DELTA I DET FAGLIGE FELLESSKAPET. MELD VIRKSOMHETEN INN I NFFA!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTA I DET FAGLIGE FELLESSKAPET. MELD VIRKSOMHETEN INN I NFFA!"

Transkript

1 Våre medlemmer skal være de beste i klassen! DELTA I DET FAGLIGE FELLESSKAPET. MELD VIRKSOMHETEN INN I NFFA! Håndterer nær 90 prosent av alt farlig avfall i Norge Stor betydning for bransjens rammebetingelser NFFA-medlemskap kommuniserer seriøsitet og kompetanse

2 NFFAs veileder for transport av farlig avfall gjør hverdagen vår enklere. Fra NFFAs medlemsundersøkelse Det er fint å se at NFFAs styrke gir resultater som kommer oss som medlemmer til gode. Fra NFFAs medlemsundersøkelse Norsk forening for farlig avfall (NFFA): Hverdagslig, praktisk og nyttig! -Mest av alt arbeider vi med problemstillinger som berører medlemmene i deres praktiske hverdag. Det er kanskje her vi skiller oss fra andre bransjeforeninger som også har farlig avfall på sin agenda, mener styreleder Roar Hansen. Styrelederen poengterer at Norsk forening for farlig avfall (NFFA) er den eneste spesialiserte bransjeforeningen. -Det gjør oss unike ikke bare i Norge, men faktisk i hele Skandinavia og Europa for øvrig, kommenterer Hansen. Blir tatt alvorlig NFFA har opparbeidet seg et godt renommé både i bransjen og ikke minst overfor myndighetene. Roar Hansen -NFFA skal være den foreningen som myndighetene og andre oppfatter som den prioriterte foreningen hva gjelder alle problemstillinger relatert farlig avfall. Vår forening skal oppfattes å eie dette området i Norge, sier Hansen og konstaterer med glede at foreningen blir lyttet til i alle målgrupper det være seg myndighetene, fagmiljøene og opinion for øvrig. Har ingen klage og syte -strategi -NFFA skal oppføre seg konstruktiv i all vår dialog, ikke minst med myndighetene, understreker Roar Hansen. Han har ingen tro på å klage og syte, og å bruke store ord i arbeidet med å skape gode rammevilkår for farlig avfallsbransjen. Hansen mener å ha registrert et taktskifte innenfor farlig avfalls- og gjenvinningsområdet ved at myndighetene i økende grad også tar hensyn til dokumentert praktisk erfaring blant seriøse, ansvarsbevisste aktører. I tillegg er Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) og andre statlige organer NFFA har kontakt med blitt mer lydhøre for saklig argumentasjon fundert på hva foreningens medlemmer opplever i sin hverdagslige arbeidssituasjon. Oppnår stadig mål på vegne av medlemmene -Det er selvsagt ikke slik at våre statlige kontrollorganer er blitt mindre kritiske. De utvikler imidlertid stadig sin kommunikasjonsevne i positiv retning. Spesielt gjelder dette KLIF som etter min mening har mange flinke medarbeidere som er åpne for innspill og diskusjon, uten å innta fastlåste oppfatninger på forhånd. Styreleder Roar Hansen kan henvise til en rekke saker foreningen har vunnet fram med. Eksempler er nye avfallsstoffnummer, endringer i refusjonsordninger, tilpasninger i regelverk for radioaktivt avfall, endringsvilje i forhold til de kompetansekrav som stilles i tillatelsene m.v. Vil fortsette å være vaktbikkje med muskler -NFFAs rolle som vaktbikkje overfor urimelige og lite hensiktsmessig myndighetspraksis vil fortsette. Det vil nok alltids bli litt å stri med på dette området i årene framover også, sier Roar Hansen, og tillegger: -NFFAs styrke henger ikke minst sammen med antallet medlemmer. Derfor oppfordrer vi alle som skaper, transporterer, håndterer, behandler, eksporterer eller på andre måter har med farlig avfall å gjøre: Bli medlem hos oss!

3 Vi har besluttet å bruke foreningen enda mer aktivt i fremtiden! Fra NFFAs medlemsundersøkelse Foreningens vilje og evne til å formidle kunnskap er svært verdifull. Fra NFFAs medlemsundersøkelse Er imponert over NFFA sitt arbeid og engasjement. Er veldig godt fornøyd som medlem. Fra NFFAs medlemsundersøkelse Sterk posisjon! Sonja Rytter Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har gjennomført en omfattende medlemsundersøkelse. Oppslutningen var hele 92 prosent og avdekker at foreningen har inntatt en sterk posisjon blant aktører som genererer eller håndterer farlig avfall. Eksempelvis har (81 prosent) av de deklarasjonsskjemaene som ble utfylt i 2008 vært gjennom NFFAs medlemmer tonn av SFTs registerte volum på tonn farlig avfall, blir tilsvarende håndtert av NFFAs medlemmer dvs. 89 prosent! -Medlemsundersøkelsen viser hvilken posisjon foreningen har innenfor farlig avfallsområdet, fastslår Sonja Rytter som er styremedlem i foreningen og som også er farlig avfallsansvarlig hos Lindum AS.

4 NFFA har fokus på avfallsstoffnummer Ordningen med avfallsstoffnummer er én av mange fanesaker for NFFA. Slike numre er langt fra bare av betydning for å lage riktig statistikk! Avfallsstoffnumrene gir også grunnlag for hvilken håndtering det farlige avfallet får. Arne Paulsrud Foreningen er derfor løpende opptatt av at nye, viktige avfallstyper raskt får eget stoffnummer i deklarasjonssystemet. Avfall uten slikt nummer, forsvinner lett i deklarasjonssystemet og får heller ikke nødvendig oppmerksomhet hos avfallsprodusent eller i håndteringsleddene. NFFA har oppnådd å få opprettet flere nye avfallsstoffnummer de siste årene. Et godt eksempel på hvor viktig dette arbeidet er, finnes i gassflasker og propanbeholdere. Siden disse i lengre tid har manglet eget nummer i deklarasjonssystemet, kan de bli sammenblandet med et langt fra sammenlignbart produkt nemlig de små sprayboksene de fleste omgås med i hjemmet. At støpejernsflasker med propanrester kan håndteres på samme måte som en aerosolboks med hårlakk, er selvsagt ikke gunstig! Farlig avfallskonferansene I 23 år har NFFA og foreningens forløpere arrangert Farlig avfallskonferansen. Det vitner om en konferanse som har befestet seg, som man ser frem til og vurderer nyttig å delta på. Hvorfor? Her møtes de som genererer, transporterer, håndterer, behandler, eksporterer eller gir råd om farlig avfall. Deltakerne har gjennom alle år meldt om en konferanse med høy nytteverdi som gir innsikt, kunnskap og ikke minst tilser at bransjens aktører også myndighetene får en felles møteplass. Konferansen har de siste årene samlet mellom 250 og 280 deltakere. NFFA arrangerer konferansen i samarbeid med Norsas. -Vi vil påvirke myndighetene til å være raske på banen med nye avfallsstoffnummer. Numrene er med på å gi de ulike farlig avfallsfraksjonene en identitet og hindrer sammenblanding som i verste tilfelle kan være en risiko, sier Arne Paulsrud. Han sitter i NFFAs styre, og er til daglig ansatt i Renor.

5 Ny utgave basert på medlemmenes tilbakemeldinger: NFFA-veilederen en suksess! Første utgave av NFFA-veilederen utkom i Den viste seg raskt å fylle et stort behov. Tredje, reviderte utgave foreligger våren Grunnlaget for revisjonen er ikke minst systematisk registrering av tilbakemeldinger og erfaringer fra NFFAs medlemsmasse. -NFFAs veileder for transport av farlig avfall er et unikt produkt. Vi merker oss spesielt uttalelser fra myndighetene om at det er prisverdig at noen tør å utarbeide en veileder innenfor et område som er meget komplekst, og hvor fallgruvene kan være mange. Tydeligvis har vi unngått de fleste, kommenterer prosjektleder Marit Lindstad i NFFA. Det unike med veilederen er at den knytter ADR-regelverket opp mot farlig avfall. I en egen tabell (kalt NFFA-tabellen av bransje og myndigheter) relateres avfallsgruppene konkret til fareklassene i regelverket. ADR-regelverket er i utgangspunktet bygget opp rundt transport av rene stoffer og produkter. NFFA har altså gjort knytningen også til avfall. -Veilederen representerer et pionèrarbeid, ikke minst siden den dekker kravene både til avfallsregelverket og transportregelverket. I NFFA-tabellen blir et stort antall farlig avfallsfraksjoner omdefinert til farlig gods. Dette er til stor hjelp for de som skal forberede eller gjennomføre transporten. NFFAs veileder for transport av farlig avfall utarbeides i samarbeid med AS Farlig Gods, èn av de mest erfarne rådgiverne innen ADR-regelverket. Regelverk på sider! Daglig transporteres store mengder farlig gods på norske veier. Det er beregnet at farlig gods tilbakelegger mer enn 100 millioner km hvert år på vei. Brann- og eksplosjonsfarlige væsker og gasser utgjør %, mens etsende, giftig eller radioaktivt gods utgjør resten. Erfaringer har vist at en del av denne transporten ikke foregår innenfor gjeldende regelverk. Avhengig av hva slags kjemikalier og farlig gods som transporteres, kan farepotensialet være stort. Straffebestemmelsene er da også strenge for avvik fra gjeldende forskrifter. Et ADR / RID-regelverk som for enkelte kan virke uklart og vanskelig og som utgjør over tettskrevne sider er ingen formildende omstendighet. Marit Lindstad og Anne-Mette Lillehagen

6 Ny hverdag vil komme: NFFA følger med på elektronisk deklarering NFFA er glad for at Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) nå intensiverer arbeidet med et elektronisk deklarasjonssystem. Utviklingen mot elektronisk deklarering er uunngåelig, mener NFFA som også lover å tilse at motstandernes synspunkter blir ivaretatt. Bjørn Roger Broen Elektronisk deklarering vil redusere ressursbruken hos farlig avfallsaktørene, hindre feilhåndtering av avfall og gi riktigere avfallsstatistikk. Et slikt system vil på en bedre måte følge farlig avfall fra det oppstår til det i offentlige registre er registrert som sluttbehandlet. Dette mener Norsk forening for farlig avfall (NFFA), som har jobbet for et slikt system i en årrekke. Flere tall enn tonn på avveie -NFFA er overbevist om at det er tallene, og ikke alltid tonnasjene farlig avfall som er på avveie, uttaler Bjørn Roger Broen. Han er styremedlem i NFFA, og jobber til daglig i Norsk Spesialolje (NSO). -Vi i NFFA mener dagens papirbaserte deklarasjonssystem har store mangler. Det er svært ressurskrevende for bransjen, og det skaper mange feilkilder. En konsekvens av dette kan være at kvaliteten på de offentlige statistikkene er dårlige og gir feilaktig grunnlag for myndighetenes strategier og prioriteringer innen farlig avfallsområdet, sier Broen. -NFFAs vurdering er at et elektronisk system er etablert fra myndighetenes side i løpet av et par år. Grunnen til at vi er mer optimistiske enn noen gang, er at arbeidet nå er forankret på øverste nivå i KLIF, uttaler Broen. Skal også ivareta de som ikke ønsker papirløst NFFA har vært i dialog med myndighetene om et elektronisk deklarasjonssystem for farlig avfall i flere år. Foreningen har nedlagt et betydelig arbeid og overlevert direktoratets skiftende prosjektledere skriftlige betenkninger, forslag og ideer i sammenhengen. Også i det arbeidet som nå pågår, er NFFA en av KLIFs viktigste dialogpartnere. -I vår dialog med KLIF skal vi selvsagt også ivareta virksomheter som finner det problematisk å gjennomføre elektronisk deklarering, lover Bjørn Roger Broen i NFFAs styre. Han oppfordrer imidlertid alle til over tid å forberede seg på papirløs deklarering av farlig avfall: -Papirløs deklarering vil gi store fordeler for alle parter. I vår dialog med KLIF er vi opptatt av å tilgengeliggjøre den erfaringen våre medlemmer har, slik at resultatet blir et brukertilpasset og enkelt system som virkelig effektiviserer hverdagen, sier Broen og henviser til at NFFAs medlemmer står bak over 80 prosent av de deklarasjonene som årlig fylles ut i her i landet. NFFAs medlemmer håndterer nesten 90% av alt farlig avfall i Norge NFFA står bak mer enn 80% av deklarasjonsmengdene i Norge NFFAs andel 89% Volum Antall deklarasjoner totalt NFFAs andel over 81% 0 Totalt Andre NFFA 0 NFFA Andre

7 NFFA i god dialog med Riksrevisjonen Riksrevisjonen har i 2010 startet revisjon av myndighetenes forvaltning av farlig avfallsområdet. Revisjonsarbeidet vil kunne pågå i over ett år. NFFA vil aktivt gi innspill til revisjonsarbeidet, sier Fredrik Gaustad som er styremedlem i Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Fredrik Gaustad -For bransjen gir en forvaltningsrevisjon glimrende muligheter til å spille inn forhold vi er opptatt av, kommenterer Gaustad som til daglig jobber i Veidekke-systemet. NFFAs medlemmer håndterer 89 prosent av farlig avfallsmengdene som skapes i Norge og 81 prosent av deklarasjonene som fylles ut. En rekke temaer meldt opp NFFA har hatt flere møter med Riksrevisjonen og meldt opp en rekke temaer. og forhold relatert til myndighetenes arbeid overfor produsentene av farlig avfall. Vi har også referert utfordringer som oppstår som følge av fylkesmennenes ulike behandling av avfallsaktørene, forteller Fredrik Gaustad. Nyttig for myndighetsorganene NFFA mener Riksrevisjonens arbeid vil gi nyttige innspill til de myndighetsorganene som nå skal settes under lupen: -De medarbeiderne vi møter i Riksrevisjonen, har virkelig lest seg opp på temaet farlig avfall, og det er med stor forventning vi ser fram til revisjonens konklusjoner, slutter Fredrik Gaustad. -Blant de mange forhold vi har diskutert er flere knyttet til regelverket, myndighetskontrollen, returordningene Advokathjelp for farlig avfallsaktører Aktørene innen farlig avfallsbransjen opplever et stadig mer innfløkt regelverk. Det er også påkrevd med helt andre kontraktsformater enn tidligere. Blant annet er det vesentlig å presisere eierskapet til det farlige avfallet og hvilke ansvarsforhold som skal gjelde. NFFA tilbyr medlemmene advokathjelp. -Farlig avfallsaktørene er mer bevisst på juridiske forhold enn noensinne, registrerer Leif W. Larsen som er nestleder i NFFAs styre og ansatt som rådgiver i Frevar. Nestleder i NFFA, Leif W. Larsen sammen med advokat Einar Bratteng i Kogstad Lunde & Co.) Dette er noe av bakgrunnen for at Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har avtale med advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co. Avtalen sikrer medlemmene juridisk assistanse fra et miljø som har spesialisert seg på avfall og gjenvinning. -Kontakten med advokat Einar Bratteng i Kogstad Lunde & Co har hatt stor nytteverdi så vel for foreningen som for enkeltmedlemmer, sier Larsen som mener det også er av stor viktighet for NFFA å bidra til ytterligere oppbygging av advokatfirmaets kompetanse innen området farlig avfall.

8 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall: NFFA med lederrolle Hvert år oppstår omtrent 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving. Det er nesten like mye som samlet mengde husholdningsavfall i Norge. Byggavfallet inneholder betydelige mengder farlig avfall. Farlig avfall fra bygg- og anleggssektoren vil øke betydelig i årene fremover. Nye problemstillinger vil dukke opp, i tillegg til de utfordringer som allerede finnes. Derfor har NFFA inntatt en sentral rolle i nettverket bak Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP), og leder arbeidsgruppen for farlig avfall. Øvrige medlemmer i gruppen er Byggenæringens Landsforening, Statens Vegvesen, Rådgivende ingeniørers forening og Glassog fasadeforeningen. Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIFF) er representert som observatør. Arbeidet har utgangspunkt i egen handlingsplan. Bl.a. er mykgjørere / ftalater, treimpregneringsmidler, fluorholdige gasser i isolasjon, klorerte parafiner, PCB og bromerte flammehemmere i fokus. Arbeidet har resultert i veiledningsmateriell til bruk på byggeplass og det er oppnådd opprettelse av nye avfallsstoffnumre for fluorholdige gasser og ftalater. Viktig del av arbeidet er å innhente mer kunnskap om de ulike avfallsfraksjonene og spre denne til aktuelle målgrupper. Dette gjøres på flere måter, blant annet gjennom aktiv deltakelse i gjennomføringen av den årlige Byggavfallskonferansen. Arbeidsgruppen har også aktiv dialog med behandlere for å sikre at det finnes forsvarlige destruksjonsløsninger for de ulike farlig avfallsfraksjonene fra bygge- og anleggssektoren. Veiledere NFFA har hatt ansvaret for utarbeidelse av følgende veiledere som alle er tilgjengelige via foreningens sekretariat: - Hvordan sortere og håndtere seks viktige typer FARLIG AVFALL i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter? - Hvordan deklarere FARLIG AVFALL i bygg- og anleggsprosjekter? - Hvordan kartlegge FARLIG AVFALL i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter?

9 Veien videre er et felles ansvar - vi gjenvinner batterier Nygren Design as

10 Farliggods_185x55.pdf :35:21 KogstadLunde_185x55.pdf :51:58 Molab tilbyr undersøkelser av avfallsmasser og utslipp til luft og vann: Kontaktpersoner Arnt Lauritsen, Kartlegging av miljøfarlige materialer ved renovering og riving Utarbeidelse av avfallsplaner og saneringsbeskrivelser Utlekkingstesting av avfall, inkludert vurdering og dokumentasjon Wenche Brennbakk, Luktmåling, analyse og spredningsberegning Akkreditert prøvetaking og måling av utslipp Akkrediterte kjemiske analyser Ta kontakt for rådgivning eller bestilling av måling og analyse! For mer info se

11 MILJØPISTOLEN Våpen i kampen for miljøet Typiske applikasjoner for Thermo NITON portable XRF instrumenter Tungmetaller i bygningsmaterialer As, Cr, Cu i impregnert trevirke RoHS & WEEE screening Metallsortering Tungmetaller i forurenset jord ASBESTPISTOLEN Enda et våpen i kampen for miljøet Instrument for å finne asbest. Svar i løpet av 10 sekunder Enkelt i bruk Skiller forskjellige typer asbest Basert på teknikken NIR (near infrared) Polychromix NamdalRessurs_185x140.pdf :45:58 Holger Teknologi as Tlf (+47) Postboks 122 Holmlia Fax (+47) N-1202 OSLO UTSTYR FOR SIKKER BEHANDLING AV AVFALL NORSKPRODUSERTE UN-/ADR-GODKJENTE BOKSER FOR SIKKER TRANSPORT Beholderne er konstruert i henhold til fareklasse 6.2, emballasjegruppe 3. Lokk leveres med klebelim i toppkant for hermetisk lukking under transport. Tilpasset Europall 800x1200 mm. Produsert i resirkulerbart Polypropylen. Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier. Tilleggsutstyr som veggholder og fotpedal til lokk leveres også. Takk - Berre BRA AS. Telefon: E-post:

12 Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Kammegaten 1, 3110 Tønsberg Telefon: Mobil: E-post: Sakab_185x55.pdf :19:13

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren . Veikart for sosiale medier i kommunesektoren 2 Innhold 1 Om veikartet... 5 2 Strategi... 7 Planlegging... 8 Forankring... 9 Bemanning...10 Ambisjonsnivå og tilstedeværelse...11 Svartid...12 Rutiner...14

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer