Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik"

Transkript

1 Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik Som framhevet i forrige artikkel har personer med Asperger syndrom store vansker med sosial forståelse. De er til tross for visse likhetstrekk, minst like forskjellige som oss andre. Det er derfor ikke mulig å skreddersy et opplegg eller tilbud om tiltak som i detalj passer alle. Det er også slik at personen det gjelder oftest selv kan ta stilling til hvilken hjelp de ønsker. De må derfor spørres. Dette gjelder også barn. Det er viktig å huske på at de intellektuelle evnene hos personer med Asperger syndrom i de fleste tilfeller er helt normale. Når de forstår hva ting handler om, er de altså i stand til å ta beslutninger om seg selv. De forslagene til tiltak og metodene som omtales i det følgende er derfor bare en gjennomgang av noe av det som det erfaringsmessig ofte er behov for. Dessuten er det bare en liten smakebit, og de som ønsker mer uttømmende informasjon må søke videre i faglitteraturen. For foreldre og andre nærpersoner kan det være en god ide å ta kontakt med Autismeforeningen. Informasjon Personer med Asperger syndrom er ofte tjent med å få fastlagt diagnosen fordi de ofte fra tidlige år vet at de fungerer/tenker annerledes enn andre. Deres nærpersoner får ofte en endret og bedre forståelse for synspunkter og handlinger hos personen med Asperger syndrom når de får kunnskaper om syndromet. Familien må selv ta stilling til på hvilket tidspunkt det er riktig å informere barnet,når det er et barn det gjelder, men det er ofte uheldig at andre familiemedlemmer er informert, og ikke den det gjelder. Søsken kan merke at det er noe spesielt med en bror eller søster, og dersom dette ikke snakkes om, kan barnet med Asperger syndrom bli utsatt for mobbing fra søsken. Venner av søsken kan også stille spørsmål som de andre barna i familien ikke kan gi gode svar på når de ikke er informert. Søsken kan lure mye på hvorfor en bror eller søster ikke vil leke med dem osv. Slike situasjoner blir mye lettere å håndtere dersom man er åpen om at en i familien har Asperger syndrom. Naboer, venner av familien, ledere av fritidsaktiviteter, lærere osv, vil kunne fungere mye bedre i forhold til barnet med Asperger syndrom dersom de vet om det, og har skaffet seg kunnskaper. Det er ofte viktig å informere klassekamerater og deres foreldre. Barn med Asperger syndrom er utsatt for mobbing, og de selv kan si ting de ikke forstår rekkevidden av. Dette kan avhjelpes med informasjon og forståelse for hva syndromet innebærer. Alle trenger imidlertid ikke å vite like mye, dette må en vurdere og tilpasse i hvert enkelt tilfelle. Ikke minst må barnets foreldre gi klarsignal til at slik informasjon skal gis og hva innholdet i informasjonen skal være. Samarbeid Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid er helt nødvendig for at ikke situasjonen skal bli uoversiktlig og kaotisk for barnet med Asperger syndrom (når flere instanser er involvert i arbeidet). Foreldre og søsken er selvsagte samarbeidspartnere. Svært mange ungdommer med dette syndromet vil ha behov for hjelp til å skaffe seg en skreddersydd jobb når den tid kommer. Arbeidsmarkedsetaten er derfor en sentral instans for ungdommer og unge voksne. Planlegging og tett oppfølging er ofte helt utslagsgivende for om arbeidslivserfaringene blir positive. Unge studenter med Asperger syndrom kan trenge hjelp til å finne seg til rette i studietilværelsen. 1

2 Skreddersøm Alle tiltak må skreddersys behovene til den enkelte. Det er vanskelig for personer med Asperger syndrom å forholde seg til mange ulike hjelpere. Derfor bør antall personer som involveres i direkte arbeid holdes på et minimumsnivå. Personlig egnethet og personkjemi er viktige faktorer når en skal finne fram til personer som skal ha sentrale roller i forhold til mennesker med Asperger syndrom. Personer med Asperger syndrom må ofte ha hjelp til å utvikle særinteressene til noe som kan være nyttig/hyggelig for dem resten av livet. Mange kan bli svært dyktige innen relativt snevre felt, og det er viktig å ivareta slike områder. Oversikt og forutsigbarhet Personer med Asperger syndrom har stort behov for struktur, oversikt og forutsigbarhet både i detaljer og i livet som helhet. Forandringer, om enn aldri så små, kan skape store frustrasjoner og kaotiske reaksjoner. De er ikke alltid like flinke til å skape slike systemer for seg selv. Mange vil ha nytte av hjelp til dette. Lister, planer, tabeller, maler, skjemaer, dagbøker, oppskrifter etc kan være gode hjelpemidler. Treningsopplegg I skolesammenheng kan det være nyttig og nødvendig å arbeide med egne temaer som de andre elevene ikke har behov for, ihvert fall ikke i like omfattende grad. - Tolking av andres følelsesmessige uttrykk - Ord og uttrykk i overført betydning - Ordtak og metaforer er eksempler på slike temaer Det kan være nødvendig å bruke annerledes metoder og innfallsvinkler til vanlige skoletemaer (helordslesing, bruke særinteressen som innfallsvinkel) Når det er uvilje og motstand mot å bruke vanlig skolemateriell som konkretiseringsmateriale og lesebøker, kan det være nødvendig å gå utradisjonelt til verks. Elever med Asperger syndrom har ikke forsinket utvikling, men avvikende utvikling, Som pedagog må en til en viss grad frigjøre seg fra den vanlige progresjonen i innlæringen; hvis eleven bare er interessert i å lese i leksikon og faktabøker, må en ta dette i bruk. En kommer ingen vei med å insistere på at eleven skal bruke begynnerbøkene i lesing og at skjønnlitteratur er fint å lese dersom eleven blånekter. En elev jeg kjenner var ikke villig til å bruke det vanlige konkretiseringsmaterialet i matematikk, han ville ikke telle, og han ville ikke ta i plastklossene de andre elevene brukte. Matematikkinteressen hans våknet først da han fikk gå rundt på skolen og telle brannklokkene. Han fikk også tegne plan over alle brannklokkenes plassering og skrive navnet på alle rommene på tegningen. Elever med Asperger syndrom har ofte god logisk sans og kan mange fakta. De mangler imidlertid ofte sunn fornuft, noe som krever anvendelse av kunnskap i konkrete situasjoner. Dette forutsetter vurderingsevne, noe som kan være 2

3 mangelvare. Mange har derfor behov for konkret opplæring i mange av dagliglivets mer praktiske gjøremål (ADL-trening). Dette bør være et eget fag for disse elevene. Diagnosen i seg selv utløser ikke egne ressurser i skolen. Noen kan gå gjennom hele skoleløpet uten spesialundervisning eller assistenthjelp, mens andre trenger ekstra ressurser gjennom hele skoleløpet. Tid Elever med Asperger syndrom er ofte litt omstendelige og langsomme i det de gjør. Dette gjelder også skolearbeid. En avtale med skolen om utvidet tid på prøver og annet selvstendig arbeid er derfor ofte nyttig og nødvendig. Det går også an å ta med resten av prøven hjem for å gjøre den ferdig der, etter avtale om å ikke bruke mer hjelpemidler enn det tillatte. Som regel vil ikke en person med Asperger syndrom jukse, rett og slett fordi de er veldig dårlige til å jukse og lett blir avslørt. Støy De som er perseptuelt hypersensitive vil ha vansker med å konsentrere seg om skolearbeid med mange personer rundt seg, helt vanlige lyder fra de andre elevene kan være til hinder for at eleven med Asperger syndrom får gjort noe arbeid. Derfor er et tilbud om å få sitte i et rom for seg selv av og til, ofte nødvendig. I klasserommet kan ørepropper, alternativt walkman med ørepropper være en mulighet, dersom ikke eleven selv synes det er for stigmatiserende. Det kan være svært vanskelig å ha en lærer hengende over seg også, eller det blir problemer fordi læreren har en interaktiv undervisningsstil (noe som ofte er en fordel for de andre elevene). Man kan lykkes med å bruke selvinstruerende materiale og en avtale om å si ifra når arbeidet er ferdig. Dette går ofte meget bra. I interaksjon med disse elevene blir forvirringen mindre og forståelsen større dersom en klarer å snakke enkelt, konkret og uten alle de meningsløse fyllordene som vi fyller språket med. De foretrekker som regel at man går rett på sak og er direkte. Gruppearbeid Dette er en arbeidsform som ikke yter personer med Asperger syndrom rettferdighet når det gjelder det faglige. Ofte ødelegger den sosialt krevende formen helt for mulighetene til å komme med sine faglige bidrag. Det kreves rett og slett av dem at de må gjøre et faglig arbeid på en for dem nesten umulig måte. Venner og fritid Vennskap i vanlig forstand er noen ganger utenfor rekkevidde, men det er mulig og ønskelig å legge til rette for interessefellesskap. Det å gjøre noe sammen (eller samtidig) er det ofte mulig å få til, enten det er sjakk eller en felles interesse for dinosaurer. Metoder Når en skal finne fram til eller prøve ut metoder kan en tommelfingerregel være visualisering. Det dreier seg om å forsøke å visualisere alt det som ligger i situasjoner og interaksjoner og som ikke egentlig synes eller sies, og som vi andre automatisk får med oss. Sosiale historier 3

4 Dette er en metode som er utviklet spesielt i forhold til personer med Asperger syndrom. Ved å lage små historier om små og store temaer som er vanskelige å forstå (ofte av sosial karakter), kan en forklare hvorfor og hvordan en kan forholde seg når en kommer i en slik situasjon. Historiene skal være personlige ( jeg ) og de skal bygges opp etter en spesiell formel med ulike typer setninger. Historiene må tilpasses forståelsesnivået og språknivået til den enkelte, og det beste er om de selv kan være med på å utforme historiene. Historiene kan brukes på mange ulike vis, man kan lese dem, høre på dem, illustrere dem, skrive dem av etc. Det beste med denne metoden er at den virker!! Se litteraturlista for å finne lesestoff om metoden. Eksempel på en sosial historie om å gi hverandre gaver: Noen ganger gir folk meg en gave. Folk kan gi meg en gave av flere grunner. De kan gi meg en gave fordi det er bursdagen min, eller fordi det er jul, eller kanskje de vil gi meg en gave fordi de er glad i meg. Folk gir meg gaver fordi det får dem til å føle seg snille. Det viser at de bryr seg om meg. Når jeg får en gave, kan en bra ting å si være; Tusen takk. Kanskje jeg vil like å gi folk gaver. Det vil få dem til å føle seg bra. De vil kanskje si Tusen takk til meg. Fyrstikkmennesker Ved å tegne fyrstikkmennesker og snakkebobler kan en illustrere sosiale situasjoner og samtalesituasjoner av ulike slag. Ved å tegne snakkeboblene på forskjellige måter etter hva de skal illustrere kan en vise f eks at folk kan tenke noe annet enn det de sier. Tankebobler kan ha stiplet omriss, mens direkte utsagn kan ha heltrukken strek. En kan også gi boblene ulike farger etter hvilke emosjoner som er knyttet til utsagnene. På enkelt vis kan en vise med snakkebobler hva en avbrytelse er, hvordan man kan snakke etter tur etc. Pluss- og minusskjemaer Av og til kan det være vanskelig å finne ut hva som er bøygen i en situasjon som ikke fungerer eller som eleven vegrer seg for. Eleven sier kanskje at det er norsktimen som er vanskelig. Men hva som er feil i norsktimen er det ikke så lett å få vite noe om. Dersom en lager et skjema med to kolonner en for pluss og en for minus, og bruker de ulike bestanddelene av norsktimer som temaer, kan en sammen med eleven analysere seg fram til hva det er i denne timen som er vanskelig. Eleven setter + eller - på de ulike aktivitetene eller hendelsene, og etter hvert kommer man kanskje fram til at det som er vanskelig er når læreren prater samtidig som eleven skal skrive av noe fra tavla. Da har en straks kommet nærmere noe som det går an å finne en håndterlig løsning på, og det er ikke lenger hele norsktimen eller norsk som fag som er problematisk. PC/Internett Bruk av PC er ofte fordelaktig for elever med Asperger syndrom. Mange forstår veldig lett hvordan maskinen tenker. Dette kan antakelig forklares med at maskinen reagerer likt hver gang på samme instruks, den er helt forutsigbar. Mange med Asperger syndrom er ivrige Internettbrukere, alt som skal sies står på skjermen, det er ingen mimikk eller andre signaler å forholde seg til, og ved chatting kan en få den tenkepausen en trenger for å svare. 4

5 Samtalegrupper Noen er interessert i å delta i samtalegrupper om det å ha Asperger syndrom eller om andre felles interesser. Dette kan fungere bra for noen, mens terapi i tradisjonell forstand har lite for seg, og tvert imot kan virke destruktivt. Litteratur Mange ungdommer og voksne med Asperger syndrom har skrevet selvbiografier de senere årene. Dette er interessant lesning og anbefales for alle som er i kontakt med personer med Asperger syndrom. Referanser: Bolme Britt (1998): Sosiale historier som metode for læring av sosiale ferdigheter. Eksakt 2/98. Gray, Carol (1993): The Original Social Story Book. Jenison Public Schools. Kaland, Nils (1996): Sosiale historier som metode ved autisme. Spesialpedagogikk, 9, Reigstad, Torhild Linnea Olsen (2001): Elever med Asperger syndrom i vanlig skole. Tilrettelegging for utviking og mestring av sosiale ferdigheter. Autisme i dag 2001, bind 28, nr 2. 5

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

TSS: Tolking med tegn-som-støtte

TSS: Tolking med tegn-som-støtte Sigrid S. Berge og Eli Raanes (red.): Rapport fra konferansen: TSS: Tolking med tegn-som-støtte 1. april 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 2008 ALT Rapport fra

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer