REFERAT. Informasjon om Vikna kommune Ingunn Lysø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Informasjon om Vikna kommune Ingunn Lysø"

Transkript

1 REFERAT Tema for møte Geodatautvalget i Nord-Trøndelag Sted og dato Rørvik, 29. april 2014 kl 08:45 14:30 Til stede Renate Nilsen (NTE) Sissel Holien (NTFK) Åsmund Hansen (SVV) Paul Arne Tilset (FMNT Landbruk), Ingunn Lysø (Vikna kommune) Magni Grindvik Blikø (Fiskeridirektoratet) Alf Roksvåg (Innherred samkommune) Elisabeth Vollmo Bjørhusdal (Indre Namdal samkommune) Liv Iversen, Jon Endre Kirkholt og Berit Nordtug (Kartverket) Ikke til stede Håvard Moe (Jernbaneverket), Torgrim Sund (HINT), Hans Kummernes (Telenor), Per Arne Stavnås (FMNT) Referent Berit Nordtug Kopi til Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde Informasjon om Vikna kommune Ingunn Lysø I Vikna er oppdrettsnæringa stor og viktig. Det er 15 oppdrettskonsesjoner i kommunen. Største vinterfiske sør for Lofoten foregår i havområdene her. Rekruttering er største utfordring. God infrastruktur med flyplass, hurtigruteanløp og FV770. Viktigste politiske spørsmål: Framtidig bruk/tilrettelegging/tilgang til arealer på sjøen. Kamp om adgang til og rettigheter til bruk av arealene. Oppdrettere ønsker felles arealplan for sjø helst for hele N-T og Bindal. Kystverket: Prosjekt i gang med tanke på å snevre inn farledene. Kan frigjøre areal til annen bruk.

2 2 Referat fra forrige møte, aktiviteter og strategier Liv Iversen, Kartverket Stikkordmessig referert, se for øvrig egen lysarkserie. Gjennomgang og godkjenning av møtereferat fra forrige møte. Ingen kommentarer til møtereferatet fra forrige møte 2. nov Aktiviteter og strategier Gjennomgang se egen lysarkserie. Kartverket planlegger sammen med Fylkesmannen besøksrunde til samtlige kommuner i løpet av høsten. Tema vil være matrikkel, plan og FKB/Geovekst. Geodataplanen Brev med ønsker om forslag til aktiviteter sendes ut i løpet av mai/juni. Viktig å forsøke å få avsluttet arbeidet med revidering av plandokumentet og handlingsplan noe tidligere enn hva som har vært tilfelle de senere årene. Det betyr utkast klart innen 1. september og vedtatt i løpet av oktober/begynnelsen av november. FDV-avtale Nye avtaler med vedlegg lages i Mere arbeid enn vanlig i år i og med at det ikke bare er vedleggene som skal revideres. Innsalg av plandata for alle kommuner i fylket. Økonomi Partenes inntekter fra Norge digitalt gikk litt ned siste år kr kr

3 3 Viktigst innenfor fagområdet Innledning v/ Jon Endre Kirkholt, Kartverket Alle fikk noen minutter til å presentere forberedte innlegg angående aktiviteter og utfordringer som oppfattes som viktige akkurat nå. Innherred samkommune v/alf Roksvåg Stor aktivitet krever hypping ajourføring, det har kommet 15 nye planer hittil i år. Ønsker bedre nedlastingsløsning for temadata. I Innherred samkommune nærmer adresseringsarbeidet seg slutten, men fritidsbebyggelsen, som det er mye av, gjenstår. Innsynsløsning for publikum: Jobber med integrering av kart i infoartikler, f.eks. om stenging av veger. Har hatt matrikkeltilsyn for ca. en måned siden. Fikk noen merknader, men også mye skryt. Historiske ortofoto: Har hatt god bruk for dette produktet. Indre Namdal samkommune v/elisabeth Vollmo Bjørhusdal Skal om kort tid gå over til NN2000, en del arbeid med tilrettelegging og oppsett av nye arkiver i den forbindelse. Nærmer seg slutten av planregisterprosjektet, deltakende kommuner har hatt stor nytte av prosjektet. Vegadressering bra framdrift. Tiltaksbase arbeider med å få på plass rutiner, ønsker å få dette på plass i løpet av året. Ønsker å komme i gang med geointegrasjon. Vikna kommune v/ingunn Lysø Arbeider med å få på plass planregister, planer og saksdokumentasjon skannes, vektorisering er påbegynt. Overgang til NN2000 i sommer. Adressering utført. Har som mål å bli originaldatavert for flere fagdatalag. Ønsker mere og bedre temadata over det som finnes under havoverflaten, viktig å få bedre kartlegging av ressursene langs kysten. Mere å hente på tettere samarbeid mellom kommunene i Ytre Namdal. Statens vegvesen v/åsmund Hansen SVV jobber regionalt. I perioden , mindre investeringsmidler og mere til planlegging av prosjekter som starter etter Ønsker bedre laserdataforvaltning. Har behov for å vite hvor det har foregått terrengendringer etter at laserskanning er foretatt.

4 4 Kontinuerlig ajourhold fungerer greit, leverer mye data inn til FKB-forvaltningen. NVDB: Faser ut GisLine til sommeren og erstatter med NovaPoint. SVV bruker mye midler til tjenestekjøp hos private. Spent på hva som blir konsekvensene når kartdata i større grad blir gratis de kommende årene. Hva med finansieringsmodellen for GEOVEKST da? NTFK v/sissel Holien Kartlegging av kulturminner vha laserdata. Fylkesarkeologen ønsker å kartlegge større sammenhengende områder. NTE v/renate Nilsen Trenger kart også utenfor allfarvei, ikke bare i sentrumsområder. Jobber med nye overføringslinjer Salsbruket Tunnsjø. Trenger gode data i hele fylket. Mangler litt på datagrunnlag i grensetraktene mot Sverige. Mistet flere kompetansepersoner den siste tiden. Geosynkronisering diverse problemer med dette, Norkart jobber med saken Ledninger i grunnen nye krav til dokumentasjon. FMNT Landbruk v/paul Arne Tilset Utfordringer i landbruk: Korrekt klassifisering grunnlag for kontroll, tilskudd og arealforvaltning. Kursing for å se til at kommunene er i stand til å gjøre oppgaven. Viktig å ha ting på stell mhp. flere søknadsfrister i løpet av året. Viktig at det er samsvar mellom landbruksregisteret og grunnkartene. Ønsker å få kartlagt jordsmonn. Til nå kartlagt sør for Steinkjer, ønsker også kartlegging nord for Steinkjer. SMIL-midler administrert av SLF og S&L, miljøvirkemidler til kulturlandskap og kulturminner. Vil ha mer detaljert kartgrunnlag enn DTM10 for å kartlegge behovet for SMIL-midler. S&L skal ta i bruk et nytt system for økonomi og administrasjon. Fylkesmannen Godt fornøyd med gjennomføringen av planregisterprosjektet. Landbruksavd. Svært godt fornøyd med å få tilgang til nye og gamle ortofoto, bidrar økonomisk for å få etablert historiske ortofoto. Fiskeridirektoratet v/magni Grindvik Blikø Kontinuerlig prosess med å kartlegge fiskeriinteresser. Gyteområder spesielt viktig. Tidkrevende, baseres mye på aktører i bransjen. Prosjekt med stedfesting av akvakulturanlegg. KystMareano: Fiskeridir. er opptatt av å ha en ledende rolle. Konfliktkavdekking og kartlegging av interesseområder for ulike aktører.

5 5 Kyst-Mareano Kartverket v/jon Endre Kirkholt Kort gjennomgang med litt informasjon om testprosjektet TopoBaty 2014, se egen lysarkserie. Landkartleggingen har foregått over lang tid og data for landområdene har tilnærmet 100 % dekningsgrad, god nøyaktighet og rimelig bra detaljering. Sjøarealene henger etter, men blir stadig bedre. Fremdeles gjenstår det mye før sjøarealene er tilstrekkelig kartlagt for arealplanlegging, konfliktløsning og ressursplanlegging. Satellittbilder tas kontinuerlig, se f.eks DigitalGlobe (http://www.digitalglobe.com), og dekker hele jorda. Bilder er tilgjengelig kort tid etter opptakstidspunkt med hjelp av et nett av bakkestasjoner som gir kontinuerlig forbindelse med satellittene. Det eksperimenteres med bruk av satellittbilder til å kartlegge grunne (0-5m) sjøområder. Nytt nå er at man ved sjøkartlegging er interessert i data for hele vannsøylen i tillegg til data for havbunnen. TopBathy 2014: Kartverket har inngått avtale med Airborne Hydro Mapping (http://www.ahm.co.at/) for å teste måling med grønn laser i grunne områder (0-5 m) i kystsonen.

6 6 Gjennomgang av Geodataplanen Innledning v/ Jon Endre Kirkholt, Kartverket Gjennomgang av Geodataplanen og planlagt aktivitet i fireårsperioden, se egen lysarkserie. Geodataplanen består av en tekstdel og en handlingsplan i form av et regneark. Viktig med godt koordinert og målrettet aktivitet for å få størst mulig nytteverdi ut av investeringene. Viktige aktiviteter som pågår: 1. Innføring av full vegadressering for alle kommuner i løpet av Kvalitetsheving av matrikkelen 3. Administrativt og periodisk vedlikehold av felles primærdatagrunnlag 4. Overgang til nytt vertikalt høydegrunnlag NN2000 innen første halvår Planregisterprosjektet Spesielt om omløpsfoto Forbedring av bakkeoppløsningen på omløpsfoto fra 40 til 25 cm medfører en ekstraregning for partene. Det er planlagt omløpsfotografering i de sørligste kommunene i N-T i Viktig å utnytte omløpsfoto i størst mulig grad for å få en rasjonell og kostnadseffektiv ajourføring av FKB. Historiske flybilder I 2014 vil GEOVEKST-modellen bli brukt for å finansiere etablering av digitale utgaver av flybilder og ortofoto for noen utvalgte områder i Nord-Trøndelag. Matrikkelen Har som mål å utføre en del kvalitetsheving i matrikkelen i alle GEOVEKSTprosjekter. Laserskanning Etablering av forbedret nasjonal høydemodell vha en del eksisterende laserdata, nye laserskanninger og bildematching er kostnadsberegnet til ca. 350 mill. kroner. Vegadressering Litt om status. Stor aktivitet, mange kommuner gjennomfører arbeidsmøter hos Kartverket. Total adresseringsgrad N-T er nå 60.2 %. Legger opp til fullføring i løpet av 2016.

7 7 Avsluttende diskusjon Diskusjon om diverse tiltak og ressurser som må settes av for nå de mål som er satt. Det er fremdeles en del midlertidige forretninger som ikke er avsluttet. Kompetansetiltak er viktig for å sørge for at det hos partene til enhver tid finnes det kunnskapsgrunnlaget som må til for å løse aktuelle oppgaver som er aktuelle. Vegnettkurs er ikke gjennomført våren 2014, muligens et nytt kurs til høsten. Kartverket tar med seg ønsket fra Vikna kommune om bedre kartlegging i kystsonen og spiller dette inn når videreføring av GEOVEKST-arbeidet skal drøftes. Innspill til GEOVEKST-forum kan være en aktuell veg å gå. Neste møte Oktober/november Sted avklares senere. Omvisning på Sikkerhetssenteret Se info her: Vi fikk en interessant omvisning og anledning til å prøve selve skipssimulatorene. Her er det etablert et meget bra tilbud for de som skal bli skipsførere. *** Takk til Ingunn Lysø for fint sosialt program på ettermiddagen og kvelden 28/4 og for at vi fikk mulighet til å besøke Sikkerhetssenteret 29/4.

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland REFERAT Tema for møte GD-plan N-T for perioden 2016-2019 Sted/Dato Grong rådhus, 29. apr. 2015 Kl. 09:45 14:10 Til stede Håvard Moe (Jernbaneverket) Ingunn Lysø (Vikna kommune) Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: 2012-5-8 kl. 09.00 Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders

Detaljer

Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd

Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd UTKAST Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen 22.-23.oktober 2013. Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup,

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 ÅRSRAPPORT 2011 Foto: Kjersti Baust Staurset, Statens kartverk Foto: Scandinavian StockPhoto Innhold Viktige hendelse 4 Oppgaver, hovedtall og organisasjon 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 Kartverket Postadresse: 3507 Hønefoss Telefon: 08700 www.kartverket.no

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 Kartverket Postadresse: 3507 Hønefoss Telefon: 08700 www.kartverket.no ÅRSRAPPORT 2012 Vi bygger Norges digitale grunnmur Innhold: Viktige hendelse 4 Oppgaver, hovedtall og organisasjon 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Regnskapsprinsipper 8 Noter 9 Virksomhetsområder 12 Geodesidivisjonen

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd

Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Kartkontoret i Oslo, Storgata 33A, 4.november 2014 kl 10-15 Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup, Hildegunn

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR)

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR) REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 9. november 2012 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Oslo Waage Statens vegvesen

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 4. 5. september 2012 Sted: Sogndal Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Randi Fagervik, Reidar Sætveit, Ketil Hognestad,

Detaljer

n ÅRSRAPPORT 2014 Kartverket

n ÅRSRAPPORT 2014 Kartverket n ÅRSRAPPORT 2014 1 Kartverket Glimt fra 2014 feb Forlik mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk eiendomsinformasjon AS om betaling for eiendomsdata til Kartverket for årene 2011 2013.

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Kartsamarbeidsprosjektet

Kartsamarbeidsprosjektet Kartsamarbeidsprosjektet Felles bruk av miljødirektoratenes og landbruksforvaltningens kartdata Et samarbeidsprosjekt mellom Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune Roald Sand Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 2 Tittel Forfatter

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

Digitalisering av reguleringsplaner

Digitalisering av reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner En veileder basert på praktiske erfaringer fra Telemark og Vestfold av Tore Bø med god hjelp av Arnleif Bjørstad og Knut Dammen Det eneste som er dyrt ved digitalisering

Detaljer