Ensomhetsmelding for Skien kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ensomhetsmelding for Skien kommune"

Transkript

1 Ensomhetsmelding for Skien kommune

2 INNHOLD 1 PROSJEKTORGANISERING FOR ENSOMHETSMELDINGEN STYRINGSBIDRAG PROSJEKTET HAR HATT FØLGENDE ORGANISERING: PROSJEKTETS HØRINGSRUNDE STYRINGSDOKUMENTER STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER... 4 Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 1: Formål og virkeområde Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» KOMMUNALE STYRINGSDOKUMENTER... 4 Skien sin visjon: «Skien den gode og inkluderende møteplass» Politiske vedtak, herunder:... 4 Kommuneplanens samfunnsdel... 4 Folkehelsemeldingen 2013 til 2023, Skien kommune... 4 Frivillighetsmeldingen KOMMUNENS FORSTÅELSE AV ENSOMHETSBEGREPET OG VALG AV DEFINISJON ENSOMHET HAR MANGE ANSIKTER DEFINISJON AV ENSOMHET BAKGRUNN FOR ENSOMHETSMELDINGEN ENSOMHET I NORGE FIRE FAKTORER SOM DISPONERER FOR ENSOMHET Om man bor alene eller med partner Subjektiv helseopplevelse og innvirkning på ensomhet Alder, kjønn, etnisitet Manglende Yrkes/skoletilknytning og utdanning TILTAK FOR Å FOREBYGGE OG REDUSERE ENSOMHET STATLIGE TILTAK Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» Selvhjelp Norge TILTAK I SKIEN KOMMUNE SOM MOTVIRKER ENSOMHET Kommunens rolle ved forebygging og begrensing av ensomhet Eksempler på tiltak i kommunens kommunalområder som motvirker ensomhet EKSEMPLER PÅ TILTAK I FRIVILLIG SEKTOR TILTAK STARTET AV FRIVILLIGE ILDSJELER VED BRUK AV SOSIALE MEDIER Tjukkasgjengen Venneklubben OPPSUMMERING OG ANBEFALING TIL VIDERE ARBEID OPPSUMMERING ANBEFALINGER

3 1 PROSJEKTORGANISERING FOR ENSOMHETSMELDINGEN Ensomhetsmeldingen foreligger pr. september Den inneholder kommunens vurdering og forståelse av ensomhetsbegrepet en situasjonsbeskrivelse på landsbasis og for Skien kommune vurdering og beskrivelse av kommunens rolle med hensyn til forebygging og begrensing av ensomhet forslag til tiltak som kan medvirke til å redusere ensomhet blant innbyggerne i kommunen. 1.1 STYRINGSBIDRAG Med meldingen forsøkes det å gi et bedre grunnlag for politisk og administrativ styring, ved å prioritere innsatsområder på området forebygging av ensomhet. - kan medvirke til forbedret tjenestekvalitet - kan medvirke til forbedret kostnadseffektivitet - kan bidra til å realisere helselovgivningen og styringsdokumenter. 1.2 PROSJEKTET HAR HATT FØLGENDE ORGANISERING: Oppdragsgiver: Styringsgruppe: Hovedutvalget for Helse og velferd Hovedutvalget for Helse og velferd Prosjektgruppe: Prosjektansvarlig: Guro Winsvold, Kommunalsjef helse og velferd Prosjektleder: Inger Lillefjære, Rådgiver, Kommunalområde Helse- og velferd Medlem: Vegard Høgli, Kommuneoverlege Det har vært gjennomført: Ett møte med styringsgruppen To møter med prosjektgruppen Ett møte med Folkehelseutvalget Ett møte Kommunalområdet Byutvikling, drift og kultur Ett møte med Kommunalområde Oppvekst ved helsesøstre Ett møte med Telemark Røde Kors ved Nettverksgruppa Ett møte med Kirkens SOS i Telemark 1.3 PROSJEKTETS HØRINGSRUNDE Det utlyses en generell invitasjon til innspill via annonsering på kommunens nettside og distriktets aviser. Meldingen sendes kommunens lokalutvalg med invitasjon til innspill fra lokalområdene. Prosjektgruppen konsulterer/rådfører seg med aktuelle kommunale enheter og virksomheter under utarbeidingen av melding 3

4 2 STYRINGSDOKUMENTER 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 1: Formål og virkeområde Lovens formål, derunder punktene 1-3., som omhandler forebygging, behandling og tilrettelegging for å fremme fysisk, psykisk og sosial trygghet, helse og likeverd. Lov om folkehelsearbeid Kapittel 1. Innledende bestemmelser, 1. Formål: «Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid». Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» Folkehelsemeldingen ble behandlet i Stortinget 21. juli Den bygger videre på hovedlinjene i folkehelse-politikken som det var tverrpolitisk tilslutning til da Stortinget behandlet Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen. Regjeringen har valgt å legge hovedvekten på ny politikk på områder som enten ikke har vært tilstrekkelig prioritert, eller som krever nye løsninger 2.2 KOMMUNALE STYRINGSDOKUMENTER Skien sin visjon: «Skien den gode og inkluderende møteplass». Politiske vedtak, herunder: Bystyrets vedtak i sak 196/14, Budsjett og økonomiplan Vedtak i Hovedutvalg for helse og velferd , sak 1/15, «Tilnærming til politiske vedtak i forbindelse med handlingsprogram for helse og velferd 2015». Kommuneplanens samfunnsdel Folkehelsemeldingen 2013 til 2023, Skien kommune Frivillighetsmeldingen Handlingsplan 2015 for kommunalområde Helse og velferd Oppdrag: Utrede en «Ensomhetsmelding» med klare tiltak for forebygging av ensomhet. Det skal være politisk representasjon i utarbeidelsen. Meldingen skal ut på høring i kommunens virksomheter og frivillige organisasjoner. 4

5 3 KOMMUNENS FORSTÅELSE AV ENSOMHETSBEGREPET OG VALG AV DEFINISJON 3.1 ENSOMHET HAR MANGE ANSIKTER. Ensomhet bunner i ulike årsaker og føles og oppleves forskjellig fra person til person. Det er vanskelig å sette klare ord på følelser, men vanligvis blir det beskrevet som noe følelsesmessig ubehagelig og vanskelig. Det fører til dårlig trivsel og livskvalitet når man ikke blir sett og inkludert i den grad man har behov for. Det er betegnende at det norske språket ikke inneholder noen synonyme ord for ensomhet. For det motsatte- ikke ensom, finner vi imidlertid flere uttrykk som inkludering, samhold, fellesskap, og venner. En definisjon på ensomhet kan lett virke lite beskrivende for tilstanden, så det er ingen entydig definisjon av begrepet. Weiss (1973) skiller for eksempel mellom emosjonell ensomhet det at man mangler andre å være fortrolig med, og sosial ensomhet at man mangler sosiale nettverk. I denne meldingen har vi likevel valgt å støtte oss på en enkel definisjon som flere forskere har kommet til enighet om. Vi har gjort valget ut ifra at: Det gir en grad av gjenkjennelse for de fleste. Den er lite stigmatiserende. Den er enkel å forstå. Den er enkel å operasjonaliseres i forhold til tiltak for å redusere ensomhet. 3.2 DEFINISJON AV ENSOMHET Med ensomhet forstår vi: «Ensomhet er å oppleve et savn av ønsket kontakt med andre. Den som er ensom, har mindre kontakt med andre eller dårligere innhold i kontakten enn han eller hun ønsker. 1. Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å være ensom og det å være alene. Ut ifra dette kan man altså være helt alene og fornøyd med det, eller ha en stor omgangskrets med mye sosial kontakt og føle seg ensom. Allikevel er mennesker med få kontakter oftere ensomme enn de som har et stort nettverk. 2 1 Peplau og Perlman Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 2 Meeuwesen,L mfl.2001, Halvorsen, K

6 4 BAKGRUNN FOR ENSOMHETSMELDINGEN Å føle seg ensom og isolert er vanligere enn man skulle tro, og de fleste av oss har kjent på ensomhetsfølelsen fra tid til annen. Vi finner fenomenet ensomhet omtalt i litteraturen fra lang tid tilbake, blant annet beskriver Bibelen flere steder mennesket som sosial av natur. Allerede i skapelsesberetningen hører vi om Adam som var ensom uten en partner. Likevel er dette et tema som er vanskelig å snakke om. Den psykiatriske sykepleieren Brita Nilsson mener det er greit å si at man er alene, men hvis man sier at man er ensom så blottlegger man seg. Til tross for at flere enn hver 5. nordmann føler seg ensom av og til eller oftere, betegnes ensomhet som vår tids siste tabu. Følelsen av å være ensom forteller en om hvor lite man betyr i den store sammenhengen. Man føler at man ikke utgjør noen forskjell for noen eller for omgivelsene. Det å være ensom oppleves som skammelig, og derfor er den ikke bare smertefull, den er også skamfull. Dette kan sees som en sterk kontrast til at samfunnet er mer individualistisk i dag enn tidligere. Det å være alene og utrette ting på egenhånd er forbundet med å være vellykket, mens det å være ensom assosieres med tap og utilstrekkelighet. Og hvem vil være venn med en taper? Det gjør at noen velger å dekke over ensomheten og ønsker å fremstå som vellykket med et stort nettverk. 5 ENSOMHET I NORGE Så mange som nordmenn har ingen nære fortrolige å henvende seg til når de trenger noen å snakke med. Dette viser nyere forskning fra SSB og Nova i studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG). 3 Studien ble foretatt blant nordmenn, hvorav 21 % av de spurte svarte at de opplevde ensomhet av og til eller oftere. Tallene samsvarer med en lignende spørreundersøkelse gjennomført av SSB sin siste» Levekårsundersøkelse» fra Der svarer hele 28 prosent av befolkningen, eller over 1 av 4, at de har vært plaget av ensomhet. 4 Slike undersøkelser kan vise en tendens til at ensomhet er økende i Norge. Dette underbygges av undersøkelser fra hjelpeorganisasjonene, blant andre fra Norges Røde Kors. Det er lite variasjon i resultatet, enten man bor i en by eller på landet. Resultatene fra LOGG-undersøkelsene viser at storbyene ikke skaper så mye ensomhet, og småstedene ikke trygger mot ensomhet slik som vi trodde tidligere. Man finner imidlertid noe lavere grad av ensomhet i de mellomstore kommunene. 3 LOGG 2007 er en nasjonal undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå og forskningsinstituttet NOVA. Undersøkelsen består av den internasjonale studien Generations and Gender Survey (GGS) og andre runde av den norske studien Livsløp, aldring og generasjon (NorLAG 4 Samfunnsspeilet, tidsskrift for Statistisk sentralbyrå 6

7 ENSOMHET RAMMER ALLE ALDERSGRUPPER: Grafikken viser tall fra Levekårsundersøkelsen Foto: Scanpix, Grafikk/Kenneth Lauveng. Kilde: VG Forbruker 5.1 FIRE FAKTORER SOM DISPONERER FOR ENSOMHET De faktorene som har størst innvirkning på ensomhet er: om man bor alene eller med partner subjektiv opplevelse av å ha en dårlig helse alder og kjønn manglende yrkes/skoletilknytning Mangel på vennskap forekommer oftest hos personer som er sårbare på flere av disse områdene samtidig. (levekårsundersøkelsene i 2002 og 2005). De som bor alene, personer med dårlig helse, kvinner og personer med manglende yrkestilknytning er oftere ensomme enn andre. I tillegg er ensomhet mer utbredt i grupper med lav utdanning, sammenlignet med andre utdanningsgrupper. De forholdene som har sterkest forklaringskraft, er samboerskap og helsetilstanden Om man bor alene eller med partner I løpet av de siste 25 årene har andelen aleneboende økt. Samtidig har det blitt mer vanlig å ha venner som sine nærmeste fortrolige, populært omtalt som vår tids nye familie (Sosiale indikatorer i Samfunnsspeilet 5-6/2008). Overalt i landet har man omtrent like mye kontakt med gode venner. Men mye tyder på at kontakt med venner og naboer ikke kan erstatte nær kontakt med en partner (Thorsen og Blekesaune 2004). 7

8 5.1.2 Subjektiv helseopplevelse og innvirkning på ensomhet Sammenhengen mellom ensomhet og innvirkning på helse kan fort bli som en ond sirkel. Når man føler seg ensom blir livskvaliteten dårlig, og hvis man føler seg ensom over lang tid øker risikoen for fysisk og psykisk sykdom. Sykdom øker igjen risikoen for ensomhet. En stor metaanalyse fra 2010 viser at farene ved ensomhet kan sammenliknes med det: å røyke 15 sigaretter om dagen å ikke trene å være alkoholiker å være overvektig I tillegg viser LOGG - undersøkelsen at ensomhet gir større fare for psykiske helseutfordringer. I Harvard University - undersøkelsen fra kom det frem at middelaldrende som bor alene har 24 prosent større sjanse for å dø av hjertesykdommer enn ikke - ensomme. På motsatt side kan det også vises til at sosiale forbindelser, familie, vennekrets og arbeidskolleger øker sjansene til et langt liv med 50 prosent. 6 Tre ganger så mange av dem som subjektivt opplever at de har dårlig helse, opplever også ensomhet, sammenlignet med dem som sier de har utmerket/meget god helse. Også andre undersøkelser viser at mennesker med dårlig helse er mer ensomme. 7 Det er større sammenheng mellom ensomhet og psykisk helse enn mellom ensomhet og fysisk helse. Ensomme mennesker er ofte mindre aktive og har en mer usunn livsstil enn andre. Undersøkelsen viser at ensomme mennesker spiser mer usunt, og at dette i seg selv kan være helsefarlig. Dette kan bunne i så enkle og forståelige forklaringer som at det er lettere å komme seg ut når man er sammen med venner enn om man er alene. Det er også mer sannsynlig at en lager sunn mat med flere råstoffer når flere skal spise sammen enn om man steller bare til seg sjøl. Noen forklaringer finnes i kroppens fysiologiske prosesser, som gjør at ensomhet kan svekke immunforsvaret. 8 Ensomme mennesker produserer for eksempel mindre betennelsesdempende proteiner enn ikke-ensomme, og dette kan føre til blant annet diabetes 2, Alzheimers sykdom og leddgikt. Ensomhet kan føre til depresjoner og andre psykiske helseplager/sykdom, fordi hjernen produserer stresshormoner som for eksempel kortisol når man er ensom. Sosial omgang kan faktisk hjelpe en med mild eller moderat depresjon sier professor Bruce Rabin 9. 5 «Living Alone and Cardiovascular Risk in Outpatients at Risk of or With Atherothrombosis» 6 Helseeffekt, samfunnsansvar. 7 Berg mfl. 1981, Tornstam 1988, Lunaigh og Lawlor Undersøkelse foretatt av Ohio State University i Professor Bruce Rabin, forsker og professor ved University of Pittsburg Medical Center 8

9 Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Gisle Roksund, mener at legene må vurdere den samlede risiko for fremtidig sykdom, og ikke ensidig fokusere på tobakk, overvekt og trim. Roksund mener at samfunnet i større grad må se det enkelte menneskes helse i et livsløpsperspektiv, hvor en vurderer sosiokulturelle, relasjonelle og personlige forhold. 10 Dette er helt i tråd med intensjonen bak Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter», som ble godkjent i statsråd 27. mars Her blir tiltak for å fremme psykisk helse og forebygge ensomhet en viktig del av folkehelsepolitikken. Regjeringen vil at psykisk og fysisk helse skal likestilles og at det skal sees på sammenhengene for hvordan de påvirker hverandre. Det er et mål at flere skal oppleve god psykisk helse og at de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. I samarbeid med frivillige organisasjoner og KS ønsker de å tilrettelegge for et samfunn og et lokalmiljø som i større grad forebygger ensomhet og fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening Alder, kjønn, etnisitet. Ensomhet er mer utbredt blant kvinner (24 %) enn menn (18 %). I LOGG-studien finner vi at relativt flere kvinner enn menn sier at de opplever ensomhet. Kvinner er vanligvis gift med eldre menn, lever lenger enn ektefellen, bor oftere alene, og får flere helseplager. Også andre undersøkelser viser at ensomhet er mer utbredt blant kvinner enn blant menn, også i parforhold. Menn anses å være mindre sosiale enn kvinner og levekårsundersøkelsen 1998 (Sosialt utsyn 2000) viser at menn har færre nære venner enn kvinner har. Ofte har menn sin kone som nærmeste og eneste fortrolige. 12 Undersøkelsen viste også at ensomheten er mest utbredt i aldersgruppen fra 80 år og oppover (32 %), men ensomhet blant eldre i Norge og Norden er lavere enn i sydligere land. Velferd og velferdsstatens goder bidrar til at man har større mulighet for mestring for å kompensere for tap av forskjellig karakter. Ensomhet er også utbredt i aldersgruppen år (23 %). Årsakene er sammensatte, men vi vet fra ny forskning at 30 % av de som dropper ut av videregående skole svarer at de er ensomme. Funnene viser at det er den sosiale opplevelsen av skolehverdagen som i størst grad påvirker elevens tanker om å avslutte skolegangen. Faktoren «sosial opplevelse» inkluderer både opplevelse av ensomhet, eller mangel på venner, og mangel på sosial relasjon til læreren. 13 Ensomhet rammer ofte de unge hardere enn de eldre, fordi unge i større grad mener at årsaken til ensomheten finnes i dem selv. De tror de er ensomme fordi de ikke 10 Samfunnsspeilet, 2009/1 Sosial kontakt og ensomhet. Sosial kontakt og ensomhet. Forfatter Kirsten Thorsen, Sten-Erik Clausen 11 Folkehelsemeldingen. 12 Andersson 1982, Peplau og Perlman 1982, Quereshi og Walker 1989, Thorsen 1990, Barstad Forskningsresultatene til professor Per Frostad og førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn 9

10 strekker til, eller er annerledes enn andre. I en undersøkelse gjort for Røde Kors, kommer det fram at mange unge ønsker å holde ensomhet skjult. Sosiale medier som Facebook, Instagram, SnapChat, YouTube og Twitter har gjort avstanden liten og det er lett å dele informasjon og opplevelser. 45 % av de som er på sosiale medier er helt eller delvis enig i at de sosiale mediene bidrar positivt i deres «virkelige liv». 14 Bruk av sosiale medier har imidlertid en annen og mørkere side. Man måler populariteten sin i antall «Likes» og kan enkelt sammenlikne seg med andre. Fordi mange pynter på hvordan de fremstiller livet sitt ved kun å vise fram de gode sidene, er det fort å føle seg underlegen alle andre. De eldre kan i større grad tenke at det skyldes åpenbare forhold som sviktende helse og liknende, en skjebne de deler med andre de kjenner. Tilsvarende tendenser er også funnet i andre internasjonale studier. (Samfunnsspeilet) Minst ensomhet er det blant unge voksne, personer i etableringsfasen og de voksne etablerte 15. Unntaket her er personer i 40 årene med funksjonshemning. Det finnes lite forskning på ensomhetsopplevelse hos flyktninger og asylsøkere. Likevel vet vi at mange ensomhetsdrivende faktorer rammer disse gruppene. De har forlatt familie, venner og fødeland og skal integreres i en ny kultur, lære et nytt språk, komme i arbeid og få nye venner. Mange lider av posttraumatisk stress etter opplevelser i hjemlandet, og «psykiske lidelser er vanligere og mer alvorlige blant flyktninger og asylsøkere enn blant nordmenn», sier dr. philos., psykiater og psykoanalytiker Sverre Varvin i boka Flukt og eksil. 16 Samtidig viser statistikken at levekårene i Norge for ikke-vestlige innvandrere jevnt over er dårligere enn for befolkningen for øvrig. De er overrepresentert i statistikken over arbeidsledige og uførepensjonerte, i yrker med lav status og dårlig lønn og i lavinntektshushold med dårlig boligstandard. Det er betydelige forskjeller mellom innvandrere fra ulike opprinnelsesland, og internt innenfor hver enkelt landgruppe Manglende Yrkes/skoletilknytning og utdanning. Personer som har grunnskole som høyeste utdanning er mer ensomme enn de som har høyskole eller universitetsutdanning. Mange forhold som henger sammen med utdanning, kan innvirke på ensomhetsopplevelsen. Personer med lav utdanning har oftere dårlig helse og har dermed større risiko for å falle utenfor arbeidslivet. Mennesker som er utenfor yrkeslivet, er mer ensomme enn de som er yrkesaktive. De er oftere uføretrygdet og har dårligere økonomi enn yrkesaktive og personer med lavere inntekt er noe mer ensomme enn dem med høyere inntekter. Økonomi er en 14 Ensomhet og sosiale medier, utarbeidet av Webbus mars 2014, på oppdrag fra Røde kors 15 Forfatter: Kirsten Thorsen, Sten-Erik Clausen Samfunnsspeilet 2009/1 SSB 16 Overlege ved Kunnskapssenter for vold og traumer, Seksjon for flyktninghelse og migrasjon. 17 Legeforeningens 10-punktsprogram for en bedre helsetjeneste for ikke-vestlige innvandrere 10

11 faktor som kan begrense deltakelse i sosiale aktiviteter, spesielt det som koster penger. Fordeler i livet har en tendens til å falle sammen, det samme gjelder ulemper og uhell. Dette gjelder ikke bare ytre levekår, men også følelsen av trivsel og inkludering og ensomhet. 6 TILTAK FOR Å FOREBYGGE OG REDUSERE ENSOMHET 6.1 STATLIGE TILTAK Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» Folkehelsemeldingen ble behandlet i Stortinget 21. juli i år. Med denne meldingen ønsker regjeringen spesielt å løfte frem tre innsatsområder: psykisk helse skal få en større plass i folkehelsearbeidet arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling de skal utvikle en ny og moderne eldrepolitikk som retter oppmerksomheten mot betydningen av aktiv aldring. I tillegg vil forebyggende arbeid mot barn og unge være prioritert. Regjeringen anser ensomhetsproblematikken som en stor folkehelseutfordring. De har tro på at god medisin mot dette er å skape møteplasser, fordi ensomhet løses ved at mennesker møtes og blir kjent. Det skal samarbeides med KS og «FrivillighetNorge» for å nå målene. Regjeringen vil høsten 2015 legge fram en strategi for en moderne eldrepolitikk. Eldre skal ha mulighet til å delta på alle områder, både i arbeids- og samfunnsliv Selvhjelp Norge «Selvhjelp Norge» er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp og er drevet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Oppdraget er beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp og gjennom årlige oppdragsbrev. Helse- og omsorgskomiteen gir klart uttrykk for at satsning på selvorganisert selvhjelp er et viktig helsefremmende og ensomhetsforebyggende tiltak, og et godt supplement til annen behandling. Selvhjelp Norge er organisert med syv distriktskontorer og hovedkontor i Oslo.» 18 Distriktskontoret Buskerud, Telemark og Vestfold dekker da Grenlandskommunene. Myndighetene vil med dette legge til rette for at arbeidet som blir gjort i bruker- og pasientorganisasjonene styrkes gjennom selvhjelpsvirksomhet. Det gode bieffekt av likemannsarbeidet er at ensomhet reduseres, fordi sykdommen mestres og man har et fellesskap i gruppene. 18 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 11

12 6.2 TILTAK I SKIEN KOMMUNE SOM MOTVIRKER ENSOMHET Kommunens rolle ved forebygging og begrensing av ensomhet «Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid». 19 Og videre: «Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.» Kommunens oppgave blir da å opplyse, støtte forebygge for å legge til rette for gode valg. I Skien kommune finnes mange og ulike instanser som driver en flott innsats for å redusere og forebygge ensomhet. Slike aktiviteter har ofte den gode effekten at de favner flere helsefremmende aspekter samtidig. Det kan gjelde uavhengig av om det driftes kommunalt, av frivillige organisasjoner eller av private. Under følger noen eksempler på dette innen følgende områder: Tiltak i kommunalområdene Tiltak i form av samarbeid mellom kommunens kommunalområder og frivillig sektor Tiltak i frivillig sektor Tiltak startet av frivillige ildsjeler Eksempler på tiltak i kommunens kommunalområder som motvirker ensomhet Kommunens fagavdelinger driver målrettet arbeid for å ivareta innbyggernes livskvalitet innen sine kommunalområder. Slikt arbeid gjøres også i samarbeid med andre kommunalavdelinger og i noen sammenhenger i samarbeid med fylkeskommunale og statlige organ. Noen av de ensomhetsforebyggende innsatsområdene i kommunal regi drives i nært samarbeid med frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner. Frivillig sektor og kommunen samarbeider også om aktiviteter i regi av organisasjonene. Det gjøres mest i form av partnerskapsavtaler, der kommunen gir økonomisk støtte. I Frivillighetsmelding for Skien kommune finner vi under vedtatte tiltak: «Kommunens fagavdelinger inngår partnerskapsavtaler, prosjektavtaler eller samhandlingsavtaler med Frivillig sektor der hvor oppgavene kan løses av frivilligheten og alle parter tjener på det.» Utdrag fra «Lov om folkehelsearbeid». Kapittel 1. Innledende bestemmelser, 1. Formål 20 Ref. Frivillighetsmeldingen for Skien kommune 12

13 Eksempler på tiltak i Kommunalområde helse og velferd Helse og velferd driver dagtilbud for flere målgrupper: Marensro Dag- og habiliteringssenter for mennesker over 18 år med multifunksjonshemning. Dagsenteret ligger sentrumsnært med gode tur- og opplevelsesmuligheter i nærmiljøet. MATS, Arbeids- og aktivitetssenteret for mennesker over 18 år med nedsatt funksjonsevne. MATS tilbyr et variert spekter av arbeidsoppgaver og aktiviteter. Nærmiljøtiltak. Det finnes 3 nærmiljøtiltak i kommunen, som har fokus på frivillighet og brukermedvirkning. Dette er sosiale treffsteder som jobber for å skape et aktivt, trygt og inkluderende miljø - uansett kulturell eller sosial bakgrunn. Villa Aktiv allaktivitshus. Målet er å fremme psykisk helse gjennom aktivitet og hyggelig samvær. Det er et gratis lavterskeltilbud som er åpent for alle over 20 år. Dagavdeling for hjemmeboende personer med demenssykdom på Klyvetunet. Dagavdeling for eldre hjemmeboende på Lyngbakken bo- og behandlingssenter. Dagavdelingene på Klyvetunet og Lyngbakken drives med assistanse fra frivillige, men det er kommunalt ansatte som koordinerer og drifter de. De frivillige hjelperne er medlemmer i organisasjoner eller individuelle frivillige, og det samarbeides med lag, foreninger, humanitære organisasjoner, menigheter, kirker, barnehager, skoler og pensjonistforeninger. Eksempler på avtaler mellom helse- og velferd og frivillig sektor Kommunalområde forvalter og ivaretar en skriftlig samarbeidsavtale med Skien diakonale senter. De drifter dagsenter, natthjem og hybelhus, og er et lavterskeltilbud for rusavhengige. Ref. Frivillighetsmeldingen Det er også inngått en samarbeidsavtale med Kirkens sosialtjeneste «Tilja oppfølgingssenter». Dette er et tilbud med formål om at deltagerne får dager med livskvalitet uten kriminalitet og rusavhengighet. Ref. Frivillighetsmeldingen Felles for disse to tiltakene er at både frivillige hjelpere og ansatte medarbeidere bidrar sammen med brukerne for å gi rusavhengige en bedret livskvalitet. Ref.: Frivillighetsmeldingen for Skien kommune På sykehjem og i bokollektiv bidrar frivillige hjelpere til å gjøre hverdagen til brukerne og beboerne mer aktiv og innholdsrik. Det arrangeres trimgrupper, vaffelstekingsgrupper, lesegrupper, sittedans grupper, besøkshundetjeneste, besøksvenn en til en, følge til ulike arrangementer med mer. De frivillige er medlemmer i organisasjoner eller individuelle frivillige, og det samarbeides med lag, foreninger, humanitære organisasjoner, menigheter, kirker, barnehager, skoler og pensjonistforeninger. Røde kors nettverksgruppe. Røde Kors har hatt samarbeidsavtale med Skien kommune om nettverksaktiviteter for ensomme psykisk syke og tidligere rusmiddelavhengige siden Deltagerne kommer fra Sykehuset Telemark, DPS, hjemmetjenesten, boveiledere i kommunen og Link. De fleste nye deltagere er enslige og veldig ensomme og trenger mye oppfølging fra frivillige og koordinator. Alderen på deltagerne varierer fra år. 13

14 Frivillige og deltagere deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av aktivitetene, med støtte fra koordinator. Frivillige og deltagere får veiledning, og blir fulgt opp av koordinator og frivillig leder på fellesmøter og i egne oppfølgingssamtaler. Nettverksarbeidet har i 2014 vært finansiert av Røde Kors, Helsedirektoratet og Skien Kommune. Måltallene for 2014 var 40 deltagere og 25 frivillige. 38 deltagere har vært med på aktiviteter i 2014 og 27 frivillige har vært med på å drive møteplassen. 21 Alle som ønsker å være med i gruppen, må først ha en blikjentsamtale/ inntakssamtale med koordinatoren for gruppen. Det er for tiden venteliste for å bli med i «Nettverksgruppen». En ukeplan kan se slik ut: Søndag- Fotballkamp på Odd, Tirsdag- Vi spiser kveldsmat sammen, går en liten tur eller svømmer i Fritidsparken, Torsdag- Bowling, shopping og pizza, og så videre Eksempler på tiltak i Kommunalområde Oppvekst Strategiske plan for Oppvekst , med fokus på helhetlig inkludering. Den har et definert mål om at 90 % av alle ungdommer i Skien kommune har fullført videregående opplæring på rettighetstid. BTI bedre tverrfaglig innsats. BTI er et av verktøyene som skal brukes for å se/fange opp tidlig sette inn tiltak tidlig og ha en systematisk oppfølging for å hindre senere frafall. Beredskapsteam mot mobbing i Skien grunnskole som består av fem faste medlemmer og tre faglige samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne kalles inn ved behov. Teamet kan kontaktes av skolens rektor, eller elevens foresatte, som vil melde inn en komplisert mobbesak fordi de har behov for bistand. På hver skole jobber miljølærer, sosiallærer og helsesøster sammen for å trygge det psykiske miljøet for elevene. Eksempler på avtaler mellom Oppvekst og frivillig sektor SLT koordinator i kommunen koordinerer Nattravntjenesten i samarbeid med Forebyggende seksjon hos politiet og FAU på den enkelte ungdomsskole. Her stiller foreldre til ungdomsskoleelever opp en til to ganger i året, som frivillige nattravner på lørdager mellom kl , i nært samarbeid med forebyggende seksjon hos Politiet. SLT koordinatoren arbeider tverretatlig og tverrfaglig inn mot alle fagavdelinger i kommunen, og har bred samarbeids- og kontaktflate ut mot frivillig sektor i forbindelse med tiltak finansiert av Bufdir sin tilskuddsordning mot nasjonal barnefattigdom. Ref.: Frivillighetsmeldingen Kommunalområdet har avtaler med organisasjoner som bidrar til at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter Eksempler på tiltak i kommunalområde byutvikling, drift og kultur Menstad Frivilligsentral: Frivilligsentralen skal inspirere til økt frivillighet, og bidra til flere gode møteplasser mellom mennesker i nærmiljøet. 21 Skien kommune i samarbeid med Røde Kors. Årsrapport for Røde Kors nettverksarbeid

15 Bydelshusene: Bydelshusene skal inneholde kultur og aktiviteter av høy kvalitet, det skal gi målgruppene muligheter til å være aktører, frivillige medhjelpere, utøvere og publikummere, både som amatører og profesjonelle utøvere. Samtidig er målet å utvikle bydelshusene til naturlige og sosiale møtesteder med et inkluderende miljø for alle i bydelen. Folkehelsearbeid skal være et arbeidsmål for bydelshusene, som samarbeider med NAV/ LINK og GREP om arbeidstrening, og motvirker isolasjon og ensomhet. Frivillige medhjelpere uten en organisasjonstilknytning er den største gruppen frivillighet bydelshusene har, de utgjør ca. 5,5 årsverk. Nøkkelen til det er at de frivillige får reell innflytelse i det meste av driften. Team Fritid gir et allsidig kulturtilbud til ungdom på fritiden og etter skoletid tilbud. Tilrettelagt fritid: gir tilbud til barn, unge og voksne som har behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter på grunn av psykisk eller fysisk funksjonshemming. Tilbudet har rom for personlige forskjeller og det legges vekt på sosial ivaretakelse av alle som kommer. Støtte/fritidskontakt: er en måte å gi personlig assistanse på, til deltagelse i fritidsaktiviteter. Personlig assistanse kan også organiseres som bistand til organisert deltagelse i aktivitetsgrupper og individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. 22 Kultur har i sitt daglige arbeid nær kontakt og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, som representerer et bredt spekter av kulturaktiviteter Eksempler på avtaler mellom byutvikling, drift og kultur og frivillig sektor Kommunalområdet har avtale med frivilligsentralene /Nærmiljøsenterne på Gulset og Moflata, det vil bli opprettet partnerskapsavtale om dette Jfr. Frivillighetsmeldingen Herkules IL håndball og fotball: egne lag for utviklingshemmede personer, som for øvrig har vanlige medlemsordninger. Hundesledeklubben MUSH: tilrettelagte tilbud funksjonshemmede NAV Skien Ifølge rundskriv fra Kommunal og Regionaldepartementet (H 20/03) skal alle typer innvandrere som har fått opphold i norske kommuner gjennomføre et introduksjonsprogram om det norske samfunnet. Dette inneholder en individuelt utarbeidet toårsplan med bl.a. hjelp til språkopplæring, orientering i forhold til arbeidslivet og psykososiale tiltak. Eksempler på avtaler mellom NAV Skien og frivillig sektor NAV samarbeider med organisasjoner og lag innen frivillig sektor, spesielt i forhold til integrering. Flyktningeteamet har samarbeidsavtaler med både Telemark Røde kors og KIA 23, både i forhold til Kvalifiseringsprogrammet og Introduksjonsprogrammet. De frivillige organisasjonene stiller med nettverksfamilier og nettverksvenner som 22 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 bokstav b :Helse- og omsorgsdepartementet vurderinger og forslag til loven i Prop. 91 L ( ) 23 KIA er forkortelse for Kristent interkulturelt arbeid 15

16 introduserer flyktninger og innvandrere i det norske samfunnet og dagliglivet. De har også tilbud som leksehjelp med mere. Ref.: Frivillighetsmeldingen for Skien kommune 6.3 EKSEMPLER PÅ TILTAK I FRIVILLIG SEKTOR Frivilligheten i Skien spenner over et vidt spekter av aktiviteter. Kommunen har en mangfoldig og levende frivillig sektor som tilbyr innbyggerne varierte fritidsaktiviteter. Uavhengig av hvilken type aktivitet man samles om får folk i alle aldre oppleve mestring, personlig utfoldelse og at man hører til. I et Folkehelseperspektiv vil det å utføre en frivillig innsats bidra positivt til nettverksbygging. Ved å være til nytte for andre vil dette kunne gi økt glede og tilfredshet i livet, som igjen kan føre til helsegevinst for den frivillige. Frivillig sektor dekker derfor mange av de behovene som mennesker har, deriblant behovet for vennskap og sosiale kontakter. Dette er faktorer som bidrar til å redusere ensomhet og opprettholde en god folkehelse. Ref.: Frivillighetsmelding for Skien kommune. Noen organisasjoner har som formål å hjelpe enkeltmennesker eller grupper som har behov, som de frivillige ideelle organisasjonene, kirker og trossamfunn med flere. Disse gjør en ekstra innsats for innbyggerne i Skien kommune. Vi har også frivilligsentraler/nærmiljøsenter, med formål om å skape gode nærmiljøer. I tillegg driver flere landsdekkende organisasjoner hjelpetelefoner hvor alle med behov for en å snakke med kan ta kontakt. Flere organisasjoner har nå tatt i bruk sosiale medier for å nå ut med hjelp til de som trenger det.: Eksempler på det er Eksempler på tiltak i frivillig sektor som benytter sosiale medier sidetmedord.no, en nettjeneste som drives av Mental Helse for den som foretrekker å skrive om det som er vanskelig. På nettsiden kan man få hjelpeller råde hjelpemenn. Det er også ansatte som følger siden. Mental helse sin visjon er «å være en nasjonalt og internasjonalt anerkjent telefon- og nettjeneste som bidrar til trygghet, selvstendighet og mestring. Røde kors sin nettjeneste for barn og unge: KorsPåHalsen SOS-chat er en av Kirkens SOS sine krisetjenester over internett. Man skriver med en frivillig medarbeider og få svar med en gang. Tjenesten er anonym. SOS-meldinger er en anonym meldingstjeneste. Meldinger blir besvart av erfarne, frivillige medarbeidere innen 24 timer. 6.4 TILTAK STARTET AV FRIVILLIGE ILDSJELER VED BRUK AV SOSIALE MEDIER Tjukkasgjengen Tjukkasgjengen blei starta av Jan Ellefsen fra Moss i Tilbudet er etablert som egen Facebook gruppe, og mange har slått følge. Ildsjeler har startet rundt 335 nye grupper både i Norge og i utlandet, deriblant i Skien, Porsgrunn og Bamble. Det finnes tre tjukkasbud: Det skal være gøy Det skal være for alle Det skal være gratis 16

17 6.4.2 Venneklubben Steinar Halleland fikk erfare at som nyinnflyttet til en storby var det vanskelig å skaffe seg et nettverk. Han ønsket å gjøre ting som å gå på kino, på kafé, på fotballkamp osv. Da startet han en vennskapsklubb for folk mellom 30 og 45 år. Ut ifra det ble Facebook gruppen «Venneklubben» opprettet og fikk raskt undergrupper rundt om i landet. Formålet for klubben er å bli kjent med andre som har lyst til å utvide omgangskretsen og få flere venner å spille på. Venneklubben har siden blitt holdt fram som et godt eksempel i flere medier, og blitt omtalt av kong Harald i nyttårstalen. 7 OPPSUMMERING OG ANBEFALING TIL VIDERE ARBEID I denne meldingen har vi tatt utgangspunkt i de fire faktorene som har vist seg å ha størst innvirkning på ensomhet i befolkningen: om man bor alene eller med partner subjektiv opplevelse av å ha en dårlig helse alder og kjønn manglende yrkes/skoletilknytning Kilde Folkehelseinstituttet Folkehelsebarometer Skien 2015, Befolkning og levekår Vi vet at Skien er et godt sted å bo for de fleste av kommunens innbyggere. I forhold til forskningsresultatene kan vi også anta at ensomhetsproblematikken i Skien samsvarer på mange områder med forholdene på landsbasis. For å kunne forebygge og redusere ensomheten i kommunen, må man imidlertid kjenne kommunens forutsetninger og tilpasse tiltakene etter det. Ut ifra statistikken som vist i «Folkehelsebarometeret», ser vi at måletall for Skien på noen områder er lik forholdene i landet forøvrig, dette gjelder for eksempel for antall personer som bor alene og inntektsulikheter. På andre sentrale områder som er drivende for grad av ensomhet i befolkningen kommer kommunen dårligere ut enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder utdanning, arbeidsledighet, andelen uføretrygdede og andelen eldre over 80 år. Utdanning, inkludering i arbeidsliv og helsetilstand er faktorer som er avgjørende på mange 17

18 områder av innbyggernes liv. Denne kunnskapen er derfor en viktig forutsetning når vi skal etablere eller videreutvikle innsatsområder for å fremme folkehelse og forebygge eller redusere ensomhet. Lokalkunnskap om kommunen er også nødvendig i det forebyggende arbeidet. Dette kan gjelde mange forskjellige faktorer og muligheter: friluftsliv, foreningsliv, muligheter til å treffe familie, venner og kjente, innbyggernes vaner og valg, boligmønster, kollektivtransporttilbud med mer. 7.1 OPPSUMMERING Arbeidet med å forebygge og redusere ensomhet i befolkningen er en viktig faktor for å bedre folkehelsen i kommunen. Ensomhetsmeldingen må sees i lys av folkehelseperspektivet og er et tema i forhold til «Folkehelsemeldingen » for Skien kommune. Den er rettet mot hele befolkningen, både de som er friske og de som er syke. I folkehelsemeldingen står som følger «Helse i alt vi gjør er en norsk variant av det internasjonale health in all policys - eller helse i alle politikkområder. Det er en anerkjennelse av at alt fra kultur, utdanning, samferdsel til næringsliv har stor betydning for befolkningens helse og motsatt. Vi må tenke helse når vi utformer politikk og tiltak i alle disse sektorene.» Som vist under punkt 6 i meldingen arbeides det med innsatsområder i alle kommunens kommunalområder, som hver især også omfatter ensomhetsproblematikken. Vi kan vise til mange eksempler på samarbeid mellom kommunalområdene som fremmer livskvalitet og folkehelse hos samme målgruppe, som når mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilbud om arbeids- og aktivitetssenter på dagtid, mens de får kulturtilbud og tilrettelagte fritidstilbud på fritiden. (Se punkt 6, tiltak) Frivillig sektor bidrar til at innbyggerne får innholdsrike dager og inkluderende lokalmiljø, hvor de kan oppleve mestring og at de hører til. På bakgrunn av dette vil vi komme med følgende anbefalinger til tiltak: 7.2 ANBEFALINGER Planen integreres i folkehelseutvalget og på alle kommunalområder når nye tiltak skal iverksettes. Det eksisterende forebyggende arbeidet videreføres og utvikles videre i takt med erfaringer og den til enhver tid gjeldende kunnskap. Det legges til rette for et inkluderende lokalmiljø med møteplasser hvor folk kan møtes og stifte vennskap. Kommunen skal arrangere en årlig konferanse hvor frivillig sektor, ansatte og politikere i kommunen deltar. Ensomhet bringes inn som tema på den første av disse konferansene. Se: Frivillighetsmeldingen, under handlingsplan 18

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Aktive eldre 60+ Del 1. «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre»

Aktive eldre 60+ Del 1. «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre» Aktive eldre 60+ Del 1 «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre» Aktive eldre 60+ Del 1 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 Forord... 5 1. Innledning/bakgrunn... 6 1.1 Mandat... 7 1.2 Befolkningsutvikling

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter Innhold: Kap 0 Sammendrag Side 3 Kap 1 Innledning Side 4 Kap 2 Hva er folkehelse Side 5 Kap 2.1 Folkehelsebegreper Side 5 Kap 2.2 Folkehelse: hva hvem og hvor Side 5 Kap 2.3 Sosial ulikhet i helse Side

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Folkehelserapport for Frogn kommune 2014

Folkehelserapport for Frogn kommune 2014 Folkehelserapport for Frogn kommune 2014 Innhold 1 Velkommen til Frogn kommune 2 Hvorfor folkhelserapport 3 Helsefremmende arbeid 4 Befolkning 5 Levekår og livsstil 6 Helsetilstand 2 3 5 9 25 67 1 Velkommen

Detaljer