Borgarting lagmannsrett Postboks 8017 Dep 0030 OSLO Oslo, 02. august 2013 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygeson V%r ref.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borgarting lagmannsrett Postboks 8017 Dep 0030 OSLO Oslo, 02. august 2013 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygeson V%r ref."

Transkript

1 Torkildsen, Tenn0e & co. Advokatfirma AS Borgarting lagmannsrett Postboks 8017 Dep 0030 OSLO Oslo, 02. august 2013 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygeson V%r ref.: ANKETILSVAR TIL NORGES HOYESTERETT Ankende part: Anne Karina Hyggen Amland Langoddveien 122,1367 Snarnya Prosessfullmektig: Egen Ankemotpart: Torkildsen, Tennee & co Advokatfirma AS advokat Erling Keyser viadvokat Julie Schive Hovde-Hagen Postboks 2884 Solli, 0230 Oslo Prosessfullmektig: Egen ***** Saken gjelder: Klage over utleggsforretning av 11. september 2012 Postboks 2884 Soili NO-0230 Oslo HenrikIbsens gate 100 Tlf: i ~nivarsbegrensnlng iht. dst~ Driftskonto: Klientkonto: Fax: Meglerkanta: f:\klienter\15939\0001-1i\13o8o22141i55nketilrh0yeterett vedr klage p8 utleggsforretning - utlegg 6.doc

2 I. INNLEDNING OG PROSESSUALIA Det vises til Borgarting lagmannsretts oversendelsesbrev av 30. juli 2013, med forkynning av ankende parts anke av 8. juli 2013 til Norges Hnyesterett. Frist for tilsvar er åtte dager etter forkynning av anken. Anken ble forkynt for denne side 3 l. juli Dette tilsvar er dermed rettidig. Det legges ned påstand om at anken må forkastes. Ankende part har påanket Borgarting lagmannsretts kjennelse av 22. mai Ankemotparten finner grunn til kort å kommentere ankende parts anfnrsler. 11. SAKENS FAKTISKE OG FWTTSLIGE SIDE Innledningsvis finner vi grunn til å presisere at Amlands anfnrsler på ingen måte er nye. De nnyaktige samme påstander er fremmet for - og avgjort av - domstolene flerfoldige ganger. For ordens skyld fremlegges alle slutningene i anledningen denne tvisten. Bilag 1: Alle slutninger avsagt av tingretten, lagmannsretten og Hnyesterett i saken 2.1. Manglende beramming, hemmelig avholdelse av utleggsforretning og usignert kjennelse Amland anforer at hun ikke har blitt varslet om utleggsforretningen og at vi dermed står ovenfor "hemmelig avholdelse av utleggsforretning". Dette fremstår som en merkelig og oppkonstruert påstand, uten verken rettslig eller faktisk hold. Amland har selv bekreftet at hun har blitt varslet om at utleggsforretning ville bli avholdt 23. juli Det vises her til lagmannsrettens kjennelse på side 4: "Lagmannsretten bemerker at Amland - i likhet med motparlen - ble varslet i ved namsfogdens brev 26. juni 2012 om at det var berammet utleggsforretning 23. juli Dette er erkjent av Amland. Lagmannsretten forstar namsfogdens redegjmelse i brev 24. oktober 212 til tingretten slik at forretningen ble innledet som berammet 23. juli, men at saken ikke var ferdigbehandlet fgr 11. september 2012, som er datoen som fremg6r av utleggsforretningen. Arsaken til,forsinkelsen er s6 vidt lagmannsretten forstdr blant annet at namsfogden 24. juli mottok en innsigelse fra Amland selv samt saksbehandlingskapasitet og restanser. Etter omstendighetene kan det derfor ikke anses som noen feil som kan fire til opphevelse av utleggsforretningen, at Amland ikke mottok ytterligere varsel. Amlands mrige anfirsler om saksbehandlingen hos namsfogden er klart uholdbare, og lagmannsretten,jinner ikke grunn til 6 g6 namnere innpå dem " Ankemotparten er enig i lagmannsrettens vurdering. Det fremstår som klart at dette ikke har blitt gjennomfart noen "hemmelig avholdelse av utleggsforretniilg", slik Amlaild anfnrer.

3 Amlands påstand om manglende signaturer og manglende lovlig forkynnelse av kjennelsen, fremstår som klart uholdbar. Det vises i den anledning til at kjennelsen er signert at fmstelagrnann Marit Pedersen. I tvistelovens kommentarutgave (Tore Schei m. flere, Universitetsforlaget 2007) blir det på side 775 sagt falgende om annet ledd: "Består retten av jlere medlemmer, er avgjmelsen endelig og bindende når rettens leder undertegner tilslutt. (...) Den som undertegner til slutt, har ansvaret for at teksten fullt ut svarer til det som er blitt resultatet av rådslagningen av avstemningen etter J " En farstelagmann er som kjent lagmannsrettens leder og signaturlaavet i er således ivaretatt. At Inin farstelagmann signerer er også vanlig praksis i lagmannsretten og Hayesterett. Dette har v& tilfelle i alle tidligere avsagte lagmannsrettskiennelser - og - Hayesteretts. kjennelser i saken. Det vises i den anledning til bilag TTs manglende prosessfullmaltter Når det gjelder Amlands anfarsler om vår representasjon av konkursboet, vises det igjen til at det er tilstrekkelig at en advokat pretenderer å ha rett til å representere sin klient. Det er ikke behov for at dette dokumenteres ytterligere. Boet har igjennom prosessen v ~rt fullt ut orientert om sakens gang. Fra lagmannsrettens kjennelse på side 5 hitsettes: "Til anforselen om at advokatfirmaet ikke har hatt prosessfullmakt for Poppe, bemerker lagmannsretten at det i utgangspunktet er tilstrekkelig at en advokat pretenderer at han har rett til 6 representere en klient. Lagmannsretten utelukker ikke at det unntaksvis kan tenkes at saken ligger slik an at det må kreves ytterligere bevis på representasjonsforholdet, men det er klart ikke tiljellet her. " I den anledning vises det også til at vårt advokatfirma hadde representert Poppe & Co Eiendomsmegling - AS i en årrekke, forut for konkursen. Vårt firma hadde blant annet fortlqende representert Poppe & CO Eiendomcmegling AS i en tvist mot Amland. En tvist som fortsatt var pågående når selskapet gikk konkurs. Det må således vme naturlig at dette representasjonsforholdet fortsatte - gjennom advokatens plikt til å ivareta klientens tarv - uavhengig av selskapets konkurs. Når det gjelder innberetningen Amland referer til i anken, var dette en forelqig innberetning for Poppe & Co Eiendomsmegling AS, dets konkursbo. Den ga altså ingen fullstendig oversikt over boets aktiva og passiva, og innebaxer ined andre ord ikke at kravet mot Hyggen Amland var frafaltlopphart.

4 2.3. TTs rettslige interesse Når det gjelder Amlands nvrige anfmsler om at vårt firma ikke kan anses å ha noen krav mot henne, kan vi ikke annet enn å vise til de flerfoldige rettsavgjmelser - herunder fra Hflyesterett - som foreligger i saken, der det samme sp0rsmålet har blitt vurdert om igjen og om igjen. For ordens skyld er kjennelsene fremlagt, det vises i den anledning til bilag 1. Denne side anser kjennelsene som tilstrekkelig dokumentasjon for at kravet er overdratt til vårt advokatkontor og henviser i szrdeleshet til Asker og Bmtm tingretts kjennelse av 15. august 2011, Borgarting lagmannsretts kjennelse av 10. oktober 2012 og Norges Hnyesteretts kjennelse av 23. januar 2013 og nå til sist den påankede lagmannsrettskjennelsen av 22. mai Fra lagmannsrettens kjennelse av 10. oktober 2012 hitsettes: "Lagmannsretten finner heller ikke grunn til å betvile at Torkildsen, Tennoe & co. Advokatfirma AS har hatt prosessfullmakt både for Poppe & Co Eiendomsmegling AS og konkursboet. Det som er anfgrt av Amland på dette punkt, tilser ingen annen vurdering. Lagmannsretten bemerker at i utgangspunktet er det tilstrekkelig at en advokat pretenderer å ha rett til å representere sin klient, og det er ikke noe i saken som tilsier at det skal kreves ytterligere bevis på representasjonsforholdet. (...) Amland har fremkommet med en rekke anfgrsler knyttet til Advokatfirmaets rolle i saken, og hun bestrider at Advokatfirmaet kan kreve tvangssalg iverksatt og f6 oppgjor etter tvangssdget. Etter lagmannsrettens syn er det klart at Advokatfirmaet nå er rette kreditor for det krav som er bakgrunnen for begjceringen om tvangssalg, og at Advokatfirmaet har rett til å kreve tvangssalget iverksatt. Lagmannsretten kan ikke se at Amland har noe rettslig grunnlagfor å motsette seg at tvangssalget gjennomf0res. Etter lagmannsrettens syn kan det ikke vare tvilsomt at Advokatfirmaet har fått overdratt til seg konkursboets krav mot Amland. Det er dette som er grunnlaget for begjaringen om tvangssalg. Lagmannsretten viser til brev av 26. januar 2012 fra bostyrer, Jan Gronnerud, til Advokatfirmaet v/advokat Erling Keyser. (...j Det fremgår av brevet at konkursboet ikke har frafalt kravet ovenjor Amland, og at kravet de facto er overdratt eller stilt til disposisjon for Advokatfirmaet. Når Advokatfirmaet er rettighetshaver til kravet mot Amland, f0lger det av alminnelige sivilprosessrettslige regler at Advokatfirmaet har rett til å tre inn som part i tvangssalgsaken, (...j Fra lagmannsrettens kjennelse av 22. mai 2013 hitsettes fra side 5: "Det kan imidlertid ikke vcere tvilsomt at det har vart bostyrers mening å overdra samtlige sakskostnadskrav overfor Amland i forbindelse med de mange tvister hun har reist mot Poppe. Det er opplyst at boet er inneforstått med saken. Om kravet ikke er omtalt i boets 30. august 2012, kan i denne sammenheng ikke vare avgj0rende. Etter lagmannsrettens oppfatning er det er dette klart at advokatfirmaet nå

5 er, (og på tidspunktet for utleggsbegj~ringen var), rett kreditor etter kravet i saken her. Klagen kan derfor heller ikke gis medkoldpå dette grunnlaget. " Basert på ovennevnte, må sparsmålet knyttet til om vårt firma kan anses å ha et krav mot Amland anses endelig avklart. Ovennevnte stadfester ytterligere vårt grunnlag for utlegg i Amlands formuesgoder. Det foreligger med andre ord ikke gninnlag for opphevelse av namsfogdens beslutning om utlegg vrige anfsrsler Når det gjelder beskyldningene fremsatt av Amland, både mot undertegnede og min kollega, samt medlemmer av rettsapparatet, finner vi ikke grunn til å gå nmmere inn på disse. For oss fremstår dette som svært grove beskyldninger som overhodet ikke har rot i virkeligheten. For ordens skyld nevnes likevel at dette ikke er farste gang Amland kommer med slike beskyldninger, både ovenfor oss og medlemmer av alle ledd i rettsapparatet ERSTATNING Vi ansker også å knytte enkelte kommentarer til Amlands krav om dekning av 0konomisk og ikke-akonomisk tap. Fra denne side anfares at Amlands beskyldninger om trakassering og forfalgelse, faller på sin egen urimelighet. Amland er selv skyld i et eventuelt tap, da denne side kun har imategått Amlands uttallige anker. Vi minner om at det var Amland selv som i sin tid igangsatte saken med et grunnlast erstatningskrav mot Poppe & Co Eiendomsmegling AS. Vår imategåelse av Amlands påstander har videre blitt forsalt gjort på en saklig og kortfattet måte. Amlands påståtte tap er under enhver omstendighet overhodet ikke dokumentert og må av den grunn avvises. Enda videre vises det til at Lage Sverdrup-Thygeson, Julie Schive Hovde-Hagen og Erling Keyser ildte er parter i saken, og dermed ikke kan pålegges noe ved rettslig avgjarelse. Med forbehold om ytterligere anforsler og bevis nedlegges slik forelapig 1. Anken forkastes. påstand: 2. For alle tilfelle: Torkildsen, Tennae & co Advokatfirma AS, Lage Sverdrup-Thygeson, Erling Keyser og Julie Schive Hovde-Hagen fiifinnes. 3. For alle tilfelle: Torkildsen, Tennae & co Advokatfirma AS tilkjennes sakens omkostninger med kr ,-. Dette anketilsvar i 4 -fire- eksemplarer, hvorav alle er sendt til retten.

6 Oslo, 02. august 2013 Torkildsen, Tennne & co. Advokatfirma AS

Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge

Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge Att Re : Rette vedkommende : Forliksklage mot Advokatfirmaet Torkildsen &

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 31.03.2008 Saksnr.: Dommere: 07-106872ASI-BORG/03 Lagdommer Kst lagdommer Ekstraordinær lagdommer Inger Wiig Hanne Signe Nymoen Jan Erik Aarsland Olsson

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett INSTANS: Eidsivating lagmannsrett Dom DATO: 2012-09-27 PUBLISERT: LE-2012-46890 STIKKORD: Forbud mot bruk av bilder. Åndsverkloven 45c og 55 første ledd første og annet punktum.

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, Tarjei Otto Aasen Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Jørgen

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, Höegh Eiendom AS (advokat Einar Harboe) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Arne Trondrud 3630 Rødberg Kongsberg tingrett Rødberg 19. januar 2010 Postboks 454 3604 Kongsberg STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Saksnummer : F2009-093317 Nore og Uvdal forliksråd Saksøker Prosessfullmektig

Detaljer

Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT. : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM)

Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT. : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM) Arne Trondrud 3630 Rødberg Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT Saksnummer Ankende part Prosessfullmektig : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM)

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup OSLO TINGRETT EEIMI Avsagt: Saksnr.: 21.11.2014 i Oslo tingrett 14-015316TV1-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig Atle Øyvind Gunnheim Barlaup mot Staten v/barne, likestillings og in kl uderi

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 1. februar 2013 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: I 2-083299TVA-OBYF/2 dommer Rune Klausen Klage over utlegg Bygdøy Alle 53 AS Advokat Magnus Hellesylt mot Carita AS Advokat

Detaljer

Nettbunadsaken. IJ-nr 2009-35

Nettbunadsaken. IJ-nr 2009-35 Nettbunadsaken IJ-nr 2009-35 Instans: Borgarting lagmannsrett - Dom Dato: 2010-04-12 Publisert: LB-2009-85294 Sammendrag: Privat straffesak, krav om mortifikasjon, erstatning og oppreisning, straffeloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 15.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 11-145752SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Vincent Galtung Hans-Petter

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. mars 2012. Saksnr.: 30/2011. Lnr.: 4/2012

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. mars 2012. Saksnr.: 30/2011. Lnr.: 4/2012 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. mars 2012 Saksnr.: 30/2011 Lnr.: 4/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer