Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri"

Transkript

1 Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1

2 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet. Produktegenskaper Optisk trådlös minimus med modern design. 2-knappars med klickbart scrollhjul. Engelsk programvara. Drivs av 2 st. AAA-batterier (medföljer ej). Ansluts till USB-port. Passar Vista. Inbyggd minimottagare. Minimusen har 256 ID-kod, därför inga störningar, även om många apparater används samtidigt. Ökad batterilivslängd tack vare automatisk strömbesparing genom vilo - läget. System kompatibel IBM PC och Win 95/98/Me/2000/XP/Vista. Ingen driver behövs. Batterimontering 1. Minimusen använder sig utav 2 st. alkaliska AAA-batterier. 2. Tryck på knappen för minimusens övre del och skjut batterilocket bakåt (se fig.). 3. Installera 2 st. AAA-batterier på korrekt sätt med hänsyn till polaritetsmärkningen i batterifacken. 4. Skjut tillbaka batterilocket framåt. När du hör ett klick ljud är batterilocket fastlåst ordentligt. Mottagarinstallation 1. Placera mottagaren och sändaren på en bordsskiva för att erhålla bästa tänkbara effektivitet. 2. För laptops så kan du ansluta mottagaren direkt med USB kontaktdonet. ID inställning Inbyggd minimottagare Tryck på mottagarens eject -knapp på musens ovansida, varvid mottagaren automatiskt skjuts ut och musen börjar fungera (se fig. nedan). Om du trycker in mottagaren i sändaren istället, så kommer musens funktion automatiskt att stängas av. 1. Flytta minimusen nära mottagaren. 2. Tryck på ID knappen på undersidan av musen och mottagaren samtidigt med ett hårt och spetsigt föremål inom 10 sekunder. 2

3 SE 3. Mottagarens lampa kommer att blinka mycket snabbt, några sekunder senare kommer den att tändas och lysa konstant,vilket visar att den framgångsrikt lyckats genomföra den digitala överföringen mellan mus och mottagare. Du kan nu börja använda den trådlösa minimusen. 4. Arbetsavstånd: inom 0,6-1,5 m. 1. Musen bör användas i nära kontakt med medföljande USB-adapter för optimal funktion. 2. Bäst är om musen används på den vita skivan. Batterierna kan då användas under längre tid. Plocka bort batterierna från musen om den inte ska användas under en längre tid. 3. Minimusen har en automatisk strömbesparing genom sitt vilo -läge. Det räcker då att bara trycka på någon av knapparna eller att röra på scrollhjulet för att väcka den till liv igen från sin vilo - läge. 4. Om du vill stänga av musens energi, håll ID-brytaren på musens undersida intryckt i mer än 3 sekunder. Om du önskar aktivera musens energi igen, tryck igen en gång på ID-brytaren. 5. Den optiska minimusen fungerar ej perfekt på jämna, glatta underlag, glasytor, reflekterande underlag, 3D musmattor. 6. När du flyttar på musen och kontrollampan för lågeffektsindikeringen flämtar, så betyder det att batterierna är på upphällningen. Byt då ut de båda batterierna mot två nya AAA-batterier. 7. Vänta 10 sekunder med att kontrollera den digitala anslutningen efter batteribyte. Om det tar längre tid än så, kolla ovanstående avsnitt för hur man åter kan få den trådlösa musen i funktion igen. 8. Om du placerar mottagaren i sändaren, så stängs energin automatiskt av. Varning! Ev. ändringar eller modifieringar som ej uttryckligen är godkända av tillverkare eller andra berörda intressenter kommer att upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Denna utrustning har testats och funnits efterkomma kraven för Klass B digital utrustning, i enlighet med avsnitt 15 hos FCC reglerna. Dessa krav har satts för att sörja för ett rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder sig utav och kan utstråla radiofrekvensenergi och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna i manualen, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Emellertid, det finns dock ingen garanti att störningar ej kommer att inträffa vid en speciell installation. Om den trådlösa musen orsakar skadliga störningar på radio- och TVmottagningen, vilket kan fastställas genom att stänga av resp. på den trådlösa musen, så rekommenderas användaren att försöka rätta till störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder: Justera om eller placera om TVantennen. Öka separationen mellan den trådlösa musen och radio/tv-mottagaren. Anslut utrustningen till ett eluttag på en annan krets än den som radio/tvmottagaren är ansluten till. Konsultera handlaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp. 3

4 NO Optisk trådløs minimus Den trådløse funksjonen gir friere bruk av minimusen, og dermed øker også din effektivitet. Produktegenskaper Optisk trådløs minimus med moderne design. 2-knappers med klikkbart scrollhjul. Engelsk programvare. Bruker 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Kobles til USB-port. Passer Vista. Innebygd minimottaker. Minimusen har 256 ID-kode, slik at det ikke oppstår forstyrrelser selv om mange apparater brukes samtidig. Økt batterilevetid takket være automatisk strømsparing i hvilemodus. System kompatibel IBM PC og Win 95/98/Me/2000/XP/Vista. Driver ikke nødvendig. Batterimontering 1. Minimusen bruker 2 stk. alkaliske AAAbatterier. 2. Trykk på knappen for minimusens øvre del, og skyv batterilokket bakover (se fig.). 3. Installer 2 stk. AAA-batterier på riktig måte med hensyn til polaritetsmerkingen i batterirommet. 4. Sett batterilokket på plass ved å skyve det framover. Når du hører en klikke - lyd, er batterilokket ordentlig fastlåst. Mottakerinstallasjon 1. Plasser mottaker og sender på en bordplate for å oppnå best mulig effektivitet. 2. For bærbar PC kan du koble mottakeren direkte med USB kontaktanordningen. Innebygd minimottaker Trykk på mottakerens eject -knapp oppå musen, slik at mottakeren automatisk skyves ut og musen begynner å fungere (se fig. nedenfor). Dersom du i stedet trykker inn mottakeren i senderen, vil musens funksjon automatisk slås av. ID-innstilling 1. Flytt minimusen nær mottakeren. 2. Trykk på ID-knappen på undersiden av musen og mottakeren samtidig med en hard og spiss gjenstand i løpet av 10 sekunder. 4

5 NO 3. Mottakerens lampe vil blinke svært hurtig, noen sekunder senere vil den tennes og lyse konstant, noe som viser at den har lykkes i å gjennomføre den digitale overføringen mellom mus og mottaker. Du kan nå begynne å bruke den trådløse minimusen. 4. Arbeidsavstand: innenfor et område på 0,6-1,5 m. 1. Musen bør brukes i nær kontakt med medfølgende USB-adapter for optimal funksjon. 2. Det er best om musen brukes på den hvite platen. Batteriene kan da brukes i lengre tid. Ta batteriene ut av musen dersom den ikke skal brukes på en god stund. 3. Minimusen har automatisk strømsparing i sin hvilemodus. Det er nok å bare trykke på én av knappene eller bevege scrollhjulet for å vekke den til live igjen fra sin hvilemodus. 4. Dersom du vil slå av musens energi, hold ID-bryteren på musens underside inntrykt i mer enn 3 sekunder. Dersom du vil aktivere musens energi igjen, trykk én gang til på ID-bryteren. 5. Den optiske minimusen fungerer ikke perfekt på jevne, glatte underlag, glassflater, reflekterende underlag og 3D musmatter. 6. Når du flytter på musen, og kontrollampen for laveffektindikering blafrer, betyr det at batteriene er i ferd med å bli oppbrukt. Erstatt da begge batteriene met to nye AAA-batterier. 7. Vent med å kontrollere den digitale tilkoblingen til det har gått 10 sekunder etter batteriskifte. Dersom det tar lengre tid enn dette, sjekk ovenstående avsnitt for åt få i gang funksjonen igjen. 8. Dersom du plasserer mottakeren i senderen, slås energien automatisk av. Advarsel! Eventuelle endringer eller modifiseringer som ikke uttrykkelig er godkjent av produsent eller andre berørte interessenter vil oppheve brukerens rett til å bruke utstyret. Dette utstyret er testet og funnet å etterkomme kravene for Klasse B digitalt utstyr i samsvar med avsnitt 15 i FCCs regler. Disse kravene er satt for å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, gjør bruk av og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene i brukerveiledningen, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil inntreffe ved en spesiell installasjon. Dersom utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- og TVmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å rette opp forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Juster eller plasser om radio-/tvantennen. Øk avstanden mellom utstyret og radio/ TV. Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den som radio/tv er koblet til. Rådfør deg med forhandler eller en radio/tv-tekniker. 5

6 FI Optinen langaton pienoishiiri Langattomuutensa ansiosta pienoishiirtä on kätevä käyttää, joten se lisää työskentelytehokkuuttasi. Ominaisuudet Optinen langaton pienoishiiri, modernisti muotoiltu. Kaksi painiketta ja napsautettava vieritysrulla. Englanninkielinen ohjelmisto. Toimii kahdella AAA-paristolla (eivät kuulu toimitukseen). Liitetään USB-porttiin. Yhteensopiva Vistan kanssa. Sisäänrakennettu pienoisvastaanotin. Minihiiressä on 256 ID-koodia, joten siinä ei esiinny häiriöitä, vaikka käyttäisit monia langattomia laitteita samanaikaisesti. Paristojen käyttöikä on tavallista pidempi, koska hiiressä on automaattinen virransäästötila. Yhteensopivuus IBM PC ja Win 95/98/Me/2000/XP/Vista. Ohjaintiedostoja ei tarvita. Paristojen asennus 1. Pienoishiiri toimii kahdella AAAalkaliparistolla. 2. Paina hiiren yläosan päällä olevaa painiketta ja työnnä paristolokeron kantta taaksepäin (ks. kuva). 3. Asenna lokeroon kaksi AAA-paristoja. Tarkista että paristojen navat tulevat oikeinpäin lokeron merkintöjen mukaisesti. 4. Työnnä kansi paikalleen siten, että se napsahtaa paikalleen. Vastaanottimen asennus 1. Hiiri toimii parhaiten, kun sitä ja vastaanotinta pidetään samalla pöydällä. 2. Kannettava tietokone: Liitä vastaanotin suoraan tietokoneen USB-liitäntään. Sisäänrakennettu pienoisvastaanotin Paina hiiren päällä olevaa vastaanottimen eject -painiketta, jolloin vastaanotin työntyy ulos ja hiiri alkaa toimia (ks. alla oleva kuva). Kun painat vastaanottimen sisään, hiiri kytkeytyy pois päältä. ID-yhteys 1. Vie hiiri lähelle vastaanotinta. 2. Paina hiiren ja vastaanottimen pohjassa näkyvää yhteydenmuodostuspainiketta samanaikaisesti 10 sekuntia kovalla ja terävällä esineellä. 6

7 FI 3. Vastaanottimen merkkivalo alkaa vilkkua nopeaan tahtiin ja muutaman sekunnin kuluttua se alkaa palaa yhtäjaksoisesti, mikä on merkki siitä, että digitaalinen tiedonsiirto hiiren ja vastaanottimen välillä toimii. Nyt voit aloittaa hiiren käytön. 4. Toimintasäde: 0,6-1,5 m vastaanottimesta. HUOMAA! 1. Hiiri toimii parhaiten, kun käytät sitä mahdollisimman lähellä laitteen mukana toimitettua USB-sovitinta. 2. Hiiri toimii parhaiten, kun käytät sitä valkoisella levyllä. Myös paristot kestävät tällöin pitempään. Ota paristot pois, jos et aio käyttää hiirtä pitkään aikaan. 3. Pienoishiiressä on automaattinen virransäästötoiminto, joka kytkee sen lepotilaan. Kun haluat jälleen käyttää hiirtä, se herää, kun kosketat jotain sen painiketta tai liikutat vieritysrullaa. 4. Jos haluat kytkeä hiirestä virran kokonaan pois, paina hiiren pohjassa olevaa ID-painiketta yli 3 sekunnin ajan. Kun haluat kytkeä hiiren takaisin päälle, paina ID-painiketta uudelleen. 5. Optinen pienoishiiri ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla sileillä, kiiltävillä alustoilla, kuten lasipinnoilla, heijastavilla pinnoilla tai 3D-hiirimatoilla. 6. Jos alhaisen tehon merkkivalo lepattaa liikuttaessasi hiirtä, paristot ovat loppumassa ja ne täytyy vaihtaa. Vaihda molemmat paristot samalla kertaa. 7. Odota paristojen vaihdon jälkeen 10 sekuntia, ennen kuin kokeilet hiiren digitaalisen yhteyden toimivuutta. Jos yhteys ei ala toimia, kokeile muodostaa yhteys uudelleen kohdan ID-yhteys ohjeiden mukaisesti. 8. Voit säilyttää ja kuljettaa vastaanotinta hiiren sisässä. Kun asetat sen hiiren sisään, virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Varoitus! Jos laitteeseen tehdään jotain muutoksia, joita valmistaja tai jokin muu asiaankuuluva taho ei ole hyväksynyt, käyttäjällä ei enää ole oikeutta käyttää laitetta. HUOMAA! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten mukaiseksi FCC-säännösten kohdan 15 mukaisesti. Nämä vaatimukset on asetettu luomaan asuntoihin riittävä suoja haitallisia häiriöitä vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Täyttä häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata, vaikka laitetta käytettäisiin ohjeiden mukaisestikin. Jos langaton hiiri aiheuttaa radio- ja tv-vastaanottoon häiriöitä, (jotka voit varmentaa todella hiirestä johtuviksi kytkemällä hiiren virran välillä pois päältä ja taas takaisin päälle), suosittelemme, että yrität poistaa ongelman jollain seuraavista tavoista: Säädä tai siirrä radion/television antennia. Vie hiiri kauemmas radiosta/ televisiosta. Liitä tietokone hiirineen eri virtapiiriin radion/television kanssa. Kysy neuvoa kauppiaalta tai kokeneelta radio-/tv-teknikolta. 7

8 DK Optisk trådløs minimus Den trådløse funktion giver en friere anvendelse af minimusen og øger dermed også din effektivitet. Produktegenskaber Optisk trådløs minimus i moderne design. 2-knappers med klikbart scrollhjul. Engelsk software. Bruger to stk. AA-batterier (medfølger ikke). Tilsluttes til USB-port. Passer Vista. Indbygget minimodtager. Minimusen har 256 ID-koder, derfor ingen forstyrrelser, selvom om mange apparater anvendes samtidigt. Forøget batterilevetid takket være automatisk strømbesparelse i dvaletilstand. Systemkompatibilitet IBM pc og Windows 95/98/Me/2000/XP/ Vista. Driver behøves ikke. Batterimontering 1. Minimusen bruger 2 stk. alkaliske AAAbatterier. 2. Tryk på knappen på minimusens øverste del, og skyd batterilåget tilbage (se figur). 3. Isæt 2 stk. AAA-batterier på den korrekte måde mht. polaritetsmærkningen i batterirummet. 4. Skyd batterilåget tilbage fremad. Når du hører en kliklyd, er batterilåget fastlåst korrekt. Installation af modtager 1. Anbring modtageren og senderen på en bordplade for at opnå den bedst tænkelige effektivitet. 2. Ved bærbare kan du tilslutte modtageren direkte til et USB-stik. ID-indstilling Indbygget minimodtager Tryk på modtagerens eject -knap på musens overside, hvorved modtageren automatisk skydes ud, og musen begynder at fungere (se figur herunder). Hvis du i stedet trykker modtageren ind i senderen, afbrydes musens funktion automatisk. 1. Flyt minimusen tæt på modtageren. 2. Tryk på ID knappen på undersiden af musen og modtageren samtidigt med en hård og spids genstand indenfor 10 sekunder. 8

9 DK 3. Modtagerens lampe begynder at blinke meget hurtigt, nogle sekunder senere tændes den og lyser konstant, og det viser, at den digitale overførsel mellem mus og modtager er foregået korrekt. Du kan nu begynde at bruge den trådløse minimus. 4. Arbejdsafstand: 0,6-1,5 m. 1. Musen skal brukes i nære kontakt med vedlæggede USB-adapter for maksimal funktion. 2. Det er bedst, hvis musen anvendes på den hvide skive. Batterierne holder da i længere tid. Fjern batterierne fra musen, hvis den ikke skal anvendes i længere tid. 3. Minimusen har en automatisk strømbesparelse i sin dvaletilstand. Det er tilstrækkeligt blot at trykke på en af knapperne eller bevæge scrollhjulet for at vække den til live igen fra dvaletilstanden. 4. Hvis du vil afbryde for musens strøm, skal du holde ID-afbryderen på musens underside trykket ind i mere end tre sekunder. Hvis du vil aktivere musens strøm igen, skal du trykke en gang på ID-afbryderen. 5. Den optiske minimus fungerer ikke perfekt på jævne, glatte underlag, glasoverflader, reflekterende underlag, 3D-musemåtter. 6. Når du bevæger musen, og kontrollampen for indikering af lav effekt begynder at blinke, så betyder det, at batterierne er ved at være brugt op. Udskift da begge batterier med to nye AAA-batterier. 7. Vent med at kontrollere den digitale tilslutningen til efter 10 sekunder efter batteriskift. Hvis det tager længere tid, så kontrollér ovenstående afsnit for at få gang i funktionen igen. 8. Hvis du anbringer modtageren i senderen, så afbrydes strømmen automatisk, og du kan pille dem fra hinanden. Advarsel! Eventuelle ændringer eller modificeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten eller andre relevante interessenter, ophæver brugerens ret til at anvende udstyret. Dette udstyr er testet og fundet at overholde kravene for Klasse B Digitalt udstyr, i overensstemmelse med afsnit 15 i FCCreglerne. Disse krav findes for at sørge for en rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i manualen, kan det forårsage skadelige forstyrrelser på radiokommunikation. Men der er dog ingen garanti for, at forstyrrelser ikke vil kunne forekomme i en konkret installation. Hvis enheden forårsager skadelige forstyrrelser på radio- og tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke for de pågældende apparater, så anbefales det, at brugeren forsøger at afhjælpe forstyrrelserne med en eller flere af følgende muligheder: Justér eller flyt modtageantennen. Øg afstanden mellem udstyr og modtager. Tilslut udstyret til en stikkontakt fra en anden gruppe, end den modtageren er tilsluttet til. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp. 9

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

R/C Ford Monster Wheel

R/C Ford Monster Wheel R/C Ford Monster Wheel 1 2008 Biltema Nordic Services AB Radiostyrd Ford Monster Wheel Skala 1:10, 27 MHz Innehåll: 1 st. R/C-bil 1 st. Rattradio 1 st. Laddare 1 st. Antenn 2-kanals rattradio Radio med

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T 1 SE DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T INTRODUKTION Inomhusantenn för marksända digitala

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm

Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm SENDER RECEIVER 1 2010 Biltema Nordic Services AB Barnvakt BESKRIVNING AV SÄNDARE OCH MOTTAGARE SENDER RECEIVER c. Display för ljudnivå a. Kontrollampa för påslagen

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Art. 45-813 FERRARI 458 ITALIA. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 45-813 FERRARI 458 ITALIA. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB FERRARI 458 ITALIA Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB FERRARI 458 ITALIA Rekommenderas från 5 år Denna produkt uppfyller de krav och bestämmelser som regleras för radio- och teleterminalutrustning

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Dørklokke, trådløs, modell 1 Ovikello, langaton, malli 1 Dørklokke, trådløs, model 1 1 Art. 35-388 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Trådlös plug-in dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports [Item no. 135-54] Rev. 06.07.07 ENGLISH DANSK System requirements 1 available USB port* Pentium PC or compatible *USB 2.0 port is required for benefiting from the USB

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

HL-W100 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

HL-W100 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning HL-W100 Wireless stereo headset EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN - User guide You have bought a wireless headset to be used in Windows XP, Vista

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler Egenskaper 32 olika ljudsignaler, varav 24 polyfoniska. Inbyggt minne 93 Mb för MP3-filer (endast 21-951). LED-indikering på mottagare och sändare Mottagare

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation surface.com/support surface.com/userguides 3 2015 Microsoft Corporation Silver Silver Tænd/sluk-knap Virtapainike Av/på-knapp Strömbrytare Lydstyrke Äänenvoimakkuus Volum Volym Mini DisplayPort til videoudgang

Detaljer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer Trådlös temperaturstation med klocka Trådløs temperaturstasjon med klokke Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer med ur 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB Art. 84-087

Detaljer

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 DK: 63 98 932 716 NO: 80 627 55 SE: 42 008 89 EAN: 5706445471454 Indhold Dansk

Detaljer

Radio-ohjattava Super Drift

Radio-ohjattava Super Drift RC Super Drift Radio-ohjattava Super Drift Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB RC Super Drift Rekommenderas från 5 år. DELAR 1 sändare 1 bil 1 extra kaross 6 koner 4 extra däck 1 plaströr till

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

HL-W105 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

HL-W105 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning HL-W105 Wireless stereo headset EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN - User guide You have bought a wireless headset to be used in Windows XP, Vista

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning Art. 84-06 DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning SÄKERHETSINSTRUKTIONER Produkten är avsedd att hanteras av en person åt gången.

Detaljer

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker 1.0. utgave 2 Om musikkmottakeren Med Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker kan du nyte favorittmusikken i høy lydkvalitet uten å måtte bytte CD-er eller trekke lange

Detaljer

Art. 45-816 RC HONDA RC212V 1:12. Repsol is a Trade Mark of the Repsol YPF SA Company. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 45-816 RC HONDA RC212V 1:12. Repsol is a Trade Mark of the Repsol YPF SA Company. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB RC HONDA RC212V 1:12 Repsol is a Trade Mark of the Repsol YPF SA Company. Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB RC HONDA RC212V 1:12 Rekommenderas från 8 år. Laddare Honda RC212V 2008 Sändare

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Tilslutning af printer Bemærk: Rettelse af USB-problemer Styresystem

Tilslutning af printer Bemærk: Rettelse af USB-problemer Styresystem Tillæg til Stylus Color 480SXU-brugere Tillegg for brukere av Stylus Color 480SXU Lisäys Stylus Color 480SXU -tulostimen käyttäjille Tillägg för användare av Stylus Color 480SXU MAEVL006 Tilslutning af

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Slide. El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja

Slide. El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja Slide El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC-motorbåd Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf:

Detaljer

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät Bredbands-TV Power LED Ethernet LED Powerline LED x2 x2 Power LED Fast grön: Adaptern får ström. Blinkande orange:

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0. Brukerhåndbok CECHYA-0083

Trådløst stereohodesett 2.0. Brukerhåndbok CECHYA-0083 Trådløst stereohodesett 2.0 Brukerhåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

USB 3.0 to Gigabit network adapter

USB 3.0 to Gigabit network adapter USB3-GIGA / USB3-GIGA1 USB 3.0 to Gigabit network adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB

Detaljer