Helse Nord-Trøndelag HF. Strategi Strategigruppe Økonomi/Finans og Arealplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Nord-Trøndelag HF. Strategi 2016. Strategigruppe Økonomi/Finans og Arealplaner"

Transkript

1 Helse Nord-Trøndelag HF Strategi 2016 Strategigruppe Økonomi/Finans og Arealplaner Levanger, 5. oktober 2009

2 Innhold 1. Bakgrunn Overordnet strategi Mandat for arbeid i strategigruppe økonomi/finans og arealplaner Sammensetning av gruppen 3 2. Sammendrag 4 3. Utvikling av en ny modell for budsjettfordeling internt i HNT Vurdering av nå-situasjon Ønsket situasjon BUDSIM-modell Endret budsjettprosess Ny budsjettfordelingsmodell Kriterier som skal ligge til grunn for budsjettfordelingen 7 4. Budsjettoppfølging og sikring av måloppnåelse 9 5. Kostnadsdrivere og kostnadsanalyser Investeringer Arealplaner 14 Vedlegg: - utkast til en mulig aktivitetsbasert tilnærming som inngang(analyse) til en endret budsjettprosess - forslag (basert på psykiatrisk klinikk) til gjennomgang av aktiviteter og estimerte kostnader per klinikk 2

3 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet strategi Helse Nord-Trøndelags strategiplan Strategi 2016 skal peke ut endringer som må gjøres for å gi gode sykehustjenester til befolkningen også i tiden framover. Kostnadseffektivt sykehustilbud til befolkningen Høy kvalitet Attraktivt for fagfolk 1.2 Mandat for arbeid i strategigruppe økonomi/finans og arealplaner: Utvikle en ny modell for budsjettfordeling internt i Helse Nord-Trøndelag Foreslå opplegg for oppfølgingsmåter av budsjett og handlingsplaner for å sikre realisering av mål Identifisere kostnadsdrivere og komme med forslag til hvordan kostnadsanalyser kan utvikles i Helse Nord-Trøndelag Foreslå arealmessig utviklingsplan for sykehuset Levanger og sykehuset Namsos 1.3 Sammensetning av gruppen: Wenche Dehli, leder Hans Hallan Siri Gartland Bjørn Arnesen Tormod Gilberg Torbjørn Eliasson Huub Jonkers (sekretær) 3

4 2. Sammendrag Dagens budsjettfordelingsmodell, basert på historiske rammer og oppnådde økonomiske resultater, er i for lite grad koblet mot strategiske mål og faglige, kvalitative, kapasitetsmessige og funksjonsmessig prioriteringer. Operasjonalisering av strategiske mål er fraværende i dagens budsjettfordeling og dermed blir styring i forhold til måloppnåelse vanskelig. Fravær av sammenheng mellom mål og prioriteringer er en av årsakene til at dagens budsjettprosess er for lite koordinert og planlagt. Endret prosesstenkning, der koordinering, kommunikasjon og planlegging på tvers av enheter er de mest elementære byggesteiner, er nødvendig for å kunne operasjonalisere mål og prioriteringer og konkretisere disse i en ny budsjettfordelingsmodell. En ny budsjettfordelingsmodell må i tillegg bygge på elementene produksjon/aktivitet, kapasitet og dimensjonering som resultatene av en koordinert budsjettprosess og kriterier for fordeling. Samme kriterier ønskes benyttet i budsjettoppfølging slik at det kan lages indikatorer som bidrar til å sikre måloppnåelse relatert til strategi og prioriteringer. Investeringsbehov og investeringsrammer må i størst mulig grad ses i sammenheng med drift. Et investeringsbudsjett burde derfor ta høyde for de faglige prioriteringer som blant annet ligger til grunn for et driftsbudsjett. Investeringsplanlegging følger en standardisert prosess. Arealmessig setter en stor spredning i byggeskikk, bygningsstruktur og ulik teknisk kapasitet rammer og begrensinger i fleksibilitet når en skal tilpasse og utnytte areal mer fornuftig, hensiktsmessig og (kostnads)effektiv basert på strategiske valg. Strategigruppen økonomi mener at nedsetting av de 5 strategigrupper bærer preg av ad-hoc utvalg der spesielt den gitte tidsramme gjør en nødvendig og fullverdig prosessgjennomgang vanskelig. For økonomigruppa sin del fører dette mer til en metodisk tilnærming enn til konkrete forslag i forhold til mandatet. Dessuten er det ikke konsensus i gruppen i forhold til hvilke indikatorer eller kostnadsdrivere kan benyttes i budsjettfordelingen og budsjettoppfølging. Vi er kritisk til at en eventuell endring i avdelingens økonomiske ramme for 2010 fører til for lite tid for omstilling og at beslutningsgrunnlaget for en budsjettfordeling håndteres uten tilstrekkelige, sammenlignbare ressursanalyser. Dette er mulig å fange opp i tilstrekkelig grad for budsjettprosessen 2011 og framover, dersom denne (nye) budsjettprosessen starter tidlig i Vi anbefaler derfor en midlertidig justeringsmodell for 2010, og ber om noe mer tid for å vurdere en ny budsjettmodell for

5 3. Utvikling av en ny modell for budsjettfordeling internt i HNT 3.1 Vurdering av nå-situasjon Budsjettfordelingen basert på historiske rammer og oppnådde økonomiske resultater er ikke godt nok, sett i lys at et styringsperspektiv fordi: a) systematiske skjevheter mellom klinikker, funksjoner og områder videreføres b) nødvendige prioriteringer skjules c) innsikt og koordinering mellom klinikker, funksjoner og fagområder er fraværende d) aktivitets-, kapasitets-, og ressursplanlegging ikke er et resultat av budsjettfordelingen, men en følge av prisjusterte historiske økonomiske rammer e) det er ingen direkte relasjon til målbare indikatorer f) den har upresise og for lite konkrete og målbare tiltak g) den er vanskelig i forhold til oppfølging og sikring av realisering av mål h) den har for lite incitamenter som stimulerer måloppnåelse, omstilling og utvikling i) den har ikke en reel kobling mot investeringsbudsjett Dagens modell er forholdsvis enkel, men ikke i tilstrekkelig grad gjennomsiktig i og med at største delen av budsjett fordeles etter historiske rammer. I dagens modell er det ikke i tilstrekkelig grad lagt koblinger mot strategiske mål, faglige, kvalitative, kapasitetsmessige og funksjonsmessige prioriteringer og de aktiviteter som skal utføres for å oppnå de (langsiktige) fastsatte målene. Dagens lederkontrakter prøver å fange opp noe av disse ulemper, men blir laget etter budsjett og budsjettprosessen er ferdig og blir ikke benyttet som evaluering eller input i en ny budsjettprosess. Dagens incitament er relatert til en større eller mindre disponering av neste års investeringsramme. I praksis gir det for lite stimuli for måloppnåelse av driftsbudsjett, særlig for lederne på nivå 3 og Ønsket situasjon a) Faglige prioriteringer er grunnlaget for økonomiske beslutninger b) Muligheter for operasjonalisering av strategiske mål gjennom ressursfordelingen c) Foretakets ressurser skal utnyttes optimalt slik at pasientene gis et best mulig tilbud d) Beslutninger i forhold til strategi og resultatmål fører til ressursmessige konsekvenser e) Målbare parametere som gir muligheter til å følge utviklingen knyttet til aktivitet og ressursbruk (f eks aktivitetstall og bemanningstall i tillegg til kronebeløp) f) Ledere på alle nivå er involvert i budsjettarbeid og ser driftsstyring som den viktigste premiss for økonomistyring g) Årsplan(er) og langtidsplaner avspeiles i årsbudsjett og langtidsbudsjett h) Investeringsbudsjett må ha sammenheng med driftsbudsjett i) Enkel, gjennomsiktig og forutsigbar modell j) Muligheter for incitamenter som stimulerer måloppnåelse k) Foretakets driftsresultat skal minimum være i balanse for å sikre handlefrihet Budsjettfordelingsmodellen skal bidra til at overordnede strategier blir operasjonalisert. For å kunne gjøre dette er det behov for strategiske analyser for å se på sammenhengen mellom strategiske mål, forventede resultater og ressurser. 5

6 Rapportutkast fra Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene peker på en del vesentlige elementer knyttet til budsjettprosesser: - viktig med videreutvikling av strategiske planer som grunnlag for langtids- og årsbudsjett - viktig med standardiserte rutiner for arbeid med strategiske planer, budsjett og driftsoppfølging i de enkelte klinikkene som sikrer tidlig og tilstrekkelig involvering av budsjettansvarlige ledere på alle nivå og øvrige medarbeidere - viktig med analyser og benchmarkinger som viser sammenhenger mellom aktivitet og ressursbruk i avdelinger og klinikker som grunnlag for fastsetting av budsjettrammer Når disse elementer i Riksrevisjonens rapport kombineres med den ønskelige situasjon i Helse Nord-Trøndelag er nøkkelordene standardisering, koordinering og kommunikasjon. I mye større grad må strategiske planer og målsetninger bli gjenstand for en koordinert beslutningsprosess knyttet til faglige, kvalitative, kapasitetsmessige og funksjonsmessige prioriteringer og sammenhenger disse har på tvers av fagområder og støttetjenester. 3.3 BUDSIM-modell Den såkalte BUDSIM-modellen er den budsjettfordelingsmodellen som er i bruk i HNT per i dag. Den tar utgangspunkt i budsjett for inneværende år og justerer blant annet for prisindeks, nye aktiviteter i neste års budsjett og tiltak som gjør at man møter budsjettrammen og resultatkrav. Fordelingen er i hovedsak basert på historiske data og fungerer bra på overordnet nivå, det vil si på foretaksnivå. Vurderinger og analyser knyttet til en ny budsjettfordelingsmodell vil kunne si noe om og på hvilken måte dagens BUDSIM-modellen skal videreføres. 3.4 Endret budsjettprosess Som angitt ovenfor er det ulemper med dagens budsjettfordelingsmodell som vi ønsker å gjøre noe med. En betydelig del av ulempene med dagens modell kan tilskrives at selve budsjettprosessen innholdsmessig ikke bidrar godt nok til å komme over i en ønsket situasjon, som angitt under pkt Som vi skal redegjøre for senere må planleggings- og koordineringsfunksjon i budsjettprosessen forbedres eller/og legges mer vekt på enn det man gjør i dag. Denne interne samhandlingen som man kan kalle det, er viktig og bør også omfatte ledernivå 3 og 4 for å oppnå en tilstrekkelig grad av involvering av alle ledd i budsjettprosessen og driftsoppfølging i etterkant. Dessuten er det viktig at prosessen er ensartet, også på ledernivå 3 og 4. I tillegg mener vi at strategiarbeidet på den måten som er gjennomført nå i høst i en eller annen form må fortsettes med i en tidlig fase av budsjettprosessen eller foran den. Anbefaling: Planleggings- og koordineringsfunksjon (intern samhandling) i budsjettprosessen skal legges mer vekt på Budsjettprosessen må være ensartet og involvere alle organisatoriske nivå Budsjettprosessen omfatter 3 hovedfaser: 1. Strategi-/analyse delen (februar - mars) 2. Koblinger mot langtidsbudsjettprosessen i region (april juni) 3. Intern budsjettfordeling/budsjettarbeid (august november) a) Foreløpig budsjettfordeling b) Endelig budsjettfordeling (etter statsbudsjett og vedtak RHF) 6

7 3.5 Ny budsjettfordelingsmodell Konkret ser vi for oss at ny budsjettfordelingsmodell søker tilknytting til analyser de øvrige strategigrupper arbeider med og som antas ivaretar de formulerte og vedtatte strategiske målsetninger. Det vil si at man i budsjettfordelingen tar høyde for: - Funksjonselementer (aktiviteter og aktivitetsmodeller som inntektsberegnes) - Kapasitetselementer - Bemanningselementer (dimensjonering og ressursbruk som kostnadsberegnes) I utgangspunkt benyttes denne inndelingen for kliniske enheter. Infrastrukturfunksjoner (stab/støtte- og fellestjenester) beskrives og kostnadsberegnes. Aktivitetsnivå i infrastrukturfunksjoner skal gjenspeile de ønskede eller nødvendige leveranser basert på aktivitet og aktivitetsmodeller i de kliniske enheter. Denne produktivitetstankegangen må dog ta høyde for faglige og økonomiske analyser med henhold til behov og kostnader for helsetilbudet ved ett eller begge sykehus, og behov og kostnader knyttet til beredskapsordningen. Inntekts- og kostnadsberegninger på HF-nivå avsettes mot den totale rammetildelingen fra vår eier. Dersom det oppstår avvik i forhold til rammetildelingen og resultatkrav gjøres vurderinger i forhold til helsefaglige prioriteringer slik at totale fordelingen i foretaket er i samsvar med rammetildelingen og resultatkrav. I denne del av prosessen hvor målet er å redusere aktivitet/kostnader, må en følge en fastsatt prosess med gitte elementer, og slik at det fremstår som en kvalitetssikret og vel dokumentert beslutning. Det er viktig at det tidlig i 2010 gjøres vurderinger og analyser i forhold til en ny modell som man ønsker å ta i bruk i 2011-budsjettprosessen og framover. I tillegg er det ønskelig med simuleringer som skal gi svar på anvendbarheten av en ny modell i tilknytting av en forslått endret budsjettprosess, oppfølging av budsjett og bruk av indikatorer, incitamenter osv. Anbefaling: En ny budsjettfordelingsmodell må ta utgangspunkt i endret prosesstenking Vurderinger og analyser i forhold til en ny modell må gjøres i henhold til prosessen Simuleringer må utvise om en ny modell er anvendbar, enkel, gjennomsiktig og forutsigbar 3.6 Kriterier som skal ligge til grunn for budsjettfordelingen Som angitt tidligere mener vi at bidrag fra de øvrige strategigrupper er en viktig premiss for føringer i en ny budsjettfordelingsmodell. Det krever dog tid og kapasitet til å kunne implementere konklusjoner og vedtak basert på gruppearbeidet i en ny budsjettfordelingsmodell. Gruppen er ikke enig om hvilke konkrete indikatorer og kostnadsdrivere skal benyttes i budsjettfordelingen og -oppfølging for 2010 Samtidig mener gruppen at innspill fra de øvrige strategigrupper kan tas høyde for i BUDSIM for 2010 og i budsjettoppfølgingen. Dette baseres på at det foreligger mye datamaterial som er egnet til simulering og analyse. Forst og fremst innen somatikk. Når det gjelder psykisk helsevern er det noe ulike synspunkter og praksis på hvordan aktiviteten defineres og telles og hvordan tjenester er organisert. Ny finansieringsmodell innenfor psykisk helsevern, som skal tas i bruk fra 2011, 7

8 har signalisert ulikheter i forhold til datamaterialet. Prosesser for å rydde opp i ulikheter kan også vi i Helse Nord-Trøndelag drar nytte av. Utfordringen innenfor psykisk helsevern men også for stabs-/støttefunksjoner - er å få på plass enkle og robuste (produktivitets)data på plass til oppfølgings- og analyseformål. Anbefaling: Strategigruppen økonomi anbefaler at det følgens et 2-delt opplegg i forhold til en ny budsjettfordelingsmodell: a) noen korrigeringsfaktorer som innarbeides i dagens BUDSIM for 2010-budsjett b) grundige vurderinger knyttet til en ny modell for 2011-budsjett og senere år basert på endret prosesstenkingen angitt i dette dokumentet (se også pkt. 3.5) 8

9 4. Budsjettoppfølging og sikring av måloppnåelse Ressursbruken oppstår som en konsekvens av at aktiviteter utføres. God kostnadskontroll er dermed det samme som god aktivitetskontroll. Planleggings- og koordineringsfunksjon av budsjett må få en større rolle for å kunne oppnå det. Planleggings- og koordineringsfunksjonen av budsjett er en aktiv og målrettet funksjon, som planlegger og koordinerer bruk av ressurser. Gjennom kommunikasjon av faglige, kvalitative, kapasitetsmessige og funksjonsmessige prioriteringer i henhold til strategiske mål gis et signal om hvilke krav og forventning som stilles på kryss av enheter. I etterkant av en budsjettprosess legges det opp til en produksjonsmåling som standard for forventet produksjon. Planleggings- og koordineringsfunksjon bidrar til at man setter fokus på kostnadseffektivitet. N.B. Helse Midt-Norge RHF er, eller burde være, en premissleverandør knyttet til funksjons- og aktivitetsfordelingen i region. Rapportutkast til Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene peker i den retning. Aktivitetsmål eller produksjonsmål er et uttrykk for resultatet av ressursbruken i en virksomhet. Ressursbruken organiseres ift aktiviteter, som til slutt synliggjøres i form av pasientbehandling og annen direkte eller indirekte virksomhet knyttet til pasientene i sykehuset. Ressursbruken foregår på laveste organisatoriske nivå. Derfor er det viktig at dersom vi skal lykkes med planleggings- og koordineringsfunksjon at lederne på nivå 3 og 4 tidlig blir delaktig i prosessen. Dette gir større forståelse av sammenhengen mellom drift og økonomistyring i alle ledd og vil skape økt involvering og engasjement i drifts- og budsjettoppfølging. I forhold til budsjettoppfølging og sikring av måloppnåelse er det viktig å identifisere, definere og ta i bruk konkrete og målbare aktivitets- eller produksjonsindikatorer med fokus på kostnadseffektivitet som gir lederne på alle nivå et godt beslutningsgrunnlag for (proaktiv)styring av sine virksomheter. Fokus alene på resultatmessig avvik mellom regnskap og budsjett bidrar ikke i tilstrekkelig grad til å finne årsaks-virkning sammenhenger knyttet til måloppnåelse. Anbefaling (1): En nedbryting av budsjettavvik i volum-, pris- og produktivitetsavvik vil kunne bidra til mer konkrete analyser og legge føringer for proaktiv styring. Mulige elementer knyttet til oppfølging av budsjett og handlingsplaner: - Avvik mellom regnskap og budsjett - Avvik mellom planlagt og faktisk aktivitet/produksjon - Avvik mellom forutsatt og faktisk kostnadsnivå - Avvik mellom forventet og faktisk produktivitet Rapportering skal skje på forskjellige nivå og kan ha forskjellig hyppighet. - Ukentlig på klinikknivå (innleie og eventuell aktivitet) - Månedlig på foretaks-, klinikk-, avdelings- og enhetsnivå (økonomi, aktivitet, bemanning, kvalitet og produktivitet) (Økonomi)rådgivere lager statusrapport med tydelige analyser av avvik, årsaks-virkning sammenhenger og konkrete forslag til tiltak. Lederne kommenterer statusrapport og beskriver gjennomføring av tiltak. 9

10 Anbefaling (2): Gruppen anbefaler å vurdere en ny modell for bruk av incitamenter. Modellen burde ha en reel kobling knyttet til økonomiske rammer og andre målsetninger for øvrig. Vi vil understreke at vi mener det er viktig at incitamenter også skal kunne gjelde lederne på nivå 3 og 4. Det er etter vår mening på disse nivåer at største effekten av stimulering til måloppnåelse kan oppnåes 10

11 5. Kostnadsdrivere og kostnadsanalyser Som angitt før er det aktiviteter som utløser ressursforbruk (kostnader), og at presis og relevant informasjon knyttet til aktivitet er viktig. En mulig målformulering i denne sammenhengen er at foretaket skal driftes slik at realkapitalen opprettholdes. Man kan også formulere det slik at implementering og operasjonalisering av strategi har som formål å skape mest mulig pasientrettet aktivitet med minst mulig ressurser. Det handler altså i stor grad om kostnadsutfordringer og kostnadseffektivitet. Det er 3 sentrale problemstillinger knyttet til det: 1. Gjøre optimale økonomiske beslutninger Strategisk: Gjøre de rette tingene (funksjonsfordeling, dimensjonering, kvalitet, kapasitet) Operativ: Gjør tingene rett (mål oppnåelse) Korrekte beslutning knyttet til dette punktet forutsetter riktig bruk av informasjon og innsikt i både økonomiske resonnementer og økonomiske modeller 2. Beslutningsrelevant informasjon. Fremtidens kostnadsstruktur må kunne påvirkes gjennom relevante aktivitetsanalyser Ukritisk bruk av historiske (regnskaps)data fører til skjevheter fordi man ikke har forståelse av at tallmaterialet endrer seg avhengig av hvilken type beslutningsinformasjon man står ovenfor. Innsikt i hvordan data bør bearbeides i forskjellige beslutningstilfeller er derfor viktig 3. Prestasjonsvurdering Hva skal måles? Hvordan skal man måle? Hva skal måleresultatene sammenlignes med? Målene alene har ingen betydning dersom disse ikke kan stilles opp mot en referanse (benchmarking) som gjør det mulig å vurdere prestasjoner Formålet med styringsdata bør være at måling motiverer og inspirerer, og dermed styrer handlinger (atferd). Gjennom måling av styringsdata kan det kommuniseres verdier, retninger og sammenhenger som gir rom for økt kunnskap og forståelse. Dette skal føre til nye tiltak som fører organisasjonen målrettet framover. Det krever dog i stor grad en samhandling og samordning av aktivitet slik at man dreier fokus fra å være historisk orientert til å bli proaktiv og framtidsrettet. Organisasjonen må derfor legge opp til handlinger som fører til en måloppnåelse i henhold til strategier. Bruk av riktige kostnadsdrivere og metodikken og tankegangen bak disse kan bidra til å oppfylle denne forutsetning. Kostnadsdrivere: - har som formål å forbedre beslutningsgrunnlaget (påvirkbare gjennom beslutninger) - bør være mest mulig uavhengige av hverandre - må være målbare, både samlet og for hvert enkelt objekt - må oppfattes som fornuftige indikatorer (enkel, tydelig og fokus på årsak-virkning sammenhengen) Mål på produktivitet og effektivitet er interessante fordi de sier noe om forholdet mellom faktisk og mulig ressursutnyttelse. Men dette krever kunnskap om hva som er mulig. Fellestrekk for tjenesteproduksjon er problemene med å kvantifisere (måle) de tjenestene som blir utført. Kvantifiseringen er imidlertid en forutsetning for å kunne lage aktivitetsbaserte 11

12 styringssystemer. Dette betyr styringssystemer som legger vekt på å motivere og kontrollere sammenhengene mellom bruken av ressurser og det man får igjen for ressursbruken. De strategiske valgene i de andre strategigruppene legger premisser for blant annet hvilke type pasientbehandling utføres, hvilket aktivitetsnivå er ønskelig og hva dette betyr for ressursbruken. Gjennom en endret budsjettfordelingsmodell må disse parametere kunne benyttes til fordeling av rammer til klinikkene. Kostnadsanalyser må primært rettes mot (kostnads)effektivitetsanalyser og omfatte analyser knyttet til ressursbruk, aktivitet og kostnader Mulige kostnadsdrivere: - Antall liggedøgn - Antall DRG-poeng - Gjennomsnittlig liggetid - Antall polikliniske behandlinger - Antall utnyttede timer operasjonsstuer - Antall utskrevne pasienter (psykiatri) - Antall oppholdsdøgn (psykiatri) - Antall (direkte/indirekte) tiltak (BUP) - Antall labprøver /rekvisisjoner - Antall røntgen undersøkelser - Antall måltider - Antall kvm areal - Antall ansatte - Utstyrsbehov - Kurs og opplæring - Aktivitet utover marginalnivå - Etc. 12

13 6. Utstyrsinvesteringer Investeringsbehov må i størst mulig grad ses i sammenheng med drift. Et investeringsbudsjett burde derfor ta høyde for de faglige prioriteringer som blant annet ligger til grunn for et driftsbudsjett. Investeringsbehov kan inndeles i følgende kategorier: 1. HMS pålegg (sikkerhet etc.) 2. Risiko for produksjonsstopp 3. Lønnsomhet 4. Kvalitet 5. Samordning i HF eller/og region Anbefaling: Prosess som i dag med klinikkvise prosesser innen gitte tidsfrister. I tillegg foreslås en mer omfattende standardisering av prosessen basert på kategorisering (jfr overstående momenter), dokumentert for hver klinikk. Kvalitetssikres ved at det foreligger: en komplett utstyrsoversikt oversikt over behov for nytt utstyr - pga utrangert utstyr - nye medisinske metoder - bedre tilgjengelig utstyr MTU-ansvarlig legger frem objektive vurderinger av status i forhold til utstyr og nye anskaffelser (eventuell komplettert med økonomisk analyse) Prioritert investeringsoversikt Klinikkenes investeringsplaner tas opp i foretaksledelsen, klinikkene legger fram problemstillinger som ikke kan løses/bør løses i samarbeid mellom klinikkene. En mulig tilnærming kan være å bruke gjenanskaffelsesverdien av dagens utstyr som nøkkel til fordeling av investeringsrammer, enten på foretaks-/klinikknivå som per i dag eller basert på en samlet(prioritert) behovsvurdering. 13

14 7. Arealplaner Utgangspunkt: Styret for HNT har i møte i sak 17/09 LBT i pkt 2 bedt om at det blir utarbeidet egne utviklingsplaner for sykehusanleggene i Namsos og Levanger. Dagens situasjon: Sykehusareal har lang levetid og behovet for tilpassing av areal til nye behandlingsformer og teknologi er stor. En gjennomgang av utviklingsplan for areal i Helse Nord-Trøndelag viser at bygge tidspunkt spenner seg fra 1967 til 2006, nesten 40 år. Dette innebærer stor spredning i byggeskikk, bygningsstruktur og ulik teknisk kapasitet i byggene. Dette vil utgjøre rammer og begrensinger i fleksibilitet når en skal tilpasse areal til utvikling i teknologi, pasientbehandling og individuelle ønsker. Utfordringer knytet til arealbruk ligger i å dreie dagens utnyttelse og bruk av areal over til en fornuftig, hensiktsmessig og (kostnads-)effektiv disponering i et langsiktig og strategisk perspektiv. En helhetlig tilnærming er dessuten viktig slik at man kommer fram til rasjonelle og effektive løsninger for den totale sykehusdriften. Det er diverse momenter som det må tas hensyn til i forhold til en arealmessig utviklingsplan i Helse Nord-Trøndelag: A. Planer Ingen av nåværende planer peker på arealbruk med henhold til arealeffektivitet eller nåværende utfordringer i ordinær drift knyttet til areal. B. Status for arealvurdering/-bruk i HNT Nye krav til arealutvikling, arealbruk per aktivitet, Multiconsult analysen (foreligger okt 09) C. LTB-fokus D. Det nye HNT Økonomiske rammer (avskrivningsnivå), arealdekning, funksjonsområder, befolkningsgrunnlag, samhandlingsreformen, verdibevaring av eksisterende areal E. Utviklingsprosjekter i HNT Redusere gapet mellom nåværende HNT og det nye HNT. Anbefaling: Utarbeiding av en arealmessig utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag, er et omfattende og stort arbeid. Designe en annen og mer fornuftig, hensiktmessig og (kostnads-)effektiv arealmessig løsning i et langsiktig, helhetlig perspektiv krever mye kapasitet, kunnskap og kompetanse. Det foreslås at arbeidet inndeles i en strategi/analysedel og arealplandel for tidsrommet fram til 2016 (og eventuell lenger i tid). Det er ønskelig med å hente inn ekstern kapasitet og bistand. 14

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M.

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M. Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram Elin M. Skei Skien, 4.11.2011 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13 Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg Nasjonalt topplederprogram Mona Grindrud 03.04.13 Bakgrunn og problemstilling: Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009.

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Nasjonalt topplederprogram Aina Merethe Løhre Stavanger, høst 2015 En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje.

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje. Sak 27/2015: Revidert versjon av «Roller og ansvar for Tjenesterådet» Sammendrag Notatet er oppdatert på bakgrunn av innspill fra forrige Tjenesteråd. Det er gjort flere mindre endringer i teksten, med

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 1 Innledning... 13 1.1 Den komplekse helsetjenesten... 13 1.2 Det samfunnsøkonomiske perspektivet... 16 1.3 Det bedriftsøkonomiske perspektivet... 17 1.4 Oppsummering... 19 2 Fra forvaltningsorgan

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Styring. Ledelse og struktur

Styring. Ledelse og struktur Styring. Ledelse og struktur Deltagere på topplederprogrammet fra HMN 210109 Forebygge Omsorg Helbrede Lindre Verdier: rygghet Respekt Kvalitet 1 Stortinget Lovgivende nivå Øverste politiske nivå Nasjonal

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Styrings- og eierskapsmodeller for spesialisthelsetjenesten

Styrings- og eierskapsmodeller for spesialisthelsetjenesten Styrings- og eierskapsmodeller for spesialisthelsetjenesten NSH helseøkonomi 5 des 2016 Jon Magnussen Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden Om å holde tunga rett i munnen Helseforetaksmodellen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Metodikk for systematisk strategiarbeid hvordan lage strategier lokalt.

Metodikk for systematisk strategiarbeid hvordan lage strategier lokalt. Metodikk for systematisk strategiarbeid hvordan lage strategier lokalt. BFI lederdager, 19.10.2016 Aina Merethe Løhre, Avdelingssjef, Helse Stavanger HF 1 Hvorfor? For å prioritere? For å planlegge. Hva

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Vedlegg 2 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammene for administrerende direktør sitt arbeid og omhandler ansvar, oppgaver,

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Høringssvar på pasientorientert organisering

Høringssvar på pasientorientert organisering Høringssvar på pasientorientert organisering Fra IKT-sjef Per Olav Skjesol Dette innspillet er fra IKT-sjef og ikke et innspill fra IT-anvendelse. Forslaget er å etablere virksomhetsutvikling som et eget

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Odd Søreide Fagdirektør, Helse Vest RHF NSH Jubilieumskonferanse, Haugesund 5. sept. 2007 Helse Sør-Øst nokre fakta 56 % av statlege overføringar

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 25. august 2010 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2010/445/012 Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Økonomistyring

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest.

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest. Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest.no 1 Innhold 1. Overordna styringsmål 2. Delmål 3. Kritiske

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Fra Strategi til handling. "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons.

Fra Strategi til handling. Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Fra Strategi til handling "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. genda: va må til for å lykkes med implementering av styringssystemer

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør Porteføljestyring i Helse Sør-Øst Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør 1 Tema Kort om Helse Sør-Øst Helse

Detaljer