Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri"

Transkript

1 Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1

2 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet. Produktegenskaper Optisk trådlös minimus med modern design. 2-knappars med klickbart scrollhjul. Engelsk programvara. Drivs av 2 st. AAA-batterier (medföljer ej). Ansluts till USB-port. Passar Vista. Inbyggd minimottagare. Minimusen har 256 ID-kod, därför inga störningar, även om många apparater används samtidigt. Ökad batterilivslängd tack vare automatisk strömbesparing genom vilo - läget. System kompatibel IBM PC och Win 95/98/Me/2000/XP/Vista. Ingen driver behövs. Batterimontering 1. Minimusen använder sig utav 2 st. alkaliska AAA-batterier. 2. Tryck på knappen för minimusens övre del och skjut batterilocket bakåt (se fig.). 3. Installera 2 st. AAA-batterier på korrekt sätt med hänsyn till polaritetsmärkningen i batterifacken. 4. Skjut tillbaka batterilocket framåt. När du hör ett klick ljud är batterilocket fastlåst ordentligt. Mottagarinstallation 1. Placera mottagaren och sändaren på en bordsskiva för att erhålla bästa tänkbara effektivitet. 2. För laptops så kan du ansluta mottagaren direkt med USB kontaktdonet. ID inställning Inbyggd minimottagare Tryck på mottagarens eject -knapp på musens ovansida, varvid mottagaren automatiskt skjuts ut och musen börjar fungera (se fig. nedan). Om du trycker in mottagaren i sändaren istället, så kommer musens funktion automatiskt att stängas av. 1. Flytta minimusen nära mottagaren. 2. Tryck på ID knappen på undersidan av musen och mottagaren samtidigt med ett hårt och spetsigt föremål inom 10 sekunder. 2

3 SE 3. Mottagarens lampa kommer att blinka mycket snabbt, några sekunder senare kommer den att tändas och lysa konstant,vilket visar att den framgångsrikt lyckats genomföra den digitala överföringen mellan mus och mottagare. Du kan nu börja använda den trådlösa minimusen. 4. Arbetsavstånd: inom 0,6-1,5 m. 1. Musen bör användas i nära kontakt med medföljande USB-adapter för optimal funktion. 2. Bäst är om musen används på den vita skivan. Batterierna kan då användas under längre tid. Plocka bort batterierna från musen om den inte ska användas under en längre tid. 3. Minimusen har en automatisk strömbesparing genom sitt vilo -läge. Det räcker då att bara trycka på någon av knapparna eller att röra på scrollhjulet för att väcka den till liv igen från sin vilo - läge. 4. Om du vill stänga av musens energi, håll ID-brytaren på musens undersida intryckt i mer än 3 sekunder. Om du önskar aktivera musens energi igen, tryck igen en gång på ID-brytaren. 5. Den optiska minimusen fungerar ej perfekt på jämna, glatta underlag, glasytor, reflekterande underlag, 3D musmattor. 6. När du flyttar på musen och kontrollampan för lågeffektsindikeringen flämtar, så betyder det att batterierna är på upphällningen. Byt då ut de båda batterierna mot två nya AAA-batterier. 7. Vänta 10 sekunder med att kontrollera den digitala anslutningen efter batteribyte. Om det tar längre tid än så, kolla ovanstående avsnitt för hur man åter kan få den trådlösa musen i funktion igen. 8. Om du placerar mottagaren i sändaren, så stängs energin automatiskt av. Varning! Ev. ändringar eller modifieringar som ej uttryckligen är godkända av tillverkare eller andra berörda intressenter kommer att upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Denna utrustning har testats och funnits efterkomma kraven för Klass B digital utrustning, i enlighet med avsnitt 15 hos FCC reglerna. Dessa krav har satts för att sörja för ett rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder sig utav och kan utstråla radiofrekvensenergi och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna i manualen, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Emellertid, det finns dock ingen garanti att störningar ej kommer att inträffa vid en speciell installation. Om den trådlösa musen orsakar skadliga störningar på radio- och TVmottagningen, vilket kan fastställas genom att stänga av resp. på den trådlösa musen, så rekommenderas användaren att försöka rätta till störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder: Justera om eller placera om TVantennen. Öka separationen mellan den trådlösa musen och radio/tv-mottagaren. Anslut utrustningen till ett eluttag på en annan krets än den som radio/tvmottagaren är ansluten till. Konsultera handlaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp. 3

4 NO Optisk trådløs minimus Den trådløse funksjonen gir friere bruk av minimusen, og dermed øker også din effektivitet. Produktegenskaper Optisk trådløs minimus med moderne design. 2-knappers med klikkbart scrollhjul. Engelsk programvare. Bruker 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Kobles til USB-port. Passer Vista. Innebygd minimottaker. Minimusen har 256 ID-kode, slik at det ikke oppstår forstyrrelser selv om mange apparater brukes samtidig. Økt batterilevetid takket være automatisk strømsparing i hvilemodus. System kompatibel IBM PC og Win 95/98/Me/2000/XP/Vista. Driver ikke nødvendig. Batterimontering 1. Minimusen bruker 2 stk. alkaliske AAAbatterier. 2. Trykk på knappen for minimusens øvre del, og skyv batterilokket bakover (se fig.). 3. Installer 2 stk. AAA-batterier på riktig måte med hensyn til polaritetsmerkingen i batterirommet. 4. Sett batterilokket på plass ved å skyve det framover. Når du hører en klikke - lyd, er batterilokket ordentlig fastlåst. Mottakerinstallasjon 1. Plasser mottaker og sender på en bordplate for å oppnå best mulig effektivitet. 2. For bærbar PC kan du koble mottakeren direkte med USB kontaktanordningen. Innebygd minimottaker Trykk på mottakerens eject -knapp oppå musen, slik at mottakeren automatisk skyves ut og musen begynner å fungere (se fig. nedenfor). Dersom du i stedet trykker inn mottakeren i senderen, vil musens funksjon automatisk slås av. ID-innstilling 1. Flytt minimusen nær mottakeren. 2. Trykk på ID-knappen på undersiden av musen og mottakeren samtidig med en hard og spiss gjenstand i løpet av 10 sekunder. 4

5 NO 3. Mottakerens lampe vil blinke svært hurtig, noen sekunder senere vil den tennes og lyse konstant, noe som viser at den har lykkes i å gjennomføre den digitale overføringen mellom mus og mottaker. Du kan nå begynne å bruke den trådløse minimusen. 4. Arbeidsavstand: innenfor et område på 0,6-1,5 m. 1. Musen bør brukes i nær kontakt med medfølgende USB-adapter for optimal funksjon. 2. Det er best om musen brukes på den hvite platen. Batteriene kan da brukes i lengre tid. Ta batteriene ut av musen dersom den ikke skal brukes på en god stund. 3. Minimusen har automatisk strømsparing i sin hvilemodus. Det er nok å bare trykke på én av knappene eller bevege scrollhjulet for å vekke den til live igjen fra sin hvilemodus. 4. Dersom du vil slå av musens energi, hold ID-bryteren på musens underside inntrykt i mer enn 3 sekunder. Dersom du vil aktivere musens energi igjen, trykk én gang til på ID-bryteren. 5. Den optiske minimusen fungerer ikke perfekt på jevne, glatte underlag, glassflater, reflekterende underlag og 3D musmatter. 6. Når du flytter på musen, og kontrollampen for laveffektindikering blafrer, betyr det at batteriene er i ferd med å bli oppbrukt. Erstatt da begge batteriene met to nye AAA-batterier. 7. Vent med å kontrollere den digitale tilkoblingen til det har gått 10 sekunder etter batteriskifte. Dersom det tar lengre tid enn dette, sjekk ovenstående avsnitt for åt få i gang funksjonen igjen. 8. Dersom du plasserer mottakeren i senderen, slås energien automatisk av. Advarsel! Eventuelle endringer eller modifiseringer som ikke uttrykkelig er godkjent av produsent eller andre berørte interessenter vil oppheve brukerens rett til å bruke utstyret. Dette utstyret er testet og funnet å etterkomme kravene for Klasse B digitalt utstyr i samsvar med avsnitt 15 i FCCs regler. Disse kravene er satt for å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, gjør bruk av og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene i brukerveiledningen, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil inntreffe ved en spesiell installasjon. Dersom utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- og TVmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å rette opp forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Juster eller plasser om radio-/tvantennen. Øk avstanden mellom utstyret og radio/ TV. Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den som radio/tv er koblet til. Rådfør deg med forhandler eller en radio/tv-tekniker. 5

6 FI Optinen langaton pienoishiiri Langattomuutensa ansiosta pienoishiirtä on kätevä käyttää, joten se lisää työskentelytehokkuuttasi. Ominaisuudet Optinen langaton pienoishiiri, modernisti muotoiltu. Kaksi painiketta ja napsautettava vieritysrulla. Englanninkielinen ohjelmisto. Toimii kahdella AAA-paristolla (eivät kuulu toimitukseen). Liitetään USB-porttiin. Yhteensopiva Vistan kanssa. Sisäänrakennettu pienoisvastaanotin. Minihiiressä on 256 ID-koodia, joten siinä ei esiinny häiriöitä, vaikka käyttäisit monia langattomia laitteita samanaikaisesti. Paristojen käyttöikä on tavallista pidempi, koska hiiressä on automaattinen virransäästötila. Yhteensopivuus IBM PC ja Win 95/98/Me/2000/XP/Vista. Ohjaintiedostoja ei tarvita. Paristojen asennus 1. Pienoishiiri toimii kahdella AAAalkaliparistolla. 2. Paina hiiren yläosan päällä olevaa painiketta ja työnnä paristolokeron kantta taaksepäin (ks. kuva). 3. Asenna lokeroon kaksi AAA-paristoja. Tarkista että paristojen navat tulevat oikeinpäin lokeron merkintöjen mukaisesti. 4. Työnnä kansi paikalleen siten, että se napsahtaa paikalleen. Vastaanottimen asennus 1. Hiiri toimii parhaiten, kun sitä ja vastaanotinta pidetään samalla pöydällä. 2. Kannettava tietokone: Liitä vastaanotin suoraan tietokoneen USB-liitäntään. Sisäänrakennettu pienoisvastaanotin Paina hiiren päällä olevaa vastaanottimen eject -painiketta, jolloin vastaanotin työntyy ulos ja hiiri alkaa toimia (ks. alla oleva kuva). Kun painat vastaanottimen sisään, hiiri kytkeytyy pois päältä. ID-yhteys 1. Vie hiiri lähelle vastaanotinta. 2. Paina hiiren ja vastaanottimen pohjassa näkyvää yhteydenmuodostuspainiketta samanaikaisesti 10 sekuntia kovalla ja terävällä esineellä. 6

7 FI 3. Vastaanottimen merkkivalo alkaa vilkkua nopeaan tahtiin ja muutaman sekunnin kuluttua se alkaa palaa yhtäjaksoisesti, mikä on merkki siitä, että digitaalinen tiedonsiirto hiiren ja vastaanottimen välillä toimii. Nyt voit aloittaa hiiren käytön. 4. Toimintasäde: 0,6-1,5 m vastaanottimesta. HUOMAA! 1. Hiiri toimii parhaiten, kun käytät sitä mahdollisimman lähellä laitteen mukana toimitettua USB-sovitinta. 2. Hiiri toimii parhaiten, kun käytät sitä valkoisella levyllä. Myös paristot kestävät tällöin pitempään. Ota paristot pois, jos et aio käyttää hiirtä pitkään aikaan. 3. Pienoishiiressä on automaattinen virransäästötoiminto, joka kytkee sen lepotilaan. Kun haluat jälleen käyttää hiirtä, se herää, kun kosketat jotain sen painiketta tai liikutat vieritysrullaa. 4. Jos haluat kytkeä hiirestä virran kokonaan pois, paina hiiren pohjassa olevaa ID-painiketta yli 3 sekunnin ajan. Kun haluat kytkeä hiiren takaisin päälle, paina ID-painiketta uudelleen. 5. Optinen pienoishiiri ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla sileillä, kiiltävillä alustoilla, kuten lasipinnoilla, heijastavilla pinnoilla tai 3D-hiirimatoilla. 6. Jos alhaisen tehon merkkivalo lepattaa liikuttaessasi hiirtä, paristot ovat loppumassa ja ne täytyy vaihtaa. Vaihda molemmat paristot samalla kertaa. 7. Odota paristojen vaihdon jälkeen 10 sekuntia, ennen kuin kokeilet hiiren digitaalisen yhteyden toimivuutta. Jos yhteys ei ala toimia, kokeile muodostaa yhteys uudelleen kohdan ID-yhteys ohjeiden mukaisesti. 8. Voit säilyttää ja kuljettaa vastaanotinta hiiren sisässä. Kun asetat sen hiiren sisään, virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Varoitus! Jos laitteeseen tehdään jotain muutoksia, joita valmistaja tai jokin muu asiaankuuluva taho ei ole hyväksynyt, käyttäjällä ei enää ole oikeutta käyttää laitetta. HUOMAA! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten mukaiseksi FCC-säännösten kohdan 15 mukaisesti. Nämä vaatimukset on asetettu luomaan asuntoihin riittävä suoja haitallisia häiriöitä vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Täyttä häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata, vaikka laitetta käytettäisiin ohjeiden mukaisestikin. Jos langaton hiiri aiheuttaa radio- ja tv-vastaanottoon häiriöitä, (jotka voit varmentaa todella hiirestä johtuviksi kytkemällä hiiren virran välillä pois päältä ja taas takaisin päälle), suosittelemme, että yrität poistaa ongelman jollain seuraavista tavoista: Säädä tai siirrä radion/television antennia. Vie hiiri kauemmas radiosta/ televisiosta. Liitä tietokone hiirineen eri virtapiiriin radion/television kanssa. Kysy neuvoa kauppiaalta tai kokeneelta radio-/tv-teknikolta. 7

8 DK Optisk trådløs minimus Den trådløse funktion giver en friere anvendelse af minimusen og øger dermed også din effektivitet. Produktegenskaber Optisk trådløs minimus i moderne design. 2-knappers med klikbart scrollhjul. Engelsk software. Bruger to stk. AA-batterier (medfølger ikke). Tilsluttes til USB-port. Passer Vista. Indbygget minimodtager. Minimusen har 256 ID-koder, derfor ingen forstyrrelser, selvom om mange apparater anvendes samtidigt. Forøget batterilevetid takket være automatisk strømbesparelse i dvaletilstand. Systemkompatibilitet IBM pc og Windows 95/98/Me/2000/XP/ Vista. Driver behøves ikke. Batterimontering 1. Minimusen bruger 2 stk. alkaliske AAAbatterier. 2. Tryk på knappen på minimusens øverste del, og skyd batterilåget tilbage (se figur). 3. Isæt 2 stk. AAA-batterier på den korrekte måde mht. polaritetsmærkningen i batterirummet. 4. Skyd batterilåget tilbage fremad. Når du hører en kliklyd, er batterilåget fastlåst korrekt. Installation af modtager 1. Anbring modtageren og senderen på en bordplade for at opnå den bedst tænkelige effektivitet. 2. Ved bærbare kan du tilslutte modtageren direkte til et USB-stik. ID-indstilling Indbygget minimodtager Tryk på modtagerens eject -knap på musens overside, hvorved modtageren automatisk skydes ud, og musen begynder at fungere (se figur herunder). Hvis du i stedet trykker modtageren ind i senderen, afbrydes musens funktion automatisk. 1. Flyt minimusen tæt på modtageren. 2. Tryk på ID knappen på undersiden af musen og modtageren samtidigt med en hård og spids genstand indenfor 10 sekunder. 8

9 DK 3. Modtagerens lampe begynder at blinke meget hurtigt, nogle sekunder senere tændes den og lyser konstant, og det viser, at den digitale overførsel mellem mus og modtager er foregået korrekt. Du kan nu begynde at bruge den trådløse minimus. 4. Arbejdsafstand: 0,6-1,5 m. 1. Musen skal brukes i nære kontakt med vedlæggede USB-adapter for maksimal funktion. 2. Det er bedst, hvis musen anvendes på den hvide skive. Batterierne holder da i længere tid. Fjern batterierne fra musen, hvis den ikke skal anvendes i længere tid. 3. Minimusen har en automatisk strømbesparelse i sin dvaletilstand. Det er tilstrækkeligt blot at trykke på en af knapperne eller bevæge scrollhjulet for at vække den til live igen fra dvaletilstanden. 4. Hvis du vil afbryde for musens strøm, skal du holde ID-afbryderen på musens underside trykket ind i mere end tre sekunder. Hvis du vil aktivere musens strøm igen, skal du trykke en gang på ID-afbryderen. 5. Den optiske minimus fungerer ikke perfekt på jævne, glatte underlag, glasoverflader, reflekterende underlag, 3D-musemåtter. 6. Når du bevæger musen, og kontrollampen for indikering af lav effekt begynder at blinke, så betyder det, at batterierne er ved at være brugt op. Udskift da begge batterier med to nye AAA-batterier. 7. Vent med at kontrollere den digitale tilslutningen til efter 10 sekunder efter batteriskift. Hvis det tager længere tid, så kontrollér ovenstående afsnit for at få gang i funktionen igen. 8. Hvis du anbringer modtageren i senderen, så afbrydes strømmen automatisk, og du kan pille dem fra hinanden. Advarsel! Eventuelle ændringer eller modificeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten eller andre relevante interessenter, ophæver brugerens ret til at anvende udstyret. Dette udstyr er testet og fundet at overholde kravene for Klasse B Digitalt udstyr, i overensstemmelse med afsnit 15 i FCCreglerne. Disse krav findes for at sørge for en rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i manualen, kan det forårsage skadelige forstyrrelser på radiokommunikation. Men der er dog ingen garanti for, at forstyrrelser ikke vil kunne forekomme i en konkret installation. Hvis enheden forårsager skadelige forstyrrelser på radio- og tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke for de pågældende apparater, så anbefales det, at brugeren forsøger at afhjælpe forstyrrelserne med en eller flere af følgende muligheder: Justér eller flyt modtageantennen. Øg afstanden mellem udstyr og modtager. Tilslut udstyret til en stikkontakt fra en anden gruppe, end den modtageren er tilsluttet til. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp. 9

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual - - - 6 - - 1 NO_BC-00A NO_BC-00A

Detaljer

VivoTab Brugervejledning

VivoTab Brugervejledning ND7824 VivoTab Brugervejledning ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_ Cover Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5500A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s. 2 S FIN DK Bruksanvisning s. 7 Käyttöohje s.

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8078-F N Bruksanvisning s. 4 S FIN DK Bruksanvisning s. 10 Käyttöohje s.

Detaljer

How to install a wireless kit to access Viaplay

How to install a wireless kit to access Viaplay How to install a wireless kit to access Viaplay Wireless connection for Viasat s digital receivers Viaplay_manual_starter_kit.indd 1 2011-02-10 10.01 Viaplay directly in your TV currently works with ViasatHD

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer