5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU"

Transkript

1 5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU

2 Gyldendal Norsk Forlag ASA 2000 Dette materiellet er ment som et tillegg til læreboken FrontPage 2000 ISBN Tillegget bør leses i sammenheng med kapittel 9 Skjemaer. Annen bruk eller distribusjon av tillegget er ikke lovlig. Det må ikke kopieres fra dette tillegget i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

3 )URQW3DJHRJGDWDEDVHU )URQW3DJHRJ GDWDEDVHU )URQW3DJHÃRJÃGDWDEDVHUÃ 6NMHPDUHVXOWDWHULHQ GDWDEDVH %UXNDYHNVHLVWHUHQGH GDWDEDVH (QNOHUDSSRUWHU $YDQVHUWHVS UULQJHU 9LVNDOLGHWWHNDSLWOHWVHSnKYRUGDQHQNDQLQWHJUHUH )URQW3DJHPRWGDWDEDVHU9LVNDOYLVHKYRUGDQGXNDQ ODJUHVNMHPDUHVXOWDWHULHQ$FFHVVGDWDEDVH,WLOOHJJ YLVHUYLRJVnKYRUGDQGXNDQODJHGLQHHJQHVS UULQJHU PRWGDWDEDVHQ9LEUXNHULVOLNHWLOIHOOHU64/NRGHU+YLV GXYHOJHUnEUXNHDQGUHGDWDEDVHYHUNW \YLOGXIRUWVDWW NXQQHEUXNHGHWWHNDSLWOHWVRPHQUHWWHVQRU) UGX VWDUWHUPHGNDSLWOHWYLOYLXQGHUVWUHNHDWHNVHPSOHQHYLVWL GHWWHWLOOHJJHWEHWLQJHUDWGXKDULQVWDOOHUWRJNRQILJXUHUW 3HUVRQDO:HE6HUYHU)URQW3DJH6HUYHU([WHQWLRQVRJHQ 2'%&NLOGH,QQKROGHWLGHWWHWLOOHJJHWHUHQIRUOHQJHOVHDY NDSLWWHOLO UHERNHQ)URQW3DJHRJE UGHUIRUOHVHV LVDPPHQKHQJ 2SSUHWWHHQQ\GDWDEDVHIRU VNMHPDUHVXOWDWHU I kapittel 9 viste vi hvordan du kunne lagre skjemaresultatene som en tekst- eller HTML-fil på serveren. Vi viste også hvordan en kunne videresende skjemaresultatene til en forhåndsbestemt e-postadresse. Hvis du forventer å motta mye informasjon kan det være fornuftig å vurdere bruk av databaser. Selve etterbehandlingen vil være mye enklere enn å bruke metodene nevnt i kapittel 9. Vi forutsetter at du har opprettet følgende skjema: 'HWWHVNMHPDHWRSSUHWWHWGXLNDSLWWHOLERNHQ

4 FrontPage og databaser Det første vi må gjøre er å endre egenskapene for skjemaet. 9(,/('1,1* Endre egenskapene for skjema a) Klikk med høyre museknapp et sted i skjemadefinisjonen og velg (JHQVNDSHUIRUVNMHPD. b) Klikk i feltet 6HQGWLOGDWDEDVH og klikk på knappen $OWHUQDWLYHU.. c) Dersom du ikke har opprettet noen database, klikker du på knappen 2SSUHWWGDWDEDVH. d) Det blir nå opprettet en egen mappe som kalles ISGEog der er her databasen lagres. Databasen får samme navn som websiden. I tillegg opprettes det en JOREDODVS. Det er her selve ODBC-koblingen er definert. Resultatene lagres i en tabell som er gitt navnet 5HVXOWDWHU.

5 )URQW3DJHRJGDWDEDVHU.REOHIHOWHULVNMHPDHWPRWGDWDEDVHWDEHOO Det er også viktig at du sørger for riktig kobling mellom feltene i skjemaet og feltene i databasetabellen. Dette gjør du enkelt i dialogboksen (JHQVNDSHUIRUVNMHPD. 9(,/('1,1* Koble felter a) Velg arkfanen /DJUHGHIHOW. Ønsker du å endre en feltkobling klikker du på knappen (QGUH.. b) Sørg for å koble mot riktig felt i databasen. c) Ønsker du ytterligere informasjon kan du klikke på arkfanen 7LOOHJJVIHOW. d) Fjern feltene du ikke ønsker å bruke ved å merke dem og klikke 6OHWW.

6 FrontPage og databaser /DJUHVLGHQVRP$FWLYH6HUYHU3DJH$63 Hvis du har benyttet komponenter på websiden som betinger at du lagrer siden som ASP, vil FrontPage automatisk sette filtypen til $FWLYH6HUYHU3DJHV. En ASP-side inneholder script som kjører (utføres) på serveren. Derfor er det viktig at du sjekker med din Internettleverandør om serveren du benytter takler dette. Det må også installeres FrontPage Server Extentions. 9(,/('1,1* Lagre siden som Active Server Pages a) Klikk på knappen lagre. b) Kontroller at filtypen er satt til $FWLYH6HUYHU3DJHV c) Skriv inn ønsket navn og avslutt med OK..Q\WWHHQHNVLVWHUHQGHGDWDEDVHWLOHW VNMHPD I mange tilfeller har en allerede utviklet en database. Du må i slike tilfeller først importere databasen for deretter å knytte den sammen med et skjema. 9(,/('1,1* Importere en eksisterende database a) Åpne først weben du skal importere databasen til. b) Velg )LO±,PSRUWHU.

7 )URQW3DJHRJGDWDEDVHU c) Klikk på knappen /HJJWLOILO. d) Merk ønsket database. e) Gi databasen et passende navn. f) Klikk Ja hvis du ønsker å opprette en ny mappe (fpdb) og plassere databasen i denne mappen. 2SSUHWWHHQNOHUDSSRUWHUVS UULQJHU Dersom du ønsker å hente ut resultater fra (alle registrerte poster) databasen og presentere disse på en webside, gjøres dette enkelt ved hjelp av en veiviser. Selve resultatfilen må lagres som ei ASP-fil. I mange tilfelle kan det være hensiktmessig å lagre filen i en beskyttet mappe. Dette for å forhindre at uvedkommende for innsyn i våre databaser. 9HGnVNULYHLQQDGUHVVHQWLO$63VLGHQYLOGXNXQQHVHVDPWOLJHUHJLVWUHWHSRVWHUL GDWDEDVHQ

8 FrontPage og databaser 9(,/('1,1* Lage enkle rapporter a) Åpne en ny tom webside. b) Velg deretter 6HWWLQQ±'DWDEDVH±5HVXOWDWHU. c) Velg hvilken databasetilkobling du vil benytte. d) Velg hvilken tabell i databasen du vil koble mot. e) Velg hvilke felter i tabellen du vil inkludere. Klikk om nødvendig på knappen 5HGLJHUOLVWH.

9 )URQW3DJHRJGDWDEDVHU f) Velg ønskede formateringsvalg. g) Velg til slutt hvordan dataene skal vises. 0HUDYDQVHUWHVS UULQJHU Hvis du i stedet for å vise all registrert informasjon, ønsker å definere dine egne spørringer, gjør du dette direkte i FrontPage. Dette forutsetter at du behersker SQL. Dersom du ikke behersker SQLsyntaksen kan du generere en spørring i Access og vise denne i SQLvisning, Deretter kopieres koden og limes inn i FrontPage. 9HGnDQJLHWV NHUNULWHULHLHWIHOWNDQGXJHQHUHUHHQVS UULQJ

10 FrontPage og databaser Når du skal lage dine egne spørringer, vil mye av fremgangsmåten være lik som ved enkle spørringer/rapporter. Vi skal i dette kapitler se på ulikhetene. 9(,/('1,1* Lage egendefinerte spørringer med SQL a) Opprett en ny webside. b) Sett inn et skjemafelt (for eksempel en tekstboks for én linje). Sørg for å gi feltet et passende navn. c) Flytt markøren litt ned på siden (utenfor skjemadefinisjonen) og velg 6HWWLQQ±'DWDEDVH±5HVXOWDWHU d) Sørg for å velge riktig tilkobling og fortsett som vist tidligere (se side 8). e) Når du kommer til dialogboksen under, velger du (JHQGHILQHUW VS UULQJ og klikker på knappen 5HGLJHU. f) Bytt nå til Access og vis spørringen i SQLvisning. g) Kopier SQL-koden og gå tilbake til FrontPage. h) Klikk nå på knappen /LPLQQIUDXWNOLSSVWDYOHQ.

11 )URQW3DJHRJGDWDEDVHU i) Nå gjenstår arbeidet med å redigere koden. Merk først søkekriteriet (Oppgi aktuelt kategorinummer), og klikk på knappen 6HWWLQQSDUDPHWHU. j) Skriv inn navnet på feltet (på websiden) som skal være søkekriteriet. k) Deretter kan du om ønskelig fjerne noe SQL-kode for å gjøre søket raskere (dette betinger at du behersker SQL). Studer koden under som er renset: l) Ønsker du å teste spørringen kan du nå klikke på %HNUHIW VS UULQJ. m) Får du følgende bekreftelse kan du kvittere med OK og fortsette veiviseren. n) I neste dialogboks klikker du knappen )OHUHDOWHUQDWLYHU.

12 FrontPage og databaser o) Vi anbefaler at du oppgir en standardverdi for skjemafeltet. Klikk derfor på knappen 6WDQGDUGHU. p) Merk feltet i listen og klikk på 5HGLJHU. q) Sett standardverdien i dialogboksen som kommer fram (i mange tilfeller brukes verdien 0). r) Avslutt med OK og gå videre i veiviseres. s) Resten av valgene i veiviseren er de samme som vist tidligere i kapitlet.

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN Gyldendal Norsk Forlag AS 2009 Redaktør: Øystein Falch Design og layout: Kevin Sommer-Mathiesen Omslagsdesign:? Datagrafikk/illustrasjoner: Kevin Sommer-Mathiesen Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett

Visma Enterprise - ebudsjett Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2011 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Velkommen til ny e-post og kalender på UiO.

Velkommen til ny e-post og kalender på UiO. Velkommen til ny e-post og kalender på UiO. UiOs veiledninger for oppsett og bruk av e-post og kalender er tilgjengelig fra http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/ Her finnes også informasjon om

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer