Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf."

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Møtetid: Kl OBS! TIL BEHANDLING: FSK-20/08 MOTOCROSSBANE I ASSURDALEN - VIDERE BEHANDLING FSK-21/08 OPPRETTELSE AV NY FYSIOTERAPIHJEMMEL FOR BARN FSK-22/08 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMITE FOR KULTURPRIS OG KULTURSTIPEND Ski, Georg Stub ordfører

2 Saksbehandler: Erik A. Hovden Arknr.: PLA 3045 Arkivsak: 03/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 20/ Kommunestyret / MOTOCROSSBANE I ASSURDALEN - VIDERE BEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Administrasjonen anmodes om å gjennomføre en endring av reguleringsplan for motocrossbane i Assurdalen, vedtatt , i samsvar med fylkesmannens protokoll fra meklingsmøte I reguleringsplanen innarbeides en rekkefølgebestemmelse med krav om bebyggelsesplan, før søknad om rammetillatelse kan behandles. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok som sak 35/07 i møte reguleringsplanen for motocrossbane i Assurdalen. Planen omfatter et areal på ca 140 daa, og ligger mellom E6 og Regnbuen næringsområde, nordvest i Ski kommune, nær grensen til Oppegård kommune. Motocrossbanen ble spilt inn som et forslag til kommuneplanprosessen i 2003/04. I brev av fra Oppegård kommune vises det til at formannskapet i Oppegård fremmet innsigelse til planforslaget i møte Vedtaket i formannskapet lyder som følger: Oppegård kommune fremmer innsigelse til forslag til regulering av motocrossbane i Assurdalen i Ski. Grunnlaget for innsigelsen er at støynivået blir for høyt. Planforslaget må også gi et klarere bilde av belastningene Assurbekken og Gjersjøen vil kunne bli utsatt for, gjennom bl.a. fastsetting av maksimale fyllhøyder, beskrivelse av fyllmassenes beskaffenhet og regulering av tidspunkter for anleggsarbeid. Oppegård kommune er av den oppfatning at viktige forhold som de har påpekt fortsatt ikke er på plass. Dette gjelder særlig støyutredningen, som fremdeles er for mangelfull, og bestemmelsenes manglende fastsettelse av høyder på fyllingen over Assurbekken samt massenes beskaffenhet. De er videre av den oppfatning at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet med hensyn til støykonsekvenser i boligfelt og friluftsområder i Oppegård kommune. Oppegård kommunes interesser knytter seg særlig til støy, avrenning til Gjersjøen og turstien/skiløypa som knytter Oppegård syd til Sørmarka. Dette var de samme innvendingene som lå bak Oppegård kommunes innsigelse til kommuneplanen i Denne ble imidlertid trukket under forutsetning av et aktivt samarbeid mellom kommunenes administrasjoner ved behandling av reguleringsforslaget. Formannskapet i Oppegård forutsatte at samarbeidet ville medføre reell reduksjon av ulempene for innbyggerne i Oppegård. Side 2

3 Tiltakshaver har fått utarbeidet en tilleggsrapport fra Kilde Akustikk AS, datert , der det går fram at også bebyggelsen på Øvreskogen er vurdert i forhold til støy. Videre tar rapporten for seg samlet støy fra motocrossanlegg og ny og gammel E6. Det vises der til beregninger av støy fra vegtrafikk som tidligere er utført av Multiconsult for Statens Vegvesen. Som tilleggsgrunnlag for notatet er det utført beregninger i området Øvreskogen for å kontrollere støysonene lokalt i dette området. Det går av rapporten fram at vestre deler av Laugskollen og Øvreskogen får maksimalstøy fra MC-banen som er noe høyere enn de jevne nivåene fra E6. Men støyen vil ikke fortone seg som påtrengende i forhold til støy fra E6, og vil ligge utenfor grensen mot GUL sone, jfr MD s retningslinje T-1442 og SFT s veileder til denne. Støybelastningen ligger formelt sett innenfor de grenser som kan anbefales for boligområder jfr veilederen. Selv om støyrapportene konkluderer med at tiltaket ikke vil være i konflikt med MD s retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, er det vanskelig med sikkerhet å fastslå at banen ikke vil oppleves som en vesentlig ulempe for beboere i de nærmeste boligområdene i Oppegård, mindre enn en kilometer unna, eller at støypåvirkningen inn i Marka på både Oppegårdsiden og Skisiden av E6 bør være til å leve med. Det er i konsesjonen fra NVE stilt vilkår for både fyllingen og kontroll av vannkvaliteten i bekken både før, under og etter lukking, og dette er tatt med reguleringsbestemmelsenes 2. Detaljplanene skal godkjennes av NVE før arbeidet settes i gang, jfr bestemmelsenes 3. Det skal således også utarbeides miljøoppfølgingsprogram for overvåking og etterprøving av miljøparametre; og det skal i detalj skal gjøre rede for kontrolltiltak og prøverutiner for natur- og vannmiljø. Det skal her tas stilling til hvordan avrenningen fra fyllingen skal behandles dersom prøveresultatene skulle vise uakseptable nivåer. Fangdammer skal være etablert i vassdraget tidligst mulig under anleggsarbeidet, og før andre tiltak nær bekken for å hindre avrenning. Kommunestyret vedtok planen med enkelte endringer i planbestemmelsene. Detaljerte kjøretidsbestemmelser ble her tatt ut, og erstattet av et krav om at kjøretidene skal reguleres i leie- og bruksavtalen mellom Ski kommune som grunneier og NMK Follo. Pga. innsigelsen fra Oppegård kommune ble planen oversendt fylkesmannen i brev av Det ble avholdt meklingsmøte hos Fylkesmannen , der ordfører, rådmann og saksbehandler var til stede fra Ski kommune. I fylkesmannens protokoll fra meklingsmøtet, datert , bes Ski kommune vurdere om kommunen vil presisere og utrede enkelte punkter i planbestemmelsene, evt. med krav om at det må utarbeides bebyggelsesplan for området før utbygging kan godkjennes. I påvente av denne utredningen har meklingsmøtet tatt en pause. Fylkesmannen vil vurdere om kommunens utredning gir grunnlag for å gjenoppta meklingen, eller evt. oversende saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse. Ordføreren har bedt rådmannen om å fremme en sak til kommunestyret via formannskapet om hvordan Ski kommune skal forholde seg videre i denne saken. I møte i det faste utvalg for plansaker den ble resultatet fra meklingsmøtet forelagt utvalget til orientering. Fylkesmannens protokoll ble drøftet uformelt Side 3

4 Vurdering: Fylkesmannens anmodning innebærer at administrasjonen må få i oppgave å legge fram et revidert planforslag med endrede bestemmelser hvor det bl.a. stilles strengere krav til kjøretider og fyllingshøyder. Videre må reguleringsbestemmelsene kreve detaljert bebyggelsesplan før søknad om rammetillatelse kan godkjennes. Det endrede planforslag med bestemmelser må så ut på nytt offentlig ettersyn, også til nabokommuner, før ny annengangsbehandling i det faste utvalg for plansaker og deretter ny behandling i kommunestyret. Denne prosessen vil ikke være avsluttet før tidligst mot slutten av Nabokommune vil fremdeles ha anledning til å fremme innsigelse til den reviderte planen dersom de føler at hensynet til sine beboere ikke er godt nok ivaretatt. Det må i så fall til en ny meklingsrunde hos fylkesmannen før oversendelse til miljøverndepartementet for avgjørelse. Dersom det endrete forslag til reguleringsplan derimot skulle bli godkjent, uten innsigelser, må tiltakshaver utarbeide en detaljert bebyggelsesplan med bl.a. detaljerte krav til fyllmasser og fyllingshøyder samt utforming av banen i detalj. Mange av disse momentene er allerede beskrevet i bestemmelsenes krav til detaljplan i 3b. Forskjellen er først og fremst at en bebyggelsesplan er et juridisk dokument og overkommunale myndigheter og nabokommuner vil kunne fremme innsigelser på dette nivået også. Bebyggelsesplanen må så ut til offentlig ettersyn, også til nabokommuner og overkommunale instanser. Normalt sett vil ikke nabokommuner eller overkommunale myndigheter kunne fremme innsigelse her, dersom det ikke ble fremmet innsigelse til reguleringsplanen, jfr pbl , 2. ledd. Dersom det særskilt er tatt forbehold om det i reguleringsplanbehandlingen, vil de også på dette stadiet ha muligheten til å komme med innsigelser til planforslaget. Dette skjedde ved kommunens behandling av kommuneplanen i 2004, der Oppegård kommune trakk innsigelsen til motocrossbanen under forutsetning av at de kunne fremme innsigelse ved reguleringsplanbehandlingen. Innvendingene mot å legge opp til et slikt løp er at det da vil ta over et år før vi evt vil vite om nabokommuner vil akseptere våre planer, og evt om en evt innsigelse fra nabokommune blir tatt hensyn til av Miljøverndepartementet, og en vil fortsatt ikke ha avklart om tiltaket kan gjennomføres. Ved derimot å be Fylkesmannen avslutte meklingen nå, og sende det foreliggende planforslaget til Miljøverndepartementet, vil vi få en avklaring av om planprosessen har vært juridisk holdbar. Dersom vi får medhold i departementet, vil neste skritt være å utarbeide en detaljplan, i samsvar med reguleringsbestemmelsene, og i samarbeid med Oppegård kommune. Dersom kommunen ikke skulle få medhold i departementet, har vi fremdeler den vedtatte kommuneplanen, som viser framtidig motocrossanlegg i Assurdalen, å falle tilbake på. Det vil da fremdeles være mulig å fremme et revidert forslag til reguleringsplan som beskrevet ovenfor. Parallelt må Ski kommune som grunneier innlede forhandlinger med NMK-Follo om en leie- /bruksavtale for området. Kommunen vil her kunne gå betydelig lenger i detaljeringsgrad og begrensninger enn gjennom reguleringsbestemmelsene. Et massedeponi i størrelsesorden m 3 kan utgjøre et betydelig inntektspotensial. Det er naturlig å forutsette at inntekter fra dette skal tilflyte kommunen. Dette, samt forhold som sikrer kommunens drift av tilstøtende arealer, kjøretider på banen, rekkefølgebestemmelser og sikkerhetstiltak (både økonomiske og fysiske), vil være sentrale elementer å få på plass for Ski kommune i en leieavtale. Side 4

5 Rådmannen finner det formelt riktig å fremme forslag til vedtak i tråd med fylkesmannens meklingsprotokoll, men ser at det kan være alternative måter å behandle saken fram mot en endelig løsning. Økonomiske konsekvenser: Det forutsettes at det inngås leie-/bruksavtale med Ski kommune som grunneier. Et massedeponi i av denne størrelse vil innebære en betydelig inntekt for Ski kommune som grunneier. Kommunen må som grunneier ta stilling til hvordan dette massedeponiet skal driftes. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Assurdalen har i regional sammenheng vært vurdert som viktig for biologisk mangfold. Motocrossbanen vil ligge oppstrøms drikkevannskilde i Oppegård kommune. Det må kreves at den videre planprosess gir grunnlag for en faglig forsvarlig vurdering av miljøkonsekvensene, slik at etablering og drift av banen kan skje med minst mulig miljøulemper. Det vil videre være viktig å sørge for at anlegget får fyllingshøyder, driftsbegrensninger og støydemping som både naboer og brukere av Marka kan leve med. Konsekvenser for beredskap og sikkerhet: Området er ikke spesielt utsatt for sannsynlige naturkatastrofer. Beliggenheten inntil næringsarealet anses, ut fra områdets funksjon, som uproblematisk. Området grenser til E6 med stor trafikk. Dette er en av landets mest trafikkerte hovedveger, men kombinasjonen med sporadisk brukt motocrossbane er uproblematisk. Det må gjøres en grundig sikring mot bekken gjennom området, som renner ut via Tussetjern til Gjersjøen. En forurensning av bekken vil kunne få store miljømessige konsekvenser. Ski Unni E. Skaar Rådmann Kjell Arne Ekeberg fung. teknisk sjef Vedlegg som følger saken: a) Oversiktskart Assurdalen M=1:8.000 b) Forslag til reguleringsplan datert c) Illustrasjonsplan d) Sak 35/07 fra kommunestyrets møte e) Reguleringsbestemmelser av med endringer av f) Brev av fra Oppegård kommune. g) Foreløpig protokoll av fra meklingsmøte hos Fylkesmannen Vedlegg som ligger i saksmappen: h) Øvrige saksdokumenter Side 5

6 Saksbehandler: Unni Elisabeth Skaar Arknr.: G27 Arkivsak: 08/276-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 21/ OPPRETTELSE AV NY FYSIOTERAPIHJEMMEL FOR BARN Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet tydeliggjøre om midlene vedtatt i økonomiplanen skal benyttes til å opprette en kommunal eller privat stillingshjemmel for fysioterapi i Ski kommune. Saksopplysninger: I Økonomiplanen ble helse- og sosialetaten tilført kr. 240 til fysioterapi med følgende begrunnelse: Bevilges og øremerkes nytt fysioterapihjemmel. I debatten ble økningen begrunnet med den store behovsøkningen hos barn. I etterkant har det imidlertid dukket opp uklarhet mht om denne hjemmelen er opprettet for å styrke privat praksis eller om den skal etableres for å styrke den kommunale stillingsandelen. Dette bør avklares snarest mht utlysning og etablering av stillingen, som vil være kjærkommen for begge tjenestedeler i Ski kommunes helsetjenester. Vurdering: Den kommunale fysioterapitjenesten for barn har i dette året vært gjenstand for oppmerksomhet ved at vi i mai-07 varslet om at vi ikke kunne opprettholde vårt etablerte tilbud om fysioterapi ved helsestasjonene i Ski kommune. Vi hadde en rask økning av tyngre saker i det kurative området, pga tilflytting av familier med funksjonshemmede barn, med stort behov for fysioterapi og ergoterapi. Det var da umulig å ikke prioritere disse nye barna. Som en konsekvens av dette så vi oss nødt til å redusere det forebyggende og kurative arbeidet på helsestasjonene på Langhus og i Ski. Fysioterapitjenesten på helsestasjonene har i lang tid vært et meget godt benyttet tilbud. Dette lavterskeltilbudet har blitt etablert ved at helsesøstrene direkte setter opp time hos fysioterapeut, dersom de har behov for en videre faglig vurdering av et barn. I samråd med kommunal lege eller tilpliktet fastlege vil en derfor meget raskt kunne vurdere å videreføre et barn til behandling, eller henvise til ytterligere vurdering ved andre instanser. I tillegg driver fysioterapeutene barselgrupper og oppfølging av nyfødte. Ved avvikling av dette tilbudet kom det selvsagt en del reaksjoner fra brukere av tjenesten og fra samarbeidspartnere. Det var en tung beslutning å ta, men det var helt nødvendig på dette tidspunktet, da smertegrensen for fysioterapitjenesten for barn var overskredet mht kapasitet. Over flere år er det i økonomiplanarbeidet og i konsekvensjustering av budsjett påpekt at fysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn har et kapasitetsproblem. Reaksjonene var så vidt sterke fra flere hold, at helse- og sosialsjefen så seg nødt til å etablere tilbudet igjen straks etter sommerferien, ved å tilføre ekstraordinære midler til begge tjenestene med 50 % stilling til hver av tjenestene. Side 6

7 Med det ovennevnte som bakgrunn var det naturlig at vi så vedtaket om en ny hjemmel for fysioterapi for barn nettopp som en etablering av en fast stilling i den kommunale tjenesten, som en erstatning for den etablerte nødløsningen. Det må nevnes at nettopp dette også ble påpekt i økonomiplanarbeidet. Fysioterapi utført i privat praksis og fysioterapi i kommunal tjeneste, skiller seg vesentlig fra hverandre mht kommunens styringsrett ved etablering av nye hjemler. For en del år siden ble en tidligere og tydeligere styringsrett av privat praksis fjernet fra avtaleverket. Kommunen kan derfor anbefale en søker til privat praksis å arbeide med barn, men kan ikke pålegge den praktiserende å gjøre dette. Derimot har de kommunale stillingene for fysioterapi og ergoterapi i lang tid vært delt på alder. Vi har tjenester for barn (0-18) og vi har tjenester for voksne (18+). Dette har vi gjort ikke bare fordi selve utøvelsen av faget er forskjellig, men også fordi samarbeidsområdene selvfølgelig er helt forskjellige. Det skal også sies at det er enklere å forholde seg til andre samarbeidsinstanser som kommunalt ansatt, mht behandling i hjemmet, på skolen, i basseng og ikke minst å være ansvarlig deltaker i ansvarsgrupper som ofte opprettes rundt barna. Økonomiske konsekvenser: Et privat driftstilskudd koster kommunen kr pr. år. Lønnsutgifter til 100 % kommunal stilling beløper seg til kr (når fastlønnstilskuddet er trukket fra). Det betales ikke egenadel for kommunal fysioterapi, - heller ikke for privat fysioterapi for barn under 12 år etter henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Hans Gunnar Karlsson helse- og sosialsjef Side 7

8 Saksbehandler: Elin Buene Arknr.: 076 C Arkivsak: 08/348-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 22/ OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMITE FOR KULTURPRIS OG KULTURSTIPEND Forslag til vedtak: Som politiske medlemmer i komitéen for kulturpris og kulturstipend oppnevnes: Representant: Vararepresentant: Saksopplysninger: Kulturpris og kulturstipend tildeles hvert år. Kulturstipendet har som formål å hjelpe fram unge kulturutøvere i Ski kommune. Ski kommunes kulturpris skal være en påskjønnelse og stimulere enkeltpersoner og grupper av personer som har vært aktive i lang tid, eller som særlig har utmerket seg på kulturområdet. Utdelingen av kulturstipend og kulturpris foregår på vårhalvåret, og fristen for å søke stipend eller foreslå kandidater til kulturprisen er 15. mars hvert år. Ansvaret for tildelingen ble delegert til en egen komite i 1997 (Kulturstyret sak 78/97). Siden da har komiteen bestått av 6 medlemmer, sammensatt av to politikere, to personer fra administrasjon og to personer fra det frivillige kulturliv. Komiteens medlemmer er likestilte. Fra det frivillige kulturliv oppnevner Ski Kulturforum 2 representanter. Kulturavdelingen stiller med to representanter. To politiske representanter oppnevnes av kommunestyret, som sitter ut valgperioden. Komiteens ansvar er å gjennomgå innkomne forslag og velge ut vinner av kulturprisen og kandidater til kulturstipend. Vurdering av kandidatene skal bygge på Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Ski kommune. Økonomiske konsekvenser: Det er avsatt til sammen kr ,- årlig, fordelt med kr ,- til kulturpris og kr ,- til kulturstipend. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen kjente konsekvenser. Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Side 8

9 Mette S. Skrikerud virksomhetsleder Vedlegg som følger saken: 1. Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Ski kommune, vedtatt 10. mars 2004, sak 04/00303 Vedlegg som ligger i saksmappen: Sak 78/97 Delegasjon av tildelingsmyndighet i forb. Med kulturpris og kulturstipend (94/ ) Side 9

10

11 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS!

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg. lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyremøtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer