Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:30-15:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:30-15:30 Måltidets Hus Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 19. juni 2013 Før møtets åpning vil Øyvind Reinertsen, Statoils sjef for Johan Sverdrup-utbyggingen, gi en orientering til styret. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet Sak Tertialrapport og regnskap januar - april Sak Rapport fra OTC Houston 2013 Sak Sak Sak Sak Strategisk næringsplan - sluttbehandling Resultat av søknader om større prosjekter Delegasjonsreise mat til Aberdeen Aktiviteter under ONS Norway og Offshore Europe Sak Årskonferansen 2013 Sak Sak Lukket møte: Sak Suppleringsvalg til SrEs arbeidsgruppe Orientering om vårens lønnsoppgjør Fastsetting av lønn for daglig leder (Ingen sakspapirer) Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Christine Sagen Helgø Styrets leder Jan Soppeland Daglig leder 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 20. mars 2013 godkjennes. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslaget 2

3 Protokoll Til stede Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak (fra sak 03), Per A. Thorbjørnsen, Tove Frantzen, Bjørn Kahrs, Jan Sigve Tjelta, Ane Mari Braut Nese, Reinert Kverneland, Arnt-Heikki Steinbakk, Magne Audun Kloster Dessuten møtte Jan Soppeland, Marita Kongsgård, Ola Saua Førland (sak 10), Bjørn Hildre, Erling Brox (ref.) Møtedato Forfall , Ellen Solheim, Ole Ueland, Ole Tom Guse Kl. 12:30 14:30 Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 4 Protokoll fra styremøte 20. mars 2013 Ved møtestart ble ny medarbeider, kommunikasjons- og markedsassistent Marita Kongsgård, presentert for styret. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet Vedtak: Protokoll fra styremøte 5. desember 2012 godkjennes. Sak Innkalling til generalforsamling 2013 Vedtak: Styret ber styreleder innkalle til generalforsamling i Greater Stavanger onsdag 17. april. Sak Årsberetning og regnskap 2012 Denne saken og sak 09, orientering om økonomi og drift hittil i år, ble behandlet under ett. Direktøren orienterte om aktivitetene, både de pågående og i I forbindelse med regnskapet etterlyste styret et tydeligere skille på inntektssiden, slik at det framgår hvilke midler som kommer fra partnerkommunene og hva som er andre inntekter. Styret uttrrykte tilfredshet med virksomhetens aktiviteter og drift. Vedtak: Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2012 under forutsetning at det framlagte regnskapet ikke endres ved behandlingen i generalforsamlingen for Forus Næringspark AS. 3

4 Protokoll Side 2 av 4 Sak Sponsoravtaler med eksterne virksomheter Styret ser ikke problemer med hvordan dette har vært håndtert til nå, men er i likhet med direktøren opptatt av at det blir fastsatt rammer for dette området. Styret var sterkt opptatt av at sponsing og liknende avtaler skjer i åpenhet. Kriteriene som legges til grunn må være rettferdige, etisk forsvarlige og transparente, og vurderingene i den enkelte sak må kunne redegjøres for. Dette er ikke til hinder for at en bygger videre på strategisk viktige samarbeid med historiske tradisjoner. I saken har direktøren lagt til grunn at følgende kriterier vektlegges for valg av samarbeidspartnere: Partnere som i størst utstrekning bidrar til at Greater Stavanger når sine strategiske mål bør prioriteres. Dette omfatter partnere som har sammenfallende eller liknende strategiske mål for sin virksomhet som Greater Stavanger, størrelsen på økonomisk/ikke-økonomisk bidrag el.l. Etablerte partnerskap knyttet til spesifikke arrangementer bør videreføres. Partnere som samvirker med Greater Stavanger i flere prosjekter eller aktiviteter bør prioriteres. Partnere som har tilknytning til Greater Stavangers eiere og faste partnere bør prioriteres. Ved tvilstilfeller skal direktøren konsultere styreleder/nestleder. Eventuelle uheldige situasjoner skal meldes tilbake til styret. Styret ønsker en sak i første kvartal neste år om hvordan praktiseringen har virket. Vedtak: Styret slutter seg til at Greater Stavangers samarbeids- eller sponsoravtaler med eksterne virksomheter kan fortsette i de formene som er omtalt i saken. Eventuelle valg mellom gjensidig utelukkende sponsortilbud avgjøres skjønnsmessig av direktøren i henhold til de kriterier som er omtalt i sak Sak Satsing i Malaysia Styret ønsker en fortsatt oppfølging ut fra de perspektivene som ligger i saken. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Matdelegasjon til Aberdeen Betydningen for nisjebedriftene ble spesielt framhevet. Både Randaberg og Klepp vurderer deltakelse som høyst interessant. Administrasjonen fikk fullmakt til å utfordre et av styremedlemmene til å lede 4 sak 11 vedlegg protokoll 20mars2013

5 Protokoll Side 3 av 4 delegasjonen. Praktiske detaljer vil bli nærmere avklart når program mv. foreligger. Vedtak: Saken om delegasjonsreise for matnæringen tas til orientering. Sak Nasjonale og internasjonale søknader Styret forutsetter en tilbakemelding på resultatene av søknadsbehandlingene når dette foreligger. Når det gjelder ARENAsøknad om velferdsteknologi, ble det spesielt bemerket at dette ikke hadde blitt realisert uten Greater Stavangers innsats. Dersom søknaden blir imøtekommet, vil prosjektet få positive konsekvenser for alle kommunene i partnerskapet. Vedtak: Saken om nasjonale og internasjonale søknader tas til orientering. Sak Samarbeid med Kielce-regionen Vedtak: Styret tar sak om samarbeid med Kielce-regionen til orientering. Sak Orientering om økonomi og drift hittil i år Direktøren orienterte muntlig i møtet under gjennomgangen av sak 03, årsberetning og regnskap Sak Regional næringsarealstrategi og boligbygging Direktøren opplyste at saken framlegges for styret for å få avklart om opplegg og framdrift er i samsvar med styrets intensjon da prosjekt om boligbygging ble etterspurt. Videre vil prosjektet binde opp midler på neste års budsjett. Ola Saua Førland orienterte om planene for prosjektet, der forprosjektet bl.a. vil etablere en metodikk for å rapportere kommunenes boligutbyggingsplaner med sammenliknbare tall. Den første rapporten om boligbygging og grunnlaget for en fornyet næringsarealstrategi vil foreligge i fjerde kvartal i år. Sluttrapport om en ny næringsarealstrategi vil foreligge før sommeren Vedtak: Styret slutter seg til opplegget for gjennomføringen av prosjektet. 5 sak 11 vedlegg protokoll 20mars2013

6 Protokoll Side 4 av 4 Stavanger sak 11 vedlegg protokoll 20mars2013

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Felix Laate Sak Tertialrapport og regnskap januar - april Tertialrapporten gir en oversikt over Greater Stavangers aktiviteter i perioden januar - april I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status. Direktøren vil gi en muntlig orientering i møtet. Forslag til vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Felix Laate Kommunikasjons- og markedsansvarlig Vedlegg: Tertialrapport m/regnskap 7

8 TERTIALRAPPORT januar-april

9 Side 2 av 24 Tertialrapporten gir en oversikt over hvilke oppgaver Greater Stavanger har arbeidet med i perioden januar-april I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status startet på en aktiv og god måte for Greater Stavanger. Det aller meste av arbeidet knyttet til rulleringen av Strategisk Næringsplan for Stavanger-regionen ble utført i 2012, og årets handlingsplan reflekterer langt på vei intensjonene som fremkommer her. Organisasjonen har dermed et oppdatert, fremtidsrettet og omforent planverk å basere den operative virksomheten på. Internasjonalt har vi blant annet gjennomført delegasjonsreiser til Malaysia og USA, og samtidig gjennomført store deler av den siste fasen i omorganiseringen av regionens Europakontor, som fra 1. september har to fast ansatte og tilhold i nye og langt mer egnede lokaler. Perioden har også vært preget av planlegging og omfattende forberedelser til OTC i Houston den første uken i mai med 268 påmeldte deltakere. Mye av programmet til høstens delegasjonsreise for matklyngen til Aberdeen er også utarbeidet og klart til annonsering. Våre forberedelser til vårens arbeidsmøte i Verdens Energibyer (WECP) ga store resultater. I møtet ble vår styreleder, stavangerordfører Christine Sagen Helgø, valgt til ny president i organisasjonen. Samtidig ser vi at vår nye strategi for WECP gir resultater nå i form av et forskningssamarbeid mellom UiS og Memorial University i St. Johns i Canada. Prosjektet er støttet av ExxonMobil, Statoil og Suncor Petroleum. Kunnskapssektoren har høy prioritet hos Greater Stavanger og der er i første tertial brukt ekstraordinære ressurser på flere initiativ innenfor dette området. Vi har vært en sterk pådriver for regionalt samarbeid innen helseteknologi, og har i år ledet en intens prosess med å utarbeide en ARENA-søknad på dette feltet. Ipark står som søker og vil ha ansvar for gjennomføring dersom vi får tilslag. Vi har samtidig deltatt i utarbeidelsen av en ARENA-søknad knyttet til petroleumslogistikk, der Risavika Havn står som søker. Greater Stavanger har også vært pådriver og bidratt med ressurser til søknadsprosessene som UiS og IRIS har drevet i forbindelse med den planlagte etableringen av to nasjonale forskningssentre: Ett for Arktisk petroleumsteknologi, og ett for økt oljeutvinning. Samtidig er vårt samarbeid med nasjonale partnere intensivert. Både gjennom et erfaringsoverføringsprogram mellom Harstad og Stavanger-regionen, og et eget flyruteutviklingsprosjekt mellom Nord-Norge og vår region, tar vi en aktiv rolle som Norges energihovedstad. Disse eksemplene kommer i tillegg til godt arbeid i en rekke andre prosjekter og aktiviteter, som denne rapporten gir oversikt over. Selskapet har en stabil bemanning som planlegges økt med en hel stilling. Regnskapsmessig er virksomheten i rute i forhold til budsjett. Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger AS 9 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

10 Side 3 av 24 ENERGI Olje og gass Forskningssentre for økt oljeutvinning og arktiske petroleumesaktiviteter I våre innspill til Petroleumsmelding argumenterte vi sterkt for økt satsing på forskning innen oljeog gassindustrien. I meldingen ble det også inntatt et avsnitt om man skulle vurdre å opprette to nye forskningssentre, ett for økt oljeutvinning og ett for aktiviteter i arktiske strøk. Greater Stavanger har siden jobbet aktivt med UiS og IRIS først for at sentrene skulle opprettes, dernest for å bistå med kontakt inn mot det nasjonale politiske miljøet. Søknaden angående det arktiske senteret ble sendt inn i 4. kvartal 2012 av Universtitetet i Tromsø på vegne av en gruppe som også inkludere UiS og IRIS. 29. mai ble det annonsert at «vår» gruppe fikk tildelingen i skarp konkurranse med andre norske forskningsmiljøer. UiS og IRIS skal bidra med sin kompetanse innen reservoarteknikk og feltoperasjoner. Som planlagt skal senterledelsen lokaliseres i Tromsø. Navnet blir «Amundsensenteret» Samme dag sendte UiS og IRIS inn søknad på senteret for økt utvinning. 10 viktige operatør- og oljeserviceselskap har stilt seg bak søknaden fra UiS/IRIS sammen med ledende forskere i Bergen, Trondheim og Oslo. Det politiske miljøet, representanter for Rogalandsbenken og andre er godt orientert om søknaden og den sterke konkurransen fra miljøer ved UiB og NTNU/Sintef. Vi har blant annet fått god pressedekning om søknaden. Det politiske arbeidet vil fortsette. Petroleumsnettverket Arbeidet i nettverket har fortsatt i henhold til plan. Vi arrangere møter i forbindelse med andre store samlinger i olje- og gassindustrien. I 1 tertial gjorde vi dette i forbindelse med årskonferansen til Norsk Olje og Gass. Til høringen av konsekvensutredningene for områdene rundt Jan Mayen og Barentshavet sørøst var vi til sammen 14 organisasjoner som stod bak uttalelsene. Dette blir lagt merke til både i industrien og i Olje- og energidepartementet. Oppdatering av fakta om energiregionen Arbeidet med å kartlegge leverandørindustrien i Stavangerregionen i samarbeid med Ernst & Young er basert på data fra deres oljeservice undersøkelse, som er ytterligere komplettert og brutt ned på kommune og verdikjedenivå. Rapporten gir nå en detaljert oversikt over selskaper og verdikjede plassering på kommunenivå, og vil være grunnlaget for en videre prosess med å dokumentere SMB og grunder etableringer i tett samhandling med kommunenes næringssjefer. 10 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

11 Side 4 av 24 Rapporten og faktagrunnlaget er allerede brukt i flere sammenhenger for å bedre kunnskapen om den regionale energiklyngen. Blant annet til Næringsutvalget i Stavanger Kommune, i rådsmøte for Greater Stavanger og til en rekke eksterne aktører/delegasjoner. Et eksempel her er rapporten brukt som grunnlagsmateriale for SAS i arbeidet med å utforske muligheten for direkte flyrute til Houston. Kontaktmøter med energiaktørene i Stavanger-regionen Det blir årlig arrangert kontaktmøter med de ledende bedriftene i den lokale olje og gassklyngen. Formatet som er etablert synes å fungere godt, først et møte del med dialog og presentasjoner i regi av Greater Stavanger etterfulgt av middag og sosialt samvær med Stavangers ordfører som vertskap på Ledaal. Kontaktmøtene har nå blitt arrangert de siste 6-7 årene. Vi får mange og klare tilbakemeldinger på at deltakerne setter svært stor pris på at denne viktige delen av vårt regionale næringsliv blir «sett» og verdsatt på denne måten. Det har vært naturlig å dele arrangementene inn i to segment: Oljeselskapene Omtrent samtlige toppledere fra de mer enn 40 oljeselskapene med kontor i Stavanger-regionen var samlet til kontaktmøte og dialog i begynnelsen av mars En viktig og unik mulighet for topplederne til å møte det regionale lederskapet til informasjonsutveksling og dialog. På programmet stod det presentasjoner fra: Statoil om perspektivene for aktivitetene på norsk sokkel. Wintershall fortalte om sin vei fra å være «oljemygg» til et av de mest spennende vekstselskapene på norsk sokkel og UiS delte sine tanker omkring utfordringene med å utdanne nok personell til de behovene som den norske olje- og gassvirksomheten behøver i årene framover. Oljeservice og leverandørselskap Oljeservice- og leverandørselskapene som i vår region teller i mer enn 400 bedrifter og hvor vi kun kan invitere et tverrsnitt av disse rundt bordet hvert år. På årets samling var enn 60 representanter fra den lokale leverandørklyngen samlet. På programmet for seminaret stod en gjennomgang og presentasjon av Ernst & Young sin siste oljeservice undersøkelse, en presentasjon fra Statoils innkjøpsavdeling. To lokale innovasjonsbedrifter som da nylig var annonsert som OTC Spotlight Award vinnere, ReelWell og West Drilling Systems fikk også mulighet til å presentere seg selv og sine løsninger. Bedriftsbesøk Bedriftsbesøk er en god måte å komme tettere inn på industrien for å få til en dialog, enten på generelt grunnlag eller for å innhente informasjon i spesifikke saker. Også for å få mer kunnskap om bedriftenes utvikling og hvordan regionen best kan møte deres behov. Bedrifter som vi har besøkt i første tertial er blant andre: Statoil, ExxonMobil, Asco, Norsea, Bristow, Thales, Risavika Havn, Weatherford, Ernst & Young, KPMG, Subsea 7. I tillegg kommer kontakt med en lang andre aktører i møter som der Greater Stavanger har vært deltakere eller arrangører. 11 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

12 Side 5 av 24 UiS og etablering av samarbeid med Memorial University of New Foundland Vi mottok i fjor en forespørsel fra Universitetet i Stavanger som ønsket seg Memorial University of New Foundland som en internasjonal partner i spørsmål relatert til arktisk forskning og som en del av samarbeidet rundt Amundsen senteret (som nå skal etableres i Tromsø). Driveren bak dette initiativet har i første rekke vært at Memorial University of New Foundland ligger i St. Johns, som også er medlem i World Energy Cities Partnership. På forespørsel fra UiS hadde representanter fra Greater Stavanger samtaler med representanter fra Memorial under årsmøtet i WECP partnerskapet høsten Samtalene og de påfølgende prosessene viste at UIS og Memorial kan være komplementære på en rekke områder. Det jobbes nå med å finne modell hvor et slikt samarbeid hvor ExxonMobil, Suncor og Statoil kan være faddere, som alle er til stede både i St. Johns og Stavanger. Det har vært dialog med alle tre selskapene som er svært positive til et slikt samarbeid. Deres rolle vil være å bidra til å definere områder hvor et samarbeid kan være nyttig. En viktig driver er at New Foundland har sitt eget FOU-dedikerte oljefond som Memorial University ønsker å benytte seg av, både forsknings- og utdanningskapasitet ved UIS, spesielt relatert til undervanns- og petroleumsteknologi. Energistrategisk Forum Siste møte i forumet fant sted i begynnelsen av 2. tertial. Mesteparten av forarbeidet med møtet har likevel funnet sted i 1.tertial, og aktiviteten rapporteres derfor også her. Denne gang forkortet vi møtet til fire timer for å gjøre det mer attraktivt for travle deltakere. Temaet denne gang var: Hvor går gassmarkedet og hvordan det påvirker industri og samfunn i Norge og i Stavangerregionen?» Hensikten med å ta opp dette temaet er den raske endringen som skjer i gassmarkedene. Det drypper stadig informasjon om dette i media og utelukkende av spekulativ, negativ karakter. Markedene er i endring og dette kan ha negative konsekvenser for gassproduksjonen på norsk sokkel. Men bildet er adskillig mer nyansert og ikke minst fullt av muligheter for norsk gass også i fremtiden. Peter Mellbye, tidligere gassdirektør i Statoil tok for seg det globale perspektivet og hva som driver verdens markeder. Eldar Sætre vurderte utviklingen fra Statoil, mens Brian Bjordal fra Gassco beskrev utviklingen sett fra Gasscos side. Harald Vabø fra HitecVision så på hvordan disse endringene kan påvirke aktørbildet av selskap på sokkelen. Oss bekjent er dette det første offentlige seminaret som tar opp utviklingen av gassmarkedene og fokuserer markeds- og avsetningsutfordringene heller enn produksjonssiden. Det er en betydelig interesse for temaet og ca. 50 deltakere deltok i forumet som arrangeres 15. mai på Sola Strandhotell. Vi vurderer for tiden hvordan vi skal arrangere disse møtene i tiden fremover. 12 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

13 Side 6 av 24 Tidligere har vi arrangert to møter pr år. Det kan være aktuelt å konsentrere satsingen til ett møte per år. Fornybar energi Prosjektet fornybar energi i Rogaland Serien av temaseminar om fornybar energi i Rogaland ble avsluttet i mars, med et seminar der det ble lagt vekt på å vise mangfoldet i initiativ og omfanget i produksjon av fornybar energi i fylket vårt. Tilsammen har det blitt avholdt fem dagseminarer i fylket, og avslutningsvis vil det bli laget en rapport som oppdaterer statusen for «Rogaland som fornybarfylket». Prosjektet har vært et samarbeid mellom VRI Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst, Ryfylke IKS, Næringssjefen i Dalane og Greater Stavanger. Endelige konklusjoner om videreføring gjenstår, men et diskuteres å gjøre dette hvert annet år framover. Per i dag er det ikke noen andre som på bred og fylkesomfattende basis jobber for å skape oversikt over eller nettverk mellom initiativer/aktivitet relatert til fornybar energiproduksjon og gründervirksomhet i fylket. Gjennomføringen av det siste dagseminaret som Greater Stavanger hadde ansvaret for var med Lyse som vertskap og samlet omkring 50 deltakere. Science meets Industry Dette dagseminaret om havvind-energi ble arrangert i samarbeid med forskningssenteret Norcowe og Arena NOW. Dette trepartssamarbeidet sikrer forskerne i Norcowe samarbeidet (CMR,UIS, UIA og Universitetet i Aalborg) en mulighet til å møte et bredere tverrsnitt av industrien og presentere hva de jobber med. Det arrangeres også et tilsvarende seminar årlig i Bergen. For Arena NOW, som er et samarbeid mellom industriaktører i aksen Hordaland Rogaland, er det møteplassen sammen med akademia som er det kjernen i samarbeidet. Greater Stavanger er både medlem og en av de opprinnelige initiativtakerne til Arena NOW samarbeidet. Greater Stavangers rolle har vært koordinerende, og det å være en aktiv støttepartner for UIS sin satsing og synlighet lokalt i Stavanger-regionen. «Science meets Industry» seminaret ble et vellykket arrangement med i overkant av 60 deltakere. MAT Delegasjonsreise mat Greater Stavanger har med utgangspunkt i Strategisk Næringsplan i oppgave å legge til rette for delegasjonsreiser til strategiske næringsområder i verden. Planleggingen av en delegasjonsreise på mat ble igangsatt siste kvartal i Tema for delegasjonsreisen er oppskalering og delegasjonsreisen går til Aberdeen/Aberdeenshire. 13 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

14 Side 7 av 24 I første kvartal 2013 er program og reiseopplegg i ferd med å ferdigstilles og styremedlem i Greater Stavanger og ordfører i Klepp kommune, Ane Mari Braut Nese, er utpekt til delegasjonsleder. Programutkastet er presentert for NCE Culinology og vil legges frem for styret i Greater Stavanger. Delegasjonsreisen skal gjennomføres /10. Hensikten med delegasjonsreisen er å øke kompetansen på oppskalering av matproduksjon og produkter et fagfelt som Aberdeen er sterke på og som Stavanger-regionen har utviklingspotensialer på. En næringsrettet delegasjonsreise til Aberdeen vil kunne bidra til å hente kompetanse til Stavangerregionens mataktører og gi økt vekst- og verdiskaping. Greater Stavanger og NCE Culinology deltok i Grampian Food Award i Aberdeen mars, for å opprette kontakt med produsenter som er aktuelle å besøke. Programmet for delegasjonsreisen utformes i et samarbeid mellom Greater Stavanger, NCE Culinology og Greater Stavangers representant i Aberdeen, Sigrid Tellefsen. Andre samarbeidspartnere i Skottland er Aberdeen City Council, Aberdeenshire Council og Scottish Development International. Délice Délice-nettverket ble startet i 2007 og består av 19 byer på fire kontinent. Stavanger kommune er medlem i det globale matbynettverket Délice. Lokalt har Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger inngått en samarbeidsavtale om deltagelsen i nettverket. Greater Stavanger er sekretariat for Délice-nettverket lokalt og leder styringsgruppen som er satt sammen av følgende organisasjoner: Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, UiS, Måltidets Hus, Gladmat, Gastronomisk Institutt og Region Stavanger. Styringsgruppen har i første kvartal hatt to møter og har utarbeidet og godkjent strategi, kommunikasjons- og handlingsplan for det lokale arbeidet. Dokumentene bygger på det arbeidet som ble gjort i forbindelse med rullering av Strategisk næringsplan. Hovedfokus er lokal forankring, nyttig gjøring av de internasjonale kontaktene, kommunikasjon i relevante fora og organisasjoner, samt synliggjøring av mulighetene i nettverket. Internasjonalt bidrar Greater Stavanger i nettverksmøter tre ganger årlig. I første tertial har Greater Stavanger deltatt i møter i Lyon (januar) sammen med UiS, Måltidets hus, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Varaordføreren i Stavanger kommune deltok også i deler av programmet. Videre var Gastronomisk institutt, WACS 2014 / Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger til stede under nettverksmøtet i Osaka (april). Stavanger har hjulpet Aarhus i prosessen om å søke opptak i Délice-nettverket, og trolig blir de medlemmer fra årskonferansen i september Stavangerregionen v/time kommune har tatt initiativ til et EU-finansiert prosjekt, hvor flere av Délice-byene er interesserte i å være med (Helsinki, Gøteborg, Lyon m fl). Prosjektet følges opp i 2013 og foreslås ledet av sekretariat i Lyon. Videre har det vært jobbet med å skaffe partnere/sponsorer til det internasjonale nettverket fra Stavangerregionen. Hensikten er å gjøre Délice-nettverket tilgjengelig som markedsarena for de aktørene i Stavangerregionen som kan ha nytte av dette. Arbeidet fortsetter i andre kvartal i et 14 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

15 Side 8 av 24 samarbeid mellom NCE Culinology, Gastronomisk institutt, Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger. Chicago er vertskap for årskonferansen september Délice-byene er invitert til å sende kokker til å delta i Chicago Gastronomy. Greater Stavanger og Gastronomisk Institutt jobber med å avklare deltagelse. Videre er også Délice-byene invitert til å presentere en lokal meny med lokale råvarer i Brussel på Tram Experience i Tram Experience er et svært vellykket konsept med en nyutviklet trikkerestaurant som i 2012 hadde gjester. Det lokale og internasjonale Délice-arbeidet oppleves som nyttig av de organisasjonene som er involvert. Gjennom aksjonspunkter i handlingsplanen og kommunikasjonsplanen ønsker man i å gjøre Délice til et naturlig redskap i regionens matarbeid. KOMPETANSE Stavangerregionen må forventes å få et meget høyt aktivitetsnivå i årene framover. Dette vil føre til stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft og en kontinuerlig «kamp» om kompetente medarbeidere mellom bedrifter, bransjer og mellom offentlig og privat sektor. Oppstår det i denne sammenheng for store ubalanser mellom ulike bransjer, og mellom offentlig og privat sektor, så vil det gå utover næringslivet totalt sett. Dette betyr at vi må aktivt arbeide for å styrke regionens egne utdanningsinstitusjoner og stimulere til økte bransjemessige- og bedriftsinterne opplæringstiltak. Sett fra Greater Stavangers perspektiv blir det en nøkkeloppgave å bidra til å styrke samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Rogaland har gode tradisjoner innen samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Dette samarbeidet må forsterkes og videreutvikles. Vi må «lære å jobbe smartere og mer effektivt». Dette siste perspektivet er introdusert som et eget strategisk grep i den reviderte Strategiske Næringsplanen for Stavanger-regionen, og innarbeidet i vår handlingsplan for Det er et mål å utvikle en felles regional agenda der undervisningsinstitusjonene og arbeidslivet sammen ser hvordan de gjensidig kan støtte hverandre i en effektiv og smart bruk av regionens kompetanse både i opplæring og i jobbsituasjon. Eksempler på dette kan være bedrifter som bidrar med sine spesialister inn i undervisningssystemet, eller at undervisningsinstitusjonene raskt kan bidra med opplæring der det oppstår behov for intern bedriftsopplæring. Gründer-kompetansen som regionen er kjent for, må også forsterkes ytterligere. «Smarte partnerskap» - skole arbeidsliv Greater Stavanger har medvirket til at det i 2012 ble etablert et forprosjekt gjennom Regionalt Forskningsfond for Vestlandet (RFFV), der en vil se på hvordan en kan styrke utdanningstilbudet og læringsutbyttet gjennom tette samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv. Det vil her bli fokusert på ulike modeller for lærlingetilbud og nye/pågående forsøk i regionen vil bli studert nærmere. Det gjelder bl.a. «Årbakkemodellen» der bedriften samarbeider tett med Time kommune og Time videregående skole. Den enkelte lærling får tett oppfølging, bedriften bidrar med relevante 15 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

16 Side 9 av 24 maskiner og det lages et mer skreddersydd utdanningstilbud mot lærlingene og i forhold til bedriftens behov. Siktemålet er at forprosjektet skal lede opp mot et hovedprosjekt der en vil følge og evaluere ulike samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv og hvilke tiltak som bidrar best til økt læringsutbytte. Prosjektet er basert på et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, NHO, LO, Norsk olje og gass, Sandnes kommune, IRIS og Greater Stavanger. Rogaland fylkeskommune som skoleeier er ansvarlig for prosjektet og utførende er IRIS. Erfaringsdeling Stavanger Harstad Statoil Statoil har valgt Harstad som sitt senter for virksomheten i Nord Norge. På denne bakgrunn finansierer Statoil fem dialogmøter mellom Stavanger og Harstad. Dette er gjort med tanke på å få fram de erfaringer som Stavanger har gjort som nasjonalt senter for olje- og gassvirksomhet og hvilke behov og krav som vil bli stilt til Harstad, som senter for virksomheten i Nord Norge. Disse dialogmøtene vil bli arrangert av Greater Stavanger i samarbeid med Kunnskapsparken Nord i Harstad. Høgskolen i Harstad og IRIS vil videre utarbeide bakgrunnsmateriale for de ulike dialogmøtene. Temaer vil være kompetanse, leverandørutvikling, krav til infrastruktur og lokale myndigheters involvering i oljevirksomhetens utvikling. Prosjektet er et tydelig eksempel på hvordan Stavangerregionen utøver sin rolle som Norges oljehovedstad vi er en partner som deler og gjør andre gode. Det første dialogmøtet vil bli holdt i Harstad mai 2013 og med fokus på behovet for kompetanse. IRIS og HiH skal trekke opp noen scenarier for hva kompetansebehovet vil være utfra ulike vekstbaner for den kommende oljevirksomheten i Nord Norge. Deltakere på konferansen fra Stavanger er bl.a. Universitetet i Stavanger, Stavanger offshoretekniske skole, Norsk olje og gass, IRIS, Stavanger kommune, Halliburton og Greater Stavanger. I samarbeid med Statoil, Oljedirektoratet og ulike representanter fra utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Harstad/Nord-Norge, vil man kunne utveksle erfaringer og vurdere hvilke kompetansebyggende initiativ som kan realiseres. Neste dialogmøte vil bli holdt høsten 2013 i Stavanger og fokus vil være på innovasjon og leverandørutvikling. Ipark vil bli trukket nærmere inn i forberedelsen av dette møtet. Siktemålet er at dialogmøtene skal føre til prosjekter og initiativ som blir videre fulgt opp. Dette vil være en konkret mulighet for Greater Stavanger til å bygge aktiviteter og samarbeid mot den nordnorske oljevirksomheten og mot Statoil som selskap. Greater Stavanger er kontraktspartner med Statoil for gjennomføring av disse dialogmøtene, som vil bli avsluttet i løpet av Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

17 Side 10 av 24 NYSKAPING Helse- og velferdsteknologi: ARENA-søknad Greater Stavanger arbeidet i 2011 med å få samlet flere ulike regionale aktører til et felles program innen helse- og velferdsteknologi. Dette resulterte i at ordføreren i Stavanger inviterte til et større møte 6. januar 2012 for å diskutere nærmere grunnlaget for et regionalt engasjement. På møtet var det innlegg fra bl.a. Stavanger kommune, Lyse, IBM, Viju, UiS. Konklusjonen på møtet var at en skulle etablere en koordineringsgruppe for relevante regionale aktører og med Greater Stavanger som sekretariat. Dette er fulgt opp med møter i koordineringsgruppen hvor de ulike deltakerne har orientert om egne relevante aktiviteter. Koordineringsgruppen har videre sluttet seg til et strateginotat som trekker opp linjene for en regional satsing. Arbeidet gjennom koordineringsgruppen var videre en viktig bakgrunn for Stavanger kommunes søknad om å få et prosjekt gjennom IBMs program «Smarter Cities Challenge». Stavanger kommune oppnådde et slikt prosjekt sammen med få andre byer i Europa. Prosjektet vil være med å kartlegge framtidig behov for helse- og velferdstjenester og analysere hvordan kommunen kan få til en mest mulig proaktiv kommunikasjon og informasjonsflyt med kommunens innbyggere og brukere av helse- og velferdstjenester. På denne bakgrunn har et ekspertteam fra IBM vært i Stavanger i første kvartal 2013 og foretatt en rekke intervjuer for å lage en statusbeskrivelse og videre komme med anbefalinger med henblikk på hvordan informasjonsflyt og velferdstjenester kan organiseres på en best mulig måte. Dette vil deretter bli fulgt opp av Stavanger kommune og Greater Stavanger vil ha ansvar for at de erfaringer som gjøres blir spredd til de andre kommunene i regionen. De ulike aktivitetene som ble initiert i 2011 og 2012 la grunnlaget for at det i 1. kvartal 2013 er utarbeidet en arenasøknad innen velferdsteknologi til Innovasjon Norge. Greater Stavanger har samordnet arbeidet med å få utarbeidet søknaden. Bak søknaden står 24 aktører. Det er 16 store og små bedrifter, deriblant toneangivende bedrifter som Lyse Energi, IBM, Lærdal Medical og Viju. Stavanger Universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, IRIS og SAFER utgjør videre viktige kompetansemiljøer inn i denne søknaden. Deltakende kommuner er videre Stavanger, Randaberg, Klepp, Time og Gjesdal. Søker på vegne av de ulike aktørene er Ipark i nært samarbeid med Greater Stavanger. Gjennom arenaprosjektet er målet å utvikle en næringsklynge innen dette området i regionen og videre ha som ambisjon å få kommersialisert en rekke ulike produkter og tjenester. Living Labs Nordforsk-prosjektet Living Labs er et treårig prosjekt med ekstern full finansiering, hvor Greater Stavanger deltar i et samarbeid mellom universitetene i Stavanger, Aalborg og Karlstad. Prosjektet 17 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

18 Side 11 av 24 har fokus på flere sentrale forutsetninger for kommunenes IKT-løsninger knyttet til helsesektoren med samhandlingsreformen og sunn aldring, som f.eks. brukeropplevelse av IKT-løsninger, målemetoder for leveranse av faktisk kapasitet på nett som kreves for å ta i bruk IKT-løsninger, og nettbaserte utdanningsmoduler. Prosjektet er i avslutningsfasen i 1. kvartal Det er gjennomført oppsummeringsmøte i København i mars og Greater Stavanger er vertskap for avslutningskonferansen 30. mai i Stavanger. Tema for avslutningskonferansen er Nettverksinfrastruktur som forutsetning for e-helse og e-læring. Greater Stavanger samarbeider tett med UiS om programinnholdet. Målgruppene for avslutningskonferansen er offentlig sektor med rådmenn, næringsansvarlige, helsesjefer og IKTmedarbeidere, samt FoU og privat næringsliv med e-helseaktører. Gjennom deltagelse i Living Labs har Greater Stavanger økt sitt fokus på velferdsteknologi. Med midler fra dette prosjektet er det sendt søknader til European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (godkjent) og en ARENA-søknad på velferdsteknologi (avgjøres 7. juni). Greater Stavanger ser stor grad av relevans i prosjektet for kommunenes utfordringer knyttet til samhandlingsreform og voksende gruppe eldre. Prosjektet avsluttes juni Konjunkturbarometeret for Rogaland Årets første konjunkturbarometer ble lansert på Solamøtet og i Måltidets Hus i begynnelsen av januar. Det arbeides med å utvikle et eget nettsted for Konjunkturbarometeret som skal lanseres i slutten av august Greater Stavanger leder styringsgruppen for Konjunkturbarometeret for Rogaland som etter lanseringen av nytt nettsted 2013 vil bli utgitt som trykksak to ganger i året. Barometeret som tar temperaturen på næringslivet i regionen, er et samarbeidsprosjekt mellom oss, NAV, Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune, NHO Rogaland, LO Rogaland og SpareBank 1 SR-Bank. INFRASTRUKTUR Greater Stavanger sitt engasjement er fokusert mot næringslivet sitt behov og vi er i kontinuerlig inngrep med aktørene som driver med både vei, bane, luft og sjøtransport. Blant annet ved å være representert i en lokal referansegruppe for EU prosjektet Gre-Cor hvor Rogaland Fylkeskommune er partner, sammen med blant annet Aberdeen. Hovedaktivitetene er å utvikle multimodale logistikk knutepunkt, og å overføre gods fra vei til bane og sjø. Den regionale diskusjonen har i stor grad vært relatert til hvordan det kan etableres en daglig pendelrute for trailere mellom de største forsyningsbasene. Eventuelt også på sikt mer petroleumsgods via tog på veg nordover. Arena-søknad Petroleumslogistikk 18 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

19 Side 12 av 24 Arbeidet i referansegruppen for Gre-Cor initierte en diskusjon om hvordan en skulle kunne stimulere aktørene til å forta et slikt skifte fra å bruke vei transport til å få på plass en etablert løsning sjøveien. Ideen er drevet fra av en rekke faktorer som: Økende trafikk i aksen Stavanger- Bergen med oljegods muliggjør nå etablering av en slik rute. Det er en direkte oppfølging av regjeringens intensjoner om å overføre med gods fra vei til sjø, altså fra festtaler til handling. Trafikken ventes å øke i årene som kommer, og en ser også at vogntogene er mer ulykkes utsatt, samt at den dagen Rogfast er på plass vil det også være et større behov for en alternativ løsning for transport av farlig gods. Med Risavika Havn som søker og Rogaland fylkeskommune sin samferdselsseksjon som partner, ble et arbeid i igangsatt med å formulere en søknad om å bli tatt opp i arena-programmet til Innovasjon Norge. Søknaden er basert på det arbeidet som allerede har foregått nær 2 år i regi av prosjektet «base til base», med blant annet det Stavangerske Dampskibsselskab som rederipartner. Greater Stavangers ressurspanel for næringstransport er også en del av bakteppet og nettverket bak søknaden. Vi er også invitert med i den videre styringsgruppen. Søknaden er nå til behandling hos Innovasjon Norge, med svært gode tilbakemeldinger så langt. Uansett utfall i denne runden vil det bli jobbet videre lokalt for å få etablert «base til base» løsningen, i første omgang med daglige avganger hver kveld mellom Risavika og CCB-basen på Sotra. Styrking av regionens flyrutetilbud Ruteutviklingsforum for Rogaland sendte i april ut en spørreundersøkelse til regionens næringsliv for å kartlegge hvorvidt det er behov for endringer i flyrutetilbudet. Undersøkelsen er besvart av 420 bedrifter som til sammen har ansatte og et årlig reisebudsjett på i underkant av 2 milliarder kroner. Resultatene fra undersøkelsen vil bli benyttet i dialog med flyselskapene om å forbedre rutetilbudet ved Stavanger Lufthavn Sola. Haugaland Vekst er kontaktet med sikte på at tilsvarende undersøkelser gjennomføres i Haugesundsregionen. Målet for Ruteutviklingsforum er å bidra til at de to lufthavnene i Rogaland har et flyrutenett som er tilpasset næringslivets behov og som på den måten bidrar til å opprettholde og øke bedriftenes verdiskaping og konkurransekraft. Greater Stavanger leder forumet som har bred deltakelse fra næringsliv, kommuner, fylkeskommunen, organisasjoner og Avinor. Prosjektet er fullfinansiert for 2013 og Greater Stavanger og Avinor ved Stavanger Lufthavn, Sola gikk høsten 2012 inn i et ruteutviklingsprosjekt som har som målsetting å bedre flyrutetilbudet mellom Nord-Norge og Rogaland og internt i Nord-Norge. De øvrige partene i prosjektet er Hammerfest, Harstad, Tromsø, Sandnessjøen og Brønnøysund. I årets første tertial er det sendt ut spørreundersøkelser i alle 19 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

20 Side 13 av 24 regionene med sikte på å kartlegge næringslivets behov for endringer i flyrutetilbudet. Det tas sikte på å presentere resultatene fra disse undersøkelsene i siste halvdel av august. OFFENTLIG SEKTOR Smartkommuneprosjektet Gjennom Smartkommuneprosjektet har kommunene i Stavanger-regionen kommet et langt skritt nærmere sin målsetting om å utvikle en samordnet og effektiv offentlig sektor innenfor plansak-, byggesak- og geodatafeltet. Det er satt i verk en rekke prosesser og tiltak for å samordne, effektivisere og digitalisere kommunenes rutiner og arbeidsprosesser. Det er også etablert en felles webportal og felles digital kartportal for kommunene. For å sikre langsiktige resultater av den arbeidsinnsatsen som er gjort, arbeider Greater Stavanger og deltakerkommunene med rutiner for oppdatering, vedlikehold og utvikling av de felles produkter og prosesser som er utviklet. Det er også viktig å videreføre det engasjementet som eksisterer i fagmiljøene, gjennom å etablere nye utviklingsprogram og prosjekt innenfor denne sektoren. Et av de viktigste arbeidsområdene i forrige fase var forberedelsene til etablering av portal for planog byggesakdialog. Direktoratet for forvaltning og IKT har bidratt med totalt kr til vår region, eller kr per kommune, for å subsidiere kommunenes kjøp av portalen. Grunnet forsinkelse i Kartverkets nasjonale geodataprosjekt, som er en avgjørende premissleverandør for valg av standarder mv, har installering og iverksetting i kommunene blitt forsinket. Problemene er imidlertid løst nå, og Norconsult er i ferd med å installere nødvendig programvare. Kommunene har gitt uttrykk for at samarbeidet må videreføres på nye områder, og en har derfor reetablert grupper for plansak, byggesak og geodata. Arbeidsgruppene har startet opp møteaktiviteten, og det planlegges en felles samling før sommeren. Greater Stavanger har budsjettert med kr for drifting av prosjektet i 2013, i tillegg kommer statlige tilskuddsmidler til innkjøp slik nevnt foran. Storbysamarbeid Stavanger kommune deltar i forskjellige storbysamarbeid, og har i to sammenhenger funnet det hensiktsmessig å ivareta det regionale perspektivet gjennom å involvere Greater Stavanger. Dette gjelder iverksettingen av samarbeidsavtalen mellom Bergen og Stavanger, der de to byene inkluderer oss og vår søsterorganisasjon Business Region Bergen. Avtalen inneholder punkter om næringsutvikling, verdiskaping, kompetanseutvikling mv. dvs. områder de to byene har engasjert seg i gjennom de regionale næringsutviklingsselskapene. Greater Stavanger bidrar med notater og representasjon i den utstrekning Stavanger kommune har behov for dette. Det gjelder også KS sitt næringsnettverk for storbyene, der landets seks største kommuner samarbeider om felles næringsstrategiske utfordringer. Greater Stavanger møter sammen med 20 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

21 Side 14 av 24 Stavangers næringssjef, bl.a. for å ivareta det regionale perspektivet. Et av prosjektene i samarbeidet er den to/tre-årlige målingen av de ulike storbyregionenes verdiskapingsevne. Greater Stavanger er sekretariat for prosjektet, og vi har nå utarbeidet forslag til konkurransegrunnlag som vurderes av de øvrige storbyene. På bakgrunn av søknad har KS Storbyforskning gitt tilsagn om et bidrag på kr til prosjektet. Møter for næringsansvarlige Det ble avholdt møte for næringsansvarlige i begynnelsen av mars Møtene arrangeres fire ganger i året og er en viktig arena for informasjonsutveksling og kontakt mellom kommunenes næringsansvarlige og mellom kommunenes næringsansvarlige og Greater Stavanger. Regionens næringsarealstrategi oppdateres og boligbehovet analyseres Greater Stavanger har blitt bedt av styret om å vurdere regionens behov for boligbygging i årene framover, og herunder vurdere hvor i regionen det finnes kapasitet til å bygge flere boliger. Forespørselen omfatter også å gi forslag til felles rapporteringsrutiner for kommunene med hensyn til forventet boligbygging på kort og mellomlang sikt. I tillegg er Greater Stavanger anmodet om å gjennomføre en prosess for å oppdatere Strategi for næringsarealer fra Anmodningen kommer fra kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger som har gjennomført et politisk og administrativt samarbeid som har resultert i «planstrategi for samarbeids-oppgaver i storbyområdet». Oppdatering og videreutvikling av strategien for næringsarealer er en av tre hovedoppgaver i denne planstrategien og de fire kommunene har besluttet å be Greater Stavanger om å gjennomføre denne oppgaven. INTERNASJONALISERING Vertskapskontoret Prosjektet Vertskapskontoret går inn i sitt fjerde driftsår etter pilotstarten i Årsrapport og regnskap for 2012 ble behandlet og godkjent i styringsgruppen for prosjektet den 11. april Omsetningen i 2012 var på ,- som gav et overskudd på kr ,98 som ble overført til I løpet av første tertial har Vertskapskontoret hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av tre delegasjonsprogram, hvorav en større delegasjon fra Akershus fylkeskommune var det mest omfattende. Første tertial er erfaringsmessig en lavaktivitetsperiode, og det er allerede planlegging i gang for sju besøk i løpet av andre tertial. Oversikten nedenfor viser fordelingen av aktivitetene i 1. tertial. Tallene i parentes viser tilsvarende tall for Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

22 Side 15 av 24 Periode 1 tertial Antall gjennomførte besøksprogram Antall besøkende Fra Norge Fra EUland Fra øvrig verden 3 (9) 26 (48) 14 (3) 0 (30) 12 (15) Som oppfølging av et israelsk myndighetsbesøk i februar ble vertskapskontoret forespurt om å bidra med å arrangere møter mellom israelske og norske bedrifter. Dette ligger utenfor Vertskapskontorets virksomhetsområde, og ble følgelig begrenset til kontaktformidling. Styringsgruppen drøftet alternative framtidige finansieringsordninger for Vertskapskontoret og har anbefalt en modell med årlig grunnfinansiering fra fylkeskommunen og Greater Stavanger, i tillegg til bidrag fra eksterne selskap/organisasjoner. Budsjettet for 2013 er lagt opp med en omsetning på , - med det forbehold at nye eksterne bidragsytere kan bidra med omlag i løpet av året. Greater Stavanger jobber videre med dette i løpet av 2. tertial. Nordområdene Nordområdene omfatter samarbeid med fylker og byer i Nord-Norge, Russland, Grønland og Island. Økt petroleumsvirksomhet i nord har ført til større interesse for samarbeid med regioner i nord, og har materialisert seg med uformelt samarbeidsnettverk mellom næringslivsorganisasjoner langs hele kysten. Den tradisjonelle «Nordområdedagen» som arrangeres i begynnelsen av desember hvert år, ble i fjor overført til Petro Media News i Stavanger. Nordområdedagen 2012 ble avholdt i slutten av november 2012 i Harstad, og skal i år avholdes i Stavanger den november. Greater Stavanger har gjennom avtale med PMN sikret seg medvirkning ved å ha en førende rolle i programkomiteen og det er avholdt ett programkomitemøte i løpet av 1. tertial. BOGC-prosjektet Barents Oil & Gas Cluster-prosjektet (BOGC) ble igangsatt 1. desember Prosjektet har som målsetting å sikre erfaringsutveksling mellom potensielle petroleumsknytepunkt i nordvest Russland, som Murmansk og Arkhangelsk og Stavanger-regionen/ Hammerfest-regionen. Rogaland fylkeskommune er prosjekteier, sammen med Troms og Finnmark fylkeskommuner. Prosjektledelsen utføres av Greater Stavanger, med Harald Finnvik som prosjektleder. Selskapet Sigra Group i Oslo er leid inn som russlandsfaglig prosjektstøtte for Rogalands deltagelse. I løpet av 1. tertial er prosjektarbeidet videreført med bearbeiding av mulige baselokasjoner i Murmansk-regionen. I mars ble det avholdt et større seminar i Murmansk der temaet var håndtering av farlig avfall og industriavfall fra offshorevirksomheten. Dette som en del av forberedelsene til planlagt produksjonsstart på Prirazlomnoye-feltet i 2013 og en ny letebrønn i regi av ExxonMobil/Rosneft i Prosjektet har dessuten forberedt og gjennomført en større spørreundersøkelse blant norske bedrifter om næringsmessige rammebetingelser i Murmansk- 22 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

23 Side 16 av 24 regionen. Planleggingen for neste arbeidssesjon i Murmansk i slutten av mai pågår. Temaet for denne sesjonen er kompetansebehov. Prosjektet er godt forankret i ledelsen i Murmansk administrasjon. Et tilsvarende prosjektforslag i Arkhangelsk ligger fortsatt til vurdering i administrasjonen der, og er fulgt opp med brev om invitasjon til samarbeid fra fylkeskommunen sin side. Prosjektet utvikler seg i henhold til revidert plan (mer innsats på Murmansk, mindre på Arkhangelsk), både med hensyn til ressursbruk og framdrift. Prosjektet er planlagt avsluttet i løpet av 1. tertial WECP Verdens energibyer Som del av målsettingen om å styrke og utvikle regionens nettverk og allianser med sentrale energibyer, har arbeidet med forberedelse og gjennomføring av arbeidsmøte i World Energy Cities Partnership (WECP) i mai 2013 vært viktig. Møte foregikk i Houston under OTC. På arbeidsmøte i Houston ble ordfører Christine Sagen Helgø valgt som ny president for nettverket. Presidentskapet trer i kraft fra 1.januar 2014 for en periode på 2 år. Vervet innbefatter at regionen får store muligheter til å være med på å sette dagsorden for nettverkets møter de neste årene. Det jobbes med å få årsmøte i WECP til Stavanger i august i 2014 i forbindelse med 40-års markering av ONS. Gjennom WECP-nettverket skal deltakerne kunne dele erfaringer om utvikling og utfordringer som er felles for en rekke energihovedsteder. På årets arbeidsmøte fikk deltakerne en presentasjon fra Dr. Stephen Klineberg fra Kinder Institute for Urban Research, Rice University om utvikling og endring av viktige trekk i byutviklingen av Houston som energihovedstad. Houston har utviklet seg til å bli USAs mest etniske mangfoldige storbyområde og data viser at folks holdninger til innvandring er langt mer positive enn før. Selv om det er store variasjoner mellom Houstonområdet og Stavanger-regionen, har både fakta om utviklingstrekk og de metodiske grep som er brukt for å dokumentere utviklingen, relevans i forhold til lokale prosesser. Presentasjonen er også en oppfølging av at Greater Stavanger har tatt initiativ til at det legges mer til rette for en systematisk erfaringsutveksling mellom byene for å identifisere hvilke parametere som er mest sentrale for utvikling i energihovedstedene til tross for de ulike nasjonale rammebetingelsene man befinner seg innenfor. Til arbeidsmøte i Houston var Esbjerg invitert med som observatør for vurdering av mulig medlemskap i WECP. Stavanger har jobbet for dette siden ONS 2012, da Esbjerg tok kontakt med ønske om deltakelse i nettverket. Kombinasjonen av å være både en tradisjonell oljeby og samtidig vokse til et senter for fornybar energi, er en erfaring som vi mener kan ha stor interesse og mulig overføringsverdi til andre WECP byer. Det ble ikke fattet noen endelig beslutning på arbeidsmøte i Houston, men vi håper medlemskapsspørsmålet vil bli avklart på årsmøte i september. Samarbeid mellom universitets- og forskningsinstitusjoner er en viktig del av WECP-nettverket. Universitetet i Stavanger har et spesielt fokus på samarbeid med University of Aberdeen/Robert Gordon University, University of Houston, Memorial University of Newfoundland (St. John) og Aalborg Universitet (avd. Esbjerg). 23 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012 Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1 Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00 Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1 Innkalt av

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55 Møteinnkalling Til Styret i SrN Kopi til Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 26.03.10; kl. 09:00 12:00 Måltidets Hus, Ipark 03.03.2010 1 av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr.

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013 Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.01.2011; Kl 12:00 14:00. Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr.

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.01.2011; Kl 12:00 14:00. Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.01.2011; Kl 12:00 14:00 Måltidets Hus, Møterom 2 14.01.2011

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING 2002 1 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I 2002... 5 Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Når staten sier stopp

Når staten sier stopp Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 6 2012 årgang 19 Når staten sier stopp B e rgen S t avanger Sandne s Fylkesmannen har sagt stopp en halv både når det gjelder e39, sandnes Øst og Bybåndet sør. 70 prosent

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer