Oppdatert budsjettforslag 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatert budsjettforslag 2000"

Transkript

1 Vedtatt i fakultetsstyret 7 oktober 1999 Oppdatert budsjettforslag 2000 UNIVERSITETET Det matematisk-naturvitenskapelige I BERGEN fakultet

2 INNHOLD: 1. Innledning s Faglige oppgaver og utfordringer s Målkrav og oppnådde resultater s Resultater for 1998/99 og oppnådde resultater s Resultatmål for studieåret 1999/2000 s Budsjettmessige virkninger s. 6 Justert budsjett 1999 s. 6 Budsjettering innenfor 100 % av rammen s. 6 Vitenskapelig utstyr s Spesielle satsinger. Forskningsprosjekter s. 7 Tungregning s. 7 Marin forskning s Omstillingstiltak s Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - kortsiktige tiltak s Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - langsiktige tiltak s Bemanningsutvikling avgang i ulike stillingsgrupper s Vurdering av undervisningstilbudene s. 9 -Fag som bør bygges ut s. 10 -Fag som kan reduseres eller avvikles på grunnlag av intern vurdering s Tabellvedlegg s. 11 Tabell A - Budsjettforslag for 2000 (Kap. 0261) s. 11 Tabell B - Resultatkrav mat.-nat. fakultet 1999/2000 s. 12 Tabell C - Revidert stillingsforslag 2000 s. 13 Tabell D - Ombygninger s. 16 Tabell E - Vedlikehold s. 17 Tabell F - Fellestiltak s. 17 Tabell G - Vitenskapelig utstyr s. 18 side 2

3 1. Innledning Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har tidligere gitt uttrykk for at det er et manglende samsvar mellom ressursrammer og ressursbehov. Den anstrengte økonomien ved fakultetet vil etter alt å dømme resultere i et underskudd på inneværende års budsjett. Fakultetet forsøker bevisst å tilpasse forbruket til driftsrammen bl.a ved å inndra stillinger i den grad det er mulig, og ved å holde ledige stillinger ubesatte over lengre tid. Opprettelse av nye stillinger skjer nå bare unntaksvis og kun når det foreligger helt spesielle grunner. De senere årene har fakultetet som kjent operert med et innsparingsbehov på 6 % i forhold til et fullbudsjettert lønnsbudsjett. De frigjorte lønnsmidler benyttes primært til å saldere budsjettet. Fakultetet ønsker å vri en større andel av ressursene over på de definerte innsatsområdene, men makter i liten grad å opparbeide egenkapital til en slik satsing. Ressurssituasjonen fører videre til at fakultetet er svært avhengig av ekstern finansiering for å gjennomføre undervisningen på et akseptabelt nivå. Den vedtatte Langtidsplanen for er fakultetets viktigste hjelpemiddel i arbeidet med å omdisponere midler mellom de ulike fagområdene. Langtidsplanen er et konkret uttrykk for fakultetets vilje til på sikt å bedre den økonomiske handlefriheten gjennom innsparinger på lønnssiden. Det er imidlertid grunn til å presisere at Langtidsplanen var basert på en forutsetning om 0-budsjett i planperioden. Ved ytterligere kutt i rammebevilgningene til fakultetet vil mulighetene for å omdisponere midler til prioriterte områder bli svekket. 2. Faglige oppgaver og utfordringer I budsjettforslaget for 2000 har fakultetet ført opp følgende innsatsområder: Marine fag Petroleumsteknologi It-satsing Økning av antallet kvinner ved fakultetet For en nærmere utdypning av mat.nat.fakultetets prioriteringer i tiden framover vises det til Strategisk plan Målkrav og oppnådde resultater 3.1 Resultatkrav for og oppnådde resultater Lavere grad Søkningen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hadde en topp høsten 1998 med 726 personer som hadde fakultetet som førsteprioritet på sin søknad til Samordnet opptak. 655 av disse svarte ja til studietilbud ved fakultetet. Likevel var det pr ikke registrert flere enn 1602 laveregradsstudenter ved fakultetet, dvs. ca 100 studenter færre enn UiBs resultatkrav for 1998/99 (1708 laveregradsstudenter). Fakultetet har i flere år hevdet at fakultetets studentmåltall for lavere grad har vært satt for høyt, noe studentstatistikken fra høsten 1998 bekrefter. I det gamle studentsystemet ble mange av hovedfagsstudentene registrert som laveregradsstudenter, men etter innføringen av Felles Studentsystem (FS) har en unngått dette. Registreringstallene stemmer derfor i dag bedre med virkeligheten. Resultatkravet for oppnådde årsenheter på lavere grad var 940. Fakultetet oppnådde 994,6 årsenheter i studieåret 1998/99, og oppnådde dermed mer enn 105% av kravet. Hovedfag Pr var det registrert 809 studenter på høgre grad i FS. Dette er drøyt 80 studenter mer enn måltallet UiB krevde. En feilkilde i registreringstallene er at laveregradsstudenter, doktorgradskandidater eller gjestestudenter/hospitanter som tar emner på 300-nivå, føres som hovedfagskandidater i statistikkene fra FS. side 3

4 Fakultetet hadde krav om 200 avlagte hovedfagseksamener. I perioden til ble det uteksaminert 220 kandidater på høgre grad (inkl. mastergrader). Tallet inkluderer 13 cand.scient.- kandidater som har fått sin veiledning ved Det medisinske fakultet, men som også belaster infrastruktur, fagtilbud og administrasjon ved mat.nat.-fakultetet. I fakultetets prognoser over avlagte hovedfagseksamener har disse alltid vært inkludert. Doktorgrad Det var registrert 346 dr.scient.-kandidater i FS pr , drøyt 100 flere enn UiBs krav på 230. Dette er et antall som har holdt seg forholdsvis stabilt de senere årene. Det er avlagt 30 dr.scient.-grader og 5 dr.philos.-grader ved utgangen av september. I tillegg er 6 dr.scient.- disputaser fastlagt i løpet av oktober og november. Fakultetet regner med å utdanne i overkant av 50 doktorer i 1999, noe som er i samsvar med KUFs krav. 3.2 Resultatmål for studieåret 1999/2000 Lavere grad Søkningen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gikk ned i 1999 i forhold til i personer hadde fakultetet som førsteprioritet ved samordnet opptak i år, og 520 studenter svarte ja til studietilbud ved fakultetet. I tillegg kommer 72 restetorgsstudenter som har svart ja til studietilbud ved fakultetet. Pr hadde 459 av de nye studentene møtt. Pr. 16. september 1999 var det i FS registrert 1472 studenter på lavere grad. Dette tallet inkluderer imidlertid om lag 75% av de 115 studentene som ble tatt opp til hovedfag i høst (hovedfagsopptaket var ikke klart innen 15.9., og de av studentene som ikke skal ta 300-tallsemner i høst, ble dermed registrert på lavere grad). På bakgrunn av den reduserte søkningen til fakultetet, går fakultetet inn for at måltallet for lavere grad settes til 1450 for studieåret 1999/2000. Fakultetet ser det som viktig at det nå korrigeres for de tidligere for høyt satte måltallene. Fakultetet mener at måltallet for opptak av nye studenter bør være 520 for studieåret 2000/2001. Dette tallet er kalkulert ut fra bemanningssituasjonen, kapasiteten på sentrale laboratorieemner og målet om at studentene skal kunne gjennomføre studiene innen normert tid. Basert på måltallet på 1450 studenter på lavere grad, mener fakultetet at resultatkravet bør reduseres fra 940 årsenheter til 870 årsenheter. Hovedfag Ved registreringsfristens utløp var det 741 registrerte studenter på høgre grad i FS (ekskl. mastergrad), men dette er eksklusive om lag 75% av de 115 nye hovedfagsstudentene (se ovenfor). Som i 1998 føres laveregradsstudenter, doktorgradskandidater og gjestestudenter/hospitanter som tar emner på 300-nivå, som hovedfagskandidater i statistikkene fra FS. På bakgrunn av dette bør prognosen være 750 hovedfagsstudenter for år Som nevnt ovenfor har fakultetet ikke skilt ut cand.scient.-studentene ved med.fak. når prognoser for antall uteksaminerte kandidater har blitt utarbeidet. Dette fordi de belaster fakultetets infrastruktur, fagtilbud og administrasjon. Selv om Det medisinske fakultet får belønningsmidler for de ferdige kandidatene, mener mat.nat.-fakultetet at de må inkluderes i mat.nat.s regnestykke tilknyttet resultatkravene. Fakultetet foreslår at kravet til uteksaminerte cand.scient.-kandidater bør være 200 også for studieåret 1999/2000 (195 cand.scient. + 5 MPhil/MSc). Fakultetet er oppmerksom på at det er et misforhold mellom antall uteksaminerte hovedfagskandidater og antall studenter som er registrert på hovedfag. Dette skyldes i stor grad at mange av studentene tas opp til hovedfagsstudiet når de har fra 45 vekttall, mao før de har oppnådd cand.mag.-graden. Dessuten tar mange hovedfagsstudiet ved siden av arbeid. Begge disse gruppene er dermed registrert som hovedfagsstudenter i mer enn 3-4 semestre. I tillegg kommer en del studenter som ikke side 4

5 fullfører hovedfagsstudiet på grunn av gode tilbud på arbeidsmarkedet. I denne sammenheng ønsker fakultetet at sentrale myndigheter innfører virkemidler som stimulerer hovedfagsstudentene til å fullføre sin utdanning. Doktorgrad Per 16. september var det kun registrert 184 doktorgradskandidater ved fakultetet. Dette er i tråd med tidligere års registreringstall ved fristens utløp, mens det faktiske tallet på antall dr.scient.-kandidater ved mat.nat.-fakultetet er ca 330. En forklaring på de lave registreringstallene i FS er at mange doktorgradskandidater ikke har planer om avlegge emneeksamen eller disputere i løpet av høsten, og glemmer at de likevel må registrere seg. Fakultetet arbeider med å få doktorgradskandidatene til å registrere seg hvert semester. Fakultetet foreslår et resultatkrav på 50 avlagte doktorgrader for studieåret 1999/2000. En vil imidlertid understreke at fakultetet er helt avhengig av ekstern finansiering for å kunne oppnå måltallene for doktorgradsproduksjon etter som fakultetet kun har 60 stipendiatstillinger innenfor eget, ordinært budsjett. side 5

6 4. Budsjettmessige virkninger Det oppdaterte budsjettforslaget for år 2000, tabell A, er utarbeidet på grunnlag av budsjettrammen for Budsjettet er korrigert for virkning av vedtak som skal videreføres i år Fakultetet har i denne omgang konsentrert seg om å dokumentere grunnlaget for neste års budsjettforslag. Den interne fordelingen på de ulike postene i budsjettet vil bli nærmere vurdert når bevilgningen for år 2000 er kjent. Nedenfor vil det kort bli redegjort for hvilke faktorer som ligger til grunn for budsjettforslaget. Justert budsjett 1999 Justert budsjett er utarbeidet på basis av tildelingen over kap for 1999 og korrigert for bevilgninger som skal videreføres i år Dette gjelder bevilgningene til arbeidsgiveravgift ved Arboretet og kompensasjon knyttet til forrige års lønnsoppgjør. Avsetningen til resultatpotten på kr er dessuten tilbakeført til budsjettrammen. Fakultetet gjør oppmerksom på at justert budsjett for 1999 ikke inneholder midler knyttet til følgende særskilte satsningsområder og utbygningstiltak: tungregning/parallellprosessering forskning og undervisning marine fag, herunder posisjoneringsmidler studieprosjektet Vi bryr oss utbygging av den botaniske hagen på Milde Fakultetet går ut fra at disse tiltakene som tidligere vil bli tildelt midler over de særskilte avsetningene til satsningsområder/investeringsformål. Kompensasjon på grunnlag av inneværende års lønnsoppgjør er ikke innarbeidet i justert budsjettramme. Budsjettering innenfor 100% av rammen Fakultetets driftsbudsjett for år 2000 er utarbeidet innenfor rammen av bevilgningene i budsjettet. I budsjettopplegget for 1999 har kollegiet lagt til grunn at fakultetet skal redusere antall studieplasser på lavere grad med 20. Som en følge av dette er budsjettrammen for år 2000 nedjustert med kr , noe som tilsvarer 25 % virkning. Budsjettet er oppjustert med kr på basis av det forestående arbeidet med etablering av et kjemikalieregister. Som tidligere nevnt vil fakultetets budsjettramme i år 2000 være knapp selv med en videreføring av budsjettrammen for Satsningen innenfor 5% av budsjettet vil derfor primært bli benyttet til å opprettholde eksisterende aktivitet, jf. tabell A. I tråd med tidligere målsetninger er det lagt opp til en viss økning i driftsmidlene til instituttene/enhetene. Fakultetet har funnet rom for en samlet egeninnsats på kr. 1 mill. i forbindelse med de signaliserte innsatsområdene i år Oversikten under viser forslag til disponering av egne midler til de prioriterte tiltakene: Tiltak Marine fag Petroleumsteknologi IT-satsning Tiltak innenfor 100 % av rammen Art Art 5000 Art 6000 Totalt (Tabell 1. Egeninnsats på innsatsområdene) Den budsjetterte veksten i driftsmidler til instituttene/enhetene samt egenandelen på innsatsområdene innebærer at det må frigjøres tilstrekkelige midler fra lønns-budsjettet. 1 Art 4000 er midler til utstyr, art 5000 er lønnsmidler og art 6000 er andre driftsutgifter side 6

7 Fakultetet har tidligere forpliktet seg til å opprette et professorat i hydrogeologi (fast fjell) på budsjettet for Av andre aktuelle tiltak på neste års budsjett kan nevnes styrking av driftsbevilgningen ved Finse forskningssenter på kr , midler til prosjektet Profilering av de marine fagene ved UiB med inntil kr , en avsetning i størrelsesorden kr til programstyret for gass og måleteknologi, opprettelse av professor ll stilling i realfagsdidaktikk samt overtakelse av forsker ll stilling fra NFR i informatikk. Vitenskapelig utstyr Behovet for vitenskapelig utstyr er stadig økende ved fakultetets institutt og avdelinger. Dette har som kjent sammenheng med at fakultetet ikke har hatt mulighet til å møte utstyrsbehovet med de lave tildelingene over post 45 de senere årene. Siden fakultetet behandlet budsjettforslag for 2000 har utstyrsbehovet økt med nærmere kr , og er nå på kr ,-. I tillegg kommer et behov for avansert vitenskapelig utstyr (søknader til Norges forskningsråd) på kr ,-. Dersom fakultetet skal fortsette å holde en god standard på forskning og undervisning må bevilgningene til vitenskapelig utstyr økes. Fakultetet fastholder et minimumsbehov for vitenskapelig utstyr på kr ,- for år 2000, og sett i forhold til utstyrsbehovet ved instituttene og avdelingene ser fakultetet dette som en realistisk budsjettering. 5. Spesielle satsinger. Forskningsprosjekter Fakultetet har i 1999 fått forskningsmidler fra kollegiet til satsing på tungregning og på marin forskning. Tungregning Fra og med 1998 ble det opprettet to vitenskapelige stillinger i tungregning (en professor og en førsteamanuensis) ved Institutt for informatikk. Stillingene ble opprettet med tilsagn om forskningsmidler for en 3 års periode og fakultetet skal overta lønns- og driftsforpliktelser for de to ansatte i Stillingene er nå integrert i instituttets forsknings og utdanningsaktivitet og bidrar til å styrke informatikk miljøet i Bergen. Det ble bevilget kr. 1 mill. til formålet i 1998 og kr i 1999 inkl. arbeidsgiver- avgift. Bevilgningen i 1999 er ikke tilstrekkelig til å dekke fakultetets faktiske driftsutgifter. Marin forskning Kollegiet bevilget 1.3 millioner kroner til marin forskning for Midlene skulle disponeres til to formål; arbeid med å få til en mer slagkraftig organisering av fakultetets marine forskning og posisjonering mot EU s 5. rammeprogram kroner er benyttet til EU satsing. EU søknader knyttet til marin forskning utgjør over 60 prosent av fakultetets søknader hittil i Fakultetet har opprettet et Programstyre for marin forskning som skal samordne virksomheten, utvikle strategi, fremme forslag til nye forskningsfelt og utdanningsveier og være med på planlegging og organisering av flerfaglige forskningsprosjekter. Arbeidet i programstyret er kommet godt i gang og det forventes at det legges fram flere konkrete forslag i løpet av høsten Marin forskning er et av fakultetets tre satsningsområder. Dette sammenfaller med Universitetet i Bergen sin forsknings prioritering og med prioriteringene gitt i Regjeringens forskningsmelding Forskning ved et tidsskille. Fakultetet vil prioritere å sette av egne midler til programstyrets arbeid samt prioritere å opprette ulike stillinger innenfor de marine forskningsgruppene etterhvert som nye forskningsplaner blir klare. Fakultetet prioriterer også arbeidet med et nytt havgående forskningsfartøy i samarbeid med Havforskningsinstituttet. 6. Omstillingstiltak 6.1 Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - kortsiktige tiltak Fakultetet har gjennom lengre tid måttet kompensere for nedgangen i kjøpekraft ved å holde stillinger ledig og ved å stramme inn på bevilgningene til annuum. Driftsbudsjettet ved grunnenhetene er på et nivå som ikke gir grunnlag for ytterligere nedskjæringer. For å finne dekning for et budsjettkutt på 5 % må lønnsbudsjettet reduseres ved at aktiviteter eller fagfelt legges ned. I tillegg til at alle ledige stillinger må stå ubesatte vil det bli nødvendig å gå til oppsigelser. side 7

8 Konsekvensene av de foreslåtte tiltakene vil naturligvis bli dramatiske for aktiviteten ved fakultet, ikke minst fordi et eventuelt kutt vil komme på toppen av et budsjett som allerede er hardt presset. Fakultetet har som nevnt igangsatt tiltak for en gradvis og planmessig nedbemanning ved fakultetet. En påtvunget forsering av denne prosessen kan gi svært uheldige og utilsiktede virkninger. Et budsjettkutt vil også bety at fakultetet mister enhver mulighet for å gå inn med egne midler i tilknytning til satsningsområdene. 6.1 Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - langsiktige tiltak I Langtidsplanen for perioden er det gjort rede for fakultetes strategiske prioriteringer innenfor forskning og utdanning i det aktuelle tidsrommet. Langtidsplanen bygger på den forutsetning at vekst på et innsatsområde skal muliggjøres gjennom nedbygging av annen aktivitet. Avgang i stillinger er det viktigste virkemidlet for å frigjøre ressurser til nye formål. En permanent budsjettreduksjon på 5 % vil måtte bety at evt. frigjorte midler ikke kan disponeres som påtenkt i Langtidsplanen, men derimot benyttes til å sikre eksisterende aktivitet på prioriterte områder. Fakultetet vil bli nødt til å påskynde prosessen med å sanere nåværende virksomhet. De forslag om nedbygging av aktivitet som er beskrevet i Langtidsplanen vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelige til å møte en ytterligere budsjettreduksjon. Fakultetet vil i en slik prosess ha nær kontakt med de øvrige realfags-fakultetene i Norge. 6.2 Bemanningsutvikling avgang i ulike stillingsgrupper Av oversikten under framgår det hvor stor avgangen vil være i de ulike stillings-kategorier i perioden 2000 til Det er lagt til grunn at de ansatte er i stillingen til fylte 70 år Sum i perioden Vitenskapelige Teknisk/adm , ,8 8,3 Sum 4 2 3, ,8 33,3 (Tabell 2. Avgang i stillinger perioden ) Det samlede innsparingspotensialet i perioden er illustrert under , ,276 Mill. kroner 6 5, ,774 1,736 2, År Hvor mange stillinger som i realiteten vil bli trukket inn, og hva den økonomiske virkningen blir, er bl.a avhengig av fakultetets rammebetingelser i tiden framover. 6.3 Vurdering av undervisningstilbudene I samarbeid med de øvrige realfagsfakultetene i landet er mat. nat. fakultetet i Bergen i gang med å drøfte en arbeidsdeling om tyngdepunkter i forskning og undervisning. Det tas sikte på å sluttføre dette arbeidet i løpet av kommende år. side 8

9 Utviklingen framover vil også i stor grad måtte vurderes i forhold til de fagevalueringer som er i gang og de prioriteringer som blir fattet av det nasjonale fakultetsmøte. Betraktningene om undervisningstilbudene som her blir nevnt er derfor av foreløpig karakter. Fakultetet vil foreta en fullstendig revisjon av Langtidsplanen i løpet av år Fag som bør bygges ut Arbeidet med å konkretisere forskning og undervisning innenfor det nye fagfeltet gassprosessering er i gang. Fakultetet har nå tilsatt en professor II innen fagfeltet og et nytt professorat er under bedømmelse. Fakultetet håper på tilsetting i løpet av høsten. Gass- og måleteknologi er et tverrfaglig fagfelt og målet er å trekke sammen ulike fagmiljøer i fysikk, kjemi, matematikk og informatikk for å utvikle forskning og undervisning relevant for den stadig økende virksomhet knyttet til landets naturgassressurser. Det er derfor etablert et eget programstyre for utdanning og forskning innen gass- og måleteknologi. Fakultetet vil på sikt ta over de forpliktelser som ligger i en videreføring av tiltaket. Fakultetet vil videreføre satsingen innenfor fagområdene tungregning og bioinformatikk bl. a ved å overta det økonomiske ansvaret for de stillinger som er opprettet. Som nevnt tidligere skal det utarbeides et forsknings- og undervisningsopplegg i hydrogeologi, studier i fast fjell, der fakultetet vil bidra med finansiering av et professorat. Innen mangfoldet av marin forskning ved fakultetet skal her nevnes et nytt fagfelt som er prioritert og i ferd med å bli etablert. Temaet er kvalitet og foredling av sjømat, og forskning og undervisning foregår i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet og Ernæringsinstituttet. Dette feltet er også spesifikt nevnt i Forskningsmeldingen som et område det må satses på, slik at man kan unngå at mye av norskfanget fisk videreforedles i utlandet som tilfellet er i dag. Fakultetet har som målsetting å øke interessen for lærerutdanningen og planlegger å opprette et eget hovedfag i realfagsdidaktikk i samarbeid med Institutt for praktisk pedagogikk. Fakultetet vurderer å avsette midler til en ny professor ll stilling innen det fagdidaktiske området Fag som kan reduseres eller avvikles på grunnlag av intern vurdering Forsikringsmiljøets satsing på en styrket utdanning innen fagområdet forsikringsmatematikk vil ikke bli fulgt opp fra fakultetets side. Det samme gjelder fagfeltet materialteknologi ved Fysisk institutt. side 9

10 6. Tabellvedlegg A Budsjettramme 2000 (kap. 0261) Justert budsjett Budsjett Satsning Budsjettforslag Art Benevning 1999 innenfor 95% Innenfor 5% 2000 Artsklasse 4 Vitenskapelig utstyr Faste stillinger Ekstrahjelp Faste bistillinger Vikar ved sykdom Vikar ved stipendpermisjon Overtid Tillegg Sum 50* Lønn i tilsetningsforhold Sensur, eksamen Sensur, bedømmelse dr.grader Bedømmelse stillinger Timelærere Gjesteforelesere Sum 53* Honorarer, bilagslønn Arbeidsgiveravgift Feriepenger Artsklasse 5 Kostnader for arbeidskraft Driftsutgifter (annuum) Drift av forskn. fartøy Artsklasse 6 Andre driftskostnader Reiser timelærere Reiser gjesteforel Reiser bedømmelse stillinger Reiseutgifter sensur lav.grad Reiseutgifter sensur høy.grad Reiser sensur dr. grader Sum 70* Kostnader reise og diett Sum drift Total budsjett side 10

11 B Resultatkrav for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i KUFs krav UiBs krav UiBs forslag MNs forslag Studentmåltall Lavere grad Hovedfag Mastergrad Doktorgrad Årsenheter Lavere grad Kandidater Hovedfag Mastergrad Doktorgrad side 11

12 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Botanisk institutt 1. Professor II (økofysiologi) 2. Avdelingsingeniør (systematikk) Senter for Arboret og 1. Forskningstekniker hagedrift 2. Gartner Fysisk institutt u. Overingeniør IT u. Overingeniør E-lab u. Førsteamanuensis (romfysikk) u. Førsteamanuensis (eksperimentell kjernefysikk) Geofysisk institutt 1. Førsteamanuensis (fysisk oseanografi) 2. Overingeniør (feltforskning oseanografi) 3. Universitetsstipendiat (fysisk oseanografi) 4. Universitetsstipendiat (klimaforskning meteorologi) 5. Professor II (Svein Sundby, Havforskningsinst) 6. Professor II (Gunnar Furnes) 7. Professor II (Johnny Johannessen, NERSC) 8. Forskningstekniker Geologisk institutt 1. Professorat (tektonikk) 2. Professorat/førsteamanuensis (kvartærgeologi) 3. IT-konsulent (foreløpig 3 års engasjement) 4. Avdelingsingeniør (U-serie og ICPMS) Institutt for den faste 1. Førsteamanuensis (reservoarfysikk, petroleumsgeofysikk) jords fysikk 2. Stipendiat (den faste jords fysikk) 3. Førsteamanuensis (magnetostratografi, paleomagnetisme) u Sekretær u Omgjøring førstekonsulent til kontorsjef Institutt for informatikk 1. Prof.II/førsteamanuensis II (informatikk) (lokalt tilsnitt) 2. Førsteamanuensis (systemutviklingsteknologi) 3. Førsteamanuensis (systemutviklingsteknologi) 4. Førsteamanuensis (informatikk) 5. Førsteamanuensis (informatikk) side 12

13 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Institutt for fiskeri- og 1. Teknisk redaktør SARSIA (fiskeri- og marinbiologi) marinbiologi 2. Sekretær (administrasjonen) 3. Daglig leder (50%) (felt/forskningsteknisk) 4. Ingeniør (fiskeimmunologi) 1. Professorat(marin biodiversitet) u Førsteamanuensis (gentekn./molekylærbiologi) u Førsteamanuensis (eksperimentell teoretisk økologi) u Professorat (akvakultur, biodiversitet, benthos økologi) Institutt for mikrobiologi 1. Avdelingsingeniør 2. Førsteamanuensis Kjemisk institutt 1. Professorat (heterogen katalyse) 2. Førsteamanuensis (uorganisk analyse) 3. Førsteamanuensis (prosesskjemometri) 4. Førsteamanuensis (naturstoffkjemi) 5. Stillinger i Teoretisk prosesskjemisk modellering og Uorganisk katalyse/materialvitenskap u u Studiekonsulent/undervisningskoordinator Omgjøring av 4-årshjemmel til fast Matematisk institutt 1. Førsteamanuensis (forsikringsmatematikk) 2. Førsteamanuensis (matematisk analyse) 3. Stipendiat 4. Førsteamanuensis (anvendt matematikk) 5. Professor II (analyse) 6. Professor II (anvendt matematikk) 7. Professor II (statistikk) Molekylærbiologisk inst. 1. Avdelingsingeniør (1 halv stilling) 2. Amanuensis (molekylærbiologi) side 13

14 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Zoologisk institutt 1. Professor (anatomi) 2. Overingeniør (IT) 33. Laboratorieingeniør (økologi/parasittologi/dna-lab) 4. Forskningstekniker (anatomi, elektronmikroskopi) 5. Dyrepasser (50% stilling tilknyttet dyrestallen) 6. Professor II (miljøtoksikologi) u. Stipendiat (parasittologi) u Førstefullmektig, 0,25% stilling u Stipendiat, (zoologi) u Førsteamanuensis (miljøtoksikologi) u Førsteamanuensis, (fiskepatologi) u Førsteamanuensis (kjemisk økologi) u Førsteamanuensis (plankton) u Førsteamanuensis (vertebratsystematikk og faunahistorie) u Førsteamanuensis (tropisk biosystematikk) u Førsteamanuensis i vertebratsystematikk og faunahistorie (Systematikk) u Førsteamanuensis i tropisk biosystematikk (Systematikk) Senter for miljø- og 1. Bistilling (paleomiljø/-kjemi) ressursstudier u Bistilling (U-landsrelatert virksomhet) u Bistilling (integrert kystsoneforvaltning) u Omgjøring av kontorsjefstilling til førsteamanuensis Forskningsfartøy u 2 overstyrmenn (mannskap Håkon Mosby ) u Matros u Forpleiningssjef/kokk u Forpleiningsassistent Elektronmikroskopisk felles- 1. Ingeniørstilling laboratorium Fakultetssekretariatet 1. Førstekonsulent forskningsadministrasjon/internasjonalisering side 14

15 Tabell D, forslag til ombygginger ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Allégaten 36 Brannsikring og utbedringer Verksted på Fysisk institutt Ventilasjonsforbedringer mek. verksted - avtrekk, punktavsug mv Zoologisk Lagring av spritfikserte vitenskapelige samlinger HIB Molekylærbio. Prosjektering nye undervisningslokaler Marineholmen Prosjektering av lagerbygg som erstatning for bygning u Espegrend Ny dobbeltgarasje? u Verksted på Ombygginger etter verkstedskomiteens anbef., bl.a. avtrekk til sveising? Marineholmen u Realfagbygget, Fjerning av statisk magnetfelt i lokaler til økologisk avd.? Zoologisk u Realfagbygget, Utbedring av dyrestall, inkl. klima- og alarmanlegg? Zoologisk u Realfagbygget, Utbedring av lokalene til avd. Zoologisk museum? Zoologisk u HIB Molekylærbio. Utskillelse av kontor? u Realfagbygget Nytt pollenlab. samt nytt kontor.? Botanisk u B. Trumpys hus Ombygging av rom i 6 etg. lab. for støveksplosjoner? Fysisk u Realfagbygget Nytt møterom - akustiske himlinger? Geologisk u Realfagbygget Omgjøring av professorkontor? Geologisk u Realfagbygget Skjerming mot statisk magnet? Geologisk u Verksted på Fysisk To nye kontorer for teknisk tegner? institutt u HIB Informatikk Utbedring av korridordører? u Realfagbygget, Zoologisk Oppgradering av prep.rom i 2 etg. Zoologisk museum? side 15

16 Tabell E, forslag til vedlikeholdsarbeider ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Allègaten 70, Jahnebakken 3 og 5. Geofysisk, Mikrobiologisk Innvendig oppussing og vedlikehold Espegrend Reparasjon av slipp og nøst Kroepeliens hus Innvendige utbedringer 2000 u Realfagbygget, Botanisk Utskifting av nålefilt gulvbelegg, møterommet? u Realfagbygget, Zoologisk Skjerming mot sollys/varme på Realfagbyggets? vest og sydside, 4. og 1. etg. Realfagbygget, Kjemisk Utskifting av blandebatterier på labaratoriene? u Carl L. Godskes hus Økt kapasitet på ventilasjonsanlegget? u HIB, IFM Vedlikehold av eksperimentelle våtromfasiliteter u HIB, Informatikk Hovedrengjøring Tabell F, forslag til fellestiltak ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Realfagbygget Oppgradering/modernisering av ventilasjonssystem 2000 (klimaanlegg) 2 Realfagbygget Ombygging, lokaler etter IBM. Første trinn; to auditorier 2000 u Realfagbygget Ombygging, lokaler etter IBM. Andre trinn; lokaler for? geologisk og botanisk inst. u Realfagbygget Utbygging, vestibyler i 3. og 4. etg.? u HIB, Molekylærbio. Etablering av klimarom i 1 etg.? u HIB, Informatikk Oppgradering av undervisningsanlegget i auditoriefløyen? side 16

17 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Kostnads INSTITUTT UTSTYRSTYPE UTSTYRSENHET N U NFR overslag, Botanisk institutt Forskningsutstyr Hovedmikroskop N x Forskningsutstyr Kjeltec Auto Sampler N Undervisningsutstyr Utstyr for tungmetallanalyse N Undervisningsutstyr Livingstone stempel-prøvetaker U Forskningsutstyr Scanning-elektronmikroskop, bordmodell U undervisningutstyr Instituttbil U Forskningsutstyr Stereoluper for forskere/studenter U Fysisk institutt Undervisningsutstyr Fornyelse av lab.utstyr, inkl datamaskiner til bruk på undervisningslab. U Forskningsutstyr Impedansanalysator N Forskningsutstyr Analog teststasjon for VLSI-kretser N Forskningsutstyr SMD utstyr til elektronikklab. N Forskningsutstyr Arbeidsstasjon for teoriseksjonen N Forskningsutstyr Utskiftning av eldre utstyr ved E-lab U Undervisningsutstyr Utstyr til IT-undervisning U Forskningsutstyr Infrastrukturtiltak innen datanett N Mekanisk verksted Forskningsutstyr Numerisk styrt dreiebenk N Forskningsutstyr Diverse småmaskiner U Geofysisk institutt Forskningsutstyr UNIX-arb.stasjon/server til num.mod U Forskningsutstyr Instrument og visualiseringsutstyr for værstasjoner N Forskningsutstyr RD-Workhorse ADCP N Forskningsutstyr Sea Bird CTD U Forskningsutstyr Et Colormeter U Forskningsutstyr Sonisk anemometer N Forskningsutstyr 4 Gytre SD-6000 strømmålere U Forskningsutstyr Doppler Sodar med RASS N Forskningsutstyr Instituttbil U Forskningsutstyr 4 fco2 bøyer N Forskningsutstyr VoS system N Forskningsutstyr Oksygen analysator U Forskningsutstyr Autosal U Geologisk institutt Undervisningsutstyr Bil til feltarbeid U Forskningsutstyr Marin- og landgeologisk utstyrspakke til felt og lab. N Forskningsutstyr Instrumentering for GC-IRMS N Forskningsutstyr Automatisk slipemaskin for tynnslip U Forskningsutstyr Utstyr produksjon til nedknusning og formaling av prøver U Forskningsutstyr Laser-ICP-MS N Institutt for den faste Forskningsutstyr IT-utstyr U jords fysikk Forskningsutstyr Luftkanoner U Forskningsutstyr SQUID magnetometer U X side 17

18 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Institutt for fiskeri- og marinbiologi Institutt for informatikk undervisningutstyr Bunntrål U undervisningutstyr Mikroskopiutstyr, oppgradering N Forskningsutstyr Rysteinkubator U Forskningsutstyr CHN analysator U Forskningsutstyr Nye arbeidsplasser - forskningsanlegget N undervisningutstyr ATM svitsj (utvidelse) U undervisningutstyr Skrivere (Utskifting/utvidelse) U undervisningutstyr Utvidelse av instituttets masselager N undervisningutstyr Ny regneressurs N undervisningutstyr Utvidelse av ryggradsnettet N undervisningutstyr Nye arbeidsplasser - hovedfagsanlegget N Undervisningutstyr Nytt undervisningsanlegg (laveregrad) N U Institutt for Undervisningsutstyr Undervisningsutstyr N U mikrobiologi Forskningsutstyr Pulselektroforese N Kjemisk institutt Forskningsutstyr Oppdatering av forskningsmikroskop N Undervisningsutstyr Kursmikroskoper og Stereolupper U Forskningsutstyr Brønnplateleser og kyvetteskifter N undervisningutstyr Stor autoklav U Forskningsutstyr Fast performance liquid chromatograf N Forskningsutstyr HCN analysator N Forskningsutstyr Vannaktivitetsmåler for jord N Forskningsutstyr Coulter Multisizer 2 U undervisningutstyr 3 Vekter (org/fys) U Forskningsutstyr Broad-band probe Mhz (org/fys/inorg) N Forskningsutstyr Utstyr, uorg syntese (uorg) N Forskningsutstyr Vakumpumper for avdampning av løsemidler U Forskningsutstyr HPLC - kolonne (fys/org) N Undervisningsutstyr Lab.integrator HP og HPLC, UV Detektor til Søylekromatograf N Forskningsutstyr Franksjonssamler HPLC(fys) N Forskningsutstyr Kapillar gasskromatograf(org) U Undervisningsutstyr Kugelrohr dis.app. m. digital term og glassutst. (org) U Forskningsutstyr Lipsom edstruder(fys) N Forskningsutstyr Mas-prøveholder(fys) N Forskningsutstyr Sentrfuge (fys) U side 18

19 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Matematisk institutt Forskningsutstyr UNIX regneserver U Molekylærbiologisk institutt Forskningsutstyr 3 stk X-terminaler U Undervisningsutstyr UNIX arbeidsstasjon N undervisningutstyr 5 stk. X-terminaler N/U undervisningutstyr Lisensvare, NAG Maple, Splus, Minitab, grafisk pakke N/U Forskningsutstyr Farge postscript skriver med fargekopi N Forskningsutstyr Visualiseringsutstyr for 3 dim. plott N Forskningsutstyr 2.stk X-terminaler N undervisningutstyr Gulvsentrifuge U undervisningutstyr Ultrafryserør U undervisningutstyr 2D proteingelutstyr N undervisningutstyr Proteinrenseutstyr,Biological N undervisningutstyr Sentrifuge for store volum N undervisningutstyr Multikanalfluorimeter N undervisningutstyr Oppgradering av aminosyreanalysator U undervisningutstyr Analytisk ultrasentrifuge N undervisningutstyr Geldokumentasjonsutstyr N undervisningutstyr Sentrifuge for 50ml rør N undervisningutstyr Grønn laser (Phospho imager) N undervisningutstyr Circulær dikroisme, bordmodell N undervisningutstyr PCR-robocycler N undervisningutstyr 2 PCR maskiner N undervisningutstyr Rotorer til ultrasentrifuger N undervisningutstyr CO2-kjøleinkubator N undervisningutstyr Chip leser N undervisningutstyr Liten autoklav N undervisningutstyr 5 desimalvekt N Mirkoskop for høykvalitets fotografering + undervisningutstyr kamera N Video-overvåkningsutstyr for fisk (kamera + undervisningutstyr styringsenhet) N undervisningutstyr Massespektrometer, Maldi tof N side 19

20 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Zoologisk institutt Forskningsutstyr Etableringspakke, parasittologi (Skorping) N undervisningutstyr Digitaliseringslaboratorium utst.pakke N Museumsvirksomheten Forskningsutstyr Chromameter (fargemåler) N Forskningsutstyr Mikroskop U Forskningsutstyr Binokular U Marinbiologisksstasjon Undervisningsutstyr Optikk til kurssal MBS U undervisningutstyr Basisinstrumentering til laboratorium U Forskningsutstyr Instrumenter - mesokosm. N Forskningsutstyr CTD U Elektronmikroskopisk Forskningsutstyr Elektronmikroskop U felleslaboratorium Forskningsutstyr Cryo-ultramikrotom N Forskningsfartøy Forskningsutstyr CTD-vinsj med kabel (HM) U utvalget Forskningsutstyr Ekkoloddsvinger (HB) N Forskningsutstyr Kartprogram (HB) N Forskningsutstyr Grafisk skriver (HM) U Forskningsutstyr Multistråle ekkolodd (HM) N Forskningsutstyr Scanmar avstandssensor (HB) N Forskningsutstyr Dynamisk posisjoneringssystem (HB) N Senter for arboret og Forskningsutstyr Slåtteutstyr N hagedrift Forskningsutstyr Bil U Fakultetet felles Undervisningsutstyr Video-data audioutstyr til auditorium 4 i Realfagbygget N Undervisningsutstyr Oppgradering av pc stuer til lavere grads studenter N Sum side 20

Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Det kan være mangler/unøyaktigheter i listene som ligger inne i systemet, spesielt

Detaljer

Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2014/11026 Møte: 28. oktober 2015 MASTEROPPTAK HØSTEN 2015

Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2014/11026 Møte: 28. oktober 2015 MASTEROPPTAK HØSTEN 2015 1 Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2014/11026 Møte: 28. oktober 2015 MASTEROPPTAK HØSTEN 2015 Masteropptak: Tallene for masteropptaket er hentet fra FS (Student samlebilde) oktober 2015 og omfatter alle

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Effekt av omfordeling av resultatmidler: Delen til resultatmidlar er auka frå 6% til 8% Auka utgift til IT-avdelinga

Effekt av omfordeling av resultatmidler: Delen til resultatmidlar er auka frå 6% til 8% Auka utgift til IT-avdelinga 12. JANUAR 2007 Budsjettildeling for 2007 Gjest frå Hong Kong Påminningar ved undervisingsstart (Les dette!) Opning av pauserommet Instituttet fekk i går offisielt tildelingsbrev for 2007. Her er nokre

Detaljer

1) Masteropptak høsten 2010

1) Masteropptak høsten 2010 Studiestyremøte 29.9.2010 SAK III ORIENTERINGER 1) Masteropptak høsten 2010 Tallene for masteropptaket høsten 2010 er hentet fra FS (Student samlebilde) den 10. september 2010 og omfatter alle studenter

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR

1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR 1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR Studiestyret vedtok enstemmig oppgavefordelingen mellom institutt/program og programsensor som beskrevet nedenfor: Mål med programsensur og programsensors

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

2.6 MARIN BIOLOGI STUDIEGRUNNLAG GRUNNSTUDIET

2.6 MARIN BIOLOGI STUDIEGRUNNLAG GRUNNSTUDIET SIDE 101 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 18. april 1977 med endringer sist vedtatt av Fakultetsstyret for Fakultet for kjemi og biologi 10 januar 1997. Marin biologi omfatter studiet av planter og dyr i

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede søkertall på

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av notat fra undervisningsleder

Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av notat fra undervisningsleder Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat Til: instituttstyret Dato: 4.9.2015 Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av

Detaljer

NTNU S-sak 72/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/RHR/TWB Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 72/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/RHR/TWB Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 72/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.11.2010 RE/RHR/TWB Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: Satsinger som finansieres over ramme Strategi- og omstillingsmidler Tilråding:

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober.

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober. DET JURIDISKE FAKULTET UTKAST Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.:/ 2010/14520 Møtenr: 5/2010 Møtedato: 09.12.2010 Notatdato:29.11.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel:

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 10/14 Ny fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 25.02.2014 Informasjonsansvarlig: Lone

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 63/15 24.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729-TRM Økonomirapport etter oktober 2015 og budsjett

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt... 1 Søkertallsutviklingen ved fakultetet... 1 De enkelte fagene... 2 Betydning for høsten 2009 og seinere oppfølging...

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 19.03.02 Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 1. Innledning I 2001 innførte UiB nettobudsjettering, noe som innebærer at tildelingen utgjør differansen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 05.06.02 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 029/2002 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER Tidl. sak(er): Kopi til:

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Raimond Klein Hofmeijer S-SAK 09-11

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

OPPDATERT BUDSJETTFORSLAG DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIG FAKULTET

OPPDATERT BUDSJETTFORSLAG DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIG FAKULTET OPPDATERT BUDSJETTFORSLAG 1998 DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIG FAKULTET INNHOLD: 1. Innledning s. 3 2. Presentasjon av faglige utfordringer s. 3 Utdanning av flere kandidater innen informatikk 3 Etter-

Detaljer

Anne Marit Blokhus (prodekanus for utdanning), Stein A. Strømme, Kuvvet Atakan, Hans Jørgen Fyhn

Anne Marit Blokhus (prodekanus for utdanning), Stein A. Strømme, Kuvvet Atakan, Hans Jørgen Fyhn Protokoll UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET ONSDAG 16. oktober 2002 kl. 09.30 i møterom 2018, Kjemisk institutt, Realfagbygget 2. et.

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010)

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Prosent Vedlegg til Virksomhetsrapport 1.tertial 2010 Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Det ble i forbindelse med enhetenes rapportering for 1.tertial

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15 Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag - BBB ********************************************************

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

OVERSENDELSE AV HANDLINGSPLAN SAMT RISIKOVURDERING

OVERSENDELSE AV HANDLINGSPLAN SAMT RISIKOVURDERING UNIVERSITETET I STAVANGER DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til Universitetsdirektøren v/anne Selnes Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dato 30. april 2009 OVERSENDELSE AV HANDLINGSPLAN 2009-2011

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008 Fakulteter NFH TMU Sentrene under styret UB U-Vett Teknisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 200706392-3/BEL/115 Dato: 18.12.2007 STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008 Generelt

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Hvordan fungerer INFRASTRUKTUR-satsingen for UoH-sektoren? Svein Stølen og Robert Bjerknes

Hvordan fungerer INFRASTRUKTUR-satsingen for UoH-sektoren? Svein Stølen og Robert Bjerknes Hvordan fungerer INFRASTRUKTUR-satsingen for UoH-sektoren? Svein Stølen og Robert Bjerknes Infrastrukturlandskapet Kategorier? Internasjonal Nasjonal Regional Institusjonell Fakultær Institutt Enkeltforskerbehov

Detaljer

Forskningsmelding Det juridiske fakultet

Forskningsmelding Det juridiske fakultet Forskningsmelding 2008-2009 Det juridiske fakultet RAPPORTERING MHT KVANTITATIVE INDIKATORER: RESULTATER OG MÅLTALL Resultatindikator Resultat Resultat Måltall 2007 2008 2009 Publikasjoner: Totalt antall

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.10.11 GL, TTV Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger

Detaljer

Justering av fakultetets budsjettfordelingsmodell

Justering av fakultetets budsjettfordelingsmodell Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 113 Fak.sak: 19/2009 Sak nr.: 2008/8297 Møte: 09.06.2009 Justering av fakultetets budsjettfordelingsmodell SV-fakultetets

Detaljer

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag?

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Et innspill om forskning og høyere utdanning innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag Fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Detaljer

Endring i kroner Endring i % ktrl 0

Endring i kroner Endring i % ktrl 0 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til FT Tildeling 2015 - Prisjustert Tildeling 2016 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 2011-2014 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik m.fl. Saksfremlegg

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 8. mars 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 03/14 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 26/2003 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer