Oppdatert budsjettforslag 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatert budsjettforslag 2000"

Transkript

1 Vedtatt i fakultetsstyret 7 oktober 1999 Oppdatert budsjettforslag 2000 UNIVERSITETET Det matematisk-naturvitenskapelige I BERGEN fakultet

2 INNHOLD: 1. Innledning s Faglige oppgaver og utfordringer s Målkrav og oppnådde resultater s Resultater for 1998/99 og oppnådde resultater s Resultatmål for studieåret 1999/2000 s Budsjettmessige virkninger s. 6 Justert budsjett 1999 s. 6 Budsjettering innenfor 100 % av rammen s. 6 Vitenskapelig utstyr s Spesielle satsinger. Forskningsprosjekter s. 7 Tungregning s. 7 Marin forskning s Omstillingstiltak s Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - kortsiktige tiltak s Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - langsiktige tiltak s Bemanningsutvikling avgang i ulike stillingsgrupper s Vurdering av undervisningstilbudene s. 9 -Fag som bør bygges ut s. 10 -Fag som kan reduseres eller avvikles på grunnlag av intern vurdering s Tabellvedlegg s. 11 Tabell A - Budsjettforslag for 2000 (Kap. 0261) s. 11 Tabell B - Resultatkrav mat.-nat. fakultet 1999/2000 s. 12 Tabell C - Revidert stillingsforslag 2000 s. 13 Tabell D - Ombygninger s. 16 Tabell E - Vedlikehold s. 17 Tabell F - Fellestiltak s. 17 Tabell G - Vitenskapelig utstyr s. 18 side 2

3 1. Innledning Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har tidligere gitt uttrykk for at det er et manglende samsvar mellom ressursrammer og ressursbehov. Den anstrengte økonomien ved fakultetet vil etter alt å dømme resultere i et underskudd på inneværende års budsjett. Fakultetet forsøker bevisst å tilpasse forbruket til driftsrammen bl.a ved å inndra stillinger i den grad det er mulig, og ved å holde ledige stillinger ubesatte over lengre tid. Opprettelse av nye stillinger skjer nå bare unntaksvis og kun når det foreligger helt spesielle grunner. De senere årene har fakultetet som kjent operert med et innsparingsbehov på 6 % i forhold til et fullbudsjettert lønnsbudsjett. De frigjorte lønnsmidler benyttes primært til å saldere budsjettet. Fakultetet ønsker å vri en større andel av ressursene over på de definerte innsatsområdene, men makter i liten grad å opparbeide egenkapital til en slik satsing. Ressurssituasjonen fører videre til at fakultetet er svært avhengig av ekstern finansiering for å gjennomføre undervisningen på et akseptabelt nivå. Den vedtatte Langtidsplanen for er fakultetets viktigste hjelpemiddel i arbeidet med å omdisponere midler mellom de ulike fagområdene. Langtidsplanen er et konkret uttrykk for fakultetets vilje til på sikt å bedre den økonomiske handlefriheten gjennom innsparinger på lønnssiden. Det er imidlertid grunn til å presisere at Langtidsplanen var basert på en forutsetning om 0-budsjett i planperioden. Ved ytterligere kutt i rammebevilgningene til fakultetet vil mulighetene for å omdisponere midler til prioriterte områder bli svekket. 2. Faglige oppgaver og utfordringer I budsjettforslaget for 2000 har fakultetet ført opp følgende innsatsområder: Marine fag Petroleumsteknologi It-satsing Økning av antallet kvinner ved fakultetet For en nærmere utdypning av mat.nat.fakultetets prioriteringer i tiden framover vises det til Strategisk plan Målkrav og oppnådde resultater 3.1 Resultatkrav for og oppnådde resultater Lavere grad Søkningen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hadde en topp høsten 1998 med 726 personer som hadde fakultetet som førsteprioritet på sin søknad til Samordnet opptak. 655 av disse svarte ja til studietilbud ved fakultetet. Likevel var det pr ikke registrert flere enn 1602 laveregradsstudenter ved fakultetet, dvs. ca 100 studenter færre enn UiBs resultatkrav for 1998/99 (1708 laveregradsstudenter). Fakultetet har i flere år hevdet at fakultetets studentmåltall for lavere grad har vært satt for høyt, noe studentstatistikken fra høsten 1998 bekrefter. I det gamle studentsystemet ble mange av hovedfagsstudentene registrert som laveregradsstudenter, men etter innføringen av Felles Studentsystem (FS) har en unngått dette. Registreringstallene stemmer derfor i dag bedre med virkeligheten. Resultatkravet for oppnådde årsenheter på lavere grad var 940. Fakultetet oppnådde 994,6 årsenheter i studieåret 1998/99, og oppnådde dermed mer enn 105% av kravet. Hovedfag Pr var det registrert 809 studenter på høgre grad i FS. Dette er drøyt 80 studenter mer enn måltallet UiB krevde. En feilkilde i registreringstallene er at laveregradsstudenter, doktorgradskandidater eller gjestestudenter/hospitanter som tar emner på 300-nivå, føres som hovedfagskandidater i statistikkene fra FS. side 3

4 Fakultetet hadde krav om 200 avlagte hovedfagseksamener. I perioden til ble det uteksaminert 220 kandidater på høgre grad (inkl. mastergrader). Tallet inkluderer 13 cand.scient.- kandidater som har fått sin veiledning ved Det medisinske fakultet, men som også belaster infrastruktur, fagtilbud og administrasjon ved mat.nat.-fakultetet. I fakultetets prognoser over avlagte hovedfagseksamener har disse alltid vært inkludert. Doktorgrad Det var registrert 346 dr.scient.-kandidater i FS pr , drøyt 100 flere enn UiBs krav på 230. Dette er et antall som har holdt seg forholdsvis stabilt de senere årene. Det er avlagt 30 dr.scient.-grader og 5 dr.philos.-grader ved utgangen av september. I tillegg er 6 dr.scient.- disputaser fastlagt i løpet av oktober og november. Fakultetet regner med å utdanne i overkant av 50 doktorer i 1999, noe som er i samsvar med KUFs krav. 3.2 Resultatmål for studieåret 1999/2000 Lavere grad Søkningen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gikk ned i 1999 i forhold til i personer hadde fakultetet som førsteprioritet ved samordnet opptak i år, og 520 studenter svarte ja til studietilbud ved fakultetet. I tillegg kommer 72 restetorgsstudenter som har svart ja til studietilbud ved fakultetet. Pr hadde 459 av de nye studentene møtt. Pr. 16. september 1999 var det i FS registrert 1472 studenter på lavere grad. Dette tallet inkluderer imidlertid om lag 75% av de 115 studentene som ble tatt opp til hovedfag i høst (hovedfagsopptaket var ikke klart innen 15.9., og de av studentene som ikke skal ta 300-tallsemner i høst, ble dermed registrert på lavere grad). På bakgrunn av den reduserte søkningen til fakultetet, går fakultetet inn for at måltallet for lavere grad settes til 1450 for studieåret 1999/2000. Fakultetet ser det som viktig at det nå korrigeres for de tidligere for høyt satte måltallene. Fakultetet mener at måltallet for opptak av nye studenter bør være 520 for studieåret 2000/2001. Dette tallet er kalkulert ut fra bemanningssituasjonen, kapasiteten på sentrale laboratorieemner og målet om at studentene skal kunne gjennomføre studiene innen normert tid. Basert på måltallet på 1450 studenter på lavere grad, mener fakultetet at resultatkravet bør reduseres fra 940 årsenheter til 870 årsenheter. Hovedfag Ved registreringsfristens utløp var det 741 registrerte studenter på høgre grad i FS (ekskl. mastergrad), men dette er eksklusive om lag 75% av de 115 nye hovedfagsstudentene (se ovenfor). Som i 1998 føres laveregradsstudenter, doktorgradskandidater og gjestestudenter/hospitanter som tar emner på 300-nivå, som hovedfagskandidater i statistikkene fra FS. På bakgrunn av dette bør prognosen være 750 hovedfagsstudenter for år Som nevnt ovenfor har fakultetet ikke skilt ut cand.scient.-studentene ved med.fak. når prognoser for antall uteksaminerte kandidater har blitt utarbeidet. Dette fordi de belaster fakultetets infrastruktur, fagtilbud og administrasjon. Selv om Det medisinske fakultet får belønningsmidler for de ferdige kandidatene, mener mat.nat.-fakultetet at de må inkluderes i mat.nat.s regnestykke tilknyttet resultatkravene. Fakultetet foreslår at kravet til uteksaminerte cand.scient.-kandidater bør være 200 også for studieåret 1999/2000 (195 cand.scient. + 5 MPhil/MSc). Fakultetet er oppmerksom på at det er et misforhold mellom antall uteksaminerte hovedfagskandidater og antall studenter som er registrert på hovedfag. Dette skyldes i stor grad at mange av studentene tas opp til hovedfagsstudiet når de har fra 45 vekttall, mao før de har oppnådd cand.mag.-graden. Dessuten tar mange hovedfagsstudiet ved siden av arbeid. Begge disse gruppene er dermed registrert som hovedfagsstudenter i mer enn 3-4 semestre. I tillegg kommer en del studenter som ikke side 4

5 fullfører hovedfagsstudiet på grunn av gode tilbud på arbeidsmarkedet. I denne sammenheng ønsker fakultetet at sentrale myndigheter innfører virkemidler som stimulerer hovedfagsstudentene til å fullføre sin utdanning. Doktorgrad Per 16. september var det kun registrert 184 doktorgradskandidater ved fakultetet. Dette er i tråd med tidligere års registreringstall ved fristens utløp, mens det faktiske tallet på antall dr.scient.-kandidater ved mat.nat.-fakultetet er ca 330. En forklaring på de lave registreringstallene i FS er at mange doktorgradskandidater ikke har planer om avlegge emneeksamen eller disputere i løpet av høsten, og glemmer at de likevel må registrere seg. Fakultetet arbeider med å få doktorgradskandidatene til å registrere seg hvert semester. Fakultetet foreslår et resultatkrav på 50 avlagte doktorgrader for studieåret 1999/2000. En vil imidlertid understreke at fakultetet er helt avhengig av ekstern finansiering for å kunne oppnå måltallene for doktorgradsproduksjon etter som fakultetet kun har 60 stipendiatstillinger innenfor eget, ordinært budsjett. side 5

6 4. Budsjettmessige virkninger Det oppdaterte budsjettforslaget for år 2000, tabell A, er utarbeidet på grunnlag av budsjettrammen for Budsjettet er korrigert for virkning av vedtak som skal videreføres i år Fakultetet har i denne omgang konsentrert seg om å dokumentere grunnlaget for neste års budsjettforslag. Den interne fordelingen på de ulike postene i budsjettet vil bli nærmere vurdert når bevilgningen for år 2000 er kjent. Nedenfor vil det kort bli redegjort for hvilke faktorer som ligger til grunn for budsjettforslaget. Justert budsjett 1999 Justert budsjett er utarbeidet på basis av tildelingen over kap for 1999 og korrigert for bevilgninger som skal videreføres i år Dette gjelder bevilgningene til arbeidsgiveravgift ved Arboretet og kompensasjon knyttet til forrige års lønnsoppgjør. Avsetningen til resultatpotten på kr er dessuten tilbakeført til budsjettrammen. Fakultetet gjør oppmerksom på at justert budsjett for 1999 ikke inneholder midler knyttet til følgende særskilte satsningsområder og utbygningstiltak: tungregning/parallellprosessering forskning og undervisning marine fag, herunder posisjoneringsmidler studieprosjektet Vi bryr oss utbygging av den botaniske hagen på Milde Fakultetet går ut fra at disse tiltakene som tidligere vil bli tildelt midler over de særskilte avsetningene til satsningsområder/investeringsformål. Kompensasjon på grunnlag av inneværende års lønnsoppgjør er ikke innarbeidet i justert budsjettramme. Budsjettering innenfor 100% av rammen Fakultetets driftsbudsjett for år 2000 er utarbeidet innenfor rammen av bevilgningene i budsjettet. I budsjettopplegget for 1999 har kollegiet lagt til grunn at fakultetet skal redusere antall studieplasser på lavere grad med 20. Som en følge av dette er budsjettrammen for år 2000 nedjustert med kr , noe som tilsvarer 25 % virkning. Budsjettet er oppjustert med kr på basis av det forestående arbeidet med etablering av et kjemikalieregister. Som tidligere nevnt vil fakultetets budsjettramme i år 2000 være knapp selv med en videreføring av budsjettrammen for Satsningen innenfor 5% av budsjettet vil derfor primært bli benyttet til å opprettholde eksisterende aktivitet, jf. tabell A. I tråd med tidligere målsetninger er det lagt opp til en viss økning i driftsmidlene til instituttene/enhetene. Fakultetet har funnet rom for en samlet egeninnsats på kr. 1 mill. i forbindelse med de signaliserte innsatsområdene i år Oversikten under viser forslag til disponering av egne midler til de prioriterte tiltakene: Tiltak Marine fag Petroleumsteknologi IT-satsning Tiltak innenfor 100 % av rammen Art Art 5000 Art 6000 Totalt (Tabell 1. Egeninnsats på innsatsområdene) Den budsjetterte veksten i driftsmidler til instituttene/enhetene samt egenandelen på innsatsområdene innebærer at det må frigjøres tilstrekkelige midler fra lønns-budsjettet. 1 Art 4000 er midler til utstyr, art 5000 er lønnsmidler og art 6000 er andre driftsutgifter side 6

7 Fakultetet har tidligere forpliktet seg til å opprette et professorat i hydrogeologi (fast fjell) på budsjettet for Av andre aktuelle tiltak på neste års budsjett kan nevnes styrking av driftsbevilgningen ved Finse forskningssenter på kr , midler til prosjektet Profilering av de marine fagene ved UiB med inntil kr , en avsetning i størrelsesorden kr til programstyret for gass og måleteknologi, opprettelse av professor ll stilling i realfagsdidaktikk samt overtakelse av forsker ll stilling fra NFR i informatikk. Vitenskapelig utstyr Behovet for vitenskapelig utstyr er stadig økende ved fakultetets institutt og avdelinger. Dette har som kjent sammenheng med at fakultetet ikke har hatt mulighet til å møte utstyrsbehovet med de lave tildelingene over post 45 de senere årene. Siden fakultetet behandlet budsjettforslag for 2000 har utstyrsbehovet økt med nærmere kr , og er nå på kr ,-. I tillegg kommer et behov for avansert vitenskapelig utstyr (søknader til Norges forskningsråd) på kr ,-. Dersom fakultetet skal fortsette å holde en god standard på forskning og undervisning må bevilgningene til vitenskapelig utstyr økes. Fakultetet fastholder et minimumsbehov for vitenskapelig utstyr på kr ,- for år 2000, og sett i forhold til utstyrsbehovet ved instituttene og avdelingene ser fakultetet dette som en realistisk budsjettering. 5. Spesielle satsinger. Forskningsprosjekter Fakultetet har i 1999 fått forskningsmidler fra kollegiet til satsing på tungregning og på marin forskning. Tungregning Fra og med 1998 ble det opprettet to vitenskapelige stillinger i tungregning (en professor og en førsteamanuensis) ved Institutt for informatikk. Stillingene ble opprettet med tilsagn om forskningsmidler for en 3 års periode og fakultetet skal overta lønns- og driftsforpliktelser for de to ansatte i Stillingene er nå integrert i instituttets forsknings og utdanningsaktivitet og bidrar til å styrke informatikk miljøet i Bergen. Det ble bevilget kr. 1 mill. til formålet i 1998 og kr i 1999 inkl. arbeidsgiver- avgift. Bevilgningen i 1999 er ikke tilstrekkelig til å dekke fakultetets faktiske driftsutgifter. Marin forskning Kollegiet bevilget 1.3 millioner kroner til marin forskning for Midlene skulle disponeres til to formål; arbeid med å få til en mer slagkraftig organisering av fakultetets marine forskning og posisjonering mot EU s 5. rammeprogram kroner er benyttet til EU satsing. EU søknader knyttet til marin forskning utgjør over 60 prosent av fakultetets søknader hittil i Fakultetet har opprettet et Programstyre for marin forskning som skal samordne virksomheten, utvikle strategi, fremme forslag til nye forskningsfelt og utdanningsveier og være med på planlegging og organisering av flerfaglige forskningsprosjekter. Arbeidet i programstyret er kommet godt i gang og det forventes at det legges fram flere konkrete forslag i løpet av høsten Marin forskning er et av fakultetets tre satsningsområder. Dette sammenfaller med Universitetet i Bergen sin forsknings prioritering og med prioriteringene gitt i Regjeringens forskningsmelding Forskning ved et tidsskille. Fakultetet vil prioritere å sette av egne midler til programstyrets arbeid samt prioritere å opprette ulike stillinger innenfor de marine forskningsgruppene etterhvert som nye forskningsplaner blir klare. Fakultetet prioriterer også arbeidet med et nytt havgående forskningsfartøy i samarbeid med Havforskningsinstituttet. 6. Omstillingstiltak 6.1 Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - kortsiktige tiltak Fakultetet har gjennom lengre tid måttet kompensere for nedgangen i kjøpekraft ved å holde stillinger ledig og ved å stramme inn på bevilgningene til annuum. Driftsbudsjettet ved grunnenhetene er på et nivå som ikke gir grunnlag for ytterligere nedskjæringer. For å finne dekning for et budsjettkutt på 5 % må lønnsbudsjettet reduseres ved at aktiviteter eller fagfelt legges ned. I tillegg til at alle ledige stillinger må stå ubesatte vil det bli nødvendig å gå til oppsigelser. side 7

8 Konsekvensene av de foreslåtte tiltakene vil naturligvis bli dramatiske for aktiviteten ved fakultet, ikke minst fordi et eventuelt kutt vil komme på toppen av et budsjett som allerede er hardt presset. Fakultetet har som nevnt igangsatt tiltak for en gradvis og planmessig nedbemanning ved fakultetet. En påtvunget forsering av denne prosessen kan gi svært uheldige og utilsiktede virkninger. Et budsjettkutt vil også bety at fakultetet mister enhver mulighet for å gå inn med egne midler i tilknytning til satsningsområdene. 6.1 Virkning av budsjettreduksjon på 5 % - langsiktige tiltak I Langtidsplanen for perioden er det gjort rede for fakultetes strategiske prioriteringer innenfor forskning og utdanning i det aktuelle tidsrommet. Langtidsplanen bygger på den forutsetning at vekst på et innsatsområde skal muliggjøres gjennom nedbygging av annen aktivitet. Avgang i stillinger er det viktigste virkemidlet for å frigjøre ressurser til nye formål. En permanent budsjettreduksjon på 5 % vil måtte bety at evt. frigjorte midler ikke kan disponeres som påtenkt i Langtidsplanen, men derimot benyttes til å sikre eksisterende aktivitet på prioriterte områder. Fakultetet vil bli nødt til å påskynde prosessen med å sanere nåværende virksomhet. De forslag om nedbygging av aktivitet som er beskrevet i Langtidsplanen vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelige til å møte en ytterligere budsjettreduksjon. Fakultetet vil i en slik prosess ha nær kontakt med de øvrige realfags-fakultetene i Norge. 6.2 Bemanningsutvikling avgang i ulike stillingsgrupper Av oversikten under framgår det hvor stor avgangen vil være i de ulike stillings-kategorier i perioden 2000 til Det er lagt til grunn at de ansatte er i stillingen til fylte 70 år Sum i perioden Vitenskapelige Teknisk/adm , ,8 8,3 Sum 4 2 3, ,8 33,3 (Tabell 2. Avgang i stillinger perioden ) Det samlede innsparingspotensialet i perioden er illustrert under , ,276 Mill. kroner 6 5, ,774 1,736 2, År Hvor mange stillinger som i realiteten vil bli trukket inn, og hva den økonomiske virkningen blir, er bl.a avhengig av fakultetets rammebetingelser i tiden framover. 6.3 Vurdering av undervisningstilbudene I samarbeid med de øvrige realfagsfakultetene i landet er mat. nat. fakultetet i Bergen i gang med å drøfte en arbeidsdeling om tyngdepunkter i forskning og undervisning. Det tas sikte på å sluttføre dette arbeidet i løpet av kommende år. side 8

9 Utviklingen framover vil også i stor grad måtte vurderes i forhold til de fagevalueringer som er i gang og de prioriteringer som blir fattet av det nasjonale fakultetsmøte. Betraktningene om undervisningstilbudene som her blir nevnt er derfor av foreløpig karakter. Fakultetet vil foreta en fullstendig revisjon av Langtidsplanen i løpet av år Fag som bør bygges ut Arbeidet med å konkretisere forskning og undervisning innenfor det nye fagfeltet gassprosessering er i gang. Fakultetet har nå tilsatt en professor II innen fagfeltet og et nytt professorat er under bedømmelse. Fakultetet håper på tilsetting i løpet av høsten. Gass- og måleteknologi er et tverrfaglig fagfelt og målet er å trekke sammen ulike fagmiljøer i fysikk, kjemi, matematikk og informatikk for å utvikle forskning og undervisning relevant for den stadig økende virksomhet knyttet til landets naturgassressurser. Det er derfor etablert et eget programstyre for utdanning og forskning innen gass- og måleteknologi. Fakultetet vil på sikt ta over de forpliktelser som ligger i en videreføring av tiltaket. Fakultetet vil videreføre satsingen innenfor fagområdene tungregning og bioinformatikk bl. a ved å overta det økonomiske ansvaret for de stillinger som er opprettet. Som nevnt tidligere skal det utarbeides et forsknings- og undervisningsopplegg i hydrogeologi, studier i fast fjell, der fakultetet vil bidra med finansiering av et professorat. Innen mangfoldet av marin forskning ved fakultetet skal her nevnes et nytt fagfelt som er prioritert og i ferd med å bli etablert. Temaet er kvalitet og foredling av sjømat, og forskning og undervisning foregår i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet og Ernæringsinstituttet. Dette feltet er også spesifikt nevnt i Forskningsmeldingen som et område det må satses på, slik at man kan unngå at mye av norskfanget fisk videreforedles i utlandet som tilfellet er i dag. Fakultetet har som målsetting å øke interessen for lærerutdanningen og planlegger å opprette et eget hovedfag i realfagsdidaktikk i samarbeid med Institutt for praktisk pedagogikk. Fakultetet vurderer å avsette midler til en ny professor ll stilling innen det fagdidaktiske området Fag som kan reduseres eller avvikles på grunnlag av intern vurdering Forsikringsmiljøets satsing på en styrket utdanning innen fagområdet forsikringsmatematikk vil ikke bli fulgt opp fra fakultetets side. Det samme gjelder fagfeltet materialteknologi ved Fysisk institutt. side 9

10 6. Tabellvedlegg A Budsjettramme 2000 (kap. 0261) Justert budsjett Budsjett Satsning Budsjettforslag Art Benevning 1999 innenfor 95% Innenfor 5% 2000 Artsklasse 4 Vitenskapelig utstyr Faste stillinger Ekstrahjelp Faste bistillinger Vikar ved sykdom Vikar ved stipendpermisjon Overtid Tillegg Sum 50* Lønn i tilsetningsforhold Sensur, eksamen Sensur, bedømmelse dr.grader Bedømmelse stillinger Timelærere Gjesteforelesere Sum 53* Honorarer, bilagslønn Arbeidsgiveravgift Feriepenger Artsklasse 5 Kostnader for arbeidskraft Driftsutgifter (annuum) Drift av forskn. fartøy Artsklasse 6 Andre driftskostnader Reiser timelærere Reiser gjesteforel Reiser bedømmelse stillinger Reiseutgifter sensur lav.grad Reiseutgifter sensur høy.grad Reiser sensur dr. grader Sum 70* Kostnader reise og diett Sum drift Total budsjett side 10

11 B Resultatkrav for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i KUFs krav UiBs krav UiBs forslag MNs forslag Studentmåltall Lavere grad Hovedfag Mastergrad Doktorgrad Årsenheter Lavere grad Kandidater Hovedfag Mastergrad Doktorgrad side 11

12 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Botanisk institutt 1. Professor II (økofysiologi) 2. Avdelingsingeniør (systematikk) Senter for Arboret og 1. Forskningstekniker hagedrift 2. Gartner Fysisk institutt u. Overingeniør IT u. Overingeniør E-lab u. Førsteamanuensis (romfysikk) u. Førsteamanuensis (eksperimentell kjernefysikk) Geofysisk institutt 1. Førsteamanuensis (fysisk oseanografi) 2. Overingeniør (feltforskning oseanografi) 3. Universitetsstipendiat (fysisk oseanografi) 4. Universitetsstipendiat (klimaforskning meteorologi) 5. Professor II (Svein Sundby, Havforskningsinst) 6. Professor II (Gunnar Furnes) 7. Professor II (Johnny Johannessen, NERSC) 8. Forskningstekniker Geologisk institutt 1. Professorat (tektonikk) 2. Professorat/førsteamanuensis (kvartærgeologi) 3. IT-konsulent (foreløpig 3 års engasjement) 4. Avdelingsingeniør (U-serie og ICPMS) Institutt for den faste 1. Førsteamanuensis (reservoarfysikk, petroleumsgeofysikk) jords fysikk 2. Stipendiat (den faste jords fysikk) 3. Førsteamanuensis (magnetostratografi, paleomagnetisme) u Sekretær u Omgjøring førstekonsulent til kontorsjef Institutt for informatikk 1. Prof.II/førsteamanuensis II (informatikk) (lokalt tilsnitt) 2. Førsteamanuensis (systemutviklingsteknologi) 3. Førsteamanuensis (systemutviklingsteknologi) 4. Førsteamanuensis (informatikk) 5. Førsteamanuensis (informatikk) side 12

13 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Institutt for fiskeri- og 1. Teknisk redaktør SARSIA (fiskeri- og marinbiologi) marinbiologi 2. Sekretær (administrasjonen) 3. Daglig leder (50%) (felt/forskningsteknisk) 4. Ingeniør (fiskeimmunologi) 1. Professorat(marin biodiversitet) u Førsteamanuensis (gentekn./molekylærbiologi) u Førsteamanuensis (eksperimentell teoretisk økologi) u Professorat (akvakultur, biodiversitet, benthos økologi) Institutt for mikrobiologi 1. Avdelingsingeniør 2. Førsteamanuensis Kjemisk institutt 1. Professorat (heterogen katalyse) 2. Førsteamanuensis (uorganisk analyse) 3. Førsteamanuensis (prosesskjemometri) 4. Førsteamanuensis (naturstoffkjemi) 5. Stillinger i Teoretisk prosesskjemisk modellering og Uorganisk katalyse/materialvitenskap u u Studiekonsulent/undervisningskoordinator Omgjøring av 4-årshjemmel til fast Matematisk institutt 1. Førsteamanuensis (forsikringsmatematikk) 2. Førsteamanuensis (matematisk analyse) 3. Stipendiat 4. Førsteamanuensis (anvendt matematikk) 5. Professor II (analyse) 6. Professor II (anvendt matematikk) 7. Professor II (statistikk) Molekylærbiologisk inst. 1. Avdelingsingeniør (1 halv stilling) 2. Amanuensis (molekylærbiologi) side 13

14 Tabell C Oppdatert stillingsforslag 2000 Institutt: Stilling: Zoologisk institutt 1. Professor (anatomi) 2. Overingeniør (IT) 33. Laboratorieingeniør (økologi/parasittologi/dna-lab) 4. Forskningstekniker (anatomi, elektronmikroskopi) 5. Dyrepasser (50% stilling tilknyttet dyrestallen) 6. Professor II (miljøtoksikologi) u. Stipendiat (parasittologi) u Førstefullmektig, 0,25% stilling u Stipendiat, (zoologi) u Førsteamanuensis (miljøtoksikologi) u Førsteamanuensis, (fiskepatologi) u Førsteamanuensis (kjemisk økologi) u Førsteamanuensis (plankton) u Førsteamanuensis (vertebratsystematikk og faunahistorie) u Førsteamanuensis (tropisk biosystematikk) u Førsteamanuensis i vertebratsystematikk og faunahistorie (Systematikk) u Førsteamanuensis i tropisk biosystematikk (Systematikk) Senter for miljø- og 1. Bistilling (paleomiljø/-kjemi) ressursstudier u Bistilling (U-landsrelatert virksomhet) u Bistilling (integrert kystsoneforvaltning) u Omgjøring av kontorsjefstilling til førsteamanuensis Forskningsfartøy u 2 overstyrmenn (mannskap Håkon Mosby ) u Matros u Forpleiningssjef/kokk u Forpleiningsassistent Elektronmikroskopisk felles- 1. Ingeniørstilling laboratorium Fakultetssekretariatet 1. Førstekonsulent forskningsadministrasjon/internasjonalisering side 14

15 Tabell D, forslag til ombygginger ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Allégaten 36 Brannsikring og utbedringer Verksted på Fysisk institutt Ventilasjonsforbedringer mek. verksted - avtrekk, punktavsug mv Zoologisk Lagring av spritfikserte vitenskapelige samlinger HIB Molekylærbio. Prosjektering nye undervisningslokaler Marineholmen Prosjektering av lagerbygg som erstatning for bygning u Espegrend Ny dobbeltgarasje? u Verksted på Ombygginger etter verkstedskomiteens anbef., bl.a. avtrekk til sveising? Marineholmen u Realfagbygget, Fjerning av statisk magnetfelt i lokaler til økologisk avd.? Zoologisk u Realfagbygget, Utbedring av dyrestall, inkl. klima- og alarmanlegg? Zoologisk u Realfagbygget, Utbedring av lokalene til avd. Zoologisk museum? Zoologisk u HIB Molekylærbio. Utskillelse av kontor? u Realfagbygget Nytt pollenlab. samt nytt kontor.? Botanisk u B. Trumpys hus Ombygging av rom i 6 etg. lab. for støveksplosjoner? Fysisk u Realfagbygget Nytt møterom - akustiske himlinger? Geologisk u Realfagbygget Omgjøring av professorkontor? Geologisk u Realfagbygget Skjerming mot statisk magnet? Geologisk u Verksted på Fysisk To nye kontorer for teknisk tegner? institutt u HIB Informatikk Utbedring av korridordører? u Realfagbygget, Zoologisk Oppgradering av prep.rom i 2 etg. Zoologisk museum? side 15

16 Tabell E, forslag til vedlikeholdsarbeider ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Allègaten 70, Jahnebakken 3 og 5. Geofysisk, Mikrobiologisk Innvendig oppussing og vedlikehold Espegrend Reparasjon av slipp og nøst Kroepeliens hus Innvendige utbedringer 2000 u Realfagbygget, Botanisk Utskifting av nålefilt gulvbelegg, møterommet? u Realfagbygget, Zoologisk Skjerming mot sollys/varme på Realfagbyggets? vest og sydside, 4. og 1. etg. Realfagbygget, Kjemisk Utskifting av blandebatterier på labaratoriene? u Carl L. Godskes hus Økt kapasitet på ventilasjonsanlegget? u HIB, IFM Vedlikehold av eksperimentelle våtromfasiliteter u HIB, Informatikk Hovedrengjøring Tabell F, forslag til fellestiltak ved fakultetet i år 2000 Prioritert rekkefølge Sted Tiltak Ferdigstillelse 1 Realfagbygget Oppgradering/modernisering av ventilasjonssystem 2000 (klimaanlegg) 2 Realfagbygget Ombygging, lokaler etter IBM. Første trinn; to auditorier 2000 u Realfagbygget Ombygging, lokaler etter IBM. Andre trinn; lokaler for? geologisk og botanisk inst. u Realfagbygget Utbygging, vestibyler i 3. og 4. etg.? u HIB, Molekylærbio. Etablering av klimarom i 1 etg.? u HIB, Informatikk Oppgradering av undervisningsanlegget i auditoriefløyen? side 16

17 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Kostnads INSTITUTT UTSTYRSTYPE UTSTYRSENHET N U NFR overslag, Botanisk institutt Forskningsutstyr Hovedmikroskop N x Forskningsutstyr Kjeltec Auto Sampler N Undervisningsutstyr Utstyr for tungmetallanalyse N Undervisningsutstyr Livingstone stempel-prøvetaker U Forskningsutstyr Scanning-elektronmikroskop, bordmodell U undervisningutstyr Instituttbil U Forskningsutstyr Stereoluper for forskere/studenter U Fysisk institutt Undervisningsutstyr Fornyelse av lab.utstyr, inkl datamaskiner til bruk på undervisningslab. U Forskningsutstyr Impedansanalysator N Forskningsutstyr Analog teststasjon for VLSI-kretser N Forskningsutstyr SMD utstyr til elektronikklab. N Forskningsutstyr Arbeidsstasjon for teoriseksjonen N Forskningsutstyr Utskiftning av eldre utstyr ved E-lab U Undervisningsutstyr Utstyr til IT-undervisning U Forskningsutstyr Infrastrukturtiltak innen datanett N Mekanisk verksted Forskningsutstyr Numerisk styrt dreiebenk N Forskningsutstyr Diverse småmaskiner U Geofysisk institutt Forskningsutstyr UNIX-arb.stasjon/server til num.mod U Forskningsutstyr Instrument og visualiseringsutstyr for værstasjoner N Forskningsutstyr RD-Workhorse ADCP N Forskningsutstyr Sea Bird CTD U Forskningsutstyr Et Colormeter U Forskningsutstyr Sonisk anemometer N Forskningsutstyr 4 Gytre SD-6000 strømmålere U Forskningsutstyr Doppler Sodar med RASS N Forskningsutstyr Instituttbil U Forskningsutstyr 4 fco2 bøyer N Forskningsutstyr VoS system N Forskningsutstyr Oksygen analysator U Forskningsutstyr Autosal U Geologisk institutt Undervisningsutstyr Bil til feltarbeid U Forskningsutstyr Marin- og landgeologisk utstyrspakke til felt og lab. N Forskningsutstyr Instrumentering for GC-IRMS N Forskningsutstyr Automatisk slipemaskin for tynnslip U Forskningsutstyr Utstyr produksjon til nedknusning og formaling av prøver U Forskningsutstyr Laser-ICP-MS N Institutt for den faste Forskningsutstyr IT-utstyr U jords fysikk Forskningsutstyr Luftkanoner U Forskningsutstyr SQUID magnetometer U X side 17

18 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Institutt for fiskeri- og marinbiologi Institutt for informatikk undervisningutstyr Bunntrål U undervisningutstyr Mikroskopiutstyr, oppgradering N Forskningsutstyr Rysteinkubator U Forskningsutstyr CHN analysator U Forskningsutstyr Nye arbeidsplasser - forskningsanlegget N undervisningutstyr ATM svitsj (utvidelse) U undervisningutstyr Skrivere (Utskifting/utvidelse) U undervisningutstyr Utvidelse av instituttets masselager N undervisningutstyr Ny regneressurs N undervisningutstyr Utvidelse av ryggradsnettet N undervisningutstyr Nye arbeidsplasser - hovedfagsanlegget N Undervisningutstyr Nytt undervisningsanlegg (laveregrad) N U Institutt for Undervisningsutstyr Undervisningsutstyr N U mikrobiologi Forskningsutstyr Pulselektroforese N Kjemisk institutt Forskningsutstyr Oppdatering av forskningsmikroskop N Undervisningsutstyr Kursmikroskoper og Stereolupper U Forskningsutstyr Brønnplateleser og kyvetteskifter N undervisningutstyr Stor autoklav U Forskningsutstyr Fast performance liquid chromatograf N Forskningsutstyr HCN analysator N Forskningsutstyr Vannaktivitetsmåler for jord N Forskningsutstyr Coulter Multisizer 2 U undervisningutstyr 3 Vekter (org/fys) U Forskningsutstyr Broad-band probe Mhz (org/fys/inorg) N Forskningsutstyr Utstyr, uorg syntese (uorg) N Forskningsutstyr Vakumpumper for avdampning av løsemidler U Forskningsutstyr HPLC - kolonne (fys/org) N Undervisningsutstyr Lab.integrator HP og HPLC, UV Detektor til Søylekromatograf N Forskningsutstyr Franksjonssamler HPLC(fys) N Forskningsutstyr Kapillar gasskromatograf(org) U Undervisningsutstyr Kugelrohr dis.app. m. digital term og glassutst. (org) U Forskningsutstyr Lipsom edstruder(fys) N Forskningsutstyr Mas-prøveholder(fys) N Forskningsutstyr Sentrfuge (fys) U side 18

19 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Matematisk institutt Forskningsutstyr UNIX regneserver U Molekylærbiologisk institutt Forskningsutstyr 3 stk X-terminaler U Undervisningsutstyr UNIX arbeidsstasjon N undervisningutstyr 5 stk. X-terminaler N/U undervisningutstyr Lisensvare, NAG Maple, Splus, Minitab, grafisk pakke N/U Forskningsutstyr Farge postscript skriver med fargekopi N Forskningsutstyr Visualiseringsutstyr for 3 dim. plott N Forskningsutstyr 2.stk X-terminaler N undervisningutstyr Gulvsentrifuge U undervisningutstyr Ultrafryserør U undervisningutstyr 2D proteingelutstyr N undervisningutstyr Proteinrenseutstyr,Biological N undervisningutstyr Sentrifuge for store volum N undervisningutstyr Multikanalfluorimeter N undervisningutstyr Oppgradering av aminosyreanalysator U undervisningutstyr Analytisk ultrasentrifuge N undervisningutstyr Geldokumentasjonsutstyr N undervisningutstyr Sentrifuge for 50ml rør N undervisningutstyr Grønn laser (Phospho imager) N undervisningutstyr Circulær dikroisme, bordmodell N undervisningutstyr PCR-robocycler N undervisningutstyr 2 PCR maskiner N undervisningutstyr Rotorer til ultrasentrifuger N undervisningutstyr CO2-kjøleinkubator N undervisningutstyr Chip leser N undervisningutstyr Liten autoklav N undervisningutstyr 5 desimalvekt N Mirkoskop for høykvalitets fotografering + undervisningutstyr kamera N Video-overvåkningsutstyr for fisk (kamera + undervisningutstyr styringsenhet) N undervisningutstyr Massespektrometer, Maldi tof N side 19

20 Tabell G - Post 45, Vitenskapelig utstyr - Total behov ved fakultetet Zoologisk institutt Forskningsutstyr Etableringspakke, parasittologi (Skorping) N undervisningutstyr Digitaliseringslaboratorium utst.pakke N Museumsvirksomheten Forskningsutstyr Chromameter (fargemåler) N Forskningsutstyr Mikroskop U Forskningsutstyr Binokular U Marinbiologisksstasjon Undervisningsutstyr Optikk til kurssal MBS U undervisningutstyr Basisinstrumentering til laboratorium U Forskningsutstyr Instrumenter - mesokosm. N Forskningsutstyr CTD U Elektronmikroskopisk Forskningsutstyr Elektronmikroskop U felleslaboratorium Forskningsutstyr Cryo-ultramikrotom N Forskningsfartøy Forskningsutstyr CTD-vinsj med kabel (HM) U utvalget Forskningsutstyr Ekkoloddsvinger (HB) N Forskningsutstyr Kartprogram (HB) N Forskningsutstyr Grafisk skriver (HM) U Forskningsutstyr Multistråle ekkolodd (HM) N Forskningsutstyr Scanmar avstandssensor (HB) N Forskningsutstyr Dynamisk posisjoneringssystem (HB) N Senter for arboret og Forskningsutstyr Slåtteutstyr N hagedrift Forskningsutstyr Bil U Fakultetet felles Undervisningsutstyr Video-data audioutstyr til auditorium 4 i Realfagbygget N Undervisningsutstyr Oppgradering av pc stuer til lavere grads studenter N Sum side 20

Faglige oppgaver og utfordringer:... 4

Faglige oppgaver og utfordringer:... 4 C:\TEMP\bud2001.doc Innhold: 1 Faglige oppgaver og utfordringer:... 4 2 Budsjettmessige virkninger:... 5 2.1 Konsekvensjustering av budsjett 2000:...5 2.2 Plan for finansiering av nye tiltak innenfor uendret

Detaljer

Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår

Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår Oppstartseminar MN-fakultetet 1. okt 2009 Bjørn Åge Tømmerås Fakultetsdirektør og sekretær i Det nasjonale fakultetsmøte

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Budsjettforslag for 2002

Budsjettforslag for 2002 Vedtatt i fakultetsstyret 26. september 2001 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Budsjettforslag for 2002 Forsiden: Botanikere undersøker gjenvekst etter lyngbrann. Lyngheisenteret på Lygra. Foto:

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Veiledning til søknad om opptak til Ph.D.-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Det kan være mangler/unøyaktigheter i listene som ligger inne i systemet, spesielt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Geofysisk institutt årsplan 2001

Geofysisk institutt årsplan 2001 Geofysisk institutt årsplan 2001 1. Innledning Som følge av små bevilgninger til fakultetet, er bevilgninger til instituttet over annuum til stillinger og drift gått ned de siste årene. Det blir derfor

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Budsjett og fordeling for 2012

Budsjett og fordeling for 2012 Saksnotat 21.10.2011 Budsjett og fordeling for 2012 1 Bakgrunn Det vises til diskusjonssak (D-sak 1) i forrige FS-møte 30.09.2011, notat 19.8.11 vedlagt brosjyre om HFs budsjett- og fordelingsmodell og

Detaljer

Budsjett Fordeling av faste vitenskapelige stillinger

Budsjett Fordeling av faste vitenskapelige stillinger Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 113 Fak.sak: 47/08 Sak nr.: 2008/8297 Møte: 09.12.08 Budsjett 2009 - Fordeling av faste vitenskapelige stillinger Fakultetsledelsen

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2016/10086 Møte: 31. oktober 2016 MASTEROPPTAK HØSTEN 2016

Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2016/10086 Møte: 31. oktober 2016 MASTEROPPTAK HØSTEN 2016 1 Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2016/10086 Møte: 31. oktober 2016 MASTEROPPTAK HØSTEN 2016 Masteropptak: Tallene for masteropptaket er hentet fra FS (Student samlebilde) oktober 2016 (12. september) og

Detaljer

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005. Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 05 Møtedato: 14. februar 2006 Notatdato: 06. februar 2006 Saksbehandler: Jan E. Aldal JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2014/11026 Møte: 28. oktober 2015 MASTEROPPTAK HØSTEN 2015

Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2014/11026 Møte: 28. oktober 2015 MASTEROPPTAK HØSTEN 2015 1 Studiestyresak: O-sak Saksnr.: 2014/11026 Møte: 28. oktober 2015 MASTEROPPTAK HØSTEN 2015 Masteropptak: Tallene for masteropptaket er hentet fra FS (Student samlebilde) oktober 2015 og omfatter alle

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Budsjett fordeling av faste stillinger

Budsjett fordeling av faste stillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 87/16 13.12.2016 Dato: 28.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/4854-WEF Budsjett 2017 - fordeling av faste

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Effekt av omfordeling av resultatmidler: Delen til resultatmidlar er auka frå 6% til 8% Auka utgift til IT-avdelinga

Effekt av omfordeling av resultatmidler: Delen til resultatmidlar er auka frå 6% til 8% Auka utgift til IT-avdelinga 12. JANUAR 2007 Budsjettildeling for 2007 Gjest frå Hong Kong Påminningar ved undervisingsstart (Les dette!) Opning av pauserommet Instituttet fekk i går offisielt tildelingsbrev for 2007. Her er nokre

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Disposisjonsskriv for TIK 2016

Disposisjonsskriv for TIK 2016 N O T A T Til: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Fakultetsadministrasjonen Postboks 1084 Blindern Telefon: 22 85 48 45 Saksbehandler: Terje Hegge Telefaks: 22 85 48 25 Dato:20.10.2015 Saksnr.:

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR

1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR 1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR Studiestyret vedtok enstemmig oppgavefordelingen mellom institutt/program og programsensor som beskrevet nedenfor: Mål med programsensur og programsensors

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsavdelingen Referanse Dato 2009/1942-LAJE 01.04.2009 Forskningsmelding 2008-2009 I. Generell omtale skal arbeide for å utvikle forskergrupper som er robuste,

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

1) Masteropptak høsten 2010

1) Masteropptak høsten 2010 Studiestyremøte 29.9.2010 SAK III ORIENTERINGER 1) Masteropptak høsten 2010 Tallene for masteropptaket høsten 2010 er hentet fra FS (Student samlebilde) den 10. september 2010 og omfatter alle studenter

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten Fakultetsstyret DMF 21.02.13 REGNSKAP 2012 S-Sak 01-13 Knut Arne Kissten Omsetning DMF 2009-2012 Total omsetning/kostnader 2009 2010 2011 2012 NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) 289 855 299 763 334

Detaljer

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 9.2.2009 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200900111-2/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

Fordeling av stipendiatstillinger. Omdisponering av stipendiatstillinger til postdoktorstillinger.

Fordeling av stipendiatstillinger. Omdisponering av stipendiatstillinger til postdoktorstillinger. UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 36 Saksnr.: 09/14962 Møte: 5. mai Fordeling av stipendiatstillinger. Omdisponering av stipendiatstillinger

Detaljer

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte Regnskap Det medisinske fakultet Styremøte 23.02.2010 Ordinær driftsramme Ordinær bevilgning 222,8 mill kroner (inkl. bevilgning til utenlandsplasser på 4,6 mill samt til andel dekning av internhusleie

Detaljer

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte.

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Rapportert prognose pr november tilsa en overføring på kr 2,4 mill. Det inkluderte ikke prognose for lønnsbudsjett.

Rapportert prognose pr november tilsa en overføring på kr 2,4 mill. Det inkluderte ikke prognose for lønnsbudsjett. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 2/2016 Sak nr.: 16/xxxxxx Møte: Tirsdag 2. februar Regnskap per 31. desember 2015 SAMMENDRAG Ved utgangen av året 2015 er budsjetterte

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det kalles inn til,møte i Forskerutdanningsutvalget, onsdag den 24. mai 2017 kl. 10.15-12.00, i møterom 1005, Realfagbygget, 1. etasje.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 g) J.nr: 2010/5355 Møtenr: /2010 Møtedato: 29.04.2010 Notatdato:20.04.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: Justert

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 4/2013 Møtedato: 20.09.2013 Notatdato: 11.09.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Studiestyresak: 13/17 Saksnr.: 2012/12454 Møte: 30.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Studiestyresak: 13/17 Saksnr.: 2012/12454 Møte: 30. Studiestyresak: 13/17 Saksnr.: 2012/12454 Møte: 30. oktober 2013 MASTEROPPTAK HØSTEN 2013 Masteropptak: Tallene for masteropptaket er hentet fra FS (Student samlebilde) den 16. september 2013 og omfatter

Detaljer

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.2009 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Avsetninger knyttet til bevilgningsøkonomien ved NTNU - prinsipper og tiltak Tilrådning:

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Da universitetsstyret behandlet årsplan i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå:

Da universitetsstyret behandlet årsplan i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå: Fakultetsnotat Orienteringssak Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 1.april 2014 Resultatmål 2014 Resultater 2008-2013 Da universitetsstyret behandlet

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-14 Fokusområder og langtidsbudsjett

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

2.6 MARIN BIOLOGI STUDIEGRUNNLAG GRUNNSTUDIET

2.6 MARIN BIOLOGI STUDIEGRUNNLAG GRUNNSTUDIET SIDE 101 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 18. april 1977 med endringer sist vedtatt av Fakultetsstyret for Fakultet for kjemi og biologi 10 januar 1997. Marin biologi omfatter studiet av planter og dyr i

Detaljer

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018 U N I V E R S I T E T E T I O S L O DET TEOLOGISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsledelsen Dato: 12.desember 2013 Sak: V-3 i møte 17.desember 2013 Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett

Detaljer

S-Sak Budsjett 2015 og langtidsbudsjett

S-Sak Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 1 S-Sak 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018 Fra styremøte august Fokusområder og langtidsbudsjett 2015-2018 Fakultetsstyret behandlet og vedtok 6 fokusområder for perioden: Det integrerte

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Forholdet mellom utdanning, forskning, formidling og andre deler av samfunnsoppdraget. Hvordan balansere ulike hensyn internt ved en institusjon?

Forholdet mellom utdanning, forskning, formidling og andre deler av samfunnsoppdraget. Hvordan balansere ulike hensyn internt ved en institusjon? Forholdet mellom utdanning, forskning, formidling og andre deler av samfunnsoppdraget Hvordan balansere ulike hensyn internt ved en institusjon? Dialogkonferanse Gardermoen 16. september 2014 Assisterende

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008 1 Langtidsbudsjett 2009-2012 DMF Fakultetsråd 29. mai 2008 2 Hvordan jobbe frem budsjettet? Hvorfor? Bl.a. Oppnå strategi og sikre forsvarlig drift Krav overfor NTNU til levering av budsjett i oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Institutt for biovitenskap ADMINISTRASJONEN I. 6/2016 INNKALLING STYREMØTE Instituttstyrets møte nr 6/2016 1.12.2016, kl.12.15, rom 1214 (skolelaboratoriets møterom) V-SAK 21/2016

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IAKH. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IAKH 212-217,

Detaljer