CURRICULUM VITAE 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE 2011"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: Faks: Navn: Marit Ekne Ruud Født: 1957 Akademisk grad: Dr. Art. Stilling: Forsker II Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, engelsk, E-post: Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 2003 Dr. Art: etnologi Universitetet i Oslo Avhandling: Byfornyelse og endringer i urbane bomiljøer. En studie av beboeres erfaringer fra området Grønland/Nedre Tøyen i Oslo Obligatorisk forskerkurs for dr.art-graden med Universitetet i Oslo. vekt på vitenskapsteori, metode- og teori, og avhandlingsarbeid, 1987 Magistergraden i etnologi, spesialfelt på by, Universitetet i Oslo byfornyelse, boligforhold og hushold Cand.mag: Etnologi mellomfag, Kunsthistorie mellomfag, Folkloristikk grunnfag Universitetet i Oslo 1

2 Nøkkelkvalifikasjoner: Kompetanse på følgende temaer: - Byutvikling og endringsprosesser i byområder - Bomiljø og nærmiljø; multietnisk boligområder - Ungdom og bolig - Utviklingshemmede og bolig - Boligkvalitet, brukerpreferanser og boligtrender - Sosiokulturelle stedsanalyser Yrkeserfaring: Forsker II ved NIBR Fagkoordinator for Boligkvaltet og områdeutvikling Forsker ved Boligforskningsavdelingen på Norges Byggforskningsinstitutt (Byggforsk) Universitetsstipendiat på Institutt for kulturstudier, avd. for etnologi, Universitetet i Oslo Engasjement (prosjektforfatter) i NAVF/FOK prosjekt om «Fartøyvernet i Norge» 1990 Konservator (vikariat) på Norsk etnologisk gransking Vit.ass på Norsk lokalhistorisk institutt Engasjement i NAVF-prosjekt «Bydel i forandring». Om byfornyelsens innvirkning på Grønland/Nedre Tøyen Gjenstandsregistreringer på Ringerike museum, Egersund museum, Lesja bydetun og Ryfylkemueet (Suldal) Annen relevant erfaring: - Undervisning på grunnfag og hovedfag med tema by, bolig/hjem og flerkulturelle perspektiver. - Veileder for hovedfagsstudenter på etnologi, UiO. - Sensor på deleksamener (grunnfag) og hovedfagsoppgaver i etnologi og masteroppgaver i samfunnsgeografi UiO, og på NTNU - Redaktør og redaksjonsmedarbeider i fagtidsskriftet Dugnad (nå Tidsskrift for Kulturforskning). Prosjektlederansvar, utvalg: År Prosjekt Oppdragsgiver Bomiljøtjenesten. Bistå med diverse veiledning Husbanken for individer og grupper for utvikling av bomiljø. Sammen med tre prosjektmedarbeidere Eget hjem for første gang. Om ungdom og Norges forskningsråd boligetablering. Forskningsprosjekt Kantineprosjektet på Kloden. Evaluering av tiltak innenfor Handlingsprogrammet Oslo indre Handlingsprogrammet Oslo indre øst øst Utvidet bruk av utbyggingsavtaler. Sammen Nes kommune i med en prosjektmedarbeider Jessheim i vekst ungdom, møteplasser og byutvikling. Sammen med fire prosjektmedarbeidere (to fra Civitas) 2 Akershus Akershus fylkekommune,

3 Sosiokulturelle stedsanalyser. Veiledningshefte. Sammen med tre prosjektmedarbeidere Tiltak i tide. Muligheter og utfordringer for Groruddalen. Forprosjekt sammen med fire prosjektmedarbeidere Møteplasser i multietniske utemiljøer: innspill til Oslo kommunes kommunedelplan for torg og møteplasser. Sammen med en prosjektmedarbeider. Akershus fylkeskommune Oslo kommune Plankontoret for Groruddalen, Husbanken, KRD, BFD og MD Oslo kommune, Planog bygningsetaten Forberedelse til stedsanalyser i Alna bydel Oslo kommune, bydel Alna 2007 Forberedelse til stedsanalyser i Stovner bydel Oslo kommune, bydel Stovner 2008 Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene (samarbeid med Politihøgskolen) Oslo Kommune, Rusmiddeletaten 2009 Sosiokulturell stedsanalyse i Vik Hole kommune Anskaffelse av bolig til utviklingshemmede NFU/ Ekstramidlene 2011 Deltakelse og medvirkning i Søndre Nordstrand Bydel S.Nordstrand 2011 Midtveisevalueringen av Groruddalssatsingen Oslo kommune Publisering fra 2000 Artikler med referee (fra 1986) 2012 Søholt, S., Ruud, M.E og Braathen, E: A question of social sustainability: Urban interventions in critical neighbourhoods in Portugal and Norway. In Urban Research and Practice, Volume 5 Issue Sæter, Oddrun og Ruud: The politics of signs and space. On commodification of culture and socio-spatial changes. I Nordisk kulturpolitisk tidsskrift The Nordic Journal of Cultural Policy , s Nordvik, Viggo og Ruud: From the Kitchen Floor to the Basement Sharing Arrangement in two Centuries. I Housing, Theory and Society. Vol.16, no Scandinavian University Press, s Adaption of Residents to a New Norwegian Environment. Ethnologia Scandinavica. Vol. 25, s Hjemmet som kulturelt uttrykksmiddel. Dugnad , vol. 19, s Trivsel sett i sammenheng med byfornyelse. Dugnad Vol.15, s Bygningsvern i by. Dugnad Vol. 13, s Utleie som inntektskilde. Dugnad Vol.12, s En gate på Grønland. Nord Nytt 1986, nr s. 3

4 Artikler, skriftserier og kapitler i bøker 2007 Ruud, Brattbakk, Røe og Vestby: Sosiokulturelle stedsanalyser. Veiledningshefte. Akershus fylkeskommune og Husbanken. 46 s.grønland: 2005 Byfornyelse og lokale diskurser. I Aspen, Jonny (red): By og byliv i endring. Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. Oslo: Scandinavian Academic Press, s Social Aspects of Sustainable Construction: How to Maintain the Comfort Ideals of Today in Sustainable Housing Policy for the Future. In: Sustainability of the Housing Projects. XXXII IAHS Congress. Trento Italy sept Formidlingshefte fra Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø Husbanken / Byggforsk s. Matlaging på schemat. I Invandrare & Minoriteter, Årgang 29, nr Stockholm, s Å føle seg hjemme. Husbankbladet nr. 2. Oslo. Mat som kulturell markør blant pakistanske innvandrere i Norge. I Kulturella perspektiv nr Umeå. S Bøker Byfornyelse og endringer i urbane bomiljøer. En studie av beboeres erfaringer fra området Grønland /Nedre Tøyen i Oslo fra Avhandling for dr.art graden. Acta humaniora, HF, Universitetet i Oslo. 330s. Sæter, Oddrun og Marit Ekne Ruud: Byen som symbolsk rom. Bypolitikk, stedsdiskurser og gentrifisering i Gamle Oslo. Oslo: UiO/Byggforsk, 262 s. Nygård, Trond og Marit Ekne Ruud: Vilje til vekst. Gjøvik 150 år. Bind 1. Gjøvik kommune. 336s. Nygård, Trond og Marit Ekne Ruud: Veien til velferd. Gjøvik 150 år. Bind 2. Gjøvik kommune. 405s. Forsknings- og oppdragsrapporter 2011 Ruud, M.E, Holm-Hansen, J, Nenseth, V og Tønnesen, A: Midtveisevaluering av Groruddalssatsingen. Samarbeidsrapport NIBR/TØI Ruud, M. E og Vestby, G.M: Utviklingen av Søndre Nordstrand. Deltakelse og medvirkning fra innbyggerne. NIBR-rapport 2011:19. Sørlie, Kjetil, Eli Havnen og Marit Ekne Ruud: Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen. NIBR-rapport :21. Ruud og Vestby, G M: Med hjerte i bygda. Stedutvikling på Vik i Hole kommune. NIBR-rapport : Unges boligpreferanser. NIBR-notat 2009: Støa, E, Ruud, M E og Thomsen, J: Visuelt miljø i boligprosjekter. NTNUnotat Vestby, Guri Mette og Ruud: Attraktive turistdestinasjoner gode oppvekstmiljøer? NIBR-rapport 2008: Barlindhaug og Ruud: Beboernes tilfredshet med nybygde boliger. NIBRrapport 2008: Resultatindikatorer på områdenivå. Internt notat til Bydel Stovner. 4

5 2008 Forberende arbeid til stedsanalyse for Bydel Stovner. Befolkning skole og bomiljø på Haugenstua. Internt notat til Bydel Stovner 2008 Forberende arbeid til stedsanalyse for Bydel Alna. Furuset - Gransdalen. Internt notat til Bydel Alna Egge, Barland, Ruud og Haaland: Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene. Samarbeidsrapport NIBR/Politihøgskolen Braathen, Einar, Ruud og Søholt: The Critical Urban Areas Programme in Portugal. First Assessment. NIBR-rapport 2008: Nordahl, Barlindhaug og Ruud: Markedsbasert utbyggingspolitikk. Møte mellom kommune og utbygger i pressområder. Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF-Byggforsk/NOVA Barlindhaug og Ruud: Et nasjonalt kompetansesenter for bolig på Sundland. Oppdragsnotat til Papirbredden Innovasjon A/S Skogheim, R, Skålnes, S og Ruud: Evaluering av Norsk kulturminnefond. NIBR-rapport 2007: Brattbakk m.fl.: Tiltak i tide muligheter og utfordringer for Groruddalen. NIBR-notat 2006:126. Oslo Ruud, Brattbakk m.fl: Utvikling av drabantbyer. Annotert bibliografi. NIBR-rapport 2006: Ruud og Søholt, S: Møteplasser i multietniske utemiljøer: innspill til Oslo kommunes kommunedelplan for torg og møteplasser. Byggforsknotat 83. Byggforsk: Oslo Ruud, Brattbakk m.fl.: Jessheim i vekst ungdom, møteplasser og byutvikling. Prosjektrapport 387. Byggforsk /Civitas. 115 s Oikos Nomos: Beboeres preferanser på boligkomfort. Oppdragsrapport. Selvaagbygg /NFR. 85 s Ruud og Berit Nordahl: Utvidet bruk av utbyggingsavtaler. Fortellingen om utbyggingen på Neskollen. Prosjektrapport 372. Oslo: Bygforsk. 118 s Søholt, Ruud og Holm: Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter. Prosjektrapport 354. Oslo: Byggforsk. 143 s Kantineprosjektet på Kloden. Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov. Prosjektrapport 324. Oslo: Byggforsk. 97 s Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder. Prosjektrapport 299. Oslo: Byggforsk. 74 s Eget hjem for første gang. Å flytte hjemmefra blant ungdom i Oslo. Prosjektrapport 311. Oslo: Byggforsk. 115 s Karine Denizou og Marit Ekne Ruud: Bo i høyhus? Studie av to boligområder i sentrum av Oslo. Prosjektrapport 300. Oslo: Byggforsk 75s Ungbo mellom omsorg og forebygging. Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim. Prosjektrapport 275. Oslo: Byggforsk. 128 s. Paper på konferanser A question of social sustainability: Urban interventions in critical urban neighbourhoods in Portugal and Norway. Paper EBHR Toulouse 5-9 juli. A question of social sustainability: Urban interventions in critical urban neighbourhoods in Portugal and Norway. Paper på Nordisk by- og boligforskningsseminar (NSBB), Gävle sept Intervention programmes in Critical Urban Areas. City Futures 09. EURA, Madrid, 4-6. Juni Critical Urban Areas Initiative- Portugal. International Meeting Lisboa may. 5

6 2009 Intervention Programmes in Critical Urban Areas a question of participation. City Futures 2009, Madrid, june Development of a satellite town challenges in a multicultural neighbourhood. Paper ENHR Rotterdam June 2006 Groruddalen - drabantbyområder i endring. Paper på seminar om bostad. och urbanforskning, NSSB, Gävle sept. (sm med Ingar Brattbakk) 2005 Stedstilhørighet og identitet i dagens flerkulturelle samfunn. Paper på Nordisk by- og boligforskningsseminar (NSBB), Gilleleje okt From dwelling and place to landscape of power? Paper på Nordisk by- og boligforskningsseminar (NSBB). Helsinki nov. (sm med Oddrun Sæter) 2000 Youth and Housing. Preferences, Options and Limitations. Paper ENHR konferanse Gävle juni Eget hjem for første gang. Paper på Nordisk etnolog- og folkloristkongress. Hankø fjordhotell 3-6. mai Foredrag og presentasjoner Områdesatsing i Oslo bedring av levekår. Presentasjon av KRD-SIP. NIBR/Forskningsparken. 9. februar 2011 Groruddalen post war areas in change. NSBB-konfreanse. NIBR september. Områdesatsingen i Groruddalen i et komparativt perspektiv. SIFO 10. november Sosiokulturelle stedsanalyser. Jessheim i vekst. Byplanforeningen Oslo, 10. mars 2008 Kriminalitetsforebygging blant barn og unge. Seminar , Rusmiddeletaten, Oslo 2008 Levende byliv i Bjørvika. 26.september Forskningsdagene / Norsk Form. Oslo S På taket, i gården, i parken. Kjenn din by-vandring på Grønland i Oslo 7. september (m. Bård Isdahl) 2007 Urban change in critical neighbourhoods. IHRU, Lisboa 28. mars 2007 Stedsidentitet. For Romerike historielag, 14. mars Sosiokulturelle stedsanalyser. Groruddalskontoret, 1. mars 2007 Beboerundersøkelsen Oikos Nomos. Sintef Byggforsk 15. februar 2006 Ungbo i 1990-årene: Mellom omsorg og forebygging. Ungbos fagdag 10.november, Oslo Bedre bomiljø Utfordringer for Groruddalen. For USBLs representantskapsmøte, Holmen Fjordhotell. 4. febr Boligtrender og boligpreferanser. Berger Sag, Haugesund. 8. mars 2006 Tiltak i tide funn fra forprosjekt. For bydelene i Groruddalen. I Stovner bydelsadministrasjon. 29. mars 2006 Sosiokulturelle stedsanalyser. Seminar, Akershus Fylkeskommune. 16. mai 2006 Tiltak i tide oppsummering av forprosjektet. Faglig forum på NIBR (sm med Ingar Brattbakk). 13. sept Bærekraft i forhold til bolig og boligområder. Husbanken. 18. febr Utfordringer knyttet til stedsutvikling. Byrådsavdelingen, Oslo kommune. 1. mars 2005 Fortellingen om Neskollen. Kommunalteknikk, Oslo 10 mai 6

7 2005 Utvidet bruk av utbyggingsavtaler. For NITO, 26. mai 2005 Boligtrender og boligpreferanser hva tilbys i dag og for hvem? Eidsvoll Tomteselskap. 13 des Byfornyelse og endringer i urbane bomiljøer. EBY, Oslo kommune. 21. jan Sosiokulturell studie av Jessheim. Ullensaker kommune. 21. april 2004 Endringer og preferanser på bolig hva er mulig, hva ligger i kulturen. Polyteknisk forening. 18. nov Om forholdet mellom sted og identitet i samtidens flerkulturelle samfunn. Prøveforelesning til dr. graden, UiO. 30. august Husordensregler et kulturhistorisk blikk på normer og regler i boligmiljøer. Prøveforelesning til dr. graden, UiO. 30. august Evaluering av Kantineprosjektet på Kloden. For styringsgruppa i Handlingsprogrammet for Oslo indre øst. 5. juni Ungdom og boligetablering. Husbankdagen i Stavanger, 9. febr Deltakelse i multikulturelle boligområder. Flerkulturprogrammet, i KRD 7. mars 2000 Ungbo mellom omsorg og forebygging. For Kommunal- og regionaldepartementet, boligavdelingen. 7

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Utvikling av drabantbyer

Utvikling av drabantbyer NIBR-rapport 2006:13 Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Lene Schmidt, Jon Guttu og Ivar Brevik Utvikling av drabantbyer Annotert bibliografi Utvikling av drabantbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2014

CURRICULUM VITAE Mars 2014 CURRICULUM VITAE Mars 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Nora Gotaas Født: 1961 Akademisk grad: Cand.polit, sosialantropolog

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Siri Ytrehus (red.) Perspektiver på boligforskning

Siri Ytrehus (red.) Perspektiver på boligforskning Siri Ytrehus (red.) Perspektiver på boligforskning 251 Prosjektrapport 1999 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Siri Ytrehus (red.) Perspektiver på boligforskning Prosjektrapport 251 1999 Prosjektrapport

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Byplangrep og bostedssegregasjon

Byplangrep og bostedssegregasjon NIBR- rapport 2012:11 Torunn Kvinge Rolf Barlindhaug Camilla Lied Marit Ekne Ruud Byplangrep og bostedssegregasjon Byplangrep og bostedssegregasjon Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR/ Fafo rapport 2012

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Utdannelse 1996-2002

CURRICULUM VITAE. Utdannelse 1996-2002 CURRICULUM VITAE Dr. Art Kirsti Mathiesen Hjemdahl (15.04.67) er seniorforsker ved Agderforskning AS og leder av avdelingen for Kultur og næring. I tillegg har Hjemdahl en bistilling som førsteamanuensis

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

TILTAK I TIDE NOTAT 2006:126. Muligheter og utfordringer for Groruddalen

TILTAK I TIDE NOTAT 2006:126. Muligheter og utfordringer for Groruddalen Ingar Brattbakk, Ivar Brevik, Jon Guttu, Per-Øystein Lund, Marit Ekne Ruud og Lene Schmidt TILTAK I TIDE Muligheter og utfordringer for Groruddalen Utarbeidet i samarbeid mellom forskere på Byggforsk og

Detaljer

Hindringer for deltakelse i multietniske

Hindringer for deltakelse i multietniske Marit Ekne Ruud Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 299 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Hindringer

Detaljer

Hvordan forbygge og utjevne sosiale ulikheter med utgangspunkt i et steds- og planperspektiv?

Hvordan forbygge og utjevne sosiale ulikheter med utgangspunkt i et steds- og planperspektiv? Hvordan forbygge og utjevne sosiale ulikheter med utgangspunkt i et steds- og planperspektiv? Folkehelsekonferansen i Buskerud, Storefjell, 4.mars 2013 Ingar Brattbakk, forsker Institutt for sosiologi

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo [Bilde og layout : ENDRES) Forslag til samarbeid om m mellom Oslo kommune og Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo Sluttrapport Sluttrapport fra prosjektarbeidet Side 1 av 39 Forord

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor Forord Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Forskningskatalogen viser ikke aktiviteter innen undervisning og ikke studentenes meritter.

Detaljer

Publikasjonsliste 2008

Publikasjonsliste 2008 1 Publikasjonsliste 2008 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland*

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland* Prosjektbeskrivelse for forskerprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd, program for Miljø 2015 (LAND) 2012-2014 Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland*

Detaljer

Årsrapport 2006. - vi holder kulturarven levende

Årsrapport 2006. - vi holder kulturarven levende Årsrapport 2006 - vi holder kulturarven levende 2 NIKU årsrapport 2006 Postadresse: Boks 736 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 35 50 00 Faks: 23 35 50 01 E-post: niku@niku.no Internett: www.niku.no Layout og

Detaljer

SINTEF Byggforsk. KIrSTEN ArgE, SolVår Wågø og WIBEKE KNudSEN. Valuta for pengene. En studie av 15 boligprosjekter. Prosjektrapport 18 2008

SINTEF Byggforsk. KIrSTEN ArgE, SolVår Wågø og WIBEKE KNudSEN. Valuta for pengene. En studie av 15 boligprosjekter. Prosjektrapport 18 2008 SINTEF Byggforsk KIrSTEN ArgE, SolVår Wågø og WIBEKE KNudSEN Valuta for pengene En studie av 15 boligprosjekter Prosjektrapport 18 2008 SINTEF Byggforsk Kirsten Arge, Solvår Wågø og Wibeke Knudsen Valuta

Detaljer