LHF400,LHF630 LHF800. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LHF400,LHF630 LHF800. Bruksanvisning"

Transkript

1 LHF400,LHF630 LHF800 Bruksanvisning Validforserialno.318,318,329

2 NORSK 1 DIREKTIV SIKKERHET INNLEDNING TEKNISKE DATA INSTALLERING Nettilkopling DRIFT Kontrollknapper og tilkoblinger VEDLIKEHOLD BESTILLING AV RESERVEDELER... 8 MONTERINGSANVISNING... 9 SKJEMA TOCn - 2 -

3 NO 1 DIREKTIV FORSIKRING OM SAMSVAR ESAB Welding Equipment AB, S Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde LHF400/LHF630/LHF800fraserienummer318/318/329erioverensstemmelsemedstandard IEC/EN i følge vilkårene i direktiv(73/23/ef) med tillegg(93/68/ef) og standard EN i følge vilkårene i direktiv(89/336/ef) med tillegg(93/68/ef) Laxå Henry Selenius Vice President ESAB Welding Equipment AB 69581LAXÅ SWEDEN Tel: Fax: SIKKERHET Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen. Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon. Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret. 1. Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i: bruken nødstoppensplassering funksjon gjeldendesikkerhetsforskrifter sveising 2. Operatøren må sørge for: atuvedkommendeikkebefinnerseginnenforsveiseutstyretsarbeidsområdeførdetstartes. atingenpersonerstårutenverneutstyrnårlysbuenblirtent 3. Arbeidsplassen må: væreegnetforsveisearbeid væretrekkfri 4. Personlig verneutstyr Brukalltidanbefaltpersonligverneutstyr,f.eks.vernebriller,flammesikkerttøy, vernehansker. Brukikkeløstsittendeplagg,f.eks.skjerf,armbånd,ringeroglignendesomkan bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår. 5. Annet Kontrolleratdeangittereturledningerergodttilkoplet. Arbeidpåelektriskeenhetermåbareutføresavenkvalifisertelektriker. Brannslokkingsutstyrmåværeletttilgjengeligoggodtsynlig. Smøringogvedlikeholdavsveiseutstyretmåikkegjøresunderdrift. ADVARSEL! Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes. bh10d12n - 3 -

4 NO ADVARSEL BUESVEISINGOGBRENNINGKANMEDFØREFAREFORSKADEPÅDEGSELVOGANDRE. VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEID- SGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER. ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig Sveiseutstyretmåinstalleresogjordesihenholdtilaktuellestandarder. Berørikkestrømførendedelerellerelektrodermedbarehenderellermedvåttverneutstyr. Isolerdegselvfrajordogfraarbeidsstykket. Sørgforatdinarbeidsstillingersikker. RØYKOGGASS - Kanværehelsefarlig Holdansiktetbortefrasveiserøyken. Ventilerogsørgforavsugavsveiserøykog --gassfradittegetogandresarbeidsområde. LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden Beskyttøyneneogkroppen.Brukegnetsveisehjelmmedfilterinnsats,ogbrukverneklær. Beskyttomkringståendepersonermedegnedeverneskjermerellerforheng. BRANNFARE Gnisterkanføretilbrann.Påsederforatdetikkefinnesbrennbaregjenstander inærheten av sveiseplassen. STØY - Overdreven støy kan skade hørselen Beskyttørene.Brukøreklokkerellerannenformforhørselvern. Advardesomoppholderseginærhetenomfaren. VEDFEIL - Takontaktmedfagmann. LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES TAVAREPÅDINEGENOGANDRESSIKKERHET! ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør. ADVARSEL! Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør. Dette produkt er kun beregnet for buesveising. Ikke kast elektriske produkter sammen med vanlig avfall! I henhold til direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og gjennomføringen av direktivet i samsvar med nasjonal lovgivning skal elektriske produkter som har nådd slutten av sin levetid innsamles separat og leveres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Som eier av produktet skal du innhente informasjon om godkjente innsamlingssystemer fra vår lokale representant. Ved anvendelse av dette direktivet gjør du en innsats for miljøet og menneskers helse! bh10d12n - 4 -

5 NO 3 INNLEDNING LHF 400/630/800 er tyristorstyrte sveiselikerettere kun beregnet på sveising med dekkede elektroder og TIG--sveising. LHF 400/630, varianter med tidsstyrt kjølevifte og måleinstrument. Sveiselikeretterne er utrustet med volt -- og amperemeter, samt en krets som reduserer tomgangsturtallet på kjøleviften. Med instrumentene er det mulig å lese av strøm-- og spenningsverdiene. For å minimere mengden støv og smuss som suges inn i sveiselikeretteren, går kjøleviften med et redusert tomgangsturtall på ca. 300 o/min. Ved sveising med en strømstyrkepåmerenn30a,gårviftenovertilnormaltturtallpåca.1350o/min.et tidsrelé aktiveres og opprettholder det høye turtallet i 6 1/2 minutt etter avsluttet sveising for å sørge for avkjøling av sveiselikeretteren. 4 TEKNISKE DATA Sveiselikeretterne kan brukes med følgende fjernenheter: PHA 1, PHA 2, PHA 5, PHB1,PHB2ogPHC2. For å kunne TIG--sveise med HF--tenning er det nødvendig med en tilleggsutstyrsenhet. LHF 400 LHF 630 LHF 800 Tillatt belastning 35%intermittens 400A/36V 630A/44V 800A/44V 60%intermittens 315A/33V 500A/40V 630A/44V 100%intermittens 250A/30V 400A/36V 500A/40V Innstillingsområde 8A/20V-- 400A/36V 8A/20V-- 630A/44(49)V 8A/20V-- 800A/44(50)V Tomgangsspenning V V V Tomgangseffekt ved400v 340W 615W 640W Effektfaktor (ved maks. strøm) 0,90 0,87 0,82 Nytteeffekt (vedmaks.strøm) 74% 77% 78% Isolajonsklasse IP 23 IP 23 IP 23 Bruksklasse Vekt 195 kg 260 kg 295 kg Dimensjonerlxbxh 1310/765/ /765/ /765/705 Intermittensfaktor Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise med en viss belastning. Beskyttelseklasse IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs. Bruksklasse Symbolet innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større elektrisk fare. bh10d12n - 5 -

6 NO 5 INSTALLERING Installasjonen skal foretas av kvalifisert person. OBS! Kople strømkilden til et strømnett med en nettimpedans på 0.256Ω(LHF 400), 0.127Ω(LHF 630) eller lavere. Ved høyere nettimpedans foreligger risiko for flimring i belysningsarmaturer. ADVARSEL Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler. Løfteanvisning Strømkilden skal løftes i løftestroppen. Håndtaket er kun beregnet for å dra strømkilden. Kontrolleratsveiselikeretterenerinnstiltpåriktignettspenningførdenkoplestilstrømnettet. Forvalgavkabeltverrsnittogsikringsstørrelse,seunderNettilkopling. Koplnettkabelentilstrømkildenioverensstemmelsemedgjeldendeforskrifter,ogsørgforat sveiselikeretteren har sikringer i strømtavlen. Kontrolleratsveiselikeretterenikkeertildekketellerplassertpåenmåtesomhindreravkjøling. 5.1 Nettilkopling LHF 400 LHF 630 LHF 800 Nettfrekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz Spenning 400/415/500 V 400/415/500 V 400/415/500 V Strøm ved 100% intermittens 19/19/16 A 38/38/30 A 49/49/40 A 60% intermittens 24/24/20 A 47/47/38 A 62/60/50A 35% intermittens 31/31/25 A 59/59/47A 79/79/63A Sikring, treg 25/25/20 A 50/50/35 A 63/63/50A Ledningstverrsnitt, (4xmm2) 4/4/2,5 10/10/6 10/10/10 LHF 400 LHF 630 LHF 800 Nettfrekvens 60 Hz 60 Hz 60 Hz Spenning 440/550V 440/550V 440/550V Strøm ved 100% intermittens 19/16 A 38/30 A 49/40 A 60% intermittens 24/20 A 47/38 A 62/50 A 35% intermittens 31/25 A 59/47 A 79/63 A Sikring, treg 25/20 A 50/35 A 63/50 A Ledningstverrsnitt, (4xmm2) 4/2,5 10/6 10/10 Ledningstverrsnittet er i overensstemmelse med svenske forskrifter. bh10d12n - 6 -

7 NO 6 DRIFT Settstrømbryteren(1)iposisjon I.Denhvitelampen(2)lyserogviftenstarter. Velgsveisemetodemedvippebryteren(3). Sveisestrømmenstillesinnmedhjulet(7)foranpåsveiselikeretteren,og vippebryteren(8) i posisjon mot uttaket. Velgegnetsveisekabelogreturledning,ogkopldissetilkontaktenemerketmed + og -- foran på sveiselikeretteren. Kopl returledningen til arbeidsstykket. Sveiselikeretterenerklartilsveising. 6.1 Kontrollknapper og tilkoblinger 1. Av/på 2. Hvit lampe(nettspenning) 3. Bryter for valg av sveisemetode 4. Luftbuemeisling 5. MMA 6. TIG 7. Strøminnstilling 8. Bryter for fjernenhet 9. Uttak for fjernenhet 10. Gul lampe(overbelastningsvern) bh10d001 Når termosikringen blir brutt, tennes den gule lampen. Når sveiselikeretteren er avkjølt, nullstilles termosikringen automatisk. bh10d12n - 7 -

8 NO 7 VEDLIKEHOLD OBS! Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil. Det er kun den som har relevante el-kunnskaper(kompetent) som får fjerne beskyttelsesplater for å: tilkoble, utføre service, vedlikehold og reparasjoner på sveiseutstyr. Rengjøring Kontroller regelmessig at strømkilden ikke er tilskitnet. Hvor ofte og på hvilken måte rengjøringen skal utføres avhenger av: sveiseprosess, belastningstid, oppsett samt omgivende miljø. Vanligvis holder det å blåse ren strømkilden med trykkluft(redusert trykk) en gang i året. Ved alvorlig tilskitning er renbørsting og støvsuging å foretrekke. Koblesveisestrømkildenfranettspenningen. Fjerntilkoblingsredskapenfrauttaket.Låsuttaketforåforhindreuautorisert tilkobling. Ved fast installasjon stiller du sikkerhetsbryteren i av--stilling. Lås bryteren. Fjernstrømkildensbeskyttelsesplaterslikatdetblirlettåkommetil. Etter rengjøring skal samtlige beskyttelsesplater monteres før strømkilden kobles til nettspenningen. 8 BESTILLING AV RESERVEDELER LHF 400, LHF 630, LHF 800 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard IEC/EN og EN Etter utført service eller reparasjon er det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard. Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i denne publikasjonen. bh10d12n - 8 -

9 Monteringsanvisning bh10d002 bh10a12a - 9 -

10 LHF400,LHF630,LHF800 Validforserialno.318,318,329-XXX-XXXX Ordering numbers LHF /415/500V 50Hz, 440/550V 60Hz LHF 400 Offshore 400/415/500V 50Hz, 440/550V 60Hz LHF /415/500V 50Hz, 440/550V 60Hz LHF 630 Offshore 400/415/500V 50Hz, 440/550V 60Hz LHF 800 Offshore 400/415/500V 50Hz, 440/550V 60Hz lhf_or Edition

11 document

12 Skjema Prim. 400 bh10e12a

13 Sek. 400 bh10e12a

14 Prim. 630/800 bh10e12a

15 Sek. 630/800 bh10e12a

16 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna-Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Brussels Tel: Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Vamberk Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group(UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB international AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: North and South America ARGENTINA CONARCO Buenos Aires Tel: Fax: Asia/Pacific CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB(Malaysia) Snd Bhd Selangor Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax: SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE Dubai Tel: Fax: Representative offices BULGARIA ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: EGYPT ESAB Egypt Dokki-Cairo Tel: Fax: ROMANIA ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: RUSSIA LLC ESAB Moscow Tel: Fax: LLC ESAB St Petersburg Tel: Fax: Distributors For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: BRAZIL ESAB S.A. Contagem-MG Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Mesero(Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Utrecht Tel: Fax: CANADA ESAB Group Canada Inc. Missisauga, Ontario Tel: Fax: MEXICO ESAB Mexico S.A. Monterrey Tel: Fax: USA ESAB Welding& Cutting Products Florence, SC Tel: Fax: ESAB AB SE-69581LAXÅ SWEDEN Phone

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

MCS300 Avfuktingsapparat

MCS300 Avfuktingsapparat Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCS300 0 1 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfuktingsapparat 190TNO-1027- E1005 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Master S 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Detaljer

Rhapsody/Primo P200. Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold

Rhapsody/Primo P200. Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold Rhapsody/Primo P200 Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold!? 04.AR.09/1 NO January 2000 Arjo Hospital Equipment AB 2000 Arjo-produkter er patentbeskyttet eller patentanmeldt. Opplysninger om patent

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Innhold Kjennetegning av informasjon...4 1 Viktige sikkerhetsanvisninger...4 2 Beskrivelse...7

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin

Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken gir instruksjoner for installasjon og drift for nedenfor nevnte Powercut 875 skjæremaskiner, som begynner med serienummer (PxxJ434xxx).

Detaljer

28 www.intexnordic.com. Side 28

28 www.intexnordic.com. Side 28 28 www.intexnordic.com Side 28 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Manual Krystal Clean Poolwater system Modell 6220 220 240 V~,

Detaljer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.) NO Monterings- og serviceanvisning Gjelder for variantene: (-fl./2-fl.) F (-fl.) F-IS (2-fl.) F/R (-fl./2-fl.) 6090-0 Innholdsfortegnelse Symboler og grafiske virkemidler...4 Produktansvar...4 Andre dokumenter

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

CV 350 T og CV 450 T

CV 350 T og CV 450 T CV 350 T og CV 450 T E3.608 NM IM 1029, IM 1030, IM 1038 2000/11 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl 1 Lincoln Electric Norge AS INNENFOR SVEISING OG SKJÆRING DEKKES FØLGENDE PRODUKTOMRÅDER: Tilsettmaterialer for produksjonssveising Tilsettmaterialer for reparasjon og påleggsveising

Detaljer

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505 3 Bair Hugger Temperature Management Unit Model 505 Brukerhåndbok Norsk 129 Total Temperature Management System Innholdsfortegnelse Innledning 133 Beskrivelse av Total Temperature Management -systemet

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer