RAPPORT. 1. januar juni 2013 KORTVERSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. 1. januar 2011 30. juni 2013 KORTVERSJON"

Transkript

1 RAPPORT 1. januar juni 2013 KORTVERSJON

2 INNHOLD 1. INNLEDNING Sammendrag Bakgrunn og ambisjon Utvidet fremdriftsplan Safe Music Residency Utviklingstrekk Behov og dokumentasjon 3 2. ORGANISERING MFOs rolle Prosjektstyre og prosjektledelse Mandat 4 3. FORANKRING, NETTVERK OG SAMARBEIDSPARTNERE Partnere Samarbeid med ICORN Internasjonal støtte Presentasjoner, konferanser og møter 6 4. ØKONOMI 7 5. PROSJEKTSTATUS Grunnleggende rammeverk «Clearing House» - artistklarering Fribyer Safe Residencies Mottaksordning i Norge UDI Egenpresentasjon, seminar under by:larm Mediekontakt 9 6. PROSJEKTARBEID «Iranian Woman» VIDERE FREMDIFT 11 Nettreferanser 12 VEDLEGG 1 - Freemuse annual statistics 13 VEDLEGG 2-20th FIM Congress Buenos Aires, October 3-5, VEDLEGG 3 - BUDSJETT og REGNSKAP VEDLEGG 4 - SafeMUSE Host Info 16 VEDLEGG 5 - SafeMuse City-Agreement template 21 VEDLEGG 6 - Freemuse - SafeMUSE_Final report SHORT 24 VEDLEGG 7 - Pressedekning by:larm-seminar/harstad som musikkfriby 25

3 SafeMUSE Musikernes fellesorganisasjon RAPPORT 1. januar juni 2013 KORTVERSJON 1. INNLEDNING 1.1. Sammendrag MFOs musikkfriby-prosjekt SafeMUSE Safe Music Havens Initiative, etablering av en fribyordning på musikkområdet, er igangsatt med bakgrunn i et stort behov for å hjelpe kolleger, forfulgte musikere, komponister og tradisjonsbærere innen musikkområdet, og gi disse et tilbud tilsvarende det som finnes for forfulgte forfattere og skribenter gjennom ICORNs nettverk. Prosjektet er inspirert av ICORNs fribynettverk, men tilpasses musikkområdet ved å legge til rette kandidatenes fribyopphold med god kontakt til musikkmiljø lokalt og regionalt, slik at oppholdet blir så meningsfullt som mulig for alle berørte parter. I tillegg legger vi stor vekt på å bruke relevant kompetanse i klarering av musikere til ordningen gjennom avtale med Freemuse The World Forum On Music And Censorship. Denne rapporten omfatter prosjektets aktivitet fra oppstart i 2011 og frem til : - Fremdrift: Den opprinnelige og relativt ambisiøse fremdriftsplanen ble tidlig revidert slik at fasen for Forprosjektet for utvikling av grunnlaget for etableringen ble lagt til perioden til Deretter kom Pilotprosjektet i perioden til , der det var mål å etablerer et antall fribyer i Norden gjennom nært samarbeid med Freemuse, nordiske partnere og aktuelle byer/kommuner; utrede fremtidig organisasjonsform og drift for fortsettelse og videreutvikling av prosjektet; og etablering av tiltaket som frittstående virksomhet. - Grunnleggende rammeverk: I perioden er det utarbeidet opplegg for utvelgelse og kvalitetssikring av artister gjennom søknadsskjema utarbeidet i samarbeid med Freemuse, og med Freemuse som «clearing house». I tillegg er det utarbeidet avtalemal og informasjonsskriv for fribykommuner. - Forankring, nettverk og partnere: Det er lagt stor vekt på å utvikle et bredt nettverk både nasjonalt, i Norden og utover Norden. Freemuse er prosjektets nærmeste partner, men sentrale organisasjoner på musikkområdet er også viktige partnere i utviklingen av fribyordningen. Både FIM, den internasjonale musikerføderasjonen og European Music Council har vedtatt støtte til SafeMUSE sitt arbeid. - Fribyer/Safe Music Havens: Det konkrete målet om å ha etablert 2 4 musikkfribyer i Norden innen utgangen av juli i år er ikke oppnådd. Dette har sin bakgrunn i at det har tatt lengre tid enn forventet å få på plass avtaler om å ta i mot forfulgte musikere med aktuelle byer i Norden. I Norge etablerte vi den første avtalen om musikkfriby med Harstad kommune i februar i år. Det er også inngått en intensjonsavtale med Haugesund kommune, og en rekke byer i Norden har vist interesse, uten at det er kommet til flere konkrete avtaler foreløpig. Vi har heller ikke kunnet ta i mot noen musiker for opphold i Harstad foreløpig da forholdet til Justisdepartementet (JD) og UDI ikke er avklart. Vi er i en konstruktiv dialog med JD, men har foreløpig ikke oppnådd tilsvarende posisjon i regelverket som fribyforfatterordningen har. - Safe Music Residency: I arbeidet med artistklarering til den første musikkfribyen er det blitt tydeliggjort at det i tillegg til «ordinære» 2-årige fribyopphold (Safe Music Haven) også er et stort behov for en «Safe Music Residency»-ordningen med kortere opphold, 2-6 måneder. Vi arbeider nå med dette som et tillegg eller et alternativ til potensielle vertsbyer. - Mediekontakt: SafeMUSE har lagt vekt på å få ut god og saklig informasjon om prosjektet både i relevante fagmedia og pressen forøvrig. Vi gav en bred presentasjon av prosjektet og avtaleinngåelsen med Harstad kommune under by:larm i Oslo i februar 2013, noe som førte til en lang rekke oppslag og innslag i presse og etermedia nasjonalt og i Norden. Vedlagte presseoversikt for dette arrangementet viser totalt 46 oppslag og medieinnslag, hvorav 16 er norske, 5 er i radio og ett er TV. Arrangementet ble også dokumentert på film av oss. Filmen ligger tilgjengelig på YouTube. 1

4 - Økonomi: For den første fasen som denne rapporten omfatter, Forprosjekt og Pilotprosjekt, ble det oppnådd støtte til prosjektet fra MFOs Vederlagsfond, LOs Kulturutvalg, UD, KUD og NOPA på tilsammen kr Budsjettet hadde en ramme på kr Men prosjektet har vært mindre kostnadskrevende å drive enn budsjettert og de to første fasene har tatt lengre tid enn forutsatt i opprinnelig fremdriftsplan. I regnskapsoversikt pr er resultatet for hele perioden gjort opp med et overskudd/rest på kr , som avsettes til videre drift. Ut over dette har MFOs Vederlagsfond stilt kr til rådighet i 2013 for videre drift og etablering av SafeMUSE som frittstående organisasjon. - Videre drift: Vårt arbeid har vist et stort behov for denne typen tiltak. Vi legger opp til å etablere SafeMUSE som en frittstående og uavhengig organisasjon i løpet av høsten 2013, og søke støtte til drift og videre utvikling av prosjektet for første ordinære driftsår i 2014 med det første Bakgrunn og ambisjon I Riksscenens "Overordnede mål og strategier " (vedtatt 2008) heter det under pkt. 2n: Arbeide for å etablere Riksscenen og Oslo som vertskap for en friby-ordning for forfulgte kunstnere innen Riksscenens formål i samarbeid med Freemuse. Da Riksscenens første daglige leder, Jan Lothe Eriksen, fratrådte stillingen høsten 2010, informerte han styret om at han ønsket å arbeide videre med denne saken på mer generelt grunnlag. Saken ble deretter lagt frem for MFOs forbundsleder Renée Rasmussen med forslag om at MFO skulle ta initiativ til å få etablert en fribyordning på musikkområdet. Hennes reaksjon var umiddelbart positiv, og ideen ble så bifalt av MFOs styre, som påtok seg fadderollen for å få i gang en slik ordning. MFOs ambisjon med friby-prosjektet SafeMUSE Safe Music Havens Initiative er å etablere en ordning med fribyer på musikkområdet, eller «Safe Music Havens» for forfulgte musikere, komponister og tradisjonsbærere. Initiativet er inspirert av ICORNs fribynettverk for forfulgte forfattere og skribenter, International Cities of Refuge Network, som i dag omfatter rundt 40 byer i Europa og Nord-Amerika/Mexico. Ordningen tilpasses musikkområdet ved musikkfaglig kompetanse tilknyttet klarering av kandidater til ordningen, og ved å legge vekt på god forankring til relevante musikkmiljø på mottakerstedene. SafeMUSE har inngått avtale med Freemuse, World Forum on Music and Censorship, som benyttes som «clearing house» for klarering og kvalitetssikring av søkerne. (PEN Internationals Writers in Prison Committee har denne oppgaven i forhold til ICORN.) I tillegg legger vi vekt på å knytte gode kontakter formelt og uformelt til relevante musikkfaglige organisasjoner og institusjoner på mottaksstedene slik at ordningen forankres godt i et bredt musikkmiljø lokalt, regionalt og nasjonalt, og slik at det ligger best mulig til rette for at oppholdet for gjestemusikeren og mottaksmiljøene blir så gode og meningsfulle som mulig. Standard fribyperiode er to år. Deretter tas det sikte på å legge til rette for varig relokalisering for den forfulgte artister i et trygt miljø dersom det er nødvendig/ønskelig. SafeMUSE arbeider nå med å skape de første Safe Music Havens i Norden. Fra dette er målet gradvis å utvikle en internasjonal ordning med SafeMUSE som en frittstående, internasjonal, koordinerende organisasjon, alternativt i et samarbeid med ICORN eller som en del av en større sammenslått fribyordning for forfulgte kunstnere på flere eller alle kunstområder Utvidet fremdriftsplan Fremdriftsplan for de første delene av prosjektet, Forprosjekt og Pilotprosjekt, var opprinnelig 1. juli 2011 til 30. juni 2012 med ambisjon om å få grunnleggende strukturer og de første 2-4 fribyene på plass i Norden. I etterpåklokskapens klare lys var dette meget optimistisk. En såpass ambisiøs plan var først og fremst motivert ut fra ønsket om rask fremdrift, samtidig som flere elementer i planen var utenfor SafeMUSE sin kontroll. Fremdriftsplanen viste seg å være for ambisiøs. Derfor ble den opprinnelige fremdriftsplan revidert slik: - Forprosjekt ( ): Legge grunnlag for etableringen. - Pilotprosjekt ( ): Etablerer et antall fribyer i Norden gjennom nært samarbeid med Freemuse, nordiske partnere og aktuelle byer/kommuner, samt utreder nærmere organisasjonsform og drift. - Fribyordning på musikkområdet ( ): Etablere tiltaket som en frittstående organisasjon som gradvis utvides til en internasjonal koordinator for fribyer på musikkområdet. Pr. i dag er det ennå en tid igjen før vi når Pilotfasens mål om 2-4 fribyer i Norden Safe Music Residency I arbeidet med artistklarering til den første musikkfribyen (jf. pkt. 5.2.nedenfor) er det blitt tydeliggjort at det i tillegg til «ordinære» 2-årige Safe Music Haven-opphold også er et stort behov for en «Safe Music 2

5 Residency»-ordningen med kortere opphold. Vi arbeider nå med dette som et tillegg eller et alternativ for potensielle vertsbyer. Safe Music Residency vil legge opp til opphold på 2-6 måneder for forfulgte artister som har behov for å komme ut av en vanskelig og ofte akutt situasjon. Et slikt opphold vil gi artisten mulighet for å konsentrere seg om arbeidet med musikk en kortere periode i trygge omgivelser og lade batteriene før retur hjem. «Til tross for tøff sensur, trusler, fengsling og andre typer forfølgelse, ønsker disse musikerne å holde kontakten med hjemlandet. De indikerer at å søke om flyktningstatus i et fremmed land er en alvorlig beslutning med potensielt irreversible negative konsekvenser. En rekke av søkerne som stammer fra autoritære stater som Iran, Hviterussland og Bahrain hevder flyktningstatus i et fremmed land sannsynligvis vil blokkere ethvert forsøk på å komme tilbake på et senere tidspunkt. I tillegg kan det ytterligere true deres familier og til og med fans og støttespillere.» Utviklingstrekk Det foregår en generell diskusjon om kunstnerisk ytringsfrihet og behovet og mulighetene for friby-/safe residency-ordninger ikke bare på skribent- og musikkområdet, men i kunstområdene generelt. Flere aktører arbeider med dette, og posisjonerer seg for å ha et best mulig utgangspunkt for utviklingen som ser ut til å komme. Freemuse og Fritt Ords første verdenskonferanse for kunstnerisk ytringsfrihet i Oslo oktober 2012, All That is Banned is Desired, gav et viktig bidrag til å vise at det er stort behov på alle kunstområder (jf. pkt 1.6 nedenfor) 2. Påfølgende etablering av Artsfex, the first international civil society network actively concerned with the right of artists to freedom of expression as well as with issues relating to human rights and freedoms generally og den aller første FN-rapporten om kunstnerisk ytringsfrihet, som ble lagt frem i mai i år 3, er også viktige tiltak på dette området. I Sverige har behovet for en generell «fristadsordning» for alle kunstformer vært tatt opp av Statens kulturråd ved flere anledninger. Og 1. november i år er SafeMUSE sammen med en rekke organisasjoner samarbeidspartner til en større nordisk spesialistkonferanse i Malmö i regi av svenske Statens kulturråd og Malmö by: Safe Havens For Artists At Risk A Nordic Perspective. I Finland har det vært tatt initiativ til et nettverk for safe residencies på kunstområdet fra HIAP Helsinki International Artist Programme, der SafeMUSE har meldt sin interesse for samarbeid. Nettverket søkes etablert bl.a. med støtte fra Kulturkontakt Nord og nasjonale finske midler under navnet Nordic Fresh Air. For andre områder enn forfattere/skribenter (ICORN-nettverket/PEN International) og musikk (SafeMUSE/MFO/Freemuse) finnes imidlertid foreløpig ikke system og kompetente organ for klarering og kvalitetssikring av kandidater til fribyopphold Behov og dokumentasjon Freemuse driver kontinuerlig dokumentasjon av brudd på ytringsfriheten på musikkområdet, og bekjentgjør slike dokumenterte saker og oppfølgende aksjoner på sine nettsider. Freemuse lager i tillegg årlig statistikk over slike ytringsfrihetsbrudd 4. I tilknytning til konferansen All That is Banned is Desired gjorde Freemuse en monitorering/undersøkelse og dokumentasjon av brudd på kunstnerisk ytringsfrihet på hele kunstområdet. Undersøkelsen presentere en oversikt over situasjonen for kunstnere over hele verden i 2012 og omfatter tilfeller i mer enn 50 land på områdene dans, film, musikk, teater, visuell kunst og litteratur (journalister unntatt). Rapporten viser totalt 186 tilfeller av angrep på artister og brudd på deres rettigheter. Sakene omfatter åtte drap, 16 fengslet, en bortførte, fem angrepet, 15 truet, 37 tiltalt og 37 anholdt, samt 67 tilfeller av sensur. 5 På musikkområdet alene i 2012 omfattet dette bl.a. 84 anholdelser, 14 fengslinger, 16 domfellelser og 6 drap. VEDLEGG 1: Freemuse annual statistics 1 Freemuse: SafeMUSE Final report, VEDLEGG 6, pkt All That Is Banned Is Desired, Report (Robin Denselow): 3 UN Report, The right to freedom of artistic expression and creativity: 4 Freemuse annual statistics 2011: Freemuse annual statistics 2012: 5 All That is Banned is Desired, Violations of artistic freedom of expression in 2012: 3

6 2. ORGANISERING 2.1. MFOs rolle Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har rollen som fadder for utredning og oppstart av SafeMUSE/ fribyordning på musikkområdet. Innledende utredning av etableringen ble gjort med støtte fra MFOs Vederlagsfond og Kulturutvalget i Landsorganisasjonen i Norge (LO) Prosjektstyre og prosjektledelse Til styringsgruppe for prosjektet i oppstartsfasen har MFOs forbundsstyre oppnevnt følgende medlemmer (MFO/FS sak 045/11): Anders Hovind, leder for prosjektstyret (nestleder i MFO) Geir Solum (forbundsstyremedlem, ansatt i Trondheim Symfoniorkester) Liv Runesdatter (forbundsstyremedlem og vokalist, komponist og produsent, Stavanger). 28. juni 2011 ble det inngått avtale med Jan Lothe Eriksen som prosjektleder på timebasis, med oppgave å legge grunnlag for etablering av en nettverksorganisasjon for en slik fribyordning, samt grunnlag for etablering av de første fribyene på musikkområdet gjennom: 1. Utrede og søke supplerende/fast finansiering fra ulike kilder, herunder Landsorganisasjonen, Utenriksdepartementet, nordiske midler og EU. 2. Opprette formalisert kontakt, utrede og legge grunnlag for samarbeidsavtale med Freemuse. 3. Opprette formalisert kontakt, utrede og legge grunnlag for samarbeidsavtale med ICORN. 4. Utvikle rammeverk mot utøvere og kommuner. 5. Utrede og avklarer forholdet til innvandringsmyndigheter. 6. Forberede bred presentasjon av tiltaket når tilstrekkelig basisfinansiering er sikret. 7. Forberede etablering av tiltaket som en selvstendig virksomhet Mandat For etableringen av fribyprosjektet har MFOs Forbundsstyre gjort vedtak om følgende mandat (MFO/FS sak 45/11): MFO stiller seg som initiativtaker til å få etablert en fribyordning på musikkområdet. Det legges opp til en trinnvis etablering og utbygging, og MFO tar sikte på at ordningen etableres som en selvstendig virksomhet etter en forprosjektperiode på ca 12 måneder. Forbundsstyret har oppnevnt en styringsgruppe som i forprosjektperioden skal fungere som styre for tiltaket, og som rapporterer til forbundsstyret. Styringsgruppen skal tilse at tiltaket utvikles med følgende hovedinnhold (jf. prosjektnotatet): - GRUNNLEGGENDE RAMMEVERK: Det utarbeides et grunnleggende rammeverk for en fribyordning på musikkområdet (herunder søknadsskjema for residenter, avtaler med fribykommuner og samarbeidsavtaler med relevante partnere m.v.). Avtalene kan ta utgangspunkt i ICORNs avtalemaler på området. - FORANKRING: Det arbeides for god forankring av tiltaket i relevante miljøer gjennom en prosess der sentrale samarbeidspartnere inviteres inn og deltar i utviklingen av organiseringen m.v. Samarbeidspartnere kan inviteres til å oppnevne nye medlemmer i styringsgruppen, slik at denne blir utvidet. - FINANSIERING: Det arbeides for supplerende finansiering i forprosjektperioden, og for å sikre en god og stabil finansiering av tiltaket før det etableres som selvstendig virksomhet. - PILOTPROSJEKT: I forprosjektperioden tas det sikte på å sette i gang et norsk/nordisk pilotprosjekt med to fire fribyer, avhengig av hvilke samarbeidspartnere man får med, og hvilken økonomi man får frem til denne fasen. Det utarbeides prosjekt- og finansieringsplaner for videre oppfølging og utvikling av pilotprosjektene - ETABLERING SOM FRITTSTÅENDE TILTAK: Etter ca 12 måneder tas det sikte på å etablere ordningen som et frittstående tiltak basert på og med bakgrunn i erfaringene fra forprosjektperioden. Styringsgruppen fastsetter selv sin arbeidsform og møter. Møteutgiftene dekkes av MFO. Ved eventuell supplering av styringsgruppen må samarbeidspartnerne dekke møteutgiftene for sine representanter. Andre utgifter dekkes innenfor forprosjektets budsjettrammer. 3. FORANKRING, NETTVERK OG SAMARBEIDSPARTNERE I perioden er det lagt stor vekt på å utvikle SafeMUSE ut i fra nært samarbeid med eksisterende organisasjoner og virksomheter. Dette har stor betydning både for forankring i lokale/regionale/nasjonale fagmiljøer, finansiering og gjennomføring av fribyoppholdene, og for utvikling av internasjonalt nettverk og 4

7 kvalitetssikring av kandidater. SafeMUSE har derfor lagt vekt på å delta i relevante møter og konferanser, og selv ta initiativ til nettverksbyggende tiltak Partnere Freemuse - World Forum On Music And Censorship har vært og er en avgjørende partner for etablering, utvikling og drift av vårt fribyinitiativ. SafeMUSE er etablert med utgangspunkt i erfaringene og kunnskapen Freemuse har utviklet siden oppstarten i Behovet for en fribyordning og en safe residency-ordning kommer direkte som resultat av Freemuse sitt arbeid, og det som gjennom dette er avdekket av forfulgte musikeres behov. Freemuse er nå engasjert som «clearing house» for SafeMUSE. (Jf. pkt. 5.2) Landsorganisasjonen i Norge (LO) ble tidlig en viktig partner for prosjektet. Daværende nestleder i LO, Gerd Kristiansen, engasjerte seg både i forhold til å sikre finansiering av forprosjektet og pilotfasen, og også i arbeidet med å finne frem til relevante fribykommuner. Statens kulturråd, Sverige, har fra tidlig i etableringsfasen vært en viktig dialogpartner. Styreleder Kerstin Brunnberg har vært en drivende kraft i Sverige for utvidelse av fribyordningen til andre kunstområder, og sammen med Fredrik Elg, kulturrådets prosjektleder for fribyspørsmål, har de vært viktige samarbeidspartnere og kontakter mot relevante miljøer i Sverige og Norden for øvrig. I tilknytning til vår søknad om støtte til prosjektet fra Nordisk kulturfond og Kulturkontakt nord, opprettet vi formelle partnerskap med noen nordiske organisasjoner, som prosjektet har opprettholdt dialog med i etterkant. I tillegg til Freemuse omfatter dette: - NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere), interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk. NOPA støtter prosjektet økonomisk og er faglig kontakt mot norske komponistmiljøer, og sammen med SKAP (nedenfor) også kontakt mot nordiske og internasjonale komponistorganisasjoner. - SKAP, Svenska Kompositörer Av Populärmusik. SKAP er i første rekke faglig kontakt mot de profesjonelle fagmiljøene i Sverige og mot svenske myndigheter, og sammen med NOPA også kontakt mot nordiske og internasjonale komponistorganisasjoner. I tillegg til å ha en meget sentral posisjon i svensk musikkliv er SKAPs styreleder, Alfons Karabuda, styreleder i APCOE - the Alliance of Popular Music Composer Organisations in Europe - og president i ECSA - the European Composer & Songwriter Alliance - europeiske komponisters lobbyorganisasjon i EU. - RFoD (Riksförbund för Folkmusik och Dans), interesseorganisasjon for svensk og innvandret folkemusikk, verdensmusikk og folkedans. RFoD er faglig kontakt mot folkemusikk- og verdensmusikkmiljøene i Sverige, i Norden og Europa. RFoD driver også spillestedet Stallet i Stockholm som kan være en viktig samarbeidspartner og ressurs i prosjektet. - Soumen Muusikkojen Liitto (Finsk musikerforbund). Finsk musikerforbund er i første rekke faglig kontakt mot de profesjonelle fagmiljøene i Finland og mot finske myndigheter, og sammen med MFO også kontakt mot nordiske og internasjonale musikerorganisasjoner. (Finsk musikerforbund har sete i eksekutivkomiteen i den internasjonale musikerføderasjonen, FIM, sammen med MFO.) 3.2. Samarbeid med ICORN Prosjektleder hadde etablert kontakt med ICORN før prosjektet ble igangsatt i regi av MFO, og SafeMUSE har i sin dialog med ICORN lagt vekt på åpenhet og ønske om samarbeid. Etter møter mellom ICORN og SafeMUSE/MFO, og i god tid før ICORNs generalforsamling i mai 2012, inviterte SafeMUSE i et notat til ICORNs styre i januar 2012 til opprettelse av en intensjonsavtale mellom de to virksomhetene. I forslaget ble det lagt vekt på behovet for å styrke satsingen på en prosess i fellesskap for å utvikle best mulig organisatorisk forhold mellom ICORN og SafeMUSE med vekt på: - gjensidig respekt for hverandres aktivitet, organisasjon og samarbeidspartnere, - behov for samordning og effektivitet i driften av de to nært beslektede ordningene, - å unngå uønsket konkurranse om økonomisk støtte, - å unngå konkurranse mellom byene ved tilbud om fribyopphold til verdige kandidater. Under ICORNs generalforsamling i Stockholm i 2012, der representanter for SafeMUSE/MFO var til stede som gjester, kom det klart frem at generalforsamlingen ikke ønsket en utvidelse i retning musikk eller andre kunstformer. I mai 2013 responderte ICORN på notatet fra januar året før ved å vise til at det var prematurt å inngå noen formell avtale med SafeMUSE nå, men samtidig inviterte ICORN til videre dialog. På denne bakgrunn fortsetter dialogen mellom partene. 5

8 3.3. Internasjonal støtte Som medlem i den Internasjonal musikerføderasjonen, FIM, fremmet MFO et resolusjonsforslag til FIMs kongress i oktober Resolusjonsteksten oppfordrer medlemsorganisasjonene i FIM, 64 forbund fordelt på 58 land verden over, til å samarbeide med Freemuse og komponistorganisasjonene ECSA (European Composer & Songwriter Alliance) and CIAM (International Council of Authors and Composers of Music) for å styrke ytringsfriheten på musikkområdet, og å støtte fribyinitiativet SafeMUSE. Resolusjonsteksten ble enstemmig vedtatt av kongressen, og FIMs sentrale ledelse har etter dette tatt flere initiativer for å bistå og styrke SafeMUSE og ytringsfrihetsarbeidet. VEDLEGG 2: 20th FIM Congress Buenos Aires, October 3-5, 2012, Motion 32 På initiativ fra FIM ble SafeMUSE invitert til å presentere prosjektert under European Music Councils (EMC) European Forum on Music i Glasgow, Skottland, i april Presentasjonen førte til at EMCs påfølgende generalforsamling vedtok støtte til etableringen av SafeMUSE, og videre at EMC vil ta spørsmålet om ytringsfrihet på musikkområdet opp under International Music Councils World Forum on Music i Brisbane, Australia, i november Presentasjoner, konferanser og møter SafeMUSE har under utvikling et bredt nettverk nasjonalt, i Norden og i Europa. Som en viktig del av arbeidet med å bygge nettverk og bekjentgjøre initiativet, har det vært en prioritert oppgave å delta i møter og konferanser. Det har også ved en rekke andre anledninger vært anledning til å presentere prosjektet. Siden oppstart har SafeMUSE deltatt i følgende møter og konferanser: Nordisk populærautorunion, NOPA, Oslo. Presentasjon av SafeMUSE Møte med Statens kulturråd, Stockholm Møte med ICORN, Stavanger Konferansen RIGHT! 11, SKAP, Stockholm. Presentasjon av SafeMUSE «Norsk utenrikskulturelle strategi», Aps Kulturforum, Oslo. Presentasjon av SafeMUSE ARTSFEX - Copenhagen Summit on Artistic Freedom of Expression, Freemuse/Dansk PEN, København «Hva skjer i Tyrkia», Norsk PEN, Oslo Censorship and Self Censorship: theory and ethics, Researching Music Censorship, nordisk forskningsnettverk. Presentasjon av SafeMUSE ICORNs Generalforsamling, ICORN, Stocholm. Presentasjon av SafeMUSE «Almedalsveckan Visby», Statens kulturråd, Godtland. Prosjektleder var paneldeltaker. Presentasjon av SafeMUSE «All That Is Banned Is Desired», Freemuse/Fritt Ord, Oslo th FIM Congress, Buenos Aires, MFO. Presentasjon av SafeMUSE, fremming av resolusjon vedr. SafeMUSE og Freemuse m.m Møte med Troms Fylkeskommune og UiT om fribyordning, Tromsø «Drømmesnakk», Oslo World Music festival/plan Norge/Nobels Fredssenter, Oslo Tildeling av Ossietzky-prisen 2012 til Deeyah, Norsk PEN, Oslo KOPINOR «K-seminar, Utviklingssamarbeid», Oslo. Presentasjon av SafeMUSE Møte med Harstad kommune/kultur i Troms om fribyordning, Harstad Rikskonsertene/UD: Musikksamarbeid med land i 03-området. Presentasjon av SafeMUSE «Banaz A Love Story filmscreening», Fritt Ord, Oslo Signering av avtale med Harstad kommune, Oslo SafeMUSE/MFO Music in itself is the expression of freedom, by:larm, Oslo. Presentasjon av SafeMUSE og Harstad som første Musikkfriby KKV, paneldebatt Performing in the Red Zone, Kulturkirken Jakob, Oslo Møter Harstad kommune/kultur i Troms og andre aktører/samarbeidspartnere, Harstad. Presentasjon av SafeMUSE Møte Haugesund kommune/munor om fribyordning, Haugesund A Nordic Perspective on Free Speach, forberedende konferansemøte, Statens kulturråd, Stockholm European Forum on Music, EMC, Glasgow. Presentasjon av SafeMUSE.etter forslag fra FIM (Den internasjonale musikerføderasjonen) Møte med Ahti Vänenen, Finsk musikerforbund, om friby og residensordning, Helsinki Nordic Art Asyl Network Meeting Helsinki, HIAP (Helsinki International Art Project), Helsinki. Presentasjon av SafeMUSE Drøfting og mediekontakt vedr. fribyordning Haugesund, MUNOR, Haugesund 6

9 4. ØKONOMI SafeMUSE sin økonomihåndtering har vært ivaretatt av MFO, og inngår som prosjekt i MFOs regnskap. For den første fasen som denne rapporten omfatter, Forprosjekt og Pilotprosjekt, ble det satt opp et budsjett med en ramme på kr Det ble oppnådde støtte til prosjektet fra MFOs Vederlagsfond, LOs Kulturutvalg, UD, KUD og NOPA på tilsammen kr Det ble også gitt tilsagn om støtte til «Kortvarigt nätverksstöd» fra Kulturkontakt Nord (Nordisk ministerråd) på EUR Kulturkontakt Nord forutsetter imidlertid at hele det omsøkte budsjettet må oppfylles før utbetaling kan finne sted, samtidig som Kulturkontakt Nord kun bevilget 38 % av det vi søkte om (EUR ). Dette tilsagnet har sålede ikke kommet til utbetaling. Søknad om støtte fra Nordisk kulturfond til oppstart av prosjektet, med basis i våre nordiske partnere (jf. pkt. 3.1 ovenfor) ble avslått. Senere søknad om prosjektstøtte tilknyttet prosjektet «Iranian Woman» ble også avslått av Nordisk kulturfond, og planlagte konserter i Stockholm og Helsinki måtte derfor avlyses (jf. pkt. 6.1). Med bakgrunn i denne økonomiske situasjonen er det ikke etablert et eget sekretariat og kontor for prosjektet. Prosjektleder har i perioder arbeidet deltid og blitt lønnet på timebasis, MFO har fungert som base med prosjektkontor på deltid og generelle kontortekniske fasiliteter, i tillegg til at prosjektleder også har benyttet hjemmekontor. Det er heller ikke etablert en egen internettside for prosjektet, kun en presentasjon av prosjektet på MFOs nettsider. Prosjektet har således vært mindre kostnadskrevende å drive enn budsjettert og de to første fasene har tatt lengre tid enn forutsatt i opprinnelig fremdriftsplan (jf. pkt. 1.3 ovenfor). I regnskapsoversikt pr er resultatet for hele perioden , inklusive ca. 50 timers forarbeid første halvår 2011, gjort opp med et overskudd/rest på kr I regnskapet inngår ikke MFOs indirekte bidrag som har omfattet: - Kontorplass på deltid hos MFO for prosjektleder, inkl. merkantile tjenester. - Regnskapsføring og økonomihåndtering. - Møteutgifter og reisekostnader for prosjektstyrets medlemmer. Prosjektstyret legger opp til å overfører resterende driftsmidler, kr , til videre drift av prosjektet og dekking av kostnader tilknyttet overgang til frittstående organisasjon. VEDLEGG 3: BUDSJETT og REGNSKAP PROSJEKTSTATUS 5.1. Grunnleggende rammeverk I oppstarten av prosjektet la vi opp til at det i perioden skulle utvikles et grunnleggende rammeverk for en musikkfribyordning. Dette skulle bl.a. omfatte opplegg for utvelgelse og kvalitetssikring av artister, og avtalemal for fribykommuner. I forståelse med ICORNs administarsjon la vi opp til at dette skulle utvikles for musikkområdet med basis i det avtalesystemet som ICORN hadde utviklet for sin virksomhet. På denne bakgrunn har SafeMUSE utformet et informasjonsskriv/-notat til potensielle fribykommuner og mal for avtale mellom en musikkfribykommune og SafeMUSE. VEDLEGG 4: SafeMUSE Host Info jle revised VEDLEGG 5: SafeMuse City-Agreement - template 5.2. «Clearing House» - artistklarering SafeMUSE har engasjert Freemuse til å gjennomføre en første artistklarering med tanke på fribyopphold i Norden. Avtale om dette ble inngått i juni 2012 med bakgrunn i henvendelse fra MFO/SafeMUSE og et notat med tilbud fra Freemuse fra oktober Da det ble aktuelt med avtale om musikkfribyordning med Harstad kommune, ble dette som i utgangspunktet var ment som en preliminær klareringsrunde en konkret klarering av aktuelle kandidater for opphold i Harstad. Med hjelp av sitt omfattende internasjonale nettverk og uavhengige, lokale eksperter, gjennomførte Freemuse denne første runden med klarering av potensielle kandidater. Klareringsarbeidet er basert på et 7

10 opplegg med søknadsskjema og krav til dokumentasjon som er utviklet i samarbeid mellom Freemuse og oss. Rapporten ble levert fra Freemuse i april 2013, og omfatter 29 musikere med behov for beskyttelse. Den dokumenterer og verifiserer de enkelte sakene og vurderer musikernes forventninger. Rapporten gir god innsikt i problemene musikerne har i land i Europa (sentral/øst), Latin-Amerika, Afrika, Midtøsten og Fjerne Østen, og den framstår dermed også som en dokumentasjon av behovet for et Safe Music Havenprogram. Rapporten dokumenterer i tillegg et stort behov for et Safe Music Residency-program (jf. pkt. 1.4 ovenfor). SafeMUSE har foreløpig ikke lagt dette materialet frem for UDI (jf. pkt. 5.5). Eventuelle behov for justeringer i informasjonsinnhenting og opplegg for øvrig vil bli gjort etter at denne dialogen er kommet i gang. Rapport med vedlegg følger denne rapporten som vedlegg. Dette er en begrenset versjon av rapporten der kapittelet med personlige opplysninger om de enkelte kandidatene ikke er med, da dette kan være til stor skade for de aktuelle søkerne om det skulle komme ut at disse søker fribyopphold. VEDLEGG 6: Freemuse SafeMUSE_Final report SHORT 5.3. Fribyer Fra oppstart og frem til i dag har det fra prosjektets side vært en rekke kontakter mot potensielle fribyer, spesielt i Norge og Sverige. I februar 2013 inngikk Harstad avtale med SafeMUSE/MFO om å være vertsby. Harstad vil med dette, i samarbeid med Troms fylkeskommune/kultur i Troms, etableres som den første musikkfribyen noensinne. Harstad er klar til å ta i mot en forfulgt musiker så snart formaliteter mellom SafeMUSE/MFO og norske innvandringsmyndigheter er på plass (jf. pkt. 5.5). Haugesund, som i dag er forfatterfriby (ICORN-medlem), inngikk intensjonsavtale med SafeMUSE 29. mai 2013 med tanke på å etablere musikkfribyordning. Og med bakgrunn i en mulig «Safe residency» i Trondheimsregionen har Trondheim en henvendelse fra SafeMUSE til behandling. Stockholm, som også er forfatterfriby, gjorde høsten 2012 en utredning om muligheten for å utvide til også å etablere en musikkfribyordning. Byen har foreløpig ikke konkludert. Lokalpolitikere i Västerås og Umeå i Sverige har foreslått å utrede etablering av fribyordning for kunstnere innen alle kunstneriske sjangere. Andre svenske byer, bl.a. Malmø, har også vist interesse. Alle byene er kontaktet fra SafeMUSE sin side, og har fått materiale fra oss, men det foreligger ingen konkrete resultater fra noen av disse byene ennå. Kulturkomiteen i København by hadde spørsmålet om musikkfribyordning til behandling i desember 2012, og bestemte seg da for å ta spørsmålet opp med regjeringen. København vil også se nærmere på muligheten for å opprettet et samarbeid med Malmø tilknyttet Øresundssamarbeidet. Andre danske byer har også vist interesse, uten konkrete resultater ennå. SafeMUSE har på oppfordring fra Islands kunstnerråd forelagt ideen om musikkfribyordning for Reykjavik, som er inne i sin første periode som forfatterfriby (ICORN). Reykjavik ønsker å evaluerer forfatterfribyengasjementet før de evt. inngår avtale om musikkfribyordning. Prosjektet er også presentert gjennom det finske musikerforbundet overfor paraply-organisasjonen Finnish Music Council, men det foreligger ikke konkrete resultater fra Finland Safe Residencies Når SafeMUSE nå drøfter samarbeid med nye kommuner, legger vi frem både Safe Music Haven (2- årsopphold) og Safe Music Residency (kortere opphold) som alternativer. Harstad og Haugesund har begge uttrykt interesse for residensordning, men ønsker i første omgang fribyordning. HIAP, Helsinki International Arts Project, som organiserer en rekke residensprogrammer, ønsker å bygge nettverk for nordiske residensprogrammer som også ønsker å tilby «Safe Residencies» på kunstområdet innenfor alle kunstnergrener. Dette nettverket søkes nå etablert under navnet Nordic Fresh Air med nordiske og nasjonale finske midler, og med bl.a. SafeMUSE som partner. Konkret arbeider nå SafeMUSE med det første Safe Music Residency-oppholdet med et konkret sjangermiljø i Norge. Detaljer tilknyttet dette må vi behandle med største grad av diskresjon. Men vi håper at vi gjennom dette kan legge et grunnlag med UDI for slike opphold i Norge, som verken dekkes fullt ut av turistvisumreglene eller reglene for arbeidsopphold. 8

11 5.5. Mottaksordning i Norge - UDI SafeMUSE/MFO avventer behandling i Justisdepartementet for at musikkfribyordningen skal få tilsvarende posisjon i forhold til UDI og ordningen for Overføringsflyktninger som ICORN og Norsk PEN har for forfatterfribyordningen. For å kunne likestille en musikkordning med en forfatter-/skribentordning i det norske flyktningregimet, må musikkordningen tas inn på lik linje med eksisterende fribyordning i Rundskriv G-14/2010 fra Justisdepartementet vedr. «Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven 35». 6 Dette er helt nødvendig for å få til å etablere en musikkfribyordning i Norge. MFO/SafeMUSE henvendte seg om dette i brev til UDI 19. oktober UDI tilskrev så Justisdepartementet om saken 13. november 2012, da MFO/SafeMUSE ikke har anledning «å fremme saker» vedr. overføringsflyktninger overfor UDI i.h.t. Rundskriv G-14/2010 (jf. ovenfor). MFO/SafeMUSE fulgte opp dette med brev til Justisdepartementet datert 28. november I kontakt med Justisdepartementet (10. juni 2013) fremgår bl.a. som forutsetningen fra Justisdepartementets side (for at MFO skal kunne «fremme saker» overfor UDI,) at SafeMUSE etableres som en fri og uavhengig virksomhet, formelt uavhengig av MFO. Dette er for tiden under arbeid fra prosjektets side Egenpresentasjon, seminar under by:larm 2013 I tillegg til å ha blitt gitt mulighet til å presentere ideen om en fribyordning på musikkområdet ved en rekke anledninger både i Norge, Norden og også internasjonalt (jf. pkt. 3.4), arrangerte SafeMUSE/MFO et eget seminar under by:larm 14. februar Formålet med arrangementet var å presentere SafeMUSE som prosjekt og Harstad som første musikkfriby for norsk og nordisk musikkbransje og media. Seminaret «SafeMUSE - Music in itself is the expression of freedom», en times seminar, hadde følgende program, (seminaret ble gjennomført på engelsk): President MFO, Renée Rasmussen: Welcome Project manager, Jan Lothe Eriksen: SafeMUSE, a short introduction Programme manager, Ole Reitov, Freemuse: The general situation on freedom of artistic expression, some cases on persecuted artists Ass. rådmann Henry Andersen, Harstad: Launching the First Safe Music Haven Panel: Music in itself is the expression of freedom, Deeyah (artist and human rights activist, FUUSE, UK), Knut Reiersrud (artist, N), Ole Reitov (Programme manager, Freemuse, DK) Edvard Valberg (Artist, Honningbarna, N) Moderator: Jan Lothe Eriksen, SafeMUSE/MFO En video som dokumenterer hele seminaret er tilgjengelig på YouTube (57 minutter, jf. pkt 5.7 nedenfor) Mediekontakt Etter at den grunnleggende utredningen om fribyordning på musikkområdet var gjennomført, var det viktig for prosjektet å komme ut med informasjon om prosjektet både i fagmedia på musikkområdet, men også i media allment. Første oppslag om initiativet stod å lese på nettavisen Ballade.no 24. august 2011, etter den første presentasjonen av prosjektet for NOPAs nordiske søsterorganisasjoner i Nordisk populærautorunion (21. august 2011). Dette førte til flere presseoppslag, bl.a. i Klassekampen 30. august 2011 og oppfølgingssaker i NRK P2s Kulturnytt og Svensk radios Mitt i Musiken. MFOs forbundsleder og SafeMUSE sin prosjektleder presenterte ideen i en kronikk i Klassekampen 17. januar Kronikken ble også publisert på Ballade.no (18. januar 2012). Seminaret «SafeMUSE - Music in itself is the expression of freedom» med presentasjon av SafeMUSE og Harstad som første musikkfriby under by:larm, 14. februar 2013, førte til en stor mengde presseoppslag i 6 Justis- og beredskapsdepartementet, Rundskriv G-14/2010: Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven 35 ( ), pkt 9 - Adgang til å fremme saker om overføring: 9

12 Norge og Norden. En video som dokumenterer hele seminaret (57 minutter) 7 ble av MFO lagt ut på YouTube 28. februar 2013, og har pr i dag hatt 387 visninger. VEDLEGG 7: Pressedekning av SafeMUSE/Harstad: Første musikkfriby / Safe Music Haven, og by:larm-seminaret SafeMUSE - Music in itself is the expression of freedom Intensjonsavtalen mellom Haugesund kommune, MUNOR og SafeMUSE/MFO førte også til noe oppmerksomhet fra presse og media. SafeMUSE sitt arbeid har også i perioden vært fulgt opp av MFOs fagtidsskrift Musikk-Kultur med flere oppslag. SafeMUSE sin logo er utarbeidet av HEGTUN ØDEGÅRD med Anne Kari Ødegård som formgiver. Det har ikke vært prioritert å etablere egne internettsider for prosjektet foreløpig. Det er opprettet et eget område på MFO sine nettsider med grunnleggende informasjon, og så er det videre opprettet egen side på Facebook for prosjektet som oppdateres fortløpende. 6. PROSJEKTARBEID 6.1. «Iranian Woman» Prosjektstyret for SafeMUSE besluttet å inngå partnerskap med produksjonsselskapet Fuuse AS. Fuuse er 100 % eiet av artisten og menneskerettighetsaktivisten Deepika Thathaal (kunstnernavn: Deeyah Khan). Foreløpig omfatter samarbeidet prosjektet Iranian Woman, et konsert- og ytringsfrihetsprosjekt på Riksscenen, Oslo, 11. september 2013, med fire av Irans fremste kvinnelige sangere, samt iranske og norske musikere. Prosjektet fokuserer på iranske kvinnelige artisters situasjon lys av det norske stemmerettsjubileet. I tilknytning til konserten ble det arrangert en samtale, der mangelen på kunstnerisk ytringsfrihet, restriksjonene mot iranske kvinner, undertrykkingen av kunstneriske uttrykk og kjønnsdiskriminering i Iran var tema, sett i sammenheng med stemmerettsjubileet i Norge. Deltakende artister fra Iran: Mahsa Vahdat Mamak Khadem Yasna Marjan Vahdat Musikere: Atabak Elyasi tar/setar (musikalsk leder, Iran) Ali Rahimi perkusjon (Iran) Pasha Hanjani ney (Iran) Nils Økland fele/hardingfele/viola d amore (Norge) Sigbjørn Apeland harmonium (Norge) Ellen Andrea Wang bass (Norge) Deltakere i samtalen: Artistene pluss Tooka Maleki og Deeyah Moderator: Bianca Jagger Tooka Maleki er forfatter av boken Women Of Iranian Music, From the legendary time up to now (KETAB-E- KHORSHID Publication, 2002). Dette var den første boken om iranske kvinnelige musikere som gir en henimot fullstendig oversikt gjennom historien. Boken ble publisert under Khatami-perioden, og ble forbudt bare noen få måneder etter den ble publisert. Bianca Jagger er grunnlegger og leder av Bianca Jagger Human Rights Foundation, goodwillambassadør for Europarådet, medlem av Executive Director's Leadership Council i Amnesty International USA, Trustee i Amazon Charitable Trust, ambassadør for Plant a Pledge Campaign i International Union for Conservation of Nature, og en fremtredende talsperson i spørsmål tilknyttet internasjonale menneskerettigheter, sosial rettferdighet og klima. I over tre tiår har hun vært en stemme for de mest sårbare medlemmene i samfunnet, 7 YouTube/SafeMUSE, by:larm seminar : 10

13 aksjonert for menneskerettigheter, borgerrettigheter, fredssak, sosial rettferdighet og miljøvern i hele verden. Arrangementet skapte relativt stor medieoppmerksomhet med innslag i NKR1 Dagsrevyen og NRK P2s Jungeltelegrafen og Kulturhuset, samt oppslag i Utrop, Aftenposten og Klassekampen. Ansvarlig arrangør: Fuuse A/S i samarbeid med SafeMUSE og Riksscenen. Gjennomført med støtte fra Music Norway, Fritt Ord, Norsk kulturråd, Oslo kommune og NOPA. 7. VIDERE FREMDIFT SafeMUSE/MFO avlegger med dette rapport for de bevilgningene som er gitt for første runde (jf. pkt. 1.3 ovenfor). Vårt arbeid så langt har vist et stort behov for denne typen tiltak, og i perioden er det også fra sentrale norske og nordiske politikere lagt vekt på behovet for å styrke arbeidet for retten til kunstnerisk ytringsfrihet. Vi legger opp til å etablere SafeMUSE som en frittstående og uavhengig organisasjon i løpet av høsten 2013, og kommer til å søke støtte til drift og videre utvikling av prosjektet ut 2013 og første ordinære driftsår i 2014 med det første. Vi forutsetter at dette blir en dynamisk organisasjon som kan være åpen for endring og utvikling i dette området fremover. Vi ser det videre som viktig å finne frem til godt og rasjonelt samarbeid med ICORN. SafeMUSE har i utgangspunktet ønsket å utvikle sitt prosjekt på musikkfaglige premisser, for å skape et så godt faglig grunnlag for virksomheten som mulig. Men samtidig ser vi at det er et stort behov for å utvikle tilsvarende tilbud for hele kunstområdet. Derfor er det avgjørende i utviklingen av SafeMUSE at det ligger til rette for at denne virksomheten i fremtiden kan bli del av en større sammenslått fribyordning for forfulgte kunstnere på flere eller alle kunstområder. Oslo 14. oktober 2013 SafeMUSE/MFO Prosjektstyret 11

14 Nettreferanser: All That is Banned is Desired - All That is Banned is Desired, Violations of artistic freedom of expression in Artsfex - ECSA - EMC - European Forum on Music - FIM - Freemuse - Fuuse - HIAP - ICORN - IMC - Iranian Woman - MFO - NOPA - PEN International - Right! RFoD - SafeMUSE - https://www.facebook.com/pages/safemuse/ ?ref=hl SKAP - Soumen Muusikkojen Liitto - Statens kulturråd - UN Report: The right to freedom of artistic expression and creativity - 12

15 Freemuse annual statistics: Violations of freedom of musical expressions in 2012 VEDLEGG 1 Geographical presentation of musicians who were killed, attacked, abducted, threatened, detained, persecuted, imprisoned, or subject to censorship. Please note that the documentation is representative of cases registered by Freemuse. The statistics were compiled in February For more information, please visit 13

16 20th FIM Congress Buenos Aires, October 3-5, 2012: Motion 32 VEDLEGG 2 14

17 BUDSJETT og REGNSKAP : VEDLEGG 3 BUDSJETT REGNSKAP INNTEKTER (samlet) Noter Samlet Landsorganisasjonen i Norge MFO NOPA Kulturdepartementet (Norge) Utenriksdepartementet (Norge) Kulturkontakt Nord Nordisk kulturfond Andre kilder SUM inntekter KOSTNADER Forprosjekt Pilotprosjekt Samlet Varer og tjenester Lønnskostnader/sos. utg Pensjonskostnader Reiser, diett og overnatting Husleiekostnader Nettsider, grafisk profil Info, profilering, representasjon Kontordrift / adm Data Div/uforutsett FREEMUSE klarering/artistscanning SUM forprosjekt RESULTAT overføres videre drift: Noter: 1) I tillegg kommer MFOs merkantile tjenester (økonomihåndtering og regnskap) pluss prosjektkontor, som ikke er fakturert prosjektet. 2) KUD bevilgning for 2011/2012. Kan ikke støtte økonomisk ut over dette. 3) UD bevilgning for 2011/ ) Søknad EUR til Kulturkontakt Nord. Tilsagn EUR (pilot). Tilsagn ikke utløst p.g.a. forutsteninger i tildelingsbrev. 5) Følgende øvrige kilder er søkt om støtte/kontakter for mulig samarbeid/støtte i perioden: Anders Sveaas Almennyttige Fond, Hans Herman Horns Stiftelse, Bergesens Almennyttige Stiftelse, F Mohns Stiftelse, Stormberg AS. 6) MFOs Vederlagsfond har i 2013 bevilget kr til videre drift, som ikke tas med i regnskapet for forporosjekt- og pilotperioden. 15

18 SafeMUSE Host Info VEDLEGG 4 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 SafeMuse City-Agreement template VEDLEGG 5 21

24 22

25 23

26 Freemuse - SafeMUSE_Final report SHORT Utelatt i denne versjonen av rapportenet. VEDLEGG 6 24

27 VEDLEGG 7 Pressedekning SafeMUSE - Music in itself is the expression of freedom Følger vedlagt uten gjenpart av presseoppslag. 25

28 26

29 27

30 28

31 SafeMUSE, Safe Music Havens Initiative NORWEGIAN MUSICIANS UNION Møllergata 10, 0179 Oslo, Norway Web: Project SafeMUSE - Safe Music Havens Initiative Tel:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Norsk Kulturskoleråd veien videre

Norsk Kulturskoleråd veien videre Norsk Kulturskoleråd veien videre Organisasjonsutvalget 6. mars 2006 VERSJON 07.03.2006 SIDE 2 I N N H O L D Side Kap. 1 Innledning 7 Bakgrunnen for utredningen Kap. 2 Sammendrag 9 Utvalgets hovedkonklusjoner

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Linda Dyrlid og Berit Berg Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Evaluering av ROSA-prosjektet Forsideillustrasjon Mick Namerari Marsupial Mouse Dreaming Gjengitt med tillatelse fra kunstneren

Detaljer

Sammenslåing av Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord

Sammenslåing av Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord Sammenslåing av Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord Kulturpolitiske vurderinger Georg Arnestad N-NR 3/2014 Høgskulen i Sogn og Fjordane NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær 1. Innhold 1. Innhold...2 2. NOAS, juli 2011...3 3. Asylpolitiske saker...4 A. Papirløse...4 Papirløskampanjen...4 Initiativer fra lokalpolitikere...4 Maria Amelie...5 Helse...5 B. Barn...6 Lengeværende

Detaljer

SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 19 October 2005 ACFC/SR/II(2005)005 Norweigan version SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

1 - INNLEDNING. 1.1 Asyl i Norge - statistikk

1 - INNLEDNING. 1.1 Asyl i Norge - statistikk 1 - INNLEDNING 1.1 Asyl i Norge - statistikk Asylsøknader I løpet av 1999 søkte 10.160 mennesker om asyl i Norge, i henhold til endelige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Det representerer en økning

Detaljer

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway OLE MARIUS HYLLAND OG OLA K. BERGE TF-rapport nr. 296 2012 Tittel: Katedral, paviljong og

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/5311 033 28218/09 18.05.2009. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/5311 033 28218/09 18.05.2009. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Bibliotek og kulturhus Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks:

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 01 July 2010 ACFC/SR/III(2010)009 /Norwegian version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer