OSLO TINGRETT februar 2014 i Oslo tingrett, TVr-OTIR/03. Tingrettsdommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT. 26.02.201426 februar 2014 i Oslo tingrett, 13-157488TVr-OTIR/03. Tingrettsdommer"

Transkript

1 OSLO TINGRETT Iil-ff I Avsagt: Saksnr.: februar 2014 i Oslo tingrett, TVr-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Lotte Pernille Loftsgaard Saken gjelder: krav på prisavslag og erstatning for mangler ved boligeiendom Malin Venemark Advokat Geir Arne Nærø mot AmTrust lnternational Gunnar Martinsen Kjersti Elvik Undenryriters Ltd Advokat Arne Meidell v/advokatfullmektig Finn Christian Hovde-Hagen Advokat Arne Meidell v/advokatfullmektig Finn Christian Hovde-Hagen Advokat Arne Meidell v/advokatfullmektig Finn Christian Hovde-Hagen lngen begrensnlnger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder krav om prisavslag etter avhendelsesloven ç 4-I2, på grunnlag av brune og sorte pelsbiller i leiligheten. Framstilling av saken Malin Venemark kjøpte29 april2012 en borettslagsleilighet i Toftes gate 25 B, Oslo, gnr 530 bnr 530 andel nr 5 av Gunnar Martinsen og Kjersti Elvik. Verditaksten var på Kjøpesummen ble kr I tillegg overtok kjøperen andel av borettslagets fellesgjeld med kr Leiligheten ligger i annen etasje, har bruttoareal T2 m2 og er treroms. Bygården er bygget i Overtakelsen av leiligheten fant sted l0 mai Venemark var, iht epikrise, innlagt ved Diakonhjemmet sykehus i perioden 15 mai - 4 juni Raskt etter tilbakekomsten oppdaget hun biller i leiligheten, og ringte selger 5 juni om dette. I salgsprospektet er leiligheten presentert som "unik og sjarmerende leilighetpäøvre Grünerløkka". I det vedlagte egenerklæringsskjemaet hadde selger besvart "nei" på spørsmålet "Kjenner du til om det erlhar vært sopp, råteskader eller skadedyr i boligen, f eks rotter, mus, maur eller lignende?" og på spørsmålet "Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om? Hvis ja, redegjør". I forbindelse med salget hadde Martinsen og Elvik tegnet eierskifteforsikring hos Am Trust Intemational Underwriters Ltd. Venemark kontaktet Oslo Skadedyrkontroll, som konstaterte "store mengder pelsbiller og larver", jf rapport datert 2l Skadedyrkontrollen behandlet leiligheten med kjemiske midler i juli og oktober 2012, samt januar Mengden pelsbiller ble redusert, men leiligheten er fortsatt inf,rsert av biller. Oslo Skadedyrkontroll har utarbeidet to inspeksjonsrapporter i saken, 2l januar 2013 samt en udatert tilleggsrapport, og som blant annet inneholder anbefalinger av tiltak. På oppdrag fra Venemark foretok takstmann Arne Martin Hoel befaring ogutarbeidet22 mars 2013 en verdi- og lånetakst hvor han vurderte markedsverdien for leiligheten til kr når pelsbilleproblemet ikke ble hensyntatt. Han vurderte verdireduksjonen som følge av pelsbillene til å utgjøre kr Det var innledningsvis en del dialog mellom partene, og Venemark undersøkte med sitt og borettslagets forsikringsselskaper, med negativt svar. Hun kontaktet deretter Norwegian rVt-OTtR/03

3 Claims Link, prosessfullmektig for AmTrust, og deretter brøt dialogen mellom henne og selgerne sanìmen. Saksøkte innhentet egen rapport fra firmaet Arbida as, som etter befaringt februar 2013 avga rapport som blant annet inneholder hvilke tiltak de anbefaler, og til en pris av kr Venemark stevnet Am Trust Intemational, Gunnar Martinsen og Kjersti Elvik for Oslo tingrett den 18 september 2013 med krav om prisavslag og erstatning. De saksøktes felles prosessfullmektig Norwegian Claims Link tok til gjenmæle i tilsvar av 22 oktober Etter avholdt planleggingsmøte, og for øvrig skriftlig saksforberedelse, ble hovedforhandling avholdt 28 januar Partene Venemark og Martinsen møtte og forklarte seg. Elvik forklarte seg på telefon. Det ble avhørttre sakkyndige vitner, og gjennomført befaring av leiligheten. Nærmere om bevisføringen fremgår av rettsboken fra rettsmøtet. Dommer er ikke avsagt innen lovens frist på grunn av uforutsett stor arbeidsmengde. S alcs ø ke r ens p ås t ands grunnl a g Det anføres prinsipalt at manglene ved boligen er vesentlige, jf avhendingsloven $ 3-9 annet punktum, jf $ 3-1. Misforholdet mellom tingens tilstand og det kjøperen kunne tegne med, må være utvilsomt, jf Ot p{p ff 66. Her er både de kvalitative og de kvantitative sidene av vesentlighetskravets innhold oppfylt. Salgsdokumentene ga saksøkeren et godt grunnlag for forventinger om at eiendommen hadde en "normal god standard". Salgsoppgaven angir en "Unik og sjarmerende leilighet", og angir ingen negative forhold ved eiendommen. Verdi- og lånetaksten angir "en normal innvendig standard og hn planløsning", og "[b]ør være lett salgbar i dagens marked". I egenerklæringsskjemaet har selgeme svart nei på alle spørsmåi, herunder om skadedyr (pkt 8) og om det er andre forhold av betydning (pkt 17). Hun hadde ingen foranledning til å foreta nænnere undersøkelser jf $ 4-9. Videre er alle de tre fagkyndige som har vært inne i saken, enige om at det er mangler ved boligen, og at det er pelsbilleaktivitet. Det kvalitative element er klart oppfylt. Det er funnet store mengder pelsbiller i leiligheten, hvilket medfører en klar verdiforringelse, og verdireduksjonen anses å utgjøre kr , jf takstmann Hoel. Videre vises til Arbidas rapport hvor det fremgår at bekjempelse av brun pelsbille med innsektsmiddel har dårlig effekt, og tiltakene er prissatt med et tilbud på kr Det fremgår også der at det ikke gis garanti på saneringsarbeidet. Her utgjør verdireduksjonen k , som alene er i overkant av 15,9 Yo av kjøpesurnmen, noe som Høyesterett har TVt-OTtR/03

4 uttalt at klart oppfuller det kvantitative kravet. I tillegg kommer utbedringskostnadene Arbida har anslått til k Totalen blir kr Det vises til Rt 2010 side 103 og 2007 side Også det kvantitative element er klart oppfylt. Subsidiært anføres at det foreligger opplysningssvikt fra selgernes side etter $ 3-7. Anførselen om at $ 3-8 kommer til anvendelse, frafalles. Daglig leder Dyrli i Oslo Skadedyrkontroll oppdaget store mengder sorte og brune pelsbiller i alle rom kort tid etter overtakelsen og anslo at problemet hadde hatt en varighet over flere år. Nobo Rådalen har bekreftet problem med pelsbiller i sin leilighet. Videre vises det til selgemes forklaringer for retten, og NCI's brev til Venemark av 21 august Det må legges til grunn at selgerne var kjent med stor billeaktivitet, og at de ikke formidlet dette ved kjøpet. Arbida har også antatt i sin report at billene var til stede ved overtakelsen. Under enhver omstendighet anføres at opplysningssvikten utg ør et subjektivt moment under vesentlighetsvurderingen etter avhendingsloven $ 3-9. Saksøkeren har krav på prisavslag etter avhendingsloven ç 4-12 (1). Det vises til takstmann Hoels takstrapport hvor verdireduksjonene på leiligheten som følge av billeinvasjonen er anslått til kr Arbida har gitt et pristilbud på kr i tiltak. Totalt gir detre kr Pelsbiller som mangel etter avhendingsloven har vært rettslig behandlet. Det vises til Oslo tingretts dom i sak nr , anket til Borgarting lagmannsrett som forkastet Protectors anke (sak rr LB ). Saksøkerens påstand: 1. Am Trust International Underwriters Ltd., Gunnar Martinsen og Çersti Elvik dømmes in solidum til å betale Malin Venemark prisavslag og erstatning begrenset oppad etter rettens skjønn til NOK ,- med tillegg av lovens fors inkel s e srente fra forfall sti dspunkt til betal ing skj er. 2. ArrL Trust Intemational Underwriters Ltd., Gunnar Martinsen og Kjersti Elvik dømmes in solidum til å betale Malin Venemark sakens omkostninger med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfallstidspunkt til betaling skjer TVt-OTtR/03

5 S al<s ø kt e s p ås t ands grunnl a g Det bestrides at selgerne har holdt tilbake informasjon om eiendommen i henhold til avhendingsloven $ 3-7. De hadde ikke positiv kunnskap om at leiligheten var infisert med pelsbiller, og heller ikke leieboerne hadde registrert dette. De har heller ikke utvist "grov uaktsomhet". I henhold til forarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur, er dette angitt slik at det kreves at det ikke må foreligge noen rimelig grunn for selger til å være uvitende, at det nærmest er uforklarlig eller uforståelig at han var uvitende om omstendighetene, at forholdet er strengt klanderverdig eller er et markant awik fra forsvarlig opptreden. Videre kreves det kvalifisert sannsynlighetsovervekt for å legge til grunn "grov uaktsomhet". Selgerne har kun en kort periode på forsommere funnet døde biller i vinduskarmen og ved et par anledninger på gulvet foran. Leieboerne i nevnte ikke biller, og selgeme trodde billene kom gjennom åpne vinduer fra vegetasjonen utenfor. Enkelte naboer har også hatt det sporadisk og i lite omfang, og ingen har ansett dette som noe problem, Selgerne hadde ingen foranledning til å opplyse om billene i egenerklæringsskjemaet. Videre er innvirkningskriteriet ikke oppfylt. Det ikke grunn til å anta at opplysninger om sporadisk døde biller i vinduskarmen ville ha virket inn på kjøpsavtalen. Det er ikke relevant ved denne vurdering om kunnskap om de skadene som nå er konstatert ville ha virket inn på avtalen. En situasjon med sporadisk døde biller i vinduskarmen, tilsier en utbedringskostnad på kroner, dvs 1,18 %o av kjøpesummen, jf Arbidas pristilbud og byggmester Bråthens forklaring i retten. Videre er det klart mest sannsynlig at Venemark ville slått seg til ro med at selgerne relaterte billene til vegetasjonen utenfor. Videre vises det til de alarmerende opplysningene i verdi- og länetaksten om leilighetens tilstand og standard. Opplysningene i egenerklæringsskjemaet kan ikke leses isolert, og er uansett kun selgemes subjektive oppfattelse. Dette må ses opp mot salgsdokumentenes opplysninger om oppfordring til nøye besiktigelse med egen fagkyndig, bygningens alder, at oppussing og ombygging vil kunne avdekke feil og mangler, og at det i taksten er gjort store fradrag, kr , for alder, feil og mangler i taksten. Eventuelle konsekvenser av at leiligheten har pelsbiller er det etter dette tatthøyde for. Det er det samlede informasjonsbildet som er avgjørende, jf Rt Det bestrides videre at det foreligger "vesentlig avvik" fra forventbar stand etter avhendingsloven $ 3-9. Bestemmelsen er en ren risikoplasseringsbestemmelse. Det skal foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering, og misforholdet må være utvilsomt, jf LB Vurderingen består av en kvalitativ og kvantitativ del, jf Rt (Kistebakkane-dommen). Begge elementer må være oppfylt. Ad det kvalitative element vises det til at salgsdokumentene angir en betydelig alder, ca 720 är, på bygningen, det er opplysninger om avvik, om en del originale overflater, om at feil og mangler vil kunne avdekkes ved oppussing, og det oppfordres til gjennomgang med fagkyndig. Videre vises det til den betydelige reduksjonen som er gjort i taksten ved fastsettelsen av den tekniske verdien. I likhet med Rt (Bukkebo-dommen) og TVt-OTtR/03

6 Kistebakkane-dommen, tilsier de konkrete risikoopplysningene at faktisk tilstand var påregnelig. Ad det kvantitative element bemerkes at utbedringskostnadene må ligge i den øvre delen av et intervall på 3-6yo, dvs mellom 5 og 6 %, jf Kistebakkane-dommen med videre henvisninger. Her utgjør de nødvendige utbedringsutgiftene kr inkl mva, jf Bråten. Hoels anslåtte verdireduksjon utgjør ca 16 Yo, men etter fradrag for forventet standard vil heller ikke dette tilfredsstille kravet. Det anføres at skadene var fullt ut forventbare, og utbedringskostnadene skaljusteres til kr 0, slik at kontraktsbalansen ikke forrykkes i favør av saksøker. Subsidiært anføres at det må gjøres et betydelig fradrag basert på alder og gitte riskopplysninger. Også utbedringskostnadene stipulert av takstmann Hoel vil etter et slikt fradrag heller ikke tilfredsstille prosentterskelen på opp mot 6 %o.det skjønnsmessige fradragetbør settes opp mot 100%. Det er sikker rett at fradraget skal gjøres før man tar stilling til det prosentvise awiket, jf Benestad Andersen "Avhendingsloven med kommentarer" side 187-8,L , LB- 201 I-27I17, og LH t205. Det laveste kostnadsestimatet som representerer en forsvarlig/akseptabel utbedring skal uansett legges til grunn, j f Benestad Andersen side Verken det kvalitative eller kvantitative element er tilfredsstilt, og risikoen for skadene er overført saksøker. Subsidiært anføres at Bråtens kostnadsoverslag skal legges til grunn ved fastsettelsen av prisavslaget, og kun i den utstrekning overslaget gjelder bekjempelse (støvsuging) da det skal gjøres fradrag for standardhevning. Det vises til Benestad Andersen side 289 og 187. Saksøker har ikke oppfylt sin bevisbyrde ved kun å ha in hentet takstmannsskjønn, Et pristilbud skulle vært in hentet. Basert på alder og giue risikoopplysninger skal et eventuelt prisavslag utmåles til k 0. Alternativt må det gjøres et betydelig standardfradrag sett opp mot alder og gitte risikoopplysninger. Ad erstatning til avhendingsloven $ 4-14 jf $$ 4-5 og7-l anføres at infestasjon av pelsbiller er "skjulte forhold" som vil ligge utenfor selgers kontroll. Erstatningsansvar kan således ikke idømmes. Det vises til Benestad Andersen side 171 og forarbeidene til avhendingsloven o g kjøpsloven. Saksøktes påstand: TV -OT R/03

7 1. Gunnar Martinsen, Kjersti Elvik og Am Trust International Underwriters Ltd. frifinnes. 2. Gunnar Martinsen, Kjersti Elvik og Am Trust Intemational Underwriters Ltd tilkj ennes sakens omkostninger. Rettens vurdering Etter bevisførselen legger retten til grunn som utvilsomt at pelsbillene var etablert i leiligheten på overtakelsestidspunktet og at det hadde et slikt omfang at den kan utgjøre en mangel, jf avhendingsloven $ 3-1 (2) jf ç 2-4 (2). Retten viser til selgernes forklaringer om at de hadde observert noen døde pelsbiller en periode hver vår fra i2-3 vinduskarmen ut mot vegetasjon (med unntak av da leiligheten var utleid). Videre ble billene oppdaget en knapp måned etter overtakelsen, og Oslo Skadedyrkontroll as fant store mengder med brune og sorte pelsbiller og larver i alle rom, inklusive badet, i juni/juli 2013.I henhold til Skadedyrkontrollen tilsa den store aktiviteten sammenholdt med billenes livssyklus, at problemet hadde vart i flere år, og vurderte det slik at billene hadde infisert seg i leilighetens konstruksjon og trekledning over tid, jf inspcksjunsrappur'lcre ug lcttslig furklaring fra daglig ledel Dyrli. Retten viser også til Arbida as'rapport etter befaring 7 februar 2013, hvor det heter: "Med tanke på livssyklusen til brun pelsbille er det trolig at billene allerede var til stede ved overtakelsen" og"det er helt vanlig å finne døde biller i vinduskarmene da de nyutklekkede billene flyr mot lyset for å komme ut og pare seg". Om brune pelsbiller skriver Arbida as' i sin rapport: "Brune pelsbiller stammer fra Afrika. Den ble første gang oppdaget i 1983, i et studenthjem på Majorstuen i Oslo og har med årene spredt seg gradvis. Fra år 2000fantes den over hele Oslo. Det er også observert spredtefunn andre steder i Norge. Brun pelsbille trives i varmt og tørt inneklima og larvene livnærer seg på støv, som i stor grad består av hudaufall, hår og matsmuler. De spiser også tørue innsekter etc. De trives ekstra godt under kjøleskap og komfyrer og under/langsmed lister på soyerom og mellom sprekker i gulvbord. Livssyklus: Hunnen legger ca. 30 egg. Eggene klekkes etter I0 dager og larvene utvikler seg i 3 måneder. Lamene går inni puppestadiet i 8-13 dager og klekkes som voksen bille. Voksne biller kan ses flygende inne hele året. Dette tilsier at livssyklusen er uavhengig av årstidene. I sommerhalvåret flyr billene lett fra leilighet til leilighet via åpne vinduer. De kan også spres med bagasje. "Skadegiører: Brun pelsbillelarven kan gjøre skade på skinnklær og i mindre grad tekstiler av ull. Larven lager små hull i tøyet. Der det forekommer større angrep av lamer/biller, kan dette oppleves som meget sjenerende for beboerne." TV -OT R/03

8 Ut i fra de rettslige forklaringene fra daglig leder i Oslo Skadedyrkontroll, Dyrli, og daglig leder/byggmester Bråten i Arbida, legger retten til grunn at den sorte pelsbillen ikke er vanlig i Norge. De er litt mer skadelig på skinn og tekstiler enn den brune. Den har en normal syklus på opp til ett år, men den kan også være nede i 6 måneder og opp til 3 år, Tiltakene for å bekjempe billene er de safltme for begge artene. Leiligheten ble solgt med klausulen "som han er", jf avhendingsloven $ 3-9. Etter bestemmelsen har boligen likevel mangel dersom dette følger av $ 3-7 om mangelfulle opplysninger eller $ 3-8 om uriktige opplysninger, eller dersom den er "i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles". Saksøkeren har prinsipalt anført at leiligheten er i vesentlig dårligere stand enn hun hadde grunn til å regne med, subsidiært at det er gitt mangelfulle opplysninger. Vesentlighetskravet tar sikte på de mer åpenbare misforhold mellom berettiget forventning og faktisk tilstand, og avg ørelsen beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering, jf Ot prp ff 66 ( ) side 92 oghøyesteretts dom i Rt ("Kistebakkane-dommen"). Det er en objektiv risikobestemmelse som ikke forutsetter klanderverdig forhold fra selgerens side,jf Rt I rettspraksis har avvikets størrelse, vanligvis målt gjennom utbedringskostnadene, blitt satt i forhold til kjøpesummen, og forholdet uttrykkes kvantitativt gjennom en prosentangivelse. I utgangspunktet må prosenten overstige en terskelverdi for at det skal anses for å foreligge en vesentlig mangel. Terskelverdien er i rettspraksis opp mot 60/o. Det prosentvise skadeomfanget er imidlertid ikke avgjørende. Det skal også foretas en kvalitativ vurdering, hvor det ut fra de konkrete forholdene i saken må avgjøres hva kjøperen hadde grunn til å regne med, jf Rt-2002-I425 ("Bukkebo-dommen"). I Kistebakkane-dommen oppsummerte Høyesterett gjeldende rett slik: "De to rettsavgjørelsene jeg har vært inne på [Bukkebo-donìmen og Rt ("Awisningsrett-dommen") - tingrettens merknad], viser imidlertid at prosentberegninger ikke er noe annet enn utgangspunhfor en helhetsvurdering der også andreforhold er qv betydningfor vesentlighetsspørsmålet, slik som salgssituasjonen, feilens art og berydning og boligens karakter og standard. Vesentlighetskravet behøver i lys av slike forhold altså ikke være oppfult selv om utbedringskostnadene skulle overslcride en veiledende terskel. Motsatt kan vesentlighetskravet være opplylt - slik som i awisningsrettdommen - utbedringskostnadene ligger under en slik terskel." selv om Da saken gjelder en borettslagsleilighet, er det suírmen av kontantvederlaget og andel av fellesgielden som utg ør kjøpesummen ved prosentberegningen, dvs kr Legges I I 'tV I -OT r R/03

9 Arbida as' kostnadstilbud på kr til grunn, som er innhentet av de saksøkte, utgjør dette ca 70,7 Yo. De saksøkte har gjort gjeldende at nødvendige kostnader for å få fiernet billene kun utgjør kroner av Arbida as'kostnadstilbud. Retten finner ikke grunnlag for en slik antakelse. Retten viser til de store mengdene biller som er funnet i alle rom, at de har vært der over tid og har infestert materialer og konstruksjon, samt de sakkyndige vitnenes forklaringer i retten, De saksøkte har videre hevdet at det skal foretas fradrag for forventbar stand før prosentberegningen, og har særlig vist til bygningens alder og risikoopplysninger i salgsdokumentene. Retten bemerker at de risikoopplysninger som ble gitt i salgsdokumentene gjelder den bygningstekniske tilstanden. Ad takstrapporten datert 9 februar 2}l2bemerker retten at den riktignok angir kun ävære basert på visuell befaring av møblert og bebodd leilighet og uten inngrep i byggverket. Dette må imidlertid holdes opp mot at (iallfall de brune) pelsbillene, i henhold til Arbida, har en livssyklus som er uavhengig av årstidene og kan ses flygende inne hele året, og til egenerklæringsskjemaet hvor selgeme hadde svart benektende på spørsmål 8 "Kjenner du til om det erlhar vært sopp, råteskader eller skadedyr i boligen for eksempel rotter, mus, maur eller lignende?" og spørsmål 17: "Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om?". For øvrig påpeker retten at pelsbiller tar seg inn i og etablerer seg i boliger uavhengig av bygningens alder og byggematerialer, jf de sakkyndiges vitneforklaringer. De saksøkte har også vist til byggmester Bråtens vitneforklaring om en undersøkelse som viste at et betydelig antall leiligheter i Oslo var infisert med brune pelsbiller. Retten bemerker at pelsbilleinfestasjon ikke kan anses som noe velkjent og allment problem i leiligheter i Oslo. Situasjonen er ikke slik at en normalt oppegående kjøper ville tatt en kalkulert og velkjent risiko med hensyn til en eventuell billeforekomst. Retten bemerker forøvrig at leiligheten var, og er, infisert også med svarte pelsbiller, som er svært uvanlig i Norge. Retten finner ikke at en utbedringvrl føre til en bedre standard enn kjøper hadde berettiget forventing om da hun kjøpte eiendommen. Utbedringskostnadene medtas med sitt fulle beløp og utgjør ca 10,1 Yo av kjøpesummen. Når det gjelder den kvalitative vurdering er opplysninger i salgsoppgaven, tilstandsrapporten og selgerens egenerklæring sentrale for kjøperens forventninger til eiendommen. Dette er behandlet ovenfor, men retten tllføyer at prospektet betegnet leiligheten som "unik og sjarmerende", mens låne- og verditaksten oppga at leiligheten "har normal innvendig standard og fin planløsning" og ble vurdert som lett omsettelig. Retten viser videre til at billeinfestasjonen har vært og er sjenerende for Venemark. Særlig sjenerende har det vært ä ha biller i sengen, i maten og i kjøkkenskuffene. Det har vært larver i snutehårene på hundene. Mengden pr i dag er betydelig mindre enn den var før TV -OT R/03

10 første kjemiske behandling, men så sent som rett før jul våknet hun av at hun fikk en bille i ansiktet. Helgen før hovedforhandlingen hadde hun funnet 15 eksemplarer i leiligheten (døde, levende, larver), som retten fikk forevist under befaringen av leiligheten. Hun støvsuger daglig med robotstøvsuger, og samboeren støvsuger grundig et par ganger i uken. Retten viser også til den ulempe Venemark allerede har hatt i forbindelse med de tre kjemiske behandlingene av leiligheten som Oslo Skadedyrkontroll har foretatt, samt til den ikke ubetydelig ulempe og merarbeid som de mekaniske bekjempelsesalternativene innebærer. Retten legger stor vekt på at det ikke kan gis noen garantier for at de anbefalte bekjempelsesalternativene vil utrydde pelsbillene. Dette innebærer usikkerhet med hensyn til den fremtidige bokvaliteten, og nødvendigheten av eventuelle ytterligere tiltak. Det er videre usikkert om leiligheten fremover, også etter en utbedring, vil være "lett salgbar" slik den ble vurdert i verdi- og lånetaksten fra februar Ut i fra en skjønnsmessig helhetsvurdering hnner retten det ikke tvilsomt at vesentlighetskravet i S 3-9 er oppfylt og at det foreligger en rettslig mangel, Prisavslag Saksøkeren har krevd prisavslag etter avhendelsesloven ç 4-12, som lyder: (l) Har eigedomen mangel, kan þøparen kreuje eit forholdsmessig prisavslag. (2) Med mindre noko anna vert godtgiort, skal prisavslaget fastsetjast til kostnadene ved åfå mangelen retta. Den overordnede regelen er at kjøperen kan kreve et forholdsmessig avslag i kjøpesummen. Utgiftene til å få mangelen rettet er et indisium for prisavslaget hvis eiendommen ikke har noen klar markedsverdi henholdsvis med og uten mangelen. Prisavslaget ikke er begrenset til hva en utbedring av manglene ville beløpe seg til. Men det høyere beløpet må være "godtgjort", og det må kreves kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at dette er tilfellet. Dette gjelder også om det ikke er mulig å foreta ennøyaktigberegning av verdireduksjonen mangelen medfører. Kjøperen må dessuten opptre lojalt overfor selgeren og herunder begrense selgerens tap. Retten viser til Høyesteretts dom i Rt og Trygve Bergsåker, Kjøp av fast eiendom ((2013) side Retten viser til at de sakkyndige vitnene er enige om at billene er meget vanskelige å bli kvitt, og at det ikke kan gis noen garanti for at pelsbillene ikke kommer tilbake selv etter omfattende arbeid med å utrydde disse. Retten deler ikke saksøktes oppfatning om at dette siktet til ny infestasjon fra naturen utenfor. Videre må det legges til grunn at også gården ellers er infisert, idet det er opplyst at enkelte naboer også har pelsbiller, samt til at Bråten observerte døde pelsbiller i vinduskarmen i den felles trappeoppgangen da han var på TVt-OTIR/03

11 befaring 7 februar 2013,jf hans vitneforklaring. Larvene kan vandre mellom ulike næringskilder, og billene flyr. Ved et eventuelt salg må Venemark opplyse om pelsbilleproblemet. Retten finner det godtgjort at kostnadene til en utbedring ikke i tilstrekkelig grad vil gi Venemark det prisavslag hun har krav på. I likhet med Borgarting lagmannsretts dom LB f,rnner retten at det er en kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at usikkerheten knyttet til hvorvidt utbedringenfører til en varig løsning av problemet med pelsbiller, har betydning for leilighetens markedsverdi. Venemark har fra hun oppdaget billene holdt selgerne, og deretter forsikringsselskapet, orientert om utviklingen. Herunder har hun besørget at Oslo skadedyrkontroll ved tre anledninger har forsøkt å bli kvitt billene med kjemiske midler. Hun har fulgt anbefalingene hun har fått, og blant annet støvsuget daglig. Hun har opptrådt lojalt og gjort sitt for å begrense selgernes tap. Am Trust International kunne på sin side ha tilbudt seg å rette mangelen og derved begrenset ansvaret til utbedringskostnadene. Prisavslaget blir etter dette å utmåle etter reglene i $ 4-12 (1) som et forholdsmessig prisavslag. Forventede utgifter til utbedringskostnadene vil imidlertid være et element i den skjønnsmessige vurderingen som må foretas. Leiligheten er allerede behandlet tre ganger med insektmidler, hvilket har redusert men ikke f ernet infestasjonen. Det er enighet blant de sakkyndige vitnene om at ytterligere kjemisk behandling ikke er et egnet bekjempelsesmiddel. Arbida har priset sine anbefalte tiltak til k Anbefalingen omfatter grundig støvsuging av alle flater/sprekker, inklusive alle skap/innredningerlmøblement, etablering av klisterfeller, kartlegging av infestasjon iht analyse av støvsugerposenes innhold, månedlig oppfølging av klisterfellene og stikkprøver i støvsugerposer over en periode på 12 måneder, fuging av alle sprekker/flater, maling av veggerltak (2 strøk), og lakking av gulv. Oslo Skadedyrkontroll har anbefalt som tiltak å legge heldekkende flater på gulv, vegger og tak, og bruke silikon i sprekker over og under list. I noen tilfeller kan det bli nødvendig å fierne eldre trekledning, for å begrense aktivitet ut i leiligheten. Det sies videre at støvsuging ikke har noen effekt som bekjempelsesmetode når billen har inhsert seg i leilighetens konstruksjon og trekledning over tid. Bruk av feromoner kan brukes som en del av et bekjempelsestiltak, men er ingen varig løsning og krever oppfølging. Det foreligger ingen prising av disse arbeidene, Takstmann Hoel har i sin verdi og lånetakst av 22 mars 2013 fastsatt verdireduksjonen på leiligheten til kr Han forklarte i retten at hans beregninger var foretatt ut i fra en vurdering av antalte kostnader ved Oslo skadedyrkontrolls anbefalinger samt den psykologiske effekten knyttet til at tiltakene ikke ga garanti mot fortsatt infestasjon, Fokuset har vært på markedseffekten før tiltak. Han forklarte at ut i fra de opplysninger han hadde innhentet av fagfolk på området pelsbiller, var det normalt å legge nye gulv og TVt-OTtR/03

12 vegger hvor infestasjonen har vart over lengre tid. Han fortalte også at fugemasse erfaringsvis er vanskelig å legge så nøye at en unngår åpninger, og at fugemasse har en tendens til å få åpninger over tid. Retten finner det ikke nødvendig å ta stilling til hvilket utbedringsalternativ som er det mest formålstjenlige. Dersom Arbidas tiltakspakke legges til grunn, vil differansen mellom kr (Hoels vurdering av verdireduksjonen og samt saksøkerens påstand) og kr (Arbidas pristilbud) utgjøre kr Etter rettens vurdering er dette uansett et meget forsiktig anslag når det gjelder verdireduksjon knytet til usikkerheten ved om billene blir borte selv etter at de omfattende tiltakene er gjennomført. Retten vil bemerke at Borgarting lagmannsrett i den tidligere nevnte dom satte prisavslaget til kr , hvorav kostnadene til utbedring ble anslått äutgsøre kr , hvilket innebar at differansen på kr uttrykker verdireduksjonen knyttet til usikkerheten etter utbedring. Den saken gjaldt en ettroms leilighet på Sandaker som ble solgt for kr inkludert fellesgjeld De saksøktehar anført at utbedringene innebærer en standardheving basert på leilighetens alder og gitte risikoopplysninger forut for salget, som må komme til fradrag ved fastsettelsen av prisavslaget. Retten bemerker, som tidligere nevnt, at det ikke er sammenheng mellom risikoopplysninger gitt i salgsdokumentene og bille-infestasjonen. Retten kan heller ikke se at de to utbedringsalternativene innebærer noen standardøkning, heller ikke i form av forlenget levetid, enn hva Venemark kunne forventet etter salgsdokumentene. Retten vil også vise til den tidligere nevnte lagmannsrettsdom der retten fastslo at utbedringene som blant annet omfattet legging av nyft gulv og oppsetting av ny lettvegg, ikke innebar en slik standardheving som det skulle gjøres fradrag for. Retten vil for øvrig bemerke, at en utbedring i samsvar med Oslo Skadedyrkontrolls anbefaling, hvor de gamle malte trepanelte takene og veggene, og gamle lakkerte tregulvene erstattes med nye heldekkende flater, innebærer at Venemark får noe kvalitativt mindre og annet enn hun var forespeilet i salgsdokumentene. Retten viser til salgsprospektets uttalelser om "Unik og sjarmerende leilighet på øvre Grünerløkka" og "sjarm sjel og historie er ord som kan beskrive denne leiligheten". Det er rettens oppfatning at leiligheten, etter en fierning av de gamle trestrukturene, vil fremstå som noe mindre attraktiv for en ikke ubetydelig gruppe kjøpere. Retten finner etter en helhetsvurdering at prisavslagets størrelse skjønnsmessig bør settes til kr Saksøkeren har i sitt saksomkostningskrav medtatt utgifter til behandlingene utført av Oslo Skadedyrkontroll med kr Retten bemerker at utgifter av denne karakter ikke er sakskostnader, men regnes som direkte tap etter avhendingsloven $ 7-1 slik at hun kunne krevd dem erstattet etter $ l4-4 første ledd. Saksøkeren har imidlertid allerede fått fullt medhold i sin påstand TV -OT R/03

13 Salcsomkostninger: Venemark har fått fullt medhold i sin påstand, og etter tvisteloven ç 20-2 (1) har hun krav på full erstatning for sine saksomkostninger fra motparten. Unntaksregelen i S 20-2 (3) er vurdert, men anses ikke anvendelig. Advokat Nærø har fremlagt omkostningsoppgave på totalt kr Dette omfatter utgifter til Oslo Skadedyrkontroll på kr Retten reduserer dette med kr som gjelder foretatte utbedringsarbeider. Videre omfatter oppgaven salærkrav päl<r inklusive mva, for 66 timers arbeid. Motparten har protestert mot kravet. Advokat Nærø har vist til at saken har vært arbeidskrevende og at saksøkersiden "driver" saken. Etter rettens syn overstiger salærkravet det som er nødvendige og rimelige kostnader i saken, jf tvisteloven $ Av salæroppgaven fremkommer at det er benyttet 17 timer på stevningen, deretter 41 timer frem til hovedforhandling, samt 8 timer frem til sakens avslutning, jf tvisteloven $ 20-5 (3). Retten bemerker at saken var oversiktlig rettslig som faktisk, og er knynet til sentrale bestemmelser i avhendingsloven som må anses vel kjent. Det er inngitt få prosesskrift i saken og de er lite omfattende. Retten fastsetter salæret til kr , som med tillegg av merverdiavgift utg ør kr I I tillegg kommer kr i utgifter for takstmann Hoel, kr for vitneutgift for Dyrli, samt rettsgebyr på kr DOMSSLUTNING l. 2 Am Trust International Underwriters Ltd, Gunnar Martinsen og Kjersti Elvik dømmes -én for alle og alle for én - til å betale Malin Venemark kr kronerfemhundreogflørtitusen- innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av dommen, med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven $ 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. Am Trust Intemational Underwriters Ltd, Gunnar Martinsen og Kjersti Elvik dømmes -én for alle og alle for én - til å betale Malin Venemark saksomkostninger med kr kroneretthundreogførtiåttetusentrehundre- innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av dommen. Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. RETT.:1Ð TV1-OTIR/03

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, A B Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C D (advokat Johan

Detaljer

Norges Høyesterett - HR A

Norges Høyesterett - HR A Side 1 av 6 Utskrift fra Lovdata - 22:18 Norges Høyesterett - HR-2017-1073-A Instans Dato 2017-05-31 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom HR-2017-1073-A Fast

Detaljer

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR- 2017-1073 A Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Kort om faktum: Saken gjelder kjøp av tolv år gammel bolig i Stavanger Kjøpesum kr. 5 190 000,- Kort

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-166 4.5.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold drenering båtplass avhl.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. februar 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom, Didde Sloth Christensen Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl R. Henstein) mot

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, (advokat Are Bohne til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, (advokat Are Bohne til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, John Rajala Ingeborg Rajala Am Trust International Underwriters Ltd (advokat

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2016-227 1.6.2016 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ekte hussopp kjøpelyte?

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 EIERSKIFTE Borebilleangrep i bjelkelag avh.l. 3-9. Ved kjøpekontrakt av 28.4.00 kjøpte kjøper en enebolig for kr 2,1 mill med overtagelse 1.7.00. Eiendommen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00233-A, (sak nr. 2009/1453), sivil sak, anke over dom, A (advokat Svein J. Ruud Johansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00233-A, (sak nr. 2009/1453), sivil sak, anke over dom, A (advokat Svein J. Ruud Johansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00233-A, (sak nr. 2009/1453), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Svein J. Ruud Johansen til prøve) mot C ACE European Group Ltd.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett - LE-2015-54946

Eidsivating lagmannsrett - LE-2015-54946 Eidsivating lagmannsrett - Instans Dato 2016-01-15 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Sist oppdatert Eidsivating lagmannsrett - Dom Fast eiendom. Avhending. Mangler. Prisavslag. Avhendingsloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00967-A, (sak nr. 2010/36), sivil sak, anke over dom, X A (advokat Per M. Ristvedt) mot B (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G

Detaljer

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Bergsjø i HR-2012-01329-U, (sak nr. 2012/948), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen til prøve) mot Staten v/statens naturskadefond

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-070 4.2.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ufagmessig belegningsstein og støttemur

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01135-A, (sak nr. 2007/1781), sivil sak, anke, Bjørn Bråten Tove Merete Holthe (advokat Aron Solheim til prøve) mot ACE European Group

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-423 30.9.2014 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Mangelfull rydding utenfor

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL ANSVAR OG RISIKO De fleste eiendommer selges i dag as is. Dette forbeholdet betyr at når du som

Detaljer

Protokoll i sak 702/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 702/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 702/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon råteskade i gesims, og feil brukt vindtettplate på vegger ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE Skifte av tak i bygård passivitet avh.l. 3-9 og 4-19. Leilighet oppført i 1916, senere totaloppusset, ble overdratt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i Sak nr: 128/07 (arkivnr: 200701034-10) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker: KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 519 11.4.2016 Saken omhandler: Manglende sluk på vaskerom. Avhendingsloven 3-8 og 3-9, 2.pkt. Enebolig oppført i 1985, ble i juni 2015 solgt som den er

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2003-0086...

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2003-0086... LB-2003-8646 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2004-04-02 DOKNR/PUBLISERT: LB-2003-8646 STIKKORD: Krav om heving/prisavslag på grunn av maurplage i leilighet. SAMMENDRAG: Lagt til grunn at

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2012-01973-U, (sak nr. 2012/1512), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.08.2015 i Oslo tingrett, 15-035851TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger Saken gjelder: Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK Marius Reikerås mot Tilsynsrådet

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2012-118 22.3.2012 Protector Forsikring ASA Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Virksomhet i nærområdet selger kunnskap? - terrasse

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Pernille Wold m/ alm. flm.

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Pernille Wold m/ alm. flm. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 10.10.2016 i Oslo tingrett, 16-104132TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Pernille Wold m/ alm. flm. Saken gjelder: Krav om prisavslag ved kjøp av bolig Andreas Moxnes

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.12.2011 i Oslo tingrett, 11-143765TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Finn Eilertsen Saken gjelder: Krav om erstatning på culpagrunnlag Hans Christian

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg 12-049500TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-234 21.6.2010 ACE European Group Limited Kjøperforsikring Lekkasje bad, råteskader, sprekk i grunnmur avvik fra forventbar stand. Hus fra 1964 solgt som

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i HR-2016-01507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse: Green Living

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Protokoll i sak 687/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------

Protokoll i sak 687/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------ Protokoll i sak 687/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16. februar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 Protokoll i sak 828/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Krav om kompensasjon for entreprenørens uriktige informasjon om antall rom (2 rom eller 3 rom) i forbindelse med kjøp av leilighet.

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-175 9.4.2014 Inter Hannover Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Rehabilitering av røropplegg i borettslag tilbakeholdte/uriktige

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer