INNHOLD. 00 Velkommen. 01 Om rapporten. 02 Vare og verdistrømmer innen handel med varer til bygg og anlegg. 03 Bedrifter og sysselsetting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 00 Velkommen. 01 Om rapporten. 02 Vare og verdistrømmer innen handel med varer til bygg og anlegg. 03 Bedrifter og sysselsetting"

Transkript

1 Virke Bygg Anlegg Rapport

2 3 INNHOLD 01 Om rapporten 02 Vare verdistrømmer innen handel med varer til bygg anlegg 03 Bedrifter sysselsetting BAE - Blant Norges største viktigste næringer Nærmere om handel med varer til bygg anlegg Velkommen Virke samler handelen i Virke Bygg Anlegg. Handelen i bygg anlegg omfatter byggevarehandelen, rørgrossister, elektrrossister, maskingrossister, jernvareleverandører, glass & fasadeaktører, anleggsmaskinleverandører med flere. Markedstall for handel med varer til bygg anlegg Fordeling av engros- butikkomsetning per bransjegruppe Spesielt om byggevarehandelen Marginutvikling i bransjene for handel med varer til bygg anlegg Svak inntekstvekst, sterk kostnadsvekst innen handelen 04 Handelen med varer til bygg anlegg prnoser drivere Befolkningsvekst boligpriser Målsettingen bak Virke Bygg Anlegg er tredelt: Virke Bygg Anlegg skal være et felles forum for all handel i byggenæringen være bransjenes foretrukne arena for dial, erfaringsutveksling læring. Alle medlemmer inviteres til samlinger, seminarer konferanser med bransjeaktuelle tema gjennom året. Virke Bygg Anlegg skal være næringens fremste representant for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for bransjene. Dette inkluderer deltakelse i relevante råd utvalg hvor rammebetingelsene utformes, samt deltagelse i politiske høringer som berører bransjene. Virke Bygg Anlegg skal sette dagsorden fronte viktige bransjesaker i møte med det politiske miljø. Vi håper alle Virke-medlemmer vil delta i den videre utviklingen av Virke Bygg Anlegg, gleder oss til å møte deg på våre arrangementer i nær fremtid. Betydningen av anleggsinvesteringer 32. Ingrid Thinn Bjerke Direktør Virke Faghandel industriell handel Bengt Herning Direktør Virke Byggevarehandel

3 Om rapporten Handelen med varer til bygg anleggsnæringen står for en vesentlig del av den samlede verdiskapingen sysselsettingen i norsk handel. Næringen, representert ved et stort antall grossister detaljister, omsetter for godt over 100 milliarder kroner sysselsetter mer enn personer. Ringvirkningene er betydelige. Handelen spiller en viktig rolle på mange områder. Først fremst ved at den leverer varer tjenester av høy kvalitet til et stort antall bygge,- anleggsprosjekter hvert år. Riktige varer til rett tid er en forutsetning for en lønnsom bygge, - anleggsnæring. Handelen bidrar til dette. Aktørene som utgjør bransjene for vareomsetning til bygg anleggsnæringen spiller så en viktig rolle i forhold til kunnskap kompetanseoverføring på områder som har direkte betydning for byggeprosessen brukernes opplevelse av de ferdige prosjektene etter endt overlevering. Myndighetenes bruk av handelen som arena for informasjon opplæring knyttet til energirådgivning er et eksempel på dette. Det samme er den omfattende mengden spørsmål som de ansatte i bransjen hver dag besvarer i møte med sine kunder forretningsforbindelser. Det bør så nevnes at handelen spiller en viktig rolle i forhold til å påse at varene som omsettes er godkjente følger myndighetenes krav til dokumentasjon. Dette medvirker til økt forbrukertrygghet hindrer omsetning av uegnede varer til norske bygge,- anleggsprosjekter. På de neste sidene deler vi bransjeinnsikt knyttet til handelen med varer til bygg anlegg. God lesning. Iman Winkelman Bransjeanalytiker Virke

4 Vare verdistrømmer innen handelen med varer til bygg anlegg Markedet for handel med varer til bygge,- anleggsnæringen er et krevende marked å analysere i detalj. Bakgrunnen for dette finner vi i tre viktige forhold: Kombinert engros detaljistomsetning Flere av de store byggevarekjedene kombinerer engroshandel med detaljistvirksomhet (butikkhandel). Registrert omsetning for disse selskapene vil derfor ikke nødvendigvis være faktisk omsetning målt i salg til sluttbruker, men delvis bestå av inntekter fra salg knyttet til varer som videreselges til sluttbruker av et senere salgsledd. Statistikken på side 16 gir informasjon om byggevarekjedenes omsetning til sluttbruker. Direkte omsetning uten at handelen er involvert Enkelte varer til bygg,- anleggsnæringen omsettes direkte fra produsent til sluttbruker. Dette kan ta form av enkeltprodukter eller varekategorier der produsenten representert ved byggevareindustrien selv står for omsetning til sluttbruker uten at handelen på verken grossist eller detaljistnivå er involvert. Likeledes kan dette ta form av varer som inngår som del av prefabrikata/modulbygg som importeres direkte fra utlandet for montering i norske bygg. I denne analysen har vi konsentrert oss om å innhente informasjon som sier noe om omsetningsstrømmene tilknyttet engros, - detaljistleddet innen handelen med varer til bygg anlegg. Statistikken på side 13 inneholder imidlertid totalmarkedstall som sier noe om det samlede markedspotensialet for handelen. Bredt vareutvalg Flere aktører i bransjen for bredt vareutvalg omsetter varer til bygg, anlegg eiendom (heretter forkortet BAE) som en del av sin virksomhet. Eksempler på slike aktører er Jula, Clas Ohlson Biltema. Disse aktørenes omsetning av denne typen varer lar seg ikke kvantifisere uten tilgang til informasjon utover det som fremgår av offentlig regnskapsinformasjon, er derfor ikke medtatt. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere aktører innen bredt vareutvalg har opplevd sterk vekst de siste årene. Det er derfor ikke er urimelig å tenke seg at denne bransjen enkelte steder utfordrer etablerte aktører innen byggevarehandelen faghandelen til bygg anlegg. Råvare-produsenter Engroshandel Byggevareindustrien Byggevarehandel / faghandel Sluttbruker (Proff/privat) Eiendomsforvaltning (FDV) Byggsanering

5 Bedrifter sysselsetting BAE - Blant Norges største viktigste næringer Bygg, anleggs,- eiendomsnæringen representerer en av Norges største viktigste næringer. I følge Stortingsmeldingen Gode bygg for eit betre samfunn 1 befinner 1 av 3 registrerte bedrifter seg i BAEsektoren. Dette tilsvarer drøyt selskaper. Også målt i verdiskaping sysselsetting er næringen blant de største vi har beregnet omsetning blant bedriftene i sektoren utgjør omtrent 600 milliarder kroner. Til sammen har drøyt personer sitt virke i næringen. Det tilsvarer vel 13 prosent av den samlede sysselsettingen i Norge. Følger konjunkturene BAE-næringen er en konjunkturutsatt bransje. Antall bedrifter, sysselsetting verdiskaping vil derfor variere fra år til år avhengig av den økonomiske situasjonen i Norge. Samtidig har BAE-næringen historisk vist seg å være en næring som myndighetene forsøker å stimulere i lavkonjunkturperioder for å opprettholde sysselsetting verdiskaping 4 i privat sektor. Dette er et uttrykk for at næringen spiller en viktig rolle i et samfunnsperspektiv. Viktig for sysselsettingen BAE-næringen er viktig for både by land. Det er i byene selskapene i næringen har størst omsetning. Samtidig er næringen blant de viktigste for sysselsettingen i distriktet. I noen kommuner representerer byggenæringen den største arbeidsgiveren. Ringvirkningseffektene knyttet til næringen er betydelige. 1 Meld.St Gode bygg for eit betre samfunn. 2 Meld.St Gode bygg for eit betre samfunn. 3 Lavere marginer for bygg anlegg. KPMG milliarder i krisepakke. Aftenposten Mange små bedrifter BAE-næringen består av mange små bedrifter. 75 prosent av bedriftene har en årlig omsetning på under 4 millioner kroner. 97 prosent har under 20 ansatte 2. Det er imidlertid en tendens til økende konsolidering innen deler av bransjen, drevet av økt kompleksitet i oppdragene (kompetansebehov) ønske om synergier via stordriftsfordeler (lønnsomhetsbehov). Tilgang på bedre finansiering kritiske innsatsfaktorer er andre relevante forklaringer bak utviklingen 3. Det vil imidlertid ta lang tid før konsolideringen endrer den samlede næringsstrukturen i bransjen.

6 10 11 Nærmere om handelen med varer til bygg Nærmere om handelen med varer til bygg anlegg anlegg Virke / SSB Virke / SSB Fig 2. Det er registrert bedrifter innen næringskategoriene for handel med varer til bygg anlegg. Fig personer er direkte sysselsatt i butikk grossisthandelen med varer til bygg anlegg. Fig 2. Det er registrert bedrifter innen næringskategoriene for handel med varer til bygg anlegg. Fig personer er direkte sysselsatt i butikk grossisthandelen med varer til bygg anlegg. Virksomhetene som driver handel med varer til byggvarer anlegg utgjør en viktig del av den Virksomhetene som driver handel med varer til til bygg anlegg. samlede norske BAE-næringen. Næringen har vært stabil stor siste består i samlet i Norge, bygg anleggsnæringen utgjør en viktig del av den Enkelte av de disse har årene all sin virksomhet samlede norske BAE-næringen. Næringen har vært mens opererer fra utlandet med hjemmesider hovedsak av grossister butikker (detaljister). I 2011 varandre det registrert stabil stor de siste årene består i hovedsak av tilpasset det norske markedet. I mangel på en grossistbedrifter butikker innen de ordinærefullstendig næringskategoriene for handel med grossister butikker (detaljister). I 2011 var det oversikt over disse aktørene er de ikke 5 varer til bygg anleggsnæringen. I butikker tillegg kommermedtatt virksomheter som fører registrert grossistbedrifter i tallene gjengitt over.varer til bygg innen de ordinære for handel med anlegg som ennæringskategoriene del av sitt brede vareassortiment. Blant alle som har sitt virke innen BAE-næringen, ersom drøyt personer sysselsatt innen Blant alle som har sitt virke innen BAE-næringen, er blant annet renhold. Bransjen bidrar så til handel til bygg anlegg. Yrkeskategoriene i bransjen favnersektor bredt;gjennom fra drøyt 33med 000 varer personer sysselsatt innen handel med sysselsetting i offentlig blant annet varer til bygg anlegg. Yrkeskategoriene i bransjen av kommunale avgifter. lagermedarbeidere, sjåfører selgere til listikere,betaling økonomer ingeniører. varer til bygg anleggsnæringen5. I tillegg kommer 5 Klassifiseringen av virksomhetene følger av myndighetenes virksomheter som fører varerdukket til byggopp anlegg Det har de senere år så flere som nettbutikker som har spesialisert seg på e-handel bruk/tildeling av næringskoder. Selskaper blir plassert i den en del av sitt brede vareassortiment. med varer til bygg anlegg. Enkelte av disse har allkategorien sin virksomhet samlet i Norge, mens de primært (men ikke nødvendigvis utelukkende) andre med hjemmesider tilpassethardet markedet. I mangel på en sin norske virksomhet. Det haropererer de senerefra år utlandet så dukket opp flere nettbutikker oversikt som har spesialisert på e-handel fullstendig over disseseg aktørene er demed ikke medtatt i tallene gjengitt over. favner bredt; fra lagermedarbeidere, sjåfører selgere til listikere, økonomer ingeniører. I tillegg til den direkte sysselsettingen i næringen bidrar bransjen så til indirekte sysselsetting anskaffelseri næringen av varer tjenester hos underleverandører. Eksempler på I tillegg til den gjennom direkte sysselsettingen bidrarer bransjen så til indirekte sysselsetting dette kjøp av tjenester på området for forretningsmessig tjenesteyting (økonomi, jus, ikt gjennom anskaffelser av varer tjenester hos m.m.), transport innen servicefunksjoner som blant annet renhold. Bransjen bidrar så til underleverandører. Eksempler på dette er kjøp sysselsetting i offentlig sektor gjennom blant annet betaling av kommunale avgifter. av tjenester på området for forretningsmessig tjenesteyting (økonomi, jus, ikt m.m.), transport innen servicefunksjoner

7 12 13 Markedstall for handelen med varer til bygg anlegg Markedstall for handelen med varer til bygg anlegg Beregnet totalmarked på 141 milliarder kroner Beregnet totalmarked på 141 milliarder kroner 135,9 mrd kr % 141,3 mrd.kr Virke / Prnosesenteret Fig 4. Basert på EUs byggevaredefinisjon, er totalmarkedet for varer til bygg ( delvis anlegg) beregnet til Fig 4. Basert på EUs byggevaredefinisjon, er totalmarkedet for varer til bygg ( delvis anlegg) beregnet til milliarder kroner (gjelder 2012). milliarder kroner (gjelder 2012). Det samlede markedet for materialinvesteringer har blitt beregnet til drøyt 141 milliarder Det samlede markedet for materialinvesteringer har kroner (gjelder 2012). Dette å betrakte som markedspotensialet 6 blitt beregnet til drøyt 141 milliarder kroner Definisjonen bygger for på de EUs vesentlige definisjon av grupper byggevarer: av produktkategorier (gjelder 2012). Dette innen er å betrakte varer til som bygg markedspotensialet for de vesentlige grupper av ( delvis anlegg). Med materialinvesteringene menes i denne sammenheng sum av materialer til byggkonstruksjonene, de ulike bygginstallasjonene produktkategorier innen varer til bygg ( delvis anlegg). tekkematerialene, Med materialinvesteringene samt materialene menes i til de tekniske installasjonene 6. Defineringen er tilnærmet denne sammenheng identisk sum med av EUs materialer byggevaredefinisjon. til byggkonstruksjonene, de ulike bygginstallasjonene tekkematerialene, samt materialene til de tekniske installasjonene 6. Defineringen er tilnærmet identisk med EUs byggevaredefinisjon. Construction product means any product or kit which is produced and placed on the market for incorporation in a permanent manner in construction works or parts thereof and the performance of which has an effect on the performance of the construction works with respect to the basic requirements for construction works. 6 Definisjonen bygger på EUs definisjon av byggevarer: Construction product means any product or kit which is produced and placed on the market for incorporation in a permanent manner in construction works or parts thereof and the performance of which has an effect on the performance of the construction works with respect

8 14 15 Registrert omsetning på 129 milliarder kroner Registrert omsetning på 129 milliarder kroner 120,6 mrd kr. Fordeling av engros- butikkomsetning Fordeling av engros- butikkomsetning per bransjegruppe (2012tall) per bransjegruppe (2012 tall) 129,3 mrd.kr + 7,2% * * Eksempler på aktører i bransjegruppene Virke / SSB Fig 5. Registrert omsetning i bransjegruppene for handel med varer til bygg anlegg var drøyt 129 milliarder kroner i Fig 5. Registrert omsetning i bransjegruppene for handel med varer til bygg anlegg var drøyt 129 milliarder kroner i Virke / SSB / Proff Forvalt Fig 6. Fordeling av omsetning tilknyttet engroshandel med varer til bygg anlegg per bransjegruppe. Gjengitte selskaper utvalg av aktørene inngår i denmed enkelte bransjegruppe. Tall i mrd Fig 6. Fordeling avetomsetning tilknyttetsom engroshandel varer til bygg anlegg perkr. bransjegruppe. Gjengitte selskaper et utvalg av aktørene som inngår i den enkelte bransjegruppe. Tall i mrd kr. Den samlede omsetningen i bransjegruppene for 7 Den samlede omsetningen i bransjegruppene for handelen med varer til bygg anlegg Basert på følgende næringskoder i SSB: , , handelen med varer til bygg anlegg utgjorde drøyt utgjorde drøyt 129,3 i 2012, prosent fra Av den totale , , , , , , 129,3 milliarder kroner milliarder i 2012, opp kroner 7,2 prosent fra opp 7, , omsetningen stod engroshandelen for 98,8 mrd kroner i 2012, opp 6,8 mrd kroner fra Av den totale omsetningen stod engroshandelen for 98,8 mrd kroner i 2012, mrd kroner fra i Dette er opp 1,9 mrd kroner fra Butikkomsetningen endteopp på 6,8 30,5 mrd kroner 7 Fargehuset AS 7 Teien sag høvleri AS * Eksempler på aktører i bransjegruppene * Butikkomsetningen endte på 30,5 mrd kroner i Dette er opp 1,9 mrd kroner fra Målt i kroner, var veksten størst for bransjen som innbefatter grossisthandel med maskiner utstyr til kraftproduksjon for installasjon. I denne bransjen finner vi store aktører som Målt i kroner, var veksten størst bransjen som innbefatter grossisthandel med maskiner utstyr til Også grossisthandelen med jernvarer, Elektroskandia Norge, Onninen Solar Norge. kraftproduksjon installasjon. I denne bransjen finner rørleggerartikler oppvarmingsutstyr opplevde betydelig vekst fra 2011 til Nordpeis vi store aktører som Elektroskandia Norge, Onninen Brødrene begge eksempler på aktører som befinner seg i denne bransjen, som Solar Norge.Dahl Også er grossisthandelen med jernvarer, bidro positivt til veksten. rørleggerartikler oppvarmingsutstyr opplevde Taksenteret AS betydelig vekst fra 2011 til Nordpeis Brødrene Dahl er begge eksempler på aktører som befinner seg i denne bransjen, som bidro positivt til veksten. Virke / SSB / Proff Forvalt Fig 7. Fordeling av omsetning tilknyttet detaljisthandel med varer til bygg anlegg per bransjegruppe. Fig 7. Fordeling av omsetning tilknyttet detaljisthandel med varer til bygg anlegg per bransjegruppe. Gjengitte selskaper et utvalg av aktørene som inngår i den enkelte bransjegruppe. Tall i mrd kr. Gjengitte selskaper et utvalg av aktørene som inngår i den enkelte bransjegruppe. Tall i mrd kr. 7 Basert på følgende næringskoder i SSB: , , , , , , , , ,

9 16 17 Spesielt om byggevarehandelen Spesielt om byggevarehandelen 26,7 mrd kr. + 6,5% 28,4 mrd.kr Virke / Byggevarekjedene Fig 8. De største aktørene innen byggevarehandelen omsatte i 2012 for 28,4 milliarder kroner, opp 6,5 prosent fra Fig 8. De største aktørene innen byggevarehandelen omsatte i 2012 for 28,4 milliarder kroner, opp 6,5 prosent fra Med byggevarehandelen siktes det til handel med Agder Raland (andel proffomsetning på 63 Med byggevarehandelen siktes det utvalg til handel byggevarer innen bredt for øvrig tradisjonelle byggevarer innen et bredt av med tradisjonelle prosent), Oslo Akershus, samtet Østlandet produktkategorier til proff privatmarkedet. (begge: 60 prosent andel proffomsetning). I Midt,utvalg av produktkategorier til proff privatmarkedet. Basert på innhentet informasjon fra Basert på innhentet informasjon8 fra de største Nord-Norge er det motsatt i disse markedene de største byggevarekjedene, er sisteleddsomsetningen beregnet til 28,4 milliarder kroner i byggevarekjedene, er sisteleddsomsetningen beregnet omsettes det mer til privat enn proffmarkedet (Proff2012, 6,5 prosent til 28,4opp milliarder kroner fra i 2012, opp 6,5 prosent fra andel på prosent) På landsbasis omsettes 56 prosent av byggevarene til proffmarkedet. Omsetningen til På landsbasis knytter prosent av Det er imidlertid store regionale forskjeller i fordelingen av privatmarkedet utgjør prosent. Omfatter selskapene Coop, Maxbo, Neumann Bygg, Gausdal byggevareomsetningen seg til proffmarkedet. omsetningen på disse to gruppene. Størst er omsetningen til proffmarkedet i områdene Agder Landhandleri, Byggeriet, XL-Bygg, Optimera Byggmakker. Privatmarkedet utgjør 44 prosent. (andel påi 63 prosent), Oslo Akershus, samt Østlandet for DetRaland er imidlertid store proffomsetning regionale forskjeller fordelingen av omsetningen på disse to gruppene. øvrig (begge: 60 prosent andel proffomsetning). I Midt,- Nord-Norge er det motsatt i Størst er omsetningen til proffmarkedet i områdene disse markedene omsettes det mer til privat enn proffmarkedet (Proff-andel på prosent). 8 8 Omfatter selskapene Coop, Maxbo, Neumann Bygg, Gausdal Landhandleri, Byggeriet, XL- Bygg, Optimera Byggmakker. Virke / Byggevarekjedene Fig 9. Oversikt over byggevarehandelens butikkomsetning per fylke. Basert på 2012tall. Tall i Fig 9. Oversikt over byggevarehandelens butikkomsetning per fylke. Basert på 2012tall. Tall i Det er betydelige betydelige forskjeller mellom fylkene Det er forskjeller mellom fylkene med med hensyn til sisteleddsomsetning fra 9 Basert på omsetningstall for Coop, Maxbo, Neumann hensyn til sisteleddsomsetning fra byggevarekjedene. Det største markedet finner. vi i Raland med en omsetning i 2012 på Bygg, byggevarekjedene Gausdal Landhandleri, Byggeriet, XL-Bygg, Optimera Det største markedet finner vi i Raland med en drøyt 3,5 milliarder kroner. Omsetningen er så høy i Oslo for nærliggende fylker rundt Byggmakker. omsetning i 2012 på drøyt 3,5 milliarder kroner. hovedstaden. eri omsetningen i Aust-Agder, Sn Fjordane Finnmark. Omsetningen erlavest så høy Oslo for nærliggende 9 fylker rundt hovedstaden. Lavest er omsetningen i 9 IAust-Agder, figur 10 presenteres den samlede butikkomsetningen for handelen fordelt per fylke per Sn Fjordane Finnmark. innbygger i det enkelte fylke. Oversikten gir en pekepinn på viktige forhold knyttet til I figur 10 presenteres den samlede butikkomsetningen kjøpekraft som så er av relevans for byggevarehandelen faghandelen med varer til bygg for handelen fordelt per fylke per innbygger i det anlegg. enkelte fylke. Oversikten gir en pekepinn på viktige forhold knyttet til kjøpekraft som så er av relevans for byggevarehandelen faghandelen med varer til bygg anlegg.

10 18 19 Virke / Kvarud Analyse Fig 10. Oversikt over samlet butikkomsetning for norsk handel fordelt per fylke per innbygger. Basert på 2012 tall. Fig 10. Oversikt over samlet butikkomsetning for handelen fordelt per fylke per innbygger. Basert på 2012tall.

11 20 21 Marginutvikling i bransjene for handelen med varer til bygg anlegg Marginutvikling i bransjene for handelen med varer til bygg anlegg 7,0 % 6,0 % 6,5 % 6,5 % Butikkhandel med trelast 5,0 % 4,0 % 3,9 % 3,0 % 3,2 % 3,1 % 2,0 % 4,1 % 3,8 % Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 2,3 % Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer andre byggevarer 1,5 % Butikkhandel med jernvarer 1,0 % 0,0 % -1,0 % Virke / Proff Forvalt Fig 11. Oversikt over utvikling i driftsmargin fra 2011 til 2012 for bransjegruppene som inngår i kategorien for Fig 11. Oversikt utvikling i driftsmargin fra 2011 til 2012 for bransjegruppene som inngår i kategorien for engroshandel medover varer til bygg anlegg. engroshandel med varer til bygg anlegg. Alle bransjegruppene10 som inngår i kategorien for 10 Alle bransjegruppene i kategorien med varer til bygg anlegg Beregning basert på de 10 største selskapene målt ved engroshandel med varer tilsom bygginngår anlegg viser tegn for engroshandel 11 i 2012 sammenlignet året sum driftsinntekter i hver bransjegruppe.med til bedre lønnsomhet viser tegn til bedre lønnsomhet i 2012med sammenlignet med året før. Engroshandelen før. Engroshandelen med jernvarer, rørleggerartikler jernvarer, rørleggerartikler oppvarmingsutstyr opplever særlig høy lønnsomhet (10,4 Uttrykt ved driftsmargin (driftsresultat dividert på oppvarmingsutstyr opplever særlig høy lønnsomhet prosent i 2012) sammenlignet med Motsatt er lønnsomheten spesielt sum driftsinntekter). (10,4 prosent i 2012) sammenlignet medøvrige øvrige bransjegrupper. bransjegrupper. Motsatt lønnsomheten spesielt svak med trelast (1,5 prosent i 2012, 0,7 prosent i svak for aktørene somerdriver med engroshandel for aktørene som driver med engroshandel med trelast 2011) (1,5 prosent i 2012, 0,7 prosent i 2011). 10 Beregning basert på de 10 største selskapene målt ved sum driftsinntekter i hver bransjegruppe. Uttrykt ved driftsmargin (driftsresultat dividert på sum driftsinntekter). 11 Butikkhandel med fargevarer ,4 % -2,0 % 2012 Virke / Proff Forvalt Fig 12. Oversikt over utvikling i driftsmargin fra 2011 til 2012 for bransjegruppene som inngår i kategorien for Fig 12. Oversikt fra 2011 til 2012 for bransjegruppene som inngår i kategorien for butikkhandel medover varerutvikling til bygg i driftsmargin anlegg. butikkhandel med varer til bygg anlegg. Lønnsomheten for bransjegruppene som inngår i For de andre bransjegruppene er det bare mindre Lønnsomheten for bransjegruppene i kategorien butikkhandel med til varer til kategorien for butikkhandel med varer til som bygg inngår endringer for i lønnsomheten fra anlegg varierer mellom 1,5 6,5 prosent i bygg anlegg varierer mellom 1,5 6,5 prosent i Butikkhandelen med fargevarer Butikkhandelen med fargevarer opplever en nedgang opplever en nedgang i samlet lønnsomhet på 1.6 prosentpoeng fra 2011 til Motsatt går i samlet lønnsomhet på 1.6 prosentpoeng fra 2011 bransjegruppen butikkhandelen jernvarer fra minus 1,4 prosent i 2011 til pluss 2,3 prosent til Motsatt går bransjegruppenfor butikkhandelen jernvarer fra andre minus 1,4 prosent i 2011 til 2,3 mindre endringer i lønnsomheten fra 2011 til ifor For de bransjegruppene erpluss det bare prosent i

12 22 23 Svak inntekstvekst, Svak inntekstvekst, sterk kostnadsvekst innen handelen sterk kostnadsvekst handelen Virke / Hartmark Analyse Fig 13. Utvikling i norsk faghandel, CAGR (sammensatt årlig vekstrate) fremskrevet. Fig 13. Utvikling i norsk faghandel, CAGR (sammensatt årlig vekstrate) fremskrevet. En analyse utført av Hartmark analyse 12 knyttet En analyse utført av Hartmark analyse 12 til å redusere lønns- personalkostnadene. Omfattende all faghandel (innbefatter byggevarehandelen knyttet fag- til rabattstrukturer all faghandel er (innbefatter et kjennetegn for flere av byggevarehandelen med varer til bygg faghandel anlegg) viser med at en varer stor til bygg bransjegruppene anlegg) viser innen at handel en stor med del varer av til dagens bygg del av dagens kjeder butikker driver for dyrt anlegg. Bruk av kundelønnsomhetsanalyser vil kjeder har for høy butikker fast kostnadsbase driver for til å dyrt kunne konkurrere har for høy fast derfor kostnadsbase kunne være til et spesielt å kunne velegnet konkurrere verktøy i for å i dagens morgendagens marked. marked. Hver Eksempelvis tredje driver identifisere hver tredje kilder kjedebutikk til økt lønnsomhet i faghandelen innen næringen. kjedebutikk i faghandelen driver med driftsmargin med en driftsmargin på 1,5 prosent eller lavere. Fremskriver vi de senere års inntekts,- på 1,5 prosent eller lavere. Fremskriver vi de senere Et alternativ til kostnadskutt er bruk av kunnskap, kostnadsutvikling års inntekts,- kostnadsutvikling i faghandelen, i faghandelen, vil vi se at mange innovasjon bedrifter om nyskaping noen år for vil å ha fremme høyere økt lønnsomhet. kostnader vil vi se at mange enn inntekter bedrifter om med noen manglende år vil ha overlevelsesevne Dette finnes som det mange resultat. vellykkede eksempler på innen høyere kostnader enn inntekter med manglende handelen generelt, innen markedet for handel med overlevelsesevne som resultat. varer til bygg anlegg spesielt. Samtidig foreligger Det er ikke foretatt egne framskrivninger for inntekts,- kostnadsutviklingen for selskapene det et stadig uutløst potensial i identifisering av nye som Det er utelukkende ikke foretatt egne inngår framskrivninger i bransjene for for handel med trender varer som til bygg kan omsettes anlegg. i lønnsomme Det er konsept. imidlertid inntekts,- på kostnadsutviklingen det rene at det så for selskapene innen denne næringen Her er er det varierende spesielt relevant lønnsomhetsutvikling å peke på at man innen som utelukkende inngår i bransjene for handel med handelen med varer til bygg anlegg ofte vektlegger mellom bransjegruppene, internt blant de ulike selskapene som utgjør bransjen. varer til bygg anlegg. Det er imidlertid på det rene tekniske løsninger pris som viktige egenskaper ved at det så innen denne næringen er varierende produktene man omsetter. Mange av varekategoriene To lønnsomhetsutvikling ulike hovedstrategier mellom bransjegruppene, for økt lønnsomhet som omsettes, har imidlertid så økende betydning Det internt blant krevende ulike å oppnå selskapene økt lønnsomhet utgjør bransjen. i markeder for preget life and av living sterk gjennom konkurranse. den design, Valget funksjonalitet står den eventuelle kompatibilitet som ligger i ofte mellom bruk av tradisjonelle metoder for kostnadskutt, eller nyinvesteringer i kunnskap To ulike hovedstrategier for økt lønnsomhet produktene 14. Mulighetene for å redefinere markedet eller Det er teknoli krevende å som oppnå grunnlag økt lønnsomhet for å oppnå i markeder lønnsomme oppnå konkurransefortrinn. lønnsomme konkurransefortrinn Ofte kan det ligger være til hensiktsmessig preget av sterk konkurranse. å kombinere Valget strategiene står ofte mellom dersom målet rette er for økt selskaper bunnlinje som lykkes over tid. med å lese trendene bruk av tradisjonelle metoder for kostnadskutt, som følger av forbrukernes vilje til å investere i eller nyinvesteringer i kunnskap eller teknoli som avansert bokvalitet med den hensikt å forbedre selve Innen handelen tar lønnsomhetsforbedringer ofte form av tiltak som har til hensikt å øke grunnlag for å oppnå bruttomarginen 13 lønnsomme konkurransefortrinn. bo-prosessen. Ofte kan det være hensiktsmessig. I tillegg er å det kombinere vanlig å se på mulige alternativer for å redusere lønns- 12 strategiene dersom målet er økt bunnlinje over tid. For mer informasjon, se Virke Handelsrapporten personalkostnadene. Omfattende rabattstrukturer er et kjennetegn for flere av bransjegruppene innen handel med varer til bygg anlegg. Bruk av kundelønnsomhetsanalyser vil derfor Innen handelen tar lønnsomhetsforbedringer ofte form av tiltak som har til hensikt å øke bruttomarginen I tillegg er det vanlig å se på mulige alternativer for For mer informasjon, se Virke Handelsrapporten Bruttomargin er definert som oppnådd salgspris fratrukket varekostnader Bruttomargin er definert som oppnådd salgspris fratrukket varekostnader. 14 Se bl.a. foredrag Norsk produksjon eller import eller begge deler, av Espen Hoff (byggevaredagen 2013).

13 24 04 Handelen med varer til bygg anlegg prnoser Handelen med varer til bygg anlegg prnoser drivere drivere Handelen med varer til bygg anlegg påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi. Veksten i norsk økonomi ser ut til å bli noe lavere i år enn i fjor, for så å tilta noe neste år. Hovedorganisasjonen Virke legger til grunn en forventet vekstprnose for detaljhandelen på 4 prosent i For byggevarehandelen er man noe mer optimistisk her Handelen med varer til bygg anlegg påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi. Veksten i norsk for økonomi engroshandelen ser ut til å bli med noe lavere varer til i år bygg enn i fjor, anlegg. for så å tilta noe neste år. Virke legger til grunn en forventet vekstprnose for detaljhandelen på 4 prosent i For byggevarehandelen er man noe mer optimistisk her er vekstanslaget satt til 5 prosent for kommende forventet år 15. Det er vekst ikke utarbeidet per segment. egne vekstanslag for engroshandelen med varer til bygg anlegg. er vekstanslaget satt til 5 prosent for kommende år 15. Det er ikke utarbeidet egne vekstanslag Prnosesenteret estimerer veksten i materialinvesteringene inklusive tekniske materialer 15 til 8,8 varer milliarder til bygge,- kroner i perioden anleggsnæringen Figur 14 gir en oversikt over totalstørrelser forventet vekst per segment. 15 Virke konjunkturseminar, september Jfr. EUS definisjon på byggevarer. Prnosesenteret estimerer veksten i materialinvesteringene inklusive tekniske materialer 16 til 8,8 milliarder kroner i perioden Figur 14 gir en oversikt over totalstørrelser På de neste sidene følger en nærmere beskrivelse av viktige markedsdrivere for handelen med 144,2 mrd kr. 148,4 mrd kr. 153,0 mrd kr. Virke / Prnosesenteret Fig 14. Oversikt over forventet utvikling i materialinvesteringene i inklusive inklusive tekniske tekniske materialer materialer i perioden i perioden

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser RAPPORT Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser MENON-PUBLIKASJON 17 2013 Av Sveinung Fjose, Torstein Fjeldet Lunde og Kristina Wifstad Innhold 1. Oppsummering og konklusjon: Profesjonalisering

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31 7/31 Notater Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm Notater Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer