SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: Halvårsleveranse med status på behov og utviklingsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: Halvårsleveranse med status på behov og utviklingsplaner"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: Sak Beslutningssak Halvårsleveranse med status på behov og utviklingsplaner Historikk/bakgrunn Skate besluttet september 2014 en løpende forvaltning og videreutvikling av sitt eget kunnskapsgrunnlag, herunder en systematisk oppfølging for å sikre at prioriterte behov blir møtt og vedtatte utviklingsplaner blir realisert. Opplegg, prosesser og rutiner ble besluttet som et styringssystem i aprilmøtet Første leveranse fra systemet ble fremmet i junimøtet Skate tok da den første halvårsleveransen med oversikt over status på behov og gjeldende utviklingsplaner til orientering, og bemerket samtidig at det da var et passelig detaljeringsnivå på saksframlegg og vedlegg. Hovedpunkter andre halvår 2015 Arbeidet med denne halvårsleveransen har gått utelukkende på en ny statusvurdering av allerede kjente behov, samt oppdaterte utviklingsplaner. Det er ikke tilrettelagt for eller etterspurt nye behov fra virksomheter utenfor Skate, og det er ikke meldt inn nye behov i behovskatalogen siden junimøtet. Arbeidsutvalget har hatt spesiell oppmerksomhet mot behov nr. 37 Elektronisk arkiv og behov nr. 48 Skytjenester og drift, og viser særlig til omtalen av disse i vedleggets pkt. A. Forslag til samspill mellom halvårsleveransen og handlingsplan Arbeidet med denne halvårsleveransen har gått i parallell med øvrig arbeid med strategi og handlingsplan, og med oppfølgingen av de tre foranalysene som ble gjennomført første halvår. Arbeidsutvalget foreslår at det framover legges opp til et tydelig samspill mellom halvårleveransen (denne saken) og den kommende strategi/handlingsplanen (som fremmes til desembermøtet): Halvårsleveransen (denne saken) skal gi en status på og samlet oversikt over behov, og håndteringen av disse Handlingsplanen gir en samlet oversikt over utviklingsplanene og andre tiltak som bidrar til å dekke disse behovene, med omforente vurderinger og prioriteringer av disse, og lagt ut tid. I og med at strategi/handlingsplanen ikke er lagt fram enda, gir denne halvårsleveransen en enkel oversikt over både behov og utviklingsplaner, tilsvarende leveransen til junimøtet. Forslag til beslutning: Skate tar oversikten over status på behov og utviklingsplaner til etterretning, og slutter seg til den foreslåtte håndteringen av behovene. Presentasjon av saken Saksframlegget gir en status på: Behov, se del 1 med en tabell for oversikt og utdypinger i vedleggets pkt A Gjeldende utviklingsplaner, se del 2 og utdypinger i vedleggets pkt B 1

2 Del 1 Oversikt og status på behov for fellesløsninger, med forslag til håndtering av hvert enkelt behov Behovskatalogen pr andre halvår 2015 Gul = Behovene foreslås håndtert av tiltak som er konkretisert av foranalysene, og meldt og lagt inn for vurdering og evt beslutning om gjennomføring i tilknytning til handlingsplanen. Blå = Under utredning eller Avventes, av ulike grunner Nr. Behov Pri 1 Håndtering Aktør/ansvarlig Merknad organ 4 og 10 Informasjonsutveksling av strukturerte og ustrukturerte data, samt begrep og kataloger mv 1 Foranalyse #1 Skate Tiltak identifisert, første tiltak besluttet iverksatt september Kontaktinformasjon og fullmakter i virksomheter 1 Foranalyse #2 Skate Tiltak identifisert, første fremmet nov Fullmakter for innbyggere 1 Foranalyse #3 Skate Tiltak identifisert 37 Elektronisk arkiv 1 Under utredning Arkivverket Ny behovsbeskrivelse. Forslag om foranalyse. 48 Skytjenester og drift 1 Avventes KMD m.fl. Se an igangsatte tiltak. Særskilt temamøte i AU. 42 Tilgang til oppdaterte inntektsopplysninger 7 Autentisering av personer uten F-nr. og D-nr. 2 Avventes SKD Vurderes i strategi for A- ordningen/edag 2 Avventes SKD Oversendt ID-porten 8 Behov for støtte for internasjonal 2 Avventes SKD (og statssekretærutvalg) Oversendt ID-porten ID u/nr. Utlendinger uten D-nr. 2 Avventes SKD (og statssekretærutvalg) behovsbeskrivelse Trenger ny (oppfølging av nr. 7 og 8) u/nr. Autentisering av utenlandske 2 Avventes SKD (og statssekretærutvalg) behovsbeskrivelse Trenger ny bedrifter 6 Behov for utvidet informasjon om personer oppholdsadresse 2 Avventes SKD Regelverksendring nødvendig. Ønskes inn i nytt folkeregister. 14 Informasjon om knytning mellom 3 Avventes Helsedir. (og Trenger ny person og virksomhet Oslo kommune) behovsbeskrivelse 34 Felles brukerprofiler/ brukerpreferanser for alle digitale 3 Avventes Kontaktreg. Utgangspunkt avklares. Kan kreve regelendring. tjenester 43 Bankkonto for utbetaling fra det 3 Avventes Kontaktreg. Se også 34. offentlige 32 Signerings- og valideringstjeneste 2 I ferd med å bli møtt ID-porten Utkvitteres ved implementering 38 Felles betalingsløsning 2 I ferd med å bli møtt Altinn Utkvitteres ved implementering 44 Tidsstempling av digitale dokumenter 2 I ferd med å bli møtt ID-porten Utkvitteres ved implementering 1 Skate presiserte i behandlingen av den første halvårsleveransen i juni at det må videreutvikles et kriteriesett for vurderinger, da disse vil være grunnlaget for prioriteringene som skal gjøres. Kriteriesettet skulle jobbes fram som en del av arbeidet med en planlagt sak «Konkretisering av Skates styringsystem». Denne ble skjøvet til etter at sak 17/15 «Føringer til videre arbeid forslag fra bisittermøte 13. august» var behandlet i Skates septembermøte, og kriteriesettet er fortsatt ikke jobbet fram. Følgelig er de prioriteringene som er angitt i denne saken fortsatt basert på arbeidsutvalgets skjønnsmessige vurdering, på samme måte som for tidligere veikart-leveranser. 2

3 Del 2 Status på felleskomponentforvalternes utviklingsplaner Felleskomponentforvalterne har oppdatert sine utviklingsplaner. Oversiktene over utviklingstiltak omfatter nå også utviklingsplanene i regi av Standardiseringsrådet. Planene er oppdatert primo oktober. Underlaget kommer fra hver felleskomponentforvalter som selv oppdaterer, og i et enkelt ganttdiagram per år 3 år fram i tid skisserer: Ny funksjonalitet som følge utviklingstiltak i eksisterende løsning i drift/forvaltning Ny funksjonalitet som følge av større utviklingsprosjekter og -tiltak Lov- og regelverksutvikling og eventuelle andre forutsetninger Andre viktige tiltak, herunder strategiarbeid Utviklingsplanene hos felleskomponentforvalterne dreier seg mest om ny funksjonalitet i eksisterende løsninger. Arbeidsutvalget har ikke gjort noen konsekvensanalyse eller annet på endringene i planene. Oversiktene og kommentarer ligger i vedleggets pkt. B. --- Saken vil bli framlagt av Skates arbeidsutvalg v/ Vidar Holmane Saksframlegget er utarbeidet av Skates arbeidsutvalg og Difi/Skatesekretariatet. Oslo,

4 Vedlegg Mer detaljert omtale av behovene og utviklingsplanene A. Utdyping av behovene Foranalysene Oversikt Foranalysene tok opp i seg de fleste av de høyest prioriterte behovene. Leveransene fra foranalysene ble tatt til etterretning i junimøtet. Tiltakene som er identifisert og foreslått av foranalysene er lagt inn i strategi/handlingsplanen som fremmes for Skate i desembermøtet. Tabellen under viser hvilke behov som definerte utgangspunktet for hver av foranalysene: Behov som er vedtatt behandlet i foranalyse Behov Foranalyse Prioritet 4A Informasjonsutveksling ustrukturerte data Informasjonsforvaltning og Høy (1) 4B Informasjonsutveksling strukturerte data forutsetninger for utveksling Høy (1) 10 Felles begrepsrammeverk og kataloger Høy (1) 3A Kontaktregister for virksomheter Digital kontaktinformasjon Høy (1) 3B Fullmaktsregister for virksomheter fullmakter for virksomheter Høy (1) 5 Fullmaktsregister for innbyggere Håndtering av fullmakt og annen representasjon av innbyggere Høy (1) I tillegg ble rekke andre behov spilt inn underveis som relevante å vurdere i en eller flere foranalyser, og ble fulgt opp der helt eller delvis. Nærmere om foranalyse Informasjonsforvaltning og forutsetninger for samhandling Dekket behov 4A, 4 B og 10 Foranalysen foreslår at virksomhetenes innsats inn i fellesaktivitetene opprettholdes og benyttes til utarbeidelse av veiledere og standardisering. Herunder styrkes også Standardiseringsrådet med utførende ressurser på begrepsområdet og arbeid med felles informasjonsmodeller. Mht. datakatalog foreslås å etablere oversikt over data med publisering av begrepsbeskrivelser. Forprosjekt (planlegging) for felles løsning for informasjonsforvaltning oversikt over data foreslås utført i perioden september april, med utredning av styringsvedtak/hjemmel i KMD. Oppstart av hovedprosjektet (utvikling) foreslås mai Dette tiltaket har førsteprioritet, og Skate besluttet i septembermøtet å iverksette planleggingsfasen for dette tiltaket (jf forprosjekt). Mht. tjenestekatalog foreslås å etablere oversikt over IKT-tjenester og digitale tjenester. Dette inkluderer forprosjekt for felles løsning for informasjonsforvaltning oversikt over tjenester. Tjenestekataloger knyttes sammen med datakataloger og begrepskataloger. Tjenester og data foreslås gjort tilgjengelig. Det foreslås å gjøre gjenbruk til en regel. Krav om deling og gjenbruk blant offentlige virksomheter fastsettes. Det gjøres også kjent hvem som benytter dataene. Tiltak gjennomføres for å redusere ikke-ønsket variasjon. Nærmere om Foranalyse «Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter» Dekket Behov nr. 3A og 3B: Foranalysen anbefalte nye tiltak og ga innspill til pågående tiltak. Anbefalingene inneholder også forslag til tidsperspektiv. Gjennomføring av tiltakene er derimot avhengig av prioriteringer hos de forvaltningsorgan som må involvere seg i de ulike aktivitetene. Brønnøysundregistrene står oppført med ressursbehov for alle tiltakene, og vil få den aller største belastningen ressursmessig. Pågående og nye tiltak som er prioritert: - Samarbeid om pilot for meldingsutveksling i offentlig sektor. - Åpne opp varslingsinformasjonen (benevnes som «kontaktinformasjon for virksomheter») i Altinn. 4

5 - Videreutvikle løsning for varslingsinformasjonen (benevnes som «kontaktinformasjon for virksomheter») og administrasjon av roller og rettigheter i Altinn. - Rettslig regulering av plikten til å registrere varslingsinformasjon - Utarbeide mandat til forprosjekt/planleggingsfase for digital kontaktinformasjon og fullmakter, jf. Enhetsregisterets utviklingsplan Følgende nye tiltak er avhengige av prioritering opp mot andre aktiviteter: - Gjennomføre forprosjekt om digital kontaktinformasjon og fullmakter Dette tiltaket har førsteprioritet, og det fremmes for Skates novembermøte forslag om å iverksette planleggingsfasen for dette tiltaket (jf forprosjekt). - Forbedre presentasjon av registreringsstruktur i Enhetsregisteret - Åpne opp fullmaktinformasjonen i Altinn Nærmere om foranalyse «Håndtering av fullmakt og annen representasjon av innbyggere» Dekket behov nr. 5. Foranalysen har foreslått en del tiltak og prioritering av disse. Foranalysen ble i Skatemøtet 24. juni bedt om å beskrive aktiviteter og oppgaver som er nødvendig for å fullføre foranalysen. Det var meningen at dette skulle behandles i septembermøtet, men som kjent kom saken ikke opp. Vi ser at det er et omfattede arbeid som må gjennomføres og det er signalisert utfordringer rundt det å avgi ressurser til arbeidet. Kommunesektoren har ikke deltatt på noen av møtene og følgelig har ikke kommunesektorens behov kommet frem. Det er derfor vanskelig å ferdigstille denne aktiviteten. Prosjektledelsen ønsket å formelt avklare videre deltakelse fra de ulike etatene i prosjektgruppen og har bedt om tilbakemelding fra disse. Tilbakemeldingene innebærer at ressursbehovet ikke kan tilfredsstilles. Tiltak bør derfor avgrenses til «lavthengende frukter». Tilgjengeliggjøring av datagrunnlag bør være første prioritet da dette er en forutsetning for både manuell og maskinell behandling av ulike representasjonsforhold. Det viktigste er tilgjengeliggjøring av informasjon om vergemål, dernest omsorgsovertakelse og til slutt advokater. Det foregår samtaler mellom Statens sivilrettsforvaltning og skatteetaten for å tilgjengeliggjøre opplysninger om vergemål i Det sentrale folkeregisteret. Skatt har uttrykt et stort behov for at de øvrige offentlige etatene bistår i dette arbeidet i forhold til krav- og behovsavklaringer mm. Behov som utredes Behov nr. 37 Elektronisk arkiv Dette behovet har høy prioritet. Arkivverket har i samarbeid med flere av Skatevirksomhetene oppdatert behovsbeskrivelsen, som nå gir en god oversikt over behov, interessenter og mulige føringer til løsning. Dette behovet vil bli behandlet særskilt av arbeidsutvalget i et arbeidsmøte, for avklare videre arbeid og om arbeidsutvalget vil stille seg bak et forslag om å gjennomføre en foranalyse på dette behovsområde, etter samme opplegg som de som gikk i første halvår Formålet med foranalysen vil i så fall være å konkretisere omforent nåsituasjonsbeskrivelse, ønsket situasjon (målbilder), gap-analyse og forslag til tiltak. Foranalysen vil vurdere alternative løsningskonsepter og dette vil være en del av anbefalt tiltak. Det kan i så fall bli aktuelt å fremme en sak til februarmøtet for at Skate skal be om at det utarbeides mandat for en slik foranalyse rundt dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Behov som er i ferd med å bli møtt Behov nr. 32 Signerings- og valideringstjeneste Difi har inngått avtale, og tjenesten i ID-porten har oppstart primo april 2016, jf. ID-portens utviklingsplan i vedlegget pkt. B. Sekretariatet vil kvittere ut behovet når løsningen er i drift. Behov nr. 38 Betalingsløsning Altinn iverksetter løsning i 2016 ifm. at DFØ inngår avtaler på vegne av det offentlige. Sekretariatet vil kvittere ut behovet når løsningen er i drift. Behov nr. 44 Tidsstempling av digitale dokumenter Planlegges satt i drift 1. november 2015, jf. ID-portens utviklingsplan i vedlegget pkt. B. Sekretariatet vil kvittere ut behovet når løsningen er i drift. 5

6 Behov som er satt til avventer fordi behovet må utdypes og/eller krever regelverksendring Behov Autentisering av utenlandske bedrifter Behovet er meldt inn av SKD og gjelder organisasjoner med nummer i Enhetsregisteret. Avventer utdyping fra behovseier. Behov nr. 6 Behov for utvidet informasjon om personer oppholdsadresse SKD har tidligere meldt at det er satt i verk noen tiltak innenfor området, men at innføring av meldeplikt på oppholdsadresse vil være krevende å innføre og forvalte og det planlegges ikke for dette nå. Merknad: Må sjekkes/bekreftes av SKD. Kreves regelverksendring? Lånekassen har utarbeidet en ny og utvidet behovsbeskrivelse der det fremgår at også andre etater har samme behov. Lånekassen ønsker at behovet bringes inn i Moderniseringsprosjektet. AU er enig i dette, og tilrår at Skate gir råd til SKD i samsvar med dette, jf. formulering i Skates mandat (i avsnittet Rolle) om at Skate «gir råd til deltakerne innenfor deres respektive ansvarsområder». Behov nr. 7 og 8 Autentisering av personer uten F-nr. og D-nr. og Behov for internasjonal ID Autentisering av personer uten F-nr. og D-nr.: Dette inngår i ID-portens strategi, men oppgaven er ikke prioritert i utviklingsplanene for de nærmeste årene. Dette behovet er således ikke dekket. Behov for ID-forvaltning og kontroll er et omfattende behov som er til vurdering i et eget statssekretærutvalg. I den nye vurderingen av dette behovet skal også behovet (uten nr.) meldt inn av SKD kalt «utlendinger uten D-nummer» vurderes. Dette behovet må utdypes av behovseier før behandling. Behovene tas opp til ny vurdering når konklusjonene fra statssekretærutvalget foreligger. Behov for støtte for internasjonal ID: Den vedtatte EU-forordningen nr. 910/2014 (eidas) om et felles rammeverk for elektronisk identifikasjon, elektronisk signatur og andre relaterte tillitstjenester omfatter EØS-området og vil under visse forutsetninger pålegge medlemslandene å akseptere autentisering av innbyggere i EØS-land med bruk av e-id utstedt i innbyggernes hjemland. EU har en infrastrukturløsning som EØS-land kan koble seg mot for autentisering på tvers av landegrenser i EØS-området kalt STORK. Opprinnelig planlagt produksjonssetting for internasjonal ID var 3. kvartal Skatteetaten mener at Difi bør ta ledelsen når det gjelder gjennomføring av nevnte forordning. SKD har sendt kommentarer til Finansdepartementet om gjennomføringen. Behov nr. 14 Informasjon om knytning mellom person og virksomhet En løsning på behovet krever endringer i flere registre (bl.a. Enhetsregisteret), og endringer i regelverk og meldeplikt overfor A-ordningen. Nytteverdien er usikker. Det er behov for utdyping, og saken er derfor sendt tilbake til Helsedirektoratet som behovseier for konkretisering. Kommunal sektor v/oslo kommune ønsker å delta i arbeidet med ny behovsbeskrivelse. Behov nr. 34 Felles brukerprofiler og preferanser for digitale tjenester, herunder Behov nr. 43 Bankkonto for utbetalinger fra det offentlige (som i sin enkleste form kun er en attributt med et kontonummer i en slik brukerprofil). Teknisk behov kan dekkes uten vesentlige kostnader dersom dette gjøres i forbindelse med andre grensesnittendringer for Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det er imidlertid knyttet mer usikkerhet til hvilken løsning man skal benytte for å innhente kontonummer, og om det kreves lovmessige endringer dersom en slik bruk av kontonummer skal være obligatorisk. Det jobbes med en løsning der behovet dekkes over flere faser. Første fase (i løpet av 2016) vil kunne være å etablere kontonummer i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Behov nr. 42 Tilgang til oppdaterte inntektsopplysninger. Behov ble oversendt EDAG-prosjektet v/ SKD. A-ordningen innebærer innhenting og formidling av informasjon til deltakende virksomheter, og er dermed ikke et register i tradisjonell forstand. SKD har begynt å arbeide med en strategi for videreutvikling av A- ordningen, herunder hvordan andre interessenter skal få tilgang til opplysningene i ordningen. Strategien ferdigstilles i

7 Behov nr. 48 Skytjenester og drift Dette behovet har prioritet Høy. Sekretariatet vil samle inn en beskrivelse av hva som gjøres i de forskjellige sektorene, og hva som er det konkrete behovet som er relevant i Skatesammenheng. AU vil basert på behovsbeskrivelsen kunne løfte eventuelle tiltak neste halvår, dvs. etter at Lysne-utvalgets utredning av digital sårbarhet (frist ultimo november 2015) og KMDs skystrategi (februar 2016) er lagt fram. AU understreker i tillegg at det er behov for å få en fremdriftsplan for det arbeidet Kulturdepartementet og KMD gjør på området, og Arkivverket tar på seg oppgaven med å kontakte Kulturdepartementet og eventuelt KMD og hente fram det som er mulig av avklaringer rundt framdriften i arbeidet med avklaring av juridiske rammer for bruk av skytjenester i det offentlige. Skytjenester vil bli omtalt i digitaliseringsrundskrivet, der det legges opp til at skytjenester skal tas i bruk når det er hensiktsmessig og kostnadseffektivt, med mindre sikkerhetsmessige eller andre særskilte grunner taler imot. 7

8 B. Status på felleskomponentforvalternes utviklingsplaner, med forslag til håndtering Dette gir en enkel oversikt over gjeldende utviklingsplaner per felleskomponent. I denne leveransen er det også tatt inn en oversikt over tiltak i regi av Standardiseringsrådet. En tjenesteeier som skal utvikle en digital tjeneste må vurdere å bruke ikke bare felleskomponenter eller andre tekniske fellesløsninger, men også å utnytte eller koble seg på relevante standardiseringsog samordningstiltak. Det tas derfor sikte på å etablere og vedlikeholde en oversikt over også andre tiltak som bidrar til å dekke behov, ikke bare utviklingstiltakene på dagens felleskomponenter. Det tas først sikte på å ha en oversikt over de mest relevante tiltakene i regi av EU, Difi og Standardiseringsrådet. Det er kun gitt en oversikt over endringer siste periode. Det vil framover bli lagt opp til at Skates arbeidsutvalg (AU) gjør de vurderinger og analyser Skate ønsker, som risiko- og konsekvensvurderinger, strategisk analyse eller annet. Tabellen under oppsummerer hovedpunktene fra hva som er nytt fra forrige gang i hver av felleskomponentforvalternes utviklingsplaner: Felleskomponent Hovedpunkter Enhetsregistret Det er tatt inn en aktivitet i planen om videreutvikling av elektronisk Samordnet registermelding, slik at denne løsningen, i løpet av første halvår 2016, også vil omfatter innrapportering fra offentlig sektor til ER. Tidsplanen for videre arbeid med informasjonsforvaltning (begrepsbeskrivelser og informasjonsmodellering) av grunndataene i ER er justert. Nytt punkt om tiltak for å gjøre digital varslingsinformasjon til en pliktig opplysning i Enhetsregisteret. Nytt punkt om forprosjekt/planleggingsfase for digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter. Folkeregisteret (Ingen endringer) ID-porten Utvikling av løsninger for signering og utenlandske brukere (som tidligere ikke har vært tidsatt) er nå planlagt for utvikling i Nytt utviklingstiltak: Autentisering i jobbsammenheng identifisert men ikke konkretisert i tid. Kontaktregisteret (Ingen utviklingstiltak konkretisert i tid, fokus på utbredelse) Strategiarbeid starter høsten Sikker digital post (Satt i produksjon mai 2015) Strategiarbeid starter høsten Matrikkelen Hovedpunkter fra utviklingsplanene: Nye grensesnitt API, tilgang til historisk matrikkelinformasjon, tilpasning til EU-direktiv Kommuneendringsprogram tilpasset kommende kommunereform Altinn (Ingen endringer) 8

9 Oversikt over tiltak i regi av Standardiseringsrådet Hovedpunkter fra utviklingsplanene, de viktigste områdene identifisert for standardisering er: Informasjonssikkerhet Integrasjonsstandarder Standarder for informasjonsutveksling 2015 Forskriftsfesting av standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester (skjema++) Forskriftsfesting av standarder for Internett-kommunikasjon, IPv4 og IPv6 (dual stack) Anbefalt standard for beskrivelse av datasett og datakataloger Forprosjekt standarder for integrasjon (caseanalyser: adresser, ny i Norge, dødårsaksdialog og fordeling av tippemidler) Standarder for URI (blant annet i forbindelse med publisering av definisjoner og tjenester) Standardstruktur personnavn (del av Standarder for håndtering av tegn og representasjon av navn i forvaltningen) Standarder for kryptering mellom e-post servere (Start TLS) 2016 Standard for samhandling i offentlig sektor overordnede prinsipper Standardgrensesnitt for meldingsutveksling (felles for alle meldingstjenester i forvaltningen) Høyest prioriterte område fra forprosjekt integrasjon Standardstruktur adresse (del av håndtering av tegn og representasjon av navn i forvaltningen) 2017 Nest høyeste prioriterte område fra forprosjekt integrasjon Standarder for signering i lys av ny eidas-forordning Utvalg av tegn til bruk i forvaltningen (håndtering av tegn og representasjon av navn i forvaltningen) Standard for 3D-dokumenter (mulig at det må være ulike standarder for ulike sammenhenger) 9

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015. Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner.

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015. Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner. SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015 Sak 08-2015 Beslutningssak Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner. Historikk/bakgrunn September 2014 besluttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling

Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling Tabellen gir en oversikt over tiltakene presentert og prioritert av foranalyse informasjonsforvaltning og utveksling. Prioritet Tiltak Beskrivelse 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Endringer i denne versjon Tiltaket felles løsning for «Innrapportering for frivillig sektor» er ferdig utviklet og er tatt ut av planen. Tiltaket «Løsning

Detaljer

ID-porten Utviklingsplan 2016

ID-porten Utviklingsplan 2016 ID-porten splan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert informasjon om bruk av ID-porten for antall virksomheter og tjenester Oppdatert med tiltak rettet mot eidas Oppdatert med tiltak rettet mot mobile

Detaljer

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte 2015-Veikart-kommunereform Faggruppemøte 28.10.2014 Planer for matrikkelsystemet 2015 Matrikkelen Plan for nasjonal felleskomponent 2014 2015 2016 2017 2018 Ikke tidfestet Ny funksjonalitet gjennom videreutvikling

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Referat Skatemøte 24. juni 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 24. juni 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 24. juni 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Deltakelse Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Hvor langt er det ønskelig å gå? Senter for rettsinformatikk, 15. september 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Difi pådriver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: Sak 25/2017 Status veikarttiltak pr Beslutningssak

SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: Sak 25/2017 Status veikarttiltak pr Beslutningssak SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 6.12.2017 Sak 25/2017 Status veikarttiltak pr. 26.10.17 Beslutningssak Historikk/bakgrunn I henhold til rutinen for oppfølging av veikartsaker, presenteres pågående

Detaljer

Bedre informasjonsforvaltning og -utveksling - hva bør vi gjøre? ODSF

Bedre informasjonsforvaltning og -utveksling - hva bør vi gjøre? ODSF Bedre informasjonsforvaltning og -utveksling - hva bør vi gjøre? 2015-09-10 ODSF david.norheim@brreg.no Skate Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd

Detaljer

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2017

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2017 Enhetsregisteret Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon 16.01.2017. Kontaktperson: Arnt Kristiansen Tiltaket «Planleggingsfase digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter» er fullført.

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Samordning av domenekunnskap i offentlig sektor. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Frokostseminar 15.03.16

Samordning av domenekunnskap i offentlig sektor. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Frokostseminar 15.03.16 Samordning av domenekunnskap i offentlig sektor Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Frokostseminar 15.03.16 Once only Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.03.2016 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Rammeverk for informasjonsforvaltning for offentlig sektor. Samdok, 2015-11-11, david.norheim@brreg.no

Rammeverk for informasjonsforvaltning for offentlig sektor. Samdok, 2015-11-11, david.norheim@brreg.no Rammeverk for informasjonsforvaltning for offentlig sektor Samdok, 2015-11-11, david.norheim@brreg.no FORANALYSE INFORMASJONSFORVALTNING OG -UTVEKSLING Skate Skate er et strategisk samarbeidsråd sammensatt

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Veikart

Standardiseringsrådsmøte # Veikart Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Veikart 01.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Nå situasjonen Store tunge fagsystem Kundedialog løsninger som kun er delvis integrert mot fagsystem

Detaljer

MANDAT FOR FORANALYSE INFORMASJONSFORVALTNING OG -UTVEKSLING

MANDAT FOR FORANALYSE INFORMASJONSFORVALTNING OG -UTVEKSLING MANDAT FOR FORANALYSE INFORMASJONSFORVALTNING OG -UTVEKSLING 1 Bakgrunn... 1 2 Leveranser... 2 3 Gjennomføring... 4 3.1 Organisering... 4 3.2 Hovedaktiviteter og framdrift... 4 3.3 Risiko og avhengigheter...

Detaljer

Referat Skatemøte 27. november 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 27. november 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 27. november 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Skattedirektoratet, Helsfyr Møtetid: 27.11.14 kl. 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Referat Skatemøte 23. september 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 23. september 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 23. september 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Deltakelse Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid:

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig sektor. Første halvår 2016

Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig sektor. Første halvår 2016 Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig sektor Første halvår 2016 Versjon 1.0 17.11.15 Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter

Detaljer

Referat Skatemøte 22. juni 2016 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 22. juni 2016 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 22. juni 2016 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom 5001, 5.etg Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Referat Skatemøte 22. april 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 22. april 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 22. april 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Referat Skatemøte 4. desember 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 4. desember 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 4. desember 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: NAV, Sannergata 2, Oslo (Auditoriet NDU) Møtetid: 17.09.14 kl 09:00-11:30

Detaljer

Ny sektorovergripende føringer - hva skjer?

Ny sektorovergripende føringer - hva skjer? Ny sektorovergripende føringer - hva skjer? SAMDOK-konferansen 2017 31. januar 2017 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Hva kan Difi bidra med? Digital agenda To hovedmål i

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017 Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2017 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital

Detaljer

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Tid: 21. mai 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Prosjektbegrunnelse for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet

Detaljer

Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening

Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening 15.juni 2010 Lise Nilsen Difi, prosjektleder Nasjonal eid Lise.Nilsen@Difi.no

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Utkast til nasjonal strategi for metadata

Utkast til nasjonal strategi for metadata Utkast til nasjonal strategi for metadata Standardiseringsrådets møte 14.09.2011 sak 6 (diskusjonssak) Steinar Skagemo, rådgiver Difi/STI Hva er metadata? 159 367 510 Yrkesgruppe Gjennomsnittsinntekt pr.

Detaljer

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang Altinndagen - Hallstein Husand To aktører med roller for felles offentlige eforvaltningsløsninger. Altinn (BR) eid og MinSide (Difi) Videreutvikling

Detaljer

Krav til digitalisering i stat og kommune

Krav til digitalisering i stat og kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav til digitalisering i stat og kommune Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt og Timothy Szlachetko Bergen, 30. mai 2017 Norge i Europa-toppen på digitalisering

Detaljer

Nasjonal strategi for metadata

Nasjonal strategi for metadata Nasjonal strategi for metadata Presentasjon i brukerforum for elektroniske tjenester Endre Grøtnes Bakgrunn Det er etablert et prosjekt som skal utarbeide et forslag til nasjonal strategi for bruk av metadata

Detaljer

Altinn Utviklingsplan 2017

Altinn Utviklingsplan 2017 Altinn Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon 20.01.2017. Kontaktperson: Andreas Rafaelsen Essensen («Hva er Altinn pr 2017?») Altinn er felleskomponent for tjenesteutvikling, autorisasjon og integrasjonstjenester.

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 17. mars 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi

Detaljer

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveransen er utarbeidet av hele arbeidsgruppen, med deltakere fra alle virksomhetene som deltar aktivt i Skate. Denne leveransepresentasjonen

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

ID-porten Utviklingsplan 2017

ID-porten Utviklingsplan 2017 ID-porten splan 2017 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2017 Direktoratet for forvaltning og IKT ID-porten Essensen («hva ID-porten er» pr 2017) Sikker innlogging til offentlige tjenester

Detaljer

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Geomatikkdagene 2016, Ålesund Lars Elsrud, avdelingsdirektør Matrikkel- og stedsnavnavdelingen SKATE Innhold 1. Innledning 2. Nasjonale felleskomponenter pr mars

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Referat Skatemøte 15. februar 2017 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 15. februar 2017 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 15. februar 2017 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom 5001, 5.etg Møtetid: 09:00 11:30

Detaljer

MANDAT FOR FORANALYSE FULLMAKTER FOR INNBYGGERE

MANDAT FOR FORANALYSE FULLMAKTER FOR INNBYGGERE MANDAT FOR FORANALYSE FULLMAKTER FOR INNBYGGERE 1. Bakgrunn... 1 2. Leveranser... 1 3. Rammebetingelser... 2 3.1. Overordnete rammer og føringer... 2 3.2. Interessenter/målgrupper... 3 4. Gjennomføring...

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Referat Skatemøte 26. oktober 2016 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 26. oktober 2016 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 26. oktober 2016 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom 5001, 5.etg Møtetid: 09:00 11:30

Detaljer

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent. Fylkeskartsjef Geir Mjøen, Molde 29. nov. 2016

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent. Fylkeskartsjef Geir Mjøen, Molde 29. nov. 2016 Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Fylkeskartsjef Geir Mjøen, Molde 29. nov. 2016 Innhold Nasjonale felleskomponenter Status fra prosjektet «Kommunereform i en digital virkelighet» Oppgaver i 2017

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Informasjonsforvaltning som forutsetning for offentlig samhandling

Informasjonsforvaltning som forutsetning for offentlig samhandling Hvordan vite hva vi vet? Informasjonsforvaltning som forutsetning for offentlig samhandling David Norheim, Brønnøysundregistrene Forestill deg et varehus Artig bilde relatert til «historien» Skatearbeidet

Detaljer

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse»

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» «Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» Samarbeidsgruppemøte 2015-09-02 Morten Græsby Løsningsarkitekt Avdeling for Altinn og Seres, Brønnøysundregistrene «Post og post, fru Blom!» - et dramatisk

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: T.Lind 042 HØRINGSSVAR - RAPPORT OM EN FELLES MELDINGSBOKS

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: T.Lind 042 HØRINGSSVAR - RAPPORT OM EN FELLES MELDINGSBOKS Oslo kommune Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO Dato: 12.12.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201104640-4 T.Lind 042 HØRINGSSVAR - RAPPORT

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Tid: 16. mai 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016 Digitalt førstevalg Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 høst 2016 stig.hornnes@difi.no Agenda Del I: Fra samtykke til reservasjon Regelverk for digitalt førstevalg

Detaljer

Standardiseringsrådet 17.3

Standardiseringsrådet 17.3 Standardiseringsrådet 17.3 ID-porten og eid Tor Alvik Felleskomponenter som «byggeklosser» Felles byggeklosser for å kunne utvikle elektroniske tjenester. Eksempelet Selvangivelse: eid + Altinn + Folkeregisteret

Detaljer

Notat. Til Dato Saksnr. Nærings- og fiskeridepartementet / Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland

Notat. Til Dato Saksnr. Nærings- og fiskeridepartementet / Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland Til Dato Saksnr Nærings- og fiskeridepartementet 03.03.2016 15/188-5 Fra Saksbehandler Ansvarlig Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland Notat Høringssvar om forslag til lov for gjennomføring

Detaljer

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001

Detaljer

Kommunereform praktiske konsekvenser. Sandefjord Anders Braaten

Kommunereform praktiske konsekvenser. Sandefjord Anders Braaten Kommunereform praktiske konsekvenser Sandefjord 15.10.2014 Anders Braaten 2020 Innhold 1. Litt om kommunesammenslåing 2. Eksempler på behov for nasjonale avklaringer 3. Kommunereform utfordringer for et

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveransen er utarbeidet av hele arbeidsgruppen, med deltakere fra alle virksomhetene som deltar aktivt i Skate. Denne leveransepresentasjonen

Detaljer

Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig

Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig Matrikkelen Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det er pr. 1. januar 2017 registrert 3163956 matrikkelenheter

Detaljer

Strategi for metadata i offentlig sektor

Strategi for metadata i offentlig sektor Strategi for metadata i offentlig sektor Seminar om elektronisk samhandling Norstella, 27. august 2009 Lasse Udjus, prosjektet Innhold Bakgrunn for arbeidet med metadatastrategi for offentlig sektor Oppdragsbeskrivelsen

Detaljer

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering UIO-23.10.2014 Unn Disch Kihle, Systemforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold 1. Litt om vår organisasjon 1. Matrikkelen

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor» Utfordringen!» Hvorfor felleskomponenter?»

Detaljer

Altinn styringsråd Møtedato: Orienteringssak Saksbehandler: Sekretariatet Altinn styringsstruktur

Altinn styringsråd Møtedato: Orienteringssak Saksbehandler: Sekretariatet Altinn styringsstruktur Altinn styringsråd Møtedato: 05.10.17 Sak 3: Porteføljestyring i Altinn-samarbeidet Orienteringssak Saksbehandler: Sekretariatet Altinn styringsstruktur Arkiv: Tidligere behandling X Arbeidsutvalget (AU)

Detaljer

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret Innhold Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Kort om moderniseringsprogrammet Bakgrunn hvorfor

Detaljer

Prosjektforslag for. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter. Planleggingsfase

Prosjektforslag for. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter. Planleggingsfase Prosjektforslag Prosjektforslag for Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Denne fylles ut ved behandling. Planleggingsfase Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.15 Behandlet

Detaljer

Sluttrapport Foranalyse Informasjonsforvaltning og -utveksling

Sluttrapport Foranalyse Informasjonsforvaltning og -utveksling Sluttrapport Foranalyse Informasjonsforvaltning og -utveksling versjon 1.0 1 Sammendrag Forvaltningen som en samlet enhet skal tilby gode digitale tjenester til innbyggere og virksomheter. Denne ambisjonen

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Semantikk og Informasjonsarkitektur i Skatteetaten Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Enraged cow injures farmer with axe Bakgrunn og tildeling for prosjektet I regjeringens arbeid med fornying

Detaljer

Prioriteringsnotat 2016

Prioriteringsnotat 2016 Prioriteringsnotat 2016 1 Oppsummering Difi er ansvarlig for å forvalte et sett med anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Det skal sikre alle brukere tilgang til offentlig informasjon

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Prosjektforslag. Prosjektforslag for Felles Datakatalog

Prosjektforslag. Prosjektforslag for Felles Datakatalog Prosjektforslag Prosjektforslag for Felles Datakatalog Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Beslutning:

Detaljer

Konkretisering av samordning og styring av felleskomponentene. Notat. Leveranse 3 fra strategisk tiltak ST 5.1 Tiltakseier: Difi

Konkretisering av samordning og styring av felleskomponentene. Notat. Leveranse 3 fra strategisk tiltak ST 5.1 Tiltakseier: Difi Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet Strategi og handlingsplan for felleskomponenter og løsninger Strategisk tiltak 5.1 Konkretisere styringsstruktur og mandater for samordningsorganer og forvaltere

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 21. mai 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: SSB, Akersveien 26, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede:

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer