PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn for prosjektet Forutsetninger og rammebetingelser Avgrensninger og merknader MÅLSETNINGER Resultatmål Effektmål Læringsmål ORGANISERING Prosjektets organisering Organisasjonskart PLANLEGGING Informanter Aktivitetsliste Fremdrift Gantt-skjema Milepælsplan Ressursplanlegging Kommunikasjon RISIKOSTYRING Risikomatrise Risikoanalyse Side 1

3 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for prosjektet På simuleringssenteret får sykepleiestudentene mulighet til å koble teori og praksis sammen, og øve på simulerte situasjoner. Senteret inneholder en akuttenhet og flere øvingsrom med pasientenheter. Det er installert kameraer på alle rom, med monitorer på vaktrommet. Her veileder, samtaler og instruerer studentene hverandre gjennom tovegs lyd og bilde. Dette for å gi studentene opplæring i telesykepleie, slik at de skal utvikle sin kompetanse innen IKT og helse. En av utfordringene for fakultetet i årene som kommer er økte krav til læring i simuleringssenteret, samtidig som studentmassen øker. Fakultet ønsker å kartlegge studentenes læringsutbytte og erfaring med høyskolens system for telesykepleie. Til informasjon har undertegnede selv gjennomført sykepleierutdannelsen ved fakultetet. 1.2 Forutsetninger og rammebetingelser Prosjektet inngår i emnet Hovedprosjekt, som er berammet med 15 studiepoeng. Hovedprosjektet skal være klar til levering 7. mai Tillatelse fra Høgskolen om å bruke deres studenter som informanter. Tillatelse fra sykepleiestudentene at de er villige til å delta i prosjektet. Får tilgang til systemet på simuleringssenteret. 1.3 Avgrensninger og merknader Et av læringsmålene for undertegnede er å tilegne seg kunnskap om planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Det kan da være en svakhet at jeg er alene på prosjektet og ikke lærer å samarbeide innad i en gruppe. Men samtidig gir kontakten med oppdragsgiver også viktig lærdom om samarbeid. Siden jeg er alene på prosjektet, har jeg naturlig nok ikke med gruppekontrakter o.l. Men jeg er klar over at det også er en viktig del i planleggingen av et prosjekt. Side 2

4 2 MÅLSETNINGER 2.1 Resultatmål Hovedoppgaven blir en ressurs for fakultetet når de skal planlegge læringen i simuleringssenteret fremover. Få frem viktigheten av fokus på IKT i sykepleierutdanningen, med tanke på fremtidens helseutfordringer. 2.2 Effektmål Øke bruken av telesykepleie på simuleringssenteret. Høgskolen bevilger midler til å utbedre systemet for telesykepleie på simuleringssenteret. 2.3 Læringsmål Undertegnede skal: Tilegne seg kunnskap om å planlegge og gjennomføre et prosjekt. Bestå emnet Hovedprosjekt, for å oppnå bachelorgraden i informasjonssystemer. Få bedre innsikt i hvordan høgskolen som organisasjon fungerer. Få økt forståelse for betydningen av pedagogikk i sykepleieutdanningen. Tilegne seg kunnskap om telesykepleie, som kan være nyttig i fremtidig jobb. Side 3

5 3 ORGANISERING 3.1 Prosjektets organisering Oppdragsgiver har formulert aktuell problemstilling, mens i det videre arbeidet er lederen for simuleringssenteret, Ingunn Lia, kontaktperson. En betydningsfull ressursperson er også førstelektor Hilde Solli ved institutt for helsefag. Det er hun som er ansvarlig for undervisningen i telesykepleie, og har publisert flere artikler om temaet. Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for selve prosjektet, men skal legge forholdene til rette slik at prosjektet kan gjennomføres best mulig. Intern veileder, hovedsakelig for prosjektstyringen, er Ingrid Sundbø: Ansvarlig for emnet Hovedprosjekt. Både oppdragsgiver, intern veileder og prosjektleder tilhører samme basisorganisasjon: Høgskolen i Telemark. 3.2 Organisasjonskart Side 4

6 4 PLANLEGGING 4.1 Informanter Studentene som har undervisning i telesykepleie dette semesteret går 4. og siste år på sykepleie deltid. For å gjennomføre prosjektet er jeg avhengig av at sykepleiestudentene er villige til å delta. Derfor skal jeg informere de aktuelle studentene om prosjektet og skrive avtale med dem i forkant av intervjudagene. Om det blir et eller flere intervju avhenger av hvor mange informanter som er villige til å delta. Jeg ser for meg maks 4 studenter per intervju, og det er ønskelig med minst to intervju. 4.2 Aktivitetsliste Her bruker jeg ad hoc-nedbrytning og strukturer deloppgavene som må gjøres i ulike faser: FASE 1: OPPSTART OG KARTLEGGING Samling på skolen med informasjon Møte med oppdragsgiver om problemstilling Skrive samarbeidskontrakt Møte med kontaktperson Klargjøre mål og ressurser Sikre at vi har felles forståelse av prosjektet Planlegge videre samarbeid Presentere problemstilling for intern veileder og få godkjennelse Gjøre et grovt litteratursøk for å kartlegge muligheter Skrive prosjektbeskrivelse Opprette prosjektweb FASE 2: INFORMASJONSINNHENTING Litteraturstudier Søke i databaser etter aktuelle forskningsartikler Side 5

7 Søke etter relevant litteratur Systematisere informasjonen jeg innhenter Ha oversikt over kildene jeg bruker Sette meg inn i høgskolens system for telesykepleie Inspisere systemet på simuleringssenteret Studere systemets funksjonalitet osv. Kontakt m/ seniorrådgiver Bodil Bach ved Tromsø Telemedicine Consult AS Lage en oversikt over systemet Erverve informanter Avtale med kullansvarlig for sykepleiestudenten om tidspunkt for presentasjon av prosjekt. Presentere prosjektet for studentene og skrive avtale med dem, i forkant av intervjuene Planlegge intervjuene Utarbeide spørsmål med bakgrunn i informasjonsinnhentingen Rådføre meg med Hilde Solli Skaffe lydopptaker (samt teste den) Ordne med egnet rom for intervjuene ved Høgskolen i Porsgrunn FASE 3: INTERVJUFASEN Intervjudagene mars (da har studentene undervisning i telesykepleie) Observasjon av studentene på Simuleringssenteret Observere under forelesningene Intervju med studentene Analysere intervjuene Skrive ned tanker/inntrykk fra intervjuene umiddelbart etterpå (vurderer om jeg eventuelt skal ha med meg en som kan hjelpe meg under intervjusituasjonen) Transkribere intervjuene så fort som mulig Systematisere informasjonen som kom frem under intervjuene Side 6

8 FASE 4: UTARBEIDE RAPPORT Prosjektstyringsdelen Kontinuerlig oppdatere prosjektweb Bruke prosjektbeskrivelsen aktivt, samt notere forandringer og uforutsette hendelser Rådføre meg med intern veileder Sammenstille informasjonen jeg har innhentet til den faglige delen Bruke oversiktene jeg har laget underveis Litteraturliste oppdateres kontinuerlig Rådføre meg med ekstern veileder/kontaktperson FASE 5: INNLEVERING Ha en siste gjennomgang av prosjektrapporten med korrekturlesing etc. Få en medstudent til å lese rapporten 2 eksemplarer av prosjektrapporten med administrativ del (prosjektstyring) og faglig del leveres til eksamenskontoret 7. mai 2014 Kontrollere at prosjektweb er presentabel for sensor, og at alle dokumenter er lastet opp. Levere eksemplar av prosjektrapporten til oppdragsgiver 4.3 Fremdrift Gantt-skjema Under er fremdriftsplanen, med uker som tidsenhet. Side 7

9 AKTIVITETER FASE 1 Samling skolen Møte opp.giver Møte kontaktp. Prosjektbeskriv. Prosjektweb FASE 2 Litteraturstudier Systemstudie Informanter Planlegge interv. FASE 3 Intervjudagene Analysere FASE 4 Prosjektstyring Sammenstille FASE 5 Siste sjekk Innlevering JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI *Uke 16: Påske Milepælsplan MILEPÆLNR. DATO OPPGAVE Oppstarts-/oppklaringsmøte med oppdragsgiver er gjennomført Opprettet samarbeid med leder for Simuleringssenteret Innhentet et godt grunnlag med informasjon Intervjuene er gjennomført Rapporten er klar til levering i henhold til fastsatte krav Side 8

10 4.4 Ressursplanlegging Som student arbeider jeg ulønnet, så på personellressurser sparer oppdragsgiver en god del. Ressurser jeg trenger for å gjennomføre prosjektet er en lydopptaker, men det får jeg låne av høgskolen. Det er dermed ingen utgifter i dette kvalitative prosjektet. Personlig ressursforbruk: Prosjektet inngår i emnet Hovedprosjekt som tilsvarer 15 studiepoeng. Det vil si at halvparten av semesteret (på totalt 30 studiepoeng) går med til hovedprosjektet. Regner man med 40 timers arbeidsuke, skal jeg bruke 20 timer hver uke til hovedprosjektet. I løpet av 17 uker er timeantallet da oppe i totalt 340 timer. En del av disse timene går med til å skrive selve bacheloroppgaven, så dette er ikke et realistisk timeantall om oppdragsgiver skulle planlagt og utført prosjektet selv. Derfor ser jeg ikke noe hensikt i å beregne og lønne disse timene i en kostnadsplan. Jeg jobber 50 % som sykepleier ved siden av studiene, som er 2 dager i uken pluss hver 3. helg. Hver uke skal jeg sette av 2 dager pluss lørdag eller søndag til å jobbe med prosjektet slik at jeg er oppe i rundt 20 timer i uka. Jeg har også to fag i tillegg dette semesteret som jeg må sette av tid til. 4.5 Kommunikasjon Begge parter skal oppdatere hverandre kontinuerlig. Kommunikasjonsformen blir hovedsakelig e-post, samt telefonsamtaler og møter. Har også oppfordret oppdragsgiver til å følge med på prosjektweb: Side 9

11 5 RISIKOSTYRING Kritiske suksessfaktorer er faktorer som kan hindre at målene nåes. Det er viktig å være bevisst på disse faktorene før prosjektets oppstart, slik at risikoen kan styres riktig når den eventuelt oppstår. Derfor har jeg laget en risikoanalyse, med en risikomatrise som mal for analysen. 5.1 Risikomatrise VERDIFORKLARING RISIKOPOENG RISIKOGRENSE Lav 1-9 OK Middels FØLG MED Høy KREVER TILTAK Poeng sannsynlighet: 1-5 Poeng konsekvens: Risikoanalyse MULIG RISIKO SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO S K R=S x K TILTAK For liten interesse Informere mer direkte Tap av data Backup Kompetansemangel Kontakt med fagpersoner Konflikt med God kommunikasjon, lik oppdragsgiver forståelse og like mål. Tidsmangel Prioritere, søke råd Faktorer som jeg må være oppmerksom på er for liten interesse fra studentene (slik at jeg ikke får informanter), samt tidsmangel. Ingen faktorer er derimot kritiske. Side 10

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS HØGSKOLEN I ØSTFOLD Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS Per Christian Gundersen Halden 01.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Arbeidstittel... 3 1.2 Navn på deltakere...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Innhold. Bachelorprosjekt V2015

Prosjektbeskrivelse. Innhold. Bachelorprosjekt V2015 Prosjektbeskrivelse Innhold 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Om oss... 2 Forutsetninger og rammebetingelser... 2 Avgrensing av prosjektet... 2 Om Neslandsvatn byggsenter... 2 2. MÅLSETNINGER...

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik s.2 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål for kurset... 3 4. Målgruppe...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Quiz Master Prosjektleder: Nicholai Spinnangr Prosjektdeltaker: Tore Solhaug, Nicholai Spinnangr, Sivert Stavland, Tom-Kevin Sveum Dato: 26.09.2014 Bakgrunn Vi har hått

Detaljer

"HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?"

HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY? "HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?" Rapport Fra utviklingsarbeid i perioden august 2009 til mai 2010 Fagområde: Natur, miljø og teknikk

Detaljer

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT OPTIMALISERING AV ORDREFLYT { forprosjekt } Høgskolen i Gjøvik, Våren 2008 Torgeir Henriksen 05HBMEMAA 1 Innhold Bakgrunn... 3 Problemstilling... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 3 Coca Cola Drikker AS...

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

- Fallgruver i byggeprosjekter -

- Fallgruver i byggeprosjekter - Ola Johannes Aalmo Jone Bakken Eggen Andreas David Lewis Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Fallgruver i byggeprosjekter - Eksamenskode og navn: BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse Innleveringsdato:

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Glenn Lonebu Kand.nr. 41 Cato Melkevik

Detaljer