Reparasjon og vedlikehald av trebåtar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reparasjon og vedlikehald av trebåtar"

Transkript

1 Reparasjon og vedlikehald av trebåtar Av Peter Helland-Hansen Oversikt over omfanget Mange problemstillingar knytt til reparasjon og vedlikehald går igjen, og er etter måten greie å gjera noko med. I andre tilfelle vil det vera uklokt å ta fatt på reparasjonen eller restaureringa. Nokre av desse erfaringane vil eg prøva å dela med dykk her. Ganske ofte møter eg entusiastiske båteigarar som har ein liten jobb som dei lurer på om eg kunne ta meg av. Etter litt kartlegging med kvass kniv eller syl, syner det seg gjerne at arbeidet på færingen vil utgjera om lag 70 timar + kostnader med material. Ja, eg vil tøma litt kaldt vatn i årane på somme av dykk lesarar. Der finst båtar som er verdige sankthansbålet. Kontroller båten sine ulike bygningsdelar, skriv kort ned kva som skal gjerast og kalkuler timar før du tek stilling til om båten skal vølast. Gang timetalet med to om du har lita erfaring (somme brukar 3,14). Denne tilstandsvurderinga er ei svært god investering og vil oftast vera gjort i løpet av ein times tid. Nokre typiske ròteplassar er under band, betar og renger. Stikk med ein syl på skrå inn i bordet frå innsida. Er det merkbart mjukare bør bandet ut for å få betre oversyn. I verste fall har du ei eller fleire ròtestriper som går på tvers av store delar av skroget. Eg vil ikkje tilrå restaurering av båtar som har omfattande skadar av slik karakter. I somme tilfelle er slike skadar avgrensa og kan utbetrast ved innfelling og liming eller tein. Ein anna typisk ròteplass er under keiper og i flatene mellom langise, bord og esing. Dette skuldast, som for innveden, at vatn trekkjer inn i anleggsflatene, men tørkar seint opp. Har båten vorte dårleg smurt/ impregnert, er dette ein typisk plass for ròteskadar. På eldre hardangerbåtar er det mogeleg å slå opp keipnaglane og smørja under keipen. Ta òg ein sjekk i alle bord-, kjøl-, lott- og stamnskar. Endeved syg vatn og er difor mest utsett. Saumen vert best kontrollert ved å slipa av nokre under vasslina og nokre over, midt i skroget. I ein del tilfelle kan saumen vera bra over og dårleg under vasslina. Vesentleg nedtæring inneber utskifting og ein del tomannsarbeid i botnen. Store sprekker inneber utskifting av bord, medan mindre oftast kan utbetrast ved bruk av klosaum eller legging av tein. Ver nøye med å kontrollera suene. Er det større susprekker eller ròte her, lyt borda som regel skiftast. Etter ein slik gjennomgang har du vonleg eit noko betre grunnlag å fatta avgjerda di på. Skifting av saum Jarnsaum rustar som kjent, og vil i ein del tilfelle vera vanskeleg å få ut. Til arbeidet treng du godt ljos, vernebriller, høyrslevern, ein arbeidsplass fri for spon, brannslokkingsapparat (her vert det mykje gneistar), vinkelslipar med kutteskive, dor (tilsvarande saumtjukna eller litt mindre), vanleg klauvhammar, lite kubein, pennhammar ( Øvst: Når ein skal løysa bord og innved som er festa med saum er det lettvint å bruke vinkelslipar. Nedst: Under band og renger er det lurt å sjekka, dette er plassar det lett står fukt og der det er vanskeleg å halda ved like.

2 24 Over: Trenaglar blir låste på innsida med kilar eller årettar. Under: Det er ikkje mykje spesialverktøy som trengs for å reparere ein klinkbygd båt. I tillegg til det som finst i ein vanleg verktøykasse trengs mothald for å slå på rør, og mothald for klinking. Ein lett pennhammar blir brukt til sjølve klinkinga. Nedst: Litt drev under saumhovudet er lurt å bruke dersom holet er romt. gr færing), tong (jernbindar eller liknande), mothald (1 kg mokkert eller øks med eit hol litt større enn saumdiameteren) stålrøyr 1-1,5 kg med indre diameter litt større enn saumhovud, boremaskin og hssbor, saum, rør og medhjelpar med tålmod, godt humør og termos. No er du klar! Er det mykje saum som skal skiftast, kan det vera lurt å erstatta annankvar i fyrste omgang. På denne måten held du bordet på plass og minskar risikoen for skader på suene under utdoring. Slip saumen av på rosida så du ser firkanten i leggen. Då er han klar for utdoring. Medhjelparen held stålrøyret imot på utsida over saumhovudet og du dorar ut frå innsida. Risikoen for suskadar er stor på litt eldre båtar utan utvendig mothald. Er det litt møyrt i saumholet kan det vera lurt å gå opp litt i saumstorleik og eventuelt bora opp, tilsvarande leggen sin firkantdiameter opp under saumhovudet. Frå 2,5 saum og oppover legg du 0,5 mm til firkantdiameteren. Saumen skal ha høveleg sidemotstand for at han ikkje skal bøyast

3 eller siga sidevegs under klinking. Dersom nokre hol har vorte så romme at det vert for lite å gå opp ein saumdimensjon, kan eventuelt holet sparklast med epoxy tilsett tjukningsmiddel (filler) til peanøttsmørkonsistens. Holet kan då borast på nytt etter herding og saumen vil ha god støtte. Denne løysinga føreset tørr båt. Tørk gjerne lokalt i tillegg med varmepistol før liming. Er det berre litt romt i ytre delen av sua er det mogeleg å snurra litt drev under saumhovudet. Spytt på drevet, så heng det betre. Slå saumen berre så langt inn at roa kan leggjast på i fyrste omgang (ca. ein 1/2 gjennom indre bord). Resten dreg du til med rodrivaren (øksa med holet) lagt på roa innvendes. Slår du saumen heilt inn med ein gong vil du lett laga eit unødig romt hol i sua på grunn av sidejaging når roa skal på. Dra rørne på så dei syg seg så vidt inn i veden. Klyp saumen av heilt innåt roa med litt kraftig jernbindar- eller hovtong. Klinkinga vil dra roa ytterlegare til, så det er ikkje behov for overlengde på saumleggen. Sjølve klinkinga er ein liten kunst. For kvart klinkeslag med pennhammaren innvendes, skal det koma eit markert slag frå mothaldet utvendes. Hald mothaldet slik at det fjørar i handa frå utsida. Finn ein god rytme. Ikkje klink for raskt! Markerte smell eller uklart motslag er eit dårleg signal. På jarnsaum brukar eg å nytta ein penn som er litt kvass. Eg startar med å dra jarnet litt utover med hovudet, kløyver så jarnet litt opp med pennen og avsluttar med å jamna det utover med hovudet igjen. Om båten vert nytta til fiske, kan saumen reinskast for å redusera oppheng i klinkinga. Arbeidet kan enten gjerast med jarnbindartonga eller med eit lite metallrøyr som du set i drillen. Ikkje overdriv rein- 25 Over: Sprekk i bord reparert med gjennomgåande lusing med t-profil. Under: Bordsprekk reparert med klosaum.

4 26 Be ein båtkjøpar om å ta det nye furu salongbordet sitt - gje det tre strøk med olje - og hiv det til sjøs. Han blir ikkje forundra når det etter ca to månader er totalt ødelagt. Men trebåten, den skal vara i ca 50 år, utan synderleg stell (Alf Sørnes, båtbyggjar og teiknar). skinga, for då svekkjer du haldet i klinkinga. Sprekker i borda Dette er ein annan klassikar. Årsakene kan vera samansette, men dei fleste båtar får litt sprekker her og der gjennom livet. Ofte finn me dei i vasslina, der båten får store påkjenningar av indre trakk frå båteigar og stor variasjon mellom indre solsteik og ytre sjøsprøyt. Mindre sprekkar (10-20 ) som du ikkje ser gjennom, vil som regel trutna når båten ligg på sjøen og difor ikkje utgjera noko stort problem. For å hindra at sprekker utvidar seg kan det vera lurt å setja ein klosaum eller to gjennom sprekken. Prosessen er som for vanleg saum med kloa og klinking på innsida. Dette stivar i tillegg litt av. Er sprekkene større, bør tein eller spong vurderast, eventuelt lusing og epoxyliming. Legging av tein er ein grei metode som krev lite utstyr og kan gjerast om båten ikkje er tørr i veden. Metoden er vanleg blant hyttefolk. Kapp til ein bordbete med god kvalitet og tjukne litt mindre enn borda i båten, lengde litt lengre enn sprekken og 2 1/2-3 breidde. Døyv innvendige kantar så ikkje tau og garn hengjer seg unødig opp. Før festing smør du bordflata over sprekken og undersida av teinen med tjukk tretjøre eller tjøre tilsett sinkkvitt. Litt byggmjøl gjer blandinga mjukare. Legg sekkestrie, seglduk eller skipsfilt mellom. Bor og klink ein styresaum i kvar ende og hald fram på kvar side av sprekken med 2 1/2 til 3 mellomrom. Dette vert tett og sterkt! Blant fiskarar var spong (galvanisert blekk) mykje brukt. Prinsippet vart det same som for teinen, men ein slapp å bruke røyr på klinkinga. Dette var ein fordel da bruket lett vin henge fast i klinken og kantar som stikk opp. For å unngå dette vart spongen avrunda litt i hjørna og banka litt i kantane for å få vekk grader. Hol på storleik med ytste leggtjukna i reksaumen vart bora med 6-7 cm mellomrom, på kvar side av sprekken. Det er viktig at hola ikkje vert for store. Reksaumen skal driva dei opp nett som for røyra. Imellom spong og bord nytta ein det same som på tretein. Det vart nytta små reksaum (1/2 ) som vart slått igjennom frå utsida, klypt innvendes og klinka. Sprekken vart utvendes fylt med blandinga av tjøre og sinkkvitt. Epoxy-varianten fordrar som sagt tørr båt og litt anna utstyr. Er sprekkene små, kan det vera tilstrekkeleg å saga med stikksag gjennom dei for å koma inn på friskt vyrke og sparkla opp med lim tilsett tjukningsmiddel (filler). Lusing skal gjerast frå utsida på litt større sprekker. Med bruk av epoxy er det ikkje behov for trykk under liming og det er ikkje nokon føremon med for tette fellingar (lite lim). To mykje brukte metodar er å fresa halvvegs gjennom bordet med handoverfres frå utsida og leggja inn ei list. Me har òg gode erfaringar med full gjennomfresing med t-profil og dobbelt anlegg. I begge tilfella er det sjølvsagt viktig med godt limingsresultat. Smørjing Det finst mange svar på spørsmålet om kva som er best å smørja med. Tjørebreiing, som eg har mest erfaring med, er ein gamal og god metode. Tid om anna vert det brent ei tjøremile i m.a. Målselv eller Seljord. Når desse er oppbrukt, tingar me frå Claessons Trätjära i Gøteborg. Eg tykkjer den finaste tjøra er den med litt gylden raudfarge, glatt og fin når du gnir ho mellom fingrane. Ho har truleg òg betre evne til å trekkja inn i veden enn den med meir sot i. For å halda båten lys dei fyrste åra er det somme som blandar i litt rå linolje eller lyse (tran). Me brukar også ei tynnare blanding (tjøre, rå linolje, raudsprit) på tilfar for å sikra god opptørking og mindre sverting på bunadsskjorta. Den beste tida for smørjing tykkjer eg er litt utpå våren med sol, varme og vind. Pinsen er utmerka til slikt. Ta ein prat med Vidar Theisen og trekk båten ut på kaikanten. Tjøra treng lys for å herda så det er bortimot håplaust å få til noko tørk i eit mørkt naust. Ein liten regnskur etter at du har smurt er pyton. Byggjer eller har du mange båtar som skal smørjast, kan det verta litt vanskeleg å venta til våren. Me brukar då å tynna tjøra med raudsprit.

5 Me har nokre båtar som har vorte smurte årleg på denne måten og dei ser ut til å trivast. Ved tjørebreiing utan raudsprit varmar du tjøra i ei gryte til om lag 70 grader, akkurat så du tåler å dyppa fingeren i henne. Ikkje gløym tjøra på kokeplata!. Start på den sida av båten som har lege i sola. Folk spør meg ofte kor mange strøk båten skal ha. Dette vert det feil å gje noko eksakt svar på. Yteveden syg godt medan alen tek lite. Har båten godt utala bord vil det gå vesentleg mindre enn i ein båt med meir yteved. På nye båtar smør eg som regel i to omgangar, men somme krev meir. Fyrste sesongen vil ein merka at enkelte parti vert matte når båten kjem i bruk. Her er det berre å ettersmørja. Båten skal vera blank når han har tørka opp etter smørjing. Det tyder at veden er metta og det dannar seg ein film utanpå. Er båten mykje i bruk eller ligg på sjøen, vil han verta meir eller mindre matt gjennom sesongen. Slik skal ein bruksbåt sjå ut. Etter som åra går ser det for meg ut som om tjøra i mindre grad vert vaska ut av veden. Båten vert mørkare og nye strøk legg seg mest utanpå. Eg tykkjer difor det har lite for seg med for tjukke strøk på båtar som allereie er godt breidde. at du skulle vølt den andre færingen som ligg der i naustet og ventar, eller kanskje fått bygd deg ein ny. Likevel er det eit viktig men her. Før du dreg fram motorsaga eller kveiker til sankthansfeiring, tek du ein telefon til ditt distrikts båtmuseum, eller til folk som har jobba med båtforsking i området. Desse vil eller bør kunna gje deg svar på om båten er verd å sjå nærare på. Kanskje sit du på eit skrog som inneheld verdfull informasjon om korleis båtar vart bygde i ditt distrikt. Denne informasjonen er i lag med dei gamle sin kunnskap om bygging og bruk, kanskje det viktigaste grunnlaget for å føra vidare ein liten flik av denne rike arven. Til slutt: Ta ungane med både på klinking, smørjing og bruk. Denne lyden, lukta og opplevinga festar seg som sitjøra i suene. Kven veit, kanskje du då òg får oppleva velhalden båt i lag med barn og barnebarn. Alle foto: Hardanger Fartøyvernsenter. 27 Sjeldne Kva med dei gamle båtane som blir for omfattande å restaurera, men samstundes byrjar å bli sjeldne å sjå rundt forbi? Dei som kanskje var arbeidsplassen til far eller bestefar? Eg innleia med å seia at nokre båtar er verdige sankthansbålet. Det meiner eg framleis. Ja, eg meiner jamvel at det er ein god tradisjon å brenna båt den midtsommarskvelden. Det minner oss om at ein god båt også skal vera trygg. Det er trass alt berre 1/2 mellom deg og havet. Medan flammane stig oppover sommarhimmelen får du òg ei påminning om Ein omfattande reparasjon har gitt ein gamal Hardanger åttæring nytt liv.

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Nett og nydelig i neglisjé

Nett og nydelig i neglisjé Nett og nydelig i neglisjé K VINNEUNDERTØYET HADDE i mellomkrigstida gjennomgått store endringar om ein samanliknar med nokre tiår tilbake, og den nye moten var å finne i dei mange strikkehefta strikka

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

TRACHEOSTOMI TIL DEG SOM HAR FÅTT LUFTVEGSKANYLE

TRACHEOSTOMI TIL DEG SOM HAR FÅTT LUFTVEGSKANYLE TRACHEOSTOMI TIL DEG SOM HAR FÅTT LUFTVEGSKANYLE INFORMASJON FRÅ ØYRE-NASE-HALSAVDELINGA INNHALD SIDE Tracheostomi 1 Kanylen 2 Endringar i luftvegar / slimhinne 3 Stell / hygiene / råd 4 Bruk av luftfuktar

Detaljer

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta 01 Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta I område med spreidd busetnad eller på hytta er det ofte ikkje mogleg å kople seg på kommunale eller private vassverk,

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad

Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad Avdelingsdirektør Stein Sægrov, Kulturdepartementet: Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad Føredrag på Statsbyggkonferansen 19. april 2013 Dersom ein tek utgangspunkt i dei

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer