Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:30-15:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:30-15:30 Måltidets Hus Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 19. juni 2013 Før møtets åpning vil Øyvind Reinertsen, Statoils sjef for Johan Sverdrup-utbyggingen, gi en orientering til styret. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet Sak Tertialrapport og regnskap januar - april Sak Rapport fra OTC Houston 2013 Sak Sak Sak Sak Strategisk næringsplan - sluttbehandling Resultat av søknader om større prosjekter Delegasjonsreise mat til Aberdeen Aktiviteter under ONS Norway og Offshore Europe Sak Årskonferansen 2013 Sak Sak Lukket møte: Sak Suppleringsvalg til SrEs arbeidsgruppe Orientering om vårens lønnsoppgjør Fastsetting av lønn for daglig leder (Ingen sakspapirer) Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Christine Sagen Helgø Styrets leder Jan Soppeland Daglig leder 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 20. mars 2013 godkjennes. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslaget 2

3 Protokoll Til stede Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak (fra sak 03), Per A. Thorbjørnsen, Tove Frantzen, Bjørn Kahrs, Jan Sigve Tjelta, Ane Mari Braut Nese, Reinert Kverneland, Arnt-Heikki Steinbakk, Magne Audun Kloster Dessuten møtte Jan Soppeland, Marita Kongsgård, Ola Saua Førland (sak 10), Bjørn Hildre, Erling Brox (ref.) Møtedato Forfall , Ellen Solheim, Ole Ueland, Ole Tom Guse Kl. 12:30 14:30 Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 4 Protokoll fra styremøte 20. mars 2013 Ved møtestart ble ny medarbeider, kommunikasjons- og markedsassistent Marita Kongsgård, presentert for styret. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet Vedtak: Protokoll fra styremøte 5. desember 2012 godkjennes. Sak Innkalling til generalforsamling 2013 Vedtak: Styret ber styreleder innkalle til generalforsamling i Greater Stavanger onsdag 17. april. Sak Årsberetning og regnskap 2012 Denne saken og sak 09, orientering om økonomi og drift hittil i år, ble behandlet under ett. Direktøren orienterte om aktivitetene, både de pågående og i I forbindelse med regnskapet etterlyste styret et tydeligere skille på inntektssiden, slik at det framgår hvilke midler som kommer fra partnerkommunene og hva som er andre inntekter. Styret uttrrykte tilfredshet med virksomhetens aktiviteter og drift. Vedtak: Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2012 under forutsetning at det framlagte regnskapet ikke endres ved behandlingen i generalforsamlingen for Forus Næringspark AS. 3

4 Protokoll Side 2 av 4 Sak Sponsoravtaler med eksterne virksomheter Styret ser ikke problemer med hvordan dette har vært håndtert til nå, men er i likhet med direktøren opptatt av at det blir fastsatt rammer for dette området. Styret var sterkt opptatt av at sponsing og liknende avtaler skjer i åpenhet. Kriteriene som legges til grunn må være rettferdige, etisk forsvarlige og transparente, og vurderingene i den enkelte sak må kunne redegjøres for. Dette er ikke til hinder for at en bygger videre på strategisk viktige samarbeid med historiske tradisjoner. I saken har direktøren lagt til grunn at følgende kriterier vektlegges for valg av samarbeidspartnere: Partnere som i størst utstrekning bidrar til at Greater Stavanger når sine strategiske mål bør prioriteres. Dette omfatter partnere som har sammenfallende eller liknende strategiske mål for sin virksomhet som Greater Stavanger, størrelsen på økonomisk/ikke-økonomisk bidrag el.l. Etablerte partnerskap knyttet til spesifikke arrangementer bør videreføres. Partnere som samvirker med Greater Stavanger i flere prosjekter eller aktiviteter bør prioriteres. Partnere som har tilknytning til Greater Stavangers eiere og faste partnere bør prioriteres. Ved tvilstilfeller skal direktøren konsultere styreleder/nestleder. Eventuelle uheldige situasjoner skal meldes tilbake til styret. Styret ønsker en sak i første kvartal neste år om hvordan praktiseringen har virket. Vedtak: Styret slutter seg til at Greater Stavangers samarbeids- eller sponsoravtaler med eksterne virksomheter kan fortsette i de formene som er omtalt i saken. Eventuelle valg mellom gjensidig utelukkende sponsortilbud avgjøres skjønnsmessig av direktøren i henhold til de kriterier som er omtalt i sak Sak Satsing i Malaysia Styret ønsker en fortsatt oppfølging ut fra de perspektivene som ligger i saken. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Matdelegasjon til Aberdeen Betydningen for nisjebedriftene ble spesielt framhevet. Både Randaberg og Klepp vurderer deltakelse som høyst interessant. Administrasjonen fikk fullmakt til å utfordre et av styremedlemmene til å lede 4 sak 11 vedlegg protokoll 20mars2013

5 Protokoll Side 3 av 4 delegasjonen. Praktiske detaljer vil bli nærmere avklart når program mv. foreligger. Vedtak: Saken om delegasjonsreise for matnæringen tas til orientering. Sak Nasjonale og internasjonale søknader Styret forutsetter en tilbakemelding på resultatene av søknadsbehandlingene når dette foreligger. Når det gjelder ARENAsøknad om velferdsteknologi, ble det spesielt bemerket at dette ikke hadde blitt realisert uten Greater Stavangers innsats. Dersom søknaden blir imøtekommet, vil prosjektet få positive konsekvenser for alle kommunene i partnerskapet. Vedtak: Saken om nasjonale og internasjonale søknader tas til orientering. Sak Samarbeid med Kielce-regionen Vedtak: Styret tar sak om samarbeid med Kielce-regionen til orientering. Sak Orientering om økonomi og drift hittil i år Direktøren orienterte muntlig i møtet under gjennomgangen av sak 03, årsberetning og regnskap Sak Regional næringsarealstrategi og boligbygging Direktøren opplyste at saken framlegges for styret for å få avklart om opplegg og framdrift er i samsvar med styrets intensjon da prosjekt om boligbygging ble etterspurt. Videre vil prosjektet binde opp midler på neste års budsjett. Ola Saua Førland orienterte om planene for prosjektet, der forprosjektet bl.a. vil etablere en metodikk for å rapportere kommunenes boligutbyggingsplaner med sammenliknbare tall. Den første rapporten om boligbygging og grunnlaget for en fornyet næringsarealstrategi vil foreligge i fjerde kvartal i år. Sluttrapport om en ny næringsarealstrategi vil foreligge før sommeren Vedtak: Styret slutter seg til opplegget for gjennomføringen av prosjektet. 5 sak 11 vedlegg protokoll 20mars2013

6 Protokoll Side 4 av 4 Stavanger sak 11 vedlegg protokoll 20mars2013

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Felix Laate Sak Tertialrapport og regnskap januar - april Tertialrapporten gir en oversikt over Greater Stavangers aktiviteter i perioden januar - april I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status. Direktøren vil gi en muntlig orientering i møtet. Forslag til vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Felix Laate Kommunikasjons- og markedsansvarlig Vedlegg: Tertialrapport m/regnskap 7

8 TERTIALRAPPORT januar-april

9 Side 2 av 24 Tertialrapporten gir en oversikt over hvilke oppgaver Greater Stavanger har arbeidet med i perioden januar-april I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status startet på en aktiv og god måte for Greater Stavanger. Det aller meste av arbeidet knyttet til rulleringen av Strategisk Næringsplan for Stavanger-regionen ble utført i 2012, og årets handlingsplan reflekterer langt på vei intensjonene som fremkommer her. Organisasjonen har dermed et oppdatert, fremtidsrettet og omforent planverk å basere den operative virksomheten på. Internasjonalt har vi blant annet gjennomført delegasjonsreiser til Malaysia og USA, og samtidig gjennomført store deler av den siste fasen i omorganiseringen av regionens Europakontor, som fra 1. september har to fast ansatte og tilhold i nye og langt mer egnede lokaler. Perioden har også vært preget av planlegging og omfattende forberedelser til OTC i Houston den første uken i mai med 268 påmeldte deltakere. Mye av programmet til høstens delegasjonsreise for matklyngen til Aberdeen er også utarbeidet og klart til annonsering. Våre forberedelser til vårens arbeidsmøte i Verdens Energibyer (WECP) ga store resultater. I møtet ble vår styreleder, stavangerordfører Christine Sagen Helgø, valgt til ny president i organisasjonen. Samtidig ser vi at vår nye strategi for WECP gir resultater nå i form av et forskningssamarbeid mellom UiS og Memorial University i St. Johns i Canada. Prosjektet er støttet av ExxonMobil, Statoil og Suncor Petroleum. Kunnskapssektoren har høy prioritet hos Greater Stavanger og der er i første tertial brukt ekstraordinære ressurser på flere initiativ innenfor dette området. Vi har vært en sterk pådriver for regionalt samarbeid innen helseteknologi, og har i år ledet en intens prosess med å utarbeide en ARENA-søknad på dette feltet. Ipark står som søker og vil ha ansvar for gjennomføring dersom vi får tilslag. Vi har samtidig deltatt i utarbeidelsen av en ARENA-søknad knyttet til petroleumslogistikk, der Risavika Havn står som søker. Greater Stavanger har også vært pådriver og bidratt med ressurser til søknadsprosessene som UiS og IRIS har drevet i forbindelse med den planlagte etableringen av to nasjonale forskningssentre: Ett for Arktisk petroleumsteknologi, og ett for økt oljeutvinning. Samtidig er vårt samarbeid med nasjonale partnere intensivert. Både gjennom et erfaringsoverføringsprogram mellom Harstad og Stavanger-regionen, og et eget flyruteutviklingsprosjekt mellom Nord-Norge og vår region, tar vi en aktiv rolle som Norges energihovedstad. Disse eksemplene kommer i tillegg til godt arbeid i en rekke andre prosjekter og aktiviteter, som denne rapporten gir oversikt over. Selskapet har en stabil bemanning som planlegges økt med en hel stilling. Regnskapsmessig er virksomheten i rute i forhold til budsjett. Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger AS 9 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

10 Side 3 av 24 ENERGI Olje og gass Forskningssentre for økt oljeutvinning og arktiske petroleumesaktiviteter I våre innspill til Petroleumsmelding argumenterte vi sterkt for økt satsing på forskning innen oljeog gassindustrien. I meldingen ble det også inntatt et avsnitt om man skulle vurdre å opprette to nye forskningssentre, ett for økt oljeutvinning og ett for aktiviteter i arktiske strøk. Greater Stavanger har siden jobbet aktivt med UiS og IRIS først for at sentrene skulle opprettes, dernest for å bistå med kontakt inn mot det nasjonale politiske miljøet. Søknaden angående det arktiske senteret ble sendt inn i 4. kvartal 2012 av Universtitetet i Tromsø på vegne av en gruppe som også inkludere UiS og IRIS. 29. mai ble det annonsert at «vår» gruppe fikk tildelingen i skarp konkurranse med andre norske forskningsmiljøer. UiS og IRIS skal bidra med sin kompetanse innen reservoarteknikk og feltoperasjoner. Som planlagt skal senterledelsen lokaliseres i Tromsø. Navnet blir «Amundsensenteret» Samme dag sendte UiS og IRIS inn søknad på senteret for økt utvinning. 10 viktige operatør- og oljeserviceselskap har stilt seg bak søknaden fra UiS/IRIS sammen med ledende forskere i Bergen, Trondheim og Oslo. Det politiske miljøet, representanter for Rogalandsbenken og andre er godt orientert om søknaden og den sterke konkurransen fra miljøer ved UiB og NTNU/Sintef. Vi har blant annet fått god pressedekning om søknaden. Det politiske arbeidet vil fortsette. Petroleumsnettverket Arbeidet i nettverket har fortsatt i henhold til plan. Vi arrangere møter i forbindelse med andre store samlinger i olje- og gassindustrien. I 1 tertial gjorde vi dette i forbindelse med årskonferansen til Norsk Olje og Gass. Til høringen av konsekvensutredningene for områdene rundt Jan Mayen og Barentshavet sørøst var vi til sammen 14 organisasjoner som stod bak uttalelsene. Dette blir lagt merke til både i industrien og i Olje- og energidepartementet. Oppdatering av fakta om energiregionen Arbeidet med å kartlegge leverandørindustrien i Stavangerregionen i samarbeid med Ernst & Young er basert på data fra deres oljeservice undersøkelse, som er ytterligere komplettert og brutt ned på kommune og verdikjedenivå. Rapporten gir nå en detaljert oversikt over selskaper og verdikjede plassering på kommunenivå, og vil være grunnlaget for en videre prosess med å dokumentere SMB og grunder etableringer i tett samhandling med kommunenes næringssjefer. 10 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

11 Side 4 av 24 Rapporten og faktagrunnlaget er allerede brukt i flere sammenhenger for å bedre kunnskapen om den regionale energiklyngen. Blant annet til Næringsutvalget i Stavanger Kommune, i rådsmøte for Greater Stavanger og til en rekke eksterne aktører/delegasjoner. Et eksempel her er rapporten brukt som grunnlagsmateriale for SAS i arbeidet med å utforske muligheten for direkte flyrute til Houston. Kontaktmøter med energiaktørene i Stavanger-regionen Det blir årlig arrangert kontaktmøter med de ledende bedriftene i den lokale olje og gassklyngen. Formatet som er etablert synes å fungere godt, først et møte del med dialog og presentasjoner i regi av Greater Stavanger etterfulgt av middag og sosialt samvær med Stavangers ordfører som vertskap på Ledaal. Kontaktmøtene har nå blitt arrangert de siste 6-7 årene. Vi får mange og klare tilbakemeldinger på at deltakerne setter svært stor pris på at denne viktige delen av vårt regionale næringsliv blir «sett» og verdsatt på denne måten. Det har vært naturlig å dele arrangementene inn i to segment: Oljeselskapene Omtrent samtlige toppledere fra de mer enn 40 oljeselskapene med kontor i Stavanger-regionen var samlet til kontaktmøte og dialog i begynnelsen av mars En viktig og unik mulighet for topplederne til å møte det regionale lederskapet til informasjonsutveksling og dialog. På programmet stod det presentasjoner fra: Statoil om perspektivene for aktivitetene på norsk sokkel. Wintershall fortalte om sin vei fra å være «oljemygg» til et av de mest spennende vekstselskapene på norsk sokkel og UiS delte sine tanker omkring utfordringene med å utdanne nok personell til de behovene som den norske olje- og gassvirksomheten behøver i årene framover. Oljeservice og leverandørselskap Oljeservice- og leverandørselskapene som i vår region teller i mer enn 400 bedrifter og hvor vi kun kan invitere et tverrsnitt av disse rundt bordet hvert år. På årets samling var enn 60 representanter fra den lokale leverandørklyngen samlet. På programmet for seminaret stod en gjennomgang og presentasjon av Ernst & Young sin siste oljeservice undersøkelse, en presentasjon fra Statoils innkjøpsavdeling. To lokale innovasjonsbedrifter som da nylig var annonsert som OTC Spotlight Award vinnere, ReelWell og West Drilling Systems fikk også mulighet til å presentere seg selv og sine løsninger. Bedriftsbesøk Bedriftsbesøk er en god måte å komme tettere inn på industrien for å få til en dialog, enten på generelt grunnlag eller for å innhente informasjon i spesifikke saker. Også for å få mer kunnskap om bedriftenes utvikling og hvordan regionen best kan møte deres behov. Bedrifter som vi har besøkt i første tertial er blant andre: Statoil, ExxonMobil, Asco, Norsea, Bristow, Thales, Risavika Havn, Weatherford, Ernst & Young, KPMG, Subsea 7. I tillegg kommer kontakt med en lang andre aktører i møter som der Greater Stavanger har vært deltakere eller arrangører. 11 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

12 Side 5 av 24 UiS og etablering av samarbeid med Memorial University of New Foundland Vi mottok i fjor en forespørsel fra Universitetet i Stavanger som ønsket seg Memorial University of New Foundland som en internasjonal partner i spørsmål relatert til arktisk forskning og som en del av samarbeidet rundt Amundsen senteret (som nå skal etableres i Tromsø). Driveren bak dette initiativet har i første rekke vært at Memorial University of New Foundland ligger i St. Johns, som også er medlem i World Energy Cities Partnership. På forespørsel fra UiS hadde representanter fra Greater Stavanger samtaler med representanter fra Memorial under årsmøtet i WECP partnerskapet høsten Samtalene og de påfølgende prosessene viste at UIS og Memorial kan være komplementære på en rekke områder. Det jobbes nå med å finne modell hvor et slikt samarbeid hvor ExxonMobil, Suncor og Statoil kan være faddere, som alle er til stede både i St. Johns og Stavanger. Det har vært dialog med alle tre selskapene som er svært positive til et slikt samarbeid. Deres rolle vil være å bidra til å definere områder hvor et samarbeid kan være nyttig. En viktig driver er at New Foundland har sitt eget FOU-dedikerte oljefond som Memorial University ønsker å benytte seg av, både forsknings- og utdanningskapasitet ved UIS, spesielt relatert til undervanns- og petroleumsteknologi. Energistrategisk Forum Siste møte i forumet fant sted i begynnelsen av 2. tertial. Mesteparten av forarbeidet med møtet har likevel funnet sted i 1.tertial, og aktiviteten rapporteres derfor også her. Denne gang forkortet vi møtet til fire timer for å gjøre det mer attraktivt for travle deltakere. Temaet denne gang var: Hvor går gassmarkedet og hvordan det påvirker industri og samfunn i Norge og i Stavangerregionen?» Hensikten med å ta opp dette temaet er den raske endringen som skjer i gassmarkedene. Det drypper stadig informasjon om dette i media og utelukkende av spekulativ, negativ karakter. Markedene er i endring og dette kan ha negative konsekvenser for gassproduksjonen på norsk sokkel. Men bildet er adskillig mer nyansert og ikke minst fullt av muligheter for norsk gass også i fremtiden. Peter Mellbye, tidligere gassdirektør i Statoil tok for seg det globale perspektivet og hva som driver verdens markeder. Eldar Sætre vurderte utviklingen fra Statoil, mens Brian Bjordal fra Gassco beskrev utviklingen sett fra Gasscos side. Harald Vabø fra HitecVision så på hvordan disse endringene kan påvirke aktørbildet av selskap på sokkelen. Oss bekjent er dette det første offentlige seminaret som tar opp utviklingen av gassmarkedene og fokuserer markeds- og avsetningsutfordringene heller enn produksjonssiden. Det er en betydelig interesse for temaet og ca. 50 deltakere deltok i forumet som arrangeres 15. mai på Sola Strandhotell. Vi vurderer for tiden hvordan vi skal arrangere disse møtene i tiden fremover. 12 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

13 Side 6 av 24 Tidligere har vi arrangert to møter pr år. Det kan være aktuelt å konsentrere satsingen til ett møte per år. Fornybar energi Prosjektet fornybar energi i Rogaland Serien av temaseminar om fornybar energi i Rogaland ble avsluttet i mars, med et seminar der det ble lagt vekt på å vise mangfoldet i initiativ og omfanget i produksjon av fornybar energi i fylket vårt. Tilsammen har det blitt avholdt fem dagseminarer i fylket, og avslutningsvis vil det bli laget en rapport som oppdaterer statusen for «Rogaland som fornybarfylket». Prosjektet har vært et samarbeid mellom VRI Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst, Ryfylke IKS, Næringssjefen i Dalane og Greater Stavanger. Endelige konklusjoner om videreføring gjenstår, men et diskuteres å gjøre dette hvert annet år framover. Per i dag er det ikke noen andre som på bred og fylkesomfattende basis jobber for å skape oversikt over eller nettverk mellom initiativer/aktivitet relatert til fornybar energiproduksjon og gründervirksomhet i fylket. Gjennomføringen av det siste dagseminaret som Greater Stavanger hadde ansvaret for var med Lyse som vertskap og samlet omkring 50 deltakere. Science meets Industry Dette dagseminaret om havvind-energi ble arrangert i samarbeid med forskningssenteret Norcowe og Arena NOW. Dette trepartssamarbeidet sikrer forskerne i Norcowe samarbeidet (CMR,UIS, UIA og Universitetet i Aalborg) en mulighet til å møte et bredere tverrsnitt av industrien og presentere hva de jobber med. Det arrangeres også et tilsvarende seminar årlig i Bergen. For Arena NOW, som er et samarbeid mellom industriaktører i aksen Hordaland Rogaland, er det møteplassen sammen med akademia som er det kjernen i samarbeidet. Greater Stavanger er både medlem og en av de opprinnelige initiativtakerne til Arena NOW samarbeidet. Greater Stavangers rolle har vært koordinerende, og det å være en aktiv støttepartner for UIS sin satsing og synlighet lokalt i Stavanger-regionen. «Science meets Industry» seminaret ble et vellykket arrangement med i overkant av 60 deltakere. MAT Delegasjonsreise mat Greater Stavanger har med utgangspunkt i Strategisk Næringsplan i oppgave å legge til rette for delegasjonsreiser til strategiske næringsområder i verden. Planleggingen av en delegasjonsreise på mat ble igangsatt siste kvartal i Tema for delegasjonsreisen er oppskalering og delegasjonsreisen går til Aberdeen/Aberdeenshire. 13 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

14 Side 7 av 24 I første kvartal 2013 er program og reiseopplegg i ferd med å ferdigstilles og styremedlem i Greater Stavanger og ordfører i Klepp kommune, Ane Mari Braut Nese, er utpekt til delegasjonsleder. Programutkastet er presentert for NCE Culinology og vil legges frem for styret i Greater Stavanger. Delegasjonsreisen skal gjennomføres /10. Hensikten med delegasjonsreisen er å øke kompetansen på oppskalering av matproduksjon og produkter et fagfelt som Aberdeen er sterke på og som Stavanger-regionen har utviklingspotensialer på. En næringsrettet delegasjonsreise til Aberdeen vil kunne bidra til å hente kompetanse til Stavangerregionens mataktører og gi økt vekst- og verdiskaping. Greater Stavanger og NCE Culinology deltok i Grampian Food Award i Aberdeen mars, for å opprette kontakt med produsenter som er aktuelle å besøke. Programmet for delegasjonsreisen utformes i et samarbeid mellom Greater Stavanger, NCE Culinology og Greater Stavangers representant i Aberdeen, Sigrid Tellefsen. Andre samarbeidspartnere i Skottland er Aberdeen City Council, Aberdeenshire Council og Scottish Development International. Délice Délice-nettverket ble startet i 2007 og består av 19 byer på fire kontinent. Stavanger kommune er medlem i det globale matbynettverket Délice. Lokalt har Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger inngått en samarbeidsavtale om deltagelsen i nettverket. Greater Stavanger er sekretariat for Délice-nettverket lokalt og leder styringsgruppen som er satt sammen av følgende organisasjoner: Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, UiS, Måltidets Hus, Gladmat, Gastronomisk Institutt og Region Stavanger. Styringsgruppen har i første kvartal hatt to møter og har utarbeidet og godkjent strategi, kommunikasjons- og handlingsplan for det lokale arbeidet. Dokumentene bygger på det arbeidet som ble gjort i forbindelse med rullering av Strategisk næringsplan. Hovedfokus er lokal forankring, nyttig gjøring av de internasjonale kontaktene, kommunikasjon i relevante fora og organisasjoner, samt synliggjøring av mulighetene i nettverket. Internasjonalt bidrar Greater Stavanger i nettverksmøter tre ganger årlig. I første tertial har Greater Stavanger deltatt i møter i Lyon (januar) sammen med UiS, Måltidets hus, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Varaordføreren i Stavanger kommune deltok også i deler av programmet. Videre var Gastronomisk institutt, WACS 2014 / Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger til stede under nettverksmøtet i Osaka (april). Stavanger har hjulpet Aarhus i prosessen om å søke opptak i Délice-nettverket, og trolig blir de medlemmer fra årskonferansen i september Stavangerregionen v/time kommune har tatt initiativ til et EU-finansiert prosjekt, hvor flere av Délice-byene er interesserte i å være med (Helsinki, Gøteborg, Lyon m fl). Prosjektet følges opp i 2013 og foreslås ledet av sekretariat i Lyon. Videre har det vært jobbet med å skaffe partnere/sponsorer til det internasjonale nettverket fra Stavangerregionen. Hensikten er å gjøre Délice-nettverket tilgjengelig som markedsarena for de aktørene i Stavangerregionen som kan ha nytte av dette. Arbeidet fortsetter i andre kvartal i et 14 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

15 Side 8 av 24 samarbeid mellom NCE Culinology, Gastronomisk institutt, Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger. Chicago er vertskap for årskonferansen september Délice-byene er invitert til å sende kokker til å delta i Chicago Gastronomy. Greater Stavanger og Gastronomisk Institutt jobber med å avklare deltagelse. Videre er også Délice-byene invitert til å presentere en lokal meny med lokale råvarer i Brussel på Tram Experience i Tram Experience er et svært vellykket konsept med en nyutviklet trikkerestaurant som i 2012 hadde gjester. Det lokale og internasjonale Délice-arbeidet oppleves som nyttig av de organisasjonene som er involvert. Gjennom aksjonspunkter i handlingsplanen og kommunikasjonsplanen ønsker man i å gjøre Délice til et naturlig redskap i regionens matarbeid. KOMPETANSE Stavangerregionen må forventes å få et meget høyt aktivitetsnivå i årene framover. Dette vil føre til stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft og en kontinuerlig «kamp» om kompetente medarbeidere mellom bedrifter, bransjer og mellom offentlig og privat sektor. Oppstår det i denne sammenheng for store ubalanser mellom ulike bransjer, og mellom offentlig og privat sektor, så vil det gå utover næringslivet totalt sett. Dette betyr at vi må aktivt arbeide for å styrke regionens egne utdanningsinstitusjoner og stimulere til økte bransjemessige- og bedriftsinterne opplæringstiltak. Sett fra Greater Stavangers perspektiv blir det en nøkkeloppgave å bidra til å styrke samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Rogaland har gode tradisjoner innen samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Dette samarbeidet må forsterkes og videreutvikles. Vi må «lære å jobbe smartere og mer effektivt». Dette siste perspektivet er introdusert som et eget strategisk grep i den reviderte Strategiske Næringsplanen for Stavanger-regionen, og innarbeidet i vår handlingsplan for Det er et mål å utvikle en felles regional agenda der undervisningsinstitusjonene og arbeidslivet sammen ser hvordan de gjensidig kan støtte hverandre i en effektiv og smart bruk av regionens kompetanse både i opplæring og i jobbsituasjon. Eksempler på dette kan være bedrifter som bidrar med sine spesialister inn i undervisningssystemet, eller at undervisningsinstitusjonene raskt kan bidra med opplæring der det oppstår behov for intern bedriftsopplæring. Gründer-kompetansen som regionen er kjent for, må også forsterkes ytterligere. «Smarte partnerskap» - skole arbeidsliv Greater Stavanger har medvirket til at det i 2012 ble etablert et forprosjekt gjennom Regionalt Forskningsfond for Vestlandet (RFFV), der en vil se på hvordan en kan styrke utdanningstilbudet og læringsutbyttet gjennom tette samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv. Det vil her bli fokusert på ulike modeller for lærlingetilbud og nye/pågående forsøk i regionen vil bli studert nærmere. Det gjelder bl.a. «Årbakkemodellen» der bedriften samarbeider tett med Time kommune og Time videregående skole. Den enkelte lærling får tett oppfølging, bedriften bidrar med relevante 15 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

16 Side 9 av 24 maskiner og det lages et mer skreddersydd utdanningstilbud mot lærlingene og i forhold til bedriftens behov. Siktemålet er at forprosjektet skal lede opp mot et hovedprosjekt der en vil følge og evaluere ulike samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv og hvilke tiltak som bidrar best til økt læringsutbytte. Prosjektet er basert på et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, NHO, LO, Norsk olje og gass, Sandnes kommune, IRIS og Greater Stavanger. Rogaland fylkeskommune som skoleeier er ansvarlig for prosjektet og utførende er IRIS. Erfaringsdeling Stavanger Harstad Statoil Statoil har valgt Harstad som sitt senter for virksomheten i Nord Norge. På denne bakgrunn finansierer Statoil fem dialogmøter mellom Stavanger og Harstad. Dette er gjort med tanke på å få fram de erfaringer som Stavanger har gjort som nasjonalt senter for olje- og gassvirksomhet og hvilke behov og krav som vil bli stilt til Harstad, som senter for virksomheten i Nord Norge. Disse dialogmøtene vil bli arrangert av Greater Stavanger i samarbeid med Kunnskapsparken Nord i Harstad. Høgskolen i Harstad og IRIS vil videre utarbeide bakgrunnsmateriale for de ulike dialogmøtene. Temaer vil være kompetanse, leverandørutvikling, krav til infrastruktur og lokale myndigheters involvering i oljevirksomhetens utvikling. Prosjektet er et tydelig eksempel på hvordan Stavangerregionen utøver sin rolle som Norges oljehovedstad vi er en partner som deler og gjør andre gode. Det første dialogmøtet vil bli holdt i Harstad mai 2013 og med fokus på behovet for kompetanse. IRIS og HiH skal trekke opp noen scenarier for hva kompetansebehovet vil være utfra ulike vekstbaner for den kommende oljevirksomheten i Nord Norge. Deltakere på konferansen fra Stavanger er bl.a. Universitetet i Stavanger, Stavanger offshoretekniske skole, Norsk olje og gass, IRIS, Stavanger kommune, Halliburton og Greater Stavanger. I samarbeid med Statoil, Oljedirektoratet og ulike representanter fra utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Harstad/Nord-Norge, vil man kunne utveksle erfaringer og vurdere hvilke kompetansebyggende initiativ som kan realiseres. Neste dialogmøte vil bli holdt høsten 2013 i Stavanger og fokus vil være på innovasjon og leverandørutvikling. Ipark vil bli trukket nærmere inn i forberedelsen av dette møtet. Siktemålet er at dialogmøtene skal føre til prosjekter og initiativ som blir videre fulgt opp. Dette vil være en konkret mulighet for Greater Stavanger til å bygge aktiviteter og samarbeid mot den nordnorske oljevirksomheten og mot Statoil som selskap. Greater Stavanger er kontraktspartner med Statoil for gjennomføring av disse dialogmøtene, som vil bli avsluttet i løpet av Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

17 Side 10 av 24 NYSKAPING Helse- og velferdsteknologi: ARENA-søknad Greater Stavanger arbeidet i 2011 med å få samlet flere ulike regionale aktører til et felles program innen helse- og velferdsteknologi. Dette resulterte i at ordføreren i Stavanger inviterte til et større møte 6. januar 2012 for å diskutere nærmere grunnlaget for et regionalt engasjement. På møtet var det innlegg fra bl.a. Stavanger kommune, Lyse, IBM, Viju, UiS. Konklusjonen på møtet var at en skulle etablere en koordineringsgruppe for relevante regionale aktører og med Greater Stavanger som sekretariat. Dette er fulgt opp med møter i koordineringsgruppen hvor de ulike deltakerne har orientert om egne relevante aktiviteter. Koordineringsgruppen har videre sluttet seg til et strateginotat som trekker opp linjene for en regional satsing. Arbeidet gjennom koordineringsgruppen var videre en viktig bakgrunn for Stavanger kommunes søknad om å få et prosjekt gjennom IBMs program «Smarter Cities Challenge». Stavanger kommune oppnådde et slikt prosjekt sammen med få andre byer i Europa. Prosjektet vil være med å kartlegge framtidig behov for helse- og velferdstjenester og analysere hvordan kommunen kan få til en mest mulig proaktiv kommunikasjon og informasjonsflyt med kommunens innbyggere og brukere av helse- og velferdstjenester. På denne bakgrunn har et ekspertteam fra IBM vært i Stavanger i første kvartal 2013 og foretatt en rekke intervjuer for å lage en statusbeskrivelse og videre komme med anbefalinger med henblikk på hvordan informasjonsflyt og velferdstjenester kan organiseres på en best mulig måte. Dette vil deretter bli fulgt opp av Stavanger kommune og Greater Stavanger vil ha ansvar for at de erfaringer som gjøres blir spredd til de andre kommunene i regionen. De ulike aktivitetene som ble initiert i 2011 og 2012 la grunnlaget for at det i 1. kvartal 2013 er utarbeidet en arenasøknad innen velferdsteknologi til Innovasjon Norge. Greater Stavanger har samordnet arbeidet med å få utarbeidet søknaden. Bak søknaden står 24 aktører. Det er 16 store og små bedrifter, deriblant toneangivende bedrifter som Lyse Energi, IBM, Lærdal Medical og Viju. Stavanger Universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, IRIS og SAFER utgjør videre viktige kompetansemiljøer inn i denne søknaden. Deltakende kommuner er videre Stavanger, Randaberg, Klepp, Time og Gjesdal. Søker på vegne av de ulike aktørene er Ipark i nært samarbeid med Greater Stavanger. Gjennom arenaprosjektet er målet å utvikle en næringsklynge innen dette området i regionen og videre ha som ambisjon å få kommersialisert en rekke ulike produkter og tjenester. Living Labs Nordforsk-prosjektet Living Labs er et treårig prosjekt med ekstern full finansiering, hvor Greater Stavanger deltar i et samarbeid mellom universitetene i Stavanger, Aalborg og Karlstad. Prosjektet 17 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

18 Side 11 av 24 har fokus på flere sentrale forutsetninger for kommunenes IKT-løsninger knyttet til helsesektoren med samhandlingsreformen og sunn aldring, som f.eks. brukeropplevelse av IKT-løsninger, målemetoder for leveranse av faktisk kapasitet på nett som kreves for å ta i bruk IKT-løsninger, og nettbaserte utdanningsmoduler. Prosjektet er i avslutningsfasen i 1. kvartal Det er gjennomført oppsummeringsmøte i København i mars og Greater Stavanger er vertskap for avslutningskonferansen 30. mai i Stavanger. Tema for avslutningskonferansen er Nettverksinfrastruktur som forutsetning for e-helse og e-læring. Greater Stavanger samarbeider tett med UiS om programinnholdet. Målgruppene for avslutningskonferansen er offentlig sektor med rådmenn, næringsansvarlige, helsesjefer og IKTmedarbeidere, samt FoU og privat næringsliv med e-helseaktører. Gjennom deltagelse i Living Labs har Greater Stavanger økt sitt fokus på velferdsteknologi. Med midler fra dette prosjektet er det sendt søknader til European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (godkjent) og en ARENA-søknad på velferdsteknologi (avgjøres 7. juni). Greater Stavanger ser stor grad av relevans i prosjektet for kommunenes utfordringer knyttet til samhandlingsreform og voksende gruppe eldre. Prosjektet avsluttes juni Konjunkturbarometeret for Rogaland Årets første konjunkturbarometer ble lansert på Solamøtet og i Måltidets Hus i begynnelsen av januar. Det arbeides med å utvikle et eget nettsted for Konjunkturbarometeret som skal lanseres i slutten av august Greater Stavanger leder styringsgruppen for Konjunkturbarometeret for Rogaland som etter lanseringen av nytt nettsted 2013 vil bli utgitt som trykksak to ganger i året. Barometeret som tar temperaturen på næringslivet i regionen, er et samarbeidsprosjekt mellom oss, NAV, Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune, NHO Rogaland, LO Rogaland og SpareBank 1 SR-Bank. INFRASTRUKTUR Greater Stavanger sitt engasjement er fokusert mot næringslivet sitt behov og vi er i kontinuerlig inngrep med aktørene som driver med både vei, bane, luft og sjøtransport. Blant annet ved å være representert i en lokal referansegruppe for EU prosjektet Gre-Cor hvor Rogaland Fylkeskommune er partner, sammen med blant annet Aberdeen. Hovedaktivitetene er å utvikle multimodale logistikk knutepunkt, og å overføre gods fra vei til bane og sjø. Den regionale diskusjonen har i stor grad vært relatert til hvordan det kan etableres en daglig pendelrute for trailere mellom de største forsyningsbasene. Eventuelt også på sikt mer petroleumsgods via tog på veg nordover. Arena-søknad Petroleumslogistikk 18 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

19 Side 12 av 24 Arbeidet i referansegruppen for Gre-Cor initierte en diskusjon om hvordan en skulle kunne stimulere aktørene til å forta et slikt skifte fra å bruke vei transport til å få på plass en etablert løsning sjøveien. Ideen er drevet fra av en rekke faktorer som: Økende trafikk i aksen Stavanger- Bergen med oljegods muliggjør nå etablering av en slik rute. Det er en direkte oppfølging av regjeringens intensjoner om å overføre med gods fra vei til sjø, altså fra festtaler til handling. Trafikken ventes å øke i årene som kommer, og en ser også at vogntogene er mer ulykkes utsatt, samt at den dagen Rogfast er på plass vil det også være et større behov for en alternativ løsning for transport av farlig gods. Med Risavika Havn som søker og Rogaland fylkeskommune sin samferdselsseksjon som partner, ble et arbeid i igangsatt med å formulere en søknad om å bli tatt opp i arena-programmet til Innovasjon Norge. Søknaden er basert på det arbeidet som allerede har foregått nær 2 år i regi av prosjektet «base til base», med blant annet det Stavangerske Dampskibsselskab som rederipartner. Greater Stavangers ressurspanel for næringstransport er også en del av bakteppet og nettverket bak søknaden. Vi er også invitert med i den videre styringsgruppen. Søknaden er nå til behandling hos Innovasjon Norge, med svært gode tilbakemeldinger så langt. Uansett utfall i denne runden vil det bli jobbet videre lokalt for å få etablert «base til base» løsningen, i første omgang med daglige avganger hver kveld mellom Risavika og CCB-basen på Sotra. Styrking av regionens flyrutetilbud Ruteutviklingsforum for Rogaland sendte i april ut en spørreundersøkelse til regionens næringsliv for å kartlegge hvorvidt det er behov for endringer i flyrutetilbudet. Undersøkelsen er besvart av 420 bedrifter som til sammen har ansatte og et årlig reisebudsjett på i underkant av 2 milliarder kroner. Resultatene fra undersøkelsen vil bli benyttet i dialog med flyselskapene om å forbedre rutetilbudet ved Stavanger Lufthavn Sola. Haugaland Vekst er kontaktet med sikte på at tilsvarende undersøkelser gjennomføres i Haugesundsregionen. Målet for Ruteutviklingsforum er å bidra til at de to lufthavnene i Rogaland har et flyrutenett som er tilpasset næringslivets behov og som på den måten bidrar til å opprettholde og øke bedriftenes verdiskaping og konkurransekraft. Greater Stavanger leder forumet som har bred deltakelse fra næringsliv, kommuner, fylkeskommunen, organisasjoner og Avinor. Prosjektet er fullfinansiert for 2013 og Greater Stavanger og Avinor ved Stavanger Lufthavn, Sola gikk høsten 2012 inn i et ruteutviklingsprosjekt som har som målsetting å bedre flyrutetilbudet mellom Nord-Norge og Rogaland og internt i Nord-Norge. De øvrige partene i prosjektet er Hammerfest, Harstad, Tromsø, Sandnessjøen og Brønnøysund. I årets første tertial er det sendt ut spørreundersøkelser i alle 19 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

20 Side 13 av 24 regionene med sikte på å kartlegge næringslivets behov for endringer i flyrutetilbudet. Det tas sikte på å presentere resultatene fra disse undersøkelsene i siste halvdel av august. OFFENTLIG SEKTOR Smartkommuneprosjektet Gjennom Smartkommuneprosjektet har kommunene i Stavanger-regionen kommet et langt skritt nærmere sin målsetting om å utvikle en samordnet og effektiv offentlig sektor innenfor plansak-, byggesak- og geodatafeltet. Det er satt i verk en rekke prosesser og tiltak for å samordne, effektivisere og digitalisere kommunenes rutiner og arbeidsprosesser. Det er også etablert en felles webportal og felles digital kartportal for kommunene. For å sikre langsiktige resultater av den arbeidsinnsatsen som er gjort, arbeider Greater Stavanger og deltakerkommunene med rutiner for oppdatering, vedlikehold og utvikling av de felles produkter og prosesser som er utviklet. Det er også viktig å videreføre det engasjementet som eksisterer i fagmiljøene, gjennom å etablere nye utviklingsprogram og prosjekt innenfor denne sektoren. Et av de viktigste arbeidsområdene i forrige fase var forberedelsene til etablering av portal for planog byggesakdialog. Direktoratet for forvaltning og IKT har bidratt med totalt kr til vår region, eller kr per kommune, for å subsidiere kommunenes kjøp av portalen. Grunnet forsinkelse i Kartverkets nasjonale geodataprosjekt, som er en avgjørende premissleverandør for valg av standarder mv, har installering og iverksetting i kommunene blitt forsinket. Problemene er imidlertid løst nå, og Norconsult er i ferd med å installere nødvendig programvare. Kommunene har gitt uttrykk for at samarbeidet må videreføres på nye områder, og en har derfor reetablert grupper for plansak, byggesak og geodata. Arbeidsgruppene har startet opp møteaktiviteten, og det planlegges en felles samling før sommeren. Greater Stavanger har budsjettert med kr for drifting av prosjektet i 2013, i tillegg kommer statlige tilskuddsmidler til innkjøp slik nevnt foran. Storbysamarbeid Stavanger kommune deltar i forskjellige storbysamarbeid, og har i to sammenhenger funnet det hensiktsmessig å ivareta det regionale perspektivet gjennom å involvere Greater Stavanger. Dette gjelder iverksettingen av samarbeidsavtalen mellom Bergen og Stavanger, der de to byene inkluderer oss og vår søsterorganisasjon Business Region Bergen. Avtalen inneholder punkter om næringsutvikling, verdiskaping, kompetanseutvikling mv. dvs. områder de to byene har engasjert seg i gjennom de regionale næringsutviklingsselskapene. Greater Stavanger bidrar med notater og representasjon i den utstrekning Stavanger kommune har behov for dette. Det gjelder også KS sitt næringsnettverk for storbyene, der landets seks største kommuner samarbeider om felles næringsstrategiske utfordringer. Greater Stavanger møter sammen med 20 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

21 Side 14 av 24 Stavangers næringssjef, bl.a. for å ivareta det regionale perspektivet. Et av prosjektene i samarbeidet er den to/tre-årlige målingen av de ulike storbyregionenes verdiskapingsevne. Greater Stavanger er sekretariat for prosjektet, og vi har nå utarbeidet forslag til konkurransegrunnlag som vurderes av de øvrige storbyene. På bakgrunn av søknad har KS Storbyforskning gitt tilsagn om et bidrag på kr til prosjektet. Møter for næringsansvarlige Det ble avholdt møte for næringsansvarlige i begynnelsen av mars Møtene arrangeres fire ganger i året og er en viktig arena for informasjonsutveksling og kontakt mellom kommunenes næringsansvarlige og mellom kommunenes næringsansvarlige og Greater Stavanger. Regionens næringsarealstrategi oppdateres og boligbehovet analyseres Greater Stavanger har blitt bedt av styret om å vurdere regionens behov for boligbygging i årene framover, og herunder vurdere hvor i regionen det finnes kapasitet til å bygge flere boliger. Forespørselen omfatter også å gi forslag til felles rapporteringsrutiner for kommunene med hensyn til forventet boligbygging på kort og mellomlang sikt. I tillegg er Greater Stavanger anmodet om å gjennomføre en prosess for å oppdatere Strategi for næringsarealer fra Anmodningen kommer fra kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger som har gjennomført et politisk og administrativt samarbeid som har resultert i «planstrategi for samarbeids-oppgaver i storbyområdet». Oppdatering og videreutvikling av strategien for næringsarealer er en av tre hovedoppgaver i denne planstrategien og de fire kommunene har besluttet å be Greater Stavanger om å gjennomføre denne oppgaven. INTERNASJONALISERING Vertskapskontoret Prosjektet Vertskapskontoret går inn i sitt fjerde driftsår etter pilotstarten i Årsrapport og regnskap for 2012 ble behandlet og godkjent i styringsgruppen for prosjektet den 11. april Omsetningen i 2012 var på ,- som gav et overskudd på kr ,98 som ble overført til I løpet av første tertial har Vertskapskontoret hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av tre delegasjonsprogram, hvorav en større delegasjon fra Akershus fylkeskommune var det mest omfattende. Første tertial er erfaringsmessig en lavaktivitetsperiode, og det er allerede planlegging i gang for sju besøk i løpet av andre tertial. Oversikten nedenfor viser fordelingen av aktivitetene i 1. tertial. Tallene i parentes viser tilsvarende tall for Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

22 Side 15 av 24 Periode 1 tertial Antall gjennomførte besøksprogram Antall besøkende Fra Norge Fra EUland Fra øvrig verden 3 (9) 26 (48) 14 (3) 0 (30) 12 (15) Som oppfølging av et israelsk myndighetsbesøk i februar ble vertskapskontoret forespurt om å bidra med å arrangere møter mellom israelske og norske bedrifter. Dette ligger utenfor Vertskapskontorets virksomhetsområde, og ble følgelig begrenset til kontaktformidling. Styringsgruppen drøftet alternative framtidige finansieringsordninger for Vertskapskontoret og har anbefalt en modell med årlig grunnfinansiering fra fylkeskommunen og Greater Stavanger, i tillegg til bidrag fra eksterne selskap/organisasjoner. Budsjettet for 2013 er lagt opp med en omsetning på , - med det forbehold at nye eksterne bidragsytere kan bidra med omlag i løpet av året. Greater Stavanger jobber videre med dette i løpet av 2. tertial. Nordområdene Nordområdene omfatter samarbeid med fylker og byer i Nord-Norge, Russland, Grønland og Island. Økt petroleumsvirksomhet i nord har ført til større interesse for samarbeid med regioner i nord, og har materialisert seg med uformelt samarbeidsnettverk mellom næringslivsorganisasjoner langs hele kysten. Den tradisjonelle «Nordområdedagen» som arrangeres i begynnelsen av desember hvert år, ble i fjor overført til Petro Media News i Stavanger. Nordområdedagen 2012 ble avholdt i slutten av november 2012 i Harstad, og skal i år avholdes i Stavanger den november. Greater Stavanger har gjennom avtale med PMN sikret seg medvirkning ved å ha en førende rolle i programkomiteen og det er avholdt ett programkomitemøte i løpet av 1. tertial. BOGC-prosjektet Barents Oil & Gas Cluster-prosjektet (BOGC) ble igangsatt 1. desember Prosjektet har som målsetting å sikre erfaringsutveksling mellom potensielle petroleumsknytepunkt i nordvest Russland, som Murmansk og Arkhangelsk og Stavanger-regionen/ Hammerfest-regionen. Rogaland fylkeskommune er prosjekteier, sammen med Troms og Finnmark fylkeskommuner. Prosjektledelsen utføres av Greater Stavanger, med Harald Finnvik som prosjektleder. Selskapet Sigra Group i Oslo er leid inn som russlandsfaglig prosjektstøtte for Rogalands deltagelse. I løpet av 1. tertial er prosjektarbeidet videreført med bearbeiding av mulige baselokasjoner i Murmansk-regionen. I mars ble det avholdt et større seminar i Murmansk der temaet var håndtering av farlig avfall og industriavfall fra offshorevirksomheten. Dette som en del av forberedelsene til planlagt produksjonsstart på Prirazlomnoye-feltet i 2013 og en ny letebrønn i regi av ExxonMobil/Rosneft i Prosjektet har dessuten forberedt og gjennomført en større spørreundersøkelse blant norske bedrifter om næringsmessige rammebetingelser i Murmansk- 22 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

23 Side 16 av 24 regionen. Planleggingen for neste arbeidssesjon i Murmansk i slutten av mai pågår. Temaet for denne sesjonen er kompetansebehov. Prosjektet er godt forankret i ledelsen i Murmansk administrasjon. Et tilsvarende prosjektforslag i Arkhangelsk ligger fortsatt til vurdering i administrasjonen der, og er fulgt opp med brev om invitasjon til samarbeid fra fylkeskommunen sin side. Prosjektet utvikler seg i henhold til revidert plan (mer innsats på Murmansk, mindre på Arkhangelsk), både med hensyn til ressursbruk og framdrift. Prosjektet er planlagt avsluttet i løpet av 1. tertial WECP Verdens energibyer Som del av målsettingen om å styrke og utvikle regionens nettverk og allianser med sentrale energibyer, har arbeidet med forberedelse og gjennomføring av arbeidsmøte i World Energy Cities Partnership (WECP) i mai 2013 vært viktig. Møte foregikk i Houston under OTC. På arbeidsmøte i Houston ble ordfører Christine Sagen Helgø valgt som ny president for nettverket. Presidentskapet trer i kraft fra 1.januar 2014 for en periode på 2 år. Vervet innbefatter at regionen får store muligheter til å være med på å sette dagsorden for nettverkets møter de neste årene. Det jobbes med å få årsmøte i WECP til Stavanger i august i 2014 i forbindelse med 40-års markering av ONS. Gjennom WECP-nettverket skal deltakerne kunne dele erfaringer om utvikling og utfordringer som er felles for en rekke energihovedsteder. På årets arbeidsmøte fikk deltakerne en presentasjon fra Dr. Stephen Klineberg fra Kinder Institute for Urban Research, Rice University om utvikling og endring av viktige trekk i byutviklingen av Houston som energihovedstad. Houston har utviklet seg til å bli USAs mest etniske mangfoldige storbyområde og data viser at folks holdninger til innvandring er langt mer positive enn før. Selv om det er store variasjoner mellom Houstonområdet og Stavanger-regionen, har både fakta om utviklingstrekk og de metodiske grep som er brukt for å dokumentere utviklingen, relevans i forhold til lokale prosesser. Presentasjonen er også en oppfølging av at Greater Stavanger har tatt initiativ til at det legges mer til rette for en systematisk erfaringsutveksling mellom byene for å identifisere hvilke parametere som er mest sentrale for utvikling i energihovedstedene til tross for de ulike nasjonale rammebetingelsene man befinner seg innenfor. Til arbeidsmøte i Houston var Esbjerg invitert med som observatør for vurdering av mulig medlemskap i WECP. Stavanger har jobbet for dette siden ONS 2012, da Esbjerg tok kontakt med ønske om deltakelse i nettverket. Kombinasjonen av å være både en tradisjonell oljeby og samtidig vokse til et senter for fornybar energi, er en erfaring som vi mener kan ha stor interesse og mulig overføringsverdi til andre WECP byer. Det ble ikke fattet noen endelig beslutning på arbeidsmøte i Houston, men vi håper medlemskapsspørsmålet vil bli avklart på årsmøte i september. Samarbeid mellom universitets- og forskningsinstitusjoner er en viktig del av WECP-nettverket. Universitetet i Stavanger har et spesielt fokus på samarbeid med University of Aberdeen/Robert Gordon University, University of Houston, Memorial University of Newfoundland (St. John) og Aalborg Universitet (avd. Esbjerg). 23 Sak 12 Vedlegg Tertialrapport jan-apr 2013

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Referatsak - Petrostrategi for Bodø

Referatsak - Petrostrategi for Bodø Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2009 62450/2009 2002/619 U22 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Komite for plan, næring og miljø 19.11.2009 09/16 Komite for oppvekst og kultur

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016

Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016 Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016 FOR STAVANGER BODØ, SANDNESJØEN, BRØNNØYSUND, HARSTAD, TROMSØ OG HAMMERFEST. Revidert per 24.februar 2015 v/sigrid D. Medley-Tellefsen 1. Innledning

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 06.06. 2012. Møterom 2, 10.05.2012 1 av 1 Kl 12:00-15:00

Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 06.06. 2012. Møterom 2, 10.05.2012 1 av 1 Kl 12:00-15:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 06.06. 2012 Møterom 2, 10.05.2012 1 av 1 Kl 12:00-15:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017 Fra GRO Helsenettverk til Samhandling i 2017 Handlingsplan 2015-2016 Overordnet ambisjon Helsenettverket GRO blir en Arenaklynge innenfor samhandling innen 2017 Myndighetene satser på næringsklynger som

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR)

Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR) Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR) Liv Kristin Johnsen, Prosjektleder Norges brannskole (Nbsk) PRETEAR - Hovedpunkter Bakgrunn og forankring Fakta informasjon Partnere

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Oddvar Larsen, tlf. 75 51 29 31 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 10-2007 HELSESAMARBEID

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Innkalling til styremøte 1. oktober 2014

Innkalling til styremøte 1. oktober 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 01.10.2014 Formannskapssalen, 01.09.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Stavanger rådhus Innkalt

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune Store lille Trondheim i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Vedtatt av Trondheim bystyre 28.01.2010 Arkivsak 09/40014 STORE LILLE TRONDHEIM I VERDEN 1 INTERNASJONAL STRATEGI FOR TRONDHEIM

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet

Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet Rapport 16/2009 Utgitt mars 2009 Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som sammen med akvakultur-, fiskeri- og matnæringen

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer