Prospekt for verdipapirfondet Storebrand Nord-Amerika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for verdipapirfondet Storebrand Nord-Amerika 30.09.2007"

Transkript

1 Prospekt for verdipapirfondet Storebrand Nord-Amerika Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnerer skal kunne foreta en velfundert vurdering av investering i dette fondet. Tilleggsinformasjon finnes i fondets vedtekter. Det er ikke angrerett ved handel i verdipapirfond. Opplysninger om fondet Oppstart Forvalter Haakon Aschehoug Forvaltningskapital Netto andelsverdi NOK 268 mill NOK 1 070,65 UCITS-fond Ja Minste tegningsbeløp Kursfastsettelse 100 Daglig Risikoprofil (skala 1-10) 6 Årlig forvaltningsgodtgjørelse 1.75% Tegningsprovisjon Innløsningsprovisjon Referanseindeks Basis valuta Max 3,00% 0,50% MSCI North-Amerika NOK ISIN NO Historisk avkastning Mål og strategi Storebrand Nord-Amerika har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i det nord-amerikanske aksjemarkedet. Strategien er å fokusere på aksjeutvelgelse innenfor hver enkelt sektor for å utnytte risikoen på en best mulig måte. Det nord-amerikanske aksjemarkedet er ledende i verden med verdensledende selskaper innenfor alle sektorer. Fondet passer for selskaper og personer som ønsker en aktivt forvaltet portefølje i dette markedet. Investeringsbegrensninger Kan maksimalt investere 10 % av forvaltningskapitalen i samme selskap. Eierandeler over 5 % kan tilsammen utgjøre maksimalt 40 % av forvaltningskapitalen. Fondets verdipapirinvesteringer skal kun være i egenkapitalinstrumenter utstedt av, eller relaterte til, selskaper notert på børs i Canada/USA, unoterte egenkapitalinstrumenter utstedt av selskaper registrert og skattepliktig i Canada/USA, eller unoterte egenkapitalinstrumenter i selskaper som har til hensikt å søke en børsnotering i Canada/USA innen 12 måneder. Bruk av derivater Forvaltningsselskapet kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Formålet med opsjons- og terminhandelen er å øke fondets avkastning, respektivt redusere fondets risiko. Risikoprofilen knyttet til opsjons- og terminhandelen er å benytte ovennevnte instrument til å øke eksponeringen mot underliggende marked og tidvis å kurssikre porteføljen. Risikoen knyttet til opsjoner og terminer vil være gjenstand for kontinuerlig oppfølging. Maksimalt 20 prosent av fondets markedsverdi kan plasseres i opsjoner. Maksimalt 30 prosent av fondets markedsverdi kan stilles som sikkerhet overfor opsjonssentral. Storebrand avstår fra investering i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade, produksjon av landminer, klasebomber, atomvåpen og tobakk. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning avhenger av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningsselskapets dyktighet som forvalter. Avkastningen kan variere betydeliginnenfor et år. Realisert gevinst eller tap vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Avkastningshistorikken inkluderer ikke oppstartsåret dersom det ikke er et helt år.

2 Generelt om fondet - andelseier, verdiberegning, kostnader Andelseiers rettigheter og forpliktelser Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes del av samlede utstedte fondsandeler. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av fondet. Utover andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Driften av et verdipapirfond utøves av forvaltningsselskapet som treffer alle disposisjoner over fondet. Med samtykke fra tilsynsmyndighetene kan forvaltningen av fondet overføres til et annet forvaltningsselskap eller det kan gjøres vedtak om at fondet skal avvikles. Meddelelse skjer via brev til andelseierne eller via offentlige media. Andelseierregister Dette føres av Verdipapirsentralen ASA (VPS), Biskop Gunnerus g 14 A, 0185 Oslo, etter oppdrag fra Storebrand Kapitalforvaltning AS. Andelene er registrert på navn og det kan knyttes disposisjonsfullmakter til andelene. Det utstedes ikke omsettelige andelsbevis. Andelene er ikke underlagt bindingstid og kan fritt innløses. Unntaket er andeler som er knyttet til en individuell pensjonsavtale (IPA) hvor det er fastsatt egne regler for bindingstid. Andelskurs Kursen på en andel bekjentgjøres via Oslo Børs Informasjon AS og videre til en rekke ulike media. Næringslivsaviser slik som Dagens Næringsliv, Finansavisen og Aftenposten publiserer kursene daglig. De publiseres også på en rekke internettsteder, blant annet og Verdiberegning Grunnlaget for beregning av verdien av andelen skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Ved mangel på utsagnskraftige omsetningskurser skal forvaltningsselskapet utøve skjønn understøttet av sist omsatte kurser og/eller markedets rentenivå for tilsvarende verdipapirer. Tegning og innløsning Andeler kan tegnes og innløses gjennom Storebrand Kapitalforvaltning AS eller gjennom forvaltningsselskapets utvalgte distributører. Tegning og innløsning av andeler skjer til fremtidig ukjent kurs. Skjeringstidspunkt for andelshandel er kl 1500 norsk tid hver virkedag. For at en handel skal bli håndtert må den være forvaltningsselskapet ihende innen dette tidspunkt. Innløsninger vil da bli utført slik at andelseier mottar kurs basert på den påfølgende verdiberegning. Tegninger vil bli utført så snart forvaltningsselskapet har mottatt valutering på de midler andelseier innbetaler. Normalt vil andeler bli tegnet til kurs basert på neste dags verdiberegning. For både tegninger og innløsninger tar forvaltningsselskapet forbehold om forsinket håndtering av andelshandlene som følge av tekniske forhold eller annet. Tegnings- og innløsnings- ordre kan sendes til Storebrand Kapitalforvaltning AS, Fondsadministrasjon, Postboks 1764 Vika, 0122 Oslo. Ordre kan også sendes per fax til Storebrand Kapitalforvaltning, Fondsadministrasjon fax nr Spareavtale Det kan opprettes spareavtale med regelmessige tegninger for fondet. Antall tegnede andeler beregnes til den tegningskurs som fastsettes den dagen pengene valuteres fondets bankkonto. Kostnader Alle kostnader knyttet til forvaltningen av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med salg og innløsning av andeler, er inkludert i forvaltningsprovisjonen. Med transaksjonsdrevne kostnader menes kurtasjekostnader samt bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Gebyrer og provisjoner til depotmottaker avtales særskilt hvert år. Provisjoner påløper daglig etter regning. Forvaltningsselskapet er forpliktet til å dekke andre direkte kostnader for fondet med unntak av skattekostnaden. Verdipapirfondets depotmottaker Firma: Nordea Bank Norge ASA Hovedkontor: Middelthunsgt. 17, 0368 OSLO Selskapsform: Aksjeselskap Foretaksnr.: Hovedvirksomhet: Bankvirksomhet

3 Generelt om fondet - skatteregler, risiko, vedtekter Skatteregler - for fondet Fondet beskattes etter Fritaksmetoden. Dette innebærer at fondet er fritatt for beskatning av aksjeinntekter innvunnet i EØS-området. Fondet er også fritatt for realiserte aksjekursgevinster innvunnet utenfor EØSområdet, mens utbytte innvunnet utenfor EØS er skattepliktig. Fondet er fritatt for formuesskatt. Renteinntekter og kursgevinster fra rentebærende verdipapirer beskattes med 28 prosent. Rentefond vil normalt utdele den skattemessige avkastningen til andelseier slik at fondet ikke kommer i skatteposisjon. Aksjefond vil normalt ikke komme i skatteposisjon fordi skattepliktige inntekter normalt vil være lavere enn fondets kostnader. Skatteregler - for personlig andelseier med skatteplikt til Norge Personlige andelseiere i rentefond beskattes med 28 prosent for realiserte kursgevinster og renteinntekter og det innrømmes fradrag for realiserte kurstap. Personlige andelseiere i aksjefond beskattes etter Aksjonærmodellen. Etter denne modellen skal realiserte kursgevinster og utbytte fra fondsandeler beskattes med 28 prosent ved realisasjon og det innrømmes fradrag for tap. Før beskatning skal det trekkes fra en skjermrente som fastsettes og gjøres gjeldende årlig. Skjermrenten tilsvarer avkastningen etter skatt for 3 mnd statskasseveksler og den akkumuleres for hvert år andelene eies. Utnyttelse av skjermrenten forutsetter at andelene innløses med gevinst, og full utnyttelse av skjermrente forutsetter at samlet gevinst i eierperioden overstiger samlet skjermrente i eierperioden. Ubenyttet skjermrente på noen andeler kan ikke overføres til andre andeler. Flytting mellom fond anses som en realisasjon. Gevinster eller tap skal føres etter "først inn - først ut prinsippet" (FIFO) som innebærer at de først tegnede andelene skal innløses først. Andeler i verdipapirfond er gjenstand for formuebeskatning som per i dag kan utgjøre inntil 1,1 % av verdien. Skattegrunnlaget for aksjefond som investerer minst 50 prosent av midlene i aksjer eller aksjefond er 85 % av markedsverdien ved årsskifte. For andre verdipapirfond er skattegrunnlaget 100 % av markedsverdi ved årsskifte. Skatteregler - for selskaper med skatteplikt til Norge Andelseier som er selskap tilsvarer selskapsaksjonærer og beskattes etter Fritaksmetoden. Med selskaper menes aksjeselskaper og selskaper som er likestilt med aksjeselskaper. I tillegg er foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og visse konkurs- og administrasjonsbo omfattet av Fritaksmetoden. Skatteregler - for andelseier med skatteplikt til utlandet Utenlandske andelseiere svarer kildeskatt til Norge etter den sats som følger av skatteavtale. Den enkelte skatteavtale kan inneholde fritak for kildeskatt dersom andelseierens eierandel i fondet utgjør en bestemt prosent. Risiko Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers gevinst eller tap vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for tegning og innløsning av andeler. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløp, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil 2 millioner kroner i norske banker. Klagesaker Bankklagenemda tar seg av verdipapirfondsrelaterte klagesaker. Nemnda er et uavhengig, offentlig finansiert organ med et fast sekretariat bestående av jurister. Forutsetningen for at en klage skal tas opp til behandling er at klager på forhånd har tatt opp saken med Storebrand Kapitalforvaltning AS uten å komme til enighet. I første omgang vil Bankklagenemda prøve å finne frem til løsninger mellom fondsforvalter og andelseier. Hvis tvisten ikke løses, vil saken bli lagt frem til behandling i nemnda. Klager til nemda skal være skriftlige og saksbehandlingen er gratis. Vedtekter Fondene er en egen juridisk enhet med selvstendige vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er utarbeidet etter Kredittilsynets standard og godkjent av Kredittilsynet. Fondets vedtekter kan mottas ved henvendelse til Storebrand Kapitalforvaltning AS, selskapets distributører eller gjennom selskapets internettsider eller Regnskap Regnskapet avsluttes per hvert år.

4 Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Storebrand Kapitalforvaltning AS Forretningskontor: Filipstad Brygge 1, 0250 OSLO Org nr: Stiftelsesdato: Tillatelse til å drive verdipapirforvaltning fra samme dato. Tillatelse til å drive med individuell porteføljeforvaltning fra Tegnet og innbetalt aksjekapital: kr Eier: Storebrand Kapitalforvaltning AS er 100 % eiet av Storebrand ASA Styremedlemmer Idar Kreutzer (Styreleder), Konsernsjef, Storebrand ASA, Filipstad Brygge 1, 0250 OSLO Hans Henrik Kloumann, Konserndirektør - Juridisk, Storebrand ASA, Filipstad Brygge 1, 0250 OSLO Lars Aa Løddesøl, Konserndirektør - Bedrift, Storebrand Livsforsikring AS, Filipstad Brygge 1, 0250 OSLO Nina Juel Arstal, Leder Bank Drift, Storebrand Bank AS, Filipstad Brygge 1, 0250 OSLO Magnus Riiber, Ansattevalgt, Stb Kapitalforvaltning AS, Filipstad Brygge 1, 0250 OSLO Hilde Marit L. Hengebøl, Ansattevalgt, Stb Kapitalforvaltning AS, Filipstad Brygge 1, 0250 OSLO Karin W. Ellefsen (andelseiervalgt), Deputy Group Treasure, Wilh Wilhelmsen ASA, Postboks 33, 1324 LYSAKER André Jaeger (andelseiervalgt), Direktør økonomi & finans, HÅG ASA, Fr. Nansensvei 12, 0301 OSLO Kristin Boge Benth (andelseiervalgt), Personalsjef, Kodak ASA, Holtveien 44, 1177 OSLO Varamedlemmer Siv Blanca Børge-Ask, Storebrand Livsforsikring AS, Filipstad Brygge 1, 0250 OSLO Ellen C. Solberg, Storebrand ASA, Filipstad Brygge 1, 0250 OSLO Jon Steinar Eide, Andelseiervalgt, Steinåsen 43, 7049 TRONDHEIM Oddlaug Os, Andelseiervalgt, Eckersbergsgt. 51, 0260 OSLO De andelseiervalgte styremedlemmer og varamedlemmer honoreres med kr ,- per år. Aksjonærvalgte og ansattevalgte styremedlemmer mottar ikke styrehonorar. Ledelse Administrerende direktør: Hans Aasnæs, 3071 SANDE. Storebrand Kapitalforvaltning AS, Filipstad Brygge 1, 0250 OSLO Lønn og annen godtgjørelse til adm.dir i 2006: kr ,-. Revisor Deloitte AS, Statsautoriserte revisorer, Karenslyst allé 20, 0278 OSLO er revisor for forvaltningsselskapet og for fondets regnskap. KPMG AS, Statsautoriserte revisorer, Sørkedalsveien 6, 0369 OSLO er fondets internrevisor. Annet Forvaltningsselskapet har ikke inngått konsulentavtaler utenom Storebrand konsern som i vesentlig grad vil påvirke driften. Med samtykke av tilsynsmyndigheten (Kredittilsynet) kan et forvaltningsselskap overføre forvaltningen til et annet forvaltningsselskap. Overføringen kan ikke gjennomføres før tre måneder etter at den er meddelt andelseierne ved brev eller er kunngjort i minst fem alminnelig leste aviser og fagtidsskrift.

5 Verdipapirfond selskapet forvalter Aksjefond Storebrand Aksje Innland Storebrand Asia Storebrand Asia A* Storebrand Asia B Storebrand Asia Pacific Indeks I Storebrand BarneSpar Storebrand Energi Storebrand Europa* Storebrand Europa I Storebrand F&C Emerging Markets Storebrand Futura 3 Storebrand Global* Storebrand Global I Storebrand Global Indeks I Storebrand Global Institusjon Storebrand Global med Sikring Storebrand Global Miljø Storebrand Global SRI Storebrand Global SMB Europa Storebrand Japan* Storebrand Nord-Amerika* Storebrand Nord-Amerika I Storebrand Norden* Storebrand Norge* Storebrand Norge A Storebrand Norge H Storebrand Norge I Storebrand Optima Norge A Storebrand PensjonSpar Storebrand Teknologi* Storebrand Vekst Storebrand Verdi Storebrand WGA Health Care Rentefond Storebrand Futura 1 Storebrand Global Obligasjon A Storebrand Likviditet Storebrand Obligasjon Storebrand Obligasjon+ Storebrand Pengemarked Storebrand Rente+ Storebrand Stat Storebrand Stat A Kombinasjonsfond Storebrand Aktiv Allokering Storebrand Futura 2 Storebrand Spar 2010 Storebrand Spar 2020 Storebrand Spar 2030 Storebrand Spar 2040 Delphi fond Delphi Europa Delphi Kombinasjon Delphi Norden Delphi Norge Delphi Vekst * Disse fondene tilbys både i Norge og Sverige. Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartementet 28. juli 1994, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr og EØS-avtalens art. 36. Styret i Storebrand Kapitalforvaltning AS er ansvarlig for at dette prospekt oppfyller kravene i forskriften. Styret gir med dette en erklæring om at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Styret i Storebrand Kapitalforvaltning AS, Idar Kreutzer (formann) Nina Juel Arstal Karin W. Ellefsen Hans Henrik Kloumann Magnus Riiber André Jaeger Lars Aa. Løddesøl Hilde Marit L. Hengebøl Kristin Boge Benth Siv Blanca Børge-Ask Ellen C. Solberg Jon Steinar Eide Oddlaug Os

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnerer skal kunne foreta en velfundert vurdering av investering i dette fondet.

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Banksikkerhet

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Banksikkerhet Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Banksikkerhet Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet OMF Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet OMF Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Vekterfond Aksjer I

Prospekt for verdipapirfondet Vekterfond Aksjer I Prospekt for verdipapirfondet Vekterfond Aksjer I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Aksje Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Prospekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Prospekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Organisasjonsnummer: 990122571 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI NB Ikke ajour med vedtektsendringer som trer i kraft pr 2. april 2014. 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Alternativ Energi Organisasjonsnummer:

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Energi Organisasjonsnummer: 881 635 682. Startdato. 25. oktober 2007 Fondet ble opprinnelig etablert 4. desember 2000,

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond Prospekt Verdipapirfondet Eika Norge Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003 Organisasjonsnummer: 985 682 976 B etegnelse: Norsk Aksjefond 1. FORMÅL Eika Norge er et norsk aksjefond som investerer i aksjer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880 Prospekt Verdipapirfondet Eika Utbytte Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001 Organisasjonsnummer: 983 783 880 B etegnelse: Bransjefond finans aksjefond 1. FORMÅL Eika Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Dette prospekt omhandler verdipapirfondet ODIN Aksje, forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Investeringsmandat Verdipapirfondet

Detaljer