CURRICULUM VITAE 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE 2011"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: Faks: Navn: Marit Ekne Ruud Født: 1957 Akademisk grad: Dr. Art. Stilling: Forsker II Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, engelsk, E-post: Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 2003 Dr. Art: etnologi Universitetet i Oslo Avhandling: Byfornyelse og endringer i urbane bomiljøer. En studie av beboeres erfaringer fra området Grønland/Nedre Tøyen i Oslo Obligatorisk forskerkurs for dr.art-graden med Universitetet i Oslo. vekt på vitenskapsteori, metode- og teori, og avhandlingsarbeid, 1987 Magistergraden i etnologi, spesialfelt på by, Universitetet i Oslo byfornyelse, boligforhold og hushold Cand.mag: Etnologi mellomfag, Kunsthistorie mellomfag, Folkloristikk grunnfag Universitetet i Oslo 1

2 Nøkkelkvalifikasjoner: Kompetanse på følgende temaer: - Byutvikling og endringsprosesser i byområder - Bomiljø og nærmiljø; multietnisk boligområder - Ungdom og bolig - Utviklingshemmede og bolig - Boligkvalitet, brukerpreferanser og boligtrender - Sosiokulturelle stedsanalyser Yrkeserfaring: Forsker II ved NIBR Fagkoordinator for Boligkvaltet og områdeutvikling Forsker ved Boligforskningsavdelingen på Norges Byggforskningsinstitutt (Byggforsk) Universitetsstipendiat på Institutt for kulturstudier, avd. for etnologi, Universitetet i Oslo Engasjement (prosjektforfatter) i NAVF/FOK prosjekt om «Fartøyvernet i Norge» 1990 Konservator (vikariat) på Norsk etnologisk gransking Vit.ass på Norsk lokalhistorisk institutt Engasjement i NAVF-prosjekt «Bydel i forandring». Om byfornyelsens innvirkning på Grønland/Nedre Tøyen Gjenstandsregistreringer på Ringerike museum, Egersund museum, Lesja bydetun og Ryfylkemueet (Suldal) Annen relevant erfaring: - Undervisning på grunnfag og hovedfag med tema by, bolig/hjem og flerkulturelle perspektiver. - Veileder for hovedfagsstudenter på etnologi, UiO. - Sensor på deleksamener (grunnfag) og hovedfagsoppgaver i etnologi og masteroppgaver i samfunnsgeografi UiO, og på NTNU - Redaktør og redaksjonsmedarbeider i fagtidsskriftet Dugnad (nå Tidsskrift for Kulturforskning). Prosjektlederansvar, utvalg: År Prosjekt Oppdragsgiver Bomiljøtjenesten. Bistå med diverse veiledning Husbanken for individer og grupper for utvikling av bomiljø. Sammen med tre prosjektmedarbeidere Eget hjem for første gang. Om ungdom og Norges forskningsråd boligetablering. Forskningsprosjekt Kantineprosjektet på Kloden. Evaluering av tiltak innenfor Handlingsprogrammet Oslo indre Handlingsprogrammet Oslo indre øst øst Utvidet bruk av utbyggingsavtaler. Sammen Nes kommune i med en prosjektmedarbeider Jessheim i vekst ungdom, møteplasser og byutvikling. Sammen med fire prosjektmedarbeidere (to fra Civitas) 2 Akershus Akershus fylkekommune,

3 Sosiokulturelle stedsanalyser. Veiledningshefte. Sammen med tre prosjektmedarbeidere Tiltak i tide. Muligheter og utfordringer for Groruddalen. Forprosjekt sammen med fire prosjektmedarbeidere Møteplasser i multietniske utemiljøer: innspill til Oslo kommunes kommunedelplan for torg og møteplasser. Sammen med en prosjektmedarbeider. Akershus fylkeskommune Oslo kommune Plankontoret for Groruddalen, Husbanken, KRD, BFD og MD Oslo kommune, Planog bygningsetaten Forberedelse til stedsanalyser i Alna bydel Oslo kommune, bydel Alna 2007 Forberedelse til stedsanalyser i Stovner bydel Oslo kommune, bydel Stovner 2008 Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene (samarbeid med Politihøgskolen) Oslo Kommune, Rusmiddeletaten 2009 Sosiokulturell stedsanalyse i Vik Hole kommune Anskaffelse av bolig til utviklingshemmede NFU/ Ekstramidlene 2011 Deltakelse og medvirkning i Søndre Nordstrand Bydel S.Nordstrand 2011 Midtveisevalueringen av Groruddalssatsingen Oslo kommune Publisering fra 2000 Artikler med referee (fra 1986) 2012 Søholt, S., Ruud, M.E og Braathen, E: A question of social sustainability: Urban interventions in critical neighbourhoods in Portugal and Norway. In Urban Research and Practice, Volume 5 Issue Sæter, Oddrun og Ruud: The politics of signs and space. On commodification of culture and socio-spatial changes. I Nordisk kulturpolitisk tidsskrift The Nordic Journal of Cultural Policy , s Nordvik, Viggo og Ruud: From the Kitchen Floor to the Basement Sharing Arrangement in two Centuries. I Housing, Theory and Society. Vol.16, no Scandinavian University Press, s Adaption of Residents to a New Norwegian Environment. Ethnologia Scandinavica. Vol. 25, s Hjemmet som kulturelt uttrykksmiddel. Dugnad , vol. 19, s Trivsel sett i sammenheng med byfornyelse. Dugnad Vol.15, s Bygningsvern i by. Dugnad Vol. 13, s Utleie som inntektskilde. Dugnad Vol.12, s En gate på Grønland. Nord Nytt 1986, nr s. 3

4 Artikler, skriftserier og kapitler i bøker 2007 Ruud, Brattbakk, Røe og Vestby: Sosiokulturelle stedsanalyser. Veiledningshefte. Akershus fylkeskommune og Husbanken. 46 s.grønland: 2005 Byfornyelse og lokale diskurser. I Aspen, Jonny (red): By og byliv i endring. Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. Oslo: Scandinavian Academic Press, s Social Aspects of Sustainable Construction: How to Maintain the Comfort Ideals of Today in Sustainable Housing Policy for the Future. In: Sustainability of the Housing Projects. XXXII IAHS Congress. Trento Italy sept Formidlingshefte fra Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø Husbanken / Byggforsk s. Matlaging på schemat. I Invandrare & Minoriteter, Årgang 29, nr Stockholm, s Å føle seg hjemme. Husbankbladet nr. 2. Oslo. Mat som kulturell markør blant pakistanske innvandrere i Norge. I Kulturella perspektiv nr Umeå. S Bøker Byfornyelse og endringer i urbane bomiljøer. En studie av beboeres erfaringer fra området Grønland /Nedre Tøyen i Oslo fra Avhandling for dr.art graden. Acta humaniora, HF, Universitetet i Oslo. 330s. Sæter, Oddrun og Marit Ekne Ruud: Byen som symbolsk rom. Bypolitikk, stedsdiskurser og gentrifisering i Gamle Oslo. Oslo: UiO/Byggforsk, 262 s. Nygård, Trond og Marit Ekne Ruud: Vilje til vekst. Gjøvik 150 år. Bind 1. Gjøvik kommune. 336s. Nygård, Trond og Marit Ekne Ruud: Veien til velferd. Gjøvik 150 år. Bind 2. Gjøvik kommune. 405s. Forsknings- og oppdragsrapporter 2011 Ruud, M.E, Holm-Hansen, J, Nenseth, V og Tønnesen, A: Midtveisevaluering av Groruddalssatsingen. Samarbeidsrapport NIBR/TØI Ruud, M. E og Vestby, G.M: Utviklingen av Søndre Nordstrand. Deltakelse og medvirkning fra innbyggerne. NIBR-rapport 2011:19. Sørlie, Kjetil, Eli Havnen og Marit Ekne Ruud: Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen. NIBR-rapport :21. Ruud og Vestby, G M: Med hjerte i bygda. Stedutvikling på Vik i Hole kommune. NIBR-rapport : Unges boligpreferanser. NIBR-notat 2009: Støa, E, Ruud, M E og Thomsen, J: Visuelt miljø i boligprosjekter. NTNUnotat Vestby, Guri Mette og Ruud: Attraktive turistdestinasjoner gode oppvekstmiljøer? NIBR-rapport 2008: Barlindhaug og Ruud: Beboernes tilfredshet med nybygde boliger. NIBRrapport 2008: Resultatindikatorer på områdenivå. Internt notat til Bydel Stovner. 4

5 2008 Forberende arbeid til stedsanalyse for Bydel Stovner. Befolkning skole og bomiljø på Haugenstua. Internt notat til Bydel Stovner 2008 Forberende arbeid til stedsanalyse for Bydel Alna. Furuset - Gransdalen. Internt notat til Bydel Alna Egge, Barland, Ruud og Haaland: Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene. Samarbeidsrapport NIBR/Politihøgskolen Braathen, Einar, Ruud og Søholt: The Critical Urban Areas Programme in Portugal. First Assessment. NIBR-rapport 2008: Nordahl, Barlindhaug og Ruud: Markedsbasert utbyggingspolitikk. Møte mellom kommune og utbygger i pressområder. Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF-Byggforsk/NOVA Barlindhaug og Ruud: Et nasjonalt kompetansesenter for bolig på Sundland. Oppdragsnotat til Papirbredden Innovasjon A/S Skogheim, R, Skålnes, S og Ruud: Evaluering av Norsk kulturminnefond. NIBR-rapport 2007: Brattbakk m.fl.: Tiltak i tide muligheter og utfordringer for Groruddalen. NIBR-notat 2006:126. Oslo Ruud, Brattbakk m.fl: Utvikling av drabantbyer. Annotert bibliografi. NIBR-rapport 2006: Ruud og Søholt, S: Møteplasser i multietniske utemiljøer: innspill til Oslo kommunes kommunedelplan for torg og møteplasser. Byggforsknotat 83. Byggforsk: Oslo Ruud, Brattbakk m.fl.: Jessheim i vekst ungdom, møteplasser og byutvikling. Prosjektrapport 387. Byggforsk /Civitas. 115 s Oikos Nomos: Beboeres preferanser på boligkomfort. Oppdragsrapport. Selvaagbygg /NFR. 85 s Ruud og Berit Nordahl: Utvidet bruk av utbyggingsavtaler. Fortellingen om utbyggingen på Neskollen. Prosjektrapport 372. Oslo: Bygforsk. 118 s Søholt, Ruud og Holm: Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter. Prosjektrapport 354. Oslo: Byggforsk. 143 s Kantineprosjektet på Kloden. Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov. Prosjektrapport 324. Oslo: Byggforsk. 97 s Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder. Prosjektrapport 299. Oslo: Byggforsk. 74 s Eget hjem for første gang. Å flytte hjemmefra blant ungdom i Oslo. Prosjektrapport 311. Oslo: Byggforsk. 115 s Karine Denizou og Marit Ekne Ruud: Bo i høyhus? Studie av to boligområder i sentrum av Oslo. Prosjektrapport 300. Oslo: Byggforsk 75s Ungbo mellom omsorg og forebygging. Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim. Prosjektrapport 275. Oslo: Byggforsk. 128 s. Paper på konferanser A question of social sustainability: Urban interventions in critical urban neighbourhoods in Portugal and Norway. Paper EBHR Toulouse 5-9 juli. A question of social sustainability: Urban interventions in critical urban neighbourhoods in Portugal and Norway. Paper på Nordisk by- og boligforskningsseminar (NSBB), Gävle sept Intervention programmes in Critical Urban Areas. City Futures 09. EURA, Madrid, 4-6. Juni Critical Urban Areas Initiative- Portugal. International Meeting Lisboa may. 5

6 2009 Intervention Programmes in Critical Urban Areas a question of participation. City Futures 2009, Madrid, june Development of a satellite town challenges in a multicultural neighbourhood. Paper ENHR Rotterdam June 2006 Groruddalen - drabantbyområder i endring. Paper på seminar om bostad. och urbanforskning, NSSB, Gävle sept. (sm med Ingar Brattbakk) 2005 Stedstilhørighet og identitet i dagens flerkulturelle samfunn. Paper på Nordisk by- og boligforskningsseminar (NSBB), Gilleleje okt From dwelling and place to landscape of power? Paper på Nordisk by- og boligforskningsseminar (NSBB). Helsinki nov. (sm med Oddrun Sæter) 2000 Youth and Housing. Preferences, Options and Limitations. Paper ENHR konferanse Gävle juni Eget hjem for første gang. Paper på Nordisk etnolog- og folkloristkongress. Hankø fjordhotell 3-6. mai Foredrag og presentasjoner Områdesatsing i Oslo bedring av levekår. Presentasjon av KRD-SIP. NIBR/Forskningsparken. 9. februar 2011 Groruddalen post war areas in change. NSBB-konfreanse. NIBR september. Områdesatsingen i Groruddalen i et komparativt perspektiv. SIFO 10. november Sosiokulturelle stedsanalyser. Jessheim i vekst. Byplanforeningen Oslo, 10. mars 2008 Kriminalitetsforebygging blant barn og unge. Seminar , Rusmiddeletaten, Oslo 2008 Levende byliv i Bjørvika. 26.september Forskningsdagene / Norsk Form. Oslo S På taket, i gården, i parken. Kjenn din by-vandring på Grønland i Oslo 7. september (m. Bård Isdahl) 2007 Urban change in critical neighbourhoods. IHRU, Lisboa 28. mars 2007 Stedsidentitet. For Romerike historielag, 14. mars Sosiokulturelle stedsanalyser. Groruddalskontoret, 1. mars 2007 Beboerundersøkelsen Oikos Nomos. Sintef Byggforsk 15. februar 2006 Ungbo i 1990-årene: Mellom omsorg og forebygging. Ungbos fagdag 10.november, Oslo Bedre bomiljø Utfordringer for Groruddalen. For USBLs representantskapsmøte, Holmen Fjordhotell. 4. febr Boligtrender og boligpreferanser. Berger Sag, Haugesund. 8. mars 2006 Tiltak i tide funn fra forprosjekt. For bydelene i Groruddalen. I Stovner bydelsadministrasjon. 29. mars 2006 Sosiokulturelle stedsanalyser. Seminar, Akershus Fylkeskommune. 16. mai 2006 Tiltak i tide oppsummering av forprosjektet. Faglig forum på NIBR (sm med Ingar Brattbakk). 13. sept Bærekraft i forhold til bolig og boligområder. Husbanken. 18. febr Utfordringer knyttet til stedsutvikling. Byrådsavdelingen, Oslo kommune. 1. mars 2005 Fortellingen om Neskollen. Kommunalteknikk, Oslo 10 mai 6

7 2005 Utvidet bruk av utbyggingsavtaler. For NITO, 26. mai 2005 Boligtrender og boligpreferanser hva tilbys i dag og for hvem? Eidsvoll Tomteselskap. 13 des Byfornyelse og endringer i urbane bomiljøer. EBY, Oslo kommune. 21. jan Sosiokulturell studie av Jessheim. Ullensaker kommune. 21. april 2004 Endringer og preferanser på bolig hva er mulig, hva ligger i kulturen. Polyteknisk forening. 18. nov Om forholdet mellom sted og identitet i samtidens flerkulturelle samfunn. Prøveforelesning til dr. graden, UiO. 30. august Husordensregler et kulturhistorisk blikk på normer og regler i boligmiljøer. Prøveforelesning til dr. graden, UiO. 30. august Evaluering av Kantineprosjektet på Kloden. For styringsgruppa i Handlingsprogrammet for Oslo indre øst. 5. juni Ungdom og boligetablering. Husbankdagen i Stavanger, 9. febr Deltakelse i multikulturelle boligområder. Flerkulturprogrammet, i KRD 7. mars 2000 Ungbo mellom omsorg og forebygging. For Kommunal- og regionaldepartementet, boligavdelingen. 7

CURRICULUM VITAE Juni 2014

CURRICULUM VITAE Juni 2014 CURRICULUM VITAE Juni 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Mobil 4110 50 01 Navn: Guri Mette Vestby Født: 09-11-1949 Akademisk grad: Cand.sociol

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2013

CURRICULUM VITAE Mars 2013 CURRICULUM VITAE Mars 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Per Medby Født: 14.06.1969 Akademisk grad: Cand. Polit Stilling:

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74

CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Lene (Marie Magdalene) Schmidt Tittel/yrke: Sivilarkitekt

Detaljer

Sosial ulikhet i by. Segregasjon. Segregasjon - hovedformer. Place poverty and people poverty (Smith 1978)

Sosial ulikhet i by. Segregasjon. Segregasjon - hovedformer. Place poverty and people poverty (Smith 1978) Sosiale ulikheter, hvordan forbygge og utjevne disse - med utgangspunkt i et byfokus? Folkehelsekonferansen Hedmark, Trysil, 21.jan 2013 Ingar Brattbakk, forsker Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2015

CURRICULUM VITAE 2015 CURRICULUM VITAE 2015 Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Gaustadalleen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Kim Christian Astrup Fødselsdato: 25. juni 1972 Akademisk grad:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug. v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver

Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug. v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver Påvirkningsperspektivet «Helse skapes ikke først og fremst på sykehus og legekontorer, men på alle de arenaer

Detaljer

Barn og unges medvirkning i samfunnsplanleggingen

Barn og unges medvirkning i samfunnsplanleggingen Barn og unges medvirkning i samfunnsplanleggingen Nordisk konferanse i Bergen Storbyens hjerte & smerte -inkludering og deltakelse- Seniorforsker Guri Mette Vestby Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen Gentrifisering Tematisk struktur Innledende om å forske på gentrifisering og bytransformasjon

Detaljer

CURRICULUM VITAE Oktober 2011

CURRICULUM VITAE Oktober 2011 CURRICULUM VITAE Oktober 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Dag Juvkam Tittel/yrke: Forsker 3 Født: 18.10.60 Nasjonalitet:

Detaljer

CURRICULUM VITAE Oktober 2012

CURRICULUM VITAE Oktober 2012 CURRICULUM VITAE Oktober 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Guri Mette Vestby Født: 09-11-1949 Akademisk grad: Cand.sociol

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Kaféliv eller stor hage?

Kaféliv eller stor hage? Kaféliv eller stor hage? Et lite notat om boligpreferanser på 2000-tallet Anna Lindholm, 2013 Hvor og hvordan vil vi bo? Hvilke kvaliteter er avgjørende for hvor mennesker bor? Har befolkningen i Norge

Detaljer

Flytting og levekårsutvikling i den unge voksenbefolkningen i Oslo

Flytting og levekårsutvikling i den unge voksenbefolkningen i Oslo Flytting og levekårsutvikling i den unge voksenbefolkningen i Oslo Vi følger to treårskull gjennom etableringsfasen i to 8-årsperioder Kjetil Sørlie, NIBR Gjennom etableringsfasen Datakilde: SSBs flyttehistoriemateriale

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Univ. i Delhi 1976 79 B.A Hons. English literature. Y.W.C.A 1979 80 Post graduate dip. Public relations & Advertising

CURRICULUM VITAE. Univ. i Delhi 1976 79 B.A Hons. English literature. Y.W.C.A 1979 80 Post graduate dip. Public relations & Advertising CURRICULUM VITAE Personlige opplysninger: Navn: Jaishankar Ganapathy Fødselsdato: 23.07.58 Adresse: Trysilgt.1 0655, Oslo Telefon: 23 19 98 12 (jobb) 91 72 43 64 (privat) e-post: jaigan@phs.no UTDANNELSE:

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Planlegging for utvikling av byer og tettsteder hva er kunnskapsbehovet?

Planlegging for utvikling av byer og tettsteder hva er kunnskapsbehovet? Planlegging for utvikling av byer og tettsteder hva er kunnskapsbehovet? Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 12-13 november 2012. Lillestrøm Marit Ekne Ruud NIBR Tema Bakgrunn: Kunnskapsstatus

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2014

CURRICULUM VITAE Januar 2014 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Sigrid Stokstad Født: 22. juli 1968 Akademisk grad: Ph.D.

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud»

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud» Kravspesifikasjon 1 10Bakgrunn Områdeløft Ammerud er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Grorud og arbeider for å gjøre Ammerud kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en

Detaljer

Groruddalssatsingen åd omr t e V it e vet - Sl tt e el k ø k kka

Groruddalssatsingen åd omr t e V it e vet - Sl tt e el k ø k kka Groruddalssatsingen området Veitvet t - Sletteløkka l Fakta om Veitvet - Sletteløkka Beboere = 5704 personer (2007). - 2006: 5804 personer. - 2001: 5484 personer. - 1997: 5217 personer. Ca 50 prosent av

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2011

CURRICULUM VITAE November 2011 CURRICULUM VITAE November 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post: Evelyn

Detaljer

Utvikling av drabantbyer

Utvikling av drabantbyer NIBR-rapport 2006:13 Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Lene Schmidt, Jon Guttu og Ivar Brevik Utvikling av drabantbyer Annotert bibliografi Utvikling av drabantbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Januar 2014. Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74

CURRICULUM VITAE. Januar 2014. Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post: Susanne

Detaljer

Kommunale boliger i Oslo - fra sosialpolitikk til melkeku? SAMSVAR 27.august 2015 Ingar Brattbakk, AFI

Kommunale boliger i Oslo - fra sosialpolitikk til melkeku? SAMSVAR 27.august 2015 Ingar Brattbakk, AFI Kommunale boliger i Oslo - fra sosialpolitikk til melkeku? SAMSVAR 27.august 2015 Ingar Brattbakk, AFI Lite «social housing» i Norge og Oslo Disposisjonsform Danmark Finland Norge Sverige Eie 53 59 64

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

CURRICULUM VITAE Juni 2007

CURRICULUM VITAE Juni 2007 CURRICULUM VITAE Juni 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Knut Bjørn Stokke Født: 07.06.66 Akademisk grad: Cand.polit

Detaljer

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Forarbeid

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Forarbeid EN INFILL BOLIG Diplom NTNU 2014 Forarbeid vår 2014 et diplomprosjekt av Kjersti Lindheim veileder Torbjørn Tryti INNHOLDSFORTEGNELSE Problemstilling 4 Bakgrunn 6 Sted Tomt Situasjon 8 Bruker 20 Romprogram

Detaljer

Lokal identitet og stedstilknytning i lys av kommunereformen

Lokal identitet og stedstilknytning i lys av kommunereformen Lokal identitet og stedstilknytning i lys av kommunereformen Kst. forskningssjef Guri Mette Vestby NIBR Norsk institutt for by- og regionforskning Kulturen i kommunereformen Rogaland 29.april 2015 Kulturen

Detaljer

Barnefamilier i byen. Hilde Danielsen, kulturviter, forsker 1, Research Professor UNI Research Rokkansenteret. [Rokkansenteret]

Barnefamilier i byen. Hilde Danielsen, kulturviter, forsker 1, Research Professor UNI Research Rokkansenteret. [Rokkansenteret] Barnefamilier i byen Hilde Danielsen, kulturviter, forsker 1, Research Professor UNI Research Rokkansenteret Bakgrunn Med barn i byen. Foreldreskap, plass og identitet. Dr. avhandling, UiB 2006 Parenting

Detaljer

Å bo på Lindeberg beboeres erfaringer med området

Å bo på Lindeberg beboeres erfaringer med området Marit Ekne Ruud Katja Johannessen Å bo på Lindeberg beboeres erfaringer med området Å bo på Lindeberg beboeres erfaringer med området Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:11 Samarbeidsrapport

Detaljer

Kompaktby, bokvalitet og sosial bærekraft

Kompaktby, bokvalitet og sosial bærekraft Kompaktby, bokvalitet og sosial Kompaktby, bokvalitet og sosial bærekraft Hvordan håndtere målkonflikter? Lene Schmidt, NIBR NFR 26.08.2014 bærekraft Hvordan håndtere målkonflikter? Formål og bakgrunn

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

Om Groruddalssatsingen og medvirkningsprosesser

Om Groruddalssatsingen og medvirkningsprosesser Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Om Groruddalssatsingen og medvirkningsprosesser NORSK PLANMØTE 21.09.06 Per-Øystein Lund Plankontoret for Groruddalen Groruddalssatsingen - noen historiske

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2014

CURRICULUM VITAE Februar 2014 CURRICULUM VITAE Februar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Rolf Barlindhaug Født: 1950 Akademisk grad: Cand.oecon Stilling:

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Klimavennlig utbygging. Christoffer Olavsson Evju

Klimavennlig utbygging. Christoffer Olavsson Evju Klimavennlig utbygging Christoffer Olavsson Evju Nøtterøy / Tønsberg Nøtterøy / Tønsberg Norges 10 største tettsteder Nr Tettsted Folketall 2011 Innbyggere pr km2 1 Oslo 925 242 3 140 2 Bergen 238 098

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole

Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole Trude Hoel, førsteamanuensis Nasjonal lesekonferanse, 14. mars, kl. 09.45-10.30 Lesesenteret,UiS 15.03.16 lesesenteret.no Hva er en fortelling?

Detaljer

Er kollektiv boform for alle? Går vår sosiale utvikling i retning mot smarte alternative boligløsninger?

Er kollektiv boform for alle? Går vår sosiale utvikling i retning mot smarte alternative boligløsninger? Er kollektiv boform for alle? Går vår sosiale utvikling i retning mot smarte alternative boligløsninger? Gaining by Sharing - Stavanger 7. feb 2013 Aksel Tjora, professor i sosiologi, NTNU Kollektive boformer:

Detaljer

DET FOLKEVENNLIGE SAMFUNN. STRATEGI - Byplan 2023 Transport, Bolig, Handel- service- og næring, Byrom, Kulturhistorisk stedsanalyse

DET FOLKEVENNLIGE SAMFUNN. STRATEGI - Byplan 2023 Transport, Bolig, Handel- service- og næring, Byrom, Kulturhistorisk stedsanalyse DET FOLKEVENNLIGE SAMFUNN Innledning (5 min.) Stavanger (40 min.) Hanne Navdal Vatnaland, oppvekst og levekår Bente Gunnarshaug, prosjektleder Gunn Jorunn Aasland, dir for kultur og bymiljø Pause (10 min.)

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Foto: Audun Steinnes Foto: Urban sjøfront FYLKESMANNEN I ROGALAND Vi tar vare på Rogaland er vår visjon, og verdiene våre er: Kompetent og troverdig Helhetlig

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen Romkonferansen 2014 Tirsdag 21. oktober kl. 09.00-13.10 FOREDRAGSHOLDERE Petter Eiken, Administrerende Direktør i Rom Eiendom Foredrag 21. oktober kl 09:00 ÅPNING OG VELKOMST Foredrag 21. oktober kl 13:10

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det?

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det? BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL DRIFTSPLAN 014 INNHOLD SAMMEN SKAPER VI ET TRYGT, AKTIVT OG ATTRAKTIVT NÆRMILJØ. Hvem er vi? Bakgrunn Vår visjon Hvordan arbeider vi? Samarbeidsplattform Våre verdier Våre fokusområder

Detaljer

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING BUK-TAB-Konferansen 14.06.2011: BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING Magnus Boysen Seniorarkitekt Plan- og bygningsetaten, Oslo Oslo er den raskest voksende byen i Europa: Fra

Detaljer

Kommunensektoren i en foranderlig verden

Kommunensektoren i en foranderlig verden Kommunensektoren i en foranderlig verden absorbasjonsevne Hva er dette? 10500 28000 120 000 De største utfordringene? Innvandring Og alt som følger med Arbeid Boliger Næringslivsvekst kompetanse Kommuneøkonomi

Detaljer

Jessheim i vekst Ungdom, møteplasser og byutvikling

Jessheim i vekst Ungdom, møteplasser og byutvikling Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Ellen Haug, Kristina Nordlund og Ole Falk Frederiksen Jessheim i vekst Ungdom, møteplasser og byutvikling 387 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011 Vibeke Glaser Førsteamanuensis, pedagogikk DMMH Barnehagene i dag er preget av økende mangfold

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

Byers attraktivitet Den historiske dimensjons betydning for byens image og identitetsprosjekter

Byers attraktivitet Den historiske dimensjons betydning for byens image og identitetsprosjekter Byers attraktivitet Den historiske dimensjons betydning for byens image og identitetsprosjekter Konferansen Samfunn i endring kulturarvens betydning Lillehammer 30.-31.oktober 2007 Forsker/sosiolog Guri

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby Oppdraget: Hva er det som får innvandrere; flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere til å bli boende i

Detaljer

Teach First Norway Plan for H11 og V12

Teach First Norway Plan for H11 og V12 Teach First Norway Plan for H11 og V12 Undervisning 1. Mandagssamlinger i pedagogikk 12.09.2011, kl. 14.15-17.00 24.10.2011, kl. 14.15-17.00 14.11.2011, kl. 14.15-17.00 30.01.2012, kl. 14.15-17.00 12.03.2012,

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar CV Anne Kristoffersen Kostøl f. 21.05.57 Sagatunveien 42, 2317 Hamar E-post: Anne.kostol@hihm.no Tlf. 62517875/92014283 Utdanning 2006-2008 Mastergrad i tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark 2002 IT

Detaljer

Medvirkning erfaringer fra Romsås. Mette Mannsåker - Bydel Grorud

Medvirkning erfaringer fra Romsås. Mette Mannsåker - Bydel Grorud Medvirkning erfaringer fra Romsås Mette Mannsåker - Bydel Grorud Bydelene i Oslo Ansvar for: Helse- og sosialtjenester Barnehager Barnevern Barne- og ungdomsarbeid Eget politisk nivå Ikke planmyndighet

Detaljer

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det?

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Bynatt 18. oktober 2013 Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 23. okt. 2013 1 23. okt. 2013 1 2 Risør

Detaljer

30. april 2014. Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger

30. april 2014. Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger 30. april 2014 Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger En historisk satsing på kommunale boliger Oslo kommune er blitt enige med OBOS om å kjøpe 617 av OBOS utleieboliger for 1,35 mrd kroner.

Detaljer

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? OBOS Boligkonferanse 2012 Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen 3-delt ansvar for boligbygging Stat Plan-

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Stedstilhørighet og mobilitet -innvandreres bosetting i distriktskommuner-

Stedstilhørighet og mobilitet -innvandreres bosetting i distriktskommuner- Stedstilhørighet og mobilitet -innvandreres bosetting i distriktskommuner- Seniorforsker Guri Mette Vestby Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) guri-mette.vestby@nibr.no Bygdeforskningsdagen

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming

Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Strategisk forskningsprogram: Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming SINTEF Byggforsk 1 Mål Bidra til ny kunnskap og endring av praksis

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Helse Bergen, Kriminalomsorgen region vest og Bergen kommune

Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Helse Bergen, Kriminalomsorgen region vest og Bergen kommune Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Helse Bergen, Kriminalomsorgen region vest og Bergen kommune Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Helse Bergen HF Er i dialog med Kriminalomsorgen region

Detaljer

Sosiokulturelle stedsanalyser tilnærming og metodologi

Sosiokulturelle stedsanalyser tilnærming og metodologi Sosiokulturelle stedsanalyser tilnærming og metodologi Per Gunnar Røe Førsteamanuensis i samfunnsgeografi, UiO Forsker ved NIBR Tre kulturgeografiske tradisjoner 1. Studiet av forholdet mellom kulturlandskap

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Hvordan forbygge og utjevne sosiale ulikheter med utgangspunkt i et steds- og planperspektiv?

Hvordan forbygge og utjevne sosiale ulikheter med utgangspunkt i et steds- og planperspektiv? Hvordan forbygge og utjevne sosiale ulikheter med utgangspunkt i et steds- og planperspektiv? Folkehelsekonferansen i Buskerud, Storefjell, 4.mars 2013 Ingar Brattbakk, forsker Institutt for sosiologi

Detaljer

Hva kjennetegner attraktive byer? Rolf Røtnes

Hva kjennetegner attraktive byer? Rolf Røtnes Hva kjennetegner attraktive byer? Rolf Røtnes Befolkningen vokser og de fleste flytter til byene. Bo- og arbeidsmarkedsregioner. Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst. 2009-2014 2,5 % 2,5 % 2,0 % 2,0

Detaljer

Byutvikling, Bjørvika og Barcode Sosiale visjoner og implikasjoner

Byutvikling, Bjørvika og Barcode Sosiale visjoner og implikasjoner Byutvikling, Bjørvika og Barcode Sosiale visjoner og implikasjoner Forskningsdagene i Oslo, 27.9.2016 Per Gunnar Røe Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO Innhold Idealmodellen: Den kompakte,

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2014

CURRICULUM VITAE Mars 2014 CURRICULUM VITAE Mars 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Nora Gotaas Født: 1961 Akademisk grad: Cand.polit, sosialantropolog

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ

PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ Boligen i et folkehelse perspektiv - utviklingstrekk Alle skal bo godt og trygt Bolignød og sosial boligbygging Husbanken og boligkrav Universell utforming Eierlinjen Fra bolighygiene

Detaljer

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet?

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Organisering og finansiering av senteret Lokalisert ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark Faglig leder: Prof. Olle

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2007

CURRICULUM VITAE November 2007 CURRICULUM VITAE November 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Inger Marie Stigen Født: 11.08.56 Akademisk grad: Cand.

Detaljer

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA Jardar Sørvoll Forsker NOVA, SVA, HIOA 20.10.2015 Konferanse om eldre og bolig Arrangert av NBBL, Husbanken, Statens Seniorråd (Hotel Elite Park Avenue, Gøteborg) Boligpolitikk og eldreomsorg i norske

Detaljer

Refleksjoner rundt utfordringer Oppsummering Norsk Planmøte 21. 22. september 2006 Dato 28.02.2007

Refleksjoner rundt utfordringer Oppsummering Norsk Planmøte 21. 22. september 2006 Dato 28.02.2007 Refleksjoner rundt utfordringer Oppsummering Norsk Planmøte 21. 22. september 2006 Dato 28.02.2007 Utfordringer mål Norge skal bli verdens mest inkluderende land Ulempen med å innvandre skal ikke gå i

Detaljer

Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo?

Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo? Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo? 29.10.2014 v/ Silje Hoftun Byutviklingsavdelingen Plan- og bygningsetaten Hva skal jeg snakke om? Bokvalitet og bykvalitet Utfordringer og mål Strategier

Detaljer

Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016

Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016 Tettere byer med høyere kvalitet Program 16. november 2016 13:00 Velkommen Kort presentasjon av arbeidsgruppa -Program for møtet -Bakgrunnen for prosjektet Hilde 13:15 Presentasjon av hovedfunn og Gunnar

Detaljer

Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen

Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen REFERAT Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen Arbeidssted Navn Tilstede Ikke tilstede Jevnaker kommune Cecilie P. Øyen T Ringerike kommune Christine

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Kort informasjon om Hovinbyen og oppstartet planarbeid

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Kort informasjon om Hovinbyen og oppstartet planarbeid Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Kort informasjon om Hovinbyen og oppstartet planarbeid Bakgrunn, hensikt og mål HENSIKT OG HOVEDFOKUS MED EN STRATEGISK PLAN FOR HOVINBYEN - Oppfølging av forslag til

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER

BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER FAGDAG OM HELHETLIG BOLIGBYGGING I SAMARBEID MED HUSBANKEN 10.03.2016 Eli Nakken Lundquist, Buskerud fylkeskommune HVA ER BY- OG

Detaljer

Prices and Price-expectations in the Market for Owner-occupied Housing, Housing Studies 10(3) , 1995

Prices and Price-expectations in the Market for Owner-occupied Housing, Housing Studies 10(3) , 1995 CV Viggo Nordvik Education: Economist (Cand økon) from Oslo University 1987. Dr.polit (Ph.D) Institute of Economics, Oslo University 2001, with the thesis: Analysis of Rental Housing Markets: Five Essays.

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 11 Boforhold og byggevirksomhet

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 11 Boforhold og byggevirksomhet Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 11 Boforhold og byggevirksomhet 01.12.2014 Kapittel 11 Boforhold og byggevirksomhet Kapitlet tar for seg følgende forhold: Byggevirksomhet Boligmassen Boligpriser

Detaljer

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer helse

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer helse Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer helse -kartleggings- og utviklingsarbeid, jf. folkehelseloven Røst, 15. juni 2016 Agenda Nærmiljø og folkehelse Internasjonale føringer Nasjonale føringer Nærmiljøprosjektet

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011

oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011 oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011 FORSKNINGSGLIMT NR 3/2013 Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) er en forskningsstiftelse som ble etablert i 2001. Bygdeforskning som forskningsmiljø

Detaljer

Fjell en drabantby i Drammen

Fjell en drabantby i Drammen Fjell en drabantby i Drammen 8000 innbyggere i Austad/Fjell bydel 50 % med innvandringsbakgrunn Laveste levekår i Drammen Fjell drabantbyområde har 4000 innbyggere 75 % av foreldrene har innvandringsbakgrunn

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune Kongsberg 22.11

Buskerud Fylkeskommune Kongsberg 22.11 Buskerud Fylkeskommune Kongsberg 22.11 Fra plan til gjennomføring -med vekt på å fortelle om de forskjellige måtene vi har jobbet på for å få realisert prosjekter som er viktige for byen..eller Fra visjon

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Noen problemstillinger Mosseregionen ligger nær Oslo Vil det være attraktivt å bo i regionen, selv

Detaljer