INNHOLD. 00 Velkommen. 01 Om rapporten. 02 Vare og verdistrømmer innen handel med varer til bygg og anlegg. 03 Bedrifter og sysselsetting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 00 Velkommen. 01 Om rapporten. 02 Vare og verdistrømmer innen handel med varer til bygg og anlegg. 03 Bedrifter og sysselsetting"

Transkript

1 Virke Bygg Anlegg Rapport

2 3 INNHOLD 01 Om rapporten 02 Vare verdistrømmer innen handel med varer til bygg anlegg 03 Bedrifter sysselsetting BAE - Blant Norges største viktigste næringer Nærmere om handel med varer til bygg anlegg Velkommen Virke samler handelen i Virke Bygg Anlegg. Handelen i bygg anlegg omfatter byggevarehandelen, rørgrossister, elektrrossister, maskingrossister, jernvareleverandører, glass & fasadeaktører, anleggsmaskinleverandører med flere. Markedstall for handel med varer til bygg anlegg Fordeling av engros- butikkomsetning per bransjegruppe Spesielt om byggevarehandelen Marginutvikling i bransjene for handel med varer til bygg anlegg Svak inntekstvekst, sterk kostnadsvekst innen handelen 04 Handelen med varer til bygg anlegg prnoser drivere Befolkningsvekst boligpriser Målsettingen bak Virke Bygg Anlegg er tredelt: Virke Bygg Anlegg skal være et felles forum for all handel i byggenæringen være bransjenes foretrukne arena for dial, erfaringsutveksling læring. Alle medlemmer inviteres til samlinger, seminarer konferanser med bransjeaktuelle tema gjennom året. Virke Bygg Anlegg skal være næringens fremste representant for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for bransjene. Dette inkluderer deltakelse i relevante råd utvalg hvor rammebetingelsene utformes, samt deltagelse i politiske høringer som berører bransjene. Virke Bygg Anlegg skal sette dagsorden fronte viktige bransjesaker i møte med det politiske miljø. Vi håper alle Virke-medlemmer vil delta i den videre utviklingen av Virke Bygg Anlegg, gleder oss til å møte deg på våre arrangementer i nær fremtid. Betydningen av anleggsinvesteringer 32. Ingrid Thinn Bjerke Direktør Virke Faghandel industriell handel Bengt Herning Direktør Virke Byggevarehandel

3 Om rapporten Handelen med varer til bygg anleggsnæringen står for en vesentlig del av den samlede verdiskapingen sysselsettingen i norsk handel. Næringen, representert ved et stort antall grossister detaljister, omsetter for godt over 100 milliarder kroner sysselsetter mer enn personer. Ringvirkningene er betydelige. Handelen spiller en viktig rolle på mange områder. Først fremst ved at den leverer varer tjenester av høy kvalitet til et stort antall bygge,- anleggsprosjekter hvert år. Riktige varer til rett tid er en forutsetning for en lønnsom bygge, - anleggsnæring. Handelen bidrar til dette. Aktørene som utgjør bransjene for vareomsetning til bygg anleggsnæringen spiller så en viktig rolle i forhold til kunnskap kompetanseoverføring på områder som har direkte betydning for byggeprosessen brukernes opplevelse av de ferdige prosjektene etter endt overlevering. Myndighetenes bruk av handelen som arena for informasjon opplæring knyttet til energirådgivning er et eksempel på dette. Det samme er den omfattende mengden spørsmål som de ansatte i bransjen hver dag besvarer i møte med sine kunder forretningsforbindelser. Det bør så nevnes at handelen spiller en viktig rolle i forhold til å påse at varene som omsettes er godkjente følger myndighetenes krav til dokumentasjon. Dette medvirker til økt forbrukertrygghet hindrer omsetning av uegnede varer til norske bygge,- anleggsprosjekter. På de neste sidene deler vi bransjeinnsikt knyttet til handelen med varer til bygg anlegg. God lesning. Iman Winkelman Bransjeanalytiker Virke

4 Vare verdistrømmer innen handelen med varer til bygg anlegg Markedet for handel med varer til bygge,- anleggsnæringen er et krevende marked å analysere i detalj. Bakgrunnen for dette finner vi i tre viktige forhold: Kombinert engros detaljistomsetning Flere av de store byggevarekjedene kombinerer engroshandel med detaljistvirksomhet (butikkhandel). Registrert omsetning for disse selskapene vil derfor ikke nødvendigvis være faktisk omsetning målt i salg til sluttbruker, men delvis bestå av inntekter fra salg knyttet til varer som videreselges til sluttbruker av et senere salgsledd. Statistikken på side 16 gir informasjon om byggevarekjedenes omsetning til sluttbruker. Direkte omsetning uten at handelen er involvert Enkelte varer til bygg,- anleggsnæringen omsettes direkte fra produsent til sluttbruker. Dette kan ta form av enkeltprodukter eller varekategorier der produsenten representert ved byggevareindustrien selv står for omsetning til sluttbruker uten at handelen på verken grossist eller detaljistnivå er involvert. Likeledes kan dette ta form av varer som inngår som del av prefabrikata/modulbygg som importeres direkte fra utlandet for montering i norske bygg. I denne analysen har vi konsentrert oss om å innhente informasjon som sier noe om omsetningsstrømmene tilknyttet engros, - detaljistleddet innen handelen med varer til bygg anlegg. Statistikken på side 13 inneholder imidlertid totalmarkedstall som sier noe om det samlede markedspotensialet for handelen. Bredt vareutvalg Flere aktører i bransjen for bredt vareutvalg omsetter varer til bygg, anlegg eiendom (heretter forkortet BAE) som en del av sin virksomhet. Eksempler på slike aktører er Jula, Clas Ohlson Biltema. Disse aktørenes omsetning av denne typen varer lar seg ikke kvantifisere uten tilgang til informasjon utover det som fremgår av offentlig regnskapsinformasjon, er derfor ikke medtatt. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere aktører innen bredt vareutvalg har opplevd sterk vekst de siste årene. Det er derfor ikke er urimelig å tenke seg at denne bransjen enkelte steder utfordrer etablerte aktører innen byggevarehandelen faghandelen til bygg anlegg. Råvare-produsenter Engroshandel Byggevareindustrien Byggevarehandel / faghandel Sluttbruker (Proff/privat) Eiendomsforvaltning (FDV) Byggsanering

5 Bedrifter sysselsetting BAE - Blant Norges største viktigste næringer Bygg, anleggs,- eiendomsnæringen representerer en av Norges største viktigste næringer. I følge Stortingsmeldingen Gode bygg for eit betre samfunn 1 befinner 1 av 3 registrerte bedrifter seg i BAEsektoren. Dette tilsvarer drøyt selskaper. Også målt i verdiskaping sysselsetting er næringen blant de største vi har beregnet omsetning blant bedriftene i sektoren utgjør omtrent 600 milliarder kroner. Til sammen har drøyt personer sitt virke i næringen. Det tilsvarer vel 13 prosent av den samlede sysselsettingen i Norge. Følger konjunkturene BAE-næringen er en konjunkturutsatt bransje. Antall bedrifter, sysselsetting verdiskaping vil derfor variere fra år til år avhengig av den økonomiske situasjonen i Norge. Samtidig har BAE-næringen historisk vist seg å være en næring som myndighetene forsøker å stimulere i lavkonjunkturperioder for å opprettholde sysselsetting verdiskaping 4 i privat sektor. Dette er et uttrykk for at næringen spiller en viktig rolle i et samfunnsperspektiv. Viktig for sysselsettingen BAE-næringen er viktig for både by land. Det er i byene selskapene i næringen har størst omsetning. Samtidig er næringen blant de viktigste for sysselsettingen i distriktet. I noen kommuner representerer byggenæringen den største arbeidsgiveren. Ringvirkningseffektene knyttet til næringen er betydelige. 1 Meld.St Gode bygg for eit betre samfunn. 2 Meld.St Gode bygg for eit betre samfunn. 3 Lavere marginer for bygg anlegg. KPMG milliarder i krisepakke. Aftenposten Mange små bedrifter BAE-næringen består av mange små bedrifter. 75 prosent av bedriftene har en årlig omsetning på under 4 millioner kroner. 97 prosent har under 20 ansatte 2. Det er imidlertid en tendens til økende konsolidering innen deler av bransjen, drevet av økt kompleksitet i oppdragene (kompetansebehov) ønske om synergier via stordriftsfordeler (lønnsomhetsbehov). Tilgang på bedre finansiering kritiske innsatsfaktorer er andre relevante forklaringer bak utviklingen 3. Det vil imidlertid ta lang tid før konsolideringen endrer den samlede næringsstrukturen i bransjen.

6 10 11 Nærmere om handelen med varer til bygg Nærmere om handelen med varer til bygg anlegg anlegg Virke / SSB Virke / SSB Fig 2. Det er registrert bedrifter innen næringskategoriene for handel med varer til bygg anlegg. Fig personer er direkte sysselsatt i butikk grossisthandelen med varer til bygg anlegg. Fig 2. Det er registrert bedrifter innen næringskategoriene for handel med varer til bygg anlegg. Fig personer er direkte sysselsatt i butikk grossisthandelen med varer til bygg anlegg. Virksomhetene som driver handel med varer til byggvarer anlegg utgjør en viktig del av den Virksomhetene som driver handel med varer til til bygg anlegg. samlede norske BAE-næringen. Næringen har vært stabil stor siste består i samlet i Norge, bygg anleggsnæringen utgjør en viktig del av den Enkelte av de disse har årene all sin virksomhet samlede norske BAE-næringen. Næringen har vært mens opererer fra utlandet med hjemmesider hovedsak av grossister butikker (detaljister). I 2011 varandre det registrert stabil stor de siste årene består i hovedsak av tilpasset det norske markedet. I mangel på en grossistbedrifter butikker innen de ordinærefullstendig næringskategoriene for handel med grossister butikker (detaljister). I 2011 var det oversikt over disse aktørene er de ikke 5 varer til bygg anleggsnæringen. I butikker tillegg kommermedtatt virksomheter som fører registrert grossistbedrifter i tallene gjengitt over.varer til bygg innen de ordinære for handel med anlegg som ennæringskategoriene del av sitt brede vareassortiment. Blant alle som har sitt virke innen BAE-næringen, ersom drøyt personer sysselsatt innen Blant alle som har sitt virke innen BAE-næringen, er blant annet renhold. Bransjen bidrar så til handel til bygg anlegg. Yrkeskategoriene i bransjen favnersektor bredt;gjennom fra drøyt 33med 000 varer personer sysselsatt innen handel med sysselsetting i offentlig blant annet varer til bygg anlegg. Yrkeskategoriene i bransjen av kommunale avgifter. lagermedarbeidere, sjåfører selgere til listikere,betaling økonomer ingeniører. varer til bygg anleggsnæringen5. I tillegg kommer 5 Klassifiseringen av virksomhetene følger av myndighetenes virksomheter som fører varerdukket til byggopp anlegg Det har de senere år så flere som nettbutikker som har spesialisert seg på e-handel bruk/tildeling av næringskoder. Selskaper blir plassert i den en del av sitt brede vareassortiment. med varer til bygg anlegg. Enkelte av disse har allkategorien sin virksomhet samlet i Norge, mens de primært (men ikke nødvendigvis utelukkende) andre med hjemmesider tilpassethardet markedet. I mangel på en sin norske virksomhet. Det haropererer de senerefra år utlandet så dukket opp flere nettbutikker oversikt som har spesialisert på e-handel fullstendig over disseseg aktørene er demed ikke medtatt i tallene gjengitt over. favner bredt; fra lagermedarbeidere, sjåfører selgere til listikere, økonomer ingeniører. I tillegg til den direkte sysselsettingen i næringen bidrar bransjen så til indirekte sysselsetting anskaffelseri næringen av varer tjenester hos underleverandører. Eksempler på I tillegg til den gjennom direkte sysselsettingen bidrarer bransjen så til indirekte sysselsetting dette kjøp av tjenester på området for forretningsmessig tjenesteyting (økonomi, jus, ikt gjennom anskaffelser av varer tjenester hos m.m.), transport innen servicefunksjoner som blant annet renhold. Bransjen bidrar så til underleverandører. Eksempler på dette er kjøp sysselsetting i offentlig sektor gjennom blant annet betaling av kommunale avgifter. av tjenester på området for forretningsmessig tjenesteyting (økonomi, jus, ikt m.m.), transport innen servicefunksjoner

7 12 13 Markedstall for handelen med varer til bygg anlegg Markedstall for handelen med varer til bygg anlegg Beregnet totalmarked på 141 milliarder kroner Beregnet totalmarked på 141 milliarder kroner 135,9 mrd kr % 141,3 mrd.kr Virke / Prnosesenteret Fig 4. Basert på EUs byggevaredefinisjon, er totalmarkedet for varer til bygg ( delvis anlegg) beregnet til Fig 4. Basert på EUs byggevaredefinisjon, er totalmarkedet for varer til bygg ( delvis anlegg) beregnet til milliarder kroner (gjelder 2012). milliarder kroner (gjelder 2012). Det samlede markedet for materialinvesteringer har blitt beregnet til drøyt 141 milliarder Det samlede markedet for materialinvesteringer har kroner (gjelder 2012). Dette å betrakte som markedspotensialet 6 blitt beregnet til drøyt 141 milliarder kroner Definisjonen bygger for på de EUs vesentlige definisjon av grupper byggevarer: av produktkategorier (gjelder 2012). Dette innen er å betrakte varer til som bygg markedspotensialet for de vesentlige grupper av ( delvis anlegg). Med materialinvesteringene menes i denne sammenheng sum av materialer til byggkonstruksjonene, de ulike bygginstallasjonene produktkategorier innen varer til bygg ( delvis anlegg). tekkematerialene, Med materialinvesteringene samt materialene menes i til de tekniske installasjonene 6. Defineringen er tilnærmet denne sammenheng identisk sum med av EUs materialer byggevaredefinisjon. til byggkonstruksjonene, de ulike bygginstallasjonene tekkematerialene, samt materialene til de tekniske installasjonene 6. Defineringen er tilnærmet identisk med EUs byggevaredefinisjon. Construction product means any product or kit which is produced and placed on the market for incorporation in a permanent manner in construction works or parts thereof and the performance of which has an effect on the performance of the construction works with respect to the basic requirements for construction works. 6 Definisjonen bygger på EUs definisjon av byggevarer: Construction product means any product or kit which is produced and placed on the market for incorporation in a permanent manner in construction works or parts thereof and the performance of which has an effect on the performance of the construction works with respect

8 14 15 Registrert omsetning på 129 milliarder kroner Registrert omsetning på 129 milliarder kroner 120,6 mrd kr. Fordeling av engros- butikkomsetning Fordeling av engros- butikkomsetning per bransjegruppe (2012tall) per bransjegruppe (2012 tall) 129,3 mrd.kr + 7,2% * * Eksempler på aktører i bransjegruppene Virke / SSB Fig 5. Registrert omsetning i bransjegruppene for handel med varer til bygg anlegg var drøyt 129 milliarder kroner i Fig 5. Registrert omsetning i bransjegruppene for handel med varer til bygg anlegg var drøyt 129 milliarder kroner i Virke / SSB / Proff Forvalt Fig 6. Fordeling av omsetning tilknyttet engroshandel med varer til bygg anlegg per bransjegruppe. Gjengitte selskaper utvalg av aktørene inngår i denmed enkelte bransjegruppe. Tall i mrd Fig 6. Fordeling avetomsetning tilknyttetsom engroshandel varer til bygg anlegg perkr. bransjegruppe. Gjengitte selskaper et utvalg av aktørene som inngår i den enkelte bransjegruppe. Tall i mrd kr. Den samlede omsetningen i bransjegruppene for 7 Den samlede omsetningen i bransjegruppene for handelen med varer til bygg anlegg Basert på følgende næringskoder i SSB: , , handelen med varer til bygg anlegg utgjorde drøyt utgjorde drøyt 129,3 i 2012, prosent fra Av den totale , , , , , , 129,3 milliarder kroner milliarder i 2012, opp kroner 7,2 prosent fra opp 7, , omsetningen stod engroshandelen for 98,8 mrd kroner i 2012, opp 6,8 mrd kroner fra Av den totale omsetningen stod engroshandelen for 98,8 mrd kroner i 2012, mrd kroner fra i Dette er opp 1,9 mrd kroner fra Butikkomsetningen endteopp på 6,8 30,5 mrd kroner 7 Fargehuset AS 7 Teien sag høvleri AS * Eksempler på aktører i bransjegruppene * Butikkomsetningen endte på 30,5 mrd kroner i Dette er opp 1,9 mrd kroner fra Målt i kroner, var veksten størst for bransjen som innbefatter grossisthandel med maskiner utstyr til kraftproduksjon for installasjon. I denne bransjen finner vi store aktører som Målt i kroner, var veksten størst bransjen som innbefatter grossisthandel med maskiner utstyr til Også grossisthandelen med jernvarer, Elektroskandia Norge, Onninen Solar Norge. kraftproduksjon installasjon. I denne bransjen finner rørleggerartikler oppvarmingsutstyr opplevde betydelig vekst fra 2011 til Nordpeis vi store aktører som Elektroskandia Norge, Onninen Brødrene begge eksempler på aktører som befinner seg i denne bransjen, som Solar Norge.Dahl Også er grossisthandelen med jernvarer, bidro positivt til veksten. rørleggerartikler oppvarmingsutstyr opplevde Taksenteret AS betydelig vekst fra 2011 til Nordpeis Brødrene Dahl er begge eksempler på aktører som befinner seg i denne bransjen, som bidro positivt til veksten. Virke / SSB / Proff Forvalt Fig 7. Fordeling av omsetning tilknyttet detaljisthandel med varer til bygg anlegg per bransjegruppe. Fig 7. Fordeling av omsetning tilknyttet detaljisthandel med varer til bygg anlegg per bransjegruppe. Gjengitte selskaper et utvalg av aktørene som inngår i den enkelte bransjegruppe. Tall i mrd kr. Gjengitte selskaper et utvalg av aktørene som inngår i den enkelte bransjegruppe. Tall i mrd kr. 7 Basert på følgende næringskoder i SSB: , , , , , , , , ,

9 16 17 Spesielt om byggevarehandelen Spesielt om byggevarehandelen 26,7 mrd kr. + 6,5% 28,4 mrd.kr Virke / Byggevarekjedene Fig 8. De største aktørene innen byggevarehandelen omsatte i 2012 for 28,4 milliarder kroner, opp 6,5 prosent fra Fig 8. De største aktørene innen byggevarehandelen omsatte i 2012 for 28,4 milliarder kroner, opp 6,5 prosent fra Med byggevarehandelen siktes det til handel med Agder Raland (andel proffomsetning på 63 Med byggevarehandelen siktes det utvalg til handel byggevarer innen bredt for øvrig tradisjonelle byggevarer innen et bredt av med tradisjonelle prosent), Oslo Akershus, samtet Østlandet produktkategorier til proff privatmarkedet. (begge: 60 prosent andel proffomsetning). I Midt,utvalg av produktkategorier til proff privatmarkedet. Basert på innhentet informasjon fra Basert på innhentet informasjon8 fra de største Nord-Norge er det motsatt i disse markedene de største byggevarekjedene, er sisteleddsomsetningen beregnet til 28,4 milliarder kroner i byggevarekjedene, er sisteleddsomsetningen beregnet omsettes det mer til privat enn proffmarkedet (Proff2012, 6,5 prosent til 28,4opp milliarder kroner fra i 2012, opp 6,5 prosent fra andel på prosent) På landsbasis omsettes 56 prosent av byggevarene til proffmarkedet. Omsetningen til På landsbasis knytter prosent av Det er imidlertid store regionale forskjeller i fordelingen av privatmarkedet utgjør prosent. Omfatter selskapene Coop, Maxbo, Neumann Bygg, Gausdal byggevareomsetningen seg til proffmarkedet. omsetningen på disse to gruppene. Størst er omsetningen til proffmarkedet i områdene Agder Landhandleri, Byggeriet, XL-Bygg, Optimera Byggmakker. Privatmarkedet utgjør 44 prosent. (andel påi 63 prosent), Oslo Akershus, samt Østlandet for DetRaland er imidlertid store proffomsetning regionale forskjeller fordelingen av omsetningen på disse to gruppene. øvrig (begge: 60 prosent andel proffomsetning). I Midt,- Nord-Norge er det motsatt i Størst er omsetningen til proffmarkedet i områdene disse markedene omsettes det mer til privat enn proffmarkedet (Proff-andel på prosent). 8 8 Omfatter selskapene Coop, Maxbo, Neumann Bygg, Gausdal Landhandleri, Byggeriet, XL- Bygg, Optimera Byggmakker. Virke / Byggevarekjedene Fig 9. Oversikt over byggevarehandelens butikkomsetning per fylke. Basert på 2012tall. Tall i Fig 9. Oversikt over byggevarehandelens butikkomsetning per fylke. Basert på 2012tall. Tall i Det er betydelige betydelige forskjeller mellom fylkene Det er forskjeller mellom fylkene med med hensyn til sisteleddsomsetning fra 9 Basert på omsetningstall for Coop, Maxbo, Neumann hensyn til sisteleddsomsetning fra byggevarekjedene. Det største markedet finner. vi i Raland med en omsetning i 2012 på Bygg, byggevarekjedene Gausdal Landhandleri, Byggeriet, XL-Bygg, Optimera Det største markedet finner vi i Raland med en drøyt 3,5 milliarder kroner. Omsetningen er så høy i Oslo for nærliggende fylker rundt Byggmakker. omsetning i 2012 på drøyt 3,5 milliarder kroner. hovedstaden. eri omsetningen i Aust-Agder, Sn Fjordane Finnmark. Omsetningen erlavest så høy Oslo for nærliggende 9 fylker rundt hovedstaden. Lavest er omsetningen i 9 IAust-Agder, figur 10 presenteres den samlede butikkomsetningen for handelen fordelt per fylke per Sn Fjordane Finnmark. innbygger i det enkelte fylke. Oversikten gir en pekepinn på viktige forhold knyttet til I figur 10 presenteres den samlede butikkomsetningen kjøpekraft som så er av relevans for byggevarehandelen faghandelen med varer til bygg for handelen fordelt per fylke per innbygger i det anlegg. enkelte fylke. Oversikten gir en pekepinn på viktige forhold knyttet til kjøpekraft som så er av relevans for byggevarehandelen faghandelen med varer til bygg anlegg.

10 18 19 Virke / Kvarud Analyse Fig 10. Oversikt over samlet butikkomsetning for norsk handel fordelt per fylke per innbygger. Basert på 2012 tall. Fig 10. Oversikt over samlet butikkomsetning for handelen fordelt per fylke per innbygger. Basert på 2012tall.

11 20 21 Marginutvikling i bransjene for handelen med varer til bygg anlegg Marginutvikling i bransjene for handelen med varer til bygg anlegg 7,0 % 6,0 % 6,5 % 6,5 % Butikkhandel med trelast 5,0 % 4,0 % 3,9 % 3,0 % 3,2 % 3,1 % 2,0 % 4,1 % 3,8 % Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 2,3 % Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer andre byggevarer 1,5 % Butikkhandel med jernvarer 1,0 % 0,0 % -1,0 % Virke / Proff Forvalt Fig 11. Oversikt over utvikling i driftsmargin fra 2011 til 2012 for bransjegruppene som inngår i kategorien for Fig 11. Oversikt utvikling i driftsmargin fra 2011 til 2012 for bransjegruppene som inngår i kategorien for engroshandel medover varer til bygg anlegg. engroshandel med varer til bygg anlegg. Alle bransjegruppene10 som inngår i kategorien for 10 Alle bransjegruppene i kategorien med varer til bygg anlegg Beregning basert på de 10 største selskapene målt ved engroshandel med varer tilsom bygginngår anlegg viser tegn for engroshandel 11 i 2012 sammenlignet året sum driftsinntekter i hver bransjegruppe.med til bedre lønnsomhet viser tegn til bedre lønnsomhet i 2012med sammenlignet med året før. Engroshandelen før. Engroshandelen med jernvarer, rørleggerartikler jernvarer, rørleggerartikler oppvarmingsutstyr opplever særlig høy lønnsomhet (10,4 Uttrykt ved driftsmargin (driftsresultat dividert på oppvarmingsutstyr opplever særlig høy lønnsomhet prosent i 2012) sammenlignet med Motsatt er lønnsomheten spesielt sum driftsinntekter). (10,4 prosent i 2012) sammenlignet medøvrige øvrige bransjegrupper. bransjegrupper. Motsatt lønnsomheten spesielt svak med trelast (1,5 prosent i 2012, 0,7 prosent i svak for aktørene somerdriver med engroshandel for aktørene som driver med engroshandel med trelast 2011) (1,5 prosent i 2012, 0,7 prosent i 2011). 10 Beregning basert på de 10 største selskapene målt ved sum driftsinntekter i hver bransjegruppe. Uttrykt ved driftsmargin (driftsresultat dividert på sum driftsinntekter). 11 Butikkhandel med fargevarer ,4 % -2,0 % 2012 Virke / Proff Forvalt Fig 12. Oversikt over utvikling i driftsmargin fra 2011 til 2012 for bransjegruppene som inngår i kategorien for Fig 12. Oversikt fra 2011 til 2012 for bransjegruppene som inngår i kategorien for butikkhandel medover varerutvikling til bygg i driftsmargin anlegg. butikkhandel med varer til bygg anlegg. Lønnsomheten for bransjegruppene som inngår i For de andre bransjegruppene er det bare mindre Lønnsomheten for bransjegruppene i kategorien butikkhandel med til varer til kategorien for butikkhandel med varer til som bygg inngår endringer for i lønnsomheten fra anlegg varierer mellom 1,5 6,5 prosent i bygg anlegg varierer mellom 1,5 6,5 prosent i Butikkhandelen med fargevarer Butikkhandelen med fargevarer opplever en nedgang opplever en nedgang i samlet lønnsomhet på 1.6 prosentpoeng fra 2011 til Motsatt går i samlet lønnsomhet på 1.6 prosentpoeng fra 2011 bransjegruppen butikkhandelen jernvarer fra minus 1,4 prosent i 2011 til pluss 2,3 prosent til Motsatt går bransjegruppenfor butikkhandelen jernvarer fra andre minus 1,4 prosent i 2011 til 2,3 mindre endringer i lønnsomheten fra 2011 til ifor For de bransjegruppene erpluss det bare prosent i

12 22 23 Svak inntekstvekst, Svak inntekstvekst, sterk kostnadsvekst innen handelen sterk kostnadsvekst handelen Virke / Hartmark Analyse Fig 13. Utvikling i norsk faghandel, CAGR (sammensatt årlig vekstrate) fremskrevet. Fig 13. Utvikling i norsk faghandel, CAGR (sammensatt årlig vekstrate) fremskrevet. En analyse utført av Hartmark analyse 12 knyttet En analyse utført av Hartmark analyse 12 til å redusere lønns- personalkostnadene. Omfattende all faghandel (innbefatter byggevarehandelen knyttet fag- til rabattstrukturer all faghandel er (innbefatter et kjennetegn for flere av byggevarehandelen med varer til bygg faghandel anlegg) viser med at en varer stor til bygg bransjegruppene anlegg) viser innen at handel en stor med del varer av til dagens bygg del av dagens kjeder butikker driver for dyrt anlegg. Bruk av kundelønnsomhetsanalyser vil kjeder har for høy butikker fast kostnadsbase driver for til å dyrt kunne konkurrere har for høy fast derfor kostnadsbase kunne være til et spesielt å kunne velegnet konkurrere verktøy i for å i dagens morgendagens marked. marked. Hver Eksempelvis tredje driver identifisere hver tredje kilder kjedebutikk til økt lønnsomhet i faghandelen innen næringen. kjedebutikk i faghandelen driver med driftsmargin med en driftsmargin på 1,5 prosent eller lavere. Fremskriver vi de senere års inntekts,- på 1,5 prosent eller lavere. Fremskriver vi de senere Et alternativ til kostnadskutt er bruk av kunnskap, kostnadsutvikling års inntekts,- kostnadsutvikling i faghandelen, i faghandelen, vil vi se at mange innovasjon bedrifter om nyskaping noen år for vil å ha fremme høyere økt lønnsomhet. kostnader vil vi se at mange enn inntekter bedrifter om med noen manglende år vil ha overlevelsesevne Dette finnes som det mange resultat. vellykkede eksempler på innen høyere kostnader enn inntekter med manglende handelen generelt, innen markedet for handel med overlevelsesevne som resultat. varer til bygg anlegg spesielt. Samtidig foreligger Det er ikke foretatt egne framskrivninger for inntekts,- kostnadsutviklingen for selskapene det et stadig uutløst potensial i identifisering av nye som Det er utelukkende ikke foretatt egne inngår framskrivninger i bransjene for for handel med trender varer som til bygg kan omsettes anlegg. i lønnsomme Det er konsept. imidlertid inntekts,- på kostnadsutviklingen det rene at det så for selskapene innen denne næringen Her er er det varierende spesielt relevant lønnsomhetsutvikling å peke på at man innen som utelukkende inngår i bransjene for handel med handelen med varer til bygg anlegg ofte vektlegger mellom bransjegruppene, internt blant de ulike selskapene som utgjør bransjen. varer til bygg anlegg. Det er imidlertid på det rene tekniske løsninger pris som viktige egenskaper ved at det så innen denne næringen er varierende produktene man omsetter. Mange av varekategoriene To lønnsomhetsutvikling ulike hovedstrategier mellom bransjegruppene, for økt lønnsomhet som omsettes, har imidlertid så økende betydning Det internt blant krevende ulike å oppnå selskapene økt lønnsomhet utgjør bransjen. i markeder for preget life and av living sterk gjennom konkurranse. den design, Valget funksjonalitet står den eventuelle kompatibilitet som ligger i ofte mellom bruk av tradisjonelle metoder for kostnadskutt, eller nyinvesteringer i kunnskap To ulike hovedstrategier for økt lønnsomhet produktene 14. Mulighetene for å redefinere markedet eller Det er teknoli krevende å som oppnå grunnlag økt lønnsomhet for å oppnå i markeder lønnsomme oppnå konkurransefortrinn. lønnsomme konkurransefortrinn Ofte kan det ligger være til hensiktsmessig preget av sterk konkurranse. å kombinere Valget strategiene står ofte mellom dersom målet rette er for økt selskaper bunnlinje som lykkes over tid. med å lese trendene bruk av tradisjonelle metoder for kostnadskutt, som følger av forbrukernes vilje til å investere i eller nyinvesteringer i kunnskap eller teknoli som avansert bokvalitet med den hensikt å forbedre selve Innen handelen tar lønnsomhetsforbedringer ofte form av tiltak som har til hensikt å øke grunnlag for å oppnå bruttomarginen 13 lønnsomme konkurransefortrinn. bo-prosessen. Ofte kan det være hensiktsmessig. I tillegg er å det kombinere vanlig å se på mulige alternativer for å redusere lønns- 12 strategiene dersom målet er økt bunnlinje over tid. For mer informasjon, se Virke Handelsrapporten personalkostnadene. Omfattende rabattstrukturer er et kjennetegn for flere av bransjegruppene innen handel med varer til bygg anlegg. Bruk av kundelønnsomhetsanalyser vil derfor Innen handelen tar lønnsomhetsforbedringer ofte form av tiltak som har til hensikt å øke bruttomarginen I tillegg er det vanlig å se på mulige alternativer for For mer informasjon, se Virke Handelsrapporten Bruttomargin er definert som oppnådd salgspris fratrukket varekostnader Bruttomargin er definert som oppnådd salgspris fratrukket varekostnader. 14 Se bl.a. foredrag Norsk produksjon eller import eller begge deler, av Espen Hoff (byggevaredagen 2013).

13 24 04 Handelen med varer til bygg anlegg prnoser Handelen med varer til bygg anlegg prnoser drivere drivere Handelen med varer til bygg anlegg påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi. Veksten i norsk økonomi ser ut til å bli noe lavere i år enn i fjor, for så å tilta noe neste år. Hovedorganisasjonen Virke legger til grunn en forventet vekstprnose for detaljhandelen på 4 prosent i For byggevarehandelen er man noe mer optimistisk her Handelen med varer til bygg anlegg påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi. Veksten i norsk for økonomi engroshandelen ser ut til å bli med noe lavere varer til i år bygg enn i fjor, anlegg. for så å tilta noe neste år. Virke legger til grunn en forventet vekstprnose for detaljhandelen på 4 prosent i For byggevarehandelen er man noe mer optimistisk her er vekstanslaget satt til 5 prosent for kommende forventet år 15. Det er vekst ikke utarbeidet per segment. egne vekstanslag for engroshandelen med varer til bygg anlegg. er vekstanslaget satt til 5 prosent for kommende år 15. Det er ikke utarbeidet egne vekstanslag Prnosesenteret estimerer veksten i materialinvesteringene inklusive tekniske materialer 15 til 8,8 varer milliarder til bygge,- kroner i perioden anleggsnæringen Figur 14 gir en oversikt over totalstørrelser forventet vekst per segment. 15 Virke konjunkturseminar, september Jfr. EUS definisjon på byggevarer. Prnosesenteret estimerer veksten i materialinvesteringene inklusive tekniske materialer 16 til 8,8 milliarder kroner i perioden Figur 14 gir en oversikt over totalstørrelser På de neste sidene følger en nærmere beskrivelse av viktige markedsdrivere for handelen med 144,2 mrd kr. 148,4 mrd kr. 153,0 mrd kr. Virke / Prnosesenteret Fig 14. Oversikt over forventet utvikling i materialinvesteringene i inklusive inklusive tekniske tekniske materialer materialer i perioden i perioden

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel. Virke Analyse

Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel. Virke Analyse Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel Virke Analyse Innhold: Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen Salgsinformasjon for aktørene Totalmarkedet for byggevarer Vedlegg: Makroøkonomi 2 Omsetningstall

Detaljer

Comeback for byggevarehandelen

Comeback for byggevarehandelen Comeback for byggevarehandelen Detaljomsetning for byggevareaktørene fordelt på aktør, 2014 (mill. NOK) 4 649 4 569 5 596 4 073 3 862 7 171 1 342 1 335 854 472 Optimera Løvenskiold handel Coop Nordek Neumann

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Rogaland går ned. Resten av landet opp Tilstanden i dagens byggevaremarked er polarisert mellom Rogaland og landet ellers. - Bransjen

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling Kampen om byggevaremarkedet (Oslo, 30. september) Nordmenns boliginteresse har gitt gode år for byggevarehandelen,

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial Et sterkt tredje tertial Tredje tertial 2016 ble et sterkt tertial for byggevarebransjen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Årsstatistikk 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Årsstatistikk 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Årsstatistikk 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Omsetningsvekst på 6,2 prosent for byggevareaktørene Oslo, 22. 03 2016 Særlig sterkt går proffsegmentet, som stadig kaprer andeler av det totale salget.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50 Akershus er med sine ca. 6 innbyggere per. kv. 216 landets nest største fylke (11,5 av Norges befolkning). Over de siste fire kvartalene har innbyggertallet i Akershus økt med 9835 personer, en økning

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Byggenæringen utleiebransjens mulighet Professor Handelshøyskolen BI Utleiekonferansen 2008 07.02.2008 Byggenæringen utleiebransjens mulighet Disposisjon En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. er med sine ca. 661 innbyggere

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. Akershus 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. Akershus er med sine

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utviklingstrekk i byggevareindustrien. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg)

Utviklingstrekk i byggevareindustrien. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Utviklingstrekk i byggevareindustrien Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Bakgrunn (For)studie utført ved Senter for byggenæringen på BI på oppdrag fra Byggevareindustriens

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter STOLT HISTORIE STERK UTVIKLING STORE MULIGHETER 28. august 2014 Audun Løhre Daglig Leder Dette er Gausdal Landhandleri i dag Dombås

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Byggemarkedet 2010 Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Jon Sandnes Adm.dir EBA Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg NHO fellesskapet EBA 1 2 Endringsvilje Konkurransekraft Et marked i endring,

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer