HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE, MILJØ OG SIKKERHET"

Transkript

1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING

2 FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator s.19 HMS-koordinator for prosjektering s.20 HMS-koordinator for gjennomføring s.20 Hovedbedrift s.20 Arbeidsgiver s.20 Verneombud s.24 Regionale verneombud s.24 Arbeidstaker s.24 SAMORDNING/KOORDINERING s.26 Samordning etter arbeidsmiljølovens 15 s.27 Koordinering etter byggherreforskriften s.28 Samordning etter HMS-forskriftens 6 s.31 Sammenheng mellom HMS-forskriften og byggherreforskriften s.31 RISIKOVURDERING I PROSJEKTERING s.32 HMS-PLAN s.34 Prosjektets risikoforhold og størrelse s.36 Prosjekteringsfasen s.39 Gjennomføringsfasen s.40 Innhold i en HMS-plan s.43 Tips til riggplan s.47 Tips til fremdriftsplan s.48 2 PASS PÅ NÅR DU SETTER I GANG! s.54 BYGGHERREFORSKRIFTEN s.58 3

3 Formålet med heftet HVEM HVA HVORDAN Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en stor utfordring i bygg- og anleggsbransjen. Grunnlaget for et godt og sikkert arbeidsmiljø legges i planleggingsfasen. Hvem som har ansvaret, og hvordan det er regulert, er utgangspunktet for dette heftet. Det er laget for deg som er ansvarlig for HMS: Byggherre, prosjektleder og arbeidsgiver. Heftet tar for seg roller og ansvar, samt viktige oppgaver som må ivaretas i forbindelse med planlegging og utførelse av byggeprosjekter. 2 5

4 Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet og partene i bygg- og anleggsbransjen: Byggenæringens Landsforening (BNL) Fellesforbundet Foreningen Norsk Eiendom Landsorganisasjonen (LO) Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Norsk Arbeidsmandsforbund Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) RIF ANS (Rådgivende Ingeniørers Forening) 6 7

5 Innledning Det er dårlig økonomi å ta sjanser. Det er rimeligere å forebygge enn å reparere. KRAV ANSVAR Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er sentrale temaer innen bygg- og anleggsvirksomhet. Det er mange dødsulykker og yrkesskader i bransjen, og mange sliter med belastningslidelser. Byggherre og prosjektleder har et lovfestet ansvar for arbeidsmiljøet på bygg- og anleggsplassen. Arbeidsmiljøet blir i stor grad bestemt av hvordan HMS blir ivaretatt i prosjekteringen. Byggherren og de som prosjekterer legger derfor grunnlaget for et vellykket resultat. Det er dårlig økonomi å ta sjanser. Det er rimeligere å forebygge enn å reparere. 2 9

6 [ DENNE MANNEN MÅ SIKRES ] Byggherrens engasjement betyr mye for et vellykket resultat. Erfaringene er gode fra prosjekter hvor byggherren har stilt krav til HMS og fulgt opp disse. Rapporter fra slike prosjekter viser blant annet: økt trivsel lavere sykefravær fornøyde entreprenører og arbeidstakere lønnsomt prosjekt positiv medieomtale ferdig bygg til fastsatt tid gode miljømessige lokaler for brukerne HMS-arbeidet i et prosjekt skal planlegges, gjennomføres, rapporteres og følges opp på linje med andre arbeidsoppgaver. Dette innebærer blant annet å: utarbeide mål for HMS-arbeid vurdere risikoforhold i prosjektet planlegge HMS-tiltak følge opp avvik og uønskede hendelser Dette betyr at byggherrens HMS-plan må være konkret og handlingsrettet, slik at virksomhetene kan ta hensyn til krav og rutiner gitt i denne, og at byggherren kan følge opp manglende etterlevelse fra virksomhetene. 10

7 Konsekvensene av byggherrens valg av medspillere, om de er gode eller dårlige, vil alltid falle tilbake på byggherren selv. Engasjement i både utvelgelsen av medspillere og oppfølging av prosjekteringen gir godt resultat for sluttproduktet. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- og anleggsplasser (byggherreforskriften), ble fastsatt ved kongelig resolusjon 21. april Forskriften pålegger byggherren et ansvar for helse, miljø og sikkerhet på egen bygg- og anleggsplass. Hensikten med forskriften er å sikre at HMS blir ivaretatt i prosjekteringen og sikre oppfølging på en systematisk måte i byggeperioden. Byggherreforskriften er en forskrift med minimumskrav og har derfor ingen dispensasjonsadgang! [ Forskriftsteksten er trykket i slutten av dette heftet ]

8 Roller, ansvar og oppgaver Roller i et prosjekt og ansvar og oppgaver knyttet til disse BYGGHERRE PROSJEKTLEDER HMS-KOORDINATOR HOVEDBEDRIFT ARBEIDSGIVER VERNEOMBUD REGIONALT VERNEOMBUD ARBEIDSTAKER Byggherren er oppdragsgiver for prosjektering og gjennomføring, det vil si at det er byggherren som får utført et bygg- eller anleggsarbeid. Byggherren har ansvaret for at prosjektet planlegges, organiseres, tilrettelegges og følges opp i samsvar med byggherreforskriften. Byggherren kan gjennom en skriftlig avtale (byggherreforskriftens 6) med prosjektleder regulere hvem som er ansvarlig for at HMS-planen blir utarbeidet å utpeke en eller flere koordinatorer for HMS-arbeidet å sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Byggherren kan være privatperson, virksomhet, eiendomsselskap, boligbyggelag, stat eller kommune. 15

9 Prosjektlederen opptrer på vegne av byggherren, og kan utføre byggherrens plikter og overta byggherrens ansvar helt eller delvis. Forskriften krever en skriftlig avtale med byggherren, og det forutsettes at prosjektlederen har tilstrekkelig kompetanse. I et prosjekt kan det ofte være flere prosjektledere. Bare den prosjektlederen som har skriftlig avtale med byggherren, anses som prosjektleder i henhold til byggherreforskriftens 6. Utover den skriftlige avtalen, kan ofte en kontrakt mellom byggherren og prosjektlederen identifisere enkeltoppgaver og fullmakter som prosjektlederen har fått. [ DENNE MANNEN ER IKKE SIKRET ] Rollen som prosjektleder ivaretas ofte av arkitekter, rådgivende ingeniører eller er gitt til virksomheter som har tilstrekkelig kompetanse. Rollen som prosjektleder kan også ivaretas av byggherren selv

10 HMS-koordinator skal gjennomføre oppgavene beskrevet i 11, 12 og 13 i byggherreforskriften. Det er byggherre eller prosjektleder som er ansvarlig for at oppgavene blir gjennomført. Byggherre/prosjektleder har et direkte juridisk ansvar for å påse at koordinator utfører oppgavene tilfredsstillende og at vedkommende er gitt mulighet til blant annet å justere fremdriftsplanen. I kontrakten mellom byggherre/prosjektleder og koordinator bør en kunne identifisere de oppgaver koordinatoren har fått. HMS-koordinator må være så mye til stede at denne har løpende oversikt over fremdriften og aktivitetene. Selv om byggherreforskriften stiller krav til to ulike koordinator-roller, er det ingenting i veien for at samme virksomhet ivaretar begge rollene. HMS-koordinator skal rapportere til byggherren eventuelt prosjektlederen, og skal koordinere fremdriften i henhold til HMS-planen. Det skal være lett å identifisere koordinator og øvrige roller i prosjektet. Tilstrekkelig kompetanse er en viktig forutsetning for å gjøre en god jobb som HMS-koordinator. 18 [ FOTO: SVEIN SKEIDE ] 19

11 [ ARBEIDET BLE STANSET ETTER INSPEKSJON FRA ARBEIDSTILSYNET ] HMS-koordinator for prosjektering skal utarbeide eller få utarbeidet en HMS-plan som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplassen samordne prosjekteringen slik at løsninger, arbeidsmetoder og fremdrift ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø I rollen som HMS-koordinator for prosjektering, finner vi ofte rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører eller byggherren selv. HMS-koordinator for gjennomføring skal samordne byggeprosessen slik at bestemmelser om HMS blir ivaretatt se til at HMS-planen blir etterlevd, oppdatert og tilpasset prosjektets fremdrift I rollen som HMS-koordinator finner vi ofte entreprenører, byggelederfirma eller byggherren selv. Hovedbedrift er som regel hovedentreprenøren, og denne skal samordne verne- og miljøarbeidet på byggeplassen når flere virksomheter jobber på samme arbeidsplass (arbeidsmiljøloven 15). Arbeidsgiver er enhver som har ansatte i sin virksomhet, og skal sørge for at virksomheten drives fullt forsvarlig (arbeidsmiljøloven 14)

12 Arbeidsgiver skal ta hensyn til anvisninger fra byggherrens HMS-koordinator (byggherreforskriftens 14). Arbeidsgiver er ansvarlig for at den enkelte arbeidstaker får nødvendig opplæring, også opplæring i virksomhetens eget systematiske HMS-arbeid (internkontroll). Videre må arbeidsgiver etablere rutiner for sikkerhetsopplæring eller sertifisering der dette gjelder. Arbeidsgiver er også ansvarlig for at arbeidstakerne er gjort kjent med byggeplassens eget HMS-opplegg dvs. HMS-planen med de rutiner og tiltak som er fastsatt. [ TO EKSEMPLER PÅ GOD SIKRING! ] 23

13 Verneombud i den enkelte virksomhet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet (arbeidsmiljøloven 26). De skal også varsle arbeidstakere og arbeidsgivere dersom det oppstår situasjoner som påvirker arbeidsmiljøet, men de er ikke tillagt noe direkte HMS-ansvar. Regionale verneombud skal være verneombud for de arbeidstakere som ikke har eget verneombud på arbeidsplassen (forskrift om regionale verneombud). Den enkelte arbeidstaker skal medvirke til gjennomføring av HMS-tiltak som arbeidsgiver iverksetter (arbeidsmiljøloven 16)

14 Samordning/ koordinering Byggherren bør stille krav til systematisk HMS-arbeid hos alle virksomheter som deltar i prosjektet. SAMORDNING KOORDINERING Hva er samordning? (arbeidsmiljølovens 15) Hva er koordinering? (byggherreforskriften) Hva er samordning? (HMS-forskriftens 6) Samordning etter arbeidsmiljølovens 15 Arbeidsmiljølovens 15 retter seg mot alle virksomheter som utfører arbeid på samme bygg- og anleggsplass og stiller krav til disse om å ta hensyn til hverandre. Hovedbedriften skal være representert på bygg- eller anleggsplassen. Den skal samordne de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid. Plikten til å samordne verne- og miljøarbeidet er uavhengig av byggherrens ansvar. Rollen som hovedbedrift er ofte kontraktsfestet med byggherren. Aktiviteter som det er viktig å samordne er blant annet: felles vernerunder (protokoll) registreringsrutiner for avvik tilrettelagt vernetjeneste for alle felles forståelse for rapportering hos alle verneombud 2 27

15 [ TYPISK EKSEMPEL PÅ MANGELFULLE SIKRINGSTILTAK ] verneombud(ene) har hele bygg- og anleggsplassen som verneområde hovedbedriften har kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr Det er helt avgjørende for HMS-arbeidet at alle (arbeidstakere, arbeidsgivere, verneombud, hovedbedrift med flere) til enhver tid vet hvem som har ansvaret, hvem som er verneombud og hvem det skal rapporteres til. Arbeidstilsynets skjema Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere (bestillingsnummer 504), er et eksempel på hvordan dette kan settes opp. Dette skjemaet kan hentes på Arbeidstilsynets internettsider, Koordinering etter byggherreforskriften Byggherreforskriften retter seg primært mot byggherren og dennes representant, det vil si prosjektleder. I tillegg stiller den krav til den enkelte virksomhet om å ta hensyn til HMS-plan og anvisninger fra byggherrens HMS-koordinator. HMS-koordinator skal blant annet påse at hovedbedrift er etablert i henhold til arbeidsmiljølovens

16 Samordning etter HMS-forskriftens 6 HMS-forskriftens 6 handler om å samordne internkontrollen for virksomhetenes felles aktiviteter eller områder. Alle arbeidsgivere skal drive systematisk HMS-arbeid (internkontroll) for å sikre arbeidsmiljøet til egne ansatte. Det må fokuseres spesielt på områder og tiltak som byggherren har listet opp i HMS-planen. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstilsynet anbefaler at byggherren stiller krav til at den enkelte arbeidsgiver har et system for systematisk HMS-arbeid, og at dette er en forutsetning for å kunne delta i prosjektet. Sammenhengen mellom HMS-forskriften og byggherreforskriften Alle virksomheter skal utøve og dokumentere systematisk HMS-arbeid (internkontroll). Byggherreforskriften gjelder for alle bygg- og anleggsprosjekter, jf. byggherreforskriftens 2. Virksomheter som ofte er byggherre bør sikre at byggherreforskriften blir ivaretatt gjennom deres systematiske HMS-arbeid. 2 [ FOTO: SVEIN SKEIDE ] Ved ombygging eller rehabilitering av bygg hvor det samtidig med byggearbeidet drives næringsvirksomhet, må HMS-planen også ivareta de virksomheter og arbeidstakere som ikke deltar i byggearbeidet. I tillegg er det viktig at samordningen av internkontrollen omfatter alle virksomhetene på området. 31

17 Risikovurdering i prosjektering Grunnlaget for et vellykket prosjekt blir tilrettelagt under prosjekteringen Er forholdene rundt sikkerhet og arbeidsmiljø tilstrekkelig vurdert? ANALYSERE KONKLUDERE FOREBYGGE Bygg- og anleggsbransjen er en bransje med høy risiko. Noen av HMS-problemene har sin bakgrunn i stramme tidsrammer og ensidig fokusering på fremdrift og ferdigstillelse. Byggherreforskriften stiller krav til et systematisk HMS-arbeid gjennom hele prosjektet. En viktig forutsetning er at prosjektet er risikovurdert før arbeidet starter, og at HMS blir løpende vurdert under prosjektering og gjennomføring. Hva kan gå galt? Hva skjer hvis det går galt? Hvilke tiltak er nødvendig for å unngå hendelsen? Denne prosessen må i alle faser resultere i at farlige forhold blir identifisert, og at det utarbeides krav og tiltak som sikrer arbeidstakerne som skal gjennomføre arbeidet. Farlige forhold kan knyttes til konkrete arbeidsoperasjoner eller tidsfaser. 2 33

18 HMS-plan Byggherrens engasjement i et prosjekt er avgjørende for hvor vellykket prosjektet blir Risikoforholdene i et prosjekt skal vurderes og eventuelt tas inn i HMS-planen. ENGASJEMENT PROSJEKTERE INTEGRERE HMS AVTALE/KONTRAKT HMS-planen skal være tilpasset de aktiviteter som skal utføres på den aktuelle bygg- eller anleggsplassen. Planen skal utarbeides og ferdigstilles i prosjekteringsfasen og bør legges til grunn for anbudsbeskrivelsen. Vurdering av HMS i prosjektfasen og beskrivelse av HMS i anbudsdokumenter og HMS-plan, vil også ha direkte betydning. Skal for eksempel blikkenslageren kunne utføre en sikker jobb med høy kvalitet, må arbeidet planlegges og koordineres med arbeidet til de andre aktørene, slik at utførelsen av arbeidet ikke representerer en risiko for andre arbeidstakere. Byggherrens risikovurdering skal være basert på de faktiske risikoforhold ved den aktuelle bygg- og anleggsplassen, ikke en generell opplisting av farlige forhold som kan oppstå. HMS-planen skal beskrive farlige arbeidsforhold og spesifikke tiltak som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (byggherreforskriftens 11 b). 35

19 Prosjektets risikoforhold og størrelse vil være bestemmende for omfanget av en HMS-plan. [ STILLASET ER BYGD PÅ SVIKTENDE GRUNNLAG ] Uansett størrelse og vanskelighetsgrad, skal risikoforholdene i prosjektet vurderes og eventuelt tas inn i HMS-planen. HMS-planen bør også vise til aktuelle forskrifter og prosedyrer som er lagt til grunn for prosjekteringen. Den bør inneholde forutsetninger for gjennomføringen. Det er svært viktig å få med krav om tiltak eller arbeidsmåter som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning for gjennomføringen av prosjektet. Dette for å sikre at slike forhold blir lagt til grunn i anbud og kontrakter. [ FOREBYGG ULYKKER MELD OG REGISTRER AVVIK ] 36 3

20 [ KUNNSKAP OM GRUNNFORHOLD ER NATURLIG Å TREKKE INN I PROSJEKTERING AV TUNNELARBEID ] Prosjekteringsfasen En grunnleggende oppgave under planleggingen er å identifisere områder eller tidsperioder som er kritiske når det gjelder HMS. Prosjekteringen må skje med bakgrunn i de forutsetninger som er naturlig å trekke inn. Ett eksempel er kunnskap om grunnforhold ved prosjektering av gravearbeid, hvor et viktig HMStiltak kan være sikring av grøfter. Hvordan grøftene skal sikres bør beskrives i anbudsdokumentet. HMS-planen må sammen med anbudsdokumentene danne grunnlag for entreprenørenes vurderinger under anbudsberegningen. Slik kan den enkelte entreprenør på et tidlig tidspunkt ta hensyn til byggherrens HMS-krav. Ivaretakelse av HMS-arbeidet under prosjekteringen er en viktig forutsetning for en god HMS-plan. Dette kan gjøres ved at HMS er et overordnet mål i prosjektet HMS er integrert i prosjekteringsfasen det foretas risikovurderinger jevnlig det stilles krav til HMS i kravspesifikasjonen slik at HMS blir ivaretatt i anbudsrunden Hvis man ikke spesifiserer HMS-tiltak i anbudsdokumentene, kan det bli vanskelig å kontrollere at HMS blir ivaretatt. 2 39

21 Gjennomføringsfasen HMS-plan for prosjektet skal foreligge før bygg- eller anleggsplassen blir etablert. HMS-planens ulike deler skal settes i verk etter hvert som arbeidet går fremover, og oppdateres eller justeres hvis endringer eller uforutsette situasjoner oppstår. Rutiner tatt ut fra eget systematisk HMS-arbeid (internkontroll) skal ikke erstatte byggherrens HMS-plan. 40 3

22 [ HVEM HAR ANSVARET FOR DENNE MANNEN? ] Innhold i en HMS-plan En HMS-plan kan være omfattende eller svært enkel. Alle punktene nedenfor er ikke obligatoriske, men de er et hjelpemiddel for byggherren i arbeidet med å etablere et godt HMS-arbeid på bygg- og anleggsplassen. Beskrivelse av prosjektet Målsetting (byggherrens overordnede målsetting på HMS-området) Organisasjonsplan (for prosjektering og gjennomføring) og oppgavefordeling Forhåndsmelding (ajourført) Samordningsskjema (bestillingsnummer 504) Instruks for - HMS-koordinator (prosjektering) - HMS-koordinator (gjennomføring) Skriftlig avtale mellom byggherre og prosjektleder Navn og adresselister for virksomhetene Riggplan Fremdriftsplan Forhold på byggeplassen felles tiltak og rutiner Beskrivelse av farlig forhold med spesifikke tiltak Handlingsplan ved ulykker Sjekklister (for vernerunder med videre) Krav til opplæring og kontroll Krav til stoffkartotek Krav til renhold Krav til kildesortering/avfallsplan Krav til orden og ryddighet 30 43

23 [VERRE ENN DETTE KAN DET VEL IKKE BLI... ] Krav til rapportering Vernerunder protokoll Sertifikater/godkjenning for maskiner, verktøy og utstyr - dokumentasjon Oppfølging krav til tilbakemelding Informasjon til aktørene i prosjektet Krav til sluttproduktet Kvalitetskriterier 44 45

24 [ RIGGPLANEN BØR OMFATTE TRANSPORTVEIER, BRAKKER, LAGERSKUR M.M. ] Tips til riggplan Riggplanen bestemmer den fysiske innretningen av bygg- og anleggsplassen, med særlig vekt på de forhold som er nevnt i byggherreforskriftens 13. En god riggplan danner grunnlaget for en velordnet, velorganisert og sikker arbeidsplass. Riggplanen kan omfatte: Situasjonsplan Eksisterende og nye bygninger Personalrom Arealdisponeringer til for eksempel: - Lagring - Transportveier inne på byggeplassen - Parkering av biler, maskiner og utstyr - Kraner, heiser, etc - Brakker, lagerskur - Avfallscontainere, kildesorteringsanlegg Adkomst for kjørende og gående Adgangskontroll Byggegjerde med porter/dører Vann og strøm Belysning utendørs Snødeponi Skilt/oversiktstavle Sikkerhetsskilting Beredskap for: - Brann - Eksplosjon - Førstehjelp 32 [ FOTO: SVEIN SKEIDE ] 47

25 [ PLANLEGGING PÅ HØYT NIVÅ GIR SIKRE ARBEIDSPLASSER ] Tips til fremdriftsplan Fremdriftsplanen er et viktig redskap, som skal benyttes for å skape en sikker arbeidsplass. Fremdriftsplanen må være så detaljert at prosjektet kan styres og kontrolleres slik at HMS blir ivaretatt fortløpende. I planen må det komme frem hvordan man håndterer avvik, og hvilke konsekvenser avvik får for fremdriften. 48

26 [ MANGE SKADER OG ULYKKER I BRANSJEN KUNNE VÆRT UNNGÅTT VED SIKRING ] I fremdriftsplanen må det blant annet avsettes tid til å tilrettelegge, utføre og kontrollere arbeidet. Det må tas hensyn til tidsnød som bidrar til høyt tempo fører til bruk av flere personer og aktiviteter enn planlagt fører til ulovlig bruk av overtid Sikkerhetsmessig kritiske aktiviteter bør merkes

27 En fremdriftsplan bør gjenspeile en kartlegging og risikovurdering, hvor kritiske områder og tidsperioder for helse, miljø og sikkerhet er synliggjort. [ VILLE DU KARAKTERISERT DETTE SOM ET RISIKOOMRÅDE? ] 53

28 Pass på når du setter i gang! Forskriftskrav Er det inngått skriftlig avtale om ansvarsfordeling mellom byggherre og prosjektleder? Er det utarbeidet HMS-plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø? Er forhåndsmelding (best.nr. 369 e) sendt til Arbeidstilsynet, med blant annet antatt byggetid? Er rutiner for behandling av uønskede hendelser og justering av fremdriftsplan ivaretatt? 54 55

29 Punkter utover forskriftskrav Er det inngått skriftlig avtale mellom byggherre/ prosjektleder og HMS-koordinator i prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen når det gjelder ansvarsområder, fullmakter og rapporteringsrutiner? Er HMS-aktiviteter i henhold til HMS-planen tatt med i anbudsbeskrivelsen? Utøver entreprenørene et systematisk HMS-arbeid? Er prosjektets byggetid forsvarlig i forhold til HMS? 56 57

30 Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1995 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 2 nr. 7 og nr. 8, 6, 14 siste ledd, jfr. første tilleggsavtale til EØS-avtalen (Rdir. 92/57/EØF, åttende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF). Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 59

31 INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde 2. Definisjoner 3. Straffeansvar 4. Ikrafttreden Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser 5. Hvem forskriften retter seg mot 6. Skriftlig avtale 7. Utpeking av koordinatorer 8. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 9. Forhåndsmelding Kapittel 3. Prosjekteringsfasen 10. Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet 11. Koordinatorenes oppgaver under prosjekteringen Kapittel 4. Gjennomføringsfasen 12. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt 13. Planlegging og tilrettelegging av arbeidet 14. Arbeidsgivernes og enkeltmannsforetakenes plikter 15. Informasjon til arbeidstakerne KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Virkeområde Forskriftene gjelder for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser. 2. Definisjoner a) midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser: enhver arbeidsplass hvor det utføres bygge- og anleggsvirksomhet. b) bygge- og anleggsvirksomhet: 1) Oppføring av bygninger 2) Innrednings- og installasjonsarbeid 3) Montering og demontering av prefabrikkerte elementer 4) Riving, ombygging og istandsetting 5) Sanering og vedlikehold 6) Alminnelig anleggsvirksomhet 7) Graving, sprenging og annet grunnarbeid 8) Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider. c) byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. d) prosjektleder: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for prosjektering og/eller gjennomføring og/eller kontroll med oppførelsen av prosjektet på byggherrens vegne. e) koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelsen av et prosjekt: enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 11, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved utarbeidelse av et prosjekt

32 f) koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføringen av et prosjekt: enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 12, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføring av et prosjekt. 7. Utpeking av koordinatorer Byggherre eller prosjektleder skal utpeke en eller flere koordinatorer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø der det er flere virksomheter til stede. g) enkeltmannsforetak: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere. 3. Straffeansvar Overtredelse av forskriftene er straffbart, jfr. arbeidsmiljølovens kap. XIV og straffelovens 48 a og 48 b. 4. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft straks. KAPITTEL 2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 5. Hvem forskriften retter seg mot Byggherrer, prosjektledere og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. 6. Skriftlig avtale Byggherre og prosjektleder skal skriftlig avtale hvem som skal utpeke koordinator sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø sende forhåndsmelding i henhold til 7, 8 og Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Byggherre eller prosjektleder skal sørge for at det før opprettelsen av en byggeeller anleggsplass blir laget en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 9. Forhåndsmelding Byggherre eller prosjektleder skal sende en forhåndsmelding til Arbeidstilsynet om bygge- og anleggsarbeid dersom arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk. Forhåndsmeldingen skal settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen og ajourføres. Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: 1. Dato for oversendelsen 2. Bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse 3. Byggherre(r)s navn og adresse(r) 4. Prosjektets art 5. Prosjektleder, navn og adresse 6. Koordinatoren(e) for arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelsen av prosjektet. Navn og adresse(r) 7. Koordinatoren(e) for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføringen av prosjektet. Navn og adresse(r) 8. Forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen 9. Forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen 10. Forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen 11. Planlagt antall entreprenører og enkeltmannsforetak 12. Angivelse av de entreprenører som allerede er valgt

33 KAPITTEL 3. PROSJEKTERINGSFASEN 10. Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet I forbindelse med forberedelse, planlegging og prosjektering skal prosjektleder, og eventuelt byggherren, legge forholdene til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det skal tas spesielt hensyn til: a) arkitektoniske, tekniske og/eller organisasjonsmessige valg for å planlegge de forskjellige arbeider og arbeidsfaser som skal utføres samtidig eller etter hverandre, b) den periode som skal avsettes til utførelsen av de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser, og c) foreliggende planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jfr. forskriftens 11 bokstav b. 11. Koordinatorenes oppgaver under prosjekteringen Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under utarbeidelse av prosjektet, og som er utpekt i henhold til 7 i denne forskrift skal: a) koordinere gjennomførelsen av kravene i 10, b) utarbeide eller få utarbeidet en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplass. Denne planen skal inneholde spesifikke tiltak ved blant annet følgende arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse: 1) arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras, synke i gjørme eller skadet ved fall, eller fallende gjenstander, 2) arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll, 3) arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkte soner, 4) arbeid nær høyspentledninger, 5) arbeid som innebærer risiko for drukning, 6) arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler, 7) arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr, 8) arbeid i senkekasser der luften er komprimert, 9) arbeid som innebærer bruk av sprengstoff, og 10) arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikkerte elementer, c) utarbeide dokumentasjon for bygningen eller anlegget. Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om de forhold som har betydning for sikkerhet og helse ved fremtidige arbeider. KAPITTEL 4. GJENNOMFØ RINGSFASEN 12. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under gjennomføringen av prosjektet, og som er utpekt i henhold til 7 i denne forskrift skal samordne gjennomføringen av prosjektet slik at bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved: a) avgjørelser i forbindelse med tekniske og/eller organisasjonsmessige valg, og ved å planlegge de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser som vil foregå samtidig eller etter hverandre, b) fastsettelse av den tid det vil ta å fullføre slike arbeider eller arbeidsfaser, c) gjennomføring av prinsippene i 13 på en konsekvent måte, d) følge plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som er utarbeidet under forberedelsen av prosjektet, e) å sørge for at arbeidsgiverne og eventuelle enkeltmannsforetak etterlever kravene i 11 og 13 i denne forskrift, f) å sørge for nødvendige tilpasninger i prosjektets plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ettersom arbeidet går fremover og eventuelle endringer har oppstått, 64 65

34 g) å påse at det avgjøres hvilken av virksomhetene ved prosjektet som er hovedbedrift, og som til enhver tid har oppgaven med å samordne verne- og arbeidsmiljøarbeidet, jfr. arbeidsmiljølovens 15, h) å koordinere kontrollen slik at arbeidsprosedyrene utføres i.h.t. lover og Dette forskrifter, og er en til bygge- hovedtittel og anleggsområdet. i) å treffe nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst 13. Planlegging og tilrettelegging av arbeidet Ved gjennomføring av et prosjekt skal spesielt følgende hensyn ivaretas: Dette er prøve på ingress. Den kan være på 2 spalter også der det er påkrevet. Bilder og illustrasjo- a) sikring av god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold på bygge- og anleggsplassen, ner skal gå over 1 eller 2 spalter. b) plassering av arbeidsstasjoner med hensyn til atkomst og veier eller De kan gjerne være utfallende. områder for ferdsel eller forflytning, c) vilkårene for håndtering av forskjellige materialer, d) vedlikehold, kontroll før igangsettelse, og kontroll av anlegg og utstyr med Dette henblikk er prøve på å rette på opp brødskrift. feil som kan påvirke Den arbeidstakernes kan være sikkerhet, på 2 spalter også helse der og det arbeidsmiljø, er påkrevet. Bilder og illustrasjoner skal gå e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av over 1 eller 2 spalter. forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer, De f) kan vilkårene gjerne ved fjerning være av brukte, utfallende. farlige materialer, Dette er prøve på brødskrift. g) lagring Den og kan deponering være eller på fjerning 2 spalter av avfall også skrap, der det er påkrevet. Bilder h) justering og illustrasjoner av den tid som faktisk skal skal gå brukes over. på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser på bakgrunn av arbeidets fremdrift, 1 eller 2 spalter. De kan gjerne være utfallende. Dette er i) samarbeid mellom arbeidsgivere og enkeltmannsforetak, og prøve j) prosjektets på brødskrift. samordning med Den andre kan virksomheter være på eller 2 spalter i nærheten også av der det er bygge- påkrevet. eller anleggsplassen. Bilder og illustrasjoner skal gå over 1 eller 2 spalter. De kan gjerne være utfallende. Dette er prøve på brødskrift. Den kan være på 2 spalter også der det er påkrevet. Bilder og illustrasjoner skal gå over 1 eller 2 spalter. De kan gjerne være utfallende.dette er prøve på brødskrift. Den kan være på 2 spalter også der 14. Arbeidsgivernes og enkeltmannsforetakenes plikter For å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen skal arbeidsgiverne og enkeltmannsforetak: a) treffe nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter, og spesielt legge vekt på oppfyllelse av denne forskrifts 13, og b) ta hensyn til anvisninger fra koordinatoren(e) for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 15. Informasjon til arbeidstakerne Arbeidstakerne og deres verneombud skal informeres om alle tiltak som skal treffes med hensyn til deres sikkerhet på bygge- og anleggsplassene. Informasjonen skal være forståelig for de berørte arbeidstakere. Før bygge- eller anleggsarbeidet igangsettes skal verneombud, og hovedverneombud der dette finnes, orienteres om plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jfr

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Utskriftsdato: 15.12.2017 09:20:52 Status: Historisk Dato: 21.4.1995 Utgiver: Arbeidsdepartementet

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Arbeidstilsynet Se veiledningen under infoknappen Sendes Arbeidstilsynet senest 1 uke før arbeidsstart Kopi slås opp på arbeidsplassen Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass ( 6 i

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

Lillestrøm

Lillestrøm Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Lillestrøm 07.12.2010 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Sanering VA Tangengata. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Sanering VA Tangengata. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 57 81 Sanering VA Tangengata SHA-plan Dato: 2015-04-20 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 65 68 Kulvert SIVA Moland SHA-plan Dato: 2014-10-31 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato: Vedlegg 1 Rammeavtale utblokking og PE-innføring SHA-plan Dato: 2012-11-13 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato:

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato: Tekniske planer Orstad - VVA og grønt SHA-plan Orstad Dato: 2014-10-21 SHA-plan Orstad 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato:

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato: Utblokking av vannledning - Storgata SHA-plan Dato: 2014-05-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 533977 Utblokking av vannledning - Storgata Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Rissa kommune. SHA- plan

Rissa kommune. SHA- plan SHA- plan Dato: 01.09.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: 602530-05 RA Kvithyll, Oppdragsbeskrivelse: Generalentreprise RA Oppdragsleder: Bente Størseth Møller Fag: Skrevet

Detaljer

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato:

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato: VL Eidsvåg - Raudsand SHA-plan Dato: 2013-09-26 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-plan 524415

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av SHA-plan for Prosjekt: Oppgradering/ utbedring ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 01 21.10.14 Forprosjekt Jon Heggelund 02 15.12.14 Detaljprosjekt Jon

Detaljer

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato:

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato: Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg Vedlegg 1 SHA-plan Dato: 2014-01-24 Vedlegg 1 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen?

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen? Endringer i byggherreforskriften Hva betyr det for aktørene i næringen? Mandat Tydeliggjøring av forskriften og kommentarene. Under revideringsarbeidet skal vi vurdere revidering av bestemmelsene om byggherrens,

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen Krav til prosjekterende og koordinators rolle/ansvar Advokat Ottar F. Egset, ofe@foyentorkildsen.no Hva er formålet med byggherreforskriften? formålsparagraf

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD Dato: 13.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 08, 2014 UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN SHA-PLAN Revisjon 01 Dato 2014-08-21 Utført av Lise K. Grong Kontrollert av Daniel Wiesenberg Godkjent av Knut Arne Aasen Beskrivelse

Detaljer

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Promenade Nordkapp SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2015-11-04 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften Oppdrag:

Detaljer

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektnummer:

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Beregnet til Utkast til oppdragsgivers gjennomgang Dokument type SHA-plan Dato 19.05.2016 SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Revisjon 00 Dato

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss Munkegata endring etter buss INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende FORELESER ARNE HANSEN November 2009 Vinger Takst og Byggvurdering AS PROSJEKTERING BYGGELEDELSE RÅDGIVNING Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Byggherre: Vest-Agder Fylkeskommune Prosjekt: Bussanlegg Dalane Rev. Nr. Rev. Dato Beskrivelse Ansvarlig Fase 1 10.8.2016 SHA-plan tilbudsforespørsel

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer