HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE, MILJØ OG SIKKERHET"

Transkript

1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING

2 FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator s.19 HMS-koordinator for prosjektering s.20 HMS-koordinator for gjennomføring s.20 Hovedbedrift s.20 Arbeidsgiver s.20 Verneombud s.24 Regionale verneombud s.24 Arbeidstaker s.24 SAMORDNING/KOORDINERING s.26 Samordning etter arbeidsmiljølovens 15 s.27 Koordinering etter byggherreforskriften s.28 Samordning etter HMS-forskriftens 6 s.31 Sammenheng mellom HMS-forskriften og byggherreforskriften s.31 RISIKOVURDERING I PROSJEKTERING s.32 HMS-PLAN s.34 Prosjektets risikoforhold og størrelse s.36 Prosjekteringsfasen s.39 Gjennomføringsfasen s.40 Innhold i en HMS-plan s.43 Tips til riggplan s.47 Tips til fremdriftsplan s.48 2 PASS PÅ NÅR DU SETTER I GANG! s.54 BYGGHERREFORSKRIFTEN s.58 3

3 Formålet med heftet HVEM HVA HVORDAN Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en stor utfordring i bygg- og anleggsbransjen. Grunnlaget for et godt og sikkert arbeidsmiljø legges i planleggingsfasen. Hvem som har ansvaret, og hvordan det er regulert, er utgangspunktet for dette heftet. Det er laget for deg som er ansvarlig for HMS: Byggherre, prosjektleder og arbeidsgiver. Heftet tar for seg roller og ansvar, samt viktige oppgaver som må ivaretas i forbindelse med planlegging og utførelse av byggeprosjekter. 2 5

4 Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet og partene i bygg- og anleggsbransjen: Byggenæringens Landsforening (BNL) Fellesforbundet Foreningen Norsk Eiendom Landsorganisasjonen (LO) Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Norsk Arbeidsmandsforbund Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) RIF ANS (Rådgivende Ingeniørers Forening) 6 7

5 Innledning Det er dårlig økonomi å ta sjanser. Det er rimeligere å forebygge enn å reparere. KRAV ANSVAR Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er sentrale temaer innen bygg- og anleggsvirksomhet. Det er mange dødsulykker og yrkesskader i bransjen, og mange sliter med belastningslidelser. Byggherre og prosjektleder har et lovfestet ansvar for arbeidsmiljøet på bygg- og anleggsplassen. Arbeidsmiljøet blir i stor grad bestemt av hvordan HMS blir ivaretatt i prosjekteringen. Byggherren og de som prosjekterer legger derfor grunnlaget for et vellykket resultat. Det er dårlig økonomi å ta sjanser. Det er rimeligere å forebygge enn å reparere. 2 9

6 [ DENNE MANNEN MÅ SIKRES ] Byggherrens engasjement betyr mye for et vellykket resultat. Erfaringene er gode fra prosjekter hvor byggherren har stilt krav til HMS og fulgt opp disse. Rapporter fra slike prosjekter viser blant annet: økt trivsel lavere sykefravær fornøyde entreprenører og arbeidstakere lønnsomt prosjekt positiv medieomtale ferdig bygg til fastsatt tid gode miljømessige lokaler for brukerne HMS-arbeidet i et prosjekt skal planlegges, gjennomføres, rapporteres og følges opp på linje med andre arbeidsoppgaver. Dette innebærer blant annet å: utarbeide mål for HMS-arbeid vurdere risikoforhold i prosjektet planlegge HMS-tiltak følge opp avvik og uønskede hendelser Dette betyr at byggherrens HMS-plan må være konkret og handlingsrettet, slik at virksomhetene kan ta hensyn til krav og rutiner gitt i denne, og at byggherren kan følge opp manglende etterlevelse fra virksomhetene. 10

7 Konsekvensene av byggherrens valg av medspillere, om de er gode eller dårlige, vil alltid falle tilbake på byggherren selv. Engasjement i både utvelgelsen av medspillere og oppfølging av prosjekteringen gir godt resultat for sluttproduktet. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- og anleggsplasser (byggherreforskriften), ble fastsatt ved kongelig resolusjon 21. april Forskriften pålegger byggherren et ansvar for helse, miljø og sikkerhet på egen bygg- og anleggsplass. Hensikten med forskriften er å sikre at HMS blir ivaretatt i prosjekteringen og sikre oppfølging på en systematisk måte i byggeperioden. Byggherreforskriften er en forskrift med minimumskrav og har derfor ingen dispensasjonsadgang! [ Forskriftsteksten er trykket i slutten av dette heftet ]

8 Roller, ansvar og oppgaver Roller i et prosjekt og ansvar og oppgaver knyttet til disse BYGGHERRE PROSJEKTLEDER HMS-KOORDINATOR HOVEDBEDRIFT ARBEIDSGIVER VERNEOMBUD REGIONALT VERNEOMBUD ARBEIDSTAKER Byggherren er oppdragsgiver for prosjektering og gjennomføring, det vil si at det er byggherren som får utført et bygg- eller anleggsarbeid. Byggherren har ansvaret for at prosjektet planlegges, organiseres, tilrettelegges og følges opp i samsvar med byggherreforskriften. Byggherren kan gjennom en skriftlig avtale (byggherreforskriftens 6) med prosjektleder regulere hvem som er ansvarlig for at HMS-planen blir utarbeidet å utpeke en eller flere koordinatorer for HMS-arbeidet å sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Byggherren kan være privatperson, virksomhet, eiendomsselskap, boligbyggelag, stat eller kommune. 15

9 Prosjektlederen opptrer på vegne av byggherren, og kan utføre byggherrens plikter og overta byggherrens ansvar helt eller delvis. Forskriften krever en skriftlig avtale med byggherren, og det forutsettes at prosjektlederen har tilstrekkelig kompetanse. I et prosjekt kan det ofte være flere prosjektledere. Bare den prosjektlederen som har skriftlig avtale med byggherren, anses som prosjektleder i henhold til byggherreforskriftens 6. Utover den skriftlige avtalen, kan ofte en kontrakt mellom byggherren og prosjektlederen identifisere enkeltoppgaver og fullmakter som prosjektlederen har fått. [ DENNE MANNEN ER IKKE SIKRET ] Rollen som prosjektleder ivaretas ofte av arkitekter, rådgivende ingeniører eller er gitt til virksomheter som har tilstrekkelig kompetanse. Rollen som prosjektleder kan også ivaretas av byggherren selv

10 HMS-koordinator skal gjennomføre oppgavene beskrevet i 11, 12 og 13 i byggherreforskriften. Det er byggherre eller prosjektleder som er ansvarlig for at oppgavene blir gjennomført. Byggherre/prosjektleder har et direkte juridisk ansvar for å påse at koordinator utfører oppgavene tilfredsstillende og at vedkommende er gitt mulighet til blant annet å justere fremdriftsplanen. I kontrakten mellom byggherre/prosjektleder og koordinator bør en kunne identifisere de oppgaver koordinatoren har fått. HMS-koordinator må være så mye til stede at denne har løpende oversikt over fremdriften og aktivitetene. Selv om byggherreforskriften stiller krav til to ulike koordinator-roller, er det ingenting i veien for at samme virksomhet ivaretar begge rollene. HMS-koordinator skal rapportere til byggherren eventuelt prosjektlederen, og skal koordinere fremdriften i henhold til HMS-planen. Det skal være lett å identifisere koordinator og øvrige roller i prosjektet. Tilstrekkelig kompetanse er en viktig forutsetning for å gjøre en god jobb som HMS-koordinator. 18 [ FOTO: SVEIN SKEIDE ] 19

11 [ ARBEIDET BLE STANSET ETTER INSPEKSJON FRA ARBEIDSTILSYNET ] HMS-koordinator for prosjektering skal utarbeide eller få utarbeidet en HMS-plan som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplassen samordne prosjekteringen slik at løsninger, arbeidsmetoder og fremdrift ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø I rollen som HMS-koordinator for prosjektering, finner vi ofte rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører eller byggherren selv. HMS-koordinator for gjennomføring skal samordne byggeprosessen slik at bestemmelser om HMS blir ivaretatt se til at HMS-planen blir etterlevd, oppdatert og tilpasset prosjektets fremdrift I rollen som HMS-koordinator finner vi ofte entreprenører, byggelederfirma eller byggherren selv. Hovedbedrift er som regel hovedentreprenøren, og denne skal samordne verne- og miljøarbeidet på byggeplassen når flere virksomheter jobber på samme arbeidsplass (arbeidsmiljøloven 15). Arbeidsgiver er enhver som har ansatte i sin virksomhet, og skal sørge for at virksomheten drives fullt forsvarlig (arbeidsmiljøloven 14)

12 Arbeidsgiver skal ta hensyn til anvisninger fra byggherrens HMS-koordinator (byggherreforskriftens 14). Arbeidsgiver er ansvarlig for at den enkelte arbeidstaker får nødvendig opplæring, også opplæring i virksomhetens eget systematiske HMS-arbeid (internkontroll). Videre må arbeidsgiver etablere rutiner for sikkerhetsopplæring eller sertifisering der dette gjelder. Arbeidsgiver er også ansvarlig for at arbeidstakerne er gjort kjent med byggeplassens eget HMS-opplegg dvs. HMS-planen med de rutiner og tiltak som er fastsatt. [ TO EKSEMPLER PÅ GOD SIKRING! ] 23

13 Verneombud i den enkelte virksomhet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet (arbeidsmiljøloven 26). De skal også varsle arbeidstakere og arbeidsgivere dersom det oppstår situasjoner som påvirker arbeidsmiljøet, men de er ikke tillagt noe direkte HMS-ansvar. Regionale verneombud skal være verneombud for de arbeidstakere som ikke har eget verneombud på arbeidsplassen (forskrift om regionale verneombud). Den enkelte arbeidstaker skal medvirke til gjennomføring av HMS-tiltak som arbeidsgiver iverksetter (arbeidsmiljøloven 16)

14 Samordning/ koordinering Byggherren bør stille krav til systematisk HMS-arbeid hos alle virksomheter som deltar i prosjektet. SAMORDNING KOORDINERING Hva er samordning? (arbeidsmiljølovens 15) Hva er koordinering? (byggherreforskriften) Hva er samordning? (HMS-forskriftens 6) Samordning etter arbeidsmiljølovens 15 Arbeidsmiljølovens 15 retter seg mot alle virksomheter som utfører arbeid på samme bygg- og anleggsplass og stiller krav til disse om å ta hensyn til hverandre. Hovedbedriften skal være representert på bygg- eller anleggsplassen. Den skal samordne de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid. Plikten til å samordne verne- og miljøarbeidet er uavhengig av byggherrens ansvar. Rollen som hovedbedrift er ofte kontraktsfestet med byggherren. Aktiviteter som det er viktig å samordne er blant annet: felles vernerunder (protokoll) registreringsrutiner for avvik tilrettelagt vernetjeneste for alle felles forståelse for rapportering hos alle verneombud 2 27

15 [ TYPISK EKSEMPEL PÅ MANGELFULLE SIKRINGSTILTAK ] verneombud(ene) har hele bygg- og anleggsplassen som verneområde hovedbedriften har kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr Det er helt avgjørende for HMS-arbeidet at alle (arbeidstakere, arbeidsgivere, verneombud, hovedbedrift med flere) til enhver tid vet hvem som har ansvaret, hvem som er verneombud og hvem det skal rapporteres til. Arbeidstilsynets skjema Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere (bestillingsnummer 504), er et eksempel på hvordan dette kan settes opp. Dette skjemaet kan hentes på Arbeidstilsynets internettsider, Koordinering etter byggherreforskriften Byggherreforskriften retter seg primært mot byggherren og dennes representant, det vil si prosjektleder. I tillegg stiller den krav til den enkelte virksomhet om å ta hensyn til HMS-plan og anvisninger fra byggherrens HMS-koordinator. HMS-koordinator skal blant annet påse at hovedbedrift er etablert i henhold til arbeidsmiljølovens

16 Samordning etter HMS-forskriftens 6 HMS-forskriftens 6 handler om å samordne internkontrollen for virksomhetenes felles aktiviteter eller områder. Alle arbeidsgivere skal drive systematisk HMS-arbeid (internkontroll) for å sikre arbeidsmiljøet til egne ansatte. Det må fokuseres spesielt på områder og tiltak som byggherren har listet opp i HMS-planen. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstilsynet anbefaler at byggherren stiller krav til at den enkelte arbeidsgiver har et system for systematisk HMS-arbeid, og at dette er en forutsetning for å kunne delta i prosjektet. Sammenhengen mellom HMS-forskriften og byggherreforskriften Alle virksomheter skal utøve og dokumentere systematisk HMS-arbeid (internkontroll). Byggherreforskriften gjelder for alle bygg- og anleggsprosjekter, jf. byggherreforskriftens 2. Virksomheter som ofte er byggherre bør sikre at byggherreforskriften blir ivaretatt gjennom deres systematiske HMS-arbeid. 2 [ FOTO: SVEIN SKEIDE ] Ved ombygging eller rehabilitering av bygg hvor det samtidig med byggearbeidet drives næringsvirksomhet, må HMS-planen også ivareta de virksomheter og arbeidstakere som ikke deltar i byggearbeidet. I tillegg er det viktig at samordningen av internkontrollen omfatter alle virksomhetene på området. 31

17 Risikovurdering i prosjektering Grunnlaget for et vellykket prosjekt blir tilrettelagt under prosjekteringen Er forholdene rundt sikkerhet og arbeidsmiljø tilstrekkelig vurdert? ANALYSERE KONKLUDERE FOREBYGGE Bygg- og anleggsbransjen er en bransje med høy risiko. Noen av HMS-problemene har sin bakgrunn i stramme tidsrammer og ensidig fokusering på fremdrift og ferdigstillelse. Byggherreforskriften stiller krav til et systematisk HMS-arbeid gjennom hele prosjektet. En viktig forutsetning er at prosjektet er risikovurdert før arbeidet starter, og at HMS blir løpende vurdert under prosjektering og gjennomføring. Hva kan gå galt? Hva skjer hvis det går galt? Hvilke tiltak er nødvendig for å unngå hendelsen? Denne prosessen må i alle faser resultere i at farlige forhold blir identifisert, og at det utarbeides krav og tiltak som sikrer arbeidstakerne som skal gjennomføre arbeidet. Farlige forhold kan knyttes til konkrete arbeidsoperasjoner eller tidsfaser. 2 33

18 HMS-plan Byggherrens engasjement i et prosjekt er avgjørende for hvor vellykket prosjektet blir Risikoforholdene i et prosjekt skal vurderes og eventuelt tas inn i HMS-planen. ENGASJEMENT PROSJEKTERE INTEGRERE HMS AVTALE/KONTRAKT HMS-planen skal være tilpasset de aktiviteter som skal utføres på den aktuelle bygg- eller anleggsplassen. Planen skal utarbeides og ferdigstilles i prosjekteringsfasen og bør legges til grunn for anbudsbeskrivelsen. Vurdering av HMS i prosjektfasen og beskrivelse av HMS i anbudsdokumenter og HMS-plan, vil også ha direkte betydning. Skal for eksempel blikkenslageren kunne utføre en sikker jobb med høy kvalitet, må arbeidet planlegges og koordineres med arbeidet til de andre aktørene, slik at utførelsen av arbeidet ikke representerer en risiko for andre arbeidstakere. Byggherrens risikovurdering skal være basert på de faktiske risikoforhold ved den aktuelle bygg- og anleggsplassen, ikke en generell opplisting av farlige forhold som kan oppstå. HMS-planen skal beskrive farlige arbeidsforhold og spesifikke tiltak som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (byggherreforskriftens 11 b). 35

19 Prosjektets risikoforhold og størrelse vil være bestemmende for omfanget av en HMS-plan. [ STILLASET ER BYGD PÅ SVIKTENDE GRUNNLAG ] Uansett størrelse og vanskelighetsgrad, skal risikoforholdene i prosjektet vurderes og eventuelt tas inn i HMS-planen. HMS-planen bør også vise til aktuelle forskrifter og prosedyrer som er lagt til grunn for prosjekteringen. Den bør inneholde forutsetninger for gjennomføringen. Det er svært viktig å få med krav om tiltak eller arbeidsmåter som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning for gjennomføringen av prosjektet. Dette for å sikre at slike forhold blir lagt til grunn i anbud og kontrakter. [ FOREBYGG ULYKKER MELD OG REGISTRER AVVIK ] 36 3

20 [ KUNNSKAP OM GRUNNFORHOLD ER NATURLIG Å TREKKE INN I PROSJEKTERING AV TUNNELARBEID ] Prosjekteringsfasen En grunnleggende oppgave under planleggingen er å identifisere områder eller tidsperioder som er kritiske når det gjelder HMS. Prosjekteringen må skje med bakgrunn i de forutsetninger som er naturlig å trekke inn. Ett eksempel er kunnskap om grunnforhold ved prosjektering av gravearbeid, hvor et viktig HMStiltak kan være sikring av grøfter. Hvordan grøftene skal sikres bør beskrives i anbudsdokumentet. HMS-planen må sammen med anbudsdokumentene danne grunnlag for entreprenørenes vurderinger under anbudsberegningen. Slik kan den enkelte entreprenør på et tidlig tidspunkt ta hensyn til byggherrens HMS-krav. Ivaretakelse av HMS-arbeidet under prosjekteringen er en viktig forutsetning for en god HMS-plan. Dette kan gjøres ved at HMS er et overordnet mål i prosjektet HMS er integrert i prosjekteringsfasen det foretas risikovurderinger jevnlig det stilles krav til HMS i kravspesifikasjonen slik at HMS blir ivaretatt i anbudsrunden Hvis man ikke spesifiserer HMS-tiltak i anbudsdokumentene, kan det bli vanskelig å kontrollere at HMS blir ivaretatt. 2 39

21 Gjennomføringsfasen HMS-plan for prosjektet skal foreligge før bygg- eller anleggsplassen blir etablert. HMS-planens ulike deler skal settes i verk etter hvert som arbeidet går fremover, og oppdateres eller justeres hvis endringer eller uforutsette situasjoner oppstår. Rutiner tatt ut fra eget systematisk HMS-arbeid (internkontroll) skal ikke erstatte byggherrens HMS-plan. 40 3

22 [ HVEM HAR ANSVARET FOR DENNE MANNEN? ] Innhold i en HMS-plan En HMS-plan kan være omfattende eller svært enkel. Alle punktene nedenfor er ikke obligatoriske, men de er et hjelpemiddel for byggherren i arbeidet med å etablere et godt HMS-arbeid på bygg- og anleggsplassen. Beskrivelse av prosjektet Målsetting (byggherrens overordnede målsetting på HMS-området) Organisasjonsplan (for prosjektering og gjennomføring) og oppgavefordeling Forhåndsmelding (ajourført) Samordningsskjema (bestillingsnummer 504) Instruks for - HMS-koordinator (prosjektering) - HMS-koordinator (gjennomføring) Skriftlig avtale mellom byggherre og prosjektleder Navn og adresselister for virksomhetene Riggplan Fremdriftsplan Forhold på byggeplassen felles tiltak og rutiner Beskrivelse av farlig forhold med spesifikke tiltak Handlingsplan ved ulykker Sjekklister (for vernerunder med videre) Krav til opplæring og kontroll Krav til stoffkartotek Krav til renhold Krav til kildesortering/avfallsplan Krav til orden og ryddighet 30 43

23 [VERRE ENN DETTE KAN DET VEL IKKE BLI... ] Krav til rapportering Vernerunder protokoll Sertifikater/godkjenning for maskiner, verktøy og utstyr - dokumentasjon Oppfølging krav til tilbakemelding Informasjon til aktørene i prosjektet Krav til sluttproduktet Kvalitetskriterier 44 45

24 [ RIGGPLANEN BØR OMFATTE TRANSPORTVEIER, BRAKKER, LAGERSKUR M.M. ] Tips til riggplan Riggplanen bestemmer den fysiske innretningen av bygg- og anleggsplassen, med særlig vekt på de forhold som er nevnt i byggherreforskriftens 13. En god riggplan danner grunnlaget for en velordnet, velorganisert og sikker arbeidsplass. Riggplanen kan omfatte: Situasjonsplan Eksisterende og nye bygninger Personalrom Arealdisponeringer til for eksempel: - Lagring - Transportveier inne på byggeplassen - Parkering av biler, maskiner og utstyr - Kraner, heiser, etc - Brakker, lagerskur - Avfallscontainere, kildesorteringsanlegg Adkomst for kjørende og gående Adgangskontroll Byggegjerde med porter/dører Vann og strøm Belysning utendørs Snødeponi Skilt/oversiktstavle Sikkerhetsskilting Beredskap for: - Brann - Eksplosjon - Førstehjelp 32 [ FOTO: SVEIN SKEIDE ] 47

25 [ PLANLEGGING PÅ HØYT NIVÅ GIR SIKRE ARBEIDSPLASSER ] Tips til fremdriftsplan Fremdriftsplanen er et viktig redskap, som skal benyttes for å skape en sikker arbeidsplass. Fremdriftsplanen må være så detaljert at prosjektet kan styres og kontrolleres slik at HMS blir ivaretatt fortløpende. I planen må det komme frem hvordan man håndterer avvik, og hvilke konsekvenser avvik får for fremdriften. 48

26 [ MANGE SKADER OG ULYKKER I BRANSJEN KUNNE VÆRT UNNGÅTT VED SIKRING ] I fremdriftsplanen må det blant annet avsettes tid til å tilrettelegge, utføre og kontrollere arbeidet. Det må tas hensyn til tidsnød som bidrar til høyt tempo fører til bruk av flere personer og aktiviteter enn planlagt fører til ulovlig bruk av overtid Sikkerhetsmessig kritiske aktiviteter bør merkes

27 En fremdriftsplan bør gjenspeile en kartlegging og risikovurdering, hvor kritiske områder og tidsperioder for helse, miljø og sikkerhet er synliggjort. [ VILLE DU KARAKTERISERT DETTE SOM ET RISIKOOMRÅDE? ] 53

28 Pass på når du setter i gang! Forskriftskrav Er det inngått skriftlig avtale om ansvarsfordeling mellom byggherre og prosjektleder? Er det utarbeidet HMS-plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø? Er forhåndsmelding (best.nr. 369 e) sendt til Arbeidstilsynet, med blant annet antatt byggetid? Er rutiner for behandling av uønskede hendelser og justering av fremdriftsplan ivaretatt? 54 55

29 Punkter utover forskriftskrav Er det inngått skriftlig avtale mellom byggherre/ prosjektleder og HMS-koordinator i prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen når det gjelder ansvarsområder, fullmakter og rapporteringsrutiner? Er HMS-aktiviteter i henhold til HMS-planen tatt med i anbudsbeskrivelsen? Utøver entreprenørene et systematisk HMS-arbeid? Er prosjektets byggetid forsvarlig i forhold til HMS? 56 57

30 Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1995 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 2 nr. 7 og nr. 8, 6, 14 siste ledd, jfr. første tilleggsavtale til EØS-avtalen (Rdir. 92/57/EØF, åttende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF). Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 59

31 INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde 2. Definisjoner 3. Straffeansvar 4. Ikrafttreden Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser 5. Hvem forskriften retter seg mot 6. Skriftlig avtale 7. Utpeking av koordinatorer 8. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 9. Forhåndsmelding Kapittel 3. Prosjekteringsfasen 10. Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet 11. Koordinatorenes oppgaver under prosjekteringen Kapittel 4. Gjennomføringsfasen 12. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt 13. Planlegging og tilrettelegging av arbeidet 14. Arbeidsgivernes og enkeltmannsforetakenes plikter 15. Informasjon til arbeidstakerne KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Virkeområde Forskriftene gjelder for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser. 2. Definisjoner a) midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser: enhver arbeidsplass hvor det utføres bygge- og anleggsvirksomhet. b) bygge- og anleggsvirksomhet: 1) Oppføring av bygninger 2) Innrednings- og installasjonsarbeid 3) Montering og demontering av prefabrikkerte elementer 4) Riving, ombygging og istandsetting 5) Sanering og vedlikehold 6) Alminnelig anleggsvirksomhet 7) Graving, sprenging og annet grunnarbeid 8) Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider. c) byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. d) prosjektleder: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for prosjektering og/eller gjennomføring og/eller kontroll med oppførelsen av prosjektet på byggherrens vegne. e) koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelsen av et prosjekt: enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 11, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved utarbeidelse av et prosjekt

32 f) koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføringen av et prosjekt: enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 12, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføring av et prosjekt. 7. Utpeking av koordinatorer Byggherre eller prosjektleder skal utpeke en eller flere koordinatorer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø der det er flere virksomheter til stede. g) enkeltmannsforetak: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere. 3. Straffeansvar Overtredelse av forskriftene er straffbart, jfr. arbeidsmiljølovens kap. XIV og straffelovens 48 a og 48 b. 4. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft straks. KAPITTEL 2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 5. Hvem forskriften retter seg mot Byggherrer, prosjektledere og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. 6. Skriftlig avtale Byggherre og prosjektleder skal skriftlig avtale hvem som skal utpeke koordinator sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø sende forhåndsmelding i henhold til 7, 8 og Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Byggherre eller prosjektleder skal sørge for at det før opprettelsen av en byggeeller anleggsplass blir laget en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 9. Forhåndsmelding Byggherre eller prosjektleder skal sende en forhåndsmelding til Arbeidstilsynet om bygge- og anleggsarbeid dersom arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk. Forhåndsmeldingen skal settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen og ajourføres. Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: 1. Dato for oversendelsen 2. Bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse 3. Byggherre(r)s navn og adresse(r) 4. Prosjektets art 5. Prosjektleder, navn og adresse 6. Koordinatoren(e) for arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelsen av prosjektet. Navn og adresse(r) 7. Koordinatoren(e) for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføringen av prosjektet. Navn og adresse(r) 8. Forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen 9. Forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen 10. Forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen 11. Planlagt antall entreprenører og enkeltmannsforetak 12. Angivelse av de entreprenører som allerede er valgt

33 KAPITTEL 3. PROSJEKTERINGSFASEN 10. Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet I forbindelse med forberedelse, planlegging og prosjektering skal prosjektleder, og eventuelt byggherren, legge forholdene til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det skal tas spesielt hensyn til: a) arkitektoniske, tekniske og/eller organisasjonsmessige valg for å planlegge de forskjellige arbeider og arbeidsfaser som skal utføres samtidig eller etter hverandre, b) den periode som skal avsettes til utførelsen av de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser, og c) foreliggende planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jfr. forskriftens 11 bokstav b. 11. Koordinatorenes oppgaver under prosjekteringen Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under utarbeidelse av prosjektet, og som er utpekt i henhold til 7 i denne forskrift skal: a) koordinere gjennomførelsen av kravene i 10, b) utarbeide eller få utarbeidet en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplass. Denne planen skal inneholde spesifikke tiltak ved blant annet følgende arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse: 1) arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras, synke i gjørme eller skadet ved fall, eller fallende gjenstander, 2) arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll, 3) arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkte soner, 4) arbeid nær høyspentledninger, 5) arbeid som innebærer risiko for drukning, 6) arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler, 7) arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr, 8) arbeid i senkekasser der luften er komprimert, 9) arbeid som innebærer bruk av sprengstoff, og 10) arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikkerte elementer, c) utarbeide dokumentasjon for bygningen eller anlegget. Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om de forhold som har betydning for sikkerhet og helse ved fremtidige arbeider. KAPITTEL 4. GJENNOMFØ RINGSFASEN 12. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under gjennomføringen av prosjektet, og som er utpekt i henhold til 7 i denne forskrift skal samordne gjennomføringen av prosjektet slik at bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved: a) avgjørelser i forbindelse med tekniske og/eller organisasjonsmessige valg, og ved å planlegge de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser som vil foregå samtidig eller etter hverandre, b) fastsettelse av den tid det vil ta å fullføre slike arbeider eller arbeidsfaser, c) gjennomføring av prinsippene i 13 på en konsekvent måte, d) følge plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som er utarbeidet under forberedelsen av prosjektet, e) å sørge for at arbeidsgiverne og eventuelle enkeltmannsforetak etterlever kravene i 11 og 13 i denne forskrift, f) å sørge for nødvendige tilpasninger i prosjektets plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ettersom arbeidet går fremover og eventuelle endringer har oppstått, 64 65

34 g) å påse at det avgjøres hvilken av virksomhetene ved prosjektet som er hovedbedrift, og som til enhver tid har oppgaven med å samordne verne- og arbeidsmiljøarbeidet, jfr. arbeidsmiljølovens 15, h) å koordinere kontrollen slik at arbeidsprosedyrene utføres i.h.t. lover og Dette forskrifter, og er en til bygge- hovedtittel og anleggsområdet. i) å treffe nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst 13. Planlegging og tilrettelegging av arbeidet Ved gjennomføring av et prosjekt skal spesielt følgende hensyn ivaretas: Dette er prøve på ingress. Den kan være på 2 spalter også der det er påkrevet. Bilder og illustrasjo- a) sikring av god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold på bygge- og anleggsplassen, ner skal gå over 1 eller 2 spalter. b) plassering av arbeidsstasjoner med hensyn til atkomst og veier eller De kan gjerne være utfallende. områder for ferdsel eller forflytning, c) vilkårene for håndtering av forskjellige materialer, d) vedlikehold, kontroll før igangsettelse, og kontroll av anlegg og utstyr med Dette henblikk er prøve på å rette på opp brødskrift. feil som kan påvirke Den arbeidstakernes kan være sikkerhet, på 2 spalter også helse der og det arbeidsmiljø, er påkrevet. Bilder og illustrasjoner skal gå e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av over 1 eller 2 spalter. forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer, De f) kan vilkårene gjerne ved fjerning være av brukte, utfallende. farlige materialer, Dette er prøve på brødskrift. g) lagring Den og kan deponering være eller på fjerning 2 spalter av avfall også skrap, der det er påkrevet. Bilder h) justering og illustrasjoner av den tid som faktisk skal skal gå brukes over. på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser på bakgrunn av arbeidets fremdrift, 1 eller 2 spalter. De kan gjerne være utfallende. Dette er i) samarbeid mellom arbeidsgivere og enkeltmannsforetak, og prøve j) prosjektets på brødskrift. samordning med Den andre kan virksomheter være på eller 2 spalter i nærheten også av der det er bygge- påkrevet. eller anleggsplassen. Bilder og illustrasjoner skal gå over 1 eller 2 spalter. De kan gjerne være utfallende. Dette er prøve på brødskrift. Den kan være på 2 spalter også der det er påkrevet. Bilder og illustrasjoner skal gå over 1 eller 2 spalter. De kan gjerne være utfallende.dette er prøve på brødskrift. Den kan være på 2 spalter også der 14. Arbeidsgivernes og enkeltmannsforetakenes plikter For å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen skal arbeidsgiverne og enkeltmannsforetak: a) treffe nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter, og spesielt legge vekt på oppfyllelse av denne forskrifts 13, og b) ta hensyn til anvisninger fra koordinatoren(e) for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 15. Informasjon til arbeidstakerne Arbeidstakerne og deres verneombud skal informeres om alle tiltak som skal treffes med hensyn til deres sikkerhet på bygge- og anleggsplassene. Informasjonen skal være forståelig for de berørte arbeidstakere. Før bygge- eller anleggsarbeidet igangsettes skal verneombud, og hovedverneombud der dette finnes, orienteres om plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jfr

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer