STATUS RAPPORT FOR 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUS RAPPORT FOR 1997"

Transkript

1 FOLKEHELSE- PROSJEKTET DET SUNNE ØSTFOLD STATUS RAPPORT FOR 1997 Gunnar Hjorthaug 1

2 MÅL Hensikten medprosjektet er å utvikle en folkehelsemodell av høy kvalitet som kan vise at forebyggende arbeide gir positive resultater for den enkelte og for samfunnet VED L.NR. Hoved-målene er: 1. Fremme en helhetstenkning der forebyggende strategier og aktiviteter er med i all planlegging 2. Skape grunnlag for samarbeide på tvers av sektorer og nivåer 3. Bygge opp kunnskap 4. Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet 5. Mobilisere nærmiljøene til innsats 6. Dokumentere effektene av innsatsen.(fra folkehelseprosjosjektets prosj.beskr ) Folkehelse-nettet: Rådmann har deltatt i styret for folkehelseprosjektet i Østfold. Prosjektleder/lokal folkehelserådgiver har deltatt i folkehelseprosjektets fagteam i Østfold. Spydeberg kommune har i 1997 vært med på å utforme og utvikle samarbeidet med fylkeskommunen og samarbeidet med de andre forsøkskommunene. Kontrakten mellom kommune og fylkeskommune styrer samarbeidet og er viktige grunnsteiner det folkehelsearbeid som utvikles. I kommunen har arbeidsgruppene kommet i gang. Disse har rapportert til det lokale prosjektteam og lokalt prosjektstyre i tråd med k.sak 74/96 med kommunalt prosjektdirektiv av Folkehelseprosjektet fikk under kommunestyrets budjett og handlingsplanbehandling k.sak 85/97 den 9 desember, tillagt et eget handlingsprogram som heter folkehelse Kommunen har deltatt i å lage felles beskrivelse for undersøkelser og handlingsplaner for alle pilotprosjektene slik at dette skal være mulig å sammenligne resultater og lære av hverandre i å utvikle lokalt folkehelsearbeid. Kommunen er representert i kontakt gruppe på fylkesplan for hvert av pilotprosjektene hvor koordinering erfaringsutveksling skjer på hvert enkelt prosjekt. 2

3 Pilotkommune-forsøk og fylkeshelse-profil/registreringer Helseundersøkelsen ble gjennomført også i Spydeberg sammen med Våler og Sarpsborg. Tilbakemeldingen har vært svært god og rapporten forventes ferdig straks over nyttår Dette har vært en omfattende undersøkelse av 600 personer i hver kommune om hvordan hver enkelt oppfatter sin egen helse og livssituasjon. Folkehelseprosjektet i østfold og Statens Institutt for Folkehelse står bak undersøkelsen som ble utført av Norsk Gallup. LISS, LEV I SAMMEN I SPYDEBERG- ET OPPVEKSTSEMINAR FOR UNGDOM LISS er et samarbeidstiltak mellom skole, helse, sosial, kultur og fritid. Tiltaket retter seg i mot ungdom i 8. og 9. klasse med fokus på rus, seksualitet og oppvekstspørsmål. Grupper på ca 25 ungdommer som er uttatt er en sammensatt gruppe slik at det er både ressursungdom og andre som er noe i faresonen. Voksenledere som har deltatt har vært frivillige og fagpersoner fra kommunen. I 1997 er det gjennomført 3 helgesamlinger med temakvelder. I tillegg forberedelser og etterarbeid. Se kort vedlegg for mer informasjon om FIIN GAMMEL - FOREBYGGING AV FALLULYKKER Lokal arbeidsgruppe i gang. Ledes av kommunefysioterapeut, Jorid Grimeland; og består forøvrig av representant fra teknisk, kommende leder av frivillighetssentralen, representant for pensjonistforeningen. representant for hjemmebas.tjenester.representant for Gjensidige. Kartleggingsundersøkelse er foretatt. Et omfattende arbeid med å bearbeide data er nå i ferd med å avsluttes. Før jul startet en lokal aksjon opp med et utvidet samarbeid hvor Lions deltok. Aksjon sikkerhetspakke og sandstrøing rettet mot eldre i Spydeberg for å forebygge fallulykker. Sikkerhetspakken som ble tilbudt pensjonister inneholdt: Egen utarbeidet broskyre med 10 gode råd mot fall, strøsand, refleksbånd, sklihindrende tape for badegulv og badekar, støttehåndtak for bad/wc, lykt til nattbordet, lyskonakt for stikkontakt ved gulv ved utgang til soverom.se vedlegg. AKTIV DIALOG, ET ARBEIDSMILJØPROSJEKT FOR ALLE ANSATTE INNEN PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN. Arbeidsgruppe i gang. Ledes av prosjektleder, Gunnar Hjorthaug, består ellers av, personalkonsulent, omsorgssjef, 1tillitsvalgt, trygdesjefen i Spydeberg, Prosjektleder har avholdt møte med grupper av alle ansatte. Spørreskjema undersøkelse er gjennomført. Resultatene av undersøkelsen er nå til bearbeiding. Resultatene skal brukes i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljø. Fraværsstatestikken har vi arbeidet aktivt med for at den skal bli korrekt og lett å bruke. ( Se vedlegg) Retningslinjer for kontakt med sykmeldte har blitt bearbeidet og behandlet i arbeidsmiljøutvalget (Se vedlegg) Ostillingsprosjekt har vært i gang innen tjenesten og prosjektet har bidratt med midler til konsulentopplæring fra ressurssenteret i Stjørdal, Konsulentgjennomgang av renholdstjenesten og kjøkkentjenesten. Arbeidsstoler for å få til bedre arbeidsstillinger har blitt innkjøpt til hver etasje Søknad til KLP- sendt og vi er lovet prosjektstøtte derfra med kr tilsammen for hele prosjektperioden. INNEKLIMA/ASTMA OG ALLERGI FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE BYGG Arbeidsgruppe i gang. Ledes av ingeniør, Per Fjeldstad.Består ellers av: Ledende helsesøster, representant fra grunnskolen, fra Norges Astma og allergiforbund, og fra næringsmiddeltilsynet. Arbeidsgruppa har startet opp med kartlegging av innemiljøforhold på Spydeberg ungdomskole for seinere å gå igjennom barneskolene og barnehager. Kartleggingen som har startet opp på Ungdomsskolen tar for seg: 3

4 Luftkvalitet,temperatur,trekk,luftfuktighet,avgassing,belysning,solavskjerming,støy,renhold. Vi er opptatt av å spørre elevene hva de synes om sitt inneklima og vi er i ferd med å lage romsertifikat for hvert klasserom som en internkontrollrutine. Sammen med kartleggingen skal det lages en lokal handlingsplan for et sunt innemiljø som skal inneholde Informasjon, opplæring, samarbeid og tiltak. 2 Folkehelse-kommiteen Er en ny komite i Spydeberg som har hatt 2 møter. Her har ordføreren tatt med seg de politiske lederne for hovedkomiteene og møter representanter for lag og foreninger 2-4 ganger pr. år. Komiteen har fått kr til å fordele på forebyggende småprosjekter innen kommunen hvert år ut I tillegg har komiteen sakt at den ønsker å rette fokus på forebyggende arbeid generelt og rette søkelys på alt trygghetsskapende arbeid. Dette for at Miljøkommunen Spydeberg skal bli en mest mulig sunn og trygg kommune å bo i. Foreløpig er følgende 12 småprosjekter godkjent av folkehelsekomiteen og har fått støtte om tilsagn med tilsammen kr for årene 1996 og Evt.problemer som har oppstatt i 1997 De utfordringene som har vært innen prosjektet har stort sett vært av faglig art. Mål og metoder skal utformes og utprøves i forhold til 3 kommuner og i forhold til et holdbart faglig innhold slik at staten kan godkjenne prosjektene som pilotprosjekter på landsplan. Prosjektene skal dessuten etterprøves og evalueres. i Spydeberg har det dessuten vært en prosess med administrativ omorganisering. Ikke alle stillinger har helt vært på plass. Dette har komplisert planleggingen av deler av bemanningsplanleggingen i forhold til prosjektmedarbeidere og hvem som kan gå inn og utføre deler av prosjektene. i løpet av 1997 har den administrative kabalen for kommuneorganisasjonen mere falt på plass. En utfordring for 1998 er å finne grensegangen mellom en beskjeden prosjektledelsesstab og en mest mulig effektiv ressursinnsats ut mot brukere og måloppnåelse for folkehelsearbeidet. gjennomføring av nødvendige korreksjoner Mindre tilskudd enn forventet i de enkelte søknadene har medført at vi har redusert noe på forventningene våre. Bl.a. har vi forsøkt å ha færre ekstra prosjektmedarbeidere og forsøkt å begrense møtetid/møtehyppighet. Prosjektbyråkratiet er tonet ned og telefonkontakt har ofte erstattet prosjektgr.møter Erfarings-utveksling /Kompetanse-utvikling Gjennom hele året har vi deltatt i erfaringsutveksling /Kompetanseutveksling på fagteamsamlinger, på tvers av komunegrenser og forvaltningsnivåer. Vi har forsøkt å bringe folkehelsetanker inn i andre sammarbeidssammenhenger hvor kommunen er representert. F.eks i Norsk Nettverk av helse- og miljøkommuner. 4

5 Kommentar til regnskap 1997 Folkehelsekommiteens ramme på kr for småprosjekter er fordelt.. Tilskudd til delfinansiering av lokal prosjektleder/koordinator er medgått i sin helhet til formålet og framkommer i regnskapet teknisk som en kjøpt tjeneste. Det er i hovedsak helse- og sosialsjefens/ rådgivers tid som har vært benyttet til dette og ca 30% merkantil medarbeider ved rådmannskontoret hvor prosjektleder har kontor Gunnar Hjorthaug rådgiver og lokal prosjektleder. 5

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykisk helse November 2009 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden mars 2009 juni 2009. Undersøkelsen er utført

Detaljer