5 FKB Bygning. Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold"

Transkript

1 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning Historikk Formål og omfang Referanser Ansvarlig for produktspesifikasjonen Språk/tegnsett Søkeord Definisjoner Oppdelinger av produktet Innhold og struktur UML-modell Overordnet modell Bygning hovedskjema Bygningens avgrensning Beskrivende bygningslinjer Bygningsvedheng Takoverbygg Beskrivelse av objekter med egenskaper og relasjoner Bygning og bygningsavgrensning Bygning Bygningsendring AnnenBygning Bygningsdelelinje Takkant Fasadeliv Grunnmur FiktivBygningsavgrensning Beskrivende bygningslinjer Bygningslinje Hjelpelinje3D Hjelpepunkt3D Mønelinje Portrom Arkade Takplatå Taksprang TaksprangBunn TakplatåTopp TakMur Bygningsvedheng BygningBru Låvebru Veranda TrappBygg Takoverbygg Takoverbygg TakoverbyggKant Figurbibliotek Beskrivelse av egenskaper og egenskapsverdier Dnivå TRE_D_NIVÅ Bygningsnummer BYGGNR Bygningsstatus BYGGSTAT Bygningstype BYGGTYP_NBR Høydereferanse HREF skalavgrensebygning SKAL_AVGR_BYGN takskjegg TAKSKJEGG Referansesystem... 89

2 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 2 av Datakvalitet Klasser for stedfestingsnøyaktighet Datainnsamling Ajourføring Presentasjonsinformasjon Distribusjon Geodetisk referansesystem Leveranseformater Tilleggsinformasjon Bruk av knutepunkt Metadata... 93

3 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 3 av Innledning Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda). Spesifikasjonen er fra versjon 4.0 utvidet til kunne dekke behovet for 3D-framstilling av bygningsobjekter. Spesifikasjonen er fra versjon 4.0 utvidet til å inneholde bygningspunkt også for kommende bygninger, blant annen med bygningsstatus Rammetillatelse Bygninger er koblet mot matrikkelsystemet med bygningsnummeret. Kortnavnet på produktet er FKB-BYGNING Historikk FKB-versjon oktober 2001 FKB-versjon august Ingen endring. FKB-versjon 4.0 januar 2007 Under er det listet endringer fra FKB-versjon 3.4 til 4.0. Språklige endringer som ikke skal ha betydning for forståelse av spesifikasjonen er utelatt. Generelle endringer: - Spesifikasjonen følger en ny mal. Noen nye avsnitt er tatt inn. - Teksten under avsnittet ajourføring er endret. - Det er laget en datamodell (UML) av datasettet og assosiasjoner (forhold) mellom objekttyper er nå presisert. - Kun KURVE er lovlig for kurve/linjeegenskaper (LINJE, BUE, BUEP, SIRKEL og SIRKELP er ikke lovlige geometrityper lenger). - Temakode går ut av standarden, men temakodeliste vedlikeholdes slik at de som ønsker temakoder kan påføre disse selv. - Ny egenskaper for datering av objekttyper (DATAFANGSTDATO og VERIFISERINGSDATO). - Ny opsjonell egenskap for å legge inn oppdateringsdato i originaldatabasen (OPPDATERINGSDATO). - Ny egenskap (3Dnivå) for å angi hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles. - Ny opsjonell egenskap for å legge inn merknader (INFORMASJON). - Ny opsjonell egenskap for å angi for eksempel transformasjonshistorikk (PROSESS_HISTORIE). - Ny opsjonell egenskap for å angi om dataene er hentet fra originalbasen eller ikke (KOPIDATA). - Ny egenskap for registrering av hvilken versjon av SOSI/FKB som er benyttet ved datafangst: Denne er påkrevet for datafangst fra og med 4.0. Ettersom det er innført ny registreringsinstruks for bla Takkant og Takoverbygg kan det være nyttig å merke objektene med hvilken registreringsversjon som er benyttet. Dette kan gjøres vha egenskapen..registreringsversjon PRODUKT VERSJON Eksempel:..REGISTRERINGSVERSJON FKB 4.0 Endringer på enkeltobjekttyper: - AnnenBygning o Ny påkrevet objekttype. - BygningsEnhet o Objekttypenavnet for BygningsEnhet er endret til Bygning. Omfatter nå bygninger som er registrert i matrikkelen. Bygninger som ikke er registrert i matrikkelen registreres som AnnenBygning. o Det er presisert at alle bygninger med unntak av flyttbare bygg skal registreres. o Det er presisert hvordan bygningsflaten skal avgrenses. Enten benyttes Takriss, Fasaderiss eller grunnmurriss.

4 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 4 av 93 o Det er beskrevet at bygninger under bakken også kan inngå i FKB. Disse skal avgrenses av FiktivBygningsavgrensning. o Egenskapen TILTAKSSTATUS/BYGGSTAT vil hete Bygningsstatus (BYGGSTAT). Kodelisten er omgjort (fra kodeliste med tall til kodeliste med 2 bokstaver) og utvidet i henhold til spesifikasjoner i matrikkelen. o Stedfestingsverifisering er en ny lovlig opsjonell egenskap som kan benyttes for å angi posisjonsnøyaktigheten for representasjonspunktet. - BygningsEnhetPunkt o BygningsEnhetPunkt inngår nå i Bygning (geometriuavhengige objekttyper) - BygningsDelelinje o Objekttypenavnet er endret fra BygningsDelelinje til Bygningsdelelinje. o Nye figurer. o Tidligere ble Bygningsdelelinje og Taksprang registrert som bare Bygningsdelelinje når de var sammenfallende. Nå skal det registreres som to selvstendige objekter. o Teksten under grunnrissreferanse og høydereferanse er noe endret. - TakKant o Objekttypenavnet er endret fra TakKant til Takkant. o Ny registreringsinstruks. o Nye figurer. o Det er presisert at takkanter kan overlappe hverandre og at takkanter kan overlappe takoverbyggkant. o Kravene til vinkling er endret. o Takskjegg er ny opsjonell egenskap. Benyttes for å angi differansen mellom Takkant og Fasadeliv. - FasadeLiv o Objekttypenavnet FasadeLiv er endret til Fasadeliv. o Ny bestemmelse om at Fasadeliv skal vinkles tilsvarende som Takkant. o Grunnriss- og høydereferanse er endret. o Assosiasjoner (forhold til andre objekttyper) er tatt inn. o Ny figur som illustrerer forskjellen mellom Grunnmur, Fasadeliv og Takkant. o Forslag til ny opsjonell egenskap, BYGNINGSAVGRENSNING, for å angi om Fasadeliv skal benyttes ved flatedanning av bygning. - Grunnmur o Objekttypenavnet GrunnMur er endret til Grunnmur. o Assosiasjoner (forhold til andre objekttyper) er tatt inn. - FiktivBygningsavgrensing o Teksten under Grunnriss- og høydereferanse er presisert. o Ny figur. o Skal ikke lenger benyttes til å dele opp tak i flere bygninger, her brukes Bygningsdelelinje. - BygningsLinje o Objekttypenavnet BygningsLinje er endret til Bygningslinje. o Nye minstestørrelser. o Assosiasjoner (forhold til andre objekttyper) er tatt inn. o Nye figurer. - Hjelpelinje3D o Ny opsjonell objekttype. - Hjelpepunkt3D o Ny påkrevet objekttype for FKB-A/B. - MøneLinje o Objekttypenavnet MøneLinje er endret til Mønelinje. o Teksten under Assosiasjoner (forhold til andre objekttyper) er litt justert. o Ny figur. - Portrom o Grunnriss- og høydereferanse er tatt inn. o Ny figur. - Arkade o Ny opsjonell objekttype. - Takplatå

5 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 5 av 93 o Ny påkrevet objekttype for FKB-A/B. - TakSprang o Objekttypenavnet TakSprang er endret til Taksprang. o Ny minstestørrelse (endret fra 2,5 meter til 0,5 meter). o Teksten under Assosiasjoner (forhold til andre objekttyper) er litt justert. o Tidligere ble Bygningsdelelinje og Taksprang registrert som bare Bygningsdelelinje når de var sammenfallende. Nå skal det registreres som to selvstendige objekter. - TaksprangBunn o Ny opsjonell objekttype. - BygningBru o Ny påkrevet objekttype. - Veranda o Ny minstestørrelse o Ny registreringsinstruks - TrappBygg o Det er presisert at TrappBygg skal benyttes når trappa står inntil takkanten. Hvis trappa står inntil for eksempel en veranda, benyttes objekttypen FrittståendeTrapp - TakOverbygg o Objekttypenavnet TakOverbygg er endret til Takoverbygg. o o Innført minstestørrelse. Det er presisert at det kun er TakoverbyggKant og FiktivBygningsavgrensning som skal avgrense Takoverbygg. - TakOverbyggKant o Objekttypenavnet TakOverbyggKant er endret til TakoverbyggKant. o Det er en del Takoverbygg som tidligere er avgrenset av Takkant. Fra versjon 4.0 skal Takkant ikke avgrense Takoverbygg. Endringer fra FKB-versjon 4.0 datert 1. januar juli 2007: - Egenskapen OMRÅDEID er endret fra T20 til H4. - Egenskapen 3DNIVÅ har endret navn til TRE_D_NIVÅ. Det er spesifisert en ny verdi for TRE_D_NIVÅ (9 = ukjent). - Objekttypen Hjelpelinje3D er gjort betinget. Objekttypen skal brukes som fiktive knekklinjer på tak (TRE_D_NIVÅ 2) når oppstikkende detaljer (TRE_D_NIVÅ 3) skjuler disse. Dette for å kunne danne en fullstendig modell av bygninger. - For Takplatå er TRE_D_NIVÅ med verdi 2 lovlig (i tillegg til verdi 3). - JA og NEI er tatt inn som riktige verdier der datatypen er boolsk. Ikke 0 og 1 som tidligere. - Lovlige egenskaper for Bygning er endret. Dette som en tilpasning til matrikkelen. - Alle egenskaper for objekttypen Bygningsdelelinje er gjort opsjonelle. - Objekttypen Trappetrinn er tatt ut av FKB-Bygning. I stedet er det laget en egen objekttype under presentasjonsdata for trappetrinn. - Det er gjort mindre presiseringer av bruk av MEDIUM for terrasse. - Kodelisten til Bygningsstatus er endret ved at kodeverdier som hadde med ombygging å gjøre er fjernet (OR, OI, OM, OF). Grunnen er at Ombygging er blitt en egen bygningsendringskode. En kan derfor bruke de vanlige bygningsstatusene også på ombygging. - Det er lagt inn merknad for AnnenBygning om bruk av BYGGTYP_NBR. - For TaksprangBunn er teksten under assosiasjoner endret til Det SKAL dannes 3D nodepunkt mot nedre takkant, 2D nodepunkt mot øvre takkant. - Egenskapen REGISTRERINGSVERSJON er påkrevet for alle objekter der normal datafangstmetode er fotogrammetri eller landmåling. Versjon Endringer fra versjon INFORMASJON o INFORMASJON er endret fra T100 til T255 (teksten kan inneholde 255 tegn). - PROSESSHISTORIE

6 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 6 av 93 o Endret fra T100 til T255 (teksten kan inneholde 255 tegn). - ORIGINALDATAVERT o Endret fra T20 til T50 (teksten kan inneholde 50 tegn) - STATUS o STATUS er lovlig egenskap for Takkant, Grunnmur, Fasadeliv, Veranda og Takoverbyggkant. Egenskapen kan ved fotogrammetrisk registrering benyttes for å angi at for eksempel en veranda er under oppføring. - TRE_D_NIVÅ o Alle figurer er oppdatert slik at riktig egenskapsnavn brukes (ikke 3DNIVÅ, men TRE_D_NIVÅ) - Vinkling. Det stilles nå ikke krav til vinkling av takkant, fasadeliv etc. Dersom hvert enkelt punkt holder kravene til stedfestingsnøyaktighet, så er dette godkjent. Vinkling for å forfine uttegninger eller 3D-modeller, kan gjøres ved behov. - Assosiasjoner (forhold mellom objekttyper) o Alle assosiasjonene er gjennomgått og forsøkt gjort enda mer presise. - TaksprangBunn o Objekttypen er endret fra opsjonell til påkrevet i FKB-A - Bygning o KOMM er lagt inn som påkrevet egenskap for Bygning. INFORMASJON er lagt inn som en opsjonell egenskap. o KOPIDATA er gjort opsjonell. o For objekttype Bygning er det lagt inn en merknad under egenskapen KOPIDATA. Kopidata angis i forhold til FKB-Bygning (ikke matrikkel). Hvis en ønsker å oppgi når det ble gjort uttak fra matrikkel til FKB-Bygning kan dette angis med egenskapen..informasjon. (F.eks:..INFORMASJON Egenskaper hentet fra matrikkelen ) - AnnenBygning o Endring av minstestørrelse. Alle bygninger som har større volum enn 6 m 3 skal registreres. - Bygningsendring o Ny opsjonell objekttype i FKB-Bygning. o Bygningsendring leveres nå som egen objekttype fra matrikkelen. I en standard rapportuttak kan en velge mellom å ta ut kun Bygning, kun Bygningsendring eller begge deler. - Bygningsdelelinje o Objekttypene er endret fra opsjonell til påkrevet ved fotogrammetrisk registrering. o Høyderegistreringen skal følge takplanet. o TRE_D_NIVÅ er lovlig egenskap for objekttypen. - Takkant, fasadeliv og grunnmur. o Egenskapen Medium har fått endret verdi fra B til U. Skrivefeil i forrige versjon. - Takkant o Minstemål for registrering av takkant ved taksprang er endret og det er gjort en del presiseringer i registreringsinstruksen. o Nye figurer. o Egenskapen SKAL_AVGR_BYGN er gjort opsjonell for Takkant (tilsvarende som for Fasadeliv). - Bygningslinje o Det er presisert når objekttypen skal benyttes. - Mønelinje o Det er presisert at Mønelinje og Bygningsdelelinje kan være sammenfallende. Da registreres to frittstående objekter. - Veranda o Det er gjort enkelte presisering for hvordan Veranda skal registreres, samt hvordan egenskapene MEDIUM og HREF skal brukes i spesialtilfeller. - Hjelpelinje3D o Objekttypen er endret fra opsjonell til påkrevet. o Det er presisert at Hjelpelinje3D skal brukes som fiktiv knekklinje på tak (TRE_D_NIVÅ 2) når oppstikkende detaljer (TRE_D_NIVÅ 3) skjuler disse. o Det er presisert hvordan objekttypen brukes for å beskrive sylindriske, kuleformede eller andre takformer. o Det er tatt inn at objekttypen kan genereres fra andre registrerte objekter, så lenge kravene til stedfestingsnøyaktighet innfris.

7 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 7 av 93 - Taksprang o Minstemål for taksprang er endret fra 0,5 meter til samme verdi som toleransen til kartdataene. - TaksprangBunn o TaksprangBunn er gjort påkrevet i FKB-A. o Det er tatt inn at objekttypen kan genereres fra andre registrerte objekter, så lenge kravene til stedfestingsnøyaktighet innfris. - TakplatåTopp o Ny opsjonell objekttype i FKB-A. - TakMur o Ny opsjonell objekttype i FKB-A. - Kvalitetskrav o Kravene til topologisk konsistens er skjerpet. Toleransen er endret fra 2 % til 0.5 % i FKB-A og fra 2 % til 1 % i FKB-B. o Kravet til fullstendighet for objekttypene FiktivBygningsAvgrensning, Bygningslinje, Hjelpelinje3D og Mønelinje er skjerpet. Toleransen for prosentandel manglende objekter for disse objekttypene er endret fra 2 % til 0.5 %. Dette betyr i praksis at dersom man vurderer at et oppstikkende objekt på tak, så skal dette objektet registreres fullstendig. - I kapittel 5.10 Tilleggsinformasjon er det tatt inn beskrivelser av hvordan knutepunkt skal registreres. Versjon Endringer fra versjon Bygningsendring, rettet trykkfeil på egenskapsnavnene BYGN_ENDR_LØPENR og BYGN_ENDR_KODE Bygningsdelelinje, presisert grunnrissreferansen slik at den samsvarer med høydereferansen (alltid eget punkt ved mønelinje) Takkant, SKAL_AVGR_BYGN endret fra opsjonell til betinget. Skal bare benyttes dersom Takkant ikke skal avgrense Bygning Fasadeliv, SKAL_AVGR_BYGN endret fra opsjonell til betinget. Skal bare benyttes dersom Fasadeliv skal avgrense Bygning Låvebru, endret skisse for å klargjøre at bare selve brua skal registreres. Versjon Endringer fra versjon Oppdeling av produktet. Endret figur 1 registrering av bygg i FKB-C Beskrivelse av objekter med egenskaper og relasjoner. Rettet tekst i forbindelse med regler for registrering av TaksprangBunn Bygning. Fjernet utdatert tekst relatert til GAB Takkant. Lagt inn presisering om bruk av Takkant for hele bygningsavgrensingen, ny figur Bygningslinje. Objekttypen er gjort betinget i FKB-C standard Hjelpepunkt3D skal ikke registreres fra og med versjon Mønelinje. Objekttypen er gjort påkrevd i FKB-C standard BygningBru. Grunnrissreferanse endret til å være sammenfallende med takkant Låvebru. Objekttypen endret til å skulle registreres som sammenhengende polygon Veranda. Objekttypen endret til å skulle registreres som sammenhengende polygon. Lagt inn tilleggsbeskrivelse om at objekttypen ikke behøver å registreres dersom verandaen (MEDIUM B) allerede er fullstendig beskrevet av Takplatå og evt. andre bygningsobjekter (TaksprangBunn, Bygningslinje) TrappBygg. Objekttypen endret til å skulle registreres som sammenhengende polygon. TrappBygg endret til å skulle benyttes også for trapp inntil veranda tilknyttet bygning TakoverbyggKant. Lagt inn presisering om at objekttypen kun benyttes for avgrensing av takoverbygg som ikke er registrert som bygning i matrikkelen.

8 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 8 av 93 Versjon Endringer fra versjon Oppdeling av produktet. o Bygg i FKB-C skal registreres med detaljnivå tilsvarende 3D nivå 2. o Endret figur 1 registrering av bygg i FKB-C Takkant. Innført samme krav til registrering i FKB-C standard som i FKB-A /-B Bygningslinje. Objekttypen (TRE_D_NIVÅ 2) er gjort påkrevd i FKB-C Hjelpelinje 3D. Objekttypen er gjort påkrevd i FKB-C standard Taksprang. Objekttypen er gjort påkrevd i FKB-C standard Veranda. Fjernet krav om lukking av verandaer på tak (MEDIUM B) Formål og omfang FKB-BYGNING skal dekke flere behov: Ivareta forvaltningsoppgaver i det offentlige. Kommunene er pålagt å føre bygninger i det offisielle bygningsregisteret (matrikkelen). SOSI/FKB støtter opp om dette ved at modellen og egenskapene knyttet til bygning er samstemt med modellen i matrikkelen. Det legges da til rette for en samkjørt forvaltning av bygning i matrikkelen (med representasjonspunkt) og de øvrige bygningsobjekter i FKB-Bygning og FKB-PblTiltak. Brukes til kartframstillinger i både stor og liten målestokk. SOSI/FKB-modellen inneholder bygningsomrisset samt andre bygningsdetaljer ved eller på bygningen. Analyseformål. Modellen omfatter flatetopologi og koblingsnøkler. Sammen med gode terrengdata skal FKB-BYGNING kunne brukes til å lage 3D-modeller av bygninger i egnede verktøy. Prinsippet som er lagt til grunn for etablering av 3D-modeller er at alle bygningsobjekter registreres som topp objekt og at vegger dannes ved at takobjektene projiseres ned til terrengoverflaten. Kunne benyttes for å angi bygninger under terrengoverflaten. Spesifikasjonen av bygninger under bakkenivå er i denne versjonen ikke detaljert spesifisert. Dette bør gjøres i senere versjoner. Noen bygninger er delt i flere bygningsobjekter (for eksempel rekkehus) i henhold til definisjoner i landets offisielle bygningsregister (matrikkelen). Det er derfor valgt at bygningsmodellen støtter opp om definisjonen av bygning i matrikkelen. En Bygning er alltid registrert i matrikkelen med unikt bygningsnummer Referanser - : SOSI-standarden versjon 4.0, : Kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata (Geodatastandarden) versjon 1.0, 20 september : Kart og geodata versjon 2, : Kontroll av geodata versjon 2007 Alle disse standardene er fritt tilgjengelig under standardiseringssidene hos ( Ansvarlig for produktspesifikasjonen Geovekstforum i samarbeid med brukere og produsenter Språk/tegnsett Språk er norsk og tegnsett er ISO Søkeord Bygning Definisjoner Se under den enkelte objekttype.

9 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 9 av Oppdeling av produktet Dette produktet er oppdelt etter inndelingen etter FKB-standarder. Mer om FKB-standardinndeling finnes i den generelle delen av produktspesifikasjonen. Se avsnitt 4.2 Inndeling av FKB-standarder i ulike områdetyper. FKB-Bygning har ulik detaljeringsnivå i de ulike FKB-standardene A, B, C og D. Dette gjelder detaljering (mengde objekttyper), minstestørrelser og hvordan objekttypene registreres. Dette er beskrevet under hver enkel objekttype. I forhold til mulighet for 3D framstilling brukes i FKB-spesifikasjonen begrepet 3D-nivå (egenskapen TRE_D_NIVÅ) for å beskrive hvor detaljert modell man kan fremstille. På engelsk benyttes Level Of Detail eller bare LOD som begrep for 3D-nivå. Man deler ofte inn 3D-bygningsmodeller i 6 nivåer: 3Dnivå 0: Bygningers avgrensning på bakkeplan i 2D. Dette tilsvarer for eksempel bygninger som er digitalisert fra analogt kartgrunnlag. 3Dnivå 1: Klosser med flate tak, hvor høyde på taket enten er minimum, maksimum eller gjennomsnitt av takhøyden rundt bygget. Dette er godt nok til enkel bruk, men blir ofte feil på bygårder og høyhus. Gjenkjennbarheten er ikke så stor. 3Dnivå 2: Hovedformen på tak er ivaretatt med bruk av mønelinjer, taksprang og knekklinjer. En god modell for de fleste analyser, men mangler detaljer på tak for enklere visuell gjenkjenning. Fotogrammetrisk datafangst etter FKB-A, B- og C-standard gir bygninger med detaljnivå tilsvarende 3D-nivå 2. 3Dnivå 3: Takobjekter som bl.a. arker/kvister, altaner, sjakter og større piper er også med i modellen. Minstemål er innført. Jf den enkelte objekttype for detaljer. Dette gir noe riktigere grunnlag for analyser, og hever den visuelle kvaliteten. Fotogrammetrisk datafangst etter FKB-A/B-standard gir bygninger med detaljnivå tilsvarende 3D-nivå 3, men detaljeringen er ulik for de to standardene. 3Dnivå 4: Høykvalitetsmodell av bygning hvor veranda, trapper, karnapp, takskjegg, mindre piper/ventiler og detaljerte utforminger på bygget er med. Dette er en meget kostbar modell, som vil kunne brukes for å fremheve viktige bygg/områder i en bymodell eller i et prosjektområde. 3Dnivå 5: Også interne detaljer (interiør) er med i bygningsmodellen. Det er bl.a. dette som IFC/IFG (ny standard for overføring av detaljerte bygningsmodeller mellom ulike programvarer) tar høyde for til bruk i digital byggesaksbehandling. En annen betegnelse på dette nivået er en komplett bygningsinformasjonsmodell (BIM). Dette nivået kan opprettes uavhengig av de andre nivåene, og kan i fremtiden bli standard for nye bygg levert fra arkitekt/byggherre.

10 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 10 av 93 Figur 1: Figuren viser detaljering av bygninger i de ulike FKB-standardene.

11 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 11 av Innhold og struktur UML-modell For beskrivelse av hvordan UML-modelleringen i SOSI gjennomføres, henvises det til SOSI-standarden Del 1 Retningslinjer for modellering i UML. I UML-modellene under mangler det noen egenskaper fra supertypen SOSI_objekt (for eksempel datering og kvalitet). For å få en full oversikt over hvilke egenskaper som skal være for den enkelte objekttype, må man derfor se på SOSI-realiseringen av modellen (kapittel 1.3.2) Overordnet modell

12 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 12 av Bygning hovedskjema

13 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 13 av Bygningens avgrensning

14 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 14 av Beskrivende bygningslinjer

15 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 15 av Bygningsvedheng

16 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 16 av Takoverbygg

17 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 17 av Beskrivelse av objekter med egenskaper og relasjoner For å forstå kravene til registrering av objekttyper for 3D-bygg er det nødvendig å tenke seg bygget som et volum. Bygget defineres som et volum der takoverflaten og oppstikkende detaljer på taket utgjør topp volum, mens terrengoverflaten utgjør bunn volum. Ytteravgrensning av bygget er avgrenset av takkanten (evt. Fasadadeliv topp) projisert ned til terrengoverflaten. Bygget kan videre deles opp i flere separate objekter som hovedtak, oppstikkende detaljer på tak og forsenkningsdetaljer på tak. I tillegg kan bygget bestå av bygningsvedheng slik som veranda og trapp. For å holde orden på detaljeringsnivået for bygg er det innført en egenskapskode (TRE_D_NIVÅ ). Denne benyttes for å kunne gjøre utvalg på bygningsdetaljer med ulike detaljeringsnivå og for lettere kunne modellere 3D volumer av bygg fra FKB-dataene. For FKB-A og B gjelder at alle objekter som beskriver hovedtaket kodes med egenskapen TRE_D_NIVÅ 2 og at alle objekter som beskriver oppstikkende detaljer på tak og forsenkningsdetaljer på tak kodes med egenskapen TRE_D_NIVÅ 3. I tillegg er det laget noen ekstra bestemmelser man må kjenne til for å forstå bygningsmodellen fullt ut. For å forstå det som er skrevet under er det nyttig at man samtidig ser på figurene som finnes i avsnitt Figurbibliotek. Disse illustrerer det som er skrevet under.

18 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 18 av 93 For registrering av hovedtaket gjelder disse bestemmelsene: - Ytterkanten av hovedtaket er avgrenset i xy-planet av objekttypen Takkant (evt. Fasadeliv topp) og ved behov objekttypen FiktivBygningsavgrensning. - Hovedtaket er den takoverflaten som er definert ved hjelp av takkanten (evt. Fasadeliv topp) og de objektene som er konnektert til denne i 2D eller 3D (2/3D-knutepunkt) og videre alle objekter som henger sammen topologisk i 2D eller 3D (har sammenfellende knekkpunkter). - Hovedtaket defineres med objekttypene Takkant (evt. Fasadeliv topp), FiktivBygningsavgrensning, Taksprang (evt. TaksprangBunn), Mønelinje og Bygningslinje. - Separate objekter som stikker opp over takoverflaten eller som er forsenkning i forhold til hovedtaket og som kan avgrenses i planet som eget objekt inne på hovedtaket, er ikke med i definisjonen av hovedtaket. - Alle objekter som inngår i hovedtaket kodes med.. TRE_D_NIVÅ 2. - Alle knekklinjer for det definerte hovedtaket skal registreres. Unntaket er ved vertikalt sprang i takflaten. Da skal øverste nivå registreres som Taksprang. Foten av spranget (TaksprangBunn) er påkrevd i FKB-A og opsjonell i FKB-B. For registrering av oppstikkende detaljer på tak gjelder disse bestemmelsene: - Registreres som eget objekt når dette kan avgrenses som eget objekt inne på hovedtaket og ikke er konnektert i 3D til noen av objektene i hovedtaket eller har sammenfallende knekkpunkter med noen punkter i hovedtaket. - Oppstikkende detaljer på tak defineres med objekttypene Bygningslinje, Taksprang (evt. TaksprangBunn) og Mønelinje. - Avgrensningen skal være lukket av bygningslinje. Alle knekklinjer som registreres skal konnekteres i 2D eller 3D (2/3D knutepunkt). - Ved vertikalt sprang i forhold til hovedtak er det nok å registrere topp/høyeste nivå på det oppstikkende objektet. - Alle objekter som inngår i oppstikkende detaljer på tak kodes med.. TRE_D_NIVÅ 3. - Alle knekklinjer innenfor objektets avgrensning skal registreres. Unntaket er ved vertikalt sprang innenfor objektets avgrensning. Da skal øverste nivå registreres som Taksprang. Foten av spranget (TaksprangBunn) er påkrevd i FKB-A og opsjonell i FKB-B. For registrering av forsenkningsdetaljer på tak gjelder disse bestemmelsene: - Registreres som eget objekt når dette kan avgrenses som eget objekt inne på hovedtaket og som ikke er konnektert i 3D til noen av objektene i hovedtaket eller har sammenfallende knekkpunkter med noen punkter i hovedtaket. - Forsenkningsdetaljer på tak defineres med objekttypene Takplatå, Bygningslinje og Taksprang (evt. TaksprangBunn). - Avgrensningen skal være lukket av Takplatå. Alle knekklinjer som registreres skal konnekteres i 2D eller 3D (2/3D knutepunkt) - Ved vertikalt sprang i forhold til hovedtak er det nok å registrere bunn/laveste nivå. - Alle knekklinjer innenfor objektets avgrensning skal registreres. Unntaket er ved vertikalt sprang innenfor objektets avgrensning. Da skal øverste nivå registreres som Taksprang. Foten av spranget (TaksprangBunn) er påkrevd i FKB-A og opsjonell i FKB-B. - Alle objekter som inngår i forsenkningsdetaljer på tak kodes med.. TRE_D_NIVÅ 3. Innenfor avgrensning for forsenkningsdetaljer på tak kan det også registreres separate oppstikkende detaljer på tak.

19 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 19 av 93 FKB-data D-bygg Figur 2: Illustrasjon som viser hvordan man tenker seg en trinnvis bygging av en 3D-modell av en bygning med utgangspunkt i FKB-data. 1. Takflate hovedtak dannes (TRE_D_NIVÅ 2). 2. Takflate på oppstikkende detaljer eller forsenkninger dannes (TRE_D_NIVÅ 3). 3. Vegger på hovedtak projiseres ned til terreng (TRE_D_NIVÅ 2). 4. Vegger på oppstikkende detaljer og forsenkninger projiseres til hovedtak (TRE_D_NIVÅ 3). Legg merke til at volumet på bygget blir større enn i virkeligheten. Ved bruk av Fasadeliv som er registrert med høydereferanse topp, vil volumet av bygningen bli mer riktig.

20 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 20 av Bygning og bygningsavgrensning Bygning Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Bygning P P P P Minstemål: Alle bygninger i matrikkelen skal registreres. Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) bygning som er registrert i matrikkelen PUNKT, FLATE Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Bygg eller del av bygg som oppfattes som en selvstendig enhet som kan rives separat. Et unntak fra dette er vertikalt delte tomannsboliger og rekkehus. Flere bygninger kan henge fysisk sammen. Merknad: Kriteriet for å dele en bygning opp i flere bygninger er definert i instruksen for etablering og vedlikehold av matrikkelen. Bygning skal som hovedregel være representert med FLATE. Dette gjelder i A og B standarden. I C standarden gjelder dette for (ny)konstruerte områder. Ellers for C standarden og for D-standarden gjelder at bygning representeres med punkt. (Men det er lovlig med flaterepresentasjon hvis denne er registrert). Bygning som PUNKT kan benyttes for: - områder hvor det ikke er foretatt registrering av bygningsomriss (ikke kartlagt) - bygninger som er kommet til senere enn den fotogrammetriske kartleggingen og før fotogrammetrisk ajourhold. Vanligvis vil omriss kunne registreres fra for eksempel situasjonskart, men det kan være manglende rutiner for dataflyt som vanskeliggjør dette (for eksempel på å innhente ferdigdata fra utbygger) - Bygninger med Bygningsstatus RA, IG og MB - C-områder som ikke er nykonstruerte og i D-områder Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Representasjonspunktet skal være innenfor bygningens omriss når denne er registrert. Ikke krav om høyderegistrering, men det anbefales å benytte terrenghøyde. Bygningsomriss Bygning representert som flate skal avgrenses av Bygningsavgrensning (se modell). Det er definert 3 typer bygningsavgrensning: Grunnmurriss, Fasaderiss og Takriss. Hvis det fins flere typer Bygningsavgrensning for en Bygning, er det Takriss som skal danne flate for Bygningen. Ved ajourhold kommer det gjerne inn tilbygg som er registrert med fasadeliv (eller grunnmur) mens resten av omrisset er dannet av takkant. I slike tilfeller flatedannes bygget som AnnenBygning inntil hele bygningsomrisset har samme grunnrissreferanse (takkant på tilbygget blir målt). Den gamle bygningsflaten endres ikke. Bygg under bakken Flatedannes med FiktivBygningsavgrensning med MEDIUM U på flate og omriss. Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Sefrak-bygg Assosiasjonen til Sefrak-bygninger kan realiseres ved at SEFRAK-id legges til Bygning Ingen.

21 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 21 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Bygning E T32 P P P P SOSI40..BYGGNR Verdi E 1 H9 P P P P SOSI40..BYGGTYP_NBR 0 kodeliste E 1 H3 P P P P SOSI40..BYGGSTAT 1 RA, IG, MB, E 1 T2 P P P P FA, TB, MT, MF, IP, GR SOSI40..SEFRAK_ID * G 4 O O O O SOSI40 SEFRAKKOMMUNE Verdi E 1 H4 P P P P SOSI40 REGISTRERINGKRETS Verdi E 1 H10 P P P P NR SOSI40 HUSLØPENR Verdi E 1 H4 O O O O SOSI40..KOMM kodeliste E 1 H4 P P P P SOSI40..MEDIUM 2 U E 1 H1 O O O O SOSI40..STED_VERIF 3 JA, NEI E 1 Boolsk O O O O SOSI40..INFORMASJON Tekst E 1 T255 O O O O SOSI40..KOPIDATA 4 G 1 * O O O O SOSI40 OMRÅDEID Verdi E 1 H4 O O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O O 1): BYGGSTAT/ Bygningsstatus som kvalifiserer for FKB-Bygning (Omgjort og utvidet BYGGSTAT kodeliste). RA (Rammetillatelse,) IG (Igangsettingstillatelse,) MB (Midlertidig brukstillatelse) FA (Ferdigattest) TB (Bygning er tatt i bruk.) MT (Meldingsak registrer tiltak) Kun hvis disse er registrert i matrikkelen MF (Meldingsak tiltak fullført) Kun hvis disse er registrert i matrikkelen IP (Ikke pliktig registrert) Kun hvis disse er registrert i matrikkelen GR (Bygning godkjent revet/brent) De som ikke inngår i FKB-Bygning er bygninger med bygningsstatus: BR (Bygning er revet eller brent) BA (Bygging avlyst) BF (Bygning flyttet) BU (Bygningsnummer er utgått) 2): MEDIUM lagres ikke i matrikkelen. Denne må i tilfelle settes/kobles på utenom matrikkelen. MEDIUM U brukes på bygninger under bakken. 3): Egenskap som blir innført med matrikkelen (bygningspunktet verifisert innenfor bygningsomriss). 4): Kopidata angis i forhold til FKB-Bygning (ikke matrikkel). Hvis en ønsker å oppgi når det ble gjort uttak fra matrikkel til FKB-Bygning kan dette angis med egenskapen..informasjon. (F.eks:..INFORMASJON Data hentet fra matrikkelen )

22 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 22 av Bygningsendring Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Bygningsendring O O O O Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) del av bygning som eksisterer under oppføring Merknad: Tilbygget skal slettes etter at dataene er flyttet til hovedbygg. PUNKT Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Bygningsendring leveres nå som egen objekttype fra matrikkelen. I standard rapportuttak kan en velge mellom å ta ut kun Bygning, kun Bygningsendring eller begge deler. Representasjonspunktet skal være innenfor bygningens omriss når denne er registrert. Ikke krav om høyderegistrering. Ingen. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Bygningsendri E T32 P P P P ng SOSI40..BYGGNR Verdi E 1 H9 P P P P SOSI40..BYGN_ENDR_LØPENR Verdi E 1 T9 P P P P SOSI40..BYGN_ENDR_KODE Verdi E 1 H9 P P P P SOSI40..KOMM kodeliste E 1 H4 O O O O SOSI40..STED_VERIF JA, NEI E 1 Boolsk O O O O SOSI40..INFORMASJON Tekst E 1 T255 O O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * P P P P SOSI40 OMRÅDEID Verdi E 1 H4 O O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO P P P P

23 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 23 av AnnenBygning Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 AnnenBygning P P P P Minstemål: Alle bygninger som har større volum enn 6 m 3 skal registreres. Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) bygning som ikke er registrert i matrikkelen FLATE Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Busskur skal registreres som AnnenBygning dersom de er større minstemålet. Campingvogner skal ikke registreres. Spikertelt (permanent fortelt til campingvogn som typisk er laget av treverk) i tilknytning til campingvogn skal registreres dersom de er større en minstemålet. AnnenBygning skal også benyttes for plasthaller og brakker, selv om de er midlertidige. Representasjonspunktet skal være innenfor bygningens omriss når denne er registrert. Ikke krav om høyderegistrering, men det anbefales å benytte terrenghøyde. Bygningsomriss AnnenBygning representert som flate skal avgrenses av Bygningsavgrensning (se modell). Det er definert 3 typer bygningsavgrensning: Grunnmurriss, Fasaderiss og Takriss. Hvis det fins flere typer Bygningsavgrensning for en Bygning, er det Takriss som skal danne flate for Bygningen. Ved ajourhold kommer det gjerne inn tilbygg som er registrert med fasadeliv (eller grunnmur) mens resten av omrisset er dannet av takkant. I slike tilfeller flatedannes bygget som AnnenBygning inntil hele bygningsomrisset har samme grunnrissreferanse (takkant på tilbygget blir målt). Den gamle bygningsflaten endres ikke. Bygg under bakken Flatedannes med FiktivBygningsavgrensning med MEDIUM U på flate og omriss. Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Ingen.

24 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 24 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE AnnenBygning E T32 P P P P SOSI40..BYGGTYP_NBR 1 kodeliste E 1 H3 O O O O SOSI40..MEDIUM 2 U E 1 H1 B B B B SOSI40..DATAFANGSTDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..VERIFISERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * O O O O ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 O O O O SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40..KVALITET G 1 * O O O O SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 O O O O SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 O O O O SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 O O O O SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 O O O O SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 O O O O SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O O 1): Egenskapen er opsjonell. Kommunen bør vurdere om objektet bør registreres i matrikkelen ut fra hvilken bygningstype det dreier seg om. 2): For bygninger under bakken benyttes MEDIUM U.

25 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 25 av Bygningsdelelinje Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Bygningsdelelinje P P P P Merknad: Påkrevd i de tilfeller en bygning er registrert med omriss og pr definisjon er flere bygninger (i henhold til registreringsinstruks matrikkel), for eksempel rekkehus. Definisjon (SOSI Del 2) linje mellom to bygninger (bygninger registrert i matrikkelen) som står inntil hverandre. Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom kvalitetskoding (for eksempel posisjonskvalitet ). Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. KURVE Enkeltpunkt i sekvens Bygningsdelelinje kan være vanskelig å registrere eksakt ved hjelp av fotogrammetri. Linjen skal imidlertid registreres så langt det lar seg gjøre. Situasjonsdetaljer som hekk/gjerde kan brukes som grunnlag for å vurdere hvor bygningsdelelinjen går. Tidligere var gjerne Bygningsdelelinje og Taksprang registrert som ett objekt. Dette er endret i versjon 4.0. Der Bygningsdelelinje faller sammen med Taksprang, registreres alltid to objekter. Grunnrissreferanse Grunnrissreferanse er linjene den støter til (takkant, hvis ikke takkant er registrert: grunnmur eller fasadeliv). Det skal registreres eget punkt i Bygningsdelelinje der denne treffer mønelinje som har TRE_D_NIVÅ 2. Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Høyden skal følge hovedtakplanet. Dette betyr at bygningsdelelinje skal registreres fra takkant og opp til evt. oppstikkende linjer som mønelinje, bygningslinje etc. som har TRE_D_NIVÅ 2 Bygningsdelelinje kan sammen med Takkant og FiktivBygningsavgrensning danne Takriss som Bygningsavgrensning til Bygning. Bygningsdelelinje kan sammen med Grunnmur og FiktivBygningsavgrensning danne Grunnriss som Bygningsavgrensning til Bygning. Bygningsdelelinje kan sammen med Fasadeliv og FiktivBygningsavgrensning danne Fasaderiss som Bygningsavgrensning til Bygning. Der Bygningsdelelinje møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Bygningsdelelinje kan være sammenfallende med f.eks Taksprang, Bygningslinje eller Mønelinje. Da registreres to frittstående objekter.

26 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 26 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Bygningsdeleli E 1 T32 P P P P nje SOSI40..DATAFANGSTDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..VERIFISERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..KVALITET G 1 * O O O O SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 O O O O SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 O O O O SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 O O O O SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 O O O O SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 O O O O SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * O O O O ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 O O O O SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..TRE_D_NIVÅ 0,1,2 E 1 H1 O O O O

27 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 27 av 93 Figur 3: Bygningsdelelinje (tegnet i rødt).

28 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 28 av Takkant Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Takkant P 1 P 1 P 1 Minstemål: 1. Alle knekkpunkter i taket skal registreres. Linjen skal følge takkant opp til mønelinje. Ved vertikalfall (taksprang) større enn toleransen til stedfestingsnøyaktigheten, skal det være brudd i linjen. Det skal registreres 2D nodepunkt mellom punkt på linje oppe på taksprang og linje nede jmf. figur 4 og 5. Definisjon (SOSI Del 2) bygningens ytre takflateavgrensing Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket. Merknad: Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning. (Gjelder for bygninger som delvis ligger under terreng) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Der det er sprang i taket som er mindre enn toleransen for stedfestingsnøyaktigheten, registreres skrålinjen fra høyeste punkt i takkanten til den laveste uten å registrere et punkt i takkanten. Hvis et Taksprang eller Bygningslinje ender i et Taksprang som ligger under minstemål, skal punkt i taksprang likevel registreres. Det skal da lages nodepunkt mellom tilstøtende linjer (vanlige noderegler). Dersom deler av en bygning, registrert i matrikkelen, har ingen eller få vegger (Takoverbygg) benyttes Takkant uansett for hele bygningsavgrensningen. (Se figur 8). Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Ytterst på tak/takrenne/vindskie. Takplanet Takkant kan sammen med Bygningsdelelinje og FiktivBygningsavgrensning danne Takriss som avgrensning til Bygning. I A-, B- og C-standarden skal Takkanten registreres sammenhengende i 3D. Unntaket er de tilfellene der det er et Taksprang. Da skal Takkanten kun henge sammen i 2D. Se figur 4 og 5. Der Takkant henger sammen med beskrivende bygningslinjer, skal det lages 3D-nodepunkt. I de tilfeller der Takkant skal danne grunnriss som bygningsavgrensning for Bygning skal det dannes nodepunkt med Bygningsdelelinje. Nodepunktene skal være i 3D der dette er naturlig. Takkanter kan overlappe hverandre og takkanter kan overlappe Takoverbygg. Takkant kan være sammenfallende med TakoverbyggKant, Veranda, TrappBygg, Låvebru eller Bygningsbru). Da registreres to frittstående objekter.

29 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 29 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i SOSI-tag Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Takkant E 1 T32 P P P P SOSI40..TAKSKJEGG Verdi i cm E 1 H3 O O O O SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 0, 1, 2 E 1 H1 P P P O SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..MEDIUM 3 U E 1 T1 B B B B SOSI40..KVALITET 4 G 1 * P P P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 P P B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 P P B B SOSI40..SKAL_AVGR_BYGN 5 NEI, JA E 1 Boolsk B B B B SOSI40..STATUS Kodeliste E 1 T1 O O O O SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): MEDIUM U benyttes for takkant som ligger i bergrom og lignende. 4): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet ) Angis bare dersom Takkant ikke benyttes til avgresning av Bygning (SKAL_AVGR_BYGN NEI) Taksprang 3 m 2D nodepunkt Figur 4: Eksempel på registrering av takkant og taksprang (flatt tak) i FKB-A-, B- og C-standarden (Takkant er tegnet i rødt, Taksprang er tegnet i blått). Det skal lages 2D knutepunkt i takkant som går over taksprang. 2D-nodepunkt

30 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 30 av 93 Figur 5: Eksempel på registrering av takkant i FKB-A, B- og C-standard (takkant i rødt og taksprang i blått). Figur 6: Eksempel på lovlige overlappende takkanter og bygningsflater. Takkant på hovedhus går over takkant på garasje.

31 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 31 av 93 Figur 7: Eksempler på registrering av takkant der det er en opphøyet kant ved takflaten. I disse tilfellene skal høyden på takkanten registreres på takplanet og ikke på de oppstikkende objektene. Takkant er tegnet med rød strek. Figur 8: Delen av bygningsavgrensningen markert med piler er et takoverbygg (uten vegger). Siden takoverbygget inngår i en bygning registrert i matrikkelen, avgrenses dette med Takkant i likhet med resten av bygningsavgrensningen.

32 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 32 av Fasadeliv Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Fasadeliv O O O O Definisjon (SOSI Del 2) bygningens ytre avgrensing i fasadelivriss Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. KURVE Enkeltpunkt i sekvens Egner seg ikke for fotogrammetrisk registrering, med unntak for bygninger der ingen av veggene har takskjegg. Bygningsavgrensning under bakken/bergrom o.l skal kodes med MEDIUM U. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Grunnrissreferanse er hovedfasade/hovedbygg. Høydereferanse er fot eller topp fasadeliv. HREF benyttes for å angi høydereferanse. Se figur 10. Fasadeliv kan sammen med Bygningsdelelinje og FiktivBygningsavgrensning danne Fasaderiss som bygningsavgrensning til Bygning. Dersom Takkant finnes, skal denne benyttes til å danne bygningsavgrensning. I de tilfeller der Fasadeliv skal danne fasaderiss som bygningsavgrensning for Bygning, skal det dannes nodepunkt med Bygningsdelelinje. Der Fasadeliv henger sammen med beskrivende bygningslinjer, skal det lages nodepunkt. Nodepunktene skal være i 3D der dette er naturlig.

33 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 33 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Fasadeliv E T32 P P P P SOSI40..HREF 1 TOP, FOT, E 1 T6 O O O O UKJENT SOSI40..DATAFANGSTDATO 2 Dato E 1 DATO B B B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 3 Dato E 1 DATO B B B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..MEDIUM 4 U E 1 T1 B B B B SOSI40..SKAL_AVGR_BYGN 6 NEI, JA E 1 Boolsk B B B B SOSI40..STATUS Kodeliste E 1 T1 O O O O SOSI40..KVALITET 5 G 1 * P P P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B B B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P P P SOSI40..INFORMASJON 7 Tekst E 2 T255 O O O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O O 1): HREF benyttes for å angi hvor høydereferansen er. 2): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 3): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 4): MEDIUM U benyttes for fasadeliv som ligger i bergrom og lignende. 5): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet ): Benyttes bare der Fasadeliv benyttes til avgrensning av Bygning (SKAL_AVGR_BYGN JA) 7): Det skal angis med egenskapen INFORMASJON dersom data er fremkommet med kombinerte målinger (fotogrammetri og takskjeggmåling/takskjeggreduksjon). Dersom man ønsker å henvise til sak/journal for landmåling, kan INFORMASJON brukes til dette. Figur 9: Figuren viser forskjellen mellom Grunnmur, Fasadeliv og Takkant.

34 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 34 av Grunnmur Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Grunnmur B B B B Påkrevd der takkant ikke er mulig å registrere: for bygninger som er revet/brent eller bygninger som er under oppføring. Merknad: Standard bygningsavgrensning av bygning i FKB er takkant (takriss) Imidlertid kan det i perioden mellom fotogrammetriske kartlegginger legges inn bygninger med fasadeliv eller grunnmur i stedet for takkant. Dette siden fasadeliv eller grunnmur er enklest å måle ved måling i marka. Definisjon (SOSI Del 2) linje langs bygningens ytteravgrensning i form av grunnmur Merknad: Høydereferanse angis med høydereferanse FOT/TOP. Grunnrissreferanse er ytterkant av grunnmur. Merknad: Benyttes for bygning under oppføring eller for bygning som er revet/nedbrent Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Ytterkant av grunnmur. Topp grunnmur (angis med HREF = TOP). Grunnmur kan sammen med Bygningsdelelinje og FiktivBygningsavgrensning danne Grunnriss som bygningsavgrensning til Bygning. Dersom Takkant finnes, skal denne benyttes til å danne bygningsavgrensning. Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) I de tilfeller der Grunnmur skal danne grunnriss som bygningsavgrensning for Bygning, skal det dannes nodepunkt med Bygningsdelelinje. Der Grunnmur henger sammen med beskrivende bygningslinjer, skal det lages nodepunkt. Nodepunktene skal være i 3D der dette er naturlig.

35 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 35 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Grunnmur E T32 P P P P SOSI40..HREF 1 TOP, FOT, E 1 T6 P P P P UKJENT SOSI40..DATAFANGSTDATO 2 Dato E 1 DATO B B B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 3 Dato E 1 DATO B B B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..MEDIUM 4 U E 1 T1 B B B B SOSI40..KVALITET 5 G 1 * P P P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B B B SOSI40..STATUS Kodeliste E 1 T1 O O O O SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O O 1): HREF TOP er standard, men andre verdier kan være aktuelle å benytte. 2): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 3): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 4): MEDIUM U benyttes for grunnmur som ligger i bergrom og lignende. 5): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet Figur 10: Grunnmur(se også figur under fasadeliv). Grunnmur er tegnet i blått.

36 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 36 av FiktivBygningsavgrensning Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 FiktivBygningsavgrensning P P P P Definisjon (SOSI Del 2) fiktiv avgrensing av bygning Merknad: Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger. Geometritype(r) Registreringsmetode KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Registreres tilsvarende som objekttypen den er ment å erstatte. Registreres tilsvarende som objekttypen den er ment å erstatte. FiktivBygningsavgrensning danner flater for bygning sammen med andre objekttyper som danner bygningsavgrensning. Det skal dannes nodepunkt mot tilstøtende objekter. Nodepunktene lages i 3D der dette er naturlig. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE FiktivBygnings E T32 P P P P avgrensning SOSI40..MEDIUM 1 U E 1 B B B B SOSI40..DATAFANGSTDATO 2 Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..VERIFISERINGSDATO 3 Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O O SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * O O O O ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 O O O O SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O O 1): Benyttes for bygninger som ligger under bakken. 2): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 3): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO.

37 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 37 av 93 Figur 11: Eksempel på bruk av FiktivBygningsavgrensning (svart linje). Deler av bygningen går inn i terreng og det finnes ikke noe takkant. Dersom takkanten er usynlig på grunn av vegetasjon, registreres takkant og man benytter kvalitetskodingen for å angi dårlig synbarhet (rød stiplet linje).

38 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 38 av Beskrivende bygningslinjer Bygningslinje Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Bygningslinje P 1 P 2 P 3 Minstemål: 1) Bygningslinje skal benyttes for å registrere objekter (den oppstikkende detaljen på taket som omsluttes objekttypen Bygningslinje) med volum større enn 2 m 3. 2) Bygningslinje skal benyttes for å registrere objekter (den oppstikkende detaljen på taket som omsluttes objekttypen Bygningslinje) med volum større enn 7.5 m 3. 3) Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 2) skal benyttes for å registrere hovedformen på taket, for eksempel der mønelinja ikke når ut til takkant (valmet tak). Det registreres ikke oppstikkende objekter (TRE_D_NIVÅ 3) i FKB- C standard Selv om det ovenfor er oppført entydige krav til minstemål, vil det alltid være et tolkingsspørsmål om hvilke objekter som skal registreres. Minstemålene må derfor oppfattes som veiledende. Det presiseres at bygningslinje også skal benyttes for å beskrive formen på tak, i tillegg til oppstikkende detaljer. Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. linje som beskriver bygningsdetaljer innenfor en takkflate, som for eksempel valming på tak, og som ikke kan beskrives av andre objekttyper KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Ventilasjonsrør på tak skal ikke registreres som bygningsdetalj. For takoppbrett som går opp til mønelinje, skal det registreres både Mønelinje (TRE_D_NIVÅ 2) og Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3). Se figur 14. Dersom det er takoppbrett med lik utstrekning på begge sider av mønelinje, skal det registreres en felles bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3) på toppen av mønelinje (TRE_D_NIVÅ 2 ). Når Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3) og Mønelinje ( TRE_D_NIVÅ 2) er sammenfallende i 3D registreres to frittstående objekter. Nodepunkt mellom de ulike TRE_D_NIVÅ-ene er ikke nødvendig. Bygningslinje registreres ikke som unøyaktig, dvs. enten er bygningslinja OK eller så registreres den ikke i det hele tatt. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Topp/bunn/ytterkant av knekklinjer (knekkpunkter) i taket. Topp/bunn av knekklinjer (knekkpunkter) i taket. Ingen. Der Bygningslinje møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der Bygningslinje møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt. Bygningslinje og Bygningsdelelinje kan være sammenfallende. Da registreres to frittstående objekter. Bygningslinje og Mønelinje kan være sammenfallende. Da registreres to frittstående objekter.

39 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 39 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Bygningslinje E 1 T32 P P P SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 2,3 E 1 H1 P P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 B B B SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet Figur 12: Eksempel på registrering av bygningslinjer (tegnet i rødt).

40 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 40 av 93 Takkant (TRE_D_NIVÅ 2) Mønelinje (TRE_D_NIVÅ 2) Figur 13: Eksempel på registrering av takoppbrett. Mønelinje og Bygningslinje skal registreres parallelt på topp møne.

41 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 41 av Hjelpelinje3D Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Hjelpelinje3D P P P Minstemål: Hjelpelinje3D skal benyttes på ikke plane tak for å angi krumming. I FKB-A skal det være etablert tilstrekkelig hjelpelinjer slik at registrerte linjer avviker fra takplanet med en maksimal pilhøyde på 20 cm målt vinkelrett på den plane flate. Kjegleformede takformer registreres med tilsvarende detaljeringsgrad, idet maksimal pilhøyde måles nær kjeglens grunnflate og nær kjeglestubbens største diameter. I FKB-B er krav til maksimal pilhøyde 50 cm og i FKB-C er krav til maksimal pilhøyde 100 cm. (Se figur 14). For symmetriske kuppelformede takformer skal som hovedregel hjelpelinjene registreres nedoverrettet. I prinsippet er det tilstrekkelig å registrere en hjelpelinje. De øvrige linjene kan deretter genereres. I en FKB-leveranse skal alle hjelpelinjer inngå (både registrerte og genererte). Hjelpelinje3D skal brukes som fiktive knekklinjer på tak (TRE_D_NIVÅ 2) når oppstikkende detaljer (TRE_D_NIVÅ 3) skjuler disse. Dette for å kunne danne en fullstendig modell av bygninger. Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. linje for å kunne danne gode 3D modeller av bygning KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Det er tillatt å generere Hjelpelinje3D ut fra andre registrerte objekter. Hjelpelinjer inne på tak som skal benyttes for volumdanning av bygningen. Disse skal ikke presenteres på kart. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Takplanet. Ingen. Der Hjelpelinje3D møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der Hjelpelinje3D møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt.

42 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 42 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Hjelpelinje3D E 1 T32 P P SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 2, 3 E 1 H1 P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 P P SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 B B SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. Eksempel på koding:..kvalitet

43 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 43 av 93 Figur 14: Prinsippskisser som viser bruk av Hjelpelinje3D for kuppel og spir. I figuren under vises hva som menes med pilhøyde. I de fleste tilfeller vil det være bunnen av den krumme flaten man må ta utgangspunkt i for å vurdere hvor tett det skal være med hjelpelinjer. Takkant (TRE_D_NIVÅ 2) Mønelinje (TRE_D_NIVÅ 2) Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3) Figur 15: Eksempel på et bygg der man må benytte Hjelpelinje3D for å kunne beskrive hovedbygget fullstendig.

44 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 44 av 93 Figur 18: Eksempel på et bygg der man må benytte Hjelpelinje3D for å kunne beskrive hovedbygget fullstendig. I eksemplet over til venstre må de røde knekklinjene registreres for å kunne gi en full beskrivelse av takoverflaten. Hvis ikke vil det bli løse bygningslinjer slik det er vist i figuren til høyre. De røde knekklinjene i dette tilfellet skal registreres med Hjelpelinje3D.

45 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 45 av Hjelpepunkt3D Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Hjelpepunkt3D Definisjon (SOSI Del 2) punkt for å kunne danne gode 3-D modeller av oppstikkende detaljer som for eksempel spir Geometritype(r) Registreringsmetode PUNKT Enkeltpunkt. Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Hjelpepunkt3D skal ikke registreres fra og med versjon Hjelpepunkt3D er fortsatt en lovlig objekttype i eksisterende data. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Senter spir/kuppel. Topp spir/kuppel. Ingen. Ingen. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Hjelpepunkt3D E 1 T32 P P SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 1) 2, 3 E 1 H1 P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. Eksempel på koding:..kvalitet

46 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 46 av 93 Figur 19: Eksempel på registrering av Hjelpepunkt3D

47 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 47 av Mønelinje Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Mønelinje P P P Minstemål: Det skal registreres mønelinjer på alle bygninger, arker, tilbygg og takoverbygg. Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. linje som beskriver den horisontale knekklinje på toppen av taket (høyeste topp) KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Registreres kun der hvor knekklinjer er definerbare. For takoppbrett som går opp til mønelinje, skal det registreres både Mønelinje (TRE_D_NIVÅ 2) og Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3). Dersom det er takoppbrett med lik utstrekning på begge sider av mønelinje, skal det registreres en felles bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3) på toppen av mønelinje (TRE_D_NIVÅ 2 ). Når Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3) og Mønelinje ( TRE_D_NIVÅ 2) er sammenfallende i 3D registreres to frittstående objekter. Nodepunkt mellom de ulike TRE_D_NIVÅ-ene er ikke nødvendig. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Topp møne ved skrå takflater. Topp møne ved skrå takflater. Ingen. Der Mønelinje møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der Mønelinje møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt. Mønelinje og Bygningsdelelinje kan være sammenfallende. Da registreres to frittstående objekter.

48 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 48 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Mønelinje E T32 P P P SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 2, 3 E 1 H1 P P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet Figur 20: Eksempel på registrering av mønelinje. Mønelinje er tegnet grønt.

49 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 49 av Portrom Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Portrom O O Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode avgrensingen av en tunnel gjennom en bygning KURVE Kan registreres fotogrammetrisk ved innsyn. Dette avtales særskilt. Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Ytterkant portrom. Registreres som lukket polygon. Tak eller gulv i portrom (bruk HREF). Primært registreres topp. Ingen. Ingen. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Portrom E T32 P P SOSI40..HREF TOP, FOT, T6 P P UKJENT SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 2,3 E 1 H1 P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

50 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 50 av 93 Figur 21: Portrom (tegnet i rødt). Her er toppen av portrom registrert.

51 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 51 av Arkade Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Arkade O O Definisjon (SOSI Del 2) overdekket gangareal Merknad: Gangareal innunder en bygning der taket/bygget på den ene siden holdes oppe av en rekke frittstående søyler. Geometritype(r) Registreringsmetode KURVE Kan registreres fotogrammetrisk ved innsyn. Dette avtales særskilt. En arkade som består av flatt tak regnes også som en arkade. Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Ytterkant arkade. Registreres som lukket polygon. Tak eller gulv i arkade (bruk ). Primært registreres topp. Ingen. Ingen. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Arkade E T32 P P SOSI40..HREF TOP, FOT, T6 P P UKJENT SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 2, 3 E 1 H1 P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

52 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 52 av 93 Figur 22: Eksempel på arkader.

53 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 53 av Takplatå Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Takplatå P 1 P 2 Minstemål: 1) Takplatå tas med hvis volum er større enn 5 m 3. 2) Takplatå tas med hvis volum er større enn 15 m 3. Selv om det ovenfor er oppført entydige krav til minstemål, vil det alltid være et tolkingsspørsmål om hvilke objekter som skal registreres. Minstemålene må derfor oppfattes som veiledende. Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) innsøkk i form av laveste vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp Eksempel: Arker som går inn i hovedtaket og terrasse inne i en bygård. KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Pga innsyn kan det være vanskelig med fotogrammetrisk registrering av innerste kant på takplatå Omriss i gulvnivå (som ved takterrasse innfelt i hovedtakflate). Høydereferanse er laveste flate. I bygård med lavereliggende tak vil man registrere på nivå med lavere tak inne i bygård. Ingen. Der Takplatå møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der Takplatå møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Takplatå E T32 P P SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 2, 3 E 1 H1 P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

54 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 54 av 93 Figur 23: Eksempel på registrering av Takplatå (tegnet i grønt) for innoverarker. Takkant (TRE_D_NIVÅ 2) Taksprang (TRE_D_NIVÅ 3) Sprang mellom nivåer innenfor takplatå registreres med Taksprang, TRE_D_NIVÅ 3 Figur 24: Eksempel på registrering av Takplatå i en bygård med indre rom.

55 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 55 av Taksprang Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Taksprang P P P Minstemål: Taksprang skal registreres der høydeforskjellen mellom to takplan (hele eller deler av takspranget) er større enn toleransen til FKB-dataene. Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) topp av takkant inne på en bygningskropp (ikke ytterkant som er takkant) KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Linjen følger alltid takkant, går ikke gjennom luft eller bygning Ytterst på tak/takrenne/vindskie. For flate tak registreres ytterkant vegg. Det presiseres her at dette er en objekttype som følger reelle kanter på tak. Dvs. en linje som viser kantene langs taknivåer, på høyeste takflate av de to der det er høydeforskjell (se skisse). Takplan. Ingen. Der Taksprang møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der Taksprang møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt. Bygningsdelelinje og Taksprang kan være sammenfallende. Da registreres to frittstående objekter. Egenskaper til objekttypen Definert i standard Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet SOSI40..OBJTYPE Taksprang E T32 P P P SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 2,3 E 1 H1 P P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B B FKB-standard SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

56 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 56 av 93 Figur 25: Eksempel på registrering av Taksprang (blå linje) og Takkant (rød linje).

57 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 57 av TaksprangBunn Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 TaksprangBunn P O Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode bunn av takkant inne på en bygningskropp (ikke ytterkant som er takkant) KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Linjen følger alltid takkant, går ikke gjennom luft eller bygning. Det er tillatt å generere TaksprangBunn ut fra andre registrerte objekter. Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Der øvre takkant blir projisert ned på nedre tak På nedre takplan Ingen. Der TaksprangBunn møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der TaksprangBunn møter Taksprang/TaksprangBunn på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt. TaksprangBunn skal om mulig være sammenfallende i grunnriss (lik koordinatverdi i XY) som det tilhørende Taksprang. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE TaksprangBun E T32 P P n SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 2,3 E 1 H1 P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

58 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 58 av 93 Figur 26: Eksempel på registrering av TaksprangBunn (blå linje) og Takkant (rød linje).

59 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 59 av TakplatåTopp Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 TakplatåTopp O Definisjon (SOSI Del 2) takkant i indre rom i bygårder der det indre rommet ikke går ned til terrengoverflaten MERKNAD: Objekttypen skal benyttes som en utfyllende linje for å beskrive bygningsvolumet. Benyttes kun der Takplatå er benyttet for å beskrive tak inne i en bygning (for eksempel en bygård). Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Linjen følger alltid takkant, går ikke gjennom luft eller bygning For å kunne danne virkelighetstro volumobjekter av FKB-dataene er det ønskelig å ha registrert så mange beskrivende linjer som mulig. For bygårder kan det være en fordel å registrere TakplatåTopp i tillegg til andre beskrivende bygningslinjer. Dette gjelder spesielt i byområder (FKB-A). Dersom det skal registreres TakplatåTopp må dette avtales i det enkelte prosjekt. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Topp takrenne eller topp ytterkant tak. Dersom det er registrert en opphøyet kant på taket (TakMur), skal fremdeles takhøyden registreres. Ytterst på tak/takrenne/vindskie. Takplanet Der TakplatåTopp møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der TakplatåTopp møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt.

60 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 60 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard..objtype TakplatåTopp E T32 P SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 2,3 E 1 H1 P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet Takkant (TRE_D_NIVÅ 2) Takplatå (TRE_D_NIVÅ 3) Taksprang (TRE_D_NIVÅ 3) Figur 27: Sprang mellom nivåer innenfor takplatå registreres med Taksprang, TRE_D_NIVÅ 3 Eksempel på registrering av TakplatåTopp (mørk grønn linje).

61 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 61 av TakMur Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 TakMur O Minstemål: TakMur med høyde større enn 0.5 meter tas med. Definisjon (SOSI Del 2) Forslag til definisjon: opphøyde kanter ved takkant Merknad: Eksempel på kanter der TakMur skal benyttes er gavlvegger og brannvegger som stikker opp over takflaten Geometritype(r) Registreringsmetode KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Senter TakMur Topp TakMur Ingen. Ingen. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard..objtype TakMur E T32 P SOSI40.. TRE_D_NIVÅ 3 E 1 H1 P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

62 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 62 av 93 Figur 28: Eksempel på registrering av TakMur (grønn strek) Bygningsvedheng

63 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 63 av BygningBru Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 BygningBru P P Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger. Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru. KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Ytterkant av bru. Registreres som sammenhengende polygon (3D nodepunkt). Gulvflate Ingen. BygningBru kan være sammenfallende med takkant, men skal alltid være fullstendig og sammenhengende registrert. Takkant og BygningBru registreres som to frittstående objekt. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE BygningBru E T32 P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B SOSI40..STATUS Kodeliste E 1 T1 O O SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

64 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 64 av 93 Figur 29: Øverst er et eksempel på registrering av bygningsbru (blå linje).i midten er et eksempel på bygningsbru inntil bygning og nederst er bygningsbru (overbygget/innglasset) mellom bygninger (overbygget skal registreres som takoverbygg Låvebru

65 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 65 av 93 Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Låvebru P P Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode kjørerampe til et landbruksbygg. Kjørerampe i tilknytning til et industri og lagerbygg beskrives som Annet vegareal/avkjørsel og Brukonstruksjon (se VSIT). KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Ytterkant av låvebru. Registreres som sammenhengende polygon (3D nodepunkt). Topp låvebrukjørebane, eventuelt bakken ved start låvebru. Ingen. Låvebru kan være sammenfallende med Takkant, men skal alltid være fullstendig og sammenhengende registrert. Takkant og Låvebru registreres som to frittstående objekt. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Låvebru E T32 P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B SOSI40..STATUS Kodeliste E 1 T1 O O SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

66 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 66 av 93 Figur 30: Låvebru (blå linje).

67 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 67 av Veranda Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 Veranda P 1 P 2 Minstemål: 1):Veranda med areal større enn 2 m 2 (regnet fra takkant). 2):Veranda med areal større enn 6 m 2 (regnet fra takkant). Definisjon (SOSI Del 2) omfatter veranda, terrasse, altan, balkong, lasterampe Merknad: Garasje med veranda på taket er enten en del av bygningsenheten den ligger til eller - hvis den er tildelt eget bygningsnummer - en bygning. Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. KURVE Enkeltpunkt i sekvens. Det skal skilles på om veranda ligger på tak (takterrasse), på vegg (veranda, balkong, altan) og på terreng (terrasse). Dette gjøres for å kunne lage gode 3D-modeller. Egenskapen MEDIUM benyttes for å gjøre dette skillet. Dersom en veranda ligger for eksempel både på tak og på terreng, skal veranda splittes slik at MEDIUM viser faktisk situasjon. I tilfeller hvor Takplatå og eventuelle andre bygningsobjekter (TaksprangBunn, Bygningslinje) beskriver veranda på tak (MEDIUM B) fullstendig, er det ikke nødvendig å registrere veranda. I en del tilfeller kan det være at en veranda delvis har rekkverk. Som hovedregel registreres fot veranda i slike tilfeller. Plattinger som ligger på terreng og som er helt uten rekkverk registreres ikke som veranda. Plattinger som ligger 40 cm over terrengnivået skal registreres som Veranda (selv om rekkverk mangler). Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Ytterkant veranda. Registreres som sammenhengende polygon (3D nodepunkt), med unntak av verandaer på tak (MEDIUM B) som ikke har krav om lukking. Det skal angis hvilken høydereferanse som er benyttet ved registrering. Ingen. Veranda kan være sammenfallende med Takkant, men skal alltid være fullstendig og sammenhengende registrert. Takkant og Veranda registreres som to frittstående objekt. Egenskaper til objekttypen

68 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 68 av 93 Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Veranda E T32 P P SOSI40..HREF 1 TOP, FOT, E 1 T6 P P UKJENT SOSI40..MEDIUM 2 B, T, L E 1 T1 P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 3 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 4 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 5 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B SOSI40..STATUS Kodeliste E 1 T1 O O SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O 1): Som standard skal HREF benyttes slik:..href TOP (topp rekkverk) benyttes på takterrasser..href FOT(gulvnivå) benyttes på terrasser på terreng det er valgfritt om..href TOP eller FOT benyttes for veranda og balkong på vegg. 2) MEDIUM skal alltid registreres og skal benyttes slik:..medium B benyttes for takterrasser..medium L benyttes for altan og balkong forankret på vegg..medium T benyttes for terrasser forankret på terreng. 3): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 4): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 5): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

69 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 69 av 93 Figur 31: Figurer som viser registrering av veranda. I bildet nederst er det kun påført registrerte verandalinjer på deler av bygget.

70 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 70 av 93 Figur 32: Registrering av veranda (rød linje) i blokk. Alle verandaene skal registreres. I bildet til høyre skal det også registreres takoverbygg på toppen (blå linje). Figur 33: Plattinger uten rekkvek og som ligger på terrenget skal ikke registreres som veranda.

71 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 71 av TrappBygg Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 TrappBygg P 1 P 2 Minstemål: 1):Trapp større enn 1 meter fra takkant. 2):Trapp større enn 3 meter fra takkant. Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. omfatter trapper som danner adkomsten til bygning- trapp inntil bygning. KURVE Enkeltpunkt i sekvens. TrappBygg skal benyttes når trappa står inntil takkanten og/eller veranda tilknyttet bygning. FrittståendeTrapp er spesifisert i datasettet bygningsmessige anlegg. Ved fotogrammetrisk registrering kan det være vanskelig å registrere trapp på grunn av manglende innsyn i flybildene. Det skal komme frem ved koding av NØYAKTIGHET og SYNBARHET, for eksempel..kvalitet Grunnrissreferanse Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Ytterkant av trapp. Registreres som sammenhengende polygon (3D nodepunkt). Topp og fot av trappa (trappas skråplan). Ingen. TrappBygg kan være sammenfallende med Takkant og/eller Veranda, men skal alltid være fullstendig og sammenhengende registrert. TrappBygg og Takkant/Veranda registreres som to frittstående objekt. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE TrappBygg E T32 P P SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

72 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 72 av 93 Figur 34: Eksempel på trapp (blå linje).

73 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 73 av Takoverbygg Takoverbygg Definert i standard Objekttype FKB-standard A B C C2 D SOSI40 Takoverbygg P 1 P 2 P 2 Minstemål: 1): Takoverbygg med areal større enn 3 m 2 2): Takoverbygg med areal større enn 9 m 2 Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. byggverk med ingen eller få vegger - typisk 'carport' eller tak over bensinpumper - og som ikke er registrert som bygning i matrikkelen FLATE Enkeltpunkt. Takoverbygg skal registreres på samme måte som et tak på et bygg ved at den følger takkanten opp til evt. møne osv. Takoverbygget kan også inneholde mønelinje og bygningslinje for å bedre beskrive formen, dvs. alle knekklinjer på takoverflaten skal registreres. Det kan også være aktuelt å registrere takoverbygg over verandaer, over verandaer på tak, over gangbruer, over trapper til bygg osv. dersom objektet er større enn minstemål. Ved evt. sprang i TakoverbyggKant registreres separate Takoverbygg-objekter. Ved fotogrammetrisk registrering kan det være vanskelig å registrere hele omrisset på grunn av manglende innsyn i flybildene. Det skal komme frem ved koding av NØYAKTIGHET og SYNBARHET, f.eks..kvalitet Grunnrissreferanse Innenfor TakoverbyggKant. Høydereferanse Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) Takoverbygg avgrenses av TakoverbyggKant og/eller FiktivBygningsavgrensning. Ingen.

74 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 74 av 93 Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE Takoverbygg E T32 P P P SOSI40..DATAFANGSTDATO Dato E 1 DATO O O O SOSI40..VERIFISERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O O SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * O O O ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 O O O SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 O O O SOSI40..KVALITET G 1 * O O O SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 O O O SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 O O O SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 O O O SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 O O O SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 O O O SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O O

75 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 75 av 93

76 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 76 av 93 Figur 35: Registrering av ulike typer takoverbygg.

77 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 77 av TakoverbyggKant Definert i standard Objekttype FKB-standard SOSI40 TakoverbyggKant P P Definisjon (SOSI Del 2) Geometritype(r) Registreringsmetode Tilleggsbeskrivelse for prod.spek. avgrensing for takoverbygg KURVE Enkeltpunkt i sekvens. TakoverbyggKant benyttes kun for avgrensing av Takoverbygg som ikke er registrert som bygning i matrikkelen. Dersom deler av en bygningsavgrensning har ingen eller få vegger benyttes Takkant for hele bygningsavgrensningen. TakoverbyggKant benyttes for avgrensing av Takoverbygg som henger på bygning, for eksempel over Veranda eller TrappBygg. Grunnrissreferanse Ytterkant tak. Høydereferanse Topp ytterkant tak. Assosiasjoner (fra UML-modellen) Assosiasjoner (verbalt i prod.spek.) TakoverbyggKant kan avgrense Takoverbygg. TakoverbyggKant kan være sammenfallende med takkant, men skal alltid være fullstendig og sammenhengende registrert. Takoverbygg og Takkant kan ha overlappende flater. Takkant og TakoverbyggKant kan være sammenfallende. Da registreres to frittstående objekter. Egenskaper til objekttypen Definert i Egenskapsnavn Tillatte verdier E/R Mult Datatype Enhet FKB-standard standard SOSI40..OBJTYPE TakoverbyggK E T32 P P ant SOSI40..DATAFANGSTDATO 1 Dato E 1 DATO B B SOSI40..VERIFISERINGSDATO 2 Dato E 1 DATO B B SOSI40..OPPDATERINGSDATO Dato E 1 DATO O O SOSI40..KVALITET 3 G 1 * P P SOSI40 MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 P P SOSI40 NØYAKTIGHET Verdi E 1 H6 P P SOSI40 SYNBARHET Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-MÅLEMETODE Kodeliste E 1 H2 B B SOSI40 H-NØYAKTIGHET Verdi E 1 H5 B B SOSI40..STATUS Kodeliste E 1 T1 O O SOSI40..REGISTRERINGSVERSJ G 1 * P P ON SOSI40 PRODUKT Tekst E 1 T15 P P SOSI40 VERSJON Tekst E 1 T50 P P SOSI40..INFORMASJON Tekst E 2 T255 O O SOSI40..PROSESS_HISTORIE Tekst E 1 T255 O O SOSI40..KOPIDATA G 1 * O O SOSI40 OMRÅDEID Tekst E 1 H4 O O SOSI40 ORIGINALDATAVERT Tekst E 1 T50 O O SOSI40 KOPIDATO Dato E 1 DATO O O

78 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 78 av 93 1): DATAFANGSTDATO skal alltid registreres på data som fanges etter at FKB versjon 4.0 iverksettes. 2): Ved ny verifisering (for eksempel at det gjennom fotogrammetrisk ajourføring er verifisert at objektet fortsatt finnes) er det påkrevd med VERIFISERINGSDATO i tillegg til DATAFANGSTDATO. 3): Alle egenskapene under KVALITET skal som standard være med. I en del eldre data kan det være at noen av opplysningene mangler. Eksempel på koding:..kvalitet

79 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 79 av Figurbibliotek Det er umulig, i alle fall i FKB, å lage en spesifikasjon av registrering av bygninger som er helt virkelighetstro. Bygningene vil alltid være gjenstand for noe generalisering. I dette avsnittet finnes det en god del eksempler på hvordan bygninger skal registreres. Disse figurene vil være til hjelp ved registrering av særegne bygninger.

80 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 80 av 93

81 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 81 av 93

82 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 82 av 93

83 Versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 83 av 93

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4 Ansvarlig for produktspesifikasjonen...

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

1 FKB Høydekurve. Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38. Innhold

1 FKB Høydekurve. Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38 1 FKB Høydekurve Innhold 1.1 Innledning... 2 1.1.1 Historikk... 2 1.1.2 Formål og omfang... 5 1.1.1 Referanser... 5 1.1.2 Ansvarlig for

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

2 FKB Vann. Versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57. Innhold

2 FKB Vann. Versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57. Innhold Versjon 4.02-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57 2 FKB Vann Innhold 2.1 Innledning... 3 2.1.1 Historikk... 3 2.1.2 Formål og omfang... 6 2.1.3 Referanser... 6 2.1.4 Ansvarlig

Detaljer

14 FKB Veg. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 95. Innhold

14 FKB Veg. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 95. Innhold Versjon 4.02- -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 95 14 FKB Veg Innhold 14.1 Innledning... 3 14.1.1 Historikk... 3 14.1.2 Formål og omfang... 8 14.1.3 Referanser... 8 14.1.4

Detaljer

6 FKB Bygningsmessige anlegg

6 FKB Bygningsmessige anlegg Versjon 4.02-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Bygningsmessige anlegg Side 1 av 127 6 FKB Bygningsmessige anlegg Innhold 6.1 Innledning... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.1.1 Historikk...

Detaljer

14 FKB Veg. SOSI-standard - versjon 4.01-2009-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 85. Innhold

14 FKB Veg. SOSI-standard - versjon 4.01-2009-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 85. Innhold SOSI-standard - versjon 4.01- -03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 85 14 FKB Veg Innhold 14.1 Innledning...3 14.1.1 Historikk...3 14.1.2 Formål og omfang...7 14.1.3 Referanser...7

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34. FKB LedningEkom

Versjon 4.5 2014-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34. FKB LedningEkom Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34 FKB LedningEkom Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 2 av 34 Innhold FKB LEDNINGEKOM... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.01 2009-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB PblTiltak, forenklet versjon Side 1 av 20

SOSI-standard - versjon 4.01 2009-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB PblTiltak, forenklet versjon Side 1 av 20 SOSI-standard - versjon 4.01-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB PblTiltak, forenklet versjon Side 1 av 20 7. FKB PblTiltak, forenklet versjon. Versjonen bygger på erfaringer fra Vestfold og

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEl (forvaltning) Side 1 av 76. FKB LedningEl

Versjon 4.5 2014-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEl (forvaltning) Side 1 av 76. FKB LedningEl Versjon 4.5-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEl (forvaltning) Side 1 av 76 FKB LedningEl Versjon 4.5-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEl (forvaltning) Side 2 av 76 Innhold

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 2 av 98 Innhold 10 FKB LEDNING... 1

Detaljer

Fagdag bygg FKB. Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand

Fagdag bygg FKB. Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Fagdag bygg FKB Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand - fagdag bygg 22.05.2013 Agenda Hva, hvordan og når føres det i FKB PblTiltak og FKB bygg. Følgende brukstilfeller; - Nytt bygg - Tilbygg/ påbygg

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

Informasjon fra fagsamling Geovekst/FKB FKB. Møte i Geodatautvalget Kristiansand 21.okt 2015. Mika Sundin

Informasjon fra fagsamling Geovekst/FKB FKB. Møte i Geodatautvalget Kristiansand 21.okt 2015. Mika Sundin Informasjon fra fagsamling Geovekst/FKB FKB Møte i Geodatautvalget Kristiansand 21.okt 2015 Mika Sundin FKB - Presentasjonsdata - Standard og spesifikasjoner - Fotogrammetrisk registreringsinstruks FKB

Detaljer

19 FKB TraktorvegSti. Versjon 4.5-2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - TraktorvegSti Side 1 av 22. Innhold

19 FKB TraktorvegSti. Versjon 4.5-2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - TraktorvegSti Side 1 av 22. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - TraktorvegSti Side 1 av 22 19 FKB TraktorvegSti Innhold 19.1 Innledning... 2 19.1.1 Historikk... 2 19.1.2 Formål og omfang... 2 19.1.3 Referanser... 3 19.1.4 Ansvarlig

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

Vedlikehold. Bygg/Tiltak Trude Lien

Vedlikehold. Bygg/Tiltak Trude Lien Vedlikehold Bygg/Tiltak Trude Lien Høsten 2014 ble noen av FKB-datasettene konvertert til FKB 4.5 FKB-AR5 FKB-Ledning FKB-TraktorvegSti Ny FKB-Veg Resterende datasett forvaltes fortsatt i FKB 4.02. For

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B)

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B) Produktspesifikasjon N20 Bygg (forkortet N20B) Statens kartverk Versjon januar 2011 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Endringslogg... 3 2 Oversikt over produktspesifikasjonen...

Detaljer

SOSI Generell objektkatalog Bygning

SOSI Generell objektkatalog Bygning 1 Standarder geografisk informasjon SOSI Generell objektkatalog Bygning Versjon 4.5 januar 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering og introduksjon 5 2 Historikk og status 6 2.1 Kortfattet endringslogg

Detaljer

18 Lufthavn. SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Lufthavn Side 1 av 89. Innhold

18 Lufthavn. SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Lufthavn Side 1 av 89. Innhold SOSI- - versjon 4.02-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Lufthavn Side 1 av 89 18 Lufthavn Innhold 18 Lufthavn... 1 18.1 Innledning... 4 18.1.1 Historikk... 4 18.1.2 Formål og omfang... 6 18.1.3

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger. Fagområde: Bygninger

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger. Fagområde: Bygninger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon... 7 1 Historikk og status...

Detaljer

Registering av bygningsdata i GIS/LINE

Registering av bygningsdata i GIS/LINE Registering av bygningsdata i GIS/LINE Samspill mellom FKB Tiltak, Matrikkel og FKB Bygning Arne Brucksch NORKART AS 1 Registrering av Tiltak Samtidig ajourhold av Tiltak, matrikkel og Bygning Registrering

Detaljer

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 og FDV-rutiner Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 Data-sett som per i dag finnes i FKB 4.5: FKB-Veg 4.02 -> 4.5 FKB-TraktorvegSti 4.02 -> 4.5 (FKB-Vegnett) 4.02 -> 4.5

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: 0624-0625 Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-245. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg

SOSI standard - versjon 2.21 2-245. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 2.21 2-245 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 2.21 2-246 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg - Historikk og status Denne

Detaljer

Nytt opplegg for FDV- økonomi 2015

Nytt opplegg for FDV- økonomi 2015 Nytt opplegg for FDV- økonomi 2015 FDV økonomi 2015 Bakgrunn for endringene Mer fokus på faktisk gjennomført vedlikehold Ekstra arbeid synliggjøres. Lik praktisering av oppdateringsansvar mellom fylker

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

Kontroll av DTM100 i Selbu

Kontroll av DTM100 i Selbu Rapport Kontroll av DTM100 i Selbu DTM100 DTM10 26. mai 2009 Side 1 av 26 Innhold Kontroll av DTM100 i Selbu 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING AV KONTROLLEN... 3 2.1 KONTROLLOMRÅDET... 3 2.2 PRØVEFLATER...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3150 Siktsone (ID=518) Datakatalog versjon: 2.00-695 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-481. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg

SOSI standard - versjon 3.0 2-481. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 3.0 2-481 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 3.0 2-482 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg - Historikk og status Denne

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5400 Toalettanlegg (ID=243) Datakatalog versjon: 1.94-637 Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere

Detaljer

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Tunnelport (ID=854) Sist endret: 2013-10-17 Definisjon: Port som kan avstenge et tunnelløp. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-01-20 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat)

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) Erling Onstein 19.febr 1998 SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) 1. Innledning Access-implementasjonen bygger på logisk modell beskrevet i notat SOSI-forvaltning logisk modell skrevet av David Skogan.

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkerør/kanal (ID=852) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Rør eller kanal for trekking av kabel. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 54 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4260 Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 365. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg

SOSI standard - versjon 2.2 Side 365. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 2.2 Side 365 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 2.2 Side 366 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg - Historikk og status

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6020 Nødstasjon (ID=500) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-04-09 Definisjon: Kommentar: Sted hvor det er plassert utstyr til bruk

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 4-1. Del 4 Datainnsamlingsinstruk s for FKB-data

SOSI standard - versjon 3.0 4-1. Del 4 Datainnsamlingsinstruk s for FKB-data SOSI standard - versjon 3.0 4-1 Del 4 Datainnsamlingsinstruk s for FKB-data SOSI standard - versjon 3.0 Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data 4-2 Denne side er blank 4-2 SOSI standard - versjon 3.0

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekt: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Alle Vegsperring (ID=607) Angir at veg er fysisk sperret. Dette er et vegobjekt

Detaljer

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand INNHOLD Gjennomgang av spesifikasjonene Planlegging av geovekstprosjekter

Detaljer

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner Versjon 4.5-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-Ledning Vedlegg 1 Side 1 av 23 Vedlegg 1 Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6280 Pumpestasjon (ID=210) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-17 Definisjon: Sted hvor det er installert en eller flere pumper for

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Fv967 Eidem Flønes, forsterkning Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon 11.7.1 Sluttdokumentasjon til oppdatering av

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

Fagdag med tema bygg i matrikkelen. Wenche Mork

Fagdag med tema bygg i matrikkelen. Wenche Mork Fagdag med tema bygg i matrikkelen Wenche Mork 5 dagers fristen. Rapportene fra tilsyn 2013 viser avvik i nesten alle kommunen på tidsfrist for føring av bygg Føring av bygningsopplysninger i matrikkelen

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

GEOVEKST- oppdatering av FKB Ajourhold - trinn for trinn Strategiske valg og rutiner med fokus på tiltaksdata

GEOVEKST- oppdatering av FKB Ajourhold - trinn for trinn Strategiske valg og rutiner med fokus på tiltaksdata GEOVEKST- oppdatering av FKB Ajourhold - trinn for trinn Strategiske valg og rutiner med fokus på tiltaksdata Temadag Hammerfest August 2004 Tana, Lakselv, Olav S. Olsen FeoForum Finnmark - Foredrag 2

Detaljer

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG MINE MÅL/EIDSIVAS MÅL VS KRAV GJENNOM GEOVEKST Vi skal følge aktuelle pålegg og krav inkludert Beredskapsforskriften. NIS skal være fullstendig,

Detaljer

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10.

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Ved triangulering, er det ofte ønskelig at terrengoverflaten som skapes følger knekklinjer i terrenget som for eksempel veglinjer.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkekum (ID=853) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fanggjerde (ID=845) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Fanggjerde (ID=845) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Fanggjerde (ID=845) Sist endret: 2013-10-14 Definisjon: Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4760 Skjerm (ID=3) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-10 Definisjon: En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin Felles Kartdatabase FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015 Mika Sundin 1. Overgang til FKB 4.5 2. Tiltaksbasen - hvordan forvalte denne. Forholdet mellom Tiltaksbase og FKB-Bygg. 3. Vegnett 1. Overgang til FKB

Detaljer

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data Brukerveiledning SOSI-kontroll/SOSI-vis & tips til feilsøking i sosi-data Innhold SOSI-KONTROLL/SOSI-VIS... 3 GENERELT:... 3 TEGNEOPPSETT... 4 UTVALG... 4 FIL/OPPSETT:... 5 ÅPNE SOSIFIL:... 6 FIL ENDRE

Detaljer

SOSI standard Del 4 - versjon 3.2 1. Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data

SOSI standard Del 4 - versjon 3.2 1. Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data SOSI standard Del 4 - versjon 3.2 1 Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data 1 SOSI standard Del 4 - versjon 3. Historikk og status 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum NOTAT Emne Til Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum Fra Lars Mardal, fylkeskartsjef i Sør-Trøndelag Dato 18. februar 2015 Kopi til Innledning I Sør-Trøndelag ble

Detaljer

Produktspesifikasjon. Snøskjerm (ID=848) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Snøskjerm (ID=848) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Snøskjerm (ID=848) Sist endret: 2013-10-09 Definisjon: Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø. Kommentar:

Detaljer

Prosjekter 2016 - Buskerud

Prosjekter 2016 - Buskerud Prosjekter 2016 - Buskerud Oslo 08.06.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Opsjoner og vurderinger Hvilke opsjoner bør/kan man ta stilling til ved FKB-kartlegging?

Detaljer

16 FKB Vegnett 4.0. SOSI-standard - versjon 4.01 11.08.09 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vegnett Side 1 av 26. Innhold

16 FKB Vegnett 4.0. SOSI-standard - versjon 4.01 11.08.09 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vegnett Side 1 av 26. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vegnett Side 1 av 26 16 FKB Vegnett 4.0 Innhold 16.1 Innledning...2 16.1.1 Historikk...2 16.1.2 Formål og omfang...2 16.1.3 Referanser...2 16.1.4 Ansvarlig for produktspesifikasjonen...2

Detaljer

C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\DEF_PRS_Regplanforslag_431.431. Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\..\sosi\std\SOSISTD.

C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\DEF_PRS_Regplanforslag_431.431. Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\..\sosi\std\SOSISTD. SOSI-kontroll versjon 4.3D Dato: 21.02.2012 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: Størrelse: Reguleringsplan Nedre Topp 15851 tegn Sist oppdatert: 2012-4-25 13:30:28 Kontrollert: 2012-04-25

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6220 Trafo (ID=466) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet.

Detaljer

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Alle ATK- (ID=162) Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll

Detaljer

Fremmede arter (ID=800)

Fremmede arter (ID=800) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Fremmede arter (ID=800) Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som

Detaljer

Produktspesifikasjon. Vannhåndteringsanlegg (ID=882) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Vannhåndteringsanlegg (ID=882) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.03-727 Vannhåndteringsanlegg (ID=882) Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: System som samler opp drensvann og overvann før

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef versjon 4.0-0 - SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0...0 1 Historikk og status...1 2 Omfang...3 2.1 Omfatter...3 2.2 Målsetting...3 2.3 Bruksområde...3

Detaljer

Føring av bygning 09.09.2015. Innhold. Plan- og bygningsloven Sakstyper

Føring av bygning 09.09.2015. Innhold. Plan- og bygningsloven Sakstyper Føring av bygning Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Innhold Sakstyper i plan- og bygningsloven

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Kartlegging av stier og løyper Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Disposisjon Metoder for datafangst Nytt primærdatasett for traktorveger og stier Nasjonal database for tur- og

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5400 Toalettanlegg (ID=243) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere

Detaljer

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5320 Utemøbler (ID=28) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 (ID=105) Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1304

1902 - TROMSØ 200 1304 Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 192 - TROMSØ 2 134 Utskriftsdato/klokkeslett: 19.9.212 kl. 14:12 Produsert av: Guri Woll - 192 Attestert av:

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer