Byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2008/økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2008/økonomiplan 2008-2011"

Transkript

1 Dato: 28. november 2007 Byrådsak /07 Byrådet Byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2008/økonomiplan EJR SARK Hva saken gjelder: Byrådet vil med dette fremme sin tilleggsinnstilling til Budsjett 2008/Økonomiplan Tilleggsinnstillingen omhandler: Byrådets innledning og politiske handlingsplan. Vurdering av status for Bergen kommunes økonomiske situasjon og effekt av regjeringens forslag til statsbudsjett for Byrådets forslag til endringer av talldelen i det avgåtte byråds budsjettforslag. Øvrig oppdatert informasjon. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Kommunelovens 44 og 45. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Byrådets tilleggsinnstilling inngår som tillegg til innstilling I, jfr. vedtakspunkt 1 i innstilling I. 2. Bystyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2008 slik det fremgår av sakspremissene, og som er summert opp i tabellene på side og i den byrådsvise gjennomgangen. Byrådet får fullmakt til å fordele rammeøkninger til tjenesteområdene som følge av økte pensjonspremiesatser med den saldering som er antydet. 3. Bystyret vedtar justering av investeringsprogram med tilhørende finansiering, slik det fremgår av sakspremissene og som er summert opp i tabellen på side Bystyret vedtar justering av driftsopplegget for årene slik det fremgår av sakspremissenes punkt IV. Byrådet får fullmakt til å gjøre nødvendige tallmessige tilpasninger. 1

2 5. Bystyret vedtar justering av økonomireglement (inklusive budsjettfullmakter) slik det fremgår av sakens premisser og vedlegg Bystyret tar til orientering omtalen av: a. oppretting av feil i innstilling 1 b. Mulig merbehov i forbindelse med erstatningsordningen for barn plassert i institusjon c. Opptrappingsplanen for psykisk helse bruk av tilskudd i 2008 d. Balanserte overføringer mellom byrådsavdelinger/sentrale poster e. Sørheimutvalgets rapport Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene. Monica Mæland byrådsleder Christine B. Meyer byråd for finans, konkurranse og omstilling Vedlegg: 1. Økonomireglement med budsjettfullmakter 2. Justert investeringsprogram (ettersendes) 2

3 Saksutredning: BYRÅDETS TILLEGGSINNSTILLING TIL DET AVGÅTTE BYRÅDS BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse: I INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Et budsjett for gode tjenester - også i fremtiden 2. Vurdering av Bergen kommunes økonomiske situasjon. Konsekvenser i driftsbudsjettet som følge av statsbudsjett for 2008 II BYRÅDETS FORSLAG TIL JUSTERINGER I DRIFTSBUDSJETTET FOR 2008 a. Merutgifter omorganisering av byrådsavdelinger/nye heltidspolitikere b. Overføring av fullmakter til de nye bydelsstyrene c. Ny informasjon for øvrig d. Andre forhold med salderingsbehov e. Oppsummering og saldering f. Konsekvenser av ramme-nedtrekk på 1 % - byrådsvis gjennomgang III FORSLAG TIL ENDRINGER I INVESTERINGSPROGRAMMET IV OM ØKONOMIPLANÅRENE V ØVRIGE FORHOLD 3

4 I INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. ET BUDSJETT FOR GODE TJENESTER - OGSÅ I FREMTIDEN Det overordnede målet for byrådets arbeid med budsjettet er å sørge for at Bergen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud - ikke bare i dag, men også i fremtiden. Byrådets ambisjoner for de neste fire årene er store, ikke minst for å ta et løft for skolebarn, utviklingshemmede og eldre omsorgstrengende. Samtidig står vi overfor en periode med voksende behov, særlig innenfor helse og omsorg, kombinert med en sannsynlig realnedgang eller stagnering i kommunens inntekter. For å sikre en trygg og sunn økonomi de neste fire årene, vil det derfor være behov for å sette i gang en del strukturelle tiltak som kan redusere kostnadsnivået og sørge for at vi får mest mulig ut av inntektene fra innbyggerne og staten. Fremtidsutsikter Utfordringene Bergen kommune står overfor fremover er mange, både på kort og lang sikt. På kort sikt betyr høykonjunkturen vi nå er inne i at det er dyrt å bygge. De ambisiøse planene byrådet og bystyret har lagt for utbygging av skoler, helseinstitusjoner og boliger for psykisk utviklingshemmede har derfor blitt betydelig mer kostbare å realisere. Samtidig har den stramme økonomiske situasjonen som Mæland I måtte forholde seg til gjort at vi har fått et betydelig vedlikeholdsetterslep. Vi vil ha behov for en ny gjennomgang av alle rehabiliterings- og investeringsprosjektene der vi må etablere mer realistiske anslag for utbyggingskostnadene. Samtidig bør vi vurdere hvorvidt det vil være riktig å utsette noen prosjekter for å ikke skape et ytterligere press i markedet og bygge når kostnadene er høyest. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til inntektene fra staten fremover. Sørheimutvalget, som har sett på kommunenes inntektssystem, har levert sine forslag til endringer. Sørheimutvalget foreslår en omfordeling av inntekter fra store til mindre kommuner, og Bergen kommer i likhet med de andre storbyene, mindre godt ut. I tillegg jobber Kommunalog Regionaldepartementet med endringer i de statlige overføringene til kommunene med bakgrunn i Borgeutvalgets innstilling. Også dette ser ut til å slå negativt ut for Bergen. Slik det nå ligger an vil Sørheimutvalget og KRDs andre endringer i statlige overføringer samlet gi Bergen en mindreinntekt i størrelsesorden 120 mill. Byrådet vil selvsagt jobbe for at det ikke innføres endringer som reduserer Bergen Kommunes inntekter, men usikkerheten rundt dette, og de mulige negative konsekvensene, gjør at vi må ta høyde for en mulig forverring i vårt inntektsgrunnlag. Samtidig viser pensjonspremiene en markert økning fra nivået i 2007, som utløser behov for rammeøkninger på tjenestestedene. På lengre sikt må vi være forberedt på at pensjonskostnadene tar en større del av kommunens budsjetter. På mellomlang sikt kan det komme et konjunkturtilbakeslag, med dertil tilhørende svakere skatteinngang og høyere arbeidsledighet. Hvorvidt det kommer en konjunkturnedgang i de nærmeste fire årene er uvisst, men vi må som byråd være beredt på en mulig svekkelse av vårt inntektsgrunnlag. For å sikre en stabil skatteinngang er det også viktig at byrådet har en offensiv politikk for å tiltrekke og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft til Bergen. Byrådet er også opptatt av at Bergen er en stor studentby, og det ligger et betydelig underutnyttet potensial i å beholde studenter etter endt studietid. Dette, samt behovet for at stadig flere velger å legge arbeidsplasser til Bergen, krever at vi fortsetter å jobbe for at Bergen skal være en attraktiv by å jobbe og bo i. Dette vil kreve en betydelig satsing på boligbygging til 4

5 studenter og andre grupper, og tilrettelegging av nødvendig infrastruktur og arealer. En offensiv satsning på kultur og kulturnæringer skal gjøre Bergen til en enda mer levende by. I tillegg må fortsatt godt samarbeid med næringslivet i regionen med utvikling av sterke kompetansemiljøer, være blant satsningene som skal sikre våre inntekter i fremtiden. På lang sikt står Bergen i likhet med hele kommune-norge overfor en eldrebølge der antall eldre mellom og fra 80 år og eldre vokser betydelig (se figur) år 6-15 år år 80 år og over Dette vil bety en betydelig økning i antall eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester, og Bergen kommune er ikke i dag rustet til å møte et slikt voksende behov. Det er byrådets vurdering at for å kunne møte denne utviklingen, vil det være nødvendig å starte forberedelsene nå, for å unngå drastiske kutt i tjenestetilbudet på sikt. Det er samtidig klart at med en slik vekst i antall omsorgstrengende eldre, vil det bli betydelige utfordringer knyttet til å få plass til andre kommunale oppgaver enn helse og omsorg i fremtiden. Byrådets ambisjoner Byrådets ambisjoner for Bergens innbyggere er store. Innenfor barnehage og skole skal vi legge grunnlaget for et utdanningsløp der ingen barn blir hengende etter, der hver elev blir sett og der alle nye bergensere får utfordringer og muligheter. Samtidig skal vi sørge for gode omsorgs- og velferdstjenester til de som trenger dette. Omsorgen skal være preget av kvalitet, valgfrihet og verdighet. Psykisk utviklingshemmede har dessverre i flere år vært en forsømt gruppe, og her ønsker byrådet en økt satsning på flere områder. I tillegg til å satse på gode tjenester til innbyggerne, skal vi også ta ansvar for at Bergen tar klima- og miljøutfordringene på alvor, og er en pådriver for nye løsninger. Bergen skal utvikle seg til en levende by med moderne løsninger og god infrastruktur. Nettopp for å kunne satse sterkt innenfor nevnte kjerneområder vil en solid økonomi være nødvendig, vi må sikre at økonomiske nedturer ikke går utover de som trenger kommunen mest. 5

6 Oversikt over netto rammeendringer ihht. ny byrådsstruktur (mill. kr.) Det tas forbehold om tekniske endringer mellom byrådsavdelingene. Vedtatt budsjett 2007 Endring ifht. vedtatt budsjett 2007 Endring ifht. vedtatt budsjett 2007 Innstilling-I Prosent endring Tilleggsinnstilling Prosent endring 01 Byrådsleders avdeling 37,5 43,9 6,4 17,1 % 44,5 7,0 18,6 % 02 Finans, konkurranse og omstilling 208,3 236,0 27,6 13,3 % 235,3 27,0 13,0 % 03 Helse og omsorg 3 962, ,6 248,6 6,3 % 4 182,0 219,9 5,6 % 04 Barnehage og skole 2 536, ,5 146,2 5,8 % 2 676,8 140,5 5,5 % 05 Klima, miljø og byutvikling *) 298,3 231,3-67,0-22,4 % 216,4-81,9-27,5 % 06 Byggesak og bydeler 193,2 200,5 7,3 3,8 % 199,9 6,7 3,5 % 07 Kultur, næring og idrett 394,5 441,7 47,2 12,0 % 441,7 47,2 12,0 % 08 Bystyrets organer 65,6 71,2 5,6 8,6 % 80,5 14,9 22,8 % Sum byrådsavdelingene 7 695, ,7 422,0 5,5 % 8 077,1 381,4 5,0 % *) Teknisk reduksjon pga overføring av kollektivansvaret til Hordaland fylkeskommune (fra ), samt gjeninnføring av piggdekkgebyr. Vurdering av økonomiplan og budsjett En summering av alle bystyrets planvedtak for økonomiplanperioden gir en underfinansiering på 619 millioner kroner i 2011, i forhold til inntekter i perioden. I byrådet Mæland 1s budsjettinnstilling ble dette nivået redusert til en underfinansiering i 2011 på 461 millioner kroner. I denne budsjettinnstillingen er beløpet ytterligere redusert til 200 millioner kroner. En eventuell innføring av forslagene fra Sørheimutvalget og KRD om endringer i inntektene og overføringene til Bergen, slik de foreligger nå, vil forverre situasjonen ytterligere med 120 til 150 millioner Merbehov konsekvenser av planvedtak Merbehov, innstilling I Merbehov, innstilling 2 Frie inntekter, forslag til økonomiplan Nytt inntektssystem I byrådet Mæland 1s budsjettinnstilling ble det tilkjennegjort et behov for å ytterligere redusere utgiftene i økonomiplanen: "Byrådet har derfor påbegynt arbeidet med å tilpasse ambisjonsnivået til de økonomiske realiteter i perioden ( ) Byrådet forutsetter derfor at dette arbeidet følges opp i tilleggsinnstillingen og i den videre behandlingen av budsjettet i bystyrets organer". For å bringe økonomien i Bergen i balanse og dermed kunne sikre et fremtidig tjenestetilbud, følger byrådet nå opp arbeidet med å få tilpasset de fremtidige kostnadene til et realistisk inntektsnivå. Vi er kommet et stykke på vei gjennom at vi har redusert underfinansieringen til 200 millioner (før eventuelle konsekvenser av Sørheimutvalget og KRDs andre endringer er hensyn tatt). Byrådet har satt i gang et arbeid for å redusere kostnadene ytterligere for å en bedre balanse mellom kommunens inntekter og 6

7 utgifter i tråd med anbefalingene i teknisk beregningsutvalg 1. Hvor stort gap det blir mellom kommunens inntekter og kostnader, vil imidlertid avhenge av utfallet av det nye inntektssystemet. Behov for strukturelle tiltak For å sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud i fremtiden har byrådet startet et langsiktig strukturarbeid for å: Benytte og stimulere alle de menneskelige ressursene i kommunen på best mulig måte, gjennom å redusere sykefraværet, grad av uføretrygdning, førtidspensjonering og ufrivillig deltid. Øke tilstedeværelsen hos brukerne innen helse- og omsorgstjenester. Styrke satsingen på forebyggende tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren slik at brukere får et godt tjenestetilbud gjennom hele livsløpet. Bygge ut og tilpasse skolestrukturen for å sikre at alle barn får et godt skoletilbud. Være en effektiv og brukervennlig kommune, der innbyggerne bruker lite tid på å forholde seg til kommunen som vedtaksmyndighet for eksempel i barnehage- og byggesøknader. Innføre digitale løsninger for bystyret, av hensyn til både miljø og effektivitet. Gjennomgå parkeringspolitikken for å få en mer miljøvennlig og mer effektiv utnyttelse av arealene. Prioritere kommunens oppgaver tydeligere, både i forhold til hva vi gjør og hva vi eier, slik at vi kan bruke en større andel av ressursene på våre kjerneoppgaver. For å unngå at vi pådrar oss kostnader som overstiger de fremtidige inntektene, vil det være nødvendig å gjennomgå alle planer og få nye og mer realistiske beregninger på de ulike investeringsprosjektene. Det vil også være nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av den kommunale byggeaktivitet og eiendomsforvaltningen. Dette både med sikte på den økningen i investeringsaktivitet Bergen kommune står overfor og behovet for en god forvaltning av kommunes eiendommer. Byrådet planlegger også å ha en gjennomgang av alle de kommunale foretakene med sikte på å etablere gode styringsprinsipper og å sikre en fornuftig drift fremover. Et ansvarlig budsjett Bergen kommunes økonomi går usikre tider i møte med tanke på inntektene. Byrådet vil fokusere på å bruke kommunens penger på en mest mulig fornuftig måte. Vi skal satse sterkt innenfor store tjenesteområder og forbedre kvaliteten på våre tjenester. For å få til dette, og for å unngå at økonomiske nedgangstider skal gå utover tjenestene og innbyggerne, må vi føre en økonomisk bærekraftig politikk. Dette budsjettet er preget av store ambisjoner kombinert med nøkternhet og langsiktig perspektiv. 1 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefalte i sin rapport 2007 at netto driftsresultat over tid bør ligge på 3 % av inntektene. 7

8 2. Vurdering av Bergen kommunes økonomiske situasjon. Konsekvenser i driftsbudsjettet som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 Innledning Norsk økonomi er i klar vekst, noe også kommunene har nytt godt av. Resultatene i kommunesektoren var særlig positive i 2006, da en ekstraordinær skatteinngang bidro til at Bergen dekket inn restunderskuddet tidligere enn planlagt. Når kommunenes skatteinntekter øker langt mer enn regjeringen legger opp til, er det en praksis for at deler av denne veksten blir trukket inn igjen det påfølgende året. Figurene ovenfor viser hvordan de frie inntektene (skatt + rammetilskudd) for Bergen økte med over 7 prosent fra 2005 til 2006, målt i faste priser. Fra 2006 til 2007 drar staten inn igjen deler av dette, da de frie inntektene faktisk går ned. Ifølge opplegget i statsbudsjettet for 2008 får Bergen en ytterligere reduksjon fra 2007 til 2008, bla. som følge av noe lavere inntekter fra selskapsskatt. Økonomiplanen bygger på en forutsetning om ca. 1,5 pst. realvekst i 2008 og 2009, avtakende til ca. 1 pst. i 2010 og Usikkerhet på inntektssiden, og erkjennelsen av at bystyret har gjort vedtak i ulike fagplaner med betydelige udekkete driftskonsekvenser, gjorde det nødvendig for det forrige byrådet å begynne et arbeid med å tilpasse ambisjonsnivået til de økonomiske realiteter. Dette gjaldt spesielt for økonomiplanperioden og er nærmere omtalt i innstilling I. Bergensbyrådet følger opp dette ved i første omgang å foreslå en forsterket investeringskontroll, slik at en i minst mulig grad risikerer utilsiktet å binde opp driftsrammene de etterfølgende år. Det er behov for noe mer tid til å vurdere det foreliggende plangrunnlaget, før byrådet kan fremme et samlet forslag til investeringsprogram for de kommende fire årene. Dette arbeidet starter umiddelbart, og byrådet vil revurdere plangrunnlaget i forbindelse med økonomiplan Fra tertialrapport : Samlet årsprognose for 2007 basert på byrådets opplysninger i tertialrapport viser et samlet positivt avvik på 80,6 mill hvorav 32,9 mill er forventet positivt avvik i byrådsavdelingene. I tertialrapporten har byrådet i tillegg foreslått å sette av et positivt budsjettavvik (her beregnet til 147 mill) i et eget øremerket disposisjonsfond som en buffer mot fremtidige økte pensjonskostnader (i forhold til det som er forutsatt i byrådets forslag til budsjett 2008/økonomiplan ). Det er utarbeidet nye pensjonspremiesatser for 2008, og foreløpige beregninger tyder på at det kan bli behov for bruk av dette fondet i økonomiplanperioden (se egen omtale i avsnitt V. Øvrige forhold). Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 virkninger i forhold til byrådets innstilling 1 Følgende tabell gir en summarisk oversikt over virkningene av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 i forhold til forutsetningene som lå til grunn for byrådets innstilling I: 8

9 (minus = salderingsbidrag/pluss =salderingsproblem) Beløp i mill Sentrale budsjettposter Skatteanslag 12,282 Rammetilskudd -12,141 Redusert lønnsavsetning - lavere anslag årslønnsvekst -21,019 Økt anslag generelt integreringstilskudd -4,500 Økt anslag integreringstilskudd mindreårige flyktninger -0,200 Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett Bymuseet i Bergen 0,160 Museum Vest 0,080 Museumssenteret på Salhus 0,021 Bergen Sjøfartsmuseum 0,050 Carte Blanche dansekompani 0,140 Byrådsavdeling for helse og omsorg Økt kommunal egenandel i statlige barnevernstiltak 5,500 Byrådsavdeling for barnehage og skole Utvidet undervisningstimetall 13,264 Frukt og grønt 5,555 Minoritetsspråklige elever 1,791 Sum virkning statsbudsjettforslaget: 0,983 Som det fremgår, gir statsbudsjettforslaget et samlet salderingsbehov på knappe 1 mill. Anslaget på de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) blir i sum nærmest upåvirket, mens avsetningen til neste års lønnsoppgjør kan reduseres med ca 21 mill som følge av at antatt årslønnsvekst i regjeringens forslag til statsbudsjett er satt til 5,0 %, mens det i byrådets forslag var forutsatt 5,3 %. Sammen med økt anslag på integreringstilskudd (satsøkninger) skaper dette rom for dekning for det meste av de nødvendige rammeøkninger i byrådsavdelingene. Rammepåslaget til Byrådsavdeling for barnehage og skole er i hovedsak knyttet til helårsvirkningen av utvidet undervisningstimetall og frukt/grønt i grunnskolen. I Byrådsavdeling for helse og omsorg er behovet for rammeøkning en følge av at Barne- og likestillingsdepartementet foreslår å øke den kommunale egenandelen for institusjonsbaserte tiltak fra ,- til pr. mnd. Økningen legges på institusjonstiltak ikke fosterhjem og MST. Departementets begrunnelse for økningen er å stimulere til ønsket vridning fra institusjonstiltak til fosterhjem og hjembaserte tiltak. Årlig representerer økningen pr. institusjonsplass. Bergen kommune benytter ca 150 institusjonsplasser, hvilket gir en kostnadsøkning på kr. 5,5 millioner pr. år. Innenfor Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring er merbehovet en følge av avtaler knyttet til kulturinstitusjoner med delt finansiering. 9

10 II BYRÅDETS FORSLAG TIL JUSTERINGER I DRIFTSBUDSJETTET FOR 2008 Byrådet vil med referanse til sitt politiske grunnlag, tiltredelseserklæringen og ny informasjon - foreslå en del endringer av driftsbudsjettet slik det fremgår av følgende gjennomgang. I tillegg til effektene av statsbudsjett 2008 (se avsnittet ovenfor) kan en i hovedsak dele inn budsjett-tilpasningene som følger: a. Omorganisering av byrådsavdelinger/nye heltidspolitikere - salderingsbehov b. Overføring av fullmakter til de nye bydelsstyrene - salderingsbehov c. Øvrig ny informasjon - salderingsbehov d. Andre forhold med salderingsbehov e. Salderingsforslag f. Konsekvenser av ramme-nedtrekk på 1 % - byrådsvis gjennomgang a. Merutgifter omorganisering av byrådsavdelinger/nye heltidspolitikere Opprettelsen av nye byrådsavdelinger, ny komitestruktur, økt antall heltidspolitikere og nytt honorarreglement medfører behov for netto økninger i driftsrammene med i alt 17,8 mill., der 7,8 mill gjelder byrådsavdelingene og 10,0 mill vedrører bystyresiden. Bystyresiden: I egen sak til Forretningsutvalget (sak , ) er det gitt anslag på merutgifter (i alt 12,66 mill) som følge av nye heltidspolitikere på bystyresiden, nytt honorarreglement, økt partistøtte etc slik det går frem av følgende tabell: Bystyret - merutgifter nytt honorarreglement 2,390 Økt partistøtte 1,953 Komiteene - merutgifter nytt honorarreglement 2,582 Ny komite (KKIN) - kjøp av varer og tjenester 0,300 Godtgjørelse 2 nye heltidspolitikere 1,710 Politisk sekretær for ordføreren 0,600 Drifts- og etableringskostnader div politikere 0,400 Opprettelse av tilsynsordning for utv.hemmede (bsak , 0, ) Ny uvtalgssekretær 0,400 Ny komitesekretær 0,600 Drifts- og etableringskostnader ny komite 0,100 Økt husleie nye kontorer 0,954 Sum anslag tilleggsbehov 12,664 Effekt omst./samordn. m/ tilleggsbehov bydelsstyrer -2,664 Anslag merbehov 10,000 Byrådet vil foreslå at det i denne omgang gis en rammeøkning på 10 mill til inndekning av de merutgifter som her er skissert. Det vises også til det rammepåslag på 12 mill til de nye bydelsstyrene som ligger inne i innstilling 1, og byrådet forutsetter derfor at de samlede tilleggoppgaver og merbehov på bystyresiden bør kunne løses innenfor en total rammeøkning på 22 mill. Forutsatt effekt av samordnende tiltak vil dermed være 2,66 mill. For byrådssiden er det beregnet et bruttobehov i forbindelse med etableringen av de nye byrådsavdelingene/nye heltidspolitikere på i alt 17,3 mill. Imidlertid overføres det midler fra tidligere Byrådsavdeling for byutvikling til nyopprettede Byggesak/bydeler (4,76 mill). I 10

11 tillegg forutsettes det at en kan oppnå effekt av internt omstillingsarbeid og samordnende tiltak på 4,8 mill, slik at netto rammeøkning til byrådsavdelingene i denne omgang avgrenses til 7,77 mill., slik det fremgår av følgende tabell: Beregnet merbehov - brutto: Byrådsavdeling for helse og omsorg 0,608 Byrådsavdeling for byggesak og bydeler: 12,482 Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett: 4,240 Sum bruttobehov 17,3499 Overført fra tidligere Byrådsavdeling for byutvikling -4,760 Effekt av annen samordning/omdisponering -4,814 Forslag til netto rammeøkning byrådsavdelingene: 7,777 Byrådet foreslår at det i forbindelse med tertialrapport gjøres en ny vurdering av ressursbehovet både på bystyresiden (inkl etableringen av bydelsstyrene) og mht omorganiseringen av byrådsavdelingene. b. Overføring av fullmakter til de nye bydelsstyrene De budsjettmessige konsekvensene av overføring av budsjettfullmakter til bydelsstyrene kan deles inn i tre elementer: administrative sekretariatsressurser tilskuddsmidler innenfor byrådsavdelingenes driftsrammer ifølge innstilling 1 vurdering av behov for nye midler (dvs utover byrådets innstilling 1) til disposisjon for bydelsstyrene Administrative sekretariatsressurser Det er meldt inn behov for tilleggsressurser på i alt 1,2 mill i Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett. Dette dreier seg i hovedsak om 1,2 mill i lønn og overhead til 2 halve stillinger til å betjene bydelsstyrene. I Byrådsavdelingene for klima, miljø og byutvikling og byggesak og bydeler ligger fra innstilling 1 allerede inne 0,2 mill til samme formål (overtidsmidler), men det er behov for ytterligere 0,6 mill (1 årsverk) for håndtering av byggesaker. Byrådet foreslår rammeøkninger for å dekke merbehovene på hhv 1,2 mill (BFKNI) og 0,6 mill (BBOB). Tilskuddsmidler innenfor byrådsavdelingenes rammer disposisjonsrett til bydelsstyrene Byrådet vil foreslå at disposisjonsretten til i alt 3,8 mill av tilskuddsmidler i byrådsavdelingenes driftsrammer overføres til bydelsstyrene. Midlene ligger allerede (fra innstilling 1) i respektive byrådsavdelingers rammer, men skal anvises utbetalt som følge av vedtak i de aktuelle bydelsstyrer. Dette dreier seg om følgende midler: Byrådsavdeling for barnehage og skole: Aktivitets- og adm.tilsk. til barne- og ungdomsorg Tilskudd til Døveforeningen Tilskudd Ferieklubben Tilskudd Ungdomsportal i Hordaland Uspesifisert Byrådsavdeling for helse og omsorg: Tilskudd til lokale tiltak til eldreformål Sum tilskuddsmidler foreslått til nye bydelsstyrer - i rammer innst. 1:

12 Behov for nye midler til disposisjon for bydelsstyrene Byrådet vil fortsette gjennomgangen av budsjettet med sikte på eventuell ytterligere overføring av budsjettmidler til disposisjon for bydelsstyrene. Byrådet skal fortsatt være saksforbereder, og ivareta administrering og oppfølging av tilskuddsordningene, mens bydelsstyrenes er gitt fullmakt til å vedta fordelingen av midler på tilskuddsmottakere. c. Ny informasjon for øvrig Byrådet vil foreslå det innarbeides rammeøkninger i byrådsavdelingene som følge av diverse ny informasjon etter byrådets innstilling 1. I alt foreslås det rammeøkninger netto på 4,3 mill. Dette dreier seg om følgende forhold: Beløp (mill kr) Merbehov lagring av sivilforsvarsmateriell 0,175 Kostnader/vedlikehold av "Flompakken" (flomberedskap) 0,100 Leie av 2 toaletter for torghandlerne 0,066 Bruksrett for publikum til toaletter Zachariasbryggen 0,307 Bortfall av rabatter - innkjøpsseksjonen 1,381 Bergen kirkelige fellesr. - oppsigelse forsikr. i tjenesteytingsavtalen 0,395 Bergen kirkelige fellesråd - lønnsmerutgifter 1,623 Stiftelsen Helgeseter - merutgifter 1,500 Bergen Røde Kors sykehj Hospice- / palliativeplasser - merutg 0,600 Påslag til diverse tiltak i byrådsavdeling for helse og omsorg 4,210 Nye lokaler for Bergen International School/midlertidige paviljonger 0,623 Tall Ships Races merbehov samf.etaten, grønn etat og byggesak 2,800 Nettoeffekt endring byggesaksgebyrer -9,500 Sum 4,280 Lagring av sivilforsvarsmateriell er beskrevet i byrådssak 1120/07 med årlige utgifter på ,-. I budsjett for 2008 er det i innstilling 1 avsatt , hvilket betyr et merbehov på ,-. Kostnader/vedlikehold av Flompakken Det vises til omtalen av behov for en såkalt Flompakke under punkt III Forslag til endring av investeringsprogrammet Det er behov for i årlig vedlikehold av flompakken. Offentlige toaletter: Det foreslås å videreføre (0,4 mill) til toalettene på fisketorget/zachariasbryggen i påvente av servicebygg. Grunnlaget for fellesrabatter på innkjøpssiden er i ferd med å forsvinne allerede i 2007 og vil bortfalle helt fra 2008 når ny avtale starter fra (1,4 mill), og byrådet foreslår at BFKO kompenseres for dette bortfallet. Om overføringer til Bergen kirkelige fellesråd Oppsigelse del av tjenesteytingsavtalen mellom Bergen kirkelige fellesråd og Bergen kommune Forsikringer 12

13 Tjenesteytingsavtalen som ble vedtatt av bystyret er hjemlet i kirkelovens 15 og kommer isteden for særskilt bevilgning til en del spesifiserte formål. Begge partene kan si opp deler eller hele avtalen i tråd med avtalefestede retningslinjer. Et av punktene i avtalen (punkt 10) gjelder forsikringer, og det heter her: Kommunen tegner og dekker følgende forsikringer gjeldende for kirkens ansatte: Gruppeliv Yrkesskade Reise (utland) Ansvar Siden Bergen kommune nå ikke tegner verken yrkesskadeforsikring eller ansvarsforsikring, er begge disse to elementene i tjenesteytingsavtalen sagt opp av Bergen kommune, og på denne bakgrunn ønsker Bergen kirkelige fellesråd at også de øvrige punkter under forsikring (Reiseutland og Gruppeliv) utgår av avtalen. Det er hentet inn priser på hva dette vil koste for Bergen kirkelige fellesråd. Den billigste løsningen vil føre til en samlet utgiftsøkning på kr i budsjett Byrådet vil foreslå at rammen til BKF økes tilsvarende. Udekket lønnsøkning BKF melder at det mangler kr for å dekke lønnsøkning for sine ansatte for Av dette beløpet skyldes kr maks lønnsansiennitet og høy utdannelse blant fellesrådets ansatte. Det er primært denne delen av den udekkede lønnsøkningen fellesrådet ber Bergen kommune dekke. Byrådet vil innstille på at BKF får en rammeøkning for å dekke opp den delen av lønnsmerutgiftene som gjelder de spesielle karakteristika mht sammensetningen av de ansatte, , og at den resterende delen må dekkes innenfor BKFs øvrige driftsrammer. Årlig udekket vedlikeholdsbehov kirker, kapeller og kirkegårder Fellesrådet får en årlig justering av rammen fra Bergen kommune for varer og tjenester, basert på forventet pristigning, som er lik den som blir kompensert i byrådsavdelingenes rammer. For 2007 var denne på 2,5 %, for ,75 % og for ,25 %. De største utgiftspostene for fellesrådet, når det gjelder varer og tjenester, er vedlikehold av bygg/kirker og anlegg/kirkegårder. BKF vurderer det slik at prisene på vedlikeholdstjenester og -varer har økt betraktelig mer enn den forventede prisstigning fellesrådet har fått kompensert. Dette fører til at det - sett i forhold til prisnivået i dag - brukes betraktelig mindre på vedlikehold i 2007 enn det ble gjort i 2004, og følgen er at vedlikeholdsnivået reduseres og etterslepet vokser. Bergen kirkelige fellesråd søker derfor om en økning i rammen med helårsvirkning på kr 4 mill til vedlikehold kirker (kr 2,5 mill) og kirkegårder (kr 1,5 mill). Byrådet vil vise til at en i innstilling 1 har prioritert økte overføringer (2,0 mill) til byggvedlikeholdet på middelalderkirker og listeførte kirker, og at ytterligere innsats på vedlikeholdssiden må dekkes innenfor de nåværende rammer. Byrådet viser til at kommunen gjennom Bergen kirkelig fellesråd gir tilskudd til frivillig arbeid i menighetene/frikirkemenighetene i Bergen og presiserer at Døves Menighet skal inkluderes i denne ordningen. Byrådet vil også presisere at det i driftsrammene til Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling ligger en forutsetning om 1 % effektivisering i 2008-budsjettet, og i og med at 13

14 overføringspostene til BKF er inkludert i disse rammene må BKF påregne at det i løpet av 2008 kan bli aktuelt å fremme forslag om tilsvarende justering av driftsoverføringene. Stiftelsen Helgeseter driver boliger og dagtilbud for psykisk utviklingshemmede, og har en driftsavtale med Bergen kommune. Som følge av nye boliger og økt tjenestetilbud til beboere har kommunen gitt stiftelsen et nytt økonomisk tilbud som medfører merutgifter på ca 1,5 mill kr fra Bergen Røde Kors sykehjem driver en avdeling med 8 plasser for palliativ behandling. På det tidspunkt avtalen med Bergen Røde Kors ble inngått (2005) var dette et relativt nytt tilbud og kostnadsforholdene, samt tilbudets innhold var ikke klarlagt / definert fullt ut. Bergen Røde Kors krever nå økt pris for å kunne drifte disse plassene. Etter 2005 er denne type tilbud, også på nasjonalt plan, blitt bedre definert både faglig og kostnadsmessig. Bergen kommune har gitt eieren et økonomisk tilbud som tilsvarer kostnadsforholdene ved andre tilsvarende tiltak. Dette tilbudet medfører en merutgift på ca 0,6 mill kr fra Forslag til nye tiltak i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådet vil foreslå påslag i driftsrammene på 4,21 mill til Byrådsavdeling for helse og omsorg til dekning av følgende tiltak/økte tilskudd: Økt ferietilskudd utviklingshemmede 0,500 Stiftelsen livsglede for eldre - tilskudd til etablering av prosjekt 0,240 Sommeråpne seniorkafeer 0,600 Aktivitør døvblinde - Bergen døvesenter 0,160 Robin Hood-huset 0,310 Tverrkulturell kvinnnegruppe Empo - Kirkens bymisjon 0,350 Kvinnekafe Nykirken - Kirkens bymisjon 0,050 Straxhuset - utvidet åpningstid 2,000 Sum 4,210 Nye lokaler for Bergen International School Byrådet vil prioritere å sikre en varlig løsning for den internasjonale skolen, fortrinnsvis på Hunstad skole. Å få på plass en permanent løsning for ISB vil etter alt å dømme ta noe tid. I påvente av en permanent løsning bør ISB, på lik linje med andre skoler med trange romforhold, få et tilbud om midlertidige løsninger av tilfredsstillende kvalitet. Det foreslås derfor å avsette 7 mill. i 2008 til en midlertidig paviljong på skolen, slik at leie av arealer andre steder kan avvikles eller begrenses inntil en permanent løsning er på plass. Paviljongen bør være på plass til skolestart høsten Midlertidige paviljonger Ihht byrådssak 1546/07 og 1206/07 er det til sammen avsatt 21,2 mill. til midlertidige paviljonger ved Slåtthaug og Garnes ungdomsskoler. Paviljongene skulle etter planen vært levert høsten Nye anslag har vist at de samlede kostnadene for de to paviljongene vil bli 4,8 mill. høyere enn tidligere anslått. Økningen skyldes bl.a. noe økning av bruttoareal, økt omfang av grunn og betongarbeider, forsterket fundament og klargjøring av SD-anlegg. Økningen burde vært fanget opp tidligere, men av ulike grunner har ikke dette skjedd. Det arbeides for å få på plass bedre rapporteringsrutiner for å sikre at slike kostnadsøkninger oppdages tidligst mulig for kommende prosjekter. Skolene har stort behov for paviljongene og 14

15 det er for seint å reversere prosessen. Det foreslås derfor avsatt 4,8 mill. til fullfinansiering av paviljongene i De to ovennevnte prosjekter vil gi økte driftskonsekvenser i 2008 på til sammen 0,623 mill. Tall Ships Race 2008 Kostnadene knyttet til Tall Ships Races 2008 har for samferdselsetaten, grønn etat og byggesak - så langt ikke vært fullt ut innarbeidet i budsjettforslaget. Nå er omfanget av disse kostnadene (og spesielt mht til varigheten av trafikkomlegging over Bryggen) klarlagt. Byrådet vil foreslå en styrking av driftbudsjettet med kr 2,8 mill. for å dekke disse kostnadene, som tidligere er forutsatt skal innarbeides i budsjettene for de berørte byrådsavdelingene. Byggesaksgebyrene forslag til endring Kort historikk Frem til forrige årsskifte besto Etat for byggesak og private planer av tre selvkostområder (selvfinansierte gjennom gebyrinntekter): Byggesaksbehandling. Behandling av private planer. Kart- og delingsforretninger. I forbindelse med budsjettet for 2007 ble det vedtatt å halvere gebyrene for byggesaksbehandlingen. Inntektstapet ble kompensert gjennom tilførsel av ordinære kommunale budsjettmidler fra bykassen. Behovet for tilførsel av midler ble beregnet til kr 19 mill., basert på gebyrinntektene for En konsekvens av endringen er at byggesaksbehandlingen ikke lenger skjer etter selvkostprinsippet, mens de to øvrige områdene nevnt over fremdeles finansieres til selvkost. I tillegg til de tre selvkostområdene ble tilsynsfunksjonen styrket betydelig fra og med budsjettåret Tilsynsvirksomheten er ikke selvfinansierende, slik at denne styrkingen også ble finansiert gjennom ordinære budsjettmidler. Tilsynsfunksjonen vil imidlertid generere noe høyere inntekter, ved at en del tilsynssaker ender opp som nye byggesaker. Denne økningen i saksvolum fører til økte gebyrinntekter men også til økte kommunale kostnader all den tid gebyrene bare dekker en del av merkostnaden til saksbehandlingen. Forslag om gebyrendringer - budsjettvirkninger Byrådet vil i en egen sak som fremmes parallelt med budsjettet foreslå endring av byggesaksgebyrene og gebyrer for behandling av private planer. I denne saken foreslår byrådet følgende: At byggesaksgebyrene økes opp til 100 % av nivået for dvs. ikke fullt selvkostnivå i 2008 pga lønns-og prisveksten i perioden. Byrådet vil vurdere å gå tilbake til full selvkost fra At gebyrnivået for behandling av private planer reduseres til 75 % av selvkostnivå Dette genererer en merinntekt (helårseffekt) på 19,0 mill. i Denne inntektsøkningen foreslås anvendt som følger: 15

16 Gebyrnivået for behandling av private planer reduseres til 75% av selvkostnivå. Kostnad i 2008: 3,5 mill. Dette innebærer at også planbehandlingen utgår som selvkostområde. 6,0 mill. tilføres som en styrking av byggesaksområdet. Midlene anvendes til to formål: 1. Styrket bemanning for å behandle økt antall byggesaker, og for å redusere ventetiden i saksbehandlingen (4 mill) 2. Dekke tap av gebyr, inntil saksbehandlingstiden er redusert slik at ingen saker lenger oversitter fristene (2 mill) 9,5 mill tilbakeføres bykassen Justeringen av byggesaks- og plangebyrene vil føre til en mer effektiv saksbehandling og bedre service for Bergens innbyggere. En antar at raskere saksbehandling vil være av større verdi for utbyggerne enn dagens lave gebyrnivå. Plangebyrene er senket for å gi lettere tilgang til å lage private planforslag. d. Andre forhold med salderingsbehov Gjeninnføring av piggdekkgebyr bruk av merinntekter I punkt e. Oppsummering og saldering (se nedenfor) går det frem at videreføring av piggdekkgebyrordningen vil medføre merinntekter på ca. kr 30 mill. for På utgiftssiden ligger det allerede inne kr 14,5 mill. til økt vinterveihold, panteordning for piggdekk mv. (i 2007 finansiert av frie inntekter), som foreslås opprettholdt. I tillegg foreslår Byrådet at Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling får tilført kr 15,5 mill. som avsettes til tiltak for bedret byluft, i tråd med vedtak i bystyresak 215/06: Innføring av piggdekkgebyrer for å redusere luftforurensingen i Bergen. Vedtak av lokal forskrift om innføring av gebyr på bruk av piggdekk innenfor Bergen kommune sine grenser. Administrasjonskostnadene i Bergen parkering KF (kr 4 mill.) foreslås i 2008 finansiert gjennom overføring av ubenyttede midler (overskudd) fra piggdekkordningen i 2006/2007. Dermed kan hele merinntekten på kr 15,5 mill. anvendes til nye, klimarettede tiltak neste år. Fordeling av sentralt forutsatt effektivisering I byrådets innstilling 1 er det ført opp 45,5 mill i forventet effekt av effektiviseringstiltak, konkurranseutsetting og arealøkonomisering i hele organisasjonen. Beløpet krever en sluttsaldering i tilleggsinnstillingen. Avsetning til økte pensjonskostnader og langsiktige strukturtiltak Byrådet vil foreslå at det gjøres en avsetning på 31,6 mill med følgende fordeling: Avsetning til økt pensjonskostnader: 20,0 mill Avsetning til langsiktige strukturtiltak: 11,6 mill Sum 31,6 mill Avsetning til økte pensjonskostnader: Byrådet ser det som viktig at Bergen kommune innehar en buffer i forhold til våre pensjonskostnader, slik at en nedgangskonjunktur ikke vil ramme våre ansatte. I tillegg vet vi at kommunens pensjonskostnader vil øke, og byrådet foreslår derfor en avsetning på 20 mill til pensjonskostnader. 16

17 Avsetning til langsiktige strukturtiltak: Byrådet mener det er nødvendig å komme med noen strukturtiltak for å forbedre måten Bergen kommune drives på, både for å effektivisere bruken av ressurser, og for å levere bedre tjenester. Se tiltak nevnt i innledning. Byrådet foreslår en avsetning på 11,2 mill til strukturtiltak, som en er en utgift nå, men som vil legge grunnlag for mer effektiv og sunn drift i fremtiden. Økning av pensjonspremiene i 2008: På bakgrunn av innspill fra de respektive pensjonskassene er det nå utarbeidet nye pensjonspremiesatser for Disse viser en markert økning fra nivået i 2007, og dette utløser behov for vesentlige rammeøkninger på tjenestestedene. Disse vil i tråd med gjeldende regelverk - delvis kunne salderes av økning av posten pensjonspremieavvik (en inntekt), som føres på sentrale poster, men det vil i tillegg også kunne bli behov for å gjøre bruk av egen avsetning til pensjonsmerutgifter i denne tilleggsinnstillingen (se omtalen ovenfor) og også bufferkontoen som forutsettes avsatt i 2007-regnskapet som følge av antatt positivt budsjettavvik på pensjonsposter (se tertialrapport ). Nærmere beregning av effekten av pensjonspremieøkningen vil bli gjort etter at siste lønnskjøring for 2007 blir gjort medio desember. Det foreslås at byrådet får fullmakt til å fordele rammeøkninger med den saldering som indikeres av ovenstående. e. Oppsummering og saldering De rammeendringer som foreslås som følge av statsbudsjettet og ovenstående punkter a. d. medfører et totalt salderingsbehov i 2008 på 117,4 mill., slik det fremgår av følgende oppsummering: Salderingsbehov: Beløp (mill) Netto salderingsbehov - statsbudsjettet 0,983 Merutgifter - nye byrådsavdelinger/heltidspolitikere 17,777 Nye bydelsstyrer 1,804 Ny informasjon for øvrig 4,280 Fordeling av forutsatt effektivisering etc 45,500 Tiltak for "Bedre byluft" - rammeøkning til BKMB 15,500 Avsetning til økte pensjonskostnader/langsiktige strukturtiltak 31,579 Sum salderingsbehov: 117,423 Salderingsbehovet foreslås løst som følger: (minus = salderingsbidrag/pluss =salderingsproblem) Saldering: Beløp (mill) Rammenedtrekk byrådsavdelinger/bystyrets organer -83,000 Bruk av disposisjonsfond - Tall Ships Race - BKMB/BBOB -2,800 Piggdekkgebyrer - merinntekt i BKMB -30,000 Bruk av sentral avsetning til rammeøkning BKF -1,623 Sum saldering: -117,423 I det følgende kommenteres de enkelte salderingselementene: Rammenedtrekk byrådsavdelingene/bystyrets organer Dette rammenedtrekket representerer 1 % av nettorammen på tjenestestedene som hører inn under hver byrådsavdeling (og i bystyrets organer). Når det gjelder håndteringen/ konsekvensene av rammenedtrekket, vises det til den byrådsvise gjennomgangen til slutt i dette avsnittet. 17

18 Bruk av disposisjonsfond til merutgifter Tall Ships Race Samferdselsetaten, Grønn etat og byggesaksetaten vil få merutgifter på 2,8 mill i forbindelse med dette arrangementet (se redegjørelse ovenfor). Byrådet vil med utgangspunkt i at behovet er av engangskarakter tilrå at byrådsavdelingen gis en rammeøkning på 2,8 mill i 2008 med dekning i disposisjonsfond. Videreføring av piggdekkgebyrordningen Bergen kommune fikk som kjent avslag på søknaden om å avvikle ordningen med piggdekkgebyr for sesongen 2007/2008. Piggdekkgebyret er dermed videreført i høst. Når det gjelder tidspunkt for fremtidig avvikling av ordningen sier Vegdirektoratet følgende i et skriv datert : "Vegdirektoratet kan i den sammenheng referere til Byrådssak /04 i Oslo kommune om innføring av piggdekkgebyr. Mht tidspunkt for avvikling av ordningen heter det: "Det vil bli tatt initiativ til å avvikle ordningen hvis piggfriandelen forventes å stabilisere seg på ca. 90 prosent." Vegdirektoratet støtter Bergen kommune dersom kommunen velger å legge denne ordlyden til grunn for når piggdekkgebyrordningen skal kunne oppheves". Gebyrbetalingen vil ventelig gi inntekter på netto kr 30 mill. for kommende sesong. Inntekten for sesongen 2006/2007 ble på totalt kr 34 mill., men det er grunn til å tro at inntekten vil gå noe ned ettersom stadig flere går over til piggfrie dekk. Videre vil det være utgifter til administrasjon av ordningen (hos Bergen Parkering KF). Byrådet foreslår at Byrådsavdeling for miljø, klima og byutvikling får et inntektskrav på kr. 30 mill. knyttet til de forventede gebyrinntektene. Bruk av sentrale avsetninger Byrådet foreslår å dekke merbehov på lønn til Bergen kirkelige fellesråd (1,6 mill) av sentral lønnsavsetning. f. Konsekvenser av ramme-nedtrekk på 1 % - byrådsvis gjennomgang I budsjettinnstilling I lå det et krav om effektivisering og saldering. I tillegg var det nødvendig å ta høyde for enkelte økte kostnader i forbindelse med bystyre, bydelsstyrer og byrådsavdelinger. Dette gav totalt et krav om 1 % rammenedtrekk av de netto utgiftsrammene som fremgår av byrådets innstilling I. Følgende tabell viser målsettingen for hver av de administrative enhetene (byrådsavdelinger og bystyrets organer): Rammenedtrekk: Byrådsleders avdeling 0,400 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling 4,200 Byrådsavdeling for helse og omsorg 42,100 Byrådsavdeling for barnehage og skole 26,900 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 3,644 Byrådsavdeling for byggesak og bydeler 0,656 Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett 4,400 Bystyrets organer 0,700 Sum 83,000 18

19 Gjennomgangen nedenfor viser byrådets forslag til tiltak for å nå denne målsettingen: 1. Byrådsleders avdeling (0,4 mill) Avtalen med Bergensavisen vedr. kommunetorget reforhandles eller sies opp. 2. Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling (4,2 mill) Telefoni: Det er foretatt nye kostnadsberegninger i fm Bergen kommunes telefoniavtale. Beregningene viser at det kan hentes ut ytterligere gevinst på 3 mill pr. år. Vikarservice: Ved å dreie bruken av vikarer over fra bemanningsbyråene til egne deltidsansatte eller ansatte/vikarer i Vikarservice, vil en kunne realisere en betydelig gevinst. (anslag 2008: 1,1 mill) For øvrig legges det opp til intern effektivisering BFKO (gjennomgang av avdelingene med tanke på besparelser) 3. Byrådsavdeling for helse og omsorg (42,1 mill) Beløpet kommer i tillegg til effektiviseringskravet på 15,0 mill. som er innarbeidet i innstilling 1. Følgende tiltak er vurdert som gjennomførbare uten negative konsekvenser for brukerne: Inndekning av resultatkrav i 2008: Mill. 1 Mindreforbruk sosialhjelpsutgifter 8,0 2 Forsinket oppstart NAV 4,0 3 Forsinket innflytting i nye bofellesskap for utviklingshemmede 6,0 4 Merinntekter egenbetaling for opphold i institusjon 5,0 5 Transport dagsentre utlyses ift. anbud 1,0 6 Kostnadsreduksjon ved anbud lån private institusjoner 2,0 7 Oppbudsjettering statstilskudd for ressurskrevende brukere 10,0 8 Strukturelle tiltak 6,1 Sum 42,1 Nærmere beskrivelse av tiltakene: Mindreforbuk av sosialhjelpsutgifter Utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere viser en fortsatt positiv utvikling. Dette viser at tett individuell oppfølging kombinert med et gunstig arbeidsmarked gjør mange sosialhjelpsmottakere selvhjulpne. Tiltaket innebærer ingen reduksjon av de månedlige ytelser til den enkelte mottaker. Utviklingen har vart over tid, og det er usikkert i hvilken grad og hvor lenge den vil fortsette. En økt arbeidsledighet vil eksempelvis raskt kunne snu utviklingen. Forsinket oppstart NAV Innen utgangen av 2007 vil 4 NAV kontor være etablert. De 4 siste vil bli etablert i Deler av utgiftene med gjenværende NAV - prosjekter vil dermed forskyves fra 2008 til Dette er mao et budsjettmessig engangstiltak i forhold til innsparingseffekt. Forsinket innflytting i nye bofellesskap for utviklingshemmede Nytt bofellesskap for 8 utviklingshemmede (Nedre Natland) er forsinket. Dette vil gi en innsparingseffekt på 6 mill. Det understrekes at dette er et innsparingsmessig engangstiltak. 19

20 Merinntekter egenbetaling for utviklingshemmede Budsjettet for egenbetaling ved opphold i institusjoner kan etter en nærmere vurdering oppbudsjetteres med 5,0 mill som følge av økning i pensjonene til beboerne i alders- og sykehjem. Transport dagsentre utlyses ifht anbud Transporttjenester i forbindelse med transport til og fra dagsentre / dagtilbud for eldre og utviklingshemmede blir i dag anskaffet på samme måte som da det var organisert av bydelsadministrasjonene. Tiltaket forutsetter en gjennomgang av transportbehovet og utlysing av den del av transporttjenestene som blir anskaffet fra eksterne leverandører. Anslaget i forhold til innsparingseffekt er usikkert. Kostnadsreduksjon ved anbud lån private institusjoner Det gjennomføres nå en anbudskonkurranse i forhold til refinansiering av lån til private institusjoner som har driftavtale med kommunen. Bergen kommune gir kommunal garanti for å oppnå bedre betingelser i lånemarkedet. Tiltaket forventes å gi noe innsparing i forhold til dagens kapitalutgifter, men vil være usikkert i forhold til hvordan rentenivået utvikler seg i Oppbudsjettering statstilskudd for ressurskrevende brukere Statstilskuddet for Toppfinansiering av ressurskrevende brukere skal dekke en høy andel av kommunens ekstrautgifter i forbindelse med brukere som har særskilt store behov for omsorgstjenester. Budsjettet er et anslag basert på historiske overføringer fra staten. Utover økningen som er lagt inn i innstilling 1 kan anslaget økes med ytterligere 10 mill. basert bl.a på økte lønnskostnader på eksisterende og nye tiltak. Strukturelle tiltak Byrådsavdelingen vil komme tilbake til strukturelle tiltak som vil kunne dekke inn restutfordringen på 6,1 mill. 4. Byrådsavdeling for barnehage og skole (26,9 mill) Følgende tiltak/deler av tiltak foreslås nedjustert i forbindelse med 1 % reduksjon i Byrådsavdeling for barnehage og skole: 20

21 Nedjustering Rest-budsjett Barnehage Konseptutvikling / PROFIL-barnehager Oppgradering av uteområder / lekeapparater Generell styrking av barnehagesektoren Sum barnehage Skole Grønn Barneby Bergen en by i bevegelse Demokratiprosjektet VOKT Leksehjelp Nærmiljøpakke -Åpne skoler - inkl.søknad om tilskudd Tilskudd Bergen Vitensenter Nygård skole / voksenopplæring / vekst generelt inntektskrav Foreløpig uspesifisert - øvrige tiltak struktur Sum skole Sum tjenesteområde Tjenesteområde SUM Byrådsavdeling for barnehage og skole Barnehage: Det foreslås å utsette en generell opptrapping av det kommunale tilskuddet og å utsette tiltak for å styrke kvaliteten i barnehagene. Arbeidet med profilering av de kommunale barnehagene er igangsatt. Konsekvensen av nedtrekket er at omfanget eller takten må reduseres eller den enkelte barnehage må bidra fra eget budsjett til gjennomføring av arbeidet. Oppgradering av uteområder er kommet langt, og en vurderer det som forsvarlig å trappe ned denne posten i Skole: Byrådet har valgt å styrke kjernevirksomheten og satse på tiltak som er direkte elevrelaterte. Dette betyr for eksempel at økningen av timeressursene som var foreslått i innstilling I ikke berøres av nedtrekkene. Heller ikke den foreslåtte opptrappingen av Kulturskolen, tiltak til alternative opplæringstilbud eller økte ressurser til elever med lese-, skrive- og adferdsvansker berøres. Dette fører til at enkelte satsingsområder trappes ned eller at planlagt økning i 2008 som var lagt inn i Innstilling I ikke gjennomføres. 5. Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (3,644 mill) 6. Byrådsavdeling for byggesak og bydeler (0,656 mill) Nedtrekksbeløpet utgjør kr 4,3 mill. for tidl. BYBY samlet. 21

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011 Dato: 08. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011 EJR SARK-121-201018967-59 Hva saken gjelder: Fylkesmannen

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 Dato: 5. oktober 2010 /10 Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 RKR BYST-1210-200804170-31 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet sak om budsjett for bystyrets organer

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK Dato: 31. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-195 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 570/10 Byrådet Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune - 2010 TOOP SARK-12-200815131-27 Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Notat Saksnr.: 201203574-52 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 30. november 2012 Ad byrådets tilleggsinnstilling

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter

Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter Dato: 21. januar 2010 Byrådssak /10 Byrådet Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter ROBR SARK-4430-200801890-38 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014. Byrådssak 1589 /13 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2013 EJR ESARK-121-201220762-84 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2013. Gjelder

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-17 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saldering driftsbudsjett 2016 Rådmannens forslag til

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer

Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer FORUTV /16 Forretningsutvalget Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer HHAL ESARK-1210-201532119-7 Hva saken gjelder: I saken presenteres regnskapet for

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger: Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR 2006-2009 FORSLAG TIL ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 1 TILLEGG NR. 1 Arkivsaksnr.: 05/33322 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse:

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 151009 sak 49-09 og avga følgende uttalelse: Helse Bevilgningene til helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/3115-1 Saksbehandler: Arne Minde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettsaldering 2012 Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK

GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK Saksbehandler : Dato : 3.10.2014 Avdeling : 5 Byrådsavd.

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer