 E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden UTKAST 18. oktober 2017- Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden 1.1.2018 31.12.2019 1 Innhold 1. Grunnlaget for omstillingsdokumentet er etableringen av ny kommune... 3 2. Formålet med og

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Hva er en kommunesammenslåing? Kommunesammenslåinger innebærer at to eller flere

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

KR 42/16 Oslo, oktober 2016

KR 42/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 42/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 13/14, KM 19/16, KR 09/16, AGU 1/15, AGU 10/16 og AGU 13/16 Arkivsak: 16/349-5 (16/30047) Saksdokumenter: Mandat Arbeidsgiverutvalget

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Omstillingsavtale. Hurum, Røyken og Asker kommune

Omstillingsavtale. Hurum, Røyken og Asker kommune Omstillingsavtale Hurum, Røyken og Asker kommune 1. Generelt 1.1 Avtalens parter Følgende avtale er inngått mellom: Arbeidsgiver i Hurum kommune, Røyken kommune og Asker kommune; representert ved de tre

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 03 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 03 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 03 Arkivsaksnr.: 02/02774-035 Dato: 25.04.05 OPPRETTELSE AV DRAMMEN KONKURRANSE KF INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for plan- og økonomisaker/bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 FRIKJØPSORDNING FOR TILLITSVALGTE I UTDANNINGS- FORBUNDET, SKOLENES LANDSFORBUND OG SYKEPLEIER- FORBUNDET. Rådmannens innstilling:

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Kort om arbeidsmiljølovens bestemmelser om inngåelse av arbeidskontrakter

Kort om arbeidsmiljølovens bestemmelser om inngåelse av arbeidskontrakter Lederkontrakter Det kreves særskilt oppmerksomhet når man skal inngå avtale om lederstilling. Det er i dag en rekke forskjellige stillingsbetegnelser i bruk på lederstillinger i helsesektoren. Det innføres

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede Utvikling av improvisasjonskompetanse NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

Enhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT. IT-tilgangsstyring

Enhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT. IT-tilgangsstyring Side 1 av 5 Enhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT IT-tilgangsstyring Distribusjon: IT-direktøren OPA Kopi: Universitetsdirektøren Gjennomført februar - september 2013 Revisorer: Morten Opsal Blindern,

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

OMSTILLINGSHÅNDBOK. Veileder ved innplassering av ansatte 17.12.08. Fusjonsprosess mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø.

OMSTILLINGSHÅNDBOK. Veileder ved innplassering av ansatte 17.12.08. Fusjonsprosess mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø. OMSTILLINGSHÅNDBOK Veileder ved innplassering av ansatte 17.12.08 Fusjonsprosess mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø Side - 1 av 16 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRING AV BEGREPER I OMSTILLINGSAVTALEN...

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Ringeriks Kraft Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Ringeriks Kraft Nett AS Norges vassdrags- og energidirektorat Ringeriks-Kraft Nett AS Serviceboks 22 3504 HØNEFOSS Vår dato2 1. 06. 2010 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT En oversikt noen sentrale vurderingstemaer vedrørende styringsrettens grenser, et fagdokument for tillitsvalgte i Finansforbundet Innledning I tillegg til at arbeidsgiver har

Detaljer

Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven.

Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven. Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven. 10.01.2014 Felles høringsnotat for selskapene Øvre Eiker Energi AS, Lier Everk AS, Flesberg Elektrisitetsverk AS, Midtnett

Detaljer

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG Fusjonsprosess NTNU, HiST, HiALS og HiG Hva er omstilling Fra endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur Sammenslåing av enheter/virksomheter Fjerning

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer