Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2014

2 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Norsk Tipping AS og Pfizer AS. Formålet var å utvikle metoder for å forebygge skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på skadeforebyggende tiltak særlig i fotball, håndball og alpine grener. Programmet omfatter en rekke forskningser innen dette området, inkludert nødvendig basiskunnskap innen patofysiologi, risikofaktorer og skademekanismer. Forskning på dette området også internasjonalt - har tidligere vært preget av enkelter som i seg selv kan ha gitt verdifull dokumentasjon når det gjelder forekomst av skader innen ulike idretter, hvilke skadetyper som dominerer og deres alvorlighetsgrad. Prosjektene har imidlertid ikke vært egnet til å gi den nødvendige innsikt i skademekanismer og risikofaktorer som er nødvendig for å utvikle og prøve ut forebyggende tiltak. Gjennom Senter for idrettsskadeforskning ble det lagt til rette for en mer langsiktig satsing enn hva som til da hadde preget feltet. Siden mai 2000 er det etablert et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse med utgangspunkt i eksisterende miljø ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole (NIH) og Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS) som knutepunkt i utviklingen av et regionalt og nasjonalt forskningsnettverk. På bakgrunn av et initiativ fra KUD ble forskningsporteføljen ved senteret utvidet i 2008 til også å omfatte andre helseproblemer enn bare idrettsskader. Dette for å styrke områder med særskilte behov for forskning med tanke på å forstå og forebygge andre helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett. Særlig gjelder dette områder hvor man ser at idretten har spesielle utfordringer, så som plutselig hjertedød, infeksjoner, spiseforstyrrelser og anstrengesutløst astma. Senter for idrettsskadeforskning ble i 2009 sammen med Ullevål ortopediske senter og Olympiatoppen utpekt som FIFA Medical Center of Excellence. Senteret ble i 2009 også utvalgt som IOC Research Center for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health. Finansiering og økonomi Senter for idrettsskadeforskning ble etablert på grunnlag av tilsagn om en årlig basisfinansiering fra KUD. Ved etableringen ble det også gitt tilsagn om støtte fra NIF, knyttet opp til deres sponsoravtale med Norsk Tipping og Pfizer AS (først for perioden , deretter for ). I 2013 bevilget KUD 3,5 mill. i grunnstøtte til drift og videreutvikling av senteret, og ga tilsagn om videreført støtte for perioden Bevilgningen fra KUD i 2014 var på 4,0 mill. kroner. I 2005 fikk Senter for idrettsskadeforskning status som Helse Øst Forskningsgruppe, som er den betegnelsen Helse Øst benyttet på sine toppforskningsgrupper. Helse Sør-Øst videreførte støtten i 2008 og 2009 med 1 mill. kr. per år, mens det for perioden ble gitt en årlig støtte på 3 mill. Helse Sør-Øst ga høsten 2012 tilsagn om videreføring av støtten på 3 mill kr i ytterligere 3 år, dvs. til og med NIF har i 2014 bevilget kr til formidlingsvirksomheten ved senteret, knyttet spesielt opp mot arbeid rettet mot trenerutdanning og unge utøvere. Senter for idrettsskadeforskning har i 2014 mottatt økonomisk støtte på CHF (kr ,-) som «IOC Research Center for Prevention of Injury and Protection of Athlete 2

3 Health» (se eget punkt under). I tillegg til nevnte basisfinansiering fra KUD, Helse Sør-Øst, IOC og NIF har senteret i 2014 etter søknad mottatt støtte til enkelter fra IOC (kr ), Sophies Minde (for perioden på til sammen kr , der kr er periodisert til 2014), fra det internasjonale skiforbundet (FIS) (kr ), Arthrex (kr ), American Orthopaedic Society for Sports Medicine (kr ), Smith & Nephew (kr ), NIF/Norges svømmeforbund/norges motorsportforbund (kr ), Fondet til fremme av idrettsmedisin og fysioterapi i Norge (kr ), Akershus universitetssykehus (kr ), OLT/NIF (kr ), British Journal of Sports Medicine (kr ,-) og Trinity College Dublin (kr ). NIH har, i tillegg til lønn til seniorforskere knyttet til senteret, finansiert en hel stipendiatstilling samt lønn til databaseingeniør. Til sammen utgjør dette 2 mill i NIHs bidrag til Senter for idrettsskadeforskning er ikke inkludert i senterets regnskap og budsjetter, med unntak av en overføring av midler på tilsammen kr ,- til vitenskapelig assistenter. Referansegruppe Det er etablert en rådgivende referansegruppe for senteret. Referansegruppen har i 2014 bestått av underdirektør Marianne Sperre, KUD, seniorrådgiver Magnus Sverdrup, NIF, Fredrik S. Bendiksen (leder av organisasjonskomiteen for IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport i 2011, 2014 og 2017), professor dr. med. Roald Bahr og professor dr. med. Lars Engebretsen. Referansegruppen skal være et rådgivende organ som blir forelagt og drøfter årlig budsjett, årsrapport, framdriftsplaner og utforming av profilerings- og informasjonstiltak. Det har vært avholdt 3 møter i referansegruppen i løpet av Sergej Bubka, IOC, og Jari Tamm, Head of the President s Office, the National Olympic Committee of Ukraine, besøkte Senter for idrettsskadeforsking under et møte i referansegruppen 11. juni Etter ønske fra Bubka, presenterte vi Senter for idrettsskadeforskning og senterets nyutviklede mobilapp «Get Set». Get Set er en app med skadeforebyggende treningsprogram utarbeidet til deltakerne i de IOC-organiserte ungdomslekene i Nanjing, China, se eget punkt om informasjonsvirksomhet. Faglig ledergruppe Det er etablert en faglig ledergruppe ved senteret. Gruppen har i 2014 bestått av Roald Bahr, Lars Engebretsen, Thor Einar Andersen, Grethe Myklebust, Tron Krosshaug, Kathrin Steffen, Asbjørn Årøen, Lars Nordsletten og Tone Øritsland. Faglig ledergruppe skal være et forum for gjennomgang og planlegging av nye. Det har vært avholdt 4 møter i faglig ledergruppe i løpet av Kvalitetssikring - forskningsseminarer Gjennom programperioden er det planlagt årlige arbeidsseminarer for medarbeidere i programmet med deltakelse av 2-4 utenlandske og 4-6 norske etablerte forskere med relevant spisskompetanse. Hensikten med seminarene er ved hjelp av ekstern spesialkompetanse å kvalitetssikre programmet og dets enkelter. I 2014 er det avholdt ett forskningsseminar, sammen med Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole; dette fant sted mai på Kleivstua. Seminaret startet hver dag med oversiktsforelesninger om aktuelle tema av forelesere utenfra. Hoveddelen av tiden ble benyttet til presentasjon av planer og -resultater av hver av stipendiatene, etterfulgt av diskusjon om enkelter. 3

4 Av utenlandske inviterte gjester deltok Mikael Fogelholm (Finland), Erik Witvrouw (Belgia/Qatar), Henning Langberg (Danmark), Gino Kerkhoffs (Nederland) og Jill Cook (Australia). Blant tema som ble dekket gjennom inviterte forelesere var ligamentskader, belastningsskader, biomekanikk, og generelle forskningsmetodiske emner. Årets seminar har som tidligere - vært svært vellykket og vurderes til å være en kritisk suksessfaktor for å oppnå god kvalitet på forskningen. Stipendiatene får verdifull erfaring i å presentere og drøfte egne er og resultater. I tillegg har seminaret en viktig milepælsfunksjon for hver enkelt leder. IOC Research Center for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health Etter en omfattende internasjonal søknadsprosess fikk Senter for idrettsskadeforskning i 2009 status som ett av fire IOC Research Centers for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health. De andre tre IOC-sentrene var: UCT/MRC Research Unit of Exercise Science and Sports Medicine (ESSM), University of Cape Town, South Africa Sport Injury Prevention Research Centre, University of Calgary, Canada Centre for Injury Prevention and Safety Promotion (CIPSP), School of Human Movement & Sport Sciences, University of Ballarat, Australia IOC forpliktet seg til blant annet å støtte de fire sentrene økonomisk, med CHF per år for 4-årsperioden 2009 t.o.m De årlige bevilgningene er senere utvidet med ytterligere 3 år, dvs. t.o.m Sentrene møtes årlig for å diskutere behov for forskningser, utveksle ideer for samarbeidser via bl.a. en felles kommunikasjonsplattform, samt å lage en strategiplan fremover. I 2014 er det avholdt ett slikt sentermøte på Kleivstua nær Oslo. Senter for idrettsskadeforskning var vertskap for dette møtet. For Senter for idrettsskadeforskning stilte Grethe Myklebust, Roald Bahr og Kathrin Steffen (IOC). Møtet ble ledet av Lars Engebretsen i hans rolle som leder for IOC Medical & Scientific Department. Etter en ny omfattende søknadsprosess sommeren 2014 fikk Senter for idrettsskadeforskning forlenget status som IOC Research Centers for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health i 4 nye år, dvs. til og med Senter for idrettsskadeforskning er fra 2015 ett av IOCs ni forskningssentre. De åtte andre sentrene er: Australian Centre for Research into Injury in Sport and its Prevention, Federation University Australia, Australia Sport Injury Prevention Research Centre, University of Calgary, Canada Institute of Sports Medicine, Copenhagen University Hospital, Denmark Yonsei University, Republic of Korea (South Korea) Amsterdam Collaboration on Health & Safety in Sports, VU University and Academic Medical Centre, Netherlands Aspetar, Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Qatar Clinical Sport and Exercise Medicine Research Group, University of Cape Town, South AfricaLondon s Institute for Sports, Exercise and Health (ISEH) and National Centre for Sports Exercise and Medicine (NCSEM), United Kingdom 4

5 IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport Senter for idrettsskadeforskning forhandlet våren 2008 frem en avtale med IOC om videreføring av kongressen «World Congress on Sports Injury Prevention». Som en følge av dette har IOC overtatt rettighetene til kongressen og ansvaret for å videreføre denne. Senter for idrettsskadeforskning vil i alle sammenhenger bli kreditert som grunnleggere, og rettighetene vil falle tilbake til oss dersom IOC bestemmer seg for ikke å arrangere. IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport» ble arrangert i Monte Carlo i Monaco april Konseptet var det samme som for 2011 kongressen der kongressen ble utvidet til også å omfatte forebygging av andre helseproblemer blant idrettsutøvere enn bare skader, i tråd med senterets øvrige virksomhet. Årets kongress samlet 971 deltagere fra 79 nasjoner bestående av forskere, leger, fysioterapeuter, trenere og annet idrettsfaglig personell. Kongressen var også denne gangen en stor suksess. Kongressen ble åpnet av HSH Prins Albert II av Monaco, Fredrik S. Bendiksen, leder av organisasjonskomiteen, og Richard Budgett, formann i IOCs medisinske komite. Programmet inneholdt 5 oversiktsforedrag av kjente klinikere og forskere om sentrale tema knyttet til forebygging av idrettsskader og sykdom, 24 symposier med tilsammen 143 inviterte foredrag. Paneldebatter summerte opp symposiene. I tillegg ble 307 abstract presenteres som frie foredrag eller poster. Abstractene er publisert i British Journal of Sports Medicine. Det ble også avholdt 86 mer praktisk orienterte workshops hvor man bl. a. kunne lære konkrete skadeforebyggende treningsprogram. Senterets forskere var godt representert blant de utvalgte foreleserne, som inkluderte Roald Bahr, Lars Engebretsen, Thor Einar Andersen, Tone Bere, John Bjørneboe, Ben Clarsen, Eirik Kristianslund, Tron Krosshaug, Kam-Ming Mok, Grethe Myklebust, Agnethe Nilstad, Sophie Steenstrup og Håvard Visnes. I likhet med tidligere kongresser er link til foredragene i sin helhet lagt ut på senterets nettsider med lyd og bilder, som en del av avtalen med IOC. Senterets nettsider er dermed en unik ressurs for den som ønsker oppdatert informasjon om forskning på forebygging av idrettsskader. Fagkomiteen, som var ansvarlig for å utarbeide kongressprogrammet, besto av Roald Bahr, Norge (president); Cindy Chang, USA; Jon Drezner, USA; Jiri Dvorak, Sveits; Lars Engebretsen, Norge; Caroline Finch, Australia; Joao Grangeiro Neto, Brasil; Per Hölmich, Danmark; Karim Khan, Canada; Michael Kjær, Danmark; Willem Meeuwisse, Canada; Margo Mountjoy, Canada; Erich Müller, Østerike; Ian Needleman, UK; Paul Piccininni, Canada; Antonio Pellicia, Italia; Martin Schwellnus, Sør Afrika; Evert Verhagen, Nederland; Markus Waldén, Sverige. Organisasjonskomiteen besto av Fredrik Bendiksen (president); Cherine Fahmy (IOC), Lars Engebretsen (IOC, Senter for idrettsskadeforskning), Roald Bahr (Senter for idrettsskadeforskning) og Benedetta Boaretto (Publi Créations SAM). Publi Créations SAM Monaco var ansvarlig for teknisk bistand i forbindelse med arrangementet. 5th IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport arrangeres i 2017 i Seoul, Sør Korea, også denne gang med Fredrik Bendiksen som president i Organizing Committee og Roald Bahr som president i Scientific Committee. IOC Advanced Team Physican Course IOC Advanced Team Physican Course (ATPC) 2014 ble arrangert i Mandelieu i Frankrike april 2014, i etterkant av IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport, med fokus på sentrale kliniske spørsmål av stor betydning for idrettsleger som arbeider med idrettsutøvere på toppnivå. Her redegjorde verdens ledende eksperter for 5

6 state-of-the-art når det gjaldt utredning og behandling av skader og sykdom blant idrettsutøvere. Kurset samlet 31 inviterte forelesere, fra 14 ulike land til sammen 133 deltagere fra 49 nasjoner. Lars Engebretsen og Roald Bahr ledet fagkomiteen. I 2015 arrangeres det sjuende ATCP i Doha, Qatar. Kurset vil ha samme fokus som tidligere år og forventes å samle i overkant 100 leger fra hele verden. Organisasjonskomiteen består også denne gang av Roald Bahr, Lars Engebretsen og Fredrik Bendiksen, med sistnevnte som leder. Priser og utnevnelser Nicholas I. Kennedy, Mary T. Goldsmith, Scott C Faucett, Matthew T. Rasmussen, Garrett A. Coatney, Lars Engebretsen og Coen A. Wijdicks ble i 2014 tildelt The American Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOOSM) pris «the 2014 Excellence in research Award» for arikkelen «Posterior cruciate ligament graft fixation angles biomechanical evaluation for single- and double-bundle reconstruction». Artiklen ble pressentert under AOSSM Annual Meeting i Seattle, Washington juni 2014, og ble i oktober 2014 publisert i The American Journal of Sports Medicine. Marianne Martinsen ble i mai 2014 hedret med den prestisjefylte prisen «International Clinical Scholar Award fra American College of Sports Medicine (ACSM)» for abstractet «The Development of the Brief Eating Disorder in Athletes Questionnaire (BEDA-Q)». I tillegg var Martinsen invitert til ACSM-kongressen i Orlando mai 2014 som vinner av Takeda-Nycomed-prisen (Norwegian Sports Medicine Award) som ble tildelt under Idrettsmedisinsk høstkongress i Sandefjord i november Marianne Martinsen, Roald Bahr, Runi Børresen, Ingar Holme, Anne-Marte Pensgaard og Jorunn Sundgot-Borgen vant NIMI-prisen under Idrettsmedisinsk høstkongress i Tromsø november 2014, for beste publikasjon i et internasjonalt tidsskrift siste år, med artikkelen «Preventing eating disorders among young elite athletes: a randomized controlled trial». På samme kongress ble også Arnhild Bakken nominert til finaleheatet, blant de rundt 50 innsendte abstractene, for TAKEDA Nycomed-prisen for beste frie foredrag. I 2014 har The Centre for Evidence Based Physiotherapy kåret tidenes 15 mest betydningsfulle forsknings innen fysioterapi. Studien fra Senter for idrettsskadeforskning «Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster randomised controlled trial» av Odd Egil Olsen, Grethe Myklebust, Lars Engebretsen, Ingar Holme og Roald Bahr ble valgt ut fra databasen PEDro (inneholder artikler) som en av tidenes mest betydningsfulle studier innenfor fysioterapi. Studien omhandler forebygging av idrettsskader hos unge håndballspillere, og ble publisert i British Medical Journal i Informasjonsvirksomhet og formidling Senter for idrettsskadeforskning har siden 2002 etablert og kontinuerlig videreutviklet sin to-språklige nettside (www.ostrc.no - engelsk) for å informere om senterets forskningsvirksomhet. Nettstedet er i senere år modernisert for å gjøre informasjon om senteret, forskningsaktiviteten og ene bedre tilgjengelig for publikum. Målgruppen har primært vært medisinsk fagpersonell og andre forskere med interesse for forebygging av idrettsskader. Informasjonen er basert på senterets database, pågående og avsluttede er, inkludert doktorgradsdisputaser. Under hvert enkelt er det lagt ut et sammendrag med en tilhørende link til publikasjoner og andre ressurser utarbeidet i forbindelse med et. Alle publikasjoner og øvrig materiell som for eksempel treningsøvelser, plakater og brosjyrer kan fritt lastes ned av nettbrukerne. Sidene har stor trafikk ( besøkende per måned gjennom 2014, som er stabilt med de forrige årene, 73 % av besøkende var 6

7 nye). Senter for idrettsskadeforskning har fra start av hatt en ambisjon om å gjøre forskningsbasert kunnskap tilgjengelig for norsk idrett gjennom praktisk rettet og relevant kunnskap. I 2008, ble derfor en ny webside «SKADEFRI» lansert: Innholdet er utviklet for å gi norsk idrett på alle nivå lett tilgang til oppdatert informasjon om idrettsskader med vekt på øvelsesprogram og andre tiltak for å forebygge de mest vanlige og de mest alvorlige skadene. Hovedmålgruppen for denne websiden er alle aktive, trenere, ledere og foreldre i norsk idrett. SKADEFRI har som mål å nå frem til utøvere og trenere med praktisk, brukerrettet informasjon, som treningsprogrammer og praktiske tips. Statistikken viser at sidene er godt besøkt (gjennomsnittlig om lag besøkende daglig i 2014, noe som er en liten økning fra 2013, 74 % av besøkende var nye, 26 % returnerende), og henvendelser fra aktive og helsepersonell tilsier at det er stor etterspørsel etter informasjonen som nå er lagt ut på Innholdet av websiden blir også re-produsert på lignende websider med perspektiv på idrettsskadeforebygging i de skandinaviske land (med sitering til I 2014 er arbeid igangsatt med å videreutvikle og modernisere SKADEFRI med nytt utseende og med utvidet funksjonalitet og innhold. Målet på sikt er å få presentert relevant innhold om typiske idrettsskader og skadeforebyggende tiltak for samtlige av de 45 olympiske sommer- og vinteridrettene, og med mulighet til å gi sidene et multikulturelt perspektiv. Sist nevnte betyr at SKADEFRI vil automatisk tilpasses med språk, samt valg av farger og bilder, de kulturelt mest relevante idrettene i ulike land, når sidene åpnes fra et utenlandsk nettsted (fremfor å primært vise typiske norsk idretter). Som andre «moderne» kanaler for å informere og dele kunnskap om (skade)forebyggende helsearbeid benytter Senter for idrettsskadeforskning seg av Facebook og Twitter (rundt 900 «followers» i utgangen av 2014). Facebook-siden og Twitter-kontoen ser ut til å ha økt interesse for senteret og senterets websider (både og Begge sosiale medier er under utvikling, og vil forhåpentligvis også fremover bidra til økt trafikk på nettsidene. Digital plattform på skade- og sykdomsforebygging Slutten av 2013 var også «kick-off» for et samarbeid mellom Senter for idrettsskadeforskning og IOC for å utvikle et digitalt læringsverktøy rettet mot de 3500 deltakerne i Ungdoms-OL i august 2014 i Nanjing, China. Dette læringsverktøyet, en mobilapplikasjon som har fått navnet «GET SET TRAIN SMARTER», har som mål å gi unge idrettsutøvere og deres trenere kunnskap om idrettsskader og sykdomstilfeller og hva de aktivt kan gjøre for å hindre forekomsten. GET SET ble offisielt lansert under Ungdoms-OL og ivaretar et multikulturelt perspektiv, samt integrerer de 35 idrettene som er representert under denne sommer Ungdoms-OL. GET SET er siden den tid fritt tilgjengelig på markedet og kan lastes ned gratis på ios- og Android-mobilplattformer. Appen passer for alle som er glad i idrett og fysisk aktivitet, ikke bare toppidrettsutøvere. Planene for 2015 er å oversette GET SET til norsk, samt å utvide innholdet i appen til og også inkludere treningsøvelser for de 15 olympiske vinteridrettene. En oppdatert versjon av GET SET på minst 6 språk (norsk, engelsk, fransk, spansk, russisk og kinesisk) skal ferdigstilles til vinter Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer. GET SET og den nye SKADEFRI-nettsiden anses som første steg mot en større visjon, der målet, i samarbeid med ledende forskningssentre innen skade- og sykdomsforebygging, IOC og internasjonale særforbund som FINA, FIFA, IAAF og FIS er å utvikle verdens ledende idrettsmedisinske digitale plattform. Tilbakemeldingene fra nevnte grupper er utelukkende positive, og formelle samarbeidsavtaler forventes inngått i løpet av

8 Trenerutdanning Senter for idrettsskadeforskning har i lengre tid samarbeidet med NIF om reorganiseringen av Trenerløypa, og for å bidra inn med fagkunnskap i trenerutdanningen på særforbundsnivå. Siden 2012 har en nettbasert læringsportal for trenere blitt presentert som e-læringsmoduler, der fellesidrettslige temaer blitt behandlet. Senter for idrettsskadeforskning har stått ansvarlig for utviklingen av modulen «Idrett uten skader», som dekker kompetansekravet til nivå 1 i Trenerløypa. I utgangen av 2014 har 2455 trenere og idrettsinteresserte vært innom kurset og 90 % har avlagt godkjent kursbevis. Disse representerte 43 av de totalt 56 norske særforbund. Senter for idrettsskadeforskning har som mål å bidra til utviklingen av undervisningsmoduler for trenerutdanningen hos alle særforbund på alle de 4 utdanningsnivåene. Skadeforebygging som en obligatorisk del av trenerutdanningen gir et tydelig signal om at norsk idrett, med sine 54 særforbund, er opptatt av å ivareta en utøvers helse gjennom godt kvalifiserte trenere. Siden utgangen av 2013 har Senteret jobbet med å utvikle nye moduler som svarer på kompetansekrav knyttet til trener 2 nivå, i nært samarbeid med de enkelte særforbund. I løpet av 2014 ble dette arbeidet sluttført for 7 forbund (curling, skyting, bueskyting, bowling, biljard, svømming og motorsport). Nye samarbeidsavtaler er inngått med forbundene som representerer klatring, bandy (innebandy, bandy, landhockey), og forventes inngått med padling og kampsport straks. Flere særforbund står for tur. Norsk idrettsmedisin Senter for idrettsskadeforskning har en fast spalte i Norsk idrettsmedisin, tidsskriftet til Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) og Foreningen for idrettsfysioterapi (FFI), for å informere om siste nytt fra senteret. Mange av leserne har aktive roller i norske idrett og vil kunne implementere informasjon og kunnskap i den kliniske hverdagen og i klubbene sine. NIMF og FFI har i 2014 blitt medlem av det internasjonale idrettsmedisinske tidsskriftet British Journal of Sports Medicine, BJSM, og en av fordelene med medlemskapet er en årlig utgave dedikert til forskning i hjemlandet sitt. For andre år på rad ble den «norske» utgaven lansert i mai-nummeret av BJSM, med Benjamin Clarsen og Hilde Moseby Berge som gjesteredaktører. Utgaven var særpreget av forskning innen idrettsmedisin og fysisk aktivitet i Norge med artikler innen et vidt spekter av temaer, inkludert skademekanismer og -forebygging, fysisk aktivitet og helse blant skoleelever, korsbåndsskader og idrettskardiologi. De fleste artiklene kom fra Senter for idrettsskadeforskning. Temakvelder/Workshop Det har også blitt gjennomført flere temakvelder/workshops for senterets målgruppe på håndball- og fotballskoler og andre arrangement (f.eks. for fysioterapeuter). Gjennom disse arrangement har kunnskap om idrettsskader og deres forebygging, eksisterende formidlingskanaler, samt materiell som SPILLEKLAR-plakater og SKADEFRI-DVD nådd til utøvere, trenere og andre interesserte. Mange av senterets er har fått god dekning i lokal, regional og riksdekkende presse. Senterets ansatte har vært flinke til å stille i media til aktuelle temaer. Formidlingsarbeidet drives av en seniorforsker i full stilling som kombinerer forskningsarbeid med formidling av helsefremmede arbeid gjennom ulike kanaler. Organisering Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole. I forbindelse med etableringen er veiledere og stipendiater lokalisert sammen med øvrig personell ved Seksjon for idrettsmedisinske fag i en egen kontorfløy, hvor forholdene er tilrettelagt på 8

9 en god måte. Senterets forskere har god tilgang til forskningslaboratorier, administrative støttefunksjoner og øvrige servicefunksjoner ved Norges idrettshøgskole. Søknads- og ansettelsesprosess Forskere og stipendiater ble i startfasen rekruttert gjennom en søknadsprosedyre med deltakelse av senterets ledere og internasjonale eksperter. I tillegg er alle stipendiatsøknader vurdert i forbindelse med søknad om opptak ved doktorgradsstudiet ved Norges idrettshøgskole og Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Høsten 2013 lyste Seksjon for idrettsmedisin, NIH, ut en åpen stipendiatstilling som ble tildelt Senter for idrettsskadeforsknings «Forebygging av belastningsskader i skulder» ved Stig H. Andersson. Roald Bahr og Grethe Myklebust er veiledere på et som startet opp I desember 2013 lyste senteret ut en stipendiatstilling knyttet til det pre-definerte et «Den unge elite utøveren». Christine Holm Moseid ble innstilt som nummer en, og startet sin stipendiatperiode 15. april I november 2014 lyste senteret ut en stipendiatstilling knyttet til det pre-definerte et «Forebygging av belastningsskader i fotball med fokus på lyske», der Joar Harøy, innstilt som nummer en, har takket ja til stillingen. Prosjektet starter opp 15. februar Det er ikke ansett som et egnet virkemiddel å lyse ut frie forskningsmidler, slik f. eks. Norges forskningsråd gjør. Interesserte enkeltforskere og forskergrupper er gjennom ulike tiltak oppfordret til å etablere samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning med sikte på å utvikle et nasjonalt nettverk av klinikere og forskere med interesse for forebygging av idrettsskader. Programmets ledere er av referansegruppen gitt fullmakt til å behandle søknader om drifts- og lønnsmidler fortløpende innenfor de budsjettrammer som er gitt, og vurdere hvorvidt disse er egnet til å integreres i programmet. Personell og er Senter for idrettsskadeforskning ledes av professor dr. med. Roald Bahr og professor dr. med. Lars Engebretsen. Begge lønnes av Norges idrettshøgskole Bahr i hovedstilling som professor I, Engebretsen i bistilling som professor II. Engebretsens hovedstilling er som overlege og professor ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Av øvrig fast personell ved Norges idrettshøgskole har professor dr. philos. Ingar Holme også en sentral veilederrolle som senterets statistiker. Holme har vært ansatt i bistilling (20 %) som professor II fra I tillegg er professor dr. med Lars Nordsletten ansatt fra som seniorforsker med tanke på å styrke forskning på forebygging av skader i alpin skisport. Hans 20 % stilling har vært finansiert gjennom midler fra dj Orthopedics, som finansierte etableringen av FIS Injury Surveillance System, et skadeovervåkingssystem etablert på oppdrag for det internasjonale skiforbundet, FIS. Dette innebærer at Senter for idrettsskadeforskning har knyttet til seg fire seniorforskere med professorkompetanse. I tillegg er fire av senterets opprinnelige stipendiater (Andersen, Myklebust, Krosshaug og Steffen, se under) tilsatt i førsteamanuensis/forskerstillinger, noe som gjør at balansen mellom seniorveiledere, mellomstillinger og stipendiater er god. 9

10 Personell med ansettelse i hel- eller deltidsstilling eller annen tilknytning til Senter for idrettsskadeforskning: Cathrine Aga (f. 1972) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom sitt doktorgrads «Double bundle anterior cruciate ligament reconstruction proposal». Prosjektet sammenlikner Double bundle med Single bundle operasjonsteknikk ved rekonstruksjon av det fremre korsbånd og utføres ved ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus og ved Martina Hansens hospital. Hun er spesialist i ortopedisk kirurgi og ansatt ved Kne- og skulderseksjonen, Martina Hansens Hospital i Bærum. Flere av studiene i doktorgradset hennes utføres i samarbeid med Steadman Philippon Research Institute, Vail, Colorado. Professor Lars Engebretsen er hennes hovedveileder. Inge Dehli Andersen (f.1949) ble engasjert ved Senter for idrettsskadeforskning som databaseutvikler. Han har en mastergrad fra 1976 i fagene produksjonsstyring, operasjonsanalyse og køteori fra Universitet i Trondheim, og kom fra stillingen som senior leder hos Elko AS i det franske Scneider Electric konsernet. Inge har tidligere, i 15 år, arbeidet med system- og databaseutvikling i Forsvaret, og etter det vært ansatt like lenge innenfor samme fagområde i et større norsk konsulentfirma. Hans oppgave ved Senter for idrettsskadeforskning er å utvikle relasjonsdatabaser for oppbevaring av informasjon fra senterets arbeid med skaderegistering, fysiske tester og spørreskjemaer, samt generelt kvalitetssikre pågående datahåndtering i forskningsene ved senteret. Thor Einar Andersen (f. 1960) er ansatt ved Senter for idrettsskadeforskning som forsker i 40 % stilling og som 1. amanuensis i 20 % stilling i perioden til , og disputerte for den medisinske doktorgraden i mars 2005 ved Senter for idrettsskadeforskning. Andersen er også medisinsk leder og overlege ved Idrettens Helsesenter i Oslo. I tillegg er han leder for fagområdet Fotballmedisin ved Toppfotballsenteret til Norsk Toppfotball og leder av Medisinsk komité i Norges Fotballforbund. Siden sesongen 2000 har Andersen etablert et elektronisk system for løpende registrering av skader i Tippeligaen der alle lagene deltar. Andersen har også ledet et som gjennomfører hjertescreening av alle spillere i Tippeligaen og Adeccoligaen i samarbeid med kardiologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, Ullevål. Prosjektet ble fullført i Fra 2010 leder han Nordic Football Injury Audit et i samarbeid med en internasjonal forskergruppe. Formålet er å overvåke skadeinsidensen og skadepanoramaet i Tippeligaen og de nordiske eliteligaene i fotball. Andersen ledet også et igangsatt i 2009 som ser på skaderegistrering i Toppserien for kvinner ved hjelp av SMS- registrering, og som screener alle elitespillere for risikofaktorer for fremre korsbåndskader. Stig H. Andersson (f. 1983) er ansatt ved Senter for idrettsskadeforskning/seksjon for idrettsmedisinske fag som stipendiat for perioden i 100 % stilling på et «Forebygging av belastningsskader i skulder blant elite håndballspillere». Formålet er å utarbeide et forebyggingsprogram for å redusere prevalensen av skulderproblemer blant elite håndballspillere og undersøke effekten av det ved å gjennomføre en randomisert kontrollert studie. Stig er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen (2007) og avsluttet sin mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i Han har tre års erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut i Danmark ( ) og har siden 2013 jobbet som idrettsfysioterapeut ved Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI). Han er tidligere aktiv håndballspiller og siden 2014 vært tilknyttet Norges håndballforbund som en del av helseteam rundt herrelandslagene. Arnhild Bakken (f.1978) ble ansatt som stipendiat ved Aspetar Orthopedic and Sports Medicine Hospital med tilknyttning til Senter for idrettsskadeforskning for å jobbe med et «Hva er verdien av regelmessige helsekontroller av idrettsutøvere med fokus på muskel-og skjelettskader». Formålet med et er å dokumentere verdien av regelmessige helsekontroller av idrettsutøvere som en metode for å avdekke/behandle 10

11 helse-plager som kan hindre/påvirke deltakelse i trening og/eller konkurranse samt for å identifisere risikofaktorer for fremtidig skade og sykdom. Arnhild er utdannet fysioterapeut fra Queen Margaret University College i Edinburgh, Skottland (2003). Hun tok mastergradstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole ( ). Tone Tufte Bere (f. 1978) ble ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i januar 2009 og forsvarte sin doktorgradsvahandling i april 2013 med tittelen «Mechanisms of injuries in World Cup alpine skiing». Hun er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen (2002) og tok mastergradstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole ( ) hvor hun var tilknyttet forskninget FIS Injury Surveillance System (FIS ISS). Formålet med hennes doktorgradsarbeid var å beskrive skademekanismer blant World Cup utøvere i alpint. Etter avlagt doktorgrad flyttet Tone til Qatar hvor hun nå jobber i en post-doc stilling ved Aspetar Orthopedic and Sports Medicine Hospital for å forske på risikofaktorer for skulderproblemer hos elitehåndballspillere. Hilde Moseby Berge (f. 1966) disputerte for den medisinske doktorgrad på et «Det norske idrettshjertet». Hun er cand. med. og spesialist i allmennmedisin. Hun ble autorisert idrettslege i NIMF i Hilde er aktiv i det idrettsmedisinske miljøet, er styremedlem i Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, tidligere redaktør og nå medlem av redaksjonskomiteen for tidsskriftet Norsk idrettsmedisin, guest editor i British Journal of Sports Medicine og president i Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports. Fastlege ved Trollåsen legesenter fra april John Bjørneboe (f. 1984) er utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo, hvor han ble uteksaminert ved Forskerlinjen i januar Han har i tiden etter dette vært deltidsansatt som forsker ved Senter for idrettsskadeforskning, og forsvarte i september 2014 sin avhandling "Injury surveillance and prevention in male professional football". Avhandlingen fokusererpå skaderisiko på kunstgress, validering av metodologien som er i bruk ved skaderegistrering i Tippeliga og hvordan strengere regelfortolkning av fotballdommere kan virke inn på skaderisiko og utvikling av skaderisiko i Tippeligaen gjennom siste tiår. Han har gjennomført sykehusturnus ved Ahus og distriktturnus i Alta. Fra august 2013 har han tjenestegjort som lege i Forsvaret i tillegg til engasjementet ved Senter for idrettsskadeforskning. Ben Clarsen (f. 1978) ble ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i august 2010, og forsvarte sin doktorgradsvahandling i januar 2015 med tittelen «Overuse injuries in sport development, validation and application of a new surveillance method». Han er utdannet fysioterapeut fra Sydney University og tok mastergradsstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i Formålet med doktorgradsarbeidet var å utvikle valide målemetoder for belastningsskader, studere omfang av og risikofaktorer for belastningsskader i idrett, primært med skuldersmerter blant håndballspillere som modell. Ben jobber i helseavdeling på Olympiatoppen med ansvar for helsemonitorering av OL og Paralympiske utøvere, og har vært fysioterapeut for det norske og australske sykkellandslagene, samt flere profesjonelle sykkellag. Han er også associate editor i British Journal of Sports Medicine. Clarsen er fortsatt et aktiv medlem av senter for idrettsskadeforskning med flere pågående er innenfor temaet forebygging av belastningsskader i idrett. Cathrine Nørstad Engen (f. 1985) er lege og stipendiat. Hun fullførte medisinstudiet ved Universitetet i Oslo våren 2012 og Forskerlinjen med forskerlinjeeksamen høsten Hun jobber nå som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning. Hun har Asbjørn Årøen og Lars Engebretsen som veiledere på doktorgradset hvor målet er å kartlegge fordeler og utfordringer med et register for fokale bruskdefekter i knær. I 2010 publiserte de en artikkel om ekstern validitet av randomiserte forskningsstudier på bruskkirurgi i tidsskriftet Cartilage. En epidemiologisk studie på insidens av bruskkirurgi i Norge fra er til vurdering for publikasjon. Videre arbeides det med resultatene fra en MR-studie (dgemric) hvor målet er å si noe om langtidsprognosen for fokale bruskdefekter i knær 11

12 uten kirurgiske inngrep og en lignende studie for langtidsoppfølging etter en randomisert studie som sammenlignet mikrofrakturering med brusktransplantasjon. Videre skal det også gjennomføres en pilotstudie for etableringen av et register for bruskdefekter i knær fra januar Cathrine jobber også deltid ved Skadelegevakten ved Akershus universitetssykehus. Oliver Faul (f.1982) fra Technische Universität München, Fachgebiet für Sportgeräte und Materialien, har vært tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning fra mai 2007 og har skrevet sin diplomoppgave på et «Relationship between foot position, rotation and knee loads in cutting maneuvers of Norwegian elite female team handball players» med Tron Krosshaug som veileder. Faul har etter dette vært ansvarlig for testing av balanse og styrke i et «Risikofaktorer for fremre korsbåndskader blant kvinnelige elitespillere i håndball og fotball» som har foregått i månedene februar (fotballspillere) og juni (håndballspillere). Lars-Petter Granan (f. 1977) har siden 2003 vært ansvarlig for et som tok sikte på å etablere et nasjonalt register for kirurgisk behandling av korsbåndsskader ved norske sykehus og klinikker, Nasjonalt korsbåndsregister. Nasjonalt korsbåndsregister ble etablert i juni 2004 i samarbeid med Nasjonalt Register for Leddproteser. Nasjonalt korsbåndsregister eies av Norsk ortopedisk forening, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus. I 2010 fikk Nasjonalt korsbåndsregister offisiell status som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Frem til dette var driften finansiert gjennom midler fra Senter for idrettsskadeforskning, mens det etter dette har vært finansiert via midler fra Helse Vest RHF. Granan var ferdigutdannet cand. med. fra Forskerlinjen ved Universitetet i Oslo januar November 2009 forsvarte han doktorgraden sin på temaet «Development of a national knee ligament registry». Granan jobber som lege og forsker ved Avdeling for fysikalsk medisin, OUS (50 %), Avdeling for smertebehandling, OUS (50 %) og Senter for idrettsskadeforskning, NIH (20 %). I tillegg til fortsatt å være tilknyttet Nasjonalt korsbåndsregister, er han styringsgruppeleder for Norsk nakke- og ryggregister og registerleder for OUS smerteregister. Videre er han fagansvarlig for en nyoppstartet videreutdanning på mastergradsnivå i "tverrfaglig smertebehandling". Denne videreutdanningen er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom avdeling for smertebehandling ved OUS og Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Stig Heir (f. 1961) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning, dels gjennom brusket og dels gjennom skiskadeet «FIS Injury Surveillance System». Heir er spesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin, og har lang erfaring som lege på det norske freestyle landslaget og de siste årene også snowboardlandslaget. Han jobber i fast stilling som seksjonsoverlege på Martina Hansens Hospital med ansvar for kne- og skulderkirurgien der. Heir forsvarte sin doktorgradsavhandling, «Focal Cartilage Defects in the Knee» i 2011 ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Rune Jakobsen (f.1977) er lege ved Ortopedisk avdeling på Akershus universitetssykehus og forsker ved Nasjonalt Senter for stamcelleforskning (Oslo universitetssykehus Rikshospitalet/UiO). Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo med turnustjeneste ved Sykehuset Buskerud. Han gjennomførte under studiet forskerlinjen med ene «Cartilage injuries - the use of stem cells and scaffolds in joint resurfacing» og et «Vitenskapelig metode i kliniske studier». Fra 2010 fortsatte han med bruskforskningen som stipendiat i et nært samarbeid mellom klinikere under ledelse av professor Lars Engebretsen og basalforskere under ledelse av seniorforsker Dr. Jan E. Brinchmann frem til forsvar av doktorgraden «Mesenchymal stem cells in cartilage repair - studies of chondrogenesis in vivo and in vitro» i juni Laboratoriedelen av bruskforskningen har vært fokusert på å karakterisere og forstå in-vivo chondrogenese av mesenchymale stamceller. Det ble tatt i bruk moderne high-throughput-teknikker for å optimalisere invivo-differensiering i samarbeid med Broad Institute i Boston. I den forbindelse var han på studieopphold ved Harvard Stem Cell Institute i to måneder i Manipulasjon av en 12

13 relativ nyoppdaget gruppe av RNA-molekyler (micro-rna) ble også tatt i bruk for å avdekke betydningen i in-vivo chondrogenese. Deler av forskningen ble testet ut i en kanindyremodell. Rune Jakobsen underviser medisinstudenter i cellebiologi og jobber som lektor i faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring, der han også sitter i fagplanutvalget. Han har ansvaret for undervisning og gjennomføring av StudentBEST, et tverrfaglig simuleringskurs i akuttmedisin med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid for siste års medisin-, sykepleie- og anestesisykepleiestudenter og har gjennomført studier på simulering som pedagogisk metode i tverrfaglig utdanning. Eirik Klami Kristianslund (f. 1984) er lege og forsker på biomekanikk og korsbåndskader. Han har vært tilknyttet senteret siden han startet som medisinerstudent i 2007, og var fra til ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i 100 % stilling. I november 2013 disputerte han på avhandlingen "Motion analysis of jumps and cutting maneuvers", som han har gjennomført under veiledning av Tron Krosshaug. Avhandlingen er basert på data fra en prospektiv kohortstudie der risikofaktorer for fremre korsbåndskader kartlegges hos samtlige spillere i eliteserien i håndball for kvinner. Det siste året har Eirik bidratt til å forberede publikasjon av resultatene av den prospektive studien. Tron Krosshaug (f. 1973) har vært ansatt ved Senter for idrettsskadeforskning siden Han disputerte i august 2006 for graden dr. scient. ved Norges idrettshøgskole med et «Video analysis of ACL injuries». Krosshaug ble fra fast ansatt (50 % stilling) som førsteamanuensis ved Seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole der han bl.a. har ansvar for undervisning i styrke-, utholdenhets og bevegelighetstrening. I tillegg er han ansatt i 50 % stilling ved Senter for idrettsskadeforskning der han er hovedansvarlig for biomekanisk forskning. Krosshaug er hovedansvarlig for et prospektivt langtids som hadde oppstart i mai 2007, hvor risikofaktorer for fremre korsbåndskader kartlegges hos samtlige kvinnelige eliteseriespillere i fotball og håndball. Krosshaug har vært veileder for Eirik Kristianslund og Agnethe Nilstad som har gjort sine doktorarbeider i dette et, samt for Kam-Ming Mok som er inne i siste fase av sitt arbeid. Andre sentrale forskningsområder er videoanalyse av kne-, ankel- og hodeskader i ball/lagidretter og alpint. Robert LaPrade (f. 1958) er ortopedisk kirurg og chief medical researcher ved Steadman Philippon Clinic, Vail Colorado. Han har en sentral rolle i studier som blant annet tar sikt på å utvikle en forbedret operasjonsmetode for komplekse kneskader. Kirsten Lundgreen (f. 1967) er overlege ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo og har fulgt opp Øystein Lians arbeider på degenerative senelidelser, med fokus på skulderskader. Kirsten forsvarte sin doktorgradsavhandling, «The role of apoptosis in rotator cuff tendinopathy» ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Professor Lars Engebretsen var hennes hovedveileder og Øystein Lian var biveileder. Sverre Løken (f. 1960) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning og arbeider med er om leddbruskskader. Han er overlege ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Seksjon for artroskopi og leddlidelser der han arbeider spesielt med leddbruskskader og andre skader i kne, samt artroskopisk kirurgi i hofteledd. Han er spesialist i generell og ortopedisk kirurgi og er autorisert som Idrettslege NIMF, og har vært landslagslege for Norges roforbund gjennom mange år. Hans forskningsaktivitet omfatter bruskskader og skader i hofteleddet, og han disputerte for graden PhD i 2010 med avhandlingen «Cartilage injuries in the knee natural history and surgical repair» ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. I 2014 har han vært 3 måneder ved Steadman Philippon Research Institute i Vail, Colorado, USA hvor han deltatt i anatomiske og biomekaniske studier av hofteleddet. Marianne Martinsen (f.1976) var ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i 100 % stilling fra til på et «Idrett, helse, kropp og prestasjon 13

14 er det mulig å forebygge spiseforstyrrelser i idretten?» Formålet med studien er først å kartlegge forekomsten av spiseforstyrrelser og symptomer assosiert med spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere på høyt nivå, og deretter gjennomføre en intervensjon som har til hensikt å redusere risiko for at unge lovende utøvere utvikler spiseforstyrrelser. I tillegg skal de som fungerer som trenere for disse unge utøverne få et slikt forhold til problemområdet at de kan medvirke i det forebyggende arbeidet knyttet til spiseforstyrrelser. Denne randomiserte kontrollerte intervensjonsstudien er den første i sitt slag, og totalpopulasjonen av elever som begynte på et av Toppidretts- eller skigymnasene i Norge (2008) er inkludert. Marianne tok i 2009 mastergraden i idrettsvitenskap ved NIH. Hennes masteroppgave omhandler resultater fra første del av det omtalte et «Symptomer på spiseforstyrrelser blant gutter og jenter ved toppidrettsgymnas i Norge». Marianne disputerer Kam Ming Mok (f. 1984) er ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i 100 % stilling fra til Han er utdannet mekanisk ingeniør fra The Chinese University of Hong Kong (2008) og har en M.Phil grad i ortopedi og traumatologi fra The Chinese University of Hong Kong (2010). Han skal i sitt doktorgradsarbeide undersøke metodologiske aspekter av bevegelsesanalyse og yte teknisk støtte til et «Risikofaktorer for fremre korsbåndsskader i kvinnelige elitespillere i håndball og fotball». Han har flere vitenskapelige publikasjoner om bevegelsesanalyse og skademekanismer for ankelskader. Han er medlem av IEEE Engineering in Biology and Medicine Society (EMBS) og var en del av styringsgruppen for EMBS-avdeling i Hong Kong, Kina. Håvard Moksnes (f.1976) er utdannet fysioterapeut og tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom ene «ACL injuries in skeletally immature children», «Plasma injections plus exercise for patellar tendinopathy» og «Skade- og sykdomsforebygging i Olympiatoppen». Håvard forsvarte sin doktoravhandling «Functional and radiological outcomes following a non-operative treatment algorithm after ACL injuries in skeletally immature children» ved Norges idrettshøgskole i mai Sammen med Professor Lars Engebretsen og Professor Romain Seil (Luxembourg) er Håvard initiativtaker til «The Pediatric ACL Monitoring Initiative», som er tilknyttet European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy (ESSKA), med hensikt å opprette et internasjonalt register for korsbåndsskader hos barn i løpet av Han har publikasjoner innen testing og rehabilitering av fremre korsbåndsskader hos barn og voksne, i tillegg til opererte høye hamstringsskader. Håvard jobber til daglig klinisk ved Olympiatoppen og Idrettens Helsesenter i Oslo. Christine Holm Moseid (f. 1970) ble ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i april 2014 for å jobbe med et «Den unge eliteutøverens helse». Hovedformålet med et er å kartlegge helseproblemer hos unge idrettsutøvere ved ulike toppidrettsgymnas i Norge. Datainnsamlingen varer i ett år i første omgang. Selve et innebærer kartlegging av generell fysisk form og generell helseog idrettsbakgrunn ved baseline. Den prospektive datainnsamlingen er basert på Senter for idrettsskadeforsknings spørreskjema om helseplager. Registreringen gjøres enkelt hver uke via en telefonapplikasjon. Christine er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i Hun har lang klinisk erfaring fra allmennmedisin, revmatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Hun har gjennom sitt kliniske arbeid, jobbet mye med sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet, og har mange års erfaring i bruk av ultralyd som diagnostisk hjelpemiddel. Hun er nylig blitt medlem i redaksjonskomiteen for tidsskriftet Norsk idrettsmedisin Grethe Myklebust (f. 1958) var ansatt ved Senter for idrettsskadeforskning som stipendiat i perioden i 100 % stilling på et «Forebygging av fremre korsbåndskader i norsk kvinnehåndball». Grethe Myklebust leverte sin doktoravhandling «Anterior cruciate ligament injuries in team handball - from injury to prevention» i desember 2002 og disputerte for graden dr. scient ved Norges idrettshøgskole i juni

15 Hun er nå ansatt i 50 % stilling som forsker, og startet i tillegg i 50 % stilling som førsteamanuensis ved Seksjon for idrettsmedisinske fag med ansvaret for oppstarten av mastergradsstudiet i idrettsfysioterapi, som ble startet opp ved NIH i august Hun er involvert i flere store er innen håndball og fotball, og har i tillegg fulgt opp skadeforekomsten av fremre korsbåndskader i norsk kvinnehåndball. Hun har vært veileder for flere masterstudenter og en stipendiat som utviklet en metode for registrering av belastningsskader i idrett. Hun er også veileder for to stipendiater, hvor det ene et har til hensikt å forebygge skulderproblemer i norsk håndball og et som undersøker sykdom og skadeproblematikk ved norske toppidrettsgymnas. Hun bruker mye tid på formidling av kunnskap om forebygging av idrettsskader i inn- og utland. Agnethe Nilstad (f. 1981) var ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i 100 % stilling fra til Hun er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Sør- Trøndelag (2005), med mastergrad i Idrettsfysioterapi fra NIH (2008). Hun forsvarte den sin doktorgradsavhandling, «Injuries and risk factors in elite female football implications for screening and prevention». I sitt doktorgrads jobbet hun med screening av kvinnelige elitefotballspillere for å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader, og var ansvarlig for årlig screening av spillere i Toppserien. Agnethe har presentert resultater fra et ved både nasjonale og internasjonale idrettsmedisinske kongresser, og har holdt flere workshops om skadeforebyggende trening for idrettslag og klubber. De siste tre årene har hun i tillegg vært fysioterapeut for aldersbestemte landslag i fotball på jentesiden (J15-17). Christian Owesen (f. 1975) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning med PhDet "Symptoms, diagnosis and outcomes in knee ligament injuries" med overlege Asbjørn Årøen som hovedveileder. Han jobber som lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Ortopedisk Klinikk, Akershus universitetssykehus. Jan Harald Røtterud (f. 1971) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning med et "Fokale leddbruskskader i knær med fremre korsbåndskade" med overlege Asbjørn Årøen som hovedveileder. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi og er ansatt som klinikkdirektør ved Ortopedisk Klinikk, Akershus universitetssykehus. Røtterud disputerer i mars Sophie E. Steenstrup (f.1979) ble ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i 100 % stilling for å jobbe med et «Hodeskader blant FIS World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere». Hun er utdannet fysioterapeut fra Fontys Høyskolen i Eindhoven, Nederland (2003). Hun tok mastergradstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole ( ). Som masterstudent var hun tilknyttet forskningset FIS Injury Surveillance System (FIS ISS) og fordypet seg i skader blant World Cup-utøvere i snowboardcross og skicross. Formålet med hodeskadeet er å kartlegge omfanget av hodeskader blant FIS World Cup utøvere, og ved hjelp av videoanalyse kunne gi en detaljert beskrivelse av skadesituasjoner som fører til hodeskader, samt å beskrive hodeskademekanismer. Basert på en 7-årig skaderegistrering gjennom FIS ISS ( ), har det blitt innhentet videopptak av alle rapporterte hodeskader fra World Cup alpint, snowboard og freestyle. Sophie har hatt fødselspermisjon i perioden til Kathrin Steffen (f. 1972) har siden sin disputas i februar 2008 ved Norges idrettshøgskole jobbet som seniorforsker i 100 % stilling ved Senter for idrettsskadeforskning med et spesielt fokus på skadeforebygging i breddeidretten og korsbåndskadeproblematikk. I tillegg til å være veileder for master- og PhD-studenter er Kathrin ansatt for å lede senterets formidlingsvirksomhet. Hennes arbeidsoppgaver er i hovedsak knyttet til formidling av forskningsresultater via Senterets to websider og samt dele kunnskap om skadeforebyggende tiltak via sosiale media (Facebook, Twitter). Arbeidsoppgavene innbefatter også å være i tett dialog med særforbundene i Norges idrettsforbund (NIF) 15

16 rundt spesielt deres trenerutdanning. E-læringsmodulen «Idrett uten skader» er nå vel etablert i Trener 1 utdanningen i NIF, og arbeidet med utviklingen av Trener 2 er godt i gang (eller avsluttet) for mange av de nasjonale forbundene. I samarbeid med IOC, de Internasjonale idrettsforbundene og de ni IOC forskningssentrene (fem nye Sentre fra og med 2015) har Kathrin fra og med 2014 vært leder (innhold) for å utvikle en digital læringsplattform med fokus på skade- og sykdomsforebygging. Første steg i utviklingen ble en mobilapplikasjon for skadeforebyggende trening, som for første gang ble introdusert under de IOC organiserte ungdomslekene i Nanjing/China i I tillegg jobber Kathrin som forskningsassistent i IOC (injury surveillance projects) og hadde i 2014 medansvar for et skadeovervåknings under de Olympiske leker i Sochi. Hun er sammen med professor Lars Engebretsen redaktør i IOC tidsskriftet British Journal of Sports Medicine Injury Prevention and Health Protection. Truls Straume-Næheim (f. 1978) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning via en rekke kne. Han er ortopedisk kirurgi og arbeider til daglig ved Ortopedisk avdeling ved Akershus universitetssykehus, der han er nestleder i Ortopedisk forskergruppe. Truls var ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning fra februar 2004 til mars 2007, og forsvarte sin doktorgradsavhandling, «Head Impacts in Football» i 2008 ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Siden 2011 har han vært lege for damelandslaget i fotball og er gjennom dette tilknyttet Olympiatoppen. Marc Jacob Strauss (f. 1973) har vært tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning som «fellow» ved prof. Lars Engebretsen siden Fellowshipet består av enkelte forskningsopgaver i samarbeid med Oslo Univerisitets sykehus, Ullevål, ortopeden, hvor han til dagligt jobber som overlege. Marc er spesialist i ortopedisk kirurgi, og har siden 2010 og frem til ansettelsen som fellow, jobbet på Århus Universitets sykehus i Danmark. Han driver bl.a. med skopisk kirugi og ligamentrekonstruksjoner. Marc er dessuten tilknyttet Olympiatoppen og det danske ungdomslandslaget i fotball. Steinar Sulheim (f. 1954) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning, og arbeider med er om registrering og forebygging av skader ved norske alpinsentra med forskerstipend fra Helse Sør-Øst. Sulheim er spesialist i ortopedisk kirurgi og arbeider for tiden ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik. Formålet med den nye studien er å sammenlikne utviklingen i hjelmbruk og hodeskader blant snowboardere og alpinister ved norske alpinsentra i perioden Denne studien vil sammen med tidligere arbeider danne grunnlag for hans doktoravhandling. Han er autorisert idrettslege NIMF og har vært tilknyttet Norges idrettsforbund Agnar Tegnander (f. 1961) er lege ved Rosenborgklinikken. Han har hatt en sentral rolle i et «Risk factors and mechanisms for patellar tendinopathy - a prospective study among Norwegian elite youth volleyball players». Svend Ulstein (f. 1978) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning med sitt PhD- som fokuserer på fokale bruskskader i kneet. Hovedveileder er prof. Asbjørn Årøen. Ulstein er lege i spesialisering og ansatt i en forskerstilling ved Akershus universitetssykehus. Håvard Visnes (f. 1974) var utdannet cand. med. i 2006 ved Universitetet i Bergen og fysioterapeut i 1998 fra Høgskolen i Bergen. Høsten 2014 forsvarte han doktoravhandlingen «Risk factors for jumper s knee»ved Universitetet i Bergen. Bakgrunnen for doktoravhandlingen er hentet fra en cohort av unge volleyballspillere der man har identifisert sportsspesifikke risikofaktorer. Han jobber nå med ved ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssykehus i Bergen. Neste forsknings er under planlegging. Arnlaug Wangensteen (f. 1983) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom sitt doktorgrads «Diagnosis, prognosis and rehabilitation of acute hamstring injuries in male athletes». Prosjektet utføres i samarbeid med Aspetar Orthopaedic and Sports 16

17 Medicine Hospital i Doha, hvor hun er ansatt som Post Graduate Researcher i 100 % stilling i perioden Datainnsamlingen gjennomføres ved Aspetar, og formålet med et er å undersøke den diagnostiske og prognostiske verdien av kliniske og radiologiske undersøkelser og retur til idrett etter akutte hamstringsskader, samt sammenligne to ulike rehabiliteringsprotokoller etter akutte hamstringsskader i en randomisert kontrollert studie. Hun er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo (2007) og tok mastergradstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole ( ) hvor hun var tilknyttet forskninget «Risikofaktorer for korsbåndsskader blant kvinnelige elite håndball -og fotballspillere». Coen Wijdicks (f. 1982) er leder ved department of BioMedical Engineering/seniorforsker ved Steadman Philippon Research Foundation, Vail Colorado. Han har en sentral rolle i studier som blant annet tar sikt på å utvikle en forbedret operasjonsmetode for komplekse kneskader. Tone R. Øritsland (f. 1968) har vært ansatt som forskningsrådgiver i 100 % stilling fra Hun er cand. scient. fra Norges idrettshøgskole med fordypning i treningsimmunologi, og har dessuten bakgrunn innen økonomi og administrasjon. Asbjørn Årøen (f. 1967) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning under ene; Bruskskader i kneet, Korsbåndskader og Barnebrudd. Han er spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi og ansatt som professor ved Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus og universitetsleder av Klinikk for kirurgiske fag ved Akershus universitetssykehus fra Klinikken omfavner alle kirurgiske avdelinger i sykehuset. Avdelingene i Klinikk for kirurgiske fag er blant landets største, med meget store pasientmaterialer. Det er mange sammenfallende forskningser mellom Klinikk for kirurgiske fag ved Akershus universitetssykehus og Senter for idrettsskadeforskning som har resultert i publikasjoner i høyt rangerte tidsskrift. Undervisningen av medisinerstudenter og annet helsepersonell er vel utviklet og en stor oppgave innen klinikken. Asbjørn forsvarte sin doktorgrad «Cartilage injury and the repair process» ved Universitetet i Oslo i Han arbeider nå ved fagområdet Kne og skulder ved Akershus universitetssykehus med nye behandlingsmetoder (stamceller fra benmargen, bruskscaffold), utredning og rehabilitering for leddbruskskader. Han er veileder for overlege Jan Harald Røtterud ved Akershus universitetssykehus, i et klinisk doktorgrads vedrørende leddbruskskader kombinert med fremre korsbåndruptur, som disputerer våren Han er biveileder for Cathrine Engens doktorgrads vedrørende et multisenter register for bruskskader i kneet. Han var hovedveileder for overlege Per Henrik Randsborgs doktorgrads ved Akershus universitetssykehus, vedrørende forebygging av brudd hos barn ved idrett, som ble forsvart i juni Han er nå veileder for lege Svend Ulstein, som har doktorgrads på behandling av leddbruskskader, og assistentlege Christian Owesen på hans doktorgrads på bakre korsbånd. Høsten 2012 var han ved Steadman Phillippon Research Institute, USA vedrørende nye operasjonsteknikker for bakre korsbånd som ble publisert i AJSM. Han er leder av ortopedisk forskningsgruppe (22 forskere) ved Akershus universitetssykehus og varamedlem av REK B Helse Sør-Øst. Studenter En rekke masterstudenter, både fra Norges idrettshøgskole og andre institusjoner, har vært involvert i ulike er ved Senter for idrettsskadeforskning i I tillegg er følgende medisinerstudenter ved Senter for idrettsskadeforskning for tiden tatt opp ved Forskerlinjen ved Universitetet i Oslo: Stefan Randjelovic (f. 1989) er medisinstudent ved Universitet i Oslo (UiO). Høsten 2010 startet han på Forskerlinjen ved det Medisinske fakultet med et «Skadeforebygging i World Cup freestyle alpint». Forskningsarbeidet ble innledet med ett års permisjon fra 17

18 studiet med forskning på fulltid og fokus på datainnsamling, utforming av analyseskjema og kriterier, selvstendige analyser, konsensusmøter, manusutforming, m.m, etterfulgt av deltidsforskning i kombinasjon med fortsatt studiegang. I 2014 har det vært fokus på videre datainnsamling, epidemiologiske analyser og innlevering av forskerlinjeoppgave med påfølgende eksamen. Stefan publiserte en artikkel i BJSM mars 2013 og fullførte forskerlinjen i desember Gjesteforskere American Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOOSM) traveling fellowship er en årlig vitenskapelig og kulturell utveksling for ortopediske idrettsmedisinske leger fra Nord- Amerika, Europa, Asia og Latin-Amerika. I løpet av fire uker besøker tre stipendiater, med veileder, ulike utenlandske senter for å lære idrettsmedisin og operasjonsteknikker. Mandag 12. mai 2014 var Senter for idrettsskadeforskning vertskap for AOSSM stipendiatene Stephen Brockmeier (University of Virginia), Frank Anthony Petrigliano Jr. (University of California, Los Angeles,) og David Clint Flannigan (The Ohio State University Wexner Medical Center, OSU Sports Medicine Center) sammen med veileder Elizabeth Anne Arendt, (University of Minnesota). Caroline Finch fra Centre for Injury Prevention and Safety Promotion (CIPSP), School of Human Movement & Sport Sciences, University of Ballarat, Australia, besøkte Senter for idrettsskadeforskning i forkant av IOC Research Center Meeting på Kleivstua nær Oslo. Caroline er en dyktig epidemiologi, og en av de beste på feltet innen implementering av kunnskap i praksisfeltet, samt det å undersøke hvorfor vi ikke lykkes så godt som vi burde med våre per vitenskap effektive tiltak. Under oppholdet ved senteret, hadde senterets sentrale forskere en-til-en samtaler med Finch. Christopher LaPrade (f. 1992) gjestet Senter for idrettsskadeforskning Han er student ved Medical College of Wisconsin og er knyttet til senteret gjennom sin forskning ved Steadman Philippon Research Institute (SPRI), Vail Colorado. Han er sentral i flere av våre ved SPRI som ser på komplekse kneskader. Gregory Tierney, Irland, PhD-student gjestet Senter for idrettsskadeforskning Tierny har fått opplæring i bruk av Modellbasert Bildematchingsmetoden vi har utviklet her ved senteret. Hensikten med hans studier er å undersøke hjernerystelser i rugby. 18

19 Senterets medarbeidere i 2014 Navn Stillingsandel Senter for idrettsskadeforskning (%) Andre arbeidssteder Aga, Cathrine 20 Martina Hansens Hospital Andersen, Inge Dehli 40 NIH Andersen, Thor Einar 60 Idrettens helsesenter, Oslo Andersson, Stig H NIH Bahr, Roald NIH Bakken, Arnhild Aspetar, Qatar Bere, Tone T. Aspetar, Qatar Berge, Hilde Moseby Berge 50 (1 mnd) Trollåsen legesenter Bjørneboe, John 10 Lege i Forsvaret Clarsen, Ben 100 (9 mnd) Olympiatoppen Engebretsen, Lars Oslo universitetssykehus, Ullevål / NIH 20 % Engen, Cathrine Nørstad 100 (7 mnd) Akershus universitetssykehus Faul, Oliver NIH Granan, Lars-Petter 20 Oslo universitetssykehus, Ullevål / Aker Heir, Stig Martina Hansen Hospital Holme, Ingar 20 Oslo universitetssykehus, Ullevål / NIH 30 % Jakobsen, Rune Oslo universitetssykehus Rikshospitalet / Akershus universitetssykehus Kristianslund, Eirik Oslo universitetssykehus - Ullevål Krosshaug, Tron 50 NIH 50 % LaPrade, Christopher Steadman Philippon Research Institute, Vail Colorado LaPrade, Robert Steadman Philippon Research Institute, Vail Colorado Lundgreen, Kirsten Lovisenberg diakonale sykehus Løken, Sverre Oslo universitetssykehus, Ullevål Martinsen, Marianne Mok, Kam-Ming 100 Moksnes, Håvard 20 (8 mnd) Olympiatoppen / Idrettens helsesenter Moseid, Christine Holm 100 (7,5 mnd) Myklebust, Grethe 50 Olympiatoppen / NIH 50 % Nilstad, Agnethe 100 (2 mnd) NIH, NAR Nordsletten, Lars 20 Oslo universitetssykehus, Ullevål Owesen, Christian Akershus universitetssykehus Randjelovic, Stefan Forskerlinjestuent, UiO Røtterud, Jan Harald Akershus universitetssykehus Steenstrup, Sophie 100 Steffen, Kathrin 100 IOC 20 % Straume-Næsheim, Truls Akershus universitetssykehus Sulheim, Steinar Sykehuset innlandet, Gjøvik Strauss, Marc Jacob Oslo universitetssykehus, Ullevål Tegnander, Agnar Rosenborgklinikken Ulstein, Svend Akershus universitetssykehus Visnes, Håvard Haukeland universitetssykehus Wangensteen, Arnlaug Aspetar, Qatar Wijdicks, Coen Steadman Philippon Research Institute, Vail Colorado Øritsland, Tone 100 Årøen, Asbjørn Akershus universitetssykehus 19

20 Publikasjoner Vedlagte publikasjonsliste gir en oversikt over publikasjoner og foredrag fra senterets forskergruppe i Som vist i denne, er det i 2014 publisert 53 artikler i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering. I løpet av 2014 har 3 masterstudenter forsvart sine masteroppgaver og 6 doktorgradsstipendiater har disputert. 20

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2013 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2008 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009

Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009 Senter for idrettsskadeforskning Regnskapsrapport 2009 Regnskap 2009 & budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 1400 Senter for idrettsskadeforskning 1 072 600 996 120,24 1 412

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2002

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2002 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2002 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere. Idrettsskader diagnostikk og behandling Sammendrag til Høstkongressen

Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere. Idrettsskader diagnostikk og behandling Sammendrag til Høstkongressen Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 3-2014 29. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere Bokanmeldelse:

Detaljer

HØSTKONGRESS Trysil 9. 11. november 2012

HØSTKONGRESS Trysil 9. 11. november 2012 IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS Trysil 9. 11. november 2012 TRYSIL 2012 FOTO: OLA MATSSON www.skistar.com/trysil NFFs NFFs FAGGRUPPE FAGGRUPPE FOR FOR FAGGRUPPE IDRETTSFYSIOTERAPI FOR Kjære kongressdeltaker.

Detaljer

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Prisforedrag Bankettsalen, søndag 10.30 12.00 FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Senter for idrettsskadeforskning,

Detaljer

IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS 2011. Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo 3. 6. November 2011 IDRETTSFYSIOTERAPI

IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS 2011. Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo 3. 6. November 2011 IDRETTSFYSIOTERAPI IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS 2011 Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo 3. 6. November 2011 NORSK NORSK IDRETTS- IDRETTS- MEDISINSK MEDISINSK FORENING FORENING NFFs NFFs FAGGRUPPE FAGGRUPPE FOR FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Detaljer

Nr 6/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 6/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 6/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi [Stripe her] ASPIT AS Steinsrudvegen 1, 3840 SELJORD Tlf.: 35 05 79 10 Epost: post@physica.no www.physica.no

Detaljer

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 2-2015 30. ÅRGANG

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 2-2015 30. ÅRGANG Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 2-2015 30. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Nevromuskulær kontroll etter ACL-rekonstruksjon Trening av forutsetninger

Detaljer

Oppvarmingsprogram forebygger skader. Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening. Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse

Oppvarmingsprogram forebygger skader. Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening. Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2005 20. ÅRGANG Oppvarmingsprogram forebygger skader Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer

Årsrapport Antidoping Norge 2005

Årsrapport Antidoping Norge 2005 Årsrapport Antidoping Norge 2005 Oslo, mai 2006 Innhold Årsberetning 2005 fra styret... 3 Innledning... 6 Styret... 6 Påtalenemnd... 7 Administrasjon og drift... 8 Kontrollvirksomhet... 10 Informasjon

Detaljer

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI. Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging

NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI. Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2005 20. ÅRGANG Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging Forskningspriser Dopingbruk Styrene 2006 MINDRE SMERTE OG STØRRE

Detaljer

Bruk av MR ved akutte kneskader Effekten av 24 økter intervalltrening en randomisert studie. Hva ser jeg egentlig? Om MR-undersøkelser

Bruk av MR ved akutte kneskader Effekten av 24 økter intervalltrening en randomisert studie. Hva ser jeg egentlig? Om MR-undersøkelser Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 2-2014 29. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Bruk av MR ved akutte kneskader Effekten av 24 økter intervalltrening

Detaljer

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG Organ for Norsk Idrettsmedisinsk Forening/DNLF og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Risiko for skader i tippeligaen Opptrening etter bakre korsbåndskade

Detaljer

Idrettsmedisinsk høstkongress

Idrettsmedisinsk høstkongress Idrettsmedisinsk høstkongress 5. - 8. november 009 Royal Garden Hotel, Trondheim NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI MICE Meetings

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer

Senesykdommer Ungdoms OL Abstracts til høstkongressen. Antidoping Kongress referat Årsberetninger. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Senesykdommer Ungdoms OL Abstracts til høstkongressen. Antidoping Kongress referat Årsberetninger. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 3-007. ÅRGANG Senesykdommer Ungdoms OL Abstracts til høstkongressen Antidoping Kongress referat Årsberetninger ut på tur!!!

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2009

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2009 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjonsliste 2009 29 NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2009 Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Alonso, J.M.;

Detaljer

Hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten - erfaringer fra snart tre års drift på NIMI

Hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten - erfaringer fra snart tre års drift på NIMI Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 4-2013 28. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten - erfaringer fra snart tre

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2007. April 2008. Stiftelsen Antidoping Norge #193542

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2007. April 2008. Stiftelsen Antidoping Norge #193542 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2007 April 2008 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2007 fra styret 3 Økonomisk beretning 4 Regnskap med revisjonsberetninger 6 Virksomhetsberetning for 2007 12 1.0

Detaljer

and Dental University Hospital, Tokyo, Japan, 3 Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole, Oslo

and Dental University Hospital, Tokyo, Japan, 3 Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole, Oslo Andersen, Eivind REDUKSJON I INAKTIV TID VAR ASSOSIERT MED REDUKSJON I INSULIN OG GLUKOSE, UAVHENGIG AV ENDRINGER I MODERAT FYSISK AKTIVITET Andersen E 1,2 og Anderssen SA 1 1 Idrettsmedisinsk seksjon,

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS ÅRSRAPPORT 2014 Oppgaver for Atferdssenteret i tida framover Å nå ut til flere praksismiljøer og til barn og familier som trenger hjelp. Ny studie knyttet til utprøving av MATCH, som kombinerer komponenter

Detaljer

Innhold. VEDLEGG 26 1) ORGANISASJONSKART 26 2) PUBLIKASJONER 2013 27 Bøker: 27 Artikler: 27 Abstrakt-og-foredrag-ortopeder 27

Innhold. VEDLEGG 26 1) ORGANISASJONSKART 26 2) PUBLIKASJONER 2013 27 Bøker: 27 Artikler: 27 Abstrakt-og-foredrag-ortopeder 27 Innhold GENERELL ORIENTERING 5 Hospitalets hovedoppgaver, visjon og verdigrunnlag 6 Sykehusområder 6 Styret 7 PERSONELL 8 Administrasjon 8 Leger 8 ortopedisk avdeling 8 Leger - revmatologisk avdeling 8

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Minimal invasiv bildebehandling

Minimal invasiv bildebehandling Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Organisasjonskart Fremtidens Operasjonsrom... 3 AV Arena Norway... 5 Kirurgisk klinikk... 7 Pasientbehandling... 8 Laparoskopisk / endoskopisk behandling... 8 Endovaskulær

Detaljer