Retningslinjer. 6. desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer. 6. desember 2012"

Transkript

1 Code of Conduct Retningslinjer 8 6. desember 2012

2 Retningslinjer I. Innledning Ærligheten, integriteten og den sunne fornuften til våre ansatte, ledere og direktører er viktig for omdømmet og suksessen for Flint Group. Flint Group tilstreber å være en pålitelig samfunnsaktør, og å drive på en måte som oppmuntrer til effektive relasjoner med de samfunn der vi arbeider, samt deres interessenter. Disse retningslinjene regulerer handlingene og arbeidsrelasjonene til Flint Groups ansatte, ledere, direktører og agenter med nåværende og potensielle kunder, leverandører, medarbeidere, konkurrenter, myndigheter og selvregulerende organisasjoner, media og alle andre som Flint Group har kontakt med. Formålet med disse retningslinjene er å fastsette Flint Groups overordnede standarder for etisk og rettslig atferd. II. Samsvar med disse retningslinjene og loven Det er Flint Groups holdning at alle ansatte skal følge dette skrivet om retningslinjer og loven. Det er det personlige ansvaret for alle ansatte å gjøre seg kjent med dette og annen politikk og restriksjoner som gjelder deres tildelte oppgaver og ansvar, og å oppføre seg deretter. Flint Group vil kreve en årlig Employee Representation Certification (ERC) fra alle ledere, nøkkelansatte og andre som kan bli utpekt på grunn av arbeidets art. ERC skal være signert av den ansatte, der det står at de har lest og forstått retningslinjene. Disse ansatte skal også bekrefte med sin underskrift, at de har overholdt retningslinjene, gjort alle oppmerksomme på dem, og at handlinger eller unnlatelser under deres tilsyn kan føre til brudd på retningslinjene, og at de ikke kjenner til noen brudd, bortsett fra mulige brudd de har beskrevet i sin ERC. Flint Group forventer også at leverandørene skal overholde alle gjeldende juridiske forpliktelser. I tillegg bør leverandører enten vedta retningslinjene til Flint Group, eller vedta sine egne med lignende standarder. Flint Group respekterer og støtter FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml) samt FNs globale pakt (http://www.unglobalcompact.org). III. Forretningsetikk Utover juridisk samsvar, forventes det at alle ansatte og agenter i Flint Group skal holde høye standarder når det kommer til forretninger og personlig etikk i utførelsen av sine tildelte oppgaver og ansvar. Dette krever praktisering av ærlighet, integritet og god dømmekraft i alle aspekter når det gjelder håndtering av andre Flint Group-ansatte, publikum, næringslivet, kunder, leverandører og statlige og regulatoriske myndigheter. God etisk forretningsskikk kan være over det som følger av loven. Det er Flint Groups politikk å drive våre forretninger i samsvar med de høyeste etiske standardene i hvert av landene vi opererer, slik at integritet og ærlighet i Flint Group og dets ledere og ansatte ikke blir satt spørsmålstegn ved. IV. Sikkerhet og miljø Flint Group er forpliktet til å drive sin virksomhet i samsvar med alle gjeldene miljø- og arbeidslover og forskrifter på en måte som har den høyeste aktelse for helse og sikkerhet for sine ansatte og beskyttelse av miljøet. Derfor forventer Flint Group at alle ansatte gjør sitt ytterste for å overholde retningslinjene og ånden i disse lovene og forskriftene. 1 Definisjon av en ansatt i forbindelse med disse retningslinjene inkluderer midlertidige og permanente ansatte så vel som entreprenører 2

3 V. Arbeidsforhold 1. Arbeidsmiljø Flint Group er forpliktet gjennom interne programmer å sørge for et trygt og sunt arbeidsmiljø for sine ansatte, leverandører og besøkende. 2. Tvangsarbeid Flint Group fordømmer tvangsarbeid og er i samsvar med gjeldende lover i alle land hvor de har virksomheter. 3. Barnearbeid Flint Group anerkjenner rettighetene om at alle barn skal beskyttes mot økonomisk utnyttelse og er i samsvar med lovene i alle land hvor de har virksomheter, for å minimere ansettelser av mindreårige. Utover dette overholder Flint Group til enhver tid FNs erklæring om barns rettigheter (http://www.unicef.org/lac/spbarbados/legal/global/general/declaration child1959.pdf). 4. Anti-diskriminering Flint Group anerkjenner verdigheten av hver enkelt ansatt og retten til en arbeidsplass fri for trakassering, misbruk eller fysisk avstraffelse. Beslutninger om ansettelse, lønn, fordeler, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering baseres utelukkende på den ansattes evne til å utføre jobben. Flint Group diskriminerer ikke noen på grunnlag av karakteristikker beskyttet av gjeldende lov, men skal alltid, hvor slike handlinger ikke adresseres eller forutses ellers etter gjeldende lover, sikre at ingen diskriminering forekommer basert på rase, tro, funksjonshemming, kjønn, ekteskapelig status, fødselspermisjon, religiøs eller politisk overbevisning, alder eller seksuell legning. 5. Sysselsettingslover Flint Group er i samsvar med gjeldende sysselsettingslover, forskrifter og bransjestandarder. Flint Groups ansatte skal være utstyrt med rettferdig lønn for de tjenestene de tilbyr. VI. Konfidensiell informasjon Flint Group mener at dets konfidensielle, proprietære informasjon er en viktig ressurs i driften av virksomheten, og forbyr uautorisert bruk eller utlevering av denne informasjonen. Flint Group får av og til konfidensiell informasjon fra andre selskaper gjennom konfidensialitetsavtaler, og skal beskytte den informasjonen som kreves av avtalen. Flint Group respekterer rettighetene til andre selskaper til sin proprietære informasjon, og krever at de ansatte skal overholde dette i både ånd og skriv om gjeldende lover og forskrifter som beskytter slike rettigheter. Ikke-offentlig informasjon om Flint Group eller dets virksomheter, ansatte, kunder og leverandører er konfidensielt. Flint Group-ansatte, ledere og direktører innehar konfidensiell informasjon. Slik konfidensiell informasjon skal bare brukes i virksomhetsformål. Konfidensiell informasjon skal ikke deles med noen utenfor Flint Group, inkludert familie og venner, eller med andre ansatte som ikke trenger informasjonen for å utføre pliktene sine. Flint Group-ansatte kan bli pålagt å signere bestemte konfidensialitetsavtaler i løpet av sitt arbeid i Flint Group, derfor kan den påfølgende ikke-uttømmende listen av konfidensiell informasjon gi veiledning, men skal ikke anses avgjørende med hensyn til innhold eller omfang. Flint Group-ansatte er fortsatt, innenfor rammene av gjeldende lover eller jurisdiksjon, forpliktet til å holde all informasjon konfidensiell, selv etter at deres ansettelse hos Flint Group avsluttes. Det følgende er en ikke-uttømmende liste av konfidensiell informasjon: 1. Konsernets nåværende og forutsigende handelsresultater, før de er blitt gjort offentlig tilgjengelige av selskapet. 2. Forretningshemmeligheter, som inkluderer enhver bedrifts- eller teknisk informasjon, som formel, program, metode, prosess, teknikk, kompilering eller informasjon som er verdifull fordi den ikke er allment kjent. 3. Alle rettigheter til oppfinnelser eller prosesser som er utviklet av en ansatt som har brukt Flint Groups fasiliteter eller bedriftshemmeligheter, som følge av arbeid for Flint Group eller i forbindelse med Flint Groups virksomhet. 4. Kundeopplysninger, anbud, priser og betingelser. 5. Leverandøropplysninger, anbud, priser og betingelser. 6. Produksjonsprosesser, kapasitet og produksjon. 7. Proprietær informasjon som kundelister og kunders konfidensielle informasjon. 8. All offentlig- og media kommunikasjon som involverer Flint Group (annet enn handelskunngjøringer) må ha klarering fra konsernsjefen. 3

4 VII. Interessekonflikter Flint Group-ansatte har plikt til å gi sin fullstendige lojalitet til det beste for Flint Group. De skal unngå handlinger som kan medføre, eller synes å innebære, en interessekonflikt med Flint Group. Ansatte skal ikke ha økonomiske eller andre forretningsmessige relasjoner med leverandører, kunder eller konkurrenter som kan svekke, eller komme til å svekke, uavhengigheten til enhver bedømmelse de kan måtte gjøre på vegne av Flint Group. Ansatte er under en løpende forpliktelse til å informere sine overordnede om enhver situasjon som representerer muligheten for en konflikt eller misforhold av interesse mellom arbeidstaker og Flint Group. Avsløring av en potensiell konflikt gjennom forhåndsvarsling til de ansattes leder/sjef er nøkkelen til å forbli i full overensstemmelse med disse retningslinjene. Aksept eller tilbud om gave, forretningsunderholdning og annen godtgjørelse skal behandles i full overensstemmelse med Flint Groups globale retningslinjer gaver, underholdning eller andre ytelser som tilbys ansatte av andre organisasjoner (http://intranet.flintgrp.com/wmedia/documents/en/flint-group-hub/regulatoryeurope/flint Group Gift Policy.pdf). VIII. Kommersielle bestikkelser Flint Group tolererer ikke tilbud, anmodning, forespørsler eller mottak av betaling eller naturalytelser (gaver, tjenester osv.) for å påvirke personer til å tildele forretningsmuligheter til Flint Group, eller å foreta en forretningsmessig beslutning i Flint Groups favør eller som har som intensjon at i konsekvens en funksjon skal utføres feilaktig. Flint Group har som mål å konkurrere i markedet på grunnlag av førsteklasses produkter, tjenester og konkurransedyktige priser. Kommersielle bestikkelser, med den hensikt å videreførende eksisterende virksomhet, er ikke akseptert og er forbudt i alle tilfeller. En overtredelse av denne politikken vil utsette den ansatte som engasjerer seg i slik praksis, og enhver leder som oppmuntrer, støtter eller bevisst ignorerer slik praksis fordisiplinære tiltak, inkludert oppsigelse med følger. Merk at slike handlinger også kan bryte gjeldende lover og underlegge den ansatte bøter og/eller fengsel. Hvis en ansatt i løpet av sysselsettingen blir klar over noen som helst form for kommersielle bestikkelser, skal den ansatte rapportere saken direkte til ledelsen de føler er riktig, eller en bedriftsleder (se artikkel XVII., etiske råd og rapportering av brudd). Denne retningslinjen hindrer ikke tildeling av industripraktisert forhandlet kjøp med forrabatt og rabatter til kunder, eller bransjepraksisen med finansordninger med juridiske enheter eller eierne av slike juridiske enheter. IX. Offentlige representanter Å gi gaver eller å være vert for underholdning er vanligvis forbudt i henhold til loven eller offentlige retningslinjer hvis de gis til en statsansatt. Derfor kan ingen gaver eller forretningsunderholdning gis til en offentlig ansatt, direkte eller indirekte, uten forhåndsgodkjenning av Flint Groups juridiske avdeling. Videre kan ikke betalinger gjøres for å indusere innenlandske og utenlandske tjenestemenn for å forsømme deres plikter eller utføre dem uriktig. Hvis en ansatt er usikker på om en bestemt situasjon eller aktivitet med hensyn til en regjering eller offentlig etat kan utgjøre et brudd på loven, skal han eller hun ta kontakt med Flint Groups juridiske avdeling før handling tas. X. Svindel og kriminell aktivitet Svindel og annen kriminell aktivitet kan påvirke omdømmet og suksessen til Flint Group. Derfor krever Flint Group at sine ansatte, ledere og direktører rapporterer kjent eller mistenkt svindel, eller annen kriminell aktivitet som involverer Flint Group eller deres ansatte. Hvis en ansatt i Flint Group blir oppmerksom på mistenksom aktivitet eller atferd inkludert aktuelle eller mistenkte brudd på følgende: (Vennligst vær oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste) Tvilsomt regnskap, Finansielle revisjonssaker, Urettferdig eller villedende handelspraksis Brudd på lover Brudd på selskapets regler og forskrifter Brudd på disse retningslinjene 4

5 Da må saken rapporteres som anvist i artikkel XVII i disse retningslinjene. XI. Konkurranselovgivning Flint Group samsvarer med gjeldende konkurranselovgivning. Ansatte skal ikke gi konkurrenter informasjon om Flint Groups priser, eller om interne forhold som vedrører Flint Group-priser. Det er ulovlig å inngå avtaler med konkurrenter angående priser, kostnader, vilkår, kunder, markeder, produksjon, forretningsplaner eller andre saker som kan påvirke konkurransen. En uuttalt avtale om å fastsette priser eller fordele markeder er like ulovlig som en muntlig eller skriftlig avtale. Dette er et komplekst område av loven, og hvis ansatte er usikre på om en bestemt situasjon eller aktivitet kan utgjøre brudd på loven, skal han eller hun ta kontakt med Flint Groups juridiske avdeling før handling foretas. XII. Offisielle undersøkelser Påtalemyndigheten og regjeringen har bred myndighet til å etterforske mulige brudd på loven. De kan innkalle storjury, stevningsdokumenter og foreta intervjuer eller vitnesbyrd av ansatte i Flint Group. Flint Group sine retningslinjer er å samarbeide med rimelig anmodning fra regjeringsetterforskere. Samtidig har Flint Group et krav om å ivareta fastsatt lov til fordel for personer som er under etterforskning eller som er anklaget for en forseelse, inkludert juridisk representasjon. Hvis en representant for en regjering eller offentlig etat kontakter ansatte i Flint Group, eller forespør om tilgang til data eller dokumenter med henblikk for en etterforskning, skal den ansatte spørre etter detaljene om etterforskningen, umiddelbart varsle sin overordnede eller Flint Group sin juridiske avdeling og svare i henhold til Flint Groups forretningspraksis. Bevaring av korresponderende materiale, inkludert dokumenter som kan relateres til etterforskningen, skal være tilgjengelig hvis det er i henhold til gjeldende lov. Hvis det er spørsmål om etterforskningen eller hvordan de skal reagere, skal den ansatte kontakte Flint Groups juridiske avdeling. XIII. Politisk engasjement Det står i Flint Groups retningslinjer at ingen av selskapets midler skal brukes til å bidra til politiske kandidater eller politiske partier. Dette forbudet omfatter ikke bare direkte bidrag, men også indirekte hjelp eller støtte til kandidater eller partier gjennom kjøp av billetter til spesielle middager eller andre hendelser der det er pengeinnsamlinger og overrekkelse av andre varer, tjenester eller utstyr til politiske partier eller komiteer. Ingen kan bli refundert direkte eller indirekte av Flint Group for politiske bidrag eller for kostnaden av å delta på en politisk hendelse. XIV. Registrering av transaksjoner og Flint Group-registreringer Flint Group skal holde bøker, fakturaer, registreringer og regnskap som, i rimelig detalj, nøyaktig og korrekt gjenspeiler transaksjoner og disposisjoner av midler til Flint Group. Hver ansatt skal ha korrekte og rettferdige registreringer av transaksjoner, tidsrapporter, kostnadskonti og andre Flint Group-registreringer. Flint Group skal utarbeide og vedlikeholde et system for interne kontroller, som er tilstrekkelig til å gi rimelig sikkerhet for at transaksjoner er riktig autorisert, utført og registrert. Alle Flint Group sine bøker, registreringer, regnskap, fond og eiendeler må opprettholdes for å reflektere rettferdig, nøyaktig og riktig regnskapsperiode for den relevante transaksjonen, de underliggende transaksjonene og disposisjonene av Flint Group sine forretninger i rimelig detalj. Ingen oppføringer vil bli gjort som med hensikt skal skjule sannheten om enhver transaksjon foretatt av Flint Group. I denne forbindelse må følgende retningslinjer følges: 1. Ingen ukjente, uregistrerte eller "off-book"-midler eller aktiva skal etableres til noen formål. 2. Ingen falske eller fiktive fakturaer skal betales eller lages. 3. Ingen falske eller kunstige oppføringer skal gjøres eller villedende rapporter utstedes. 4. Eiendeler og gjeld i Flint Group skal anerkjennes og angis i samsvar med Flint Groups standardpraksis og Generally Accepted Accounting Principles GAAP, som vedtas på hvilket som helst tidspunkt. Hvis en Flint Group-ansatt mener at Flint Groups bøker og registreringer ikke vedlikeholdes i henhold til disse kravene, skal den ansatte rapportere saken direkte til ledelsen de føler er riktig eller som i artikkel XVII., etiske råd og rapportering av brudd. 5

6 XV. Bruk av Flint Group sine eiendeler Flint Groups eiendeler skal bare brukes til legitime, forretningsmessige mål i Flint Group, som definert i retningslinjene for IT, detaljert i artikkel XVI under og bare av autoriserte ansatte eller deres stedsfortredere. Dette omfatter både materielle og immaterielle eiendeler. Noen eksempler på materielle eiendeler er kontorutstyr som telefoner, kopimaskiner, datamaskiner, møbler, utstyr og produksjonsutstyr. XVI. Internett og e-post Internett og e-post gis til ansatte i Flint Group for forretningsbruk og ikke for personlig bruk. Ansatte forventes å bruke disse ressursene på en måte som er forenelig med Flint Groups retningslinjer og prosedyrer, herunder, som relevant, de som finnes i Flint Groups retningslinjer for akseptabel bruk av teknologiressurser (http://ithelp.flintgrp.com/fgitintranet.nsf/dx/it_g02_acceptable_use_of_technology_resources_policy) og Flint Groups retningslinjer for elektronisk post og internettakseptabel bruk (http://ithelp.flintgrp.com/fgitintranet.nsf/dx/it_g03_electronic_mail_and_messaging_policy). I tillegg er brukere bundet av kravene til lokale, statlige, føderale og gjeldende internasjonale lover og kontraktsmessige forpliktelser, inkludert uten begrensning, Flint Groups retningslinjer for akseptabel bruk av nettverk og internettleverandør(er). XVII. Etiske råd og rapportering av brudd Det finnes ingen enkle svar på mange etiske problemstillinger overfor daglige forretningsaktiviteter. I noen tilfeller er det opplagt hva det riktige å gjøre er, mens det i andre og mer komplekse situasjoner, kan være vanskelig for en ansatt å bestemme hva som skal gjøres. Når en ansatt blir møtt med en tøff etisk avgjørelse eller når det er tvil om hva som er riktig å gjøre, eller hvis den ansatte blir oppmerksom på en mistenkelig aktivitet eller oppførsel, bør den ansatte snakke med noen andre, for eksempel sin nærmeste leder. Videre er Flint Group forpliktet til å sikre at Flint Group-ansatte kan ta opp saker angående ulovlig atferd eller feilbehandling i god tro uten å bli utsatt for mobbing, trakassering eller forskjellsbehandling, og få slike bekymringer ordentlig undersøkt. Flint Group erkjenner at rapportering av slik oppførsel i god tro er et viktig aspekt for alle Flint Group-ansattes rolle i konsernet. Flint Group har gjennomført en formell retningslinje angående slik rapportering ( varsling ) for Flint Groupansatte (hvor lokal lov tillater det) som finnes på Intranett (retningslinjer for integritetstrygghet) på flere språk (http://intranet.flintgrp.com/en/flint-group-hub/policies/integrityassurance.php) Hvis en Flint Group-ansatt føler at det er ubehagelig å snakke med nærmeste overordnede eller andre ledere, kan han eller hun alltid kontakte de følgende av konsernets øverste sjefer for veiledning. Charles Knott Russel Taylor Styreleder Senior VP-HR M M Verena Hahn Michelle Dornas VP Juridisk & Administrasjon VP, Kasserer T T M Kontakt til noen av de øverste sjefene kan også gjøres via For Asia/Stillehavsregionen: Yang Wenxian (Sally) HR-direktør Kina T

7 For Latin-Amerika: Debbie Guberek Regional HR-direktør Latin-Amerika T Alle rapporteringer blir tatt seriøst. Hver påstand blir undersøkt, og hvis sannsynliggjort, løst gjennom passende korrigerende tiltak og/eller disiplin. Hvis den ansatte velger å identifisere seg, vil han/hun gis tilbakemelding når undersøkelsen er avsluttet. Flint Group vil ikke tillate noen form for gjengjeldelse mot personer, som i god tro, rapporterer kjente eller mistenkelige brudd på Flint Groups retningslinjer. XVIII. Administrasjon og fraskrivelse av retningslinjene Disse retningslinjene skal administreres og overvåkes av Flint Groups styre. Eventuelle spørsmål og ytterligere informasjon om retningslinjene skal, i første omgang, rettes til en leder. Ansatte, ledere og direktører i Flint Group er alltid pålagt å følge disse retningslinjene, og å representere Flint Group (og dets datterselskaper) på en ansvarlig måte i alle regioner og territorier. Generelt sett bør det ikke være noen avvik eller unntak fra disse retningslinjene. Men i sjeldne tilfeller der en konflikt med retningslinjene kan oppstå, kan unntak gjelde. Unntak avgjøres fra sak til sak av administrerende direktør. Unntak for direktører og ledere må imidlertid bestemmes av styret. For medlemmer av styret, daglige ledere og finansielle ledere, skal styret ha den eneste og absolutte skjønnsmessige myndighet til å godkjenne eventuelle avvik eller unntak fra disse retningslinjene. Kjente eller mistenkte brudd på disse retningslinjene vil etterforskes og ansatte som er involvert i slike brudd, og enhver leder som oppmuntrer, støtter eller bevisst ignorerer slike brudd, skal være gjenstand for disiplinærtiltak, til og med oppsigelse. Informasjon som gis til revisjonskomiteen i Flint Groups styre vil inkludere: 1. En oppsummering av all Employee Representation Certificates (ERC), kommentarer og funn 2. Logging av alle Integrity Assurance (IA)-problemer rapportering av detaljer og utfall 3. Alle problemer angående seriøs svindel og kriminell aktivitet som oppdages Vedtatt av styret: Styreleder: Charles F. Knott Dato: 6. desember

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Flint Group. Etiske retningslinjer

Flint Group. Etiske retningslinjer Flint Group Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innledning Flint Group er opptatt av etisk forretningspraksis, personlig integritet og overholdelse av disse etiske retningslinjene ("etiske retningslinjer"

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk. (Code of Conduct Guide)

Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk. (Code of Conduct Guide) Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk (Code of Conduct Guide) Håkan Dahllöf, adm. dir. Toyota Material Handling Europe Administrerende direktørs innledning Hos Toyota Material Handling

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER Weatherford har bygd sitt omdømme som en organisasjon som forlanger etisk forretningsdrift og et høyt nivå av integritet i alle våre forretningstransaksjoner. Styrken

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer 2009 Etiske Retningslinjer 2 Etiske Retningslinjer Etiske Retningslinjer 3 Innhold Kjære medarbeider Kjære medarbeider 3 Høy etisk standard og åpen bedriftskultur 4 Konsernets ansvar 7 Den enkeltes ansvar

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer Kort versjon The global leader in door opening solutions

Etiske retningslinjer Kort versjon The global leader in door opening solutions Etiske retningslinjer Kort versjon The global leader in door opening solutions 2 Etiske retningslinjer Denne versjonen av de etiske retningslinjene er en oppsummering av de fullstendige retningslinjene.

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

Etiske retningslinjer for Bydrift KF

Etiske retningslinjer for Bydrift KF Etiske retningslinjer for Bydrift KF 2012 Side 1 av 6 Etikken sitter i hele kroppen Longyearbyen er et lite sted der hver og en utgjør en synlig del av samfunnet enten det er på butikken, på et sted med

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Innledning Formålet med dette dokumentet er å informere Staples-ansatte om bedriftens hjelpelinje for etikk og overholdelse, kjent som "Staples EthicsLink," samt betingelsene

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Kjære kollega, Jean-Paul Rigaudeau Konserndirektør (CEO)

Kjære kollega, Jean-Paul Rigaudeau Konserndirektør (CEO) CODE OF CONDUCT - etiske retningslinjer INNHOLD Forord av Jean-Paul Rigaudeau, konserndirektør... 2 Vårt fokus på integritet... 3 Slik bruker du disse retningslinjene.. 4 Å opptre på en etisk måte som

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer