Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Merk tida! Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. side 1

2 SAKLISTE Saksnr Innhald PS 2014/11 Behov for utvida avlastingstilbod/butrening for ressurskrevjande brukarar under 18 år PS 2014/12 nytt saksframlegg Bustad for vanskelegstilt PS 2014/13 Forslag til effektiviseringstiltak i åleie og omsorg 2014 PS 2014/14 Retningsliner for bruk av midlar til omsorgstenesta, avsett i budsjettet til frivillig arbeid 2014 side 1

3 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/ Monika Høyer Haugland Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/11 Komite for helse, omsorg, miljø Behov for utvida avlastingstilbod/bu-trening for ressurskrevjande brukarar under 18 år Innstilling frå rådmannen: 1. Det vert snarast råd oppretta eit strakstiltak for avlastingstilbod/bu-trening for ressurskrevjande brukarar under 18 år. 2. Finansiering av tiltaket, vert å vurdere ved budsjettrevisjon. 3. Saksutgreiing: har ansvar for bu- og avlastingstilbod til unge brukarar under 18 år. I saka, vil det blitt gjort greie for behov for strakstiltak i inneverande budsjettperiode, samt at dette blir knytt opp i mot sannsynleg behov næraste 1-2 år. Lovgrunnlag: Avlastning for ressurskrevjande barn og unge er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven). Kommunen har jfr 3-1 eit overordna ansvar for å sørge for at personar som oppheld seg i kommunen, får tilbod om naudsynt helse- og omsorgstenester. For å oppfylle dette ansvaret, skal kommunen jfr. 3-2, blant anna tilby avlastningstiltak. 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgtjenester. Kommunenes ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunenes ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. ( ) 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester For å oppfylle ansvaret etter 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: ( ) 6.Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: a. helsetjenester i hjemmet, b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, c. plass i institusjon, herunder sykehjem og d. avlastningstiltak ( ) Situasjonen i Kvinnherad: Tiltak for barn og unge med funksjonsvanskar og deira familiar, blir i dag organisert under TTBU, side 1

4 knytt til ei eiga avdeling. Ein del av denne avdelinga, er Avlastningsbustaden for barn og unge. Grunnlaget for at ein starta arbeidet med denne bustaden var, at ein vurderte det ikkje som fagleg forsvarleg å gi avlastningstilbod til barn og vaksne på same stad. Denne stod ferdig i 2004, og dekka dåverande behov for avlastning for denne brukargruppa. I tillegg til avlastingsbustaden, omfattar denne avdelinga private avlastingstiltak, kjøp av tenester til funksjonshemma barn, støttekontaktar, og omsorgsløn. Vedtak om avlasting blir fatta fleire gonger kvart år. Ein prøver å justere vedtaka slik at dei høver med budsjettet, men strevar ofte med å avgrense vedtaka. Avlastningsbustaden for barn og unge fungerer godt for den brukargruppa som får tilbod der pr. i dag. Ut frå brukarane sine behov, har det over tid tvunge seg fram ei endring av tilbodet. Det vil seie at nokre brukarar i dag har eit svært omfattande avlastningstilbod, tilsvarande % av omsorgsbehovet. Aktuell situasjon i dag, er at brukargruppa som søker om avlastningstilbod frå Tiltak og tenester for barn og unge har endra seg. Vi har i dag ei aukande brukargruppe med meir komplekse og ressurskrevjande utfordringar. Dette er tunge brukarar med ei åtferd, som gjer at det ikkje er mogeleg å gi tilbod i den eksisterande avlastningsbustaden saman med den brukargruppa som er der i dag. Det er i tillegg svært vanskeleg å finne privat avlastning til desse brukarane, når dei kjem opp i aldersgruppa år. Størrelsen og fysisk utforming av avlastningsbustaden gjer at brukarane som får eit tilbod der, må passe saman ut frå behov og fungering. Dersom den nye brukargruppa skal få tilbod i denne bustaden, vil det bety eit redusert tilbod til dei brukarane vi har pr i dag, og at enkelte ikkje kan få eit tilbod her i det heile. Bakgrunn for behov: Det er ei krevjande omsorgsoppgåve å ivareta barn/unge i denne brukargruppa. Vi vurderer, at dersom kommunen møter slike familiar sitt behov til rett tid, vil det gjere omsorgspersonane i stand til å ivareta hovudomsorga for borna sine lengre. Målet er at desse borna skal få bu heime til dei er vaksne, slik det er vanleg for andre ungdommar. Situasjonen i dag, er at belastninga på nokre familiar på eit tidspunkt blir for stor. Nokre opplever at dei må ta den tunge avgjerda det er å seie frå seg omsorga for borna sine. Dette for å ivareta familien eller eiga helse. Kommunen må i desse tilfella overta omsorga i ein krisesituasjon. Dette er ei traumatisk oppleving for både ungdom og familien rundt dei. I tillegg til belastninga det inneber for familien, fører det til store kostnader for kommunen, som brått blir sittande med hovudomsorga for ein ungdom. Det er ikkje mogeleg å gi eit godt og forsvarleg tilbod for å dekke brukarane sine behov over natta slik realiteten er i desse sakene. Ei utviding av dagens tilbod er naudsynt. Dette kan gjerast ved å legge til rette for eit tilbod om avlastning/ bu-trening for ressurskrevjande brukarar under 18 år. Vi har gått gjennom brukargruppa vår, i høve problemstillingar og geografisk plassering. Uansett kvar ein vurderer å plassere dette tilbodet, vil det være føremålstenleg å knytte det til eit eksisterande fagmiljø. Dette kan gjerast ved å knytte det til eksisterande avlastningsbustad, ved å bygge denne ut. Ein vil då kunne dra nytte av fagmiljøet både rundt avlastingsbustaden for barn og unge, og omsorgsbustadene knytt til Villatunet. Eit alternativ, er å knytte det til andre tilbod kommunen driftar, for eksempel Omstun i Rosendal. Kva som vil være det beste tilbodet, må greiast nærare ut både i høve ressursbehov, kostnader og fagleg forsvarleg tilbod. Ein avlastningsbustad som skal dekke behova til denne brukargruppa, bør være tilrettelagt med avgrensa bu-einingar, med mogelegheit for fellesareal. På denne måten kan ein utnytte personalressursane best mogeleg, samstundes som ein kan gi brukarane individuelt tilpassa tilbod. side 2

5 Behov for bu- og avlastningstiltak som strakstiltak inneverande budsjettperiode: Det er pr. i dag behov for strakstiltak for 3-4 ungdommar. Kommunen har vore nøydd til å overta omsorg for ein ungdom i ein krisesituasjon. Denne ungdommen treng eit bu-tilbod. I tillegg treng 2-3 ungdommar eit omfattande avlastningstilbod, for å sikre at foreldra klarer å ivareta omsorgsoppgåva vidare, helst fram til 18 år. Det vil vere føremålstenleg å knytte bu- og avlastningstilboda saman. Det vil i tillegg være ressurssparande, dersom vi klarer å knytte tilboda til eit eksisterande fagmiljø. Dei to alternative kostnadsoverslag under, er av den grunn basert på leige av ei leilegheit med 3 soverom. Ein tenker då eit soverom som bli nytta til bu-tilbod, eit soverom til rullerande avlastningstilbod og eit soverom til kvilande nattevakt. Aldersgrensa for å krevje statleg refusjon i høve ressurskrevjande brukarar er 16 år. Alle dei tre mest aktuelle brukarane er, eller fyller, 16 år innan dette året, og vi vil søke om statleg refusjon i samband med bu-tilbodet. Når det gjeld avlastningstilbodet, er rett på refusjon avhengig av omfanget av tilbod til den enkelte brukar. Innslagspunktet for å søke refusjon, er jfr. rundskriv av frå helsedirektoratet, er innslagspunktet for refusjon kr Alternativ 1: Bu- og avlastingstilbod knytt til eksisterande fagmiljø: Husleige/straum: kr 9.000,- pr mnd. X 12 = kr ,00 Etablering: kr ,00 Matvarer/husholdning: kr ,00 4,8 stilling; 2 miljøterapeutstillingar inkl. sos.utg.: ,60 x 2 stillingar = kr ,20 2,8 fagarbeidarstillingar inkl. sos.utg. : ,40 x 2,8 stillingar = kr ,12 Sum Kr ,32 Alternativ 2: Bu- og avlastingstilbod utan tilknyting til eksisterande fagmiljø: Husleige/straum: kr 9.000,- pr mnd. X 12= kr ,00 Etablering: kr ,00 Matvarer/husholdning: kr ,00 7,5 stilling; 3 miljøterapeutstillingar inkl. sos.utg.: ,60 x 3 stillingar = kr ,80 4,5 fagarbeidarstillingar inkl. sos.utg. : ,40 x 4,5 stillingar = kr ,80 Sum: Kr ,60 side 3

6 Skildring av konkrete behov for utvida avlastning og bu-trening i innan 1-2 år: TTBU har hatt ein gjennomgang av brukarar, i høve sannsynlege behov i næraste framtid. Vi ser at 10 ressurskrevjande brukarar, har/vil få behov for tiltak i form av omfattande avlasting og butrening innan dei næraste 1-2 åra. Født år Diagnose Geografisk plassering 1998 Autisme Ytre luten 1997 Autisme Indre luten 1998 Autisme og åtferd Indre luten 1999 Autisme Indre luten 2001 Psykisk utviklingshemming Ytre luten 1999 Psykisk utviklingshemming Ytre luten 2000 Autisme og Psykisk Ytre luten utviklingshemming 1997 Psykisk utviklingshemming Ytre luten 1998 Psykiatri/barnevern Ytre luten 1997 Psykiatri/barnevern Indre luten Fleire familiar med funksjonshemma ungdom i kommunen har dei siste åra sett seg nøydde til å gje opp omsorga for borna sine grunna stor slitasje gjennom mange år. har i desse situasjonane måtta etablere omfattande bu- og hjelpetiltak på kort varsel. Erfaringane frå desse situasjonane, er at det er svært vanskeleg å rekruttere personale til desse oppgåvene, og enno vanskelegare å få tak i personale som har erfaring og kompetanse frå fagområdet. Det er i tillegg svært kostnadskrevjande og fagleg svært utilfredsstillande å måtte etablere slike bu-tilbod utan høve til å planlegge på førehand. I eit brukarperspektiv, er det å måtte etablere bu- og hjelpetiltak på kort varsel svært uheldig. Det vert opplevd traumatisk for både ungdom og familie at ungdommen må flytte ut på kort varsel, fordi foreldre ikkje orkar meir. I nokre tilfelle, har familiane komme opp i akutte situasjonar, der ungdommen vert forsøkt innlagt i barne- og ungdomspsykiatri, men avvist der. Dette fører til ei uavklara situasjon, som gir ei ekstra belastning for familien. Når det gjeld økonomiske konsekvensar av eit framtidige avlastingstilbod, vil det bli knytt opp mot sak om bustadbehov før Dette vil komme som eiga sak seinare. Økonomisk konsekvens: Alternativ 1: Driftskostnader: kr ,32 Alternativ 2: Driftskostnader: kr ,60 Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 4

7 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/ Gunn Tove Petterteig Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for helse, omsorg, miljø Formannskapet Kommunestyret Bustad for vanskelegstilt Innstilling frå rådmannen: kjøper 1-2 småhusvære/ leilighetar i eksisterande bustadfelt frå aksen mellom Husnes og Rosendal. Samanlagt 20 bueinigar over 5 år. Eventuelle sal av leilighetane til leigebuar, blir gjort dersom leigetakaren ynskjer det og har økonomi til å finansiera eit kjøp. Salsummen nyttast til vidare oppkjøp av nye bueiningar. Den bustadsosiale handlingsplanen ligg til grunn for vidare bustadsosial utvikling. Saksutgreiing: Den vedtok formannskapet at det skulle utarbeidast eit forprosjekt for byggetrin 1. (20 bustadar) på Husnes og 4 nye lavterskelbustadar tilknytt eksisterande. Forprosjektet/ mulighetsstudie med 20 bueiningane vart lagt fram for formannskapet Det vart drøfta og det kom fram ulike syn på å samla vanskelegstilte i eit buområde. Saka blei så sendt tilbake til rådmannen. Rådmannen har tolka vedtaket slik at fagmiljøet bør få koma fram med sitt syn slik at ei beslutning kunne gjerast på eit breiare grunnlag. Vedtak frå Formannskapet den Saka blir sendt tilbake til rådmannen. Før saka blir fremja på nytt skal fylgjande vidare utgreiast: Kva brukargrupper er det hensiktsmessig å busetja i same bustadkompleks? Kva alternative løysingar kan nyttast? Betre utnytting av arealet / fleire etasjar. Kan brukargruppene definerast tydelegare. Fagmiljøa ser positivt på at kommunen vil skaffa fleire kommunale husvære og meinar ut frå erfaring at beste løysinga er ei integrert busetjing i eksisterande bustadfelt i aksen Rosendal Husnes. Det er denne strekninga det er best kommunikasjon mellom Rosendal og Husnes. side 1

8 har etter ynskje frå eigar i Lonabrotet mål om å avslutte leigeforhaldet av 11 bueinigar innan utgangen av (Kontrakten med Lonabrotet går ut ) Dette skapar eit ekstra press på kommunale bustadar for vanskelegstilte. Frå i dag og fram mot dei neste 5 åra vil kommunen ha behov for om lag bueiningar for ei differensiert gruppe vanskelegstilte. Det er behov for nokre familiebustadar, men flest bustadar for einslege. Rus- og psykiske helsetenester har meldt at dei vil ha bruk for om lag 2-3 nye bustadar per år framover. Flyktninge tenesta har meldt frå om at dei vil ha bruk for fleire kommunale bustadar for flyktningar. Det er tidlegare gjort vedtak ( ) om å ta imot 30 flyktningar frå Familiesameining skulle koma i tilegg, men dette talet må stå i forhold til tal bustadar kommunen har til disposisjon. I møte med fagmiljøa viser dei til at integrering i vanlege bustadfelt gjev mindre ressursbruk frå kommunale tenester. Folk blir meir sjølvhjulpne og tek større initiativ til positiv integrering. Dei meinar og at bustadkompleks med vanskeligstilte fører til at folk blir stigmatiserte. Dette er peika på i den Bustad sosiale handlingsplanen (vedtatt ) s.25: at einsarta grupper ofte skapar uheldige opphopingar som igjen kan føra til nye problemstillingar, at det er trong for spredd husvære frå Husnes til Rosendal gjev betre og mindre ressurskrevjande integrering. I vedlegget, utklipp frå rapporten: Saman eller hver for seg? Den tredje og fjerde sida, understrekar viktigheten med spredt busetnad. Definisjon Vanskelegstilt «Å være vanskeligstilt på boligmarkedet er ikke en isolert egenskap ved et hushold. Det er heller et slags misforhold knyttet til interaksjonen mellom husholdets ressurser og det markedet hvor de befinner seg.» Viggo Nordvik Strategier i produksjon av boligsosiale tjenester, NOVA Rapport 23/06, side 16 Formannskapet ønska svar på 4 spørsmål. 1. Kva brukargrupper er det hensiktsmessig å busetja i same bustadkompleks? Svar: Både rus- og psykiske helsetenester og flyktningetenesta ønskjer ei integrert busetting i vanlege bustadområder. Dette ut frå lokale erfaringar og statlege retningslinjer. Vanskeligstilte kan delast inn i tre kategoriar. Personar eller hushald som ikkje sjølv greier å skaffa og / eller oppretthalde ein tilfredstillande busituasjon på eiga hand: Er utan eigen bustad Står i fare for å mista bustaden sin Bur i ueigna bustad eller bumiljø. Husbanken skriv på sine nettsider at planmessig og strategisk arbeid for å integrera det bustadsosiale området inn i det andre kommunale planarbeidet bør vera ein god arbeidsmetode. I alle utreiingane om bustadsosialt arbeid er det peika på at busituasjonen må vera trygg. Spesielt dersom det er barn med i bilete. I eit slik bustadkompleks der mange er samla på ein plass er det eit pusslespel for å finna rette personar som går saman med med dei rette andre personane. Rus- og psykiske helsetenester som hadde hand om tildeling av bustadar tidlegare, brukte lang tid på å få til gode løysingar. Dersom bustadane låg meir spredt ville dette vera klart enklare og mindre ressurskrevjande. side 2 2. Kva alternative løysingar kan nyttast? Svar: kan systematisk kjøpe to og to bustadar spredt i dei ulike byggefelta frå Husnes til Rosendal. Det bør byggjast til saman 12 småhusvære på rundt 40 kvadratmeter og det bør kjøpast 4-6 ulike familiebustadar i ulike byggefelt. Det mest ideelle var om kommunen kjøpte

9 bustaden slik at den vanskeligstilte på sikt kunne få kjøpe bustaden etter endt vedtak om bustad (vanlegvis 3 år). Då ville vi fått ei flott integrering med leigebuar som ønska å bu i miljøet, og gode naboar som ønska vedkommande velkommen. På denne måten ville vi hatt sirkulasjon i bustadane på ein god måte. Dersom husværa vart bygd av private vil det vera vanskelegare for leigebuaren å overta bustaden. Det er viktig at det er bevisst bruk av materialval og fysisk utforming av bustadane. 3. Betre utnytting av arealet / fleire etasjar. Svar: Nei, det ville ikkje vore eit betre alternativ å laga fleire etasjar som kommunen skulle leigt. Vi ville ha bruk for plasser for einslege i omsorgsbustadar, men utforminga her er vesentleg annleis enn det som låg føre i skisseprosjektet som var lagt fram Husbanken peikar og på at t.d. eldre ikkje skal bu saman med folk som kan gje utrygt bumiljø. Feltet (B2) langs Bogsnesvegen ved sida av brannstasjonen, er eit attraktivt område for kommunen. Dersom området hadde vore annleis fysisk utforma ville kommunen hatt bruk for omsorgsbustadar for lette demente og einslege eldre som treng fellesskap med andre. Dette kunne vi kome attende til i eit anna skisseprosjekt. Som var tenkt til friskare eldre. 4. Kan brukargruppene definerast tydelegare. Svar: I prinsippet kan det vera eg og du. Det er uheldig å kategorisera folk inn i eit spor for alle er individ med eit behov som i periodar er vanskeleg. Jamfør definisjonen. I fylje linkane under er det likevel nokre forhold som peikar seg ut erfaringsmessigt: Det kan vera rusavhengige, flyktningar, personar som kjem ut frå fengsel, pasientar som har hatt opphald i institusjon, nedsatt funksjonsevne og personar med svak økonomi. I tilegg kan det vera enkeltsituasjonar som krev strakstiltak, t.d. vald i familien. Det kan vera einslege forsørgarar med behov av å betra busituasjonen. Personar som bur hos foreldre/ føresette og situasjonen er uønska og blir opplevd som eit problem for minst ein av partane. Det kan vera personar som bur midlertidig hos venner, kjendte eller slektningar. Her er nokre sentrale linkar som kan vera eit godt utgangspunkt for å ta avgjer om bustadar for vanskeligstilte: Bustad for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) NOU 2011:15 Rom For alle en sosial boligpolitikk for framtiden er ei politisk utreiing som har gitt tilråing om tiltak for å betra situasjonen til vanskeligstilte. Denne utreiinga på 196 sider gjev svar på mange spørsmål knytt til bustadar for vanskelegstilte. Økonomisk konsekvens: Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 3

10 1: Notat frå tidlegare TRV til sak om bustadpolitikk i formannskapet Utdrag frå IRIS rapport Uttale frå rådet for dei funksjonshemma 4. Uttale frå flyktninge tenesta 5. Uttale frå Rus- og Psykiske helsetenester side 4

11

12

13

14

15

16

17

18 Rådet for funksjonshemma Rosendal/Halsnøy Politisk sekretariat v/solveig Hus Hansen UTTALE FRÅ RÅDET i SAK FS 2014/34 Rådet for funksjonshemma hadde møte på Rådhuset torsdag og vil gi følgjande uttale til Sak 2014/34 Kommunale bustader Husnes: Kommunalsjef Gunn Tove Petterteig orienterte rådet om kommunen sine tankar om bruk av planområdet. Det kan synast som kommunen og rådet har ein del samanfallande tankar om bruk av området. Rådet ønskjer likevel å presisera at det er viktig å ta omsyn til ulike brukargrupper. Det er viktig å ha fokus på å unngå negative samansetningar. Ein må unngå å byggja gettoar og ikkje ha fleire enn fem bueiningar samla under same tak. Dette er også i tråd me Husbanken sine tilskotsordningar. Det er såleis ikkje opp til privat utbyggjar å bestemme kva brukargruppe ein ynskjer å plassere i dette området. For Rådet for funksjonshemma Nils Magne Kloster (leiar)

19 Rosendalsvegen ROSENDAL Tel: Fax: Org. nr: Bankgiro: www. kvinnherad.kommune.no facebook.com/kvinnherad Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. - Dykkar ref. Dato Uttale frå Flyktningtenesta vedrørande bygging av nye bustader for vanskelegstilte Flyktningtenesta v/underteikna viser til innkalling til møte 3.april 2014 der Flyktningtenesta blir bedt om å utgreia fylgjande: 1. Kva brukargruppe er det hensiktsmessig å busetja i same bustadkompleks? 2. Kva alternative løysingar kan nyttast? 3. Betre utnytting av arealet/fleire etasjar? 4. Kan brukargruppene definerast tydelegare? Svar fra Flyktningtenesta: Flyktningtenesta er glad for at ønskjer å bygge nye kommunale bustader, men ikkje etter den modellen som er tenkt på Husnes nå, med mange husvære samla på ein stad. 1. Flyktningtenesta tilrår ikkje at ein byggjer eit bustadkompleks for vanskelegstilte med mange leiligheiter/bustader tett på kvarandre. Underteikna meiner det vil vera med på å stigmatisere, diskriminere og diskvalifisere brukarane i forhold til resten av lokalsamfunnet. Flyktningane som kjem til Noreg, nokre meir eller mindre alvorleg traumatiserte, treng ein trygg og stabil bustad og bustadmiljø. Dei snakkar og forstår ikkje norsk, og kan dermed ikkje kommunisera med naboar og andre noko særleg. Dei har ikkje vore vane med bruk og misbruk av rusmidlar slik ein gjer i Vesten, og ei heller vore vane med at folk som er psykisk sjuke bur blant dei. Slik uro, både på dag og nattestider, som har oppstått i dei bustadkompleksa har busett ulike grupper vanskelegstilte, har gjort til at nokre flyktningar har blitt retraumatiserte og barnefamiliar er redd for ungane sine. Dei kan rett og slett ikkje noko om den kulturelle konteksten i Noreg, og det er ein av dei tinga dei må få hjelp og veiledning til når dei skal integrerast i lokalsamfunnet. I Lonabrotet og Huldrehaugen prøvde kommunen å busetje folk med ulik bakgrunn, noko som fungerte svært dårleg. Etter å ha prøvd dette nokre år, fann me ut at me måtte skilja desse brukargruppene. Etter møysommelig jobbing og flytting på folk, fann -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

20 Side 2 ein å stort sett berre busette flyktningar i desse bustadkompleksa og det har fungert godt. Erfaringane på lokalt, regionalt og nasjonalt plan viser at ein bør ha einskildbustadar integrert i allereie etablerte bustadområde. Desse bustadane må liggje sentralt i forhold til kollektivtransport slik at ein kjem seg lett fram til dei tenestene ein treng i dagleglivet. Bustadkomplekset vil ikkje vera ei reell speiling av samfunnet, men heller tvert om. har allereie gjort seg fleire erfaringar der ein har sett at slike bustadkompleks ikkje fungerer, og der ein må inn med ekstra personalressursar for å roe gemyttane og ikkje minst at ein må bruke unødig tid på å flytte på folk. Konsentrasjonen og den lokale historia til bustadkompleksa kan ha negative assosiasjonar ved seg. Bustadområder, som i utgangspunktet er stigmatiserte, er med på å produsera og reprodusera førestillingar og inntrykk om at dei som bur der er hjelpetrengande og lavstatus. Busituasjonen handlar ikkje berre og faktiske, men og om opplevde levekår. Befolkninga elles i bygdene omtaler desse bustadkompleksa på ein negativ og nedlatande måte som ikkje er oppbyggande og ei heller fører til integrering av dei vanskelegstilte (her; flyktningane). Ofte er kommunale bustadkompleks prega av dårleg fysisk standard. Eit negativt bumiljø, både på grunn av opphoping av vanskelegstilte og dårleg fysisk standard, vil kunne virke inn på integreringa, og ha nærmiljøulemper. Nærmiljøulemper kan være at ein blir plaga av bråk frå naboar heile døgeret, ikkje ha kontakt med naboane anna enn å si hei, at nærmiljøet oppleves som utrygt og at det førekjem kriminalitet der. Det er og viktig å vurdere om kommunen fører ein bustadpolitikk som fører til hoping av dårlege levekår og at flyktningar bur dårlegare enn befolkninga elles. Underteikna meiner at rammevilkåra for flyktningars levekår og velferd, og kva som skapar ein god og varig busetjing for flyktningar og kommunen, er gitt gjennom den til ei kvar tid gjeldande busetjingsmodellen i. 2. Alternative løysingar: Behalde allereie kommunalt eigde bustadar, vedlikehalde desse og eventuelt kjøpe opp bustadar som skal seljast i bustadfelt. Ein kan og sjå for seg at kommunen kjøper/byggjer bustadar som ein har ei stund, og når kostnadene med vedlikehald byrjar å bli for kostnadskrevjande sel ein dei til dei som bur der eller andre som kan være interessert i å kjøpe bustad. For så å bruke dei midlane til å kjøpe nytt igjen. byggjer/kjøper bustader i aksen mellom Husnes og Rosendal. Mellom desse tettstadane er det god kollektivtransport med fleire avganger begge vegar. Det vil da vera lett for brukarane å komme seg til helsesenter, tannlege, butikk, flyktningtenesta, vaksenopplæringa m.m. Kurs i korleis ein skaffar seg eigen bustad. Legge til rette for at flyktningar kan kjøpe bustad ved hjelp av etableringslån, startlån og bustønad gjennom Husbanken. Om kommunen finn kreative løysingar som ikkje er innanfor rammene til Husbanken, så kan det hende at Husbanken finn løysingane/prosjekta så spennande at dei vel å gå inn med stønad sjølv om det er utanfor rammene deira. -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

21 Side 3 3. Betre utnytting av arealet/fleire etasjar: Flyktningtenesta ser ikkje for seg eit slikt bustadkompleks som er skissert, ei heller med fleire etasjar. 4., ved tidligare TRV, har definert og praktisert kven som kvalifiserte for kommunale bustader. Ein tildelte etter strenge kriterier. Tenkjer kommunen at ein vil utvide kriteriene for kven som kvalifisere for kommunale bustader? Flyktningtenesta har uttalt seg fleire gonger både skriftleg og munnleg, og underteikna viser til Bustadsosial handlingsplan s , Kartlegging knytt til TRV. Se elles og; Uttale til Rom for alle - Ein sosial bustadpolitikk for framtida, av Om det er ønskjeleg kan Flyktningtenesta leggje ved uttaler og rapportar som beskriv gode og dårlege erfaringar på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Flyktningar har gitt tilbakemeldingar om at det var utrygt for dei å bu slik dei gjorde i Lonabrotet og Huldrehaugen, med utagerande rusavhengige og psykisk sjuke. Tidligare har ein nytta dei bustadane kommunen til ei kvar tid hadde ledig, og det førte til at ein måtte bruke bustadar i bustadkompleks for ustabile personar. Som igjen førte til at flyktningar blei dårlege. Ein ser på landsbasis at flyktningar som har ein stabil og trygg busituasjon blir buande med familien sin i busetjingskommunen. Det å ha ein trygg og god bustad er ein av grunnpilarane for å få ei verdifullt og godt liv. Med helsing Linda Lillesletten Fagkoordinator, Flyktningtenesta Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

22 Husnessona Rus- og psykiske helsetenester P.b. 254, Aksen 5480 HUSNES Tel: Org. nr: Bankgiro: www. kvinnherad.kommune.no facebook.com/kvinnherad v/gunn Tove Petterteig Rådhuset 5470 ROSENDAL Saksbehandlar Marit Teigen Tlf. direkte innval Vår ref. 2014/ Dykkar ref. Dato Uttale frå Rus- og psykiske helsetenester om bustader for vanskelegstillte Viser til e post frå kommunalsjef Gunn Tove Petterteig 3. april 2014 og samarbeidsmøte 11. april 2014 der ho ber Rus- og psykiske helsetenester svare på fire spørsmål. Kva brukargrupper er det hensiktsmessig å busetje i same bustadkompleks? Viser til notat frå Tiltak og rådgjevingstenesta for vaksne i samband med Sak om bustadar til vanskelegstilte i av (vedlegg1) Bustadsosial handlingsplan av s (vedlegg 2) Vår konklusjon er integrering i vanlege bustadområder framfor samlokalisering i bustadkompleks. Vår utale er tufta på erfaringar har med busetting av vanskelegstilte i same bustadkompleks som Åsly, Beinavikjo, Huldrehaugen og Lonabrotet, og integrering i vanlege bustadfelt. Menneske med rus- og psykiske lidingar er sårbare for stress då dette medverkar til forverring av sjukdom og lågare mestring i eige liv. Å legge til rette for trygge bustadmiljø som minimaliserer stress er eit svært effektivt og godt førebyggande tiltak, for den enkelte, og slik og eit samfunns og folkehelseperspektiv. Dette er eit syn Kommunal og moderniseringsdepartementet av Rom for alle (vedlegg 3) og Fylkesmannen i Hordaland til Kommunal og regionaldepartementet av Rom for alle (vedlegg 4) deler. Vidare IRIS rapport 2013/206 Saman eller kvar for seg av 23.januar 2014 (vedlegg 5) Funna i IRIS sin rapporten har m.a. rusmiddelavhengige frå delteke i. Viser elles til e- post rekke frå Møyfrid Kristoffersen av , som har vore sentral i dette arbeidet i i mange år (vedlegg 6) -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

23 Side 2 Kva alternative løysingar kan nyttast? Kommunen kjøper/bygger bustader, fortrinnsvis små bustader i vanlege bustadfelt/burettslag i bygdene mellom Husnes og Rosendal (kjøpar sin marknad). Me rår til 1 2 bustader i kvart bustadfelt/burettslag ( minner om 20 % regelen om sal av bustad til vanskelegstilte i burettslag som mogeleggjer dette) Sidan dette og er tilrådingar om busetting frå sentralt hald bør det undersøkast om kommunen vil få like gode støtteordningar gjennom husbanken som om dei bygger eit bustadkompleks. Det vert viktig å ha oversikt over kor ein alt har opphoping av kommunale bustader frå før, så ein unngår fortetting. Ein ide for lett oversikt er å markere kommunale bustader i eit oversiktskart over kommunale bustader. Legge betre til rette for at vanskelegstilte som kvalifiserer til kjøp av eigen bustad (trygd/arbeid) gjennom startlån og etableringslån frå husbanken på privat marknad får mogelegheit til det. Vanskelegstilte som bur i kommunale bustader får tilbod om kjøpe den kommunale bustaden ved hjelp av startlån, etableringslån og bustøtte og kommunen kjøper nye bustader som dei igjen leiger til vanskelegstilte som igjen får mogelegheit til å kjøpe denne. Slik vert det gitt verdi til den enkelte om å få eiga framfor å leiga, tryggleik i å bu der brukar og naboar kjenner seg trygge saman, generell synergieffekt i helse av å vera del av eit etablert bustad område (folkehelseperspektivet) For kommunen vil det innebere kontinuerlig fornying av kommunale bustader og mindre utlegg til vedlikehald. Framleiger bustader til vanskelegstilte hjå private i vanlege bustadfelt. (Det er for tida 52 bustader til sals i ) Kjøpe 2 3 kommunale bustader i eit bustadkompleks som ikkje kunn vert bygd for vanskelegstilte Betre utnytting av arealet/fleire etasjar? Ikkje relevant for denne tenesta Kan brukargruppa definerast tydlegare? Rus- og psykiske helsetenester har fram til omorganisering i bustadmøte saman med Flyktningetenesta tildelt kommunale bustader etter praktiske retningslinjer (70 kommunale bustader I tildeling av bustad har tenesta i større grad teke utgangspunkt i situasjonen til den enkelte framfor målgruppe, då vår erfaring er at individuelle utfordringar og behov i mindre grad vert fanga opp ved å bruka målgruppe. Tenesta har vurdert etter kriterier som ; Brukarane har brukt opp sitt rykte og greier av den grunn ikkje å skaffe bustad på eiga hand. -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

24 Side 3 Fysiske eller psykiske grunnar til at brukarane ikkje på eiga hand maktar å ta, og eller ha, kontakt med huseigar sjølve. Fyrstegongs busette flyktningar. Å nytta kriterier knytt til situasjon framfor målgruppe er eit syn Kommunal og Moderniseringsdepartementet også deler i NOU.2011:15 Rom for alle (vedlegg 3) Samandrag; Brukarane sine tilbakemeldingar, våre erfaringar, sentrale føringar frå fylke og stat er integrering i vanlege bustadområder framfor samlokalisering i bustadkompleks. At brukarane får tilbod om bustad i stabile trygge bustadmiljø som ligg sentralt ( Husnes til Rosendal ), førebygger stress og forverring av sjukdom. Dette vil innebere betre livskvalitet og mestring i eige liv for den enkelte, og lågare kostnader til helse og sosiale tiltak for kommunen. Marit Teigen Fagkoordinator Rus og psykiske helsetenester Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

25 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/ Gunn Tove Petterteig Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/13 Komite for helse, omsorg, miljø Forslag til effektiviseringstiltak i pleie og omsorg 2014 Innstilling frå rådmannen: kjøper inn 50 nettbrett (mobil omsorg) som skal brukast av heimetenesta. tek i bruk multidosett for dei brukarane som har stabil medisinering. kjøper inn 50 sengealarmar som er fleksible. Herøysund kompetansesenter får kjøpe inn ein elektrisk sykkel. kjøper inn hjelpemiddel til kortare utlån. Hjelpemiddel som ein oftast har bruk for, blir prioritert. støttar helsefagleg person som skal vera oppsøkjande i høve førebygging til eigen alderdom. støttar temakveldar for å førebyggje eigen alderdom. Vedtak frå Komité for helse, omsorg, miljø den HOM ber om at dei føreslegne tiltaka vert kostnadsrekna og sak om endeleg vedtak vert fremja i neste møte. 2. HOM ynskjer ein klarare dokumentasjon av gevinsten ein kan rekna med for kvart enkelt punkt. Saksutgreiing: Mobil profil er ein nettbasert pasientjournal som heimetenesta kan ta med seg ut i tenesteområdet. Dette lettar arbeidet ved at ein har alle opplysningane om pasienten med ut. Personalet slepp å ringa inn for å sjekka opplysningar eller for å sjekka prosedyre for tiltaket m.m. Dette sparar ein ressursar på ved å ikkje hefta personalet som er tilstades inne i institusjonen og ein kan i nokre tilfeller sleppa å køyra tilbake for å henta fram opplysningar. har i dag om lag 100 årsverk som er knytt til heimetenesta. Det betyr at det er mange fleire som arbeidar i denne tenesta fordi fleire har reduserte stillingar. Reduserte stillingar aukar risikoen for at ein må bruke telefonen for å få tak i naudsynte opplysnisngar når ein er på jobb. Informasjonsflyten er generelt eit større problem der ein har mange reduserte stillingar. Det er ikkje analysert innsparingstid ved reduserte telefonar inn til basen, eller turar tilbake til basen. Dette vil krevje ressursar som vi ikkje har. Detaljert kostnadsoverslag for innføring av Visma Mobil Omsorg: side 1

26 - Ipad med IoS operativsystem frå Apple eller - Nettbrett med Android operativsystem frå Samsung/Sony/Asus/Lenovo Begge alternativ har 3G nett og 8 tommer skjerm med ulik oppløysing. Prismessig er det nokolunde det same kva type ein veljer. Det må ein utprøving til for å bestemma type, og det må vurderast kva sikkerhetsstyring vi skal ha på bretta. Levetid nettbrett er sett til 4 år. Infrastruktur for kommunikasjon med nettbrett via 3G nett: kr Rammeavtale visma prosjekt og installasjon: kr (årleg vedlikehald blir dekka av eksisterande vedlikehaldsavtale med Visma og er dermed =0) Opsjon arbeidsplanlegging og oppstart mobil omsorg: kr Tilknyting telelevandør (Telenor)MDA Nettbrett 8 tommer med cover og retina skjerm à x 50 stk: kr alt. Nettbrett med cover og standard skjerm à x 50 stk: kr Opplæring tilsette ½ dag pr person Driftskostnadar: Datakort i nettbrett:139 kr/mnd/nettbrett med ubegrensa bruk (ingen etablering) Multi dosett Oppstart med Multidose meiner vi i vil vera eit heilt klart effektiviseringstiltak i sonene. I dag brukar t.d. Rosendalssona sona ca. 1,5 årsverk på å lage til dosettar. Multidose er eit tiltak som ikkje medfører nye administrative kostnader, men vil ha ein ekstra kostnad knytt til tillaginga av multidosen på apoteket. Når ein saman med legane er einige om kva for brukarar som kan stå på multidose, går resten av seg sjølv. Meirarbeid oppstår dersom medisinar må takast bort eller leggjast til. Frigjorte resursar kan nyttast i pleien, ekstra kostnad vil for Rosendalsona bli på mellom 150 og for tillaginga på apoteket. Rosendalsona er og no med på Pasienttryggleiksprosjektet I trygge hender, der vi samkjører alle medisinlister med legetenesta. I første omgang går ein gjennom 20 pasientar. Dette vert gjort etter at heimesjukepleier har gått gjennom sjekkliste i heimebesøk. Rosendalssona ser att dette heilt klart er eit ypperleg høve til å få til betre samhandling med legetenesta, forbetre rutinar, luke ut feil, kvalitetssikre og forbetre ein svært viktig del av arbeidet. Rosendalssona og Husnessona har om lag like mange dosettar som skal lagast til. Utgift til apotek og sparte årsverk vil truleg bli svært likt. Halsnøysona har innført multidosett. Sengealarmar Nattevaktene kjenner seg tryggare i jobben sin og ein nattalarm er med å styra nattressursen til det rommet det er bruk for hjelp. Mange fall skjer på nattestid fordi vedkommande pasient er trøyt og gangfunksjonen blir påvirka av det. Eit fall kan føra til brot og redusert funksjonsevne. Vedkommande vil ha meir bruk av personalressurs. I særlege tilfeller kan sengealarmen hindre at ein må leige inn personell, særleg i omsorgsbustadar som ikkje er bemanna. Desse sengealarmane er flyttbare og kan nyttast der det er mest bruk for dei. Dersom ein pasient har søvnvanskar og vil stå opp kan ein slik alarm vera til god hjelp for nattevaktene. Innkjøp av slike alarmar 10 til Halsnøy, 20 til Husnes og 20 til Rosendal. Tilsaman kosta desse ca Elektrisk sykkel som framkomstmiddel lokalt i Herøysund. Ein slik sykkel kan brukast mellom husværa i Herøysund kompetansesenter. Spesielt er behovet stort i helgar fordi det då er helgevakter som ikkje har sertifikat og brukar tid på å gå mellom husa. Ein slik sykkel kan av og til erstatta ein bil og ein har rekna på at samanlagt vil ein spara ca 30 minutt per dag i å gå. Desse minuttane kan nyttast saman med brukar. Herøysund kompetansesenter har meldt frå om at dei har behov for ein ny leasingbil. Ein slik bil kostar kommunen erfaringsmessig i underkant av kroner per år. Dersom ein slik sykkel kan kan føra til at behovet fell bort, har vi spart mykje. ( kroner) side 2

27 Hjelpemiddel for kortare utlån Det er behov for å ha eit lite lager av enkle hjelpemidlar for kortare utlån. I mange tilfeller har brukaren rett på hjelpemidlar frå hjelpemiddelsentralen, men det kan ta tid å få dette på plass. Å ha nokre enkle hjelpemidlar til utlån medan ein ventar på hjelpemiddelsentralen vil vera av stor verdi. Brukaren kjem fortare i gang med eventuell opptrening som vi veit gjev betre resultat enn om han/ho blir sitjande utan aktivitet. Vi kjem langt med kroner Til diskusjon med Komite for helse og omsorg: Førebygging til eigen alderdom a) Kommunen har bruk for ein helsefagleg person som skal reise heim til folk som har nådd ein viss alder for å informera om kva ansvar den enkelte har for å ivareta eiga helse. Vi ser at informasjon om utbetringslån er mangelfult. Mange forventningar kunne vore avklart ved eit slikt heimebesøk. Det er viktig at folk veit at det er dei sølve som har det største ansvaret. Vi kunne brukt same modell som Haugesund. Slik at vi slapp å utarbeida noko sjølv. Vi vil ha behov for å koma attende til dette. Dersom vi hadde tilsett nokon for 6 månadar for å gjera denne jobben kunne vi sett om det hadde hatt ein effekt. Med ei årsløn på pluss sosiale omkostningar vil dette utgjera kroner. I tilegg vil vedkommande ha bruk for ein bil ( kroner) Dersom dette er intressant bør vi ut med ei utlysing før sommaren. b) Kommunen skal saman med eldrerådet arrangera ulike temakveldar for eldre som handlar om å førebyggje eigen alderdom. Tema er drøfta med eldrerådet Desse tema kan vera aktuelle: Bufellesskap for eldre, ombygging av eigen bustad slik at den blir meir funksjonell m.o.t. bruk av rullestol, rullator.,enkle tiltak for å oppretthalde god funksjon, ernæring, korleis førebyggje fall?. Korleis gå fram når ein skal søkje om tenester?, avklaring om forventningar til det offfentlege, ansvar for seg sjølv, kva meinast med det?, Omsorgsbustadar: kan ein forventa at kommunen ordnar med dette? Einsemd i alderdommen: korleis førebyggje? Slike arrangement vil koste frå kroner per gang. Nokre ganger kan vi bruke eigne folk som vil ha rett på overtidsbetaling, andre ganger må vi hente inn krefter utanfor organisasjonen. Dette kan lett bli dyrt. Vanlegvis betalar kommunen mellom 10 -og kroner dersom ein person krev honorar. Dersom komiteen gir signal om at dette kan vera fornuftig bruk av effektivisering kan vi leggje fram rekneskap etter eit par tema og be om at eldrerådet evaluerar nytteverdien. Økonomisk konsekvens: 1. Mobil omsorg: samanlagt kroner, pluss kroner per år i driftskostnadar 2. Multidosett: Samla total utgift vil bli om lag kroner 3. Sengealarmar kroner 4. Elektrisk sykkel kroner 5. Hjelpemiddel kroner 6. Førebygging eigen alderdom oppsøkjande helsefagleg kompetanse kroner 7. Seminar/ temakveldar i første omgang Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 3

28 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/ Gunn Tove Petterteig Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/14 Komite for helse, omsorg, miljø Retningsliner for bruk av midlar til omsorgstenesta, avsett i budsjettet til frivillig arbeid 2014 Innstilling frå rådmannen: Rådmannen får fullmakt til å vurdera og ta avgjer i søknadar frå lag og organisasjonar om tilskot til ulike prosjekt som skal føra til auka aktivitet inn mot omsorgstenesta. Grunnlaget for vurderinga skal vera etter retningsliner som er synleggjort i forslag til søknadskjema i denne saka. Saksutgreiing: Det er avsett kroner som skal stimulera til frivillig arbeid inn mot omsorgstenesta i kommunen. Vedtak frå Komite for helse, omsorg og miljø den : Ei gruppe fagfolk frå sonene og frivillig sentralen utarbeider innstilling for bruk av midlane. Endeleg fordeling vert gjort av komité for helse, omsorg, miljø. Alle frivillige lag og organisasjonar er velkomne til å søkja. Midlane kan tildelast som prosjektstøtta, ikkje som reint driftstilskot. Det vart halde møte med fagpersonar frå dei ulike sonene og frivilligsentralen den 7. april 2014 Det vart drøfta korleis vi best kunne stimulera til frivillig arbeid inn mot tenesteapparatet, korleis vi skulle ta imot og korleis vi skulle sikre integriteten til brukaren/ pasienten. side 1

29 Frå sonene møtte: Vigdis Jensen frå Halsnøytunet, Bente Kari Vasslid frå Herøysund kompetansesenter, Ellen Korsvold frå Rosendalssona, Hege Kristin Rausdtein frå Husnessona, Linn Stene Hellås frå aktiv fritid, Anniken Kjeka frå frivilligsentralen og Kommunalsjef Gunn Tove Petterteig. Desse fagpersonane er kontaktpersonar inn mot eigen organisasjon med omsyn til frivillig arbeid i sona. Desse personane får ei viktig rolle med å informera om det frivillige arbeidet inn mot eigen organisasjon. Det er svært viktig at frivillige kjenner seg møtt og velkomne. For kommunen er det viktig at dei frivillige har underskrive ei teieplikt med omsyn til at brukarane/ pasientane sin integritet blir ivareteken. Kommunen skal syte for at det skal vera lett tilgjengelige slike teiepliktskjema i sonene og på kommunen si heimeside. Vi vart einige om å ta eit breidt initiativ for å invitera lag og organisasjonar via annonsering. Det er planlagt møte 5. mai for å orientera om midlane som er sett av i budsjettet. Føremålet er å få fram eit ønskje om frivillig arbeid inn mot omsorgstenesta og sei noko om kva arbeid tenesteapparatet treng hjelp til. Det vil og vera viktig å få fram at laget sjølv kan koma med sine kreative idear til kontaktpersonane. Ein annan ting som vart drøfta, var at det måtte vera enkelt å søkje om desse midlane. Det er difor utarbeida eit forslag til eit enkelt søknadskjema. Forslag til søknadskjema: Søknadskjema for aktivitet for frivillige lag og organisasjonar. Det er ikkje høve til å søkje om ei generell støtte til laget. Søknaden skal knyttast til ein spesiell aktivitet som gjev verdi for brukarane/ pasientane. Fyll ut kvitt felt: Namn på Lag/ organisasjon som søkjer midlar: Søknadssum: For soneleiar: Vedtatt søknassum: Underskrift soneleiar Namn på Kontaktperson for laget/ organisasjonen: Telefonnr: E-postadresse: Kort om planlagt/ og eller gjennomført aktivitet: (tidspunkt for aktiviteten er viktig å få med her) Kontonummer til laget/ organisasjonen: Levert kvitteringar for kroner: (berre dersom aktiviteten er gjennomført) Kva er verdien for brukaren ved at tiltaket blei/skal gjennomførast? Søknad skjema skal gå til soneleiar i den aktuelle sona: Rosendalsona: Leif Kongestøl Husnessona: Sigurd Ness Halsnøysona: Anne Rørdal Herøysund kompetansesenter: Bjørg Wangensten Kontaktpersonar i sonene: Rosendalssona: Ellen Korsvold Husnessona: Hege Kristin Raudstein Halsnøysona: Vigdis Jensen Herøysund kompetansesenter: Bente Kari Vasslid (vi finn telefonnr. Bak kvart namn) side 2

30 Søknadskjemaet skal sendast til den sona aktiviteten skal gjennomførst ved. Dersom ein ynskjer å senda skjemaet elektronisk er det desse adressene som skal brukast: Rosendalsona: Leif Kongestøl. Husnessona: Sigurd Ness. Halsnøysona: Anne Rørdal. Herøysund kompetansesenter: Bjørg Wangensten. Dersom ein ynskjer å senda søknaden per post skal den sendast til:, Rosendalsvegen10, 5470 Rosendal. Merk konvolutten frivillig arbeid Økonomisk konsekvens: Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 3

31 Søknad om refusjon Utlegg frivillig arbeid Namn: Adresse: Postnr./stad Sone: Kontonr: Tlf: Dato: Teneste mottakar Type aktivitet Antal km priv.bil Utlegg kr. Sum: Stad/dato: Underskrift: Tilvist:

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10 1 FORORD... 2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE... 3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE...4 2.2 DAGENS SITUASJON OG SYN PÅ FRAMTIDA - PROSJEKTGRUPPA...4 3 BUSTADSOSIAL KARTLEGGING... 5 4 BUSTADPOLITISK

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar J Å Kvinnherad eldreråd Kvinnherad kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland fellesråd Meland kommune Modalen kommune NTF-Hordaland v/irene Ness

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal Det medisinsk odontologiske fakultet i Bergen Etne eldreråd

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Innspel frå administrasjonen

Innspel frå administrasjonen Kvinnherad kommune Innspel frå administrasjonen til ny kommuneplan, samfunnsdelen Verksemd for Samfunnsutvikling 21.12.2011 Innhald Barnehage... 3 Grunnskule... 5 Tiltak for familiar med små barn... 6

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Luster kommune Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Innhald 1.0 Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2 Arbeid med planen... 3 1.3 Nasjonale mål/retningsliner... 4 1.3.1 Regjeringa

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Audit & Advisory Oktober 2013 Samandrag Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av ressursbruken

Detaljer