Populærvitenskapelig resultatrapport fra prosjektet: Contextualising Adolescents Egaming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Populærvitenskapelig resultatrapport fra prosjektet: Contextualising Adolescents Egaming 2007-2010"

Transkript

1 Populærvitenskapelig resultatrapport fra prosjektet: Contextualising Adolescents Egaming Finansiering: NFR, program for Pengespill Prosjektets målsettinger og bakgrunn Dette prosjektet hadde som overordnet målsetting å: - Utvikle kontekstbasert kunnskap om hvordan unges spill på internett reguleres i hushold - Diskutere implikasjoner for videre forskning, forebygging og behandling av unges nettspillproblemer, med spesielt fokus på husholdsnivået Prosjektet la særlig vekt på å undersøke spillernes logikker knyttet til regulering av nettspill, i relasjon til foreldre, hushold, jevnaldergruppen og kjønn. Prosjektet så både på spill med og uten penger og på spillets uproblematiske og problematiske sider. Fokuset var på unge spillere mellom 15 og 18 år +/-, begge kjønn. Tilnærmingen i prosjektet vært eksplorerende i den forstand at vi heller enn å teste forutbestemte hypoteser lot de erfaringer vi gjorde oss i feltet bestemme hvilke problemstillinger og teorier vi ønsker å studere. Prosjektets data ble primært innhentet og behandlet kvalitativt gjennom intervjuer/observasjoner av unge, alene, med foreldre og med venner. De samme spillere ble fulgt over litt tid og intervjuet i ulike situasjoner. Observasjonsnotater fra intervjuene samt videoobservasjon ble kombinert med diktafon/tekstutskrifter for å samle kunnskap om kontekstene som dataene var generert i. Rekruttering av deltakere i prosjektet ble foretatt gjennom spørreskjemakartlegging blant elever i aktuelle skolekretser, henvendelser til behandlingsinstitusjoner, og via Nordstat og Betson. Bakgrunn for prosjektet: Fremveksten av ulike digitale teknologier og spill, både som underholdning og for å vinne penger, tok fart fra slutten av 1990-tallet og fortsatte over på internett mot begynnelsen av tusenårsskiftet. Denne fremveksten åpnet et nytt, stort og ukjent forbruksrom ikke minst i hjemmene. Det tilbyr befolkningen mange muligheter og gleder, men fordrer også nye former for regulering, både fra individers, familiers og det offentliges side. Nettspill er vanskelig å regulere nasjonalt. Derfor faller mye av ansvaret for reguleringen på husholdene. Forskningen og forståelsen av regulering i forhold til digitale spill tenderer til enten å fokusere på statsnivå eller det individuelle nivået. Vi vet mindre om regulering i de ulike sosiale kontekster hvor mye av reguleringen i hverdagslivet faktisk finner sted (familien/husholdet, jevnaldergruppen, skolen). Med et fokus på regulering i de sosiale kontekstene trekker prosjektet på kunnskap fra både Gamblingstudies og spillforskningen - to forskningsfelt som begge har vært opptatt av det uproblematiske og det problematiske spillet, men som har vektet dette forskjellig. Typiske trekk ved Gambling studies har bla vært anvendte studier med hovedfokus på det problematiske spillet (tidligere mest pengespill, nå også underholdningsspill), et syn på spill som kilde til spilleavhengighet, dominert av Psysciences ( psykiatere, psykologer og sosialarbeidere), fokus på å kartlegge utbredelse, risikogrupper, risikospill og assosierte faktorer, behandlingsmetode og effekt og primær datainnhenting gjennom kvantitative metoder. Spillforskningen har på sin side mer vært kjennetegnet av et fokus på det uproblematiske spillet (underholdningsspillene), et syn på spill som kilde til underholdning, sosialt nettverk og spillkultur. Fokus har vært på å forstå innhold, strukturer og genre, spillere og spilleratferd. Denne forskningen har vært utført av humanister

2 og samfunnsvitere med tyngdepunkt i medievitenskap. Metodene har primært vært kvalitative. I forhold til den nasjonale og internasjonale spillforskningen er foreliggende prosjekt overskridende ved å studere både pengespill og underholdningsspill samt både det uproblematiske og det problematiske spillet. Det skiller seg teoretisk og metodisk fra gambling studies ved ikke å bygge på avhengighetsteorier og isteden anvende en språkfilosofisk orientert teori (Wittgenstein, Lacan). I tillegg vektlegges kartlegging i små miljøer fremfor i hele populasjonen. I forhold til spillforskningen avviker foreliggende prosjekt ved å anvende en kvalitativ metode som er designet for å kontekstualisere og forstå de unges utsagn og handlinger i forhold til de sosiale situasjoner de foregår i. De samme spillere ble fulgt over litt tid og intervjuet i ulike situasjoner. Observasjonsnotater fra intervjuene samt videoobservasjon ble kombinert med diktafon/tekstutskrifter for å samle kunnskap om kontekstene som dataene var generert i. Oppnådde resultater - sammenholdt med målsettingen for prosjektet For å oppnå hovedmålsettingene i prosjektet var rekruttering av hushold med og uten spillproblemer sentral. Hushold med spilleproblemer ble rekruttert via: - Jevnlig kontakt med to offentlige hjelpe /behandlingsinstitusjoner. - Ringerunde høsten 2008 til 104 behandlingssentra i landet som behandlet spilleavhengighet oppført under nettjenesten, frittsykehusvalg.no. Fem av samtalene opprettet kontakt med terapeuter som hadde hatt ungdom til behandling hvor problemspill. Kontaktpersonen ble kontaktet to-tre ganger pr telefon og epost. - Formell henvendelse pr brev i 2009 til 29 behandlingssentra I Oslo og omegn med forespørsel om hjelp til rekruttering og forespørsel om antall unge i behandling. Hushold uten spillproblemer ble rekruttert via: - Spørreskjema om pengespill og underholdningsspill fylt ut av 620 elever ved 7 skoler: tre ungdomsskoler (10. klasse) og fire videregående skoler (2. klasse) ( analyse presentert i internt ikke-publisert SIFO notat av Kjørstad og Storm-Mathisen). I dette inngikk kontaktskjema for rekruttering av spillere til hjemmeintervju med foreldre og vennegrupper. - Internettrekruttering via Norstat for å supplere utvalget med jenter som spiller underholdningsspill (16-25 år) og unge av begge kjønn som spiller pengespill. - Internettrekruttering via Betson online spillportal for å supplere utvalget med flere pengespillere - I tillegg ble utvalget supplert med noen unge rekruttert via bekjente Denne rekrutteringen resulterte i at intervjuer/observasjoner med foretatt blant følgende utvalg: 1) Hushold med spilleproblemer: intervjuer med 4 spiller, 4 intervjuer med deres foreldre. 2) Hushold uten spilleproblemer: Intervjuer med 43 spillere individuelt (24 jenter, 19 gutter, 5 15-åringer og åringer), intervjuer med 15 av deres foreldre, intervjuer med deres venner ( 6 vennegrupper og 2 fokusgrupper) 3) Intervju med 3 terapeuter Det ble anvendt en bred vifte av metoder, hjelpeinstitusjoner og tiltak for å få kontakt med det ønskede utvalg av informanter. Likevel nådde vi ikke det opprinnelige målet for utvalget. Vedlagt tabell gir en oversikt over innsamlede vis á vis planlagte data: hushold med og uten

3 problemer, samt fokusgrupper (planlagte data i parentes). Den viser at prosjektet ifht det planlagte endte med færre hushold hvor den unge har spilt pengespill, færre hushold med problemer og flere hushold uten problemer hvor den unge spiller underholdningsspill. Pengespill Underholdningsspill Totalt Hushold med problemer 1 (12-16) 4 (16) 5 (24-32) Hushold uten problemer 7 (12-16) 30 (16) 37 (24-32) Fokusgrupper + vennegrupper med unge som ikke har vært i terapi 1 (4) (4) (8) Totalt (spillere) 8 (24-32) 34 (32) 43 Årsaker til at vi ikke nådde utvalgsmålet er trolig en kombinasjon av flere faktorer: det er kanskje færre personer med spillproblemer enn vi tror, at problemet er så skambelagt at de ikke ønsket å snakke og at ressursene som ble satt av til rekruttering ikke var tilstrekkelig. Vi mener at dette bør oppmuntre pengespillsforskningen generelt til en kritisk vurdering av følgende temaer: - Entydig forskning som ensidig fremmer kunnskapsutvikling innenfor avhengighetsregimet - Miljøet skjermer for innsyn og hemmer dermed kunnskapsutvikling av alternative perspektiver - Studier av behandlingseffekt utføres av behandlingsapparatet selv Hvis andre forskningsmiljøer uten direkte tilgang på pasienter opplever det samme som SIFO, kan det ha konsekvenser for den kunnskapen som utvikles. På den ene siden er det bra at forskningen utøves av dem som har greie på det. På den andre siden er det problematisk hvis forskningen utelukkende foretas av miljøer som tilbyr behandling. Rekrutteringsutfordringene har medført både fordeler og ulemper for prosjektet mht oppnåelse av målet om å utvikle kunnskap om hvordan unges spill på internett reguleres i hushold og diskutere implikasjoner for videre studier, forebygging og behandling av problemspill på husholdsnivå. Prosjektet ble dreid mot underholdningsspill dvs hvordan unges bruk av underholdningsspill på internett reguleres i hushold uten identifiserte problemer. Vi fikk redusert mulighet til å studere unge og pengespill, det vil si det området hvor vårt prosjekt skiller seg mest ut fra andres i internasjonal sammenheng. Til gjengjeld har vi skaffet til veie gode og unike data om unges underholdningsspill, dvs. spill som etter alt å dømme øker i omfang og problemomfang, og om hushold med og uten problemer. Selv om utvalget er lite når det gjelder hushold med problemer gir datamaterialet mulighet til å studere forskjeller mellom hushold som har og ikke har vært trukket inn i behandlingsapparatet.. I sum tilbyr det genererte materialet og analytiske blikket i dette prosjektet noe unikt i nordisk spillforskningssammenheng. Så vidt vi er kjent med er det ikke tidligere samlet et materiale som tillater systematiske undersøkelser av det kontekstavhengige ved unges holdninger til og bruk av nettspill. Det meste av forskningen på spill baserer seg på språklige (diskursive) data (fra surveys og intervjuer). Ofte ser man disse dataene fortolket som om de på en entydig måte reflekterer menneskers faktiske atferd eller de hendelser de refererer til uavhengig av kontekst. Materialet og perspektivet som anvendes i foreliggende prosjekt problematiserer dette og understreker at det er viktig å ha et reflektert forholdt til hvilke typer data vi studerer

4 og hvilke konklusjoner vi kan trekke på basis av dem. Hvor stort et nettspillproblem er og hvordan det kan forstås avhenger av hvilke kriterier vi benytter for å kategorisere problemet (eksempelvis om de har vært i kontakt med offentlig behandlingssystem, kan klassifiseres slik i henhold til indikatorer identifisert i faglitteraturen og basert på hva slags atferd og relasjon de oppgir å ha til egen nettspilling eller at de selv/eller deres nærmeste omtaler sitt eget forhold til nettspilling som problematisk). Ulike kategoriseringene er i større eller mindre grad avhengige av oppfatninger om hva slags atferd som er normale, og i hvilken grad vi skal anta at det personer sier eller gjør i situasjonene de har uttrykt seg i kan sies å være gjeldende for et konsistent trekk ved deres forhold til internettspilling. Dette peker på nødvendigheten av å nyansere forståelsen av i hvilken grad hushold har eller ikke har problemer med nettspill. I foreliggende prosjekt fant vi det hensiktsmessig å skille mellom: 1. Hushold som har vært i terapi for nettspillproblemer (5) 2. Hushold med medlemmer som forteller om problemer, men som ikke har vært i terapi (17) i. Hushold hvor spillerne selv forteller om problemer (8) ii. Hushold hvor foresatte o.a. forteller om problemer (9) 3. Hushold uten identifiserte problemer (21) Foreliggende prosjekt viser at unge beveger seg mellom mange ulike situasjoner hvor nettspilling kan forstås på forskjellige måter. De unges holdninger til, og problemer knyttet til nettspill er vevet inn i de sammenhenger de er en del av og er følgelig ofte også varierte. Materialet og publikasjonene i dette prosjektet (foreliggende og kommende) viser mønstre i denne variasjonen, diskuterer sentrale aspekter ved mekanismer som er involvert og peker ut konsekvenser som slik kontekstbasert innsikt kan bidra med i forebygging og behandling av problemer forbundet med unges nettspillaktiviteter. Det fantes unge i utvalget uten problemer som hadde en frekvens og spilladferd som overskred den de med problemer. Unge og foreldre deler ikke alltid samme problemforståelse. Det finnes også unge og foreldre som opplever problemer de ikke søker eller får hjelp for. Unges spill på internett resultater oppsummert Unges bruk av nettspill har store variasjoner og også de som er høyfrekvente spillere har en spilladferd som går i bølger. Grensegangen og reguleringen mellom det uproblematiske og det problematiske spillet baserer seg ikke primært på spilleforbruk i tid, men på ideer om normalitet om normal, sunn og korrekt spilleadferd. Ideer om normal spilleadferd forstås og vurderes i henhold til ideer om avhengighet. Ideene om normal spilladferd er nedfelt i skrevne eller (oftest) uskrevne regler retningsgivende, fleksible og kontekstbaserte. Brudd på regler genererer bekymring blant foresatte Bekymringen øker ved at spillet er nytt. Foresatte vet ikke når de skal gripe inn når de unge spiller for mye. Avgjørelsen om å kontakte hjelpeapparatet fastsettes på basis av tydelige regelbrudd at den unge dropper ut av skolen, stjeler kredittkort e.a. Unge uten 1) bekymrede foresatte og 2) som ikke gjør tydelige regelbrudd fanges ikke opp av hjelpeapparatet. Flere kvinner enn menn tar kontakt med hjelpeapparatet. Kvinners bekymring fortolkes til dels som et utslag av kvinnelig hysteri. I dette tilfellet er den imidlertid en avgjørende ressurs i behandlingen av problemspill. Metodiske implikasjoner Det er vanskelig for forskningsmiljøer utenfor behandlingsapparatet å forske på problemspillere i terapi. Siden forståelse og praksiser knyttet til spill varierer med kontekst, må studier av spill (også) baseres på kontekstsensitive metoder, altså på kvalitative metoder. Dette innebærer også at det er nødvendig med longitudinelle studier for å øke kunnskapen om konsekvenser for ulike typer av spillere. Spillernes fortellinger om spill varierer med kontekst.

5 Man kan ikke uten videre slutte fra hva spillere sier at de gjør til det de faktisk gjør. Skal vi studere hva spillere faktisk gjør, må vi studere hva de faktisk gjør ved hjelp av praksisnære metoder som evner å fange opp dette, for eksempel observasjoner over tid. De unges fortellinger endres for eksempel dersom man snakker med dem alene, med foreldre eller med jevnaldrende. Dette betyr ikke at de lyver, men at de tilpasser sine fortellinger til kontekst. Dette er normalt. I forhold til prosjektets resultatindikatorer er status ved prosjektslutt følgende (se publiseringsliste nedenfor): 4 publiserte vitenskapelige artikler (2 i internasjonale tidsskrift, 2 bokartikler), 1 artikkel innsendt til internasjonalt tidsskrift og 2 artikler som sendes til internasjonalt/nordisk tidsskrift til vurdering ila februar 2011 (mål 5-10 artikler) 5 kronikker/populærvitenskapelige framstillinger av hovedargumenter fra prosjektet i nasjonale aviser/tidsskrift + deltagelse i nettdebatt (mål popularisering og publisering av hovedargumenter fra hver artikkel i nasjonale aviser ) 7 presentasjoner av forskningsresultater ved internasjonale konferanser FOU-oppgaver og sentrale miljøer I løpet av prosjektet har vi deltatt årlig på spillseminarene på Hamar i regi av Norsk forening for pengespillproblematikk andre relevante nasjonale konferanser og hatt løpende faglige dialoger med ulike miljøer innefor gambling og spillforskningsfeltet. Eksempelvis: Hjelpetelefonen for spilleavhengige, Blåkors, Østlandsk kompetansesenter,helene Fellman, LinCs/Universitetet i Gøteborg v/ Jonas Linderoth, IMK/ v Terje rasmussen og Faltin Karlsen, NOVA/Folkehelseinstituttet ved Leila Torgersen, Forbrukerrådet/ombudet og Medietilsynet, HIO ved Nina Bølgan. Vurdering av prosjektgjennomføring og ressursbruk. Prosjektgjennomføringen ble vanskeliggjort av rekrutteringsproblemene som oppstod og trakk også store ressurser. Arbeid med personvern og dialog med NSD har også fordret mer arbeid enn antatt. I tillegg har endringer av bemanningen i prosjektet vært utfordrende. Arbeidet med å få artikler akseptert og publisert er også utfordrende gitt at dette prosjektet plasserer seg mellom to forskningstradisjoner/tidsskriftsgenre. Utover dette har ressursbruk i prosjektet gått som planlagt. Prosjektets betydning/nytteverdi Prosjektets nytteverdi ligger i fremming av et alternativt perspektiv på kunnskapsutvikling innenfor gambling og spillforskningen (se redegjørelse over) som kan fremme en mer mangfoldig kunnskapsutvikling, særlig innenfor pengespillstudier. Det kulturanalystiske/diskursive perspektivet som anvendes i prosjektet reflekterer både en (språk) teoretisk og en metodologisk kritikk av det naturvitenskapelige perspektiv på problematferd og avhengighet i tilknytning til unges bruk av online spill. På den annen side kan det kulturanalytiske perspektivet ikke settes over det naturvitenskapelige de er symmetriske. Noen historier fungerer bedre enn andre, ikke bare som konstruksjoner, men også fordi de utløser medisinsk behandling som reduserer problemet. Dette prosjektets datamateriale peker mot at hushold som har vært til terapi har fått et språk å snakke om sine problemer på som hjelper dem i behandlingen av spilleproblemer. Fokuset på det kontekstavhengige i forståelsen av unges nettspilling er nyttig ved at det viser hvordan unge menneskers historier om eget engasjement i nettspill - hverdagens små diskurser - aktualiserer og formuleres i lys av samfunnets debatter om sykdom/avhengighet og lek de store diskursene. Spillernes selvforståelse og problemforståelser er nært knyttet til kulturelle koder for hva som er gode

6 historier og kan ikke sees som en speiling av hva som eventuelt måtte være årsaker til deres spillpraksiser. Prosjektets analyser kan ha konsekvenser for behandling i den forstand at det viser at det er lettere for mennesker som opplever problemer å etablere en historie som fungerer som akseptabel, troverdig og god for dem selv og den sosiale omgivelsen når elementer fra sykdom/avhengighetsdiskurser veves inn enn når de ikke gjør det. For videre forskning peker prosjektet mot betydningen av: - Eksplorerende studier av spill som tar høyde for utradisjonelle former for spill, dvs. spill som bryter med rådende ideer om hva spill er og hva som skiller et spill med penger ut fra et spill uten penger. Facebook-varianter av spill, Habbo Hotell. - Studier av fagmiljøet rundt pengespill (behandlingsapparat, byråkrati, myndigheter, forskere m.m.) med fokus på kunnskapsproduksjon og konsekvenser for pasientgruppen, spilleavhengige. - Kvalitative (kontekstsensitive og praksisnære) metoder og longitudinelle studier. En beskrivelse av hvordan resultatene forventes fulgt opp, formidlet og utnyttet. To nye og relaterte prosjekter er blitt utviklet: Barns om brukere av kommersielle nettsamfunn -en casestudie av Habbo.no (Ingrid Kjørstad, Ragnhild Brusdal & Siv Elin Ånestad Oppdragsrapport nr. nr , SIFO), Gendering ICT in everyday life (http://www.sifo.no/page/forskning//10060/75445.html). Det er rimelig å forvente deltakelse på internasjonal konferanse hvor resultater fra disse prosjektene sees i sammenheng. Det er lagt til rette for en longitudinell oppfølgingsstudie av foreliggende prosjekt. Det legges også opp til utvikling av nye søknad(er) på tematikker som gambling/avhengighet/kjønn samt oppdragelse til og regulering av spillatferd i hushold og institusjoner med yngre barn (hjem/barnehager/skoler). Publikasjoner i prosjektet Contextualizing adolescents egaming: Artikler i internasjonale tidsskrift 2009, Kjørstad, I, Taming the Game: Children s Constructive Use of Social and Communicative Context When Playing Scary Computer Games, Human IT 10(1), s: 60-79, ISSN X, <http://www.hb.se/bhs/ith/1-10/ik.pdf> 2008, Helle-Valle, J. and A. Storm-Mathisen, Playing Computer Games in the Family Context, Human IT 9 (3), s: 62-82, ISSN X, <http://www.hb.se/bhs/ith/3-9/jhvasm.pdf>. Artikler i bok/rapport 2009, Helle-Valle, J., "Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW" - Om nettspill, disiplinering og kommunikative kontekster, Forbrukerens ansvar, Cappelen Damm Akademisk Forlag, red Asdal, K og Jacobsen, J, s: , ISBN: , Oslo. 2008, Storm-Mathisen A, Helle-Valle J., Media, identity and methodology: reflections on practice and discourse, Nordicom, red Rydin, I, og Sjöberg, U, Mediated crossroads: identity, youth culture and ethnicity - Theoretical and methodological challenges, s: 53-75, ISBN , University of Gothenburg,. Foredrag 2010, Helle-Valle, Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW.

7 Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering, Foredrag holdt 20.04, LinCS, Universitetet i Gøteborg. 2009, Borch, Anita, Kontekstualisering av unges spill og spillproblemer, Norges forskningsråds seminar om forskning knyttet til pengespillproblematikk, , Norges Forskningsråd, Oslo. 2009, Helle-Valle, Jo, Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller WoW, Forbruksforskning i tiden. SIFOs jubileumsseminar. Universitetet i Oslo, , Storm-Mathisen, Ardis, Contextualizing adolescents egaming the regulatory practices of adolescent s eplaying in everyday life, Media Culture in Change. 54 th annual conference of the German Communication Association, April 29-May 1, Bremen Germany (proceedings: 2009, Storm-Mathisen, Ardis, Gender and digital gaming: how girls, boys and their parents account of their everyday practices and logics concerning use and regulation, 9 th conference of European Sociological Association. Sept 2-5, Lisboa, Portugal (http://esa.abstractbook.net/abstract.php?aid=4483 ) 2009, Helle-Valle, Jo, Consumption and gender: a late-wittgensteinian view. 9 th conference of European Sociological Association. Sept 2-5. Lisboa, Portugal (http://esa.abstractbook.net/abstract.php?aid=4137 ) 2008, Helle-Valle, Jo, Kjønn som språkspill. Kjønnsforskning Nå! nov Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitet i Oslo. Publikasjoner/resultater som forventes ferdigstilt etter prosjektslutt Borch, Anita. Off track? Understanding the basis of parental concern regarding children s playing of online games in the late modern society of Norway. Submitted to New Media and Society december Storm-Mathisen, Ardis og Siv Elin Ånestad: Nettspill som lek og problem: Et kulturanalytisk perspektiv på unge onlinespilleres historier og samfunnets diskurser. To be submitted to Tidsskrift for Ungdomsforskning februar Storm-Mathisen, Ardis, og Helle-Valle, Jo: Sexed and Gendered Aspects of Young People s Digital Gaming regulatory mechanisms in light of a late-wittgensteinian practice perspective. To be submitted to New Media and Society fabruary gaming (arbeidstittel, skal submittes tidsskrift vår2010) Ungdom, underholdningsspill og pengespill på nettet en kartleggingsundersøkelse ved noen ungdoms- og videregående skoler i Oslo (upublisert SIFOnotat, vil publiseres gitt intern finansiering) Unges bruk av underholdningsspill og pengespill på nettet Kvalitativt metodenotat om deltagere, observasjoner og samtaleintervjuer i prosjektet Contextualizing adolescents egaming (upublisert SIFOnotat) Storm-Mathisen, Ardis: The regulatory practices of adolescent s eplaying in everyday life (unpublished manuscript) Storm-Mathisen, Ardis: The impact of age to identity constructions and practices in and out of World of Warcraft. Reflections from a case of a father and two young sons gaming (/unpublished manuscript).

Kontekstualisering av unges spill og spilleproblemer

Kontekstualisering av unges spill og spilleproblemer Kontekstualisering av unges spill og spilleproblemer anita.borch@sifo.no Plan - Prosjektets mål, bakgrunn, metode m.m. - Plassering i internasjonalt forskningsfelt - Tematisk - Metodisk - Status - Datainnsamling

Detaljer

Pengespill i nyhetene

Pengespill i nyhetene Pengespill i nyhetene - en statistisk diskursanalyse Innspill til diskusjon - Bryter statistisk diskursanalyse med Foucaults diskursanalyse? Epistemologisk? Metodisk? I så fall, hvordan? Teoretisk fundament

Detaljer

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Faglig seminar for DigiAdvent-prosjektet Avholdt ved SIFO 28 august 2003 Av Dag Slettemeås Prosjektets utgangspunkt: Kunnskap

Detaljer

Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW)

Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW) Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW) Hamar 19.11.08 Østnorsk kompetansesenter Hanne Kilen Stuen og Finn Gyllstrøm 1.JULI 2007 30 25 20 15 10 5 0 OMSETNINGSUTVIKLING

Detaljer

Ungdom, internett og spill- mestring og muligheter @ skolen

Ungdom, internett og spill- mestring og muligheter @ skolen Vårkonferansen Holmsbu 18.04.13 Ungdom, internett og spill- mestring og muligheter @ skolen Katinka B-N Thorkildsen (pedagog) og Andreas Petersen (psykolog) Veiledningssenteret Romerike/ PPT Vårkonferansen

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis. Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09

Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis. Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09 Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09 Prosjektet Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis. En casestudie av lærerens

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Et lite blikk på ulike innfallsvinkler og resultater Alf Thynes, Fylkesmannen i Nordland Utgangspunkt Nasjonal kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg, Senter for

Detaljer

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT Høgskolelektor Helen Egestad Høgskolen i Tromsø EUREKA DIGITAL 15-2006 ISSN 0809-8360 ISBN-13:978-82-7389-112-9

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Eva Langvik Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 04.06.2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Data - naturlig del av barnehagens innhold? Barnehagekonferansen i Molde Fredag 29.10.2010 Margrethe Jernes

Data - naturlig del av barnehagens innhold? Barnehagekonferansen i Molde Fredag 29.10.2010 Margrethe Jernes Data - naturlig del av barnehagens innhold? Barnehagekonferansen i Molde Fredag 29.10.2010 Margrethe Jernes Plan for foredraget Kontekstualisere tema og presentasjonen Forskningsspørsmål, teori og metode

Detaljer

Barn på smarttelefon og nettbrett

Barn på smarttelefon og nettbrett Pressemelding 26.juni 2015 Barn på smarttelefon og nettbrett Foreldre gjør mye praktisk for å styre barnas bruk av smarttelefon og nettbrett, men ønsker flere råd om hvordan. En ny undersøkelse fra Statens

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere?

Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? Prof. em. Sidsel Lied Landskonferansen for studie- og praksisledere Hamar 11.mai 2016 To viktige presiseringer 1. Når lærerstudenter

Detaljer

Diskursive rom. Tilfellet pengespill. Anita Borch

Diskursive rom. Tilfellet pengespill. Anita Borch Diskursive rom Tilfellet pengespill Spørsmål - Hva er diskursive rom? - Hvordan dannes og opprettholdes de? (domestisering) - Forløp - Tilegnelse - Plassering i tid og rom - Konservering - Kommunikasjon

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

å skape en forståelse som legger grunnlag for å kunne møte fenomenet med åpenhet og kunnskap mer enn fordommer og usikkerhet.

å skape en forståelse som legger grunnlag for å kunne møte fenomenet med åpenhet og kunnskap mer enn fordommer og usikkerhet. å skape en forståelse som legger grunnlag for å kunne møte fenomenet med åpenhet og kunnskap mer enn fordommer og usikkerhet. 1 2 Hva er avhengighet? Avhengighet kan beskrives som en gjentagende og altoppslukende

Detaljer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i teknologi og - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

Det psykologiske fakultet / Institutt for samfunnspsykologi. Ståle Pallesen Professor, dr. psychol Hamar 15. juni, 2016

Det psykologiske fakultet / Institutt for samfunnspsykologi. Ståle Pallesen Professor, dr. psychol Hamar 15. juni, 2016 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge befolkningsstudien 215 Ståle Pallesen Professor, dr. psychol Hamar 15. juni, 216 BAKGRUNN Handlingsplanen mot spillproblemer

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Menneskers erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon fra tre perspektiver en kvalitativ studie.

Menneskers erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon fra tre perspektiver en kvalitativ studie. Menneskers erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon fra tre perspektiver en kvalitativ studie. Bjørn Stensrud, stipendiat SIHF Noen kjennetegn ved pasientgruppen på tvunget

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering

Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering SIFO I hvilken grad og på hvilke måter kan vi si at den moralske bekymringen knyttet

Detaljer

BUP Levanger. Poliklinikk for ungdom. Spilleproblemer hos ungdom fra 13 18 år

BUP Levanger. Poliklinikk for ungdom. Spilleproblemer hos ungdom fra 13 18 år BUP Levanger. Poliklinikk for ungdom. Spilleproblemer hos ungdom fra 13 18 år Fra pengespillproblematikk til problematisk dataspillatferd Pilotprosjekt høsten 2000 Prosjektmidler - Handlingsplanen mot

Detaljer

Kjønn uten kropp. Grenseoppløsning. - gutter og jenter på nett. konvergens gir muligheter også for kjønn?

Kjønn uten kropp. Grenseoppløsning. - gutter og jenter på nett. konvergens gir muligheter også for kjønn? Kjønn uten kropp - gutter og jenter på nett MEVIT2336 Kjønn og medier UiO, IMK Ragnhild Fjellro Grenseoppløsning konvergens gir muligheter også for kjønn? Unges internettbruk 7 av 10 gutter og 5 av 10

Detaljer

Ungdom og pengespill et folkehelseperspektiv

Ungdom og pengespill et folkehelseperspektiv Ungdom og pengespill et folkehelseperspektiv D R. O S C A R O L S E N S E M I N A R 2 0 1 2 2 5 A P R I L 2 0 1 2 M A R I A N N E B A N G H A N S E N Spiller barn og unge? Hva kjennetegner barn og unge

Detaljer

"Barn og unges mediebruk - late og fete eller sosiale og aktive?

Barn og unges mediebruk - late og fete eller sosiale og aktive? "Barn og unges mediebruk - late og fete eller sosiale og aktive? Universitetet i Agder, Kristiansand Seminar om digitale læremidler for små barn 18.11.09 Petter Bae Brandtzæg, forsker og stipendiat ved

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

Fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther og Kommuneoverlege Karin Møller. Tilsyn med barnas psykososiale miljø i barnehager og skoler

Fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther og Kommuneoverlege Karin Møller. Tilsyn med barnas psykososiale miljø i barnehager og skoler Fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther og Kommuneoverlege Karin Møller. Kommunepsykolog Ingrid Sønstebø. Ringerike kommune Tilsyn med barnas psykososiale miljø i barnehager og skoler Høyt åfly.

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Forelesning 3. Hvordan kommer vi fram til det gode forskningsspørsmålet? Forskningsspørsmålet kan formuleres med ulik presisjon.

Forelesning 3. Hvordan kommer vi fram til det gode forskningsspørsmålet? Forskningsspørsmålet kan formuleres med ulik presisjon. Forelesning 3 1. Idé 2. Problemstilling Dagens tema 3. Strategi, design 4. Datainnsamling 5. Dataanalyse 6. Rapportering Hvordan kommer vi fram til det gode forskningsspørsmålet? Uklare ideer Litteratursøking

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

Ungdom i overgangen til en voksentilværelse mellom barnevernet og NAV?

Ungdom i overgangen til en voksentilværelse mellom barnevernet og NAV? Inger Oterholm Diakonhjemmet høgskole Ungdom i overgangen til en voksentilværelse mellom barnevernet og NAV? Nettverkssamling om bomiljøarbeid Husbanken 9. Oktober 2015 1 Temaer i presentasjonen Ungdom

Detaljer

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2. 3. november 2015 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole DISPOSISJON Egen interesse for

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Divorce and Young People: Norwegian Research Results

Divorce and Young People: Norwegian Research Results Divorce and Young People: Norwegian Research Results På konferansen Med livet som mønster mønster for livet 18. okt. 2012 Ingunn Størksen Senter for Atferdsforskning Tre tema i presentasjonen 1. Doktoravhandling

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014

Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014 Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014 Bakgrunn og avgrensninger Teori Metode Resultater Sammenfattende analyse og diskusjon Konklusjon Helsepolitisk perspektiv; seksualpolitikk i omsorgen for

Detaljer

Kvalitativ metode. Karin Torvik. Rådgiver Senter for omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag

Kvalitativ metode. Karin Torvik. Rådgiver Senter for omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Kvalitativ metode Karin Torvik Rådgiver Senter for omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Kvalitativ metode En sosialt konstruert verden Oppdage begrep, lage teori (induktiv) Formålsforklaringer

Detaljer

Hva gjør at man blir hekta?

Hva gjør at man blir hekta? Hva gjør at man blir hekta? Levanger 5. juni 2013 Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no www.rus-ost.no Er overdreven bruk av dataspill en avhengighet? ICD-10 F 63.0

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme?

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Linn Hege Førsund Høgskolelektor / Stipendiat HSN / NTNU (Illustrasjonsfoto) 1 Bakgrunn Forskning innenfor pårørendeomsorg til

Detaljer

Tilnærminger til og erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeid. Thomas Nordahl

Tilnærminger til og erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeid. Thomas Nordahl Tilnærminger til og erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeid 20.03.09 Forsknings- og utviklingsarbeid Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) kan forstås som: Systematisk arbeid som anvender eksisterende

Detaljer

Foreldreskap på avstand

Foreldreskap på avstand 1 Foreldreskap på avstand Foreldre til barn som vokser opp i fosterhjem - erfaringer Bente Moldestad Dag Skilbred Oslo oktober 2010 2 Foreldreskap på avstand Forskningsprosjektet i samarbeid med forsker

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Mater et magistra. Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk i marginaliserte grupper

Mater et magistra. Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk i marginaliserte grupper Mater et magistra Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk i marginaliserte grupper Erfaringer og resulter av PMTO - kurs for somaliske og pakistanske mødre i Oslo

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 GØY PÅ LANDET BARNEHAGE LARVIK KOMMUNE LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen! VÅRE PERSONLIGE ERFARINGER

Detaljer

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes 16.nov Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Overordnet målsetning Utvikle kunnskaper om faktorer som kan være relatert til motivasjon for selvregulering

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Ellen Haug, stipendiat HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Skolemiljøets betydning

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Presentasjon på Forskerforbundets landsmøte 14. oktober 2008 Seniorforsker Taran Thune, NIFU STEP Prosjektets formål I følge lov om likestilling skal begge

Detaljer

Fra idé til publikasjon

Fra idé til publikasjon Forskningsprosessen Fra idé til publikasjon Frode Svartdal UiTø Januar 2014 Frode Svartdal 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 1 Forskningsprosessen 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 2 De skritt man tar for å sikre at påstander

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Hele barnet, hele løpet

Hele barnet, hele løpet Hele barnet, hele løpet Mobbing i barnehagen. Utdrag fra to av delprosjektene Forskere ved Universitetet i Agder: Bobo Kocav, David L. Cameron, Dag Nome og Ingrid Lund Forsker ved Sørlandets sykehus, vd

Detaljer

Den digitale tidsklemma

Den digitale tidsklemma Den digitale tidsklemma En kvalitativ studie om småbarnsmødres tanker og erfaringer ved bruk av smarttelefon når de er sammen med barnet i dets første leveår Ved Sølvi Skjørestad Johnsen Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Spilleavhengighet med vekt på Gaming

Spilleavhengighet med vekt på Gaming Spilleavhengighet med vekt på Gaming -Kom gjerne med innspill & spørsmål underveis Finnes det en diagnose? ICD klassifiserer ikke overdreven gaming som en psykiatrisk diagnose. Hva er det da? Hvis gaming

Detaljer

TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ERFARINGER AV SAMARBEID MELLOM LAMBERTSETER VDG. OG IMT VED UMB. Kristian Breili (UMB) og Kjetil Flydal (LVG)

TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ERFARINGER AV SAMARBEID MELLOM LAMBERTSETER VDG. OG IMT VED UMB. Kristian Breili (UMB) og Kjetil Flydal (LVG) TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ERFARINGER AV SAMARBEID MELLOM LAMBERTSETER VDG. OG IMT VED UMB Kristian Breili (UMB) og Kjetil Flydal (LVG) Hvorfor kontaktet vi UMB? Fra læreplanen i ToF: Opplæringen skal

Detaljer

Konstruktivistisk Veiledning

Konstruktivistisk Veiledning Konstruktivistisk Veiledning innhold innhold 09.15 Introduksjon til konstruktivistisk veiledning 10.15 Visualisering som redskap i konstruktivistisk veiledning. Videoopptak visualisering. 11.30 Lunsj 12.30

Detaljer

Forskningsdesign. SOS1120 Kvantitativ metode. Noen faktorer for å klassifisere design. Noen typer design

Forskningsdesign. SOS1120 Kvantitativ metode. Noen faktorer for å klassifisere design. Noen typer design SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 2. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Forskningsdesign Hvordan undersøkelsen organiseres og gjennomføres for at forskningsspørsmålet skal besvares Data

Detaljer

BALANSE - BERGEN Mentorprosjektet

BALANSE - BERGEN Mentorprosjektet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N POA BALANSE - BERGEN Mentorprosjektet Seniorrådgiver Anne Marit Skarsbø Prosjektleder Balanse Bergen Første fellessamling 9.april 2015 Norges forskningsråds Balanseprogram

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring Refleksjonsnotat 1 i studiet Master i IKT-støttet læring v/ Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Innhold Informasjon... 2 Den femte

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2012 (2. utgave) 1 Språkkartlegging Hverken barnehageloven eller rammeplanen

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon Kapittel 1 - Vitenskapen om samfunnet 1. Hvilke tema er sentrale i samfunnsvitenskapen? 2. Hvilken samfunnsmessig betydning har samfunnsvitenskapen? 3. Hva menes med reaktivitet og refleksivitet? 4. Diskutér

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Norsk for elever med samisk som førstespråk - veiledning til læreplanen

Norsk for elever med samisk som førstespråk - veiledning til læreplanen Norsk for elever med samisk som førstespråk - veiledning til læreplanen Eksempel 3: Skrive en digital tekst med hyperkoplinger 5. 7. årstrinn I læreplanen blir begrepet sammensatte tekster brukt i forbindelse

Detaljer

BARNEHAGEN SOM IDENTITETSSKAPENDE KONTEKST

BARNEHAGEN SOM IDENTITETSSKAPENDE KONTEKST FORSKNINGSDAGENE 2009 BARNEHAGEN SOM IDENTITETSSKAPENDE KONTEKST - ET FORSKNINGSPROSJEKT I STARTFASEN BAKGRUNN Behov for forskning på barnehager Barnehager har fått en betydelig posisjon som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Mater et Magistra. Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk for marginaliserte grupper

Mater et Magistra. Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk for marginaliserte grupper Mater et Magistra Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk for marginaliserte grupper Erfaringer og resulter av PMTO - kurs for somaliske og pakistanske mødre i

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Publiseringsprosessen

Publiseringsprosessen Publiseringsprosessen BFI kurs Forskning 16. september 2015 Hege Smith Tunsjø Kirsti Berg Innhold Hvorfor publisere? Krav til en vitenskapelig artikkel Fagfellevurdering Etiske aspekter Vancouver reglene

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs Å være eller ikke være deltager i en matematisk diskurs - med fokus på elevers deltagelse i problemløsningsaktiviteter og deres fortellinger om matematikk Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer