Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Virksomhetsplan Kirkelund skole

17 Side 2

18 Side 3 VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR! Jeg er stolt og glad over å kunne flytte inn i et nytt ungdomsskolebygg og en renovert personalavdeling. Et moderne bygg med elevkantine som har kapasitet som storkjøkken. Nye, lyse og moderne klasserom med smartboard og datarom med plass til en hel klasse samtidig. Grupperom i tilknytning til klasserommene og vrimleareal som skal bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling. Elevkantinen skal drives av elevene med en fagarbeider som ansvarlig for driften. Ulike valgfag som produksjon av «Varer og tjenester» og» Innsats for andre», skal bidra til en veldrevet elevkantine. Elever som har behov for alternativ opplærings arena, vil også være med på å bidra til kantinedriften i deler av sin opplæringen. IKT satsingen på skolen er i en positiv utvikling. Nå er nettverket i orden, og nytt datarom står klart til bruk til skolestart. Det blir viktig at elevene tar godt vare på datautstyret. Alle voksne må bidra til denne ansvarliggjøringen av elevene i forhold til alt utsyr på skolen, ikke bare datautstyr. Tydelige forventninger og motivering av elevene er avgjørende for læringsresultatene. Om elevene i en klasse skal realisere sitt potensiale for læring, er det avgjørende at læreren har tydelige forventninger til elevene og kan motivere elevene til arbeidsinnsats. Elevene skal oppleve at de voksne har god struktur i undervisningen, er støttende og har høye forventninger til hvordan de kan utvikle seg både faglig og sosialt. Vi går nå inn i tredje semester av satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Skolebasert kompetanseutvikling er et av de sentrale virkemidlene i denne satsingen. I ståstedsanalysen som ble gjennomført forrige skoleår, kom det klart fram at vi som skole ønsket å satse på klasseledelse. De voksne på skolen ønsket et læringsmiljø med felles rutiner og verdier. Skolebasert kompetanseutvikling har gått ut på at ledelsen og alle ansatte, har deltatt i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Denne prosessen har vært en opptur for utviklingsarbeidet ved skolen. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid, og det har denne prosessen bidratt til. Lykke til med et nytt skoleår! Anne-Jorid Th. Næss Rektor

19 Side 4 INNHOLD INNHOLD... 4 OM SKOLEN:... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM... 7 SKOLENS MÅL... 7 KLART VI KAN!... 7 SATSNINGSOMRÅDER... 8 GNIST... 8 Satsningsområde 1 leseopplæringen... 8 Satsningsområde 2 læringsmiljø/klasseledelse VURDERING - FAST TILTAK Vurdering i orden og oppførsel: Rutiner for utviklingssamtalen Plan for vurderingsarbeidet i Skiptvet kommune Ståstedsanalysen KLASSEROMSREGLER KARTLEGGING AV LESEFERDIGHET OG RETTSKRIVING Lesestimuleringstiltak KARTLEGGING AV MATEMATIKKFERDIGHET FAG- OG TIMEFORDELING Skoledagen Pedagogisk forsvarlige grupper: Valgfag Fremmedspråk / språklig fordypning eller arbeidslivsfag: ALTERNATIV OPPLÆRINGSARENA % rammen: UTDANNINGSVALG - UTV UTV på vgs og UTV i arbeidslivet Utdanningsvalg på nett HANDLINGSPLAN MOT MOBBING (KVALITETSPLAN)... 24

20 Side 5 Olweusprogrammet TRIVSELSLEDER...26 Arbeidsmiljø ART Steg for Steg: EKSKURSJONSPLAN Retningslinjer for Polentur Faste aktivitetsdager: UKE KURS OG PLANLEGGINGSDAGER SAMARBEID MELLOM KIRKELUND SKOLE OG VESTGÅRD SKOLE SAMARBEID HJEM/SKOLE Årsplan skoleåret for samarbeidet hjem/skole SKOLEBASERT VURDERING: FAGSEKSJONER: TEAMENE: ORDENSREGLER På skolen skal du: Dette får vi ikke lov til å gjøre på skolen: Reaksjoner på regelbrudd INSTRUKS FOR INSPEKSJONSHAVENDE Regler angående balløkka KANTINA Tidspunkter for når kantina er åpen: PRØVEDATOER Eksamen Nasjonale prøver Halvårsprøve høst...39 Halvårsprøve vår (8. 9. trinn) SKOLERUTE Feil! Bokmerke er ikke definert.

21 Side 6 OM SKOLEN: Kirkelund er en 2 parallellers skole (3 paralleller på 7. og 9. trinn) med ca. 306 elever. Skolen har 43 tilsatte hvorav 9 assistenter og 1 merkantil ansatt. Ledelsen ved skolen består av rektor og 2 inspektører. Skolen har egen rådgiver. Sosiallærerfunksjonen er delt mellom rådgiver og inspektør. Skolen har inneværende år 15 kontaktlærere. Gjennomsnittlig elevtall i ordinære klasser er 22. Alle basisgruppene har egne undervisningsrom. Skolen har følgende spesialrom: Gymnastikksal og svømmehall, naturfagrom, tegnesal, tekstilrom og sløydsal, 2 skolekjøkken, musikkrom og datarom. Skolen er organisert i klassetrinnsteam. Hvert team har eget teamrom som også er arbeidsrom for lærerne. Teamene har faste møter hver onsdag før skoletid. Lærere som arbeider på flere trinn må tidvis også delta på møter med andre team. Foruten egen undervisningstid har lærerne tilstedeværelsesplikt til følgende tider: Tirsdager: kl og kl Onsdager: kl og kl Veilederstillinger: Spes.ped. nyutdannede Teamledermøter. Samtlige teamledere + sosiallærer/rådgiver og skolens administrasjon har faste teamledermøter. Skolens ressursteam. Skolen har spes.ped.team bestående av spes.ped.koordinator (Aud Helen Rosenberg) spes.ped.veileder (Azra Süslü) og skolens PPT rådgiver. Faste møter en gang pr.måned. Tverrfaglig team bestående av spes.ped.koordinator, rep.fra helsestasjonen, barnevern og PPT. Faste møter en gang pr. måned. Elevrådet: 1 representant fra hver kontaktlærergruppe og elevrådets kontaktlærer (Aud Helen Rosenberg) Skolemiljøutvalget: Rektor 4 foreldrerepresentanter 1 politiker 2 repr. fra lærerne 1 repr. fra andre tilsatte 2 repr. fra elevrådet Foreldrerådet: Samtlige foreldre Foreldrerådets arbeidsutvalg: 1 valgt representant fra hver klasse

22 PEDAGOGISK PLATTFORM Menneskesyn Alle barn er likeverdige, ukrenkelige og unike. Alle barn har rom for utvikling. Alle barn skal bli møtt med respekt og toleranse. Side 7 Læringssyn Barn skal oppleve mestring. Motiverte barn lærer best. Voksenrollen Vi må være tydelig voksne og gode forbilder. Vi skal være kunnskaps- og verdiformidlere og omsorgspersoner. Læringsmiljø Alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Alle ansatte på skolen skal jobbe for et mobbefritt miljø. Samarbeid hjem - skole lokalsamfunn Skolen skal legge til rette for et godt samarbeid med hjemmet. Samarbeidet baseres på gjensidig respekt og vilje til å sette barnet i fokus. Kommunale virksomheter må samarbeide til beste for barnet. Holdninger Alle ansatte må medvirke til at samfunnet får tillit og respekt for arbeidet i skolen. SKOLENS MÅL Hovedmål: Vår viktigste pedagogiske oppgave er å fremme en positiv utvikling blant barn og ungdom som gir dem tillit til egne evner. KLART VI KAN! Kvalitet, engasjement og samspill KVALITET ved Kirkelund skole skal kjennetegnes ved: Et personale som har et positivt menneskesyn En tilpasset opplæring som gir faglige utfordringer og mestringsopplevelser til hver enkelt elev Et godt læringsmiljø hvor helse, trivsel og læring står i fokus

23 Side 8 ENGASJEMENT ved Kirkelund skole skal kjennetegnes ved: Et personale som lar seg begeistre og evner å by på seg selv En skole som tar hensyn til elevenes helhetlige utvikling Et personale som er gode rollemodeller og ledere Et personale som er motiverte og har god faglig kompetanse SAMSPILL ved Kirkelund skole kjennetegnes ved: Et personale som er rause og deler med hverandre Et personale som tar vare på hverandre Et personale som er lojale overfor planer /retningslinjer Et personale som har en god, åpen og positiv dialog med foresatte og elever Et personale som gjør hverandre gode SATSNINGSOMRÅDER Kirkelund skole har valgt ut to satsningsområder for skoleutviklingsarbeidet i 2014/2015. Det er leseopplæring, og læringsmiljø/klasseledelse. Begge områdene er videreført fra i fjor. GNIST Kirkelund skole er med i første pulje i den nye ungdomsskolesatsingen GNIST ungdomstrinn i utvikling. Vi er inne i en prosess med skolebasert kompetanseutvikling som innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. De områdene vi har valgt å delta i, samsvarer med de satsningsområdene vi har valgt for det neste skoleåret. Satsningsområde 1 leseopplæringen Den videre leseopplæringen Det foreligger en plan for Den videre leseopplæringen for trinn. Dette er en plan som er utarbeidet av et nettverk i norsk for kommunene Skiptvet, Spydeberg og Hobøl. Planen skal være «et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn. Planen er obligatorisk og omfatter følgende hovedområder:

24 Side 9 Motivasjon og positiv holdning til lesing Språklig bevissthet Avkoding, leseflyt Leseforståelse Studieteknikk / læringsstrategier Målet er at elevene skal oppleve leseglede og leselyst. gjenkjenne ulike språklige elementer. få en funksjonell lesehastighet med god leseflyt og naturlig leserytme. styrke leseforståelsen sin. lære noen strategier som etter hvert kan benyttes i selvstendig læringsarbeid. Tiltak ved skolen Hyllebok Høytlesingsbok Leseprosjekt Skolebibliotek Forfatterbesøk Rettskrivingskurs Grunnleggende opplæring i grammatikk Arbeid med setningsoppbygging Stavelsesdeling i innlæring av vanskelige ord Repetert lesing Lesekurs Tempolex Fokus på bakgrunnskunnskap Fokus på ord og ordforråd GAN`s Leseforståelse A, B og C Leseråd (Helgevold og Refsahl) 5.tr: Hovedfokus på Veiledet lesing 6.tr: Hovedfokus på lesefasene: (før, under, etter) 7.tr:Ulike strategier som finnes i Lære å lære og Les og lær Kartlegging av elevenes leseferdighet må gjennomføres regelmessig. Det er viktig med informasjon til foreldre om den enkeltes leseferdighet, om leseutvikling generelt og om planen. I den første leseopplæringen er hovedfokuset på å lære å lese. I den videre leseopplæringen skal elevene i større grad lese for å lære. Det vil si at lesing av fagtekster er sentralt. Leseopplæringen er dermed ikke bare norsklærernes ansvar. Planen er forpliktende for alle faglærere på trinn når det gjelder arbeidsmål og obligatoriske tiltak. Dette gjelder for alle de tre kommunene, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet. I tillegg har den enkelte skole egne tiltak som skal gjennomføres. Den videre leseopplæringen opphører ikke etter 7. trinn. Planen må også prege undervisningen på ungdomstrinnet. Også her har alle faglærere et ansvar. På vår skole vil derfor hovedfokuset på ungdomsskolen være på følgende to områder: Leseforståelse Elevene skal kunne tilegne seg innholdet i fagtekster (lese, forstå og huske). Sentralt her er: Styrking av ordforråd Aktivisering av bakgrunnskunnskap Opplæring i bruk av ulike læringsstrategier Gan`s leseforståelse Les og forstå for 8.og 9.klasse 9.klasse før jul s klasse etter jul s Leseferdighet; avkoding og leseflyt Gjennom kartlegging og observasjon må det avdekkes hvilke elever(evt. klasser) som fortsatt trenger trening her. Veiledning og øvelser kan gjennomføres med enkeltelever, grupper av elever og i hele klasser.

25 Side 10 Satsningsområde 2 læringsmiljø/klasseledelse I Opplæringsloven 9a står det at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososial miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulig brudd på loven. Henvendelsen skal behandles som et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Det er elevenes psykososiale miljø vi skal fokusere på dette skoleåret; Opplæringsloven 9a-3 andre ledd. Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen. Alle har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme og utestenging. Vi vil at alle elevene skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer elevenes helse, trivsel og læring. Vi har flg. tiltak: Fokus på klasseledelse (Gnist-satsing med i klasseledelse som område og utarbeidelse av grunnlag for klasseromsregler som skal danne felles forståelse av regler og rutiner ved skolen.) Olweus-programmet mot mobbing og antisosial adferd og Olweus standarden med kvalitetssikringssystemet ART for trening og utvikling av sosial kompetanse Psykisk helse; Alle har en psykisk helse : perm med ulike temaer som selvopplevelse og identitet, annerledeshet og frykt for det ukjente Elevundersøkelsene med fokus på trivsel, motivasjon, læring, vurdering og veiledning, arbeidsmiljø og elevmedvirkning (7. og 10.trinn) og oppfølging av denne Elevrådsarbeid Krisepermen, Omsorg i skolen, med system for krisehåndtering Samarbeid hjem-skole Skoleeier har det øverste ansvar for at skolens virksomhet er i tråd med lovverket, også på det psykososiale området. Det er skoleleders ansvar å sørge for at kravene i Opplæringsloven 9a blir ivaretatt i det daglige arbeidet. Krisepermen, Omsorg i skolen, er et slikt system.

26 Side 11 VURDERING - FAST TILTAK Vurdering er et virkemiddel for å nå målene i læreplanen. De forskjellige delene av prøve- og vurderingssystemet har som formål å dekke ulike behov. Systemet åpner for å se sammenhenger som kan gi mer informasjon om opplæringen enn den enkelte prøve og vurdering bidrar med alene. Elever skal ha underveisvurdering og sluttvurdering. Formålet med underveisvurdering er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. Elever lærere best når de forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem, og at de får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Elevene må få råd om hva de kan forbedre, og elevene må være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Underveisvurdering med karakter skal suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget. Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget. Sluttvurdering er standpunktvurdering og eksamensvurdering. Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutning av opplæringen. Kontakt med foreldre / foresatte om hvordan eleven arbeider til daglig og hvor elevene står i forhold til kompetansemålene er viktig for en god utvikling hos elevene. Foreldre / foresatte er viktige medspillere i elevenes læringsarbeid. Skolen har plikt til å orientere foreldre / foresatte om hvor elevene står i forhold til kompetansemålene. Lærerne skal: Gi elevene jevnlig underveisvurdering med veiledning og tilbakemeldinger om måloppnåelse. Klargjøre mål i starten på hver periode slik at elevene vet hva som skal læres. Fortelle elevene hva som forventes av dem slik at det blir tydeligere for elevene hvordan prestasjoner blir vurdert. Gi elevene anledning til å delta i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. Ha kontakt med foreldre / foresatte om hvordan eleven arbeider til daglig og hvordan eleven står i forhold til kompetansemålene. Ha minst to planlagte elevsamtaler i året hvor vurdering og utvikling er en viktig del av innholdet. Teamlederen har ansvar for å ha vurdering på dagsorden hver høst og hver vår. Alle team skal øke kompetansen om vurdering. Kontaktlæreren har ansvar for å se til at rutiner følges i alle fag m.h.t. karakterer og informasjon til foreldre / foresatte og elever. 10.klasseteamet må sette seg inn i rutiner og regler angående karakterer og informasjon til foreldre / foresatte. Dette må gjøres før høstferien.

27 Side 12 Vurdering i orden og oppførsel: Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med skolens ordensreglement. Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til om eleven møter forberedt til opplæringen, og hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen til eleven er. For eksempel om eleven er punktlig, følger opp arbeid, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i oppførsel skal knyttes til om eleven oppfører seg mot andre i skolesamfunnet, eksempelvis medelever, lærere og andre ansatte. At eleven tar hensyn til andre elever og viser dem respekt. Dette innebærer at mobbing, trakassering, sjenerende oppførsel, bråk i opplæringen, det å ikke rette seg etter lærerens henstillinger eller det å opptre i strid med god folkeskikk vil kunne få betydning for karakteren i oppførsel. Vurderingen av orden og oppførsel skal holdes adskilt fra vurderingen av eleven sin kompetanse i fag. Kunnskapen som læreren har fått gjennom underveisvurderingen om elevens utvikling i orden og oppførsel, skal være grunnlaget for å fastsette standpunktkarakter. En standpunktkarakter fastsettes ved at læreren bruker sitt profesjonelle skjønn og gjør en vurdering av elevens kompetanse. Grunnlaget for vurdering er likt for alle elever, men ved fastsettingen av karakterene i orden og oppførsel skal også elevens forutsetninger trekkes inn.

28 Side 13 SAMTALESKJEMA Trivsel - medelever - lærer - friminutt - skolevei - mobbing Faglig - de ulike fagene Lekser og arbeidsprogram - arbeidsinnsats - lekser - arbeidsprogram - orden Klassemiljø - arbeidsro - samarbeid Annet - skoleturer - overnattingsturer - leirskole - diverse MÅL hva bør eleven jobbe med (faglig eller sosialt) DOKUMENTERING AV ELEVSAMTALE OG UTVIKLINGSSAMTALE (jfr.forskrift til opplæringsloven) Klasse HØSTEN 2014 VÅREN 2015 Elevsamtale Utviklingssamtale Elevsamtale Utviklingssamtale Elev Dato Signatur Dato Signatur Dato Signatur Dato Signatur

29 Side 14 Rutiner for utviklingssamtalen Utviklingssamtalen skal være en planlagt og strukturert samtale minst to ganger i året. Det skal være en samtale om hvordan elevene arbeider til daglig, elevens kompetanse i faget og om elevens utvikling i lys av oppl.loven 1-1 og generell del og prinsipper for opplæringen i LK06. Utviklingssamtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for elevens læring og utvikling. Eleven har fra 12 år rett til å delta. Før 12 år kan eleven delta. I høstsemesteret skal utviklingssamtalen gjennomføres i uke 45 og 46. Alle uttalelser skal være ferdig skrevet på elevenes navn på lærerserveren innen 24.oktober. I vårsemesteret skal utviklingssamtalene gjennomføres i uke Alle uttalelser skal være ferdig skrevet på elevenes navn på lærerserveren under mappen Utviklingssamtaler innen 20.mars Uttalelsene fra faglærerne skal inneholde følgende områder: Hvordan elevene arbeider til daglig Elevens kompetanse i faget (måloppnåelse, resultater og karakterer) Elevens utvikling i lys av opplæringsloven 1-1 og generelle delen av lærerplanen og prinsipper for opplæringen elevens sosiale kompetanse Råd / tilbakemeldinger om hva eleven kan gjøre for å bli bedre I utviklingssamtalen er det viktig at kontaktlæreren legger vekt på følgende områder: Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem, dvs. tydelige mål og kjennetegn på måloppnåelse Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Elevens sosiale og personlige utvikling(empati, samarbeid, respekt, ansvarlighet, selvhevdelse og selvkontroll) Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og atferd.

30 Side 15 Noen stikkord som er viktig å ha med seg i vurderingsarbeidet i forhold til utviklingssamtalen: Send invitasjon til utviklingssamtalen i god tid sammen med et forberedelsesark med relevante punkter Gi konstruktive tilbakemeldinger Vær anerkjennende Vær positiv og utviklingsorientert Vær konkret og ærlig La foreldrene slippe til først med det de synes er viktig å ta opp Lesing, leseferdighet og leseforståelse skal tas opp som eget punkt på hver samtale Resultater fra kartleggingsprøver, andre prøver, innleveringer og arbeid skal legges fram Utviklingssamtalen skal ha preg av dialog Avtaler/tiltak fra forrige samtale evalueres Samtalene skal munne ut i en oppsummering og avtale om tiltak Det skal dokumenteres at vurdering er gitt. Skjema som følger eleven fylles ut og legges i elevmappen i arkivet Skriftlig melding når foreldre/foresatte ikke møter Utviklingssamtalen skal foregå på et ryddig og hyggelig rom!

31 Side 16 Plan for vurderingsarbeidet i Skiptvet kommune Det er utarbeidet en kommunal plan for vurdering for skolene i Skiptvet. Skolens plan er i samsvar med den kommunale planen. MÅL: Økt læringsutbytte hos elevene. Hvordan gjør vi det? Hvem har ansvaret? Hvem må involveres? Tiltak mot elevene: Kartlegging av ferdigheter (nasjonale prøver, eksamen, lesetester; Carlsten, Arbeid med ord, Kartlegging av leseferdighet,kåre Johnsen orddiktat, Ordkjedetest, M-prøver, Multi-halvårsprøver, Alle teller og Nasjonal kartlegging 1-10) Kartlegging av trivsel (elevundersøkelsen, Olweusundersøkelsen, smilefjesundersøkelsen, handlingsplan mot mobbing og trivselsundersøkelse kl.) Spes.ped.lærer, veileder i spes.ped. og spes.ped.koordinator Ledelsen Kontaktlærer og faglærer Kontaktlærer, faglærer og sosial lærer Når skal det gjøres? Eget oppsett i Virksomhetsplanen Elevundersøkelsen høst Olweusundersøkelsen uke 46 og 47 Smilefjesundersøkelsen september Handlingsplan mot mobbing august/ september Elevsamtale eget skjema Kontaktlærer Høst og vår Tiltak mot lærerne: Ståstedsanalyse Ledelsen Alle lærerne Høst Medarbeiderundersøkelse Ledelsen Alle ansatte Februar/mars Medarbeidersamtale Rektor Alle ansatte Vår Skolevandring Rektor Alle lærerne Hele året Drøfting av arbeidstidsavtalen Rektor og tillitsvalgt Alle ansatte Høst Virksomhetsplanen vurdering Ledelsen Alle lærerne Hele året som fast tiltak Tilbakemelding fra eksamen Rektor Aktuelle Etter eksamen oppmannsrapporter faglærere og seksjonsledere Styringsdialog i etterkant av nasjonale prøver og Ledelsen Alle ansatte Desember/Januar Elevundersøkelsen Styringsdialog i forhold til minoritetsspråklige elever Styringsdialog i forhold til elever med spes.ped.ressurs Ledelsen Ledelsen Kontaktlærer og særskilt norsk lærer Spes.ped.teamet og spes.ped.lærere Hele året Hele året Diverse kartlegginger Ledelsen Alle ansatte Hele året Tiltak mot foreldrene: Foreldresamtale (utviklingssamtale) Brukerundersøkelse skole og SFO Kontaktlærer Kontaktlærer og Høst og vår faglærere Ledelsen Ledelsen November

32 Side 17 Hvordan gjør vi det? Hvem har ansvaret? Hvem må involveres? Når skal det gjøres? Tiltak mot ledelsen: Skolebasert vurdering-gnist Ledelsen Alle ansatte Hele året Kommunebarometer Rådmann Ledelsen Hele året Tiltak mot skoleeier: Årsmelding Rektor Ledelsen Vår Tilstandsrapport Rektor Ledelsen Høst Månedsrapport Rektor Ledelsen Hver måned Ståstedsanalysen Vi gjennomførte ståstedsanalyse ved skolen våren Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Målet er å skape en felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med. Følgende tre områder ble valgt og prioritert som satsningsområder av personalet og områdene vil være en del av Gnist-satsingen: Elevene er motiverte og viser utholdenhet i det faglige arbeidet Elevene behandler hverandre med respekt Lærerne er enige om hva som er uakseptabel elevadferd og reagerer på samme måte ved brudd på skolens regler KLASSEROMSREGLER I klasseromsreglene skal alle klasser ha med fem hovedpunkter: Arbeidsro Arbeidsinnsats Orden Adferd Arbeidsro Kan ikke forstyrre andre Bruke innestemme Ikke vandre rundt uten mål og mening Konsentrasjon om oppgavene Snakke en om gangen Komme raskt til ro Rekke opp hånda Arbeidsinnsats Utnytte tida og komme raskt i gang med arbeidet Sørge for å ha med seg nødvendig utstyr til timene Gjøre lekser og være godt forberedt til timen Levere lekser, oppgaver og annet skolearbeid til riktig tid

33 Side 18 Gjøre så godt man kan Konsentrere seg om eget arbeid Rydde etter timen og ha utstyr klart til neste time Orden Det skal være ryddig og orden i alle undervisningsrom Sørge for å ha med seg det en trenger til timen og ta godt vare på det. Sortere søppel og lufte i friminuttene Følge regler for bruk av PC Mobiltelefoner, nettbrett og musikkspillere skal være avslått hvis ikke annet er bestemt av lærer til bruk i det pedagogiske arbeidet Barneskoleelever får ikke bruke mobiltelefoner og nettbrett i friminuttene Komme presis til timen Ordensmennene har definerte oppgaver Hver elev skal holde orden på sine områder (pult, hylle, ransel, garderobe) Væremåte Vis respekt og toleranse for alle på skolen Banning, skjellsord og stygg språkbruk aksepteres ikke La andres eiendeler være i fred Vær hjelpsom og hyggelig Alle må stå til ansvar for det de sier og gjør Være inkluderende og ta vare på hverandre Tenke og snakke positivt om alle på skolen Være bevisst kroppsspråket sitt Ta av lue / caps inne De voksne på skolen må være tydelige voksne. Voksne er rollemodeller for elevene. Vi må ha forventninger til elevene våre, og vi må hjelpe elevene til å mestre forventningene. Med felles praksis blir det lettere for elevene å ta de gode valgene. KARTLEGGING AV LESEFERDIGHET OG RETTSKRIVING Tid Klasse Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak August/sept 5.trinn Nasjonale prøver Arbeid med ord Ordkjedetesten Diktat Kåre Johnsen 6. trinn Arbeid med ord Ordkjedetesten Diktat Kåre Johnsen 7. trinn Arbeid med ord Ordkjedetesten Diktat Kåre Johnsen 8. trinn Nasjonale prøver Carlsten Ordkjedetesten Diktat Carlsten 9. trinn Nasjonale prøver Carlsten Ordkjedetesten Diktat Carlsten 10. trinn Carlsten Ordkjedetesten Diktat Carlsten Januar/februar 5.trinn Arbeid med ord Ordkjedetesten Diktat Kåre Johnsen 6. trinn Arbeid med ord Ordkjedetesten Diktat Kåre Johnsen 7. trinn Arbeid med ord Ordkjedetesten Diktat Kåre Johnsen 8. trinn Ordkjedetesten Diktat Carlsten 9. trinn Ordkjedetesten Diktat Carlsten Mai/juni Testing av elever som er i faresonen

34 Side 19 Ansvar for testing på B-trinnet: Kontaktlærere, spes.pedlærere, 2-lærere, spes.ped. veileder og leselærer. Leselærer er Catrine Nilsen og Anlaug Asheim. Ansvar for testing på U-trinnet: Kontaktlærere, spes.pedlærere, 2-lærere, leselærer. Nærmere testing (i samarbeid med PPT) kan være aktuelt for elever som får laveste testresultater. Leselærer er ansvarlig for lesekurs. Leselærer trykker opp og klargjør testmaterialet og legger resultatene i elevmappene. Spes.ped.teamet ved skolen skal ha melding om aktuelle elever før henvisning til PPT. Skjema finner du på intranett: lærer/dokumentmaler/ Melding til spes.ped.team. Lesestimuleringstiltak Uke Type tiltak Trinn 3 uker høst og 3 uker vår Leselyst 5 3 uker høst og 3 uker vår Bokglede 6 3 uker høst og 3 uker vår Grip boka 7 Avtales på trinnet Arbeid med leseforståelse A 5 Avtales på trinnet Arbeid med leseforståelse B 6 Avtales på trinnet Arbeid med leseforståelse C 7 Etter jul Rettskrivningskurs 6 Avtales på trinnet txt-aksjonen 8 Avtales på trinnet txt-aksjonen 9 Etter jul Les og forstå leseforståelse (s. 4-31) 8 Før jul Les og forstå leseforståelse (s.32-63) 9 Lesekurs tilbys de elever på 5. trinn som skårer lavest på testene. Plan for den videre leseopplæringen skal følges. Fagseksjonsleder i norsk bestiller materiell for txt-aksjonen.

35 Side 20 KARTLEGGING AV MATEMATIKKFERDIGHET Følgende kartleggingssystem ønskes for skolen: Trinn Alle teller M-prøve 5 Høst Vår 6 Høst Vår 7 Høst Vår 8 Høst Vår 9 Høst Vår 10 Høst Rett etter jul Oversikt med resultatene for M-prøvene levers inspektør /spes.ped koordinator. Faglærer legger skjema med resultatene for den enkelte elev i elevmappene og en samlet klasseoversikt i fellesmappen. Alle teller -prøvene tas om høsten, og brukes som utgangspunkt for inneværende skoleår. 10. trinn tar M-prøven rett etter jul for å vise hvilke emner man bør jobbe mer med fram mot eksamen. Faglæreren har ansvar for å rette og lage skjema for klassene og 9. trinn har i tillegg nasjonale prøver, men disse danner ikke et godt utgangspunkt for kartlegging. Det er utarbeidet en egen plan for opplæring i regneark. Eleven får kurs hvert år fra trinn. Som en del av den lokale fagplan i matematikk har vi valgt å legge et prosjekt til hvert trinn. Disse prosjektene skal knytte matematikken til praktisk aktivitet. Skolen har matematikkdag med ulike aktiviteter inne og ute. Skolen tilbyr eksamenskandidater en forberedelseskveld i matematikk før eksamen. FAG- OG TIMEFORDELING Fag RLE 2,0 1,5 2,0 1,5 1,0 1,5 Norsk 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 Matematikk 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 3,0 Naturfag 1,5 1,5 2,0 2,5 2,0 2,0 Engelsk 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Fremmedspråk 2,0 2,0 2,0 Samfunnsfag 1,5 1,5 2,5 2,5 2,0 2,0 KoH 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Musikk 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 MoH 2,5 2,5 Kroppsøving 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Utdanningsvalg 0,5 1,0 0,5 Valgfag 1,5 1,5 1,5 Fysisk aktivitet 0,5 0,5 1,0

36 Side 21 Skoledagen Start Slutt 1 08:55 09:55 10 min fri 2 10:05 11:05 40 min fri 3 11:45 12:15 5 min fri 4 12:20 13:20 10 min fri 5 13:30 14: :30 15:00 (bare mandag) Mellomtrinnet slutter etter 4. time mandag. 5. trinn slutter etter 4. time fredag. Pedagogisk forsvarlige grupper: Opl. 8-2 gir føringer for sammensetningen av elever i klasser eller basisgrupper. Det framgår at elevene til vanlig ikke skal deles inn etter etnisitet, kjønn eller faglig nivå. Disse bestemmelser følges mht. den ordinære klasseinndelingen som også skal ivareta elevenes behov for sosial tilhørighet. Ved ytterligere inndeling i enkelte fag og i et begrenset antall timer/uke, vil motivet for gruppesammensetningen være å skape et best mulig læringsmiljø og at elevene skal få et tilfredstillende utbytte av undervisningen. Følgende forhold kan tas hensyn til ved gruppesammensetningen: atferdsmessige forhold som betinger en skjevdeling av gruppene homogene grupper mht. faglig nivå for å øke elevenes mestring tilfeldig inndeling og for å redusere gruppestørrelse/øke lærertetthet Valgfag Fra høsten 2012 kom valgfag tilbake i ungdomsskolen. Det er nå godkjent i alt læreplaner for 14 ulike valgfag. Kirkelund hadde tilbud om 10 fag hvor vi har lærer som kan undervise. De seks fagene som har nok elever er: design og redesign, produksjon av varer og tjenester og fysisk aktivitet og helse, innstas for andre, natur, miljø og friluftsliv og teknologi i praksis. Eleven kan ha det samme valgfaget i tre år, bytte for hvert år eller ha det samme i to år. På vitnemålet føres et gjennomsnitt av karakteren for de tre årene. I valgfagene er det elever fra alle trinn på ungdomsskolen. Inneværende år er fordelingen mellom fagene slik: Design Fysisk Innsats Natur og og aktivitet for andre miljø redesign og helse Varer og tjenester Produksj on for sal og scene Internasjonalt samarb. SUM

37 Side 22 Fremmedspråk / språklig fordypning eller arbeidslivsfag: Ungdomsskoleelevene skal velge et av fremmedspråkene tysk eller spansk, fordypning i henholdsvis norsk eller engelsk eller arbeidslivsfag. Arbeidslivsfaget skal knyttes til arbeidsoppgaver fra de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, men tilpasses ungdomstrinnets nivå. Fagene er likestilte og skal derfor være like krevende for elevene. Elevene skal ha standpunktkarakter i faget og kan komme opp i muntlig eksamen på slutten av 10. trinn. Karakteren i faget teller ved inntak til videre-gående opplæring. Faget har 2 timer på hvert trinn. Elevene skal normalt ha det samme faget i alle tre år på ungdomsskolen. Dersom elever bytter skole i perioden kan en ikke regne med å få fortsette påbegynt fremmedspråk dersom ny skole ikke har dette. Ved skolestart ser fordelingen slik ut: Fag/klasse Spansk Tysk Eng. ford Norsk ford Arbeidslivsfag ALTERNATIV OPPLÆRINGSARENA Alternativ opplæringsarena er et tilbud for elever fra trinn med særskilte behov. Fra høsten 2014 vil Alternativ opplæringsarena ha base i kjelleren på Familiens hus, Smiuåsen og Løkkerud. En del av opplegget i Alternativ opplæringsarena vil foregå på Eng - og Bro gård. Mye av opplæringen vil ha en praktisk tilnærming til målene i læreplanen. De som jobber i Alternativ opplæringsarena utgjør et eget team, bestående av lærere, fagarbeidere/assistenter samt voksne fra de to gårdene. 25 % rammen: Iht. bestemmelsene pkt.1.2 Udir Kunnskapsløftet om fag og timefordeling i grunnopplæringen, kan skoleeier omdisponere inntil 25 % av timene fastsatt i det enkelte fag for enkeltelever når det er grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse. Omdisponeringen er ikke en rettighet og forutsetter en administrativ beslutning. Kirkelund skole har valgt å tilrettelegge innenfor denne ramme i flg. tilfelle: når enkeltelever av ulike årsaker trenger andre opplæringsarenaer når enkeltelever har behov for tett lærerdekning / oppfølging og en opplæring som i større grad er rettet inn mot elevens behov når enkeltelever gis et tilbud om økt timetall i fag som virker ekstra motiverende på eleven Tiltak kan iverksettes etter forutgående drøfting med elev og foresatte, kontaktlærer og ressursgruppe (spes.ped. veileder / sosiallærer og inspektør). Rektor skal godkjenne undervisningsopplegget i hvert enkelt tilfelle.

38 UTDANNINGSVALG - UTV Utdanningsvalg skal forberede elevene på videre skolegang og deres yrkesliv. Elevene skal få erfaring med de utdanningsprogrammene de er interessert i på videregående skole. Faget skal ta utgangspunkt i den enkelte elevs interesser og behov og gi mulighet for praktisk aktivitet eller faglig fordypning. Målet er at eleven blir bevisstgjort egne evner og muligheter innen utdanning og yrkesvalg. Det er totalt 110 t til faget i løpet av ungdomsskolen. Side 23 UTV på vgs og UTV i arbeidslivet Elever på 9. trinn deltar på UTV- Åpen skole, som er én info-dag og elever på 10. trinn to dager på UTV- vgs på ett utdanningsprogram. De får dermed anledning til å gjøre seg kjent med inntil tre Utdanningsprogram enten på Mysen, Askim eller Kalnes videregående skoler. All logistikk for påmelding og plassering av elevene skjer digitalt via det nye nettstedet for skolene i Indre Østfold, med adresse Elevene på 9. trinn deltar på utplassering fem dager i bedrift, på arbeidsplass eller i utdanningsinstitusjon. Dette ordnes også via nettstedet, men databasen over lokale bedrifter vil det ta flere år å bygge opp. Utdanningsvalg på nett 9. og 10. trinn benytter det nettbaserte programmet utv-pakken. Elever som har behov for det, kan benytte Karriereperm i stedet. Det er ikke karakter i faget, men Deltatt / Ikke deltatt. Men logg- og rapportskriving kan inngå i norsk-faget. Periodeundervisning i UTDANNINGSVALG Periode /Ukenr Tema 8. trinn 9. trinn 10. trinn 1 time per uke i periode etter påske: Om arbeidslivet og yrkesmuligheter i Skiptvet 1 time per uke fra sept til påske (uke 14) Om videregående opplæring og yrker. Utplassering på arbeidsplass. 1 time per uke i ukene og i uke og uke 2-9 Utprøving av utdanningsprogram Egenutvikling tester og om egne valg Sum timer 10 t 24 t 19 t Ikke timeplanlagte timer: UTV- Åpen skole på vgs 5,5 t UTV på videregående skole 11 t Foreldremøte 10. trinn kveld Yrkes og Utdanningsmesse Kommunal dag/ Læring i 5,5 t 27,5 t arbeidslivet De timene det står utdanningsvalg på timeplanen utenom de oppsatte ukene, er arbeidstimer. Teamene drøfter hvilke fag som skal ha mer arbeid den enkelte uke. Dette som erstatning for de timer som går bort ved brobygging, utplassering i bedrift, utdanningsmesse og besøk på videregående skoler. 2 t 5,5 t

39 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING (KVALITETSPLAN) Hva Når Ansvar Redskap Gode inspeksjonsrutiner Gjennomgang av ordensreglene Lage klasseromsregler som skal godkjennes av rektor Mobbing / Klassemiljø tema på foreldremøter Skolestart Aud Helen Info/oppfølging August Kontaktlærerne Klassemøte August Kontaktlærere og lærere på spesialrom Side 24 Klassemøte med utgangspunkt i felles grunnlag September Kontaktlærere Olweus standarden Antimobbereglene Presentasjon av trivselsundersøkelsen (smilefjes) Trivselsundersøkelse (smilefjes) Før foreldremøte høst Kontaktlærer Undersøkelse Logg Elevundersøkelsen Høsten i 7.kl. og 10.kl. Kontaktlærer, Jon og Anne-Jorid Digital undersøkelse på Udir Trivselsfremmede tiltak Høst Kontaktlærer elevråd Spørreskjema til elevene Kartlegging av mobbeområder Hele året Alle Tilbakemeldinger fra elever, foreldre og Kartlegging av elever som trenger ekstra oppfølging i friminuttene Fokuselever Art- sosialpedagogisk trening ansatte ved skole Hele året Kontaktlærer Info, fokuselever og tilbakemelding fra lærere September og fortløpende Etter høstferien Kontaktlærer og Anne-Jorid Hans-Petter og Tone b-skole gruppe Presentasjon for lærerene 24 timers kurs for utvalgte elever Gjennomgang av Opplæringsloven 9a Elevenes psykososiale miljø Gjennomgang av Olweusstandarden og prosedyrer i arbeid med mobbesaker Innføringskurs for nytilsatte som omhandler Olweusprogrammet Steg for Steg (brukes i Olweus-møtene hvis behov) Høsten Rektor Personalmøte Høst og vår Inspektør Personalmøte / teammøte / skolemiljøutvalget Før høstferien Inspektør Nytilsatte Hele året Kontaktlærere på mellomtrinnet Klassemøte

40 Side 25 Olweusprogrammet Olweusprogrammet er et program mot mobbing og antisosial adferd. Vi skal jobbe etter Olweus standarden og systemene som er utarbeidet av Olweus. Olweus standarden er som følgende: To ganger i året skal det arrangeres egne personalmøter for alle ansatte ved skolen hvor hovedelementene i det tidligere og fremtidige antimobbearbeidet blir gjennomgått og diskutert. Det blir gjennomført minimum fem møter utover skoleåret i form av pedagogiske samtalegrupper for personalet inndelt i grupper/team. Det blir holdt minst et en - dags innføringskurs som omhandler Olweus - programmet for nytilsatte. Det blir gjennomført undersøkelse med Olweus sitt spørreskjema om mobbing blant elevene en gang i året. Inspeksjonsplanen blir gjennomgått, kritisk vurdert og eventuelt revidert minst en gang i året. Lærerne og øvrig personale gjør aktiv bruk av de fire skolereglene mot mobbing og håndhever dem så konsekvent som mulig. Kontaktlærerne holder minimum to Olweus møter i elevgruppene pr. måned om mobbing og beslektede tema. Mobbing tas opp som tema på minst to møter i elevråd pr. år. Mobbing skal være fast tema i de faste elevsamtalene. De foresatte holdes godt orientert om skolens forebyggende og problemløsende antimobbearbeid, minst på et foreldremøte pr. år og i de faste utviklingssamtalene. Skolen skal kjenne og kunne bruke de prosedyrer som er beskrevet i Olweusprogrammet og som skal brukes i arbeidet med mobbesaker. Skolen skal utarbeide en kvalitetsplan som viser hvordan skolen vil arbeide for å sikre kvaliteten for tiltakene i denne standarden. ANTIMOBBEREGLER/OLWEUSREGLER Vi skal ikke mobbe andre. Vi skal forsøke å hjelpe andre elever som blir mobbet. Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene. Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlæreren (eller en annen lærer) og de hjemme. To nettsider med mange tips og materiell som kan brukes til klassemøter og foreldremøter:

41 Side 26 TRIVSELSLEDER Som et ledd i arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø har Kirkelund skole, siden høsten 2013, valgt å bli med på Trivselsleder-programmet. Trivselsleder (TL) er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene. Det er ikke et antimobbeprogram. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte trivselslederne jobbe for å inkludere alle elevene i leken, slik at ingen går alene. Trivselslederne sendes på kurs i aktivitets- og trivselsledelse. Les mer om programmet på: Arbeidsmiljø Spilleregler for kommunikasjon: Vi ønsker en god og åpen kommunikasjon på Kirkelund skole preget av trygghet og tillit. Vi skal lytte aktivt til hverandre, og vi skal være tolerante. Er man uenig med noen, skal man ta det opp uten negative kommentarer eller negativt kroppsspråk. Vi ønsker en skole hvor vi gjør hverandre gode. God kommunikasjon er avgjørende for gode prestasjoner. Vi ønsker en skole hvor elevene og deres beste står i sentrum. ART Aggression Replacement Training (ART) er et multimodalt program for trening av sosial kompetanse som består av 3 komponenter; sosial ferdighetstrening sinnekontroll moralsk resonnering Programmet består av 21 treninger; 7 treninger i hver komponent. Hver komponent skal trenes hver uke. Treningen foregår i grupper på mellom 6-8 deltakere. Hver trening består av en ytre struktur og en spesifikk indre struktur for komponenten. Elever som skal delta på ART kurs er nominert av teamene. Eleven må selv ønske å delta på ART kurs, og foreldre / foresatte må være enig i at eleven skal være deltaker på ART kurs. Kontaktlærer har ansvaret for å klargjøre dette i en samtale med forelder/foresatt. Treningsoppdrag: Elevene vil få noe hjemmearbeid i forbindelse med treningene. Kontaktlæreren til en ART elev blir enig med eleven og faglærerne om eventuelt redusert leksemengde. Steg for Steg: Vi kan bruke undervisningsopplegget Steg for Steg på mellomtrinnet. De ulike leksjonene kan være utgangspunkt for tema i klassemøtene. Undervisningsopplegget Steg for Steg har til hensikt å redusere impulsiv og aggresiv adferd og forbedre barnas sosiale kompetanse. Dette gjøres ved å øve opp ferdigheter på tre hovedområder: empati, impulskontroll og mestring av sinne. Steg for Steg er delt opp i leksjoner som gjennomføres på minutter. I leksjonen

42 ligger det et forslag til samtale, rollespill og aktiviteter. Side 27 EKSKURSJONSPLAN Klasse 5.trinn Oslotur: Velg mellom: Nasjonalgalleriet Akershus festning Museene på Tøyen Historisk museum 6.trinn Nes lense (høsten) Overnattingstur i nærmiljøet Inspiria Science senter 17.april 7.trinn Leirskole uke 21 Forfatterbesøk (våren) 8.trinn Overnattingstur i nærmiljøet 9.trinn Velg mellom: Eidsvoldsbygningen og Wergelandshuset Stortinget Hjemmefrontmuseet Fossumbrua Byretten-følge en sak Moske og Synagoge Katolsk kirke Buddist tempel Nasjonalgalleriet Holocaustsenteret Oslo bymuseum-industrialiseringen langs Akerselva Kulturelt innslag i forbindelse med bussturen Inspira Science senter 17.april 10.trinn 10.klassetur Se egne retningslinjer for 10.klassetur Retningslinjer for Polentur Det skal arrangeres et felles foreldremøte for 8.trinn før uke 40 hvert år hvor Polentur er en av sakene. Rektor informerer på foreldremøtet om følgende: Det blir Polentur hvis flertall av foresatte ønsker å arrangere tur Hvis det blir tur, skal det etableres en turgruppe med foresatte fra begge klasser Turgruppa arrangerer og bestiller tur Skolen har ikke noe med dugnadsarbeidet eller organisering av dugnad å gjøre Kontaktlærere og aktuelle faglærere har ansvar for det faglige i forkant og etterkant av turen Kommunen stiller inntil kr. til rådighet ved eventuell tur Hvis det ikke blir Polentur, får trinnet kr til alternativ tur Turgruppa må ta ansvar for at alle elevene har reiseforsikring og helfo-kort med på tur

43 Side 28 Det er en forutsetning at trinnet reiser sammen Det må være 4 foreldre fra hver klasse med på Polentur FAU ønsker føringer på dugnadsarbeidet i forbindelse med Polentur Elever som ikke ønsker å delta på turen får en prosjektoppgave om samme tema og må hospitere i en annen klasse Tillegg: Inspiriasenteret i Sarpsborg sørger for elevskyss i egne busser. Andre ekskursjoner i forbindelse med prosjekter etter avtale med rektor før turer bestilles. Sykkelturer og andre turer i nærmiljøet avtales på teamet. NB: Elever og lærere skal bruke hjelm på sykkelturer. Faste aktivitetsdager: Dato Ansvarlig Høstaktivitetsdag 16.september Team Aksjonsdag Kirkens nødhjelp Juleverksted M-trinn 17.oktober 18. desember Komite Fagseksjon + komite Komite + elevrådet Aktivitetsdag i Hallen (Volleyball, innebandy og 18.desember håndball) U-trinn Vinteraktivitetsdag 21.januar Team Matematikkdag 4. februar Fagseksjon + team Tverrfaglig Trivselsuke på Uke 12 team + mellomtrinnet administrasjon Tine stafetten medio mai Komite + elevrådet Utstilling på bygdedagen 6.juni Fagseksjon Fotballturnering 18.juni Komite + elevrådet 39. UKE KURS OG PLANLEGGINGSDAGER og 15.august: Planleggingsdager (Førstehjelpskurs, Foredrag med Thomas Hoff Johannssen om Fokus på din helse, innflytting i nye rom, teamarbeid og klargjøring i klasserommene) 11. november: Ungdomstrinn i utvikling 2. januar: Læreplaner 15. mai: Evaluering av skoleåret

44 Side 29 SAMARBEID MELLOM KIRKELUND SKOLE OG VESTGÅRD SKOLE De ulike nivåene har et felles ansvar for iverksetting av følgende tiltak: ELEVER: Elevene på 7. trinn er faddere for 4. trinn. Ikke personlig fadderskap. I forbindelse med årets TV-innsamling besøker 7. trinn Vestgård skole og hjelper til med innsamlingsaksjonen. Elevene på 4. trinn besøker Kirkelund skole og 7. trinn i slutten av vårsemesteret. Elevene på 4. trinn får tilsendt velkomstskriv fra Kirkelund skole i juni måned. FORELDRE: Foreldre med elever på 4. trinn inviteres til Kirkelund skole i løpet av vårhalvåret med omvisning og skoleorientering. Tema: lekseplaner, årsplaner, inndeling av skole dagen, sosial kompetanse etc. Foreldrene inviteres til Kirkelund skole første skoledag. FAU ved Kirkelund skole og Vestgård skole arrangerer et felles styremøte pr. år der viktige samarbeidsområder drøftes. LÆRERE: Kontaktlærerne på 4. og 7. trinn har ansvar for å iverksette fadderordningen. Kontaktlærerne for det nye 5. trinn besøker Vestgård skole i løpet av vårhalvåret for å bli kjent med elevene og samtale med lærerne på 4. trinn. SKOLE: Kartleggingsprøver utført på Vestgård skole overføres til Kirkelund skole. Vestgård skole oppretter en mappe for hver av elevgruppene på 4. trinn. Lærerne ved Vestgård skole og barnetrinnet på Kirkelund skole har samarbeid om elevene, skolens pedagogikk, lærebøker, årsplaner og lignende. SAMARBEID HJEM/SKOLE Skolen er bevisst verdien av et godt og åpent forhold til elevenes foresatte. I det daglige er det kontaktlærer som i hovedsak står for denne kontakten. Kontakten med foresatte er formalisert som fremgår av oppsettet under. På barneskolen har det i tillegg vært vanlig å invitere forsatte til en felles avslutning med elevene. FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU): FAU skal aktivt bli brukt av skolens administrasjon for eksempel som høringsinstans når det blir endringer i skolesituasjonen, barn og unges oppvekstvilkår, plan for fysisk aktivitet, trafikksikkerhetsplan etc. FORELDREKONTAKTENE: skal inviteres til å være delaktige i større endringer som fysisk/psykisk berører det enkelte trinn. UTVIKLINGSSAMTALENE Kontaktlærer skal ha minst 2 samtaler med foreldre/foresatte i løpet av året. Eleven bør være med på disse samtalene. Faglærerne deltar i den grad det er nødvendig eller ønskelig. Det avholdes en samtale om høsten og en om våren. Samtalen er informasjon fra lærer

45 Side 30 til elev/foresatte og fra foresatte/elev til lære. Det kreves en viss forberedelse hos alle parter. Elev/foresatte får en liste over momenter de skal samtale om. Samtaleskjemaet sendes ut sammen med innkallingen til samtalen. Det er viktig at både foresatte og lærer er raske til å ta kontakt med hverandre når plutselige forandringer/enkeltepisoder oppstår, jfr.olweus. På ungdomstrinnet tas vurdering om søknad om fritak fra vurdering med karakter opp på høstmøtet. FORELDREMØTE: Kontaktlærerne skal avholde minst 2 foreldremøter i året, hhv.høst og vår. Det er viktig at det skapes en god atmosfære for kontakt mellom skolen og foresatte. Høstmøtet: Nye faglærere bør presentere seg og gjennomgå hovedemnene i årsplan for faget sitt. Ellers bør innholdet bla. Være: Orientering om arbeidsmåter og metodikk. Legge fram årsplaner/handlingsplan mot mobbing og legg opp til at foresatte kan få kopi av årsplanene Alt spesielt som skal skje i løpet av året bør det orienteres om. Ekskursjoner og leirskole (Solbukta) Gratisprinsippet: dvs. foresatte skal ikke bære noen kostnader ved ekskursjoner og lignende i skolens regi Avslutningstur i 10.trinn: se retningslinjer for Polentur side 32. Dersom det velges alternativ tur skal den være på inntil 2 overnattinger med både opplevelse og pedagogisk innhold. Den bør legges så sent som mulig i skoleåret, - uten å virke forstyrrende på muntlig eksamen. Det bør orienteres om regler og rutiner ved skolen; ordensreglene, Ikt-regler, klasseromsreglene osv Sms-varsling Örebro forebyggende program (8. 9.og 10.klasse) Besøk av politiet på 8.klassemøtet Vårmøtet: Det bør legges opp til en evaluering av arbeidet med elevene som gruppe gjennom året og foresatte bør trekkes inn i denne diskusjon. Denne evaluering bør bla. Inneholde arbeidsmåter / metodikk, rutiner, miljøtiltak, motivasjonstiltak, evt. Tiltak mot mobbing, disiplinære tiltak osv. Man diskuterer omfang og innhold når det gjelder ekskursjoner og skoleturer. Foreldrekontakter velges (en mann og en kvinne + vararepr.) Andre aktuelle saker for trinnet ved rådgiver eller evt.andre Aktuelle saker foresatte ønsker å ta opp. FAU representanter velges for 2 år ad gangen på vårmøtet i 4.*), 6. og 8. trinn *)Valget skjer når foreldrene kommer på informasjonsmøte på Kirkelund

46 Årsplan skoleåret for samarbeidet hjem/skole Side 31 Trinn Hva Når Innhold Ansvar 4. Foreldremøte Vår Valg av foreldrekontakter og repr. Til Vestgård skole arbeidsutvalget FAU Foreldremøte Vår Foreldre med elever på 4. trinn inviteres til Kirkelund skole Kirkelund skole i løpet av vårhalvåret med 4. omvisning og skoleorientering. Tema: lekseplaner, årsplaner, inndeling av skole dagen, sosial kompetanse etc. Foreldremøte September Arbeidsmåter, årsplaner, leirskole, Kontaktlærer elevmiljø/mobbing, lekser og forventninger 5. til skolearbeidet Foreldremøte Vår Oppsummering/evaluering. Kontaktlærer Valg av foreldrekontakter Foreldremøte September Arb.måter, årsplaner o.l. Kontaktlærer elevmiljø/mobbing, lekser og forventninger til skolearbeidet 6. Velge 3 foreldre fra hver klasse til 17.mai komite Foreldremøte Vår Oppsummering/evaluering m.m. + valg av Kontaktlærer foreldrekontakter og repr. til FAU Foreldremøte September Arbeidsmåter, årsplaner leirskole Kontaktlærer elevmiljø/mobbing og forventninger til skolearbeidet 7. Foreldremøte/ Trinnmøte Vår Overgang til u.skole, utdanningsvalg, info karakterer,fag o.l.gj.gang av elevundersøkelsen Kontaktlærer/ rådgiver 8. Valg foreldrekontakter Foreldremøte September Orientering om u.skole, arb.måter,, årsplaner, fag, karaktergiving, elevmiljø/mobbing og forventninger til skolearbeidet Representant fra politiet inviteres Ørebroprosjektet Avslutningstur i 10.kl. Foreldremøte Vår Oppsummering/evaluering m.m. + valg av foreldrekontakter repr. til FAU Ørebroprosjektet Foreldremøte September Årsplaner m.m. elevmiljø/mobbing og forventninger til skolearbeidet Ørebroprosjektet 9. Foreldremøte Vår Om videregående opplæring ved rådgivere fra Askim/ Mysen vgs Oppsummering/evaluering m.m. + valg av foreldrekontakter Ørebroprosjektet 10. Foreldremøte September Fag, orden/oppførsel m.m. elevmiljø/mobbing og forventninger til skolearbeidet Elevundersøkelsen Eksamen Kontaktlærer, faglærere ungdomskontakt Sosiallærer Helsesøster Kontaktlærer/ rådgiver Kontaktlærer Kontaktlærer/ rådgiver Helsesøster Kontaktlærer

Virksomhetsplan Kirkelund skole 2015 2016

Virksomhetsplan Kirkelund skole 2015 2016 Virksomhetsplan Kirkelund skole 2015 2016 REKTORS SIDE Side 2 Velkommen til et nytt skoleår! Skiptvet kommune gjennomførte høsten 2014 en omfattende omorganisering hvor alle kommunens virksomheter var

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte. Vikhammer ungdomsskole

Velkommen til informasjonsmøte. Vikhammer ungdomsskole Velkommen til informasjonsmøte Vikhammer ungdomsskole Skoleåret 2016/2017 Ca 300 elever, 96 på 8. trinn fra høsten 2016 Ca 35 lærere 4 klasser på hvert trinn 2 kontaktlærere i hver klasse 5 barne- og ungdomsarbeidere/miljøarbeider

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Innledning Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Fremmedspråk eller språklig fordypning Utdanningsvalg Valgfag

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HOVEDMÅL FOR SANDEFJORDSKOLEN: Innen 2018 skal skolene i Sandefjord ha oppnådd

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn 9. mai 2016 Innhold Læringsmiljø Hjem-skolesamarbeid Hva er nytt? Organisering av 8. trinn Viktige datoer og hjemmeside Med blikk for alle Kvalitet og helhet

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole holder til i Avlastningsskole nr. 1 skoleåret 2017/18. Skolen har dette året ca. 350 elever. Lynghaugparken

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring RAMNESMODELLEN Vedtatt i SU 06.03.12 Ramnes skole har fokus på trivsel og læring OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Trygghet for alle, både elever og ansatte. Høyt faglig trykk/nivå slik at elevene får utnyttet

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN Et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn! 4. 7. TRINN Hovedområder Motivasjon og positiv holdning til lesing Språklig

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Frivoll skoles plan VURDERING FOR LÆRING

Frivoll skoles plan VURDERING FOR LÆRING Frivoll skoles plan VURDERING FOR LÆRING Skoleåret 2017-2018 1 Hva er vurdering for læring? Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet

Detaljer

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per s handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per 02.02.2017 1. Mål for skolemiljøet s mål er at alle elevene skal trives, være inkludert og føle seg trygge, og at de skal oppleve

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 Skolens pedagogiske plattform danner grunnlag for skolens årsplan. Skolen skal vise eleven kompetanse, trivsel og respekt. Plattformen beskriver hvordan vi viser eleven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Skolebilde for Moen skole skoleåret

Skolebilde for Moen skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Moen skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 131 2013 141 2014 138 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Ved Finsland skole er det null toleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd. INNHOLD 1. Forebyggende

Detaljer

Forventninger fra foreldre.

Forventninger fra foreldre. Forventninger fra foreldre. Til Skolen: - At lærerne ønsker/skal ha underskrift på ukeplan fra foreldrene - Fysisk miljø - renhold - Når det oppdages tyveri- ta affære - Tilbakemelding fra skolen om spesielle

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

1. Overgang barnehage skole side Overgang mellom 4. og 5. klasse side Overgang barnetrinn ungdomstrinn side 5

1. Overgang barnehage skole side Overgang mellom 4. og 5. klasse side Overgang barnetrinn ungdomstrinn side 5 PLAN FOR OVERGANGER Sokndal kommune Målsetting Skape trygghet Styrke samarbeidet mellom ulike avdelinger for å skape sammenheng i barns oppvekstmiljø. Ha en tydelig overgang fra barnehage til 1.klasse,

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon Inspeksjonsplanen

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2015-2018 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1 SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Furuset skole har

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Nordberg skole Den beste starten på fremtiden!

Nordberg skole Den beste starten på fremtiden! Den beste starten på! Foreldremøte 8. trinn 2017 2018 Presentasjon Jan Heidel Rektor Lise Byom Nilssen Ass. rektor Lasse Lundby Sosiallærer Trygve Bredeli Rådgiver - Den beste starten på 2 Organisasjonskart

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer