Oppdatert budsjettforslag 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatert budsjettforslag 2000"

Transkript

1 Vedtatt i fakultetsstyret 7 oktober 1999 Oppdatert budsjettforslag 2000 UNIVERSITETET Det matematisk-naturvitenskapelige I BERGEN fakultet

2 INNHOLD: 1. Innledning s Faglige oppgaver og utfordringer s Målkrav og oppnådde resultater s Resultater for 1998/99 og oppnådde resultater s Resultatmål for studieåret 1999/2000 s Budsjettmessige virkninger s. 6 Justert budsjett 1999 s. 6 Budsjettering innenfor 100 % av rammen s. 6 Vitenskapelig utstyr s Spesielle satsinger. Forskningsprosjekter s. 7 Tungregning s. 7 Marin forskning s Omstillingstiltak s Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - kortsiktige tiltak s Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - langsiktige tiltak s Bemanningsutvikling avgang i ulike stillingsgrupper s Vurdering av undervisningstilbudene s. 9 -Fag som bør bygges ut s. 10 -Fag som kan reduseres eller avvikles på grunnlag av intern vurdering s Tabellvedlegg s. 11 Tabell A - Budsjettforslag for 2000 (Kap. 0261) s. 11 Tabell B - Resultatkrav mat.-nat. fakultet 1999/2000 s. 12 Tabell C - Revidert stillingsforslag 2000 s. 13 Tabell D - Ombygninger s. 16 Tabell E - Vedlikehold s. 17 Tabell F - Fellestiltak s. 17 Tabell G - Vitenskapelig utstyr s. 18 side 2

3 1. Innledning Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har tidligere gitt uttrykk for at det er et manglende samsvar mellom ressursrammer og ressursbehov. Den anstrengte økonomien ved fakultetet vil etter alt å dømme resultere i et underskudd på inneværende års budsjett. Fakultetet forsøker bevisst å tilpasse forbruket til driftsrammen bl.a ved å inndra stillinger i den grad det er mulig, og ved å holde ledige stillinger ubesatte over lengre tid. Opprettelse av nye stillinger skjer nå bare unntaksvis og kun når det foreligger helt spesielle grunner. De senere årene har fakultetet som kjent operert med et innsparingsbehov på 6 % i forhold til et fullbudsjettert lønnsbudsjett. De frigjorte lønnsmidler benyttes primært til å saldere budsjettet. Fakultetet ønsker å vri en større andel av ressursene over på de definerte innsatsområdene, men makter i liten grad å opparbeide egenkapital til en slik satsing. Ressurssituasjonen fører videre til at fakultetet er svært avhengig av ekstern finansiering for å gjennomføre undervisningen på et akseptabelt nivå. Den vedtatte Langtidsplanen for er fakultetets viktigste hjelpemiddel i arbeidet med å omdisponere midler mellom de ulike fagområdene. Langtidsplanen er et konkret uttrykk for fakultetets vilje til på sikt å bedre den økonomiske handlefriheten gjennom innsparinger på lønnssiden. Det er imidlertid grunn til å presisere at Langtidsplanen var basert på en forutsetning om 0-budsjett i planperioden. Ved ytterligere kutt i rammebevilgningene til fakultetet vil mulighetene for å omdisponere midler til prioriterte områder bli svekket. 2. Faglige oppgaver og utfordringer I budsjettforslaget for 2000 har fakultetet ført opp følgende innsatsområder: Marine fag Petroleumsteknologi It-satsing Økning av antallet kvinner ved fakultetet For en nærmere utdypning av mat.nat.fakultetets prioriteringer i tiden framover vises det til Strategisk plan Målkrav og oppnådde resultater 3.1 Resultatkrav for og oppnådde resultater Lavere grad Søkningen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hadde en topp høsten 1998 med 726 personer som hadde fakultetet som førsteprioritet på sin søknad til Samordnet opptak. 655 av disse svarte ja til studietilbud ved fakultetet. Likevel var det pr ikke registrert flere enn 1602 laveregradsstudenter ved fakultetet, dvs. ca 100 studenter færre enn UiBs resultatkrav for 1998/99 (1708 laveregradsstudenter). Fakultetet har i flere år hevdet at fakultetets studentmåltall for lavere grad har vært satt for høyt, noe studentstatistikken fra høsten 1998 bekrefter. I det gamle studentsystemet ble mange av hovedfagsstudentene registrert som laveregradsstudenter, men etter innføringen av Felles Studentsystem (FS) har en unngått dette. Registreringstallene stemmer derfor i dag bedre med virkeligheten. Resultatkravet for oppnådde årsenheter på lavere grad var 940. Fakultetet oppnådde 994,6 årsenheter i studieåret 1998/99, og oppnådde dermed mer enn 105% av kravet. Hovedfag Pr var det registrert 809 studenter på høgre grad i FS. Dette er drøyt 80 studenter mer enn måltallet UiB krevde. En feilkilde i registreringstallene er at laveregradsstudenter, doktorgradskandidater eller gjestestudenter/hospitanter som tar emner på 300-nivå, føres som hovedfagskandidater i statistikkene fra FS. side 3

4 Fakultetet hadde krav om 200 avlagte hovedfagseksamener. I perioden til ble det uteksaminert 220 kandidater på høgre grad (inkl. mastergrader). Tallet inkluderer 13 cand.scient.- kandidater som har fått sin veiledning ved Det medisinske fakultet, men som også belaster infrastruktur, fagtilbud og administrasjon ved mat.nat.-fakultetet. I fakultetets prognoser over avlagte hovedfagseksamener har disse alltid vært inkludert. Doktorgrad Det var registrert 346 dr.scient.-kandidater i FS pr , drøyt 100 flere enn UiBs krav på 230. Dette er et antall som har holdt seg forholdsvis stabilt de senere årene. Det er avlagt 30 dr.scient.-grader og 5 dr.philos.-grader ved utgangen av september. I tillegg er 6 dr.scient.- disputaser fastlagt i løpet av oktober og november. Fakultetet regner med å utdanne i overkant av 50 doktorer i 1999, noe som er i samsvar med KUFs krav. 3.2 Resultatmål for studieåret 1999/2000 Lavere grad Søkningen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gikk ned i 1999 i forhold til i personer hadde fakultetet som førsteprioritet ved samordnet opptak i år, og 520 studenter svarte ja til studietilbud ved fakultetet. I tillegg kommer 72 restetorgsstudenter som har svart ja til studietilbud ved fakultetet. Pr hadde 459 av de nye studentene møtt. Pr. 16. september 1999 var det i FS registrert 1472 studenter på lavere grad. Dette tallet inkluderer imidlertid om lag 75% av de 115 studentene som ble tatt opp til hovedfag i høst (hovedfagsopptaket var ikke klart innen 15.9., og de av studentene som ikke skal ta 300-tallsemner i høst, ble dermed registrert på lavere grad). På bakgrunn av den reduserte søkningen til fakultetet, går fakultetet inn for at måltallet for lavere grad settes til 1450 for studieåret 1999/2000. Fakultetet ser det som viktig at det nå korrigeres for de tidligere for høyt satte måltallene. Fakultetet mener at måltallet for opptak av nye studenter bør være 520 for studieåret 2000/2001. Dette tallet er kalkulert ut fra bemanningssituasjonen, kapasiteten på sentrale laboratorieemner og målet om at studentene skal kunne gjennomføre studiene innen normert tid. Basert på måltallet på 1450 studenter på lavere grad, mener fakultetet at resultatkravet bør reduseres fra 940 årsenheter til 870 årsenheter. Hovedfag Ved registreringsfristens utløp var det 741 registrerte studenter på høgre grad i FS (ekskl. mastergrad), men dette er eksklusive om lag 75% av de 115 nye hovedfagsstudentene (se ovenfor). Som i 1998 føres laveregradsstudenter, doktorgradskandidater og gjestestudenter/hospitanter som tar emner på 300-nivå, som hovedfagskandidater i statistikkene fra FS. På bakgrunn av dette bør prognosen være 750 hovedfagsstudenter for år Som nevnt ovenfor har fakultetet ikke skilt ut cand.scient.-studentene ved med.fak. når prognoser for antall uteksaminerte kandidater har blitt utarbeidet. Dette fordi de belaster fakultetets infrastruktur, fagtilbud og administrasjon. Selv om Det medisinske fakultet får belønningsmidler for de ferdige kandidatene, mener mat.nat.-fakultetet at de må inkluderes i mat.nat.s regnestykke tilknyttet resultatkravene. Fakultetet foreslår at kravet til uteksaminerte cand.scient.-kandidater bør være 200 også for studieåret 1999/2000 (195 cand.scient. + 5 MPhil/MSc). Fakultetet er oppmerksom på at det er et misforhold mellom antall uteksaminerte hovedfagskandidater og antall studenter som er registrert på hovedfag. Dette skyldes i stor grad at mange av studentene tas opp til hovedfagsstudiet når de har fra 45 vekttall, mao før de har oppnådd cand.mag.-graden. Dessuten tar mange hovedfagsstudiet ved siden av arbeid. Begge disse gruppene er dermed registrert som hovedfagsstudenter i mer enn 3-4 semestre. I tillegg kommer en del studenter som ikke side 4

5 fullfører hovedfagsstudiet på grunn av gode tilbud på arbeidsmarkedet. I denne sammenheng ønsker fakultetet at sentrale myndigheter innfører virkemidler som stimulerer hovedfagsstudentene til å fullføre sin utdanning. Doktorgrad Per 16. september var det kun registrert 184 doktorgradskandidater ved fakultetet. Dette er i tråd med tidligere års registreringstall ved fristens utløp, mens det faktiske tallet på antall dr.scient.-kandidater ved mat.nat.-fakultetet er ca 330. En forklaring på de lave registreringstallene i FS er at mange doktorgradskandidater ikke har planer om avlegge emneeksamen eller disputere i løpet av høsten, og glemmer at de likevel må registrere seg. Fakultetet arbeider med å få doktorgradskandidatene til å registrere seg hvert semester. Fakultetet foreslår et resultatkrav på 50 avlagte doktorgrader for studieåret 1999/2000. En vil imidlertid understreke at fakultetet er helt avhengig av ekstern finansiering for å kunne oppnå måltallene for doktorgradsproduksjon etter som fakultetet kun har 60 stipendiatstillinger innenfor eget, ordinært budsjett. side 5

6 4. Budsjettmessige virkninger Det oppdaterte budsjettforslaget for år 2000, tabell A, er utarbeidet på grunnlag av budsjettrammen for Budsjettet er korrigert for virkning av vedtak som skal videreføres i år Fakultetet har i denne omgang konsentrert seg om å dokumentere grunnlaget for neste års budsjettforslag. Den interne fordelingen på de ulike postene i budsjettet vil bli nærmere vurdert når bevilgningen for år 2000 er kjent. Nedenfor vil det kort bli redegjort for hvilke faktorer som ligger til grunn for budsjettforslaget. Justert budsjett 1999 Justert budsjett er utarbeidet på basis av tildelingen over kap for 1999 og korrigert for bevilgninger som skal videreføres i år Dette gjelder bevilgningene til arbeidsgiveravgift ved Arboretet og kompensasjon knyttet til forrige års lønnsoppgjør. Avsetningen til resultatpotten på kr er dessuten tilbakeført til budsjettrammen. Fakultetet gjør oppmerksom på at justert budsjett for 1999 ikke inneholder midler knyttet til følgende særskilte satsningsområder og utbygningstiltak: tungregning/parallellprosessering forskning og undervisning marine fag, herunder posisjoneringsmidler studieprosjektet Vi bryr oss utbygging av den botaniske hagen på Milde Fakultetet går ut fra at disse tiltakene som tidligere vil bli tildelt midler over de særskilte avsetningene til satsningsområder/investeringsformål. Kompensasjon på grunnlag av inneværende års lønnsoppgjør er ikke innarbeidet i justert budsjettramme. Budsjettering innenfor 100% av rammen Fakultetets driftsbudsjett for år 2000 er utarbeidet innenfor rammen av bevilgningene i budsjettet. I budsjettopplegget for 1999 har kollegiet lagt til grunn at fakultetet skal redusere antall studieplasser på lavere grad med 20. Som en følge av dette er budsjettrammen for år 2000 nedjustert med kr , noe som tilsvarer 25 % virkning. Budsjettet er oppjustert med kr på basis av det forestående arbeidet med etablering av et kjemikalieregister. Som tidligere nevnt vil fakultetets budsjettramme i år 2000 være knapp selv med en videreføring av budsjettrammen for Satsningen innenfor 5% av budsjettet vil derfor primært bli benyttet til å opprettholde eksisterende aktivitet, jf. tabell A. I tråd med tidligere målsetninger er det lagt opp til en viss økning i driftsmidlene til instituttene/enhetene. Fakultetet har funnet rom for en samlet egeninnsats på kr. 1 mill. i forbindelse med de signaliserte innsatsområdene i år Oversikten under viser forslag til disponering av egne midler til de prioriterte tiltakene: Tiltak Marine fag Petroleumsteknologi IT-satsning Tiltak innenfor 100 % av rammen Art Art 5000 Art 6000 Totalt (Tabell 1. Egeninnsats på innsatsområdene) Den budsjetterte veksten i driftsmidler til instituttene/enhetene samt egenandelen på innsatsområdene innebærer at det må frigjøres tilstrekkelige midler fra lønns-budsjettet. 1 Art 4000 er midler til utstyr, art 5000 er lønnsmidler og art 6000 er andre driftsutgifter side 6

7 Fakultetet har tidligere forpliktet seg til å opprette et professorat i hydrogeologi (fast fjell) på budsjettet for Av andre aktuelle tiltak på neste års budsjett kan nevnes styrking av driftsbevilgningen ved Finse forskningssenter på kr , midler til prosjektet Profilering av de marine fagene ved UiB med inntil kr , en avsetning i størrelsesorden kr til programstyret for gass og måleteknologi, opprettelse av professor ll stilling i realfagsdidaktikk samt overtakelse av forsker ll stilling fra NFR i informatikk. Vitenskapelig utstyr Behovet for vitenskapelig utstyr er stadig økende ved fakultetets institutt og avdelinger. Dette har som kjent sammenheng med at fakultetet ikke har hatt mulighet til å møte utstyrsbehovet med de lave tildelingene over post 45 de senere årene. Siden fakultetet behandlet budsjettforslag for 2000 har utstyrsbehovet økt med nærmere kr , og er nå på kr ,-. I tillegg kommer et behov for avansert vitenskapelig utstyr (søknader til Norges forskningsråd) på kr ,-. Dersom fakultetet skal fortsette å holde en god standard på forskning og undervisning må bevilgningene til vitenskapelig utstyr økes. Fakultetet fastholder et minimumsbehov for vitenskapelig utstyr på kr ,- for år 2000, og sett i forhold til utstyrsbehovet ved instituttene og avdelingene ser fakultetet dette som en realistisk budsjettering. 5. Spesielle satsinger. Forskningsprosjekter Fakultetet har i 1999 fått forskningsmidler fra kollegiet til satsing på tungregning og på marin forskning. Tungregning Fra og med 1998 ble det opprettet to vitenskapelige stillinger i tungregning (en professor og en førsteamanuensis) ved Institutt for informatikk. Stillingene ble opprettet med tilsagn om forskningsmidler for en 3 års periode og fakultetet skal overta lønns- og driftsforpliktelser for de to ansatte i Stillingene er nå integrert i instituttets forsknings og utdanningsaktivitet og bidrar til å styrke informatikk miljøet i Bergen. Det ble bevilget kr. 1 mill. til formålet i 1998 og kr i 1999 inkl. arbeidsgiver- avgift. Bevilgningen i 1999 er ikke tilstrekkelig til å dekke fakultetets faktiske driftsutgifter. Marin forskning Kollegiet bevilget 1.3 millioner kroner til marin forskning for Midlene skulle disponeres til to formål; arbeid med å få til en mer slagkraftig organisering av fakultetets marine forskning og posisjonering mot EU s 5. rammeprogram kroner er benyttet til EU satsing. EU søknader knyttet til marin forskning utgjør over 60 prosent av fakultetets søknader hittil i Fakultetet har opprettet et Programstyre for marin forskning som skal samordne virksomheten, utvikle strategi, fremme forslag til nye forskningsfelt og utdanningsveier og være med på planlegging og organisering av flerfaglige forskningsprosjekter. Arbeidet i programstyret er kommet godt i gang og det forventes at det legges fram flere konkrete forslag i løpet av høsten Marin forskning er et av fakultetets tre satsningsområder. Dette sammenfaller med Universitetet i Bergen sin forsknings prioritering og med prioriteringene gitt i Regjeringens forskningsmelding Forskning ved et tidsskille. Fakultetet vil prioritere å sette av egne midler til programstyrets arbeid samt prioritere å opprette ulike stillinger innenfor de marine forskningsgruppene etterhvert som nye forskningsplaner blir klare. Fakultetet prioriterer også arbeidet med et nytt havgående forskningsfartøy i samarbeid med Havforskningsinstituttet. 6. Omstillingstiltak 6.1 Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - kortsiktige tiltak Fakultetet har gjennom lengre tid måttet kompensere for nedgangen i kjøpekraft ved å holde stillinger ledig og ved å stramme inn på bevilgningene til annuum. Driftsbudsjettet ved grunnenhetene er på et nivå som ikke gir grunnlag for ytterligere nedskjæringer. For å finne dekning for et budsjettkutt på 5 % må lønnsbudsjettet reduseres ved at aktiviteter eller fagfelt legges ned. I tillegg til at alle ledige stillinger må stå ubesatte vil det bli nødvendig å gå til oppsigelser. side 7

8 Konsekvensene av de foreslåtte tiltakene vil naturligvis bli dramatiske for aktiviteten ved fakultet, ikke minst fordi et eventuelt kutt vil komme på toppen av et budsjett som allerede er hardt presset. Fakultetet har som nevnt igangsatt tiltak for en gradvis og planmessig nedbemanning ved fakultetet. En påtvunget forsering av denne prosessen kan gi svært uheldige og utilsiktede virkninger. Et budsjettkutt vil også bety at fakultetet mister enhver mulighet for å gå inn med egne midler i tilknytning til satsningsområdene. 6.1 Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - langsiktige tiltak I Langtidsplanen for perioden er det gjort rede for fakultetes strategiske prioriteringer innenfor forskning og utdanning i det aktuelle tidsrommet. Langtidsplanen bygger på den forutsetning at vekst på et innsatsområde skal muliggjøres gjennom nedbygging av annen aktivitet. Avgang i stillinger er det viktigste virkemidlet for å frigjøre ressurser til nye formål. En permanent budsjettreduksjon på 5 % vil måtte bety at evt. frigjorte midler ikke kan disponeres som påtenkt i Langtidsplanen, men derimot benyttes til å sikre eksisterende aktivitet på prioriterte områder. Fakultetet vil bli nødt til å påskynde prosessen med å sanere nåværende virksomhet. De forslag om nedbygging av aktivitet som er beskrevet i Langtidsplanen vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelige til å møte en ytterligere budsjettreduksjon. Fakultetet vil i en slik prosess ha nær kontakt med de øvrige realfags-fakultetene i Norge. 6.2 Bemanningsutvikling avgang i ulike stillingsgrupper Av oversikten under framgår det hvor stor avgangen vil være i de ulike stillings-kategorier i perioden 2000 til Det er lagt til grunn at de ansatte er i stillingen til fylte 70 år Sum i perioden Vitenskapelige Teknisk/adm , ,8 8,3 Sum 4 2 3, ,8 33,3 (Tabell 2. Avgang i stillinger perioden ) Det samlede innsparingspotensialet i perioden er illustrert under , ,276 Mill. kroner 6 5, ,774 1,736 2, År Hvor mange stillinger som i realiteten vil bli trukket inn, og hva den økonomiske virkningen blir, er bl.a avhengig av fakultetets rammebetingelser i tiden framover. 6.3 Vurdering av undervisningstilbudene I samarbeid med de øvrige realfagsfakultetene i landet er mat. nat. fakultetet i Bergen i gang med å drøfte en arbeidsdeling om tyngdepunkter i forskning og undervisning. Det tas sikte på å sluttføre dette arbeidet i løpet av kommende år. side 8

9 Utviklingen framover vil også i stor grad måtte vurderes i forhold til de fagevalueringer som er i gang og de prioriteringer som blir fattet av det nasjonale fakultetsmøte. Betraktningene om undervisningstilbudene som her blir nevnt er derfor av foreløpig karakter. Fakultetet vil foreta en fullstendig revisjon av Langtidsplanen i løpet av år Fag som bør bygges ut Arbeidet med å konkretisere forskning og undervisning innenfor det nye fagfeltet gassprosessering er i gang. Fakultetet har nå tilsatt en professor II innen fagfeltet og et nytt professorat er under bedømmelse. Fakultetet håper på tilsetting i løpet av høsten. Gass- og måleteknologi er et tverrfaglig fagfelt og målet er å trekke sammen ulike fagmiljøer i fysikk, kjemi, matematikk og informatikk for å utvikle forskning og undervisning relevant for den stadig økende virksomhet knyttet til landets naturgassressurser. Det er derfor etablert et eget programstyre for utdanning og forskning innen gass- og måleteknologi. Fakultetet vil på sikt ta over de forpliktelser som ligger i en videreføring av tiltaket. Fakultetet vil videreføre satsingen innenfor fagområdene tungregning og bioinformatikk bl. a ved å overta det økonomiske ansvaret for de stillinger som er opprettet. Som nevnt tidligere skal det utarbeides et forsknings- og undervisningsopplegg i hydrogeologi, studier i fast fjell, der fakultetet vil bidra med finansiering av et professorat. Innen mangfoldet av marin forskning ved fakultetet skal her nevnes et nytt fagfelt som er prioritert og i ferd med å bli etablert. Temaet er kvalitet og foredling av sjømat, og forskning og undervisning foregår i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet og Ernæringsinstituttet. Dette feltet er også spesifikt nevnt i Forskningsmeldingen som et område det må satses på, slik at man kan unngå at mye av norskfanget fisk videreforedles i utlandet som tilfellet er i dag. Fakultetet har som målsetting å øke interessen for lærerutdanningen og planlegger å opprette et eget hovedfag i realfagsdidaktikk i samarbeid med Institutt for praktisk pedagogikk. Fakultetet vurderer å avsette midler til en ny professor ll stilling innen det fagdidaktiske området Fag som kan reduseres eller avvikles på grunnlag av intern vurdering Forsikringsmiljøets satsing på en styrket utdanning innen fagområdet forsikringsmatematikk vil ikke bli fulgt opp fra fakultetets side. Det samme gjelder fagfeltet materialteknologi ved Fysisk institutt. side 9

10 6. Tabellvedlegg A Budsjettramme 2000 (kap. 0261) Justert budsjett Budsjett Satsning Budsjettforslag Art Benevning 1999 innenfor 95% Innenfor 5% 2000 Artsklasse 4 Vitenskapelig utstyr Faste stillinger Ekstrahjelp Faste bistillinger Vikar ved sykdom Vikar ved stipendpermisjon Overtid Tillegg Sum 50* Lønn i tilsetningsforhold Sensur, eksamen Sensur, bedømmelse dr.grader Bedømmelse stillinger Timelærere Gjesteforelesere Sum 53* Honorarer, bilagslønn Arbeidsgiveravgift Feriepenger Artsklasse 5 Kostnader for arbeidskraft Driftsutgifter (annuum) Drift av forskn. fartøy Artsklasse 6 Andre driftskostnader Reiser timelærere Reiser gjesteforel Reiser bedømmelse stillinger Reiseutgifter sensur lav.grad Reiseutgifter sensur høy.grad Reiser sensur dr. grader Sum 70* Kostnader reise og diett Sum drift Total budsjett side 10

11 B Resultatkrav for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i KUFs krav UiBs krav UiBs forslag MNs forslag Studentmåltall Lavere grad Hovedfag Mastergrad Doktorgrad Årsenheter Lavere grad Kandidater Hovedfag Mastergrad Doktorgrad side 11

12 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Botanisk institutt 1. Professor II (økofysiologi) 2. Avdelingsingeniør (systematikk) Senter for Arboret og 1. Forskningstekniker hagedrift 2. Gartner Fysisk institutt u. Overingeniør IT u. Overingeniør E-lab u. Førsteamanuensis (romfysikk) u. Førsteamanuensis (eksperimentell kjernefysikk) Geofysisk institutt 1. Førsteamanuensis (fysisk oseanografi) 2. Overingeniør (feltforskning oseanografi) 3. Universitetsstipendiat (fysisk oseanografi) 4. Universitetsstipendiat (klimaforskning meteorologi) 5. Professor II (Svein Sundby, Havforskningsinst) 6. Professor II (Gunnar Furnes) 7. Professor II (Johnny Johannessen, NERSC) 8. Forskningstekniker Geologisk institutt 1. Professorat (tektonikk) 2. Professorat/førsteamanuensis (kvartærgeologi) 3. IT-konsulent (foreløpig 3 års engasjement) 4. Avdelingsingeniør (U-serie og ICPMS) Institutt for den faste 1. Førsteamanuensis (reservoarfysikk, petroleumsgeofysikk) jords fysikk 2. Stipendiat (den faste jords fysikk) 3. Førsteamanuensis (magnetostratografi, paleomagnetisme) u Sekretær u Omgjøring førstekonsulent til kontorsjef Institutt for informatikk 1. Prof.II/førsteamanuensis II (informatikk) (lokalt tilsnitt) 2. Førsteamanuensis (systemutviklingsteknologi) 3. Førsteamanuensis (systemutviklingsteknologi) 4. Førsteamanuensis (informatikk) 5. Førsteamanuensis (informatikk) side 12

13 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Institutt for fiskeri- og 1. Teknisk redaktør SARSIA (fiskeri- og marinbiologi) marinbiologi 2. Sekretær (administrasjonen) 3. Daglig leder (50%) (felt/forskningsteknisk) 4. Ingeniør (fiskeimmunologi) 1. Professorat(marin biodiversitet) u Førsteamanuensis (gentekn./molekylærbiologi) u Førsteamanuensis (eksperimentell teoretisk økologi) u Professorat (akvakultur, biodiversitet, benthos økologi) Institutt for mikrobiologi 1. Avdelingsingeniør 2. Førsteamanuensis Kjemisk institutt 1. Professorat (heterogen katalyse) 2. Førsteamanuensis (uorganisk analyse) 3. Førsteamanuensis (prosesskjemometri) 4. Førsteamanuensis (naturstoffkjemi) 5. Stillinger i Teoretisk prosesskjemisk modellering og Uorganisk katalyse/materialvitenskap u u Studiekonsulent/undervisningskoordinator Omgjøring av 4-årshjemmel til fast Matematisk institutt 1. Førsteamanuensis (forsikringsmatematikk) 2. Førsteamanuensis (matematisk analyse) 3. Stipendiat 4. Førsteamanuensis (anvendt matematikk) 5. Professor II (analyse) 6. Professor II (anvendt matematikk) 7. Professor II (statistikk) Molekylærbiologisk inst. 1. Avdelingsingeniør (1 halv stilling) 2. Amanuensis (molekylærbiologi) side 13

14 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Zoologisk institutt 1. Professor (anatomi) 2. Overingeniør (IT) 33. Laboratorieingeniør (økologi/parasittologi/dna-lab) 4. Forskningstekniker (anatomi, elektronmikroskopi) 5. Dyrepasser (50% stilling tilknyttet dyrestallen) 6. Professor II (miljøtoksikologi) u. Stipendiat (parasittologi) u Førstefullmektig, 0,25% stilling u Stipendiat, (zoologi) u Førsteamanuensis (miljøtoksikologi) u Førsteamanuensis, (fiskepatologi) u Førsteamanuensis (kjemisk økologi) u Førsteamanuensis (plankton) u Førsteamanuensis (vertebratsystematikk og faunahistorie) u Førsteamanuensis (tropisk biosystematikk) u Førsteamanuensis i vertebratsystematikk og faunahistorie (Systematikk) u Førsteamanuensis i tropisk biosystematikk (Systematikk) Senter for miljø- og 1. Bistilling (paleomiljø/-kjemi) ressursstudier u Bistilling (U-landsrelatert virksomhet) u Bistilling (integrert kystsoneforvaltning) u Omgjøring av kontorsjefstilling til førsteamanuensis Forskningsfartøy u 2 overstyrmenn (mannskap Håkon Mosby ) u Matros u Forpleiningssjef/kokk u Forpleiningsassistent Elektronmikroskopisk felles- 1. Ingeniørstilling laboratorium Fakultetssekretariatet 1. Førstekonsulent forskningsadministrasjon/internasjonalisering side 14

15 Tabell D, forslag til ombygginger ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Allégaten 36 Brannsikring og utbedringer Verksted på Fysisk institutt Ventilasjonsforbedringer mek. verksted - avtrekk, punktavsug mv Zoologisk Lagring av spritfikserte vitenskapelige samlinger HIB Molekylærbio. Prosjektering nye undervisningslokaler Marineholmen Prosjektering av lagerbygg som erstatning for bygning u Espegrend Ny dobbeltgarasje? u Verksted på Ombygginger etter verkstedskomiteens anbef., bl.a. avtrekk til sveising? Marineholmen u Realfagbygget, Fjerning av statisk magnetfelt i lokaler til økologisk avd.? Zoologisk u Realfagbygget, Utbedring av dyrestall, inkl. klima- og alarmanlegg? Zoologisk u Realfagbygget, Utbedring av lokalene til avd. Zoologisk museum? Zoologisk u HIB Molekylærbio. Utskillelse av kontor? u Realfagbygget Nytt pollenlab. samt nytt kontor.? Botanisk u B. Trumpys hus Ombygging av rom i 6 etg. lab. for støveksplosjoner? Fysisk u Realfagbygget Nytt møterom - akustiske himlinger? Geologisk u Realfagbygget Omgjøring av professorkontor? Geologisk u Realfagbygget Skjerming mot statisk magnet? Geologisk u Verksted på Fysisk To nye kontorer for teknisk tegner? institutt u HIB Informatikk Utbedring av korridordører? u Realfagbygget, Zoologisk Oppgradering av prep.rom i 2 etg. Zoologisk museum? side 15

16 Tabell E, forslag til vedlikeholdsarbeider ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Allègaten 70, Jahnebakken 3 og 5. Geofysisk, Mikrobiologisk Innvendig oppussing og vedlikehold Espegrend Reparasjon av slipp og nøst Kroepeliens hus Innvendige utbedringer 2000 u Realfagbygget, Botanisk Utskifting av nålefilt gulvbelegg, møterommet? u Realfagbygget, Zoologisk Skjerming mot sollys/varme på Realfagbyggets? vest og sydside, 4. og 1. etg. Realfagbygget, Kjemisk Utskifting av blandebatterier på labaratoriene? u Carl L. Godskes hus Økt kapasitet på ventilasjonsanlegget? u HIB, IFM Vedlikehold av eksperimentelle våtromfasiliteter u HIB, Informatikk Hovedrengjøring Tabell F, forslag til fellestiltak ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Realfagbygget Oppgradering/modernisering av ventilasjonssystem 2000 (klimaanlegg) 2 Realfagbygget Ombygging, lokaler etter IBM. Første trinn; to auditorier 2000 u Realfagbygget Ombygging, lokaler etter IBM. Andre trinn; lokaler for? geologisk og botanisk inst. u Realfagbygget Utbygging, vestibyler i 3. og 4. etg.? u HIB, Molekylærbio. Etablering av klimarom i 1 etg.? u HIB, Informatikk Oppgradering av undervisningsanlegget i auditoriefløyen? side 16

17 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Kostnads INSTITUTT UTSTYRSTYPE UTSTYRSENHET N U NFR overslag, Botanisk institutt Forskningsutstyr Hovedmikroskop N x Forskningsutstyr Kjeltec Auto Sampler N Undervisningsutstyr Utstyr for tungmetallanalyse N Undervisningsutstyr Livingstone stempel-prøvetaker U Forskningsutstyr Scanning-elektronmikroskop, bordmodell U undervisningutstyr Instituttbil U Forskningsutstyr Stereoluper for forskere/studenter U Fysisk institutt Undervisningsutstyr Fornyelse av lab.utstyr, inkl datamaskiner til bruk på undervisningslab. U Forskningsutstyr Impedansanalysator N Forskningsutstyr Analog teststasjon for VLSI-kretser N Forskningsutstyr SMD utstyr til elektronikklab. N Forskningsutstyr Arbeidsstasjon for teoriseksjonen N Forskningsutstyr Utskiftning av eldre utstyr ved E-lab U Undervisningsutstyr Utstyr til IT-undervisning U Forskningsutstyr Infrastrukturtiltak innen datanett N Mekanisk verksted Forskningsutstyr Numerisk styrt dreiebenk N Forskningsutstyr Diverse småmaskiner U Geofysisk institutt Forskningsutstyr UNIX-arb.stasjon/server til num.mod U Forskningsutstyr Instrument og visualiseringsutstyr for værstasjoner N Forskningsutstyr RD-Workhorse ADCP N Forskningsutstyr Sea Bird CTD U Forskningsutstyr Et Colormeter U Forskningsutstyr Sonisk anemometer N Forskningsutstyr 4 Gytre SD-6000 strømmålere U Forskningsutstyr Doppler Sodar med RASS N Forskningsutstyr Instituttbil U Forskningsutstyr 4 fco2 bøyer N Forskningsutstyr VoS system N Forskningsutstyr Oksygen analysator U Forskningsutstyr Autosal U Geologisk institutt Undervisningsutstyr Bil til feltarbeid U Forskningsutstyr Marin- og landgeologisk utstyrspakke til felt og lab. N Forskningsutstyr Instrumentering for GC-IRMS N Forskningsutstyr Automatisk slipemaskin for tynnslip U Forskningsutstyr Utstyr produksjon til nedknusning og formaling av prøver U Forskningsutstyr Laser-ICP-MS N Institutt for den faste Forskningsutstyr IT-utstyr U jords fysikk Forskningsutstyr Luftkanoner U Forskningsutstyr SQUID magnetometer U X side 17

18 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Institutt for fiskeri- og marinbiologi Institutt for informatikk undervisningutstyr Bunntrål U undervisningutstyr Mikroskopiutstyr, oppgradering N Forskningsutstyr Rysteinkubator U Forskningsutstyr CHN analysator U Forskningsutstyr Nye arbeidsplasser - forskningsanlegget N undervisningutstyr ATM svitsj (utvidelse) U undervisningutstyr Skrivere (Utskifting/utvidelse) U undervisningutstyr Utvidelse av instituttets masselager N undervisningutstyr Ny regneressurs N undervisningutstyr Utvidelse av ryggradsnettet N undervisningutstyr Nye arbeidsplasser - hovedfagsanlegget N Undervisningutstyr Nytt undervisningsanlegg (laveregrad) N U Institutt for Undervisningsutstyr Undervisningsutstyr N U mikrobiologi Forskningsutstyr Pulselektroforese N Kjemisk institutt Forskningsutstyr Oppdatering av forskningsmikroskop N Undervisningsutstyr Kursmikroskoper og Stereolupper U Forskningsutstyr Brønnplateleser og kyvetteskifter N undervisningutstyr Stor autoklav U Forskningsutstyr Fast performance liquid chromatograf N Forskningsutstyr HCN analysator N Forskningsutstyr Vannaktivitetsmåler for jord N Forskningsutstyr Coulter Multisizer 2 U undervisningutstyr 3 Vekter (org/fys) U Forskningsutstyr Broad-band probe Mhz (org/fys/inorg) N Forskningsutstyr Utstyr, uorg syntese (uorg) N Forskningsutstyr Vakumpumper for avdampning av løsemidler U Forskningsutstyr HPLC - kolonne (fys/org) N Undervisningsutstyr Lab.integrator HP og HPLC, UV Detektor til Søylekromatograf N Forskningsutstyr Franksjonssamler HPLC(fys) N Forskningsutstyr Kapillar gasskromatograf(org) U Undervisningsutstyr Kugelrohr dis.app. m. digital term og glassutst. (org) U Forskningsutstyr Lipsom edstruder(fys) N Forskningsutstyr Mas-prøveholder(fys) N Forskningsutstyr Sentrfuge (fys) U side 18

19 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Matematisk institutt Forskningsutstyr UNIX regneserver U Molekylærbiologisk institutt Forskningsutstyr 3 stk X-terminaler U Undervisningsutstyr UNIX arbeidsstasjon N undervisningutstyr 5 stk. X-terminaler N/U undervisningutstyr Lisensvare, NAG Maple, Splus, Minitab, grafisk pakke N/U Forskningsutstyr Farge postscript skriver med fargekopi N Forskningsutstyr Visualiseringsutstyr for 3 dim. plott N Forskningsutstyr 2.stk X-terminaler N undervisningutstyr Gulvsentrifuge U undervisningutstyr Ultrafryserør U undervisningutstyr 2D proteingelutstyr N undervisningutstyr Proteinrenseutstyr,Biological N undervisningutstyr Sentrifuge for store volum N undervisningutstyr Multikanalfluorimeter N undervisningutstyr Oppgradering av aminosyreanalysator U undervisningutstyr Analytisk ultrasentrifuge N undervisningutstyr Geldokumentasjonsutstyr N undervisningutstyr Sentrifuge for 50ml rør N undervisningutstyr Grønn laser (Phospho imager) N undervisningutstyr Circulær dikroisme, bordmodell N undervisningutstyr PCR-robocycler N undervisningutstyr 2 PCR maskiner N undervisningutstyr Rotorer til ultrasentrifuger N undervisningutstyr CO2-kjøleinkubator N undervisningutstyr Chip leser N undervisningutstyr Liten autoklav N undervisningutstyr 5 desimalvekt N Mirkoskop for høykvalitets fotografering + undervisningutstyr kamera N Video-overvåkningsutstyr for fisk (kamera + undervisningutstyr styringsenhet) N undervisningutstyr Massespektrometer, Maldi tof N side 19

20 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Zoologisk institutt Forskningsutstyr Etableringspakke, parasittologi (Skorping) N undervisningutstyr Digitaliseringslaboratorium utst.pakke N Museumsvirksomheten Forskningsutstyr Chromameter (fargemåler) N Forskningsutstyr Mikroskop U Forskningsutstyr Binokular U Marinbiologisksstasjon Undervisningsutstyr Optikk til kurssal MBS U undervisningutstyr Basisinstrumentering til laboratorium U Forskningsutstyr Instrumenter - mesokosm. N Forskningsutstyr CTD U Elektronmikroskopisk Forskningsutstyr Elektronmikroskop U felleslaboratorium Forskningsutstyr Cryo-ultramikrotom N Forskningsfartøy Forskningsutstyr CTD-vinsj med kabel (HM) U utvalget Forskningsutstyr Ekkoloddsvinger (HB) N Forskningsutstyr Kartprogram (HB) N Forskningsutstyr Grafisk skriver (HM) U Forskningsutstyr Multistråle ekkolodd (HM) N Forskningsutstyr Scanmar avstandssensor (HB) N Forskningsutstyr Dynamisk posisjoneringssystem (HB) N Senter for arboret og Forskningsutstyr Slåtteutstyr N hagedrift Forskningsutstyr Bil U Fakultetet felles Undervisningsutstyr Video-data audioutstyr til auditorium 4 i Realfagbygget N Undervisningsutstyr Oppgradering av pc stuer til lavere grads studenter N Sum side 20

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag

Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi Bergen, 24. februar 2004 Til alle ansatte Budsjett 2004 Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag 2004 blir et overgangsår for finansieringen av BIO: 4 institutt-tradisjoner

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 23/14 BEMANNINGSPLAN 2014-2017 FOR SV ephortesak: 2014/1091 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 22.4.2014 Informasjonsansvarlig: Lone Litlehamar./.

Detaljer

ÅRSMELDING 1999. Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050

ÅRSMELDING 1999. Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050 ÅRSMELDING 1999 Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050 MOT ET STØRRE FELLESSKAP Universitetsrådets representantskap drøftet 11-12 mai 1999 utviklingen i høgre utdanning i Norge og konkluderte med følgende vedtak:

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 (dekankontor), Kjølv Egelands Hus Dato: 25.10.2011, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1 Dato: 4.2.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: ARCEx, Pavilijong sør ved Naturfagbygget Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no Arbeidsnotat 13/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820474

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Blant de universitetspolitiske utfordringer som Universitetsrådet tar opp, står bevilgningene til høgre utdanning og forskning sentralt. Men også forhold som opptakskapasitet,

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer