nr 06/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 06/09-2009.02.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 06/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Moderna Försäkringar Sak AB, Box 7830, STOCKHOLM, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetære tjenester; eiendomsmeglervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AdCo ProPlanner Adco Partner AS, Postboks 41, 3107 SEM, Klasse:9 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OMETA Ometa AS, Postboks 1001, 9260 TROMSØ, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; vitaminpreparater; måltidserstatning for mennesker. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; måltidserstatning basert på næringsmidler av animalsk opprinnelse. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; måltidserstatning basert på næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av kjeder som tilbyr livsstils- og kostholdsveiledning og kurs relatert til dette. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; opplæring og veiledning vedrørende livsstil og kosthold; drift av kjeder som tilbyr livsstils- og kostholdsveiledning og kurs relatert til dette. Klasse:44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke OMS Investments Inc, Suite 2800, Constellation Boulevard, CA LOS ANGELES, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk eller skogbruk; naturlig og syntetisk gjødsel og gjødningsmidler; næringsstoffsammensetninger til planter, vekstregulerende preparater til planter; sammensetninger til bruk i landbruks-, hagebruks- eller skogbruksøyemed inneholdende ett eller flere av de forannevnte varene; gjødningsmidler i granulat- eller væskeform, næringsstoffer til planter, vekstregulerende preparater til planter og bladnærende sammensetninger; gjødningsmidler, plantevekstmidler eller vekstregulerende preparater til planter som frigis på en langsom, vedvarende eller forsinket måte; torv og erstatningsprodukter for torv; naturlige og syntetiske vekstmedier til planter; jordforbedringsmidler (dressing), tonika samt midler og sammensetninger til mosekontroll, alt til torv, beite og gressplener; jordforbedringsmidler, kompost, sandbasert kompost, barkkompost; plante-, dyre- eller byavfallsprodukter, alle til bruk som kompost; torv eller erstatningsprodukter for torv inneholdende ugressdrepende midler, midler til utryddelse av skadedyr og parasitter, sopp- eller eggdrepende midler; biologiske og bakteriologiske preparater og sammensetninger som hjelper eller fremmer veksten av gress, torv, planter, busker, bærfrukt eller trær; fuktningsmidler og midler som fremmer jordgjennomtrenging; sammensetninger til bruk i landbruks-, hagebruks- eller skogbruksøyemed inneholdende slike stoffer. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke TDK KK (TDK Corp), No. 13-1, 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Utstyr for kraftforsyninger; deler og tilbehør til utstyr for kraftforsyninger; brytere/koblinger for kraftforsyninger; deler og tilbehør til brytere/koblinger for kraftforsyninger; avbruddsfrie kraftforsyninger; deler og tilbehør for avbruddsfrie kraftforsyninger; DC-DC omformere; deler og tilbehør for DC-DC omformere; DC-AC invertere; deler og tilbehør for DC-AC invertere; støyfiltre; deler og tilbehør for støyfiltre; nettfordelings- eller kontrollmaskiner og apparater; roterende omformere; faseskyvere. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Illinois Tool Works Inc, 3600 West Lake Avenue, IL GLENVIEW, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:1 Klebrige/klebende substanser for heftplastere/limbånd/tape, trykkfølsomme heftplastere/limbånd/tape, klebemidler og klebe(lim)bånd for industrielle formål. Klasse:5 Klebe(lim)bånd for medisinsk bruk; heftplaster og klebende bandasjer og forbindliger; forbindingssaker. Klasse:16 Klebemidler og klebe(lim)bånd for skrivesaker/papirvarer, kontor- eller husholdningsformål; maletape, maskeringstape, dekorasjonstape, fototape, innpakningstape. Klasse:17 Klebe(lim)bånd for industriell bruk, klebe(lim)bånd for sikring av gulvbelegg, selvklebende tape for innpakingsformål; tape og skum for isolasjon, sikring og forsegling for elektriske formål; tape for hermetisk innpakning; klebe(lim)bånd (ikke for husholdnings- eller kontorbruk) for isolasjons- og forseglingsformål; isoleringslakk, kunstige folier/filmer; kunstige plater, profiler og slanger (halv-fabrikata), kunstige halvfabrikerte produkter; kunstige forbindelsesmaterialer og -braketter, slike som rørdeler, armatur, snorer og ledninger. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert hertil; industriell analyse- og forskningstjenester; design og utvikling av data maskinvare og programvare; vitenskapelig, teknologisk, forskning og design tjenester relatert til klebe(lim)bånd og tilhørende prosesser. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU PEPS Sun Chemical Corp, 222 Bridge Plaza South, NJ07024 FORT LEE, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Data hardware og software for bruk i trykkeriindustrien, spesielt data software for måling og kontroll av produktivitetsparametere på en trykkpresse, fremstilling av rapporter og statistiske analyser av dette og justering av informasjon om ordrekalkyler, alle forannevnte varer kun for bruk i trykkeriindustrien. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; planlegging av bedriftsledelse; kalkulering av kvoter; forretningsundersøkelser; alle forannevnte tjenester kun til bruk for trykkeriindustrien. Klasse:42 Data software, design og utvikling, kun til bruk for trykkeriindustrien; dataprogrammering, kun til bruk for trykkeriindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM RTON Symantec Corp, Stevens Creek Boulevard, CA CUPERTI, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Datasoftware; datasoftware for nettverks-, internett- og datasikkerhet; datasoftware for online identitetsbeskyttelse, personvernkontroll, barnesikring og foreldrekontroll; datasoftware for oppdagelse og forebygging av innbrudd og inntrenging; datasoftware for skanning, oppdagelse, avsløring og fjerning av virus, ormer, trojanske hester, adware, spionvare og annen feilvare; datasoftware for bruk i overvåkningen og kontrollen av datamaskin- og onlineaktivitet; datasoftware for online transaksjonssikkerhet; software for beskyttelse mot svindel; software for datamaskinoptimalisering; datasoftware for å forebygge, diagnostisere og reparere dataproblemer; software for vedlikehold av datamaskiner; datasoftware for back-up, lagring, rekonstruksjon og gjenoppretting av data, mapper og filer; datasoftware og nedlastbar datasoftware, nemlig nytteog hjelpesoftware; datasoftware for tilveiebringelse av softwareoppdateringer; brukermanualer og instruksjonsguider levert med alt det foregående; datahardware og computer periferiutstyr. Klasse:42 Datakonsultasjon; datakonsultasjon innen området for datasikkerhet; datadiagnostikktjenester; datatjenester, nemlig datagjenopprettingstjenester; tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking av hardware- og softwareproblemer; tekniske støttetjenester, nemlig tilveiebringelse av dataprogrammer og fasiliteter for back-up; oppdatering av datasoftware for andre; tjenester for beskyttelse mot datavirus; installasjonstjenester for datasoftware; dataprogrammering; tjenester for nettverks- og internettsikkerhet; tekniske konsultasjoner innen området for installasjon og vedlikehold av datasoftware; konsulenttjenester innen området for design, utvelgelse, implementering og bruk av datahardware- og softwaresystemer for andre; utvikling, oppdatering og vedlikehold av software og databaser; tilveiebringe informasjon innen området for nettverks- og internettsikkerhet; tilveiebringe teknisk informasjon innen området for datasoftwareapplikasjoner. Klasse:45 Overvåkning av datasystemer for sikkerhetsformål; tilveiebringe systemer 6

7 registrerte varemerker /09 for håndtering av sikkerhetstrusler, nemlig overvåkning og sporing av sårbarhet og problemer i sikkerheten av datasoftwareprodukter, internett og datanettverk; tilveiebringe informasjon innen området for data- og internettsikkerhet, forebygging av datatrusler, datahardware og datasoftwareapplikasjoner i sikkerhet; beskyttelsestjenester mot identitetstyveri, nemlig svindelforebygging i form av personlig og finansiell informasjonsovervåkning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOBBIA Jobbia Human Resourcec, sandakerveien 24C, 0473 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:35 Arbeidsformidling; konsultasjoner i personalspørsmål; personellrekruttering; vikarbyrå. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tailift Co Ltd, 1F.,. 17, LANE 120, Sec. 2, YA HUAN RD TA YA HSIANG, TAICHUNG HSIEN, TW Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:12 Gaffeltrucker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BACK 2 LIFE Back in Five LLC, Ventura Boulevard, 3rd Floor, CA91403 SHERMAN OAKS, US Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:10 Fysioterapi apparater, fysikalsk treningsapparater for medisinsk formål, innretninger for å forebygge eller avlaste (lindre) smerte i korsryggen, nemlig utstyr for bevegelse- og strekking av korsryggen for medisinsk og/eller terapeutisk formål. EVISU Gear Up International Ltd, PO Box 957, Offshore Incorporations Centre Road Town TORTOLA, VG Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:25 Klær; fottøy; hodeplagg. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOTUN YACHTING Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Klasse:2 Klasse:3 Kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig produkter til fettfjerning under produksjonsprosesser; kjemiske herdemidler til to-komponent maling og lakk-produkter; klebemidler til industriell bruk; ubearbeidede syntetiske harpikser; ubearbeidet plast; kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethan-basis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av metalldeler og metallkonstruksjoner. Maling, fernisser og lakker, herunder også epoxybaserte malinger og grunningsmalinger og polyesterbeserte malinger og slike produkter tilsatt tykningsmidler; bunnstoff for båter; oljer for impregnering av tre; kitt (naturlig harpiks), oljekitt. Vaskemidler, poleringsmidler, slipe/skure-midler, herunder poleringsvoks inneholdende slipemidler, og voks for båter og skip. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANGELAMFI Acrylicon Norge AS, Scheitlies gate 14, 3045 DRAMMEN, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:39 Turoperatører; organisering av reiser; utleie av båter; turistbesøk (sightseeing). Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; kafeer, kafeteriaer, restauranter; reservering av innkvartering; feriehus, hoteller, moteller, pensjonater, turisthytter; utleie av møterom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROK Rok-Holding, Hegdehaugsveien 26, 0352 Oslo, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, Klasse:16 Trykksaker. Klasse:35 Klasse:41 Annonse og reklamevirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DAVID Diehl BGT Defence GmbH & Co KG, Alte Nussdorfer Strasse 13, ÜBERLINGEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Computer, computerprogrammer, computer software, databehandlingsapparater, instrumenter og -redskaper og styre- og kontrollapparater, spesielt for styring av undervannsfartøyer og for styring av lagring, berging og utsetting av samme. Klasse:12 Kjøretøyer og fartøyer, spesielt ubemannede kjøretøyer og fartøyer, fortrinnsvis undervannsfartøyer og deres deler. Klasse:19 Rør, ikke av metall, spesielt av hydrokarbonarmert kunststoff, fortrinnsvis for lagring, berging og utsetting av undervannsfartøyer. Klasse:20 Beholdere, containere og rør, ikke av metall, spesielt av hydrokarbonarmert kunststoff, fortrinnsvis for lagring, berging og utsetting av undervannsfartøyer 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CH 57272/08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MENBRIA Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Diagenic ASA, Grenseveien 92, 0663 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter; diagnoseapparater og utstyr for medisinske formål. Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 10. Klasse:44 Medisinske tjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Euro Sko Norge AS, Solgaard Skog 86, 1599 Moss, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bruncheriet Bruncheriet AS, Sjukehusvegen 13, 5416 STORD, Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Diagenic ASA, Grenseveien 92, 0663 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter; diagnoseapparater og utstyr for medisinske formål. Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 10. Klasse:44 Medisinske tjenester. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOODSIL Metallkraft AS, Setesdalsveien 110, 4617 KRISTIANSAND, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:1 Silisiummateriale til bruk i industriell produksjon. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PATOS Q'nsulting Ltd Hong Kong, Suites , Level 9, Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung, NT SHUI, HONG KONG, CN Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, audioprodukter, høytalere. Klasse:35 Salg av apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, audioprodukter, høytalere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLOCKBUSTER Blockbuster Inc, 1201 Elm Street, Dallas, TX 75270, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Detaljhandels- og datoriserte detaljhandelstjenester som gjelder hjemmeunderholdning og forbrukerelektronikk i form av spillefilmer, filmer, kinofilmer, forhåndsinnspilte videokassetter, digitale versatile plater og disker, DVD-er, videodisker, lyd, og lydopptak, elektroniske og datoriserte videospill, interaktivt software og hardware som presenterer hjemmeunderholdning og forbrukerelektronikk; insentivprogrammer for forbrukerlojalitet, for kommersielle, salgsfremmende og/eller reklameformål hvor deltakere akkumulerer verdier fra kjøp som kan bli innfridd med varer, rabatter eller kontantpriser; salgsautomattjenester. Klasse:38 Lyd og video streamingtjenester, elektronisk overføring av lyd og visuelt innhold i form av kinofilmer, forfilmer for kinofilmer, musikk via globale computer nettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig kringkastingsunderholdningsprogrammer gjennom televisjonsmedia, kabel og satellittsystemer og via lnternet; kringkastingstjenester gjennom televisjonsmedia, kabel, satellitt, radio, telefon og bredbåndssystemer, og via Internet og bærbare og trådløse kommunikasjonsinnretninger; fjernsynstjenester, nemlig fjernsynstjenester gjennom televisjonsmedia og lnternet; drift av televisjonsstasjoner, nemlig tele, visjonskringkastingstjenester; televisjonskringkastingstjenester via abonnement og televisjonskringkastingstjenester; overføring av interaktive lyd og videotjenester, nemlig interaktive televisjonsforestillinger; overføring av televisjonsprograminformasjon til bruk med programmerbare digitale televisjonsopptaks- og avspillingsinnretninger; overføring av personifisert og interaktivtelevisjonsprogrammering, nemlig spesialtilpasset filmutvalg, interaktiv televisjonsprogrammering av set-top innretninger via telefonsignaler; overføring av personifisert og interaktiv televisjonsprogrammering som kan bli tatt opp og sett via programmerbare digitale televisjonsopptak og avspillingsinnretninger; overføring av televisjonsprogrammeringsinformasjon til bruk med programmerbare digitale televisjonsopptak og avspillingsinnretninger, via 10

11 registrerte varemerker /09 Klasse:41 telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av personifisert og interaktiv televisjonsvisnings-, opptaksog overføringstjenester; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av forhåndinnspilt streamet lyd- og videomateriell gjennom televisjonsmedia, kabel og satellittsystemer og lnternet; kommunikasjonstjenester, nemlig digital overføring via lnternet og lyd og vidostreamingtjenester i trådløst kommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring av lyd og visuelt innhold i form av kinofilmer, forfilmer for kinofilmer, musikk via globale computer nettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig kringkastingsunderholdningsprogrammer gjennom televisjonsmedia, kabel og satellittsystemer og via lnternet; kringkastingstjenester, gjennom televisjonsmedia, kabel, satellitt, radio, telefon og bredbåndsystemer, og via lnternet og bærbare og trådløse kommunikasjonsinnretninger; kringkastingstjenester, nemlig kringkastingstjenester gjennom televisjonsmedia og lnternet; drift av en televisjonsstasjon, nemlig televisjonskringkastingstjenester; televisjonskringkastingstjenester via abonnement og televisjonskringkastingstjenester; overføring av interaktive lyd og videotjenester, nemlig interaktive televisjonsforestillinger; overføring av televisjonsprogrammeringsinformasjon til bruk med programmerbare digitale televisjonsopptaks- og avspillingstjenester; overføring av personifisert og interaktiv televisjonsprogrammering, nemlig spesialtilpasset filmutvalg, interaktiv televisjonsprogrammering av set-top innretninger via televisjonssignaler; overføring av personifisert og interaktiv televisjonsprogrammering som kan tas opp og ses via programmerbare digitale televisjonsopptak og avspillingsinnretninger; overføring av televisjonsprogrammeringsinformasjon til bruk med programmerbare digitale televisjonsopptak og avspillingsinnretninger, via telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av personifisert og interaktiv televisjonsvisnings, opptaksog overføringstjenester; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av forhåndsinnspilt streamet lyd- og videomateriell gjennom televisjonsmedia, kabel og satellittsystemer og lnternet; kommunikasjonstjenester, nemlig digital overføring via Internet og trådløse kommunikasjonsnettverk. Utleie og datoriserte utleietjenester online som gjelder hjemmeunderholdning og forbrukerelektronikk i form av spillefilmer, filmer og kinofilmer, forhåndsinnspilte videokassetter, digitale versatile plater og disker og DVDer, videodisker, lyd og lydopptak, elektroniske og datodserte videospill, interaktivt software og hardware som presenterer hjemmeunderholdning og forbrukerelektronikk 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Blockbuster Inc, 1201 Elm Street, Dallas, TX 75270, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Detaljhandels- og datoriserte detaljhandelstjenester som gjelder hjemmeunderholdning og forbrukerelektronikk i form av spillefilmer, filmer, kinofilmer, forhåndsinnspilte videokassetter, digitale versatile plater og disker, DVD-er, videodisker, lyd, og lydopptak, elektroniske og datoriserte videospill, interaktivt software og hardware som presenterer hjemmeunderholdning og forbrukerelektronikk; insentivprogrammer for forbrukerlojalitet, for kommersielle, salgsfremmende og/eller reklameformål hvor deltakere akkumulerer verdier fra kjøp som kan bli innfridd med varer, rabatter eller kontantpriser; salgsautomattjenester. Klasse:38 Lyd og video streamingtjenester, elektronisk overføring av lyd og visuelt innhold i form av kinofilmer, forfilmer for kinofilmer, musikk via globale computer nettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig kringkastingsunderholdningsprogrammer gjennom televisjonsmedia, kabel og satellittsystemer og via lnternet; kringkastingstjenester gjennom televisjonsmedia, kabel, satellitt, radio, telefon og bredbåndssystemer, og via Internet og bærbare og trådløse kommunikasjonsinnretninger; fjernsynstjenester, nemlig fjernsynstjenester gjennom televisjonsmedia og lnternet; drift av televisjonsstasjoner, nemlig tele, visjonskringkastingstjenester; televisjonskringkastingstjenester via abonnement og televisjonskringkastingstjenester; overføring av interaktive lyd og videotjenester, nemlig interaktive televisjonsforestillinger; overføring av televisjonsprograminformasjon til bruk med programmerbare digitale televisjonsopptaks- og avspillingsinnretninger; overføring av personifisert og interaktivtelevisjonsprogrammering, nemlig spesialtilpasset filmutvalg, interaktiv televisjonsprogrammering av Klasse:41 set-top innretninger via telefonsignaler; overføring av personifisert og interaktiv televisjonsprogrammering som kan bli tatt opp og sett via programmerbare digitale televisjonsopptak og avspillingsinnretninger; overføring av televisjonsprogrammeringsinformasjon til bruk med programmerbare digitale televisjonsopptak og avspillingsinnretninger, via telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av personifisert og interaktiv televisjonsvisnings-, opptaksog overføringstjenester; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av forhåndinnspilt streamet lyd- og videomateriell gjennom televisjonsmedia, kabel og satellittsystemer og lnternet; kommunikasjonstjenester, nemlig digital overføring via lnternet og lyd og vidostreamingtjenester i trådløst kommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring av lyd og visuelt innhold i form av kinofilmer, forfilmer for kinofilmer, musikk via globale computer nettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig kringkastingsunderholdningsprogrammer gjennom televisjonsmedia, kabel og satellittsystemer og via lnternet; kringkastingstjenester, gjennom televisjonsmedia, kabel, satellitt, radio, telefon og bredbåndsystemer, og via lnternet og bærbare og trådløse kommunikasjonsinnretninger; kringkastingstjenester, nemlig kringkastingstjenester gjennom televisjonsmedia og lnternet; drift av en televisjonsstasjon, nemlig televisjonskringkastingstjenester; televisjonskringkastingstjenester via abonnement og televisjonskringkastingstjenester; overføring av interaktive lyd og videotjenester, nemlig interaktive televisjonsforestillinger; overføring av televisjonsprogrammeringsinformasjon til bruk med programmerbare digitale televisjonsopptaks- og avspillingstjenester; overføring av personifisert og interaktiv televisjonsprogrammering, nemlig spesialtilpasset filmutvalg, interaktiv televisjonsprogrammering av set-top innretninger via televisjonssignaler; overføring av personifisert og interaktiv televisjonsprogrammering som kan tas opp og ses via programmerbare digitale televisjonsopptak og avspillingsinnretninger; overføring av televisjonsprogrammeringsinformasjon til bruk med programmerbare digitale televisjonsopptak og avspillingsinnretninger, via telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av personifisert og interaktiv televisjonsvisnings, opptaksog overføringstjenester; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av forhåndsinnspilt streamet lyd- og videomateriell gjennom televisjonsmedia, kabel og satellittsystemer og lnternet; kommunikasjonstjenester, nemlig digital overføring via Internet og trådløse kommunikasjonsnettverk. Utleie og datoriserte utleietjenester 12

13 registrerte varemerker /09 online som gjelder hjemmeunderholdning og forbrukerelektronikk i form av spillefilmer, filmer og kinofilmer, forhåndsinnspilte videokassetter, digitale versatile plater og disker og DVDer, videodisker, lyd og lydopptak, elektroniske og datodserte videospill, interaktivt software og hardware som presenterer hjemmeunderholdning og forbrukerelektronikk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACTILIFT The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Komplett Fitness DA, Postboks 193, 3071 SANDE I VESTFOLD, Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Spartacus Forvaltning AS, Postboks 254 Økern, 0510 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Markedsføring av varer og tjenester. Meglervirksomhet. Forvaltning av innkjøpstjenester/innkjøpsorganisasjon. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MERITAS Meritas Malta Holdings Ltd, 171 Old Bakery Street VALLETTA, MT Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelsesvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av kurs og opplæring fra barnehagenivå til gymnasium og administrasjon av privatskoler fra barnehagenivå til gymnasium; sommerleirer fra barnehagenivå til gymnasium. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Meritas Malta Holdings Ltd, 171 Old Bakery Street VALLETTA, MT Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelsesvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av kurs og opplæring fra barnehagenivå til gymnasium og administrasjon av privatskoler fra barnehagenivå til gymnasium; sommerleirer fra barnehagenivå til gymnasium. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: G-CIDE GIP Co Ltd, Jubilee Buildings Victoria street DOUGLAS, ISLE OF MAN, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Preparater og andre stoffer for vaskeformål; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; universalrengjøringsmiddel av skum; avfettingsmidler, toalettrensemiddel; såper, flytende håndsåpe; tannpussemidler, rengjøringsmidler inneholdende biocider; impregnerte tørke- og renseservietter, sporicidale servietter; midler, stoffer og oppløsninger for rengjøring av medisinsk utstyr og endoskoper, ikke medisinerte toalettpreparater; håndrense- og - rengjøringsmidler, vernekrem, dusjgel, lotionkremer for kroppen, gel i pose for individuell rengjøring av hendene, babykrem, babyservietter, babytalkum, preparater for håret; sjampo, balsam og kondisjoneringsmidler. Klasse:5 Plaster og forbindingsstoffer; materiale for forbindinger, sårpakninger, materialer til tannplombering og til tannavtrykk; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, biocider, plaster, forbindingsstoffer og sårforbindinger impregnert med biocidale midler, moskitokremer, -spray og -servietter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: µblue Nordic Semiconductor ASA, Postboks 436 Skøyen, 0213 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; halvledere; elektroniske kretser; radiomottakere- og sendere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/547,704 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kohlberg Kravis Roberts & Co LP, Suite 4200, 9 West 57th Street, NY10019 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig investerings- og kapitalforvaltningstjenester, investeringsrådgivningstjenester, investeringer i oppdragsgiver, hovedinvesteringer, principal investments og andre merchant bank tjenester, kapitalmarkeder og andre investeringsbanktjenester og finansbanktjenester samt forvaltningstjenester av investeringsfond. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLYING Ådne Helle, Dusavikveien 192, 4029 STAVANGER, Klasse:20 Møbler, unntatt arkivskap Klasse:28 Bord for spill/leker. Klasse:37 Møbelsnekkerarbeider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bama Gruppen AS, Økern Torg 6, 0580 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr; friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM Baurevision Deutsche Baurevision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, MÜNCHEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Trykksaker, publikasjoner, lærebøker, pedagogisk materiale og forelesningsmateriale i trykket form, skjemaer, diagrammer, ringpermer, dokumentasjon og håndbøker så vel som bulletiner, rapporter og brosjyrer Klasse:35 Regnskapsførsel; statsautorisert revisors tjenester, særlig revisjon av årsregnskap, spesielle revisjoner og revisjoner i forbindelse med oppkjøp (due diligence-undersøkelser/revisjon av forretningsaktiva); skatterådgivertjenester så langt de er inkludert i klasse 35, særlig i feltet skatteplanlegging og utfylling av selvangivelse; konsulenttjenester i feltet internasjonal skatteoptimalisering (så langt de er inkludert i klasse 35); skatterådgiving i forhold til fusjoner og oppkjøp så vel som i feltet internprising (konsulenttjenester i forhold til lovgivning om internpriser) (så langt de er inkludert i klasse 35); tjenester i feltet ledelsesrådgivning og bedriftsledelse, utvikling av bedriftsledelsesløsninger og forretningskonsepter; utvikling av bedriftsøkonomiske strategier og forretningskonsepter, særlig utførelse av markeds- og konkurranseanalyser, porteføljestrategier, studier om etablering på et marked, ledelses- og organisasjonskonsepter for holdingselskapsstrukturer og forretningsinndeling, tilberedelse av kostnadsreduksjonskonsepter, utvikling av konsepter for IT-ekspansjon; bedriftsøkonomisk rådgiving i feltet markedsstrategi og ledelse i kundeforhold og alle relaterte spørsmål, så langt det er inkludert i klasse 35; bedriftsøkonomisk konsulentvirksomhet i feltet profittoptimalisering og effektivitetsoptimalisenng, utvikling av bedriftsøkonomiske konsepter for etablering av ledelses- og kontrollsystemer, konsulentvirksomhet i feltet personalforvaltning så vel som introduksjon av EDB-systemer og personalforvaltningssystemer i feltene finans, logistikk, produksjon og distribusjon; anskaffelse av bedriftsøkonomiske konsulenttjenester til eiendomsmeglingsselskap, særlig relatert til analyser av eiendomsporteføljer, utførelse av markeds- og lokaliseringsanalyser, så langt de er inkludert i klasse 35, så vel 16

17 registrerte varemerker /09 som analyser i feltet eiendomstaksering; bedriftsøkonomisk konsulentvirksomhet i feltet finansielle risikoløsninger, i særdeleshet utvikling av markedspris- og kreditrisikoforvaltning hos banker, forsikringsselskaper og strøm/gassleverandører, etablering av finansavdelinger for kontroll med driftsrisikoer; utvikling av bedriftsøkonomiske omorganiseringskonsepter, utvikling av forebyggende organisasjonskonsepter for forebyggelse av økonomisk kriminalitet i bedrifter; tilgjengeliggjøring av informasjon på Internett i forhold til forretningssaker og forretningsledelse; bedriftsøkonomiske konsulenttjenester for tredje part, i særdeleshet analyse og evaluering av foretagenders regnskapsdata for optimalisering av interne kontroller; utvikling av brukskonsepter for fast eiendom i forhold til forretningsdrift (eiendomsdrift), forsikring, finans, nemlig markedsføring av eiendomsprosjekter Klasse:36 Finansrådgivingstjenester i feltet bedriftsfinansiering, særlig anskaffelse av konsulenttjenester i forhold til fusjoner, overtakelser, oppkjøp og avhendelser. Utarbeidelse av finansanalyser for evaluering av bedrifter, finansrådgiving i feltet transaksjonstjenester, særlig revisjoner i forhold til kjøp og salg av bedrifter, støtte i forhold til innledende offentlige emisjoner, finansrevisjoner i feltet korporativ og økonomisk kriminalitet og utvikling av forebyggende finanskonsepter for forebyggelse av økonomisk kriminalitet i bedrifter, forsikring, finans, nemlig finansrådgiving; utvikling av lokaliseringsanalyser for boligbygging i forhold til finans; finanstransaksjoner, fast eiendom Klasse:41 Organisering og utføring av videreopplæringsarrangementer, særlig i feltet helse; utdanning og opplæring, konferanser, seminarer relatert til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier; utdanning og anskaffelse av informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk i forhold til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier Klasse:42 Teknisk rådgiving, nemlig EDBrådgiving, vitenskapelige og tekniske tjenester og forskningsarbeid og relaterte designertjenester; design og utvikling av programvare, Klasse:45 Skattekonsulents tjenester, nemlig tvangsinndrivelse av fordringer vis-à-vis skattemyndigheter, opprettelse av testamenter; administrasjon av pantsettelsessaker, akkord- og konkursbehandling, bobehandling (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KUKRI Kukri Sports Ltd, 333 Ranglet Road, Walton Summit, PR68AR PRESTON, LANCASHIRE, GB Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:14 Armbåndsur, stoppeklokker, urremmer, kronometriske instrumenter. Klasse:18 Vesker og sekker, reisebager, reisekofferter, strandvesker, sportssekker, bag for sportsklær; bags for sportsartikler. Klasse:21 Vannflasker og beholdere for drikke. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Gymnastikk- og sportsartikler, utstyr og apparater; sportsartikler for å iføre seg for bruk i spesifikke sportsgren; vatteringsinnretninger (deler av sportsklær), hodebeskyttelsesanordninger (deler av sportsklær), benskinnebeskyttere, skulderbeskyttelse til sportsbruk, sportsbager tilpasset forskjellig sportsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DE TI KAFFESYNDER Christiania Kaffebryggeri AS, Postboks 509, 1327 LYSAKER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Salgsautomater. Klasse:11 Elektriske kaffemaskiner, automatiske kaffemaskiner. Klasse:30 Kaffe, te, kakao; kaffeerstatning. Klasse:35 Salg av salgsautomater, elektriske kaffemaskiner og vanndispensere. Klasse:39 Utleie av elektriske kaffemaskiner og vanndispensere. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Weibull AS, Drammensveien 134, 0277 Oslo, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, bøker; trykksaker, skrivesaker og papirvarer, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; virksomhetsopplysninger; virksomhetsundersøkelser, forretningsevaluering; konsulentbistand i forretningssaker; markedsundersøkelser, rådgivning for rasjonalisering av virksomheter; økonomisk planlegging, økonomiske beregninger, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter i form av undersøkelser og vurdering av samarbeidspartnere. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom, finansanalyser, finansinformasjon, finansrådgivning, finanstransaksjoner; kapitalinvesteringer; meglervirksomhet, bedriftsmegling, oppbygging av kapitalfond Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisning; organisering og ledelse av kollokvium, konferanser, kongresser, seminarer og symposium; utgivelse av bøker og tidsskrifter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse:45 Juridiske tjenester (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Petroproducts AS, Solakrossveien 18, 4050 SOLA, Klasse:35 Salg av mekaniske håndteringssystemer i form av kraner, manipulator armer, griptenger for rør, drilling utstyr, ventiler, produksjonsrør og borerør. Klasse:42 Ingeniørtjenester (teknisk ekspertise). 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Renewable Energy Corporation ASA, Kjørboveien 29, 1337 SANDVIKA, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter for bruk i fotovoltaiske produkter, halvledere og elektronikk; silisium for industriell bruk, herunder for bruk i solcelleteknologi og for fremstilling av solceller, silisiumskiver (wafere), solcellemoduler og solcellepaneler; gasser for industriell bruk, herunder silikometangasser og andre silisiumgasser for bruk i solcelleteknologi; kjemiske gasser og silisiumgasser for bruk ved produksjon av TV- og dataskjermer. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:9 Apparater og innretninger for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering og/eller kontroll av elektrisitet og solenergi; solceller; solcellepaneler; solcellemoduler; halvledere. Klasse:37 Bygge-, reparasjons- og installasjonsvirksomhet, herunder installasjon av solcelleteknologi, solcellemoduler og -paneler. Klasse:39 Kraftleverandørtjenester; kraftleveranser; distribusjon av elektrisk kraft og energi. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; metallurgisk behandling; utleie av solcellepaneler og annet utstyr for oppsamling og konvertering av solenergi. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester innen solenergi og forskning og utvikling relatert dertil; teknisk rådgivning; industriell analyse og forskning innen feltet solenergi; design og utvikling av solcellepaneler, solcellemoduler og andre tekniske frembringelser innen området solenergi; informasjon vedrørende forannevnte tjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Equine Fusion AS, Ragveien 19, 4042 HAFRSFJORD, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUMUS Lumus Ltd, 2 Bergman Street, REHOVOT, IL JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; briller; solbriller; linser; hjelmer; optiske difraksjonsinnretninger; substrat-guidede optiske innretninger; optiske beamstyringsinnretninger; innretninger for fremvisning av bilder; hode-montert display; håndholdte displayer; beam og bilde ekspandere; optiske brytere; optiske polarisatorer; stjernelys forsterker innretninger; deler og tilbehør for forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gardemoen Airport Hotel AS, Postboks 24, 2061 GARDEMOEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; investeringer. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLYING LAPTOP Ådne Helle, Dusavikveien 192, 4029 STAVANGER, Klasse:20 Møbler, unntatt arkivskap. Klasse:28 Bord for spill/leker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Spesialverktøy for Mur og Flis AS, Strømsv 325, 1081 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:7 Klasse:8 Vannsager. Murerverktøy og murerredskaper; fliseskuttere. 20

21 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE BESTÅ Alcro-Beckers AB, Lövholmsgränd 12, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:2 Malerfarger, dekkfarger, grunningsfarger, fargestoffer, fernisser og lakker. Klasse:4 Klasse:41 Grunningsoljer (for maling). Undervisning/utdannelse, opplæring, kursvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stamsaas Eiendom AS, Lundsvei 9, 1710 SARPSBORG, Klasse:36 Utleie av kontorer (fast eiendom); eiendomsomsetning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Montessori forbund, Postboks 68, 1321 STABEKK, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:16 Instruksjons- og undervisningsmateriell; trykksaker. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet. Klasse:43 Barnehager. (551) Merket er et fellesmerke. Fellesmerkebestemmelser: Fellesmerkebestemmelser - M Norsk Montessoriforbund (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/547,700 KKR Kohlberg Kravis Roberts & Co LP, Suite 4200, 9 West 57th Street, NY10019 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig investerings- og kapitalforvaltningstjenester, investeringsrådgivningstjenester, investeringer i oppdragsgiver, hovedinvesteringer, principal investments og andre merchant bank tjenester, kapitalmarkeder og andre investeringsbanktjenester og finansbanktjenester samt forvaltningstjenester av investeringsfond. 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/05-2005.07.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 28/05-2005.07.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 28/05-2005.07.11 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer