Ambisjoner for sykehusreformen i 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ambisjoner for sykehusreformen i 2001"

Transkript

1 Ambisjoner for sykehusreformen i 2001 Større vekt på brukernes behov i organisering og gjennomføring av tjenestene Større vekt på ledelse og organisasjonsutvikling Bedre dokumentasjon av kvalitet i behandlingen - økt bruk av måling og sammenligning Mer klinisk forskning koblet til kvalitetsarbeid Systematisk vurdering av behandlingsmetoder Bedre samhandling med kommunene Økt statlig satsing på IKT enklere med én eier God oppfølging av opptrappingsplanen for psykisk helse Mer samordnet beredskap bedre håndtering av større ulykker Bedre samordning av innkjøp stå sterkere overfor leverandører Utnytte bedre samlet nasjonal kompetanse ved sykehusutbygging St.prp. nr. 1 ( )

2 Eiers krav og forventninger ved sammenslåingen i 2007 Bedre samordningen i hovedstadsområdet Samordne fag og styrke forskningen Sikre et fortsatt desentralt tilbud Ta ut stordriftsfordeler Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer Økonomisk resultatkrav skal sikres Omstille slik at det kommer hele nasjonen til gode Aftenposten 6.juni 2008

3 Etablert en mer effektiv foretaksstruktur Fra 40 til 10 helseforetak Fra små enheter som bygget på gamle organisasjonsstrukturer og transportveieruniversitetssykehus

4 Organisert i syv sykehusområder Et mer helhetlig tilbud Samhandling mellom sykehusene Samordning mellom somatikk, psykisk helsevern og rus Innlandet Trygghet og nærhet - en dør inn Samordning av akuttberedskap Riktig behandling på rett sted Breddekompetanse Spisskompetanse Desentralisering En større del av tjenestene kan løses innenfor sykehusområdet Sørlandet Vestre Viken Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold

5 Økt pasientbehandling i Helse Sør-Øst 30 % økning Samlet aktivitet i foretaksgruppen Somatikk Psykisk helsevern Rusbehandling TSB døgnopphold dagbehandlinger polikliniske konsultasjoner døgnopphold dagbehandlinger polikliniske konsultasjoner Kilde: Norsk pasientregister

6 Ortopedi er ett av områdene med stor vekst 47 prosent økning i antall nye hofte-, kne- og ankelledd Utviklingen innebærer at mange flere har fått et liv med mindre smerter og mer bevegelighet enn det som var mulig for bare få år siden. Antall proteseoperasjoner med nye hofte, kne- eller ankelledd (primær-, sekundær- og reoperasjon) i Helse Sør-Øst Kilde: Norsk pasientregister

7 Betydelig nedgang i fristbrudd Flere helseforetak nærmer seg null fristbrudd 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 1. tert 2. tert 3. tert 1. tert 2. tert 3. tert 1. tert 2. tert 3. tert 1. tert 2. tert Somatikk Psykisk helsevern Rusbehandling (TSB)

8 Ventetidene er redusert Somatikk ned 13 prosent psykisk helsevern barn og unge ned 48 prosent 120 Somatikk Psykisk helsevern, barn og ungdom Psykisk helsevern, voksne Rusbehandling TSB Kilde: NPR antall dager gjennomsnittlig ventetid

9 Færre korridorpasienter Halvert innen somatikk og nær fjernet innen psykisk helsevern 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Somatikk Psykisk helsevern 0,0 % 1. tert 2. tert 3. tert 1. tert 2. tert 3. tert 1. tert 2. tert 3. tert 1. tert 2. tert 3. tert 1. tert 2. tert Kilde: NPR

10 Færre får sykehusinfeksjoner Redusert med mer enn 26 prosent fra 2008 til 3. kvartal ,0 % 6,0 % 5,0 % 6,0 % 6,3 % 5,3 % 5,6 % 5,0 % 5,5 % 4,8 % 5,3 % 4,6 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2. kvartal 4. kvartal 2. kvartal 4. kvartal 2. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Prevalens (en-dagsmålinger) av sykehusinfeksjoner i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst har lavere andel sykehusinfeksjoner enn resten av landet Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

11 Totalaktivitet somatikk økt med 30 prosent Nær en million flere konsultasjoner årlig Aktivitetsutvikling somatikk døgn Aktivitetsutvikling somatikk dag/poliklinikk % økning % økning Kilde: NPR

12 Regional plan for styrket kreftbehandling Hensynet til kvalitet prioritert foran nærhet Funksjonsfordeling for kreftbehandling i regionen vedtatt 2010 Gir detaljert beskrivelse av hvilke sykehus som skal behandle hvilke krefttyper Hensynet til kvalitet på behandlingen prioriteres foran nærhet til tilbudet, i tråd med brukernes klare anbefaling Vedtaket basert på anbefalinger fra regionalt fagråd, med representasjon fra fagmiljø og de ulike sykehusområdene

13 Økt overlevelse kreft i Helse Sør-Øst Fem års relativ overlevelse for ulike kreftområder tykktarmskreft for kvinner tykktarmskreft for menn endetarmskreft for kvinner endetarmskreft for menn 55,7 58,5 61,2 62,1 65,2 62,4 54,3 56, lungekreft for kvinner 12,7 lungekreft for menn 13,8 brystkreft for kvinner 88,1 prostatakreft 86,7 85,3 78,3 8,7 10, Relativ overlevelse er sannsynligheten for at en kreftpasient overlever hvis man ser bort fra andre dødsårsaker. Kilde: NPR

14 Psykisk helsevern barne- og ungdomspsykiatri Nær dobbelt så mange får hjelp flere barn og unge får behandling i 2010 enn i 2002 (45% økning) Behandlingen dreid fra døgn til dag Døgnplasser Reduksjon i døgnplasser på seks prosent fra 2002 til Poliklinikk Tre ganger så mange polikliniske konsultasjoner som i Kilde; SAMDATA

15 Psykisk helsevern - voksenpsykiatri 30 % flere utskrivningsklare pasienter Over 8000 flere utskrevne pasienter i 2010 enn Behandlingen dreid fra døgn til dag Døgnplasser Reduksjon i antall døgnplasser på17 prosent Poliklinikk Dobbelt så mange polikliniske konsultasjoner Kilde; SAMDATA

16 Millioner kr. Mer penger og flere behandlinger innen rusbehandlingen (TSB) Vi holder tritt med utviklingen Nær 70 prosent økning i ressursbruken 2000 Stabilitet i ventetidene Dreining fra døgn til poliklinikk i tråd med nasjonale føringer Dobling i polikliniske konsultasjoner Økning i antall døgnplasser Nedgang i antall liggedøgn Kilde; Helse Sør-Øst RHFs statusgjennomgang i 2008 og SAMDATA 2010

17 Tjenester fra private utfyller egen virksomhet Kjøp av tjenester fra private har økt med 20 prosent siden 2008 Avtalespesialister 1040 avtalespesialister står for ca 40% av poliklinikktjenestene Rusbehandling (TSB) Private avtaleparter står for 60 % av døgnplasskapasiteten Psykisk helsevern Doblet kjøp på fire år Rehabilitering 28% økning i kjøp av tjenester fra private leverandører

18 Fritt sykehusvalg har doblet aktiviteten Hjelper 50 på telefonen hver dag - utnytter ledig kapasitet i foretaksgruppen * Pasienter, pårørende, fastleger og arbeidsgivere ringer telefonhenvendelser i brukere hver dag på Ny tjeneste fra 2009: Informasjon om ventetider for avtalespesialister innen psykisk helsevern henvendelser siden oppstart *= jan-sept Kilde: Fritt sykehusvalg

19 Utfører 60 prosent av all forskning i spesialisthelsetjenesten Helse Sør-Øst brukte millioner kroner på forskning i 2010 Fire femdeler av forskningen finansieres over helsebudsjettene, hvorav to tredeler dekkes av helseforetakenes egne midler Tilsvarer tre prosent av foretaksgruppens driftsbudsjett. Målet er å bringe forskningsinnsatsen opp på fem prosent av driftsbudsjettet Oslo universitetssykehus står for 85 prosent av forskningen i regionen Nært samarbeid med Universitetet i Oslo Utstrakt samarbeid med andre universiteter og høgskoler

20 Slik finansieres forskningen i HSØ Andre nasjonale kilder 6,9 % Øvrig utland 1,1 % EU-kommisjonen 0,6 % Dep. mv., fylker, off.fond 3,2 % Næringslivet 2,1 % Norges forskningsråd 8,7 % RHF-midler 28,6 % HF-midler 48,9 % Kilde: NIFU

21 Sterk vekst i ressursbruk og doktorgrader Dobling i ressursbruk til forskning Mer enn dobling i antall doktorgrader = Gjennomsnitt for perioden

22 Etablert Norges største aktør innen kommersialisering av forskning Inven2 eies av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus og er et resultat av en fusjon mellom Medinnova og Birkeland Innovasjon i 2010 Kommersialisering av innovasjoner fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst Administrerer forskningsfond Administrerer og følger opp kliniske studier Antall kommersialiseringer i Inven2 Bergen - BTO Tromsø - TTO Nord Trondheim - NTNU TTO Stavanger - Prekubator

23 Sterk vekst i patenter og innovasjoner Nye patenter Nye innovasjoner Medinnova Birkeland Inven Medinnova Birkeland Inven2

24 I front på brukermedvirkning i Helse-Norge Brukerdeltakelse er obligatorisk i alle råd og utvalg som berører pasientbehandlingen Fra høringsinnstans til premissleverandør Sikrer at pasientens og pårørendes stemme blir hørt Den framtidige helsetjenesten bør være bygget på brukerkultur og ikke være inndelt etter diagnose. Alle helsetjenestene bør arbeide sammen Alf Magne Bårdslett, leder i brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 11 aktive brukerutvalg, mer enn 100 aktive brukerrepresentanter Helse Sør-Øst har utviklet 13 prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå

25 Initiativtaker og koordinator for samhandling Helse Sør-Øst/helseforetakene har samarbeidsavtaler med alle 176 kommunene Etablerte Helsedialog sammen med KS for å bedre samhandlingen mellom sykehus, kommuner og pasienter Inngått rammeavtale om samhandling mellom KS i helseregion sør-øst og Helse Sør-Øst RHF. Cirka 80 fastleger og andre helsearbeidere (13 årsverk) er praksiskonsulenter i foretaksgruppen. Styrker samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten. Etablert faste kontaktmøter mellom KS og Helse Sør-Øst

26 Nybrottsarbeid innen minoritetshelse Felles satsing sammen med Oslo kommune om å styrke helsetjenesten til befolkningsgruppen Brakt temaet inn i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Helseinformasjon og helsedialog på radio Styrket tolke- og veiledertjenesten Tilrettelegging gjennom tilpasset mat Bevisst rekruttering av flerkulturelle Tilrettelagt tros- og livssynsbetjening Utviklet materiell til bruk i pasientbehandlingen Innført krav om representasjon av brukere med innvandringsbakgrunn 70% av landets innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn er bosatt i Helse Sør-Østs opptaksområde Stor forskjell i sykdomsbilde blant annet når det gjelder diabetes, psykisk helse, mangel på D-vitamin og overvekt Opptil 13 års forskjell i levealder mellom ulike bydeler i Oslo Etablert lavterskeltilbud på ulike områder

27 Etablert system for konsernrevisjon for hele foretaksgruppen Levert mer enn 80 revisjonsrapporter i perioden Revidert alle foretak inkludert RHFet og Sykehuspartner 10 temaer/områder Mer enn 600 anbefalinger Konsernrevisjonen bistår styret og ledelsen på regionalt og lokalt nivå med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av intern styring og kontroll. Skal bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av foretaksgruppens prosesser for risikostyring og interne styrings- og kontrollsystemer.

28 Pådriver for etikkutvikling i norske sykehus Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst innført for hele foretaksgruppen Pådriver for etisk leverandørkjede, medlem i Initiativ for etisk handel, gjennomfører revisjoner av leverandørkjeder Inngått avtaler om samhandling med Legemiddelindustrien og Leverandører for helse- Norge Utviklet prinsipper for håndtering av habilitet i søknads-behandling og av interesser i forskningsstrategiske prosesser Helse Sør-Øst fikk "Ikke for enhver - prisen 2010 for arbeidet med å fremme etiske aspekter ved innkjøp innen offentlig sektor Generelle etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst er på høring, fastsettes innen utgangen av 2011

29 Koordinerer arbeidet med å møte miljøutfordringene Det nasjonale prosjektet Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten samarbeider om miljøutfordringer Alle helseforetakene i foretaksgruppen skal innføre miljøledelse etter ISO standard-sertifisert innen utgangen av 2014 Leverandører skal sikre miljøriktig innsamling og gjenvinning av brukt emballasje - være medlem i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning Deltaker i Svanens innkjøperklubb - skal bidra til miljø- og samfunnsansvar i anskaffelser Første helseforetaksgruppe med egen miljørapport Gjennomfører miljørevisjoner i regionale anskaffelser

30 Utviklet konsept for lederutvikling Gjennomfører en rekke regionale tiltak Foretakene identifiserer behov - planlegger og gjennomfører nødvendige lederutviklingstiltak i eget foretak. Helse Sør-Øst styrker foretakenes kompetanse på lederutvikling bl.a. ved program for lederutviklere, arrangerer fagsamlinger om lederutvikling og utformer regionale tilbud hvor det er behov for slike. TOPPLEDERPROGRAMMET Samarbeidsprosjekt mellom de regionale helseforetakene Ledere som vil dyktiggjøre seg i sykehusledelse 265 ledere har gått igjennom programmet (nasjonale tall) FRIST MEG INN I LEDELSE Samarbeidsprosjekt med Den norske legeforening Rekruttere kvinnelige leger til ledelse 131 kvinner i Helse Sør-Øst har gått igjennom programmet PSYK MEG INN I LEDELSE Samarbeidsprosjekt med Psykologforeningen Psykologer med lederansvar på ulike nivåer 90 psykologer i Helse Sør-Øst har gått igjennom programmet

31 Etablert system for utvikling og drift av fellestjenester Økt sikkerhet, fleksibilitet og forandringsevne. Bedre ressursutnyttelse Sykehuspartner er leverandør av fellestjenester til hele Helse Sør-Øst Innkjøp HR IKT

32 Millioner kr. Antall varer Innkjøp for 20 milliarder i året Fra mange lager til ett felles forsyningssenter Stadig flere varer fra flere leverandører Helseforetakene kjøper stadig mer - fra forsyningssenteret - omsetning på +28% Hverken Akershus universitetssykehus eller Nytt østfoldsykehus bygges med sentrallager Lavere priser I snitt får helseforetakene seks prosent lavere pris gjennom forsyningssenteret enn direkte fra leverandører

33 Store fellesinnkjøp gir innkjøpsmakt... og sikrer god kvalitet i pasientbehandling Kvalitet på produkt Standard krav til produkt Bredt utprøvde løsninger Sikker forsyning Innovative løsninger Besparelse: 12 millioner kroner ved å bytte

34 Fellestjenester HR Gir bedrer tilgangen til styringsinformasjon for helseforetakene hver for seg og samlet for foretaksgruppen. Dataene er av god kvalitet fordi prosessen er standardisert Det er mulig å sammenlikne over år Felles ressurs- og arbeidsplansystemet rulles ut i HFene og gir mer effektiv ressursplanlegging Legger til rette for å bruke riktige ressurser på rett sted til rett tid lønnsslipper per måned lønns- og trekkoppgaver reiseregninger i måneden blanketter i måneden overenskomster i lønnssystemet beregningsregler i arbeidsplansystemet

35 Millioner kroner Sykehuspartner fellestjenester IKT Leverer tjenester til alle helseforetak i Helse Sør-Øst - største leverandøren av IKT til helse i Norden Syvdoblet investeringer i programvare Totalleverandør: omfatter brukerstøtte, drift av utstyr, nettverk og applikasjoner, forvaltning av applikasjoner, prosjektstyring og rådgivning Sentraliserte løsninger - sikrer stabile driftsforhold og rasjonell utnyttelse av kapasitet forskjellige plattformer 54 datarom 3500 applikasjoner 3500 servere arbeidsstasjoner til brukere Formidler ca 6,3 millioner meldinger til/fra eksterne aktører (legekontor, offentlige instaser osv) per år Lagringsbehovet stiger eksempel: Røntgenbildelagring stiger med 15 % per år drevet av bilder per undersøkelse

36 Investert 30,9 millioner kroner i varige driftsmidler Tilsvarer mer enn verdiene* som ble tatt over fra fylkeskommunene i 2001/ ,0 30,0 20,0 10,0 0,0 30,9 Årlig investering ,4 mrd kroner Investert * 30 milliarder kroner ikke prisjustert

37 Investert nesten fem milliarder kroner i medisinsk-teknisk utstyr (MTU) Tilsvarer mer enn det dobbelte av MTU-verdiene som ble overtatt i 2001/2002* Årlig investering mill kroner Investert * millioner kroner ikke prisjustert

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Helse Sør-Øst 69.000 medarbeidere Befolkning ca. 2,6 millioner 15 helseforetak og sykehusapotek Omsetning 2006: 47 mrd kroner Møte pasientenes behov nå og i framtida

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF Oppdatert: 7.1.2015 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet stiller i oppdragsdokumentet til disposisjon de midlene Stortinget har bevilget for 2015. Helse Nord

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer