Folketeljing 1910 for 0812 Gjerpen. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0812 Gjerpen. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0812 Gjerpen Digitalarkivet

2 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. 5

6 Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje 6

7 tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert 7

8 f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Krets: 001 Gulset Prestegjeld: Gjerpen Herred/by: Gjerpen Gulset Ødegaarden 1 1 ( m, k) ( m, k) 001 Gunder Hansen m g b hf Gaardbruger Bø Tellemarken n s 002 Anni Hansen k g b hm Gaardbrugerkone Bø Tellemarken n s 003 Gunder Gundersen m ug b s søn Jordbruksarbeide Gjerpen n s 004 Anlaug Gundersen k ug b d Datter Husstel og fjøsstel Gjerpen n s 005 Johanes Gundersen m ug b s søn Jordbruksarbeide Gjerpen n s 006 Anne Gundersen k ug b d Datter Husstel og fjøsstel Gjerpen n s Gulset Ødegaarden 1 6 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Halvorsen m ug b hf Gaardbruger Næs Tellemarken n s 002 Gunhild Halvorsen k ug b tj Husbestyrerinde Solum n s Gulset Rønningen 1 4 ( m, k) ( m, k) 001 Anders Halvorsen m g b hf Gaarbruger Saude Tellemarken n s Sjukdom: b 002 Thore Halvorsen k g b hm Gaarbrugerkone Saude Tellemarken n s 003 Anne Andersen k ug b d Datter Husstel og fjøsstel Gjerpen n s 004 Arne Li Halvorsen m ug b fl tj Jordbruksarbeide Skien n s Gulset Rønningen 1 5 ( m, k) ( m, k) 001 Jens Evensen m ug b Gaardens Eier Gaarbruger Drangedal n s 002 Ingeborg Marie Sigurdsen k ug b tj Tjeneste Pige Husstel og fjøsstel Holden n Gulset Granli 1 20 ( m, k) ( m, k) 001 Karl Karlsen m g b hf Maskinist ved Cellolose Bamle n s 002 Karen Karlsen k g b hm husmor Gjerpen n s 003 Ester Karlsen k ug b d Datter Gjerpen n s 004 Katrine Karlsen k ug b d Datter Gjerpen n s 005 Anna Karlsen k ug b d Datter Gjerpen n s 006 Gustav Olsen m g b hf Cellulose Arbeider Holden n s 007 Magrete Olsen k g b hm husmor Holden n s 008 Ole Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 009 Anni Olsen k ug b d Datter Gjerpen n s 010 Birger Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 011 Karn Olsen k ug b d Datter Gjerpen n s Gulset Norheim 1 29 ( m, k) ( m, k) 001 Gustav Gulliksen m g b hf Fabrik Arbeider (Cellulose) Holden n s 002 Mari Gulliksen k g b hm husmor Eidanger n s 003 Kristen Gulliksen m ug b s søn Skien n s 004 Alma Gulliksen k ug b d Datter Solum n s 005 Martinius Gulliksen m ug b s søn Solum n s 006 Johane Gulliksen k ug b d Datter Gjerpen n s 007 Solvei Gulliksen k ug b d Datter Gjerpen n s Gulset Granheim 1 28 ( m, k) ( m, k) 001 Anders Sigurdsen m g b hf Arbeider i fabrik (Cellulose) Holden n 002 Aaste Sigurdsen k g b hm husmor Næs Tellemarken n 003 Sigurd Sigurdsen m ug b s søn Holden n 004 Thoresius Sigurdsen m ug b s søn Skien n 005 Aagaat Sigurdsen k ug b d Datter Gjerpen n 006 Marta Sigurdsen k ug b d Datter Gjerpen n 007 Jacob Kristensen m g b hf Arbeider i fabrik (Cellulose) Slemdal n s 008 Karinne Kristensen k g b hm husmor Slemdal n s 009 Kristian Kristensen m ug b s søn Porsgrund n s 010 Emanuel Kristensen m ug b s søn Gjerpen n s 011 Klara Kristensen k ug b d Datter Gjerpen n s Gulset Snippen 1 26 ( m, k) ( m, k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0812 Gjerpen 001 Johanes Bø m g b hf Vognmand Gjerpen n s 002 Petronele Bø k g b hm husmor Slemdal n s 003 Ole Johanesen m g b hf Arbeider i fabrik Cellulose Gjerpen n s 004 Aslaug Johanesen k g b hm husmor Tudal Tellemarken n s 005 Nella Johane Olsen k ug b d Datter Gjerpen n s 006 Johane Olsen k Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Overstrøket av teller 007 Gustav Johanes Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 008 Gullik Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 009 Erik Hansen m ug b hf Arbeider i fabrik Cellulose Gjerpen n s 010 Ragna Olsen k ug b tj Husbestyrerinde Gjerpen n s Gulset Frydenborg 2 38 ( m, k) ( m, k) 001 Pirnilius Pedersen m g b hf Gaardbruger Elverum n 002 Teodora Pedersen k g b hm Gaardbrugerkone Lyngdal n 003 Sigrid Pedersen k ug b d Datter Kristiansand n 004 Karl Pedersen m ug b s søn Kristiania n 005 Ester Pedersen k ug b d datter Solum n 006 Kamillo Larsen m ug b fl Pleiesøn Kristiansand n 007 Johan G. Jonasen m g b hf Arbeider ved Skotfos fabrik Kongsberg n Papir 008 Isekine Laurine Jonasen k g b hm husmor Bamle n 009 Lars Johan Johansen m ug b s søn Skien n 010 Emma Lovise Jonasen k ug b d Datter Solum n 011 Georg Johanesen m ug b s søn Solum n 012 Ingeborg Laurense k ug b d Datter Solum n Johannesen 013 Ester Beate Marie Johanesen k ug b d Datter Solum n 014 Alfred Emil Johannesen m ug b s søn Solum n Gulset Gulseth 2 19 ( m, k) ( m, k) 001 Olaves Ingebretsen m g b hf Gaarbruger Gjerpen n s 002 Anne Ingebretsen k g b hm Gaardmandskone Lunde n s 003 Karl Ingebretsen m ug b s Arbeider ved gaarden Gjerpen n s 004 Harald Ingebretsen m ug b s Arbeider ved gaarden Gjerpen n s 005 Gunda Ingebretsen k ug b d Datter Gjerpen n s 006 Karette Ingebretsen k ug b d Datter Gjerpen n s Gulset Vadrette 2 ( m, k) ( m, k) 001 Peder Larsen Jaren m g f hf Anlegsarbeider Rukan Ringsaker n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 002 Lina Larsen Jaren k g b hm husmor Ringsaker n s 003 August Jaren m ug b s Søn Jøvik n s Arbeidsledig: %l% 004 Nora Jaren k ug b d Datter Drammen n s 005 Theodor Reidar Jaren m ug b s Søn Modum n s 006 Ester Amanda Jaren k ug b d Datter Norderhåv n s 007 Klara Viktoria Jaren k ug b d Datter Norderhåv n s 008 Karl Johan Jaren m ug b s Søn Solum n s 009 Olaf Kristensen m ug b el Arbeider ved skotfos Norderhåv n s Gulset Vadrette 2 11 ( m, k) ( m, k) 001 Søren Adolf Sørensen m g b hf Arbeider ved Cellolosefabrik Fredriksværn n s 002 Sybilla Sørensen k g b hm husnor Hedrum n s 003 Marta Sybilla Sørensen k ug b d Datter Solum n s Gulset Vadrette 2 23 ( m, k) ( m, k) 001 Mens Krog m g b hf Ingeniør ved Cellosefab Bærgen n s 002 Laura Krog k g b hm husmor Solum n s 003 Birgitte Krog k ug b d Datter Gjerpen n s 004 Ingeborg Krog k ug b d Datter Gjerpen n s 005 J. C. Boysen m e b fl frhv. Læge Skien n s 006 Olga Nilsen k ug b tj Tjenestepige i huset Skien n 007 Maren Fredriksen k ug b tj Tjenestepige i huset Skien n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Gulset Vadrette 2 23 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Kitilsen Norskov m g b hf Verksmester ved Cellolose Kvitseid Tellemarken n s fab. 002 Anne Gurine Norskov k g b hm husmor Gjerpen n s 003 Edel Andrea Norskov k ug b d Datter husstel Gjerpen n s 004 Astri Amalie Norskov k ug b d Datter husstel Gjerpen n s 005 Signe Norskov k ug b d Datter husstel Gjerpen n s 006 Bjarne Norskov m ug b s søn Gjerpen n s 007 Anders Enger m g b hf Smedmester ved Cellolosefab Odalen n s 008 Berta Enger k g b hm husmor Bamle n s 009 Olaf Enger m ug b s søn Arbeider ved sellulosefab Gjerpen n s 010 Anna Enger k ug b d Datter Husstel Gjerpen n s 011 Trygve Enger m ug b s søn Gjerpen n s 012 Einar Enger m ug b s søn Gjerpen n s 013 Ragna Enger k ug b d Datter Gjerpen n s 014 Baarghild Enger k ug b d Datter Gjerpen n s 015 Solvei Enger k ug b d Datter Gjerpen n s 016 Arne Enger m ug b s søn Gjerpen n s 017 Hans Pedersen m g b hf Formand ved Skiens Cellolose Holden n s 018 Thora Pedersen k g b hm husmor Holden n s 019 Alf Pedersen m ug b s Arbeider ved Cellolose Skien n s 020 Ausjenie Pedersen k ug b d Datter Skien n s 021 Egil Pedersen m ug b s søn Gjerpen n s 022 Trygve Pedersen m ug b s søn Gjerpen n s 023 Ragnar Pedersen m ug b s søn Gjerpen n s 024 Henry Pedersen m ug b s søn Gjerpen n s Gulset Strømdals Skoven 1 ( m, k) ( m, k) 001 Fredrik Abramsen m g b hf Arbeider ved Cellolose Solum n s 002 Anderine Abramsen k g b hm husmor Haarten n s 003 Kristiane Abramsen k ug mt d Datter Haarten n s Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Jørgine Abramsen k ug b d Datter Gjerpen n s 005 Marta Abramsen k ug b d Datter Gjerpen n s 006 Verner Abramsen m ug b s søn Gjerpen n s 007 Ebba Abramsen k ug b fl Pleiedatter Kristiania n s Gulset Strømdals Skoven 1 10 ( m, k) ( m, k) 001 Anders Bjørnsen m g b hf Cellolose kakker Vandelven n s 002 Margrete Bjørnsen k g b hm husmor Breim Nordfjord n s 003 Petter Bjørnsen m ug b s Arbeider ved Fabrikker Kristiania n s Arbeidsledig: l 004 Andreas Bjørnsen m ug b s Arbeider ved Cellolosen Solum n s 005 Jenny Bjørnsen k ug b d Datter Gjerpen n s 006 Knut Leine m g b hf Arbeider ved Cellolose Sauland n s 007 Havarda Leine k g b hm husmor Skien n s 008 Thoralf Leine m ug b s søn Solum n s 009 Hilmar Leine m ug b s søn Solum n s Gulset Strømdals Skoven, Vadrette 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Evensen Rugstad m g b hf Landpostbud og maler Solum n 002 Kirsten Evensen k g b hm husmor Saude Tellemarken n 003 Arne Evensen m ug b s søn Gjerpen n 004 Magi Evensen k ug b d Datter Gjerpen n 005 Solvei Evensen k ug b d Datter Gjerpen n Gulset Kjempa 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ingeborg Kristensen k e b hm husmor nyder, Saude n fattigunderstøttels 002 Anna Gundersen k ug b d Datter husstel, nyder fattigunderstøttels Gjerpen n Gulset Fjeldheim 1 32 ( m, k) ( m, k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0812 Gjerpen 001 Halvor Olsen m g b hf Arbeider ved Cellolose Slemdal n s 002 Thora Olsen k g b hm husmor Gjerpen n s 003 Olaf Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 004 Paula Olsen k ug b d Datter Skien n s 005 Kristian Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 006!! Olsen* k ug b d Datter Gjerpen n s Merknad: udøbt Datter 007 Kornlius Hansen m g b hf Arbeider ved Cellolose syg Grue Solør n s Arbeidsledig: l 008 Karine Hansen k g b hm husmor Solum n s 009 Ferdinant Hansen m ug b s Arbeider ved Skotfos fab Skien n s Papir 010 Olaf Svære Johnsen m ug b fl Pleiesøn Gjerpen n s Gulset Strømdals Skoven 1 9 ( m, k) ( m, k) 001 Severin Gjermundsen m g b hf Arbeider ved Cellolosen Skien n s 002 Karn Gjermundsen k g b hm husmor Holden n s 003 Aagaat Gjermundsen k ug b d datter Holden n s 004 Bent Gjermundsen m ug b s søn Gjerpen n s 005 Arnt Gjermundsen m ug b s søn Gjerpen n s 006 Nils Olsen Kiste m g f hf Tømmermand Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Slemdal 007 Marie Olsen k g b hm husmor Gjerpen n s 008 Gudrun Olsen k ug b d datter Gjerpen n s 009 Oskar Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 010 Anlaug Olsen k ug b d datter Gjerpen n s 011!! Olsen* m ug b s søn Gjerpen n s Merknad: udøbt gut 012 Anton Sivertsen m ug b Pleiesøn fl el Arbeider paa Skofabrik Lardal n s Gulset Myren 1 8 ( m, k) ( m, k) 001!! Schibye m g b hf Bestyrer af Cellolose Øver Aker n s Merknad: Dr. Schibye 002 Anna Ulrikke Schibye k g b hm husmor Larvik n s 003 Bendigte Schilbye k ug b d Datter Gjerpen n s 004 Vilhelmine Schilbye k ug b d Datter Gjerpen n s 005 Gustav Schilbye m ug b s søn Gjerpen n s 006 Agnes Schilbye k ug b d Datter Gjerpen n s 007 Bendigte Bentsen k ug b tj Tjenestepige Skien n s 008 Anette Bentsen k ug b tj Tjenestepige Skien n s Gulset Myren 1 8 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Hansen m g b hf Kusk Solum n s 002 Marta Hansen k g b hm husmor Solum n s 003 Olaf Hansen m ug b s søn Solum n s 004 Ingeri Hansen k ug b d Datter Gjerpen n s 005 Karl Sten m ug b el Materialforv. Cellolose Bamle n s 006 Ivar Abramsen m g b hf Arbeider ved Cellolose Solum n s Merknad: Drengestuebygningen 007 Andrea Abramsen k g b hm husmor Skien n s 008 Rut Iversen k ug b d Datter Gjerpen n s 009 Ingerid Iversen k ug b d Datter Gjerpen n s Gulset Rosenbærg 1 14 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Olsen m ug b hf Kjørekar Gjerpen n s 002 Tørgon Olsen k ug b fl husbestyrerinde Saude n s Gulset Furuheim 1 36 ( m, k) ( m, k) 001 Thor Sannes m g b hf Kotoris ved Cellolose Holden n 002 Charlotte Sannes k g b hm husmor Brevik n s 003 Johan Sanes m ug b s søn Larvik n s 004 Mats Gundersen m g b hf Sliberimester ved Tresliberi Gjerpen n s 005 Mari Gundersen k g b hm husmor Gjerpen n s 006 Johanes Gundersen m ug b s Tekniker Gjerpen n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Simon Gundersen m ug b s Arbeider ved Tresliberi Gjerpen n s 008 Matilde Jacobsen k ug b fl Pleiedatter Gjerpen n s Gulset Sofienbærg 1 16 ( m, k) ( m, k) 001 Anna Jensen k ug b tj Handelsbestyrerinde Solum n s 002 Ole Moen m g b hf Anlegsarbeider Vaage n s 003 Helga Moen k g b hm husmor Sundal n s 004 Hans Moen m ug b s Fabrikarbeider ved Klosterøen Mo, Tellemarken n s Gulset Roheim 1 15 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Brynhildsen m g b hf Arbeider ved Skotfos Papirf Skien n s 002 Mari Brynhildsen k g b hm husmor Gjerpen n s 003 Alf Brynhildsen m ug b s søn Skien n s 004 Randi Brynhildsen k ug b d Datter Skien n s 005 Agnis Brynhildsen k ug b d Datter Skien n s 006 Oda Brynhildsen k ug b d Datter Skien n s 007 Einar Brynhildsen m ug b s søn Skien n s 008 Kaare Brynhildsen m ug b s søn Gjerpen n s 009!! Brynhildsen* m ug b s søn Gjerpen n s Merknad: udøbt gut 010 M. H. Oterholt m g b hf Arbeider ved Tresliberi Sansvær n s 011 Kirsten Oterholt k g b hm husmor Gjerpen n s 012 Harald Oterholt m ug b s søn Gjerpen n s Gulset Fredheim 1 21 ( m, k) ( m, k) 001 Edevart Gjermundsen m g b hf Arbeider Cellolose Gjerpen n s 002 Mary Gjermundsen k g b hm husmor Porsgrund n s 003 Ada Gjermundsen k ug b d Datter Gjerpen n s 004 Magda Gjermundsen k ug b d Datter Gjerpen n s Gulset Granli 1 19 ( m, k) ( m, k) 001 Karl Johanesen m g b hf Arbeider ved Cellolose Sverige n s 002 Anna Johannesen k g b hm husmor Skien n s 003 Bærna Johannesen k ug b d Datter Gjerpen n s 004 Johan Johannesen m ug b s søn Gjerpen n s 005 Birger Johannesen m ug b s søn Gjerpen n s 006 Jenny Johannesen k ug b d Datter Gjerpen n s 007 Jacob Pedersen m g b hf Arbeider ved Cellolosen Gjerpen n s 008 Aslaug Pedersen k g b hm husmor Sauland n s 009 Gunvor Pedersen k ug b d Datter Gjerpen n s 010 Hjørdis Pedersen k ug b d Datter Gjerpen n s 011 Astri Pedersen k ug b d Datter Gjerpen n s Gulset Westli 1 22 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Thorkildsen m g b hf Vaagmand Saude n s 002 Hulda Thorkildsen k g b hm husmor Sandhæred n s 003 Kristian Olsen m ug b s Kjørekar hos faren Gjerpen n s 004 Hanna Olsen k ug b d Datter Husstel Gjerpen n s 005 Johan Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 006 Marta Olsen k ug b d datter Gjerpen n s 007 Anna Olsen k ug b d datter Gjerpen n s 008 Maren Olsen k ug b d datter Gjerpen n s 009 Thorkil Olsen m ug b s søn Gjerpen n s Gulset Aasen 1 23 ( m, k) ( m, k) 001 Johan Jensen m g b hf Arbeider ved Cellolosefab Skien n s 002 Katinka Jensen k g b hm husmor Larvik n s 003 Erling Johansen m ug b s Smedlærling Gjerpen n s 004 Baarghild Johansen k ug b d Datter Gjerpen n s 005 Jalmar Johansen m ug b s søn Gjerpen n s 006 Ivar Johanesen m ug b s søn Statthelle n s 007 Harald Johanesen m ug b s søn Skien n s 008 Haakon Johanesen m ug b s søn Gjerpen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0812 Gjerpen 009 Karl Pedersen m g b hf Arbeider ved Cel.fabrik Sverige n s 010 Regine Pedersen k g b hm husmor Kvelle n s 011 Anton Pedersen m ug b s Arbeider %ved træsliperi% Gjerpen n s Arbeidsledig: l 012 Anna Pedersen k ug b d Datter Gjerpen n s Gulset Aas 1 31 ( m, k) ( m, k) 001 Mathias Nilsen m g b hf Arbeider ved Tresliberi Slemdal n s 002 Lovise Nilsen k g b hm husmor Gjerpen n s 003 Thorvald Nilsen m g b hf Maskinist ved Tresliberi Gjerpen n s 004 Alma Nilsen k g b hm husmor Hvarnæs %Vatne% n s Gulset Gonsholt?? 1 30 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Nilsen m g b hf Arbeider ved Papirfabrik Gjerpen n s 002 Nils Jacobsen m e b Føderaadsm. Før gaardbruker Slemdal n s 003 Daarthea Nilsen k ug b fl Hysbestyrerinde Laurdal n s 004 Petter Gundersen m g b hf Sliberiformand Gjerpen n s 005 Maren Gundersen k g b hm husmor Slemdal n s 006 Gunder Gundersen m ug b s Elektriker lærling Gjerpen n s 007 Laura Gundersen k ug b d Datter Gjerpen n s 008 Maren Gundersen k ug b d Datter Gjerpen n s 009 Sofie Gundersen k ug b d Datter Gjerpen n s 010 Nils Gundersen m ug b s søn Gjerpen n s 011 Peder Gundersen m ug b s søn Gjerpen n s Gulset Furuheim 1 18 ( m, k) ( m, k) 001 Bertinius Brynhildsen m g b hf Bygningssnekker hos Gjerpen n s Bygmester Schau 002 Thora Brynhildsen k g b hm husmor Sannikedal n s 003 Karl Brynhildsen m ug b s søn Skien n s 004 Sigurd Brynhildsen m ug b s søn Skien n s 005 Karn Brynhildsen k ug b d Datter Skien n s 006 Nils Brynhildsen m ug b s søn Gjerpen n s 007 Bærna Brynhildsen k ug b d Datter Gjerpen n s 008 Gudrun Brynhildsen k ug b d Datter Gjerpen n s 009 Rut Brynhildsen* k ug b d Datter Gjerpen n s Merknad: udøbt Gulset søndre Falkum 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Olsen Lunde m e b hf Brødkjører Lunde n s 002 Olaf Olsen m ug b s søn Bergssogn n s 003 Alf Olsen m ug b s søn Bergssogn n s 004 Asta Olsen k ug b d datter Skien n s 005 Marie Olsen k e b fl Husbestyrerinde Tanom sogn n s 006 Ida Hansen k ug b fl %el% forsørges af sin Svoger Danmark n s Gulset s. Falkum 3 ( m, k) ( m, k) 001 Kristian Martre m g b hf Bestyrer for Bratsbærgdemskroen?? Lindaas n s 002 Karine Martre k g b hm husmor Lindaas n s 003 Karn Martre k ug b d Datter Skien n s 004 Ingebjørg Martre k ug b d Datter Skien n s 005 Margit Martre k ug b d Datter Skien n s 006 Nils Martre m ug b s søn Gjerpen n s Gulset søndre Falkum 3 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Svenungsen m g b hf Vognmand Solum n s 002 Karoline Svenungsen k g b hm husmor Solum n s 003 Jens Olaf Jensen m g f hf Matros Solum n s Sannsynleg opphaldstad: Bonaseiris 004 Hansine Jensen k g b hm husmor Solum n s 005 Henrik Jensen m ug b s ug Skien n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Gulset søndre Falkum 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 Sigurd Olsen m g b hf Flaatemand Næs n s 002 Marta Olsen k g b hm husmor Kragerø n s 003 Signe Olsen k ug b d Datter Bamle n s 004 Klara Olsen k ug b d Datter Skien n s 005 Anne Olsen k ug b d Datter husstel Saude n s 006 Anders Pedersen m e b el Kjører Sværige n s Gulset Augundsplads 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Thomas Nilsen m g b hf Arbeider ved anleg fabrik Gjerpen n s 002 Torbjørg Nilsen k g b hm husmor Seljord n s 003 Albert Nilsen m ug b s søn Gjerpen n s 004 Aasmund Nilsen m ug b s søn Gjerpen n s 005 Inga Nilsen k ug b d datter Gjerpen n s Gulset Haugen 1 27 ( m, k) ( m, k) 001 Otto Brynhildsen m g b hf Arbeider ved Skotfosfab Skien n s 002 Elen Brynhildsen k g b hm husmor Slemdal n s 003 Ester Brynhildsen k ug b d Datter Gjerpen n s 004 Havard Brynhildsen m ug b s søn Gjerpen n s 005 Magi Brynhildsen m ug b s søn Gjerpen n s 006 Anders Stulen m g b hf Arbeider ved sliberi Ramnes n s 007 Maren Guliksen k g b hm humor Holden n s 008 Petter Kristensen m ug b el Arbeider ved sliperi Slemdal n s Gulset Elverhøi 1 24 ( m, k) ( m, k) 001 Peder Pedersen Lia m g b hf Arbeider ved sliperi Tudal n 002 Karn Pedersen k g b hm husmor Gjerpen n 003 Peder Pedersen m ug b s Arbeider ved sliperi Gjerpen n s 004 Jens Pedersen m ug b s Tellefon Kontormand Gjerpen n s 005 Kirstine Pedersen k ug b d Datter husstel Gjerpen n s 006 Anna Pedersen k ug b d Datter husstel Gjerpen n 007 Sofie Pedersen k ug b d Datter Gjerpen n 008 Paula Pedersen k ug b d Datter Gjerpen n 009 Kristian Pedersen m ug b s søn Gjerpen n 010 Gunda Pedersen k ug b d datter Gjerpen n 011 Olaf Vasbø m g b hf Sliberiarbeider Gjerpen n s 012 Gunhild Vasbø k g b hm husmor Saude n s 013 Johanna Vasbø k ug b d Datter Gjerpen n s 014 Klara Vasbø k ug b d Datter Gjerpen n s 015 Gudrun Vasbø k ug b d Datter Gjerpen n s Gulset Solglimt 3 25 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Olsen m g b hf Regningsbud Bø n s Arbeidsledig: l 002 Kirsten Olsen k g b hm husmor Næs n s 003 Ingvald Olsen m ug b s Handelsbetjent Gjerpen n s 004 Karl Olsen m ug b s Slusevogter Gjerpen n s 005 Ingeborg Olsen k ug b d Datter husstel Gjerpen n s 006 Andreas Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 007 Svære Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 008 Lovise Isaksen k e b hm Vaskekone Eidanger n s 009 Anna Isaksen k ug b d Kontordame Skien n s 010 Gustv Valstrøm m g b hf Reparatør Cellolose Gjerpen n s 011 Gusta Valstrøm k g b hm husmor Holden n s 012 Ingeri Valstrøm k ug b d Datter Skien n s 013 Eigil Valstrøm m ug b s søn Skien n s 014 Dagny Valstrøm k ug b d Datter Skien n s Gulset Barskog 3 31 ( m, k) ( m, k) Merknad: %tomt af. s.falkum% 001 Rasmus Hansen m g b hf Agent Skien n s 002 Valborg Hansen k g b hm husmor Kragerø n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0812 Gjerpen 003 Solvei Hansen k ug b d Kontordame %Datter% Skien n s 004 Karl Hansen m ug b s Smedsven %søn% Skien n s 005 Erling Hansen m ug b s Visergut Skien n s 006 Valdemar Hansen m ug b s søn Skien n s 007 Frøidis Hansen k ug b d Datter Skien n s 008 Rakel Hansen k ug b d Datter Skien n s Gulset Solbærg 3 60 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Olsen m g b hf Snekker paa Lundetangens Hitterdal n s brygeri 002 Anne Olsen k g b hm husmor Saude n s 003 Ludvik Olsen m ug b s Rørlæger lærling Gjerpen n s 004 Ingeri Olsen k ug b d fabrikarbeider Gjerpen n s 005 Ausjene Olsen k ug b d sypige Gjerpen n s 006 Alfred Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 007 Jens Torgesen m g b hf Kjørekar Solum n s 008 Maren Torgesen k g b hm husmor Solum n s 009 Maren Isaksen k ug b d arbeider i Huset Solum n s 010 Hans Aslaksen m g b hf Arbeider Gjerpen n s 011 Aslaug Aslaksen k g b hm husmor Saude n s 012 Marta Aslaksen k ug b d fabrikarbeider Gjerpen n s 013 Arne Aslaksen m ug b s søn Gjerpen n s 014 Jalmar Aslaksen m ug b s søn Gjerpen n s Gulset Rønning 3 61 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Rønning m g b hf arbeider ved fabrik Cellul Saude n s 002 Anlaug Rønning k g b hm husmor Gjerpen n s 003 Astri Rønning k ug b d datter Gjerpen n s 004 Lars Rønning m ug b s søn Gjerpen n s Gulset Solbærg 3 56 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Hansen m g b hf Cellolose arbeider Saude n s 002 Karoline Hansen k g b hm husmor Melum n s 003 Bertel Hansen m ug b s søn Gjerpen n s 004 Hans Nilsen m e b fl arbeider syg Melum n s Arbeidsledig: %l% 005 Thora Scau k ug b syforretning Gjerpen n s 006 Anna Scau k ug b d sydame Gjerpen n s 007 Gustav Scau m ug b s søn Gjerpen n s Gulset Solhaug 3 65 ( m, k) ( m, k) 001 Jhon Olsen m g b hf Smed paa Unnion fab Gjerpen n s 002 Otilie Olsen k g b hm husmor Skien n s 003 Margaat Olsen k ug b d Expeditrise Skien n s 004 Anne Olsen k ug b d Expeditrise Skien n s 005 Solbjørg Olsen k ug b d datter Skien n s 006 Ester Olsen k ug b d datter Skien n s 007 Øivind Olsen m ug b s søn Skien n s 008 Jhon Olsen m ug b s søn Skien n s 009 Berhart Martre m g b hf Komisinær for A. Anker?? Hamre n s Horten 010 Hilda Martre k g b hm husmor Sarpsborg n s 011 Olav Matre m ug b s søn Skien n s 012 Olafine Matre k ug b fl husstel Hamre n s Gulset Aspheim 3 82 ( m, k) ( m, k) 001 Kristen Tronsen m g b hf Murer ved Cellolose reparatør Holden n s 002 Elise Thronsen k g b hm husmor Skien n s 003 Dirik Thronsen m ug b s søn Gjerpen n s 004 Ingeri Thronsen k ug b d datter Gjerpen n s 005 Einar Thronsen m ug b s søn Gjerpen n s Gulset Solstad 3 55 ( m, k) ( m, k) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Laurits Knudsen m g b hf Fabrikarbeider ved cellolose Solum n s 002 Karn Knudsen k g b hm husmor Solum n s 003 Hans P. Li m g f hf Maskinist Solum n s Sannsynleg opphaldstad: Masatlan 004 Inga Li k g b hm husmor Kristiania n s 005 Dagfin Li* m ug b s søn Gjerpen n s Gulset Gerar 3 81 ( m, k) ( m, k) 001 Ambros Sollid m g b hf Amtsagronom Hitterdal n s 002 Aagaat Sollid k g b hm husmor Holden n s 003 Gunvaar Sollid k ug b d datter Solum n s 004 Arne Sollid m ug b s søn Solum n s 005 Valborg Andersen k ug b tj Tjenestepige i huset Holden n s 006 Ragnvald Egeland m g b hf Boghålder ved Helios fabrik Skien n s 007 Asta Egeland k g b hm husmor Drammen n s 008 Astri Egeland k ug b d datter Skien n s Gulset Fagerlund 3 44 ( m, k) ( m, k) 001 A. H. Danielsen m g b hf Bankdiritør ved Skiens Skien n s Ørebank 002 Daarthea Danielsen k g b hm husmor Skien n s 003 Herman Danielsen m ug b s søn Skien n s 004 Fin Danielsen m ug b s søn Skien n s 005 Liv Danielsen k ug b d datter Skien n s 006 Arne Danielsen m ug b s søn Skien n s 007 Halvarda Eliasen k ug b tj Tjenestepige husstel Brevik n s 008 C. M. Sehus m g b hf Menigheds Forstander Kristiansund N n 009 Ida Sehus k g b hm husmor Amerika U.S.A. n 010 Ester Sehus k ug b d datter husstel Langesund n 011 Inga Sehus k ug b d datter husstel Mos n 012 Karl Rein Sehus m ug b s søn Skien n 013 Aida Sehus k ug b d datter Skien n Gulset!! 3 ( m, k) ( m, k) 001 Karl Storm m ug b hf Kontorist v/ Stadsadvokaten Skien n s Merknad: v/ Stadsadvokaten E: Tilført med rød penn 002 Elisabet Olsen k ug b tj Tjenestepige Gjerpen n s 003 Arnt Thollefsen m ug b hf Kontorist v/ Or.Sagf Skien n s Merknad: v/ Or.Sagf. E: Tilført med rød penn 004 Anne Thollefsen k ug b fl husbestyrerinde Skien n s 005 Aslaug Sandaker k ug b husleier Bestyrerinde vd Kvitseid n s syetabelisemet 006 Sigrid Sandaker k ug b el Sypige Kvitseid n s Gulset Kveldsro 3 46 ( m, k) ( m, k) 001!! Bærgstrøm m g b hf Postexpededititor Brevik n s 002 Enilie Bærgstrøm k g b hm husmor Brevik n s 003 Bety Bærgstrøm k ug b d datter Kristiania n s 004 Astri Bærgstrøm k ug b d datter Kristiania n s 005 Elsa Bærgstrøm k ug b d datter Brævig n s 006 Andrea Bentsen k e b hm huseier logie vert for børnene Kvelle n s 007 Olga Bentsen k ug b fl Kasserer ved handelsfor Eidanger n s 008 Karn Bentsen k ug b d sypige Eidanger n s 009 Alfred Bentsen m ug b s Typograf Eidanger n s Gulset Haven 3 11 ( m, k) ( m, k) 001 Petrea Andersen k g b hm Huseier Solum n s 002 Anton Andersen m g b hf arbeider paa forskjelligt Toten n s %Arbeider Huseier% 003 Karl Andersen m ug b s Sjømand Gjerpen n s Arbeidsledig: l 004 Andrea Andersen k ug b d Datter husstel Gjerpen n s 005 Jacob Nærum m g mt el Arbeider %forskjelligt% Gjerpen n s Sedvanleg bustad: Skien Arbeidsledig: l Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0812 Gjerpen 006 Haakon Fjeldal m ug mt fl Fors. af No Gjerpen n s Merknad: Fors. af No.1 E: Tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Skien 007 Lars Olsen Bække m g b hf Gaardbruger Solum n s 008 Karette Brække k g b hm Gaardbrugerkonne Solum n s 009 Olaf Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 010 Haaken Olsen m ug b s søn Gjerpen n s 011 Hans Østensen m ug b tj Tjenestegut gaardsbruk Gjerpen n s 012 Ludvik Sand m ug b el Sneker ved Fabrik cellulose Skien n s 013 Martinius Isaksen m g b hf Handelsreisende Kjølling n s 014 Kristiane Isaksen k g b hm husmor Skien n s 015 Astri Isaksen k ug b d expeditrise Skien n s 016 Sigurd Isaksen m ug b s guldsmedlerling Skien n s 017 Ingerid Isaksen k ug b d datter Skien n s 018 Lilla Kildal k e b fl Fors. No Skien n s Merknad: Fors. af No.13 E: Tilført med rød penn 019 Olaus Frøbærg m g b hf Gartner Solum n s 020 Linda Frøbærg k g b hm husmor Tønsberg n s 021 Ole Halvorsen m g b hf Arbeider forskjelligt Bø n s 022 Anne Halvorsen k g b hm husmor Bø n s Gulset Haven Falkum 3 9 ( m, k) ( m, k) 001 Bernt Torstenson m g b hf Proprietær Stavanger n 002 Laura Torstenson k g b hm Kristiania n 003 Edith Torstenson k ug b d Gjerpen n 004 Signe Jensen k ug b Tjenestepige Tjenestepike husstel Bamle n s 005 Walter Zernin m g b hf Adjunkt Pommern n s Merknad: Pommern E: Tilført med blyant 006 Ingeborg Zernin k g b hm Kristiania n s Merknad: Ingeborg, , Kristiania E: Tilført med blyant 007 Mathilde Olsen k ug b Tjenestepige Tjenestepike husstel Skien n s Merknad: Skien E: Tilført med blyant 008 Ragnar Bjørn k ug b Logerende Gymnasiast Kragerø n s Merknad: Gymnasiast, , Kragerø E: Tilført med blyant 009 Carles Johannesen m g b hf Maskinist Bamle n s 010 Lovis Johannesen k g b hm husmoder Bamle n s 011 Mili Johannesen k ug b d datter Gjerpen n s 012!! Johannesen k ug b d datter Gjerpen n s Merknad: udøbt 013 Kirsten Vaag k ug b tj %fl% Tjenestepige husstel Bamle n s Gulset Bakkehuset 3 47 ( m, k) ( m, k) 001 Aage Stabell Castberg m g f hf officer Strinden pr. n s Trondhjem Sannsynleg opphaldstad: Drammen 002 Berna Kristiane Castberg k g f hm Skien n s Sannsynleg opphaldstad: Tyskland 003 Caspara Elisabeth Katrine k ug f d Skien n s Castberg Sannsynleg opphaldstad: Tyskland 004 Anna Severina Jensen k ug b tjenestepike Husstel Bamle n s Gulset Borg 3 72 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Aslaksen m g b hf Arbeider ved Cellolose Gjerpen n s 002 Martine Aslaksen k g b hm husmor Skien n s 003 Margaat Aslaksen k ug b d Datter Skien n s 004 Kristian Arnaalt Aslaksen* m ug b s søn Skien n s 005 Daardi Aslaksen k ug b d Datter Skien n s Gulset Fredvang 3 51 ( m, k) ( m, k) 001 Hans A. Gulseth m g b hf Bankkasserer Gjerpen n s 002 Martine Gulseth k g b hm husmor Solum n s 003 Anna Aasland k ug f fl Husstel Solum n s Sannsynleg opphaldstad: Dannemark 004 Aasne Vinjerui k ug mt el Husstel Vinje n s Sedvanleg bustad: Vinje 005 Maren Nilsen k ug mt b Husstel Stathelle n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga 1910 Sedvanleg bustad: Porsgrund 006 Ole Brattekaas m g mt b Reisesekretair Telemarken n s %Drangedal% Merknad: 1859, Telemarken E: Tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Kragerø 007 Marta Nilsen k ug b el Modehandlerinde Skatø n s Gulset Falkum 3 2 ( m, k) ( m, k) 001 Frederik Blichfeldt m g b hf Overretssagfører Brevik n s 002 Augusta Blichfeldt k g b hm husmor Solum n s 003 Laura Blichfeldt k ug b d datter Skien n s 004 Lippen Blichfeldt k ug b d datter Skien n s 005 Ingeborg Blichfeldt k ug b d datter Gjerpen n s 006 Per Blichfeldt m ug b s søn Gjerpen n s 007 Magnus Blichfeldt m ug b s søn Gjerpen n s 008 Anne Dalen k ug b tj tjenestepike husstel Kvitseid n s 009 Martha Dürendahl k ug b tj Tjenestepike husstel Gjerpen n s 010 Hans Paulsen m g b hf Gaardsbestyrer Ramnæs n s Merknad: Tilbygning 011 Kirsten Paulsen k g b hm husmor Solum n s 012 Halfdan Paulsen m ug b s søn Gjerpen n s 013 Kaspara Paulsen k ug b d datter Skien n s 014 Paul Nilsen m g b hf Arbeider jordarbeide Lardal n Trusamf.: Jarlsbærg frimenighed Arbeidsledig: l 015 Elen Nilsen k g b hm husmor Sansvær n Gulset Solli 3 79 ( m, k) ( m, k) 001 Oskar Solbærg m g b hf Fabrikarbeider ved celulose Laurvik n s 002 Karn Sollbærg k g b hm husmor Skien n s 003 Erna Solbærg k ug b d datter Skien n s 004 Olaf Solbærg m ug b s søn Skien n s 005 Mangnhild Solbærg* k ug b d datter Skien n s 006 Ole Olsen Ekornrød m g b hf reparatør ved fabrik Gjerpen n s %Graastensmurer% 007 Thora Olsen k g b hm husmor Skien n s 008 Otto Olsen m ug b s fabrikarbeider ved træsliperi Skien n s Gulset Falkumhøi 3 78 ( m, k) ( m, k) 001 Ludvig Nilsen m ug b hf huseier lever av formue Skien n 002 Severin Nilsen m g b hf Murersvend Skien n 003 Olga Nilsen k g b hm husmor Fredrikshald n 004 Liv Nilsen k ug b d datter Kristiania n s 005!! Nilsen* m ug b s søn Trondhjem n Trusamf.: intet samfund Merknad: udøbt 006 Lornts Varholm m e b hf Fabrikarbeider ved tresliperi Brønne n s 007 Johanne Varholm k ug b d datter Kragerø n s 008 Thoralf Varholm m ug b s søn Solum n s 009 Marie Hansen k ug b tj Tjenestepige Hedrum n s Gulset Furuheim 3 69 ( m, k) ( m, k) 001 Gullik Gulliksen m g b hf Flaademand Saude n 002 Ingeborg Gulliksen k g b hm husmor Holden n 003 Gustav Gundersen m ug b el Cellolosearbeider Holden n 004 Margit Guliksen k ug b d Datter Gjerpen n Gulset Solli 3 24 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Sigurdsen m g b hf Regningsbud %Inkassator% Holden n s Mannufaktur 002 Nikoline Sigurdsen k g b hm husmor Gjerpen n s 003 Jalmar Sigurdsen m ug b s søn Skien n s 004 Ingvald Sigurdsen m ug b s søn Gjerpen n s 005 Johanne Sigurdsen k ug b d datter Gjerpen n s 006 Olaf Sigurdsen m ug b s søn Gjerpen n s 007 Signe Sigurdsen k ug b d datter Gjerpen n s 008 Nilsine Sigurdsen k ug b d datter Gjerpen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0812 Gjerpen 009 Anne Olsen k ug b fl Vaskekone Gjerpen n s 010 Martenius Andersen m g b hf Anlegsarbeider Gjerpen n s 011 Anne Andersen k g b hm husmor Skien n s 012 Nils Andersen m ug b s son Gjerpen n s Gulset Falkum 3 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Kittilsen m b hf Cellolose arbeider Næs n s 002 Maren Kittilsen k g b hm husmor Holden n s 003 Marie Kittilsen k ug b d paa Vasskefabrik Skien n s 004 Roald Kittilsen m ug b s søn Skien n s 005 Jenni Kittilsen k ug b d datter Gjerpen n s 006 Manghild Kittilsen k ug b d datter Gjerpen n s 007 Hermand Kittilsen m ug b s søn Gjerpen n s 008 Betsy Kittilsen k ug b d datter Gjerpen n s Gulset Hegedal 3 42 ( m, k) ( m, k) 001 H. C. Amundsen m g b hf Gartner og gaardbruger Aas n 002 Walborg Amundsen k g b hm husmor Fredrikshald n 003 Erling Amundsen m ug b s bejelpelig hjemme i huset Aas n 004 Artur Amundsen m ug b s Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Overstrøket av teller 005 Bjarne Amundsen m ug b s bejelpelig ved gartneriet Norderhaug n 006 Wilijam Amundsen m ug b s bejelpelig ved gartneriet Kragerø n 007 Arve Amundsen m ug b s Kragerø n 008 Leif Amundsen m ug b s Gjerpen n 009 Gunvor Amundsen k ug b d datter Gjerpen n 010 Karoline Braatene k ug b tj Tjenestespige husstel Bamle n 011 Anders Pettersen m e b tj Tjenestegut og gadsbruk gartneri Sværige n s Gulset Solheim 3 47 ( m, k) ( m, k) 001 Svennung Svennungsen m g b hf fabrikarbeider træsliperi Lunde n s 002 Gunhild Svennungsen k g b hm husmor Fyresdal n s 003 Karn Svennungsen k ug b d datter Skien n s 004 Sigri Svennungsen k ug b d datter Skien n s 005 Hans Olavesen m e b hf Fabrikarbeider træsliperi Slemdal n s 006 Olaves Hansen %Olavesen% m ug b s Kjørekar Gjerpen n s 007 Alfred Hansen %Olavesen% m ug b s Visergut Gjerpen n s 008 Anna Hansen k ug b d datter Gjerpen n s 009 Karl Hansen m ug b s søn Gjerpen n s 010 Ingeborg Hansen k ug b d datter Gjerpen n s 011 Marte Nilsen k ug b tj Husbestyrerinde Gjerpen n s Gulset Røste 3 52 ( m, k) ( m, k) 001 Anders Røste m g b hf Gaardbruger Saude n s 002 Guro Røste k g b hm Gaardbrugerkone Fyresdal n s 003 Johan Stenbærg m g b hf Skredersvend Sverige n 004 Matha Stenbærg k g b hm husmor Eidskogen n 005 Veliam Stenbærg m ug b s søn Sarpsborg n Gulset Ederhøi 3 41 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Halvorsen m g b hf Fabrikarbeider Sansvær n s 002 Inger Halvorsen k g b hm husmor Gjerpen n s 003 Gudrun Halvorsen k ug b d datter Gjerpen n s 004 Martine Valen k ug b Huseier Rentenist Solum n Gulset Solhaug 3 38 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Johnsen m g b hf Fabrikarbeider træsliperi Slemdal n s 002 Gunhild Jonsen k g b hm husmor Gjerpen n s 003 Johanes Jonsen m ug b s Fabrikarbeider træsliperi Gjerpen n s 004 Karn Jonsen k ug b d datter Gjerpen n s 005 Haakon Jonsen m ug b s son Gjerpen n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0812 Gjerpen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0812 Gjerpen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0812 Gjerpen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0818 Solum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0818 Solum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0818 Solum Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer