Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Merk tida! Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. side 1

2 SAKLISTE Saksnr Innhald PS 2014/11 Behov for utvida avlastingstilbod/butrening for ressurskrevjande brukarar under 18 år PS 2014/12 nytt saksframlegg Bustad for vanskelegstilt PS 2014/13 Forslag til effektiviseringstiltak i åleie og omsorg 2014 PS 2014/14 Retningsliner for bruk av midlar til omsorgstenesta, avsett i budsjettet til frivillig arbeid 2014 side 1

3 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/ Monika Høyer Haugland Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/11 Komite for helse, omsorg, miljø Behov for utvida avlastingstilbod/bu-trening for ressurskrevjande brukarar under 18 år Innstilling frå rådmannen: 1. Det vert snarast råd oppretta eit strakstiltak for avlastingstilbod/bu-trening for ressurskrevjande brukarar under 18 år. 2. Finansiering av tiltaket, vert å vurdere ved budsjettrevisjon. 3. Saksutgreiing: har ansvar for bu- og avlastingstilbod til unge brukarar under 18 år. I saka, vil det blitt gjort greie for behov for strakstiltak i inneverande budsjettperiode, samt at dette blir knytt opp i mot sannsynleg behov næraste 1-2 år. Lovgrunnlag: Avlastning for ressurskrevjande barn og unge er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven). Kommunen har jfr 3-1 eit overordna ansvar for å sørge for at personar som oppheld seg i kommunen, får tilbod om naudsynt helse- og omsorgstenester. For å oppfylle dette ansvaret, skal kommunen jfr. 3-2, blant anna tilby avlastningstiltak. 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgtjenester. Kommunenes ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunenes ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. ( ) 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester For å oppfylle ansvaret etter 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: ( ) 6.Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: a. helsetjenester i hjemmet, b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, c. plass i institusjon, herunder sykehjem og d. avlastningstiltak ( ) Situasjonen i Kvinnherad: Tiltak for barn og unge med funksjonsvanskar og deira familiar, blir i dag organisert under TTBU, side 1

4 knytt til ei eiga avdeling. Ein del av denne avdelinga, er Avlastningsbustaden for barn og unge. Grunnlaget for at ein starta arbeidet med denne bustaden var, at ein vurderte det ikkje som fagleg forsvarleg å gi avlastningstilbod til barn og vaksne på same stad. Denne stod ferdig i 2004, og dekka dåverande behov for avlastning for denne brukargruppa. I tillegg til avlastingsbustaden, omfattar denne avdelinga private avlastingstiltak, kjøp av tenester til funksjonshemma barn, støttekontaktar, og omsorgsløn. Vedtak om avlasting blir fatta fleire gonger kvart år. Ein prøver å justere vedtaka slik at dei høver med budsjettet, men strevar ofte med å avgrense vedtaka. Avlastningsbustaden for barn og unge fungerer godt for den brukargruppa som får tilbod der pr. i dag. Ut frå brukarane sine behov, har det over tid tvunge seg fram ei endring av tilbodet. Det vil seie at nokre brukarar i dag har eit svært omfattande avlastningstilbod, tilsvarande % av omsorgsbehovet. Aktuell situasjon i dag, er at brukargruppa som søker om avlastningstilbod frå Tiltak og tenester for barn og unge har endra seg. Vi har i dag ei aukande brukargruppe med meir komplekse og ressurskrevjande utfordringar. Dette er tunge brukarar med ei åtferd, som gjer at det ikkje er mogeleg å gi tilbod i den eksisterande avlastningsbustaden saman med den brukargruppa som er der i dag. Det er i tillegg svært vanskeleg å finne privat avlastning til desse brukarane, når dei kjem opp i aldersgruppa år. Størrelsen og fysisk utforming av avlastningsbustaden gjer at brukarane som får eit tilbod der, må passe saman ut frå behov og fungering. Dersom den nye brukargruppa skal få tilbod i denne bustaden, vil det bety eit redusert tilbod til dei brukarane vi har pr i dag, og at enkelte ikkje kan få eit tilbod her i det heile. Bakgrunn for behov: Det er ei krevjande omsorgsoppgåve å ivareta barn/unge i denne brukargruppa. Vi vurderer, at dersom kommunen møter slike familiar sitt behov til rett tid, vil det gjere omsorgspersonane i stand til å ivareta hovudomsorga for borna sine lengre. Målet er at desse borna skal få bu heime til dei er vaksne, slik det er vanleg for andre ungdommar. Situasjonen i dag, er at belastninga på nokre familiar på eit tidspunkt blir for stor. Nokre opplever at dei må ta den tunge avgjerda det er å seie frå seg omsorga for borna sine. Dette for å ivareta familien eller eiga helse. Kommunen må i desse tilfella overta omsorga i ein krisesituasjon. Dette er ei traumatisk oppleving for både ungdom og familien rundt dei. I tillegg til belastninga det inneber for familien, fører det til store kostnader for kommunen, som brått blir sittande med hovudomsorga for ein ungdom. Det er ikkje mogeleg å gi eit godt og forsvarleg tilbod for å dekke brukarane sine behov over natta slik realiteten er i desse sakene. Ei utviding av dagens tilbod er naudsynt. Dette kan gjerast ved å legge til rette for eit tilbod om avlastning/ bu-trening for ressurskrevjande brukarar under 18 år. Vi har gått gjennom brukargruppa vår, i høve problemstillingar og geografisk plassering. Uansett kvar ein vurderer å plassere dette tilbodet, vil det være føremålstenleg å knytte det til eit eksisterande fagmiljø. Dette kan gjerast ved å knytte det til eksisterande avlastningsbustad, ved å bygge denne ut. Ein vil då kunne dra nytte av fagmiljøet både rundt avlastingsbustaden for barn og unge, og omsorgsbustadene knytt til Villatunet. Eit alternativ, er å knytte det til andre tilbod kommunen driftar, for eksempel Omstun i Rosendal. Kva som vil være det beste tilbodet, må greiast nærare ut både i høve ressursbehov, kostnader og fagleg forsvarleg tilbod. Ein avlastningsbustad som skal dekke behova til denne brukargruppa, bør være tilrettelagt med avgrensa bu-einingar, med mogelegheit for fellesareal. På denne måten kan ein utnytte personalressursane best mogeleg, samstundes som ein kan gi brukarane individuelt tilpassa tilbod. side 2

5 Behov for bu- og avlastningstiltak som strakstiltak inneverande budsjettperiode: Det er pr. i dag behov for strakstiltak for 3-4 ungdommar. Kommunen har vore nøydd til å overta omsorg for ein ungdom i ein krisesituasjon. Denne ungdommen treng eit bu-tilbod. I tillegg treng 2-3 ungdommar eit omfattande avlastningstilbod, for å sikre at foreldra klarer å ivareta omsorgsoppgåva vidare, helst fram til 18 år. Det vil vere føremålstenleg å knytte bu- og avlastningstilboda saman. Det vil i tillegg være ressurssparande, dersom vi klarer å knytte tilboda til eit eksisterande fagmiljø. Dei to alternative kostnadsoverslag under, er av den grunn basert på leige av ei leilegheit med 3 soverom. Ein tenker då eit soverom som bli nytta til bu-tilbod, eit soverom til rullerande avlastningstilbod og eit soverom til kvilande nattevakt. Aldersgrensa for å krevje statleg refusjon i høve ressurskrevjande brukarar er 16 år. Alle dei tre mest aktuelle brukarane er, eller fyller, 16 år innan dette året, og vi vil søke om statleg refusjon i samband med bu-tilbodet. Når det gjeld avlastningstilbodet, er rett på refusjon avhengig av omfanget av tilbod til den enkelte brukar. Innslagspunktet for å søke refusjon, er jfr. rundskriv av frå helsedirektoratet, er innslagspunktet for refusjon kr Alternativ 1: Bu- og avlastingstilbod knytt til eksisterande fagmiljø: Husleige/straum: kr 9.000,- pr mnd. X 12 = kr ,00 Etablering: kr ,00 Matvarer/husholdning: kr ,00 4,8 stilling; 2 miljøterapeutstillingar inkl. sos.utg.: ,60 x 2 stillingar = kr ,20 2,8 fagarbeidarstillingar inkl. sos.utg. : ,40 x 2,8 stillingar = kr ,12 Sum Kr ,32 Alternativ 2: Bu- og avlastingstilbod utan tilknyting til eksisterande fagmiljø: Husleige/straum: kr 9.000,- pr mnd. X 12= kr ,00 Etablering: kr ,00 Matvarer/husholdning: kr ,00 7,5 stilling; 3 miljøterapeutstillingar inkl. sos.utg.: ,60 x 3 stillingar = kr ,80 4,5 fagarbeidarstillingar inkl. sos.utg. : ,40 x 4,5 stillingar = kr ,80 Sum: Kr ,60 side 3

6 Skildring av konkrete behov for utvida avlastning og bu-trening i innan 1-2 år: TTBU har hatt ein gjennomgang av brukarar, i høve sannsynlege behov i næraste framtid. Vi ser at 10 ressurskrevjande brukarar, har/vil få behov for tiltak i form av omfattande avlasting og butrening innan dei næraste 1-2 åra. Født år Diagnose Geografisk plassering 1998 Autisme Ytre luten 1997 Autisme Indre luten 1998 Autisme og åtferd Indre luten 1999 Autisme Indre luten 2001 Psykisk utviklingshemming Ytre luten 1999 Psykisk utviklingshemming Ytre luten 2000 Autisme og Psykisk Ytre luten utviklingshemming 1997 Psykisk utviklingshemming Ytre luten 1998 Psykiatri/barnevern Ytre luten 1997 Psykiatri/barnevern Indre luten Fleire familiar med funksjonshemma ungdom i kommunen har dei siste åra sett seg nøydde til å gje opp omsorga for borna sine grunna stor slitasje gjennom mange år. har i desse situasjonane måtta etablere omfattande bu- og hjelpetiltak på kort varsel. Erfaringane frå desse situasjonane, er at det er svært vanskeleg å rekruttere personale til desse oppgåvene, og enno vanskelegare å få tak i personale som har erfaring og kompetanse frå fagområdet. Det er i tillegg svært kostnadskrevjande og fagleg svært utilfredsstillande å måtte etablere slike bu-tilbod utan høve til å planlegge på førehand. I eit brukarperspektiv, er det å måtte etablere bu- og hjelpetiltak på kort varsel svært uheldig. Det vert opplevd traumatisk for både ungdom og familie at ungdommen må flytte ut på kort varsel, fordi foreldre ikkje orkar meir. I nokre tilfelle, har familiane komme opp i akutte situasjonar, der ungdommen vert forsøkt innlagt i barne- og ungdomspsykiatri, men avvist der. Dette fører til ei uavklara situasjon, som gir ei ekstra belastning for familien. Når det gjeld økonomiske konsekvensar av eit framtidige avlastingstilbod, vil det bli knytt opp mot sak om bustadbehov før Dette vil komme som eiga sak seinare. Økonomisk konsekvens: Alternativ 1: Driftskostnader: kr ,32 Alternativ 2: Driftskostnader: kr ,60 Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 4

7 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/ Gunn Tove Petterteig Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for helse, omsorg, miljø Formannskapet Kommunestyret Bustad for vanskelegstilt Innstilling frå rådmannen: kjøper 1-2 småhusvære/ leilighetar i eksisterande bustadfelt frå aksen mellom Husnes og Rosendal. Samanlagt 20 bueinigar over 5 år. Eventuelle sal av leilighetane til leigebuar, blir gjort dersom leigetakaren ynskjer det og har økonomi til å finansiera eit kjøp. Salsummen nyttast til vidare oppkjøp av nye bueiningar. Den bustadsosiale handlingsplanen ligg til grunn for vidare bustadsosial utvikling. Saksutgreiing: Den vedtok formannskapet at det skulle utarbeidast eit forprosjekt for byggetrin 1. (20 bustadar) på Husnes og 4 nye lavterskelbustadar tilknytt eksisterande. Forprosjektet/ mulighetsstudie med 20 bueiningane vart lagt fram for formannskapet Det vart drøfta og det kom fram ulike syn på å samla vanskelegstilte i eit buområde. Saka blei så sendt tilbake til rådmannen. Rådmannen har tolka vedtaket slik at fagmiljøet bør få koma fram med sitt syn slik at ei beslutning kunne gjerast på eit breiare grunnlag. Vedtak frå Formannskapet den Saka blir sendt tilbake til rådmannen. Før saka blir fremja på nytt skal fylgjande vidare utgreiast: Kva brukargrupper er det hensiktsmessig å busetja i same bustadkompleks? Kva alternative løysingar kan nyttast? Betre utnytting av arealet / fleire etasjar. Kan brukargruppene definerast tydelegare. Fagmiljøa ser positivt på at kommunen vil skaffa fleire kommunale husvære og meinar ut frå erfaring at beste løysinga er ei integrert busetjing i eksisterande bustadfelt i aksen Rosendal Husnes. Det er denne strekninga det er best kommunikasjon mellom Rosendal og Husnes. side 1

8 har etter ynskje frå eigar i Lonabrotet mål om å avslutte leigeforhaldet av 11 bueinigar innan utgangen av (Kontrakten med Lonabrotet går ut ) Dette skapar eit ekstra press på kommunale bustadar for vanskelegstilte. Frå i dag og fram mot dei neste 5 åra vil kommunen ha behov for om lag bueiningar for ei differensiert gruppe vanskelegstilte. Det er behov for nokre familiebustadar, men flest bustadar for einslege. Rus- og psykiske helsetenester har meldt at dei vil ha bruk for om lag 2-3 nye bustadar per år framover. Flyktninge tenesta har meldt frå om at dei vil ha bruk for fleire kommunale bustadar for flyktningar. Det er tidlegare gjort vedtak ( ) om å ta imot 30 flyktningar frå Familiesameining skulle koma i tilegg, men dette talet må stå i forhold til tal bustadar kommunen har til disposisjon. I møte med fagmiljøa viser dei til at integrering i vanlege bustadfelt gjev mindre ressursbruk frå kommunale tenester. Folk blir meir sjølvhjulpne og tek større initiativ til positiv integrering. Dei meinar og at bustadkompleks med vanskeligstilte fører til at folk blir stigmatiserte. Dette er peika på i den Bustad sosiale handlingsplanen (vedtatt ) s.25: at einsarta grupper ofte skapar uheldige opphopingar som igjen kan føra til nye problemstillingar, at det er trong for spredd husvære frå Husnes til Rosendal gjev betre og mindre ressurskrevjande integrering. I vedlegget, utklipp frå rapporten: Saman eller hver for seg? Den tredje og fjerde sida, understrekar viktigheten med spredt busetnad. Definisjon Vanskelegstilt «Å være vanskeligstilt på boligmarkedet er ikke en isolert egenskap ved et hushold. Det er heller et slags misforhold knyttet til interaksjonen mellom husholdets ressurser og det markedet hvor de befinner seg.» Viggo Nordvik Strategier i produksjon av boligsosiale tjenester, NOVA Rapport 23/06, side 16 Formannskapet ønska svar på 4 spørsmål. 1. Kva brukargrupper er det hensiktsmessig å busetja i same bustadkompleks? Svar: Både rus- og psykiske helsetenester og flyktningetenesta ønskjer ei integrert busetting i vanlege bustadområder. Dette ut frå lokale erfaringar og statlege retningslinjer. Vanskeligstilte kan delast inn i tre kategoriar. Personar eller hushald som ikkje sjølv greier å skaffa og / eller oppretthalde ein tilfredstillande busituasjon på eiga hand: Er utan eigen bustad Står i fare for å mista bustaden sin Bur i ueigna bustad eller bumiljø. Husbanken skriv på sine nettsider at planmessig og strategisk arbeid for å integrera det bustadsosiale området inn i det andre kommunale planarbeidet bør vera ein god arbeidsmetode. I alle utreiingane om bustadsosialt arbeid er det peika på at busituasjonen må vera trygg. Spesielt dersom det er barn med i bilete. I eit slik bustadkompleks der mange er samla på ein plass er det eit pusslespel for å finna rette personar som går saman med med dei rette andre personane. Rus- og psykiske helsetenester som hadde hand om tildeling av bustadar tidlegare, brukte lang tid på å få til gode løysingar. Dersom bustadane låg meir spredt ville dette vera klart enklare og mindre ressurskrevjande. side 2 2. Kva alternative løysingar kan nyttast? Svar: kan systematisk kjøpe to og to bustadar spredt i dei ulike byggefelta frå Husnes til Rosendal. Det bør byggjast til saman 12 småhusvære på rundt 40 kvadratmeter og det bør kjøpast 4-6 ulike familiebustadar i ulike byggefelt. Det mest ideelle var om kommunen kjøpte

9 bustaden slik at den vanskeligstilte på sikt kunne få kjøpe bustaden etter endt vedtak om bustad (vanlegvis 3 år). Då ville vi fått ei flott integrering med leigebuar som ønska å bu i miljøet, og gode naboar som ønska vedkommande velkommen. På denne måten ville vi hatt sirkulasjon i bustadane på ein god måte. Dersom husværa vart bygd av private vil det vera vanskelegare for leigebuaren å overta bustaden. Det er viktig at det er bevisst bruk av materialval og fysisk utforming av bustadane. 3. Betre utnytting av arealet / fleire etasjar. Svar: Nei, det ville ikkje vore eit betre alternativ å laga fleire etasjar som kommunen skulle leigt. Vi ville ha bruk for plasser for einslege i omsorgsbustadar, men utforminga her er vesentleg annleis enn det som låg føre i skisseprosjektet som var lagt fram Husbanken peikar og på at t.d. eldre ikkje skal bu saman med folk som kan gje utrygt bumiljø. Feltet (B2) langs Bogsnesvegen ved sida av brannstasjonen, er eit attraktivt område for kommunen. Dersom området hadde vore annleis fysisk utforma ville kommunen hatt bruk for omsorgsbustadar for lette demente og einslege eldre som treng fellesskap med andre. Dette kunne vi kome attende til i eit anna skisseprosjekt. Som var tenkt til friskare eldre. 4. Kan brukargruppene definerast tydelegare. Svar: I prinsippet kan det vera eg og du. Det er uheldig å kategorisera folk inn i eit spor for alle er individ med eit behov som i periodar er vanskeleg. Jamfør definisjonen. I fylje linkane under er det likevel nokre forhold som peikar seg ut erfaringsmessigt: Det kan vera rusavhengige, flyktningar, personar som kjem ut frå fengsel, pasientar som har hatt opphald i institusjon, nedsatt funksjonsevne og personar med svak økonomi. I tilegg kan det vera enkeltsituasjonar som krev strakstiltak, t.d. vald i familien. Det kan vera einslege forsørgarar med behov av å betra busituasjonen. Personar som bur hos foreldre/ føresette og situasjonen er uønska og blir opplevd som eit problem for minst ein av partane. Det kan vera personar som bur midlertidig hos venner, kjendte eller slektningar. Her er nokre sentrale linkar som kan vera eit godt utgangspunkt for å ta avgjer om bustadar for vanskeligstilte: Bustad for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) NOU 2011:15 Rom For alle en sosial boligpolitikk for framtiden er ei politisk utreiing som har gitt tilråing om tiltak for å betra situasjonen til vanskeligstilte. Denne utreiinga på 196 sider gjev svar på mange spørsmål knytt til bustadar for vanskelegstilte. Økonomisk konsekvens: Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 3

10 1: Notat frå tidlegare TRV til sak om bustadpolitikk i formannskapet Utdrag frå IRIS rapport Uttale frå rådet for dei funksjonshemma 4. Uttale frå flyktninge tenesta 5. Uttale frå Rus- og Psykiske helsetenester side 4

11

12

13

14

15

16

17

18 Rådet for funksjonshemma Rosendal/Halsnøy Politisk sekretariat v/solveig Hus Hansen UTTALE FRÅ RÅDET i SAK FS 2014/34 Rådet for funksjonshemma hadde møte på Rådhuset torsdag og vil gi følgjande uttale til Sak 2014/34 Kommunale bustader Husnes: Kommunalsjef Gunn Tove Petterteig orienterte rådet om kommunen sine tankar om bruk av planområdet. Det kan synast som kommunen og rådet har ein del samanfallande tankar om bruk av området. Rådet ønskjer likevel å presisera at det er viktig å ta omsyn til ulike brukargrupper. Det er viktig å ha fokus på å unngå negative samansetningar. Ein må unngå å byggja gettoar og ikkje ha fleire enn fem bueiningar samla under same tak. Dette er også i tråd me Husbanken sine tilskotsordningar. Det er såleis ikkje opp til privat utbyggjar å bestemme kva brukargruppe ein ynskjer å plassere i dette området. For Rådet for funksjonshemma Nils Magne Kloster (leiar)

19 Rosendalsvegen ROSENDAL Tel: Fax: Org. nr: Bankgiro: www. kvinnherad.kommune.no facebook.com/kvinnherad Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. - Dykkar ref. Dato Uttale frå Flyktningtenesta vedrørande bygging av nye bustader for vanskelegstilte Flyktningtenesta v/underteikna viser til innkalling til møte 3.april 2014 der Flyktningtenesta blir bedt om å utgreia fylgjande: 1. Kva brukargruppe er det hensiktsmessig å busetja i same bustadkompleks? 2. Kva alternative løysingar kan nyttast? 3. Betre utnytting av arealet/fleire etasjar? 4. Kan brukargruppene definerast tydelegare? Svar fra Flyktningtenesta: Flyktningtenesta er glad for at ønskjer å bygge nye kommunale bustader, men ikkje etter den modellen som er tenkt på Husnes nå, med mange husvære samla på ein stad. 1. Flyktningtenesta tilrår ikkje at ein byggjer eit bustadkompleks for vanskelegstilte med mange leiligheiter/bustader tett på kvarandre. Underteikna meiner det vil vera med på å stigmatisere, diskriminere og diskvalifisere brukarane i forhold til resten av lokalsamfunnet. Flyktningane som kjem til Noreg, nokre meir eller mindre alvorleg traumatiserte, treng ein trygg og stabil bustad og bustadmiljø. Dei snakkar og forstår ikkje norsk, og kan dermed ikkje kommunisera med naboar og andre noko særleg. Dei har ikkje vore vane med bruk og misbruk av rusmidlar slik ein gjer i Vesten, og ei heller vore vane med at folk som er psykisk sjuke bur blant dei. Slik uro, både på dag og nattestider, som har oppstått i dei bustadkompleksa har busett ulike grupper vanskelegstilte, har gjort til at nokre flyktningar har blitt retraumatiserte og barnefamiliar er redd for ungane sine. Dei kan rett og slett ikkje noko om den kulturelle konteksten i Noreg, og det er ein av dei tinga dei må få hjelp og veiledning til når dei skal integrerast i lokalsamfunnet. I Lonabrotet og Huldrehaugen prøvde kommunen å busetje folk med ulik bakgrunn, noko som fungerte svært dårleg. Etter å ha prøvd dette nokre år, fann me ut at me måtte skilja desse brukargruppene. Etter møysommelig jobbing og flytting på folk, fann -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

20 Side 2 ein å stort sett berre busette flyktningar i desse bustadkompleksa og det har fungert godt. Erfaringane på lokalt, regionalt og nasjonalt plan viser at ein bør ha einskildbustadar integrert i allereie etablerte bustadområde. Desse bustadane må liggje sentralt i forhold til kollektivtransport slik at ein kjem seg lett fram til dei tenestene ein treng i dagleglivet. Bustadkomplekset vil ikkje vera ei reell speiling av samfunnet, men heller tvert om. har allereie gjort seg fleire erfaringar der ein har sett at slike bustadkompleks ikkje fungerer, og der ein må inn med ekstra personalressursar for å roe gemyttane og ikkje minst at ein må bruke unødig tid på å flytte på folk. Konsentrasjonen og den lokale historia til bustadkompleksa kan ha negative assosiasjonar ved seg. Bustadområder, som i utgangspunktet er stigmatiserte, er med på å produsera og reprodusera førestillingar og inntrykk om at dei som bur der er hjelpetrengande og lavstatus. Busituasjonen handlar ikkje berre og faktiske, men og om opplevde levekår. Befolkninga elles i bygdene omtaler desse bustadkompleksa på ein negativ og nedlatande måte som ikkje er oppbyggande og ei heller fører til integrering av dei vanskelegstilte (her; flyktningane). Ofte er kommunale bustadkompleks prega av dårleg fysisk standard. Eit negativt bumiljø, både på grunn av opphoping av vanskelegstilte og dårleg fysisk standard, vil kunne virke inn på integreringa, og ha nærmiljøulemper. Nærmiljøulemper kan være at ein blir plaga av bråk frå naboar heile døgeret, ikkje ha kontakt med naboane anna enn å si hei, at nærmiljøet oppleves som utrygt og at det førekjem kriminalitet der. Det er og viktig å vurdere om kommunen fører ein bustadpolitikk som fører til hoping av dårlege levekår og at flyktningar bur dårlegare enn befolkninga elles. Underteikna meiner at rammevilkåra for flyktningars levekår og velferd, og kva som skapar ein god og varig busetjing for flyktningar og kommunen, er gitt gjennom den til ei kvar tid gjeldande busetjingsmodellen i. 2. Alternative løysingar: Behalde allereie kommunalt eigde bustadar, vedlikehalde desse og eventuelt kjøpe opp bustadar som skal seljast i bustadfelt. Ein kan og sjå for seg at kommunen kjøper/byggjer bustadar som ein har ei stund, og når kostnadene med vedlikehald byrjar å bli for kostnadskrevjande sel ein dei til dei som bur der eller andre som kan være interessert i å kjøpe bustad. For så å bruke dei midlane til å kjøpe nytt igjen. byggjer/kjøper bustader i aksen mellom Husnes og Rosendal. Mellom desse tettstadane er det god kollektivtransport med fleire avganger begge vegar. Det vil da vera lett for brukarane å komme seg til helsesenter, tannlege, butikk, flyktningtenesta, vaksenopplæringa m.m. Kurs i korleis ein skaffar seg eigen bustad. Legge til rette for at flyktningar kan kjøpe bustad ved hjelp av etableringslån, startlån og bustønad gjennom Husbanken. Om kommunen finn kreative løysingar som ikkje er innanfor rammene til Husbanken, så kan det hende at Husbanken finn løysingane/prosjekta så spennande at dei vel å gå inn med stønad sjølv om det er utanfor rammene deira. -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

21 Side 3 3. Betre utnytting av arealet/fleire etasjar: Flyktningtenesta ser ikkje for seg eit slikt bustadkompleks som er skissert, ei heller med fleire etasjar. 4., ved tidligare TRV, har definert og praktisert kven som kvalifiserte for kommunale bustader. Ein tildelte etter strenge kriterier. Tenkjer kommunen at ein vil utvide kriteriene for kven som kvalifisere for kommunale bustader? Flyktningtenesta har uttalt seg fleire gonger både skriftleg og munnleg, og underteikna viser til Bustadsosial handlingsplan s , Kartlegging knytt til TRV. Se elles og; Uttale til Rom for alle - Ein sosial bustadpolitikk for framtida, av Om det er ønskjeleg kan Flyktningtenesta leggje ved uttaler og rapportar som beskriv gode og dårlege erfaringar på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Flyktningar har gitt tilbakemeldingar om at det var utrygt for dei å bu slik dei gjorde i Lonabrotet og Huldrehaugen, med utagerande rusavhengige og psykisk sjuke. Tidligare har ein nytta dei bustadane kommunen til ei kvar tid hadde ledig, og det førte til at ein måtte bruke bustadar i bustadkompleks for ustabile personar. Som igjen førte til at flyktningar blei dårlege. Ein ser på landsbasis at flyktningar som har ein stabil og trygg busituasjon blir buande med familien sin i busetjingskommunen. Det å ha ein trygg og god bustad er ein av grunnpilarane for å få ei verdifullt og godt liv. Med helsing Linda Lillesletten Fagkoordinator, Flyktningtenesta Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

22 Husnessona Rus- og psykiske helsetenester P.b. 254, Aksen 5480 HUSNES Tel: Org. nr: Bankgiro: www. kvinnherad.kommune.no facebook.com/kvinnherad v/gunn Tove Petterteig Rådhuset 5470 ROSENDAL Saksbehandlar Marit Teigen Tlf. direkte innval Vår ref. 2014/ Dykkar ref. Dato Uttale frå Rus- og psykiske helsetenester om bustader for vanskelegstillte Viser til e post frå kommunalsjef Gunn Tove Petterteig 3. april 2014 og samarbeidsmøte 11. april 2014 der ho ber Rus- og psykiske helsetenester svare på fire spørsmål. Kva brukargrupper er det hensiktsmessig å busetje i same bustadkompleks? Viser til notat frå Tiltak og rådgjevingstenesta for vaksne i samband med Sak om bustadar til vanskelegstilte i av (vedlegg1) Bustadsosial handlingsplan av s (vedlegg 2) Vår konklusjon er integrering i vanlege bustadområder framfor samlokalisering i bustadkompleks. Vår utale er tufta på erfaringar har med busetting av vanskelegstilte i same bustadkompleks som Åsly, Beinavikjo, Huldrehaugen og Lonabrotet, og integrering i vanlege bustadfelt. Menneske med rus- og psykiske lidingar er sårbare for stress då dette medverkar til forverring av sjukdom og lågare mestring i eige liv. Å legge til rette for trygge bustadmiljø som minimaliserer stress er eit svært effektivt og godt førebyggande tiltak, for den enkelte, og slik og eit samfunns og folkehelseperspektiv. Dette er eit syn Kommunal og moderniseringsdepartementet av Rom for alle (vedlegg 3) og Fylkesmannen i Hordaland til Kommunal og regionaldepartementet av Rom for alle (vedlegg 4) deler. Vidare IRIS rapport 2013/206 Saman eller kvar for seg av 23.januar 2014 (vedlegg 5) Funna i IRIS sin rapporten har m.a. rusmiddelavhengige frå delteke i. Viser elles til e- post rekke frå Møyfrid Kristoffersen av , som har vore sentral i dette arbeidet i i mange år (vedlegg 6) -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

23 Side 2 Kva alternative løysingar kan nyttast? Kommunen kjøper/bygger bustader, fortrinnsvis små bustader i vanlege bustadfelt/burettslag i bygdene mellom Husnes og Rosendal (kjøpar sin marknad). Me rår til 1 2 bustader i kvart bustadfelt/burettslag ( minner om 20 % regelen om sal av bustad til vanskelegstilte i burettslag som mogeleggjer dette) Sidan dette og er tilrådingar om busetting frå sentralt hald bør det undersøkast om kommunen vil få like gode støtteordningar gjennom husbanken som om dei bygger eit bustadkompleks. Det vert viktig å ha oversikt over kor ein alt har opphoping av kommunale bustader frå før, så ein unngår fortetting. Ein ide for lett oversikt er å markere kommunale bustader i eit oversiktskart over kommunale bustader. Legge betre til rette for at vanskelegstilte som kvalifiserer til kjøp av eigen bustad (trygd/arbeid) gjennom startlån og etableringslån frå husbanken på privat marknad får mogelegheit til det. Vanskelegstilte som bur i kommunale bustader får tilbod om kjøpe den kommunale bustaden ved hjelp av startlån, etableringslån og bustøtte og kommunen kjøper nye bustader som dei igjen leiger til vanskelegstilte som igjen får mogelegheit til å kjøpe denne. Slik vert det gitt verdi til den enkelte om å få eiga framfor å leiga, tryggleik i å bu der brukar og naboar kjenner seg trygge saman, generell synergieffekt i helse av å vera del av eit etablert bustad område (folkehelseperspektivet) For kommunen vil det innebere kontinuerlig fornying av kommunale bustader og mindre utlegg til vedlikehald. Framleiger bustader til vanskelegstilte hjå private i vanlege bustadfelt. (Det er for tida 52 bustader til sals i ) Kjøpe 2 3 kommunale bustader i eit bustadkompleks som ikkje kunn vert bygd for vanskelegstilte Betre utnytting av arealet/fleire etasjar? Ikkje relevant for denne tenesta Kan brukargruppa definerast tydlegare? Rus- og psykiske helsetenester har fram til omorganisering i bustadmøte saman med Flyktningetenesta tildelt kommunale bustader etter praktiske retningslinjer (70 kommunale bustader I tildeling av bustad har tenesta i større grad teke utgangspunkt i situasjonen til den enkelte framfor målgruppe, då vår erfaring er at individuelle utfordringar og behov i mindre grad vert fanga opp ved å bruka målgruppe. Tenesta har vurdert etter kriterier som ; Brukarane har brukt opp sitt rykte og greier av den grunn ikkje å skaffe bustad på eiga hand. -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

24 Side 3 Fysiske eller psykiske grunnar til at brukarane ikkje på eiga hand maktar å ta, og eller ha, kontakt med huseigar sjølve. Fyrstegongs busette flyktningar. Å nytta kriterier knytt til situasjon framfor målgruppe er eit syn Kommunal og Moderniseringsdepartementet også deler i NOU.2011:15 Rom for alle (vedlegg 3) Samandrag; Brukarane sine tilbakemeldingar, våre erfaringar, sentrale føringar frå fylke og stat er integrering i vanlege bustadområder framfor samlokalisering i bustadkompleks. At brukarane får tilbod om bustad i stabile trygge bustadmiljø som ligg sentralt ( Husnes til Rosendal ), førebygger stress og forverring av sjukdom. Dette vil innebere betre livskvalitet og mestring i eige liv for den enkelte, og lågare kostnader til helse og sosiale tiltak for kommunen. Marit Teigen Fagkoordinator Rus og psykiske helsetenester Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

25 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/ Gunn Tove Petterteig Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/13 Komite for helse, omsorg, miljø Forslag til effektiviseringstiltak i pleie og omsorg 2014 Innstilling frå rådmannen: kjøper inn 50 nettbrett (mobil omsorg) som skal brukast av heimetenesta. tek i bruk multidosett for dei brukarane som har stabil medisinering. kjøper inn 50 sengealarmar som er fleksible. Herøysund kompetansesenter får kjøpe inn ein elektrisk sykkel. kjøper inn hjelpemiddel til kortare utlån. Hjelpemiddel som ein oftast har bruk for, blir prioritert. støttar helsefagleg person som skal vera oppsøkjande i høve førebygging til eigen alderdom. støttar temakveldar for å førebyggje eigen alderdom. Vedtak frå Komité for helse, omsorg, miljø den HOM ber om at dei føreslegne tiltaka vert kostnadsrekna og sak om endeleg vedtak vert fremja i neste møte. 2. HOM ynskjer ein klarare dokumentasjon av gevinsten ein kan rekna med for kvart enkelt punkt. Saksutgreiing: Mobil profil er ein nettbasert pasientjournal som heimetenesta kan ta med seg ut i tenesteområdet. Dette lettar arbeidet ved at ein har alle opplysningane om pasienten med ut. Personalet slepp å ringa inn for å sjekka opplysningar eller for å sjekka prosedyre for tiltaket m.m. Dette sparar ein ressursar på ved å ikkje hefta personalet som er tilstades inne i institusjonen og ein kan i nokre tilfeller sleppa å køyra tilbake for å henta fram opplysningar. har i dag om lag 100 årsverk som er knytt til heimetenesta. Det betyr at det er mange fleire som arbeidar i denne tenesta fordi fleire har reduserte stillingar. Reduserte stillingar aukar risikoen for at ein må bruke telefonen for å få tak i naudsynte opplysnisngar når ein er på jobb. Informasjonsflyten er generelt eit større problem der ein har mange reduserte stillingar. Det er ikkje analysert innsparingstid ved reduserte telefonar inn til basen, eller turar tilbake til basen. Dette vil krevje ressursar som vi ikkje har. Detaljert kostnadsoverslag for innføring av Visma Mobil Omsorg: side 1

26 - Ipad med IoS operativsystem frå Apple eller - Nettbrett med Android operativsystem frå Samsung/Sony/Asus/Lenovo Begge alternativ har 3G nett og 8 tommer skjerm med ulik oppløysing. Prismessig er det nokolunde det same kva type ein veljer. Det må ein utprøving til for å bestemma type, og det må vurderast kva sikkerhetsstyring vi skal ha på bretta. Levetid nettbrett er sett til 4 år. Infrastruktur for kommunikasjon med nettbrett via 3G nett: kr Rammeavtale visma prosjekt og installasjon: kr (årleg vedlikehald blir dekka av eksisterande vedlikehaldsavtale med Visma og er dermed =0) Opsjon arbeidsplanlegging og oppstart mobil omsorg: kr Tilknyting telelevandør (Telenor)MDA Nettbrett 8 tommer med cover og retina skjerm à x 50 stk: kr alt. Nettbrett med cover og standard skjerm à x 50 stk: kr Opplæring tilsette ½ dag pr person Driftskostnadar: Datakort i nettbrett:139 kr/mnd/nettbrett med ubegrensa bruk (ingen etablering) Multi dosett Oppstart med Multidose meiner vi i vil vera eit heilt klart effektiviseringstiltak i sonene. I dag brukar t.d. Rosendalssona sona ca. 1,5 årsverk på å lage til dosettar. Multidose er eit tiltak som ikkje medfører nye administrative kostnader, men vil ha ein ekstra kostnad knytt til tillaginga av multidosen på apoteket. Når ein saman med legane er einige om kva for brukarar som kan stå på multidose, går resten av seg sjølv. Meirarbeid oppstår dersom medisinar må takast bort eller leggjast til. Frigjorte resursar kan nyttast i pleien, ekstra kostnad vil for Rosendalsona bli på mellom 150 og for tillaginga på apoteket. Rosendalsona er og no med på Pasienttryggleiksprosjektet I trygge hender, der vi samkjører alle medisinlister med legetenesta. I første omgang går ein gjennom 20 pasientar. Dette vert gjort etter at heimesjukepleier har gått gjennom sjekkliste i heimebesøk. Rosendalssona ser att dette heilt klart er eit ypperleg høve til å få til betre samhandling med legetenesta, forbetre rutinar, luke ut feil, kvalitetssikre og forbetre ein svært viktig del av arbeidet. Rosendalssona og Husnessona har om lag like mange dosettar som skal lagast til. Utgift til apotek og sparte årsverk vil truleg bli svært likt. Halsnøysona har innført multidosett. Sengealarmar Nattevaktene kjenner seg tryggare i jobben sin og ein nattalarm er med å styra nattressursen til det rommet det er bruk for hjelp. Mange fall skjer på nattestid fordi vedkommande pasient er trøyt og gangfunksjonen blir påvirka av det. Eit fall kan føra til brot og redusert funksjonsevne. Vedkommande vil ha meir bruk av personalressurs. I særlege tilfeller kan sengealarmen hindre at ein må leige inn personell, særleg i omsorgsbustadar som ikkje er bemanna. Desse sengealarmane er flyttbare og kan nyttast der det er mest bruk for dei. Dersom ein pasient har søvnvanskar og vil stå opp kan ein slik alarm vera til god hjelp for nattevaktene. Innkjøp av slike alarmar 10 til Halsnøy, 20 til Husnes og 20 til Rosendal. Tilsaman kosta desse ca Elektrisk sykkel som framkomstmiddel lokalt i Herøysund. Ein slik sykkel kan brukast mellom husværa i Herøysund kompetansesenter. Spesielt er behovet stort i helgar fordi det då er helgevakter som ikkje har sertifikat og brukar tid på å gå mellom husa. Ein slik sykkel kan av og til erstatta ein bil og ein har rekna på at samanlagt vil ein spara ca 30 minutt per dag i å gå. Desse minuttane kan nyttast saman med brukar. Herøysund kompetansesenter har meldt frå om at dei har behov for ein ny leasingbil. Ein slik bil kostar kommunen erfaringsmessig i underkant av kroner per år. Dersom ein slik sykkel kan kan føra til at behovet fell bort, har vi spart mykje. ( kroner) side 2

27 Hjelpemiddel for kortare utlån Det er behov for å ha eit lite lager av enkle hjelpemidlar for kortare utlån. I mange tilfeller har brukaren rett på hjelpemidlar frå hjelpemiddelsentralen, men det kan ta tid å få dette på plass. Å ha nokre enkle hjelpemidlar til utlån medan ein ventar på hjelpemiddelsentralen vil vera av stor verdi. Brukaren kjem fortare i gang med eventuell opptrening som vi veit gjev betre resultat enn om han/ho blir sitjande utan aktivitet. Vi kjem langt med kroner Til diskusjon med Komite for helse og omsorg: Førebygging til eigen alderdom a) Kommunen har bruk for ein helsefagleg person som skal reise heim til folk som har nådd ein viss alder for å informera om kva ansvar den enkelte har for å ivareta eiga helse. Vi ser at informasjon om utbetringslån er mangelfult. Mange forventningar kunne vore avklart ved eit slikt heimebesøk. Det er viktig at folk veit at det er dei sølve som har det største ansvaret. Vi kunne brukt same modell som Haugesund. Slik at vi slapp å utarbeida noko sjølv. Vi vil ha behov for å koma attende til dette. Dersom vi hadde tilsett nokon for 6 månadar for å gjera denne jobben kunne vi sett om det hadde hatt ein effekt. Med ei årsløn på pluss sosiale omkostningar vil dette utgjera kroner. I tilegg vil vedkommande ha bruk for ein bil ( kroner) Dersom dette er intressant bør vi ut med ei utlysing før sommaren. b) Kommunen skal saman med eldrerådet arrangera ulike temakveldar for eldre som handlar om å førebyggje eigen alderdom. Tema er drøfta med eldrerådet Desse tema kan vera aktuelle: Bufellesskap for eldre, ombygging av eigen bustad slik at den blir meir funksjonell m.o.t. bruk av rullestol, rullator.,enkle tiltak for å oppretthalde god funksjon, ernæring, korleis førebyggje fall?. Korleis gå fram når ein skal søkje om tenester?, avklaring om forventningar til det offfentlege, ansvar for seg sjølv, kva meinast med det?, Omsorgsbustadar: kan ein forventa at kommunen ordnar med dette? Einsemd i alderdommen: korleis førebyggje? Slike arrangement vil koste frå kroner per gang. Nokre ganger kan vi bruke eigne folk som vil ha rett på overtidsbetaling, andre ganger må vi hente inn krefter utanfor organisasjonen. Dette kan lett bli dyrt. Vanlegvis betalar kommunen mellom 10 -og kroner dersom ein person krev honorar. Dersom komiteen gir signal om at dette kan vera fornuftig bruk av effektivisering kan vi leggje fram rekneskap etter eit par tema og be om at eldrerådet evaluerar nytteverdien. Økonomisk konsekvens: 1. Mobil omsorg: samanlagt kroner, pluss kroner per år i driftskostnadar 2. Multidosett: Samla total utgift vil bli om lag kroner 3. Sengealarmar kroner 4. Elektrisk sykkel kroner 5. Hjelpemiddel kroner 6. Førebygging eigen alderdom oppsøkjande helsefagleg kompetanse kroner 7. Seminar/ temakveldar i første omgang Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 3

28 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/ Gunn Tove Petterteig Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/14 Komite for helse, omsorg, miljø Retningsliner for bruk av midlar til omsorgstenesta, avsett i budsjettet til frivillig arbeid 2014 Innstilling frå rådmannen: Rådmannen får fullmakt til å vurdera og ta avgjer i søknadar frå lag og organisasjonar om tilskot til ulike prosjekt som skal føra til auka aktivitet inn mot omsorgstenesta. Grunnlaget for vurderinga skal vera etter retningsliner som er synleggjort i forslag til søknadskjema i denne saka. Saksutgreiing: Det er avsett kroner som skal stimulera til frivillig arbeid inn mot omsorgstenesta i kommunen. Vedtak frå Komite for helse, omsorg og miljø den : Ei gruppe fagfolk frå sonene og frivillig sentralen utarbeider innstilling for bruk av midlane. Endeleg fordeling vert gjort av komité for helse, omsorg, miljø. Alle frivillige lag og organisasjonar er velkomne til å søkja. Midlane kan tildelast som prosjektstøtta, ikkje som reint driftstilskot. Det vart halde møte med fagpersonar frå dei ulike sonene og frivilligsentralen den 7. april 2014 Det vart drøfta korleis vi best kunne stimulera til frivillig arbeid inn mot tenesteapparatet, korleis vi skulle ta imot og korleis vi skulle sikre integriteten til brukaren/ pasienten. side 1

29 Frå sonene møtte: Vigdis Jensen frå Halsnøytunet, Bente Kari Vasslid frå Herøysund kompetansesenter, Ellen Korsvold frå Rosendalssona, Hege Kristin Rausdtein frå Husnessona, Linn Stene Hellås frå aktiv fritid, Anniken Kjeka frå frivilligsentralen og Kommunalsjef Gunn Tove Petterteig. Desse fagpersonane er kontaktpersonar inn mot eigen organisasjon med omsyn til frivillig arbeid i sona. Desse personane får ei viktig rolle med å informera om det frivillige arbeidet inn mot eigen organisasjon. Det er svært viktig at frivillige kjenner seg møtt og velkomne. For kommunen er det viktig at dei frivillige har underskrive ei teieplikt med omsyn til at brukarane/ pasientane sin integritet blir ivareteken. Kommunen skal syte for at det skal vera lett tilgjengelige slike teiepliktskjema i sonene og på kommunen si heimeside. Vi vart einige om å ta eit breidt initiativ for å invitera lag og organisasjonar via annonsering. Det er planlagt møte 5. mai for å orientera om midlane som er sett av i budsjettet. Føremålet er å få fram eit ønskje om frivillig arbeid inn mot omsorgstenesta og sei noko om kva arbeid tenesteapparatet treng hjelp til. Det vil og vera viktig å få fram at laget sjølv kan koma med sine kreative idear til kontaktpersonane. Ein annan ting som vart drøfta, var at det måtte vera enkelt å søkje om desse midlane. Det er difor utarbeida eit forslag til eit enkelt søknadskjema. Forslag til søknadskjema: Søknadskjema for aktivitet for frivillige lag og organisasjonar. Det er ikkje høve til å søkje om ei generell støtte til laget. Søknaden skal knyttast til ein spesiell aktivitet som gjev verdi for brukarane/ pasientane. Fyll ut kvitt felt: Namn på Lag/ organisasjon som søkjer midlar: Søknadssum: For soneleiar: Vedtatt søknassum: Underskrift soneleiar Namn på Kontaktperson for laget/ organisasjonen: Telefonnr: E-postadresse: Kort om planlagt/ og eller gjennomført aktivitet: (tidspunkt for aktiviteten er viktig å få med her) Kontonummer til laget/ organisasjonen: Levert kvitteringar for kroner: (berre dersom aktiviteten er gjennomført) Kva er verdien for brukaren ved at tiltaket blei/skal gjennomførast? Søknad skjema skal gå til soneleiar i den aktuelle sona: Rosendalsona: Leif Kongestøl Husnessona: Sigurd Ness Halsnøysona: Anne Rørdal Herøysund kompetansesenter: Bjørg Wangensten Kontaktpersonar i sonene: Rosendalssona: Ellen Korsvold Husnessona: Hege Kristin Raudstein Halsnøysona: Vigdis Jensen Herøysund kompetansesenter: Bente Kari Vasslid (vi finn telefonnr. Bak kvart namn) side 2

30 Søknadskjemaet skal sendast til den sona aktiviteten skal gjennomførst ved. Dersom ein ynskjer å senda skjemaet elektronisk er det desse adressene som skal brukast: Rosendalsona: Leif Kongestøl. Husnessona: Sigurd Ness. Halsnøysona: Anne Rørdal. Herøysund kompetansesenter: Bjørg Wangensten. Dersom ein ynskjer å senda søknaden per post skal den sendast til:, Rosendalsvegen10, 5470 Rosendal. Merk konvolutten frivillig arbeid Økonomisk konsekvens: Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 3

31 Søknad om refusjon Utlegg frivillig arbeid Namn: Adresse: Postnr./stad Sone: Kontonr: Tlf: Dato: Teneste mottakar Type aktivitet Antal km priv.bil Utlegg kr. Sum: Stad/dato: Underskrift: Tilvist:

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan Fellestenester Politisk sekretariat HFK Tannhelseavdelinga Postboks 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015 Leikanger kommune BUSTADGRUPPA Sluttrapport 28 mai 2015 1 Innhold Tilbakeblikk... 3 Oppfølging i 2015... 4 Vurdering av dei ulike behova... 5 Samla behov for nye bustader... 9 Framtidsbilde-folketalsframskriving

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1. Søknad om. Personleg assistent

Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1. Søknad om. Personleg assistent MODALEN KOMMUNE Telefon: 56 59 90 90 Pleie- og omsorgstenesta 5720 MODALEN E-post: postmottak@.kommune.no Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2015 Tid: 08:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 1 INNHALD 1 INNHALD...2 2 INNLEIING...3 2.1 Mål:...4 2.2 Styringsgruppa for planarbeidet:...4 2.3 Arbeidsgruppa:...4 3 ELDRE...4 3.1 Situasjonsbeskriving...4 3.2 Vurdering...5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER TLF. NR. 53 45 43 00 (sentr. bord) 53 45 43 34 (avd. I) 53 45 43 44 (avd. II) Velkommen til Knutsaåsen Omsorgssenter! Knutsaåsen Eldresenter blei våren -07 omgjort

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE 4/15 Møtedato: 10.03.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan 1. Plan og forankring Det bustadsosiale arbeidet er forankra i både samfunns- og arealdelen i kommuneplanen. Programplanen og årlege tiltaksplanar

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 Arkiv: F31 MOTTAK OG BUSETTING AV FLYKTNINGAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Behovet for busetting av flyktningar i Norge Det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer