RUSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN"

Transkript

1 RUSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN

2 Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne vedtekter. Barnehagen er gjennom loven pålagt å utarbeide en årsplan. Denne planen skal gi en oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året. Den skal også være en presentasjon av barnehagen og de rammene som er med på å styre virksomheten. Den skal blant annet inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med blant annet omsorg, danning, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet i barnehagen og skal gi foreldre, kommune og politikere informasjon om Rustad barnehages målsetting og innhold. Den skal bidra til å styre og vurdere det som foregår innad i barnehagen. Årsplanen vil være utgangspunkt for drøfting på foreldremøte og den skal foreligge samarbeidsutvalget for godkjenning. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt de sju fagområdene en viktig del av barnehagens læringsmiljø. VISJON: TRYGGHET, GLEDE OG ROM FOR ALLE. VERDIER: TRYGGHET RESPEKT VERDIGHET For å oppnå vår visjon mener vi det er noen forutsetninger som må ligge til grunn. TILLIT må opparbeides, og dette ønsker vi å gjøre gjennom å være tydelige på hvordan vi arbeider, både overfor barna, foreldrene og hverandre. For å skape trivsel og trygghet, må tilliten ligge i grunn. Når vi har tillit til hverandre og kan stole på hverandre, kommer tryggheten. Omsorg, støtte og forutsigbarhet er viktige brikker for å skape følelsen av at man kan stole på omgivelsene.

3 RESPEKT for det enkelte mennesket med sin personlighet, erfaringer og kompetanse er viktig for å skape tillit, trygghet og trivsel. Jeg er meg, og jeg er verd noe på grunn av den jeg er. Ingen er like, men alle har lik verdi. Rettferdighet er ikke at alle får det samme, men at alle får dekket sine behov. Dette gjelder barn, foreldre og de ansatte. VERDIGHET ønsker vi å skape gjennom å vise respekt for hverandre. Vi vil at alle skal få gjøre mye av det de liker og er gode på, men vi vil også at alle skal få øve seg litt på det de ikke mestrer så godt. Vi ønsker å legge vekt på at hver enkelt er unik og at våre ulikheter er verdifulle. Vi ønsker å skape verdighet gjennom å møte hverandre med respekt og gi hver enkelt mulighet til å bruke sine ressurser. Rammeplanen skriver angående inkluderende fellesskap, lek og lekende samspill: Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna bli kjent med leken både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. Lekens betydning: Lek og lekende samspill ser vi som en del av det å være barn. Lek er fantasi, utprøving, samhandling og en sentral kilde til læring, spesielt i førskolealder. Lek utvikler språk, begrepsforståelse og kommunikativ kompetanse. Gjennom leken og lekende samspill skapes relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. Vi kan si at det er minst tre grunner til barns lek er viktig for pedagogisk virksomhet i barnehagen: 1. Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet, som stimulerer og interesserer. 2. I lek gjør barn erfaringer, utforsker, prøver ut, får kunnskaper og utvikler selvtillit. 3. Barn sosialiserer gjennom leken, og utvikler en beredskap for læring og utvikling. Det er med andre ord mye læring som foregår i forbindelse med barns lek. I lek tilegner barna seg kunnskap, prøver den ut og oppnår ferdigheter de kan benytte i en annen sammenheng. For barn er lek ofte et lokkende, lystbetont preg, og lekeprosessen er gjerne selve målet til aktiviteten. Leken er viktig i seg selv, uten å være et middel i forhold til noe annet. Barnet leker for å leke og fordi det er moro. I leken utløses barns naturlige spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang. Dette er kjempeviktig å ta vare på i barnehage hverdagen. Erfaringer i lek fører til mestring og læring på ulike områder, og det er de voksnes ansvar å sørge for at alle barna får gode erfaringer i lek med andre barn. Vi vet også at alt det barn lærer gjennom lek og vennskap, ikke nødvendigvis er bra. At de voksne er til stede og viser engasjement i barnas lek, er nødvendig for at leken skal fungere godt for alle barna.

4 Hva ønsker vi å oppnå med leken: Vi ønsker at alle barn skal: Føle seg inkludert og betydningsfulle i leken Få mulighet til å utvikle sine leke ferdigheter Oppleve at de er en god lekekamerat som andre har lyst til å leke med Få mulighet til å utvikle et vennskap som kan vare igjennom hele barnehagetiden. Ha noen å glede seg sammen med. Få mulighet til å bearbeide inntrykk og bruke fantasien gjennom deltakelse i lek og lekende samspill. Utvikle språket sitt. Lære å bruke språket i samspill med andre, både voksne og barn. Utvikle ferdigheter til å lytte til andre og respekterer andres ønsker, dette igjennom deltakelse i lek og lekende samspill. Oppleve reell medvirkning, de skal oppleve å bli hørt og bli tatt på alvor. Hovedmål: Alle barn skal få muligheten til å oppleve den gode barndom. Vi i barnehagen ønsker å skape et inkluderende miljø der alle barn opplever fellesskap, glede og mestring gjennom deltakelse i lek og lekende samspill hver dag. MÅL 1: Barnehagen skal bidra til den gode barndommen igjennom leken: Gjennom å: Gi barna muligheten for lek som kilde til trivsel. La lek være en grunnleggende livs- og læringsform. La leken være en kilde til humor og glede La personalet være tilgjengelig for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. MÅL 2: La barna utvikle lekekompetansen: Gjennom å: Få barna til å mestre ferdigheten både for å komme inn i lek og opprettholde den. Involvere de voksne i barns lek, på barns premisser. La humor og opplevelse av delt glede styrke forholdet mellom barnet og den voksen. At alle har minst en venn i barnehagen å leke med. Utvikle den sosiale kompetansen fordi dette er en forutsetning for å delta i lek. Involvere de barna som lett faller utenfor leken eller blir avvist i leken av andre barn. Sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek.

5 MÅL 3: La leken styre hverdagen: Gjennom å: Oppmuntre til positiv kontakt og lek i små grupper Sette av god tid til leken. Introdusere nye sangleker og regelleker for barna. Tilrettelegg lekeområder. Finne utstyr og ha felles opplevelser som igjen kan stimulere til lek. Oppmuntre barna til å løse konflikter som oppstår i leke. Enten ved å leke en tenkt situasjon eller hjelpe barna å løse konflikter i selve leken. I kompetanseplanen for Hurdal Kommune skal barnehagen satse på språk og Ikt. Vi vil øke personalets kompetanse innenfor disse to områdene. Vi vil stimulere barna til å bruke språket i enhver situasjon. For å hevde seg positivt i samvær med andre er det sentralt å beherske språket. Barn som ikke kommuniserer godt muntlig, kan bli overhørt og oversett i samspillet med andre. Mangelfull verbal kommunikasjon kan også være årsak til konflikter. Å arbeide aktivt og systematisk med språk i barnehagen er derfor en god strategi for å skape relasjoner og oppnå smidig og positivt samspill mellom barna i samvær og lek. Dette er en sentral del av samhandlingen i hverdagen. Vi vil at barna skal øke sin kompetanse i forhold til IKT. Vi ønsker at IKT skal bli en del av hverdagen til barna. Her ønsker vi at barns skal ta i bruk nettbrett til å ta bilder, lage film osv. Ved å la barna produsere egne digitale fortellinger stimuleres både muntlig og skriftlig språk. Barna blir kjent med, og skaper erfaring med at digitale verktøy kan brukes til noe annet enn kun lek og spill. Produksjon av digitale fortellinger kan fremme barns fantasi, hukommelse, skaperglede, medbestemmelse og selvtillit. La barna være aktive produsenter og få innblikk i hva barna er opptatt av. Vi vil også ta i bruk forskjellige apper hvor bokstaver og bokstavspill vil være aktuelt, gjenkjenne bokstaver og ordspill. Dette for å gjøre barna bedre rustet til skolestart i forhold til lesing og bokstavgjenkjenning.

6 DE 7 FAGOMRÅDENE Rammeplanen for barnehagene beskriver hva personalet skal tilrettelegge for barns utvikling og læring. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og de vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil gjerne være representert samtidig i et temaopplegg, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Hvordan barnehagen velger å tilpasse fagområdene til det enkelte barns, og gruppens interesser er det personalet som utarbeider. Personalet ser på fagområdene som et pedagogisk arbeidsverktøy og et metodisk virkemiddel. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi - språkstimulering -tradisjoner og verdier - aktiviteter - kristen kulturarv - rutinesituasjoner -barna lærer å mestre kroppen sin - utvikle toleranse og respekt - personalet som gode og hvordan den fungerer og sitter - skape rom for undring, opprollemodeller sammen levelser og gode samtaler - rim/regler, sang - positive erfaringer når det - samlingsstund/litteratur - litteratur gjelder mat - oppfatte verden/mennesker - tilrettelegge for opplevelser - sundt kosthold/tannhelse - øker barns lese/skrivelyst - dans-lek-gym Antall, rom og form - vise barna bilder o.l -tur i natur og nærmiljø - tilrettelagte fysiske aktiviteter Kunst, kultur og kreativitet - gi barna oppmuntring i å oppsøke -pusle-konstruksjonslek Fysiske utfordringer -tall-farger-spill - grov- og finmotorikk - samlingsstund-lek - barn utvikler positiv selvfølelse -styrke barnas nysgjerrighet Og lysten til å utforske -drama-dans-musikk-film-forming Natur, miljø, teknikk -tilrettelagte aktiviteter slik at -utkledningsklær barna får erfaring med ulike -tilrettelagte sanseopplevelser -tur i naturen og forståelse for mål/måleenheter fra personalet avhengigheten av den -undre seg/filosofere rundt vekt -gi barna motivasjon til uttrykks- - søppelsortering -volum-avstand-tid måter, å uttrykke seg på - æren om å ivareta naturens -utvikle matematisk -eksperimentere- filosofere- tenke mangfold kompetanse- forståelse -barn skal være fortrolige med - stimulere til sanseinntrykk tilhørighet til kulturelle - årstidene, inspirere til ulike Nærmiljø og samfunn uttrykksformer uttrykksmåter -utforske og oppdage -følelsesmessige utfordringer nærmiljøet -skape forståelse for ulike tradisjoner og levesett -gi kjennskap til demokratiet -lik hensyn gutter og jenter -ivareta barnekulturen -turer

7 FORELDRESAMARBEID Rammeplanen sier noe om samarbeidet med barnas hjem. Det er foreldrene som har ansvaret for barnas oppdragelse, men foreldrene forpliktes til samarbeid gjennom rammeplanen og barnehagens vedtekter. Barna er i barnehagen mange timer om dagen og det er viktig med gjensidig forståelse og samarbeid. Rettferdighet er å dekke hvert enkelt barns behov i barnehagen, her har foreldrene medbestemmelse, samtidig har personalet ansvar for hele barnegruppa i barnehagen. Foreldresamarbeid Hvordan samarbeider vi Våre viktigste arenaer for foreldresamarbeid kommunikasjon både muntlig og skriftlig foreldresamtaler foreldrene oppfordres til å gi oss informasjon om deres barn ved sykdom o.l. barna har det de trenger i barnehagen til enhver tid, eksempel klær personalet gir beskjed til foreldrene om hva barna trenger foreldrene må levere inn svarlapper/mykid, eksempel ferie åpen kommunikasjon - foreldresamtaler, foreldremøter, foreldre kaffe - si hei til alle foreldrene - ta i mot positiv og negativ kritikk, saklighet - være imøtekommende personale i barnehagen - gi tilbakemeldinger på hvordan dagen har vært for barnet - foreldrene henvender seg like godt til assistenter som pedagoger, men pedagogisk faglighet er det ped.led som har ansvaret for -skåne barn for «snakk over hodet» - foreldresamtaler - garderobesituasjon - foreldremøter Hva kjennetegner personalet i - være blide og hyggelige - trygghet - samarbeid - god tone - respekt Barns trivsel, trygghet, respekt, tillit kommer til uttrykk i barns atferd når de observerer personalet og foreldrene i for eksempel garderoben i en munter/hyggelig tone. Dette viser at vi har et bra forhold. Barna får en forståelse for trygghet ved denne observasjonen og det gir barnet en god forutsetning til utvikling. Uansett er det noen foreldre som ønsker mindre kontakt med personalet og dette blir respektert, men personalet imøtekommer alle. I rammeplan for barnehager står det under dokumentasjon: «Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger, og åpne for en kritisk og reflekterende praksis.» For at foreldrene i vår barnehage skal kunne få et større innblikk i vår hverdag og det pedagogiske arbeidet i barnehagen, er det viktig at vi dokumenterer det vi jobber med og gjør. Dokumentasjon er ikke bare for å vise fram hva vi gjør, det appellerer også til kommunikasjonen mellom forelder og barn. Vi bruker også programmet Mykid hvor fravær blir registrert, samt informasjon til foreldre og foresatte. Her vil også bilder og rapporter lagt ut. Vi bruker også nettbrett i forbindelse med turer, hvor vi kan dokumentere det vi gjør på tur og ellers i barnehagen. Vi bruker nettbrett/data til å søke

8 på det barna undres over og trenger svar på. Da lærer barna hvordan vi kan bruke digitale verktøy for å hente ut opplysninger og få svar på det de undres over. Gjennom årsplanen sier vi mye om hvilke oppgaver vi har og hvordan vi vil løse disse. Vi i barnehagen vil bruke forskjellige former for dokumentasjon for å få fram vårt arbeid. Barnehagen vil legge vekt på ulike rapporter, bilder av ulike pedagogiske opplegg og hverdagsbilder. I tillegg vil månedsbrev gi et lite tilbakeblikk på hva vi har gjort, og månedsplaner vil si noe om hva vi skal gjennom den neste måneden. Ting som barna har laget vil også være en dokumentasjon på et arbeid som er gjort. Observasjon er også et viktig redskap i vårt dokumentasjons arbeid. Videre vil den direkte kommunikasjonen med foreldrene i bringe-, og hentesituasjonene være et viktig element i forhold til innblikk i barnas og vår hverdag. Denne kommunikasjonen er også viktig for å kunne være i forkant slik at vi kan fremme barnas utvikling best mulig. Alle barna i Rustad barnehage har også en perm som vil følge dem så lenge de går her. I denne settes det inn bilder, ting som barna har laget og gullkorn fra barnets munn. For at vi som personal skal kunne gi et best mulig tilbud, vil den pedagogiske dokumentasjonen og evalueringsarbeidet vi gjør skape grunnlag for større refleksjon innad i personalgruppa, slik at vi kan synliggjøre resultater og kunne gi begrunnelser for det vi gjør. Detter fremmer utvikling og er med på å kvalitetssikre vårt arbeide. Vi er opptatt av at medvirkning er noe som skal skje gjennom hele dagen, og i alle aktiviteter. For å få til at barna kan medvirke i alle aktiviteter er vi avhengige av å være bevisste på forskjellen mellom medvirkning og medbestemmelse. I følge barnekonvensjonen skal barn bli hørt. I Rammeplanen for barnehager har man presisert det litt mer. Barns medvirkning er en rett barna har. Barna skal kunne gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og de synspunktene som barna har skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Vi voksne vil derfor legge til rette så barna får mulighet til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Dette vil vi få til gjennom å: Være lyttende og anerkjennende overfor barna være observant på det som skjer i barnegruppa og med enkeltbarn lære oss å ta hensyn til barnas vilje, og gjenkjenne deres uttrykksmåter være tydelige voksne og gode rollemodeller gi rom for opplevelser gjennomføre samtaler med enkeltbarn og i grupper ta med barna i dagligdagse gjøremål Vi mener at vi gjennom en slik praksis kan oppøve god kommunikasjon mellom barn-voksen, voksne i barnehagen- foreldre, og mellom de voksne i barnehagen. Dette håper vi er med på å lære barna gode måter å kommunisere seg i mellom på, og å lytte til hverandre. Vi vil ta barna på alvor, og styrke deres selvtillit og selvfølelse. Dette mener vi hjelper barn til å lettere vise hvem de er, ta hensyn til andre og stå for sine valg, handlinger og meninger.

9 Alle barn trenger forutsigbarhet og faste rammer. Rutiner er med på å skape en forutsigbar hverdag for barna. Dette er med på å skape den tryggheten som er viktig for at læring skal skje best mulig. Om morgenen ønsker vi rolige aktiviteter inne da dette gir en bedre velkomst for de som kommer, vi voksne deltar i aktiviteter sammen med barna. Vi er også opptatt av å hjelpe barna inn i leken hvis de trenger det. Før måltidene og etter dobesøk vasker vi hender. Dette for å lære barna litt om hygiene. Barna er også med på å dekke på og rydde av bordene. Rundt matbordet ønsker vi å ha samtaler. Her får vi voksne gode muligheter til å snakke med barna om det de er opptatt av, og barna snakker også mye med hverandre. Vi vil i tillegg ha vanlig folkeskikk og samarbeid rundt bordet, der barna kan hjelpe hverandre med å sende pålegg, brød og melk. Slik kan de lære seg å høre på hverandre, se andres behov og ikke minst kan det gi mange gode samtaler. Dette er også med på å trene opp motorikken, og vi ønsker å lære dem noe om ernæring. Bleieskift og do gåing er også en situasjon hvor man er en voksen til et barn, dette gir oss god mulighet til å snake med barna, synge litt eller bare være stille sammen. Ved påkledning vil vi også bruke god tid. Dette er en god arena for å lære mange ord og hverdagsuttrykk, og man er ofte i en til en situasjon med barnet. Vi legger stor vekt på aktiviteter og arbeid i grupper. Gjennom dette lærer barna seg at alles mening er viktig, og at alle har lik rett til å bli hørt. Vi må innrette oss etter hverandre for gruppens beste, og klare å samarbeide i både små og store grupper. Personalet har fem planleggingsdager i året, og disse dagene brukes i barnehagen eller sammen med de andre barnehagene i Hurdal kommune. Noe av tiden i planleggingsarbeidet brukes også til kursing av personalet. På dagtid har vi pedagogisk ledermøte annenhver uke, og hver avdeling har møte annen hver uke.. Her oppsummeres det vi har vært gjennom de siste ukene/måneden, legger nye planer og fordeler ansvar for kommende aktiviteter. Foreldre og barn får opplysning om aktiviteter, oppsummering og annen informasjon på Mykid. Styrer har felles møter med de andre styrerne i kommunen, og hun deltar på ledermøter i kommunen. De pedagogiske lederne fra alle barnehagene i Hurdal møtes for å utveksle ideer, erfaringer og eventuelle problemer. Vi har tverrfaglige møter med de instansene som vi samarbeider med som for eksempel PPT, helsestasjon, barnevern osv. Barnevernet er tilstedet i barnehagen 2 timer annen hver uke, slik at vi

10 har mulighet til å drøfte saker anonymt og kan få råd og veiledning. I følge rammeplanen skal barnehagen i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nær samarbeid med barnas hjem. Barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Nært samarbeid mellom barnehage og skole er særlig viktig for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø. Barnehagene og skolene i Hurdal har samarbeidsmøter i forbindelse med at barnehagebarn skal begynne på skolen. For at utvekslingen av opplysninger mellom barnehage og skole skal kunne skje, må foreldrene samtykke i dette. I den forbindelse er det utarbeidet et skjema som skolen sender ut, slik at foreldrene kan gi sitt samtykke.

11 PROGRESJON OVER INNHOLD I FORHOLD TIL DE ENKELTE FAGOMRÅDENE: Fagområdene 1 og 2-åringene 3 og 4-åringene 5-åringene Kommunikasjon, språk og tekst. Bruke språket effektivt for å formidle/ ta imot budskap og samhandle med andre Kropp, bevegelse og helse Utvikle kroppsbevissthet og glede over egne muligheter og evner. - pekebøker - enkle billedbøker - bevegelsessanger - enkle puslespill - aktive voksne som bruker språket mye og bevisst - snakkepakken - kroppsspråk, mimikk, tonefall - humor - sansemotorisk stimulering (lukte, lytte, se og føle) - grov/finmotorisk stimulering - pottetrening - trene på/avkledning - Matlaging - hygiene/tannhelse - Språksprell - billedbøker - regler/rim - bevegessanger - spill - puslespill - drama - snakkepakken - ikt - mestring av motoriske aktiviteter (sykling, klatring, aking) - på/avkledning - hygiene/tannhelse - finmotorisk mestring - matlaging - Språksprell - rim og regler - lage eventyr - gjenkjenne sin bokstav - Snakkepakken - høytlesning - førskole - Ikt - ballspill - skiferdigheter - gå i ulendt terreng/klatre - Matlaging - huske selv - kneppe knapper - dra opp glidelås - selvhjulpne på WC Fagområdene 1 og 2-åringene 3 og 4-åringene 5-åringene Nærmiljø og samfunn Skape fellesskapsfølelse og tilhørighet i samfunnet - utforske barnehagens ute og innemiljø - være en del av barnehagens fellesskap - være med på besøk til kirken/butikk - delta aktivt som en del av barnehagefellesskapet - sosial kompetanse - likestilling mellom kjønnene - vinteraktiviteter på skisenteret - tur til Eidsvollbygningen - besøk i kirken/butikk - Sosial kompetanse

12 Antall, rom og form Få oversikt og se sammenhenger. - enkel telling (1-3) - stable-leker - puttekasser - puslespill - klosser/duplo - sortere - likheter/forskjeller - telling (1-10) - lek med former - likheter/forskjeller - Lego - perler - klosser - sortere - konstruksjonslek - symmetri - mengde - par kobling - telling ( ) - tall/antall - former/mønstre - størrelser - sortere - vekt - volum - tid/ukedager/mnd - matematiske begreper (+/-) Fagområdene 1 og 2-åringene 3 og 4-åringene 5-åringene Kunst, kultur og kreativitet Gi opplevelser som skaper fantasi og skaperglede. Være opptatt av prosessen ikke produktet/resultatet. Natur, miljø og teknikk Bli glad i og ta vare på naturen Etikk, religion og filosofi Oppleve nærhet og vennskap med andre i et fellesskap - male - tegne - lytte og bevege seg til sanger/musikk - iaktta - dramatisere gjennom lek - utstilling av egen kunst - utelek - korte turer - se på detaljer i naturen - lære navn og begreper av det man ser i naturen, i nærområdet og ellers inne i bhg. - enkle regler og normer - delta i markeringen av religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner i barnehagen - uttrykke seg gjennom forskjellige formingsaktiviteter - musikk/dans/drama - utvikle enkle formingsteknikker - utstilling av egen kunst - farger - turer til gapahuken - turer i nærmiljøet - studere naturen miljøbevissthet. - toleranse - sosial kompetanse - få kjennskap om religioner, tradisjoner og høgtider - empati - anerkjennelse - dramatisering - rytme - utvikle mer avanserte formingsteknikker - utstilling av egen barnekunst - se på kjente kunstverk - turer til steder i nærmiljøet - eksperimentere - erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagslivet - spikke med kniver - gi barna tid og rom til undring og spørsmål - delta i samtaler rundt religiøse og kulturelle tradisjoner

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer