Forprosjekt "Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten" Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt "Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten" Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av"

Transkript

1 PROSJEKTDIREKTIV FOR "Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten" Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Styringsgruppeleder Programkontor Endringslogg Versjon Dato Endring april 2014 Godkjent av styret, Nasjonal IKT Side 1 av 15

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OM HELSENORGE.NO OVERORDNEDE LØSNINGSPRINSIPPER INNOVASJON PROSJEKTSAMARBEID FORPROSJEKTETS FORMÅL, OMFANG OG RESULTATKRAV EFFEKTMÅL FORMÅL RESULTATMÅL AVGRENSNINGER INTERESSENTER EIERSKAP OG ORGANISERING PROSJEKTPLAN OG LEVERANSER PROSJEKTPLAN FOR FORPROSJEKTET FORANKRINGSMØTER KOORDINERINGSMØTER LEVERANSER BESLUTNING BUDSJETTRAMMER RISIKOVURDERING RETTIGHETER OG TAUSHETSERKLÆRINGER GODKJENNING VEDLEGG 1: RELATERTE PROSJEKTER ERFARINGSDELING OG GJENBRUK Side 2 av 15

3 1. Bakgrunn Det er et mål at hver enkelt pasient skal ha mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen helse. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og bidra til at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig. Slike tjenester kan også gi økt mestring for pasienten, bedret behandlingskvalitet og tids- og kostnadsmessige gevinster for helseforetak. Etablering av digitale tjenester er et politisk mål. St. mld.9 ( ) Én innbygger én journal skisserer regjeringens overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten: Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning. Befolkningens økte bruk av teknologi legger grunnlaget for en endret pasient- og brukerrolle. Helsenorge.no er etablert som den nasjonale plattformen for innbyggertjenester, hvor enkelte tjenester allerede er tilgjengelig gjennom «Min Helse». En utvidelse av tjenestetilbudet i helsenorge.no til å omfatte spesialisthelsetjenesten er et steg mot å tilby innbyggere et helhetlig, fremtidsrettet og innovativt tjenestetilbud. 2. Om helsenorge.no Helsenorge.no er en nettbasert portal etablert i 2011 som tilbyr digitale innbyggertjenester på tvers av helsesektoren for hele befolkningen. Hensikten med portalen er å gi innbygger én kanal mot helsesektoren og et trygt sted å henvende seg for all samhandling og informasjonsbehov knyttet til egen og/eller familiens helse. I 2014 lanseres portalen med ny visuell profil og skal på sikt utvikles til en søkedrevet plattform som er bedre tilrettelagt norske innbyggeres brukermønstre. Portalen er utviklet som en tjenesteplattform der Min Helse inneholder offentlige ehelsetjenester og tilbyr samhandling mot aktørene i helsesektoren. Helsenorge.no tilbyr i dag innbyggertjenester knyttet til egenandeler, resepter, kjernejournal, kvalitetsindikatorer og informasjonstjenester (f.eks "Finn legevakt") Overordnede løsningsprinsipper Det er et førende prinsipp at helsenorge.no skal bygge på internasjonale og norske standarder og prinsipper som skal sikre at portalen tilbyr tjenester på en måte som funksjonelt og teknologisk gjør det mulig og kostnadseffektivt for helseforetak i Norge å benytte seg av dem. Nasjonal handlingsplan for e-helse viser til viktigheten av bruk av felleskomponenter "for å oppnå sikker og effektiv informasjonsdeling som bidrar til å løse skaleringsutfordringer og redusere kompleksitet" (s. 29). De nasjonale felleskomponenter for offentlig sektor er registre med informasjon om person, eiendom og Side 3 av 15

4 virksomhet (Folkeregisteret, Matrikkel og Enhetsregisteret), og andre fellesløsninger som Altinn og IDporten. Løsningen skal utformes i henhold til NIKTs arkitekturprinsipper 1 : Helhetlig tilnærming: vurdere den totale nytteverdien for spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientering: informasjon og funksjoner defineres og leveres gjennom tjenester Interoperabilitet: evne til samhandling på tvers av organisasjoner og organisatoriske enheter; felles forståelse av informasjon som utveksles mellom aktører i prosesser og IKT-løsninger; og samhandling mellom tekniske løsninger Prosess- og arbeidsflyt: helhetlige helsetjenester og sammenhengende pasientforløp. IKT skal utformes for å gi optimal prosess- og arbeidsflytstøtte Informasjonssikkerhet: sikre informasjonens kvalitet, konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og sporbarhet Tilgjengelighet: alle aktuelle brukergrupper skal ha tilgang til nødvendig funksjonalitet og informasjon i rett form til rett tid og på rett sted. Brukskvalitet: utforming av IKT-løsninger som sikrer en god brukeropplevelse Endringsevne: organisering, prosesser, IKT-løsninger, informasjon og teknologi skal utformes på en slik måte at de kan understøtte endringer, og ikke virke begrensende for endring 2.2. Innovasjon et skal fremme Helsedirektoratets mål om å være en innovativ kunnskapsbedrift innenfor spesialisthelsetjenesten: et skal definere nasjonale digitale innbyggertjenestene for spesialisthelsetjenesten i Norge. I flere tilfeller vil prosjektet vurdere gjenbruk av tjenester som allerede er utprøvd i et geografisk eller funksjonelt avgrenset område av lokale/regionale helseforetak. et vil fremme nye anvendelsesområder for teknologi som kan endre eksisterende arbeidsmønstre i spesialisthelsetjenesten et vil definere tjenester hvor målinger og prosjektresultater kan brukes til forskning rundt effekter og helsegevinster ved digital samhandling mellom innbygger og spesialist et skal definere tjenester og løsninger som minsker skillet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten for innbygger slik at pasienten kan forholde seg til en samlet helsetjeneste et skal definere tjenester som legger til rette for fremtidig bruk av integrert velferdsteknologi også den levert av private aktører slik at innbygger kan ta vare på egne helsemålinger (eks: blodsukker, puls) i sitt eget helsearkiv og/eller dele opplysninger med helsepersonell. 1 Reviderte prinsipper for virksomhetsarkitektur fra Nasjonal IKT. Versjon 0.91, 22. november 2013 Side 4 av 15

5 3. Prosjektsamarbeid Det er behov for et felles målbilde for nasjonale digitale tjenester som skal sikre at regionale/lokale strategier og prosjekter beveger seg i samme retning. For å redusere totalkostnad og øke innføringstakten kan det være hensiktsmessig å samarbeide om oppgaver og investeringer for å utnytte følgende gevinstpotensiale: Kliniske vurderinger om digital interaksjon mot pasientene gjøres helhetlig og i fellesskap Tilby like tjenester og brukergrensesnitt mot pasienten uavhengig av behandlingssted Lavere etablerings- og driftskostnad ved felles arkitektur, infrastruktur og standarder Felles bestillerstemme mot systemleverandører Lokale/regionale erfaringer innhentes og deles Gjenbruk av løsninger som vil være i tråd med det målbildet som vedtas. For relaterte prosjekter som har potensiale for nasjonal skalering på sikt, skal det i forprosjektet vurderes om det skal utarbeides plan om gjenbruk av etablerte løsninger. Regioner som eventuelt allerede har tatt større finansielle investeringer i løsninger som skal gjenbrukes/sambrukes, kan man se for seg at de mottar en kompensasjon eller et relativt fradrag når finansiering av en gjennomføringsfase skal diskuteres. I motsatt tilfelle kan det innebære at regioner med etablerte løsninger som ikke passer inn i målbildet, må reinvestere på kort sikt for å høste gevinsten av bedre og mer helhetlige løsninger i et lengre perspektiv. Det er viktig å presisere at dette forprosjektet ikke skal bidra til å forsinke gjennomføringsplanen av de pågående initiativer. Samarbeidsaktiviteter i forprosjektet kan omfatte dialog for erfaringsutveksling, prosjektdeltagelse, gjenbruk av tekniske løsninger eller besøk til helseforetakene i regi av helseregionene. Parallelt med dette forprosjektet gjennomføres et annet prosjekt på tvers av regionene for å samordne helseforetakenes nettportaler og utadrettede informasjon (vedtak AD møtet ). Her skal også plattformen til helsenorge.no benyttes. Dette gir muligheter for å sikre nødvendig kobling mellom informasjonstjenester på nettet og de digitale personlige tjenestene som krever pålogging. Helsedirektoratet skal sammen med NIKT sikre samhandlingen mellom disse to ulike initiativene. Prosjektet som benevnes «HF portaler til helsenorge-plattformen» starter i april 2014 og skal pågå frem til Styringsgruppen består av RHFenes kommunikasjonsdirektører. Øvrige prosjekter i regionene som gjenbruker helsenorge-plattformen er pr nå Vestlandspasienten.no ved Helse Vest (gjennomføringsfase med første versjon av løsning i drift) og Innsyn i pasientjournal ved Helse Nord (planfase). Det pågår dialog mot Helse Sør-øst om et samarbeid mellom Min journal og Min helse på helsenorge-plattformen (konseptfase). Helse Midt har ingen prosjekter i egen regi relatert til helsenorge-plattformen, med unntak av at regionen har pilot på pasientenes versjon av Kjernejournalen. Side 5 av 15

6 Figur 1: Eksempler på relaterte prosjekter 4. ets formål, omfang og resultatkrav 4.1. Effektmål Formålet med digitalisering av spesialisthelsetjenesten er å: Utvikle nasjonale fellestjenester som tilrettelegger for digital utveksling av helseopplysninger mellom innbygger og spesialisthelsetjenesten Forbedre ressursutnyttelsen i spesialisthelsetjenesten knyttet til håndtering av henvendelser og timebestillinger fra innbyggere Gi innbyggere økt tilgang til helseinformasjon fra spesialisthelsetjenesten ved å tilrettelegge for visning av helseopplysninger fra sentrale, regionale og lokale helseforetak Heve behandlingskvaliteten og pasientsikkerheten i spesialisthelsetjenesten 4.2. Formål Formålet med forprosjekt for Digitalisering av innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten er å utrede og beskrive arkitektur og funksjonell og teknisk løsning for digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten, samt planlegge gjennomføring av hovedprosjektet som skal implementere tjenestene. Prosjektet skal ta utgangspunkt i innbyggeres behov i utvalgte behandlingsløp, i tillegg til å vurdere hensiktsmessig innføring og utforming mth helseforetakenes organisatoriske forhold, arbeidsprosesser, arbeidsbelastning og arbeidsflateintegrasjon. Side 6 av 15

7 4.3. Resultatmål De overordnede målene skal angi prosjektets overordnede formål og retning. Derfor er det også nødvendig å sette seg noen konkrete og mer praktiske resultatmål. Disse målene må være målbare og mulige å evaluere i ettertid 2. ets viktigste resultatmål omfatter: Identifisere behandlingsløp og pasientgrupper som skal omfattes av innbyggertjenestene, samt utarbeide forslag til hvordan helseforetakene kan innføre nye digitale tjenester i eksisterende arbeidsprosesser og organisasjonsstrukturer Identifisere og prioritere innbyggertjenester som skal utvikles i hovedprosjekt Utvikle design for innbyggerrettede tjenester som kan benyttes på tvers av helseforetak og helseregioner Utvikle plan, mandat og budsjett for hovedprosjekt Utvikle plan for koordinering og samarbeid mellom Helsenorge og regionale prosjekter Utvikle risiko- og sårbarhetsanalyse 4.4. Avgrensninger Følgende avgrensninger er identifisert: Avtalespesialister: omfattes ikke av omfanget som er beskrevet, men arkitektur og løsningskonseptet skal være tilrettelagt for at flere aktører kan benytte tjenestene på sikt. Avgrenset tjenesteomfang: prosjektet skal utvikle digitale tjenester som gir størst mulig gevinst for innbygger og helsepersonell 3. et vil benytte referansegrupper til å avgrense og prioritere prosjektets tjenesteomfang. Endelige prioritering av tjenesteomfang/-typer besluttes formelt av prosjektets styringsgruppe Interessenter ets mest sentrale interessenter er identifisert og beskrevet i tabellen under. En av forprosjektets oppgaver er å definere forankringsmetode og grad av forankring mot hver av interessent-gruppene. # Type Interessent Beskrivelse 1 Bruker Innbygger / pasient / pårørende 2 Bruker Ansatte i spesialisthelsetjenesten Brukere av helsenorge.no Ansatte i spesialisthelsetjenesten som gjennom sine interne systemer benytter tjenester tilbudt gjennom helsenorge.no. Bruk av ny teknologi og nye tjenester kan medføre endring i klinikeres eksisterende arbeidshverdag. Ansatte i andre deler av helsevesenet som interagerer med innbygger og/eller spesialisthelsetjenesten, f.eks fastlegene. 3 Bruker Ansatte i øvrige deler av helsesektoren 4 Leverandør EPJ/PAS-leverandører Tjenester og produkter som samspiller med nasjonale løsninger 2 Statskonsult: 3 Konklusjoner fra Pasientrettede IT-systemer, Nasjonal IKT er aktuelle å benytte i prioriteringsarbeidet Side 7 av 15

8 5 IT drift Systemeiere i regional og lokale helseforetak og oppfattes som brukervennlige, innovative og funksjonelle. Utvidelser og tilpasninger i tjenestene i helsenorge.no utføres på en måte som kan forvaltes effektiv i helseforetakene og som ikke fører til tjenestebrudd. HR HR i RHF/HF Dialogpartner Konserntillitsvalgte 6 Prosjekt Prosjekter i helsesektoren (se Vedlegg 1) Relaterte prosjekter i helsesektoren som ønsker å benytte tjenestene som utvikles i helsenorge.no-portalen 7 Dialogpartner MAS/KITH Etablere felles metoder og standarder for kommunikasjon i helsesektoren. 8 Dialogpartner Norsk Helsenett SF Verdiøkende infrastruktur og tjenester til helsesektoren. 9 Dialogpartner Difi Tilbyr tjenester for digital post (digipost.no) som er ønskelig å gjenbruke. 10 Dialogpartner Datatilsynet Prosjektet må sikre at innbyggers personvern er ivaretatt og innbyggers helseopplysninger er tilstrekkelig sikret. 11 Dialogpartner Helsedepartementet Prosjektets formål må imøtekomme mål i regjereringens strategi for helsesektoren. 12 Eier Nasjonal IKT HF Prosjektets eier og leder av styringsgruppen 13 Prosjektansvarlig Helsedirektoratet Gjennomføringsansvarlig og tjenesteyter til Nasjonal IKT, RHF og HF. 5. Eierskap og organisering RHFene er prosjekteier gjennom Nasjonal IKT. Prosjektet rapporterer til NIKT sine organer. Helsedirektoratet vil bistå forprosjektet med investeringer knyttet til IT-komponenter, utstyr samt ressurser og kompetanse på områder som prosjektledelse, arkitektur og tjenestedesign. Styringsgruppe Styret til Nasjonal IKT HF er styringsgruppe. Prosjektet skal rapportere status og risiko til styringsgruppa ved faste intervaller. gruppe gruppen skal bemannes fra Helsedirektoratet og fagressurser fra spesialisthelsetjenesten (100 % prosjektrolle ca mai-oktober), og i forprosjektets referansegruppe (forberedelse/deltakelse på månedlige heldags arbeidsmøter). Rekruttering av egnede fagressurser gjøres via forespørsel til RHFene. Referansegrupper For å sikre prosjektet et bredt faglig grunnlag, innsikt i ulike behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten, samt god innsikt i innbyggeres brukerbehov, skal det opprettes to referansegrupper: Representanter fra spesialisthelsetjenesten med bred faglig og organisatorisk erfaringsbakgrunn. Innbyggere som representerer ulike behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten (evt pasientforeninger) Referansegruppene skal fungere som sparrepartner og kvalitetssikrer underveis i prosjektet. I tillegg til de to referansegruppene som opprettes av prosjektet selv, forutsettes det at prosjektet har mulighet til å knytte til seg kliniske og tekniske fagfora i spesialisthelsetjenesten ved behov. Side 8 av 15

9 6. Prosjektplan og leveranser Figur 2 viser foreløpig prosjektplan for både forprosjekt og hovedprosjekt. Figur 2: Overordnet prosjektplan for digitalisering av spesialisthelsetjenesten Utrulling og innføring av helsenorge.no-tjenester til spesialisthelsetjenesten gjennomføres i regi av hvert enkelt helseforetak på et tidspunkt som er bestemt av foretaket selv. I praksis betyr dette at implementeringstidspunkt for tjenestene kan variere, og det kan ta opptil flere år før digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten tilbys av alle helseforetak i hele Norge Prosjektplan for forprosjektet Figur 3 viser overordnet prosjektplan for forprosjektet. Planen omfatter leveranser og sentrale milepæler. Figur 3: Prosjektplan for forprosjekt Nasjonal IKT Versjon nr. 1.0 Dato: Side 9 av 15

10 6.2. Forankringsmøter Forankringsmøter skal gjennomføres med prosjektets referansegrupper og et utvalg sentrale interessenter. Hensikten med forankringsmøtene er å innhente innspill på prosjektets nøkkelleveranser tidlig i prosjektet. Milepæler Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig M1 Mai 2014 Introduksjonsmøte M2 Juni 2014 Presentasjon av prosjektmandat og prosjektplan M3 August 2014 M4 September 2014 Oktober 2014 Presentasjon av foreløpige målbilde, veikart, grovestimat for hovedprosjektet og innføringskostnad for RHFene Presentasjon av kost-nytte analyse & funksjonell/teknisk løsningsbeskrivelse Presentasjon av foreløpig sluttrapport M Koordineringsmøter Det skal gjennomføres koordineringsmøter med andre prosjekter som er under utvikling i samme tidsrom (f.eks Program for digital samhandling, Kjernejournal, m.fl). I tillegg skal det gjennomføres koordineringsmøter med EPJ-leverandører for å sikre at leverandørene er informert og for å innhente innspill relatert til teknologi og løsningsvalg. Milepæler Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig K1 Juni 2014 Presentasjon av målbilde og veikart K2 September 2014 Presentasjon av funksjonell og teknisk løsning 6.4. Leveranser Milepæler Tidspunkt Aktivitet Mai 2014 Bemanningsplan L1 Bemanne prosjekt og etablere referansegrupper L2 L3 Nasjonal IKT Juli 2014 Oktober 2014 Detaljert prosjektplan (inkl møteplan) Detaljert plan for prosjektaktiviteter og leveransetidspunkter. Overordnede behov Dokumentere analyse av overordnede behov hos innbygger og helseforetak. Analysen skal ta utgangspunkt i innspill fra fagpersoner i prosjektet og innspill fra referansegrupper. Målbilde & veikart for arkitektur og sikkerhet et skal etablere målbilder for virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur og sikkerhet, samt etablere veikart for stegvis realisering av målbildene. Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse et skal analysere behov, utarbeide funksjonell og teknisk beskrivelse av tjenestene, designe Ansvarlig Versjon nr. 1.0 Dato: Side 10 av 15

11 Oktober 2014 L4 November 2014 L5 funksjonell og teknisk arkitektur, og basert på analysen detaljere og utarbeide plan for løsningsutvikling i gjennomføringsprosjektet. Tjenestene må ta utgangspunkt i arbeidsprosesser i helseforetakene og utformes og integreres mot spesialisthelsetjenestens verktøy på en måte som gjør at det medfører en reell gevinst for helsepersonell. Kost-nytte analyse Det skal gjennomføres en kost-nytte analyse som vurderer gevinstpotensialet for digital samhandling i spesialisthelsetjenesten. Gevinstrealiseringsplan Plan for gevinstrealisering skal utarbeides i forprosjektet og ta utgangspunkt i at gevinster skal måles allerede etter første leveranse i hovedprosjektet. Prosjektmandat og -plan Prosjektmandat og prosjektplan for hovedprosjektet. Innføringsplan Innføringsplanen skal stadfeste hvilke tiltaksområder som prioriteres, og angi hvordan innføringsaktivitetene skal gjennomføres. Planen må også omfatte forvaltningsmodell for tjenestene som skal utvikles Beslutning Milepæler Tidspunkt Aktivitet Desember Beslutning om gjennomføring av hovedprosjekt på B bakgrunn av forprosjektrapport. Ansvarlig NIKT SG Budsjettrammer Dette kapitlet omtaler prosjektestimater for forprosjektet. Det er tatt utgangspunkt i at forprosjektet starter i mars 2014 og varer til desember Estimatet er basert på erfaringstall for ressursbruk og kompetansebelastning fra lignende forprosjekter. et er estimert til 10,8 MNOK. Prosjektet finansieres av Nasjonal IKT. Denne investeringen sees i sammenheng med ekstratildelingen av 250 mill. kroner til IKT i RHFene i forbindelse med statsbudsjettet for Denne posten henviser også til å støtte opp under tiltakene beskrevet i Meld. St. 9 ( ) En innbygger en journal, Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Det er tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig timepris på 1450 NOK inkl. mva. da dette er snittkostnaden for innleide ressurser i Helsedirektoratet. Det er imidlertid ønskelig å benytte interne ressurser i den grad det er mulig. Estimatet tar utgangspunkt i følgende antagelser: Varighet: 9 mnd (ferier og helligdager er ikke inkludert) Nasjonal IKT Versjon nr. 1.0 Dato: Side 11 av 15

12 Gjennomsnittlig timepris: 1450 kr/t inkl mva Rolle / Kompetanseområde Timer totalt 1500 Kost (NOK) Løsningsarkitekt / Virksomhetsarkitekt Kliniker / Helsepersonell Kost/nytte vurderinger, øk. analyser, effektmåling Prosjektledelse / Koordinering Tjenestedesigner Applikasjonsarkitekt Testplanlegging Driftsarkitekt / miljøplanlegging NHN - Infrastruktur / Registre Sikkerhetsarkitekt / ROS-analyse Funksjonell analyse og utforming Sum Reiseutgifter Sum TOTAL Budsjettet skal dekke: a) Lønn/honorar til prosjektets kjernegruppe b) Reise- og møtekostnader for prosjektdeltakere Budsjettet forutsetter at alle regioner betaler for egen deltakelse i prosjektet utover avtalte kjerneroller. Det kan være aktuelt med frikjøp av enkelte ressurser fra RHFene som er ønsket som heltids prosjektressurs i forprosjektet. En slik modell må eventuelt drøftes med hver enkelt RHF. Helsedirektoratet finansierer flere løsningskomponenter som kan gjenbrukes og sambrukes i realisering av fremtidige digitale tjenester. Eksempler på dette er SharePoint som portalløsning for tjeneste- og informasjonspresentasjon, påloggingsløsning (ID porten), sikkerhetsarkitektur, profildata på innbyggere, personlig helsearkiv, fullmakter, reservasjoner/samtykke, digital kontaktinformasjon som mobil/privat mailadresse, integrasjonsløsninger etc. Det er så langt investert ca. 40 mill. kroner i løsninger med potensiale for videre gjenbruk i Spesialisthelsetjenesten. Det er også bygget opp en betydelig organisatorisk kapasitet og kompetanse til både å gjennomføre prosjekter og drifte/forvalte løsninger. 8. Risikovurdering Dette kapitlet beskriver antatte risikoer ved gjennomføring av forprosjektet, og tiltak for å håndtere dem. Risiko ID 1 2 Risiko Sannsynlighet Konsekvens Tiltak Manglende kompetanse og kapasitet i prosjektet Middels Stor Ikke aktiv deltakelse fra alle regioner Liten Middels Finansiering, ressursplanlegging, omfangskontroll, ressurs/kompetansenettverk Sikre engasjement gjennom deltakelse og styringsmulighet Nasjonal IKT Versjon nr. 1.0 Dato: Side 12 av 15

13 Utilstrekkelig forankring i alle regioner Forsinkelse i andre prosjekter Prosjektet klarer ikke levere etter plan Eksterne avhengigheter ikke ivaretatt Middels Middels Involvering, foradeltagelse Middels Middels Stor Stor Stor Stor Juridiske hindringer Liten Stor Sikkerhetsmessige og personvernmessige hindringer Liten Stor Oppfølging Planlegging, omfangskontroll, styring Planlegging, analyse, involvering av EPJ-leverandører og relaterte prosjekter Datatilsynet, juristinvolvering, ROS-analyse, myndighetsforankring Datatilsynet, sikkerhetsarkitektur, ROS-analyse, Sikkerhetstesting Figur 4 viser vurdering av sannsynlighet og konsekvens av hver enkelt risiko. Figur 4: Risikovurdering for forprosjekt 9. Rettigheter og taushetserklæringer Alle parter som deltar i prosjektet forplikter seg til å overholde de restriksjoner som gjelder ved tilgang til taushetsbelagt informasjon og rettighetsbeskyttet dokumentasjon. Rettighet til produsert materiale spesifiseres. 10. Godkjenning Prosjektdirektivet er behandlet i Styret i Nasjonal IKT og godkjent Nasjonal IKT Versjon nr. 1.0 Dato: Side 13 av 15

14 Vedlegg 1: Relaterte prosjekter erfaringsdeling og gjenbruk Tabellen under beskriver prosjekter som er relatert til utvikling av digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten, og angir potensiale for bidrag/gjenbruk. Bidrag / Gjenbruk Prosjekt/løsning Erfaring Digital dialog Fastlege (Helsenorge.no) Prosjektet skal utvikle og pilotere digitale innbyggertjenester der innbygger kan sende meldinger til fastlegen, fornye resepter, eller motta prøvesvar og andre dokumenter. Løsningen utformes som en tverrsektoriell løsning der det skal utvikles en utvidbar tjenesteplattform for Digital dialog mellom innbygger og helsetjenesten. Dokumentinnsyn (UNN) Helse Nord, NST og UNN har i 2013 jobbet med utvikling av en konseptprototype for å gi innbygger tilgang til egne journaldokumenter. Prosjektet har analysert gevinster og utvikler en prototype for innsyn i egne dokumenter og integrasjon mot DIPS. Løsningen baserer seg på en internasjonal standard for dokumentdeling i helsesektoren. Min Journal.no (HSØ/OUS) I tillegg til eksisterende tjenester på Minhelse.no har OUS sammen med DIPS utviklet en løsning som gjør det mulig for pasienten å hente sine epikriser fra helseforetaket. Kjernejournal I helsepersonellportalen for Nasjonal kjernejournal skal autorisert helsepersonell få tilgang til å lese journalinformasjon fra helsevirksomheter. I forbindelse med etableringen av Nasjonal Kjernejournal er det anskaffet og utviklet felleskomponenter, derunder integrasjonsplattform, som vil gjenbrukes til utviklingen av digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten. Alle Møter (Helse Vest) Prosjekt som er etablert av Helse Vest for å øke andelen pasienter som møter til timeavtaler og skape en mer aktiv pasient. Et delprosjekt etablert ved Helse Vest IKT, skal gjennom helsenorge.no skal utvikle samhandlingstjenester for pasient og sykehus. Prosjektets hovedmål er å engasjere pasienten på en måte som fører til at flere møter opp til avtalte behandlinger og dermed reduserer kostnader og ventetid. For første leveranse i begynnelsen av 2014 er fokuset å gi innbygger oversikt over sine kommende timer, og videre leveranser skal etablere enkle tilbakemeldinger til helseforetak eller ringesenter. Nettportaler til Helsenorge-plattformen Spesialisthelsetjenestens AD-møte (ledermøtet for de fire regionsdirektørene) har besluttet å videreføre arbeidet med å samordne helseforetakenes eksterne nettløsninger med helsenorge.no-plattformen. Bakgrunnen er et forprosjekt som er gjennomført av helseregionene og Helsedirektoratet i samarbeid, der målet har vært å utrede forutsetninger for en Nasjonal IKT Prosjektsamarbeid Løsning Kompetan se Versjon nr. 1.0 Dato: Side 14 av 15

15 samordning av nettløsningene. Dette innebærer at spesialisthelsetjenestens strategi for ekstern kommunikasjon vil bli samordnet med målbildet for helsenorge.no. Program for digital samhandling Programmet skal etablere digital kommunikasjon og samhandling mellom sykehusene og med andre aktører som er involvert i et behandlingsforløp. En viktig del av programmet er å etablere standardiserte løsninger for digitale pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) til og fra kommunene, der meldingene automatisk går inn i pasientjournalen både på sykehuset og i kommunene. Nasjonal IKT Versjon nr. 1.0 Dato: Side 15 av 15

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsetjenestene på nett med helsenorge.no Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsenorge.no skal være den foretrukne portalen innen helse for befolkningen De sentrale målene er

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

DIS 2015. Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten. Prosjektdirektiv. Versjonsnummer: 1.0. Tiltak nr:

DIS 2015. Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten. Prosjektdirektiv. Versjonsnummer: 1.0. Tiltak nr: <saksnummer> Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten DIS 2015 Tiltak nr: Versjonsnummer: 1.0 Godkjent dato: 11.02.2015 Godkjent av prosjekteier: Nasjonal IKT Styret/Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Helsepoli(sk seminar om IKT

Helsepoli(sk seminar om IKT Eirik Nikolai Arnesen 15. november 2013 Overordnede mål for IT- utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker (lgang (l pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Helsenorge.no. Pia Braathen Schønfeldt, Seniorrådgiver avdeling helseportal, divisjon e-helse og IT

Helsenorge.no. Pia Braathen Schønfeldt, Seniorrådgiver avdeling helseportal, divisjon e-helse og IT Helsenorge.no Pia Braathen Schønfeldt, Seniorrådgiver avdeling helseportal, divisjon e-helse og IT Nasjonal styring og koordinering ehelsegruppe opprettet av HOD Samordning Koordinering Prioritering Hovedoppgaver

Detaljer

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal MANDAT FOR Program for overgang til strukturert journal Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 24.04.15 Førsteutkast 0.8 28.04.15 Gjennomgått mellom Nina, Jan Eirik og Gunnar 0.9 26.05. 15 Revidering etter

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato:

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato: 1 / 9 Mandat Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Nina Ulstein 18.03.2015 «Pasienter og brukeres behov skal stå i sentrum» «De skal få informasjon

Detaljer

I takt mot samme mål. Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten. Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT,

I takt mot samme mål. Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten. Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT, I takt mot samme mål Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT, 6.4.2017 Hvem er dere? Hvilke endringer har dere erfart? - Deltatt i prosjekter? -

Detaljer

Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren

Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Sikkerhet og sårbarhet 7. mai 2013 Jan Gunnar Broch Helsedirektoratet Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 06.05.2013

Detaljer

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 HelsIT 2012 Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 «Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset?» «Har hatt hodepine i «evigheter». Er det pysete å

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Forprosjekt med konsekvensutredning EKHO. Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Forprosjekt med konsekvensutredning EKHO. Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av PROSJEKTDIREKTIV FOR Forprosjekt med konsekvensutredning EKHO Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Styringsgruppeleder Programkontor Endringslogg

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Alle Møter. Når alle møter blir ventetida kortere. Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014

Alle Møter. Når alle møter blir ventetida kortere. Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014 Alle Møter Når alle møter blir ventetida kortere Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014 BT.no 29.april 2013 DIAGNOSE 1.890.757 avslutningskoder ved poliklinikkane i 2013

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Christine Bergland Oslo, 14. september 2015 Noen suksesskriterier Styring Styringsmodell for prosjektet som henger sammen med styring av virksomheten

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Behov for e-helse, nasjonalt nivå?

Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Bjørn Astad Darlén Gjølstad 12. Juni 2014 Hamar Utfordringer og forventninger Medisin og samfunn Aldrende befolkning Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Helseportal hvor skal vi?

Helseportal hvor skal vi? Helseportal hvor skal vi? Roar Olsen, avdelingsdirektør, divisjon ehelse og IT, Helsedirektoratet HelsIT, 29. sept 2011 Side 1 Innhold Status for Helsenorge.no Målbilde- og strategiprosess Nå-situasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Kjernejournal for sykepleiere

Kjernejournal for sykepleiere Kjernejournal for sykepleiere - liten innsats, stor nytte? Bedre helse med e-helse Kristian Berg EPJ-rådgiver Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.02.2017 Ingeborg Berge Seniorrådgiver og klinisk fagansvarlig,

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen, Ragnhild Varmedal og Eva Skipenes Tromsø, 5. mai 2014 Elektronisk innsyn i journal Utredning journalinnsyn UNN Teknisk test av uttrekk fra DIPS

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017 Nasjonal e-helsestrategi i Norge Ole Bryøen 12. oktober 2017 Helsepolitiske mål angir et samlet digitalt ambisjonsnivå Tverrsektorielle mål Utvikling av helse- og omsorgstjenesten Kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012 Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset? Hva er reglene

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer