Retningslinjer. 6. desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer. 6. desember 2012"

Transkript

1 Code of Conduct Retningslinjer 8 6. desember 2012

2 Retningslinjer I. Innledning Ærligheten, integriteten og den sunne fornuften til våre ansatte, ledere og direktører er viktig for omdømmet og suksessen for Flint Group. Flint Group tilstreber å være en pålitelig samfunnsaktør, og å drive på en måte som oppmuntrer til effektive relasjoner med de samfunn der vi arbeider, samt deres interessenter. Disse retningslinjene regulerer handlingene og arbeidsrelasjonene til Flint Groups ansatte, ledere, direktører og agenter med nåværende og potensielle kunder, leverandører, medarbeidere, konkurrenter, myndigheter og selvregulerende organisasjoner, media og alle andre som Flint Group har kontakt med. Formålet med disse retningslinjene er å fastsette Flint Groups overordnede standarder for etisk og rettslig atferd. II. Samsvar med disse retningslinjene og loven Det er Flint Groups holdning at alle ansatte skal følge dette skrivet om retningslinjer og loven. Det er det personlige ansvaret for alle ansatte å gjøre seg kjent med dette og annen politikk og restriksjoner som gjelder deres tildelte oppgaver og ansvar, og å oppføre seg deretter. Flint Group vil kreve en årlig Employee Representation Certification (ERC) fra alle ledere, nøkkelansatte og andre som kan bli utpekt på grunn av arbeidets art. ERC skal være signert av den ansatte, der det står at de har lest og forstått retningslinjene. Disse ansatte skal også bekrefte med sin underskrift, at de har overholdt retningslinjene, gjort alle oppmerksomme på dem, og at handlinger eller unnlatelser under deres tilsyn kan føre til brudd på retningslinjene, og at de ikke kjenner til noen brudd, bortsett fra mulige brudd de har beskrevet i sin ERC. Flint Group forventer også at leverandørene skal overholde alle gjeldende juridiske forpliktelser. I tillegg bør leverandører enten vedta retningslinjene til Flint Group, eller vedta sine egne med lignende standarder. Flint Group respekterer og støtter FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml) samt FNs globale pakt (http://www.unglobalcompact.org). III. Forretningsetikk Utover juridisk samsvar, forventes det at alle ansatte og agenter i Flint Group skal holde høye standarder når det kommer til forretninger og personlig etikk i utførelsen av sine tildelte oppgaver og ansvar. Dette krever praktisering av ærlighet, integritet og god dømmekraft i alle aspekter når det gjelder håndtering av andre Flint Group-ansatte, publikum, næringslivet, kunder, leverandører og statlige og regulatoriske myndigheter. God etisk forretningsskikk kan være over det som følger av loven. Det er Flint Groups politikk å drive våre forretninger i samsvar med de høyeste etiske standardene i hvert av landene vi opererer, slik at integritet og ærlighet i Flint Group og dets ledere og ansatte ikke blir satt spørsmålstegn ved. IV. Sikkerhet og miljø Flint Group er forpliktet til å drive sin virksomhet i samsvar med alle gjeldene miljø- og arbeidslover og forskrifter på en måte som har den høyeste aktelse for helse og sikkerhet for sine ansatte og beskyttelse av miljøet. Derfor forventer Flint Group at alle ansatte gjør sitt ytterste for å overholde retningslinjene og ånden i disse lovene og forskriftene. 1 Definisjon av en ansatt i forbindelse med disse retningslinjene inkluderer midlertidige og permanente ansatte så vel som entreprenører 2

3 V. Arbeidsforhold 1. Arbeidsmiljø Flint Group er forpliktet gjennom interne programmer å sørge for et trygt og sunt arbeidsmiljø for sine ansatte, leverandører og besøkende. 2. Tvangsarbeid Flint Group fordømmer tvangsarbeid og er i samsvar med gjeldende lover i alle land hvor de har virksomheter. 3. Barnearbeid Flint Group anerkjenner rettighetene om at alle barn skal beskyttes mot økonomisk utnyttelse og er i samsvar med lovene i alle land hvor de har virksomheter, for å minimere ansettelser av mindreårige. Utover dette overholder Flint Group til enhver tid FNs erklæring om barns rettigheter (http://www.unicef.org/lac/spbarbados/legal/global/general/declaration child1959.pdf). 4. Anti-diskriminering Flint Group anerkjenner verdigheten av hver enkelt ansatt og retten til en arbeidsplass fri for trakassering, misbruk eller fysisk avstraffelse. Beslutninger om ansettelse, lønn, fordeler, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering baseres utelukkende på den ansattes evne til å utføre jobben. Flint Group diskriminerer ikke noen på grunnlag av karakteristikker beskyttet av gjeldende lov, men skal alltid, hvor slike handlinger ikke adresseres eller forutses ellers etter gjeldende lover, sikre at ingen diskriminering forekommer basert på rase, tro, funksjonshemming, kjønn, ekteskapelig status, fødselspermisjon, religiøs eller politisk overbevisning, alder eller seksuell legning. 5. Sysselsettingslover Flint Group er i samsvar med gjeldende sysselsettingslover, forskrifter og bransjestandarder. Flint Groups ansatte skal være utstyrt med rettferdig lønn for de tjenestene de tilbyr. VI. Konfidensiell informasjon Flint Group mener at dets konfidensielle, proprietære informasjon er en viktig ressurs i driften av virksomheten, og forbyr uautorisert bruk eller utlevering av denne informasjonen. Flint Group får av og til konfidensiell informasjon fra andre selskaper gjennom konfidensialitetsavtaler, og skal beskytte den informasjonen som kreves av avtalen. Flint Group respekterer rettighetene til andre selskaper til sin proprietære informasjon, og krever at de ansatte skal overholde dette i både ånd og skriv om gjeldende lover og forskrifter som beskytter slike rettigheter. Ikke-offentlig informasjon om Flint Group eller dets virksomheter, ansatte, kunder og leverandører er konfidensielt. Flint Group-ansatte, ledere og direktører innehar konfidensiell informasjon. Slik konfidensiell informasjon skal bare brukes i virksomhetsformål. Konfidensiell informasjon skal ikke deles med noen utenfor Flint Group, inkludert familie og venner, eller med andre ansatte som ikke trenger informasjonen for å utføre pliktene sine. Flint Group-ansatte kan bli pålagt å signere bestemte konfidensialitetsavtaler i løpet av sitt arbeid i Flint Group, derfor kan den påfølgende ikke-uttømmende listen av konfidensiell informasjon gi veiledning, men skal ikke anses avgjørende med hensyn til innhold eller omfang. Flint Group-ansatte er fortsatt, innenfor rammene av gjeldende lover eller jurisdiksjon, forpliktet til å holde all informasjon konfidensiell, selv etter at deres ansettelse hos Flint Group avsluttes. Det følgende er en ikke-uttømmende liste av konfidensiell informasjon: 1. Konsernets nåværende og forutsigende handelsresultater, før de er blitt gjort offentlig tilgjengelige av selskapet. 2. Forretningshemmeligheter, som inkluderer enhver bedrifts- eller teknisk informasjon, som formel, program, metode, prosess, teknikk, kompilering eller informasjon som er verdifull fordi den ikke er allment kjent. 3. Alle rettigheter til oppfinnelser eller prosesser som er utviklet av en ansatt som har brukt Flint Groups fasiliteter eller bedriftshemmeligheter, som følge av arbeid for Flint Group eller i forbindelse med Flint Groups virksomhet. 4. Kundeopplysninger, anbud, priser og betingelser. 5. Leverandøropplysninger, anbud, priser og betingelser. 6. Produksjonsprosesser, kapasitet og produksjon. 7. Proprietær informasjon som kundelister og kunders konfidensielle informasjon. 8. All offentlig- og media kommunikasjon som involverer Flint Group (annet enn handelskunngjøringer) må ha klarering fra konsernsjefen. 3

4 VII. Interessekonflikter Flint Group-ansatte har plikt til å gi sin fullstendige lojalitet til det beste for Flint Group. De skal unngå handlinger som kan medføre, eller synes å innebære, en interessekonflikt med Flint Group. Ansatte skal ikke ha økonomiske eller andre forretningsmessige relasjoner med leverandører, kunder eller konkurrenter som kan svekke, eller komme til å svekke, uavhengigheten til enhver bedømmelse de kan måtte gjøre på vegne av Flint Group. Ansatte er under en løpende forpliktelse til å informere sine overordnede om enhver situasjon som representerer muligheten for en konflikt eller misforhold av interesse mellom arbeidstaker og Flint Group. Avsløring av en potensiell konflikt gjennom forhåndsvarsling til de ansattes leder/sjef er nøkkelen til å forbli i full overensstemmelse med disse retningslinjene. Aksept eller tilbud om gave, forretningsunderholdning og annen godtgjørelse skal behandles i full overensstemmelse med Flint Groups globale retningslinjer gaver, underholdning eller andre ytelser som tilbys ansatte av andre organisasjoner (http://intranet.flintgrp.com/wmedia/documents/en/flint-group-hub/regulatoryeurope/flint Group Gift Policy.pdf). VIII. Kommersielle bestikkelser Flint Group tolererer ikke tilbud, anmodning, forespørsler eller mottak av betaling eller naturalytelser (gaver, tjenester osv.) for å påvirke personer til å tildele forretningsmuligheter til Flint Group, eller å foreta en forretningsmessig beslutning i Flint Groups favør eller som har som intensjon at i konsekvens en funksjon skal utføres feilaktig. Flint Group har som mål å konkurrere i markedet på grunnlag av førsteklasses produkter, tjenester og konkurransedyktige priser. Kommersielle bestikkelser, med den hensikt å videreførende eksisterende virksomhet, er ikke akseptert og er forbudt i alle tilfeller. En overtredelse av denne politikken vil utsette den ansatte som engasjerer seg i slik praksis, og enhver leder som oppmuntrer, støtter eller bevisst ignorerer slik praksis fordisiplinære tiltak, inkludert oppsigelse med følger. Merk at slike handlinger også kan bryte gjeldende lover og underlegge den ansatte bøter og/eller fengsel. Hvis en ansatt i løpet av sysselsettingen blir klar over noen som helst form for kommersielle bestikkelser, skal den ansatte rapportere saken direkte til ledelsen de føler er riktig, eller en bedriftsleder (se artikkel XVII., etiske råd og rapportering av brudd). Denne retningslinjen hindrer ikke tildeling av industripraktisert forhandlet kjøp med forrabatt og rabatter til kunder, eller bransjepraksisen med finansordninger med juridiske enheter eller eierne av slike juridiske enheter. IX. Offentlige representanter Å gi gaver eller å være vert for underholdning er vanligvis forbudt i henhold til loven eller offentlige retningslinjer hvis de gis til en statsansatt. Derfor kan ingen gaver eller forretningsunderholdning gis til en offentlig ansatt, direkte eller indirekte, uten forhåndsgodkjenning av Flint Groups juridiske avdeling. Videre kan ikke betalinger gjøres for å indusere innenlandske og utenlandske tjenestemenn for å forsømme deres plikter eller utføre dem uriktig. Hvis en ansatt er usikker på om en bestemt situasjon eller aktivitet med hensyn til en regjering eller offentlig etat kan utgjøre et brudd på loven, skal han eller hun ta kontakt med Flint Groups juridiske avdeling før handling tas. X. Svindel og kriminell aktivitet Svindel og annen kriminell aktivitet kan påvirke omdømmet og suksessen til Flint Group. Derfor krever Flint Group at sine ansatte, ledere og direktører rapporterer kjent eller mistenkt svindel, eller annen kriminell aktivitet som involverer Flint Group eller deres ansatte. Hvis en ansatt i Flint Group blir oppmerksom på mistenksom aktivitet eller atferd inkludert aktuelle eller mistenkte brudd på følgende: (Vennligst vær oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste) Tvilsomt regnskap, Finansielle revisjonssaker, Urettferdig eller villedende handelspraksis Brudd på lover Brudd på selskapets regler og forskrifter Brudd på disse retningslinjene 4

5 Da må saken rapporteres som anvist i artikkel XVII i disse retningslinjene. XI. Konkurranselovgivning Flint Group samsvarer med gjeldende konkurranselovgivning. Ansatte skal ikke gi konkurrenter informasjon om Flint Groups priser, eller om interne forhold som vedrører Flint Group-priser. Det er ulovlig å inngå avtaler med konkurrenter angående priser, kostnader, vilkår, kunder, markeder, produksjon, forretningsplaner eller andre saker som kan påvirke konkurransen. En uuttalt avtale om å fastsette priser eller fordele markeder er like ulovlig som en muntlig eller skriftlig avtale. Dette er et komplekst område av loven, og hvis ansatte er usikre på om en bestemt situasjon eller aktivitet kan utgjøre brudd på loven, skal han eller hun ta kontakt med Flint Groups juridiske avdeling før handling foretas. XII. Offisielle undersøkelser Påtalemyndigheten og regjeringen har bred myndighet til å etterforske mulige brudd på loven. De kan innkalle storjury, stevningsdokumenter og foreta intervjuer eller vitnesbyrd av ansatte i Flint Group. Flint Group sine retningslinjer er å samarbeide med rimelig anmodning fra regjeringsetterforskere. Samtidig har Flint Group et krav om å ivareta fastsatt lov til fordel for personer som er under etterforskning eller som er anklaget for en forseelse, inkludert juridisk representasjon. Hvis en representant for en regjering eller offentlig etat kontakter ansatte i Flint Group, eller forespør om tilgang til data eller dokumenter med henblikk for en etterforskning, skal den ansatte spørre etter detaljene om etterforskningen, umiddelbart varsle sin overordnede eller Flint Group sin juridiske avdeling og svare i henhold til Flint Groups forretningspraksis. Bevaring av korresponderende materiale, inkludert dokumenter som kan relateres til etterforskningen, skal være tilgjengelig hvis det er i henhold til gjeldende lov. Hvis det er spørsmål om etterforskningen eller hvordan de skal reagere, skal den ansatte kontakte Flint Groups juridiske avdeling. XIII. Politisk engasjement Det står i Flint Groups retningslinjer at ingen av selskapets midler skal brukes til å bidra til politiske kandidater eller politiske partier. Dette forbudet omfatter ikke bare direkte bidrag, men også indirekte hjelp eller støtte til kandidater eller partier gjennom kjøp av billetter til spesielle middager eller andre hendelser der det er pengeinnsamlinger og overrekkelse av andre varer, tjenester eller utstyr til politiske partier eller komiteer. Ingen kan bli refundert direkte eller indirekte av Flint Group for politiske bidrag eller for kostnaden av å delta på en politisk hendelse. XIV. Registrering av transaksjoner og Flint Group-registreringer Flint Group skal holde bøker, fakturaer, registreringer og regnskap som, i rimelig detalj, nøyaktig og korrekt gjenspeiler transaksjoner og disposisjoner av midler til Flint Group. Hver ansatt skal ha korrekte og rettferdige registreringer av transaksjoner, tidsrapporter, kostnadskonti og andre Flint Group-registreringer. Flint Group skal utarbeide og vedlikeholde et system for interne kontroller, som er tilstrekkelig til å gi rimelig sikkerhet for at transaksjoner er riktig autorisert, utført og registrert. Alle Flint Group sine bøker, registreringer, regnskap, fond og eiendeler må opprettholdes for å reflektere rettferdig, nøyaktig og riktig regnskapsperiode for den relevante transaksjonen, de underliggende transaksjonene og disposisjonene av Flint Group sine forretninger i rimelig detalj. Ingen oppføringer vil bli gjort som med hensikt skal skjule sannheten om enhver transaksjon foretatt av Flint Group. I denne forbindelse må følgende retningslinjer følges: 1. Ingen ukjente, uregistrerte eller "off-book"-midler eller aktiva skal etableres til noen formål. 2. Ingen falske eller fiktive fakturaer skal betales eller lages. 3. Ingen falske eller kunstige oppføringer skal gjøres eller villedende rapporter utstedes. 4. Eiendeler og gjeld i Flint Group skal anerkjennes og angis i samsvar med Flint Groups standardpraksis og Generally Accepted Accounting Principles GAAP, som vedtas på hvilket som helst tidspunkt. Hvis en Flint Group-ansatt mener at Flint Groups bøker og registreringer ikke vedlikeholdes i henhold til disse kravene, skal den ansatte rapportere saken direkte til ledelsen de føler er riktig eller som i artikkel XVII., etiske råd og rapportering av brudd. 5

6 XV. Bruk av Flint Group sine eiendeler Flint Groups eiendeler skal bare brukes til legitime, forretningsmessige mål i Flint Group, som definert i retningslinjene for IT, detaljert i artikkel XVI under og bare av autoriserte ansatte eller deres stedsfortredere. Dette omfatter både materielle og immaterielle eiendeler. Noen eksempler på materielle eiendeler er kontorutstyr som telefoner, kopimaskiner, datamaskiner, møbler, utstyr og produksjonsutstyr. XVI. Internett og e-post Internett og e-post gis til ansatte i Flint Group for forretningsbruk og ikke for personlig bruk. Ansatte forventes å bruke disse ressursene på en måte som er forenelig med Flint Groups retningslinjer og prosedyrer, herunder, som relevant, de som finnes i Flint Groups retningslinjer for akseptabel bruk av teknologiressurser (http://ithelp.flintgrp.com/fgitintranet.nsf/dx/it_g02_acceptable_use_of_technology_resources_policy) og Flint Groups retningslinjer for elektronisk post og internettakseptabel bruk (http://ithelp.flintgrp.com/fgitintranet.nsf/dx/it_g03_electronic_mail_and_messaging_policy). I tillegg er brukere bundet av kravene til lokale, statlige, føderale og gjeldende internasjonale lover og kontraktsmessige forpliktelser, inkludert uten begrensning, Flint Groups retningslinjer for akseptabel bruk av nettverk og internettleverandør(er). XVII. Etiske råd og rapportering av brudd Det finnes ingen enkle svar på mange etiske problemstillinger overfor daglige forretningsaktiviteter. I noen tilfeller er det opplagt hva det riktige å gjøre er, mens det i andre og mer komplekse situasjoner, kan være vanskelig for en ansatt å bestemme hva som skal gjøres. Når en ansatt blir møtt med en tøff etisk avgjørelse eller når det er tvil om hva som er riktig å gjøre, eller hvis den ansatte blir oppmerksom på en mistenkelig aktivitet eller oppførsel, bør den ansatte snakke med noen andre, for eksempel sin nærmeste leder. Videre er Flint Group forpliktet til å sikre at Flint Group-ansatte kan ta opp saker angående ulovlig atferd eller feilbehandling i god tro uten å bli utsatt for mobbing, trakassering eller forskjellsbehandling, og få slike bekymringer ordentlig undersøkt. Flint Group erkjenner at rapportering av slik oppførsel i god tro er et viktig aspekt for alle Flint Group-ansattes rolle i konsernet. Flint Group har gjennomført en formell retningslinje angående slik rapportering ( varsling ) for Flint Groupansatte (hvor lokal lov tillater det) som finnes på Intranett (retningslinjer for integritetstrygghet) på flere språk (http://intranet.flintgrp.com/en/flint-group-hub/policies/integrityassurance.php) Hvis en Flint Group-ansatt føler at det er ubehagelig å snakke med nærmeste overordnede eller andre ledere, kan han eller hun alltid kontakte de følgende av konsernets øverste sjefer for veiledning. Charles Knott Russel Taylor Styreleder Senior VP-HR M M Verena Hahn Michelle Dornas VP Juridisk & Administrasjon VP, Kasserer T T M Kontakt til noen av de øverste sjefene kan også gjøres via For Asia/Stillehavsregionen: Yang Wenxian (Sally) HR-direktør Kina T

7 For Latin-Amerika: Debbie Guberek Regional HR-direktør Latin-Amerika T Alle rapporteringer blir tatt seriøst. Hver påstand blir undersøkt, og hvis sannsynliggjort, løst gjennom passende korrigerende tiltak og/eller disiplin. Hvis den ansatte velger å identifisere seg, vil han/hun gis tilbakemelding når undersøkelsen er avsluttet. Flint Group vil ikke tillate noen form for gjengjeldelse mot personer, som i god tro, rapporterer kjente eller mistenkelige brudd på Flint Groups retningslinjer. XVIII. Administrasjon og fraskrivelse av retningslinjene Disse retningslinjene skal administreres og overvåkes av Flint Groups styre. Eventuelle spørsmål og ytterligere informasjon om retningslinjene skal, i første omgang, rettes til en leder. Ansatte, ledere og direktører i Flint Group er alltid pålagt å følge disse retningslinjene, og å representere Flint Group (og dets datterselskaper) på en ansvarlig måte i alle regioner og territorier. Generelt sett bør det ikke være noen avvik eller unntak fra disse retningslinjene. Men i sjeldne tilfeller der en konflikt med retningslinjene kan oppstå, kan unntak gjelde. Unntak avgjøres fra sak til sak av administrerende direktør. Unntak for direktører og ledere må imidlertid bestemmes av styret. For medlemmer av styret, daglige ledere og finansielle ledere, skal styret ha den eneste og absolutte skjønnsmessige myndighet til å godkjenne eventuelle avvik eller unntak fra disse retningslinjene. Kjente eller mistenkte brudd på disse retningslinjene vil etterforskes og ansatte som er involvert i slike brudd, og enhver leder som oppmuntrer, støtter eller bevisst ignorerer slike brudd, skal være gjenstand for disiplinærtiltak, til og med oppsigelse. Informasjon som gis til revisjonskomiteen i Flint Groups styre vil inkludere: 1. En oppsummering av all Employee Representation Certificates (ERC), kommentarer og funn 2. Logging av alle Integrity Assurance (IA)-problemer rapportering av detaljer og utfall 3. Alle problemer angående seriøs svindel og kriminell aktivitet som oppdages Vedtatt av styret: Styreleder: Charles F. Knott Dato: 6. desember

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Flint Group. Etiske retningslinjer

Flint Group. Etiske retningslinjer Flint Group Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innledning Flint Group er opptatt av etisk forretningspraksis, personlig integritet og overholdelse av disse etiske retningslinjene ("etiske retningslinjer"

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING 1. VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER På Nordic Waterproofing arbeider vi for å skape merverdi for våre interessenter uten at det går ut over de høye standardene

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk. (Code of Conduct Guide)

Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk. (Code of Conduct Guide) Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk (Code of Conduct Guide) Håkan Dahllöf, adm. dir. Toyota Material Handling Europe Administrerende direktørs innledning Hos Toyota Material Handling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS)

Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Vedtatt av Representantskapet 02.10.15. Formål Kommunalt eide selskaper, som RIR IKS, forvalter store verdier og

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper.

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper. CERMAQ GROUP AS Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Vedtatt av styret i Cermaq Group AS: 30. september 2005, endret 23. november 2007, 15. februar 2011, 8. desember 2011, 28. april 2014, 8. desember

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler Code of Conduct Etiske arbeidsregler innledning Etiske arbeidsregler for Mediq Norge AS Disse arbeidsreglene har blitt laget av OPG for å informere alle som er ansatt i OPG gruppen, heriblant oss i Mediq

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS

ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS 1 Selv om virksomheten vår er i stadig utvikling, vil kravet til etisk atferd i alt vi gjør aldri endres. Vi har alle plikt til å handle

Detaljer