Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN 2011-2015"

Transkript

1 Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN

2 Vedtatt i kommunestyresak 12/12, Neste hovedrevisjon innen Delrevisjoner: Side II Reglement Harstad kommune

3 Innholdsfortegnelse... Side 1 Kommunestyret Formannskapet Særskildt om funksjonen som klagenemnd Økonomiutvalg Utvalg for plansaker Utvalgene Partssammensatt utvalg for administrasjon og likestilling Arbeidsmiljøutvalget Klientutvalget/nemnd for elevsaker/ utvalg for kontroll av skjenking mv Reglement for ordføreren Kontrollutvalget Eldrerådet Ungdomsrådet Råd for funksjonshemmede Vedtekter for Harstad Havn KF Godtgjøringsregulativ for folkevalgte... 44

4

5 KOMMUNESTYRET 1 Kommunestyret Kommunestyret i Harstad kommune består av 35 representanter, men unntak av for perioden og ut valgperioden da kommunestyret består av 37 representanter. Dette som følge av at to representanter fra dagens kommunestyre i Bjarkøy kommune tiltrer kommunestyret i nye Harstad kommune etter kommunesammeslåingen pr Innkalling til møte. Forberedelse av saker Dokumentutlegging Kommunestyret holder møte i henhold til vedtatt årlig møteplan, og ellers når det selv bestemmer det, når ordføreren finner det påkrevd, når fylkesmannen krever det, eller når minst 1/3 av representantene krever det. Ordføreren innkaller til møtet Ordføreren setter opp saksliste for møtet Saker til kommunestyret bør være behandlet i et utvalg, i formannskapet eller i partsammensatte utvalg Innkallingen til møtet sendes representanter og vararepresentanter. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave over de saker som skal behandles og opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut Innkallingen kunngjøres i de media som kommunestyret bestemmer, som regel med en frist på 7 dager - innkallingsdagen medregnet, derimot ikke møtedagen. Innkalling til møter i kommunestyret legges ut på kommunes hjemmeside innen fristen for utsending av dokumentene. Samtidig som innkallingen kunngjøres, legges alle sakers dokumenter til offentlig ettersyn i informasjonssenteret på rådhuset og på Harstad bibliotek og blir liggende der så lenge som mulig før møtet begynner. Dette gjelder så langt de aktuelle dokumenter ikke er unntatt fra offentlighet etter lov om offentlighet i forvaltningen eller annen lov, og som ordføreren finner er av den art at de ikke bør bli kjent av andre enn kommunestyrets medlemmer. Slike dokumenter kan kommunestyrets medlemmer gjennomgå på ordførerens kontor Møtetid: Kl 13.00, med mindre ordfører for det enkelte møtet bestemmer noe annet. Side 1 Reglement Harstad kommune

6 KOMMUNESTYRET 1.2 Forfall, vararepresentant Kan en representant eller en innkalt vararepresentant ikke møte i kommunestyret på grunn av lovlig forfall, skal han/hun uten opphold melde dette til ordføreren og si fra om forfallsgrunnen. Det kalles straks inn varamedlem etter reglene i kommuneloven 16. Det samme gjøres når en er kjent med at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møte Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han/hun straks fra til møtelederen. Vararepresentanten som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i kommuneloven 16 inn i stedet for vedkommende Har en vararepresentant lovlig tatt sete i forsamlingen, og den plass hvis vedkommende har inntatt, eller en vararepresentant som i nummerorden står foran vedkommende, deretter innfinner seg, tar vedkommende del i møtet inntil den sak er behandlet ferdig som var påbegynt da vedkommende innfant seg. 1.3 Andre deltakere i møtet enn kommunestyrets medlemmer og kommunale tjenestemenn Rådmannen og ass rådmenn tar del i møtet med tale - men uten forslagsrett og stemmerett Kontrollutvalgets leder har uttalerett i saker som utvalget selv har fremmet Representant for eldrerådet, ungdomsrådet og representant for råd for funksjonshemmede har møte- og talerett i kommunestyret Andre kan ta del når særskilt lovbestemmelser gir dem rett til det og da med de rettigheter og plikter vedkommende lov gir dem Ordføreren eller kommunestyret kan innkalle andre særlige sakkyndige, saksordførere i utvalgene og be rådmannen innkalle andre kommunale tjenestemenn. Disse kan gi opplysninger og utgreiinger, men har forøvrig ikke høve til å ta del i forhandlingene Rådmann skal tilse at det er tilstede sekretær som fører møteboka. 1.4 Møteleder Ordfører eller varaordfører leder møtet. Ved begges forfall velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. 1.5 Åpne eller lukkede møter - taushetsplikt Kommunestyrets møter holdes for åpne dører Møteleder skal på anmodning gi tillatelse til at forhandlingene i åpne møter tas opp på lydbånd, video e.l., eller kringkastes over radio eller fjernsyn, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet. Side 2 Reglement Harstad kommune

7 KOMMUNESTYRET Kommunestyret skal vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor det foreligger lovpålagt taushetsplikt eller hvor dette har hjemmel i særlov. Det er kommunestyret selv ved flertallsvedtak eller møtelederen alene som kan bestemme at debatten om å lukke dørene skal skje for lukkede dører. Selve vedtaket (voteringen) skal skje for åpne dører, jf kommunelovens 31a Hvis dørene lukkes innebærer det at bare de som har en oppgave i forbindelse med den aktuelle sak har adgang Hvis dørene lukkes, plikter de tilstedeværende å bevare taushet om de konkrete opplysninger i saken som er taushetsbelagt i lov eller medhold av lov. 1.6 Møtets åpning Til den tid møtet er berammet, roper møtelederen opp representantene og vararepresentantene som skal møte for de fraværende representanter. Er minst halvparten av representantene til stede, erklærer møtelederen møtet satt Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen Representanter og vararepresentanter som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar sete. 1.7 Rekkefølgen for behandling av saker. Sak som er tatt opp til behandling. Sak som ikke er nevnt i innkalling Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noe forfall, behandles først dette. Manglende overholdelse av møteplikten vil kunne betraktes som en tjenesteforsømmelse etter straffeloven Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der. Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller kommunestyret vedtar å utsette forhandlingene om den Kommunestyret kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslista, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. 1.8 Inhabilitet Den som etter forvaltningslovens kap II og kommunelovens 40 pkt.3 er inhabil i en sak, eller de som etter kommuneloven 40 pkt.4 blir fritatt, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak. 1.9 Redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge Møtelederen leser opp den betegnelsen saken har fått på innkallingen og referer innstillingen. Saksordfører presenterer saker fra utvalgene så langt det er påkrevd. Side 3 Reglement Harstad kommune

8 KOMMUNESTYRET Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem Ordskiftet Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Taleren skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at det blir gjort Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er det lov til å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare vedkommende, om nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan møteleder ta fra han/henne ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet Ved behandling av forslag om å korte av taletiden eller om å slutte debatten, må bare en taler få anledning til å ta til ordet for, og en imot forslaget, hver bare en gang, og med høyst to minutters taletid Møteleders stilling under debatten Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side Vil møtelederen ta del i ordskifte med mer enn ganske korte innlegg, skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingene til en annen jf. pkt Forslag Forslag i møtet kan ikke settes fram av andre enn av kommunestyrets medlemmer Alle forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Forslaget skal være undertegnet av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget Saken tas opp til avstemning Etter at strek er satt, kan ingen nye talere tegne seg til saken, og det kan ikke fremmes nye forslag i saken. Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken skal tas opp til avstemning. Om det fremmes forslag etter strek er satt, kan der åpnes for debatt om det aktuelle forslaget Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og plikter å stemme. Ved valg kan blank stemmeseddel brukes, jf. kommunelovens 40 pkt Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag om rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette skal møteleder nøye se til at talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet. Side 4 Reglement Harstad kommune

9 KOMMUNESTYRET 1.14 Prøveavstemning Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger, som ikke er bindende Er den innstilling eller det forslag som skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt i tilfelle også her etter en prøveavstemning over hele innstillingen eller hele forslaget Stemmemåten Avstemningen iverksettes på en av disse måter; Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen setter fram med spørsmål om noen har noe å uttale mot det Ved at møtelederen oppfordrer de representanter som er mot et forslag, til å reise seg eller å rekke opp hånden. Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes kontraprøve ved at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker opp hånden Ved navneopprop, ja eller nei som svar, når møtelederen roper opp navnene på dem som møter. Et medlem som møtelederen oppnevner til det, kontrollerer stemmegivningen ved merking på medlemsfortegnelsen. Navneopprop brukes når møtelederen bestemmer det, eller minst ett medlem krever det, og dette krav får tilslutning av minst 1/5 av forsamlingen, og når møtelederen eller 1/5 av forsamlingen mener at utfallet av en stemmegivning etter pkt foran (med etterfølgende kontraprøve) ikke med sikkerhet kan fastslås. Stemmegivning over om navneopprop skal brukes, skjer - med forutgående debatt - på den måten som er nevnt foran under pkt Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner til det, teller opp stemmene. Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ved ansettelse av tjenestemenn. De skal brukes ved slike avstemninger når noe medlem krever det Står ved avstemningen stemmene like, gjør møtelederens stemme utslaget, dog gjelder ved valg den bestemmelse om loddtrekning ved stemmelikhet som Kommunelovens 35 gir Dersom forslag til vedtak i en sak inneholder flere punkter, kan en representant kreve punktvis avstemming Ved behandlingen av økonomiplan eller årsbudsjett i kommunestyret stemmes det ved den endelige avstemningen over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det framsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne Forespørsler interpellasjoner og spørsmål Side 5 Reglement Harstad kommune

10 KOMMUNESTYRET Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten. Lederen har ansvar for å besvare forespørselen Forespørsler kan framsettes som interpellasjoner, grunngitte eller uvarslede spørsmål. Forespørselen bør være kort og må ligge innenfor kommunestyrets virkeområde Interpellasjoner må innleveres skriftlig til ordføreren senest kl åtte dager før møtet. Ved behandling av interpellasjoner kan interpellanten og møtelederen få ordet 2 ganger. Svaret fra møteleder skal foreligge skriftlig. Andre av kommunestyrets medlemmer kan få ordet én gang. Taletiden for interpellantens første innlegg og svarerens første innlegg er begrenset til 3 minutter. For det andre innlegget, og for de øvrige representanter er taletiden 2 minutter. Interpellasjonsdebatten må ikke vare mer enn 25 minutter med mindre kommunestyret vedtar å forlenge den med ytterligere 10 minutter. En forespørsel vil ikke kunne danne grunnlag for et krav om realitetsbehandling hvis ikke framgangsmåten ved oppføring av ny sak på saklisten følges. Møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene vil kunne motsette seg dette Grunngitte spørsmål må leveres skriftlig til ordføreren senest kl to dager før møtet. Spørreren og den som svarer kan ikke ha ordet mer enn 2 minutter. De kan i tillegg ha ordet en gang hver til korte merknader, herunder å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre skal ha ordet Ethvert medlem kan også rette uvarslede forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten. Møtelederen har ingen plikt til å svare i møtet, men redegjøre for forholdet i neste møte, eventuelt gi en foreløpig redegjørelse og supplere dette i neste møte Innbyggernes spørretime Innkalling til kommunestyrets møte omfatter også innbyggernes spørretime. Spørretimen annonseres samtidig med sakslisten til kommunestyret. Spørsmål i spørretimen behandles før kommunestyret starter på sin ordinære saksbehandling Spørsmål kan sendes inn skriftlig før møtet eller tas opp muntlig. Spørsmål sendt inn på forhånd besvares i møtet. Muntlige spørsmål besvares dersom det er mulig. Spørreren og den som svarer kan ikke ha ordet mer enn 2 minutter. De kan i tillegg ha ordet en gang hver til korte merknader, herunder å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre skal ha ordet Spørretimen ledes av ordføreren, og spørsmålene besvares av ordføreren eller den ordføreren utpeker Orden i salen og bygningen Side 6 Reglement Harstad kommune

11 KOMMUNESTYRET Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i kommunestyresalen og i bygningen ellers. Møtelederen skal også se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne (publikum) ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller forøvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen rydde tilhørerplassene, eller vise vedkommende tilhører ut Bokføring av forhandlingene, Møtets slutt Kommunestyret fører møtebok for sine forhandlinger I møteboka føres inn for hvert møte, møtested og -tid, innkallingen (dato og måte) og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres dette slik at en av møteboka sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte. Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak bokføres de forslag som blir satt fram, bortsett fra de forslag vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning (Jf. pkt.1.7 og pkt 1.18 foran) Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer som velges i møtet. Ved avstemminger skal medlemmenes partitilhørighet protokolleres i alle saker hvor det ikke gjelder valg eller ansettelse Protokolltilførsel Et mindretall kan kreve en kort begrunnelse for sitt standpunkt inntatt i møteboka, under forutsetning av at den ikke har en sjikanerende form eller er unødig omfattende Krav om protokolltilførselen skal fremsettes i møtet slik at den er en del av forhandlingene, som andre medlemmer kan forholde seg til. Side 7 Reglement Harstad kommune

12 KOMMUNESTYRET 1.21 Anmodning om ny behandling av avgjort sak Formannskapet - utvalg, styre eller råd, når det gjelder saker som disse forbereder direkte for kommunestyret - kan avslå anmodning om å ta opp til ny behandling sak som er lovlig avgjort av samme kommunestyre, når anmodningen kommer inn før det er gått tre måneder fra den dag da kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken. Dette gjelder ikke anmodning fra departement eller fylkesmann Lovlighetskontroll Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet Krav om lovlighetskontroll må være framsatt senest 3 uker etter at vedtak er fattet. Side 8 Reglement Harstad kommune

13 FORMANNS KAPET 2 Formannskapet 2.1 Valg, sammensetting Formannskapet velges for fire år. Formannskapet skal bestå av 7 representanter som velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer ved forholdsvalg. Ordfører og varaordfører velges blant formannskapets medlemmer. 2.2 Hvilke saker skal formannskapet behandle Formannskapet er i henhold til Valglovens 4-1 valgstyre og skal utføre de oppgaver som loven tillegger valgstyret Formannskapet er tillagt funksjonen som klagenemnd, se for øvrig pkt Formannskapet tillegges forøvrig myndighet til å treffe vedtak i alle saker innenfor de rammer kommunestyret har satt i delegeringsreglementet 2.3 Særskildt om funksjonen som klagenemnd Arbeidsområde Møtene Klagenemnda behandler i henhold til forvaltningslovens kapittel VI, klager på enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner Klagenemnda omfattes av de generelle regler om saksbehandling og beslutningsprosess som ellers gjelder etter kommuneloven Møtene skal som hovedregel være åpne, med mindre unntaksreglene i kommunelovens 31 nr.3 eller 4 kommer til anvendelse Saksforberedelser Saksforberedelsen til klagenemnda må sees i sammenheng med det som er bestemt i forvaltningslovens 33 om underinstansens behandling av klagen; Når erklæring om klage er framsatt for det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket, (underinstansen) skal de undersøke grunnen til klagen. Dersom de ikke finner å kunne omgjøre vedtaket, skal sakens dokumenter oversendes klagenemnda så snart den er tilrettelagt Klagenemnda skal normalt treffe sine vedtak på grunnlag av partenes anførsler, underinstansens saksframstilling og eventuelle uttalelser om klagen. Side 9 Reglement Harstad kommune

14 FORMANNSKAPET Klagenemnda har imidlertid en selvstendig plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. Forvaltningslovens 33 siste ledd, og må eventuelt selv sørge for ytterligere utredning hvis det er nødvendig. Dette gjelder særlig de forhold som klageren har tatt opp Klagenemnda har kompetanse til å prøve alle sider av vedtaket som er påklaget, dvs. både rettslige spørsmål, saksbehandlingen, og det skjønnet som er utøvet. jf. Fvl Klagenemnda kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m. Side 10 Reglement Harstad kommune

15 FORMANNS KAPET Klagenemndas vedtak 2.4 Møter - innkalling Hvis klagenemnda ikke gjør endringer i vedtaket, stadfestes underinstansens vedtak Dersom det gjøres endringer i underinstansens vedtak, har klagenemnda valget mellom selv og treffe nytt vedtak, eller å oppheve underinstansens vedtak og sende saken tilbake til hel eller delvis ny behandling Vedtaket kan endres til skade for klageren hvis» klagerens interesser finnes å måtte vike for hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser.» jf. Fvl. 34 andre ledd Endres vedtaket til skade for klageren må melding om dette sendes klageren innen 3 måneder etter at underinstansen mottok klagen Klagenemndas vedtak i klagesaken kan som hovedregel ikke påklages. Dette er likevel ikke til hinder for at vedtaket gjøres til gjenstand for lovlighetskontroll etter kommunelovens Hvis klagenemnda velger å oppheve underinstansens vedtak og sende saken tilbake for ny behandling, vil imidlertid underinstansens nye vedtak kunne påklages på vanlig måte Møteinnkalling med saksdokumenter sendes ut til formannskapets medlemmer og varamedlemmer normalt minst 7 dager før formannskapsmøtet. Saksdokumentene er offentlige såfremt ikke lovbestemt taushetsplikt tilsier noe annet. Innkalling skal angi tidsramme og sted for møtet. Innkalling til møter i formannskapet legges ut på kommunens hjemmeside innen fristen for utsending av sakspapirer Ordfører er møteleder. Ved forfall fungerer varaordfører som møteleder. Har begge forfall, velges møteleder blant formannskapets medlemmer. 2.5 Møte - og talerett Foruten formannskapets medlemmer har rådmannen møte- og talerett Representant for ungdomsrådet, eldrerådet og representant for kommunalt råd for funksjonshemmede har møte og talerett i formannskapet Formannskapet kan ellers be rådmannen innkalle andre fra administrasjonen dersom de ønsker det. Side 11 Reglement Harstad kommune

16 FORMANNSKAPET 2.6 Sekretariat Rådmann stiller sekretær til disposisjon for formannskapet Side 12 Reglement Harstad kommune

17 ØKONOMIUTVALG 3 Økonomiutvalg 3.1 Valg, sammensetning Økonomiutvalget velges for fire år av kommunestyret. Utvalget består av 5 representanter med varamedlemmer som velges blant formannskapets/kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. 3.2 Hvilke saker skal økonomiutvalget behandle Økonomiutvalget forbereder saker om/tilknyttet virksomhetsplan og avviksrapporter for formannskapet og ellers de saker som formannskapet eller kommunestyret bestemmer. 3.3 Møter - innkalling Møteinnkalling sendes ut til økonomiutvalgets medlemmer og varamedlemmer normalt minst 3 dager før utvalgsmøtet. Saksdokumentene er offentlige såfremt ikke lovbestemt taushetsplikt tilsier noe annet. Innkalling skal angi tidsramme og sted for møtet. Leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder. Har begge forfall, velges møteleder blant utvalgets medlemmer. 3.4 Møte - og talerett Foruten utvalgets medlemmer har rådmann og arbeidstakerorganisasjonene med 3 representanter møte- og talerett. Utvalget kan ellers be rådmannen innkalle andre fra administrasjonen dersom de ønsker det. 3.5 Sekretariat Rådmannen stiller sekretær til disposisjon for økonomiutvalget. Side 13 Reglement Harstad kommune

18 UTVALG FOR PLA NSAKER 4 Utvalg for plansaker 4.1 Valg, sammensetting Utvalg for plansaker velges for fire år av kommunestyret. Utvalget består av 7 representanter som bør velges blant kommunestyrets faste representanter ved forholdsvalg. Kommunestyret velger leder og nestleder. 4.2 Hvilke saker skal utvalg for plansaker behandle Utvalg for plansaker skal behandle saker som angitt i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr Utvalget for plansaker er tillagt myndighet slik det framgår av delegeringsreglementet. 4.3 Møter - innkalling Møteinnkalling med saksdokumenter sendes ut til planutvalgets medlemmer og varamedlemmer normalt minst 7 dager før utvalgsmøtet. Saksdokumentene er offentlige såfremt ikke lovbestemt taushetsplikt tilsier noe annet. Innkalling skal angi tidsramme og sted for møtet Leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder. Har begge forfall, velges møteleder blant utvalgets medlemmer. 4.4 Møte - og talerett Foruten utvalgets medlemmer har rådmann møte- og talerett Representant for ungdomsråd, eldrerådet og representant for kommunalt råd for funksjonshemmede har møte og talerett i utvalg for plansaker. Representanten som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser har møte- og talerett når utvalget utarbeider og behandler forslag til planer Utvalget kan ellers be rådmannen innkalle andre fra administrasjonen dersom de ønsker det. 4.5 Sekretariat Rådmannen stiller sekretær til disposisjon for planutvalget. Side 14 Reglement Harstad kommune

19 UTVALGENE 5 Utvalgene 5.1 Valg, sammensetting Kommunestyret velger to utvalg i tillegg til det faste utvalg for plansaker Utvalgene bemannes etter forholdstallsprinsippet med 7 medlemmer i hvert utvalg. Medlemmene bør velges blant kommunestyrets faste representanter Det velges utvalgsledere og nestledere ut fra flertallsprinsippet. Utvalgene benevnes: o Utvalg for oppvekst og kultur o Utvalg for helse og omsorg Side15 Reglementer Harstad kommune

20 UTVALGENE 5.2 Utvalgenes ansvar Utvalgene avgir innstilling i saker som skal behandles av kommunestyret, med unntak av saker som har vært behandlet i andre organ som har innstillingsrett Framsatte forslag som det er votert over skal protokolleres i innstillingen, slik at eventuelle dissenser/mindretallsforslag kommer fram Utvalgene kan fatte beslutninger etter myndighet gitt av kommunestyret slik det fremgår av delegeringsreglementet. 5.3 Hovedarbeidsområde Utvalgene har i utgangspunktet hovedarbeidsområder lik det som framgår av utvalgenes navn Utvalgene kan på eget initiativ ta opp og utrede de saker de måtte ønske innefor saksområder som naturlig faller inn under utvalgets arbeidsområde. 5.4 Møter - innkalling Møteinnkalling med saksdokumenter sendes normalt ut til utvalgene minst 7 dager før utvalgenes møte. Saksdokumentene er offentlige såfremt ikke lovbestemt taushetsplikt tilsier noe annet. Innkalling skal angi tidsramme og sted for møtet. Innkalling til møter legges ut på kommunens hjemmeside innen fristen for utsending av sakspapirer Utvalgsleder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder. Har begge forfall, velges møteleder blant utvalgenes medlemmer Når saken er ferdig behandlet i utvalgene oversendes de ordfører med utvalgenes innstilling. Både flertalls og mindretallsinnstilling må følge saka til kommunestyret. Videre bør framkomme hvem utvalget har utpekt som saksordfører Saksordfører Utvalgsleder utpeker saksordfører blant utvalgsmedlemmene Saksordfører presenterer saka for kommunestyret. 5.6 Møte - og talerett Foruten utvalgenes medlemmer har ordfører og rådmann møte- og talerett. I omsorgsutvalg har representant for eldrerådet og råd for funksjonshemmede møte- og talerett. I oppvekstutvalget har representant for ungdomsrådet og Harstad kommunale foreldreutvalg møte- og talerett. Utvalgene kan ellers be rådmannen innkalle andre fra administrasjonen dersom de ønsker det. Side 16 Reglement Harstad kommune

21 UTVALGENE 5.7 Høring I arbeid med saker som berører grupper av innbyggere eller alle innbyggerne, kan det gjennomføres høringer for å informere, og registrere meninger / oppfatninger om sentrale spørsmål og problemer som saken reiser Utvalgene står for arrangementet. Utvalgene bestemmer tema, plan for avvikling av møtet, og hvordan møtet skal bekjentgjøres Høringer er åpne for alle, med mindre det i innkallinger er gitt begrensninger for hvem som kan delta Skriftlig grunnlagsinformasjon offentliggjøres på forhånd, når det er mulig, slik at deltakerne kan forberede seg til høringen. 5.8 Spørretime for innbyggerne For å bedre kontakten mellom innbyggerne og kommunen / de folkevalgte, etableres en ordning med spørretimer for innbyggerne Spørretimen legges fortrinnsvis umiddelbart før, evt. umiddelbart etter et utvalgsmøte Spørretimen annonseres i god tid i forveien i media og gjennom egne informasjonstiltak i kommunen Spørretimen er åpen for alle. Det må sendes inn skriftlige spørsmål på forhånd, om de skal besvares i møtet Spørretimen ledes av utvalgslederen, og spørsmålene besvares av utvalgslederen eller den utvalglederen utpeker. 5.9 Sendenemnder (Deputasjoner) Utsendinger fra foreninger/lag eller grupper som vil møte for utvalgene og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til utvalgslederen senest dagen før møtet Utvalgene avgjør om utsendingene skal tas imot. Blir de mottatt, møter de utenfor møtesalen. Utvalgslederen tar imot utsendingene. Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle tatt imot skriftlig utgreiing fra dem, gir utvalglederen melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak på innkallingen, gir utvalgslederen melding når denne sak blir behandlet. Ellers gir utvalgslederen den etter at de saker som er nevnt i innkallingen, er behandlet Sekretariat Rådmannen stiller utvalgsekretær til disposisjon for utvalgene. Side 17 Reglement Harstad kommune

22 PARTSAMMENSATT UTVA LG FOR UN DERVISNINGS PERSONELL 6 Partssammensatt utvalg for administrasjon og likestilling 6.1 Valg, sammensetting Partssammensatt utvalg består av 8 medlemmer. 5 medlemmer for arbeidsgiver med varamedlemmer velges av kommunestyret fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Kommunale arbeidstakere kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 3 medlemmer og varamedlemmer velges av og blant medlemmer i arbeidstakerorganisasjonene. Valget skjer etter forholdstallprinsippet Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmer. Leder skal fortrinnsvis være medlem av formannskapet. 6.2 Arbeidsområder Partssammensatt utvalgs hovedområde er personal - og organisasjonssaker og og øvrige oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon. Dette med unntak av saker som er lagt til politiske organer, andre partsammensatte utvalg eller rådmannen Partssammensatt utvalg har ansvar for å ta initiativ innen sitt arbeidsområde med hovedansvar for organisasjonsutvikling, effektiviseringstiltak og likestilling Partssammensatt utvalg er kommunens likestillingsutvalg med formål å fremme likestilling mellom kjønnene, med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling, slik det er uttrykt i 1 (lovens formål) og 3 (generalklausul) i Lov av 9. juni 1978 nr. 45 om Likestilling mellom kjønnene Utvalget har som sin særlige oppgave: å bidra til at Harstad kommune tenker og praktiserer likestilling på samtlige av kommunens sektorer. å medvirke til at politikere og administrasjonen i kommunen følger likestillingsloven og dens intensjoner å påse at den kommunale handlingsplan for likestilling følges opp å påse at likestillingsperspektivet blir en integrert del i alle kommunale planer. Utvalget kan ta initiativ overfor administrasjonen, utvalgene, utvalg og styrer for å få fram saker med betydning for likestillingsarbeidet. Utvalget skal se til at kommunelovens og likestillingslovens intensjoner følges når det gjelder en mer balansert kjønnsfordeling i utvalg, styrer, råd og for kommunal representasjon. Side 18 Reglement Harstad kommune

23 PARTSAMMENSATT UTVA LG FOR UN DERVISNINGS PERSONELL 6.3 Saker hvor Partssammensatt utvalg har avgjørelsesmyndighet Partssammensatt utvalg treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov, eller vedtatt av kommunestyret, herunder: Vedta retningslinjer for ansettelse og rekrutteringsprosedyrer. Behandle anker på rådmannens vedtak om tilsetting, omgjøring, opprettelse og nedleggelse av stilling og rett til å avgjøre anken. Avgjøre tvilsspørsmål om tolkning og praktisering av avtaler, reglementer og andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår. 6.4 Saker hvor Partssammensatt utvalg har uttalerett Partssammensatt utvalg har uttalerett i følgende saker Ved tilsetting av rådmann Nye organisasjons- og bemanningsplaner Forslag til endringer i personalpolitiske retningslinjer Utvalget kan avgi generelle tilrådinger og uttalelser til de kommunale utvalg, styrer og administrasjonen i saker som har betydning for likestillingsarbeidet, herunder også kommunens budsjetter og øvrige langtidsplaner Andre saker som kommunestyret måtte forelegge utvalget. 6.5 Mindretallsanke I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på 1.medlem, ordfører eller rådmann forlange saken lagt fram for kommunestyret Slik anke må settes fram i møtet og protokolleres for å ha oppsettende virkning. Side 19 Reglement Harstad kommune

24 PARTSAMMENSATT UTVA LG FOR UN DERVISNINGS PERSONELL 6.6 Arbeidstakerrepresentantenes kompetanse og habilitet De ansattes representanter er medlemmer av Partssammensatt utvalg med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte Partssammensatt utvalg kan iht. Kommuneloven 40 frita et medlem fra behandling av en sak dersom vedkommende selv ber om det og sier fra at vedkommende av personlige grunner ikke finner det riktig å delta. 6.7 Møtene Partssammensatt utvalg skal ha møte når lederen finner det påkrevd, eller når 3 medlemmer krever det Partssammensatt utvalg innkalles normalt skriftlig med minst 5 dagers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmer og varamedlemmer samt andre med møterett. Rådmann har innstillingsrett i alle saker Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende Ordfører og rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i utvalgenes møter Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sendes innen en uke til utvalgets medlemmer og andre med møterett. 6.8 Sekretariat Rådmannen eller den han bemyndiger er Partssammensatt utvalgs sekretær Rådmannen kan i samråd med lederen innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med. Side 20 Reglement Harstad kommune

25 A R B E IDS M I L Ø U T V A L G E T 7 Arbeidsmiljøutvalget 7.1 Valg, sammensetning Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal bestå av 8 medlemmer med lik representasjon fra arbeidsgiver og arbeidstaker. Det skal velges personlige varamedlemmer for alle faste medlemmer av utvalget Kommunestyret velger to medlemmer med varamedlemmer, fortrinnsvis blant Partssammensatt utvalgs medlemmer, som sammen med rådmann og enhetsleder for personal og organisasjonsenheten utgjør arbeidsgiversidens representanter i AMU Hovedverneombudet skal være en av arbeidstakernes representanter i utvalget. De øvrige representanter fra arbeidstakersiden velges ved flertallsvalg, eller forholdtallsvalg som bestemt i 6 pkt.5, i forskrifter til arbeidsmiljøloven om «verneombud og arbeidsmiljøutvalg». Representanter fra bedriftshelsetjenesten og HMS-rådgiver, kan ikke velges som representant for arbeidsgiver eller arbeidstaker til utvalget, jf. AML Representant for bedriftshelsetjenesten og HMS-rådgiver har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i utvalget. 7.2 Arbeidsområde Arbeidsmiljøutvalget er et kombinert lovbestemt arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsutvalg Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende, rådgivende og informativt organ som skal ha som hovedoppgave å arbeide mot de mål som gjelder for helse, miljø- og sikkerhet i Harstad kommune Arbeidsmiljøutvalget skal medvirke til at internkontrollsystemet utvikles og fungerer i samsvar med lov og forskrift Utvalget har som særlige oppgave inne likestilling: å bidra til at Harstad kommune tenker og praktiserer likestilling på samtlige av kommunens sektorer. å medvirke til at politikere og administrasjonen i kommunen følger likestillingsloven og dens intensjoner å påse at den kommunale handlingsplan for likestilling følges opp å påse at likestillingsperspektivet blir en integrert del i alle kommunale planer Side 21 Reglement Harstad kommune

26 ARBEIDSMILJØUTVALGET 7.3 Arbeidsoppgaver Saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet Arbeidsmiljøutvalgets lovbestemte oppgaver er fastlagt i 24 i «Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø», og tilhørende forskrifter. I tillegg til lovbestemte arbeidsoppgaver har AMU avgjørelsesmyndighet innenfor rammen av vedtatt budsjett i følgende saker: Intern informasjon. Velferdstiltak / fordeling av velferdsmidler. Rehabilitering av alkohol - og narkotikamisbrukere. Utarbeide retningslinjer for forslagsvirksomheten og foreta premiering innenfor budsjettrammene. Behandle planer/ retningslinjer for kommunens utdanningstilbud. Utarbeide retningslinjer for introduksjon av nytilsatte Saker hvor utvalget har uttalerett: Endring i bemanning og / eller organisering av virksomheten, både kortsiktige og langsiktige planer. Års - og langtidsbudsjetter samt andre langtidsplaner som har betydning for arbeidsmiljøet. Omdisponering av lokaler. Ved innføring eller vesentlig endring av datasystemer. Avsetning av midler til opplæring på års- og langtidsbudsjett Utvalget skal forvalte de budsjettmidler som kommunestyret stiller til utvalgets disposisjon Utvalget skal utarbeide årsmelding som forelegges kommunestyret. Side 22 Reglement Harstad kommune

27 A R B E IDS M I L Ø U T V A L G E T 7.4 Funksjonstid Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget velges for 4 år av gangen. Dersom et medlem av utvalget overføres til en annen sektor eller slutter i kommunen, opphører vervet. Varamedlemmet trer da inn som medlem av utvalget for den resterende del av valgperioden Valgperioden er sammenfallende med den kommunale valgperiode. 7.5 Ledelse av utvalget Leder velges vekselvis blant arbeidsgivernes og arbeidstakernes medlemmer for 2 år. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 7.6 Møtene Utvalget fastsetter selv når det skal holde møter Møtene holdes som regel i ordinær arbeidstid. Det bør avholdes møter så ofte at sakene kan behandles fortløpende og uten unødig opphold. Dog minst en gang i kvartalet Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene av utvalget en uke før møtet skal holdes. 7.7 Underutvalg for AMU AMU skal ha følgende underutvalg: AU - arbeidsutvalg AKAN - utvalget Det er utarbeidet egne retningslinjer for AKAN - utvalget. 7.8 Arbeidsutvalg Den part som ikke har leder, velger for samme tidsrom en representant som sammen med leder og HMS-rådgiver/sekretær utgjør arbeidsutvalget AMU fastsetter hvilke oppgaver og myndighet arbeidsutvalget skal ha Arbeidsutvalget gjennomgår saker til AMU og kan behandle mindre saker Ved saker av større karakter, og som det haster å få avgjørelse / uttalelse på kan arbeidsutvalget innkalle til ekstraordinært AMU. 7.9 Sekretariat Rådmannen utpeker nødvendig sekretærhjelp Side 23 Reglement Harstad kommune

28 KLIENTUTVALGET / NEM ND FO R ELEVSAKER / UT VALG FOR SKJENKEKO NTROL L 8 Klientutvalget/nemnd for elevsaker/ utvalg for kontroll av skjenking mv 8.1 Valg, sammensetning Klientutvalget/nemnd for elevsaker/utvalg til å forestå kontrollen med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk i kommunen består av 5 medlemmer valgt av kommunestyret, fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Kommunestyret velger selv leder og nestleder. 8.2 Oppgaver og myndighet Klientutvalget Klientutvalget skal behandle saker etter Lov av 17. juli 1992 nr.100 om barneverntjenester som har prinsipiell betydning, og som av den grunn ikke er delegert rådmannen. o Klientutvalget skal behandle saker som skal til behandling i fylkesnemnda. Unntatt herfra er saker etter 4-6 og 4-9. o o Klientutvalget skal behandle ankesaker før oversending til fylkesmannen. Klientutvalget skal motta kvartalsrapporter fra administrasjonen Klientutvalget skal behandle saker etter Lov av 13.des nr.81 om sosiale tjenester som har prinsipiell betydning, og som av den grunn ikke er delegert rådmannen. Klientutvalget behandler klager på vedtak fattet av administrasjonen, etter Lov av 13.des.1991 nr.81 om sosiale tjenester Klientutvalget behandler saker om hjemmesykepleie, og tildeling eller bortfall av plass i sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie etter lov av 19. nov nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, som har prinsipiell betydning, og som av den grunn ikke er delegert rådmannen Klientutvalget behandler klager i saker som nevnt i lov om barnehagetjenester 7-2 før de sendes over til fylkesnemnda for behandling Klientutvalget behandler klager på vedtak fattet av administrasjonen etter 2-1 i Lov av 19 nov nr.66 om helsetjenesten i kommunene Nemnd for elevsaker Side 24 Reglement Harstad kommune

29 KLIENTUTVALGET / NEM ND FO R ELEVSAKER / UT VALG FOR SKJENKEKO NTROL L Nemnd for elevsaker fatter vedtak i saker som etter opplæringsloven kan delegeres, som har prinsipiell betydning, og som av den grunn ikke er delegert rådmannen Nemnd for elevsaker behandler klager på vedtak fattet av administrasjonen etter opplæringsloven Utvalg til å forestå kontrollen med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk i kommunen. Kommunen er etter forskrift av 11. desember 1997 nr 1292 gitt i medhold av alkoholloven av 2.juni 1989 nr 27 pålagt å ha utvalg til å forestå kontrollen med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk i kommunen. Denne funksjon tillegges dette utvalg. Utvalget har oppgaver etter forskriften, herunder ansvaret for utøvelsen av kontroll med salgs- og skjenkestedene, unntatt er Vinmonopolets butikker. Dessuten skal utvalget gi råd og veiledning til bevillingshaverne, og gi uttalelse ved inndragning av bevilling. 8.3 Møtene Klientutvalget, nemnd for elevsaker og utvalg for kontroll av skjenkesaker mv holder møte når lederen finner det påkrevd, eller minst 2 medlemmer krever det Klientutvalget, nemnd for elevsaker og utvalg for kontroll av skjenkesaker mv innkalles skriftlig i god tid, normalt med minst 7 dagers varsel. Saksdokumentene legges fram for medlemmene i møte Klientutvalget, nemnd for elevsaker og utvalg for kontroll av skjenkesaker mv er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene, herunder leder eller nestleder er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende Det føres særskilte protokoller for o o o Klientutvalget Nemnd for elevsaker Utvalg for kontrollutvalget for skjenkesaker mv Prosedyrer før sak legges fram for medlemmene i møte Saker som legges fram for klientutvalget og nemnd for elevsaker, jf. reglementets pkt 7.3.2, skal følge følgende prosedyre fram til saka legges fram: Side 25 Reglement Harstad kommune

30 KLIENTUTVALGET / NEM ND FO R ELEVSAKER / UT VALG FOR SKJENKEKO NTROL L 1. Saka utredes i saksansvarlig enhet som lager ferdig saksdokument. 2. Saksdokumentet forelegges rådmannen som avgjør om saka har prinsipiell betydning, jfr reglementets forutsetning om dette og/eller om saka krever at søknad om tilleggsbevilgning fremmes. 3. Saker av prinsipiell betydning og/eller som krever søknad om tilleggsbevilgning skal underskrives av rådmannen før den legges fram i møte for klientutvalg/nemnd for elevsaker. 4. Saker som ikke har prinsipiell betydning legges ikke fram i møte for klientutvalg/nemnd for elevsaker. Enkeltvedtak innenfor vedtatt budsjettramme fattes av enheten eventuelt rådmannen dersom flere enheter berøres og uenighet oppstår I saker som gjelder klage på vedtak truffet av administrasjonen kan klager eller representant for denne gis mulighet til muntlig å presentere klagen for utvalget. Slik presentasjon må skje adskilt fra behandlingen av saken, enten før møtet settes eller før behandlingen av den konkrete saken. Det gis anledning til oppklarende spørsmål fra utvalget i den utstrekning møteleder finner det påkrevd for å opplyse saken. Muntlig presentasjon av klagen skal skje innenfor en tidsramme på 5 minutter. 8.4 Sekretariat Rådmannen utpeker nødvendig sekretærhjelp. Side 26 Reglement Harstad kommune

31 REGLEMENT FO R ORDFØ REREN 9 Reglement for ordføreren 9.1 Ordførerens oppgaver Ordføreren leder møtene i kommunestyret og i formannskapet i samsvar med reglene i kommuneloven og Harstad kommunes reglementer Ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndighet ikke er tillagt andre Ordføreren ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen Ordfører er tillitsmann for alle medlemmer i politiske organer, og bistår disse med veiledning og informasjon Ordfører har ansvar for å ta initiativ til å iverksette nødvendig opplæring av folkevalgte i regler om møteledelse, saksbehandling, inhabilitet m.v Ordfører i samråd med utvalglederne fordeler saker til utvalgene der det er tvil om hvilket utvalg saker hører inn under Ordfører sørger for at det settes opp møteplan for folkevalgte organer Ordføreren sørger for innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet i samsvar med reglene i kommuneloven og kommunens reglementer. Ordfører sørger også for at vararepresentanter blir innkalt i nødvendig utstrekning Ordføreren setter av passende kontortid beregnet på besøk og henvendelser fra publikum. Ordføreren eller den han/hun utpeker, gir informasjon til media om viktige saker og vedtak Ordføreren påser at Kommunelovens 4 om kommunal informasjon og offentlighetslovens regler følges opp i forbindelse med saker i kommunestyre, formannskap og utvalgene for å sikre publikums rett til informasjon om og innsyn i den kommunale forvaltningen. Denne bestemmelsen innebærer ingen begrensning i rådmannens ansvar Ordfører er bindeledd mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen, og skal arbeide for et godt samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen Ordføreren og rådmannen skal gjensidig holde hverandre underrettet om saker og forhold som angår kommunen. Ordføreren kan i samråd med rådmannen kreve opplysninger og bistand fra alle deler av administrasjonen. Innkalling av andre kommunalt ansatte skal skje i samråd med rådmann Ordføreren er leder av beredskapsrådet. Side 27 Reglement Harstad kommune

32 REGLEMENT FO R ORDFØ RE REN 9.2 Ordførerens myndighet Ordfører gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke har prinsipiell betydning Ordfører og varaordfører gis anvisningsmyndighet for rådmannens personlige forhold eller der rådmannen er inhabilitet Kommunestyret gir ordføreren fullmakt til å inngå avtaler med varighet innenfor EØS - reglementet, for områdene forsikring, reiser, banktjenester og andre tjenestekjøp. Side 28 Reglement Harstad kommune

33 KLAGENEMND 10 Kontrollutvalget Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte Valg, sammensetning Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder Kontrollutvalget og kontrollutvalgets varamedlemmer velges samtidig som kommunens representanter i distriktsrevisjonsstyret. Kontrollutvalget bør velges etter formannskapet, men før andre utvalg og nemder. Dette med bakgrunn i de strenge valgbarhetskriteriene, jf pkt Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, og ansatte i kommunen Kontrollutvalgets oppgaver Utvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er ajour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser Utvalget skal gjennom revisors arbeide og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg. Eventuelle mangler skal om nødvendig rapporteres til kommunestyret Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av kommunestyret Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter Kontrollutvalget avgir årlig melding til kommunestyret. I tillegg rapporterer kontrollutvalget til kommunestyret når det er viktig at det blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak Kontrollutvalgets leder har tale- og møterett i kommunestyret i saker som utvalget selv har fremmet. Side 29 Reglement Harstad kommune

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL 1 Kommunestyrets myndighetsområde Revidert i k-sak 09/02 av 25.02.09 Kommunestyret består av 25 representanter og er kommunens øverste myndighetsorgan med det overordnede

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Møtereglement Vedtatt i kommunestyret 30.08.2007 For kommunestyret, formannskapet og plan- og bygningsrådet valgperioden 2007-2011 INNHOLD: Pkt. Side Kommunestyret 3 1 Forberedelse

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I RANA KOMMUNE Innhold 1. Hvem reglementet gjelder for. ------------------------------------------------------------------ 4 2. Kommunestyret. -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP 1. Valg og sammensetning. Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer. Formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer i det konstituerende møte, jfr.

Detaljer

Til den tid som er berammet, foretar møtelederen opprop. Er minst halvparten tilstede, erklærer møtelederen møtet for lovlig satt.

Til den tid som er berammet, foretar møtelederen opprop. Er minst halvparten tilstede, erklærer møtelederen møtet for lovlig satt. 1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE 1.1 ÅPNING AV MØTET. VEDTAKSFØRHET Ordføreren eller varaordføreren, eller om begge disse har forfall, en ordstyrer som velges etter reglene åpner møtet. Gruppeleder

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret den 28.09.2011: Representanten Margit Steinholt foreslo at i 3 endres benevnelsen mail med e-post.

Saksprotokoll. Kommunestyret den 28.09.2011: Representanten Margit Steinholt foreslo at i 3 endres benevnelsen mail med e-post. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.09.2011 Sak: 53/11 Resultat: Arkivsak: 11/1761 Tittel: REVISJON AV REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNESTYRE Kommunestyret den 28.09.2011: Representanten Margit

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.1999 Vedtatt i Frogn kommunestyre 16.11.1998 Revidert av Frogn kommunestyre 27. 5.2013 1 Innhold 1. REGLEMENT FOR FROGN KOMMUNESTYRE

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Reglementer for arbeidet i folkevalgte organer

Reglementer for arbeidet i folkevalgte organer Reglementer for arbeidet i folkevalgte organer Vedtatt i k. sak 049/13 18. juni 2013 Innholdsoversikt 1. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE... 3 2. REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT... 6 3. GENERELT

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Reglement for kommunestyret, råd og utvalg. Delegeringsreglement

Reglement for kommunestyret, råd og utvalg. Delegeringsreglement Reglement for kommunestyret, råd og utvalg Delegeringsreglement Vedtatt av Nes kommunestyre 23.04.13 sak 36 Med virkning fra 01.05.13 Innhold REGLEMENT FOR STYRER, RÅD OG UTVALG... 6 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET...

Detaljer

for kommunestyret, formannskapet, komiteene og andre folkevalgte organ

for kommunestyret, formannskapet, komiteene og andre folkevalgte organ Reglement for kommunestyret, formannskapet, komiteene og andre folkevalgte organ Vedtatt i kommunestyret 25.04.2012 sak 12/34,14.11.2012 i sak 12/98 og 19.03.2014 i sak 14/14 Innholdsliste 1 Kommunestyret

Detaljer

Reglement for politiske styrer, råd og utvalg

Reglement for politiske styrer, råd og utvalg Reglement for politiske styrer, råd og utvalg 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 5 2 DE ULIKE ORGANENE; OPPNEVNING OG SAMMENSETNING... 6 2.1 Lovpålagte organer... 6 2.1.1 Kommunestyret... 6 2.1.2 Formannskapet...

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

REGLEMENTER for politiske organer

REGLEMENTER for politiske organer REGLEMENTER for politiske organer Versjon av 10.03.09 1 Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENTER FOR FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN I SANDNES KOMMUNE

SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENTER FOR FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN I SANDNES KOMMUNE SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENTER FOR FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN I SANDNES KOMMUNE INNHOLD Link til Lovdata http://www.lovdata.no/index-lov.html Den politiske hovedstrukturen Organisasjonskartet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG DELEGASJON I PORSGRUNN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG DELEGASJON I PORSGRUNN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG DELEGASJON I PORSGRUNN KOMMUNE Sist endret 2008 (Bystyrets vedtak i sak nr. 107/08) 1 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: FOLKEVALGTE ORGANER OG MYNDIGHETSOMRÅDER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [09/01951-3] Sak 340 Nytt reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen - Byrådssak 196 av 08.10.2009 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 11.11.2009 sak 340 Votering:

Detaljer

Reglement for formannskap og kommunestyre

Reglement for formannskap og kommunestyre Reglement for formannskap og kommunestyre Vedtatt av Malvik kommunestyre 29.04.1996 - sak 37/96, endret i k-sak 78/97, k-sak 68/98 og k- sak 03/05. Reglement for Malvik kommunestyre 1. Forberedelse av

Detaljer

Sortland kommune. Reglement for kommunestyret

Sortland kommune. Reglement for kommunestyret Sortland kommune Reglement for kommunestyret Vedtatt i kommunestyret 26. juni 2008 Endret 6 i kommunestyret 10. april 2014 Endret 8 i kommunestyret 18. juni 2015 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRETS FORHANDLINGER

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015

RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015 RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015 FØR MØTET: 1. Møteinnkalling: Når møteinnkalling / sakliste er godkjent av ordfører / utvalgsleder er den klar til utlegging på

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kvænangen kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyret side 3 Formannskapet side 11 Teknisk utvalg side 12 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET (Vedtatt av Lierne Kommunestyre i møte 22.02.96. Endret siste gang 31.10.07)

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET (Vedtatt av Lierne Kommunestyre i møte 22.02.96. Endret siste gang 31.10.07) LIERNE KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET (Vedtatt av Lierne Kommunestyre i møte 22.02.96. Endret siste gang 31.10.07) 1 VALG OG SAMMENSETNING Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekt for Tromsø Havn KF

Vedtekt for Tromsø Havn KF Vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 24.11.2010 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. (jf. vedtak om Tromsø

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer