Oppdatert budsjettforslag 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatert budsjettforslag 2000"

Transkript

1 Vedtatt i fakultetsstyret 7 oktober 1999 Oppdatert budsjettforslag 2000 UNIVERSITETET Det matematisk-naturvitenskapelige I BERGEN fakultet

2 INNHOLD: 1. Innledning s Faglige oppgaver og utfordringer s Målkrav og oppnådde resultater s Resultater for 1998/99 og oppnådde resultater s Resultatmål for studieåret 1999/2000 s Budsjettmessige virkninger s. 6 Justert budsjett 1999 s. 6 Budsjettering innenfor 100 % av rammen s. 6 Vitenskapelig utstyr s Spesielle satsinger. Forskningsprosjekter s. 7 Tungregning s. 7 Marin forskning s Omstillingstiltak s Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - kortsiktige tiltak s Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - langsiktige tiltak s Bemanningsutvikling avgang i ulike stillingsgrupper s Vurdering av undervisningstilbudene s. 9 -Fag som bør bygges ut s. 10 -Fag som kan reduseres eller avvikles på grunnlag av intern vurdering s Tabellvedlegg s. 11 Tabell A - Budsjettforslag for 2000 (Kap. 0261) s. 11 Tabell B - Resultatkrav mat.-nat. fakultet 1999/2000 s. 12 Tabell C - Revidert stillingsforslag 2000 s. 13 Tabell D - Ombygninger s. 16 Tabell E - Vedlikehold s. 17 Tabell F - Fellestiltak s. 17 Tabell G - Vitenskapelig utstyr s. 18 side 2

3 1. Innledning Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har tidligere gitt uttrykk for at det er et manglende samsvar mellom ressursrammer og ressursbehov. Den anstrengte økonomien ved fakultetet vil etter alt å dømme resultere i et underskudd på inneværende års budsjett. Fakultetet forsøker bevisst å tilpasse forbruket til driftsrammen bl.a ved å inndra stillinger i den grad det er mulig, og ved å holde ledige stillinger ubesatte over lengre tid. Opprettelse av nye stillinger skjer nå bare unntaksvis og kun når det foreligger helt spesielle grunner. De senere årene har fakultetet som kjent operert med et innsparingsbehov på 6 % i forhold til et fullbudsjettert lønnsbudsjett. De frigjorte lønnsmidler benyttes primært til å saldere budsjettet. Fakultetet ønsker å vri en større andel av ressursene over på de definerte innsatsområdene, men makter i liten grad å opparbeide egenkapital til en slik satsing. Ressurssituasjonen fører videre til at fakultetet er svært avhengig av ekstern finansiering for å gjennomføre undervisningen på et akseptabelt nivå. Den vedtatte Langtidsplanen for er fakultetets viktigste hjelpemiddel i arbeidet med å omdisponere midler mellom de ulike fagområdene. Langtidsplanen er et konkret uttrykk for fakultetets vilje til på sikt å bedre den økonomiske handlefriheten gjennom innsparinger på lønnssiden. Det er imidlertid grunn til å presisere at Langtidsplanen var basert på en forutsetning om 0-budsjett i planperioden. Ved ytterligere kutt i rammebevilgningene til fakultetet vil mulighetene for å omdisponere midler til prioriterte områder bli svekket. 2. Faglige oppgaver og utfordringer I budsjettforslaget for 2000 har fakultetet ført opp følgende innsatsområder: Marine fag Petroleumsteknologi It-satsing Økning av antallet kvinner ved fakultetet For en nærmere utdypning av mat.nat.fakultetets prioriteringer i tiden framover vises det til Strategisk plan Målkrav og oppnådde resultater 3.1 Resultatkrav for og oppnådde resultater Lavere grad Søkningen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hadde en topp høsten 1998 med 726 personer som hadde fakultetet som førsteprioritet på sin søknad til Samordnet opptak. 655 av disse svarte ja til studietilbud ved fakultetet. Likevel var det pr ikke registrert flere enn 1602 laveregradsstudenter ved fakultetet, dvs. ca 100 studenter færre enn UiBs resultatkrav for 1998/99 (1708 laveregradsstudenter). Fakultetet har i flere år hevdet at fakultetets studentmåltall for lavere grad har vært satt for høyt, noe studentstatistikken fra høsten 1998 bekrefter. I det gamle studentsystemet ble mange av hovedfagsstudentene registrert som laveregradsstudenter, men etter innføringen av Felles Studentsystem (FS) har en unngått dette. Registreringstallene stemmer derfor i dag bedre med virkeligheten. Resultatkravet for oppnådde årsenheter på lavere grad var 940. Fakultetet oppnådde 994,6 årsenheter i studieåret 1998/99, og oppnådde dermed mer enn 105% av kravet. Hovedfag Pr var det registrert 809 studenter på høgre grad i FS. Dette er drøyt 80 studenter mer enn måltallet UiB krevde. En feilkilde i registreringstallene er at laveregradsstudenter, doktorgradskandidater eller gjestestudenter/hospitanter som tar emner på 300-nivå, føres som hovedfagskandidater i statistikkene fra FS. side 3

4 Fakultetet hadde krav om 200 avlagte hovedfagseksamener. I perioden til ble det uteksaminert 220 kandidater på høgre grad (inkl. mastergrader). Tallet inkluderer 13 cand.scient.- kandidater som har fått sin veiledning ved Det medisinske fakultet, men som også belaster infrastruktur, fagtilbud og administrasjon ved mat.nat.-fakultetet. I fakultetets prognoser over avlagte hovedfagseksamener har disse alltid vært inkludert. Doktorgrad Det var registrert 346 dr.scient.-kandidater i FS pr , drøyt 100 flere enn UiBs krav på 230. Dette er et antall som har holdt seg forholdsvis stabilt de senere årene. Det er avlagt 30 dr.scient.-grader og 5 dr.philos.-grader ved utgangen av september. I tillegg er 6 dr.scient.- disputaser fastlagt i løpet av oktober og november. Fakultetet regner med å utdanne i overkant av 50 doktorer i 1999, noe som er i samsvar med KUFs krav. 3.2 Resultatmål for studieåret 1999/2000 Lavere grad Søkningen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gikk ned i 1999 i forhold til i personer hadde fakultetet som førsteprioritet ved samordnet opptak i år, og 520 studenter svarte ja til studietilbud ved fakultetet. I tillegg kommer 72 restetorgsstudenter som har svart ja til studietilbud ved fakultetet. Pr hadde 459 av de nye studentene møtt. Pr. 16. september 1999 var det i FS registrert 1472 studenter på lavere grad. Dette tallet inkluderer imidlertid om lag 75% av de 115 studentene som ble tatt opp til hovedfag i høst (hovedfagsopptaket var ikke klart innen 15.9., og de av studentene som ikke skal ta 300-tallsemner i høst, ble dermed registrert på lavere grad). På bakgrunn av den reduserte søkningen til fakultetet, går fakultetet inn for at måltallet for lavere grad settes til 1450 for studieåret 1999/2000. Fakultetet ser det som viktig at det nå korrigeres for de tidligere for høyt satte måltallene. Fakultetet mener at måltallet for opptak av nye studenter bør være 520 for studieåret 2000/2001. Dette tallet er kalkulert ut fra bemanningssituasjonen, kapasiteten på sentrale laboratorieemner og målet om at studentene skal kunne gjennomføre studiene innen normert tid. Basert på måltallet på 1450 studenter på lavere grad, mener fakultetet at resultatkravet bør reduseres fra 940 årsenheter til 870 årsenheter. Hovedfag Ved registreringsfristens utløp var det 741 registrerte studenter på høgre grad i FS (ekskl. mastergrad), men dette er eksklusive om lag 75% av de 115 nye hovedfagsstudentene (se ovenfor). Som i 1998 føres laveregradsstudenter, doktorgradskandidater og gjestestudenter/hospitanter som tar emner på 300-nivå, som hovedfagskandidater i statistikkene fra FS. På bakgrunn av dette bør prognosen være 750 hovedfagsstudenter for år Som nevnt ovenfor har fakultetet ikke skilt ut cand.scient.-studentene ved med.fak. når prognoser for antall uteksaminerte kandidater har blitt utarbeidet. Dette fordi de belaster fakultetets infrastruktur, fagtilbud og administrasjon. Selv om Det medisinske fakultet får belønningsmidler for de ferdige kandidatene, mener mat.nat.-fakultetet at de må inkluderes i mat.nat.s regnestykke tilknyttet resultatkravene. Fakultetet foreslår at kravet til uteksaminerte cand.scient.-kandidater bør være 200 også for studieåret 1999/2000 (195 cand.scient. + 5 MPhil/MSc). Fakultetet er oppmerksom på at det er et misforhold mellom antall uteksaminerte hovedfagskandidater og antall studenter som er registrert på hovedfag. Dette skyldes i stor grad at mange av studentene tas opp til hovedfagsstudiet når de har fra 45 vekttall, mao før de har oppnådd cand.mag.-graden. Dessuten tar mange hovedfagsstudiet ved siden av arbeid. Begge disse gruppene er dermed registrert som hovedfagsstudenter i mer enn 3-4 semestre. I tillegg kommer en del studenter som ikke side 4

5 fullfører hovedfagsstudiet på grunn av gode tilbud på arbeidsmarkedet. I denne sammenheng ønsker fakultetet at sentrale myndigheter innfører virkemidler som stimulerer hovedfagsstudentene til å fullføre sin utdanning. Doktorgrad Per 16. september var det kun registrert 184 doktorgradskandidater ved fakultetet. Dette er i tråd med tidligere års registreringstall ved fristens utløp, mens det faktiske tallet på antall dr.scient.-kandidater ved mat.nat.-fakultetet er ca 330. En forklaring på de lave registreringstallene i FS er at mange doktorgradskandidater ikke har planer om avlegge emneeksamen eller disputere i løpet av høsten, og glemmer at de likevel må registrere seg. Fakultetet arbeider med å få doktorgradskandidatene til å registrere seg hvert semester. Fakultetet foreslår et resultatkrav på 50 avlagte doktorgrader for studieåret 1999/2000. En vil imidlertid understreke at fakultetet er helt avhengig av ekstern finansiering for å kunne oppnå måltallene for doktorgradsproduksjon etter som fakultetet kun har 60 stipendiatstillinger innenfor eget, ordinært budsjett. side 5

6 4. Budsjettmessige virkninger Det oppdaterte budsjettforslaget for år 2000, tabell A, er utarbeidet på grunnlag av budsjettrammen for Budsjettet er korrigert for virkning av vedtak som skal videreføres i år Fakultetet har i denne omgang konsentrert seg om å dokumentere grunnlaget for neste års budsjettforslag. Den interne fordelingen på de ulike postene i budsjettet vil bli nærmere vurdert når bevilgningen for år 2000 er kjent. Nedenfor vil det kort bli redegjort for hvilke faktorer som ligger til grunn for budsjettforslaget. Justert budsjett 1999 Justert budsjett er utarbeidet på basis av tildelingen over kap for 1999 og korrigert for bevilgninger som skal videreføres i år Dette gjelder bevilgningene til arbeidsgiveravgift ved Arboretet og kompensasjon knyttet til forrige års lønnsoppgjør. Avsetningen til resultatpotten på kr er dessuten tilbakeført til budsjettrammen. Fakultetet gjør oppmerksom på at justert budsjett for 1999 ikke inneholder midler knyttet til følgende særskilte satsningsområder og utbygningstiltak: tungregning/parallellprosessering forskning og undervisning marine fag, herunder posisjoneringsmidler studieprosjektet Vi bryr oss utbygging av den botaniske hagen på Milde Fakultetet går ut fra at disse tiltakene som tidligere vil bli tildelt midler over de særskilte avsetningene til satsningsområder/investeringsformål. Kompensasjon på grunnlag av inneværende års lønnsoppgjør er ikke innarbeidet i justert budsjettramme. Budsjettering innenfor 100% av rammen Fakultetets driftsbudsjett for år 2000 er utarbeidet innenfor rammen av bevilgningene i budsjettet. I budsjettopplegget for 1999 har kollegiet lagt til grunn at fakultetet skal redusere antall studieplasser på lavere grad med 20. Som en følge av dette er budsjettrammen for år 2000 nedjustert med kr , noe som tilsvarer 25 % virkning. Budsjettet er oppjustert med kr på basis av det forestående arbeidet med etablering av et kjemikalieregister. Som tidligere nevnt vil fakultetets budsjettramme i år 2000 være knapp selv med en videreføring av budsjettrammen for Satsningen innenfor 5% av budsjettet vil derfor primært bli benyttet til å opprettholde eksisterende aktivitet, jf. tabell A. I tråd med tidligere målsetninger er det lagt opp til en viss økning i driftsmidlene til instituttene/enhetene. Fakultetet har funnet rom for en samlet egeninnsats på kr. 1 mill. i forbindelse med de signaliserte innsatsområdene i år Oversikten under viser forslag til disponering av egne midler til de prioriterte tiltakene: Tiltak Marine fag Petroleumsteknologi IT-satsning Tiltak innenfor 100 % av rammen Art Art 5000 Art 6000 Totalt (Tabell 1. Egeninnsats på innsatsområdene) Den budsjetterte veksten i driftsmidler til instituttene/enhetene samt egenandelen på innsatsområdene innebærer at det må frigjøres tilstrekkelige midler fra lønns-budsjettet. 1 Art 4000 er midler til utstyr, art 5000 er lønnsmidler og art 6000 er andre driftsutgifter side 6

7 Fakultetet har tidligere forpliktet seg til å opprette et professorat i hydrogeologi (fast fjell) på budsjettet for Av andre aktuelle tiltak på neste års budsjett kan nevnes styrking av driftsbevilgningen ved Finse forskningssenter på kr , midler til prosjektet Profilering av de marine fagene ved UiB med inntil kr , en avsetning i størrelsesorden kr til programstyret for gass og måleteknologi, opprettelse av professor ll stilling i realfagsdidaktikk samt overtakelse av forsker ll stilling fra NFR i informatikk. Vitenskapelig utstyr Behovet for vitenskapelig utstyr er stadig økende ved fakultetets institutt og avdelinger. Dette har som kjent sammenheng med at fakultetet ikke har hatt mulighet til å møte utstyrsbehovet med de lave tildelingene over post 45 de senere årene. Siden fakultetet behandlet budsjettforslag for 2000 har utstyrsbehovet økt med nærmere kr , og er nå på kr ,-. I tillegg kommer et behov for avansert vitenskapelig utstyr (søknader til Norges forskningsråd) på kr ,-. Dersom fakultetet skal fortsette å holde en god standard på forskning og undervisning må bevilgningene til vitenskapelig utstyr økes. Fakultetet fastholder et minimumsbehov for vitenskapelig utstyr på kr ,- for år 2000, og sett i forhold til utstyrsbehovet ved instituttene og avdelingene ser fakultetet dette som en realistisk budsjettering. 5. Spesielle satsinger. Forskningsprosjekter Fakultetet har i 1999 fått forskningsmidler fra kollegiet til satsing på tungregning og på marin forskning. Tungregning Fra og med 1998 ble det opprettet to vitenskapelige stillinger i tungregning (en professor og en førsteamanuensis) ved Institutt for informatikk. Stillingene ble opprettet med tilsagn om forskningsmidler for en 3 års periode og fakultetet skal overta lønns- og driftsforpliktelser for de to ansatte i Stillingene er nå integrert i instituttets forsknings og utdanningsaktivitet og bidrar til å styrke informatikk miljøet i Bergen. Det ble bevilget kr. 1 mill. til formålet i 1998 og kr i 1999 inkl. arbeidsgiver- avgift. Bevilgningen i 1999 er ikke tilstrekkelig til å dekke fakultetets faktiske driftsutgifter. Marin forskning Kollegiet bevilget 1.3 millioner kroner til marin forskning for Midlene skulle disponeres til to formål; arbeid med å få til en mer slagkraftig organisering av fakultetets marine forskning og posisjonering mot EU s 5. rammeprogram kroner er benyttet til EU satsing. EU søknader knyttet til marin forskning utgjør over 60 prosent av fakultetets søknader hittil i Fakultetet har opprettet et Programstyre for marin forskning som skal samordne virksomheten, utvikle strategi, fremme forslag til nye forskningsfelt og utdanningsveier og være med på planlegging og organisering av flerfaglige forskningsprosjekter. Arbeidet i programstyret er kommet godt i gang og det forventes at det legges fram flere konkrete forslag i løpet av høsten Marin forskning er et av fakultetets tre satsningsområder. Dette sammenfaller med Universitetet i Bergen sin forsknings prioritering og med prioriteringene gitt i Regjeringens forskningsmelding Forskning ved et tidsskille. Fakultetet vil prioritere å sette av egne midler til programstyrets arbeid samt prioritere å opprette ulike stillinger innenfor de marine forskningsgruppene etterhvert som nye forskningsplaner blir klare. Fakultetet prioriterer også arbeidet med et nytt havgående forskningsfartøy i samarbeid med Havforskningsinstituttet. 6. Omstillingstiltak 6.1 Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - kortsiktige tiltak Fakultetet har gjennom lengre tid måttet kompensere for nedgangen i kjøpekraft ved å holde stillinger ledig og ved å stramme inn på bevilgningene til annuum. Driftsbudsjettet ved grunnenhetene er på et nivå som ikke gir grunnlag for ytterligere nedskjæringer. For å finne dekning for et budsjettkutt på 5 % må lønnsbudsjettet reduseres ved at aktiviteter eller fagfelt legges ned. I tillegg til at alle ledige stillinger må stå ubesatte vil det bli nødvendig å gå til oppsigelser. side 7

8 Konsekvensene av de foreslåtte tiltakene vil naturligvis bli dramatiske for aktiviteten ved fakultet, ikke minst fordi et eventuelt kutt vil komme på toppen av et budsjett som allerede er hardt presset. Fakultetet har som nevnt igangsatt tiltak for en gradvis og planmessig nedbemanning ved fakultetet. En påtvunget forsering av denne prosessen kan gi svært uheldige og utilsiktede virkninger. Et budsjettkutt vil også bety at fakultetet mister enhver mulighet for å gå inn med egne midler i tilknytning til satsningsområdene. 6.1 Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - langsiktige tiltak I Langtidsplanen for perioden er det gjort rede for fakultetes strategiske prioriteringer innenfor forskning og utdanning i det aktuelle tidsrommet. Langtidsplanen bygger på den forutsetning at vekst på et innsatsområde skal muliggjøres gjennom nedbygging av annen aktivitet. Avgang i stillinger er det viktigste virkemidlet for å frigjøre ressurser til nye formål. En permanent budsjettreduksjon på 5 % vil måtte bety at evt. frigjorte midler ikke kan disponeres som påtenkt i Langtidsplanen, men derimot benyttes til å sikre eksisterende aktivitet på prioriterte områder. Fakultetet vil bli nødt til å påskynde prosessen med å sanere nåværende virksomhet. De forslag om nedbygging av aktivitet som er beskrevet i Langtidsplanen vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelige til å møte en ytterligere budsjettreduksjon. Fakultetet vil i en slik prosess ha nær kontakt med de øvrige realfags-fakultetene i Norge. 6.2 Bemanningsutvikling avgang i ulike stillingsgrupper Av oversikten under framgår det hvor stor avgangen vil være i de ulike stillings-kategorier i perioden 2000 til Det er lagt til grunn at de ansatte er i stillingen til fylte 70 år Sum i perioden Vitenskapelige Teknisk/adm , ,8 8,3 Sum 4 2 3, ,8 33,3 (Tabell 2. Avgang i stillinger perioden ) Det samlede innsparingspotensialet i perioden er illustrert under , ,276 Mill. kroner 6 5, ,774 1,736 2, År Hvor mange stillinger som i realiteten vil bli trukket inn, og hva den økonomiske virkningen blir, er bl.a avhengig av fakultetets rammebetingelser i tiden framover. 6.3 Vurdering av undervisningstilbudene I samarbeid med de øvrige realfagsfakultetene i landet er mat. nat. fakultetet i Bergen i gang med å drøfte en arbeidsdeling om tyngdepunkter i forskning og undervisning. Det tas sikte på å sluttføre dette arbeidet i løpet av kommende år. side 8

9 Utviklingen framover vil også i stor grad måtte vurderes i forhold til de fagevalueringer som er i gang og de prioriteringer som blir fattet av det nasjonale fakultetsmøte. Betraktningene om undervisningstilbudene som her blir nevnt er derfor av foreløpig karakter. Fakultetet vil foreta en fullstendig revisjon av Langtidsplanen i løpet av år Fag som bør bygges ut Arbeidet med å konkretisere forskning og undervisning innenfor det nye fagfeltet gassprosessering er i gang. Fakultetet har nå tilsatt en professor II innen fagfeltet og et nytt professorat er under bedømmelse. Fakultetet håper på tilsetting i løpet av høsten. Gass- og måleteknologi er et tverrfaglig fagfelt og målet er å trekke sammen ulike fagmiljøer i fysikk, kjemi, matematikk og informatikk for å utvikle forskning og undervisning relevant for den stadig økende virksomhet knyttet til landets naturgassressurser. Det er derfor etablert et eget programstyre for utdanning og forskning innen gass- og måleteknologi. Fakultetet vil på sikt ta over de forpliktelser som ligger i en videreføring av tiltaket. Fakultetet vil videreføre satsingen innenfor fagområdene tungregning og bioinformatikk bl. a ved å overta det økonomiske ansvaret for de stillinger som er opprettet. Som nevnt tidligere skal det utarbeides et forsknings- og undervisningsopplegg i hydrogeologi, studier i fast fjell, der fakultetet vil bidra med finansiering av et professorat. Innen mangfoldet av marin forskning ved fakultetet skal her nevnes et nytt fagfelt som er prioritert og i ferd med å bli etablert. Temaet er kvalitet og foredling av sjømat, og forskning og undervisning foregår i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet og Ernæringsinstituttet. Dette feltet er også spesifikt nevnt i Forskningsmeldingen som et område det må satses på, slik at man kan unngå at mye av norskfanget fisk videreforedles i utlandet som tilfellet er i dag. Fakultetet har som målsetting å øke interessen for lærerutdanningen og planlegger å opprette et eget hovedfag i realfagsdidaktikk i samarbeid med Institutt for praktisk pedagogikk. Fakultetet vurderer å avsette midler til en ny professor ll stilling innen det fagdidaktiske området Fag som kan reduseres eller avvikles på grunnlag av intern vurdering Forsikringsmiljøets satsing på en styrket utdanning innen fagområdet forsikringsmatematikk vil ikke bli fulgt opp fra fakultetets side. Det samme gjelder fagfeltet materialteknologi ved Fysisk institutt. side 9

10 6. Tabellvedlegg A Budsjettramme 2000 (kap. 0261) Justert budsjett Budsjett Satsning Budsjettforslag Art Benevning 1999 innenfor 95% Innenfor 5% 2000 Artsklasse 4 Vitenskapelig utstyr Faste stillinger Ekstrahjelp Faste bistillinger Vikar ved sykdom Vikar ved stipendpermisjon Overtid Tillegg Sum 50* Lønn i tilsetningsforhold Sensur, eksamen Sensur, bedømmelse dr.grader Bedømmelse stillinger Timelærere Gjesteforelesere Sum 53* Honorarer, bilagslønn Arbeidsgiveravgift Feriepenger Artsklasse 5 Kostnader for arbeidskraft Driftsutgifter (annuum) Drift av forskn. fartøy Artsklasse 6 Andre driftskostnader Reiser timelærere Reiser gjesteforel Reiser bedømmelse stillinger Reiseutgifter sensur lav.grad Reiseutgifter sensur høy.grad Reiser sensur dr. grader Sum 70* Kostnader reise og diett Sum drift Total budsjett side 10

11 B Resultatkrav for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i KUFs krav UiBs krav UiBs forslag MNs forslag Studentmåltall Lavere grad Hovedfag Mastergrad Doktorgrad Årsenheter Lavere grad Kandidater Hovedfag Mastergrad Doktorgrad side 11

12 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Botanisk institutt 1. Professor II (økofysiologi) 2. Avdelingsingeniør (systematikk) Senter for Arboret og 1. Forskningstekniker hagedrift 2. Gartner Fysisk institutt u. Overingeniør IT u. Overingeniør E-lab u. Førsteamanuensis (romfysikk) u. Førsteamanuensis (eksperimentell kjernefysikk) Geofysisk institutt 1. Førsteamanuensis (fysisk oseanografi) 2. Overingeniør (feltforskning oseanografi) 3. Universitetsstipendiat (fysisk oseanografi) 4. Universitetsstipendiat (klimaforskning meteorologi) 5. Professor II (Svein Sundby, Havforskningsinst) 6. Professor II (Gunnar Furnes) 7. Professor II (Johnny Johannessen, NERSC) 8. Forskningstekniker Geologisk institutt 1. Professorat (tektonikk) 2. Professorat/førsteamanuensis (kvartærgeologi) 3. IT-konsulent (foreløpig 3 års engasjement) 4. Avdelingsingeniør (U-serie og ICPMS) Institutt for den faste 1. Førsteamanuensis (reservoarfysikk, petroleumsgeofysikk) jords fysikk 2. Stipendiat (den faste jords fysikk) 3. Førsteamanuensis (magnetostratografi, paleomagnetisme) u Sekretær u Omgjøring førstekonsulent til kontorsjef Institutt for informatikk 1. Prof.II/førsteamanuensis II (informatikk) (lokalt tilsnitt) 2. Førsteamanuensis (systemutviklingsteknologi) 3. Førsteamanuensis (systemutviklingsteknologi) 4. Førsteamanuensis (informatikk) 5. Førsteamanuensis (informatikk) side 12

13 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Institutt for fiskeri- og 1. Teknisk redaktør SARSIA (fiskeri- og marinbiologi) marinbiologi 2. Sekretær (administrasjonen) 3. Daglig leder (50%) (felt/forskningsteknisk) 4. Ingeniør (fiskeimmunologi) 1. Professorat(marin biodiversitet) u Førsteamanuensis (gentekn./molekylærbiologi) u Førsteamanuensis (eksperimentell teoretisk økologi) u Professorat (akvakultur, biodiversitet, benthos økologi) Institutt for mikrobiologi 1. Avdelingsingeniør 2. Førsteamanuensis Kjemisk institutt 1. Professorat (heterogen katalyse) 2. Førsteamanuensis (uorganisk analyse) 3. Førsteamanuensis (prosesskjemometri) 4. Førsteamanuensis (naturstoffkjemi) 5. Stillinger i Teoretisk prosesskjemisk modellering og Uorganisk katalyse/materialvitenskap u u Studiekonsulent/undervisningskoordinator Omgjøring av 4-årshjemmel til fast Matematisk institutt 1. Førsteamanuensis (forsikringsmatematikk) 2. Førsteamanuensis (matematisk analyse) 3. Stipendiat 4. Førsteamanuensis (anvendt matematikk) 5. Professor II (analyse) 6. Professor II (anvendt matematikk) 7. Professor II (statistikk) Molekylærbiologisk inst. 1. Avdelingsingeniør (1 halv stilling) 2. Amanuensis (molekylærbiologi) side 13

14 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Zoologisk institutt 1. Professor (anatomi) 2. Overingeniør (IT) 33. Laboratorieingeniør (økologi/parasittologi/dna-lab) 4. Forskningstekniker (anatomi, elektronmikroskopi) 5. Dyrepasser (50% stilling tilknyttet dyrestallen) 6. Professor II (miljøtoksikologi) u. Stipendiat (parasittologi) u Førstefullmektig, 0,25% stilling u Stipendiat, (zoologi) u Førsteamanuensis (miljøtoksikologi) u Førsteamanuensis, (fiskepatologi) u Førsteamanuensis (kjemisk økologi) u Førsteamanuensis (plankton) u Førsteamanuensis (vertebratsystematikk og faunahistorie) u Førsteamanuensis (tropisk biosystematikk) u Førsteamanuensis i vertebratsystematikk og faunahistorie (Systematikk) u Førsteamanuensis i tropisk biosystematikk (Systematikk) Senter for miljø- og 1. Bistilling (paleomiljø/-kjemi) ressursstudier u Bistilling (U-landsrelatert virksomhet) u Bistilling (integrert kystsoneforvaltning) u Omgjøring av kontorsjefstilling til førsteamanuensis Forskningsfartøy u 2 overstyrmenn (mannskap Håkon Mosby ) u Matros u Forpleiningssjef/kokk u Forpleiningsassistent Elektronmikroskopisk felles- 1. Ingeniørstilling laboratorium Fakultetssekretariatet 1. Førstekonsulent forskningsadministrasjon/internasjonalisering side 14

15 Tabell D, forslag til ombygginger ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Allégaten 36 Brannsikring og utbedringer Verksted på Fysisk institutt Ventilasjonsforbedringer mek. verksted - avtrekk, punktavsug mv Zoologisk Lagring av spritfikserte vitenskapelige samlinger HIB Molekylærbio. Prosjektering nye undervisningslokaler Marineholmen Prosjektering av lagerbygg som erstatning for bygning u Espegrend Ny dobbeltgarasje? u Verksted på Ombygginger etter verkstedskomiteens anbef., bl.a. avtrekk til sveising? Marineholmen u Realfagbygget, Fjerning av statisk magnetfelt i lokaler til økologisk avd.? Zoologisk u Realfagbygget, Utbedring av dyrestall, inkl. klima- og alarmanlegg? Zoologisk u Realfagbygget, Utbedring av lokalene til avd. Zoologisk museum? Zoologisk u HIB Molekylærbio. Utskillelse av kontor? u Realfagbygget Nytt pollenlab. samt nytt kontor.? Botanisk u B. Trumpys hus Ombygging av rom i 6 etg. lab. for støveksplosjoner? Fysisk u Realfagbygget Nytt møterom - akustiske himlinger? Geologisk u Realfagbygget Omgjøring av professorkontor? Geologisk u Realfagbygget Skjerming mot statisk magnet? Geologisk u Verksted på Fysisk To nye kontorer for teknisk tegner? institutt u HIB Informatikk Utbedring av korridordører? u Realfagbygget, Zoologisk Oppgradering av prep.rom i 2 etg. Zoologisk museum? side 15

16 Tabell E, forslag til vedlikeholdsarbeider ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Allègaten 70, Jahnebakken 3 og 5. Geofysisk, Mikrobiologisk Innvendig oppussing og vedlikehold Espegrend Reparasjon av slipp og nøst Kroepeliens hus Innvendige utbedringer 2000 u Realfagbygget, Botanisk Utskifting av nålefilt gulvbelegg, møterommet? u Realfagbygget, Zoologisk Skjerming mot sollys/varme på Realfagbyggets? vest og sydside, 4. og 1. etg. Realfagbygget, Kjemisk Utskifting av blandebatterier på labaratoriene? u Carl L. Godskes hus Økt kapasitet på ventilasjonsanlegget? u HIB, IFM Vedlikehold av eksperimentelle våtromfasiliteter u HIB, Informatikk Hovedrengjøring Tabell F, forslag til fellestiltak ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Realfagbygget Oppgradering/modernisering av ventilasjonssystem 2000 (klimaanlegg) 2 Realfagbygget Ombygging, lokaler etter IBM. Første trinn; to auditorier 2000 u Realfagbygget Ombygging, lokaler etter IBM. Andre trinn; lokaler for? geologisk og botanisk inst. u Realfagbygget Utbygging, vestibyler i 3. og 4. etg.? u HIB, Molekylærbio. Etablering av klimarom i 1 etg.? u HIB, Informatikk Oppgradering av undervisningsanlegget i auditoriefløyen? side 16

17 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Kostnads INSTITUTT UTSTYRSTYPE UTSTYRSENHET N U NFR overslag, Botanisk institutt Forskningsutstyr Hovedmikroskop N x Forskningsutstyr Kjeltec Auto Sampler N Undervisningsutstyr Utstyr for tungmetallanalyse N Undervisningsutstyr Livingstone stempel-prøvetaker U Forskningsutstyr Scanning-elektronmikroskop, bordmodell U undervisningutstyr Instituttbil U Forskningsutstyr Stereoluper for forskere/studenter U Fysisk institutt Undervisningsutstyr Fornyelse av lab.utstyr, inkl datamaskiner til bruk på undervisningslab. U Forskningsutstyr Impedansanalysator N Forskningsutstyr Analog teststasjon for VLSI-kretser N Forskningsutstyr SMD utstyr til elektronikklab. N Forskningsutstyr Arbeidsstasjon for teoriseksjonen N Forskningsutstyr Utskiftning av eldre utstyr ved E-lab U Undervisningsutstyr Utstyr til IT-undervisning U Forskningsutstyr Infrastrukturtiltak innen datanett N Mekanisk verksted Forskningsutstyr Numerisk styrt dreiebenk N Forskningsutstyr Diverse småmaskiner U Geofysisk institutt Forskningsutstyr UNIX-arb.stasjon/server til num.mod U Forskningsutstyr Instrument og visualiseringsutstyr for værstasjoner N Forskningsutstyr RD-Workhorse ADCP N Forskningsutstyr Sea Bird CTD U Forskningsutstyr Et Colormeter U Forskningsutstyr Sonisk anemometer N Forskningsutstyr 4 Gytre SD-6000 strømmålere U Forskningsutstyr Doppler Sodar med RASS N Forskningsutstyr Instituttbil U Forskningsutstyr 4 fco2 bøyer N Forskningsutstyr VoS system N Forskningsutstyr Oksygen analysator U Forskningsutstyr Autosal U Geologisk institutt Undervisningsutstyr Bil til feltarbeid U Forskningsutstyr Marin- og landgeologisk utstyrspakke til felt og lab. N Forskningsutstyr Instrumentering for GC-IRMS N Forskningsutstyr Automatisk slipemaskin for tynnslip U Forskningsutstyr Utstyr produksjon til nedknusning og formaling av prøver U Forskningsutstyr Laser-ICP-MS N Institutt for den faste Forskningsutstyr IT-utstyr U jords fysikk Forskningsutstyr Luftkanoner U Forskningsutstyr SQUID magnetometer U X side 17

18 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Institutt for fiskeri- og marinbiologi Institutt for informatikk undervisningutstyr Bunntrål U undervisningutstyr Mikroskopiutstyr, oppgradering N Forskningsutstyr Rysteinkubator U Forskningsutstyr CHN analysator U Forskningsutstyr Nye arbeidsplasser - forskningsanlegget N undervisningutstyr ATM svitsj (utvidelse) U undervisningutstyr Skrivere (Utskifting/utvidelse) U undervisningutstyr Utvidelse av instituttets masselager N undervisningutstyr Ny regneressurs N undervisningutstyr Utvidelse av ryggradsnettet N undervisningutstyr Nye arbeidsplasser - hovedfagsanlegget N Undervisningutstyr Nytt undervisningsanlegg (laveregrad) N U Institutt for Undervisningsutstyr Undervisningsutstyr N U mikrobiologi Forskningsutstyr Pulselektroforese N Kjemisk institutt Forskningsutstyr Oppdatering av forskningsmikroskop N Undervisningsutstyr Kursmikroskoper og Stereolupper U Forskningsutstyr Brønnplateleser og kyvetteskifter N undervisningutstyr Stor autoklav U Forskningsutstyr Fast performance liquid chromatograf N Forskningsutstyr HCN analysator N Forskningsutstyr Vannaktivitetsmåler for jord N Forskningsutstyr Coulter Multisizer 2 U undervisningutstyr 3 Vekter (org/fys) U Forskningsutstyr Broad-band probe Mhz (org/fys/inorg) N Forskningsutstyr Utstyr, uorg syntese (uorg) N Forskningsutstyr Vakumpumper for avdampning av løsemidler U Forskningsutstyr HPLC - kolonne (fys/org) N Undervisningsutstyr Lab.integrator HP og HPLC, UV Detektor til Søylekromatograf N Forskningsutstyr Franksjonssamler HPLC(fys) N Forskningsutstyr Kapillar gasskromatograf(org) U Undervisningsutstyr Kugelrohr dis.app. m. digital term og glassutst. (org) U Forskningsutstyr Lipsom edstruder(fys) N Forskningsutstyr Mas-prøveholder(fys) N Forskningsutstyr Sentrfuge (fys) U side 18

19 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Matematisk institutt Forskningsutstyr UNIX regneserver U Molekylærbiologisk institutt Forskningsutstyr 3 stk X-terminaler U Undervisningsutstyr UNIX arbeidsstasjon N undervisningutstyr 5 stk. X-terminaler N/U undervisningutstyr Lisensvare, NAG Maple, Splus, Minitab, grafisk pakke N/U Forskningsutstyr Farge postscript skriver med fargekopi N Forskningsutstyr Visualiseringsutstyr for 3 dim. plott N Forskningsutstyr 2.stk X-terminaler N undervisningutstyr Gulvsentrifuge U undervisningutstyr Ultrafryserør U undervisningutstyr 2D proteingelutstyr N undervisningutstyr Proteinrenseutstyr,Biological N undervisningutstyr Sentrifuge for store volum N undervisningutstyr Multikanalfluorimeter N undervisningutstyr Oppgradering av aminosyreanalysator U undervisningutstyr Analytisk ultrasentrifuge N undervisningutstyr Geldokumentasjonsutstyr N undervisningutstyr Sentrifuge for 50ml rør N undervisningutstyr Grønn laser (Phospho imager) N undervisningutstyr Circulær dikroisme, bordmodell N undervisningutstyr PCR-robocycler N undervisningutstyr 2 PCR maskiner N undervisningutstyr Rotorer til ultrasentrifuger N undervisningutstyr CO2-kjøleinkubator N undervisningutstyr Chip leser N undervisningutstyr Liten autoklav N undervisningutstyr 5 desimalvekt N Mirkoskop for høykvalitets fotografering + undervisningutstyr kamera N Video-overvåkningsutstyr for fisk (kamera + undervisningutstyr styringsenhet) N undervisningutstyr Massespektrometer, Maldi tof N side 19

20 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Zoologisk institutt Forskningsutstyr Etableringspakke, parasittologi (Skorping) N undervisningutstyr Digitaliseringslaboratorium utst.pakke N Museumsvirksomheten Forskningsutstyr Chromameter (fargemåler) N Forskningsutstyr Mikroskop U Forskningsutstyr Binokular U Marinbiologisksstasjon Undervisningsutstyr Optikk til kurssal MBS U undervisningutstyr Basisinstrumentering til laboratorium U Forskningsutstyr Instrumenter - mesokosm. N Forskningsutstyr CTD U Elektronmikroskopisk Forskningsutstyr Elektronmikroskop U felleslaboratorium Forskningsutstyr Cryo-ultramikrotom N Forskningsfartøy Forskningsutstyr CTD-vinsj med kabel (HM) U utvalget Forskningsutstyr Ekkoloddsvinger (HB) N Forskningsutstyr Kartprogram (HB) N Forskningsutstyr Grafisk skriver (HM) U Forskningsutstyr Multistråle ekkolodd (HM) N Forskningsutstyr Scanmar avstandssensor (HB) N Forskningsutstyr Dynamisk posisjoneringssystem (HB) N Senter for arboret og Forskningsutstyr Slåtteutstyr N hagedrift Forskningsutstyr Bil U Fakultetet felles Undervisningsutstyr Video-data audioutstyr til auditorium 4 i Realfagbygget N Undervisningsutstyr Oppgradering av pc stuer til lavere grads studenter N Sum side 20

Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Det kan være mangler/unøyaktigheter i listene som ligger inne i systemet, spesielt

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av notat fra undervisningsleder

Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av notat fra undervisningsleder Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat Til: instituttstyret Dato: 4.9.2015 Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 10/14 Ny fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 25.02.2014 Informasjonsansvarlig: Lone

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Anne Marit Blokhus (prodekanus for utdanning), Stein A. Strømme, Kuvvet Atakan, Hans Jørgen Fyhn

Anne Marit Blokhus (prodekanus for utdanning), Stein A. Strømme, Kuvvet Atakan, Hans Jørgen Fyhn Protokoll UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET ONSDAG 16. oktober 2002 kl. 09.30 i møterom 2018, Kjemisk institutt, Realfagbygget 2. et.

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008 Fakulteter NFH TMU Sentrene under styret UB U-Vett Teknisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 200706392-3/BEL/115 Dato: 18.12.2007 STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008 Generelt

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag?

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Et innspill om forskning og høyere utdanning innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag Fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten 1 Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13 Knut Arne Kissten 2 Totalbudsjett bevilgningsøkonomi x1 MNOK Bevilgning IFM 233,0 Arealramme internhusleie 66,4 Bevilgning RSO 67,8 Omfordelt bevilgning 4,4 Indirekte kostnader

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Endring i kroner Endring i % ktrl 0

Endring i kroner Endring i % ktrl 0 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til FT Tildeling 2015 - Prisjustert Tildeling 2016 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift

Detaljer

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

St.meld. nr. 20. Vilje til forskning. evitenskap -

St.meld. nr. 20. Vilje til forskning. evitenskap - St.meld. nr. 20 Vilje til forskning evitenskap - Infrastruktur, Teori og Anvendelser (evita) Andre grunnlagsdokumenter Evalueringen av forskning i matematiske fag i Norge som kom i 2002. Fagplanen som

Detaljer

Nominell endring Kroner % - andel Kroner % - andel Kroner % - poeng

Nominell endring Kroner % - andel Kroner % - andel Kroner % - poeng HiST, AFT Tildeling og fordeling - Budsjett 2014 Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til AFT Tildeling 2014 - justert Tildeling 2015 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003 1. Hovedlinjer Inntekter Fakultetets inntekter består av en grunnbevilgning (internt

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK 01-13 Regnskap

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt

Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt MBI ønsker, så langt det er mulig, å legge forholdene til rette slik at instituttets emeriti kan fortsette å bidra i instituttets forskning,

Detaljer

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11.05.2009 Arkivref: 2009/2025-9 ARA000/330 MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Universitetsstyret behandlet Utdanningsmeldinga for UiT

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 31 Møtedato: 21. september 2005 Notatdato: 12. september 2005 Saksbehandler: Jan E. Aldal FORSLAG TIL BUDSJETTINNSPILL 2006 FOR MNF. De viktigste problemstillingene:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Forskerlinjen i medisin

Forskerlinjen i medisin 1 Forskerlinjen i medisin 2 Bakgrunn og hensikt Opprettet i 2002 ved alle 4 medisinske fakulteter, modellen utarbeidet i samarbeid med KD og Forskningsrådet Antall leger med doktorgrad var synkende Alder

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008 Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bjørn-Anders Hind Espen Torgersen 25. oktober 2008 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 2 3 Hangaren som lesesal 2 3.1 Lokalene......................................

Detaljer

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall:

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Strategisk utvikling av studietilbudsporteføljen ved NTNU Geir Øien 14.05.14 Bakgrunn (1) Regjeringens

Detaljer