RELIGIONEN I «PRIMITIVE» SAMFUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RELIGIONEN I «PRIMITIVE» SAMFUNN"

Transkript

1 RELIGIONEN I «PRIMITIVE» SAMFUNN av CARL B. JOHNSON «Primitive s3mfunn» - hva er egentlig del? Det er ikke lenge siden etnogra[ene shev tykke bl'lker om den sakalte «primitive tankegang», og den dag i dag kan vi lese artikler om hvor «primi tive» menneskene er [orskjellige steder pa kloden. Men mennesker er menncsker overall, spesielt «primitive» mennesker eksisterer ikke, hvis en da ikke gir en helt spesiell ddinisjon av ordet. Etllografene -eller sosialanlropologene sam er den vanlige betegnelscn na - finner imidlertid at en kan forsvare bruken av ordet am sam/unn. Det primitive cr cia ikke menneskenc, rnen teknologien. Der teknologien er lite litviklet og industrialisering ikke har [unnet sted, er [orholelene primitive. Et annet kjennetegn hal' VJ::rl at slike samfunn ogsa er prelitterj::re, men med dagens lesekampanjcr passer del ncppe lenger. Et primitivt samfunn hal' dessuten relativl fa medlemmer, og de er i stadig kontakt meel hverandre. Tradisjonen [astsetter ens plass i samhll1net og ens [orhold til de andre, og det oppstar et nett av sosiale relasjoner. Religionen i et slikt samfunn skiller seg ut (ra del en vanligvis forstar med religion i et moderne samfunn. I kristendommen legges del stor vekt pa dogmene, og uenighet om lxreselningene har f rt til dannelsen bade av de store hovedretninger i kristendommen og av de fleste sekter. 1 et primitivt samfullll, del' en inntil g-anske nylig ikke kunne nedskrive noe som heist, eksisterer intet fast trossystem. Visse forestillinger am hva en tror pa, hal' en selvsagt, men nar en europeer vi] ga i delaljer, far han cnten intet svar i det hele tatt, eller svarene varierer fra persoll til person. Sp rsll1alet kan v<cre av en slik art at «den innl'r,dte» alelri har o[ret det en tanke tidligere. 172

2 For ham bestar religionen i fl'lrste rekke av de religil'lse handlinger, og det er gjennom handlingen at troen kommer til ut trykk. Myter kan forklare en del av spl'lrrerens hvorfor, men slett ikke alt. Fl'lr utenforstaende kom til, ble religionen tatt for gitt. nen var en fl'llge av den stamme en tilhl'lrte. Andre stammer hadde andre guder. net betl'ld ikke at deres guder ikke eksisterte, eller at det nl'ldvendigvis var en kvalitetsforskjell mellom demo Derfor ble kristendommen sett pa som «den hvite manns religion» da de kom i kontakt med den. Et annet kjennetegn ved «primitiv» religion er at den ikke kan isoleres fra resten av samfunnslivet. Den griper inn pa aile omrader, ogsa i den enkeltes IiI'. Religionen er et nl'ldvendig ledd i samfunnets struktur, en scment som hjelper til med a hoi de det sammen. Fjernes religionen, gar samfunnet i oppl~sning. Derfor kan del VZfre uhyre vanskelig a ga over til kristendommen. Da stiller en scg utenfor fellesskapet, vii ikke yte sitt bidrag til a holde samfunnet vedlike. ne kristne ble 1'trsak til g'udenes vrede, og' matte ofte ta tilflukt til den twite mann. Nar de hadde valgt hans relig'ion, matte de ogsa [ lge hans livsform. Det er gilt mange «forklaringer» pa hvordan en slik religion kan ha oppstatt. Det blir bare gjetninger. Men en kan til en viss gtad forklarc hvorfor den fortsettcr It eksistere - fordi den tilfredsstiller et behov. I et primitivt samfunn lever en i nzer kontakt med naturen og er sterkt avhengig av den. Men en f~ler at det er krefter i natllren sam er sterkere enn en selv. Religionen bekrefter eksistensen av disse krefter, og gjl'lr det mulig gjennom riter og seremonier a fa kreftene over pa sin side - eller iallfall hindre dem i a skade en. Ritene faller gjerne i tre gruppcr, de som gjelder produksjonslivet, ritene ved viktige avsnitt i livet «rites de passage» - og riter ved sykdom, lihell o. I. nen stammen jeg kjenner best, den hamittiske Iraqw-stammen i Tanzania, som Norsk Luthersk Misjonssamband arbeider blant, tror pa en skapergud, Loa, som er hunkjl'lnn og forbundet med solen. Hun er velvillig innstilt, men kan strahe ulydighet mot de foresatte med forkjl'llelse, blodskam med spedalskhet og alminne- 173

3 lig moralsk forfall med pest. Iraqwene ber, dvs. spyuer, til solen hver morgen. Den onde ~nd, Netlangw, holder til der husstanden henter vann, og er ansvarlig for de f1este sykdommer. S<erlig er Netlangw forbundet med en urenhetstilstand, meta, som opptrer ved dl'ldsfall, blodsutg)'telse og svangerskap utenfor ekteskap. I de alvorligste tilfellene blir husstanden isolen i opptil ett ~r, og andre som kommer i kontakt med dem, kan bli smittet. Offeret best~r av mageinnholclel av sauer eller av kbust frukt. Forfedrene, Gii, gis del i m~ltidene. De straffer bl. a. misbruk av arven. Om en hyene hyler n<er huset om nallen, er det Gii som vii ha offer - kveg. Misunnelige naboer kan st~ i ledlog med Netlangw og sende sykdom og allllcll ulykke gjennom hekseri. I hver landsby er del sp~menn sam kan finne gnlllnen til del som har rammet en og fonelle hva en skal ofre. Felles for hele stammen er en regllmaker. Spesielle heksedoktorer lager tftedisin mot sykdom sendt av hekser. Denne religion kan en si fyller fire behov, det filosofiske, det moralske, det sosiale og det emosjonelle. Filosa/ish Iraqw religionen gil' ikke noe utftlrlig verdensbilde. Den' n~)'er seg med ~ sl~ fast at Loa og Netlangw alltid har eksisten, og at verden ble til ved Loa. De fleste av de naturfenomener som ikke angh iraqwene direkte, har den ingen forklaring p~. Men det bekymrer dem ikke. N~r de f~r forklan de ting som griper direkte inn i deres Iiv, er de forlll'lyd. Forklaringen gir et dualistisk verdensbilde. Loa er god, Netlang"w ond, Loa er hunkj~nn, Netlangw hankj~nn, Loa er i himmelen, Netlang-w pa jorden. Begge er uunnvrerligc, en kan ikke klare seg tllen sol og vaon. Netlang"w er uberegnelig, men sam motvekt har en den uskiftelige, velvillige Loa. En forestiller seg' imidlenid ingen kamp mellom dem. Religionen forklarer alt vesentlig i Iivet. Tl'lrke, sykdom etc. 174

4 har alhid en grulln, som sp~mannen kan finne. Samtidig kan han fortelle hvordan de kan hindre e1ler sloppe det onde. Troen 1'5 Gii forsikrer at dl'lden er innledningen til et liv del' Netlangw ikke kan skade dem. Vissheten om lorfedrenes n<erv<er gil' dem Il'llelsen av 5 hl'lre til i en stl'lrre sammenheng, av at de er et ledd i en enclell'ls slektskjede. Derfor m5 ogs5 slekten lortsettes. Med clette ullllislendige verdensbilde er de fleste iraqwers filosofiske trang tilfredsstilt. Men del er intet optimistisk bilde. Moralsl, lraqw-religionen underslreker visse moralske verdier og truer med slraff over clem som ikke lever etter demo S~rlig understrekes respekt og Iydighet over[or de e1dre. Sykdommer fta Loa vii «doklorene» ikke forsl'lke 5 helbrede, del' hjelper bare «omvendelse». For ikke 5 bli straffet av Gii, m5 en behandle dem 1'5 tilbl'lrlig vis mens de er i live og vise respekt [or dem etter dl'lden. Ogs5 n5r det gjelder Netlangw, teller moralske verdier. I riler for 5 beskytte en bygd, m5 bare de som hal' et rent rulleblad delta. 13I0dsulgyteise er lorkastelig, og svangerskap utenlor ekteskap fl'lrer til meta. Det er g'alt 5 ville skade en annen. Det er hekseri, som kan skyldes hat, sjalusi eller misunnelse, fl'llelser en heist ikke skal n<ere. En skal heller ikke anklage en annen for 5 v<ere en heks uten 5 v<ere flliistendig sikker. Mens mannlige hekser lidligere ble brent, ble k\,inner bare jaget vekk - de kan enn5 1'1'0 dusere barn. Religionen forplikter ogs5 de rike til 5 hjelpe de fattige, og en kan p5kalle Loa for 5 sikre seg at rett[erdighelen skjer fyldest. «i\1aktene» sanksjonerer stammens moralske verdier og far de fleste til 5 fl'llge dem. Men all bell'lnning og slraff gjelder dette liv. P5 flere m5ter virker religionen moralsk negalivt. Isoleringen ved meta fl'lrer til mye linl'ldvendig lidelse, noen m5 lide fordi de er fl'ldt 1'5 «fei!» m5te, levende spebarn kan bli begnvet med moren, noen sp~menn misbruker sin stilling osv. Skyggesider mang-ier ikke. 175

5 Sosialt Iraqw-religionen ba~rer tydelig preg av samfunnet den h~rer Iii i. Samfunnsslrukluren er firedell, i hussland, landsby, bygd og stamme, med husstand og bygd sam de viktigste. Husstanclen hal' SlOr selvslendighel og kommer sammen i de f1esle lilfeller av meta og ved de vanlige ofringer til Gii. Isoleringen av husstanden ved meta understreker dens belydning. Husene Jigger spredt. og del er en eiyei av n~dvendighet pii gtunn av metaen. likesa at hver hussland hal' ellile prival beileonll-ade. Melaen ved dpd viser samh~righeten mcllolll mann og kane og mellom mar og barn. At kvinnene holdes utenfor ved visse riter, bekrefter at de er unclerordnet. De andre i landsbyen rna innbys til visse riter, men det er ogsa de sam blir mislenkt for a viere hekser. VikligSl er de eldsle. De dellar i husslandens f~rslegt~deseremoni,og bare de kan del' framsi de n~dvendige b~nner. Ulen dem kan visse fonner for mela ikke opph~re. Iii dem gar en med sine mislanker om hekseri, bare de kan ga Iii aksjon. Religionen gil' de eldsle «maktenes» sanksjon og Slyrker deres slilling. Viklig'ere enn landsbyen er bygden. Eygdeh~vdingen er oftes! idemisk med landuldeleren. Del val' han eller hans forgjenger som gikk Iii regnmakeren og fikk den f~rsle «medisin» for om Tilde!. Eygderadel, som beslar av de eldsle, hal' sierlig religi~se oppgaver. De bel' Iii Loa pa sine m~ler og diskulerer hvordan de besl kan beskylle bygden mol del onde. De sfjrger for a sende depulasjoner Iii regnmakeren og for al de foreskrevne riler blir ulf~rt pa riklig male. I disse rilene lager 10 guller fra hver landsby el «gjerde» rundl bygden av mageinnholdel pa sauer. De andre j bygden ma overholde visse forbud. Religionen sveiser bygden og husstanden sammell. Strukturen styrkes. Men religionen ~ker ogsa slammef~lelsen. I mangel av slammeh~vding er reg'nmakeren blill del samlende symbol. Nar europeeme begl'me a utnevne h~vdinger, val' hans samlykke n~dvendig. Selv i dag innbys han Iii viktige begivenheler. Melaen gjelder bare iraqwene, men enkelle former for urenhel opph~rer bare 17G

6 euer samleie med en fra en annen stamme. Det gj~r det n~dvendig ~ oppreuholde vennlige forbindelser. Noen g~r til andre stammer for ~ f~ «fruktbarhetsmedisin» eller medisin mot hekserio Regnmakeren korn opprinnelig fra en annen stamme. Iraqwene er avhengig Mde av hverandre og av andre. Religionen understreker ogsa samfunnets klassel~se karakter. Aile er like overfor «maktene». Metaen er den samme for aile, aile m~ foreta de samme ofringer. Ikke engang regnmakeren kan gj~re krav p~ noen spesiell behandling. Ingen riter framhever h~vdingen, det er de eldste som gruppe som teller. Hans forfedre har bare betydning for hans egen familie, og sp~mennene er b~nder som de andre. I overgangsritene understrekes de viktigste avsnitt i liver. Men deres religi~se innhold er beskjedent hos iraq",ene. Visse p~bud, som det a v~re forsiktig med vann, viser imidlertid at en er i en utsatt stilling. Ritene i forbindelse med produksjonslivet er derimot viktige. lorden er til syvende og sist Loas eiendom, og Gii er interessert b~de i avlingen og i husdyrene. Husdyrene er uunnvrerlige p~ gylll1n av ofringene. Iraq",enes livsf~rsel blir dermed i stor utstrekning regulert av religionen, og den er avgj~rende for ens forhold til andre. Enkelte av reguleringene er direkte beskyuende. Isoleringen ved d~dsfall og det at nabofamiliene m~ lagre vann f~r meta-familien kommer for ~ forsyne seg, hindrer smitte i ~ bre seg. Men den hindrer ogsa andre i ~ hjelpe. I og med at religionen slyrker den eksisterende struktur, blir den en viktig konservaliv faktor - den er i f~rste rekke et sosialt fenomen. Emosjonelt For ~ bli oppreuholdt b ever religi~s tro gjerne opplevelser som styrker den s~kalte religi~se trang, som gir en f~lelsen av ~ ha med «makter» ~ gjllre. Det styrker troen, og gj~r det igjen lettere a «oppleve» noe ved senefe anledninger. Denne vekselvirkning finner en ogs~ hos iraq",ene. Det er derfor f~ skeptikere blant IZ - Norsk Tidukrift for l-tisjon - III. 177

7 demo Om ofringen ikke f0rer til helbredelse, tviler en ikke pa «maktenc», men finner en annen gtunn til del mislykte resultat, f. eks, at de ikke val' fon10yd med offeret. En kan nok miste troen pa en bestemt spamanll. men cia gar en til en annen spamann isteden. Om regnet uteblir, er del ikke reg nmakeren som ikke kan fa det til a reg"e, Det kan v;ere en feil ved utf0relsen av ofringen, eller regnmakeren er formermet og holder regnet til bake, Religionen lar seg hverken bevise eller motbevise - det er all tid mulig a Finne en forklaring innenfor religionens ramme. Men det ma foreligge noen bekreftende opplevelser, og det vii det alltid gj0re, Mange blir friske etter at de hal' ofret. Ingen bel' regnmakeren skaffe regn midt i tj'rketiden, og fj'r eller senere kommer det. Solen far jorden til a b;ere gj'j'de,. et «bevis» pa Loas velsignelse, Hyenene hyler, en ofrer til Gii, og sam regel blir ingen syke - forfedrene er tilfreds, Antiheksemedisinen kan fa ens plager til a forsvinne, kanskje nettopp fordi en tror pa den, Det er altsa ikke vanskelig a Finne ling som stimu1erer troen. Men det er ikke noe spesielt fj'lelsesbetont i deres forhold til religionen. «Maktene» cr ikke hellige, men like naturlig som alt det andre de ser mndt seg, De viser dem respekt, men det gwr de ogsa overfor de eldste, og de bruker vanlig sprak nar de tiltaler demo Netlangw hal' samme titel som de eldste. Ritene gil' ikke inmrykk av a v;ere hellige handlinger - det er lite ved dem sam virker pa fj'lelsene, bare de to guttene sam lager «gjerdet» rundt bygden er h0ytidsstemt. Dans 0, I. foregar utenom ritene, og det er vanligvis fa i gtllj>pen sam utf0rer demo B0nnen til Loa skjer SOI11 regel pa individuell basis, Det er derfor ogsa individuelt hva en fj'ler. De «tll'ene» gar ikke mndt i en stadig redsel. Men de er papasselige, sam de er i spesielle perioder i livet. De andre vet am deres tilstand, men stoler heist pa at de «urenc» holder seg unna, og overlater resten til «skjebnen». F~rst nar noc inntreffer, ref1ekterer de over det. Bare de mer f01s0mme gar mndt i en mer konstam frykt og gj0r alt de kan for a beskytte seg, Den viktigste f~lelse religionen ulvikler. er ikke trygghet, rnen avhengighet. En iraqw er avhengig av «maktenes» godvilje, derfor underkaster han 178

8 seg deres kontroll. Men selv da kan han ikke stole pa aile. Avhengigheten f rer ikke til trygghet. Konhlusjon Sa langt iraqw-reiigionen. I andre stammer kan en i st~rre litstrekning pavise religionens politiske betydning. Hos ashantiene i Ghana bygger f. eks. h vdingens autoritet i stor utstrekning pa hans religi se innflytelse. Han nedstammer fra de f rste h vdinger, og disse forfedre har fortsatt makt. H vdingens forfedreofringer er derfor ikke bare for hans egen familie, men for alle hans undersatter. I Boen stammer er det n<.er sammenheng mellom h vding'ens helbred og h vdinged mmets velferd. Der det politiske system danner en pyramide, kan landsbyh vdingen ha ansvaret for ofring'ene for landsbyen, bygdeh vdingen for aile landsbyer i bygdene, stammeh vdingen for aile bygder og kongen for aile h vdinged mmer. Det religi se hierarki tilsvarer det politiske, autoriteten hal' et Tent religi st gtunnlag. I dag er de primitive samfunn inne i en endringsprosess kraftigere enn noengang [r6r. Det viser seg ikke minst pa det religi se omrade. Mange fors ker a tviholde pa det gamle. Men nih strukturen endres, er det i det lange I p umulig, sa n ye henger de sammen. S<.erlig i byene finnes mange «rotlsbsc». Om kristen misjon har V<Ert viktig tidligere, er den det ikke mindre i dag. 179

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum.

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. FREMDELES MISJON? av FRI DTJOV BI RKELl Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. Jeg vii gjerne hilse dere og Egede Instituttet med disse kjente ordene

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Gunnar Elstad: Hva er rett og hva er galt? Et negativt menneskesyn?

Gunnar Elstad: Hva er rett og hva er galt? Et negativt menneskesyn? Gunnar Elstad: Hva er rett og hva er galt? Et negativt menneskesyn? Kristendommen blir ofte anklaget for å ha et negativt menneskesyn. Dette blir til og med hevdet av folk som ellers ser ut til å betrakte

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA?

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I OVERGREPSROMMET OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? "Grooming" De aller færreste overgrep skjer spontant og brutalt. Mange av de som blir utsatt

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag.

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Kroppen vår, utseendet og seksualiteten, er ofte viktigere for oss enn vi tror. Det at vi er trygge i rollen

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

To land. To kulturer.

To land. To kulturer. DEBATT NILS CHRISTIE & EVY FRANTZSEN To land. To kulturer. Vi tror ikke det er fullkomment, alt som skjer i Danmark på narkotikapolitikkens område. Men kanskje kunne det i et skrift som dette være OK å

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer