Helse Nord-Trøndelag HF. Strategi Strategigruppe Økonomi/Finans og Arealplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Nord-Trøndelag HF. Strategi 2016. Strategigruppe Økonomi/Finans og Arealplaner"

Transkript

1 Helse Nord-Trøndelag HF Strategi 2016 Strategigruppe Økonomi/Finans og Arealplaner Levanger, 5. oktober 2009

2 Innhold 1. Bakgrunn Overordnet strategi Mandat for arbeid i strategigruppe økonomi/finans og arealplaner Sammensetning av gruppen 3 2. Sammendrag 4 3. Utvikling av en ny modell for budsjettfordeling internt i HNT Vurdering av nå-situasjon Ønsket situasjon BUDSIM-modell Endret budsjettprosess Ny budsjettfordelingsmodell Kriterier som skal ligge til grunn for budsjettfordelingen 7 4. Budsjettoppfølging og sikring av måloppnåelse 9 5. Kostnadsdrivere og kostnadsanalyser Investeringer Arealplaner 14 Vedlegg: - utkast til en mulig aktivitetsbasert tilnærming som inngang(analyse) til en endret budsjettprosess - forslag (basert på psykiatrisk klinikk) til gjennomgang av aktiviteter og estimerte kostnader per klinikk 2

3 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet strategi Helse Nord-Trøndelags strategiplan Strategi 2016 skal peke ut endringer som må gjøres for å gi gode sykehustjenester til befolkningen også i tiden framover. Kostnadseffektivt sykehustilbud til befolkningen Høy kvalitet Attraktivt for fagfolk 1.2 Mandat for arbeid i strategigruppe økonomi/finans og arealplaner: Utvikle en ny modell for budsjettfordeling internt i Helse Nord-Trøndelag Foreslå opplegg for oppfølgingsmåter av budsjett og handlingsplaner for å sikre realisering av mål Identifisere kostnadsdrivere og komme med forslag til hvordan kostnadsanalyser kan utvikles i Helse Nord-Trøndelag Foreslå arealmessig utviklingsplan for sykehuset Levanger og sykehuset Namsos 1.3 Sammensetning av gruppen: Wenche Dehli, leder Hans Hallan Siri Gartland Bjørn Arnesen Tormod Gilberg Torbjørn Eliasson Huub Jonkers (sekretær) 3

4 2. Sammendrag Dagens budsjettfordelingsmodell, basert på historiske rammer og oppnådde økonomiske resultater, er i for lite grad koblet mot strategiske mål og faglige, kvalitative, kapasitetsmessige og funksjonsmessig prioriteringer. Operasjonalisering av strategiske mål er fraværende i dagens budsjettfordeling og dermed blir styring i forhold til måloppnåelse vanskelig. Fravær av sammenheng mellom mål og prioriteringer er en av årsakene til at dagens budsjettprosess er for lite koordinert og planlagt. Endret prosesstenkning, der koordinering, kommunikasjon og planlegging på tvers av enheter er de mest elementære byggesteiner, er nødvendig for å kunne operasjonalisere mål og prioriteringer og konkretisere disse i en ny budsjettfordelingsmodell. En ny budsjettfordelingsmodell må i tillegg bygge på elementene produksjon/aktivitet, kapasitet og dimensjonering som resultatene av en koordinert budsjettprosess og kriterier for fordeling. Samme kriterier ønskes benyttet i budsjettoppfølging slik at det kan lages indikatorer som bidrar til å sikre måloppnåelse relatert til strategi og prioriteringer. Investeringsbehov og investeringsrammer må i størst mulig grad ses i sammenheng med drift. Et investeringsbudsjett burde derfor ta høyde for de faglige prioriteringer som blant annet ligger til grunn for et driftsbudsjett. Investeringsplanlegging følger en standardisert prosess. Arealmessig setter en stor spredning i byggeskikk, bygningsstruktur og ulik teknisk kapasitet rammer og begrensinger i fleksibilitet når en skal tilpasse og utnytte areal mer fornuftig, hensiktsmessig og (kostnads)effektiv basert på strategiske valg. Strategigruppen økonomi mener at nedsetting av de 5 strategigrupper bærer preg av ad-hoc utvalg der spesielt den gitte tidsramme gjør en nødvendig og fullverdig prosessgjennomgang vanskelig. For økonomigruppa sin del fører dette mer til en metodisk tilnærming enn til konkrete forslag i forhold til mandatet. Dessuten er det ikke konsensus i gruppen i forhold til hvilke indikatorer eller kostnadsdrivere kan benyttes i budsjettfordelingen og budsjettoppfølging. Vi er kritisk til at en eventuell endring i avdelingens økonomiske ramme for 2010 fører til for lite tid for omstilling og at beslutningsgrunnlaget for en budsjettfordeling håndteres uten tilstrekkelige, sammenlignbare ressursanalyser. Dette er mulig å fange opp i tilstrekkelig grad for budsjettprosessen 2011 og framover, dersom denne (nye) budsjettprosessen starter tidlig i Vi anbefaler derfor en midlertidig justeringsmodell for 2010, og ber om noe mer tid for å vurdere en ny budsjettmodell for

5 3. Utvikling av en ny modell for budsjettfordeling internt i HNT 3.1 Vurdering av nå-situasjon Budsjettfordelingen basert på historiske rammer og oppnådde økonomiske resultater er ikke godt nok, sett i lys at et styringsperspektiv fordi: a) systematiske skjevheter mellom klinikker, funksjoner og områder videreføres b) nødvendige prioriteringer skjules c) innsikt og koordinering mellom klinikker, funksjoner og fagområder er fraværende d) aktivitets-, kapasitets-, og ressursplanlegging ikke er et resultat av budsjettfordelingen, men en følge av prisjusterte historiske økonomiske rammer e) det er ingen direkte relasjon til målbare indikatorer f) den har upresise og for lite konkrete og målbare tiltak g) den er vanskelig i forhold til oppfølging og sikring av realisering av mål h) den har for lite incitamenter som stimulerer måloppnåelse, omstilling og utvikling i) den har ikke en reel kobling mot investeringsbudsjett Dagens modell er forholdsvis enkel, men ikke i tilstrekkelig grad gjennomsiktig i og med at største delen av budsjett fordeles etter historiske rammer. I dagens modell er det ikke i tilstrekkelig grad lagt koblinger mot strategiske mål, faglige, kvalitative, kapasitetsmessige og funksjonsmessige prioriteringer og de aktiviteter som skal utføres for å oppnå de (langsiktige) fastsatte målene. Dagens lederkontrakter prøver å fange opp noe av disse ulemper, men blir laget etter budsjett og budsjettprosessen er ferdig og blir ikke benyttet som evaluering eller input i en ny budsjettprosess. Dagens incitament er relatert til en større eller mindre disponering av neste års investeringsramme. I praksis gir det for lite stimuli for måloppnåelse av driftsbudsjett, særlig for lederne på nivå 3 og Ønsket situasjon a) Faglige prioriteringer er grunnlaget for økonomiske beslutninger b) Muligheter for operasjonalisering av strategiske mål gjennom ressursfordelingen c) Foretakets ressurser skal utnyttes optimalt slik at pasientene gis et best mulig tilbud d) Beslutninger i forhold til strategi og resultatmål fører til ressursmessige konsekvenser e) Målbare parametere som gir muligheter til å følge utviklingen knyttet til aktivitet og ressursbruk (f eks aktivitetstall og bemanningstall i tillegg til kronebeløp) f) Ledere på alle nivå er involvert i budsjettarbeid og ser driftsstyring som den viktigste premiss for økonomistyring g) Årsplan(er) og langtidsplaner avspeiles i årsbudsjett og langtidsbudsjett h) Investeringsbudsjett må ha sammenheng med driftsbudsjett i) Enkel, gjennomsiktig og forutsigbar modell j) Muligheter for incitamenter som stimulerer måloppnåelse k) Foretakets driftsresultat skal minimum være i balanse for å sikre handlefrihet Budsjettfordelingsmodellen skal bidra til at overordnede strategier blir operasjonalisert. For å kunne gjøre dette er det behov for strategiske analyser for å se på sammenhengen mellom strategiske mål, forventede resultater og ressurser. 5

6 Rapportutkast fra Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene peker på en del vesentlige elementer knyttet til budsjettprosesser: - viktig med videreutvikling av strategiske planer som grunnlag for langtids- og årsbudsjett - viktig med standardiserte rutiner for arbeid med strategiske planer, budsjett og driftsoppfølging i de enkelte klinikkene som sikrer tidlig og tilstrekkelig involvering av budsjettansvarlige ledere på alle nivå og øvrige medarbeidere - viktig med analyser og benchmarkinger som viser sammenhenger mellom aktivitet og ressursbruk i avdelinger og klinikker som grunnlag for fastsetting av budsjettrammer Når disse elementer i Riksrevisjonens rapport kombineres med den ønskelige situasjon i Helse Nord-Trøndelag er nøkkelordene standardisering, koordinering og kommunikasjon. I mye større grad må strategiske planer og målsetninger bli gjenstand for en koordinert beslutningsprosess knyttet til faglige, kvalitative, kapasitetsmessige og funksjonsmessige prioriteringer og sammenhenger disse har på tvers av fagområder og støttetjenester. 3.3 BUDSIM-modell Den såkalte BUDSIM-modellen er den budsjettfordelingsmodellen som er i bruk i HNT per i dag. Den tar utgangspunkt i budsjett for inneværende år og justerer blant annet for prisindeks, nye aktiviteter i neste års budsjett og tiltak som gjør at man møter budsjettrammen og resultatkrav. Fordelingen er i hovedsak basert på historiske data og fungerer bra på overordnet nivå, det vil si på foretaksnivå. Vurderinger og analyser knyttet til en ny budsjettfordelingsmodell vil kunne si noe om og på hvilken måte dagens BUDSIM-modellen skal videreføres. 3.4 Endret budsjettprosess Som angitt ovenfor er det ulemper med dagens budsjettfordelingsmodell som vi ønsker å gjøre noe med. En betydelig del av ulempene med dagens modell kan tilskrives at selve budsjettprosessen innholdsmessig ikke bidrar godt nok til å komme over i en ønsket situasjon, som angitt under pkt Som vi skal redegjøre for senere må planleggings- og koordineringsfunksjon i budsjettprosessen forbedres eller/og legges mer vekt på enn det man gjør i dag. Denne interne samhandlingen som man kan kalle det, er viktig og bør også omfatte ledernivå 3 og 4 for å oppnå en tilstrekkelig grad av involvering av alle ledd i budsjettprosessen og driftsoppfølging i etterkant. Dessuten er det viktig at prosessen er ensartet, også på ledernivå 3 og 4. I tillegg mener vi at strategiarbeidet på den måten som er gjennomført nå i høst i en eller annen form må fortsettes med i en tidlig fase av budsjettprosessen eller foran den. Anbefaling: Planleggings- og koordineringsfunksjon (intern samhandling) i budsjettprosessen skal legges mer vekt på Budsjettprosessen må være ensartet og involvere alle organisatoriske nivå Budsjettprosessen omfatter 3 hovedfaser: 1. Strategi-/analyse delen (februar - mars) 2. Koblinger mot langtidsbudsjettprosessen i region (april juni) 3. Intern budsjettfordeling/budsjettarbeid (august november) a) Foreløpig budsjettfordeling b) Endelig budsjettfordeling (etter statsbudsjett og vedtak RHF) 6

7 3.5 Ny budsjettfordelingsmodell Konkret ser vi for oss at ny budsjettfordelingsmodell søker tilknytting til analyser de øvrige strategigrupper arbeider med og som antas ivaretar de formulerte og vedtatte strategiske målsetninger. Det vil si at man i budsjettfordelingen tar høyde for: - Funksjonselementer (aktiviteter og aktivitetsmodeller som inntektsberegnes) - Kapasitetselementer - Bemanningselementer (dimensjonering og ressursbruk som kostnadsberegnes) I utgangspunkt benyttes denne inndelingen for kliniske enheter. Infrastrukturfunksjoner (stab/støtte- og fellestjenester) beskrives og kostnadsberegnes. Aktivitetsnivå i infrastrukturfunksjoner skal gjenspeile de ønskede eller nødvendige leveranser basert på aktivitet og aktivitetsmodeller i de kliniske enheter. Denne produktivitetstankegangen må dog ta høyde for faglige og økonomiske analyser med henhold til behov og kostnader for helsetilbudet ved ett eller begge sykehus, og behov og kostnader knyttet til beredskapsordningen. Inntekts- og kostnadsberegninger på HF-nivå avsettes mot den totale rammetildelingen fra vår eier. Dersom det oppstår avvik i forhold til rammetildelingen og resultatkrav gjøres vurderinger i forhold til helsefaglige prioriteringer slik at totale fordelingen i foretaket er i samsvar med rammetildelingen og resultatkrav. I denne del av prosessen hvor målet er å redusere aktivitet/kostnader, må en følge en fastsatt prosess med gitte elementer, og slik at det fremstår som en kvalitetssikret og vel dokumentert beslutning. Det er viktig at det tidlig i 2010 gjøres vurderinger og analyser i forhold til en ny modell som man ønsker å ta i bruk i 2011-budsjettprosessen og framover. I tillegg er det ønskelig med simuleringer som skal gi svar på anvendbarheten av en ny modell i tilknytting av en forslått endret budsjettprosess, oppfølging av budsjett og bruk av indikatorer, incitamenter osv. Anbefaling: En ny budsjettfordelingsmodell må ta utgangspunkt i endret prosesstenking Vurderinger og analyser i forhold til en ny modell må gjøres i henhold til prosessen Simuleringer må utvise om en ny modell er anvendbar, enkel, gjennomsiktig og forutsigbar 3.6 Kriterier som skal ligge til grunn for budsjettfordelingen Som angitt tidligere mener vi at bidrag fra de øvrige strategigrupper er en viktig premiss for føringer i en ny budsjettfordelingsmodell. Det krever dog tid og kapasitet til å kunne implementere konklusjoner og vedtak basert på gruppearbeidet i en ny budsjettfordelingsmodell. Gruppen er ikke enig om hvilke konkrete indikatorer og kostnadsdrivere skal benyttes i budsjettfordelingen og -oppfølging for 2010 Samtidig mener gruppen at innspill fra de øvrige strategigrupper kan tas høyde for i BUDSIM for 2010 og i budsjettoppfølgingen. Dette baseres på at det foreligger mye datamaterial som er egnet til simulering og analyse. Forst og fremst innen somatikk. Når det gjelder psykisk helsevern er det noe ulike synspunkter og praksis på hvordan aktiviteten defineres og telles og hvordan tjenester er organisert. Ny finansieringsmodell innenfor psykisk helsevern, som skal tas i bruk fra 2011, 7

8 har signalisert ulikheter i forhold til datamaterialet. Prosesser for å rydde opp i ulikheter kan også vi i Helse Nord-Trøndelag drar nytte av. Utfordringen innenfor psykisk helsevern men også for stabs-/støttefunksjoner - er å få på plass enkle og robuste (produktivitets)data på plass til oppfølgings- og analyseformål. Anbefaling: Strategigruppen økonomi anbefaler at det følgens et 2-delt opplegg i forhold til en ny budsjettfordelingsmodell: a) noen korrigeringsfaktorer som innarbeides i dagens BUDSIM for 2010-budsjett b) grundige vurderinger knyttet til en ny modell for 2011-budsjett og senere år basert på endret prosesstenkingen angitt i dette dokumentet (se også pkt. 3.5) 8

9 4. Budsjettoppfølging og sikring av måloppnåelse Ressursbruken oppstår som en konsekvens av at aktiviteter utføres. God kostnadskontroll er dermed det samme som god aktivitetskontroll. Planleggings- og koordineringsfunksjon av budsjett må få en større rolle for å kunne oppnå det. Planleggings- og koordineringsfunksjonen av budsjett er en aktiv og målrettet funksjon, som planlegger og koordinerer bruk av ressurser. Gjennom kommunikasjon av faglige, kvalitative, kapasitetsmessige og funksjonsmessige prioriteringer i henhold til strategiske mål gis et signal om hvilke krav og forventning som stilles på kryss av enheter. I etterkant av en budsjettprosess legges det opp til en produksjonsmåling som standard for forventet produksjon. Planleggings- og koordineringsfunksjon bidrar til at man setter fokus på kostnadseffektivitet. N.B. Helse Midt-Norge RHF er, eller burde være, en premissleverandør knyttet til funksjons- og aktivitetsfordelingen i region. Rapportutkast til Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene peker i den retning. Aktivitetsmål eller produksjonsmål er et uttrykk for resultatet av ressursbruken i en virksomhet. Ressursbruken organiseres ift aktiviteter, som til slutt synliggjøres i form av pasientbehandling og annen direkte eller indirekte virksomhet knyttet til pasientene i sykehuset. Ressursbruken foregår på laveste organisatoriske nivå. Derfor er det viktig at dersom vi skal lykkes med planleggings- og koordineringsfunksjon at lederne på nivå 3 og 4 tidlig blir delaktig i prosessen. Dette gir større forståelse av sammenhengen mellom drift og økonomistyring i alle ledd og vil skape økt involvering og engasjement i drifts- og budsjettoppfølging. I forhold til budsjettoppfølging og sikring av måloppnåelse er det viktig å identifisere, definere og ta i bruk konkrete og målbare aktivitets- eller produksjonsindikatorer med fokus på kostnadseffektivitet som gir lederne på alle nivå et godt beslutningsgrunnlag for (proaktiv)styring av sine virksomheter. Fokus alene på resultatmessig avvik mellom regnskap og budsjett bidrar ikke i tilstrekkelig grad til å finne årsaks-virkning sammenhenger knyttet til måloppnåelse. Anbefaling (1): En nedbryting av budsjettavvik i volum-, pris- og produktivitetsavvik vil kunne bidra til mer konkrete analyser og legge føringer for proaktiv styring. Mulige elementer knyttet til oppfølging av budsjett og handlingsplaner: - Avvik mellom regnskap og budsjett - Avvik mellom planlagt og faktisk aktivitet/produksjon - Avvik mellom forutsatt og faktisk kostnadsnivå - Avvik mellom forventet og faktisk produktivitet Rapportering skal skje på forskjellige nivå og kan ha forskjellig hyppighet. - Ukentlig på klinikknivå (innleie og eventuell aktivitet) - Månedlig på foretaks-, klinikk-, avdelings- og enhetsnivå (økonomi, aktivitet, bemanning, kvalitet og produktivitet) (Økonomi)rådgivere lager statusrapport med tydelige analyser av avvik, årsaks-virkning sammenhenger og konkrete forslag til tiltak. Lederne kommenterer statusrapport og beskriver gjennomføring av tiltak. 9

10 Anbefaling (2): Gruppen anbefaler å vurdere en ny modell for bruk av incitamenter. Modellen burde ha en reel kobling knyttet til økonomiske rammer og andre målsetninger for øvrig. Vi vil understreke at vi mener det er viktig at incitamenter også skal kunne gjelde lederne på nivå 3 og 4. Det er etter vår mening på disse nivåer at største effekten av stimulering til måloppnåelse kan oppnåes 10

11 5. Kostnadsdrivere og kostnadsanalyser Som angitt før er det aktiviteter som utløser ressursforbruk (kostnader), og at presis og relevant informasjon knyttet til aktivitet er viktig. En mulig målformulering i denne sammenhengen er at foretaket skal driftes slik at realkapitalen opprettholdes. Man kan også formulere det slik at implementering og operasjonalisering av strategi har som formål å skape mest mulig pasientrettet aktivitet med minst mulig ressurser. Det handler altså i stor grad om kostnadsutfordringer og kostnadseffektivitet. Det er 3 sentrale problemstillinger knyttet til det: 1. Gjøre optimale økonomiske beslutninger Strategisk: Gjøre de rette tingene (funksjonsfordeling, dimensjonering, kvalitet, kapasitet) Operativ: Gjør tingene rett (mål oppnåelse) Korrekte beslutning knyttet til dette punktet forutsetter riktig bruk av informasjon og innsikt i både økonomiske resonnementer og økonomiske modeller 2. Beslutningsrelevant informasjon. Fremtidens kostnadsstruktur må kunne påvirkes gjennom relevante aktivitetsanalyser Ukritisk bruk av historiske (regnskaps)data fører til skjevheter fordi man ikke har forståelse av at tallmaterialet endrer seg avhengig av hvilken type beslutningsinformasjon man står ovenfor. Innsikt i hvordan data bør bearbeides i forskjellige beslutningstilfeller er derfor viktig 3. Prestasjonsvurdering Hva skal måles? Hvordan skal man måle? Hva skal måleresultatene sammenlignes med? Målene alene har ingen betydning dersom disse ikke kan stilles opp mot en referanse (benchmarking) som gjør det mulig å vurdere prestasjoner Formålet med styringsdata bør være at måling motiverer og inspirerer, og dermed styrer handlinger (atferd). Gjennom måling av styringsdata kan det kommuniseres verdier, retninger og sammenhenger som gir rom for økt kunnskap og forståelse. Dette skal føre til nye tiltak som fører organisasjonen målrettet framover. Det krever dog i stor grad en samhandling og samordning av aktivitet slik at man dreier fokus fra å være historisk orientert til å bli proaktiv og framtidsrettet. Organisasjonen må derfor legge opp til handlinger som fører til en måloppnåelse i henhold til strategier. Bruk av riktige kostnadsdrivere og metodikken og tankegangen bak disse kan bidra til å oppfylle denne forutsetning. Kostnadsdrivere: - har som formål å forbedre beslutningsgrunnlaget (påvirkbare gjennom beslutninger) - bør være mest mulig uavhengige av hverandre - må være målbare, både samlet og for hvert enkelt objekt - må oppfattes som fornuftige indikatorer (enkel, tydelig og fokus på årsak-virkning sammenhengen) Mål på produktivitet og effektivitet er interessante fordi de sier noe om forholdet mellom faktisk og mulig ressursutnyttelse. Men dette krever kunnskap om hva som er mulig. Fellestrekk for tjenesteproduksjon er problemene med å kvantifisere (måle) de tjenestene som blir utført. Kvantifiseringen er imidlertid en forutsetning for å kunne lage aktivitetsbaserte 11

12 styringssystemer. Dette betyr styringssystemer som legger vekt på å motivere og kontrollere sammenhengene mellom bruken av ressurser og det man får igjen for ressursbruken. De strategiske valgene i de andre strategigruppene legger premisser for blant annet hvilke type pasientbehandling utføres, hvilket aktivitetsnivå er ønskelig og hva dette betyr for ressursbruken. Gjennom en endret budsjettfordelingsmodell må disse parametere kunne benyttes til fordeling av rammer til klinikkene. Kostnadsanalyser må primært rettes mot (kostnads)effektivitetsanalyser og omfatte analyser knyttet til ressursbruk, aktivitet og kostnader Mulige kostnadsdrivere: - Antall liggedøgn - Antall DRG-poeng - Gjennomsnittlig liggetid - Antall polikliniske behandlinger - Antall utnyttede timer operasjonsstuer - Antall utskrevne pasienter (psykiatri) - Antall oppholdsdøgn (psykiatri) - Antall (direkte/indirekte) tiltak (BUP) - Antall labprøver /rekvisisjoner - Antall røntgen undersøkelser - Antall måltider - Antall kvm areal - Antall ansatte - Utstyrsbehov - Kurs og opplæring - Aktivitet utover marginalnivå - Etc. 12

13 6. Utstyrsinvesteringer Investeringsbehov må i størst mulig grad ses i sammenheng med drift. Et investeringsbudsjett burde derfor ta høyde for de faglige prioriteringer som blant annet ligger til grunn for et driftsbudsjett. Investeringsbehov kan inndeles i følgende kategorier: 1. HMS pålegg (sikkerhet etc.) 2. Risiko for produksjonsstopp 3. Lønnsomhet 4. Kvalitet 5. Samordning i HF eller/og region Anbefaling: Prosess som i dag med klinikkvise prosesser innen gitte tidsfrister. I tillegg foreslås en mer omfattende standardisering av prosessen basert på kategorisering (jfr overstående momenter), dokumentert for hver klinikk. Kvalitetssikres ved at det foreligger: en komplett utstyrsoversikt oversikt over behov for nytt utstyr - pga utrangert utstyr - nye medisinske metoder - bedre tilgjengelig utstyr MTU-ansvarlig legger frem objektive vurderinger av status i forhold til utstyr og nye anskaffelser (eventuell komplettert med økonomisk analyse) Prioritert investeringsoversikt Klinikkenes investeringsplaner tas opp i foretaksledelsen, klinikkene legger fram problemstillinger som ikke kan løses/bør løses i samarbeid mellom klinikkene. En mulig tilnærming kan være å bruke gjenanskaffelsesverdien av dagens utstyr som nøkkel til fordeling av investeringsrammer, enten på foretaks-/klinikknivå som per i dag eller basert på en samlet(prioritert) behovsvurdering. 13

14 7. Arealplaner Utgangspunkt: Styret for HNT har i møte i sak 17/09 LBT i pkt 2 bedt om at det blir utarbeidet egne utviklingsplaner for sykehusanleggene i Namsos og Levanger. Dagens situasjon: Sykehusareal har lang levetid og behovet for tilpassing av areal til nye behandlingsformer og teknologi er stor. En gjennomgang av utviklingsplan for areal i Helse Nord-Trøndelag viser at bygge tidspunkt spenner seg fra 1967 til 2006, nesten 40 år. Dette innebærer stor spredning i byggeskikk, bygningsstruktur og ulik teknisk kapasitet i byggene. Dette vil utgjøre rammer og begrensinger i fleksibilitet når en skal tilpasse areal til utvikling i teknologi, pasientbehandling og individuelle ønsker. Utfordringer knytet til arealbruk ligger i å dreie dagens utnyttelse og bruk av areal over til en fornuftig, hensiktsmessig og (kostnads-)effektiv disponering i et langsiktig og strategisk perspektiv. En helhetlig tilnærming er dessuten viktig slik at man kommer fram til rasjonelle og effektive løsninger for den totale sykehusdriften. Det er diverse momenter som det må tas hensyn til i forhold til en arealmessig utviklingsplan i Helse Nord-Trøndelag: A. Planer Ingen av nåværende planer peker på arealbruk med henhold til arealeffektivitet eller nåværende utfordringer i ordinær drift knyttet til areal. B. Status for arealvurdering/-bruk i HNT Nye krav til arealutvikling, arealbruk per aktivitet, Multiconsult analysen (foreligger okt 09) C. LTB-fokus D. Det nye HNT Økonomiske rammer (avskrivningsnivå), arealdekning, funksjonsområder, befolkningsgrunnlag, samhandlingsreformen, verdibevaring av eksisterende areal E. Utviklingsprosjekter i HNT Redusere gapet mellom nåværende HNT og det nye HNT. Anbefaling: Utarbeiding av en arealmessig utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag, er et omfattende og stort arbeid. Designe en annen og mer fornuftig, hensiktmessig og (kostnads-)effektiv arealmessig løsning i et langsiktig, helhetlig perspektiv krever mye kapasitet, kunnskap og kompetanse. Det foreslås at arbeidet inndeles i en strategi/analysedel og arealplandel for tidsrommet fram til 2016 (og eventuell lenger i tid). Det er ønskelig med å hente inn ekstern kapasitet og bistand. 14

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Nasjonalt topplederprogram Grethe Andersen Tromsø, 2. april 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M.

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M. Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram Elin M. Skei Skien, 4.11.2011 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Nasjonalt topplederprogram Aina Merethe Løhre Stavanger, høst 2015 En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13 Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg Nasjonalt topplederprogram Mona Grindrud 03.04.13 Bakgrunn og problemstilling: Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009.

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 071-2017 BUDSJETTPROSESS 2018 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 8. november 2017 Gro

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge En oppsummering av sluttrapport Oktober 2008 Finansieringsmodell Helse Midt-Norge Tatt i bruk for somatisk sektor i 2008 Skal tas i bruk for psykisk helse

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Utgangspunkt inntektsfordeling 2011 Overordnet behov for omstilling i henhold til LTB 2011 2016 Alle HF-ene

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 20. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 Saksbehandler: VAD Medisin og helsefag Vedlegg: SAK 60/2010 STRATEGISK HOVEDPLAN FOR VIDERE UTVIKLING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Formål: Regional strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge skal bidra til at; RHF ivaretar sørge-for-ansvaret HF-ene ivaretar det lovpålagte

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.03.2017 Saksbehandler Birgitte Langedrag Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 24.03.2017 Sak nr 033-2017 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Status for arbeidet med Utviklingsplan

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 1 Innledning... 13 1.1 Den komplekse helsetjenesten... 13 1.2 Det samfunnsøkonomiske perspektivet... 16 1.3 Det bedriftsøkonomiske perspektivet... 17 1.4 Oppsummering... 19 2 Fra forvaltningsorgan

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport fra HMN RHF - Etterlevelse av pasientrettigheter Styremøte 15.02.2011 Tor Ivar Stamnes Kvalitetssjef Sammendrag Systemtilsynet ble gjennomført i mai 2010. Rapport

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kobling av strategi 2020 til langsiktig planlegging og budsjettering i foretaksgruppen endring av årshjulsprosessen.

Utviklingsprosjekt: Kobling av strategi 2020 til langsiktig planlegging og budsjettering i foretaksgruppen endring av årshjulsprosessen. Utviklingsprosjekt: Kobling av strategi 2020 til langsiktig planlegging og budsjettering i foretaksgruppen endring av årshjulsprosessen. Nasjonalt topplederprogram Anne-Marie Barane Stjørdal, april 2013

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Styring. Ledelse og struktur

Styring. Ledelse og struktur Styring. Ledelse og struktur Deltagere på topplederprogrammet fra HMN 210109 Forebygge Omsorg Helbrede Lindre Verdier: rygghet Respekt Kvalitet 1 Stortinget Lovgivende nivå Øverste politiske nivå Nasjonal

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje.

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje. Sak 27/2015: Revidert versjon av «Roller og ansvar for Tjenesterådet» Sammendrag Notatet er oppdatert på bakgrunn av innspill fra forrige Tjenesteråd. Det er gjort flere mindre endringer i teksten, med

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 40/2009 Strategi 2016, Strategisk del Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret 171209 40/2009 Saksbeh: Spesialrådgiver Kristian Eldnes Arkivkode: 012 Saksmappe:

Detaljer

Status KPP arbeid. Gardermoen 9. mars 2011

Status KPP arbeid. Gardermoen 9. mars 2011 Status KPP arbeid Gardermoen 9. mars 2011 Hva er KPP? Kostnader per pasient (KPP) er en systematisk oppstilling av den behandlingen en pasient mottar under et sykehusopphold og hva denne behandlingen koster.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Styrings- og eierskapsmodeller for spesialisthelsetjenesten

Styrings- og eierskapsmodeller for spesialisthelsetjenesten Styrings- og eierskapsmodeller for spesialisthelsetjenesten NSH helseøkonomi 5 des 2016 Jon Magnussen Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden Om å holde tunga rett i munnen Helseforetaksmodellen

Detaljer

Hva er kodekvaliteten i helseforetakene?

Hva er kodekvaliteten i helseforetakene? Hva er kodekvaliteten i helseforetakene? 1 VET IKKE 2 Hva skal jeg snakke om? Bakgrunn for Riksrevisjonens interesse for koding Hva var kodekvaliteten i 2003? Hvorfor vi gjennomfører en ny journalrevisjon

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.2007 SAK NR 070-2007 STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST 2008 2011. MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: 1. Følgende fokusområder

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Prosjekt: Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu) området hos Akershus universitetssykehus HF i et 2011 perspektiv.

Prosjekt: Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu) området hos Akershus universitetssykehus HF i et 2011 perspektiv. Prosjekt: Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu) området hos Akershus universitetssykehus HF i et 2011 perspektiv. Nasjonalt topplederprogram Alf Christian Jørgensen Nordbyhagen

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer