Det grønne hjulet. - et kompetanseløft for organisasjon og ledelse i Senterpartiet. Trinn 2 videregående opplæring for tillitsvalgte på fylkesnivå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det grønne hjulet. - et kompetanseløft for organisasjon og ledelse i Senterpartiet. Trinn 2 videregående opplæring for tillitsvalgte på fylkesnivå"

Transkript

1

2 Det grønne hjulet - et kompetanseløft for organisasjon og ledelse i Senterpartiet Veiledning til bruk av studiehefte og gjennomføring av kursopplegg. Trinn 2 videregående opplæring for tillitsvalgte på fylkesnivå Senterpartiets Studieforbund 2013 Tekst: Kristin Madsen Bilder: Illustrasjonsfoto Det grønne hjulet skal bidra til et kompetanseløft for organisasjon, ledelse og politikk i Senterpartiet. Denne veiledningen skal være et hjelpemiddel for lokallag som jobber med kursopplegget. Veiledningen er beregnet på studieleder, kursleder eller andre som skal lede kurs/studiering i lokallaget. 1

3 1. Praktisk informasjon om kursopplegget Målgruppen for kurset er i første rekke tillitsvalgte på fylkesplan, dvs. styret i fylkeslaget og folkevalgte, men inviter gjerne med andre interesserte. Kurset passer også for Senterungdommen og Senterkvinnene. Kursopplegget er et prioritert studietema, og det forventes at fylkesstyret gjennomfører denne opplæringen. Dette er spesielt viktig fordi tillitsvalgtopplæring i Senterpartiet blir gjennomført i flere trinn. Trinn 1 er grunnleggende basisopplæring. Trinn 2 er en påbygning, beregnet på fylkesstyrene og folkevalgte på fylkesnivå. Det forutsettes at trinn 1 er gjennomført før en begynner på trinn 2. Trinn 3 vil være Senterpartiets «toppskolering», med målgruppe tillitsvalgte på nasjonalt nivå. Innmelding av kurs i Senterpartiskolen Det grønne hjulet blir automatisk innmeldt som kurs i Senterpartiskolen for alle fylkeslag. Viktig: Fylkesstudieleder har ansvar for å føre frammøteliste og sende inn denne på e-post til eller som brev til SpS postboks 1191 Sentrum, 0107 OSLO snarest mulig etter at kursopplegget er gjennomført. Tidspunkt for kursgjennomføring Kursopplegget skal gjennomføres i løpet Frist for innsending av frammøteliste er 15. desember 2014 Antall timer Kursopplegget er basert på 12 klokketimer, som er delt opp i tre bolker eller samlinger. Det kreves minimum 8 hele klokketimer for få kurset godkjent. Det er også lov å bruke flere timer, for de som ønsker å fordype seg. En klokketime inkluderer pause, men halve klokketimer blir ikke registrert så bruk kun hele klokketimer. Det er anledning til å gjennomføre en mindre del av kurset elektronisk, pr. telefon, Skype eller lignende. Det forventes dessuten at styremedlemmene bruker noe tid på selvstudium og forberedelse, r i tillegg til å være med på samling. Kompetansebevis Kurset er kompetansegivende som opplæring for tillitsvalgte på fylkesnivå i Senterpartiet. Alle som gjennomfører kurset, dvs. deltar minimum 8 hele klokketimer får tildelt kompetansebevis fra Senterpartiskolen. 2

4 2. Kjekt å ha utstyr til kurset Kurslokaler med internett-tilgang Studieheftet Det grønne hjulet inneholder mange lenker fagstoff på internett. Det er derfor en fordel om kurslokalene har tilgang til internett, eventuelt med tilgang til projektor. Deltagerne kan gjerne ta med seg PC eller nettbrett på kurssamlingene, slik at det går an å klikke på lenker for å bruke fagstoffet underveis. I tillegg bør dere ha følgende tilgjengelig under kurset: Fylkeslagets virksomhetsplan/arbeidsprogram Partiprogrammet Sånn gjør vi det i Senterpartiet håndbok for tillitsvalgte. Kan hentes her: Slik gjør vi det i Senterpartiet. Post-it-lapper Noe å skrive med og på Tilgang til flippover eller tavle er greit, men ikke nødvendig. Husk at Voksenopplæringsloven gir rett til å få bruke offentlige undervisningslokaler gratis til gjennomføring av kurset. Spørsmål? Ta kontakt Senterpartiets Studieforbund, tel Elise Fylling, eller Kristin Madsen Generell informasjon: se Det grønne hjulet 2 Noe å huske på før kursstart Organiser kaffe/te-pauser og litt å spise underveis. Ansvaret for bevertningen kan gå på omgang blant deltagerne, eller gi beskjed om at hver enkelt tar med seg det de vil drikke og spise. Bestille rom, - sted å være, og gjøre avtale med eventuelle foredragsholder eller andre som skal bidra under kurset. Gi beskjed til deltagerne om tid, sted, hva de skal ha med seg osv. Se gjennom studieheftet, slik at du er forberedt. 3

5 Metodikk og noen enkle pedagogiske tips Kursopplegget er basert på studieringmetodikk, hvor det viktigste er å ha en likeverdig og åpen dialog omkring temaer og spørsmål. Derfor er det formulert en del spørsmål både i kursheftet og i denne veiledningen. Bruk gjerne spørsmålene som inngang til refleksjoner omkring temaene, når dere arbeider med de ulike delene. Din viktigste rolle som kursleder/studieleder er allikevel å stimulere til dialog, diskusjon, refleksjon og gode samtaler. Du skal også bidra til at kunnskap og erfaringer deles, og at det blir god stemning og motivasjon underveis i kurset. Husk at dette kursopplegget er en prosess, og at det viktigste er å stille spørsmål, snakke sammen og gi rom for ettertanke. Svarene er mindre viktige enn de gode spørsmålene og det finnes ingen «fasitsvar». Tenk gjennom hvordan du håndterer starten/innledningen på kurset. Skap god stemning, dere skal ha det hyggelig sammen. God tilgang til post-it-lapper, papir og skriveredskap er viktig for å visualisere og dokumentere arbeidet. Still tydelige, enkle spørsmål som gir mulighet for diskusjon, samtale og ettertanke. Sørg for at alle kommer til orde i diskusjoner. Forsøk å stimulere og støtte gruppen hvis dialog og diskusjon kjører seg fast. Gå eventuelt videre hvis det blir «stille» når du stiller spørsmål. Vær lyttende og oppmerksom, og vær nøye på å se den enkelte deltager. Del gjerne opp i mindre grupper som kan jobbe sammen med øvelser og oppgaver. Dette må du se an, i forhold til gruppestørrelsen på hele kurset og hvordan deltagerne fungerer sammen som en gruppe. Spill på de ressursene som deltagerne utgjør det er viktig å utveksle erfaringer og dele kunnskap. Husk pauser! Variasjon i arbeidsmåter er bra, og egenaktivitet er den beste måten å lære på. Lykke til 3. Forslag til gjennomføring Kursopplegget er fleksibelt, og kan gjennomføres som kurs/studiering enten med eller uten ekstern prosessveileder/kursleder. Kurset kan også gjennomføres som en eller flere samlinger. Kursopplegget under gir et forslag til hvordan 12 kurstimer kan gjennomføres i tre deler. Fylkesstyret kan selv velge å gjennomføre studieopplegget over lenger tid, for eksempel ved å legge inn emner fra kurset i forbindelse med styremøter og lignende. Enkeltdeler av kurset, som for eksempel den delen som gjelder bruk av metodikken Det grønne hjulet i praksis, kan gjerne gjennomføres i form av regionmøter eller andre samlinger for lokallag. Åpne møter kan også inngå i en slik faglig politisk del av kursopplegget. I tillegg til samlingene må deltagerne påregne og bruke noe tid til selvstudium. 4

6 Del 1: Organisasjonsdemokrati, verdier, og ledelse 1. time: Nytt blikk på læring i organisasjoner: hvorfor og hvordan utvikle og dele kunnskap? Vi starter med å sette fokus på Senterpartiet som en lærende organisasjon, og hvorfor det er viktig å utvikle kunnskap og bygge kompetanse. Spørsmål til en innledende gruppediskusjon kan være: Hvordan vi kan bruke studiearbeid for trene - og bli gode i både organisasjon og politikk? Hvilket behov for opplæring har den enkelte? Har vi forventninger om å lære noe gjennom å sitte i fylkesstyret? Hva slags kunnskap trenger styret for å bli en kompetent ledelsesgruppe? Hva er organisasjonslæring? Hvordan kan vi dele og nyttiggjøre oss av erfaringer? Hvordan kan vi dele kunnskap på best mulig måte, og hvordan overføre erfaringer i organisasjonen slik at vi kan bidra til å utvikle ny kunnskap? 2. time Fylkesstyret som ledelsesgruppe Gjennomgang av ulike tillitsverv, forventninger og oppgaver. Ansvar, roller og oppgavefordeling i styret skrives ned underveis. Avklare roller og forholdet til ansatte, til lokallagene og til folkevalgte, og ansvaret for å utvikle og fremme politikk i fylket. Spørsmål til diskusjon kan være: Hva er ledelse, hvem er ledere, hvordan utøves ledelse, hva forventes av den enkelte tillitsvalgte og av styret som ei ledelsesgruppe? Hvordan arbeider vi med frivillige, og hva er spesielt ved å være tillitsvalgt i et politisk parti? Hva fremmer og hemmer motivasjon? Hvordan få påfyll og inspirasjon til arbeidet? Hvordan fremme en kultur for samarbeid? Hva gjør vi hvis samarbeidet i styret ikke fungerer slik vi ønsker? Hvordan utøve klok ledelse hvis det oppstår konflikter? Hvordan skal og bør vi behandle hverandre, for å fremme tillit og respekt i styrearbeidet? 3. og 4. time Partikultur, takhøyde og dørvidde diskusjon for refleksjon. Det jobbes videre med bevisstgjøring omkring ledelse, arbeidslag og som gruppe sammensatt av enkeltmennesker, men nå i lys av organisasjonskultur og organisasjonsdemokrati. Spørsmål til refleksjon kan være: Hvordan kan fylkesstyret som ei ledelsesgruppe bidra til takhøyde og dørvidde i diskusjoner? Hvordan forholder vi oss til organisasjonsdemokratiet, og hvordan bruker vi vedtekter, vedtak og program som rettesnor og som hjelpemidler i styrearbeidet? Hva legger vi i begrepet organisasjonsdemokrati? Hvordan vil vi at dette demokratiet skal fungere? Hvordan kan Senterpartiet være et folkestyreparti også som organisasjon? Hvordan forholder vi oss til, og hvordan følger vi opp egne vedtak? Hvordan vi forholder oss til vedtak gjort i landsmøte, landsstyret og sentralstyret? Hvilke debatter skal hvor: hva bør være offentlige, og hva bør være organisasjonsinterne debatter? Spørsmålene skal være utgangspunktet for en «etisk refleksjon» på generelt og fritt grunnlag omkring lojalitet, takhøyde, konsekvenser, interne kontra offentlige debatter mm. Hjemmearbeid til neste samling (dvs. lese i heftet, finne info på nett, osv.) Dere bør også reflektere over spørsmål knyttet til makt i organisatorisk og i politisk arbeid, og bruk av hersketeknikker. 5

7 Del 2 Hvordan kan vi jobbe for å nå mål? 1. time Hvordan vil vi jobbe for å utvikle mest mulig/best mulig kunnskap og kompetanse i saker som er aktuelle i vårt fylke? Bruk egen virksomhetsplan/arbeidsplan som utgangspunkt. Start med å finne ut hvilket «ståsted» dere har i en gitt sak, fks. den kommende kommunereformen. Eksempel på spørsmål kan være: Hvordan ser kart og kommunelandskap ut i vårt fylke i forhold til den varslede kommunereformen? Diskuter ulike scenarier, med utgangspunkt i ny kommunereform og lokale forhold/utfordringer. Hvilke kunnskapsbehov har vi? Hvilke premisser ligger til grunn, hva slags argumentasjon trenger vi osv. Vurdere hvilke behov dere har for kunnskap og informasjon i den saken dere velger å jobbe med: gjør derfor først en analyse av kunnskapsbehov. 2. time Bruk metodikken i Det grønne hjulet, som et kompetanse- og strategihjul. Start med å «ta tempen» på den saken/de sakene dere vil jobbe med. Finn ut hva slags utgangspunkt dere har, og diskuter gjerne ulike scenarier rundt saken. Formuler helt konkrete mål (og delmål) som dere skal jobbe mot time Lag en plan for hvordan dere skal jobbe for best mulig måloppnåelse. Vær helt konkrete med hensyn til valg av verktøy og virkemidler. Evaluering skal inngå, både delevalueringer og sluttevaluering. I løpet av del 2 skal dere ha utarbeidet en strategiplan for jobbing med en sak, eventuelt flere saker som er viktig for fylkeslaget. Poenget er at dere jobber metodisk og strategisk i forhold til utgangspunkt, definisjon av mål, valg av verktøy/virkemidler og evaluering. Det er også viktig å reflektere over hvordan organisasjonslæring kan brukes i praksis når vi jobber med ulike saker. Et viktig element her vil være hvordan dere vil tilrettelegge for en god informasjons- og kommunikasjonsflyt, slik at kunnskap og erfaringer kan deles. Del 3 Fordypning med selvvalgt tema Den tredje delen av kursopplegget er en fordypningsdel. Her er tanken at det skal jobbes videre med metodikken i Det grønne hjulet for strukturering og strategisk arbeid med temaer fylkesstyret allikevel skal jobbe med i tida framover Dette kan gjerne være videre arbeid med saken eller sakene fra del 2, eller det kan være fordypning i temaer eller emner fra del 1. Det er gitt to forslag til fordypningstemaer, se kursheftet side 23. Vær obs. på at gjennomføring av del 1 og 2 til sammen må være på åtte studietimer, som er minimum for å få godkjent kurset. 6

8 Husk å sende inn frammøteliste snarest mulig etter gjennomføring, og senest 15. desember! Studiestøtte utbetales med kr 480,- for gjennomføring av 12 timers kurs. 7

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Det grønne hjulet. - et kompetanseløft for organisasjon og ledelse i Senterpartiet. Introduksjon til basisopplæring, trinn 1 for lokallag

Det grønne hjulet. - et kompetanseløft for organisasjon og ledelse i Senterpartiet. Introduksjon til basisopplæring, trinn 1 for lokallag Det grønne hjulet - et kompetanseløft for organisasjon og ledelse i Senterpartiet Introduksjon til basisopplæring, trinn 1 for lokallag Om kursopplegget Kursopplegget består av et studieheftet med ressurser

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

Jeg! Studieleder 2015

Jeg! Studieleder 2015 Jeg! Studieleder 2015 www.frp.no - facebook.com/fremskrittspartiet 1 Kjære Studieleder! Dette heftet tar for seg de viktigste oppgavene til en studieleder. Din jobb er å sette deg godt inn i dine ansvarsområder

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

INNHOLD. Del 3 Årshjul s. 17: Årshjul for planlegging og gjennomføring av høstkurs. s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning

INNHOLD. Del 3 Årshjul s. 17: Årshjul for planlegging og gjennomføring av høstkurs. s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning Høstkursheftet 1 INNHOLD s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning DEL 1 Hvordan planlegge et høstkurs s. 4 : Dato, tid og sted s. 4: Informasjon s. 5: Mediedekning s. 5 : Kursstøtte s. 6 : Uforutsette

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer