RAPPORT. 1. januar juni 2013 KORTVERSJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. 1. januar 2011 30. juni 2013 KORTVERSJON"

Transkript

1 RAPPORT 1. januar juni 2013 KORTVERSJON

2 INNHOLD 1. INNLEDNING Sammendrag Bakgrunn og ambisjon Utvidet fremdriftsplan Safe Music Residency Utviklingstrekk Behov og dokumentasjon 3 2. ORGANISERING MFOs rolle Prosjektstyre og prosjektledelse Mandat 4 3. FORANKRING, NETTVERK OG SAMARBEIDSPARTNERE Partnere Samarbeid med ICORN Internasjonal støtte Presentasjoner, konferanser og møter 6 4. ØKONOMI 7 5. PROSJEKTSTATUS Grunnleggende rammeverk «Clearing House» - artistklarering Fribyer Safe Residencies Mottaksordning i Norge UDI Egenpresentasjon, seminar under by:larm Mediekontakt 9 6. PROSJEKTARBEID «Iranian Woman» VIDERE FREMDIFT 11 Nettreferanser 12 VEDLEGG 1 - Freemuse annual statistics 13 VEDLEGG 2-20th FIM Congress Buenos Aires, October 3-5, VEDLEGG 3 - BUDSJETT og REGNSKAP VEDLEGG 4 - SafeMUSE Host Info 16 VEDLEGG 5 - SafeMuse City-Agreement template 21 VEDLEGG 6 - Freemuse - SafeMUSE_Final report SHORT 24 VEDLEGG 7 - Pressedekning by:larm-seminar/harstad som musikkfriby 25

3 SafeMUSE Musikernes fellesorganisasjon RAPPORT 1. januar juni 2013 KORTVERSJON 1. INNLEDNING 1.1. Sammendrag MFOs musikkfriby-prosjekt SafeMUSE Safe Music Havens Initiative, etablering av en fribyordning på musikkområdet, er igangsatt med bakgrunn i et stort behov for å hjelpe kolleger, forfulgte musikere, komponister og tradisjonsbærere innen musikkområdet, og gi disse et tilbud tilsvarende det som finnes for forfulgte forfattere og skribenter gjennom ICORNs nettverk. Prosjektet er inspirert av ICORNs fribynettverk, men tilpasses musikkområdet ved å legge til rette kandidatenes fribyopphold med god kontakt til musikkmiljø lokalt og regionalt, slik at oppholdet blir så meningsfullt som mulig for alle berørte parter. I tillegg legger vi stor vekt på å bruke relevant kompetanse i klarering av musikere til ordningen gjennom avtale med Freemuse The World Forum On Music And Censorship. Denne rapporten omfatter prosjektets aktivitet fra oppstart i 2011 og frem til : - Fremdrift: Den opprinnelige og relativt ambisiøse fremdriftsplanen ble tidlig revidert slik at fasen for Forprosjektet for utvikling av grunnlaget for etableringen ble lagt til perioden til Deretter kom Pilotprosjektet i perioden til , der det var mål å etablerer et antall fribyer i Norden gjennom nært samarbeid med Freemuse, nordiske partnere og aktuelle byer/kommuner; utrede fremtidig organisasjonsform og drift for fortsettelse og videreutvikling av prosjektet; og etablering av tiltaket som frittstående virksomhet. - Grunnleggende rammeverk: I perioden er det utarbeidet opplegg for utvelgelse og kvalitetssikring av artister gjennom søknadsskjema utarbeidet i samarbeid med Freemuse, og med Freemuse som «clearing house». I tillegg er det utarbeidet avtalemal og informasjonsskriv for fribykommuner. - Forankring, nettverk og partnere: Det er lagt stor vekt på å utvikle et bredt nettverk både nasjonalt, i Norden og utover Norden. Freemuse er prosjektets nærmeste partner, men sentrale organisasjoner på musikkområdet er også viktige partnere i utviklingen av fribyordningen. Både FIM, den internasjonale musikerføderasjonen og European Music Council har vedtatt støtte til SafeMUSE sitt arbeid. - Fribyer/Safe Music Havens: Det konkrete målet om å ha etablert 2 4 musikkfribyer i Norden innen utgangen av juli i år er ikke oppnådd. Dette har sin bakgrunn i at det har tatt lengre tid enn forventet å få på plass avtaler om å ta i mot forfulgte musikere med aktuelle byer i Norden. I Norge etablerte vi den første avtalen om musikkfriby med Harstad kommune i februar i år. Det er også inngått en intensjonsavtale med Haugesund kommune, og en rekke byer i Norden har vist interesse, uten at det er kommet til flere konkrete avtaler foreløpig. Vi har heller ikke kunnet ta i mot noen musiker for opphold i Harstad foreløpig da forholdet til Justisdepartementet (JD) og UDI ikke er avklart. Vi er i en konstruktiv dialog med JD, men har foreløpig ikke oppnådd tilsvarende posisjon i regelverket som fribyforfatterordningen har. - Safe Music Residency: I arbeidet med artistklarering til den første musikkfribyen er det blitt tydeliggjort at det i tillegg til «ordinære» 2-årige fribyopphold (Safe Music Haven) også er et stort behov for en «Safe Music Residency»-ordningen med kortere opphold, 2-6 måneder. Vi arbeider nå med dette som et tillegg eller et alternativ til potensielle vertsbyer. - Mediekontakt: SafeMUSE har lagt vekt på å få ut god og saklig informasjon om prosjektet både i relevante fagmedia og pressen forøvrig. Vi gav en bred presentasjon av prosjektet og avtaleinngåelsen med Harstad kommune under by:larm i Oslo i februar 2013, noe som førte til en lang rekke oppslag og innslag i presse og etermedia nasjonalt og i Norden. Vedlagte presseoversikt for dette arrangementet viser totalt 46 oppslag og medieinnslag, hvorav 16 er norske, 5 er i radio og ett er TV. Arrangementet ble også dokumentert på film av oss. Filmen ligger tilgjengelig på YouTube. 1

4 - Økonomi: For den første fasen som denne rapporten omfatter, Forprosjekt og Pilotprosjekt, ble det oppnådd støtte til prosjektet fra MFOs Vederlagsfond, LOs Kulturutvalg, UD, KUD og NOPA på tilsammen kr Budsjettet hadde en ramme på kr Men prosjektet har vært mindre kostnadskrevende å drive enn budsjettert og de to første fasene har tatt lengre tid enn forutsatt i opprinnelig fremdriftsplan. I regnskapsoversikt pr er resultatet for hele perioden gjort opp med et overskudd/rest på kr , som avsettes til videre drift. Ut over dette har MFOs Vederlagsfond stilt kr til rådighet i 2013 for videre drift og etablering av SafeMUSE som frittstående organisasjon. - Videre drift: Vårt arbeid har vist et stort behov for denne typen tiltak. Vi legger opp til å etablere SafeMUSE som en frittstående og uavhengig organisasjon i løpet av høsten 2013, og søke støtte til drift og videre utvikling av prosjektet for første ordinære driftsår i 2014 med det første Bakgrunn og ambisjon I Riksscenens "Overordnede mål og strategier " (vedtatt 2008) heter det under pkt. 2n: Arbeide for å etablere Riksscenen og Oslo som vertskap for en friby-ordning for forfulgte kunstnere innen Riksscenens formål i samarbeid med Freemuse. Da Riksscenens første daglige leder, Jan Lothe Eriksen, fratrådte stillingen høsten 2010, informerte han styret om at han ønsket å arbeide videre med denne saken på mer generelt grunnlag. Saken ble deretter lagt frem for MFOs forbundsleder Renée Rasmussen med forslag om at MFO skulle ta initiativ til å få etablert en fribyordning på musikkområdet. Hennes reaksjon var umiddelbart positiv, og ideen ble så bifalt av MFOs styre, som påtok seg fadderollen for å få i gang en slik ordning. MFOs ambisjon med friby-prosjektet SafeMUSE Safe Music Havens Initiative er å etablere en ordning med fribyer på musikkområdet, eller «Safe Music Havens» for forfulgte musikere, komponister og tradisjonsbærere. Initiativet er inspirert av ICORNs fribynettverk for forfulgte forfattere og skribenter, International Cities of Refuge Network, som i dag omfatter rundt 40 byer i Europa og Nord-Amerika/Mexico. Ordningen tilpasses musikkområdet ved musikkfaglig kompetanse tilknyttet klarering av kandidater til ordningen, og ved å legge vekt på god forankring til relevante musikkmiljø på mottakerstedene. SafeMUSE har inngått avtale med Freemuse, World Forum on Music and Censorship, som benyttes som «clearing house» for klarering og kvalitetssikring av søkerne. (PEN Internationals Writers in Prison Committee har denne oppgaven i forhold til ICORN.) I tillegg legger vi vekt på å knytte gode kontakter formelt og uformelt til relevante musikkfaglige organisasjoner og institusjoner på mottaksstedene slik at ordningen forankres godt i et bredt musikkmiljø lokalt, regionalt og nasjonalt, og slik at det ligger best mulig til rette for at oppholdet for gjestemusikeren og mottaksmiljøene blir så gode og meningsfulle som mulig. Standard fribyperiode er to år. Deretter tas det sikte på å legge til rette for varig relokalisering for den forfulgte artister i et trygt miljø dersom det er nødvendig/ønskelig. SafeMUSE arbeider nå med å skape de første Safe Music Havens i Norden. Fra dette er målet gradvis å utvikle en internasjonal ordning med SafeMUSE som en frittstående, internasjonal, koordinerende organisasjon, alternativt i et samarbeid med ICORN eller som en del av en større sammenslått fribyordning for forfulgte kunstnere på flere eller alle kunstområder Utvidet fremdriftsplan Fremdriftsplan for de første delene av prosjektet, Forprosjekt og Pilotprosjekt, var opprinnelig 1. juli 2011 til 30. juni 2012 med ambisjon om å få grunnleggende strukturer og de første 2-4 fribyene på plass i Norden. I etterpåklokskapens klare lys var dette meget optimistisk. En såpass ambisiøs plan var først og fremst motivert ut fra ønsket om rask fremdrift, samtidig som flere elementer i planen var utenfor SafeMUSE sin kontroll. Fremdriftsplanen viste seg å være for ambisiøs. Derfor ble den opprinnelige fremdriftsplan revidert slik: - Forprosjekt ( ): Legge grunnlag for etableringen. - Pilotprosjekt ( ): Etablerer et antall fribyer i Norden gjennom nært samarbeid med Freemuse, nordiske partnere og aktuelle byer/kommuner, samt utreder nærmere organisasjonsform og drift. - Fribyordning på musikkområdet ( ): Etablere tiltaket som en frittstående organisasjon som gradvis utvides til en internasjonal koordinator for fribyer på musikkområdet. Pr. i dag er det ennå en tid igjen før vi når Pilotfasens mål om 2-4 fribyer i Norden Safe Music Residency I arbeidet med artistklarering til den første musikkfribyen (jf. pkt. 5.2.nedenfor) er det blitt tydeliggjort at det i tillegg til «ordinære» 2-årige Safe Music Haven-opphold også er et stort behov for en «Safe Music 2

5 Residency»-ordningen med kortere opphold. Vi arbeider nå med dette som et tillegg eller et alternativ for potensielle vertsbyer. Safe Music Residency vil legge opp til opphold på 2-6 måneder for forfulgte artister som har behov for å komme ut av en vanskelig og ofte akutt situasjon. Et slikt opphold vil gi artisten mulighet for å konsentrere seg om arbeidet med musikk en kortere periode i trygge omgivelser og lade batteriene før retur hjem. «Til tross for tøff sensur, trusler, fengsling og andre typer forfølgelse, ønsker disse musikerne å holde kontakten med hjemlandet. De indikerer at å søke om flyktningstatus i et fremmed land er en alvorlig beslutning med potensielt irreversible negative konsekvenser. En rekke av søkerne som stammer fra autoritære stater som Iran, Hviterussland og Bahrain hevder flyktningstatus i et fremmed land sannsynligvis vil blokkere ethvert forsøk på å komme tilbake på et senere tidspunkt. I tillegg kan det ytterligere true deres familier og til og med fans og støttespillere.» Utviklingstrekk Det foregår en generell diskusjon om kunstnerisk ytringsfrihet og behovet og mulighetene for friby-/safe residency-ordninger ikke bare på skribent- og musikkområdet, men i kunstområdene generelt. Flere aktører arbeider med dette, og posisjonerer seg for å ha et best mulig utgangspunkt for utviklingen som ser ut til å komme. Freemuse og Fritt Ords første verdenskonferanse for kunstnerisk ytringsfrihet i Oslo oktober 2012, All That is Banned is Desired, gav et viktig bidrag til å vise at det er stort behov på alle kunstområder (jf. pkt 1.6 nedenfor) 2. Påfølgende etablering av Artsfex, the first international civil society network actively concerned with the right of artists to freedom of expression as well as with issues relating to human rights and freedoms generally og den aller første FN-rapporten om kunstnerisk ytringsfrihet, som ble lagt frem i mai i år 3, er også viktige tiltak på dette området. I Sverige har behovet for en generell «fristadsordning» for alle kunstformer vært tatt opp av Statens kulturråd ved flere anledninger. Og 1. november i år er SafeMUSE sammen med en rekke organisasjoner samarbeidspartner til en større nordisk spesialistkonferanse i Malmö i regi av svenske Statens kulturråd og Malmö by: Safe Havens For Artists At Risk A Nordic Perspective. I Finland har det vært tatt initiativ til et nettverk for safe residencies på kunstområdet fra HIAP Helsinki International Artist Programme, der SafeMUSE har meldt sin interesse for samarbeid. Nettverket søkes etablert bl.a. med støtte fra Kulturkontakt Nord og nasjonale finske midler under navnet Nordic Fresh Air. For andre områder enn forfattere/skribenter (ICORN-nettverket/PEN International) og musikk (SafeMUSE/MFO/Freemuse) finnes imidlertid foreløpig ikke system og kompetente organ for klarering og kvalitetssikring av kandidater til fribyopphold Behov og dokumentasjon Freemuse driver kontinuerlig dokumentasjon av brudd på ytringsfriheten på musikkområdet, og bekjentgjør slike dokumenterte saker og oppfølgende aksjoner på sine nettsider. Freemuse lager i tillegg årlig statistikk over slike ytringsfrihetsbrudd 4. I tilknytning til konferansen All That is Banned is Desired gjorde Freemuse en monitorering/undersøkelse og dokumentasjon av brudd på kunstnerisk ytringsfrihet på hele kunstområdet. Undersøkelsen presentere en oversikt over situasjonen for kunstnere over hele verden i 2012 og omfatter tilfeller i mer enn 50 land på områdene dans, film, musikk, teater, visuell kunst og litteratur (journalister unntatt). Rapporten viser totalt 186 tilfeller av angrep på artister og brudd på deres rettigheter. Sakene omfatter åtte drap, 16 fengslet, en bortførte, fem angrepet, 15 truet, 37 tiltalt og 37 anholdt, samt 67 tilfeller av sensur. 5 På musikkområdet alene i 2012 omfattet dette bl.a. 84 anholdelser, 14 fengslinger, 16 domfellelser og 6 drap. VEDLEGG 1: Freemuse annual statistics 1 Freemuse: SafeMUSE Final report, VEDLEGG 6, pkt All That Is Banned Is Desired, Report (Robin Denselow): 3 UN Report, The right to freedom of artistic expression and creativity: 4 Freemuse annual statistics 2011: Freemuse annual statistics 2012: 5 All That is Banned is Desired, Violations of artistic freedom of expression in 2012: 3

6 2. ORGANISERING 2.1. MFOs rolle Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har rollen som fadder for utredning og oppstart av SafeMUSE/ fribyordning på musikkområdet. Innledende utredning av etableringen ble gjort med støtte fra MFOs Vederlagsfond og Kulturutvalget i Landsorganisasjonen i Norge (LO) Prosjektstyre og prosjektledelse Til styringsgruppe for prosjektet i oppstartsfasen har MFOs forbundsstyre oppnevnt følgende medlemmer (MFO/FS sak 045/11): Anders Hovind, leder for prosjektstyret (nestleder i MFO) Geir Solum (forbundsstyremedlem, ansatt i Trondheim Symfoniorkester) Liv Runesdatter (forbundsstyremedlem og vokalist, komponist og produsent, Stavanger). 28. juni 2011 ble det inngått avtale med Jan Lothe Eriksen som prosjektleder på timebasis, med oppgave å legge grunnlag for etablering av en nettverksorganisasjon for en slik fribyordning, samt grunnlag for etablering av de første fribyene på musikkområdet gjennom: 1. Utrede og søke supplerende/fast finansiering fra ulike kilder, herunder Landsorganisasjonen, Utenriksdepartementet, nordiske midler og EU. 2. Opprette formalisert kontakt, utrede og legge grunnlag for samarbeidsavtale med Freemuse. 3. Opprette formalisert kontakt, utrede og legge grunnlag for samarbeidsavtale med ICORN. 4. Utvikle rammeverk mot utøvere og kommuner. 5. Utrede og avklarer forholdet til innvandringsmyndigheter. 6. Forberede bred presentasjon av tiltaket når tilstrekkelig basisfinansiering er sikret. 7. Forberede etablering av tiltaket som en selvstendig virksomhet Mandat For etableringen av fribyprosjektet har MFOs Forbundsstyre gjort vedtak om følgende mandat (MFO/FS sak 45/11): MFO stiller seg som initiativtaker til å få etablert en fribyordning på musikkområdet. Det legges opp til en trinnvis etablering og utbygging, og MFO tar sikte på at ordningen etableres som en selvstendig virksomhet etter en forprosjektperiode på ca 12 måneder. Forbundsstyret har oppnevnt en styringsgruppe som i forprosjektperioden skal fungere som styre for tiltaket, og som rapporterer til forbundsstyret. Styringsgruppen skal tilse at tiltaket utvikles med følgende hovedinnhold (jf. prosjektnotatet): - GRUNNLEGGENDE RAMMEVERK: Det utarbeides et grunnleggende rammeverk for en fribyordning på musikkområdet (herunder søknadsskjema for residenter, avtaler med fribykommuner og samarbeidsavtaler med relevante partnere m.v.). Avtalene kan ta utgangspunkt i ICORNs avtalemaler på området. - FORANKRING: Det arbeides for god forankring av tiltaket i relevante miljøer gjennom en prosess der sentrale samarbeidspartnere inviteres inn og deltar i utviklingen av organiseringen m.v. Samarbeidspartnere kan inviteres til å oppnevne nye medlemmer i styringsgruppen, slik at denne blir utvidet. - FINANSIERING: Det arbeides for supplerende finansiering i forprosjektperioden, og for å sikre en god og stabil finansiering av tiltaket før det etableres som selvstendig virksomhet. - PILOTPROSJEKT: I forprosjektperioden tas det sikte på å sette i gang et norsk/nordisk pilotprosjekt med to fire fribyer, avhengig av hvilke samarbeidspartnere man får med, og hvilken økonomi man får frem til denne fasen. Det utarbeides prosjekt- og finansieringsplaner for videre oppfølging og utvikling av pilotprosjektene - ETABLERING SOM FRITTSTÅENDE TILTAK: Etter ca 12 måneder tas det sikte på å etablere ordningen som et frittstående tiltak basert på og med bakgrunn i erfaringene fra forprosjektperioden. Styringsgruppen fastsetter selv sin arbeidsform og møter. Møteutgiftene dekkes av MFO. Ved eventuell supplering av styringsgruppen må samarbeidspartnerne dekke møteutgiftene for sine representanter. Andre utgifter dekkes innenfor forprosjektets budsjettrammer. 3. FORANKRING, NETTVERK OG SAMARBEIDSPARTNERE I perioden er det lagt stor vekt på å utvikle SafeMUSE ut i fra nært samarbeid med eksisterende organisasjoner og virksomheter. Dette har stor betydning både for forankring i lokale/regionale/nasjonale fagmiljøer, finansiering og gjennomføring av fribyoppholdene, og for utvikling av internasjonalt nettverk og 4

7 kvalitetssikring av kandidater. SafeMUSE har derfor lagt vekt på å delta i relevante møter og konferanser, og selv ta initiativ til nettverksbyggende tiltak Partnere Freemuse - World Forum On Music And Censorship har vært og er en avgjørende partner for etablering, utvikling og drift av vårt fribyinitiativ. SafeMUSE er etablert med utgangspunkt i erfaringene og kunnskapen Freemuse har utviklet siden oppstarten i Behovet for en fribyordning og en safe residency-ordning kommer direkte som resultat av Freemuse sitt arbeid, og det som gjennom dette er avdekket av forfulgte musikeres behov. Freemuse er nå engasjert som «clearing house» for SafeMUSE. (Jf. pkt. 5.2) Landsorganisasjonen i Norge (LO) ble tidlig en viktig partner for prosjektet. Daværende nestleder i LO, Gerd Kristiansen, engasjerte seg både i forhold til å sikre finansiering av forprosjektet og pilotfasen, og også i arbeidet med å finne frem til relevante fribykommuner. Statens kulturråd, Sverige, har fra tidlig i etableringsfasen vært en viktig dialogpartner. Styreleder Kerstin Brunnberg har vært en drivende kraft i Sverige for utvidelse av fribyordningen til andre kunstområder, og sammen med Fredrik Elg, kulturrådets prosjektleder for fribyspørsmål, har de vært viktige samarbeidspartnere og kontakter mot relevante miljøer i Sverige og Norden for øvrig. I tilknytning til vår søknad om støtte til prosjektet fra Nordisk kulturfond og Kulturkontakt nord, opprettet vi formelle partnerskap med noen nordiske organisasjoner, som prosjektet har opprettholdt dialog med i etterkant. I tillegg til Freemuse omfatter dette: - NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere), interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk. NOPA støtter prosjektet økonomisk og er faglig kontakt mot norske komponistmiljøer, og sammen med SKAP (nedenfor) også kontakt mot nordiske og internasjonale komponistorganisasjoner. - SKAP, Svenska Kompositörer Av Populärmusik. SKAP er i første rekke faglig kontakt mot de profesjonelle fagmiljøene i Sverige og mot svenske myndigheter, og sammen med NOPA også kontakt mot nordiske og internasjonale komponistorganisasjoner. I tillegg til å ha en meget sentral posisjon i svensk musikkliv er SKAPs styreleder, Alfons Karabuda, styreleder i APCOE - the Alliance of Popular Music Composer Organisations in Europe - og president i ECSA - the European Composer & Songwriter Alliance - europeiske komponisters lobbyorganisasjon i EU. - RFoD (Riksförbund för Folkmusik och Dans), interesseorganisasjon for svensk og innvandret folkemusikk, verdensmusikk og folkedans. RFoD er faglig kontakt mot folkemusikk- og verdensmusikkmiljøene i Sverige, i Norden og Europa. RFoD driver også spillestedet Stallet i Stockholm som kan være en viktig samarbeidspartner og ressurs i prosjektet. - Soumen Muusikkojen Liitto (Finsk musikerforbund). Finsk musikerforbund er i første rekke faglig kontakt mot de profesjonelle fagmiljøene i Finland og mot finske myndigheter, og sammen med MFO også kontakt mot nordiske og internasjonale musikerorganisasjoner. (Finsk musikerforbund har sete i eksekutivkomiteen i den internasjonale musikerføderasjonen, FIM, sammen med MFO.) 3.2. Samarbeid med ICORN Prosjektleder hadde etablert kontakt med ICORN før prosjektet ble igangsatt i regi av MFO, og SafeMUSE har i sin dialog med ICORN lagt vekt på åpenhet og ønske om samarbeid. Etter møter mellom ICORN og SafeMUSE/MFO, og i god tid før ICORNs generalforsamling i mai 2012, inviterte SafeMUSE i et notat til ICORNs styre i januar 2012 til opprettelse av en intensjonsavtale mellom de to virksomhetene. I forslaget ble det lagt vekt på behovet for å styrke satsingen på en prosess i fellesskap for å utvikle best mulig organisatorisk forhold mellom ICORN og SafeMUSE med vekt på: - gjensidig respekt for hverandres aktivitet, organisasjon og samarbeidspartnere, - behov for samordning og effektivitet i driften av de to nært beslektede ordningene, - å unngå uønsket konkurranse om økonomisk støtte, - å unngå konkurranse mellom byene ved tilbud om fribyopphold til verdige kandidater. Under ICORNs generalforsamling i Stockholm i 2012, der representanter for SafeMUSE/MFO var til stede som gjester, kom det klart frem at generalforsamlingen ikke ønsket en utvidelse i retning musikk eller andre kunstformer. I mai 2013 responderte ICORN på notatet fra januar året før ved å vise til at det var prematurt å inngå noen formell avtale med SafeMUSE nå, men samtidig inviterte ICORN til videre dialog. På denne bakgrunn fortsetter dialogen mellom partene. 5

8 3.3. Internasjonal støtte Som medlem i den Internasjonal musikerføderasjonen, FIM, fremmet MFO et resolusjonsforslag til FIMs kongress i oktober Resolusjonsteksten oppfordrer medlemsorganisasjonene i FIM, 64 forbund fordelt på 58 land verden over, til å samarbeide med Freemuse og komponistorganisasjonene ECSA (European Composer & Songwriter Alliance) and CIAM (International Council of Authors and Composers of Music) for å styrke ytringsfriheten på musikkområdet, og å støtte fribyinitiativet SafeMUSE. Resolusjonsteksten ble enstemmig vedtatt av kongressen, og FIMs sentrale ledelse har etter dette tatt flere initiativer for å bistå og styrke SafeMUSE og ytringsfrihetsarbeidet. VEDLEGG 2: 20th FIM Congress Buenos Aires, October 3-5, 2012, Motion 32 På initiativ fra FIM ble SafeMUSE invitert til å presentere prosjektert under European Music Councils (EMC) European Forum on Music i Glasgow, Skottland, i april Presentasjonen førte til at EMCs påfølgende generalforsamling vedtok støtte til etableringen av SafeMUSE, og videre at EMC vil ta spørsmålet om ytringsfrihet på musikkområdet opp under International Music Councils World Forum on Music i Brisbane, Australia, i november Presentasjoner, konferanser og møter SafeMUSE har under utvikling et bredt nettverk nasjonalt, i Norden og i Europa. Som en viktig del av arbeidet med å bygge nettverk og bekjentgjøre initiativet, har det vært en prioritert oppgave å delta i møter og konferanser. Det har også ved en rekke andre anledninger vært anledning til å presentere prosjektet. Siden oppstart har SafeMUSE deltatt i følgende møter og konferanser: Nordisk populærautorunion, NOPA, Oslo. Presentasjon av SafeMUSE Møte med Statens kulturråd, Stockholm Møte med ICORN, Stavanger Konferansen RIGHT! 11, SKAP, Stockholm. Presentasjon av SafeMUSE «Norsk utenrikskulturelle strategi», Aps Kulturforum, Oslo. Presentasjon av SafeMUSE ARTSFEX - Copenhagen Summit on Artistic Freedom of Expression, Freemuse/Dansk PEN, København «Hva skjer i Tyrkia», Norsk PEN, Oslo Censorship and Self Censorship: theory and ethics, Researching Music Censorship, nordisk forskningsnettverk. Presentasjon av SafeMUSE ICORNs Generalforsamling, ICORN, Stocholm. Presentasjon av SafeMUSE «Almedalsveckan Visby», Statens kulturråd, Godtland. Prosjektleder var paneldeltaker. Presentasjon av SafeMUSE «All That Is Banned Is Desired», Freemuse/Fritt Ord, Oslo th FIM Congress, Buenos Aires, MFO. Presentasjon av SafeMUSE, fremming av resolusjon vedr. SafeMUSE og Freemuse m.m Møte med Troms Fylkeskommune og UiT om fribyordning, Tromsø «Drømmesnakk», Oslo World Music festival/plan Norge/Nobels Fredssenter, Oslo Tildeling av Ossietzky-prisen 2012 til Deeyah, Norsk PEN, Oslo KOPINOR «K-seminar, Utviklingssamarbeid», Oslo. Presentasjon av SafeMUSE Møte med Harstad kommune/kultur i Troms om fribyordning, Harstad Rikskonsertene/UD: Musikksamarbeid med land i 03-området. Presentasjon av SafeMUSE «Banaz A Love Story filmscreening», Fritt Ord, Oslo Signering av avtale med Harstad kommune, Oslo SafeMUSE/MFO Music in itself is the expression of freedom, by:larm, Oslo. Presentasjon av SafeMUSE og Harstad som første Musikkfriby KKV, paneldebatt Performing in the Red Zone, Kulturkirken Jakob, Oslo Møter Harstad kommune/kultur i Troms og andre aktører/samarbeidspartnere, Harstad. Presentasjon av SafeMUSE Møte Haugesund kommune/munor om fribyordning, Haugesund A Nordic Perspective on Free Speach, forberedende konferansemøte, Statens kulturråd, Stockholm European Forum on Music, EMC, Glasgow. Presentasjon av SafeMUSE.etter forslag fra FIM (Den internasjonale musikerføderasjonen) Møte med Ahti Vänenen, Finsk musikerforbund, om friby og residensordning, Helsinki Nordic Art Asyl Network Meeting Helsinki, HIAP (Helsinki International Art Project), Helsinki. Presentasjon av SafeMUSE Drøfting og mediekontakt vedr. fribyordning Haugesund, MUNOR, Haugesund 6

9 4. ØKONOMI SafeMUSE sin økonomihåndtering har vært ivaretatt av MFO, og inngår som prosjekt i MFOs regnskap. For den første fasen som denne rapporten omfatter, Forprosjekt og Pilotprosjekt, ble det satt opp et budsjett med en ramme på kr Det ble oppnådde støtte til prosjektet fra MFOs Vederlagsfond, LOs Kulturutvalg, UD, KUD og NOPA på tilsammen kr Det ble også gitt tilsagn om støtte til «Kortvarigt nätverksstöd» fra Kulturkontakt Nord (Nordisk ministerråd) på EUR Kulturkontakt Nord forutsetter imidlertid at hele det omsøkte budsjettet må oppfylles før utbetaling kan finne sted, samtidig som Kulturkontakt Nord kun bevilget 38 % av det vi søkte om (EUR ). Dette tilsagnet har sålede ikke kommet til utbetaling. Søknad om støtte fra Nordisk kulturfond til oppstart av prosjektet, med basis i våre nordiske partnere (jf. pkt. 3.1 ovenfor) ble avslått. Senere søknad om prosjektstøtte tilknyttet prosjektet «Iranian Woman» ble også avslått av Nordisk kulturfond, og planlagte konserter i Stockholm og Helsinki måtte derfor avlyses (jf. pkt. 6.1). Med bakgrunn i denne økonomiske situasjonen er det ikke etablert et eget sekretariat og kontor for prosjektet. Prosjektleder har i perioder arbeidet deltid og blitt lønnet på timebasis, MFO har fungert som base med prosjektkontor på deltid og generelle kontortekniske fasiliteter, i tillegg til at prosjektleder også har benyttet hjemmekontor. Det er heller ikke etablert en egen internettside for prosjektet, kun en presentasjon av prosjektet på MFOs nettsider. Prosjektet har således vært mindre kostnadskrevende å drive enn budsjettert og de to første fasene har tatt lengre tid enn forutsatt i opprinnelig fremdriftsplan (jf. pkt. 1.3 ovenfor). I regnskapsoversikt pr er resultatet for hele perioden , inklusive ca. 50 timers forarbeid første halvår 2011, gjort opp med et overskudd/rest på kr I regnskapet inngår ikke MFOs indirekte bidrag som har omfattet: - Kontorplass på deltid hos MFO for prosjektleder, inkl. merkantile tjenester. - Regnskapsføring og økonomihåndtering. - Møteutgifter og reisekostnader for prosjektstyrets medlemmer. Prosjektstyret legger opp til å overfører resterende driftsmidler, kr , til videre drift av prosjektet og dekking av kostnader tilknyttet overgang til frittstående organisasjon. VEDLEGG 3: BUDSJETT og REGNSKAP PROSJEKTSTATUS 5.1. Grunnleggende rammeverk I oppstarten av prosjektet la vi opp til at det i perioden skulle utvikles et grunnleggende rammeverk for en musikkfribyordning. Dette skulle bl.a. omfatte opplegg for utvelgelse og kvalitetssikring av artister, og avtalemal for fribykommuner. I forståelse med ICORNs administarsjon la vi opp til at dette skulle utvikles for musikkområdet med basis i det avtalesystemet som ICORN hadde utviklet for sin virksomhet. På denne bakgrunn har SafeMUSE utformet et informasjonsskriv/-notat til potensielle fribykommuner og mal for avtale mellom en musikkfribykommune og SafeMUSE. VEDLEGG 4: SafeMUSE Host Info jle revised VEDLEGG 5: SafeMuse City-Agreement - template 5.2. «Clearing House» - artistklarering SafeMUSE har engasjert Freemuse til å gjennomføre en første artistklarering med tanke på fribyopphold i Norden. Avtale om dette ble inngått i juni 2012 med bakgrunn i henvendelse fra MFO/SafeMUSE og et notat med tilbud fra Freemuse fra oktober Da det ble aktuelt med avtale om musikkfribyordning med Harstad kommune, ble dette som i utgangspunktet var ment som en preliminær klareringsrunde en konkret klarering av aktuelle kandidater for opphold i Harstad. Med hjelp av sitt omfattende internasjonale nettverk og uavhengige, lokale eksperter, gjennomførte Freemuse denne første runden med klarering av potensielle kandidater. Klareringsarbeidet er basert på et 7

10 opplegg med søknadsskjema og krav til dokumentasjon som er utviklet i samarbeid mellom Freemuse og oss. Rapporten ble levert fra Freemuse i april 2013, og omfatter 29 musikere med behov for beskyttelse. Den dokumenterer og verifiserer de enkelte sakene og vurderer musikernes forventninger. Rapporten gir god innsikt i problemene musikerne har i land i Europa (sentral/øst), Latin-Amerika, Afrika, Midtøsten og Fjerne Østen, og den framstår dermed også som en dokumentasjon av behovet for et Safe Music Havenprogram. Rapporten dokumenterer i tillegg et stort behov for et Safe Music Residency-program (jf. pkt. 1.4 ovenfor). SafeMUSE har foreløpig ikke lagt dette materialet frem for UDI (jf. pkt. 5.5). Eventuelle behov for justeringer i informasjonsinnhenting og opplegg for øvrig vil bli gjort etter at denne dialogen er kommet i gang. Rapport med vedlegg følger denne rapporten som vedlegg. Dette er en begrenset versjon av rapporten der kapittelet med personlige opplysninger om de enkelte kandidatene ikke er med, da dette kan være til stor skade for de aktuelle søkerne om det skulle komme ut at disse søker fribyopphold. VEDLEGG 6: Freemuse SafeMUSE_Final report SHORT 5.3. Fribyer Fra oppstart og frem til i dag har det fra prosjektets side vært en rekke kontakter mot potensielle fribyer, spesielt i Norge og Sverige. I februar 2013 inngikk Harstad avtale med SafeMUSE/MFO om å være vertsby. Harstad vil med dette, i samarbeid med Troms fylkeskommune/kultur i Troms, etableres som den første musikkfribyen noensinne. Harstad er klar til å ta i mot en forfulgt musiker så snart formaliteter mellom SafeMUSE/MFO og norske innvandringsmyndigheter er på plass (jf. pkt. 5.5). Haugesund, som i dag er forfatterfriby (ICORN-medlem), inngikk intensjonsavtale med SafeMUSE 29. mai 2013 med tanke på å etablere musikkfribyordning. Og med bakgrunn i en mulig «Safe residency» i Trondheimsregionen har Trondheim en henvendelse fra SafeMUSE til behandling. Stockholm, som også er forfatterfriby, gjorde høsten 2012 en utredning om muligheten for å utvide til også å etablere en musikkfribyordning. Byen har foreløpig ikke konkludert. Lokalpolitikere i Västerås og Umeå i Sverige har foreslått å utrede etablering av fribyordning for kunstnere innen alle kunstneriske sjangere. Andre svenske byer, bl.a. Malmø, har også vist interesse. Alle byene er kontaktet fra SafeMUSE sin side, og har fått materiale fra oss, men det foreligger ingen konkrete resultater fra noen av disse byene ennå. Kulturkomiteen i København by hadde spørsmålet om musikkfribyordning til behandling i desember 2012, og bestemte seg da for å ta spørsmålet opp med regjeringen. København vil også se nærmere på muligheten for å opprettet et samarbeid med Malmø tilknyttet Øresundssamarbeidet. Andre danske byer har også vist interesse, uten konkrete resultater ennå. SafeMUSE har på oppfordring fra Islands kunstnerråd forelagt ideen om musikkfribyordning for Reykjavik, som er inne i sin første periode som forfatterfriby (ICORN). Reykjavik ønsker å evaluerer forfatterfribyengasjementet før de evt. inngår avtale om musikkfribyordning. Prosjektet er også presentert gjennom det finske musikerforbundet overfor paraply-organisasjonen Finnish Music Council, men det foreligger ikke konkrete resultater fra Finland Safe Residencies Når SafeMUSE nå drøfter samarbeid med nye kommuner, legger vi frem både Safe Music Haven (2- årsopphold) og Safe Music Residency (kortere opphold) som alternativer. Harstad og Haugesund har begge uttrykt interesse for residensordning, men ønsker i første omgang fribyordning. HIAP, Helsinki International Arts Project, som organiserer en rekke residensprogrammer, ønsker å bygge nettverk for nordiske residensprogrammer som også ønsker å tilby «Safe Residencies» på kunstområdet innenfor alle kunstnergrener. Dette nettverket søkes nå etablert under navnet Nordic Fresh Air med nordiske og nasjonale finske midler, og med bl.a. SafeMUSE som partner. Konkret arbeider nå SafeMUSE med det første Safe Music Residency-oppholdet med et konkret sjangermiljø i Norge. Detaljer tilknyttet dette må vi behandle med største grad av diskresjon. Men vi håper at vi gjennom dette kan legge et grunnlag med UDI for slike opphold i Norge, som verken dekkes fullt ut av turistvisumreglene eller reglene for arbeidsopphold. 8

11 5.5. Mottaksordning i Norge - UDI SafeMUSE/MFO avventer behandling i Justisdepartementet for at musikkfribyordningen skal få tilsvarende posisjon i forhold til UDI og ordningen for Overføringsflyktninger som ICORN og Norsk PEN har for forfatterfribyordningen. For å kunne likestille en musikkordning med en forfatter-/skribentordning i det norske flyktningregimet, må musikkordningen tas inn på lik linje med eksisterende fribyordning i Rundskriv G-14/2010 fra Justisdepartementet vedr. «Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven 35». 6 Dette er helt nødvendig for å få til å etablere en musikkfribyordning i Norge. MFO/SafeMUSE henvendte seg om dette i brev til UDI 19. oktober UDI tilskrev så Justisdepartementet om saken 13. november 2012, da MFO/SafeMUSE ikke har anledning «å fremme saker» vedr. overføringsflyktninger overfor UDI i.h.t. Rundskriv G-14/2010 (jf. ovenfor). MFO/SafeMUSE fulgte opp dette med brev til Justisdepartementet datert 28. november I kontakt med Justisdepartementet (10. juni 2013) fremgår bl.a. som forutsetningen fra Justisdepartementets side (for at MFO skal kunne «fremme saker» overfor UDI,) at SafeMUSE etableres som en fri og uavhengig virksomhet, formelt uavhengig av MFO. Dette er for tiden under arbeid fra prosjektets side Egenpresentasjon, seminar under by:larm 2013 I tillegg til å ha blitt gitt mulighet til å presentere ideen om en fribyordning på musikkområdet ved en rekke anledninger både i Norge, Norden og også internasjonalt (jf. pkt. 3.4), arrangerte SafeMUSE/MFO et eget seminar under by:larm 14. februar Formålet med arrangementet var å presentere SafeMUSE som prosjekt og Harstad som første musikkfriby for norsk og nordisk musikkbransje og media. Seminaret «SafeMUSE - Music in itself is the expression of freedom», en times seminar, hadde følgende program, (seminaret ble gjennomført på engelsk): President MFO, Renée Rasmussen: Welcome Project manager, Jan Lothe Eriksen: SafeMUSE, a short introduction Programme manager, Ole Reitov, Freemuse: The general situation on freedom of artistic expression, some cases on persecuted artists Ass. rådmann Henry Andersen, Harstad: Launching the First Safe Music Haven Panel: Music in itself is the expression of freedom, Deeyah (artist and human rights activist, FUUSE, UK), Knut Reiersrud (artist, N), Ole Reitov (Programme manager, Freemuse, DK) Edvard Valberg (Artist, Honningbarna, N) Moderator: Jan Lothe Eriksen, SafeMUSE/MFO En video som dokumenterer hele seminaret er tilgjengelig på YouTube (57 minutter, jf. pkt 5.7 nedenfor) Mediekontakt Etter at den grunnleggende utredningen om fribyordning på musikkområdet var gjennomført, var det viktig for prosjektet å komme ut med informasjon om prosjektet både i fagmedia på musikkområdet, men også i media allment. Første oppslag om initiativet stod å lese på nettavisen Ballade.no 24. august 2011, etter den første presentasjonen av prosjektet for NOPAs nordiske søsterorganisasjoner i Nordisk populærautorunion (21. august 2011). Dette førte til flere presseoppslag, bl.a. i Klassekampen 30. august 2011 og oppfølgingssaker i NRK P2s Kulturnytt og Svensk radios Mitt i Musiken. MFOs forbundsleder og SafeMUSE sin prosjektleder presenterte ideen i en kronikk i Klassekampen 17. januar Kronikken ble også publisert på Ballade.no (18. januar 2012). Seminaret «SafeMUSE - Music in itself is the expression of freedom» med presentasjon av SafeMUSE og Harstad som første musikkfriby under by:larm, 14. februar 2013, førte til en stor mengde presseoppslag i 6 Justis- og beredskapsdepartementet, Rundskriv G-14/2010: Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven 35 ( ), pkt 9 - Adgang til å fremme saker om overføring: 9

12 Norge og Norden. En video som dokumenterer hele seminaret (57 minutter) 7 ble av MFO lagt ut på YouTube 28. februar 2013, og har pr i dag hatt 387 visninger. VEDLEGG 7: Pressedekning av SafeMUSE/Harstad: Første musikkfriby / Safe Music Haven, og by:larm-seminaret SafeMUSE - Music in itself is the expression of freedom Intensjonsavtalen mellom Haugesund kommune, MUNOR og SafeMUSE/MFO førte også til noe oppmerksomhet fra presse og media. SafeMUSE sitt arbeid har også i perioden vært fulgt opp av MFOs fagtidsskrift Musikk-Kultur med flere oppslag. SafeMUSE sin logo er utarbeidet av HEGTUN ØDEGÅRD med Anne Kari Ødegård som formgiver. Det har ikke vært prioritert å etablere egne internettsider for prosjektet foreløpig. Det er opprettet et eget område på MFO sine nettsider med grunnleggende informasjon, og så er det videre opprettet egen side på Facebook for prosjektet som oppdateres fortløpende. 6. PROSJEKTARBEID 6.1. «Iranian Woman» Prosjektstyret for SafeMUSE besluttet å inngå partnerskap med produksjonsselskapet Fuuse AS. Fuuse er 100 % eiet av artisten og menneskerettighetsaktivisten Deepika Thathaal (kunstnernavn: Deeyah Khan). Foreløpig omfatter samarbeidet prosjektet Iranian Woman, et konsert- og ytringsfrihetsprosjekt på Riksscenen, Oslo, 11. september 2013, med fire av Irans fremste kvinnelige sangere, samt iranske og norske musikere. Prosjektet fokuserer på iranske kvinnelige artisters situasjon lys av det norske stemmerettsjubileet. I tilknytning til konserten ble det arrangert en samtale, der mangelen på kunstnerisk ytringsfrihet, restriksjonene mot iranske kvinner, undertrykkingen av kunstneriske uttrykk og kjønnsdiskriminering i Iran var tema, sett i sammenheng med stemmerettsjubileet i Norge. Deltakende artister fra Iran: Mahsa Vahdat Mamak Khadem Yasna Marjan Vahdat Musikere: Atabak Elyasi tar/setar (musikalsk leder, Iran) Ali Rahimi perkusjon (Iran) Pasha Hanjani ney (Iran) Nils Økland fele/hardingfele/viola d amore (Norge) Sigbjørn Apeland harmonium (Norge) Ellen Andrea Wang bass (Norge) Deltakere i samtalen: Artistene pluss Tooka Maleki og Deeyah Moderator: Bianca Jagger Tooka Maleki er forfatter av boken Women Of Iranian Music, From the legendary time up to now (KETAB-E- KHORSHID Publication, 2002). Dette var den første boken om iranske kvinnelige musikere som gir en henimot fullstendig oversikt gjennom historien. Boken ble publisert under Khatami-perioden, og ble forbudt bare noen få måneder etter den ble publisert. Bianca Jagger er grunnlegger og leder av Bianca Jagger Human Rights Foundation, goodwillambassadør for Europarådet, medlem av Executive Director's Leadership Council i Amnesty International USA, Trustee i Amazon Charitable Trust, ambassadør for Plant a Pledge Campaign i International Union for Conservation of Nature, og en fremtredende talsperson i spørsmål tilknyttet internasjonale menneskerettigheter, sosial rettferdighet og klima. I over tre tiår har hun vært en stemme for de mest sårbare medlemmene i samfunnet, 7 YouTube/SafeMUSE, by:larm seminar : 10

13 aksjonert for menneskerettigheter, borgerrettigheter, fredssak, sosial rettferdighet og miljøvern i hele verden. Arrangementet skapte relativt stor medieoppmerksomhet med innslag i NKR1 Dagsrevyen og NRK P2s Jungeltelegrafen og Kulturhuset, samt oppslag i Utrop, Aftenposten og Klassekampen. Ansvarlig arrangør: Fuuse A/S i samarbeid med SafeMUSE og Riksscenen. Gjennomført med støtte fra Music Norway, Fritt Ord, Norsk kulturråd, Oslo kommune og NOPA. 7. VIDERE FREMDIFT SafeMUSE/MFO avlegger med dette rapport for de bevilgningene som er gitt for første runde (jf. pkt. 1.3 ovenfor). Vårt arbeid så langt har vist et stort behov for denne typen tiltak, og i perioden er det også fra sentrale norske og nordiske politikere lagt vekt på behovet for å styrke arbeidet for retten til kunstnerisk ytringsfrihet. Vi legger opp til å etablere SafeMUSE som en frittstående og uavhengig organisasjon i løpet av høsten 2013, og kommer til å søke støtte til drift og videre utvikling av prosjektet ut 2013 og første ordinære driftsår i 2014 med det første. Vi forutsetter at dette blir en dynamisk organisasjon som kan være åpen for endring og utvikling i dette området fremover. Vi ser det videre som viktig å finne frem til godt og rasjonelt samarbeid med ICORN. SafeMUSE har i utgangspunktet ønsket å utvikle sitt prosjekt på musikkfaglige premisser, for å skape et så godt faglig grunnlag for virksomheten som mulig. Men samtidig ser vi at det er et stort behov for å utvikle tilsvarende tilbud for hele kunstområdet. Derfor er det avgjørende i utviklingen av SafeMUSE at det ligger til rette for at denne virksomheten i fremtiden kan bli del av en større sammenslått fribyordning for forfulgte kunstnere på flere eller alle kunstområder. Oslo 14. oktober 2013 SafeMUSE/MFO Prosjektstyret 11

14 Nettreferanser: All That is Banned is Desired - All That is Banned is Desired, Violations of artistic freedom of expression in Artsfex - ECSA - EMC - European Forum on Music - FIM - Freemuse - Fuuse - HIAP - ICORN - IMC - Iranian Woman - MFO - NOPA - PEN International - Right! RFoD - SafeMUSE - https://www.facebook.com/pages/safemuse/ ?ref=hl SKAP - Soumen Muusikkojen Liitto - Statens kulturråd - UN Report: The right to freedom of artistic expression and creativity - 12

15 Freemuse annual statistics: Violations of freedom of musical expressions in 2012 VEDLEGG 1 Geographical presentation of musicians who were killed, attacked, abducted, threatened, detained, persecuted, imprisoned, or subject to censorship. Please note that the documentation is representative of cases registered by Freemuse. The statistics were compiled in February For more information, please visit 13

16 20th FIM Congress Buenos Aires, October 3-5, 2012: Motion 32 VEDLEGG 2 14

17 BUDSJETT og REGNSKAP : VEDLEGG 3 BUDSJETT REGNSKAP INNTEKTER (samlet) Noter Samlet Landsorganisasjonen i Norge MFO NOPA Kulturdepartementet (Norge) Utenriksdepartementet (Norge) Kulturkontakt Nord Nordisk kulturfond Andre kilder SUM inntekter KOSTNADER Forprosjekt Pilotprosjekt Samlet Varer og tjenester Lønnskostnader/sos. utg Pensjonskostnader Reiser, diett og overnatting Husleiekostnader Nettsider, grafisk profil Info, profilering, representasjon Kontordrift / adm Data Div/uforutsett FREEMUSE klarering/artistscanning SUM forprosjekt RESULTAT overføres videre drift: Noter: 1) I tillegg kommer MFOs merkantile tjenester (økonomihåndtering og regnskap) pluss prosjektkontor, som ikke er fakturert prosjektet. 2) KUD bevilgning for 2011/2012. Kan ikke støtte økonomisk ut over dette. 3) UD bevilgning for 2011/ ) Søknad EUR til Kulturkontakt Nord. Tilsagn EUR (pilot). Tilsagn ikke utløst p.g.a. forutsteninger i tildelingsbrev. 5) Følgende øvrige kilder er søkt om støtte/kontakter for mulig samarbeid/støtte i perioden: Anders Sveaas Almennyttige Fond, Hans Herman Horns Stiftelse, Bergesens Almennyttige Stiftelse, F Mohns Stiftelse, Stormberg AS. 6) MFOs Vederlagsfond har i 2013 bevilget kr til videre drift, som ikke tas med i regnskapet for forporosjekt- og pilotperioden. 15

18 SafeMUSE Host Info VEDLEGG 4 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 SafeMuse City-Agreement template VEDLEGG 5 21

24 22

25 23

26 Freemuse - SafeMUSE_Final report SHORT Utelatt i denne versjonen av rapportenet. VEDLEGG 6 24

27 VEDLEGG 7 Pressedekning SafeMUSE - Music in itself is the expression of freedom Følger vedlagt uten gjenpart av presseoppslag. 25

28 26

29 27

30 28

31 SafeMUSE, Safe Music Havens Initiative NORWEGIAN MUSICIANS UNION Møllergata 10, 0179 Oslo, Norway Web: Project SafeMUSE - Safe Music Havens Initiative Tel:

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007:

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007: Saksframlegg Kulturfondet 2007- Søknader til vurdering mars 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak: 1) Formannskapet tar rådmannens saksframlegg vedrørende kommunal egenandel til Jämt/trøndersk

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid.

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid. NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.10.2011 Saksnummer: 11-605 NJs internasjonale arbeid - koordinering Under finner dere en orientering og oppsummering av NJs internasjonale engasjement, prosjekter, saker,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Sjeldne Diagnosers Nordiske Brukernettverk. V Hedevig Castberg

Sjeldne Diagnosers Nordiske Brukernettverk. V Hedevig Castberg Sjeldne Diagnosers Nordiske Brukernettverk V Hedevig Castberg 28.2.2014 Sjeldne Diagnosers nordiske brukernettverk Initiativ ble tatt til dette samarbeidet på sjeldenkonferansen på Island for snart to

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Spørsmål og svar om NVCs støtteordning

Spørsmål og svar om NVCs støtteordning Spørsmål og svar om NVCs støtteordning Hvem kan søke om støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne, fra minst tre nordiske land - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken. www.nopa.no

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken. www.nopa.no Norsk forening for komponister og tekstforfattere NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken www.nopa.no NOPA er en forening for profesjonelle komponister og tekstforfattere. Dette er en kort oversikt

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2014 2015 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, med det formålet å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet

Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet Høyesterett er landets øverste domstol og dømmer i siste instans. Høyesterett er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere rettsinstanser Høyesteretts hovedoppgave

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Byrådssak 285/09. Dato: 22. juni Byrådet. Orientering om avvikling av MIC Media AS SARK

Byrådssak 285/09. Dato: 22. juni Byrådet. Orientering om avvikling av MIC Media AS SARK Dato: 22. juni 2009 Byrådssak 285/09 Byrådet Orientering om avvikling av MIC Media AS ADME SARK-332-200800758-250 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt rapport fra stiftelsen MIC Norsk Musikkinformasjon

Detaljer

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe.

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Prosjektplan vedtatt november 2009. Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Involvering av utvalgsmedlemmer, avdelingsstyrer og medlemsorganisasjoner. Ingen ekstern bistand

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/30132 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2008: Utvikling av internasjonal kunstbiennale - MetaMorph

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182

Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182 1 MARGEN -Foreningen for stamcelletransplanterte og leukemipasienter Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182 Tildeling av midler fra Helse og Rehabilitering (HR) for 2009-2010 Prosjekttittel: Etablere

Detaljer

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen)

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) SAK 10 Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 Saken gjelder: Organisasjonsutvikling mot 2009 Saken fremmes av: SKUP-styret Saksbehandlet: I møte den 3. April, ref styrets sak 08-52 Oppsummering:

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Møtebok fra programstyremøtet den ( ) & ( )

Møtebok fra programstyremøtet den ( ) & ( ) Møtebok fra programstyremøtet den 11.04.13 (10.00 18.00) & 12.04.13 (10.00 16.00) Tilstede: Forfall: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (nestleder), Jeannette Christensen, Siri Dybwik, Nina Malterud,

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd.

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. DEN NORSKE KIRKE KR 30/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KR 12/08, KR 52/05, Saksdokumenter: KR 30.1/11 Nasjonalkirkelig utvalg for pilegrimsarbeid,

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Bakgrunn De sju SFI-II startet sin virksomhet i løpet av 2011. SFI-ordningen forutsetter

Detaljer

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse.

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Til partnerskapsmedlemmer Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Samarbeidsavtalen inngås mellom følgende parter:

Detaljer

MAU/MUSIKERMØTET 2012

MAU/MUSIKERMØTET 2012 Musikernes arbeidsutvalg i Norsk jazzforum (MAU) MAU/MUSIKERMØTET 2012 dato: mandag 9. januar 2012 sted: Nasjonal jazzscene, Karl Johansgate 35, Oslo PROGRAM 10.00 Velkommen Kort introduksjon av Musikernes

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE OG PRINSESSE ASTRIDS MUSIKKPRIS

DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE OG PRINSESSE ASTRIDS MUSIKKPRIS DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE OG PRINSESSE ASTRIDS MUSIKKPRIS Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Historiene 3 Målsettinger

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING Støtte til trykking av noter, frist 1. september Komponistenes Vederlagsfond, frist 1. september (og 1. februar) Reisestøtte fra Music Norway, frist 1. september

Detaljer

Saksframlegg. 2) Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å formalisere samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rosenborg Ballklubb.

Saksframlegg. 2) Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å formalisere samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rosenborg Ballklubb. Saksframlegg EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/31083 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Formannskapet vedtar at EM-komiteen arbeider videre med Trondheims søknadsgrunnlag

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 48/13 Godkjenning av dagsorden. 49/13 Godkjenning av referat fra septembermøtet i Torshavn.

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 48/13 Godkjenning av dagsorden. 49/13 Godkjenning av referat fra septembermøtet i Torshavn. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 28. oktober 2013 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO Partnerskapsavtale for samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO 2008 1 Bakgrunn Denne partnerskapsavtalen er utviklet for å ivareta partneres

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til filmproduksjon fra Sørfond Fastsatt av Utenriksdepartementet 05.02.2015. Bakgrunn

Retningslinjer for tilskudd til filmproduksjon fra Sørfond Fastsatt av Utenriksdepartementet 05.02.2015. Bakgrunn Sørfond Retningslinjer 05.02.2015 s. 1 Retningslinjer for tilskudd til filmproduksjon fra Sørfond Fastsatt av Utenriksdepartementet 05.02.2015 Bakgrunn Film er et av vår tids viktigste kulturuttrykk. Filmen

Detaljer

JUNIDIALOGER - TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING 2009

JUNIDIALOGER - TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 13.05.2009 2009/1155-9687/2009 / C03 Saksframlegg Saksbehandler: Per Norstrøm Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget JUNIDIALOGER - TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING 2009

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Hvorfor prosjekt? Utviklingsarbeid Samarbeid med andre Skaffe tiltrengte midler Sørge for

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Kommunikasjon - status september 2015

Kommunikasjon - status september 2015 Kommunikasjon - status september 2015 Litt bakgrunn og noen forutsetninger Uttrykt at prosessen ikke skal være en del av valgkampen Det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse Kommunikasjonskonseptet

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen PROGRAM 13. MARS Registrering fra kl. 0930 1000 Velkommen til deltagere og utstillere som er tilgjengelige hele seminaret

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer