ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM"

Transkript

1 ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM 2012

2 2 Foto: Fotograf Eidsmo

3 ÅRSMELDING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Innledning Kirkens Bymisjon utfører oppdraget gjennom 14 ulike virksomheter. Tallet er det samme som året før. Vi har ikke startet noe nytt, men vi har styrket og utviklet det vi har. Gatejuristen er utvidet til to stillinger. Kirkens SOS har begynt med chatt som et supplement til krisetelefonen. Omsorgsstasjonen har hatt samtalegrupper for foreldre som lever i konflikt. Trofast har fått større lokaler for å kunne ta imot flere barn. Vi jobber kontinuerlig med våre åpne møtesteder, så de så de kan oppleves som inkluderende og bygge broer over forskjeller i tro, kultur og livsstil. I en verden som stadig blir mindre er det ikke nok å tolerere mangfoldet. Vi må lære oss å verdsette det som kilder til dypere forståelse av eget og andres liv. En hyggelig begivenhet skal nevnes. I juni mottok vi Houens Fonds diplom for Veiskillet. Diplomet er en pris for fremragende arkitektur og ble overrakt av kulturministeren. Vi var i godt selskap med blant andre Hamsun-senteret på Hamarøy og operaen i Bjørvika. I sin begrunnelse gjorde juryen mer enn å fremheve selve bygningen. Den satte ord på visjonen bak: Veiskillet er et eksempel på at en privat veldedig organisasjon tar et stort samfunnsansvar, våger å utfordre både et nabolag, en kommune og sine bidragsytere til å yte en innsats i et forsøk på å bruke omgivelser som virkemiddel for å bringe fram verdighet og styrke hos utsatte og sårbare mennesker, slik at de blir i stand til å leve et bedre liv. Det er dette vi ønsker: bringe fram verdighet og styrke hos utsatte og sårbare mennesker, slik at de blir i stand til å leve et bedre liv. Det skjer best i et forpliktende samarbeid. Så takk til Trondheim kommune, partnere i næringslivet, samarbeidende organisasjoner, rause givere og mer enn 700 frivillige som gjør dette mulig. Vi gleder oss til fortsettelsen. Trondheim, april 2013 Dag Aakre Daglig leder 1 VISJON OG OPPDRAG Kirkens Bymisjon i Trondheim er en stiftelse grunnlagt i Kirkens oppdrag er vårt utgangspunkt. Vi er til stede i byen for å synliggjøre Guds kjærlighet og nærvær. Visjonen er at menneskene i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Synet på mennesket er avgjørende for hvordan vi tenker og handler. Vi vil bidra til at flere kjenner seg sett, møtt og verdsatt. Vi erkjenner et særlig ansvar for mennesker som er i krise og for alle som opplever livet som vanskelig. Vi ønsker at de skal gjenvinne handlekraft og styring over eget liv. Oppdraget har vi samlet i ordene: fremme rettferdighet, lindre smerte, bygge fellesskap, skape endring, gi rom for tro. Å avdekke urett forplikter oss på handling. Når systemer virker mot sin hensikt, skal vi si tydelig ifra. Når mennesker krenkes og utestenges, skal vi bygge nye, inkluderende fellesskap. Når livet blir vondt og uhåndterlig, skal vi lindre smerte og bidra til en endring som varer. Når friheten til å mene, tenke og handle oppleves truet, skal vi tilby rause rom der folk kan føre modige samtaler om viktige spørsmål og få hjelp til å finne ord for det de ønsker og det de tror på. 3

4 2 ROM FOR ALLE Vi ser på byens mangfold som en rikdom og en mulighet. Det utfordrer våre holdninger og vår evne til raushet. Vi ønsker en by som har rom for alle. Rom for alle betyr også bruk for alle. En god by inkluderer sine borgere og verdsetter enkeltmennesket. En god by trenger gode steder for møter og fellesskap. Kirkens Bymisjon skal være nær byen og nær menneskene. Vi vil utgjøre en forskjell. Det skal merkes at vi finnes. Arbeidet for visjon og mål skal preges av verdiene: Mot, nærvær, raushet og tro. Brosteinen og lyset er våre mest brukte symboler. Brosteinen for byen, gata og menneskene. Lyset for tro, bønn og gode tanker. Vi tenner lys for byen, for arbeidet, for mennesker vi møter, for alle som ber om det. Liturgien på hverdagsmessa sier det slik: Amen. Gud er i byen. Vårt håp, vår trøst, vår lengsel. 3 SEKSJON UNG Fagseksjonen UNG rommer bymisjonens arbeid blant barn, ungdom og familier. UNG ledes av Solveig Oftedal og har 29 ansatte fordelt på 21,5 årsverk. Vi gir ordet til Solveig: Der hvor det er barn, der er den gylne tid, skrev en tysk dikter på 1700-tallet. For mange barn, ungdom og familier oppleves nok det gylne å ha betydelige islett av grå og ganske nedstemte fargetoner iblant. I strevsomme og krevende perioder i familienes liv, etterspørres og oppsøkes bymisjonens tiltak og tilbud. Vi får mange tilbakemeldinger på at vår lette tilgjengelighet erfares som nyttig og bra. Vi tilbyr samtaler og møter på dag, ettermiddag eller kveld, uten inntakskriterier eller kompliserte skjemaer, og ingen spørsmål om diagnoser eller kategorier. Jeg opplever at ansattes utgangspunkt i møtet med familiene er preget av lydhørhet. Å kunne lytte til og lytte ut er avgjørende for kommunikasjonen, og helt nødvendig for å få til den endringen som ungdommene og familiene selv ønsker. Det oppleves både som et privilegium og en utfordring å være nisje-tiltak innen spekteret som det offentlige hjelpeapparatet tilbyr Trondheims innbyggere. Vi er ønsket som supplement og i noen sammenhenger som et alternativ. Vi er ønsket som en offensiv aktør i kompetanseutvikling og samarbeid innenfor alle områdene som avtalene med kommunen handler om. Dette er en utfordring vi liker, og som jeg mener vi langt på vei lykkes med. Betingelsene for gode lærings- og endringsprosesser handler om trygghet på egen kompetanse, nysgjerrighet og åpenhet for andres, samt anerkjennelse av andres ferdigheter og ståsted, rammer og mandat. Altfor mye ressurser går til spille i antagelser, forforståelser og behovet for å plassere skyld og ansvar både ved enkeltmenneskers møte med hjelpere og på systemnivå. I Bymisjonens arbeid med barn, ungdom og familier, har vi noen sentrale forpliktelser: - Våre tiltak skal ha høy faglig kvalitet og være kjente, synlige og etterspurte både av ungdom og barnefamilier og av våre samarbeidspartnere. Bare slik kan vi fortsatt være en seriøs, forutsigbar og faglig solid aktør i det tiltaksregistret som er tilgjengelig i Trondheim. - I dialogen med oppdragsgiver og samarbeidspartnere vil vi være tydelige på det vi ser og erfarer i møter med familiene. I samarbeid finner vi ut hva vi skal gjøre og hvordan vi kan bidra for å være mest mulig nyttige for dem som trenger hjelp. - Som ansatte i Kirkens Bymisjon skal vi ha høy bevissthet på hva det innebærer å være bymisjonstiltak, hva som kjennetegner oss og hva som eventuelt skiller oss fra offentlige og kommersielle tiltak. Bymisjonens oppdrag, visjon og verdier må kunne spores i det vi tenker, er og gjør. Visjonen om at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg, gjelder også for barn og ungdom. 4

5 3.1 OMSORGSSTASJONEN MED UNGPRO Omsorgsstasjonen for barn og ungdom (OBU) drives på oppdrag fra Trondheim kommune. OBU skal være et lett tilgjengelig samtaletilbud for ungdom i alderen år og deres familier og nettverk. I samarbeidsavtalen er to oppgaver og ansvarsområder tydeliggjort: Vi skal gi tilbud om veiledning til barn og unge som er berørt av salg og bytte av seksuelle tjenester og andre seksuelle krenkelser. Og vi skal satse særlig på utvikling av arbeidet med barn og unge i familiekonflikter, i samarbeid med andre instanser som har ansvar for slike tiltak. For øvrig skal bymisjonen bidra med kompetanse- og tiltaksutvikling innenfor alle arbeidsfelt som avtalen omfatter. OBU tar utgangspunkt i familienes behov og tilpasser avtalene foreldrenes arbeidstid og ungdommenes skoletid. For å sikre brukermedvirkning, har vi tatt i bruk en evalueringsform som vektlegger familienes opplevelse av samarbeidet og gir dem en reell innflytelse i planlegging, gjennomføring og endringer. Deres stemme er en kilde til kunnskap og gode løsninger. Den hjelper oss å utvikle tilbudet og å gjøre det effektivt og nyttig. Omsorgsstasjonen er en del av tiltaksapparatet for ungdom i Trondheim. Vi samarbeider med hele tiltakskjeden og avlaster og utfyller det øvrige hjelpeapparatet. Vi deler våre erfaringer gjennom veiledning og informasjonsoppdrag og deltar aktivt i samarbeidsfora. Vi hadde kontakt med 118 nye ungdommer og familier i året som gikk (2011: 114; 2010: 115; 2009: 117). Tallet inkluderer oppfølging av 23 foreldre der barna i ulik grad har vært involvert. Rundt halvparten av henvendelsene kom fra Barne- og familietjenestene, helsesøstrene og skolene. Andelen jenter er på samme nivå som tidligere år og utgjør omtrent 70 %. Gjennomsnittsalderen har gått noe ned og er 14,8 år for jentene og 15,3 år for guttene. I tråd med samarbeidsavtalen har vi prioritert arbeidet med barn og unge i familiekonflikter. Store og vedvarende konflikter mellom foreldrene er belastende og skadelige for barna og har negativ innvirkning på deres helse og livskvalitet. I samarbeid med familievernkontoret har vi gjennomført kurs for foreldre i konflikt. Nye kurs er planlagt i OBU har en etterspurt kompetanse på ungdom som har erfaring med salg eller bytte av seksuelle tjenester eller som på annet vis har hatt uheldige seksuelle erfaringer. Vi tilbyr samtaler der det er bekymring rundt utprøvende seksualitet, overgrep, mistanke om voldtekt eller seksualiserte nettkontakter. Kunnskapen på feltet deles gjennom foredrag, undervisning og skriftlig materiale. Vi har arrangert et fagseminar for våre samarbeidspartnere og bidratt til å utarbeide en veileder for ansatte i videregående skole. Ansatte: 6 fordelt på 5,5 årsverk Driftskostnader: 4,18 mill Fagansvarlig: Veslemøy Dalseg Adresse: Bispegata HOME START FAMILIEKONTAKTEN Home-Start Familiekontakten drives på oppdrag av Trondheim kommune. Arbeidet er tilknyttet Home-Start International og et nasjonalt nettverk. Home-Start skal forebygge og avhjelpe kriser i familier med små barn. Hjelpen gis i hjemmene av frivillige medarbeidere som kurses og veiledes av ansatte koordinatorer. Home-Start har gitt hjelp til 91 familier med til sammen 158 barn (2011: 101 familier med 220 barn; 2010: 100 familier med 211 barn; 2009: 76 familier med 145 barn). 23 av familiene har en annen etnisk bakgrunn enn norsk og de representerer 13 nasjonaliteter. De fleste familiene oppgir at de er slitne, at de trenger hjelp i foreldrerollen og at lite nettverk gjør dem sårbare. En av to er aleneforsørgere. Mange plages med psykiske belastninger eller fysisk sykdom. Familier med kronisk syke barn har ofte en krevende hverdag. 33 slike familier har fått hjelp i 2012 (2011: 30; 2010: 27; 2009: 29). 5

6 Under halvparten av familiene har hatt kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. 40 av 91 nye henvendelser kom direkte fra familiene. Det viser at vi har nådd målet om å være et lett tilgjengelig tiltak med lav terskel. Det ble avholdt to kurs for nye familiekontakter med totalt 25 deltakere. Middager, sosiale samvær og utflukter er gjennomført etter planen. Arrangementene har stor oppslutning og en viktig nettverksbyggende funksjon. Ansatte: 4 fordelt på 2,8 årsverk Frivillige: 70 Driftskostnader: 2,2 mill Fagansvarlig: Inger Johanne Seland Adresse: Munkegata TROFAST ÅPEN BARNEHAGE Trofast er utviklet i samarbeid med Trondheim kommune. Trofast er en åpen barnehage for familier med barn i alderen 0-12 år. Målet er å skape en møteplass som bygger relasjoner og fremmer anerkjennelse, helse, læring og utvikling for barn og voksne. Vi skal gi barna et godt pedagogisk tilbud, støtte foreldrene og gi familiene en mulighet til å utvide sine sosiale nettverk. 91 barn brukte Trofast i Det er en stor økning fra tidligere år, og vi måtte finne nye og større lokaler på Saupstad. Det er et rikt mangfold i kultur, religion og språk. Norskkunnskapene er varierende, og vi har derfor hatt stort fokus på språk og brukt god tid i samtaler med foreldrene. Vi tilbyr ulike aktiviteter både i og utenfor huset. Fellesskapet rundt middagsbordet er en viktig del av dette. Turene til Voll gård, Sverresborg Folkemuseum og Husebybadet har hatt stor oppslutning og gitt fine opplevelser. Trofast vil bidra til mestring hos den enkelte, gjennom å ivareta engasjementet, initiativet og deltagelsen fra alle som bruker oss. Ved dialog og samhandling fremmer vi integrering og vennskap på tvers av etniske grenser. Ansatte: 2 fordelt på 0,8 årsverk Driftskostnader: 0,68 mill Fagansvarlig: Solveig Oftedal Adresse: Nedre Møllenberg 28 og Saupstadringen 57c 3.4 MYRSNIPA Myrsnipa skal legge til rette for gode samvær mellom foreldre og barn i situasjoner der samværet må gjennomføres under tilsyn. Målgruppen er familier der foreldrene har mistet omsorgen for barna sine eller av andre grunner ikke kan være sammen med dem uten at en tilsynsperson er til stede. Myrsnipa har et godt samarbeid med Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune og blir verdsatt både av familier og samarbeidspartnere. Årsakene til at foreldre mister omsorgen for barna er mange og ulike. De som bruker Myrsnipa kommer fra alle samfunnslag, og det er både norske og minoritetsspråklige familier. Det stiller store krav til våre kommunikasjonsferdigheter Uansett situasjon og historie vil vi ha barnets perspektiv og barnets behov for beskyttelse og ivaretakelse som vårt faglige utgangspunkt. Det hender det oppstår situasjoner som gjør at samvær må avbrytes. Da er vår oppgave å skjerme barna så godt det lar seg gjøre. Mange familier har tvistespørsmål gående i rettsapparatet. Det krever at vi er tydelige i vår rolle og ryddige i relasjonene til alle vi samarbeider med. Totalt ble det gjennomført 384 samvær med tilsyn i 2012 (2011: 406; 2010: 192; 2009: 116). Ansatte: 3 fordelt på 1,6 årsverk Driftskostnader: 1,1 mill Fagansvarlig: Solveig Oftedal /Hanne Tøndel Adresse: Nedre Møllenberg 28 6

7 3.5 NATTERAVN MIDTBYEN Natteravn Midtbyen drives på oppdrag fra Trondheim kommune. Arbeidet er en del av en landsomfattende bevegelse som har som mål å skape trygghet for ungdom som er ute om kvelden og natten. Natteravnene skal bidra til å redusere vold, rus og skadeverk, gi voksne innsikt i miljøet på gata og overføre gode verdier og holdninger mellom generasjonene. Vårt ansvar er todelt: vi skal drive Natteravn Midtbyen og koordinere og styrke natteravnarbeidet i byen for øvrig. Natteravn Midtbyen har økt aktiviteten betydelig i Vi har drevet aktiv rekruttering av frivillige gjennom sosiale medier og registrerte 154 nye ravner. Frivillighetsarbeidet utgjorde totalt 4,4 årsverk. Natteravnene var ute alle fredags- og lørdagsnetter og gjennomførte totalt 172 vandringer (2011: 180; 2010: 109; 2009: 112). Vi økte antallet tidligvandringer og forsterket innsatsen i maidagene. I alt 233 ulike personer med et stort spenn i bakgrunn og alder deltok på vandring en eller flere dager (2011: 208; 2010: 129; 2009: 105). I snitt var 7-8 personer med på hver vandring. Nye natteravner får tilbud om opplæring og veiledning. 76 frivillige deltok på introduksjonskurset og 52 har fått opplæring i førstehjelp. Fagmøter og sosiale samvær er gjennomført etter planen. Vi arbeider målbevisst for å fremme et fargerikt fellesskap og en kultur der man som natteravner viser hjertevarme i blikk, holdning og handling. Ansatte: 1 person i hel stilling Frivillige: 233 Driftskostnader: 0,75 mill Fagansvarlig: Karl Sellgren Adresse: Munkegata ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL Østbyen Frivilligsentral holder til på Lademoen og er et bindeledd mellom enkeltpersoner, organisasjoner og kommunale enheter i bydelen. Sentralen skal ha oversikt over behov og ressurser i nærområdet, skape gode møteplasser og stimulere til økt frivillig innsats. Det er hyggelig å registrere at det også i 2012 er en økning i antall frivillige som vil gjøre en innsats i nærmiljøet. Folk har ulike interesser, ønsker og ferdigheter. Noen har overskudd av tid og krefter, andre har dårlig helse, snakker dårlig norsk eller er bare tilgjengelige av og til. Det er ikke alltid lett å matche ønsker med behov, men det er forbausende hvor ofte det klaffer. I 2012 har 100 personer gjort frivillig innsats (2011: 71; 2010: 74; 2009: 42). I tillegg er 55 frivillige formidlet videre til andre organisasjoner og virksomheter (2011: 43; 2010: 34). De frivillige har gitt praktisk hjelp og utført oppdrag som blant annet besøksvenner, ledsagere, og leksehjelp. Vi har invitert til sosiale aktiviteter som gågruppe, Spansk cafe, fotogruppe og quiz-kvelder. Lamodagen 2012 ble arrangert i samarbeid med kommunen og ildsjeler i bydelen. Dagen rommet et mangfold av aktiviteter og hadde barna i sentrum. Lademoen bydel har mange innvandrere, en høy andel enslige forsørgere og et stort gjennomtrekk i befolkningsmassen. Dette gjør arbeidet med frivillighet spennende og utfordrende. Utfordringene dreier seg blant annet om språk, ensomhet, fattigdom og barn som lett kan ekskluderes. Vi jobber for at barn, unge og voksne skal kunne delta i fritidsaktiviteter uten at foreldrenes økonomi skal være avgjørende for deltakelse. Vi vil bidra til at bydelens egenart blir tydeliggjort, anerkjent og verdsatt. Ansatte: 1 ansatt/1 årsverk Frivillige: 100 Driftskostnader: 0,73 mill Fagansvarlig: Cecilie Klüver Adresse: Lademoen bydelshus, Østersunds gate 1 7

8 3.7 HAVSTEIN - BOLIG MED OPPFØLGING FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE Havstein Bo- og oppfølgingstiltak drives på oppdrag fra Trondheim kommune. Havstein er et døgnbemannet bofellesskap med plass til 4 ungdommer. Ungdommene kommer til Norge som flyktninger uten foreldre eller andre foresatte. Vi tilbyr et hjem og har ansvar for oppfølging på alle livsområder. Det innebærer å sørge for at den enkelte opplever omsorg og trygghet og får gode rammer for utvikling og selvstendiggjøring. Våren 2012 flyttet en av ungdommene ut av Havstein, fordi familien fikk innvilget gjenforening. De 4 som bor hos oss nå er i årsalderen. De går på skole og er aktive i fritiden. Våre ansatte går i medleverturnus. I tillegg har vi miljøpersonale i deltidsstillinger og en ordning med regelmessig leksehjelp. Det er spennende og utfordrende å jobbe sammen med ungdommene. Vi forsøker å hjelpe dem inn i samfunnet og oppmuntrer dem til å bygge nettverk og delta i lokalmiljøet. Vi erfarer at det ikke er noen motsetning mellom å være en tydelig voksen og det å møte ungdommene på en måte som gjør at de kjenner seg sett, forstått og verdsatt. Ungdomstiden går fort og vi tror det vil være nyttig for den enkelte ungdom om vi følger dem i en periode etter at de har flyttet fra Havstein. Vi er også åpne for å legge til rette et tilbud for yngre beboere enn dem som bor hos oss nå. Vi vil fortsette dialogen med våre oppdragsgivere om dette. Ansatte: 15 personer fordelt på 7,3 årsverk Driftskostnader: 6,31 mill Fagansvarlig: Håvard Fikkan Adresse: John Skaarvolds vei 36 4 SEKSJON LEVE Fagseksjonen LEVE ledes av Jon Henrik Gulbrandsen. LEVE har 19 ansatte fordelt på 15,6 årsverk. Vi gir ordet til Jon Henrik: I løpet av noen få år har gatebildet endret seg radikalt. Det samme gjelder møtestedene våre. Vi møter ikke lenger bare rusavhengige og sosialklienter. Nye grupper har kommet til og satt sitt preg på byen. Vår Frue åpen kirke har flere hundre besøkende daglig. Blant dem er det mange stigmatiserte og marginaliserte mennesker. Mange av gjestene er romfolk, asylsøkere og mer eller mindre havarerte utenlandske statsborgere. Noen av dem bruker kirken som overnattingssted i helgene. Å møte så mange mennesker med krevende livshistorier setter både håp, mot, utholdenhet, kjærlighet og evne til grensesetting på prøve. Når det gjelder overnatting og daglig bruk, er vi ved grensen for hva Vår Frue kan romme. Det legger et stort ansvar på de frivillige som er kirkeverter. Kirken har heller ikke et sanitærtilbud som står i forhold til gjestenes omfattende behov. De nye gruppene representerer et stort mangfold, men det er grunn til å tro at mange av dem er særlig sårbare for overgrep og annen kriminalitet. Mange er ukjente med sine rettigheter og evner i liten grad å ta dem i bruk. Mange våger av ulike grunner ikke å anmelde kriminelle forhold. Dette åpner for krenkelser og utnyttelse. Gatejuristen har rusavhengige som definert målgruppe og lykkes godt med det. Likevel er den klare avgrensningen i målgruppe et tankekors, fordi noen av dem som trenger juridisk bistand aller mest, faller utenfor. Endringene i byen utfordrer vår praksis og er en impuls til ny tenkning og handling. Veiskillet har vært gjennom en krevende periode. Samarbeidsavtalen med Gjengangerteamet gikk ut i 2011 og etter evaluering og en grundig prosess ble vi enige om at beboerne skulle flytte ut fra Veiskillet. Det viste seg vanskelig for Trondheim kommune å finne alternative boliger og vi valgte derfor å leie ut Veiskillet til kommunen fra 1.oktober 2012 til 1.mai Veiskillet står nå ved et reelt veiskille når det gjelder målgruppe, driftsform og samarbeidspartnere. Batteriet er en virksomhet med mange aktiviteter, og her vil jeg trekke fram viktigheten av Batteriet som et demokratisk prinsipp. Å være fattig i Norge er i stor grad individualisert og skambelagt. Dette fører ofte til en usynliggjøring av fattigdommen. Batteriet arbeider målrettet for å motvirke fattigdom og sosial marginalisering gjennom å styrke brukerorganisasjonen og å minske avstanden mellom beslutningstakere og organisasjoner. 8

9 4.1 GATE OG KIRKE Virksomheten Gate og kirke rommer Vår Frue åpen kirke og gateprestenes arbeid. Gateprestene har drevet oppsøkende virksomhet blant rusavhengige og husløse siden 1993 og hatt kirken som utgangspunkt for deler av arbeidet. Vår Frue åpen kirke drives i samarbeid med Nidaros domkirke og Vår Frue menighet. Arbeidet skal virkeliggjøre visjonen om en kirke der omsorg legges til grunn for innhold og drift. Å være kirke på denne måten, er å insistere på å holde dørene åpne for alle, også for mennesker med store utfordringer i livet som ensomhet, rus, sykdom, fattigdom eller papirløshet. Vi må kunne stå i spenningen dette medfører, enten det er i møte med urolige naboer, krevende gjester eller slitne medarbeidere. I alt mennesker var innom kirken i Det er en mer enn noen gang før (2011: ; 2010: ; 2009: ). Antall besøkende og det faktum at det tennes lys, viser at kirken dekker viktige behov i byen. Vi har rekruttert og tatt imot 100 nye frivillige. Natt-teamet er utvidet og vi har arbeidet målbevisst for å styrke nærværet og stabiliteten ved måltider og arrangementer. Nye grupper har det siste året søkt ly og trygghet i kirken. Blant dem er tilreisende tiggere, arbeidssøkende fra Europa og strandede EU-borgere. Vi har måttet tydeliggjøre hva en åpen kirke ikke er: det er ikke matstasjon, ikke overnattingssted, ikke helsestasjon. Men balansegangen er vanskelig når behovene blir så synlige, og det er krevende for våre frivillige å stå midt i dette så lenge det ikke finnes gode nok tilbud andre steder i byen. Gudstjenester og kultur er to viktige søyler i arbeidet. Hverdagsbønn, torsdagsmesser og Søndag i Vår Frue hjelper oss å holde rommet åpent og definerer hvem vi er: et folk på vandring, folk som søker sammen og finner grunn til tro og livsmot. Liturgiske ledd er oversatt til engelsk og evangeliet leses på flere språk. Vi har gjennomført et stort kulturprogram og utviklet relasjonene til viktige, profesjonelle aktører. Det mest unike er likevel det som vokser fram i selve kirken av ekte, brobyggende kultur. Det gjelder arrangementer som Åpen Mikrofon og Sangkafe. Uforglemmelige øyeblikk som når Tudor Lakatis synger om lengsel og drømmer og når gatemusikanten Gheorgio bidrar på jubileumskonserten. Eller når kirkens eget kor Liv Laga står på scenen sammen med Henning Kvitnes og løfter sangen og stemningen til uante høyder. Ansatte: 7 fordelt på 5,2 årsverk Frivillige: 256 Driftskostnader: 4,9 mill Fagansvarlig: Siv Limstrand Kontoradresse: Munkegata GATEJURISTEN I TRONDHEIM Gatejuristen retter arbeidet mot rusavhengige. Vi skal bistå målgruppen til å ta i bruk sine juridiske rettigheter og sette søkelys på systemer og praksis som ikke fungerer godt nok. Virksomheten samarbeider med Gatejuristen i Oslo og er en del av et nasjonalt nettverk. Det hjelper ikke å ha rett, dersom man ikke greier å hevde den, og i vår målgruppe er det mange som strever med det. Utvidelsen til to jurister i full stilling, har gjort det mulig å prioritere oppsøkende virksomhet. Vi har vært til stede på byens møtesteder og opprettet saksmottak der folk i målgruppen oppholder seg. Slik når vi dem som har størst behov for bistand og ofte dårligst erfaring med det offentlige hjelpeapparatet. 9

10 Til sammen mottok vi 215 nye saker (2011: 140 saker; 2010: 124 saker). 70 av sakene kom gjennom henvendelser direkte til Gatejuristens kontor. Mange av sakene har omhandlet bistand til klienten i rollen som fornærmet. I disse sakene har klienten blitt utsatt for straffbare handlinger som seksuelle overgrep, vold eller tyveri. Vi oppfordrer til anmeldelse, men erfarer at mange vegrer seg for det. Gjennom behandlingen av enkeltsaker, avdekkes mangler ved rettsregler og måten de blir praktisert på. Denne kunnskapen systematiseres gjennom dokumentasjon for å kunne brukes som grunnlag for rettspolitisk arbeid. Ansatte: 2 ansatte/2 årsverk Frivillige: 5 Driftskostnader: 1,37 mill Fagansvarlig: Aashild Nyeng Wisth Adresse: Schultz gate VEISKILLET Veiskillet er en bolig med 6 leiligheter. Veiskillet skal hjelpe beboerne til å leve uten rus og kriminalitet. Målgruppen er hjemløse menn og kvinner i alderen år som er på vei ut fra soning har vært et krevende år. I tråd med kommunens ønsker har beboergruppen vært snevret inn til å omfatte de såkalte gjengangerne. Dette er en gruppe som har behov for tett oppfølging. Det forutsetter et tett samarbeid med Gjengangerteamet, gode rutiner rundt inntak og mye tilstedeværelse på huset. Samarbeidet rundt dette har vi ikke fått til slik vi ønsket. Ulikheter i tenkning, arbeidsform og ledelse mellom oss og våre partnere ble mer og mer synlige og viste oss at felles mål ikke er nok. Avtalen med Gjengangerteamet utløp 1. januar 2012 og vi var enige om at det ikke var grunnlag for å fornye den. For å bidra konstruktivt i en vrien situasjon og gi kommunen tid til å finne alternative boliger, aksepterte vi at utflyttingen ble utsatt og vi valgte å leie ut Veiskillet til Trondheim kommunen for en avgrenset periode fra 1.oktober. Ansatte: 2 fordelt på 1,5 årsverk Driftskostnader: 0,74 mill Fagansvarlig: Jørn Kussli Adresse: Åsvangveien 2a 4.4 LEVE MED HIV Leve med hiv er et støtte- og omsorgsarbeid for mennesker i Midt-Norge som er berørt av hiv. Møtestedet i Bispegata skal være et trygt sted å komme til og et sted man går styrket ut fra. Vi skal gi hjelp og veiledning så de berørte opplever styring og handlekraft i eget liv. Aktiviteten har i hovedsak vært knyttet til drift av møtestedet og til oppsøkende, målrettet informasjonsvirksomhet. For å styrke kontakten med minoritetsgrupper startet vi prosjektet Sammen mot hiv et flerkulturelt initiativ sommeren I den forbindelse ble staben utvidet med en ny medarbeider som selv har minoritetsbakgrunn. Målet er å øke testfrekvensen, styrke kunnskapen og redusere fordommer knyttet til hiv. Prosjektet retter seg mot innvandrere, asylsøkere og beboere på asylmottak. Å være hiv-smittet i dag er annerledes enn for få år tilbake. Effektiv medisinering gjør at mange lever alminnelige og gode liv og at færre definerer seg i forhold til smittede som gruppe. Like fullt er det et betydelig antall som trekker seg tilbake, isolerer seg og velger et liv uten livspartner. I mange miljøer er stigmatiseringen sterk og frykten for utstøting stor. Det er en utfordring for oss at terskelen til vårt møtested kan oppleves som høy. Vi vil gjøre alt vi kan for å bygge den ned og ønsker stadig å være på leting etter gode og hensiktsmessige arbeidsformer. Hiv er fremdeles tabubelagt og skambelagt. Økt kunnskap og økt bevissthet er veien for å bryte tabuet og redusere skammen. Ansatte: 2 ansatte i 0,8 årsverk Frivillige: 1 Driftskostnader: 0,6 mill Fagansvarlig: Siv Limstrand Adresse: Bispegata 1 10

11 4.5 KIRKENS SOS Kirkens SOS i Trøndelag er med i et nettverk av selvstendige sentre innenfor Kirkens SOS i Norge som driver krisetjeneste på telefon og SOS-chatt. Tjenestene skal være tilgjengelige for dem som er i umiddelbar fare for å ta sitt eget liv, og for dem som er i følelsesmessig og eksistensiell krise. Arbeidet drives i tråd med de nasjonale verdiene: frivillighet, åpenhet, tilgjengelighet og anonymitet. I februar startet vi med SOS-chatt. Dette er et viktig supplement til krisetelefonen og vil kunne gi oss oppdatert innsikt i unge menneskers tanker og utfordringer. Vi har kurset frivillige og tatt et betydelig ansvar for at denne nye tjenesten skal fungere godt på nasjonalt nivå. Foreløpig er det flest studenter og unge som har gått aktivt inn. Det gjør at bemanningen er sårbar om sommeren og i eksamensperiodene. Vi vil arbeide for å sikre en god stabilitet. Senteret besvarte anrop på telefon i året som gikk (2011: ; 2010: ; 2009: ). I tillegg ga vi 484 svar på chatt. Frivillige medarbeidere er vår viktigste ressurs. Kontinuerlig rekruttering og tett oppfølging er nødvendig for å opprettholde aktiviteten og sikre kvaliteten på tjenestene. Interessen for høstens innføringskurs var så stor at vi måtte holde to parallelle kurs. 52 personer meldte seg på og 46 gjennomførte det. Vi har strammet inn kravene for å få utdelt kursbevis. De frivillige må nå forplikte seg på et større antall vakter. Dette har vi gjort for å øke kapasiteten generelt og særlig i ferier, høytider og på natt. Vi har avholdt Vivat-kurs for egne medarbeidere for å styrke kunnskapen om selvmordsproblematikk og arrangert 4 kurs med tittelen «God å snakke med». Sammen med de andre sentrene sørger vi for at innringere kan møte et medmenneske til alle døgnets tider. Ansatte: 3 fordelt på 2,2 årsverk Frivillige: 118 Driftskostnader: 1,98 mill Fagansvarlig: Vivian Grønnesby Adresse: Munkegata BATTERIET MIDT-NORGE Batterier finnes i fem norske byer, alle steder drevet av Kirkens Bymisjon. Batteriet Midt-Norge er et ressurssenter for organisasjoner og personer som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. Batteriet skal gjøre dem slagkraftige gjennom å legge til rette for brukermedvirkning, bygge nettverk og forsøke å redusere avstanden mellom beslutningstakere og mennesker som lever i fattigdom. Arbeidsmetodene bygger på prinsippene for empowerment eller myndiggjøring. Vi tar utgangspunkt i de ideene, prosjektene og problemene folk har, og støtter den enkelte i å finne løsninger i fellesskap med andre. Batteriet har vært et bindeledd mellom enkeltmennesker, organisasjoner og offentlige myndigheter. Vi har hatt tett samarbeid med fagstaben i Trondheim kommune og mottatt forespørsler fra aktører som NAV og Husbanken. De første månedene av året jobbet vi mye med en gruppe papirløse. Vi var aktive i dialogen og la til rette for et større møte som kommunen arrangerte. Etter initiativ fra rådmannens fagstab, hadde vi en lignende funksjon som tilretteleggere for Samarbeidsforum rus. Vi var ønsket inn i arbeidet med den kommunale fattigdomsplanen og bidro til at brukerrepresentanter var representert i planarbeidet. Seminaret Makt og muligheter som ble arrangert i Trondheim, tok opp temaet brukermedvirkning og hadde fokus på tiltak som virker. Et fellestrekk ved mange av organisasjonene vi har kontakt med, er at de er svært sårbare. Mange av medlemmene har mye å slite med og egne utfordringer blir lett vevet inn i organisasjonens drift. Aktive grupper har vært rammet av konflikter og har innstilt virksomheten i året som gikk. For Batteriet blir det viktig å ha fokus på hvordan vi kan veilede best mulig og være til stede på en så troverdig og god måte at vi blir ønsket inn i de konfliktfylte og krevende prosessene. Ansatte: 2 ansatte/2 årsverk Driftskostnader: 1,7 mill Fagansvarlig: Thorkild Lote Adresse: Schultz gate 8 11

12 4.7 ENGLEVERKSTEDET Engleverkstedet er et arbeidstiltak som har som mål å gi rusavhengige og mennesker med psykiske og sosiale problemer opplevelser av mestring og mening. Deltakerne er en del av et arbeidsfellesskap som lager vakre engler av knust glass. Symbolikken er enkel og tydelig: Selv det ødelagte kan bli til noe nytt og vakkert. Bymisjonen har kontakt med mange som har få faste holdepunkter i hverdagen. Noen har erfaringer som gjør at de ikke kan delta i et ordinært arbeidsliv. Engleverkstedet er et tilbud med lav terskel og har klart å skape et hyggelig miljø der folk trives og kjenner seg verdifulle. Arbeidet tilpasses den enkeltes evner og utholdenhet og alle får sin lønn utbetalt etter endt arbeidsdag. Arbeidsgruppa har blitt mer stabil etter at kravet til rusfrihet ble innskjerpet. Ved utgangen av året har vi sju englemakere som møter regelmessig opp. Verkstedet hadde en egen bod under Olavsfestdagene. Vi produserte og solgte i alt 1630 engler (2011: 550 engler). Ansatte: 2 ansatte fordelt på 0,4 årsverk Driftskostnader: 0,5 mill Fagansvarlig: Siv Limstrand Adresse: Schultz gate 8 5 SEKSJON STØTTE Seksjon STØTTE skal sammen med daglig leder iverksette styrets vedtak og sørge for at bymisjonen til enhver tid har systemer og støttefunksjoner som gjør oss i stand til å lede og utvikle virksomheten, sikre økonomien og betjene tiltakene på best mulig måte. Tilretteleggingen skjer innenfor områdene økonomi, personal, innsamling og marked, eiendomsforvaltning og strategi- og organisasjonsutvikling. STØTTE ledes av Arild Fehn og har 7 ansatte fordelt på 4,6 årsverk. Vi gir ordet til Arild: Stiftelsen hadde ved utgangen av året 55 ansatte fordelt på 42,6 årsverk. Sykefraværet var på 8,7 % (2011: 8 %). Det er mer enn 700 aktive frivillige tilknyttet de ulike virksomhetene. Bymisjonen er sertifisert som Miljøfyrtårn og mottok diplomet som bekrefter dette fra ordfører Rita Ottervik. Som Miljøfyrtårn har vi forpliktet oss på å drive et systematisk arbeid med miljøtiltak. Initiativet for å starte bymisjon i Namsos er skrinlagt og driftsstyret er oppløst. Namsos kommune valgte å konkurranseutsette de tiltakene på helse- og omsorgsfeltet som vi hadde forhandlet om. Deretter besluttet kommunen å drive tiltakene i egen regi. Bymisjonen har en strategisk plan med følgende satsningsområder: Styrke frivilligheten, fremme kulturen, møte mangfoldet, bygge møtesteder. Strategiene legges til grunn for planarbeidet i virksomhetene. Det har vært avholdt regelmessige personalsamlinger, samtaler med tillitsvalgte og møter i arbeidsmiljøutvalget. Vi har arrangert pilegrimsreise til Taizé for en gruppe på 8 ansatte. Et sosialpolitisk forum er etablert for å styrke vårt sosialpolitiske engasjement og bidra til økt kunnskap og samarbeid på tvers i organisasjonen. Støtte har hatt ansvar for planlegging og koordinering av Adresseavisens juleinnsamling og har vært bindeleddet til byens menigheter. I september var vi vertskap for den nasjonale ledersamlingen for bymisjonene. Samlingen samlet 60 bymisjonærer fra hele landet. Stiftelsens virksomhet finansieres ved driftsavtaler med Trondheim kommune, statlige tilskudd og egne inntektsbringende aktiviteter. Av totale inntekter kommer snaut 30 % gjennom avtaler og tilskudd fra kommunen. Innsamlede gaver viser en gledelig utvikling og utgjorde kr 7,1 mill. Det utgjør 22 % av inntektene. Det er gaver fra privatpersoner som har størst økning. Mye av grunnen er god og synlig profilering av arbeidet og en vellykket juleaksjon. Aksjonen vant førstepris for beste innsamlingsaksjon i Vi gleder oss over at mer enn følger oss på Facebook. Et nytt element i samarbeidet med næringslivet er bedriftsfrivillighet. Noen bedrifter bidrar både med økonomisk støtte og frivillig innsats inn i våre virksomheter. Gode eksempler er IT Nor AS som serverer mandagssuppe og Hent AS som tre helger i året er verter i Vår Frue kirke. Vi vil rette en varm takk til vår hovedsamarbeidspartner Sparebank1 SMN som ved siden av å bidra økonomisk, benyttet Gi bort dagen til frivillig arbeid for bymisjonen. De 3 Stuer AS er en annen av våre trofaste samarbeidspartnere som har gitt gaver til arbeidet. Kjeldsberg Kaffebrenneri og Ikea har gitt kaffe og te-lys til alle våre virksomheter. En stor takk til små og store bedrifter som gjør det mulig å drive Kirkens Bymisjons arbeid. 12

13 Bedriftsfrivillighet: Ansatte fra Body Shop på Gi bort dagen 6 ORGANISASJON 6.1 STYRET Styret er stiftelsen øverste organ. Styret har avholdt 8 møter og behandlet 41 saker. Styret har hatt følgende sammensetning etter forrige representantskapsmøte: Jon Tore Dokken (leder), Tina Strømdal Wik (nestleder), Brit Skjelbred, Ingebrigt Røen, Jon Steinar Bjørgum, Thorkild Lote (ansatt). Vara: Magnus Skoglund, Gro Magnussen, Kari Veiteberg, Kathrine Blix Olsen (ansatt). Styret har vedtatt lønnspolitikk, retningslinjer for kjøp og salg av eiendom og besluttet avvikling av driftsstyret i Namsos. Styret har drøftet temaer som pensjonsforpliktelser, HMS (helse, miljø og sikkerhet), frivillighetsarbeidet og tiltak i forlengelsen av vårt sosialpolitiske oppdrag. Økonomiutvalg bidrar med råd og kompetanse innenfor økonomi og forvaltning. Utvalget ble ledet av Erik Frederiksen. 6.2 REPRESENTANTSKAPET Representantskapet har avholdt 1 møte og behandlet 7 saker. Representantskapet har etter forrige møte bestått av: Bjørn Myskja (leder), Lillian Husby (nestleder) Walther Slørdal, Gerd Helene Christiansen, Ragnhild Jepsen, Kjellrun Strøm, Rune Bratseth, Håkon Tørring, Merete Sand, Sigrun Dybvad, Bjørn Egil Berg, Alf Helge Løhren. Varamedlemmer: Camilla Lehtivuori, Britt-Arnhild Wigum Lindland, Inge Nordeide, Gullaug Lereim Dybdal, Helge Venås, Andreas Hilmo Grandy-Teig, Stein Bratseth, Gunhild Singaas, Unni Bratt, Odd Anders With, Ronald Brevik. 13

14 ANSKAFFEDE MIDLER STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Samlet alle avdelinger og prosjekt AKTIVITETSREGNSKAP Tilskudd: - Offentlig i) Statlig ii) Kommunale Andre inntekter og tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Opptjente inntekter fra Operasjonelle Aktiviteter: Aktiviteter som oppfyller Organisasjonens formål Finans og investeringsinntekter SUM MIDLER FORBRUKTE MIDLER Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til organisasjonens formål Barn, ungdom og familier Boligsosialt arbeid Frivilligsentral HIV-tiltak Rettshjelp Selvhjelp og fattigdomstiltak Kirke, kultur og rusomsorg Krisetelefon Eiendom Andre aktiviteter Administrasjonskostnader Finanskostnader SUM FORBRUKTE MIDLER ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL Grunnkapital Annen bunden formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital SUM DISPONERINGER

15 15

16 Kirkens Bymisjon i Trondheim P.B. 129 Sentrum 7400 Trondheim T: bymisjon.no/trondheim

Årsmelding 2012 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim

Årsmelding 2012 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim Årsmelding 2012 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim Innledning Kirkens Bymisjon utfører oppdraget gjennom 14 ulike virksomheter. Tallet er det samme som året før. Vi har ikke startet noe nytt, men

Detaljer

Årsmelding 2011 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim

Årsmelding 2011 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim Årsmelding 2011 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim Innledning I 2011 feiret vi et jubileum. I 20 år har vi vært til stede i byen. Det er tid for å kaste et blikk tilbake. La øynene hvile på veven

Detaljer

Årsmelding 2013 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim

Årsmelding 2013 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim Årsmelding 2013 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim Innledning Kirkens Bymisjon utfører oppdraget gjennom 15 virksomheter og prosjekter. To nye har kommet til: ByBo og prosjektet Rett og Slett. Gjennom

Detaljer

TRONDHEIM ÅRSMELDING 2010

TRONDHEIM ÅRSMELDING 2010 TRONDHEIM ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Innledning Kirkens Bymisjon i Trondheim utfører oppdraget gjennom 15 virksomheter og prosjekter. De er alle beskrevet i

Detaljer

TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014

TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Innledning Kirkens Bymisjon rommer mye. Mange som hører om oss eller leser årsmeldingen for første gang blir overrasket

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 TRONDHEIM

ÅRSMELDING 2009 TRONDHEIM ÅRSMELDING 2009 TRONDHEIM ÅRSMELDING 2009 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Innledning Kirkens Bymisjon i Trondheim utfører sitt oppdrag gjennom 13 virksomheter og prosjekter som alle er beskrevet

Detaljer

Omsorgskonferansen «Fri og Villig»

Omsorgskonferansen «Fri og Villig» Omsorgskonferansen «Fri og Villig» De frivillige er bunnplanken i Vår Frue åpen kirke 185 frivillige Kirkeverter Tar imot, ønsker velkommen, byr på noe å spise og drikke, gir rom for samtaler om stort

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO Eiendom, kommunikasjon, IKT, Avdelingsdirektør - Mangfold & oppvekst Avdelingsdirektør - Helse & Sosial Avdelingsdirektør - Aldring & Kultur Senter for alle berørt av hiv. Psykososialt tilbud med dagtilbud

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det?

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det? BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL DRIFTSPLAN 014 INNHOLD SAMMEN SKAPER VI ET TRYGT, AKTIVT OG ATTRAKTIVT NÆRMILJØ. Hvem er vi? Bakgrunn Vår visjon Hvordan arbeider vi? Samarbeidsplattform Våre verdier Våre fokusområder

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2013 Oslo Røde Kors besøkstjeneste Hva har skjedd i 2013? Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Detaljer

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 SOS-CHAT www.kirkens-sos.no Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 Kirkens SOS Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. 400 og

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606 %I_) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Glade Familiekontakter poserer etter samlingen i Gamle Logen mai 2010 1. Home- Start som organisasjon Home Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Ca ) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Årsmelding 2009. Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Årsmelding 2009. Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2009 Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland INNLEDNING Kirkens Bymisjon på Haugalandet utfører sitt oppdrag gjennom 10 virksomhetsområder og prosjekter. Disse er

Detaljer

VerdiMelding. RVTS fagmiljø innen psykiske traumer

VerdiMelding. RVTS fagmiljø innen psykiske traumer VerdiMelding RVTS fagmiljø innen psykiske traumer Hjelpere finner, forstår og hjelper barn, unge og voksne på en traumebevisst måte. VÅR DRØM «Et Traumebevisst Samfunn der mennesker som er krenket kjenner

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en ekstra hånd å leie i for de som av ulike årsaker trenger

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen 1 Tiltak med småhus i Trondheim Bakgrunnen for etablering av småhus

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Hilsen fra generalsekretæren

Hilsen fra generalsekretæren 1 Hilsen fra generalsekretæren Å holde liv i håpet Etter snart ett år som generalsekretær for Kirkens SOS i Norge er det en ting jeg har lært: Vi er en organisasjon av mennesker med brennende hjerter.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer