Offentlige anskaffelser i Vann- og avløpsetaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlige anskaffelser i Vann- og avløpsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 14/2008 Offentlige anskaffelser i Vann- og avløpsetaten Kommunerevisjonen - integritet og verdiskaping

2 Rapport 14/2008 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen i Oslo 1/2007 Oppfølgingsundersøkelse Undervisningsbygg Oslo KF 2/2007 Kontroller i og rundt det elektroniske bestillings- og fakturasystemet i Oslo kommune 3/2007 Intern kontroll i og rundt IT-systemer - Samlerapport /2007 Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk 5/2007 Bydelenes bruk av korttidsplasser 6/2007 Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger 7/2007 Bydelenes behandling av søknad om fast plass i sykehjem 8/2007 Tildeling av spillemidler til idrettsanlegg 9/2007 Skolefritidsordningen i Oslo kommune - status for tilbudet 10/2007 Saksbehandling døgnovernattingssteder - Bydel Gamle Oslo og Bydel Østensjø 11/2007 Psykisk helsearbeid - tre bydelers samarbeid med spesialhelsetjenesten 12/2007 Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF 13/2007 Anskaffelsesrutiner i Oslo Havn KF 14/2007 Leveranser fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg Oslo KF 15/2007 Leveranse og journalføring i hjemmesykepleien 16/2007 Systemgjennomgang av byggesaksprosesser i Plan- og bygningsetaten 17/2007 Offentlige anskaffelser i Renovasjonsetaten 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer. Oppfølging av rapportene 23/2004 og 29/2004 om barn i fosterhjem 2/2008 Internkontroll i og rundt Socio 3/2008 Anskaffelser i Kollektivtransportproduksjon AS 4/2008 Forvaltning av utplassert kunst 5/2008 Økonomisk styring og oppfølging av investeringsprosjekter i Omsorgsbygg Oslo KF 6/2008 Behandling av drosjeløyvesaker 7/2008 Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging 8/2008 Offentlige anskaffelser i Energigjenvinningsetaten 9/2008 Kvalitet i sykehjem - Nordseterhjemmet 10/2008 Intern kontroll i og rundt TiPS 11/2008 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler 12/2008 Resultater, undervisning og ledelse ved Haugenstua skole 13/2008 Økonomisk sosialhjelp: planer, klientarbeid og utvalgte resultatindikatorer For mer informasjon om Kommunerevisjonen og våre rapporter se

3 Offentlige anskaffelser i Vann- og avløpsetaten Kommunerevisjonen 1

4 Rapport 14/ Kommunerevisjonen

5 Offentlige anskaffelser i Vann- og avløpsetaten Kommunerevisjonen 3

6

7 Forvaltningsrevisjon av anskaffelser foretatt av Vann- og avløpsetaten Gjennomført av Deloitte AS på vegne av Oslo kommune, Kommunerevisjonen 1

8 Innholdsfortegnelse INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER METODE Utvalg Dokumentanalyse Intervjuer Spørreundersøkelse Fysisk testing Kvantitative analyser av regnskapsdata - fokusert testing RAPPORTENS STRUKTUR...10 REGELETTERLEVELSE GRUNNPRINSIPPER I LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Konkurranseeksponering Likebehandling Etterprøvbarhet og dokumentasjon Kontrakt, konkurransegrunnlag, tilbud og aksept DIREKTE ANSKAFFELSER TILBUDSEVALUERING OG TILDELINGSKRITERIER BEREGNING AV ANSKAFFELSENS VERDI KVALIFIKASJONSORDNING RAMMEAVTALER - MANGLENDE KONTROLL MED KONTRAKTER...27 KONTRAKTSOPPFØLGING OG PROSJEKTSTYRING PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER VIDERE FREMSTILLING AV DATA OG VURDERINGSDEL Investeringer og budsjettmidler Ressursplanlegging og prosjektplaner Prosjektregnskap Samarbeid mellom innkjøpere og prosjektledere Generelt om prosjektering og prosjektgjennomføring i VAV Manglende anskaffelsesstrategier i prosjektene Anlegg gjennomført uten kontrakt Kontroll med levering av varer og tjenester Prosedyrer for og kontroll med utbetalinger Behandling av endringsmeldinger Avklaring og dokumentasjon av fullmaktsforhold Kontroll med fullmakt Foreligger detaljert fremdrifts- og kostnadsplan for det aktuelle prosjektet? Oppfølging og registrering av aktivitet i prosjektet VURDERING...46 ANDRE FORHOLD KONTROLLMILJØ ETIKK OG VERDIER MÅL FOR ANSKAFFELSER RISIKOKARTLEGGING OG RISIKOVURDERING KUNNSKAP OG OPPLÆRING OM ANSKAFFELSESREGELVERKET MISLIGHETER

9 5 6 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER...52 KOMMENTARER ETTER HØRING...54 VEDLEGG...57 VEDLEGG 1 HØRINGSSVAR FRA VANN OG AVLØPSETATEN DATERT VEDLEGG 2 HØRINGSSVAR FRA BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL DATERT UTRYKTE VEDLEGG BESKRIVELSER AV CASE...71 UTRYKTE VEDLEGG VAVS RUTINER

10 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Forvaltningsrevisjon av anskaffelser foretatt av Vann- og avløpsetaten». Kontrollutvalget vedtok prosjektet i møtet 28. august 2007 (sak 79/07). Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oslo kommune etter kommuneloven av 25. september 1992 med endringer av 12. desember Formålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.» Revisjonen er gjennomført av Deloitte AS. Vi vil takke de involverte for nødvendig bistand underveis i prosjektet. 30. oktober

11 Hovedbudskap Deloitte har på vegne av Oslo kommune, Kommunerevisjonen, undersøkt i hvilken grad Vann- og avløpsetaten (VAV) etterlever regelverket for offentlige anskaffelser, og om etatens prosjektgjennomføring blir gjennomført i samsvar med VAVs interne rutiner. Det er avdekket brudd på grunnprinsippene i lov om offentlige anskaffelser, herunder konkurranseeksponering, likebehandling, etterprøvbarhet og forutberegnelighet. Flere kjøp over terskelverdi på kr eks. mva, er ikke utlyst i samsvar med regelverket. Det er konstatert brudd på sentrale rettsregler i forskrift om offentlige anskaffelser. Undersøkelsen viser flere gjennomgående brudd på interne rutiner som gjelder for prosjektgjennomføringen. Undersøkelsen avdekker at VAV ikke har hatt en balansert internkontroll i organisasjonen. Det har fra VAVs side vært fokusert for lite på intern kontroll i prosjektgjennomføringsfasen. 5 5

12 Sammendrag Formål og problemstillinger Formålet med revisjonen er å undersøke om VAV etterlever regelverket for offentlige anskaffelser, og om prosjektgjennomføringen er i samsvar med rutiner og forutsetninger. Følgende hovedproblemstillinger er undersøkt: I hvilken grad blir regelverket for offentlige anskaffelser etterlevd i VAV? I hvilken grad blir rutiner for prosjektgjennomføring fulgt i organisasjonen? Metode Data er hentet inn ved hjelp av dokumentanalyse, intervju og spørreundersøkelse. Det er gjennomført ulike analyser av VAVs regnskapsdata. Revisjon av anskaffelser Det er gjennomført revisjon av ti anskaffelser. Verdien på anskaffelsene som er undersøkt varierer fra ca. kr eks. mva. til kr eks. mva. Deloitte mener at VAV ikke har etterlevd følgende grunnprinsipper i lov om offentlige anskaffelser (LOA) 1 og 5: konkurranseeksponering etterprøvbarhet likebehandling diskriminering forutberegnelighet Etter Deloittes mening viser undersøkelsen også at VAV ikke har etterlevd følgende rettsregler i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA): direktekjøp (FOA 2-1) bruk av rammeavtaler (FOA 6-1, 6-2, 14-4 j) bruk av tildelingskriterier (FOA 13-2, 22-2) beregning av anskaffelsesverdi (FOA 2-3) Evaluering av prosjektgjennomføring Innenfor prosjektgjennomføring, er det registrert følgende avvik i forhold til VAVs interne rutiner: Manglende og ufullstendige ressursplaner Manglende prosjektplaner Svært varierende praksis og standard knyttet til prosjektregnskaper Manglende anskaffelsesstrategier Manglende arkivert og attestert mottaksdokumentasjon Manglende kontroll av innkommende faktura opp mot kontrakt/ avtale Manglende kontroll med fakturering mot bestillingsbeløp Inkonsistent praksis i forhold til forhåndsmelding, håndtering, godkjenning og bokføring av endringsmeldinger Manglende kontroll med fullmakt Varierende standard og detaljeringsgrad på prognoser Manglende fremdriftsplaner og reviderte fremdriftsplaner Varierende standard og kvalitet på møtereferater Manglende føring av prosjektdagbok Manglende sluttrapportering 6 6

13 I tillegg er det avdekket flere svakheter knyttet til prosjektrapportering. Deloitte vil påpeke at ovennevnte rutineavvik ikke er representative for samtlige prosjekter som er vurdert i VAV. Det er med andre ord store variasjoner i VAV sin prosjektgjennomføring. På bakgrunn av høringsuttalelsen til VAV, finner Deloitte ikke grunn til å opprettholde kritikken av enkelte av anskaffelsene som er omfattet av rapportens tabell 2. Dette gjelder anskaffelser fra leverandørene L, P og U. Når det gjelder VAVs kommentar til pkt 3.4 første avsnitt i rapporten, er Deloitte enig i at avsnittet kunne vært myket opp, og slik at det kommer tydeligere frem at det er ulikheter mellom de respektive prosjektene. VAV har et forbedringspotensial når det gjelder å etablere en effektiv og balansert intern kontroll på tvers av organisasjonen som sikrer regel- og rutineetterlevelse. Forslag til tiltak VAV må sikre at regelverket for offentlige anskaffelser blir fulgt. Dette gjelder spesielt rettsregelen om konkurranseeksponering. VAV bør sørge for at det etableres tilstrekkelig internkontroll i samsvar med for eksempel COSO/ COSO ERM og relevante ISO standarder. VAV må sørge for at interne rutiner for prosjektgjennomføring blir fulgt av de ansatte, og at rutinene er i samsvar med beste praksis på området. VAV bør vurdere om nåværende rapporteringsrutiner er hensiktsmessige og tilstrekkelige. 7 7

14 1 Innledning Vann og avløpsetaten (VAV) forsyner hovedstaden med drikkevann, håndterer avløpsvannet og arbeider for å bedre vannmiljøet. Etaten ivaretar relaterte tjenester innen forvaltning og miljø. Etatens mål er rent vann for alle formål. VAV har ca 410 ansatte og hadde i 2007 en omsetning på kr 872 millioner eks. mva. Virksomheten blir finansiert av vann og avløpsgebyrer. VAV har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikke- og avløpsvann. Andre sentrale oppgaver er forvaltning av vannkildene og nedbørsfelten, tilsyn med vassdragene i byen samt veiledning og informasjon. VAV er en viktig aktør i byutviklingen og har store vannforsynings- og vannrenseprosjekter. Investeringer i 2008 beløper seg til vel kr 500 millioner eks. mva. Som landets største vann og avløpsvirksomhet har etaten en sentral rolle innen sine fagområder nasjonalt og har også utstrakt internasjonal kontakt og aktivitet Kontrollutvalget har på bakgrunn av en risikovurdering vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot regeletterlevelse av offentlige anskaffelser i Vann og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune. Revisjonen er utført av Deloitte AS. Undersøkelsen tar for seg anskaffelser hvor kontrakt ble signert i Deloitte vil bemerke at VAV har lagt forholdene til rette på en svært god måte for revisor. Deloitte vil spesielt bemerke at en omfattende dokumentasjon/ underlagsmateriale er levert til avtalt tid. Alle henvendelser til organisasjonen er besvart innen kort tid med høy kvalitet. 1.1 Formål og problemstillinger Formålet med revisjonen er å undersøke om VAV etterlever regelverket for offentlige anskaffelser, og om prosjekter blir gjennomført i samsvar med rutiner og forutsetninger. Hovedproblemstillingene som er undersøkt er: I hvilken grad blir regelverket for offentlige anskaffelser etterlevd? I hvilken grad blir rutiner for prosjektgjennomføring fulgt i organisasjonen? For førstnevnte hovedproblemstilling er bl.a. følgende underproblemstillinger revidert: Er anskaffelser konkurranseeksponert? Er leverandører likebehandlet? Er anskaffelsesprosesser etterprøvbare? Er tilbudsevalueringer gjennomført på en tilfredsstillende måte? Er beregning av anskaffelsens verdi tilstrekkelig dokumentert? Er anskaffelser korrekt utlyst? I hvilken grad etterleves rammeavtaler i organisasjonen? For sistnevnte hovedproblemstilling er følgende underproblemstillinger revidert: Avspeiler kontrakter konkurransegrunnlag, tilbud og aksept? Er det ført tilfredsstillende kontroll med levering av varer og tjenester? Er leveranser identifiserbare på leveringsstedet? Har man gode prosedyrer for og kontroll med utbetalinger? Er endringsmeldinger korrekt håndtert? Er tilleggsarbeider tilfredsstillende håndtert med hensyn til beskrivelse, godkjenning, fakturering, attestasjon og anvisning? Er fullmaktsforholdene avklart og dokumentert? Er det ført tilfredsstillende kontroll med utøvelsen av delegert fullmakt, og er kontrollen sporbar? 8 8

15 Foreligger detaljert fremdrifts- og kostnadsplan for det aktuelle prosjektet? Er løpende oppfølging og registrering av aktivitet i prosjektet ivaretatt? Er det tatt ut relevante rapporter som gir grunnlag for analyser av avvik og prognostisering av forbruk? Er det iverksatt korrigerende eller forebyggende tiltak; er disse dokumentert og er de sporbare i reviderte framdrifts- og kostnadsplaner? Er det innhentet godkjennelse når nødvendige, korrigerende tiltak har overskredet prosjektleders fullmakter? Er beslutning om godkjennelse fra overordnet dokumentert? 1.2 Metode Utvalg Deloitte har foretatt et tilfeldig utvalg av ti anskaffelser basert på en oversikt over anskaffelser som er gjennomført av VAV i Anskaffelsene er fordelt på anleggsarbeider og konsulenttjenester. Følgende kontraktsinngåelser inngår i utvalget: Tabell 1 Utvalg anskaffelser VAV Ref Kontraktsnr Leverandør Kontraktssum Prosjektnr. VAV P Kr , VAV rammeavtaler W Kr ,- N/A C A VAV U Kr , VAV C Kr , VAV C Kr , VAV O Kr , VAV V Kr , VAV O Kr , VAV T Kr , VAV G Kr , Dokumentanalyse For hver anskaffelse som inngår i utvalget har Deloitte bedt om relevant dokumentasjon som sikrer etterprøvbarhet og et tilstrekkelig revisjonsgrunnlag for å undersøke regel- og rutineetterlevelse. For hver anskaffelse og tilhørende prosjektgjennomføring er det skrevet et sammendrag som beskriver forløpet fra behov har oppstått og fram til

16 1.2.3 Intervjuer Det er utarbeidet en semi-strukturert intervjuguide som er tilpasset undersøkelsens problemstillinger. Det er gjennomført 14 intervjuer med toppledelse, mellomledelse, innkjøpere og prosjektledere i VAV. Formålet med intervjuene har vært å få oversikt og innsikt i VAVs internkontroll, samt kunnskap om organisasjonens regel- og rutineetterlevelse. Det er skrevet referat fra samtlige intervjuer. Referat fra intervjuene er sendt til de respektive intervjuobjektene. Samtlige intervjureferater er verifisert Spørreundersøkelse Deloitte har gjennomført en spørreundersøkelse i VAV. Respondentene i spørreundersøkelsen er innkjøpere, prosjektledere og ledere med økonomiansvar. 65 ansatte i VAV ble invitert til å delta i spørreundersøkelsen. Svarprosenten på undersøkelsen er 82 %. Tema for spørreundersøkelsen har vært kontrollmiljø, etikk, regeletterlevelse, kunnskap om regelverket, rutiner, rammeavtaler og prosjektstyring. Svar som er relevant for fremstillingen er innarbeidet i rapporten Fysisk testing Deloitte har besøkt VAVs sentrallager på Veitvet, for å undersøke om utvalgte leveranser er identifiserbar på leveringsstedet, i henhold til dokumentasjon og kontrakt. Testingen ble utført sammen med to prosjektledere fra VAV Kvantitative analyser av regnskapsdata - fokusert testing Det er gjennomført testing av regnskapsdata og kontraktsregistre for å sikre pålitelige data i forbindelse med vurdering av regeletterlevelse. 1.3 Rapportens struktur Rapporten er delt opp i fem deler, innledning, regeletterlevelse, kontraktsoppfølging og prosjektstyring, andre forhold, konklusjoner og anbefalinger. Rapporten avsluttes med høringsuttalelser og kommentarer til disse. De tre hoveddelene regeletterlevelse, kontraktsoppfølging og prosjektstyring og andre forhold er strukturmessig bygget opp på forskjellige måter. Strukturen for de respektive avsnittene blir presentert innledningsvis for hver hoveddel

17 2 Regeletterlevelse Kapittel 2 om regeletterlevelse, tar først for seg grunnprinsipper om offentlige anskaffelser som Deloitte mener at VAV ikke har etterlevd. Deretter presenteres sentrale rettsregler i forskrift om offentlige anskaffelser hvor det er avdekket manglende regeletterlevelse. I pkt 2.1 blir revisjonskriteriet for grunnprinsippene presentert samlet. Deretter blir data knyttet til hvert enkelt grunnprinsipp presentert og vurdert i forhold til regelverket. Kriterier, data og vurdering blir presentert samlet for hver av de øvrige rettsreglene. 2.1 Grunnprinsipper i lov om offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser 1 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser 2 (FOA) får anvendelse på varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter. Anskaffelsesforskriften for klassisk sektor får anvendelse på VAVs innkjøpspraksis med noen unntak, se nedenfor. I lov om offentlige anskaffelser 1 går det frem at: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 3 I begrepet forretningsmessighet ligger det at oppdragsgiver til enhver tid skal vurdere hvordan han kan oppnå en mest mulig fordelaktig anskaffelse. Videre inneholder begrepet en standard om at man ikke skal kunne ta utenforliggende hensyn i prosessen. Kravet til forretningsmessighet gjelder gjennom hele anskaffelsesprosessen, fra beslutningen om å starte en anskaffelsesprosedyre til tildeling av kontrakt 4. Sentralt er kravene til konkurranse og likebehandling. Formålsbestemmelsen angir overordnede prinsipper som ligger til grunn for utformingen av detaljreglene i forskriftene. Prinsippene som fremgår av bestemmelsen er viktige for å sikre at alle potensielle leverandører har de samme muligheter til å oppnå kontrakter med det offentlige, samtidig som de skal bidra til at det offentlige foretar effektive anskaffelser og anvender offentlige midler på en økonomisk fornuftig måte. Bestemmelsen må ses i sammenheng med de grunnleggende prinsippene i lovens 5. I følge lov om offentlige anskaffelser 5 skal: Oppdragsgiver opptrer i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. For VAV gjelder regelverket for klassisk sektor selv om de i utgangspunktet driver virksomhet som omfattes av forsyningsforskriften. I en forskriftsendring fra 9. september 2005 ble det bestemt at kommuner skal følge reglene for klassisk sektor også når det skal gjøres innkjøp innen forsyningssektoren nr nr Siste punktum er endret ved lov 30. juni 2006 nr. 41 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Endringen innebærer at formålsbestemmelsen uttrykkelig fremhever at loven skal sikre at det offentlige opptrer med høy integritet i anskaffelsesprosedyrer. 4 NOU 1997: 21 kap. 21 Til 1 5 Endringen trådte i kraft 20. oktober Endringen ble ikke gitt tilbakevirkende kraft for innkjøpsprosesser som ble påbegynt før dette tidspunktet

18 I Kongelig resolusjon datert går det fram at;..for å sikre konkurranse om oppdrag, en mer effektiv ressursbruk og å forhindre korrupsjonslignende atferd, foreslås det at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, og sammenslutninger av disse, for fremtiden skal følge forskrift om offentlige anskaffelser i stedet for forsyningsforskriften, slik de gjør i dag. Oppdragsgivere som omfattes av dette forslaget, gis adgang til å kunngjøre anskaffelser gjennom bruk av kvalifikasjonssystem i tråd med reglene i forsyningsforskriften, og de kan benytte prosedyren konkurranse med forhandling uten at vilkårene i forskrift om offentlige anskaffelser er oppfylt

19 2.1.1 Konkurranseeksponering Data Manglende konkurranseeksponering I intervju med mellomledere med innkjøpsansvar, kommer det fram at det finnes anskaffelser over terskelverdien på kr ,- som ikke er konkurranseeksponert eller kunngjort. På grunn av tidspress makter ikke VAV å konkurranseutsette flere rammeavtaler som utløper, noe som igjen fører til at enkelte avtaler blir prolongert med tidligere avtalte priser. Et intervjuobjekt opplyser at VAV: etterstreber å følge regelverket, men at det hender at regelverket omgås når det er stort tidspress. Eksempelvis foretas direkte anskaffelser der det kunne vært riktigere med utlysning. I slike tilfeller rettferdiggjøres valgt anskaffelsesform gjennom begrunnelser i anskaffelsesprotokollen. I et annet intervju blir det i tillegg presisert at: Det er kun akutte anskaffelser som foretas uten konkurranseeksponering, og da bare når det er hjemmel i lov for å gjøre det. Når unntak blir gjort i forbindelse med hastesaker, skjer dette ofte på grunn av at prosjektet risikerer å stoppe opp hvis ikke spesifikke anskaffelser foretas i løpet av kort tid. Andre årsaker til at VAV ikke konkurranseeksponerer anskaffelser, oppgis i intervju å være kapasitetsproblemer og uheldige prioriteringer. Tabell 2 inneholder 22 leverandører hvor det er gjort anskaffelser for over kr eks. mva. i For disse leverandørene foreligger det ikke referanse til gyldig avtale i Med overveiende sannsynlighet er anskaffelsene ikke utlyst på Doffin eller TED. Det hersker også tvil om anskaffelsene er konkurranseeksponert. Beløp i tabellen indikerer anskaffelsesbeløp eks. mva

20 Tabell 2 Anskaffelser som mangler gyldig avtale Leverandør Beløp COUNT Kommentar A Kun referanse til bestillinger på innkommende fakturaer. Kan ikke frembringe gyldig avtale for 2007 B Spurt etter avtale. Avtale kan ikke frembringes C Avtale gikk ut Kjøpt inn for over 1,2 millioner NOK etter avtale gikk ut D Kun referanse til bestillinger på innkommende fakturaer. Kan ikke frembringe gyldig avtale for 2007 E kontrakt utløp , og kontrakt dekket kun ca NOK. G Kun referanse til prosjekter, ingen bestilling eller referanse til gyldig avtale for 2007 H Ingen referanse til avtale på innkommende fakturaer. Kan ikke frembringe gyldig avtale for J kontrakt utløp K Kun referanse til bestillinger på innkommende fakturaer. Kan ikke frembringe gyldig avtale for 2007 L Kun referanse til bestillinger på innkommende fakturaer. Kan ikke frembringe gyldig avtale for 2007 M Avtale signert som gjelder 2008 og annen leverandør. Kan ikke fembringe avtale som dekker P Det refereres til avtale per leasingobjekt på innkommende fakturaer. Ingen rammeavtale Q Kun referanse til bestillinger på innkommende fakturaer. Kan ikke frembringe gyldig avtale for 2007 R Kun referanse til prosjekter på innkommende fakturaer, Ingen bestilling eller referanse til avtale i S Referanse til rammeavtale, men rammeavtale er ikke arkivert. T Direktebestilling over U Direktebestilling over V Kun referanse til bestillinger på innkommende fakturaer. Kan ikke frembringe gyldig avtale for 2007 W Gjennomført som flere mindre direktekjøp X Kun referanse til bestillinger på innkommende fakturaer. Kan ikke frembringe gyldig avtale for 2007 Y Kontrakt gikk ut i juni Kan ikke frembringe gyldig kontrakt for Z Kun referanse til bestillinger på innkommende fakturaer. Kan ikke frembringe gyldig avtale for 2007 Feltet COUNT representerer antall fakturaer relatert til hver anskaffelse Etter høringen er det fremkommet nye opplysninger som medfører at Deloitte finner at VAV ikke kan kritiseres for regelbrudd når det gjelder kjøpene fra leverandør L, P og U Undersøkelsen viser at VAV ikke gjennomfører kontroll med når kontrakter eller rammeavtaler utløper. De fleste bestillingene i tabell 2 er gjennomført uten referanse til rammeavtale. Fakturaene fra leverandør refererer kun til bestilling. Det er ikke etablert en kontroll av samlede bestillinger/ utbetalinger til leverandører for å kunne avstemme om det finnes kontraktsdekning/ konkurranseeksponering. For kontrakt med leverandør J, er det kjøpt for totalt kr 1.040,964- eks. mva. i Kun ca. kr ,- eks. mva. relaterer seg til kontrakten med leverandøren. Den resterende summen er allokert til andre prosjekter og bestillinger enn det som kontrakten skulle dekke. Et annet eksempel er anskaffelser fra leverandør V, hvor det ble kjøpt for totalt kr ,- eks. mva. i Disse kjøpene har blitt gjort fra tre forskjellige prosjekter hvor anskaffelsene isolert sett var mindre enn kr ,- eks. mva. For disse anskaffelsene eksisterer det ikke noen avtale. Kontraktssum med leverandør E er på kr ,- eks. mva. Nevnte beløp skulle i henhold til prosjektets fremdriftsplan vært brukt i Nærmere kr 1 million antas å være kjøpt uten dekning i kontrakt fra leverandør E. Ingen av kjøpene er behandlet som endringsmeldinger til kontrakten. Nye rutiner innført innebærer manuell oppfølging av slike tilfeller. Både det elektroniske og det fysiske kontraktsarkivet i VAV fremstår som mangelfullt, og flere kontrakter kan ikke fremlegges på forespørsel. Kontrakter blir ikke skannet inn elektronisk, og det elektroniske arkivet er kun en opplisting av de avtaler som eksisterer

21 Vurdering På bakgrunn av analyser og intervjudata viser undersøkelsen at det blir gjennomført flere anskaffelser i VAV over terskelverdi på kr ,- eks. mva. som ikke er kunngjort (se tabell 2 og VAV ). Dette er et brudd på lovens grunnprinsipp om konkurranseeksponering og utlysning av offentlige anskaffelser, jf. LOA 5. Det er ikke i samsvar med regelverket at rammeavtaler som utløper ikke blir konkurranseutsatt jf.loa 5. Deloitte registrerer også at det i intervju påpekes at det er svært tidkrevende å møte de krav som regelverket setter, og at tidsbruken knyttet til å følge prosedyrene er en flaskehals i forhold til fremdriften i prosjektene. Det er ikke tilfredsstillende at det ikke er etablert en kontroll av samlede bestillinger/ utbetalinger til leverandører for å kunne avstemme om det finnes kontraktsdekning eller om anskaffelsen er konkurranseeksponert. Manglende kontroll kan føre til at det er mulig å omgå anskaffelsesregelverket, uten at dette blir oppdaget i etterkant

22 2.1.2 Likebehandling Data For anskaffelse VAV kreves det i konkurransegrunnlaget kjennskap til kommunale anlegg og forhold i Oslo samt systemløsninger og VAVs krav og normer. For VAV ble ikke leverandør E innkalt til forhandlingsmøte pga. liten sjanse for tildeling. Det blir kun referert til telefonsamtale, og ikke til skriftlig dokumentasjon for denne begrunnelsen. For VAV vinner leverandør M, selv om de ikke har levert gyldige skatteattester eller HMS-attest 6 i henhold til krav satt i konkurransegrunnlaget. Leverandør M blir tildelt kontrakt. I anskaffelsen VAV blir det presisert ovenfor en annen leverandør (D), at det er et ufravikelig krav at konsulenten skal sitte 70 % i VAVs lokaler. Kravet fremkommer også i konkurransegrunnlaget. Leverandør S som fikk kontrakt, tilbyr en konsulent som kun kan sitte gjennomsnittlig 1,5 dager i uken i VAVs lokaler. Dette tilsvarer 30 %. Det blir inngått kontrakt med leverandør S. Vurdering I VAV kreves det både kjennskap til forhold i Oslo, samt kjennskap til systemløsninger og VAVs krav og normer. Dette kan medføre en favorisering av selskaper som har erfaring fra Oslo og selskaper som har jobbet for VAV ved tidligere anledninger. Deloitte mener at dette ligger over grensen for hva som kan aksepteres i forhold til prinsippet om likebehandling av leverandører, og at dette er et brudd på forbudet mot diskriminering på bakgrunn av geografi i EØS-avtalen. Når det gjelder VAV , VAV og VAV stiller Deloitte spørsmål ved om rettsregelen for likebehandling er etterlevd og om organisasjonen er konsekvent i sin håndtering av tilbyderne. Inkonsekvent behandling kan også representere en uriktig bruk av tildelingskriterier, jfr. FOA HMS-erklæring som er ettersendt til Deloitte fra VAV, er datert Frist for ettersendelse av disse attestene ble satt til Det kan således konkluderes med at HMS-erklæring som er ettersendt ikke kan anses som gyldig for denne anskaffelsen

23 2.1.1 Etterprøvbarhet og dokumentasjon Data VAV har innført et nytt dokumentbehandlingssystem, P360. I forbindelse med innføringen er det utarbeidet en prosedyre for dokumentasjon av anskaffelsesprosessen. De ansvarlige for systemet mener at innkjøperne har blitt flinkere til å dokumentere prosessen etter at systemet ble tatt i bruk, men at organisasjonen fortsatt har et forbedringspotensial når det gjelder å dokumentere anskaffelser. Revisjonen viser at innkjøperne fortsatt ikke utnytter systemet slik at dokumenter knyttet til anskaffelser blir arkivert. Dette resulterer i at anskaffelsesdokumentasjon ikke er tilgjengelig elektronisk før innkjøpsprosessen er ferdig. Kontrakter blir oppbevart i et eget kontraktsarkiv på økonomiseksjonen. Økonomiseksjonen og Dokumentasjonsseksjonen arbeider med å endre rutinene slik at også kontrakter skal skannes og lagres digitalt i P360, og fysisk i fellesarkivet. I VAV foreligger det ikke referater fra forhandlingsmøter eller avklaringsmøter. Vurdering Organisasjonen har et forbedringspotensial når det gjelder å dokumentere anskaffelser systematisk og samlet. Deloitte vil bemerke at organisasjonen ikke hadde problemer med å fremskaffe dokumentasjon til revisor på relativt kort tid for de anskaffelser som er konkurranseeksponert. Når det gjelder etterprøvbarhet, har Deloitte i de anskaffelsene som er testet funnet ett avvik. Dette gjelder manglende referater fra forhandlingsmøter i anskaffelse VAV Det skal utarbeides referater fra forhandlingsmøter slik at etterprøvbarhet sikres. Rutinen for oppbevaring av anskaffelsesdokumenter må avstemmes med foreldelsesloven. Deloitte vil bemerke at en forbigått tilbyders krav på erstatning kan gjøres gjeldende tre år etter tildelingen av kontrakt, jf.foreldelseslovens 2. Manglende dokumentasjon vil stride i mot grunnleggende krav til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet jf.loa 5, tredje ledd. Anskaffelser som skulle vært konkurranseeksponert, jf punkt 0 i rapporten, tabell 2, er heller ikke mulig å etterprøve

24 2.1.2 Kontrakt, konkurransegrunnlag, tilbud og aksept Data Kontrakten for VAV gjenspeiler ikke konkurransegrunnlaget da det i konkurransegrunnlaget går fram at det skal inngås avtale på 1 år pluss 2 års opsjon, mens kontrakt med leverandøren er skrevet for å dekke alle tre årene. I anskaffelsen VAV er konkurransegrunnlaget ufullstendig. I løpet av anskaffelsesprosessen inkluderes flere aktiviteter i konkurransen slik at omfanget av konkurransen øker betraktelig. Dette skjer først i forhandlinger og avklaringer. I VAV er det i kontrakten avtalt timepriser på tre forskjellige typer regningsarbeider. Regningsarbeider er ikke beskrevet i konkurransegrunnlaget, og er heller ikke priset i tilbudet til leverandøren som vant anbudet. Kontrakten avspeiler heller ikke det som faktisk er levert. Vurdering For flere av anskaffelsene VAV , VAV , VAV konstaterer Deloitte at det ikke er samsvar mellom kontrakt, konkurransegrunnlag, tilbud og aksept. Manglende sammenheng mellom disse elementene er et brudd på krav om forutberegnelighet og åpner for vilkårlighet i behandlingen av tilbyderne. Jf.LOA 1 og

25 2.2 Direkte anskaffelser Revisjonskriterium I FOA 2-1 går det fram at: (2) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger kroner eks. mva., men ikke overstiger terskelverdiene angitt i 2-2 (terskelverdier), gjelder reglene i forskriftens del I og del II. For følgende kontrakter, som ikke overstiger terskelverdiene angitt i 2-2 (terskelverdier), gjelder likevel kun del I (alminnelige bestemmelser): a. anskaffelsen kan bare foretas hos én leverandør i markedet, for eksempel av tekniske eller kunstneriske årsaker, eller for å beskytte en enerett mv., Data Direkte anskaffelse uten konkurranseeksponering under terskelverdi Det ble foretatt en direkte anskaffelse uten konkurranseeksponering fra leverandør Y, (VAV ) på kr ,- eks. mva. Følgende kommentar er gitt av anskaffelsesfaglig ansvarlig: For anskaffelser med verdi under kr gjelder forskriftens del 1. Krav til konkurranse om oppdraget er ikke innfridd i dette tilfelle, og det er tvilsomt om overnevnte argumenter er sterke nok til at konkurransekravet kan (må) avvikes. Allikevel har vi valgt å signere protokollen, i det vi mener anskaffelsen tilfredsstiller lovens formål: Kostnadseffektive anskaffelser. Det er overveiende sannsynlig at valgt leverandør ville ha vunnet en konkurranse om oppdraget. En anskaffelsesprosess (selv uten kunngjøring i DOFFIN) ville derfor kun ha forsinket anskaffelsen og lagt beslag på interne ressurser i VAV. Vi mener derfor at valgt framgangsmåte kan forsvares. Anskaffelser håndtert som endringsmeldinger over terskelverdi I forbindelse med testing av endringsmeldinger ble det avdekket flere store endringsmeldinger som relaterte seg til leverandør X signerte VAV en avtale for utførelse av prosjektering, og rådgivning med X. I konkurransegrunnlaget står følgende om anskaffelsens arbeidsomfang: Arbeidet vil pågå over en 3 års periode og vurderes i gjennomsnitt til årlig å omfatte 1 årsverk. Arbeidsmengden kan variere i løpet av kontraktsperioden. Arbeidsbelastningen antas å være størst i begynnelsen og mulig avta mot sluttfasen. Anskaffelsen var beregnet til kr ,- eks. mva. og skulle vært ferdig i henhold til opprinnelig kontrakt. Den vokste til minst kr 9,5 millioner, og løper til I forbindelse med endringene skrives det flere addenda til kontrakten som behandles som endringsordre. I den første kontrakten var det ikke tatt høyde for opsjoner, og de totale addendaene til opprinnelig kontrakt beløper seg til minst 6,3 millioner NOK ca. 200 % av opprinnelig kontraktssum. Det er registrert fire endringer til denne kontrakten, alle mellom ca. kr 1 mill. eks. mva. og kr 1,8 mill. eks. mva. Ingen av disse tilleggene har vært konkurranseeksponert

26 Vurdering Direkte anskaffelse uten konkurranseeksponering under terskelverdi I VAV er kravet om konkurranseeksponering ikke oppfylt. Dette er ikke i samsvar med LOA 5. Deloitte stiller spørsmål ved VAVs vurdering om kostnadseffektivitet. Begrunnelsen og opplysninger i anskaffelsesprotokollen gir etter Deloittes mening ikke sikkerhet for at lovens krav til direkteanskaffelse er innfridd, eller grunnlag for å etterprøve begrunnelsen. Anskaffelser håndtert som endringsmeldinger over terskelverdi I forbindelse med Deloittes testing av endringsmeldinger ble det avdekket flere store endringsmeldinger som relaterte seg til en bestemt leverandør (se ovenfor). I følge kontrakten gjaldt anskaffelsen et oppdrag som var beregnet til kr ,- eks. mva. og som skulle vært ferdig i henhold til opprinnelig kontrakt. Oppdraget vokste til minst kr 9,5 millioner eks. mva, og løper til Det er skrevet flere addenda til kontrakten. Disse ble behandlet som endringsordre. Det var ikke tatt høyde for opsjoner i den første kontrakten, og totale addendum til opprinnelig kontrakt beløper seg til minst kr 6,3 millioner ca. 200 % av opprinnelig kontraktssum. Det er registrert fire endringer til denne kontrakten, alle mellom ca. kr 1 mill. eks. mva. kr 1,8 mill. eks. mva. Ingen av disse tilleggene har vært konkurranseeksponert. Problemstillingen blir om VAV gjennom sine tilleggsbestillinger har foretatt ulovlige direkte anskaffelser. Deloitte mener at kravene til likebehandling, forutberegnelighet og konkurranse i anskaffelsesloven 5 kan medføre at endringer i en allerede inngått kontrakt må anses som inngåelse av ny kontrakt. Anskaffelsen er over terskelverdiene slik at reglene i FOA del III får anvendelse. Det er slått fast at det ikke er adgang til å endre kontrakten vesentlig, noe som innebærer at det må foretas en samlet vurdering av endringens omfang. FOA 14-4 (j) legger til grunn at tilleggstjenester på visse nærmere spesifiserte vilkår - kun er tillatt innenfor 50 prosent av kontraktssum. Endringsordrene i dette tilfellet utgjør omtrent 200 prosent av kontraktssum og vil dermed i utgangspunktet ikke være tillatt. Av beskrivelsen som foreligger fremgår det at endringsordrene i tillegg fører med seg nye elementer som ikke var omfattet av den opprinnelige kontrakten, og således vil kontraktens omfang og innhold også endres på dette punkt. Kontraktens omfang er endret hva gjelder lengden på kontrakten. Opprinnelig var det avtalt en periode på tre år, men uten opsjonsklausul i den opprinnelige kontrakten. Dermed er kontrakten totalt forlenget med ca 3,5 år uten at det forligger bestemmelser i konkurransegrunnlaget som tilsier at det er muligheter for forlengelse. Det følger av en dansk kjennelse at en forlengelse som foretas uten grunnlag i kontrakten, er å regne som en direkte anskaffelse. 7 Etter en samlet vurdering fremstår det som utvilsomt at kontraktens omfang er endret vesentlig. VAV hevder imidlertid at leverandør O er eneste reelle leverandør av de aktuelle tjenestene, og viser i den forbindelse til FOA 2-1 (2). De tolkningsprinsipper som legges til grunn på dette rettsområdet tilsier at bestemmelsen skal tolkes snevert. Sett i lys av formålet bak reglene om offentlige anskaffelser samt de grunnleggende prinsipper om likebehandling og forutsigbarhet, vil bestemmelsen kun få anvendelse i helt spesielle tilfeller hvor det fremstår som utvilsomt at det kun eksisterer en reell leverandør. En naturlig konsekvens av dette blir at det stilles et dokumentasjonskrav til den som ønsker å påberope seg unntaket. Spørsmålet blir da om VAV, til tross for at det foreligger en vesentlig endring av kontraktens omfang, kan påberope seg unntaket i FOA 2-1 (2). 7 Klagenævnet for Udbuds kjennelse av 8. juni 1998 (Skovbo kommune / L.R. Service ApS)

27 VAV viser til at leverandør O har utviklet og driftet VAVs fjernkontrollanlegg i flere år, samt at det er ingen andre som kjenner systemene bedre eller er like kvalifiserte som leverandør O representert ved to ansatte. Videre hevder VAV at de har forsøkt å skaffe egne ressurser til å dekke oppgavene, men at dette ikke har ført frem. Antakelig må det legges til grunn at anlegget ikke er det eneste i sitt slag og dermed er det sannsynlig at det finnes andre leverandører i markedet som kan tilby tjenesten. Det må legges til grunn at leverandørene som la inn tilbud på den opprinnelige kontrakten kan ha den nødvendige kompetanse. I tillegg hevdes det at man ikke har lykkes i å skaffe egne ressurser. Denne begrunnelsen kan ikke brukes som grunnlag for å påberope seg unntaksbestemmelsen ettersom en utlysning av stilling og en påfølgende ansettelse ikke er å anse som kjøp av tjenester. VAV kunne gjennom en anbudskonkurranse fått klarlagt hvorvidt leverandør O faktisk var eneste reelle leverandør. En unnlatelse av å konkurranseeksponere tjenesten vil dermed stride mot de grunnleggende prinsipper om konkurranse og likebehandling. Ettersom VAV påberoper seg unntaksbestemmelsen må de også dokumentere at det er grunnlag for å anvende bestemmelsen. I dette tilfellet har ikke VAV fremlagt dokumentasjon som tilsier at O er eneste reelle leverandør. Ettersom VAV ikke oppfyller kravet til dokumentasjon kan ikke unntaksbestemmelsen i FOA 2-1 (2) få anvendelse. Deloitte mener derfor at VAV i denne saken har foretatt ulovlige direkte anskaffelser

28 2.3 Tilbudsevaluering og tildelingskriterier Revisjonskriterium I forskrift om offentlige anskaffelser 13-2 og 22-2 Kriterier for valg av tilbud går det fram at: (1) Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. (2) Dersom tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, og tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen som gis hvert av kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et område med et passende maksimalt utslag. I 22-2 går det i tillegg fram at: Der det etter oppdragsgivers mening av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting, skal oppdragsgiver i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget angi kriteriene i prioritert rekkefølge med det viktigste først. Data Undersøkelsen avdekker følgende forhold knyttet til bruk av tilbudskriterier og tilbudsevaluering: VAV Tilbudsevalueringen er ikke dokumentert og vektet i forhold til tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Kriterier Kompetanse/formell utdannelse 20 % Relevant erfaring/referanser fra tilsvarende oppdrag 40 % Pris 30 % Ressurser/Tilgjengelighet Vurderingsgrunnlag / dokumentasjon Eksamenspapirer og kursbevis CV for kandidatene må fremlegges hvor det skal fremgå den enkeltes; spesialkompetanse innenfor forespurt fagområde kjennskap til kommunale anlegg og forhold i Oslo kjennskap til systemløsninger / VAV`s krav og normer Timepriser for tilbudt personell forutsatt stasjonert i VAV sine lokaler i Herslebsgt 5 Spesifisering av utgifter som vil komme i tillegg til timehonorar Dersom det fremkommer økonomiske forhold i noen deler av tilbudet ut over ovennevnte, vil dette inngå i prisvurderingskriteriet Tilbudt nøkkelpersons erstatter må fremgå 10% 22 22

29 VAV Anskaffelsen er gjennomført som konkurranse med forhandling (1-trinns) og gjelder rehabilitering av avløpsledninger med strømpe. Anskaffelsen er utlyst på Doffin og det gikk ca. 6 måneder fra utlysning til kontraktssignering. I følge konkurransegrunnlaget er følgende milepæl satt for prosjektet. Anlegget er planlagt oppstartet i Desember 2006 og skal ferdigstilles innen Kontrakt blir dermed signert først et par dager før anlegget skulle vært ferdig, 3 måneder etter planlagt oppstart. Tildelingskriteriene for konkurransen: Risiko for ulemper for tredjepart (publikum) Pris Leveringssikkerhet Leveringstid Arbeidsopplegg Kvalitet Det er ikke satt opp noen form for vekting av disse kriteriene hos VAV. I tilbudsevalueringen, som er nedfelt i anskaffelsesprotokollen står følgende: Pris: Det er forskjeller i pris mellom de mottatte tilbud. Valgt leverandør har tilbudt lavest pris, 7% lavere enn nest billigste. Leveringstid: Det er noe variasjon i tilbudt gjennomføringstid. Tilbudene vurderes som likeverdige m.h.t. dette tildelingskriteriet. ( ) I tilbudene er følgende leveringstid oppgitt i tilbud fra leverandørene: Tilbyder 1 20 uker Tilbyder 2 14 uker Tilbyder 3 15 uker Anleggstiden som blir nedfelt i kontrakten er på 20 uker. Leverandørene blir vurdert som like på alle tildelingskriterier utenom pris. Dette blir gjort, selv om det for tildelingskriteriet, Leveringstid, er 43 % forskjell mellom korteste og lengste leveringstid. Det står heller ikke noen forbehold om at leveringstid innen et gitt ukeantall vil gi full score for dette kriteriet VAV De to tildelingskriteriene, relevant erfaring (60 %) og pris (30 %) er nevnt i evalueringen for VAV , men evalueringen er ikke gjennomført i henhold til den forhåndsdefinerte vektingen. Leverandørene er ikke evaluert etter kriteriet kapasitet og teknisk bistand (10 %). Vurdering I VAV er ikke tilbudsevalueringen etter Deloittes mening gjennomført tilfredsstillende når det gjelder vektingen som er satt i konkurransegrunnlaget. Dette er spesielt kritisk for denne anskaffelsen, da vinneren leverandør O, hadde et tilbud som lå 18 % over det billigste tilbudet prismessig. For anskaffelsen VAV er ikke tilbudsevaluering etter Deloittes mening gjennomført tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt for kriteriet leveringstid. Det er 43 % forskjell i leveringstid mellom korteste og lengste tilbudet leveringstid, og leverandørene vurderes som like på dette kriteriet, selv om prosjektet allerede er kraftig forsinket. De to tildelingskriteriene, relevant erfaring (60 %), pris (30 %) er nevnt i evalueringen for VAV , men evalueringen er ikke gjennomført i henhold til den forhåndsdefinerte vektingen

30 Leverandørene er ikke evaluert etter kriteriet kapasitet og teknisk bistand (10 %). Tilbudsevaluering er etter Deloittes mening ikke gjennomført tilfredsstillende. Undersøkelsen avdekker brudd på rettsregler knyttet til bruk av tildelingskriterier og manglende dokumentering av tilbudsevalueringer jf. VAV , VAV , VAV Deloitte vil påpeke at det i flere tilfeller ikke er gjennomført evalueringer av tilbudene opp mot tildelingskriteriene som er fastsatt i utlysningen. Dette bidrar til at det ikke er mulig å se hvordan VAV i enkelte tilfeller har vektet sine vurderinger

31 2.4 Beregning av anskaffelsens verdi Revisjonskriterium I FOA 2-3 går det frem at: (1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. (2) Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud. I forskrift om offentlige anskaffelser 3-2 om protokollføring går det fram at (1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kroner eks. mva. (2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Vedlegg 3 og 4 er likelydende og gjelder for protokoll for anskaffelser mellom og kroner eks. mva. og anskaffelser som overstiger kroner eks. mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen 1 skal minst inneholde følgende opplysninger:.1.4 Anslått verdi på kontrakten. Data I samtlige av de ti anskaffelsene som er undersøkt, med unntak av VAV 07036, mangler anskaffelsens anslåtte verdi i anskaffelsesprotokollen. Det fremgår ikke referanser i protokollen til andre dokumenter hvor det ev. er gjennomført verdiberegninger. Det er ikke utarbeidet noen skriftlig rutine for hvordan anskaffelsens verdi skal beregnes. I intervju blir det uttalt at dersom de ansatte er usikker på verdi, skal anskaffelsen utlyses for å unngå konflikt med regelverket, sikre flere tilbud, samt at utlysning gir en mulighet for markedsundersøkelse. Vurdering Det er ikke i samsvar med regelverket at anskaffelsens verdi ikke blir beregnet på en forsvarlig måte og dokumentert i anskaffelsesprotokollen FOA 2-3-(1). Manglende verdiberegning representerer en risiko for at man kan manipulere og forenkle verdier som skal danne grunnlag for utlysning, og at det dermed kan begås feil i anbudsprosessen. Dette kan også medføre feil bruk av anskaffelsesprosedyre

32 2.5 Kvalifikasjonsordning Revisjonskriterium I FOA 2-1 (8) går det fram at: Oppdragsgivere som utøver aktivitet som er omfattet av forsyningsforskriften 1-3 (aktiviteter som er omfattet av forskriften), kan benytte kvalifikasjonsordning i tråd med forsyningsforskriften 7-7 (kvalifikasjonsordning) jf. 8-4 (kunngjøring av kvalifikasjonsordning). Tilsvarende kan oppdragsgiver benytte unntakene i forsyningsforskriften 1-4 (unntak for visse aktiviteter) første ledd og 1-6 (kontrakter som er omfattet av forskriften) første ledd bokstav b, c og d.. I forsyningsforskriften 8-4 om kunngjøring av kvalifikasjonsordning går det fram at: Når oppdragsgiver etablerer en kvalifikasjonsordning skal dette kunngjøres. Kunngjøringen skal angi formålet med kvalifikasjonsordningen og hvor en kan få tilgang til reglene for kvalifikasjonsordningen. Dersom ordningen skal vare lenger enn tre år, skal den kunngjøres årlig. Ved kortere varighet er det tilstrekkelig med én kunngjøring. Data VAV benytter seg av kvalifikasjonsordningen i tråd med FOA 2-1 (8). For disse innkjøpene blir det foretatt prekvalifisering av leverandører hvert 3. år hvor alle leverandører som kan tenkes å kunne levere relevante varer/tjenester blir kontaktet. Formålet med dette er å gi dem mulighet til å bli prekvalifisert gjennom å tilfredsstille forhåndsdefinerte kvalifikasjonskrav. Ved siden av de leverandører intervjuobjektet selv kontakter, er det også anledning for andre leverandører å kontakte VAV for å bli prekvalifisert. Forrige gang det ble sendt ut prekvalifikasjonsforespørsel blir det i intervju opplyst at det var dårlig respons. Dette medførte at en ny kunngjøring ble sendt ut i et forsøk på å øke antall aktuelle leverandører. Prekvalifikasjonsordningen, som anskaffelsen VAV faller innunder, utlyses kun hvert 3. år. Anskaffelser innenfor ordningen blir ikke utlyst. Leverandører som ikke allerede er prekvalifisert får dermed ikke informasjon om mulige oppdrag. Kun leverandør C leverte tilbud for denne konkurransen, som en av tre prekvalifiserte leverandører. Den eneste referansen til utlysning, er tilbake til 2004 da prekvalifiseringsordningen ble utlyst. Kontraktssum for denne leveransen var kr ,- eks. mva. For denne anskaffelsen går det frem i forespørselen som går ut til leverandørene at: Bedrifter som ikke er godkjent, men som ønsker å være med i konkurranse om oppdraget, må godkjennes iht. kvalifikasjonsordningen først. Dette gjøres ved å levere søknad om godkjenning og dokumentasjon senest samtidig med innlevering av tilbudet. Vurdering Deloitte stiller spørsmål ved prekvalifiseringsordningen som blir praktisert i VAV. Dersom VAV kun gjennomfører en prekvalifisering hvert tredje år, vil antall prekvalifiserte som deltar kunne begrenses. I tillegg kommer det forhold at tilbudsforespørsler kun sendes ut til de prekvalifiserte selv om også andre til enhver tid kan søke om godkjenning / kvalifisering. Et eksempel viser at VAV i konkurransegrunnlaget skriver at forespørselen skal lyses ut, men dette blir ikke gjennomført. Deloitte stiller spørsmål ved at VAV gjennom prekvalifiseringsordningen som praktiseres har låst konkurransen på svært mange områder, noe som i ytterste konsekvens kan medføre at VAV oppnår dårligere avtalevilkår

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/24 Side 1 av 6 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA.

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA. TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER 500 000 EKSKL. MVA. Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten inviterer til deltagelse i konkurranse om anskaffelse av: 168/2013 Biokontor med serviceavtale.

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av konsulenttjenester til utredning av fremtidig skolestruktur i Eidsberg. For levering til Eidsberg kommune Saksnummer: 14/280 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk

Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 1/2006 Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk 2006 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 1/2006 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen i

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/667 6.6.2013 Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse (FOA Del I) Sak 13/667 Innholdsfortegnelse Kjøp av

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 SAKSLISTE 2008 Møte nr. 1 23. januar 2008 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Rapport 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004.

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av tre pumpestasjoner for kloakk. Av konkurransegrunnlaget fremgikk det at den valgte

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV. Evaluering av museumsreformen i Akershus. KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV. Evaluering av museumsreformen i Akershus. KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8 KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV Evaluering av museumsreformen i Akershus KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens innhold... 3 1.2 Oppdragsgivere... 3 1.3

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. juni 2005 i sak 2004/182. Klager: Hålogaland Plankontor a/s. Innklaget: Statskog v/finnmark jordsalgkontor

Klagenemndas avgjørelse 20. juni 2005 i sak 2004/182. Klager: Hålogaland Plankontor a/s. Innklaget: Statskog v/finnmark jordsalgkontor Klagenemnda kom til at det var i strid med god forretningsskikk å meddele leverandørenes priser i en konkurranse med forhandling. Innklagede hadde evaluert ett av kriteriene på en uforutsigbar måte. Kravet

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi)

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) Gjelder anskaffelse nummer: Oppdragsgivers navn og adresse: Protokollfører/saksbehandler: Saksnr. 14/646 (Nesodden

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer