RUSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN"

Transkript

1 RUSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN

2 Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne vedtekter. Barnehagen er gjennom loven pålagt å utarbeide en årsplan. Denne planen skal gi en oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året. Den skal også være en presentasjon av barnehagen og de rammene som er med på å styre virksomheten. Den skal blant annet inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med blant annet omsorg, danning, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet i barnehagen og skal gi foreldre, kommune og politikere informasjon om Rustad barnehages målsetting og innhold. Den skal bidra til å styre og vurdere det som foregår innad i barnehagen. Årsplanen vil være utgangspunkt for drøfting på foreldremøte og den skal foreligge samarbeidsutvalget for godkjenning. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt de sju fagområdene en viktig del av barnehagens læringsmiljø. VISJON: TRYGGHET, GLEDE OG ROM FOR ALLE. VERDIER: TRYGGHET RESPEKT VERDIGHET For å oppnå vår visjon mener vi det er noen forutsetninger som må ligge til grunn. TILLIT må opparbeides, og dette ønsker vi å gjøre gjennom å være tydelige på hvordan vi arbeider, både overfor barna, foreldrene og hverandre. For å skape trivsel og trygghet, må tilliten ligge i grunn. Når vi har tillit til hverandre og kan stole på hverandre, kommer tryggheten. Omsorg, støtte og forutsigbarhet er viktige brikker for å skape følelsen av at man kan stole på omgivelsene.

3 RESPEKT for det enkelte mennesket med sin personlighet, erfaringer og kompetanse er viktig for å skape tillit, trygghet og trivsel. Jeg er meg, og jeg er verd noe på grunn av den jeg er. Ingen er like, men alle har lik verdi. Rettferdighet er ikke at alle får det samme, men at alle får dekket sine behov. Dette gjelder barn, foreldre og de ansatte. VERDIGHET ønsker vi å skape gjennom å vise respekt for hverandre. Vi vil at alle skal få gjøre mye av det de liker og er gode på, men vi vil også at alle skal få øve seg litt på det de ikke mestrer så godt. Vi ønsker å legge vekt på at hver enkelt er unik og at våre ulikheter er verdifulle. Vi ønsker å skape verdighet gjennom å møte hverandre med respekt og gi hver enkelt mulighet til å bruke sine ressurser. Rammeplanen skriver angående inkluderende fellesskap, lek og lekende samspill: Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna bli kjent med leken både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. Lekens betydning: Lek og lekende samspill ser vi som en del av det å være barn. Lek er fantasi, utprøving, samhandling og en sentral kilde til læring, spesielt i førskolealder. Lek utvikler språk, begrepsforståelse og kommunikativ kompetanse. Gjennom leken og lekende samspill skapes relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. Vi kan si at det er minst tre grunner til barns lek er viktig for pedagogisk virksomhet i barnehagen: 1. Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet, som stimulerer og interesserer. 2. I lek gjør barn erfaringer, utforsker, prøver ut, får kunnskaper og utvikler selvtillit. 3. Barn sosialiserer gjennom leken, og utvikler en beredskap for læring og utvikling. Det er med andre ord mye læring som foregår i forbindelse med barns lek. I lek tilegner barna seg kunnskap, prøver den ut og oppnår ferdigheter de kan benytte i en annen sammenheng. For barn er lek ofte et lokkende, lystbetont preg, og lekeprosessen er gjerne selve målet til aktiviteten. Leken er viktig i seg selv, uten å være et middel i forhold til noe annet. Barnet leker for å leke og fordi det er moro. I leken utløses barns naturlige spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang. Dette er kjempeviktig å ta vare på i barnehage hverdagen. Erfaringer i lek fører til mestring og læring på ulike områder, og det er de voksnes ansvar å sørge for at alle barna får gode erfaringer i lek med andre barn. Vi vet også at alt det barn lærer gjennom lek og vennskap, ikke nødvendigvis er bra. At de voksne er til stede og viser engasjement i barnas lek, er nødvendig for at leken skal fungere godt for alle barna.

4 Hva ønsker vi å oppnå med leken: Vi ønsker at alle barn skal: Føle seg inkludert og betydningsfulle i leken Få mulighet til å utvikle sine leke ferdigheter Oppleve at de er en god lekekamerat som andre har lyst til å leke med Få mulighet til å utvikle et vennskap som kan vare igjennom hele barnehagetiden. Ha noen å glede seg sammen med. Få mulighet til å bearbeide inntrykk og bruke fantasien gjennom deltakelse i lek og lekende samspill. Utvikle språket sitt. Lære å bruke språket i samspill med andre, både voksne og barn. Utvikle ferdigheter til å lytte til andre og respekterer andres ønsker, dette igjennom deltakelse i lek og lekende samspill. Oppleve reell medvirkning, de skal oppleve å bli hørt og bli tatt på alvor. Hovedmål: Alle barn skal få muligheten til å oppleve den gode barndom. Vi i barnehagen ønsker å skape et inkluderende miljø der alle barn opplever fellesskap, glede og mestring gjennom deltakelse i lek og lekende samspill hver dag. MÅL 1: Barnehagen skal bidra til den gode barndommen igjennom leken: Gjennom å: Gi barna muligheten for lek som kilde til trivsel. La lek være en grunnleggende livs- og læringsform. La leken være en kilde til humor og glede La personalet være tilgjengelig for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. MÅL 2: La barna utvikle lekekompetansen: Gjennom å: Få barna til å mestre ferdigheten både for å komme inn i lek og opprettholde den. Involvere de voksne i barns lek, på barns premisser. La humor og opplevelse av delt glede styrke forholdet mellom barnet og den voksen. At alle har minst en venn i barnehagen å leke med. Utvikle den sosiale kompetansen fordi dette er en forutsetning for å delta i lek. Involvere de barna som lett faller utenfor leken eller blir avvist i leken av andre barn. Sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek.

5 MÅL 3: La leken styre hverdagen: Gjennom å: Oppmuntre til positiv kontakt og lek i små grupper Sette av god tid til leken. Introdusere nye sangleker og regelleker for barna. Tilrettelegg lekeområder. Finne utstyr og ha felles opplevelser som igjen kan stimulere til lek. Oppmuntre barna til å løse konflikter som oppstår i leke. Enten ved å leke en tenkt situasjon eller hjelpe barna å løse konflikter i selve leken. I kompetanseplanen for Hurdal Kommune skal barnehagen satse på språk og Ikt. Vi vil øke personalets kompetanse innenfor disse to områdene. Vi vil stimulere barna til å bruke språket i enhver situasjon. For å hevde seg positivt i samvær med andre er det sentralt å beherske språket. Barn som ikke kommuniserer godt muntlig, kan bli overhørt og oversett i samspillet med andre. Mangelfull verbal kommunikasjon kan også være årsak til konflikter. Å arbeide aktivt og systematisk med språk i barnehagen er derfor en god strategi for å skape relasjoner og oppnå smidig og positivt samspill mellom barna i samvær og lek. Dette er en sentral del av samhandlingen i hverdagen. Vi vil at barna skal øke sin kompetanse i forhold til IKT. Vi ønsker at IKT skal bli en del av hverdagen til barna. Her ønsker vi at barns skal ta i bruk nettbrett til å ta bilder, lage film osv. Ved å la barna produsere egne digitale fortellinger stimuleres både muntlig og skriftlig språk. Barna blir kjent med, og skaper erfaring med at digitale verktøy kan brukes til noe annet enn kun lek og spill. Produksjon av digitale fortellinger kan fremme barns fantasi, hukommelse, skaperglede, medbestemmelse og selvtillit. La barna være aktive produsenter og få innblikk i hva barna er opptatt av. Vi vil også ta i bruk forskjellige apper hvor bokstaver og bokstavspill vil være aktuelt, gjenkjenne bokstaver og ordspill. Dette for å gjøre barna bedre rustet til skolestart i forhold til lesing og bokstavgjenkjenning.

6 DE 7 FAGOMRÅDENE Rammeplanen for barnehagene beskriver hva personalet skal tilrettelegge for barns utvikling og læring. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og de vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil gjerne være representert samtidig i et temaopplegg, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Hvordan barnehagen velger å tilpasse fagområdene til det enkelte barns, og gruppens interesser er det personalet som utarbeider. Personalet ser på fagområdene som et pedagogisk arbeidsverktøy og et metodisk virkemiddel. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi - språkstimulering -tradisjoner og verdier - aktiviteter - kristen kulturarv - rutinesituasjoner -barna lærer å mestre kroppen sin - utvikle toleranse og respekt - personalet som gode og hvordan den fungerer og sitter - skape rom for undring, opprollemodeller sammen levelser og gode samtaler - rim/regler, sang - positive erfaringer når det - samlingsstund/litteratur - litteratur gjelder mat - oppfatte verden/mennesker - tilrettelegge for opplevelser - sundt kosthold/tannhelse - øker barns lese/skrivelyst - dans-lek-gym Antall, rom og form - vise barna bilder o.l -tur i natur og nærmiljø - tilrettelagte fysiske aktiviteter Kunst, kultur og kreativitet - gi barna oppmuntring i å oppsøke -pusle-konstruksjonslek Fysiske utfordringer -tall-farger-spill - grov- og finmotorikk - samlingsstund-lek - barn utvikler positiv selvfølelse -styrke barnas nysgjerrighet Og lysten til å utforske -drama-dans-musikk-film-forming Natur, miljø, teknikk -tilrettelagte aktiviteter slik at -utkledningsklær barna får erfaring med ulike -tilrettelagte sanseopplevelser -tur i naturen og forståelse for mål/måleenheter fra personalet avhengigheten av den -undre seg/filosofere rundt vekt -gi barna motivasjon til uttrykks- - søppelsortering -volum-avstand-tid måter, å uttrykke seg på - æren om å ivareta naturens -utvikle matematisk -eksperimentere- filosofere- tenke mangfold kompetanse- forståelse -barn skal være fortrolige med - stimulere til sanseinntrykk tilhørighet til kulturelle - årstidene, inspirere til ulike Nærmiljø og samfunn uttrykksformer uttrykksmåter -utforske og oppdage -følelsesmessige utfordringer nærmiljøet -skape forståelse for ulike tradisjoner og levesett -gi kjennskap til demokratiet -lik hensyn gutter og jenter -ivareta barnekulturen -turer

7 FORELDRESAMARBEID Rammeplanen sier noe om samarbeidet med barnas hjem. Det er foreldrene som har ansvaret for barnas oppdragelse, men foreldrene forpliktes til samarbeid gjennom rammeplanen og barnehagens vedtekter. Barna er i barnehagen mange timer om dagen og det er viktig med gjensidig forståelse og samarbeid. Rettferdighet er å dekke hvert enkelt barns behov i barnehagen, her har foreldrene medbestemmelse, samtidig har personalet ansvar for hele barnegruppa i barnehagen. Foreldresamarbeid Hvordan samarbeider vi Våre viktigste arenaer for foreldresamarbeid kommunikasjon både muntlig og skriftlig foreldresamtaler foreldrene oppfordres til å gi oss informasjon om deres barn ved sykdom o.l. barna har det de trenger i barnehagen til enhver tid, eksempel klær personalet gir beskjed til foreldrene om hva barna trenger foreldrene må levere inn svarlapper/mykid, eksempel ferie åpen kommunikasjon - foreldresamtaler, foreldremøter, foreldre kaffe - si hei til alle foreldrene - ta i mot positiv og negativ kritikk, saklighet - være imøtekommende personale i barnehagen - gi tilbakemeldinger på hvordan dagen har vært for barnet - foreldrene henvender seg like godt til assistenter som pedagoger, men pedagogisk faglighet er det ped.led som har ansvaret for -skåne barn for «snakk over hodet» - foreldresamtaler - garderobesituasjon - foreldremøter Hva kjennetegner personalet i - være blide og hyggelige - trygghet - samarbeid - god tone - respekt Barns trivsel, trygghet, respekt, tillit kommer til uttrykk i barns atferd når de observerer personalet og foreldrene i for eksempel garderoben i en munter/hyggelig tone. Dette viser at vi har et bra forhold. Barna får en forståelse for trygghet ved denne observasjonen og det gir barnet en god forutsetning til utvikling. Uansett er det noen foreldre som ønsker mindre kontakt med personalet og dette blir respektert, men personalet imøtekommer alle. I rammeplan for barnehager står det under dokumentasjon: «Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger, og åpne for en kritisk og reflekterende praksis.» For at foreldrene i vår barnehage skal kunne få et større innblikk i vår hverdag og det pedagogiske arbeidet i barnehagen, er det viktig at vi dokumenterer det vi jobber med og gjør. Dokumentasjon er ikke bare for å vise fram hva vi gjør, det appellerer også til kommunikasjonen mellom forelder og barn. Vi bruker også programmet Mykid hvor fravær blir registrert, samt informasjon til foreldre og foresatte. Her vil også bilder og rapporter lagt ut. Vi bruker også nettbrett i forbindelse med turer, hvor vi kan dokumentere det vi gjør på tur og ellers i barnehagen. Vi bruker nettbrett/data til å søke

8 på det barna undres over og trenger svar på. Da lærer barna hvordan vi kan bruke digitale verktøy for å hente ut opplysninger og få svar på det de undres over. Gjennom årsplanen sier vi mye om hvilke oppgaver vi har og hvordan vi vil løse disse. Vi i barnehagen vil bruke forskjellige former for dokumentasjon for å få fram vårt arbeid. Barnehagen vil legge vekt på ulike rapporter, bilder av ulike pedagogiske opplegg og hverdagsbilder. I tillegg vil månedsbrev gi et lite tilbakeblikk på hva vi har gjort, og månedsplaner vil si noe om hva vi skal gjennom den neste måneden. Ting som barna har laget vil også være en dokumentasjon på et arbeid som er gjort. Observasjon er også et viktig redskap i vårt dokumentasjons arbeid. Videre vil den direkte kommunikasjonen med foreldrene i bringe-, og hentesituasjonene være et viktig element i forhold til innblikk i barnas og vår hverdag. Denne kommunikasjonen er også viktig for å kunne være i forkant slik at vi kan fremme barnas utvikling best mulig. Alle barna i Rustad barnehage har også en perm som vil følge dem så lenge de går her. I denne settes det inn bilder, ting som barna har laget og gullkorn fra barnets munn. For at vi som personal skal kunne gi et best mulig tilbud, vil den pedagogiske dokumentasjonen og evalueringsarbeidet vi gjør skape grunnlag for større refleksjon innad i personalgruppa, slik at vi kan synliggjøre resultater og kunne gi begrunnelser for det vi gjør. Detter fremmer utvikling og er med på å kvalitetssikre vårt arbeide. Vi er opptatt av at medvirkning er noe som skal skje gjennom hele dagen, og i alle aktiviteter. For å få til at barna kan medvirke i alle aktiviteter er vi avhengige av å være bevisste på forskjellen mellom medvirkning og medbestemmelse. I følge barnekonvensjonen skal barn bli hørt. I Rammeplanen for barnehager har man presisert det litt mer. Barns medvirkning er en rett barna har. Barna skal kunne gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og de synspunktene som barna har skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Vi voksne vil derfor legge til rette så barna får mulighet til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Dette vil vi få til gjennom å: Være lyttende og anerkjennende overfor barna være observant på det som skjer i barnegruppa og med enkeltbarn lære oss å ta hensyn til barnas vilje, og gjenkjenne deres uttrykksmåter være tydelige voksne og gode rollemodeller gi rom for opplevelser gjennomføre samtaler med enkeltbarn og i grupper ta med barna i dagligdagse gjøremål Vi mener at vi gjennom en slik praksis kan oppøve god kommunikasjon mellom barn-voksen, voksne i barnehagen- foreldre, og mellom de voksne i barnehagen. Dette håper vi er med på å lære barna gode måter å kommunisere seg i mellom på, og å lytte til hverandre. Vi vil ta barna på alvor, og styrke deres selvtillit og selvfølelse. Dette mener vi hjelper barn til å lettere vise hvem de er, ta hensyn til andre og stå for sine valg, handlinger og meninger.

9 Alle barn trenger forutsigbarhet og faste rammer. Rutiner er med på å skape en forutsigbar hverdag for barna. Dette er med på å skape den tryggheten som er viktig for at læring skal skje best mulig. Om morgenen ønsker vi rolige aktiviteter inne da dette gir en bedre velkomst for de som kommer, vi voksne deltar i aktiviteter sammen med barna. Vi er også opptatt av å hjelpe barna inn i leken hvis de trenger det. Før måltidene og etter dobesøk vasker vi hender. Dette for å lære barna litt om hygiene. Barna er også med på å dekke på og rydde av bordene. Rundt matbordet ønsker vi å ha samtaler. Her får vi voksne gode muligheter til å snakke med barna om det de er opptatt av, og barna snakker også mye med hverandre. Vi vil i tillegg ha vanlig folkeskikk og samarbeid rundt bordet, der barna kan hjelpe hverandre med å sende pålegg, brød og melk. Slik kan de lære seg å høre på hverandre, se andres behov og ikke minst kan det gi mange gode samtaler. Dette er også med på å trene opp motorikken, og vi ønsker å lære dem noe om ernæring. Bleieskift og do gåing er også en situasjon hvor man er en voksen til et barn, dette gir oss god mulighet til å snake med barna, synge litt eller bare være stille sammen. Ved påkledning vil vi også bruke god tid. Dette er en god arena for å lære mange ord og hverdagsuttrykk, og man er ofte i en til en situasjon med barnet. Vi legger stor vekt på aktiviteter og arbeid i grupper. Gjennom dette lærer barna seg at alles mening er viktig, og at alle har lik rett til å bli hørt. Vi må innrette oss etter hverandre for gruppens beste, og klare å samarbeide i både små og store grupper. Personalet har fem planleggingsdager i året, og disse dagene brukes i barnehagen eller sammen med de andre barnehagene i Hurdal kommune. Noe av tiden i planleggingsarbeidet brukes også til kursing av personalet. På dagtid har vi pedagogisk ledermøte annenhver uke, og hver avdeling har møte annen hver uke.. Her oppsummeres det vi har vært gjennom de siste ukene/måneden, legger nye planer og fordeler ansvar for kommende aktiviteter. Foreldre og barn får opplysning om aktiviteter, oppsummering og annen informasjon på Mykid. Styrer har felles møter med de andre styrerne i kommunen, og hun deltar på ledermøter i kommunen. De pedagogiske lederne fra alle barnehagene i Hurdal møtes for å utveksle ideer, erfaringer og eventuelle problemer. Vi har tverrfaglige møter med de instansene som vi samarbeider med som for eksempel PPT, helsestasjon, barnevern osv. Barnevernet er tilstedet i barnehagen 2 timer annen hver uke, slik at vi

10 har mulighet til å drøfte saker anonymt og kan få råd og veiledning. I følge rammeplanen skal barnehagen i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nær samarbeid med barnas hjem. Barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Nært samarbeid mellom barnehage og skole er særlig viktig for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø. Barnehagene og skolene i Hurdal har samarbeidsmøter i forbindelse med at barnehagebarn skal begynne på skolen. For at utvekslingen av opplysninger mellom barnehage og skole skal kunne skje, må foreldrene samtykke i dette. I den forbindelse er det utarbeidet et skjema som skolen sender ut, slik at foreldrene kan gi sitt samtykke.

11 PROGRESJON OVER INNHOLD I FORHOLD TIL DE ENKELTE FAGOMRÅDENE: Fagområdene 1 og 2-åringene 3 og 4-åringene 5-åringene Kommunikasjon, språk og tekst. Bruke språket effektivt for å formidle/ ta imot budskap og samhandle med andre Kropp, bevegelse og helse Utvikle kroppsbevissthet og glede over egne muligheter og evner. - pekebøker - enkle billedbøker - bevegelsessanger - enkle puslespill - aktive voksne som bruker språket mye og bevisst - snakkepakken - kroppsspråk, mimikk, tonefall - humor - sansemotorisk stimulering (lukte, lytte, se og føle) - grov/finmotorisk stimulering - pottetrening - trene på/avkledning - Matlaging - hygiene/tannhelse - Språksprell - billedbøker - regler/rim - bevegessanger - spill - puslespill - drama - snakkepakken - ikt - mestring av motoriske aktiviteter (sykling, klatring, aking) - på/avkledning - hygiene/tannhelse - finmotorisk mestring - matlaging - Språksprell - rim og regler - lage eventyr - gjenkjenne sin bokstav - Snakkepakken - høytlesning - førskole - Ikt - ballspill - skiferdigheter - gå i ulendt terreng/klatre - Matlaging - huske selv - kneppe knapper - dra opp glidelås - selvhjulpne på WC Fagområdene 1 og 2-åringene 3 og 4-åringene 5-åringene Nærmiljø og samfunn Skape fellesskapsfølelse og tilhørighet i samfunnet - utforske barnehagens ute og innemiljø - være en del av barnehagens fellesskap - være med på besøk til kirken/butikk - delta aktivt som en del av barnehagefellesskapet - sosial kompetanse - likestilling mellom kjønnene - vinteraktiviteter på skisenteret - tur til Eidsvollbygningen - besøk i kirken/butikk - Sosial kompetanse

12 Antall, rom og form Få oversikt og se sammenhenger. - enkel telling (1-3) - stable-leker - puttekasser - puslespill - klosser/duplo - sortere - likheter/forskjeller - telling (1-10) - lek med former - likheter/forskjeller - Lego - perler - klosser - sortere - konstruksjonslek - symmetri - mengde - par kobling - telling ( ) - tall/antall - former/mønstre - størrelser - sortere - vekt - volum - tid/ukedager/mnd - matematiske begreper (+/-) Fagområdene 1 og 2-åringene 3 og 4-åringene 5-åringene Kunst, kultur og kreativitet Gi opplevelser som skaper fantasi og skaperglede. Være opptatt av prosessen ikke produktet/resultatet. Natur, miljø og teknikk Bli glad i og ta vare på naturen Etikk, religion og filosofi Oppleve nærhet og vennskap med andre i et fellesskap - male - tegne - lytte og bevege seg til sanger/musikk - iaktta - dramatisere gjennom lek - utstilling av egen kunst - utelek - korte turer - se på detaljer i naturen - lære navn og begreper av det man ser i naturen, i nærområdet og ellers inne i bhg. - enkle regler og normer - delta i markeringen av religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner i barnehagen - uttrykke seg gjennom forskjellige formingsaktiviteter - musikk/dans/drama - utvikle enkle formingsteknikker - utstilling av egen kunst - farger - turer til gapahuken - turer i nærmiljøet - studere naturen miljøbevissthet. - toleranse - sosial kompetanse - få kjennskap om religioner, tradisjoner og høgtider - empati - anerkjennelse - dramatisering - rytme - utvikle mer avanserte formingsteknikker - utstilling av egen barnekunst - se på kjente kunstverk - turer til steder i nærmiljøet - eksperimentere - erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagslivet - spikke med kniver - gi barna tid og rom til undring og spørsmål - delta i samtaler rundt religiøse og kulturelle tradisjoner

RUSTAD BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning et godt opparbeidet uteområde i sken med to store gapahuker. Barnehagen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2016-2017 ÅRSPLAN 1 VISJON: TRYGGHET GLEDE ROM FOR ALLE. VERDIER: TRYGGHET RESPEKT VERDIGHET For å oppnå vår visjon mener vi det er noen forutsetninger som må ligge til grunn. TILLIT:

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer